HMK ve HUMK Hükümlerine Göre Kanun Yolları

İstinaf - Temyiz - Yargılamanın İadesi AYM ve AİHM Bireysel Başvuru

Yayınevi: Yetkin Yayınları
Yazar: Ömer Uğur GENÇCAN
ISBN: 9786050510546
1.275,00 TL 1.500,00 TL

Adet

 
   0 yorum  |  Yorum Yap
Kitap Künyesi
Yazar Ömer Uğur GENÇCAN
Baskı Tarihi 2022/01
Baskı Sayısı 2
Boyut 16x24 cm (Standart Kitap Boyu)
Cilt Sert Kapak (İplik Dikiş)
Sayfa Sayısı 1049

HMK ve HUMK Hükümlerine Göre Kanun Yolları İstinaf - Temyiz - Yargılamanın İadesi AYM ve AİHM Bireysel Başvuru

Ömer Uğur GENÇCAN

Bölge Adliye Mahkemelerinin 20.7.2016 tarihinde faaliyete geçmesiyle birlikte istinaf kanun yolu hukuk hayatımıza girmiş bulunmaktadır.

Birinci baskı kitabımın, tükenmesinin yanı sıra yapılan kanun değişiklikleri ile adeta kullanılamaz hale gelmesi sebebiyle bu eseri neredeyse yeniden yazma/güncelleme zorunluluğu hasıl oldu.

İstinaf kanun yolunun yanı sıra HMK ve HUMK hükümlerine göre temyiz kanun yolu, yargılamanın iadesi, kanun yararına temyiz ile hukuki çözüm yolu kapsamında yer alan bireysel başvuru (AYM ve AİHM) uygulamasını GÜNCEL ŞEKLİ ile Yargıtay uygulamasını da yansıtır bir kitap hazırlayarak hâkim ve avukat kardeşlerimin karşılaşacağı sorunların çözümüne katkıda bulunmayı hedefledim.

Elinizdeki kitabın en geniş kapsamlı uygulamasını yapan Yargıtay İkinci Hukuk Dairesinde otuz dört yıldır (evet, otuz dört yıldır!) aralıksız görev yapıyorum. Yargıtay’da kanun yollarını ilgilendiren binlerce (evet, binlerce!) dava dosyasını bizzat okudum ve binlerce (evet, bin-lerce!) Yargıtay ilamını bizzat yazdım. Binlerce kararda ahlaki, vicdani ve hukuki sorumluluğum vardır.

Konu ile ilgili Yargıtay’ın kararları tarafımdan incelenerek emsal özelliği taşıyanları değerlendirilip bilimsel açıklama içinde sistematik bir şekilde kullanıldığı başka bir anlatımla anlamsız biçimde önünüze sıralanmadığı/yığılmadığı için bu eserin bir Kimsesiz İçtihatlar Mezarlığı olmadığının da farkında olunmasını isterim.


İÇİNDEKİLER

İKİNCİ BASKIYA ÖN SÖZ 5

İÇİNDEKİLER 9

KAYNAKÇA 85

KISALTMALAR 87


§ 1. GENEL HÜKÜMLER 91

I. KAVRAM 91

A- HUKUKİ ÇÖZÜM KAVRAMI 92

1- Geniş Kapsamda Hukuki Çözüm 92

2- Dar Kapsamda Hukuki Çözüm 92

a. Mahkemelerin Her Türlü Yargısal Kararını Kapsar 92

b. Gözden Geçirme, İptal ve Düzeltmeyi Kapsar 92

c. Geçirici ve Öteleyici Etki Zorunlu Değildir 93

B- HUKUK YOLLARI KAVRAMI 93

II. İÇ (ULUSAL) HUKUK YOLLARI 93

A- KANUN YOLLARI (HMK m. 341-381) 93

1- Kapsam Bağlamında Kanun Yolları 95

a. Geniş Kapsamda Kanun Yolu 95

b. Dar Kapsamda Kanun Yolu 95

a. Uygulama Unsurları 95

aa. Kararı Üst derece Mahkemesine Aktarma (Aktarma Özelliği) 96

bb. Kararın Kesinleşmesinin Engelleme (Engelleme Özelliği) 96

b. Uygulama Şekli 96

aa. İstinaf Yolu 96

aaa. İstinaf Başvurusunun Usulden Reddine 97

bbb. İstinaf Başvurusunun Esastan Reddine 97

ccc. İlk Derece Mahkemesi Kararının Kaldırılmasına ve Davanın Esastan Reddine 97

ddd. İlk Derece Mahkemesi Kararının Kaldırılmasına ve Davanın Esastan Kabulüne 97

eee. İlk Derece Mahkemesi Kararının Kaldırılmasına ve Dosyanın İlk Derece Mahkemesine Gönderilmesine 97

fff. Diğer Kararlar 97

bb. Temyiz Yolu 98

aaa. Bozma Kararı (HMK m. 371) 98

aaaa. Yanlış Uygulama 98

bbbb. Dava Şartlarına Aykırılık 98

cccc. Delillerin Kanuni Bir Sebep Olmaksızın Kabul Edilmemesi 98

dddd. Karara Etki Eden Yargılama Hatası veya Eksiklikleri Bulunması 98

bbb. Onama Kararları (HMK m. 370) 98

aaaa. Düzelterek Onama Kararı (HMK m. 370 f. II) 99

aaaaa. Uygulanabilecek Haller 99

bbbbb. Uygulanamayacak Haller 99

aaaaaa. Esas Yönünden Kanuna Uygun Olmayan Kararlar 99

bbbbbb. Hâkimin Takdir Yetkisi Kapsamında Karara Bağladığı Edalar 99

bbbb. Açık İfade Yanlışlıklarında Düzelterek Onama (HMK m. 370, f. III) 99

cccc. Gerekçede Düzelterek Onama (HMK m. 370, f. IV) 100

ccc. Diğer Kararlar 100

c. Uygulama Konusu 100

aa. Hukuka Uygunluk Denetimi 100

aaa. Usul Hukuku Kurallarının Uygulanmasını Denetim 101

bbb. Maddi Hukuk Kurallarının Uygulanmasını Denetim 110

bb. Vakıalara Uygunluk Denetimi 110

aaa. Kural Olarak 111

bbb. Vakıa Tespitini Denetim 111

aaaa. Hayat Kurallarına Aykırılık 111

bbbb. Dosya Kapsamına Aykırılık 112

2- Kesinleşme Bağlamında Kanun Yolları 112

a. Olağan Kanun Yolları (HMK m. 341-362, 364-373) 112

aa. İstinaf (HMK m. 341-360) 113

bb. Temyiz (HMK m. 361-362, 364-373) 113

b. Olağanüstü Kanun Yolları (HMK m. 363, 374-381) 120

aa. Yargılamanın İadesi (HMK m. 374-381) 121

bb. Kanun Yararına Temyiz (HMK m. 363) 122

3- İnceleme Bağlamında Kanun Yolları 122

a. Tam/Geniş İncelemeli Kanun Yolu 122

b. Sınırlı/Dar İncelemeli Kanun Yolu 123

aa. Vakıa Bağlamında İnceleme Şekli (HMK m. 357 f. I) 123

bb. Delil Bağlamında İnceleme Şekli (HMK m. 357 f. III) 124

aaa. İncelenmeden Reddedilen Deliller 124

bbb. Mücbir Bir Sebeple Gösterilmesine Olanak Bulunmayan Deliller 124

cc. İstinaf Dilekçesi Bağlamında İnceleme Şekli (HMK m. 342 f. II/e) 124

aaa. Kural Olarak (HMK m. 342, f. II/e, HMK m. 352 f. I/d.) 124

bbb. İstisna: Kamu Düzenine Aykırılık (HMK m. 355) 124

4- İyileştirme Bağlamında Kanun Yolları 125

a. Bozucu Kanun Yolu 125

b. Düzeltici Kanun Yolu 125

aa. Kural: Duruşmalı Düzeltme 126

aaa. Eksik Tahkikatı Duruşmalı Tamamlama 127

bbb. Hatalı İşlemi Duruşmalı Düzeltme 127

bb. İstisna: Duruşmasız Düzeltme (HMK m. 353 f. I, b/3) 127

aaa. Yeniden Esas Hakkında Karar Verme 127

bbb. Başvurunun Esastan Reddine Karar Verme 127

B- ANAYASA MAHKEMESİNE BİREYSEL BAŞVURU (TCA m. 148 f. III, 6216 SK m. 45 f. I) 128

1- Bireysel Başvurunun Kapsamı 128

a. Başvuru Konusu Olanlar (TCA m. 148 f. III, 6216 SK m. 45 f. I) 128

b. Başvurunun Konusu Olmayanlar (6216 SK m. 45 f. III) 128

2- Bireysel Başvuru Hakkına Sahip Olanlar (6216 SK m. 46) 128

3- Bireysel Başvuru Usulü (6216 SK m. 47) 129

4- Bireysel Başvurunun İncelenmesi (6216 SK m. 48-49) 129

5- Bireysel Başvuru Sonucu Verilebilecek Kararlar (6216 SK m. 50) 130

6- Bireysel Başvuru Hakkının Kötüye Kullanılması (6216 SK m. 51) 131

III. DIŞ (ULUSLARARASI) HUKUK YOLU/AİHM BİREYSEL BAŞVURU (AİHS M. 34) 131

A- GENEL OLARAK 131

B- AİHM KURULUŞ 132

C- AİHM BAŞVURU HAKKI 137

1- Başvuru Konusu Hak ve Özgürlükler 138

a. Yaşam Hakkı (AİHS m. 2) 138

b. İşkence Yasağı (AİHS m. 3) 138

c. Kölelik ve Zorla Çalıştırma Yasağı (AİHS m. 4) 138

d. Özgürlük ve Güvenlik Hakkı (AİHS m. 5) 139

e. Adil Yargılanma Hakkı (AİHS m. 6) 140

f. Kanunsuz Suç ve Ceza Olmaz İlkesi (AİHS m. 7) 141

g. Özel Hayata ve Aile Hayatına Saygı Hakkı (AİHS m. 8) 141

h. Düşünce, Vicdan ve Din Özgürlüğü (AİHS m. 9) 142

ı. İfade Özgürlüğü (AİHS m. 10) 142

i. Dernek Kurma ve Toplantı Özgürlüğü (AİHS m. 11) 142

j. Evlenme Hakkı (AİHS m. 12) 143

k. Etkili Başvuru Hakkı (AİHS m. 13) 143

l. Ayrımcılık Yasağı (AİHS m. 14) 143

m. Olağanüstü Hallerde Yükümlülükleri Askıya Alma (AİHS m. 15) 143

n. Yabancıların Siyasal Faaliyetlerinin Kısıtlanması (AİHS m. 16) 144

o. Hakları Kötüye Kullanma Yasağı (AİHS m. 17) 144

ö. Haklara Getirilecek Kısıtlanmalarının Sınırlanması (AİHS m. 18) 144

2- Başvuru Konusu Ek Protokoller 145

a. AİHS’e EK 1 No’lu Protokol 145

aa. Mülkiyetin Korunması (AİHS’e Ek 1 No’lu Protokol, m. 1) 145

bb. Eğitim Hakkı (AİHS’e Ek 1 No’lu Protokol, m. 2) 145

cc. Serbest Seçim Hakkı (AİHS’e Ek 1 No’lu Protokol, m. 3) 146

b. AİHS’e Ek 2 No’lu Protokol 146

c. AİHS’e Ek 3 No’lu Protokol 146

d. AİHS’e EK 4 No’lu Protokol 146

aa. Borçtan Dolayı Özgürlüğünden Yoksun Bırakılma Yasağı (AİHS’e Ek 4 No’lu Protokol, m. 1) 147

bb. Serbest Dolaşım Özgürlüğü (AİHS’e Ek 4 No’lu Protokol, m. 2) 147

cc. Vatandaşların Sınır Dışı Edilmeleri Yasağı (AİHS’e Ek 4 No’lu Protokol, m. 3) 147

dd. Yabancıların Topluca Sınır Dışı Edilmeleri Yasağı (AİHS’e Ek 4 No’lu Protokol, m. 4) 148

e. AİHS’e Ek 5 No’lu Protokol 148

f. AİHS’e Ek 6 No’lu Protokol 148

aa. Ölüm Cezasının Kaldırılması (AİHS’e Ek 6 No’lu Protokol, m. 1) 148

bb. Savaş Zamanında Ölüm Cezası (AİHS’e Ek 6 No’lu Protokol, m. 2) 149

cc. Askıya Alma Yasağı (AİHS’e Ek 6 No’lu Protokol, m. 3) 149

dd. Çekince Koyma Yasağı (AİHS’e Ek 6 No’lu Protokol, m. 3) 149

g. AİHS’e Ek 7 No’lu Protokol 149

aa. Yabancıların Sınır Dışı Edilmelerine İlişkin Usuli Güvenceler 150

bb. Cezai Konularda İki Dereceli Yargılanma Hakkı (AİHS’e Ek 7 No’lu Protokol, m. 2) 150

cc. Adli Hata Halinde Tazminat Hakkı (AİHS’e Ek 7 No’lu Protokol, m. 3) 150

dd. Aynı Suçtan İki Kez Yargılanmama ve Cezalandırılmama Hakkı (AİHS’e Ek 7 No’lu Protokol, m. 4) 151

ee. Eşler Arasında Eşitlik (AİHS’e Ek 7 No’lu Protokol, m. 5) 151

h. AİHS’e Ek 8 No’lu Protokol 151

ı. AİHS’e Ek 9 No’lu Protokol 152

i. AİHS’e Ek 10 No’lu Protokol 152

j. AİHS’e Ek 11 No’lu Protokol 152

k. AİHS’e Ek 12 No’lu Protokol: Ayrımcılığın Genel Olarak Yasaklanması 153

l. AİHS’e Ek 13 No’lu Protokol 153

aa. Ölüm Cezasının Kaldırılması (AİHS’e Ek 13 No’lu Protokol, m. 1) 153

bb. Askıya Alma Yasağı (AİHS’e Ek 13 No’lu Protokol, m. 2) 154

cc. Çekince Koyma Yasağı (AİHS’e Ek 13 No’lu Protokol, m. 3) 154

m. AİHS’e Ek 14 No’lu Protokol 154

n. AİHS’E Ek 15 No’lu Protokol 154

o. AİHS’E Ek 16 No’lu Protokol 155

3- Başvurabilecek Kişiler 155

a. Her Gerçek Kişi 155

b. Her Hükümet Dışı Kuruluş 156

c. Kişi Grupları 156

4- Başvuru Süresi (AİHS m. 35/1) 156

5- Başvuru Şekli 156

D- AİHM BAŞVURU TALEBİNİN İNCELENMESİ 156

1- Usul/Kabul Edilebilirlik İncelemesi 157

a. Ele Almayı Engelleyen Haller (AİHS m. 35/2) 157

aa. Başvuruda Bulunanın Kimliğinin Belirsiz Olması 157

bb. Başvurunun Daha Önce İncelenmiş Bir Konuya İlişkin Olması 157

aaa. Aynı Esasa İlişkin Olması 157

bbb. Yeni Olay İçermemesi 157

cc. Başvurunun Daha Önce Başka Uluslararası Yere Yapılmış Olması 157

b. Kabul Edilebilirliği Engelleyen Haller (AİHS m. 35/3) 158

aa. Başvurunun Sözleşme ve Protokolleri İle Bağdaşmaması (AİHS m. 35/3-a) 158

bb. Başvurunun Dayanaktan Yoksun Olması (AİHS m. 35/3-a) 158

cc. Başvurunun Hakkın Kötüye Kullanılması Niteliğinde Olması (AİHS m. 35/3-a) 158

dd. Başvurunun Süresinde Yapılmaması (AİHS m. 35/1) 158

ee. Başvuruda Hukuki Yararın Bulunmaması 158

ff. İç Hukuk Yollarının Tüketilmemesi (AİHS m. 35/1) 159

aaa. İç Hukuk Yolunun Kapsamı 159

bbb. İç Hukuk Yolunun Tüketilmesinin Aranmadığı Haller 159

2- Esas İncelemesi 159

D- AİHM TARAFINDAN VERİLECEK KARARLAR 160

1- İhlalin Olmadığı Kararı 160

2- İhlal Kararı 160

3- Düşme Kararı (AİHS m. 37) 160

IV. KANUN YOLU SÜRECİNDE YER ALAN YARGI ÖRGÜTÜ 161

A- ADLİYE MAHKEMELERİ 161

1- Adli Yargı İlk Derece Mahkemeleri (İDM) (5235 SK m. 2) 161

a. Genel Mahkemeler 162

aa. Asliye Hukuk Mahkemesi (5235 SK m. 5 f. I-II) 162

bb. Sulh Hukuk Mahkemesi (5235 SK m. 5 f. I-II) 162

b. Özel Mahkemeler 162

aa. Aile Mahkemesi 163

bb. Asliye Ticaret Mahkemesi 164

aaa. Mutlak Ticarî Davalar 164

aaaa. TTK m. 4 Kapsamında Mutlak Ticarî Davalar 164

bbbb. TTK m. 4 Dışında Mutlak Ticarî Davalar 165

bbb. Nispi Ticarî Davalar 165

cc. İş Mahkemesi (7036 sayılı İş Mahkemeleri Kanunu) 166

dd. İcra Mahkemesi (2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu) 167

ee. Kadastro Mahkemesi (3402 sayılı Kanun) 168

ff. Tüketici Mahkemesi (6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun) 169

gg. Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi (5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu ile 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu) 170

2- Adli Yargı İkinci Derece Mahkemeleri/Bölge Adliye Mahkemeleri (BAM) (5235 SK m. 3) 171

a. Bölge Adliye Mahkemelerinin Kuruluşu (5235 SK m. 25, f. I) 171

b. Bölge Adliye Mahkemelerinin Yargı Çevreleri (5235 SK m. 25, f. II) 173

aa. Belirlenmesi 173

bb. Değiştirilmesi 174

cc. Kaldırılması 175

c. Bölge Adliye Mahkemelerinin Oluşumu (5235 SK m. 26) 175

aa. Bölge Adliye Mahkemesi Başkanlığı (5235 SK m. 27) 175

bb. Bölge Adliye Mahkemesi Ceza Daireleri Başkanlar Kurulu (5235 SK m. 28) 176

cc. Bölge Adliye Mahkemesi Hukuk Daireleri Başkanlar Kurulu (5235 SK m. 28) 176

dd. Bölge Adliye Mahkemesi Daireleri (5235 SK m. 29) 176

ee. Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcılığı (5235 SK m. 30) 177

ff. Bölge Adliye Mahkemesi Adalet Komisyonu (5235 SK m. 31) 177

ee. Müdürlükler (5235 SK m. 32) 177

d. Bölge Adliye Mahkemelerinde Görev 177

aa. Bölge Adliye Mahkemelerinin Görevleri (5235 SK m. 33) 177

bb. Denetim Mahkemesi Görevi 178

cc. Hüküm Mahkemesi Görevi 178

dd. Başkanın Görevleri (5235 SK m. 34) 178

ee. Başkanlar Kurulunun Görevleri (5235 SK m. 35) 179

ff. Hukuk Dairelerinin Görevleri (5235 SK m. 36) 179

gg. Daire Başkanlarının Görevleri (5235 SK m. 38) 180

hh. Üyelerin Görevleri (5235 SK m. 39) 182

ii. Adalet Komisyonunun Görevleri (5235 SK m. 42) 182

e. Bölge Adliye Mahkemelerinde Toplantı ve Karar (5235 SK m. 46) 183

f. Bölge Adliye Mahkemelerinde Yargı Çevresinin Değişimi (5235 SK Ek m. 1) 183

B- YÜKSEK MAHKEME/YARGITAY (TCA m. 154, 2797 SK) 184

1- Kuruluş (2797 SK m. 2) 184

a. Birinci Başkanlık (2797 SK m. 4) 185

b. Daireler (2797 SK m. 5) 185

c. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı (2797 SK m. 6) 185

d. Bürolar (2797 SK m. 53) 185

e. İdari Birimler 185

2- Karar Organları (2797 SK m. 3) 186

a. Daireler (2797 SK m. 14) 186

b. Hukuk Genel Kurulu (2797 SK m. 7, 15) 187

c. Ceza Genel Kurulu (2797 SK m. 7) 189

d. Büyük Genel Kurul (2797 SK m. 8) 189

e. Başkanlar Kurulları (2797 SK m. 9) 190

aa. Başkanlar Kurulu (2797 SK m. 9 f. I/1, 17) 190

bb. Hukuk Daireleri Başkanları Kurulu (2797 SK m. 9 f. I/2) 191

cc. Ceza Daireleri Başkanlar Kurulu (2797 SK m. 9 f. I/3) 191

f. Birinci Başkanlık Kurulu (2797 SK m. 10, 18) 192

g. Yüksek Disiplin Kurulu (2797 SK m. 11, 19) 192

h. Yönetim Kurulu (2797 SK m. 12, 20) 193

3- Görevleri (2797 SK m. 13) 193

a. İlk Derece Mahkemesi Görevi (HMK m. 47, f. I, 286 f. I) 193

aa. Yargıtay İlgili Hukuk Dairesinin Görevli Olması 194

bb. Yargıtay Dördüncü Hukuk Dairesinin Görevli Olması 194

cc. Yargıtay Üçüncü Hukuk Dairesinin Görevli Olması 195

b. Temyiz İncelemesi Görevi 195

aa. İlk Derece Mahkemesi Kararlarında Temyiz (HMK Geçici Madde 3, f. II) 195

bb. Bölge Adliye Mahkemesi Kararlarında Temyiz 196

aaa. Denetim Sıfatıyla Verilen BAM Kararları 196

bbb. İDM Sıfatıyla Verilen BAM Kararları 197

cc. İlk Derece Mahkemesi Kararlarında Sıçramalı/Doğrudan Temyiz (HMK m. 373 f. IV) 197

c. Farklı Uygulamayı Önleme Görevi 198

aa. İçtihatların Birleştirilmesi Görevi (2797 SK m. 7, 15/2 b-c, 16 f. I/5, 17 f. I/c, 45, 58, YİY m. 13-16, 19.6.1975 günlü İlke Kararı) 198

aaa. Talep Yetkisi 199

aaaa. Yargıtay Birinci Başkanı 199

aaaaa. Doğrudan Talep (2797 SK m. 45 f. I, YİY m. 14 f. I) 199

bbbbb. Aracılıkla Talep (2797 SK m. 45 f. I, YİY m. 14 f. I) 199

aaaaaa. Genel Kurullar 200

bbbbbb. Daireler 200

cccccc. Cumhuriyet Başsavcısı 200

bbbb. Diğer Merci ve Kişiler (2797 SK m. 45 f. II) 200

aaaaa. Diğer Merciler 200

bbbbb. Diğer Kişiler 201

bbb. Talebin Değerlendirilmesi 202

aaaa. Yargıtay Örgütü Talebinin Değerlendirilmesi 202

bbbb. Diğer Merci ve Kişilerin Talebinin Değerlendirilmesi (YİY m. 14 f. II-V) 202

 

ccc. Karara Bağlayacak Kurullar 202

aaaa. HİBGK’de İncelenecek Talepler (2797 SK m. 15 f. II) 203

aaaaa. Hukuk Daireleri Arasında Uyuşmazlık Varsa (2797 SK m. 15 f. II/b) 203

bbbbb. Hukuk Dairesi Yerleşmiş İçtihadından Dönmek İsterse (2797 SK m. 15 f. II/c) 203

aaaaaa. Yerleşik İçtihat Kavramı 203

bbbbbb. İçtihattan Dönme Usulü 204

ccccc. Hukuk Dairesi Benzer Olaylarda Farklı Kararlar Vermişse (2797 SK m. 15 f. II/c) 204

bbbb. YBGK’de İncelenecek Talepler (2797 SK m. 16 f. V) 205

aaaaa. HGK Çelişkili Kararları 205

bbbbb. CGK Çelişkili Kararları 205

ccccc. HGK ile CGK Arasındaki Çelişkili Kararlar 205

ddddd. HGK İle Bir Hukuk Dairesi Arasındaki Çelişkili Kararlar 205

eeeee. HGK İle Bir Ceza Dairesi Arasındaki Çelişkili Kararlar 205

fffff. CGK İle Bir Ceza Dairesi Arasındaki Çelişkili Kararlar 205

ggggg.CGK İle Bir Hukuk Dairesi Arasındaki Çelişkili Kararlar 205

hhhhh. Bir Hukuk Dairesi İle Bir Ceza Dairesi Arasındaki Çelişkili Kararlar 206

cccc. Talebin Sonuçlandırılması Usulü 206

aaaaa. Talebin Görüşülmesinde Hazırlık Safhası 206

aaaaaa. Toplantı Gününün Belirlenmesi 206

bbbbbb. Asıl Raportörün Atanması 206

cccccc. Evrakın Dağıtılması 206

bbbbb. Talebin Görüşülmesi (2797 SK m. 45 f. IV, İlke Kararı m. 3-12) 207

ccccc. Talebin Görüşülmesinin Etkisi (2797 SK m. 42 f. III, YİY m. 13) 208

ddddd. Talebin Karara Bağlanması 208

aaaaaa. YHİBGK’de (2797 SK m. 41 f. I) 208

bbbbbb. YBGK’de (2797 SK m. 42 f. I) 208

eeeee. Karar Şekli (2797 SK m. 45 f. VII) 208

fffff. Kararın Yazılması (2797 SK m. 45 f. IV, İlke Kararı m. 13-18) 208

ggggg. Kararın Duyurulması (2797 SK m. 45 f. VI) 209

hhhhh. Kararın Yayınlanması (2797 SK m. 58) 209

ddd. Kararın Niteliği 209

aaaa. Karara Karşı Kanun Yolu Yoktur 209

bbbb. Karar Bağlayıcıdır (2797 SK m. 45 f. V) 209

cccc. Karar Değiştirilebilir veya Kaldırılabilir (2797 SK m. 45 f. III) 209

aaaaa. İçtihadı Birleştirme Kararının Değiştirilmesi 209

bbbbb. İçtihadı Birleştirme Kararının Kaldırılması 210

dddd. Karar Geriye Etkili Değildir 210

bb. Uyuşmazlığın Giderilmesi Görevi (5235 SK m. 35) 211

4- Adli Aravermede Çalışma (2797 SK m. 56) 212

V. KANUN YOLUNUN İŞLEVİ 213

A- ÖTELEYİCİ İŞLEVİ 213

B- GEÇİRİCİ İŞLEVİ 213

VI. KANUN YOLUNUN KAYNAKLARI 213

A- MEVZUAT KAYNAKLARI 214

1- Uluslararası Sözleşmeler 214

2- Anayasa 215

3- Kanunlar 215

a. 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu 215

aa. Yürürlüğü (HMK m. 451) 217

bb. Yürürlükten Kaldırılan Hükümler (HMK m. 450) 217

cc. Yollamalar (HMK m. 447 f. II) 217

dd. Zaman Bakımından Uygulama (HMK m. 448) 218

ee. HUMK Etkisi (HMK Geçici Madde 1, 3 ve 4) 218

ff. Disiplin Para Cezası (HMK m. 446) 219

gg. Elektronik İşlemler (HMK m. 445) 219

b. 5235 sayılı Adlî Yargı İlk Derece Mahkemeleri ve Bölge Adliye Mahkemelerinin Kuruluş, Görev ve Yetkileri Hakkında Kanun 220

B- İÇTİHAT KAYNAKLARI 220

1- Bilimsel İçtihat (İlmî İçtihat/ Bilimsel Görüşler/ Doktrin/ Öğreti) (TMK m. 1 f. II) 220

2- Yargısal İçtihat (Kazaî İçtihat/Yargıtay Kararları) (TMK m. 1 f. II) 220


§ 2. İSTİNAF KOŞULLARI VE KAPSAMI (HMK M. 341) 221

I. İSTİNAF KOŞULLARI 221

A- İDM KARARI BULUNMALIDIR 221

1- Her Türlü İDM Kararları (HMK m. 341 f. I, c. 1) 221

2- Diğer Kanunlarda Temyiz Edilebileceği Belirtilen BAM Görev Alanında Kalan Dava ve İşlere İlişkin Kararlar (HMK m. 341 f. V) 222

3- Haklarında Yargıtaya Başvurulabileceği Belirtilen BAM Görev Alanında Kalan Dava ve İşlere İlişkin Kararlar (HMK m. 341 f. V) 222

B- NİHAİ KARAR BULUNMALIDIR 222

C- BELİRLİ MEBLAĞ ÜZERİ KARAR BULUNMALIDIR 223

1- Kural Olarak Değere Bağlı İstinaf Sistemi Uygulanır 223

a. Dava Konusu Meblağın Esas Alınması 224

b. Hükmün Verildiği Tarihteki Meblağın Esas Alınması (HMK Ek m. 1 f. II) 224

c. Hukuki İşlemin Yapıldığı Tarihteki Meblağın Esas Alınması 224

d. Dava Tarihindeki Kurun Esas Alınması 225

2- İstisna Olarak Uygulanan Sistemler 225

a. Değere Bağlı Olmadan İstinaf Yolu Açık Olabilir 225

b. Değere Bağlı Olmadan İstinaf Yolu Kapalı Olabilir 225

II. İSTİNAF YOLUNA BAŞVURULABİLEN KARARLAR (HMK M. 341) 226

A- NİHAİ KARARLAR (HMK m. 341 f. I/a) 226

1- Esasa İlişkin Nihai Kararlar 226

2- Usule İlişkin Nihai Kararlar 227

a. Görevsizlik Kararı 227

b. Yetkisizlik Kararı 228

c. Dava Dilekçesinin İptali Kararı 229

d. Feragat, Kabul, Sulh Konusunda Verilen Karar 229

e. Davanın Konusuz Kalması 229

f. Dosyanın Devri Kararı 229

g. Hâkimin Çekinmesi Kararı (HMK m. 35 f. II) 230

h. Hâkimin Reddine İlişkin Merci Kararı (HMK m. 43) 230

ı. Davaların Birleştirilmesi Kararı (HMK m. 166) 230

aa. Aynı Yargı Çevresinde (HMK m. 168) 230

bb. Ayrı Yargı Çevresinde 230

i. Davaların Ayrılması Kararı (HMK m. 167) 231

j. Davanın Açılmamış Sayılması Kararı (HMK m. 150 f. V) 231

k. Dosyanın İşlemden Kaldırılması Kararı (HMK m. 150 f. I) 231

l. İlk İtirazın Kabulü Kararı 231

B- İHTİYATİ TEDBİR KARARLARI (HMK m. 341 f. I-b) 231

1- Reddine İlişkin Verilen Karar (HMK m. 341 f. I-b, 391 f. III) 232

a. Gerekçeli Olarak Verilir (HMK m. 391 f. III) 232

b. İstinaf Yoluna Başvurulabilir (HMK m. 341 f. I-b, 391 f. III) 233

aa. Doğrudan Başvurulabilir 233

bb. Öncelikle İncelenir (HMK m. 391 f. III, c. 3) 233

c. BAM Kararı Temyiz Edilemez (HMK m. 391 f. III, c. 3) 234

2- Karşı Tarafın Yüzüne Karşı Verilen İhtiyati Tedbir Kararı (HMK m. 341 f. I-b, 391 f. III, c. 2) 234

a. İstinaf Yoluna Başvurulabilir (HMK m. 341 f. I-b, 391 f. III) 234

aa. Doğrudan Başvurulabilir 234

bb. Öncelikle İncelenir (HMK m. 391 f. III, c.3) 235

b. BAM Kararı Temyiz Edilemez (HMK m. 391 f. III, c. 3) 235

3- Karşı Tarafın Yokluğunda Verilen İhtiyati Tedbir Kararı (HMK m. 341 f. I-b, 394 f. V) 235

a. Öncelikle Kararı Veren Mahkemeye İtiraz Edilmelidir (HMK m. 341 f. I-b, 394 f. V) 235

b. İtiraz Reddedilirse İstinaf Yoluna Başvurulabilir (HMK m. 394 f. V) 236

aa. Öncelikle İncelenir (HMK m. 391 f. V) 236

bb. BAM Kararı Temyiz Edilemez (HMK m. 394 f. V) 237

C- İHTİYATİ HACİZ KARARLARI (HMK m. 341 f. I/b) 237

D- MİKTAR VEYA DEĞERİ İSTİNAF SINIRINI GEÇEN MALVARLIĞI DAVALARINA İLİŞKİN KARARLAR (HMK m. 341 f. II, c.1) 237

E- MANEVİ TAZMİNAT DAVALARI (HMK m. 341 f. II, c. 2) 237

F- ŞAHIS VARLIĞINA İLİŞKİN DAVALAR 238

G- GELECEK DÖNEME ETKİLİ TÜKETİCİ UYUŞMAZLIĞI DAVALARI 238

H- BOŞANMA DAVASI İÇİNDE İSTENİLEN TAZMİNAT VE NAFAKA TALEPLERİ 238

I- DİĞER KANUNLARDA BELİRTİLEN DAVA VE İŞLER (HMK m. 341 f. V) 238

III. İSTİNAF YOLUNA BAŞVURULAMAYAN KARARLAR 239

A- YARGITAY TARAFINDAN ESASI DENETLENMİŞ DAVALAR 239

B- ARA KARARLARI 241

1- Görevsizlik İtirazının Reddi Ara Kararı 241

2- Yetki İtirazının Reddi Ara Kararı 241

3- İlk İtirazın Reddi Ara Kararı 242

4- Davaları Birleştirme Ara Kararı 242

5- Hâkimin Reddi Talebini Geri Çevirme Ara Kararı 242

6- Aynı Mahkemede Açılan Davaları Ayırma Ara Kararı 242

C- MİKTAR VEYA DEĞERİ İSTİNAF SINIRINI GEÇMEYEN MALVARLIĞI DAVALARI (HMK m. 341 f. II, c.1) 242

1- İhtiyari Dava Arkadaşlığında İstinaf Sınırı (HMK m. 57-58) 242

2- Karşı Davada İstinaf Sınırı (HMK m. 132) 242

3- Birleştirilen Davalarda İstinaf Sınırı (HMK m. 166) 243

4- Alacak Davasında İstinaf Sınırı 243

a. Alacağın Bir Kısmı Dava Edilmişse/Kısmi Dava İstinaf Sınırı (HMK m. 341 f. III) 243

b. Alacağın Tamamı Dava Edilmişse İstinaf Sınırı (HMK m. 341 f. IV) 243

5- Tespit Davasında İstinaf Sınırı 243

6- Katılma Yoluyla İstinaf Yoluna Başvuruda İstinaf Sınırı (HMK m. 348) 243

7- Dava Yığılmasında İstinaf Sınırı (HMK m. 110) 244

8- Belirsiz Alacak Davasında İstinaf Sınırı 244

a. Alacak Belirli Hale Gelmişse 244

aa. Belirli Miktar ve Değere Uyumlu Hale Getirilmişse 245

bb. Belirli Miktar ve Değere Uyumlu Hale Getirilmemişse 245

b. Alacak Belirli Hale Gelmemişse 245

D- DELİL TESPİTİNE YÖNELİK GEÇİCİ HUKUKÎ KORUMA KARARLARI 246

E- KESİN NİTELİKTEKİ KARARLAR 246

F- HAKEM KARARLARI (HMK m. 439 f. I) 247

IV. İSTİNAF ZAMAN SINIRI 247

A- YARGI YOLU VE GÖREVE İLİŞKİN HÜKÜMLER (HMK Geçici madde 1, f. I) 248

B- İSTİNAF VE TEMYİZ İLE TEMYİZDE DURUŞMA YAPILMASINA İLİŞKİN PARASAL SINIRLAR (HMK Geçici madde 1, f. II) 248

C- HUMK HÜKÜMLERİNİN UYGULANACAĞI HALLER (HMK Geçici madde 1, f. III) 248

1- Bölge Adliye Mahkemelerinin Göreve Başlama Tarihine Kadar Verilen Kararlar Hakkında HUMK Uygulanır 248

2- Bölge Adliye Mahkemelerinin Göreve Başlama Tarihinden Önce Verilen Kararlar Hakkında Kesinleşinceye Kadar HUMK Uygulanır 249

3- Bölge Adliye Mahkemelerinin Göreve Başlama Tarihinden Önce Verilen Kararlara Ait Dosyalar Bölge Adliye Mahkemelerine Gönderilemez 249

4- Bölge Adliye Mahkemelerinin Göreve Başlama Tarihine Kadar 1086 Sayılı Kanunun, 6100 Sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanununa Aykırı Olmayan Hükümleri Uygulanır 251

5- İlk Derece Mahkemesinden 20.7.2016 Tarihinden Sonra Verilen Kesin Olmayan Nihai Kararlara Karşı Önce İstinaf Yoluna Başvurulmalıdır 251

a. Kural Olarak 251

b. İstisna 252

aa. İlk Derece Mahkemesince Bozmaya Uygun Olarak Verilen Kararlar (HMK m. 373 f. IV) 252

bb. İlk Derece Mahkemesi veya Bölge Adliye Mahkemesince Verilen Direnme Kararları (HMK m. 373 f. V) 252


§ 3. İSTİNAF DİLEKÇESİ (HMK M. 342) 253

I. İSTİNAF DİLEKÇESİYLE BAŞVURUNUN YAPILIŞI 253

A- GENEL OLARAK 253

1- Her Mahkeme İçin Aynı Başvuru Şekli Geçerlidir 253

2- Her Yargılama Usulü İçin Aynı Başvuru Şekli Geçerlidir 253

3- Okunamayan veya Uygunsuz veya İlgisiz Dilekçe Yeniden Düzenlettirilir (HMK m. 32) 253

a. Uygun Bir Süre Verilir 254

aa. Yeni Dilekçe Verilmesinin Sonuçları 254

bb. Yeni Dilekçe Verilmemesinin Sonuçları 254

b. İlk Dilekçe Dosyada Kalır 254

B- DİLEKÇEYLE YAPILIR 255

C- BAŞVURUNUN YAPILDIĞI TARİH 255

D- BAŞVURUNUN YAPILACAĞI ZAMAN 255

E- BAŞVURUNUN UYAP ÜZERİNDEN YAPILMASI 255

1- Gerçek Kişilerin Başvurusu 255

2- Tüzel Kişilerin Başvurusu 256

3- Taraf Vekillerinin Başvurusu 256

II. İSTİNAF DİLEKÇESİNİN İÇERİĞİ 256

A- BAŞVURAN İLE KARŞI TARAFIN DAVADAKİ SIFATLARI (HMK m. 342, f. II/a) 256

B- BAŞVURAN İLE KARŞI TARAFIN AD VE SOYADLARI (HMK m. 342, f. II/a) 257

1- Kimliği Yeteri Kadar Belli Edecek Kayıt Taşıyorsa 257

2- Kimliği Yeteri Kadar Belli Edecek Kayıt Taşımıyorsa 257

C- BAŞVURAN İLE KARŞI TARAFIN TÜRKİYE CUMHURİYETİ KİMLİK NUMARALARI (HMK m. 342, f. II/a) 257

D- BAŞVURAN İLE KARŞI TARAFIN ADRESLERİ (HMK m. 342, f. II/a) 257

E- VARSA KANUNİ TEMSİLCİ VE VEKİLLERİNİN ADI VE SOYADLARI (HMK m. 342, f. II/b) 257

F- VARSA KANUNİ TEMSİLCİ VE VEKİLLERİNİN ADRESLERİ (HMK m. 342, f. II/b) 258

G- KARARIN HANGİ MAHKEMEDEN VERİLMİŞ OLDUĞU (HMK m. 342, f. II/c) 258

H- KARARIN TARİHİ (HMK m. 342, f. II/c) 258

I- KARARIN SAYISI (HMK m. 342, f. II/c) 258

İ- KARARIN BAŞVURANA TEBLİĞ EDİLDİĞİ TARİH (HMK m. 342, f. II/ç) 258

J- KARARIN ÖZETİ (HMK m. 342, f. II/d) 258

K- BAŞVURU SEBEPLERİ (HMK m. 342, f. II/e) 259

L- BAŞVURU GEREKÇESİ (HMK m. 342, f. II/e) 260

M- TALEP SONUCU (HMK m. 342, f. II/f) 260

N- BAŞVURANIN VEYA VARSA KANUNİ TEMSİLCİ YAHUT VEKİLİNİN İMZASI (HMK m. 342, f. II/g) 260

III. İSTİNAF DİLEKÇESİNİN EKSİK DÜZENLENMESİ (HMK M. 342, F. III) 260

IV. İSTİNAF DİLEKÇESİNE EKLENECEK ÖRNEK SAYISI (HMK M. 342 F. I) 288


§ 4. İSTİNAF YOLUNA BAŞVURU İLE DİLEKÇENİN VERİLMESİ (HMK M. 343) 289

I. YETKİLİ BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ 289

A- İDM’NİN YARGI ÇEVRESİNDE BULUNDUĞU BAM YETKİLİDİR 289

B- BAM İÇİN KESİN YETKİ KURALI GEÇERLİDİR 289

C- BAM TARAFINDAN KENDİLİĞİNDEN DİKKATE ALINIR 289

D- BAM TARAFINDAN KESİN OLARAK KARAR VERİLİR 289

E- YETKİ SÖZLEŞMESİ YAPILAMAZ 289

II. BAŞVURABİLECEKLER 290

A- DAVANIN TARAFLARI 290

1- Kendisi 290

2- Yasal Temsilcisi 290

3- Vekili 291

a. Vekaletnamede Özel Yetki Gerekmez (HMK m. 73-74) 293

b. İstinaftan Feragat Özel Yetki Gerektirir (HMK m. 74, 349) 293

B- TARAFIN ÖLÜMÜ ÜZERİNE YERİNE GEÇENLER (HMK m. 55) 293

C- ÇEKİŞMESİZ YARGI İŞİNİN İLGİLİLERİ (HMK m. 382) 293

1- Yargılamada Bulunan İlgili 294

2- Hukuki Yararı Bulunan İlgili 294

D- İRADİ DEĞİŞİKLİKLE TARAF OLAN (HMK m. 124) 294

E- DAVA KONUSUNUN DEVRİYLE TARAF OLAN (HMK m. 125) 294

1- Davacının Devri Sebebiyle Taraf Olan (HMK m. 125 f. II) 295

2- Davalının Devri Sebebiyle Taraf Olan (HMK m. 125 f. I/a) 295

F- DAVA ARKADAŞLARI 295

1- İhtiyari Dava Arkadaşlarından Her Biri (HMK m. 58) 296

2- Mecburi Dava Arkadaşları (HMK m. 60) 297

a. Madden Mecburi Dava Arkadaşları Birlikte 297

b. Şeklen Mecburi Dava Arkadaşlarından Her Biri 297

G- MÜDAHİLLER 298

1- Asli Müdâhil (HMK m. 65) 298

2- Fer’i Müdâhil (HMK m. 66) 299

H- CUMHURİYET SAVCISI (HMK m. 70) 299

I- İHBAR EDİLEN (HMK m. 63) 299

III. HUKUKİ YARAR ŞARTI 301

A- KARAR KISMEN ALEYHİNE OLANLAR 301

B- KARAR TAMAMEN ALEYHİNE OLANLAR 301

C- KARAR ŞEKLEN LEHİNE OLANLAR 301

1- Gerekçesi Aleyhine Olan 301

2- İcrası Aleyhine Olan 301

3- Diğer Olumsuz Sebepler 301

IV. İSTİNAF DİLEKÇESİNİN VERİLMESİ (HMK M. 343) 301

A- DİLEKÇENİN VERİLECEĞİ MAHKEME (HMK m. 343 f. I, c. 1) 302

1- Kararı Veren İlk Derece Mahkemesine Verilmesi 302

2- Başka Bir İlk Derece Mahkemesine Verilmesi 302

B- DİLEKÇENİN KAYDEDİLMESİ (HMK m. 343 f. I, c. 2) 302

1- Kayıt Anı 302

a. İstinaf Yoluna Başvuru Dilekçesi Harca Tabi Değilse 302

b. İstinaf Yoluna Başvuru Dilekçesi Harca Tabi İse 302

2- Kayıt Yeri 303

a. Kararı Veren Mahkemede Kaydedilmesi 303

b. Başka Yer Mahkemesinde Kaydedilmesi 303

C- ALINDI BELGESİ VERİLMESİ (HMK m. 343 f. I, c. 2, Yönetmelik m. 252, f. I) 303

1- Niteliği (Yönetmelik m. 252, f. I) 303

2- Verilme Zamanı 303

a. Başvuru Dilekçesi Harca Tabi Değilse 303

b. Başvuru Dilekçesi Harca Tabi İse 304

D- DİLEKÇENİN KARARI VEREN MAHKEMEYE GÖNDERİLMESİ (HMK m. 343 f. II) 304

E- İSTİNAF YOLUNA BAŞVURU TARİHİNİN BELİRLENMESİ (HMK m. 343 f. III) 304

V. DOSYANIN BAM’A GÖNDERİLMESİ (HMK M. 343 F. IV) 304

A- KENDİLİĞİNDEN GÖNDERİLEMEZ 304

B- KARARI VEREN İDM TARAFINDAN GÖNDERİLİR (HMK m. 343, f. IV) 305

C- GÖNDERİLECEK DAİRE İDM TARAFINDAN BELİRLENİR (HMK m. 343, f. IV) 305

1- Dosyanın Doğru Belirlenen BAM Hukuk Dairesine Gönderilmesi 305

2- Dosyanın Hatalı Belirlenen BAM Hukuk Dairesine Gönderilmesi 305

D- GÖREVLİ DENETİM MAKAMINA GÖNDERİLMESİ SAĞLANIR 306

1- Bölge Adliye Mahkemesine Hatalı Gönderilmişse 306

a. Temyiz Yoluna Bağlı Dosya Temyiz Edildiği Halde BAM’a Gönderilmişse 306

b. Temyiz Yoluna Bağlı Dosya İstinaf Edildiği İçin BAM’a Gönderilmişse 307

2- Yargıtay’a Hatalı Gönderilmişse 307


§ 5. İSTİNAF YOLUNDA HARÇ VE GİDERLERİN YATIRILMASI (HMK M. 344) 309

I. GİDERLER ÖDENİR 309

A- BAŞVURU İÇİN GEREKLİ HARÇLAR ÖDENİR 309

1- Başvurma Harcı Ödenir (Harçlar Kanunu, (1) sayılı Tarife, (A) IV-e) 309

2- Nispi Harca Bağlı Olmayan Davalarda Peşin Maktu Harç Ödenir (Harçlar Kanunu, 1 sayılı Tarife, A-III/2) 309

3- Nispi Harca Bağlı Davalarda Nispi Karar ve İlam Harcı Ödenir (Harçlar Kanunu, 1 sayılı Tarife, A-III/1-e) 310

B- TEBLİĞ GİDERLERİ ÖDENİR 310

II. GİDERLER ÖDENMEMİŞ YA DA EKSİK ÖDENMİŞSE 310

A- KESİN SÜRE VERİLİR (HMK m. 344 f. I, c. 2) 310

1- Mahkeme Tarafından Süre Verilir 310

2- Bir Haftalık Kesin Süre Verilir 310

B- TAMAMLANMASI İSTENİR 310

1- Tamamlanırsa 311

2- Tamamlanmazsa 311

a. Başvurunun Yapılmamış Sayılmasına Karar Verilmişse (HMK m. 344, f. I, c.3) 311

aa. Başvurunun Yapılmamış Sayılması Kararına Karşı İstinaf Yolu Açıktır 311

bb. Bölge Adliye Mahkemesi Tarafından Uygun Karar Verilir 311

aaa. İDM Kararı Hukuka Uygun İse 311

bbb. İDM Kararı Hukuka Uygun Değilse (HMK m. 346 f. II) 312

b. Başvurunun Yapılmamış Sayılmasına Karar Verilmeden Dosya BAM’a Gönderilmişse 312


§ 6. İSTİNAF YOLUNA DOĞRUDAN BAŞVURU SÜRESİ (HMK M. 345) 313

I. GENEL OLARAK 313

II. İSTİNAFA BAŞVURU SÜRESİ 313

A- İSTİNAF SÜRESİ 313

1- Adli Tatile Tabi Olan/ Adli Tatilde Bakılamayan Dava ve İşlerde İstinaf Süresi 314

a. Sürenin Uzamaması (HMK m. 345 f. I, c. 1) 314

aa. Sürenin Bitmesinin Adli Tatile Rastlamaması 314

bb. Sürenin Hâkim Tarafından Tayin Edilmesi 315

cc. Süreyi Başka Kanunun Tayin Etmesi 315

b. Sürenin Uzaması (HMK m. 104) 315

2- Adli Tatile Tabi Olmayan/Adli Tatilde Bakılan Dava ve İşlerde İstinaf Süresi 317

a. Adli Tatil Öncesi İşlemeye Başlayan Süre İşlemeye Devam Eder 317

b. Adli Tatilde Görülecek Dava ve İşler (HMK m. 103, f. I) 317

aa. İhtiyati Tedbir, İhtiyati Haciz ve Delillerin Tespiti Gibi Geçici Hukuki Koruma Talepleri İle Bunlara Karşı Yapılacak İtirazlar ve Diğer Başvurular Hakkında Karar Verilmesi (HMK m. 103, f. I/a) 317

bb. Her Çeşit Nafaka Davaları İle Soybağı, Velayet ve Vesayete İlişkin Dava ya da İşler (HMK m. 103, f. I/b) 318

aaa. Her Çeşit Nafaka Davaları 318

bbb. Soybağı Davaları 318

ccc. Velayet Davaları 318

ddd. Vesayet Davaları 319

cc. Nüfus Kayıtlarının Düzeltilmesi İşleri ve Davaları (HMK m. 103, f. I/c) 320

çç. Hizmet Akdi veya İş Sözleşmesi Sebebiyle İşçilerin Açtıkları Davalar (HMK m. 103, f. I/ç) 320

dd. Ticari Defterlerin Kaybından Dolayı Kayıp Belgesi Verilmesi Talepleri İle Kıymetli Evrakın Kaybından Doğan İptal İşleri (HMK m. 103, f. I/d) 320

ee. İflas ve Konkordato İle Sermaye Şirketleri ve Kooperatiflerin Uzlaşma Suretiyle Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin İşler ve Davalar (HMK m. 103, f. I/e) 320

ff. Adli Tatilde Yapılmasına Karar Verilen Keşifler (HMK m. 103, f. I/f) 320

gg. Tahkim Hükümlerine Göre Mahkemenin Görev Alanına Giren Dava ve İşler (HMK m. 103, f. I/g) 320

hh. Çekişmesiz Yargı İşleri (HMK m. 103, f. I/ğ) 321

aaa. İlgililer Arasında Uyuşmazlık Olmayan Hâller 321

bbb. İlgililerin İleri Sürülebileceği Herhangi Bir Hakkının Bulunmadığı Hâller 321

ccc. Hâkimin Resen Harekete Geçtiği Hâller 321

ıı. Kanunlarda İvedi Olduğu Belirtilen Dava ve İşler (HMK m. 103, f. I/h) 322

ii. Taraflardan Birinin Talebi Üzerine Mahkemece İvedi Görülmesine Karar Verilen Dava ve İşler (HMK m. 103, f. I/h) 323

jj. Kanunlarda Açık Hüküm Bulunan Dava ve İşler 323

c. Koşulları Varsa Dava ve İş Adli Tatilden Sonraya Bırakılabilir (HMK m. 103, f. II) 323

aa. Tarafların Anlaşması 324

bb. Davada Hazır Olan Tarafın Talebi 324

d. Diğer Dava ve İşlerle İlgili Adli Tatilde Yapılabilecek İşler (HMK m. 103, f. III) 324

e. Adli Tatil Hükümleri Denetim Mahkemelerinde de Uygulanır (HMK m. 103, f. IV) 325

aa. Bölge Adliye Mahkemelerinde Uygulanır 325

bb. Yargıtay’da Uygulanır 325

f. Süre Uzatılması Hükmü Uygulanmaz 325

B- FARKLI DÜZENLEMELER 325

1- HMK Kapsamında 325

a. Hâkimin Reddi Kararı (HMK m. 43, f. II) 325

b. Harç ve Giderlerin Tamamlanmaması Sebebiyle Başvurunun Yapılmamış Sayılması Kararı (HMK m. 344) 326

c. İstinaf Dilekçesinin Kanuni Süre Geçtikten Sonra Verilmesi Sebebiyle İstinaf Dilekçesinin Reddi Kararı (HMK m. 346) 326

d. İstinaf Dilekçesinin Kesin Olan Bir Karara İlişkin Olması Sebebiyle İstinaf Dilekçesinin Reddi Kararı (HMK m. 346) 326

2- Özel Kanun Hükümlerinde (HMK m. 345 f. I, c. 3) 326

a. İflas ve Konkordato Hukukuna İlişkin Ticaret Mahkemesi Kararları 326

b. İcra Mahkemesi Kararları (İİK m. 363, f. I) 326

C- KARARDA GÖSTERİLMELİDİR (TCA m. 40 f. II, HMK m. 297, f. I/ç) 327

1- Kanun Yolunun Varlığı 327

2- Kanun Yolunun Türü 327

3- Kanun Yolunun Süresi 327

D- HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜREDİR 327

E- KESİN SÜREDİR 327

F- DEĞİŞTİRİLEMEZ 328

1- Süresi Değiştirilemez 328

2- Başlangıcı Değiştirilemez 328

III. İSTİNAFA BAŞVURU SÜRESİNİN BAŞLANGICI 329

A- KURAL OLARAK (HMK m. 345 f. I, c. 2) 329

B- SÜRENİN TEBLİĞ İLE BAŞLAMASI (HMK m. 345 f. I, c. 2) 329

1- Karar Tebliğ Edilmelidir 329

a. Taraflardan Birine Tebliğ 329

b. Temsil Halinde Tebliğ 330

aa. Genel Olarak 330

bb. Kanuni Temsilde Tebliğ 331

aaa. Veli (TMK m. 342 f. I) 331

bbb. Vasi (TMK m. 403 f. I, 448) 333

ccc. Kayyım (TMK m. 426, 427, 459, 460) 335

ddd. Yasal danışman (TMK m. 429) 336

cc. İradi Temsilde Tebliğ 337

aaa. Birden Fazla Vekil Yoksa (7201 SK m. 10, f. I, c. 1, Teb. Yön m. 18 f. I) 337

bbb. Birden Fazla Vekil Varsa (7201 SK m. 10, f. I, c. 2-3, Teb. Yön m. 18 f. II) 337

2- Karar Usulüne Uygun Tebliğ Edilmelidir 337

a. Usulsüz Tebligat Öğrenilmemişse (Teb. Yön m. 53 f. I) 338

b. Usulsüz Tebligat Öğrenilmişse (Teb. Yön m. 53 f. I) 338

B- SÜRENİN TEFHİM İLE BAŞLAMASI 338

IV. İSTİNAF SÜRESİNİN SONLANMASININ SONUÇLARI 338

A- KARAR ŞEKLİ ANLAMDA KESİNLEŞİR 338

B- İSTİNAF YOLU KAPANIR 339

C- ESKİ HALE GETİRME YOLUNA BAŞVURULABİLİR (HMK m. 95-101) 339

D- KATILMA YOLUYLA İSTİNAF BAŞVURUSU YAPILABİLİR (HMK m. 348 f. I) 339


§ 7. İSTİNAF YOLUNA KATILMA YOLUYLA BAŞVURMA (HMK M. 348) 341

I. BAŞVURUNUN NİTELİĞİ 341

A- KANUN YOLUDUR 341

B- ASIL İSTİNAF TALEBİNE BAĞLIDIR 341

II. BAŞVURMA HAKKI (HMK M. 348 F. I) 341

A- HAKKI OLMAYANIN BAŞVURUSU 343

B- SÜREYİ GEÇİRENİN BAŞVURUSU 343

III. BAŞVURMA SÜRESİ (HMK M. 348 F. I) 343

IV. BAŞVURUYA CEVAP (HMK M. 348 F. I) 343

V. BAŞVURUNUN ETKİSİ 343

A- AÇIKÇA BEYAN YOKSA 344

B- AÇIKÇA BEYAN VARSA 344

VI. BAŞVURUNUN İNCELENMESİ 344

A- BAŞVURUNUN ESASININ İNCELENMESİ 344

B- BAŞVURUNUN REDDEDİLMESİ 344

1- Süresinde Yapılmaması 345

2- İlk İstinaf Edenin İstinaf Talebinden Feragat Etmesi (HMK m. 348, f. II) 345

a. Dosya BAM’a Gönderilmemişse 345

b. Dosya BAM’a Gönderilmişse 345

3- Talep BAM Tarafından Esasa Girmeden Reddedilmesi (HMK m. 348, f. II) 345

4- Davaya Son Veren Taraf İşleminin Bulunması 346

a. Davadan Feragat (HMK m. 307) 346

aa. Feragatin Hükmün Verilmesinden Sonra Adliye Mahkemelerinde Yapılması (HMK m. 310 f. II) 346

aaa. İlk Derece Mahkemesinde Yapılması 347

bbb. Bölge Adliye Mahkemesinde Yapılması 347

bb. Feragatin Dosyanın Temyiz İncelemesine Gönderilmesinden Sonra Yapılması (HMK m. 310 f. III) 347

b. Kabul (HMK m. 308) 348

c. Sulh (HMK m. 313) 348


§ 8. İSTİNAF DİLEKÇESİNE CEVAP (HMK M. 347) 349

I. İSTİNAF DİLEKÇESİNE CEVAP (HMK M. 347) 349

A- KARŞI TARAFA TEBLİĞ (HMK m. 347, f. I) 349

B- İSTİNAF DİLEKÇESİNE CEVAP (HMK m. 347, f. II) 349

1- Süresi (HMK m. 347, f. II) 349

2- Verileceği Mahkeme (HMK m. 347, f. II) 349

a. Kararı Veren İlk Derece Mahkemesi 349

b. Başka İlk Derece Mahkemesi 349

C- DOSYANIN GÖNDERİLMESİ (HMK m. 347, f. III) 350


§ 9. İSTİNAF YOLUNA BAŞVURMA HAKKINDAN FERAGAT (HMK M. 349) 351

I. FERAGAT EDEBİLECEK KİŞİ 351

A- TARAFLAR 351

B- VEKİL (HMK m. 74) 351

1- Vekilin Özel Yetkisi Bulunmalıdır 351

2- Özel Yetkisi Olmayana Mehil Verilmelidir 352

a. İlk Derece Mahkemesi Mehil Verebilir 352

b. Bölge Adliye Mahkemesi Mehil Verebilir 352

c. Yargıtay Hukuk Dairesi Mehil Verebilir 352

d. Yargıtay Hukuk Genel Kurulu Mehil Verebilir 353

3- Vekil Edenin Ölümünden Sonra Feragat Edilemez 353

C- VASİ 354

D- DAVACIYA OY DANIŞMANI ATANMIŞSA 354

E- DAVA ARKADAŞLARI 354

1- İhtiyari Dava Arkadaşlarından Her Biri (HMK m. 58) 355

2- Mecburi Dava Arkadaşları (HMK m. 60) 355

a. Madden Mecburi Dava Arkadaşları Birlikte 356

b. Şeklen Mecburi Dava Arkadaşlarından Her Biri 356

F- MÜDAHİLLER 356

1- Asli Müdâhil (HMK m. 65) 357

2- Fer’i Müdâhil (HMK m. 66) 357

II. FERAGAT ŞEKLİ 357

A- FERAGAT DİLEKÇEYLE YAPILABİLİR (HMK m. 309 f. I) 357

1- Kimlik Tespiti Bulunmalıdır 357

2- İmza Bulunmalıdır 358

B- FERAGAT, İSTİNAF DURUŞMASI SIRASINDA SÖZLÜ OLARAK YAPILABİLİR (HMK m. 309 f. I) 359

1- Feragat Tutanağa Yazılmalıdır (HMK m. 154, f. III/ç) 359

2- Beyanda Bulunana Okunmalıdır 359

3- Beyanda Bulunanın İmzası Alınmalıdır 360

C- FERAGAT MUVAFAKATE BAĞLI DEĞİLDİR 360

1- Karşı Tarafın Muvafakatine Bağlı Değildir (HMK m. 309 f. II) 360

2- Mahkemenin Muvafakatine Bağlı Değildir (HMK m. 309 f. II) 360

D- FERAGAT KAYITSIZ VE ŞARTSIZ OLMALIDIR (HMK m. 309 f. IV) 361

E- FERAGAT AÇIK OLMALIDIR 361

F- KURAL OLARAK MAHKEMEYE ULAŞTIĞINDA SONUÇ DOĞURUR 365

G- OLMAYAN DAVANIN İSTİNAFINDAN FERAGAT EDİLEMEZ 365

III. GEÇERSİZ FERAGAT 366

A- TEBLİĞDEN ÖNCE FERAGAT (HMK m. 349, f. I) 366

B- İRADE BOZUKLUĞU SEBEBİYLE FERAGAT 367

IV. BAŞVURUDAN SONRA FERAGAT (HMK M. 349, F. II) 367

A- DOSYA BAM’A GÖNDERİLMEMİŞSE (HMK m. 349, f. II, c. 1) 367

B- DOSYA BAM’A GÖNDERİLMİŞSE (HMK m. 349, f. II, c. 2) 368

V. FERAGAT KARARI 368

A- HARÇ ALINMAZ 368

B- KANUN YOLU AÇIKTIR 368

1- İstinaf Kanun Yolu Açıktır 368

2- Temyiz Kanun Yolu Açıktır 368

VI. FERAGATIN SONUÇLARI 368

A- KATILMA YOLUYLA İSTİNAFI İNCELENEMEZ HALE GETİRİR (HMK m. 348, f. II) 368

B- İLK DERECE MAHKEMESİ KARARI KESİNLEŞİR 369

C- KATILMA YOLUYLA İSTİNAFI ENGELLEMEZ (HMK m. 348, f. I) 369

D- YENİ BAM KARARINI TEMYİZİ ENGELLEMEZ 369


§ 10. İSTİNAF DİLEKÇESİNİN REDDİ (HMK M. 346) 371

I. İSTİNAF DİLEKÇESİNİN REDDİ (HMK M. 346) 371

A- RET SEBEPLERİ (HMK m. 346, f. I) 371

1- Başvurunun Süresi İçinde Yapılmaması (HMK m. 346, f. I, c. 1) 371

2- Başvurunun Kesin Karara Karşı Yapılması (HMK m. 346, f. I, c. 1) 371

B- RET KARARI İLGİLİYE TEBLİĞ EDİLİR (HMK m. 346, f. I, c.2) 371

C- RET KARARINA KARŞI İSTİNAF YOLU AÇIKTIR (HMK m. 346, f. II) 372

1- Süresi 372

2- Gönderilmesi 373

3- İncelenmesi 373


§ 11. İSTİNAF YOLUNA BAŞVURUNUN İDM KARARININ İCRASINA ETKİSİ (HMK M. 350) 375

I. İSTİNAF BAŞVURUSU KARARIN KESİNLEŞMESİNİ ENGELLER/ÖTELER 375

II. İSTİNAF BAŞVURUSU KARARIN İCRASINI KURAL OLARAK DURDURMAZ/ENGELLEMEZ (HMK M. 350, F. I, C.1) 375

III. İCRANIN ERTELENMESİ/İCRANIN GERİ BIRAKILMASI/ TEHİRİ İCRA (HMK M. 350, F. I, C. 2, İİK M. 36) 376

A- KURAL OLARAK İCRANIN ERTELENMESİ (HMK m. 350, f. I, c. 2) 376

1- İlâm İcraya Konulmuş Olmalıdır 377

2- İstinaf Dilekçesinde İcranın Geri Bırakılması Talebinde Bulunulmalıdır 377

3- İcra Müdüründen Süre Verilmesi İstenilmelidir 377

4- Teminat Gösterilmelidir 377

5- İcra Müdürü Tarafından Süre Verilir 377

6- Talep Hakkında Karar Verilir 378

a. İlk Derece Mahkemesince Karar Verilmesi 378

b. Bölge Adliye Mahkemesince Karar Verilmesi 378

aa. Talebin Reddedilmesi 378

bb. Talebin Kabul Edilmesi 378

B- İSTİSNA: NAFAKA KARARLARI (HMK m. 350, f. I, c. 3) 379

IV. KESİNLEŞMEDEN YERİNE GETİRİLEMEYEN KARARLAR (HMK M. 350, F. II) 379

A- KİŞİLER HUKUKU KARARLARI (HMK m. 350, f. II) 379

B- AİLE HUKUKU KARARLARI (HMK m. 350, f. II) 380

C- TAŞINMAZ MAL İLE İLGİLİ AYNİ HAKLARA İLİŞKİN KARARLAR (HMK m. 350, f. II) 380


§ 12. KÖTÜNİYETLE İSTİNAF YOLUNA BAŞVURMA (HMK M. 351) 381

I. UYGULAMA HALLERİ 381

A- KÖTÜ NİYET BULUNMALIDIR 381

B- HİÇBİR HAKKI BULUNMAMALIDIR 381

II. SONUÇLARI (HMK M. 351, 329, 446) 382

A- YARGILAMA GİDERLERİNDEN SORUMLULUK (HMK m. 329, f. I) 383

1- Sorumluluğun Kapsamı 383

2- Sorumlu Olanlar 383

B- VEKALET ÜCRETİNDEN SORUMLULUK (HMK m. 329, f. I) 383

1- Sorumluluğun Kapsamı 383

a. Tamamı veya Bir Kısmına Mahkûmiyet 384

b. Miktarda Uyuşmazlık Varsa Mahkemece Takdir Olunur 384

c. Miktarda Fahiş İse Mahkemece Takdir Olunur 384

2- Sorumlu Olanlar 384

C- DİSİPLİN PARA CEZASINA MAHKUMİYET (HMK m. 329, f. II, 446) 384

1- Disiplin Para Cezasının Özellikleri 384

a. Verildiği Anda Kesin Olan Para Cezasıdır (HMK m. 446, f. I) 384

b. Derhâl İnfazı Gereken Para Cezasıdır (HMK m. 446, f. I) 385

c. Seçenek Yaptırımlara Çevrilemez (HMK m. 446, f. I) 385

d. Adli Sicil Kayıtlarında Yer Almaz (HMK m. 446, f. I) 385

e. Tahsil İşlemi 6183 Sayılı Kanuna Göre Yapılır (HMK m. 446, f. I) 385

2- Sorumlu Olanlar 385

a. Taraflar 385

aa. Davacı 385

bb. Davalı 385

b. Tarafların Vekilleri 386


§ 13. BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ HUKUK DAİRESİNCE ÖN İNCELEME (HMK M. 352) 387

I. KAVRAM (5235 SK, M. 33/1, 36/1, HMK M. 352-358) 387

II. AMACI 388

III. YAPILIŞI 388

A- DOSYA ÜZERİNDEN YAPILIR (HMK m. 352 f. I) 388

1- Ön İncelemede (HMK m. 352 f. I) 388

2- Tahkikat İncelemesinde (HMK m. 353, f. I/a) 389

B- GÖREVLENDİRİLEN ÜYE YA DA HEYET TARAFINDAN YAPILIR (HMK m. 352 f. II, 5235 SK m. 39/1) 389

C- KANUNDAKİ SIRAYA GÖRE YAPILIR (HMK m. 352 f. I) 390

IV. KARAR VERİLMESİ 390

A- KARARI VERECEK OLAN (HMK m. 352 f. II) 390

B- VERİLECEK KARAR 390

1- Öncelikle Gerekli Karar Verilir (HMK m. 352 f. I) 390

a. Gönderilen Dairenin Görevli Olmaması (HMK m. 352 f. I-a) 391

aa. İncelemenin Başka Bir Dairece Yapılmasının Gerekli Olması 391

bb. İncelemenin Başka Bölge Adliye Mahkemesince Yapılmasının Gerekli Olması 392

b. Kararın Kesin Olması (HMK m. 352 f. I-b) 392

aa. İlk Derece Mahkemesince İnceleme Yapılmışsa 392

aaa. İstinaf Dilekçesinin Reddine Karar Verilir (HMK m. 346, f. I) 392

bbb. Bir Hafta İçinde İstinaf Edilebilir (HMK m. 346, f. II) 393

bb. İlk Derece Mahkemesince İnceleme Yapılmamışsa 393

aaa. İstinaf Dilekçesinin Reddine Karar Verilir (HMK m. 346, f. I) 393

bbb. Bir Hafta İçinde İstinaf Edilebilir (HMK m. 346, f. II) 393

c. Başvurunun Süresi İçinde Yapılmaması (HMK m. 352 f. I-c) 393

d. Başvuru Şartlarının Yerine Getirilmemesi (HMK m. 352 f. I-ç) 396

e. Başvuru Sebeplerinin veya Gerekçesinin Hiç Gösterilmemesi (HMK m. 352 f. I-d) 396

2- Diğer Hallerde Dosya İstinaf/Tahkikat İncelemesine Alınır (HMK m. 352 f. III) 397


§ 14. BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ HUKUK DAİRESİNCE DURUŞMASIZ TAHKİKAT İNCELEMESİNDE VERİLECEK KARARLAR (HMK M. 353) 399

I. GENEL OLARAK 399

II. DURUŞMASIZ TAHKİKAT İNCELEMESİNDE KARAR VERME HALLERİ 399

A- USULE İLİŞKİN DURUŞMASIZ/DOSYA ÜZERİNDEN KARAR VERİLMESİ (HMK m. 353 f. I/a) 400

1- Yasak Olan Hâkimin Karar Vermesi (HMK m. 353 f. I/a-1) 402

2- Haklı Reddedilen Hâkimin Davaya Bakması (HMK m. 353 f. I/a-2) 402

3- Görevli Hâkimin Görevsizlik Kararı Vermesi (HMK m. 353 f. I/a-3) 403

4- Yetkili Hâkimin Yetkisizlik Kararı Vermesi (HMK m. 353 f. I/a-3) 403

5- Görevli Olmayan Hâkimin Karar Vermesi (HMK m. 353 f. I/a-3) 403

6- Yetkili Olmayan Hâkimin Karar Vermesi (HMK m. 353 f. I/a-3) 404

7- Diğer Dava Şartlarına Aykırılık Bulunması (HMK m. 353 f. I/a-4) 404

a. Türk Mahkemelerinin Yargı Hakkının Bulunmaması (HMK m. 353 f. I/a-4) 404

b. Yargı Yolunun Caiz Olmaması (HMK m. 353 f. I/a-4) 405

c. Tarafların, Taraf ve Dava Ehliyetine Sahip Olmamaları (HMK m. 353 f. I/a-4) 405

d. Kanuni Temsilcinin Gerekli Niteliğe Sahip Bulunmaması (HMK m. 353 f. I/a-4) 405

e. Dava Takip Yetkisine Sahip Olunmaması (HMK m. 353 f. I/a-4) 405

f. Vekil Aracılığıyla Takip Edilen Davalarda (HMK m. 353 f. I/a-4) 406

aa. Vekilin Davaya Vekâlet Ehliyetine Sahip Olmaması (HMK m. 353 f. I/a-4) 406

bb. Usulüne Uygun Düzenlenmiş Bir Vekâletnamesinin Bulunmaması (HMK m. 353 f. I/a-4) 406

g. Davacının Yatırması Gereken Gider Avansının Yatırılmış Olmaması (HMK m. 353 f. I/a-4) 406

h. Teminat Gösterilmesi Kararının Gereğinin Yerine Getirilmemesi (HMK m. 353 f. I/a-4) 407

ı. Davacının, Dava Açmakta Hukuki Yararının Bulunmaması (HMK m. 353 f. I/a-4) 407

i. Aynı Davanın, Daha Önceden Açılmış ve Hâlen Görülmekte Olması (HMK m. 353 f. I/a-4) 412

j. Aynı Davanın, Daha Önceden Kesin Hükme Bağlanmış Olması (HMK m. 353 f. I/a-4) 412

8- Usule Aykırı Olarak Karar Verilmesi (HMK m. 353 f. I/a-5) 413

a. Usule Aykırı Olarak Açılmamış Sayılma Kararı Verilmesi (HMK m. 353 f. I/a-5) 413

aa. Davanın Açılmamış Sayılmasına Kararı Verilmesi (HMK m. 353 f. I/a-5) 413

bb. Karşı Davanın Açılmamış Sayılmasına Kararı Verilmesi (HMK m. 353 f. I/a-5) 414

b. Usule Aykırı Olarak Birleştirilme Kararı Verilmesi 414

c. Usule Aykırı Olarak Ayrılma Kararı Verilmesi (HMK m. 353 f. I/a-5) 414

9- Önemli İşlemlerin Yapılmamış Olması (HMK m. 353 f. I/a-6) 414

a. Uyuşmazlığın Çözümünde Etkili Önemli Delilin Toplanmaması (HMK m. 353 f. I/a-6) 415

b. Uyuşmazlığın Çözümünde Etkili Önemli Delilin Değerlendirilmemesi (HMK m. 353 f. I/a-6) 416

c. Talebin Önemli Bir Kısmı Hakkında Karar Verilmemesi (HMK m. 353 f. I/a-6) 416

B- ESASA İLİŞKİN DURUŞMASIZ/DOSYA ÜZERİNDEN KARAR VERİLMESİ (HMK m. 353 f. I/b) 417

1- Başvurunun Esastan Reddine Karar Verilmesi (HMK m. 353 f. I/b-1) 417

a. Genel Olarak 418

b. Sonuçları 418

c. Temyiz Edilebilen Kararlarda 418

d. Temyiz Edilemeyen Kararlarda 420

2- Düzelterek Yeniden Esas Hakkında Karar Verilmesi (HMK m. 353 f. I/b-2) 421

a. Ön Koşul: Yargılamada Eksiklik Bulunmamalıdır 421

b. Uygulama Halleri 421

aa. Kanunun Olaya Uygulanmasında/Denkleştirmede Hata Edilmelidir 421

bb. Kararın Gerekçesinde Hata Edilmelidir 425

3- Eksiklik Tamamlanarak Yeniden Esas Hakkında Karar Verilmesi (HMK m. 353 f. I/b-3) 426

a. Koşulları 426

aa. Yargılamada Eksiklik Bulunmalıdır 426

bb. Eksiklik Duruşmasız Tamamlanacak Olmalıdır 426

b. Eksiklik Tamamlandığında Verilebilecek Kararlar 427

aa. Başvurunun Esastan Reddine Karar Verilmesi 427

bb. Yeniden Esas Hakkında Karar Verilmesi 427

aaa. Gerekçede Değişiklik Gerektiği Belirlenirse 428

bbb. Hüküm Sonucunda Değişiklik Gerektiği Belirlenirse 428

III. DURUŞMA YAPILMADAN KARAR VERMENİN USULÜ 428

A- USULE İLİŞKİN DURUŞMASIZ KARAR VERME USULÜ (HMK m. 353 f. I/a) 428

1- Dosya Üzerinden İnceleme Yapılır 428

2- Esas Hakkında İnceleme Yapılmaz 428

3- İlk Derece Mahkeme Kararı Kaldırılır 429

4- Davanın Yeniden Görülmesi İçin Dosya Mahkemesine Gönderilir 429

a. Kararı Veren Mahkemeye Gönderilmesi 429

b. Uygun Görülen Mahkemeye Gönderilmesi 429

c. Görevli Mahkemeye Gönderilmesi 429

d. Yetkili Mahkemeye Gönderilmesi 429

5- Gönderme Kararı Kesin Olarak Verilir 430

B- ESASA İLİŞKİN DURUŞMASIZ KARAR VERME USULÜ (HMK m. 353 f. I/b) 430

1- Dosya Üzerinden İnceleme Yapılır 430

2- Esas Hakkında İnceleme Yapılır 430

3- Temyiz Yolu Açıktır 430


§ 15. BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ HUKUK DAİRESİNCE DURUŞMALI TAHKİKAT İNCELEMESİ (HMK M. 354) 431

I. İNCELEME KAVRAMI 431

A- ÖN İNCELEME (HMK m. 352) 432

B- TAHKİKAT İNCELEMESİ (HMK m. 352 f. III, 353-358) 432

1- Esasa Yönelik İnceleme Yapılır 433

2- Varsa Usule Yönelik Duruşmasız Tahkikat Eksiklikleri Karara Bağlanabilir 433

a. Varsa Ön İncelemedeki (HMK m. 352) Karar Eksikliği Tamamlanarak Karar Verilebilir 433

b. Varsa Usule Yönelik Duruşmasız Tahkikat Karar (HMK m. 353 f. I/a) Eksikliği Tamamlanarak Karar Verilebilir 434

II. TAHKİKAT İNCELEMESİNİ YAPACAK OLANLAR (HMK M. 354 F. I) 434

A- HEYETÇE YAPILABİLİR 434

B- ÜYE TARAFINDAN YAPILABİLİR 435

III. İNCELEMENİN İSTİNABE İLE YAPILMASI (HMK M. 354 F. II) 435

A- İSTİNABE İŞLEMLERİ 435

1- İsticvap (HMK m. 360 yollamasıyla m. 172) 436

2- Delillerin Toplanması (HMK m. 360 yollamasıyla m. 197 f. II) 436

3- Yemin (HMK m. 360 yollamasıyla m. 236) 436

4- Tanık Dinleme (HMK m. 360 yollamasıyla m. 259 f. IV) 436

5- Keşif (HMK m. 360 yollamasıyla m. 289 f. I) 436

6- Diğer Haller 437

B- İSTİNABE KOŞULLARI 437

1- Talep Gönderilir 437

2- İşlem Gösterilir 437

3- Gider Gönderilir 437

4- İşlem Yapılması Zorunludur 437

C- İSTİNABE MAHKEMELERİ 437

1- Yer Bakımından 437

a. Türk Mahkemeleri Arasında (HMK m. 354, f. II) 438

aa. Başka Bir Bölge Adliye Mahkemesini İstinabe 438

bb. İlk Derece Mahkemesini İstinabe 438

aaa. Aynı Yargı Çevresindeki Bir İlk Derece Mahkemesini İstinabe 438

bbb. Başka Yargı Çevresindeki Bir İlk Derece Mahkemesini İstinabe 438

b. Türk ve Yabancı Mahkeme Arasında 438

2- Görev Bakımından 439

a. Kural Olarak 439

b. Görevsizlik Kararı Verilemez 439

IV. GEÇİCİ HUKUKİ KORUMA KARARI (HMK M. 406) 439

A- İHTİYATİ TEDBİR KARARI VERİLEBİLİR (HMK m. 389-399) 439

B- DELİL TESPİTİ YAPILABİLİR (HMK m. 400-405) 439

C- DİĞER GEÇİCİ HUKUKİ KORUMALAR 440

1- Defter Tutulması (HMK m. 406 f. I) 440

2- Mühürleme (HMK m. 406 f. I) 440

3- İhtiyati Haciz (İİK m. 257 vd., HMK m. 406 f. II) 440

4- Muhafaza Tedbirleri (HMK m. 406 f. II) 440

5- Geçici Düzenlemeler (HMK m. 406 f. II) 440


§ 16. BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ HUKUK DAİRESİNCE TAHKİKAT İNCELEMESİNİN KAPSAMI (HMK M. 355) 441

I. GENEL OLARAK 441

A- DENETLEME İŞLEVİ 441

1- Hukuka Uygunluk Denetimi 442

2- Vakıalara Uygunluk Denetimi 442

B- TAMAMLAMA/DÜZELTME İŞLEVİ 442

1- Tanık Dinleme (HMK m. 240-265) 442

2- Keşif (HMK m. 288-292) 443

3- Bilirkişi İncelemesi (HMK m. 266-287) 443

4- Yemin (HMK m. 225-239) 443

5- İsticvap (HMK m. 169, f. I) 444

6- Diğerleri 447

II. İNCELEME KOŞULLARI 447

A- İSTİNAF TALEBİ BULUNMALIDIR 448

B- İSTİNAF SEBEPLERİ GERÇEKLEŞMELİDİR 448

1- Hukuk Kuralını Hatalı Uygulamak 448

a. Usul Kuralını Hatalı Uygulamak 448

b. Maddi Hukuk Kuralını Hatalı Uygulamak 449

2- Vakıaları Hatalı Değerlendirmek 449

C- İSTİNAF SEBEPLERİ NİTELİĞİNE GÖRE İNCELENMELİDİR 449

1- Kural Olarak İstinaf Sebeplerine Göre İncelenmelidir 449

2- Kamu Düzenine Aykırılık Varsa Kendiliğinden İncelenmelidir (HMK m. 355 f. I, c. 2) 451

a. Türk Mahkemelerinin Yargı Hakkının Bulunması 451

b. Yargı Yolunun Caiz Olması 451

c. Mahkemenin Görevli Olması 451

d. Mahkemenin Kesin Yetkili Olması 452

e. Tarafların, Taraf ve Dava Ehliyetine Sahip Olmaları 453

f. Temsilcinin Gerekli Niteliğe Sahip Bulunması 454

g. Vekilin Davaya Vekâlet Ehliyetine Sahip Olması 454

h. Usulüne Uygun Düzenlenmiş Bir Vekâletnamesinin Bulunması 454

ı. Davacının Yatırması Gereken Gider Avansının Yatırılmış Olması 454

i. Teminat Gösterilmesine İlişkin Kararın Gereğinin Yerine Getirilmesi 454

j. Derdestliğin Olmaması 454

k. Aynı Davanın, Daha Önceden Kesin Hükme Bağlanmamış Olması 455

l. Kısa Karara Aykırı Gerekçeli Kararın Bulunmaması 455

m. Kazanılmış Hakların Gözetilmesi 455

n. Taraf Teşkili 455

o. Diğer Haller 458


§ 17. BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ HUKUK DAİRESİNCE DURUŞMA YAPILMASI VE KARAR VERİLMESİ (HMK M. 356, 358, 359) 469

I. GENEL OLARAK 469

A- HMK m. 353 KAPSAMINDAKİ HALLER DIŞINDA İNCELEME DURUŞMALI OLARAK YAPILIR (HMK m. 356 f. I, c. 1) 469

B- DURUŞMA TENSİP TUTANAĞI DÜZENLENİR 469

C- ÜYE TARAFINDAN GEREKLİ İŞLEMLER YAPILIR 469

D- ÜYE DOSYAYI HEYETE TEVDİ EDER 469

II. DURUŞMA GÜNÜNÜN TEBLİĞİ 470

A- DAVETİYE TARAFLARA ÇIKARILMALIDIR (HMK m. 356 f. I, c. 2) 470

B- DAVETİYE GEREKLİ İHTARI İÇERMELİDİR (HMK m. 358, f. I) 470

1- Yokluklarında Yapılarak Karar Verileceği 470

2- Belirlenen Gideri Verilen Kesin Süre İçinde Avans Olarak Yatırması Gerektiği 470

C- GİDERLER YATIRILMALIDIR 471

1- Giderler Yatırılırsa 471

a. Mazeretsiz Olarak Duruşmaya Katılmazlarsa (HMK m. 358, f. III, c. 1) 471

b. Kabul Edilebilir Mazerete Dayalı Olarak Duruşmaya Katılmazlarsa (HMK m. 358, f. II) 471

2- Giderler Yatırılmazsa (HMK m. 358, f. III, c. 2) 472

III. DURUŞMANIN YAPILIŞI 472

A- DURUŞMANIN SES VE GÖRÜNTÜ NAKLEDİLMESİ YOLUYLA İCRASI (HMK m. 149) 472

1- Tarafların Rızası Olmalıdır 472

a. Rıza Varsa 472

b. Rıza Yoksa 472

2- Belirli İşlemler Yapılabilir 473

a. Taraflara İlişkin İşlemler (HMK m. 149 f. I-II) 473

aa. Bulundukları Yerden Duruşmaya Katılabilir 473

bb. Usul İşlemleri Yapabilir 473

cc. Dinlenilmesi Esnasında Başka Bir Yerde Bulunabilir 473

b. Vekillerine İlişkin İşlemler (HMK m. 149 f. II) 473

c. Tanığa İlişkin İşlemler (HMK m. 149 f II, 240) 473

d. Bilirkişiye İlişkin İşlemler (HMK m. 149 f II, 266) 474

e. Uzmana İlişkin İşlemler (HMK m. 149 f II, 293) 474

3- Masraflar Avanstan Karşılanır 474

B- DURUŞMALARIN ALENİYETİ 474

1- Duruşmalar Herkese Açıktır (TCA m. 141 f. I, HMK m. 28 f. I) 475

a. Duruşmalar İlgili Olanlara Açıktır 475

b. Duruşmalar İlgili Olmayanlara Açıktır 475

2- Koşulları Varsa Gizli Olarak Yapılabilir (TCA m. 141 f. I, HMK m. 28 f. II) 476

a. Gizliliğin Kapsamı 476

aa. Duruşmaların Bir Kısmının Gizli Olarak Yapılması 476

bb. Duruşmaların Tamamının Gizli Olarak Yapılması 476

b. Gizliliğin Koşulları 477

aa. Genel Ahlâkın Kesin Olarak Gerekli Kıldığı Hâller 477

bb. Kamu Güvenliğinin Kesin Olarak Gerekli Kıldığı Hâller 477

cc. Yargılama ile İlgili Kişilerin Korunmaya Değer Üstün Bir Menfaatinin Kesin Olarak Gerekli Kıldığı Hâller 478

c. Gizliliğin İstenilmesi 478

aa. Taraflardan Birinin Talebi Üzerine (HMK m. 28 f. II) 478

bb. Kendiliğinden (HMK m. 28 f. II) 478

d. Gizliliğin Karara Bağlanması 478

aa. Ön Sorunlar Hakkındaki Hükümler Uygulanır 479

bb. Gerekçe, Esas Hakkındaki Kararı İle Birlikte Açıklanır 479

e. Gizliliğin Sonuçları 479

aa. İlgililer Dışındakiler Salondan Çıkartılır 479

bb. Hazır Bulunanlar Uyarılır (HMK m. 28 f. IV) 480

cc. Hazır Bulunanlara Ceza İhtarı Yapılır (HMK m. 28 f. IV) 480

dd. Ceza İhtarı Tutanağa Geçirilir (HMK m. 28 f. IV) 480

ee. Yalnız Başına Kanun Yoluna Başvurulamaz. 480

ff. Kararın Gizli Verilmesini Gerektirmez. 481

C- KARARLARIN BİLDİRİLMESİNİN ALENİYETİ (HMK m. 28 f. I) 481

D- İŞLEMLERİN ALENİYETİ 481

1- Dosyanın İncelenmesi (HMK m. 161) 481

2- Tutanak Örneği Verilmesi (HMK m. 158) 481

IV. KARAR VERİLMESİ (HMK M. 356 F. II) 481

A- İSTİNAF BAŞVURUSUNU ESASTAN REDDETMEK 482

B- İLK DERECE MAHKEMESİ HÜKMÜNÜ KALDIRARAK YENİDEN HÜKÜM KURMAK 482

C- İSTİNAF İNCELEMESİNİN GEREKTİRDİĞİ DİĞER HER TÜRLÜ KARAR 482


§ 18. BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ HUKUK DAİRESİNDE KARAR VE TEBLİĞİ İLE DİĞER HÜKÜMLER (HMK M. 359-360) 483

I. GENEL OLARAK 483

II. KARARIN KAPSAMI 488

A- MAHKEMENİN ADI 488

B- MAHKEME HEYETİ 488

1- Ad ve Soyadları 488

2- Sicil Numaraları 489

C- ZABIT KÂTİBİ 489

1- Ad ve Soyadı 489

2- Sicil Numarası 490

D- TARAFLAR 490

1- Kimlikleri 490

2- Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Numarası 490

3- Varsa Kanuni Temsilci ve Vekillerinin Adı, Soyadı ve Adresleri 491

E- İLK DERECE MAHKEMESİNDE MÜDAHİL OLARAK KATILANLAR 491

1- Kimlikleri 491

2- Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Numarası 491

3- Varsa Kanuni Temsilci ve Vekillerinin Adı, Soyadı ve Adresleri 491

F- TARAFLARIN İDDİA VE SAVUNMALARININ ÖZETİ 492

G- İLK DERECE MAHKEMESİ KARARININ ÖZETİ 492

H- İLERİ SÜRÜLEN İSTİNAF SEBEPLERİ 492

I- GEREKÇE 492

1- Taraflar Arasında Uyuşmazlık Konusu Olan veya Olmayan Hususlar 493

2- Delillerin Tartışılması 493

3- Delillerin Değerlendirilmesi 493

a. Delilleri Ret Sebepleri 494

b. Delilleri Üstün Tutma Sebepleri 494

4- Sabit Görülen Vakıalar 494

5- Sabit Görülen Vakıalardan Çıkarılan Sonuç ve Hukuki Sebep 494

İ- HÜKÜM BİLGİSİ 494

1- Hüküm Sonucu 494

a. Gerekçeye Ait Herhangi Bir Söz Tekrar Edilmemelidir 494

b. Taleplerden Her Biri Hakkında Verilen Hüküm Gösterilmelidir 495

c. Taraflara Yüklenen Borç ve Tanınan Haklar Gösterilmelidir 495

aa. Sıra Numarası Altında Gösterilmelidir 495

bb. Açık Şekilde Gösterilmelidir 495

cc. Şüphe Uyandırmayacak Şekilde Gösterilmelidir 495

dd. Tereddüt Uyandırmayacak Şekilde Gösterilmelidir 495

2- Varsa Kanun Yolu ve Süresi 495

a. Varsa Kanun Yolu Gösterilmelidir 495

b. Varsa Kanun Yolu Süresi Gösterilmelidir 496

J- KARARIN VERİLDİĞİ TARİH 496

K- İMZALAR 496

1- Başkan ve Üyelerin İmzaları 496

2- Zabıt Kâtibinin İmzası 497

L- GEREKÇELİ KARARIN YAZILDIĞI TARİH 497

III. BAŞVURUNUN ESASTAN REDDİ KARARININ KAPSAMI (HMK M. 359, F. III) 497

A- İSTİNAF SEBEPLERİ ÖZETLENMELİDİR 497

B- RET SEBEPLERİ AÇIKLANMALIDIR 497

IV. KARARIN TEBLİĞİ (HMK M. 359 F. IV) 497

A- TEBLİĞ EDECEK MAHKEME 497

1- İlk Derece Mahkemesince Tebliğe Çıkarma 498

2- Bölge Adliye Mahkemesince Tebliğe Çıkarma 498

B- TEBLİĞ ZAMANI 498

C- TEBLİĞ GİDERİ 498

V. BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİNDE UYGULANACAK DİĞER HÜKÜMLER (HMK M. 360) 499

A- GENEL OLARAK 499

B- UYGULANACAK DİĞER HÜKÜMLER 499

1- Yazılı Yargılama Usulünde Hükmün Verilmesi 500

a. İnceleme (Tahkikat) Yapılmalıdır (HMK m. 360 yollamasıyla 184) 500

b. Sözlü Yargılama Yapılmalıdır (HMK m. 360 yollamasıyla 186 f. I) 500

c. Hüküm Kurulmalıdır (HMK m. 360 yollamasıyla 186 f. II, c. 1) 501

2- Basit Yargılama Usulünde Hükmün Verilmesi (HMK m. 360 yollamasıyla m. 321) 501


§ 19. BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ HUKUK DAİRESİNDE YAPILAMAYACAK İŞLEMLER (HMK M. 357) 503

I. KARŞI DAVA AÇMA YASAĞI (HMK M. 132-133, 357 F. I) 503

II. MÜDAHALE TALEBİNDE BULUNMA YASAĞI (HMK M. 65-66, 357 F. I) 505

A- ASLİ MÜDAHALE TALEBİNDE BULUNULAMAZ 505

B- FER’İ MÜDAHALE TALEBİNDE BULUNULAMAZ 505

III. ISLAH TALEBİNDE BULUNMA YASAĞI (HMK M. 176, 357 F. I) 506

IV. BİRLEŞTİRME TALEBİNDE BULUNMA YASAĞI (HMK M. 166, 357 F. I) 506

A- BİRLEŞTİRME KARARI VERİLEMEYECEK HALLER 506

B- BİRLEŞTİRME KARARI VERİLEBİLECEK HALLER 507

V. YENİ İDDİA VE SAVUNMADA BULUNMA YASAĞI (HMK M. 357 F. I) 507

VI. YENİ DELİL GÖSTERME YASAĞI (HMK M. 357 F. I) 507

A- KURAL OLARAK 507

B- İSTİSNA 508

1- İncelenmeden Reddedilen Deliller (HMK m. 357 f. III) 508

a. Delil Usulüne Uygun Gösterilmiş Olmalıdır 508

b. Delil İncelenmemiş Olmalıdır 508

aa. Gerekçe Gösterilmeden İncelenmeme 508

bb. Gerekçe Göstererek İncelenmeme 508

2- Mücbir Sebeple Gösterilemeyen Deliller (HMK m. 357 f. III) 509

a. İlk Derece Mahkemesinde İleri Sürülememiş Olmalıdır 509

b. İleri Sürülememe Mücbir Sebeple Olmalıdır 509

3- Kamu Düzeni İlişkin Deliller 509

4- Re’sen Dikkate Alınacak Deliller 509

VII. YETKİ SÖZLEŞMESİ YAPMA YASAĞI (HMK M. 357 F. II) 510


§ 20. TEMYİZ EDİLEBİLEN KARARLAR (HMK M. 361) 511

I. TEMYİZ UYGULAMASI 511

A- YARGI YOLU VE GÖREVE İLİŞKİN HÜKÜMLER 511

B- İSTİNAF VE TEMYİZ İLE TEMYİZDE DURUŞMA YAPILMASINA İLİŞKİN PARASAL SINIRLAR 511

C- HUMK HÜKÜMLERİNİN UYGULANACAĞI HALLER 511

D- DİRENME KARARLARI (HMK Geçici madde 1, f. IV) 512

E- PARASAL SINIRLARIN ARTIRILMASI 514

F- HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNUNA İŞLENEMEYEN HÜKÜMLER 514

G- TEMYİZ SÜRELERİNİN UYGULANMASI 515

II. TEMYİZ EDİLEBİLEN KARARLAR 515

A- TEMYİZİ KABİL NİHAİ KARARLAR 515

1- Kural Olarak 515

2- Fer’i Niteliğindeki Hükümler Dikkate Alınamaz 518

B- HUKUKİ YARAR BULUNAN KARARLAR 519


§ 21. TEMYİZ EDİLEMEYEN KARARLAR (HMK M. 362) 531

I. MİKTAR VEYA DEĞERİ TEMYİZ SINIRINI GEÇMEYEN KARARLAR (HMK M. 362, F. I/A) 531

A- KURAL OLARAK 531

B- İSTİSNA OLARAK 539

II. SULH HUKUK MAHKEMESİNİN GÖREVİNE GİRDİĞİ BELİRTİLEN BAZI KARARLAR (HMK M. 362, F. I/B) 539

III. İLK DERECE MAHKEMELERİNİN GÖREV VE YETKİSİ HAKKINDA VERİLEN KARARLAR (HMK M. 362 F. I/C) 540

IV. YARGI YERİ BELİRLENMESİNE İLİŞKİN KARARLAR (HMK M. 362, F. I/C) 541

V. ÇEKİŞMESİZ YARGI İŞLERİNDE VERİLEN KARARLAR (HMK M. 362, F. I/Ç) 541

A- GENEL OLARAK 541

1- İlgililer Arasında Uyuşmazlık Olmayan Hâller 541

2- İlgililerin, İleri Sürülebileceği Herhangi Bir Hakkının Bulunmadığı Hâller 542

3- Hâkimin Resen Harekete Geçtiği Hâller 542

B- KİŞİLER HUKUKUNDA TEMYİZ EDİLEMEYEN KARARLAR (HMK m. 382 f. II/a) 543

1- Ergin Kılınma 543

2- Ad ve Soyadın Değiştirilmesi 543

3- Ölüm Karinesi Sebebiyle Nüfus Kütüğüne Ölü Kaydı Düşülen Kişinin Sağ Olduğunun Tespiti 545

4- Gaiplik Kararı 545

5- Kişisel Durum Sicilindeki Kaydın Düzeltilmesi 547

C- AİLE HUKUKUNDA TEMYİZ EDİLEMEYEN KARARLAR (HMK m. 382 f. II/b) 549

1- Evlenme İzni 549

2- Gaiplik Nedeniyle Evliliğin Feshi 550

3- Evlenme Başvurusunu Ret Kararına Karşı Yapılan İtiraz 550

4- Bekleme Süresinin Hâkim Tarafından Kaldırılması 550

5- Terk Eden Eşin Ortak Konuta Davet Edilmesi 550

6- Evlilik Birliğini Temsil Etmek Konusunda Yetkili Kılınma 550

7- Aile Konutu İle İlgili İşlemlerde Hâkimin Müdahalesinin İstenmesi 550

8- Mal Rejiminin Mal Ayrılığına Dönüştürülmesi 551

9- Mal Ayrılığından Eski Rejime Geri Dönülmesi 551

10- Paylaşmalı Mal Ayrılığında Aile Konutu ve Ev Eşyası Hakkında Karar Verilmesi 551

11- Sağ Kalan Aile Konutunda Mülkiyet veya İntifa Hakkı Tanınması 551

12- Mal Ortaklığında Eşlerden Birinin Mirası Reddine İzin Verilmesi 551

13- Ana Babaya Çocuğun Mallarından Bir Kısmını Sarf İzninin Verilmesi 552

14- Velayetin Kaldırılması 552

15- Velayetin Değiştirilmesi 554

16- Velayetin Geri Verilmesi 556

17- Çocuğun Mallarının Yönetimine Müdahale Etme 557

18- Çocuğun Mallarının Yönetiminin Kayyıma Devri 558

19- Eşin Çocuğun Malları Hakkında Defter Sunması 558

20- Aile Yurdunun Kurulmasına İlişkin İşlemler 559

21- 4320 ve 6284 Sayılı Kanuna Göre Verilecek Tedbirler 559

22- Çocuklar Hakkında Koruyucu ve Destekleyici Tedbir Kararı Alınması 560

23- Vesayet İşleri 560

a. Yasal Danışmanlıkla İlgili İşler 561

b. Kayyımlıkla İlgili İşler 561

c. Vasilikle İlgili İşler 563

d. Vesayet Dairesiyle İlgili İşler 564

D- MİRAS HUKUKUNDA TEMYİZ EDİLEMEYEN KARARLAR (HMK m. 382 f. II/c) 565

1- Sulh Hâkimi Tarafından Resmî Vasiyetname Düzenlenmesi 565

2- El Yazısı İle Vasiyetnamenin Sulh Hâkimi Tarafından Saklanması 565

3- Sözlü Vasiyetname Tutanağının Mahkemesine Tevdiî 565

4- Vasiyeti Yerine Getirme Görevlisine Görevinin Bildirilmesi 565

5- Vasiyeti Yerine Getirme Görevlisinin Tereke Malları Üzerinde Tasarruf Etmesine İzin Verilmesi 565

6- Gaibin Mirasçılarına, Gaibe Düşen Miras Payının Teslim Edilmesi 566

7- Tereke Mallarının Korunması Ve Hak Sahiplerine Ulaşmasını Sağlamak İçin Önlem Alınması 566

8- Mirasçılık Belgesi Verilmesi 566

9- Terekenin Yazımı İşleminin Sona Erdiğinin Mirasçılara Bildirilmesi 569

10- Mirasın Reddi Beyanının Tespiti ve Tescili 569

11- Mirasın Reddinin, Mirası Reddeden Kişiden Sonra Gelen Mirasçılara Bildirilmesi 571

12- Mirasın Reddi Süresinin Uzatılması 571

13- Terekenin Resmî Defterinin Tutulması 572

14- Sulh Hâkiminin Özellikleri Olan Eşyanın Mirasçılardan Birine Tahsis Edilmesi veya Satılmasına Karar Vermesi 572

E- EŞYA HUKUKUNDA TEMYİZ EDİLEMEYEN KARARLAR (HMK m. 382 f. II/ç) 572

1- Taşınmaz Üzerinde Taraf Oluşturulmasına ve Hak İhlaline Sebebiyet Vermeyecek Düzeltmelerin Yapılması 572

2- Taşınmaz Rehninde Alacaklı İçin Kayyım Tayini 575

F- BORÇLAR HUKUKUNDA TEMYİZ EDİLEMEYEN KARARLAR (HMK m. 382 f. II/d) 575

1- Yetkisi Sona Eren Temsilcinin Temsil Belgesini Mahkemeye Teslimi 575

2- Borçluya İfa veya Teminat Göstermesi İçin Süre Verilmesi 575

3- Tevdi Mahalli Belirlenmesi veya Tevdi Edilemeyecek Eşyanın Satılması 575

4- Alacaklısı İhtilaflı Olan Borcun Mahkemeye Tevdiî 575

5- Ayıplı Hayvanın Bilirkişi Tarafından Muayenesi 576

6- Mesafeli Satımlarda Ayıbın Tespiti Veya Ayıplı Malın Satılmasına İzin Verilmesi 576

7- İşçiye Kârdan Hisse Verilmesini Öngören İş Sözleşmesinde, Mahkemenin İşverenin Hesaplarını İnceleyecek Bir Kişi Tayin Etmesi 576

8- Eser Sözleşmesinde Eserin Ayıplı Olup Olmadığının Bilirkişiye Tespit Ettirilmesi 576

9- Satılmak İçin Komisyoncuya Gönderilen Eşyanın Hasarının Tespiti 576

10- Komisyoncu Elindeki Malın Açık Artırma İle Satışına İzin Verilmesi 577

G- TİCARET HUKUKUNDA TEMYİZ EDİLEMEYEN KARARLAR (HMK m. 382 f. II/e) 577

1- Ticari Defterlerin Zıyaı Hâlinde Belge Verilmesi 577

2- Acentenin Müvekkili Hesabına Teslim Aldığı Malın Borçlar Kanununa Göre Satılması 577

3- Kollektif Şirketin Tasfiyesinde Tasfiye Memuru Tayini 577

4- Komanditer Ortağın Talebiyle Şirket Hesaplarını İncelemek İçin Eksper Tayini 577

5- Anonim Şirkette Ayni Sermaye Konulması, Tescilden İtibaren İki Yıl İçinde Sermayenin Onda Birini Aşan Tutarda İşletme Devralınması ve Sermaye Azaltılmasında Bilirkişi Raporu Alınması ve Mahkemenin İzni 578

6- Kıymetli Evrakın İptali 578

7- Eşya Taşımada Eşyanın Hasar Ve Eksiğinin Tespit Edilmesi; Teslim Edilememesi Hâlinde Borçlar Kanunu Hükümlerine Göre Satılmasına Karar Verilmesi; Gönderilen Eşyanın Mahkeme Marifetiyle Muayenesi 579

8- Gemi İpoteğinde, Malikin Bulunamadığı Hâllerde Kayyım Tayini 579

9- Deniz Raporu Tanzimi 579

10- Kırkambar Sözleşmesinde Geminin Hareket Gününün Mahkeme Tarafından Tayini 579

11- Navlun Sözleşmesinde, Boşaltma Limanında Malların Hâl ve Vaziyetinin, Ölçü, Sayı ve Tartısının Ekspere Tespit Ettirilmesi 579

12- Müşterek Avaryalarda Dispeççi Tayini ve Dispecin Mahkemece Tasdiki 580

13- Denizcilik Rizikolarına Karşı Sigortalarda Zararın ve Kapsamının Belirlenmesi İçin Bilirkişi Tayini 580

14- Kooperatiflerde Ayni Sermayeye Değer Biçilmesi İçin Bilirkişi Tayini 580

H- İCRA VE İFLAS HUKUKUNDA TEMYİZ EDİLEMEYEN KARARLAR (HMK m. 382 f. II/f) 580

1- İpotekli Alacakta Alacaklının Gaipliği veya Alacağı Almaktan Kaçınması Hâlinde, Borç Tutarının İcra Dairesine Tevdi Edilmesi Üzerine İcra Mahkemesi Tarafından İpoteğin Fekkine Karar Verilmesi 580

2- Doğrudan Doğruya İflas 581

3- İflasın Kaldırılması 581

4- İflasın Kapanmasına Karar Verilmesi 581

5- Reddolunmuş Mirasın Tasfiyesinin, Mirasçılardan Birinin Mirası Kabul Talebi Üzerine Mahkeme Tarafından Durdurulması 581

6- Konkordato Mühleti Verilmesi ve Komiserin Atanması 581

7- Konkordatonun Tasdiki 582

8- Sermaye Şirketleri ve Kooperatiflerin Uzlaşma Yoluyla Yeniden Yapılandırılmasında Projenin İlanı Ve Ara Dönem Denetçisinin Atanması 582

9- Fevkalade Hâllerde, Kusuru Olmaksızın Borçlarını Yerine Getiremeyen Borçluya Mühlet Verilmesi 582

I- ÇEŞİTLİ KANUNLARDAKİ TEMYİZ EDİLEMEYEN KARARLAR (HMK m. 382 f. II/g) 582

1- Nüfus Kütüklerinin Sayfa Birleşim Yerlerinin Asliye Hukuk Mahkemesince Mühürlenmesi 582

2- Noterlerin Göreve Başlarken Mahkemede Yemin Ettirilmeleri 583

3- Noter Evrak ve Defterlerinden Alınarak Başka Yere Gönderilecek Örneklerin Mahkeme Tarafından Tasdiki 583

4- Kamu Görevlilerinin Mahkeme Huzurunda Kanunen Yemin Etme Zorunluluğunun Öngörüldüğü Diğer Durumlar 583

5- Tevzi Bürosunun Yanlış İşlemi Sebebiyle İlgili Karar 583

6- Hükmün Kesinleştirilmesi Kararı 583

7- Devir Kararları 585

VI. NÜFUS KAYITLARININ DÜZELTİLMESİNE İLİŞKİN BAZI DAVALARLA İLGİLİ KARARLAR (HMK M. 362, F. I/D) 585

VII. DAVA NAKLİNE İLİŞKİN KARARLAR (HMK M. 362, F. I/E) 585

VIII.GEÇİCİ HUKUKİ KORUMALAR HAKKINDA VERİLEN KARARLAR (HMK M. 362, F. I/F) 586

IX. HMK M. 353 F. I/A KAPSAMINDA VERİLEN KARARLAR (HMK M. 362 F. I/G) 588


§ 22. TEMYİZ YOLUNA BAŞVURU 589

I. BAŞVURABİLECEKLER 589

A- DAVANIN TARAFLARI 589

1- Kendisi 589

2- Yasal Temsilcisi 590

3- Vekili 590

a. Vekaletnamede Özel Yetki Gerekmez (HMK m. 73-74) 591

b. İstinaftan Feragat Özel Yetki Gerektirir (HMK m. 74, 349) 591

c. Vekil Edenin Ölümü Halinde Vekile Tebligat Yapılamaz 591

B- TARAFIN ÖLÜMÜ ÜZERİNE YERİNE GEÇENLER (HMK m. 55) 592

C- İRADİ DEĞİŞİKLİKLE TARAF OLAN (HMK m. 124) 592

D- DAVA KONUSUNUN DEVRİYLE TARAF OLAN (HMK m. 125) 592

1- Davacının Devri Sebebiyle Taraf Olan (HMK m. 125 f. III) 592

2- Davalının Devri Sebebiyle Taraf Olan (HMK m. 125 f. I) 593

E- İHTİYARİ DAVA ARKADAŞLARINDAN HER BİRİ (HMK m. 58) 593

F- MECBURİ DAVA ARKADAŞLARI (HMK m. 60) 593

1- Madden Mecburi Dava Arkadaşları Birlikte 593

2- Şeklen Mecburi Dava Arkadaşlarından Her Biri 593

G- ASLİ MÜDAHİL (HMK m. 65) 594

H- FER’İ MÜDAHİL (HMK m. 66) 595

I- CUMHURİYET SAVCISI (HMK m. 70) 595

II. HUKUKİ YARAR ŞARTI 595

A- KARAR KISMEN ALEYHİNE OLANLAR 596

B- KARAR TAMAMEN ALEYHİNE OLANLAR 596

C- KARAR ŞEKLEN LEHİNE OLANLAR 596

1- Gerekçesi Aleyhine Olan 596

2- İcrası Aleyhine Olan 596

3- Diğer Olumsuz Sebepler 596

D- ANLAŞMA (SULH, PROTOKOL, DÜZENLEME) SUNANLAR 597

III. TEMYİZ YOLUNA BAŞVURU SÜRESİ (HMK M. 366, 345, 361 F. I) 597

A- BAŞVURU SÜRESİ 598

B- SÜRENİN BAŞLANGICI 598

C- ÖZEL KANUN HÜKÜMLERİ 598

IV. TEMYİZ YOLUNA KATILMA YOLU İLE BAŞVURMA (HMK M. 348, 366) 598

A- BAŞVURMA HAKKI 599

1-Hakkı Olmayanın Başvurusu 600

2- Süreyi Geçirenin Başvurusu 601

B- BAŞVURMA SÜRESİ 601

C- BAŞVURUYA CEVAP 601

D- BAŞVURUNUN REDDİ 601


§ 23. TEMYİZ YOLUNA BAŞVURMA HAKKINDAN FERAGAT (HMK M. 366, 349) 603

I. FERAGAT EDEBİLECEK KİŞİ 603

A- TARAFLAR 603

B- VEKİL (HMK m. 74) 603

1- Vekilin Özel Yetkisi Bulunmalıdır 604

2- Özel Yetkisi Olmayana Mehil Verilmelidir 604

a. Bölge Adliye Mahkemesi Mehil Verebilir 604

b. Yargıtay Hukuk Dairesi Mehil Verebilir 604

c. Yargıtay Hukuk Genel Kurulu Mehil Verebilir 605

3- Vekil Edenin Ölümünden Sonra Feragat Edilemez 606

C- VASİ 606

D- DAVACIYA OY DANIŞMANI ATANMIŞSA 606

E- DAVA ARKADAŞLARI 606

1- İhtiyari Dava Arkadaşlarından Her Biri (HMK m. 58) 607

2- Mecburi Dava Arkadaşları (HMK m. 60) 608

a. Madden Mecburi Dava Arkadaşları Birlikte 608

b. Şeklen Mecburi Dava Arkadaşlarından Her Biri 608

F- MÜDAHİLLER 609

1- Asli Müdâhil (HMK m. 65) 609

2- Fer’i Müdâhil (HMK m. 66) 609

II. FERAGAT ŞEKLİ 609

A- FERAGAT DİLEKÇEYLE YAPILABİLİR (HMK m. 309 f. I) 610

1- Kimlik Tespiti Bulunmalıdır 610

2- İmza Bulunmalıdır 611

B- FERAGAT, TEMYİZ DURUŞMASI SIRASINDA SÖZLÜ OLARAK YAPILABİLİR (HMK m. 309 f. I) 611

1- Feragat Tutanağa Yazılmalıdır (HMK m. 154, f. III/ç) 612

2- Beyanda Bulunana Okunmalıdır 612

3- Beyanda Bulunanın İmzası Alınmalıdır 612

C- FERAGAT MUVAFAKATE BAĞLI DEĞİLDİR 612

1- Karşı Tarafın Muvafakatine Bağlı Değildir (HMK m. 309 f. II) 612

2- Mahkemenin Muvafakatine Bağlı Değildir (HMK m. 309 f. II) 613

D- FERAGAT KAYITSIZ VE ŞARTSIZ OLMALIDIR (HMK m. 309 f. IV) 613

E- FERAGAT AÇIK OLMALIDIR 613

F- KURAL OLARAK MAHKEMEYE ULAŞTIĞINDA SONUÇ DOĞURUR 617

G- OLMAYAN DAVANIN TEMYİZİNDEN FERAGAT EDİLEMEZ 618

III. GEÇERSİZ FERAGAT 618

A- TEBLİĞDEN ÖNCE FERAGAT (HMK m. 349, f. I) 618

B- İRADE BOZUKLUĞU SEBEBİYLE FERAGAT 619

IV. BAŞVURUDAN SONRA FERAGAT (HMK M. 349, F. II) 620

A- DOSYA YARGITAY’A GÖNDERİLMEMİŞSE (HMK m. 366 yollamasıyla m. 349, f. II, c. 1) 620

1- Dosya İDM Tarafından Gönderilmemişse 620

2- Dosya BAM Tarafından Gönderilmemişse 620

B- DOSYA YARGITAY’A GÖNDERİLMİŞSE (HMK m. 366 yollamasıyla m. 349, f. II, c. 2) 620

1- Dosya İDM Tarafından Gönderilmişse 621

2- Dosya BAM Tarafından Gönderilmişse 621

V. FERAGAT KARARI 621

A- HARÇ ALINMAZ 621

B- KANUN YOLU AÇIKTIR 622

1- İstinaf Kanun Yolu Açıktır 622

2- Temyiz Kanun Yolu Açıktır 622

VI. FERAGATIN SONUÇLARI 622

A- KATILMA YOLUYLA TEMYİZİ İNCELENEMEZ HALE GETİRİR (HMK m. 348, f. II) 622

B- İLK DERECE MAHKEMESİ KARARI KESİNLEŞİR 622

C- KATILMA YOLUYLA TEMYİZİ ENGELLEMEZ (HMK m. 348, f. I) 622

D- YENİ BAM KARARINI TEMYİZİ ENGELLEMEZ 623


§ 24. TEMYİZ DİLEKÇESİ (HMK M. 364) 625

I. ŞEKLİ (HMK M. 364 F. I) 625

II. EKLERİ (HMK M. 364 F. I) 625

III. KAPSAMI (HMK M. 364 F. II) 625

A- TEMYİZ EDEN İLE KARŞI TARAF (HMK m. 364 f. II/a) 625

B- VARSA KANUNİ TEMSİLCİ VE VEKİLLER (HMK m. 364 f. II/b) 626

C- KARARIN HANGİ BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ HUKUK DAİRESİNDEN VERİLDİĞİ (HMK m. 364 f. II/c) 626

D- BOZMA SONUCU BİLGİLERİ (HMK m. 364 f. II/ç) 626

1- Bozmaya Uygun Karar Veren İDM Bilgileri 626

2- Direnme Kararı Veren Mahkeme Bilgileri 626

a. İlk Derece Mahkemesi Direnme Kararı 627

b. Bölge Adliye Mahkemesi Direnme Kararı 627

E- İLAMIN TEMYİZ EDENE TEBLİĞ EDİLDİĞİ TARİH (HMK m. 364 f. II/d) 627

F- KARARIN ÖZETİ (HMK m. 364 f. II/e) 628

G- TEMYİZ SEBEPLERİ VE GEREKÇESİ (HMK m. 364 f. II/f) 628

H- DURUŞMA İSTENMESİ HÂLİNDE BU İSTEK (HMK m. 364 f. II/g) 628

I- TEMYİZ EDENİN VEYA VARSA KANUNİ TEMSİLCİ YAHUT VEKİLİNİN İMZASI (HMK m. 364 f. II/ğ) 628

IV. ZORUNLU UNSURLARI (HMK M. 364 F. III) 628

A- TEMYİZ EDENİN KİMLİĞİ 629

B- TEMYİZ EDENİN İMZASI 629

C- TEMYİZ OLUNAN KARARI BELLİ EDECEK KAYITLAR 629


§ 25. TEMYİZ DİLEKÇESİNİN VERİLMESİ (HMK M. 366, 343, 365) 631

I. VERİLEBİLECEĞİ MAHKEME (HMK M. 365, F. I) 631

A- KARARI VEREN MAHKEME 631

1- Kararı Veren Bölge Adliye Mahkemesi Hukuk Dairesi 631

2- Bozma Üzerine Hüküm Veren İlk Derece Mahkemesi 632

B- TEMYİZ EDENİN BULUNDUĞU YER MAHKEMESİ 632

1- Bulunduğu Yer Bölge Adliye Mahkemesi Hukuk Dairesi 632

2- Bulunduğu Yer İlk Derece Mahkemesi 633

II. VERİLME SONRASI İŞLEMLER 633

A- DİLEKÇENİN KAYDEDİLMESİ (HMK m. 366, 343 f. I, c. 2, 365, f. II) 633

1- Kayıt Anı 634

a. Temyiz Yoluna Başvuru Dilekçesi Harca Tabi Değilse 634

b. Temyiz Yoluna Başvuru Dilekçesi Harca Tabi İse 634

2- Kayıt Yeri 634

a. Kararı Veren Mahkemede Kaydedilmesi 634

b. Başka Yer Mahkemesinde Kaydedilmesi 634

B- ALINDI BELGESİ VERİLMESİ (HMK m. 366, 343 f. I, c. 2, Yönetmelik m. 252, f. I) 634

1- Niteliği (Yönetmelik m. 252, f. I) 635

2- Verilme Zamanı 635

a. Başvuru Dilekçesi Harca Tabi Değilse 635

b. Başvuru Dilekçesi Harca Tabi İse 635

C- DİLEKÇENİN KARARI VEREN MAHKEMEYE GÖNDERİLMESİ (HMK m. 343 f. II) 635

III. VERİLME TARİHİ (HMK, M. 366, 343 F. III, 118) 635


§ 26. TEMYİZ DİLEKÇESİNE CEVAP (HMK M. 366, 347) 637

I. TEMYİZ DİLEKÇESİNİN KARŞI TARAFA TEBLİĞİ (HMK M. 366, 347 F. I.) 637

II. TEMYİZ DİLEKÇESİNE CEVAP (HMK M. 366, 347 F. II) 639

A- SÜRESİ 639

B- VERİLECEĞİ MAHKEME 639


§ 27. TEMYİZ HARÇ VE GİDERLERİNİN YATIRILMASI (HMK M. 366, 344) 641

I. HARÇ VE GİDERLERİNİN YATIRILMASI (HMK M. 366, 344) 641

A- GENEL OLARAK 641

1- Kural Olarak 642

2- Adli Yardım Talebi Varsa (HMK m. 337) 643

B- BAŞVURU İÇİN GEREKLİ HARÇLAR ÖDENİR 645

1- Başvurma Harcı Ödenir (Harçlar Kanunu, (1) sayılı Tarife, (A) IV-a) 645

2- Nispi Harca Bağlı Olmayan Davalarda Peşin Maktu Harç Ödenir (Harçlar Kanunu, 1 sayılı Tarife, A-III/2) 646

3- Nispi Harca Bağlı Davalarda Nispi Karar ve İlam Harcı Ödenir (Harçlar Kanunu, 1 sayılı Tarife, A-III/1-e) 646

C- TEBLİĞ GİDERLERİ ÖDENİR 646

II. HARÇ VE GİDERLERİN ÖDENMEMESİ YA DA EKSİK ÖDENMESİ 646

A- KESİN SÜRE VERİLİR (HMK m. 366, 344, f. I, c. 2) 646

1- Mahkeme Tarafından Süre Verilir 646

2- Bir Haftalık Kesin Süre Verilir 646

B- TAMAMLANMASI İSTENİR 648

1- Tamamlanırsa 648

2- Tamamlanmazsa 649

a. Başvurunun Yapılmamış Sayılmasına Karar Verilmişse (HMK m. 366, 344, f. I, c.3) 649

aa. Başvurunun Yapılmamış Sayılması Kararına Karşı Temyiz Yolu Açıktır (HMK m. 366, 344, f. I, c.3, 346 f. II) 649

bb. Mahkeme Tarafından Uygun Karar Verilir 649

aaa. Karar Hukuka Uygun İse 649

bbb. Karar Hukuka Uygun Değilse 649

b. Başvurunun Yapılmamış Sayılmasına Karar Verilmeden Dosya Yargıtay İlgili Hukuk Dairesine Gönderilmişse 650


§ 28. TEMYİZİN SONUÇLARI 651

I. DAVA DOSYASININ YARGITAY’A GÖNDERİLMESİ (2797 SK M. 60) 651

A- KENDİLİĞİNDEN GÖNDERİLEMEZ 651

B- İLGİLİ YARGITAY HUKUK DAİRESİNE GÖNDERİLİR 651

1- Dizi Listesine Bağlı Olarak Gönderilmelidir (HMK m. 366, 347 f. II) 651

2- Dilekçede Gösterilen Daire İsmiyle Bağlı Kalınmaksızın Gönderilmelidir (HMK m. 366, 343 f. IV) 651

C- İLGİLİ YARGITAY HUKUK DAİRESİ ÖN İNCELEME YAPAR 652

1- Bir Ay İçinde Tamamlanır 652

2- Kendisini Görevli Görmezse Başka Yargıtay Hukuk Dairesine Gönderir 652

3- Başka Daire Kendisini Görevli Görmezse HİİK’e Gönderir 652

D- GÖREVLİ YARGITAY HUKUK DAİRESİNİN HİİK TARAFINDAN BELİRLENMESİ 652

II. KÖTÜNİYETLE TEMYİZ (HMK M. 368) 653

A- UYGULAMA HALLERİ 653

1- Kötü Niyet Bulunmalıdır 653

2- Hiçbir Hakkı Bulunmamalıdır 653

B- SONUÇLARI 654

1- Yargılama Giderlerinden Sorumluluk 654

2- Vekalet Ücretinden Sorumluluk 654

3- Disiplin Para Cezasına Mahkumiyet 654

III. TEMYİZİN İCRAYA ETKİSİ (HMK M. 367) 655

A- İCRANIN ERTELENMESİ/İCRANIN GERİ BIRAKILMASI / TEHİRİ İCRA (HMK m. 367, f. I, c. 2, İİK m. 36) 655

1- Kural Olarak İcranın Ertelenmesi (HMK m. 350, f. I, c. 2) 655

2- İstisna: Nafaka Kararları (HMK m. 367, f. I, c. 3) 656

B- KESİNLEŞMEDEN YERİNE GETİRİLEMEYEN KARARLAR (HMK m. 367, f. II) 656

1- Kişiler Hukuku Kararları (HMK m. 367, f. II) 656

2- Aile Hukuku Kararları (HMK m. 367, f. II) 657

3- Taşınmaz Mal İle İlgili Ayni Haklara İlişkin Kararlar (HMK m. 367, f. II) 658


§ 29. TEMYİZ ÖN İNCELEMESİ VE TEMYİZ ASIL İNCELEMESİ (HMK M. 369) 659

I. İNCELEME KAVRAMI 659

II. TEMYİZ KANUN YOLUNDA ÖN İNCELEME (HMK M. 366, 352) 659

A- ÖN İNCELEMENİN KAPSAMI (HMK m. 352 f. I) 660

1- Başka Dairece İncelemenin Gerekli Olması (HMK m. 366, 352 f. I/a) 660

2- Temyiz Dilekçesinin Reddi Koşullarının Oluşması (HMK m. 366, 346) 660

a. Ret Sebepleri 661

aa. Başvurunun Kesin Karara Karşı Yapılması (HMK m. 366, 346, f. I, c. 1, 352 f. I/b) 661

bb. Başvurunun Süresi İçinde Yapılmaması (HMK m. 366, 346, f. I, c. 1, 352 f. I/c) 662

b. Ret Kararı Verecek Mahkeme 663

aa. İlk Derece Mahkemesi (HMK m. 373 f. I ve 4) 663

bb. Bölge Adliye Mahkemesi 663

c. Ret Kararı İlgiliye Tebliğ Edilir (HMK m. 366, 346, f. I, c.2) 663

d. Ret Kararına Karşı Temyiz Yolu Açıktır (HMK m. 366, 346, f. II) 663

aa. Süresi 664

bb. Gönderilmesi 664

cc. İncelenmesi 664

3- Başvuru Şartlarının Yerine Getirilmemesi (HMK m. 366, 352 f. I/ç) 664

4- Başvuru Sebeplerinin veya Gerekçesinin Hiç Gösterilmemesi (HMK m. 366, 352 f. I/ç) 664

B- ÖN İNCELEMENİN YAPILMA ŞEKLİ (HMK m. 366, 352 f. II) 664

1- Heyetçe Yapılabilir 664

2- Görevlendirilen Bir Üye Tarafından Yapılabilir 665

3- Karar Heyetçe Verilir 665

C- ÖN İNCELEME SONUCU DOSYANIN İNCELEMEYE ALINMASI (HMK m. 366) 665

III. TEMYİZ KANUN YOLUNDA ASIL İNCELEME (HMK M. 369) 665

A- DOSYA ÜZERİNDE İNCELEME (HMK m. 369 f. II, c. 1) 665

B- DURUŞMALI/MÜRAFAALI İNCELEME (HMK m. 369 f. II, IV) 666

1- Yeri 666

a. Hukuk Dairesinde Yapılabilir 666

b. Hukuk Genel Kurulunda Yapılamaz 666

2- Kapsamı 673

a. Talep Üzerine/Zorunlu Duruşmalı İnceleme (HMK m. 369 f. II, c. 2) 673

aa. Talep Edebilecekler 673

bb. Talep Şekli 673

cc. Talep Konusu Davalar 673

b. Re’sen Duruşmalı İnceleme (HMK m. 369 f. IV) 674

3- Duruşmanın Yapılışı 674

a. Tebligat Giderleri Verilmiş Olmalıdır 674

aa. Tebligat Gideri Verilmemişse (HMK m. 369 f. II) 674

bb. Tebligat Gideri Eksik Verilmişse (HMK m. 369 f. II) 674

aaa. Tamamlanırsa 675

bbb. Tamamlanmazsa 675

b. Duruşma Günü Belirlenir (HMK m. 369 f. II) 675

c. Davetiye Gönderilir (HMK m. 369 f. II) 675

d. Duruşma Yapılır 675

aa. Genel Olarak 675

bb. Taraflar Gelmişse 676

cc. Taraflar Gelmemişse 676

aaa. Mazeret Bildirmeden Gelinmemesi (HMK m. 369 f. V) 677

bbb. Mazeret Bildirerek Gelinmemesi 677

aaaa. Mazeret Bildirimi Belgeye Dayalı Olmalıdır 677

bbbb. İki Taraf Mazeret Bildirebilir 677

cccc. Mazeret Hakkında Karar Verilmelidir 678

aaaaa. Mazeret Kabul Edilirse 678

bbbbb. Mazeret Kabul Edilmezse 678

e. Duruşma Günü Kararı Verilemeyen İşler (HMK m. 369 f. VI) 678

C- İVEDİ İNCELEME (HMK m. 369 f. II, VII) 679

IV. TEMYİZ ASIL İNCELEMESİNİN KAPSAMI 681

A- KURAL OLARAK 681

B- KANUNUN AÇIK HÜKMÜNE AYKIRILIK VARSA (HMK m. 369 f. I) 681

V. TEMYİZ İNCELEMESİ SIRASINDA VERİLEBİLECEK DİĞER KARARLAR 684

A- TEMYİZ DİLEKÇESİNİN REDDİ KARARI (HMK m. 366, 346, f. I, c.1) 685

1- Başvurunun Kesin Karara Karşı Yapılması (HMK m. 366, 346, f. I, c. 1, 352 f. I/b) 685

2- Başvurunun Süresi İçinde Yapılmaması (HMK m. 366, 346, f. I, c. 1, 352 f. I/c) 686

B- BAŞVURUNUN YAPILMAMIŞ SAYILMASI KARARI (HMK m. 366, 344, f. I, c.3) 687

C- BAŞVURUNUN REDDİ KARARI (HMK m. 366, 349, f. II) 687

D- GÖNDERME KARARI (HMK m. 310 f. II, HMK m. 314 f. III) 687

E- GERİ ÇEVİRME/İADE KARARI 688

1- Dosyaların Eksik Gönderilmesi 688

2- Kayıtların Eksik Gönderilmesi 689

3- Özel Vekaletnamenin Gönderilmemesi 691

4- Yapılacak İşlemin Bulunmaması 692

5- Diğer Sebepler 692


§ 30. ONAMA KARARLARI (HMK M. 370) 693

I. GENEL OLARAK 693

II. ONAMA KARARI (HMK M. 370 F. I) 693

A- İLK DERECE MAHKEMESİ KARARININ ONANMASI 693

1- BAM Öncesi Verilen İlk Derece Mahkemesi Kararının Temyiz Sonucu Onanması (HMK Geçici Madde 3, f. II) 694

2- İlk Derece Mahkemesi Kararının Sıçramalı Temyiz Sonucu Onanması (HMK m. 373 f. IV) 695

B- BÖLGE ADLİYESİ MAHKEMESİ KARARININ ONANMASI (HMK m. 370 f. I) 696

III. DÜZELTEREK ONAMA KARARI (HMK M. 370 F. II-IV) 702

A- DÜZELTEREK ONAMA YAPILABİLECEK KARARLAR (HMK m. 370 f. II, c. 1, f. III, f. IV) 703

1- Yeniden Yargılama Yapılmasına İhtiyaç Duyulmadığında Düzeltilerek Onanması (HMK m. 370 f. II, c. 1) 703

a. Esas Yönünden Kanuna Uygun Karar Bulunmalıdır 703

b. Karar Hatalı Olmalıdır 705

aa. Kanunun Uygulanmasında Hata Bulunmalıdır 705

bb. Yeniden Yargılamayı Gerektirmeyen Hata Bulunmalıdır 706

2- Açık Yanlışlıklarının Düzeltilerek Onanması (HMK m. 370 f. III) 710

a. Tarafların Kimliklerine Ait Yanlışlıklar 710

b. Yazı Yanlışlıkları 710

c. Hesap Yanlışlıkları 711

d. Diğer Açık İfade Yanlışlıkları 711

3- Gerekçenin Düzeltilerek Onanması (HMK m. 370 f. IV) 711

B- DÜZELTEREK ONAMA YAPILAMAYACAK KARARLAR (HMK m. 370 f. II, c. 2) 714

1- Esas Yönünden Kanuna Uygun Olmayan Kararlar 714

2- Hâkimin Takdir Yetkisi Kapsamında Karara Bağladığı Edalar 715

IV- DENETİMİ ONAMA KARARIYLA SONLANAN DOSYA İÇİN YAPILACAK İŞLEMLER 715

A- DOSYA İLK DERECE MAHKEMESİNE GÖNDERİLMELİDİR 715

1- Onama Dosyası İlk Derece Mahkemesine Gönderilir 715

a. İlk Derece Mahkemesi Kararının Onanması 716

b. Bölge Adliye Mahkemesi Kararının Onanması 716

2- Düzelterek Onama Dosyası İlk Derece Mahkemesine Gönderilir 722

a. İlk Derece Mahkemesi Kararının Düzelterek Onanması 722

b. Bölge Adliye Mahkemesi Kararının Düzelterek Onanması 722

B- KARAR ÖRNEĞİ BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİNE GÖNDERİLİRMELİDİR 723

C- KESİNLEŞEN BİR KARARA YÖNELİK VERİLEN ONAMA KARARI ÖZEL DAİRECE KALDIRILAMAZ 726


§ 31. BOZMA SEBEPLERİ (HMK M. 371) 747

I. BOZMA KAPSAMI (HMK M. 371 F. I, C. 1) 747

A- TAMAMEN BOZMA 747

B- KISMEN BOZMA 751

II. BOZMANIN KOŞULLARI 753

A- USULÜNE UYGUN TEMYİZ BULUNMALIDIR 753

B- BOZMA GEREKÇESİ GÖSTERİLMELİDİR (HMK m. 371 f. I, c. 1) 753

III. BOZMA SEBEPLERİ (HMK M. 371) 754

A- YANLIŞ UYGULAMA (HMK m. 371 f. I/a) 754

1- Hukukun Yanlış Uygulanması 755

a. Maddi Hukuk Kurallarının Yanlış Uygulanması 755

b. Usul Hukuk Kurallarının Yanlış Uygulanması 776

2- Sözleşmenin Yanlış Uygulanması 778

B- DAVA ŞARTLARINA AYKIRILIK BULUNMASI (HMK m. 371 f. I/b) 779

1- Türk Mahkemelerinin Yargı Hakkının Bulunmaması (HMK m. 114 f. 1/a) 779

a. Yer Bakımından Yargı Hakkının Bulunmaması 779

b. Kişi Bakımından Yargı Hakkının Bulunmaması 779

2- Yargı Yolunun Caiz Olmaması (HMK m. 114 f. 1/b) 779

3- Mahkemenin Görevli Olmaması (HMK m. 114 f. 1/c) 782

4- Mahkemenin Yetkili Olmaması (HMK m. 114 f. 1/ç) 793

5- Tarafların, Taraf ve Dava Ehliyetine Sahip Olmaması (HMK m. 114 f. 1/d) 793

a. Tarafların, Taraf Ehliyetine Sahip Olmaması 793

b. Tarafların, Dava Ehliyetine Sahip Olmaması 794

aa. Davacının Dava Ehliyetine Sahip Olmaması 796

bb. Davalının Dava Ehliyetine Sahip Olmaması 797

6- Temsilcinin Gerekli Niteliğe Sahip Bulunmaması (HMK m. 114 f. 1/d) 799

7- Dava Takip Yetkisine Sahip Olunmaması (HMK m. 114 f. 1/e) 799

8- Vekilin Davaya Vekâlet Ehliyetine Sahip Olmaması (HMK m. 114 f. 1/f) 799

9- Usulüne Uygun Düzenlenmiş Bir Vekâletnamesinin Bulunmaması (HMK m. 114 f. 1/f) 799

10- Davacının Yatırması Gereken Gider Avansının Yatırılmış Olmaması (HMK m. 114 f. 1/g) 801

11- Teminat Gösterilmesine İlişkin Kararın Gereğinin Yerine Getirilmemesi (HMK m. 114 f. 1/ğ) 803

12- Davacının Dava Açmakta Hukuki Yararının Bulunmaması (HMK m. 114 f. 1/h) 803

13- Aynı Davanın, Daha Önceden Açılmış ve Hâlen Görülmekte (Derdestlik) Olmaması (HMK m. 114 f. 1/ı) 807

a. Davanın Tarafları ve Sıfatları Aynı Olmalıdır 808

b. Davanın Konusu Aynı Olmalıdır 809

c. Davada Dayanılan Olaylar Aynı Olmalıdır 810

14- Aynı Davanın, Daha Önceden Kesin Hükme Bağlanmamış Olması (HMK m. 114 f. 1/i) 811

C- DELİLLERİN KABUL EDİLMEMESİ (HMK m. 371 f. I/c) 816

1- Delile Dayanılmış Olmalıdır 816

2- Kanuni Bir Sebep Bulunmamalıdır 816

D- KARARA ETKİ EDEN HALLERİN BULUNMASI (HMK m. 371 f. I/ç) 816

1- Yargılama Hatası Bulunması 817

2- Yargılama Eksiklikleri Bulunması 818


§ 32. YARGITAY KARARLARININ TEBLİĞİ (HMK M. 372) 821

I. TEBLİĞ EDİLMESİ 821

A- KONUSU 821

1- Onama Kararları (HMK m. 372 f. I) 821

2- Bozma Kararları (HMK m. 372 f. I) 824

B- SÜRESİ 824

C- GÖREVLİSİ 824

II. TEBLİĞ GİDERLERİ 824

A- ÖDENMESİ 824

1- Temyiz Dilekçesiyle Alınır 824

2- Peşin Alınır 824

B- ÖDENMEMESİ YA DA EKSİK ÖDENMESİ 825

1- Kesin Süre Verilir 825

2- Tamamlanması İstenir 825

a. Tamamlanırsa 825

b. Tamamlanmazsa 825

aa. Başvurunun Yapılmamış Sayılmasına Karar Verilebilir 825

bb. Bu Karara Karşı Temyiz Yolu Açıktır 825


§ 33. BOZMA KARARLARI (HMK M. 373) 827

I. BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ KARARININ DENETLENMESİ 827

A- ESASTAN RET KARARININ KALDIRILMASI (HMK m. 373 f. I) 827

1- Bölge Adliye Mahkemesinin Kararı Kaldırılır (HMK m. 373 f. I) 828

2- İlk Derece Mahkemesi Kararı Bozulur (HMK m. 373 f. I) 834

a. Bozma Kararı Gerekçeli Olmalıdır (HMK m. 373 f. I) 837

b. Aleyhe Bozma Kararı Verilemez 837

3- Dosya İlk Derece Mahkemesine Gönderilir (HMK m. 373 f. I) 837

a. Kararı Veren İlk Derece Mahkemesine Gönderme 837

b. Uygun Görülecek Diğer Bir İlk Derece Mahkemesine Gönderme 840

aa. Usul Ekonomisi Sebebiyle 840

bb. Diğer Haklı Sebeplerle 841

c. Yanlış Gönderme 841

4- Bozma Kararının Örneği Bölge Adliye Mahkemesine Gönderilir (HMK m. 373 f. I) 841

5- Bozma Kararı Tebliğ Edilir (HMK m. 372 f. I) 842

a. Taraflara Tebliğ Edilir 842

b. Yazı İşleri Müdürü Tarafından Tebliğ Edilir 848

c. Derhâl Tebliğ Edilir 849

6- İlk Derece Mahkemesinde Duruşma Yapılır (Kıyasen HMK m. 373 f. III) 849

a. Taraflar Davet Edilir 849

b. Kendiliğinden Duruşma Yapılır 850

c. Dosya Üzerinden Direnme Kararı Verilemez 850

d. Taraflar Yararına Ayrıca Vekâlet Ücretine Hükmedilemez 850

7- İlk Derece Mahkemesinde Taraflar Dinlenir (Kıyasen HMK m. 373 f. III) 854

a. Davayı Sona Erdiren İşlem Varsa 854

aa. Davadan Feragat 854

bb. Davayı Kabul 855

cc. Sulh 855

b. Taraflar Bozma Kararına Uyulmasını İstemişse 856

c. Dava Konusuz Kalmışsa 856

8- İlk Derece Mahkemesinde Bozma Kararına Yönelik Karar Verilir (Kıyasen HMK m. 373 f. III) 858

a. Bozmaya Uyma Kararı Verilebilir 859

aa. Bozmaya Açık Olarak Uyulması Gerekir 859

bb. Bozmaya Açık Olarak Uyma İle Kural Olarak Usuli Müktesep Hak Oluşur 859

cc. Bozmaya Eylemli Olarak Uyma Yeni Hüküm Sayılır 861

b. Bozmaya Direnme Kararı Verilebilir (HMK m. 373 f. V) 861

aa. Önceki Karara Atıfla Direnme Kararı Verilemez 861

bb. Dosya Üzerinden Direnme Kararı Verilemez 865

cc. Gerekçe Göstermeden Direnme Kararı Verilemez 867

dd. Merci Tayinine Kararına Karşı Direnme Kararı Verilemez 871

ee. Kamu Düzenine İlişkin Olmayan Bozmaya Uyulması İstenilmişse Direnme Kararı Verilemez 872

ff. Bozmaya Uyma Kararı Verilmişse Direnme Kararı Verilemez 873

gg. Kısa Karara Aykırı Şekilde Direnme Kararı Verilemez 875

hh. Yeni Malzemeyle Direnme Kararı Verilemez 875

aaa. Yeni Vakıa İle Direnme Kararı Verilemez 875

bbb. Yeni Delil İle Direnme Kararı Verilemez 876

ccc. Yeni Belge İle Direnme Kararı Verilemez 876

ddd. Yeni Bilgi İle Direnme Kararı Verilemez 877

eee. Yeni Karar İle Direnme Kararı Verilemez 877

9- İlk Derece Mahkemesinde Bozma Kararına Yönelik Verdiği Her Karar Temyiz Edilebilir 878

a. Bozmaya Uyma Kararı Temyiz Edilebilir (HMK m. 373 f. IV) 878

aa. Bozmaya Uyma Kararını İnceleme Yeri 878

aaa. Kararın Yargıtay İlgili Dairesince İncelemesi (HMK m. 373 f. IV) 879

bbb. Kararın Yargıtay Hukuk Genel Kurulunca İncelemesi (HMK m. 373 f. VI) 879

bb. Bozmaya Uyma Kararını İnceleme Sonucu Verilebilecek Kararlar 879

aaa. İlk Derece Mahkeme Kararının Onanması 879

bbb. İlk Derece Mahkeme Kararının Bozulması 880

ccc. İlk Derece Mahkeme Kararının Kısmen Onanması/Bozulması 880

cc. Bozmaya Uyma Kararını İnceleme Sonucu Dosyanın Gönderilmesi 880

b. Direnme Kararı Temyiz Edilebilir (HMK m. 373 f. V) 880

aa. Dosya Direnilen Daireye Gönderilir (HMK m. 373 f. V) 880

bb. Direnme Kararı Öncelikle İncelenir (HMK m. 373 f. V) 882

aaa. Direnilen Daire Kararı Yerinde Görürse 882

bbb. Direnilen Daire Kararı Yerinde Görmezse 882

aaaa. İnceleme Hukuk Genel Kurulunca Yapılır 883

bbbb. İnceleme Duruşmalı Yapılamaz 885

cc. Bozmaya Uyma Kararını İnceleme Sonucu Dosyanın Gönderilmesi 888

10- Bozma Sonrası Tahkikat Şekli 888

B- DÜZELTEREK VEYA YENİDEN ESAS HAKKINDA VERDİĞİ KARARIN BOZULMASI (HMK m. 373 f. II) 888

1- Dosya Bölge Adliye Mahkemesine Gönderilir (HMK m. 373 f. II) 889

a. Kararı Veren Bölge Adliye Mahkemesine Gönderme 889

b. Uygun Görülecek Diğer Bir Bölge Adliye Mahkemesine Gönderme 889

aa. Görev Belirlemesi Sebebiyle 889

bb. Usul Ekonomisi Sebebiyle 890

cc. Diğer Haklı Sebeplerle 890

c. Yanlış Gönderme 890

2- Bozma Kararı Tebliğ Edilir 890

a. Taraflara Tebliğ Edilir 890

b. Yazı İşleri Müdürü Tarafından Tebliğ Edilir 891

c. Derhâl Tebliğ Edilir 891

3- Bölge Adliye Mahkemesinde Duruşma Yapılır (HMK m. 373 f. III) 891

a. Taraflar Davet Edilir 891

b. Kendiliğinden Duruşma Yapılır 892

c. Dosya Üzerinden Direnme Kararı Verilemez 892

4- Bölge Adliye Mahkemesinde Taraflar Dinlenir 892

a. Davayı Sona Erdiren İşlem Varsa 893

aa. Davadan Feragat 893

bb. Davayı Kabul 893

cc. Sulh 894

b. Taraflar Bozma Kararına Uyulmasını İstemişse 894

c. Dava Konusuz Kalmışsa 894

5- Bölge Adliye Mahkemesinde Bozma Kararına Yönelik Karar Verilir 894

a. Bozmaya Uyma Kararı Verilebilir 895

aa. Bozmaya Açık Olarak Uyma 895

bb. Bozmaya Eylemi Olarak Uyma 896

b. Bozmaya Direnme Kararı Verilebilir 896

aa. Önceki Karara Atıfla Direnme Kararı Verilemez 896

bb. Dosya Üzerinden Direnme Kararı Verilemez 900

cc. Gerekçe Göstermeden Direnme Kararı Verilemez 903

dd. Merci Tayinine Kararına Karşı Direnme Kararı Verilemez 904

ee. Kamu Düzenine İlişkin Olmayan Bozmaya Uyulması İstenilmişse Direnme Kararı Verilemez 905

ff. Bozmaya Uyma Kararı Verilmişse Direnme Kararı Verilemez 906

gg. Kısa Karara Aykırı Şekilde Direnme Kararı Verilemez 908

hh. Yeni Malzemeyle Direnme Kararı Verilemez 908

aaa. Yeni Vakıa İle Direnme Kararı Verilemez 908

bbb. Yeni Delil İle Direnme Kararı Verilemez 909

ccc. Yeni Belge İle Direnme Kararı Verilemez 909

ddd. Yeni Bilgi İle Direnme Kararı Verilemez 909

eee. Yeni Karar İle Direnme Kararı Verilemez 910

6- Bölge Adliye Mahkemesinde Bozma Kararına Yönelik Verdiği Her Karar Temyiz Edilebilir 910

a. Bozmaya Uyma Kararının Temyiz Edilmesi 910

b. Direnme Kararının Temyiz Edilmesi 910

aa. Dosya Direnilen Daireye Gönderilir 911

bb. Direnilen Dairece İnceleme Yapılır 911

aaa. Direnilen Daire Kararı Yerinde Görürse 911

bbb. Direnilen Daire Kararı Yerinde Görmezse (HMK m. 373 f. V) 911

aaaa. İnceleme Hukuk Genel Kurulunca Yapılır 911

bbbb. İnceleme Duruşmalı Yapılamaz 912

II. İLK DERECE MAHKEME KARARININ BOZULMASI 912

A- BAM ÖNCESİ VERİLEN İLK DERECE MAHKEMESİ KARARLARININ TEMYİZ SONUCU BOZULMASI (HMK Geçici Madde 3, f. II) 912

B- İLK DERECE MAHKEMESİ KARARININ SIÇRAMALI TEMYİZ SONUCU BOZULMASI (HMK m. 373 f. IV) 914


§ 34. YARGILAMANIN İADESİ (HMK M. 374-381) 915

I. GENEL OLARAK 915

II. YARGILAMANIN İADESİ 916

A- YARGILAMANIN İADESİNE KONU KARARLAR (HMK m. 374) 916

1- Kesin Olarak Verilen Kararlar 916

2- Kesinleşmiş Olan Hükümler 916

B- YARGILAMANIN İADESİ SEBEPLERİ (HMK m. 375) 918

1- Mahkemenin Uygunsuz Teşekkül Etmiş Olması 918

2- Bakamayacak Hâkimin Karar Vermiş veya Karara Katılmış Bulunması 918

3- Vekil veya Temsilci Olmayanla Davanın Görülüp Karara Bağlanması 918

4- Elde Edilemeyen Belgenin Ele Geçirilmiş Olması 918

a. Belge Kararı Etkileyecek Nitelikte Olmalıdır 918

b. Belge Karar Kesinleştikten Sonra Ele Geçirilmiş Olmalıdır 918

c. Belge Karardan Önce Düzenlenmiş Olmalıdır 919

d. Belge Elde Olmayan Nedenlerle Verilememiş Olmalıdır 919

5- Karara Dayanak Senedin Sahte Olduğunun Anlaşılması 919

6- Yalan Tanıklık Yapıldığının Sabit Olması 919

7- Bilirkişi veya Tercümanın Gerçeğe Aykırı Beyanda Bulunduğunun Sabit Olması 919

8- Tarafın Karara Dayanak Yemini Yalan Yere Ettiğinin Sabit Olması 920

9- Karara Esas Hükmün, Kesinleşmiş Başka Bir Hükümle Ortadan Kalkmış Olması 920

10- Lehine Karar Verilen Tarafın Hileli Bir Davranışta Bulunmuş Olması 920

11- İkinci Davada, Öncekine Aykırı Verilen Hükmün Kesinleşmiş Olması 921

12- Kararın Aykırılığının Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin Kararıyla Tespit Edilmiş Olması 921

C- YARGILAMANIN İADESİ USULÜ 922

1- İnceleyecek Mahkeme 922

a. Bir Dava Olarak Açılır 922

b. Yeni Esas Numarası Verilir 923

c. Kararı Veren Mahkemece İncelenir 924

d. Talep, Varsa Yerine Geçen Mahkemeye Yapılır 925

e. Kurulmuşsa Dava Aile Mahkemesine Devredilmelidir 926

f. İlk Davanın Devamı Sayılır 927

2- Teminat 927

3- Taraflar 927

4- Süre 928

5- Talebin Ön İncelemesi 929

6- Yeniden Yargılama veya Hükmün İptali 929

7- İcranın Durdurulması 930


§ 35. KANUN YARARINA TEMYİZ (HMK M. 363) 931

I. GENEL OLARAK 931

II. KAPSAMI 931

A- İLK DERECE MAHKEMESİ KARARLARI (HMK m. 363 f. I) 932

1- Kesin Olarak Verilen Kararlar 932

2- İstinaf İncelemesinden Geçmeden Kesinleşen Kararlar 934

B- BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ HUKUK DAİRELERİNDEN İDM SIFATIYLA VERİLEN KARARLAR (HMK m. 363 f. I) 934

1- İlk Derece Mahkemesi Sıfatıyla Kesin Olarak Verilen Kararlar 935

2- İlk Derece Mahkemesi Sıfatıyla Verilip Kesin Olarak Verilip Temyiz İncelemesinden Geçmeden Kesinleşen Kararlar 935

III. SEBEBİ (HMK M. 363 F. I) 935

IV. AMACI 935

A- YANLIŞ UYGULAMAYI TESPİT ETMEK 935

B- SONRAKİ YANLIŞ UYGULAMAYA ENGEL OLMAK 935

V. BAŞVURABİLECEKLER 936

A- ADALET BAKANLIĞI (HMK m. 363 f. I) 937

B- YARGITAY CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI (HMK m. 363 f. I) 938

VI. SÜRESİ 939

VII. İNCELEME 939

A- YERİ (HMK m. 363 f. I) 939

B- VERİLEBİLECEK KARARLAR 939

1- Ret (HMK m. 363 f. II) 939

2- Kanun Yararına Bozma (HMK m. 363 f. II) 940

VIII. SONUÇLARI (HMK M. 363 F. II) 940

IX. İŞLEMLER 940

A- YAPILAMAYACAK İŞLEMLER 940

1- Yeniden Esasa Kaydedilemez 941

2- Direnme Kararı Verilemez 941

B- YAPILACAK İŞLEMLER 941

1- Örneği Gönderilir (HMK m. 363 f. III) 941

2- Resmî Gazetede yayımlanır (HMK m. 363 f. III) 941

a. Sadece Bozma Kararı Yayınlanır 942

b. Ret Kararı Yayınlanmaz 942


§ 36. ZAMAN BAKIMINDAN KANUN YOLLARI 943

I. İDM’DEN VERİLEN KARARLARA KARŞI KANUN YOLU 943

A- İDM’DEN 04 Ekim 1927-01 Ekim 2011 ARASI VERİLEN KARARLARA KARŞI KANUN YOLU 943

B- İDM’DEN 01 Ekim 2011-20 Temmuz 2016 ARASI VERİLEN KARARLARA KARŞI KANUN YOLU (HMK Geçici Madde 3 f. I) 944

1- Kanun Yolu Karar Tarihine Göre Belirlenir 945

2- Belirlenen Kanun Yolu Hükümleri Karar Kesinleşinceye Kadar Uygulanır (HMK Geçici Madde 3 f. II) 945

3- Yargılamanın İadesine İlişkin İdm Kararlarına Karşı HUMK Kanun Yolu Hükümleri Uygulanır (HMK Geçici Madde 3 f. II) 945

C- İDM’DEN 20 Temmuz 2016 SONRASI VERİLEN KARARLARA KARŞI KANUN YOLU 946

1- İstinaf Hükümlerinin (HMK m. 341-360) Uygulanması 946

2- Temyiz Hükümlerinin (HMK m. 361-373) Uygulanması 950

a. Sıçramalı Temyiz İncelemesi (HMK m. 373 f. IV) 950

b. Direnme Kararı Temyiz İncelemesi 951

aa. Direnme Kararının Temyiz İncelemesinin Dairece Yapılması (HMK m. 373 f. V) 951

bb. Direnme Kararının Temyiz İncelemesinin Göndermeyle HGK’ce Yapılması (HMK m. 373 f. V) 951

c. Temyiz İncelemesinin Her Hâlde HGK’ce Yapılması (HMK m. 373 f. VI) 952

IV. BAM’DEN 20.07.2016 SONRASI VERİLEN KARARLARA KARŞI KANUN YOLU (HMK M. 361-373) 952

A- OLAĞAN TEMYİZ (HMK m. 361-373) 952

B- DİRENME KARARI TEMYİZİ 952

1- Direnme Kararının Temyiz İncelemesinin Dairece Yapılması (HMK m. 373 f. V) 952

2- Direnme Kararının Temyiz İncelemesinin Göndermeyle HGK’ce Yapılması (HMK m. 373 f. V) 953

C- TEMYİZ İNCELEMESİNİN HER HÂLDE HGK’CE YAPILMASI (HMK m. 373 f. VI) 953


§ 37. HUMK HÜKÜMLERİNE GÖRE TEMYİZ (HMK GEÇİCİ MADDE 3) 955

I. KANUN YOLLARI 955

A- TEMYİZ (HUMK m. 427-439) 955

B- KARAR DÜZELTME (HUMK m. 440-442) 956

C- YARGILAMANIN İADESİ (HUMK m. 445-454) 957

II. TEMYİZ EDİLEBİLEN KARARLAR (HUMK M. 427 F. I) 958

A- NİHAİ KARARLAR TEMYİZ EDİLEBİLİR (HUMK m. 427 f. I) 959

B- HUKUKİ YARARI OLAN TEMYİZ EDEBİLİR (HUMK m. 427 f. I) 959

1- Hukuki Yararı Olmayan Temyiz Edemez 960

2- Yasal Danışman Temyiz Edemez 960

3- Tam Ehliyetsiz Eş Temyiz Edemez 960

4- Aile Kütüklerinde Değişiklik Olacaksa Nüfus İdaresi Temyiz Edebilir 961

C- KANUN YARARINA TEMYİZ YAPILABİLİR (HUMK m. 427 f. VI-VIII) 962

1- Davanın Tarafları İsteyemez 962

2- Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı İsteyebilir 962

3- Koşulları Oluşmalıdır 962

III. TEMYİZ EDİLEMEYEN KARARLAR 963

A- TEVZİ BÜROSUNUN YANLIŞ İŞLEMİ SEBEBİYLE İLGİLİ KARAR TEMYİZ EDİLEMEZ 963

B- HÜKMÜN KESİNLEŞTİRİLMESİ KARARI TEMYİZ EDİLEMEZ 963

C- DEVİR KARARLARI TEMYİZ EDİLEMEZ 964

D- TEDBİR KARARLARI TEMYİZ EDİLEMEZ 965

E- DELİL TESPİTİ KARARI TEMYİZ EDİLEMEZ 966

F- KESİNLİK SINIRINI GEÇMEYEN KARARLAR TEMYİZ EDİLEMEZ 966

1- Nafaka Davalarında Kesinlik Sınırı 966

2- Aynı Olaydan Kaynaklanan Maddi ve Manevi Tazminat İstemlerinde Kesinlik Sınırı 967

G- DİĞER KARARLAR TEMYİZ EDİLEMEZ 969

H- YEREL MAHKEME REDDİNE KARAR VERİR 970

IV. TEMYİZ SÜRESİ 970

A- SÜRESİNDE TEMYİZ EDİLMELİDİR (HUMK m. 432 f. I) 970

1- Tebliğ Usule Uygun Değilse Süre Başlamaz (HUMK m. 432 f. I) 972

2- Tebliğ Adli Tatil İçinde Yapıldı İse 973

a. Temyiz Süresi Adli Tatilde İçinde Sona Eriyorsa 973

b. Temyiz Süresi Adli Tatilde Dışında Sona Eriyorsa 973

3- Tebliğ Adli Tatil Dışında Yapıldı İse 975

a. Temyiz Süresi Adli Tatilde İçinde Sona Eriyorsa 975

b. Temyiz Süresi Adli Tatilde Dışında Sona Eriyorsa 976

B- SÜRESİNDE TEMYİZ EDİLDİ İSE 977

C- SÜRESİNDE TEMYİZ EDİLMEDİ İSE (HUMK m. 432 f. IV) 977

1- Yerel Mahkeme Reddine Karar Verir (HUMK m. 432 f. IV) 977

2- Yargıtay’a Gelmişse Yargıtay Reddine Karar Verir 978

3- Ret Kararı Temyiz Edilebilir (HUMK m. 432 f. V) 980

a. Yedi Gün İçinde Temyiz Edilebilir (HUMK m. 432 f. V) 981

b. Süresinde Temyiz Yoksa İstem Reddedilir (HUMK m. 432 f. V) 981

V. TEMYİZ ŞEKLİ 981

A- TEMYİZ DİLEKÇESİNİN VERİLMESİ 981

1- Temyiz Defterine Kaydedilir (HUMK m. 432 f. II) 982

a. Kararı Veren Mahkemeye Verilmişse (HUMK m. 432 f. II, 434 f. I) 982

b. Başka Mahkemeye Verilmişse (HUMK m. 432 f. II, 434 f. I) 982

2- Temyiz İsteği Deftere Kayıt Tarihinde Yapılmış Sayılır 984

3- Temyiz Dilekçesinde İmza Noksanı Bulunmamalıdır 985

4- Vekilin Temyiz Yetkisi Bulunmalıdır 986

5- Vekil Türkiye Barolarından Birine Kayıtlı Olmalıdır 987

6- Temyiz Dilekçesi Karşı Tarafa Tebliğ Edilmelidir (HUMK m. 433 f. I) 987

B- TEMYİZ HARCI YATIRILMALIDIR 988

1- Harç ve Gider Eksik Ödenmemelidir 989

a. Temyiz Peşin Harcı Alınmalıdır (HUMK m. 434 f. II) 989

b. Temyiz Başvuru Harcı Alınmalıdır (HUMK m. 434 f. II) 990

2- Harç ve Gider Eksik Ödenmiş İse 991

a. Eksik Ödeyene Bildirim Yapılır (HUMK m. 434 f. III) 992

aa. Bildirim Temyiz Sürecini Başlatırken Yapılır 992

bb. Bildirim Usule Uygun Süreç Başlamışsa Yapılamaz 994

cc. Bildirim Hâkim Tarafından Yapılabilir 994

b. Yedi Gün Kesin Süre Verilir (HUMK m. 434 f. III) 994

c. İhtar Yapılır (HUMK m. 434 f. III) 995

d. Harç ve Gider Tamamlanırsa (HUMK m. 434 f. III) 996

aa. Süresi İçinde Harç ve Gider Tamamlanırsa 996

bb. Süresi Dışında Harç ve Gider Tamamlanırsa 997

e. Harç ve Gider Tamamlanmazsa (HUMK m. 434 f. III) 998

f. Giderlerin Mahkeme Veznesine Yatırıldığı Tarih Esas Alınır 999

3- Harcı ve Kaydı Olmayan Dilekçe İncelenmez 1000

C- KATILMA YOLUYLA TEMYİZ YAPILABİLİR (HUMK m. 433 f. II) 1000

1- Temyiz Dilekçesi Karşı Tarafa Tebliğ Olunur (HUMK m. 433 f. I) 1000

2- On Gün İçinde Katılma Yoluyla Temyiz Edilebilir (HUMK m. 433 f. II) 1000

3- Katılma Yoluyla Temyiz Ancak Temyize Cevap Dilekçesiyle Olursa İncelenebilir 1002

4- Katılma Yoluyla Temyiz Harcı Yatırılmış Olmalıdır 1002

5- Temyiz Defterine Kayıt Yoksa İncelenemez 1004

6- Temyiz Etmediği Dava Yönünden Katılma Yoluyla Temyiz Hakkı Yoktur 1004

D- ESKİ HALE GETİRME İSTENEBİLİR 1005

E- TEMYİZDEN FERAGAT EDİLEBİLİR 1006

1- Birlikte Yaşamadan Sonra Feragat Edilemez 1006

2- Yetkisi Bulunmayan Vekil Tarafından Feragat Edilemez 1007

3- Karar Tebliğ Edilmeden Feragat Edilemez 1007

F- BÖLÜMSEL TEMYİZ YAPILABİLİR 1007

1- Temyiz Edilen Bölüm Açıkça Gösterilmelidir 1007

2- Temyiz Edilmeyen Bölümler Kesinleşir 1007

3- Boşanma Bölümü Kesinleşirse Kesinleşme Şerhi Verilebilir 1008

4- Yargıtay Tarafından Temyiz İncelemesi Dışı Bırakılan Yerler 1008

5- Yargıtay İşin Esasını İncelemeden Kararı Bozmuş İse 1009

6- Anlaşmalı Boşanma Davasının Özelliği 1009

7- Görevli Olmayan Mahkemece Verilen Kararın Bir Bölümünün Temyizi Hükmün Tamamının Temyiz Edilmiş Sayılmasını Gerektirir 1010

G- KUSUR BELİRLEMESİ TEMYİZ EDİLEBİLİR 1010

H- TEMYİZ EDEN DAVACININ ÖLMESİ 1018

I- DOSYA DİZİ PUSULASINA BAĞLANARAK GÖNDERİLMELİDİR 1018

İ- DELİL DOSYALARI GÖNDERİLMELİDİR 1020

VI. TEMYİZİN İNCELENMESİ ŞEKLİ 1021

A- İNCELEMENİN DOSYA ÜZERİNDE YAPILMASI 1021

B- İNCELEMENİN DURUŞMALI YAPILMASI 1021

1- İstek Üzerine Yapılabilir 1022

2- Kendiliğinden Yapılabilir 1024

3- Tebligat Gideri Verilir 1025

4- Yargıtay’ca Taraflara Usulen Tebligat Yapılır 1026

5- Duruşma Bildirilen Günde Yapılır 1026

6- Duruşmadan Vazgeçilebilir 1027

C- DURUŞMANIN İCRASI 1027

1- Vekiller Varken Asıllara Söz Hakkı Verilmemektedir 1027

2- Birden Çok Vekil İş Bölümü Yapmalıdır 1028

3- Her Türlü Belge Dilekçe Ekinde Sunulmalıdır 1028

4- Yetki Belgesi Sunulabilir 1028

5- Tebligat Yapılamamışsa Tercih Hakkı Sorulur 1028

6- Eksik Harç, Baro Pulu Tamamlanabilir 1028

7- Uygun Kıyafetle Duruşmaya Gelinebilir 1028

8- Davadan ya da Temyizden Feragat Edilebilir 1029

9- Saati Geçmişse Duruşma Yapılmamaktadır 1029

10- Zamanın Sınırlı Olduğu Unutulmamalıdır 1029

VII. TEMYİZ İNCELEMESİ SONUCU KARAR ŞEKLİ 1029

A- KABUL HÜKMÜNDE ONAMA KARARI VERİLEBİLİR 1029

1- Düz Onama Kararı Verilebilir 1029

2- Düzelterek Onama Kararı Verilebilir 1030

a. Kanunun Olaya Uygulanmasında Hata Edilmişse 1030

b. Açık İfade Yanlışlıkları Varsa 1030

c. Gerekçe Doğru Bulunmazsa 1030

aa. Eşit Kusur Gerekçesi Doğru Bulunmazsa 1030

aaa. Davacının Ağır Kusurlu Olduğu Anlaşılırsa 1030

bbb. Davalının Ağır Kusurlu Olduğu Anlaşılırsa 1032

ccc. Davalının Tam Kusurlu Olduğu Anlaşılırsa 1032

bb. Davacının Ağır Kusurlu Olduğu Gerekçesi Doğru Bulunmazsa 1032

cc. Davalının Ağır Kusurlu Olduğu Gerekçesi Doğru Bulunmazsa 1032

dd. Davalının Tam Kusurlu Olduğu Gerekçesi Doğru Bulunmazsa 1035

B- KABUL HÜKMÜNDE BOZMA KARARI VERİLEBİLİR 1035

1- Kısmen Bozma Kararı Verilebilir 1036

2- Tamamen Bozma Kararı Verilebilir 1036

C- RET HÜKMÜNDE ONAMA KARARI VERİLEBİLİR 1036

1- Düz Onama Kararı Verilebilir 1036

2- Düzelterek Onama Kararı Verilebilir 1036

a. Kanunun Olaya Uygulanmasında Hata Edilmişse 1036

b. Açık İfade Yanlışlıkları Varsa 1037

c. Gerekçe Doğru Bulunmazsa 1037

D- RET HÜKMÜNDE BOZMA KARARI VERİLEBİLİR 1037

1- Kısmen Bozma Kararı Verilebilir 1038

2- Tamamen Bozma Kararı Verilebilir 1038

E- YASAYA AÇIK AYKIRILIK HALİ KENDİLİĞİNDEN İNCELENİR 1038

VIII. BOZMA İLAMINA GÖRE YAPILACAK İŞLEMLER 1039

A- BOZMA İLAMINA UYULABİLİR 1039

1- Uyulmuşsa Gereği Yerine Getirilmelidir 1039

2- Kazanılan Haklar Kaldırılamaz 1039

3- Kesinleşen Yönler Hakkında Yeniden Hüküm Kurulamaz 1040

B- BOZMA İLAMINA DİRENİLEBİLİR 1041

1- Önceki Karara Atıfla Direnme Kararı Verilemez 1041

2- Dosya Üzerinden Direnme Kararı Verilemez 1042

3- Gerekçe Göstermeden Direnme Kararı Verilemez 1042

4- Merci Tayinine Kararına Karşı Direnme Kararı Verilemez 1042

5- Kamu Düzenine İlişkin Olmayan Bozmaya Uyulması İstenilmişse Direnme Kararı Verilemez 1043

6- Bozmaya Uyma Kararı Verilmişse Direnme Kararı Verilemez 1043

7- Kısa Karara Aykırı Şekilde Direnme Kararı Verilemez 1044

8- Kısa Kararı Veren Hâkimden Farklı Hâkim Tarafından Direnme Kararı Verilemez 1045

9- Yeni Gerekçeye Dayanarak Direnme Kararı Verilemez 1047


§ 38. HUMK HÜKÜMLERİNE GÖRE KARAR DÜZELTME 1049

I. GENEL OLARAK 1049

A- İSTİNAF SİSTEMİNDE KARAR DÜZELTME KANUN YOLU YOKTUR 1049

B- BAM GÖREVE BAŞLAYANA KADAR HUMK UYGULANIR (HMK Geçici m. 3, f. I) 1050

C- BAM GÖREVE BAŞLAYANA KADAR VERİLEN KARARLAR HAKKINDA KESİNLEŞİNCEYE KADAR HUMK m. 427-444 HÜKÜMLERİ UYGULANIR (HMK Geçici m. 3, f. II) 1050

D- BAM GÖREVE BAŞLAYANA KADAR BAM’A GÖREV VERİLEN HALLERDE HUMK’NİN AYKIRI OLMAYAN HÜKÜMLERİ UYGULANIR (HMK Geçici m. 3, f. III) 1050

II. KARAR DÜZELTME 1051

A- SÜRESİ 1051

B- SEBEPLERİ 1052

1- İtirazların Cevapsız Bırakılmış Olması 1052

2- Yargıtay Kararında Birbirine Aykırı Fıkralar Bulunması 1053

3- Hükmün Esasını Etkileyen Belgelerde Bir Hile veya Sahteliğin Ortaya Çıkması 1053

4- Yargıtay Kararının Usul ve Kanuna Aykırı Bulunması 1054

C- İNCELENMESİ 1054

1- Karar Düzeltme Yolu Açık Olmalıdır 1054

2- Birden Çok Karar Düzeltme İstenemez 1055

3- Duruşmalı İnceleme İstenemez 1055

4- İstemin Kabul Ya da Reddine Karar Verilebilir 1056

5- Hukuki Yararı Bulunmayan İsteyemez 1056

6- İnceleme Görevi Münhasıran Yargıtay’a Aittir 1057

D- FERAGAT EDİLMESİ 1059

1- Feragatten Dönülemez 1060

2- Karar Kesin Niteliktedir 1060

E- SONUCU 1061


KAVRAM DİZİNİ 1063

ÖMER UĞUR GENÇCAN’IN YAŞAM ÖYKÜSÜ 1107

ÖMER UĞUR GENÇCAN’IN ÇALIŞMALARINDAN “BİR KISMI” 1108


KAVRAM DİZİNİ

A
Acentenin Müvekkili Hesabına Teslim Aldığı Malın Borçlar Kanununa
Göre Satılması 314
Açık Yanlışlıklarının Düzeltilerek Onanması 385
Ad ve Soyadın Değiştirilmesi 282
Adalet Bakanlığınca Kanun Yararına Temyiz 610
Adli Yardım İçin Temyiz Yolunda Talep Varsa 346
Adres Değişikliği Bildirilmelidir 207
Adresi Meçhul Olana Tebligat İlanen Yapılır 209
Adresi Meçhul Olanın Adres Etraflıca Araştırılmalıdır 209
Adreste Bulunmama Ve İmtina İçin Gösterilen Sebep 232
Aile Hukuku Kararları 80
Aile Hukukunda Temyiz Edilemeyen Kararlar 288
Aile Konutu İle İlgili İşlemlerde Hâkimin Müdahalesinin İstenmesi 289
Aile Kütüklerinde Değişiklik Olacaksa Nüfus İdaresi Temyiz Edebilir 509
Aile ve Kişiler Hukuku Kararları 355
Aile Yurdunun Kurulmasına İlişkin İşlemler 296
Alacaklısı İhtilaflı Olan Borcun Mahkemeye Tevdiî 313
Alındı Belgesi Verme 344
Ana Babaya Çocuğun Mallarından Bir Kısmını Sarf İzninin Verilmesi 290
Anlaşma Sunanlar 332
Anlaşmalı Boşanma Davasının Özelliği 552
Ara Kararları İstinaf Edilemez 126
Araştırma Adreste Bulunmama Sebebi Bilmesi Muhtemel Kişilerden Araştırılır 201
Asıl İncelemenin Yapılışı 190
Askere Tebligat 225
Asli Müdahale Talebinde Bulunulamama 195
Asli Müdahil 330
Asli Müdahilin İstinafı 71
Avukat Katiplerine Tebliğ 223
Avukat Stajyerlerine Tebliğ 223
Ayıplı Hayvanın Bilirkişi Tarafından Muayenesi 313
Aynı Davanın, Daha Önceden Açılmış ve Hâlen Görülmekte Olmaması 488
Aynı Davanın, Daha Önceden Açılmış Ve Hâlen Görülmekte Olması 153
Aynı Davanın, Daha Önceden Kesin Hükme Bağlanmamış Olması 492
Aynı Davanın, Daha Önceden Kesin Hükme Bağlanmamış Olması 183
Aynı Davanın, Daha Önceden Kesin Hükme Bağlanmış Olması 153
Aynı Konutta Oturan Kişilere Tebligat 227
Aynı Mahkemede Açılan Davaları Ayırma Ara Kararı İstinaf Edilemez 126
Aynı Yerde Çalışana Tebliğ 222

B
Bakamayacak Hâkimin Karar Vermiş veya Karara Katılmış Bulunması 597
BAM İçin Kesin Yetki Kuralı Geçerlidir 75
BAM Tarafından Kendiliğinden Dikkate Alınır 75
BAM Tarafından Kesin Olarak Karar Verilir 75
Başka Dairece İncelemenin Gerekli Olması 137
Başka Dairece İncelemenin Gerekli Olması 356
Başka Mahkemeye Verilmişse 527
Başkan ve Üyelerin İmzaları 253
Başvurabilecekler 325
Başvuru Sebeplerinin veya Gerekçesinin Hiç Gösterilmemesi 357
Başvuru Şartlarının Yerine Getirilmemesi 356
Başvurudan Sonra Feragat 336
Başvurunun Esastan Reddine Karar Verilmesi 155
Başvurunun Süresi İçinde Yapılmaması 356
Başvurunun Yapılmamış Sayılmasına Karar Verilebilir 133
Başvurunun Yapılmamış Sayılmasına Karar Verilebilir 349
Başvurunun Yapılmamış Sayılmasına Karar Verilebilir 505
Başvurunun Yapılmamış Sayılmasına Karşı İstinaf Yolu Açıktır 133
Bekleme Süresinin Hâkim Tarafından Kaldırılması 289
Belge Elde Olmayan Nedenlerle Verilememiş Olmalıdır 597
Belge Karar Kesinleştikten Sonra Ele Geçirilmiş Olmalıdır 597
Belge Karardan Önce Düzenlenmiş Olmalıdır 597
Belge Kararı Etkileyecek Nitelikte Olmalıdır 597
Belge Tebliği Gerekli Değildir 240
Belirli İşlemler Yapılabilir 238
Belirli Yerde Bulunana Tebliğ 223
Belli Bir Yerde veya Evde Meslek ve Sanat İcra Edene Tebligat 224
Beyanda Bulunanın İsmi Yazılır 202
Beyanları Tebliğ Mazbatasına Yazılır 201
Bilinen Son Adrese Tebligatın Mümkün Olmaması 217
Bilinen Son Adrese Tebligatın Mümkün Olması 215
Bilirkişinin Gerçeğe Aykırı Beyanda Bulunduğunun Sabit Olması 598
Bilirkişiye İlişkin İşlemler 239
Birden Çok Karar Düzeltme İstenemez 590
Birden Çok Vekil İş Bölümü Yapmalıdır 569
Birleştirilen Davalar 118
Birleştirme Kararı Verilebilecek Haller 196
Birleştirme Kararı Verilemeyecek Haller 196
Birleştirme Kararı 120
Birleştirme Talebinde Bulunma Yasağı 196
Birlikte Oturmayana Tebliğ 221
Birlikte Yaşamadan Sonra Temyizden Feragat Edilemez 549
Borçlar Hukukunda Temyiz Edilemeyen Kararlar 312
Borçluya İfa veya Teminat Göstermesi İçin Süre Verilmesi 312
Boşanma Bölümü Kesinleşirse Kesinleşme Şerhi Verilebilir 550
Bozma Gerekçesi Gösterilmelidir 437
Bozma İlamına Direnilebilir 581
Bozma İlamına Göre Yapılacak İşlemler 580
Bozma İlamına Uyulabilir 580
Bozma Kararı Taraflara Tebliğ Edilir 410
Bozma Kararı Taraflara Tebliğ Edilir 426
Bozma Kararları 399
Bozma Sebepleri 432
Bozma Sonucu Bilgileri 338
Bozma Üzerine Hüküm Veren İlk Derece Mahkemesi 342
Bozmanın Kapsamı 432
Bozmanın Koşulları 437
Bozmanın Sebepleri 438
Bozmaya Açık Olarak Uyma 417
Bozmaya Açık Olarak Uyma 428
Bozmaya Direnme Kararı Temyiz Edilebilir 423
Bozmaya Direnme Kararı Temyiz Edilebilir 429
Bozmaya Direnme Kararı Verilebilir 418
Bozmaya Direnme Kararı Verilebilir 428
Bozmaya Eylemi Olarak Uyma 418
Bozmaya Eylemi Olarak Uyma 428
Bozmaya Uygun Karar Veren İDM Bilgileri 338
Bozmaya Uyma Kararı Temyiz Edilebilir 422
Bozmaya Uyma Kararı Temyiz Edilebilir 429
Bozmaya Uyma Kararı Verilebilir 417
Bozmaya Uyma Kararı Verilebilir 428
Bölge Adliye Bölge Adliye Mahkemesinde Adalet Komisyonunun
Görevleri 52
Bölge Adliye Bölge Adliye Mahkemesinde Başkanın Görevleri 48
Bölge Adliye Bölge Adliye Mahkemesinde Başkanlar Kurulunun
Görevleri 49
Bölge Adliye Bölge Adliye Mahkemesinde Daire Başkanlarının Görevleri 50
Bölge Adliye Bölge Adliye Mahkemesinde Hukuk Dairelerinin Görevleri 50
Bölge Adliye Bölge Adliye Mahkemesinde Toplantı ve Karar 53
Bölge Adliye Bölge Adliye Mahkemesinde Üyelerin Görevleri 52
Bölge Adliye Bölge Adliye Mahkemesinde Yargı Çevresinin Değişmesi 53
Bölge Adliye Mahkemelerinin Göreve Başlama Tarihine Kadar Verilen Kararlar 113
Bölge Adliye Mahkemelerinin Oluşumu 48
Bölge Adliye Mahkemesi Direnme Kararı 339
Bölge Adliye Mahkemesi Hukuk Daireleri Kararları 609
Bölge Adliye Mahkemesi Hukuk Dairesince Duruşma Yapılmadan Verilecek Kararlar 142
Bölge Adliye Mahkemesi Hukuk Dairesince Duruşma Yapılmasına Karar Verilmesi 189
Bölge Adliye Mahkemesi Hukuk Dairesince İnceleme Heyetçe Yapılabilir 162
Bölge Adliye Mahkemesi Hukuk Dairesince İnceleme Üye Tarafından Yapılabilir 162
Bölge Adliye Mahkemesi Hukuk Dairesince İnceleme 162
Bölge Adliye Mahkemesi Hukuk Dairesince İncelemenin Kapsamı 169
Bölge Adliye Mahkemesi Hukuk Dairesince İncelemeyi Yapacaklar 162
Bölge Adliye Mahkemesi Hukuk Dairesince Ön İnceleme 137
Bölge Adliye Mahkemesi Hukuk Dairesinde Duruşmaya Gelinmemesi 200
Bölge Adliye Mahkemesi Hukuk Dairesinde Giderlerin Ödenmemesi 200
Bölge Adliye Mahkemesi Hukuk Dairesinde Karar ve Tebliği 245
Bölge Adliye Mahkemesi Hukuk Dairesinde Kararın Kapsamı 245
Bölge Adliye Mahkemesi Hukuk Dairesinde Kararında Taraflar
Kimlikleri 248
Bölge Adliye Mahkemesi Hukuk Dairesinde Kararında Taraflar 247
Bölge Adliye Mahkemesi Hukuk Dairesinde Mahkeme Heyeti 245
Bölge Adliye Mahkemesi Hukuk Dairesinde Mahkeme Heyetinin Sicil Numaraları 246
Bölge Adliye Mahkemesi Hukuk Dairesinde Mahkeme Heyetinin
Ad ve Soyadları 245
Bölge Adliye Mahkemesi Hukuk Dairesinde Mahkemenin Adı 245
Bölge Adliye Mahkemesi Hukuk Dairesinde Yapılamayacak İşlemler 193
Bölge Adliye Mahkemesi Hukuk Dairesinde Zabıt Kâtibi 247
Bölge Adliye Mahkemesi Hukuk Dairesinde Zabıt Kâtibinin
Ad ve Soyadı 247
Bölge Adliye Mahkemesi Hukuk Dairesinde Zabıt Kâtibinin
Sicil Numarası 247
Bölge Adliye Mahkemesi Kararının Bozulması 399
Bölge Adliye Mahkemesince İncelemenin Gerekli Olması 137
Bölge Adliye Mahkemesince Tebliğe Çıkarma 254
Bölge Adliye Mahkemesince Verilen Direnme Kararları 117
Bölge Adliye Mahkemesinde Bozma Kararına Yönelik Karar Verilir 428
Bölge Adliye Mahkemesinde Bozma Kararına Yönelik Verdiği Her Karar Temyiz Edilebilir 429
Bölge Adliye Mahkemesinde Duruşma Yapılır 426
Bölge Adliye Mahkemesinde Taraflar Dinlenir 426
Bölge Adliye Mahkemesinde Uygulanacak Diğer Hükümler 255
Bölge Adliye Mahkemesinin Kararı Kaldırılır 399
Bölümsel Temyiz Yapılabilir 550
Bu Karara Karşı Temyiz Yolu Açıktır 349
Bulunduğu Yer Bölge Adliye Mahkemesi Hukuk Dairesi 342
Bulunduğu Yer İlk Derece Mahkemesi 342
Bulundukları Yerden Duruşmaya Katılabilir 238

C, Ç
Celse Esnasında Tebliğ 222
Cezaevinde Bulunana Tebligat 223
Cumhuriyet Savcısı 330
Cumhuriyet Savcısının İstinafı 72
Çekişmesiz Yargı İşinin İlgilileri 67
Çekişmesiz Yargı İşlerinde Verilen Kararlar 280
Çeşitli Kanunlardaki Temyiz Edilemeyen Kararlar 319
Çocuğun Mallarının Yönetimine Müdahale Etme 295
Çocuğun Mallarının Yönetiminin Kayyıma Devri 296
Çocuklar Hakkında Koruyucu ve Destekleyici Tedbir Kararı Alınması 297

D
Dar Anlamda İstinaf 46
Dava Dilekçesinin İptali Kararında İstinaf 119
Dava Konusunun Devriyle Taraf Olan 328
Dava Konusunun Devriyle Taraf Olanın İstinafı 69
Dava Konusuz Kalmışsa 417
Dava Konusuz Kalmışsa 427
Dava Nakline İlişkin Kararlar 322
Dava Şartlarına Aykırılık Bulunması 461
Dava Takip Yetkisine Sahip Olunmaması 147
Dava Takip Yetkisine Sahip Olunmaması 480
Davacının Ağır Kusurlu Olduğu Anlaşılırsa 572
Davacının Ağır Kusurlu Olduğu Gerekçesi Doğru Bulunmazsa 574
Davacının Dava Açmakta Hukuki Yararının Bulunmaması 484
Davacının Dava Ehliyetine Sahip Olmaması 477
Davacının Devri Sebebiyle Taraf Olanın İstinafı 69
Davacının Yatırması Gereken Gider Avansının Yatırılmış Olmaması 148
Davacının Yatırması Gereken Gider Avansının Yatırılmış Olmaması 482
Davacının Yatırması Gereken Gider Avansının Yatırılmış Olması 182
Davacının, Dava Açmakta Hukuki Yararının Bulunmaması 148
Davada Dayanılan Olaylar Aynı Olmalıdır 491
Davadan Feragat 416
Davadan Feragat 427
Davadan Ya Da Temyizden Feragat Edilebilir 570
Davaları Birleştirme Ara Kararı İstinaf Edilemez 126
Davalı Türkiye’de Başka Yerde Oturuyorsa 215
Davalı Yurtdışında Oturuyorsa 216
Davalının Ağır Kusurlu Olduğu Anlaşılırsa 573
Davalının Ağır Kusurlu Olduğu Gerekçesi Doğru Bulunmazsa 574
Davalının Dava Ehliyetine Sahip Olmaması 479
Davalının Devri Sebebiyle Taraf Olanın İstinafı 70
Davalının Tam Kusurlu Olduğu Anlaşılırsa 574
Davalının Tam Kusurlu Olduğu Gerekçesi Doğru Bulunmazsa 576
Davanın Açılmamış Sayılması Kararı 120
Davanın Konusu Aynı Olmalıdır 490
Davanın Konusuz Kalmasında İstinaf 120
Davanın Tarafları İsteyemez 510
Davanın Tarafları Ve Sıfatları Aynı Olmalıdır 489
Davanın Tarafları 325
Davanın Yeniden Görülmesi İçin Dosya Mahkemesine Gönderilir 142
Davayı Kabul 416
Davayı Kabul 427
Davayı Sona Erdiren İşlem Kapsamında Karar Verilebilir 422
Davayı Sona Erdiren İşlem Kapsamında Karar Verilebilir 428
Davayı Sona Erdiren İşlem Varsa 416
Davayı Sona Erdiren İşlem Varsa 427
Davetiye Gerekli İhtarı İçermelidir 236
Davetiye Gönderilir 370
Davetiye Taraflara Çıkarılmalıdır 236
Delil Dosyaları Gönderilmelidir 562
Delil İncelenmemiş Olmalıdır 198
Delil Tespiti Kararı Temyiz Edilemez 514
Delil Tespiti Yapılabilir 168
Delil Tespitine Yönelik Geçici Hukukî Koruma Kararları İstinaf
Edilemez 127
Delil Usulüne Uygun Gösterilmiş Olmalıdır 198
Delile Dayanılmış Olmalıdır 497
Delilleri Ret Sebepleri 250
Delilleri Üstün Tutma Sebepleri 251
Delillerin Değerlendirilmesi 250
Delillerin Kabul Edilmemesi 496
Delillerin Tartışılması ve Değerlendirilmesi 92
Delillerin Tartışılması 250
Delillerin Toplanması 165
Deniz Raporu Tanzimi 316
Denizcilik Rizikolarına Karşı Sigortalarda Bilirkişi Tayini 317
Derdestliğin Olmaması 182
Derdestlik Olmaması 488
Devir Kararları Temyiz Edilemez 513
Devir Kararları 321
Diğer Açık İfade Yanlışlıkları 386
Diğer Dava Şartlarına Aykırılık Bulunması 146
Diğer Haller 185
Diğer Kanunlarda Belirtilen Dava ve İşler 123
Diğer Kararlar Temyiz Edilemez 515
Diğer Olumsuz Sebepler 332
Diğer Olumsuz Sebeplerle İstinaf 73
Dinlenilmesi Esnasında Başka Bir Yerde Bulunabilir 238
Direnilen Daire Kararı Yerinde Görmezse 424
Direnilen Daire Kararı Yerinde Görmezse 430
Direnilen Daire Kararı Yerinde Görürse 423
Direnilen Daire Kararı Yerinde Görürse 430
Direnilen Dairece İnceleme Yapılır 429
Direnme Kararı Veren Mahkeme Bilgileri 338
Direnme Kararları 258
Dizi Pusulasına Bağlanarak Dosya Gönderilmelidir 561
Doğrudan Doğruya İflas 317
Dosya BAM'a Gönderilmemişse 79
Dosya BAM'a Gönderilmişse 79
Dosya Bölge Adliye Mahkemesine Gönderilir 426
Dosya Direnilen Daireye Gönderilir 423
Dosya Direnilen Daireye Gönderilir 429
Dosya Dizi Pusulasına Bağlanarak Gönderilmelidir 561
Dosya Duruşmaya Alınır 191
Dosya Heyete Tevdi Edilir 191
Dosya İlk Derece Mahkemesine Gönderilir 390
Dosya İlk Derece Mahkemesine Gönderilir 406
Dosya İlk Derece Mahkemesine Gönderilir 431
Dosya İşlemden Kaldırılamaz 240
Dosya Üzerinde İnceleme 362
Dosya Üzerinden İnceleme Yapılır 142
Dosya Üzerinden İnceleme Yapılır 190
Dosya Üzerinden Ön İnceleme Yapılır 189
Dosya Yargıtay'a Gönderilmemişse 336
Dosya Yargıtay'a Gönderilmişse 336
Dosyanın Devri Kararı 120
Dosyanın Gönderilmesi 136
Dosyanın Gönderilmesi 352
Dosyanın İşlemden Kaldırılması Kararı 120
Duruşma Bildirilen Günde Yapılır 568
Duruşma Günü Belirlenir 370
Duruşma Günü Kararı Verilemeyen İşler 372
Duruşma Günü Taraflara Tebliğ Edilir 191
Duruşma Gününün Tebliği 200
Duruşma İstenmesi Hâlinde Bu İstek 339
Duruşma Tensip Tutanağı Düzenlenir 191
Duruşma Usulüne Uygun Yapılmalıdır 243
Duruşma Yapılır 370
Duruşma Yapılmadan Karar Verilebilecekse 190
Duruşma Yapılmadan Karar Verilemeyecekse 191
Duruşmadan Vazgeçilebilir 568
Duruşmalı İnceleme 363
Duruşmalı İncelemeye Tabi İşler 368
Duruşmanın Görüntü Nakledilmesi Yoluyla İcrası 237
Duruşmanın İcrası 569
Duruşmanın Ses Nakledilmesi Yoluyla İcrası 237
Duruşmanın Yapılışı 237
Duruşmanın Yapılışı 369
Duruşmaya Gelinmemesi 240
Düz Onama Kararı Verilebilir 571
Düz Onama Kararı Verilebilir 577
Düzelterek Onama Kararı Verilebilir 571
Düzelterek Onama Kararı Verilebilir 578
Düzelterek Onama Yapılabilecek Kararlar 380
Düzelterek Onama Yapılamayacak Kararlar 389
Düzelterek Veya Yeniden Esas Hakkında Verdiği Kararın Bozulması 426
Düzelterek Yeniden Esas Hakkında Karar Verilmesi 157
Düzenleme Sunanlar 332

E
Eksik Düzenlenmesi 340
Eksik Harç, Baro Pulu Tamamlanabilir 570
Eksiklik Duruşmasız Tamamlanacak Olmalıdır 161
Eksiklik Tamamlanarak Yeniden Esas Hakkında Karar Verilmesi 160
El Yazısı ile Vasiyetnamenin Sulh Hâkimi Tarafından Saklanması 302
Elde Edilemeyen Belgenin Ele Geçirilmiş Olması 597
En Yakın Komşularından Birine Bildirim Yapar 204
Ergin Kılınma 282
Esas Hakkında İnceleme Yapılmaz 142
Esas Yönünden Kanuna Uygun Olmayan Kararlar 389
Esasa İlişkin Duruşmasız Karar Verilmesi 155
Esasa İlişkin Duruşmasız Verilen Kararda Dosya Üzerinden İnceleme Yapılır 144
Esasa İlişkin Duruşmasız Verilen Kararın Özelikleri 143
Esasla İlgili Gösterilen Deliller Hiç Değerlendirilmeden Karar Verilmesi 154
Esasla İlgili Gösterilen Delillerin Hiçbiri Toplanmadan Karar Verilmesi 154
Esastan Reddi Kararının Kaldırılması 399
Eser Sözleşmesinde Eserin Ayıplı Olup Olmadığının Bilirkişiye Tespit Ettirilmesi 313
Eşin Çocuğun Malları Hakkında Defter Sunması 296
Eşit Kusur Gerekçesi Doğru Bulunmazsa 572
Eski Hale Getirme İstenebilir 548
Eşya Hukukunda Temyiz Edilemeyen Kararlar 309
Eşyanın Mahkeme Marifetiyle Muayenesi 315
Evlenme Başvurusunu Ret Kararına Karşı Yapılan İtiraz 288
Evlenme İzni 288
Evlilik Birliğini Temsil Etmek Konusunda Yetkili Kılınma 289
Evlilik İçinde Doğmuş Çocuklar ve Bunların Kimlik Bilgileri 90

F
Fabrika Gibi Yerlerde Bulunana Tebligat 225
Feragat, Konusunda Verilen Kararda İstinaf 119
Fer'i Müdahale Talebinde Bulunulamaz 195
Fer'i Müdahil 330
Fer'i Müdahilin İstinafı 71
Fer'i Niteliğindeki Hükümler Dikkate Alınamaz 264
Fevkalade Hâllerde, Borçluya Mühlet Verilmesi 318

G
Gaibin Mirasçılarına, Gaibe Düşen Miras Payının Teslim Edilmesi 303
Gaiplik Kararı 284
Gaiplik Nedeniyle Evliliğin Feshi 288
Geçersiz Feragat 335
Geçici Hukuki Koruma Kararı Verilebilir 168
Geçici Hukuki Korumalar Hakkında Verilen Kararlar 322
Gemi İpoteğinde, Malikin Bulunamadığı Hâllerde Kayyım Tayini 316
Geniş Anlamda İstinaf 46
Gerekçe Açık, Şüphe ve Tereddüt Uyandırmayacak Şekilde Yazılmalıdır 103
Gerekçe Doğru Bulunmazsa 572
Gerekçe Doğru Bulunmazsa 578
Gerekçe Göstererek İncelenmeme 198
Gerekçe Gösterilmeden İncelenmeme 198
Gerekçe Göstermek Zorunludur 378
Gerekçe Sıra Numarası Altında Yazılmalıdır 103
Gerekçe 249
Gerekçeli Karar Tefhim Edilen Hüküm Sonucuna Aykırı Olmamalıdır 106
Gerekçeli Kararın Tefhim Tarihinden Başlayarak Bir Ay İçinde Yazılması Gerekir 85
Gerekçeli Kararın Yazıldığı Tarih 103
Gerekçeli Kararın Yazıldığı Tarih 253
Gerekçeli Kararla Kısa Karar Arasında Çelişki Olmamalıdır 106
Gerekçenin Çelişkili Olması 94
Gerekçenin Doğru Olmaması 93
Gerekçenin Düzeltilerek Onanması 380
Gerekçenin Hüküm Fıkrası İle Çelişkili Olması 96
Gerekçenin Kendi İçinde Çelişkili Olması 94
Gerekçenin Yazılmaması 92
Gerekçesi Aleyhine Olan 331
Gerekçesi Aleyhine Olanın İstinafı 72
Gerekçeye Ait Herhangi Bir Söz Tekrar Edilmemelidir 103
Gerekçeye Ait Herhangi Bir Söz Tekrar Edilmemelidir 251
Gerekli Karar Verilemiyorsa Dosya Asıl İncelemeye Alınır 190
Gider Gönderilir 167
Giderlerin Mahkeme Veznesine Yatırıldığı Tarih Esas Alınır 543
Gönderme Kararı Kesin Olarak Verilir 143
Görev Bakımından 167
Göreve Başlama Tarihinden Önce Verilen Kararlara Ait Dosyalar 114
Görevlendirilen Üye ya da Heyet Tarafından Yapılır 189
Görevlendirilen Üye ya da Heyet Tarafından Yapılır 190
Görevli Hâkimin Görevsizlik Kararı Vermesi 145
Görevli Mahkemeye Gönderilmesi 143
Görevli Olmayan Hâkimin Karar Vermesi 146
Görevli Olmayan Mahkemece Verilen Kararın Bir Bölümünün Temyizi 553
Görevsizlik İtirazının Reddi Ara Kararı İstinaf Edilemez 126
Görevsizlik Kararı Verilemez 168
Görevsizlik Kararında İstinaf 119

H
Hâkim ve Zabıt Kâtibinin İmzaları 102
Hakimin Çekinmesi Kararı 120
Hakimin Reddi Kararı 74
Hakimin Reddi Talebini Geri Çevirme Ara Kararı İstinaf Edilemez 126
Hakimin Reddine İlişkin Merci Kararı 120
Hâkimin Resen Harekete Geçtiği Hâller 281
Hâkimin Takdir Yetkisi Kapsamında Karara Bağladığı Edalar 390
Hakkı Olmayanın Başvurusu 334
Haklı Reddedilen Hâkimin Davaya Bakması 145
Harcı ve Kaydı Olmayan Temyiz Dilekçesi İncelenmez 543
Hastane Gibi Yerlerde Bulunana Tebligat 225
Her Türlü Belge Dilekçe Ekinde Sunulmalıdır 569
Hesap Yanlışlıkları 386
Heyetçe Gerekli Karar Alınır 191
Heyetçe Gerekli Karar Alınır 192
Heyetçe Karar Verilir 189
Heyetçe Müzakere Tutanağı Düzenlenir 191
Hizmetçiye Tebligat 227
Hükme İlişkin Hususlar, Usule İlişkin Nihai Kararlar Hakkında Uygulanması 84
Hükmü Veren Hâkim Tarafından Yazılmalıdır 106
Hükmü Veren Hâkim ve Zabıt Kâtibinin Ad ve Soyadları ile Sicil Numaraları 87
Hükmü Veren Mahkeme 85
Hükmün Esasını Etkileyen Belgelerde Bir Hile veya Sahteliğin Ortaya Çıkması 589
Hükmün Hangi Millet Adına Verildiği İbaresi 85
Hükmün Hangi Sıfatla Verildiği 87
Hükmün Kapsamı 85
Hükmün Kesinleştirilmesi Kararı Temyiz Edilemez 511
Hükmün Kesinleştirilmesi Kararı 320
Hükmün Sonuç Kısmı 103
Hükmün Tefhimi Hüküm Sonucunun Duruşma Tutanağına
Geçirilerek Okunması Suretiyle Yapılmalıdır 84
Hükmün Tefhimini, Duruşmada Bulunanlar Ayakta Dinlemelidir 84
Hükmün Verildiği Tarih 102
Hükmün Verilmesi ve Tefhimi 84
Hükmün Yazılması 106
Hukuk Muhakemeleri Kanununa Göre 87
Hukuk Muhakemeleri Kanununa İşlenemeyen Hükümler 118
Hukuk Muhakemeleri Kanununa İşlenemeyen Hükümler 260
Hukuki Yarar Bulunan Kararlar 265
Hukuki Yarar Şartı 331
Hukuki Yararı Bulunan İlgilinin İstinafı 67
Hukuki Yararı Olan Temyiz Edebilir 508
Hukuki Yararı Olmayan Temyiz Edemez 508
Hukukun Yanlış Uygulanması 438
Hüküm Bilgisi 251
Hüküm Fıkrasında Yazılmayanın Gerekçe Bölümünde Yazılmış Olması 111
Hüküm Kurulmalıdır 244
Hüküm Sonucu 99
Hüküm Sonucu 251
Hüküm Yargılamanın Sona Erdiği Duruşmada Tefhim Olunur 84
Hüküm Yargılamanın Sona Erdiği Duruşmada Verilir 84
HUMK Hükümlerinin Uygulanacağı Haller 113
HUMK Hükümlerinin Uygulanacağı Haller 258

İ
Islah Talebinde Bulunma Yasağı 195
İcra Mahkemesi Kararları 75
İcra Mahkemesi Kararlarında İstinafa Başvuru Süresi 74
İcra Mahkemesi Tarafından İpoteğin Fekkine Karar Verilmesi 317
İcra ve İflas Hukukunda Temyiz Edilemeyen Kararlar 317
İcranın Durdurulması 608
İcrası Aleyhine Olan 332
İcrası Aleyhine Olanın İstinafı 72
İDM Kararının İcrasına Etkisi 79
İDM'nin Yargı Çevresinde Bulunduğu BAM Yetkilidir 75
İflas ve Konkordato Hukukuna İlişkin Ticaret Mahkemesi Kararları 74
İflasın Kaldırılması 317
İflasın Kapanmasına Karar Verilmesi 318
İhbarnamenin Kapıya Yapıştırıldığı Tarih Tebliğ Tarihi Sayılır 206
İhtiyar Heyeti Azasından Birine Teslim Edilebilir 204
İhtiyari Dava Arkadaşlarından Her Biri 328
İhtiyari Dava Arkadaşlarından Her Birinin İstinafı 70
İhtiyari Dava Arkadaşlığında 118
İhtiyati Haciz Kararı Verilebilir 168
İhtiyati Haciz Kararları 122
İhtiyati Tedbir Kararı Verilebilir 168
İhtiyati Tedbir Kararları 121
İki Taraf Mazeret Bildirebilir 241
İki Taraf Mazeret Bildirebilir 372
İkinci Davada, Öncekine Aykırı Verilen Hükmün Kesinleşmiş Olması 600
İlamın Temyiz Edene Tebliğ Edildiği Tarih 339
İlan Şekli 212
İlanen Tebligatta Tebliğ Tarihi 214
İlanın İhtiva Edeceği Kayıtlar 213
İleri Sürülememe Mücbir Sebeple Olmalıdır 199
İleri Sürülen İstinaf Sebepleri 249
İlgililer Arasında Uyuşmazlık Olmayan Hâller 280
İlgililerin, İleri Sürülebileceği Herhangi Bir Hakkının Bulunmadığı Hâller 281
İlgiliye Tebliğ Edilir 350
İlk Derece Mahkeme Kararı Kaldırılır 142
İlk Derece Mahkeme Kararının Bozulması 430
İlk Derece Mahkeme Kararının Bozulması 431
İlk Derece Mahkeme Kararının Kısmen Onanması/Bozulması 431
İlk Derece Mahkeme Kararının Onanması 431
İlk Derece Mahkemesi Direnme Kararı 338
İlk Derece Mahkemesi Kararı Bozulur 403
İlk Derece Mahkemesi Kararının Özeti 249
İlk Derece Mahkemesi Kararlarda Kanun Yararına Temyiz 609
İlk Derece Mahkemesi Kararlarına Karşı İstinaf Yolu 84
İlk Derece Mahkemesi Sıfatıyla Kesin Olarak Verilen Kararlar 610
İlk Derece Mahkemesi Sıfatıyla Verilip Kesin Olarak Verilen Kararlar 610
İlk Derece Mahkemesince Bozmaya Uygun Olarak Verilen Kararlar 116
İlk Derece Mahkemesince Tebliğe Çıkarma 254
İlk Derece Mahkemesince Verilen Direnme Kararları 117
İlk Derece Mahkemesinde Bozma Kararına Yönelik Karar Verilir 417
İlk Derece Mahkemesinde Bozma Kararına Yönelik Verdiği
Her Karar Temyiz Edilebilir 422
İlk Derece Mahkemesinde Duruşma Yapılır 416
İlk Derece Mahkemesinde Hüküm 84
İlk Derece Mahkemesinde İleri Sürülememiş Olmalıdır 198
İlk Derece Mahkemesinde Müdahil Olarak Katılanlar 248
İlk Derece Mahkemesinde Taraflar Dinlenir 416
İlk Derece Mahkemesinden 20.7.2016 Tarihinden Sonra Verilen Nihai Kararlar 115
İlk İtirazın Kabulü Kararı 120
İlk İtirazın Reddi Ara Kararı İstinaf Edilemez 126
İmza Edemeyecek Durumda Olana Tebliğ 227
İmzadan Çekinmeleri Halinde Bu Durumu Yazarak İmzalar 203
İmzalar 253
İncelemenin Dosya Üzerinde Yapılması 563
İncelemenin Duruşmalı Yapılması 563
İncelemeye Alma 359
İncelenmeden Reddedilen Deliller 197
İrade Bozukluğu Sebebiyle Feragat 335
İradi Değişiklikle Taraf Olan 328
İradi Değişiklikle Taraf Olanın İstinafı 69
İsticvap 162
İstinabe 162
İstinabe İşlemleri 162
İstinabe Koşulları 166
İstinabe Mahkemeleri 167
İstinaf Sistemleri 46
İstinaf Başvurusunda Talep Sonucu 130
İstinaf Dilekçesi 129
İstinaf Dilekçesi İlgiliye Tebliğ Edilir 134
İstinaf Dilekçesine Cevabın Karşı Tarafa Tebliğ 135
İstinaf Dilekçesine Cevap 135
İstinaf Dilekçesine Cevap Dilekçesinin Verileceği Mahkeme 135
İstinaf Dilekçesine Cevap Süresi 135
İstinaf Dilekçesine Cevap 135
İstinaf Dilekçesine Eklenecek Örnek Sayısı 131
İstinaf Dilekçesinin Eksik Düzenlenmesi 131
İstinaf Dilekçesinin Gönderilmesi 135
İstinaf Dilekçesinin İncelenmesi 135
İstinaf Dilekçesinin Kapsami 129
İstinaf Dilekçesinin Kesin Karara İlişkin Verilmesi 134
İstinaf Dilekçesinin Reddi 133
İstinaf Dilekçesinin Ret Sebepleri 134
İstinaf Dilekçesinin Süresi 134
İstinaf Dilekçesinin Süresinden Sonra Verilmesi 134
İstinaf Dilekçesinin Verilmesi 131
İstinaf Edene Çıkartılan Davetiye Giderleri Yatırılırsa 237
İstinaf Edene Çıkartılan Davetiye Giderleri Yatırılmazsa 237
İstinaf Edene Çıkartılan Davetiye 236
İstinaf Edilen Kararın Başvurana Tebliğ Edildiği Tarih 130
İstinaf Edilen Kararın Hangi Mahkemeden Verilmiş Olduğu 129
İstinaf Edilen Kararın Özeti 130
İstinaf Edilen Kararın Sayısı 130
İstinaf Edilen Kararın Tarihi 130
İstinaf Etmeyene Çıkartılan Davetiye 237
İstinaf İncelemesinden Geçmeden Kesinleşen Kararlar 609
İstinaf Kuruluşu 47
İstinaf Sebepleriyle Sınırlı İnceleme Yapılması 169
İstinaf Teşkilatı 46
İstinaf Uygulamasının Kapsamı 112
İstinaf ve Temyiz ile Temyizde Duruşma Yapılmasına İlişkin Parasal Sınırlar 113
İstinaf ve Temyiz ile Temyizde Duruşma Yapılmasına İlişkin Parasal Sınırlar 257
İstinaf Yolu Açıktır 134
İstinaf Yoluna Başvurabilecekler 65
İstinaf Yoluna Başvurma Hakkında Geçersiz Feragat 78
İstinaf Yoluna Başvurma Hakkından Başvurudan Sonra Feragat 79
İstinaf Yoluna Başvurma Hakkından Feragat 78
İstinaf Yoluna Başvurma Hakkından İrade Bozukluğu Sebebiyle Feragat 78
İstinaf Yoluna Başvurma Hakkından Tebliğden Önce Feragat 78
İstinaf Yoluna Başvuru 65
İstinaf Yoluna Başvurulabilen Kararlar 119
İstinaf Yoluna Başvurulamayan Kararlar 124
İstinaf Yoluna Davanın Taraflarının Başvurması 65
İstinaf Yoluna Katılma Yolu İle Başvurma Hakkı 81
İstinaf Yoluna Katılma Yolu İle Başvurma 81
İstinaf Yoluna Katılma Yolu İle Başvurmada Başvurma Süresi 82
İstinaf Yoluna Katılma Yolu İle Başvurmada Başvurunun Reddi 83
İstinaf Yoluna Katılma Yolu İle Başvurmada Başvuruya Cevap 82
İstinaf Yoluna Katılma Yolu İle Başvurmadan Başvuran Feragat Ederse 83
İstinaf Yoluna Katılmada Hakkı Olmayanın Başvurusu 82
İstinaf Yoluna Katılmada Süreyi Geçirenin Başvurusu 82
İstinaf Yoluna Kendisinin Başvurması 65
İstinaf Yoluna Vekilinin Başvurması 65
İstinaf Yoluna Yasal Temsilcisinin Başvurması 65
İstinaf Yolunda Giderler Ödenir 132
İstinaf Yolunda Giderler Ödenmemiş ya da Eksik Ödenmişse 132
İstinaf Yolunda Harç ve Giderler Tamamlanırsa 133
İstinaf Yolunda Harç ve Giderler Tamamlanmazsa 133
İstinaf Yolunda Harç ve Giderlerin Tamamlanması İstenir 133
İstinaf Yolunda Harç ve Giderlerin Yatırılması 132
İstinaf Yolunda Kesin Süre Verilir 133
İstinaf.............................................................................................................46
İstinafa Başvuran ile Karşı Tarafın Ad ve Soyadları 129
İstinafa Başvuran ile Karşı Tarafın Adresleri 129
İstinafa Başvuran ile Karşı Tarafın Davadaki Sıfatları 129
İstinafa Başvuran ile Karşı Tarafın Türkiye Cumhuriyeti Kimlik
Numaraları 129
İstinafa Başvuranın veya Varsa Kanuni Temsilci Yahut Vekilinin İmzası 130
İstinafa Başvuru Gerekçesi 130
İstinafa Başvuru Sebepleri 130
İstinafa Başvuru Süresi 73
İstinafa Başvuru Süresinin Başlangıcı 73
İstinafa Başvuru Süresinin Tefhim İle Başlaması 74
İstinafın Esastan Ret Kararının Bozulmasına Uyma Kararı Üzerine
Yeni Karar Verilmesi 430
İstinafın Geçirici İşlevi 62
İstinafın İşlevi 62
İstinafın Öteleyici İşlevi 62
İstinafta Başvuru Sebeplerinin veya Gerekçesinin Hiç Gösterilmemesi 141
İstinafta Başvuru Şartlarının Yerine Getirilmemesi 141
İstinafta Başvurunun Süresi İçinde Yapılmaması 138
İstinafta Dilekçenin Başka Bir Mahkemeye Verilmesi 131
İstinafta Dilekçenin Kararı Veren Mahkemeye Verilmesi 131
İstinafta Dilekçenin Verilmesi 131
İstinafta Dosyanın Gönderilmesi 132
İstinafta Duruşma Yapılmadan Verilecek Kararların Kapsamı 144
İstinafta Duruşma Yapılmadan Verilecek Kararların Özelliği 142
İstinafta Duruşmasız Verilen Kararda Esas Hakkında İnceleme
Yapılması 144
İstinafta Duruşmasız Verilen Kararda Temyiz Yolu Açıktır 144
İstinafta Hukuki Yarar Şartı 72
İstinafta Kararın Kesin Olması 137
İstinafta Usule İlişkin Duruşmasız Karar Verilmesi 145
İstinafta Usule İlişkin Duruşmasız Verilen Kararın Özelikleri 142
İstinaftan Feragat Özel Yetki Gerektirir 327
İstinaftan Feragat Özel Yetki Gerektirir 67
İstisna 197
İş Mahkemesi Kararları 75
İş Mahkemesi Kararlarında İstinafa Başvuru Süresi 74
İşçiye Kârdan Hisse Verilmesini Öngören İş Sözleşmesinde, Mahkemenin İşverenin Hesaplarını İnceleyecek Bir Kişi Tayin Etmesi 313
İşlem Gösterilir 167
İşlem Yapılması Zorunludur 167
İtirazların Cevapsız Bırakılmış Olması 588
İvedi İnceleme 372

K
Kabul Hükmünde Onama Kararı Verilebilir 571
Kabul Hükmünde Bozma Kararı Verilebilir 577
Kabul, Konusunda Verilen Kararda İstinaf 119
Kadının Evlenmeden Önceki Soyadı ve Aile Kütüğünde
Kayıtlı Olduğu Yer Bilgileri 90
Kalemde Tebliğ 222
Kamu Düzenine Aykırılık 171
Kamu Görevlilerinin Mahkeme Huzurunda Kanunen
Yemin Etme Zorunluluğunun Öngörüldüğü Diğer Durumlar 319
Kanun Yararına Bozma Kararın Hukuki Sonuçları Ortadan Kalkmaz 611
Kanun Yararına Bozma Örneği Gönderilir 611
Kanun Yararına Bozma Resmî Gazetede Yayımlanır 612
Kanun Yararına Bozma 611
Kanun Yararına Temyiz Kapsamı 609
Kanun Yararına Temyiz Sebebi 610
Kanun Yararına Temyiz Yapılabilir 510
Kanun Yararına Temyiz 609
Kanun Yararına Temyiz 61
Kanun Yararına Temyizde Kabul 611
Kanun Yararına Temyizde Ret 611
Kanun Yararına Temyize Başvurabilecekler 610
Kanun Yararına Temyizi İnceleme 610
Kanun Yararına Temyizin Sonuçları 611
Kanun Yolları ve Süresi 100
Kanun Yolu Çeşitleri 45
Kanun Yolu Kavramı 45
Kanun Yolu Tanımı 45
Kanundaki Sıraya Göre Yapılır 189
Kanuni Bir Sebep Bulunmamalıdır 497
Kanuni Mümessile Tebliğ 223
Kanuni Temsilcinin Gerekli Niteliğe Sahip Bulunmaması 147
Kanunun Açık Hükmüne Aykırılık Varsa 359
Kanunun Olaya Uygulanmasında Hata Edilmişse 571
Kanunun Olaya Uygulanmasında Hata Edilmişse 578
Kanunun Olaya Uygulanmasında/Denkleştirmede Hata Edilmelidir 158
Kapıcıya Tebliğ 221
Karar Düzeltme Sebepleri 588
Karar Düzeltme Yolu Açık Olmalıdır 589
Karar Düzeltme 585
Karar Düzeltmede Duruşmalı İnceleme İstenemez 590
Karar Düzeltmede İnceleme Görevi Münhasıran Yargıtay'a Aittir 591
Karar Düzeltmede İstemin Kabul Ya Da Reddine Karar Verilebilir 590
Karar Düzeltmeden Feragat Edilmesi 593
Karar Düzeltmenin İncelenmesi 589
Karar Düzeltmenin Sonucu 594
Karar Düzeltmeyi Hukuki Yararı Bulunmayan İsteyemez 591
Karar Kısmen Aleyhine Olanlar 331
Karar Kısmen Aleyhine Olanların İstinafı 72
Karar Örneği Bölge Adliye Mahkemesine Gönderilmelidir 395
Karar Şeklen Lehine Olanlar 331
Karar Şeklen Lehine Olanların İstinafı 72
Karar Tamamen Aleyhine Olanlar 331
Karar Tamamen Aleyhine Olanların İstinafı 72
Karar Tebliğ Edilmeden Temyizden Feragat Edilemez 550
Karar Verilmesi 357
Karara Dayanak Senedin Sahte Olduğunun Anlaşılması 598
Karara Esas Hükmün, Kesinleşmiş Başka Bir Hükümle Ortadan Kalkmış Olması 599
Karara Etki Eden Hallerin Bulunması 497
Kararı Veren Bölge Adliye Mahkemesi Hukuk Dairesine Temyiz Dilekçesinin Verilmesi 341
Kararı Veren Mahkemeye Gönderilmesi 143
Kararı Veren Mahkemeye Temyiz Dilekçesinin Verilmesi 341
Kararı Veren Mahkemeye Verilmişse 527
Kararın Aykırılığının Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin
Kararıyla Tespiti 600
Kararın Hangi Bölge Adliye Mahkemesi Hukuk Dairesinden Verildiği 338
Kararın İcrası 355
Kararın İcrası 79
Kararın Kesin Olması 356
Kararın Özeti 339
Kararın Tebliği 254
Kararın Verildiği Tarih 253
Kararın Yazılan Gerekçesi Yazılan Hüküm Sonucuna Aykırı
Olmamalıdır 110
Karşı Dava Açma Yasağı 193
Karşı Davalarda 118
Katılma Yoluyla Temyiz Ancak Temyize Cevap Dilekçesiyle Olursa İncelenebilir 544
Katılma Yoluyla Temyiz Harcı Yatırılmış Olmalıdır 546
Katılma Yoluyla Temyiz Yapılabilir 543
Kayıt Sistemindeki Adres Gösterilmişse Tebliğ Bu Adrese Yapılır 204
Kayyımlıkla İlgili İşler 298
Kazanılan Haklar Kaldırılamaz 580
Kazanılmış Hakların Gözetilmesi 183
Kendiliğinden İnceleme Yapılması 170
Kendisi 325
Kesin Karara İlişkin Verilmesi 350
Kesin Nitelikteki Kararlar İstinaf Edilemez 127
Kesin Olarak Verilen Kararlarda Kanun Yararına Temyiz 609
Kesin Süre Verilir 348
Kesinleşen Yönler Hakkında Yeniden Hüküm Kurulamaz 581
Kesinlik Sınırını Geçmeyen Kararlar Temyiz Edilemez 514
Keşif 166
Kırkambar Sözleşmesinde Geminin Hareket Gününün Mahkeme Tarafından Tayini 316
Kısa Karara Aykırı Gerekçeli Kararın Bulunmaması 183
Kısmen Bozma Kararı Verilebilir 577
Kısmen Bozma Kararı Verilebilir 579
Kısmen Bozma 435
Kıymetli Evrakın İptali 315
Kişi Bakımından Yargı Hakkının Bulunmaması 461
Kişiler Hukuku Kararları 80
Kişiler Hukukunda Temyiz Edilemeyen Kararlar 282
Kişisel Durum Sicilindeki Kaydın Düzeltilmesi 286
Kollektif Şirketin Tasfiyesinde Tasfiye Memuru Tayini 314
Komanditer Ortağın Talebiyle Şirket Hesaplarını İncelemek İçin Eksper Tayini 314
Komisyoncu Elindeki Malın Açık Artırma İle Satışına İzin Verilmesi 314
Konkordato Mühleti Verilmesi Ve Komiserin Atanması 318
Konkordatonun Tasdiki 318
Kooperatiflerde Ayni Sermayeye Değer Biçilmesi İçin Bilirkişi Tayini 317
Koşulları Oluşmalıdır 511
Koşulları Varsa Gerekli Karar Verilir 189
Kötüniyetle İstinaf Uygulama Halleri 76
Kötüniyetle İstinaf Yoluna Başvurma 76
Kötüniyetle İstinafta Disiplin Para Cezasına Mahkumiyet 77
Kötüniyetle İstinafta Hiçbir Hakkı Bulunmamalıdır 76
Kötüniyetle İstinafta Kötü Niyet Bulunmalıdır 76
Kötüniyetle İstinafta Vekalet Ücretinden Sorumluluk 77
Kötüniyetle İstinafta Yargılama Giderlerinden Sorumluluk 77
Kötüniyetle İstinaftn Sonuçları 77
Kötüniyetle Temyiz 353
Kötüniyetle Temyiz Uygulama Halleri 353
Kötüniyetle Temyizde Disiplin Para Cezasına Mahkumiyet 354
Kötüniyetle Temyizde Hiçbir Hakkı Bulunmamalıdır 353
Kötüniyetle Temyizde Kötü Niyet Bulunmalıdır 353
Kötüniyetle Temyizde Vekalet Ücretinden Sorumluluk 354
Kötüniyetle Temyizde Yargılama Giderlerinden Sorumluluk 354
Kötüniyetle Temyizin Sonuçları 354
Kural Olarak 261
Kural Olarak 359
Kurulmuşsa Dava Aile Mahkemesine Devredilmelidir 604
Kusur Belirlemesi Temyiz Edilebilir 553

L
Lehine Karar Verilen Tarafın Hileli Bir Davranışta Bulunmuş Olması 599

M
Madden Mecburi Dava Arkadaşları Birlikte İstinaf 70
Madden Mecburi Dava Arkadaşları Birlikte 329
Mahkemenin Görevli Olmaması 464
Mahkemenin Görevli Olması 179
Mahkemenin Kesin Yetkili Olması 181
Mahkemenin Uygunsuz Teşekkül Etmiş Olması 596
Mahkemenin Yetkili Olmaması 474
Mal Ayrılığından Eski Rejime Geri Dönülmesi 289
Mal Ortaklığında Eşlerden Birinin Mirası Reddine İzin Verilmesi 290
Mal Rejiminin Mal Ayrılığına Dönüştürülmesi 289
Manevi Tazminat Davaları 123
Masraflar Avanstan Karşılanır 239
Mazeret Bildirerek Gelinmemesi 240
Mazeret Bildirerek Gelinmemesi 371
Mecburi Dava Arkadaşları 329
Mecburi Dava Arkadaşlarının İstinafı 70
Mektep Gibi Yerlerde Bulunana Tebligat 225
Mektupla Tebligat Yapılamaz 228
Merci Tayinine İlişkin Kararlar 280
Mesafeli Satımlarda Ayıbın Tespiti veya Ayıplı Malın Satılmasına İzin Verilmesi 313
Miktar veya Değeri Temyiz Sınırını Geçmeyen Kararlar 276
Miras Hukukunda Temyiz Edilemeyen Kararlar 302
Mirasçılık Belgesi Verilmesi 303
Mirasın Reddi Beyanının Tespiti Ve Tescili 307
Mirasın Reddi Süresinin Uzatılması 309
Mirasın Reddinin, Mirası Reddeden Kişiden Sonra Gelen Mirasçılara Bildirilmesi 309
Muhatabı Tebliğe Muttali Olmuş ise Muteber Sayılır 230
Muhatap Gösterilen Adreste Bulunmamış Olmalıdır 200
Muhatap Tebellüğden İmtina Etmiş Olmalıdır 201
Muhtara Teslim Edilebilir 203
Mücbir Sebeple Gösterilemeyen Deliller 198
Müdahale Talebinde Bulunma Yasağı 195
Müdahil Olarak Katılanların Kimlikleri 248
Müdahil Olarak Katılanların Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Numarası 248
Müdahil Olarak Katılanların Varsa Kanuni Temsilci ve Vekillerinin Adı, Soyadı 248
Müşterek Avaryalarda Dispeççi Tayini ve Dispecin Mahkemece Tasdiki 316

N
Nafaka Kararları 355
Nafaka Kararları 80
Nakle Tarafların Rızası Varsa 237
Nakle Tarafların Rızası Yoksa 238
Navlun Sözleşmesinde Ekspere Tespit 316
Nihai Kararlar Temyiz Edilebilir 508
Nihai Kararlarda İstinaf 119
Noter Evrak ve Defterlerinin Tasdiki 319
Noterlerin Göreve Başlarken Mahkemede Yemin Ettirilmeleri 319
Nüfus Hizmetleri Kanununa Göre 88
Nüfus Kayıtlarının Düzeltilmesine İlişkin Bazı Davalarla İlgili Kararlar 321
Nüfus Kütüklerinin Sayfa Birleşim Yerlerinin Mühürlenmesi 319

O, Ö
Okul Gibi Yerlerde Bulunana Tebligat 225
Olağan Kanun Yolları 45
Olağanüstü Kanun Yolları 60
On Gün İçinde Katılma Yoluyla Temyiz Edilebilir 544
Onama Kararları 375
Onama Kararları 501
Otel Gibi Yerlerde Bulunana Tebligat 225
Otel, Hastane, Fabrika ve Mektep Gibi Yerlerde Bulunana Tebligat 225
Ölü Kaydı Düşülen Kişinin Sağ Olduğunun Tespiti 283
Ön İnceleme Yapılmış Olmalıdır 189
Özel Kanun Hükümlerinde İstinafa Başvuru Süresi 74

P, R
Parasal Sınırların Artırılması 117
Parasal Sınırların Artırılması 260
Paylaşmalı Mal Ayrılığında Aile Konutu ve Ev Eşyası Hakkında Karar Verilmesi 290
Peşin Alınır 504
Protokol Sunanlar 332
Reddolunmuş Mirasın Tasfiyesinin Mahkeme Tarafından Durdurulması 318
Re'sen Duruşmalı İnceleme 369
Resmi ve Adli Tatil Günlerinde Tebligat Yapılabilir 235
Ret Hükmünde Bozma Kararı Verilebilir 578
Ret Hükmünde Onama Kararı Verilebilir 577
Ret Kararı Temyiz Edilebilir 525

S
Saati Geçmişse Duruşma Yapılmamaktadır 570
Sabit Görülen Vakıalar Açıklanmalıdır 97
Sabit Görülen Vakıalar 251
Sabit Görülen Vakıalardan Çıkarılan Sonuç ve Hukuki Sebep 251
Sabit Görülen Vakıalardan Çıkarılan Sonuç ve Hukuki Sebepleri Açıklanmalıdır 99
Sabit Görülen Vakıalarla Bunlardan Çıkarılan Sonuç ve Hukuki Sebepleri 97
Sağ Kalan Aile Konutunda Mülkiyet Veya İntifa Hakkı Tanınması 290
Satılmak İçin Komisyoncuya Gönderilen Eşyanın Hasarının Tespiti 313
Sermaye Azaltılmasında Bilirkişi Raporu Alınması ve Mahkemenin İzni 315
Sermaye Şirketleri ve Kooperatiflerin Uzlaşma Yoluyla Yeniden
Yapılandırılmasında Projenin İlanı ve Ara Dönem Denetçisinin
Atanması 318
Sermayenin Onda Birini Aşan Tutarda İşletme Devralınması 315
Sıra Numarası Altında Gösterilmelidir 252
Sözleşmenin Yanlış Uygulanması 461
Sözlü Vasiyetname Tutanağının Mahkemesine Tevdiî 303
Sözlü Yargılama Yapılmalıdır 243
Sulh Sunanlar 332
Sulh Hâkimi Tarafından Resmî Vasiyetname Düzenlenmesi 302
Sulh Hâkiminin Özellikleri Olan Eşyanın Mirasçılardan Birine Tahsis Edilmesi veya Satılmasına Karar Vermesi 309
Sulh Hukuk Mahkemesinin Görevine Girdiği Belirtilen Bazı Kararlar 279
Sulh Konusunda Verilen Kararda İstinaf 119
Sulh 416
Sulh 427
Süresinde Temyiz Edildi İse 522
Süresinde Temyiz Edilmedi İse 522
Süresinde Temyiz Edilmelidir 516
Süresinde Temyiz Yoksa İstem Reddedilir 526
Süreyi Geçirenin Başvurusu 334
Şahıs Varlığına İlişkin Davalar 123
Şeklen Mecburi Dava Arkadaşlarından Her Biri 329
Şeklen Mecburi Dava Arkadaşlarından Her Birinin İstinafı 70
Şüphe Uyandırmayacak Şekilde Gösterilmelidir 252

T
Tahkikat Yapılmalıdır 243
Tahkikatın Yapılışı 190
Talep BAM Tarafından Esasa Girmeden Reddedilirse 83
Talep Gönderilir 166
Taleplerden Her Biri Hakkında Verilen Hüküm Gösterilmelidir 251
Taleplerden Her Biri Hakkında Verilen Hüküm 103
Tam Ehliyetsiz Eş Temyiz Edemez 509
Tamamen Bozma Kararı Verilebilir 577
Tamamen Bozma Kararı Verilebilir 579
Tamamen Bozma 432
Tanığa İlişkin İşlemler 239
Tanık Dinleme 166
Taraf Teşkili 183
Tarafın Karara Dayanak Yemini Yalan Yere Ettiğinin Sabit Olması 598
Tarafın Ölümü Üzerine Yerine Geçenler 327
Tarafın Ölümü Üzerine Yerine Geçenler 67
Taraflar Arasında Uyuşmazlık Konusu Olan veya Olmayan Hususlar 250
Taraflar Bozma Kararına Uyulmasını İstemişse 417
Taraflar Bozma Kararına Uyulmasını İstemişse 427
Taraflar Gelmemişse 371
Taraflar Gelmişse 370
Taraflara İlişkin İşlemler 238
Taraflara Yüklenen Borç ve Tanınan Haklar Gösterilmelidir 252
Taraflara Yüklenen Borç ve Tanınan Haklar 104
Taraflardan Alınan Avansın Harcanmayan Kısmının İadesi 100
Tarafların Adı, Soyadı 88
Tarafların Anlaştıkları ve Anlaşamadıkları Hususlar 91
Tarafların Baba ve Ana Adları 89
Tarafların Çekişmeli Vakıalar Hakkında Toplanan Delilleri 92
Tarafların Çelişkiyi Temyiz Sebebi Yapıp Yapmamış Olması Etkili Değildir 111
Tarafların Doğum Yeri Ve Tarihi 89
Tarafların İddia ve Savunmalarının Özeti 249
Tarafların İddia ve Savunmalarının Özeti 90
Tarafların Kimlikleri Ve Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Numarası 87
Tarafların Kimliklerine Ait Yanlışlıklar 385
Tarafların Rızası Olmalıdır 237
Tarafların Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Numarası 248
Tarafların Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Numarası 88
Tarafların, Dava Ehliyetine Sahip Olmaması 476
Tarafların, Taraf Ehliyetine Sahip Olmaması 475
Tarafların, Taraf Ve Dava Ehliyetine Sahip Olmaları 181
Tarafların, Taraf Ve Dava Ehliyetine Sahip Olmamaları 147
Tarafların, Taraf Ve Dava Ehliyetine Sahip Olmaması 475
Taşınmaz Rehninde Alacaklı İçin Kayyım Tayini 312
Taşınmaz Üzerinde Taraf Oluşturulmasına ve Hak İhlaline Sebebiyet Vermeyecek Düzeltmelerin Yapılması 309
Tebellüğden İmtina 200
Tebellüğe Ehil Olunduğu 232
Tebligat Gideri Eksik Verilmişse 369
Tebligat Gideri Verilmemişse 369
Tebligat Giderleri Verilmiş Olmalıdır 369
Tebligat Yapılamamışsa Tercih Hakkı Sorulur 570
Tebligatın Adres Kayıt Sistemindeki Adrese Yapılması Durumunda Buna İlişkin Kayıt 233
Tebliğ Adli Tatil Dışında Yapıldı İse 520
Tebliğ Adli Tatil İçinde Yapıldı İse 518
Tebliğ Bilinen Son Adrese Yapılır 214
Tebliğ Bir Mazbata İle Tevsik Edilmelidir 231
Tebliğ Edecek Mahkeme 254
Tebliğ Evrakı Kime Verilmiş İse Onun İmzası 233
Tebliğ Gideri 254
Tebliğ Hasıma Yapılmamış Olmalıdır 228
Tebliğ İlgisiz Kişiye Yapılmamalıdır 219
Tebliğ İmkansızlığı 200
Tebliğ Mazbatası İmzalatılır 202
Tebliğ Memuru Adreste Bulunmama Halinde Bildirim Yapar 204
Tebliğ Memuru Araştırma Yapar 201
Tebliğ Memuru İhbarnameyi Binanın Kapısına Yapıştırır 204
Tebliğ Memuru Muhatap O Adreste Hiç Oturmamış Olsa Dahi Yapar 206
Tebliğ Memuru Muhatap O Adresten Sürekli Olarak Ayrılmış Olsa Dahi Yapar 206
Tebliğ Memuru Tebliğ Olunacak Evrakı Teslim Eder 203
Tebliğ Memuru Teslim Ve Yapıştırma İşlemini Yapar 206
Tebliğ Memurunun Adı, Soyadı Ve İmzası 233
Tebliğ Muhatabından Başkasına Yapılmış İse O Kimsenin Adı, Soyadı ve Adresi 231
Tebliğ Olunacak Şahsın Adı, Soyadı ve Adresi 231
Tebliğ Şartları Oluşmalıdır 200
Tebliğ Usule Uygun Değilse Süre Başlamaz 517
Tebliğ Zamanı 254
Tebliğden Önce Feragat 335
Tebliği Çıkaran Merciin Adı 231
Tebliği İsteyen Tarafın Adı, Soyadı ve Adresi 231
Tebliğin Kime Yapıldığı 231
Tebliğin Mevzuu 231
Tebliğin Nerede ve Ne Zaman Yapıldığı 232
Tedbir Kararları Temyiz Edilemez 513
Tefhim Edilende Hüküm Varken Gerekçeli Kararda Hüküm
Kurulmaması 107
Tefhim Edilende Hüküm Yokken Gerekçeli Kararda
Hüküm Kurulması 108
Tefhim Edilenle Gerekçeli Karar Arasında Farklı Hüküm Kurulması 109
Tefhim Edilenle Gerekçeli Kararda Hukuki Sebebi Değiştirerek Hüküm Kurulması 109
Teminat Gösterilmesi Kararının Gereğinin Yerine Getirilmemesi 148
Teminat Gösterilmesine İlişkin Kararın Gereğinin Yerine Getirilmesi 182
Teminat Gösterilmesine İlişkin Kararın Gereğinin Yerine Getirilmemesi 484
Temsilcinin Gerekli Niteliğe Sahip Bulunmaması 480
Temsilcinin Gerekli Niteliğe Sahip Bulunması 182
Temyiz 507
Temyiz Başvuru Harcı Alınmalıdır 534
Temyiz Defterine Kaydedilir 526
Temyiz Defterine Kayıt Yoksa İncelenemez 547
Temyiz Defterine Kayıt 343
Temyiz Dilekçesi Ekleri 337
Temyiz Dilekçesi Kapsamı 337
Temyiz Dilekçesi Karşı Tarafa Tebliğ Edilmelidir 532
Temyiz Dilekçesi Karşı Tarafa Tebliğ Olunur 544
Temyiz Dilekçesi Şekli 337
Temyiz Dilekçesi 337
Temyiz Dilekçesinde İmza Noksanı Bulunmamalıdır 529
Temyiz Dilekçesine Cevabın Verileceği Mahkeme 352
Temyiz Dilekçesine Cevap 351
Temyiz Dilekçesine Cevap Süresi 352
Temyiz Dilekçesine Cevap 352
Temyiz Dilekçesinin İncelenmesi 430
Temyiz Dilekçesinin Karşı Tarafa Tebliği 351
Temyiz Dilekçesinin Reddi 349
Temyiz Dilekçesinin Ret Sebepleri 350
Temyiz Dilekçesinin Süresinden Sonra Verilmesi 350
Temyiz Dilekçesinin Verilebileceği Mahkeme 341
Temyiz Dilekçesinin Verilmesi 341
Temyiz Dilekçesinin Verilmesi 430
Temyiz Dilekçesinin Verilmesi 526
Temyiz Dilekçesiyle Alınır 504
Temyiz Eden Davacının Ölmesi 560
Temyiz Eden İle Karşı Taraf 337
Temyiz Edenin Bulunduğu Yer Mahkemesi 342
Temyiz Edenin veya Varsa Kanuni Temsilci Yahut Vekilinin İmzası 340
Temyiz Edilebilen Kararlar 257
Temyiz Edilebilen Kararlar 261
Temyiz Edilebilen Kararlar 507
Temyiz Edilebilen Kararlarda Başvurunun Esastan Reddi 155
Temyiz Edilemeyen Kararlar 276
Temyiz Edilemeyen Kararlar 511
Temyiz Edilemeyen Kararlarda Başvurunun Esastan Reddi 157
Temyiz Edilen Bölüm Açıkça Gösterilmelidir 550
Temyiz Edilmeyen Bölümler Kesinleşir 550
Temyiz Etmediği Dava Yönünden Katılma Yoluyla Temyiz HakkıYoktur 547
Temyiz Harcı Yatırılmalıdır 532
Temyiz İncelemesi Sonucu Karar Şekli 571
Temyiz İncelemesi ve Duruşma 356
Temyiz İncelemesinin Kapsamı 359
Temyiz İncelemesinin Yapılışı 362
Temyiz İsteği Deftere Kayıt Tarihinde Yapılmış Sayılır 529
Temyiz İsteminin Karara Bağlanması 431
Temyiz İşlemleri 345
Temyiz Peşin Harcı Alınmalıdır 533
Temyiz Sebepleri ve Gerekçesi 339
Temyiz Sürelerinin Uygulanması 261
Temyiz Süresi Adli Tatilde Dışında Sona Eriyorsa 519
Temyiz Süresi Adli Tatilde Dışında Sona Eriyorsa 521
Temyiz Süresi Adli Tatilde İçinde Sona Eriyorsa 518
Temyiz Süresi Adli Tatilde İçinde Sona Eriyorsa 520
Temyiz Süresi 516
Temyiz Şekli 526
Temyiz Uygulaması 257
Temyiz Yolu Açıktır 350
Temyiz Yolu Süresi 350
Temyiz Yoluna Başvurma Hakkından Feragat 335
Temyiz Yoluna Başvuru Süresi 332
Temyiz Yoluna Başvuru 325
Temyiz Yoluna Başvuruda Özel Kanun Hükümleri 333
Temyiz Yoluna Başvuruda Sürenin Başlangıcı 333
Temyiz Yoluna Katılma Yolu İle Başvurma 333
Temyiz Yoluna Katılma Yolu İle Başvurma Hakkı 333
Temyiz Yoluna Katılma Yolu İle Başvurma Süresi 334
Temyiz Yoluna Katılma Yolu İle Başvurunun Reddi 335
Temyiz Yoluna Katılma Yolu İle Başvuruya Cevap 335
Temyiz Yolunda Adli Yardım Talebi Varsa 346
Temyiz Yolunda Giderler Eksik Ödenmişse 348
Temyiz Yolunda Giderler Ödenir 345
Temyiz Yolunda Giderler Ödenmemişse Ödenmişse 348
Temyiz Yolunda Giderlerin Yatırılması 345
Temyiz Yolunda Harçların Yatırılması 345
Temyiz 53
Temyizde Eksik Ödeyence Harç Ve Gider Tamamlanırsa 540
Temyizde Eksik Ödeyence Harç ve Gider Tamamlanmazsa 542
Temyizde Eksik Ödeyence Süresi Dışında Harç ve Gider Tamamlanırsa 541
Temyizde Eksik Ödeyence Süresi İçinde Harç ve Gider Tamamlanırsa 540
Temyizde Eksik Ödeyene Bildirim Hakim Tarafından Yapılabilir 538
Temyizde Eksik Ödeyene Bildirim Temyiz Sürecini Başlatırken Yapılır 536
Temyizde Eksik Ödeyene Bildirim Usule Uygun Süreç Başlamışsa Yapılamaz 538
Temyizde Eksik Ödeyene Bildirim Yapılır 536
Temyizde Eksik Ödeyene İhtar Yapılır 539
Temyizde Eksik Ödeyene Yedi Gün Kesin Süre Verilir 538
Temyizde Harç Ve Gider Eksik Ödenmemelidir 533
Temyizde Harç Ve Gider Eksik Ödenmiş İse 535
Temyizde İncelemenin Duruşmalı Yapılması İstek Üzerine Yapılabilir 564
Temyizde İncelemenin Duruşmalı Yapılması Kendiliğinden Yapılabilir 566
Temyizde İncelemenin Duruşmalı Yapılmasında Tebligat Gideri Verilir 566
Temyizde Ön İnceleme 356
Temyizden Feragat Edilebilir 549
Temyizi Kabil Nihai Kararlar 261
Temyizin İcraya Etkisi 355
Temyizin İncelenmesi Şekli 563
Temyizin Sonuçlar 353
Tercümanın Gerçeğe Aykırı Beyanda Bulunduğunun Sabit Olması 598
Tereddüt Uyandırmayacak Şekilde Gösterilmelidir 252
Tereke Mallarının Hak Sahiplerine Ulaşmasını Sağlamak İçin Önlem Alınması 303
Tereke Mallarının Korunması İçin Önlem Alınması 303
Terekenin Resmî Defterinin Tutulması 309
Terekenin Yazımı İşleminin Sona Erdiğinin Mirasçılara Bildirilmesi 307
Terk Eden Eşin Ortak Konuta Davet Edilmesi 289
Tespit Davalarında 118
Tevdi Mahalli Belirlenmesi veya Tevdi Edilemeyecek Eşyanın Satılması312
Tevzi Bürosunun Yanlış İşlemi Sebebiyle İlgili Karar Temyiz Edilemez 511
Tevzi Bürosunun Yanlış İşlemi Sebebiyle İlgili Karar 319
Ticaret Hukukunda Temyiz Edilemeyen Kararlar 314
Ticari Defterlerin Zıyaı Hâlinde Belge Verilmesi 314
Türk Mahkemeleri Arasında İstinabe 167
Türk Mahkemelerinin Yargı Hakkının Bulunmaması 146
Türk Mahkemelerinin Yargı Hakkının Bulunmaması 461
Türk Mahkemelerinin Yargı Hakkının Bulunması 179
Türk ve Yabancı Mahkeme Arasında İstinabe 167

U, Ü
Usule Aykırı Olarak Açılmamış Sayılma Kararı Verilmesi 154
Usule Aykırı Olarak Ayrılma Kararı Verilmesi 154
Usule Aykırı Olarak Birleştirilme Kararı Verilmesi 154
Usulüne Uygun Açılmış Tüm Davalar Hakkında Ayrı Hüküm Kurulması Gerekir 85
Usulüne Uygun Temyiz Bulunmalıdır 437
Uygun Görülen Mahkemeye Gönderilmesi 143
Uygun Kıyafetle Duruşmaya Gelinebilir 570
Uyulmuşsa Gereği Yerine Getirilmelidir 580
Uzmana İlişkin İşlemler 239
Üye Dosyayı Heyete Tevdi Eder 192
Üye Tarafından Gerekli İşlemler Yapılır 192

V
Varsa Kanun Yolu Gösterilmelidir 252
Varsa Kanun Yolu Süresi Gösterilmelidir 253
Varsa Kanun Yolu ve Süresi 252
Varsa Kanuni Temsilci ve Vekiller 337
Varsa Kanuni Temsilci ve Vekillerinin Adı, Soyadı ve Adresleri 248
Varsa Tarafların Kanuni Temsilci ve Vekillerinin Ad ve Soyadları ile Adresleri 90
Varsa Yöneticiye veya Kapıcıya Bildirim Yapar 204
Vasilikle İlgili İşler 300
Vasiyeti Yerine Getirme Görevlisine Görevinin Bildirilmesi 303
Vasiyeti Yerine Getirme Görevlisinin Tasarruf Etmesine İzin Verilmesi 303
Vekalet Verenin Ölümü 230
Vekaletnamede Özel Yetki Gerekmeme 67
Vekaletnamede Özel Yetki Gerekmez 327
Vekil Aracılığıyla Takip Edilen Davalarda 147
Vekil Birden Çok İse 229
Vekil Türkiye Barolarından Birine Kayıtlı Olmalıdır 531
Vekil Vasıtasıyla Takip Edilen İşlerde Tebligat Vekile Yapılır 229
Vekil veya Temsilci Olmayanla Davanın Görülüp Karara Bağlanması 597
Vekile Tebligat Zamanı 230
Vekilin Davaya Vekâlet Ehliyetine Sahip Olmaması 148
Vekilin Davaya Vekâlet Ehliyetine Sahip Olmaması 480
Vekilin Davaya Vekâlet Ehliyetine Sahip Olması 182
Vekilin Ölümü 230
Vekilin Temyiz Yetkisi Bulunmalıdır 530
Vekiller Varken Asıllara Söz Hakkı Verilmemektedir 569
Vekillerine İlişkin İşlemler 238
Velayetin Değiştirilmesi 292
Velayetin Geri Verilmesi 294
Velayetin Kaldırılması 290
Verilme Sonrası İşlemler 343
Vesayet Dairesiyle İlgili İşler 302
Vesayet İşleri 298

Y
Yabancı Ülkedekilere İlanen Tebligat 214
Yakını Olmayana Tebliğ 220
Yalan Tanıklık Yapıldığının Sabit Olması 598
Yanlış Uygulama 438
Yargı Yolu Ve Göreve İlişkin Hükümler 112
Yargı Yolu Ve Göreve İlişkin Hükümler 257
Yargı Yolunun Caiz Olmaması 462
Yargı Yolunun Caiz Olmaması 147
Yargı Yolunun Caiz Olması 179
Yargılama Eksiklikleri Bulunması 498
Yargılama Giderleri 99
Yargılama Hatası Bulunması 497
Yargılamada Bulunan İlgilinin İstinafı 67
Yargılamada Eksiklik Bulunmalıdır 160
Yargılamada Eksiklik Bulunmamalıdır 157
Yargılamanın İadesi Bir Dava Olarak Açılır 601
Yargılamanın İadesi İlk Davanın Devamı Sayılır 605
Yargılamanın İadesi Kararı Veren Mahkemece İncelenir 602
Yargılamanın İadesi Sebepleri 596
Yargılamanın İadesi Usulü 600
Yargılamanın İadesi 595
Yargılamanın İadesi 60
Yargılamanın İadesinde Hükmün İptali 607
Yargılamanın İadesinde Süre 606
Yargılamanın İadesinde Talebin Ön İncelemesi 607
Yargılamanın İadesinde Talep, Varsa Yerine Geçen Mahkemeye Yapılır 603
Yargılamanın İadesinde Taraflar 605
Yargılamanın İadesinde Teminat 605
Yargılamanın İadesinde Yeni Esas Numarası Verilir 602
Yargılamanın İadesinde Yeniden Yargılama 607
Yargılamanın İadesini İnceleyecek Mahkeme 601
Yargıtay Bulaşmış Davalar İstinaf Edilemez 124
Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı İsteyebilir 511
Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığınca Kanun Yararına Temyiz 610
Yargıtay İşin Esasını İncelemeden Kararı Bozmuş İse 552
Yargıtay Kararında Birbirine Aykırı Fıkralar Bulunması 589
Yargıtay Kararının Usul ve Kanuna Aykırı Bulunması 589
Yargıtay Kararlarının Tebliğ Giderleri Tamamlanırsa 504
Yargıtay Kararlarının Tebliğ Giderleri Tamamlanmazsa 505
Yargıtay Kararlarının Tebliğ Giderlerinin Eksik Ödenmesi 504
Yargıtay Kararlarının Tebliğ Giderlerinin Eksik Ödenmesinde Kesin Süre Verilir 504
Yargıtay Kararlarının Tebliğ Giderlerinin Ödenmemesi 504
Yargıtay Kararlarının Tebliğ Giderlerinin Ödenmesi 504
Yargıtay Kararlarının Tebliğ Giderlerinin Tamamlanması İstenir 504
Yargıtay Kararlarının Tebliğ Konusu 501
Yargıtay Kararlarının Tebliğ Süresi 503
Yargıtay Kararlarının Tebliği Görevlisi 503
Yargıtay Kararlarının Tebliği 501
Yargıtay Kararlarının Tebliğinde Tebliğ Giderleri 503
Yargıtay Tarafından Temyiz İncelemesi Dışı Bırakılan Yerler 551
Yargıtay’a Gelmişse Yargıtay Reddine Karar Verir 523
Yargıtay’ca Taraflara Usulen Tebligat Yapılır 568
Yaş ve Ehliyet Şartı Olana Tebliğ 223
Yasak Olan Hakimin Karar Vermesi 145
Yasal Danışman Temyiz Edemez 509
Yasal Danışmanlıkla İlgili İşler 298
Yasal Temsilcisi 326
Yasaya Açık Aykırılık Hali Kendiliğinden İncelenir 579
Yazı Yanlışlıkları 385
Yedi Gün İçinde Temyiz Edilebilir 525
Yemin 166
Yeni Delil Gösterme Yasağı 197
Yeni İddia Ve Savunmada Bulunma Yasağı 197
Yeni Kararın Temyizi 430
Yeniden Esas Hakkında Karar Verilmesi 157
Yeniden Yargılama Yapılmasına İhtiyaç Duyulmadığında Düzeltilerek Onanması 386
Yeniden Yargılama Yapılmasına İhtiyaç Duyulmamalıdır 158
Yer Bakımından İstinabe Mahkemeleri 167
Yer Bakımından Yargı Hakkının Bulunmaması 461
Yerel Mahkeme Reddine Karar Verir 522
Yerel Mahkeme Reddine Karar Verir 516
Yetki Belgesi Sunulabilir 570
Yetki İtirazının Reddi Ara Kararı İstinaf Edilemez 126
Yetki Sözleşmesi Yapılamaz 76
Yetki Sözleşmesi Yapma Yasağı 199
Yetki ve Görev Uyuşmazlıklarını Çözmek İçin Verilen Kararlar 279
Yetkili Bölge Adliye Mahkemesi 75
Yetkili Hâkimin Yetkisizlik Kararı Vermesi 146
Yetkili Mahkemeye Gönderilmesi 143
Yetkili Olmayan Hâkimin Karar Vermesi 146
Yetkisi Bulunmayan Vekil Tarafından Temyizden Feragat Edilemez 549
Yetkisi Sona Eren Temsilcinin Temsil Belgesini Mahkemeye Teslimi 312
Yetkisizlik Kararında İstinaf 119

Z
Zabıt Kâtibinin İmzası 253
Zabıta Amir ve Memurlarına Teslim Edilebilir 204
Zamanın Sınırlı Olduğu Unutulmamalıdır 571

AKKAYA, Tolga

:

Medeni Usul Hukuk Bakımından Boşanma Davası, Ankara-2017

AKİL, Cenk

:

İstinaf Kavramı, Ankara-2010

ALBAYRAK, Adem

:

Hukukta İstinaf Uygulaması, Ankara-2017

ARSLAN Ramazan, YILMAZ Ejder, TAŞPINAR AYVAZ Sema, HANAĞASI Emel

:

Medenî Usûl Hukuku, Ankara-2020

ATALI Murat, ERMENEK İbrahim, ERDOĞAN Ersin

:

Medenî Usûl Hukuku, Ankara-2020

BUDAK Ali Cem,
KARAASLAN, Varol

:

Medenî Usul Hukuku, Ankara-2020

ÇİFTÇİ, Murat Özgür

:

Medeni Yargılama Hukukunda İstinaf, Ankara-2016,

GÖRGÜN Şanal, BÖRÜ
Levent, TORAMAN Barış, KODAKOĞLU Mehmet

:

Medenî Usûl Hukuku, Ankara-2020

GÖZÜTOK, Zeki

:

Hukuk Davalarında İstinaf ve Temyiz Uygulaması, Ankara-2017

GÖZÜTOK Zeki,
ALBAYRAK Adem

:

Alfabetik Medenî Usûl El Kitabı, Ankara-2021

KAR, Bektaş

:

İş Yargılaması Usulü, Ankara-2019

KARSLI, Abdurrahim

:

Medeni Muhakeme Hukuku, İstanbul-2014

KURU Baki, AYDIN Burak

:

İstinaf Sistemine Göre Yazılmış Medeni Usul Hukuku, Ankara-2020

KURTOĞLU, Tülin

:

Özel Hukukta İstinaf Denetimi ve Yargılaması, Ankara-2017

ÖZEKES, Muhammet

:

Temel Hukuk Bilgisi, İstanbul 2021

ÖZTEK, Selçuk

:

Türk Medeni Yargılama Hukukunda İstinaf ve Temyiz (6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu m. 341-m. 373 Şerhi), Ankara-2021

PEKCANITEZ Hakan,
ATALAY Oğuz, ÖZEKES
Muhammet

:

Medenî Usûl Hukuku, Temel Bilgiler, İstanbul-2020

PEKCANITEZ Hakan,
ATALAY Oğuz, ÖZEKES
Muhammet

:

Medenî Usûl Hukuku, Ders Kitabı, İstanbul-2020

TANRIVER, Süha

:

Medenî Usûl Hukuku, Ankara-2020

YILMAZ, Ejder

:

Hukuk Muhakemeleri Kanunu Şerhi, Ankara-2021

Yorum Yap

Lütfen yorum yazmak için oturum açın ya da kayıt olun.
İlgili Yayınlar