Eser Sözleşmesinin İfasında Kabul

Yayınevi: Yetkin Yayınları
Yazar: Sabure PAKET
ISBN: 9786050505887
Stok Durumu: Tükendi
55,25 TL 65,00 TL

Adet

 
   0 yorum  |  Yorum Yap
Kitap Künyesi
Yazar Sabure PAKET
Baskı Tarihi 2020/05
Baskı Sayısı 1
Boyut 16x24 cm (Standart Kitap Boyu)
Cilt Karton kapak

Eser Sözleşmesinin İfasında Kabul

Dr. Sabure PAKET

2020/05 1. Baskı, 273 Sayfa

ISBN 978-605-05-0588-7

Eser sözleşmesi uygulamasında sözleşmenin ifası, özellikle eser söz-leşmesinin karakteristik edimini oluşturan yüklenicinin ediminin ifası önem arz etmektedir. Zira eser sözleşmesine ilişkin uyuşmazlıkların çözümünde çoğunlukla öncelikle ifanın gerçekleşmiş olup olmadığının tespit edilmesi gerekmektedir. Eser sözleşmesinde ifa hukuk uygula-masında bu denli önemi haiz olmasına rağmen, Türk hukuk doktrininde bugüne kadar konuyla ilgili akademik düzeyde bir çalışma yapılmış değildir. Bu itibarla “Eser Sözleşmesinin İfasında Kabulü” çalışma konusu yapmak yerinde bir karar olmuştur.

Dr. Paket, eser sözleşmesinin hala bilimsel aydınlığın dışında kal-mış pek çok konusundan birini ifade eden bu çalışmayı büyük bir gay-retle tamamlamıştır. Yazar, konuyu Türk Borçlar Kanunu’nda yer alan düzenlemelerin yanı sıra İsviçre hukuku ve Alman hukukunda yer alan düzenlemeler ve yüksek mahkeme kararları ile birlikte karşılaştırmalı olarak ele almış ve titiz bir şekilde incelemiştir. Ayrıca kamu ihale mevzuatına tabi inşaat sözleşmelerinde kabule ilişkin ayrıntılı açıklama-larda bulunmuştur.

Sabure Paket bu çalışması ile Türk hukuk literatürüne özgün bir eser kazandırarak önemli bilimsel katkıda bulunmuştur. Bu düşünce ve inançla başarılı çalışmasından dolayı kendisini tebrik eder, bilimsel katkılarının devamını dilerim.

Prof. Dr. Hasan AYRANCI

İÇİNDEKİLER

ÖNSÖZ 7

SUNUŞ 9

İÇİNDEKİLER 11

KISALTMALAR 19

GİRİŞ 23

BİRİNCİ BÖLÜM

ESER SÖZLEŞMESİNİN TANIMI, UNSURLARI, 

TARAFLARI, ŞEKLİ, HUKUKİ NİTELİĞİ VE 

TARAFLARIN BORÇLARI

§ 1. ESER SÖZLEŞMESİNİN TANIMI, UNSURLARI, 

TARAFLARI, ŞEKLİ VE HUKUKİ NİTELİĞİ 29

I. TANIMI 29

II. UNSURLARI 31

A. Eser Meydana Getirme 31

1. Eser Kavramı 31

2. Meydana Getirme Kavramı 37

B. Bedel 38

C. Taraflar Arasında Anlaşma 41

III. TARAFLARI 41

A. İş Sahibi 41

B. Yüklenici 44

IV. ŞEKLİ 45

V. HUKUKİ NİTELİĞİ 49

A. Tam İki Tarafa Borç Yükleyen Sözleşme Olması 49

B. İvazlı Sözleşme Olması 50

C. Rızaî Sözleşme Olması 51

D. Kural Olarak Ani Edimli Sözleşme Olması 51

1. Genel Olarak 51

2. Eser Sözleşmesinin Sürekli Borç İlişkisi Doğuran Sözleşme Olduğunu Kabul Eden Görüş 52

3. Eser Sözleşmesini Ani Edimli Sözleşme Olarak Nitelendiren Görüş 53

4. Karma Görüşler 54

5. Kanaatimiz 55

§ 2. ESER SÖZLEŞMESİNDE TARAFLARIN BORÇLARI 59

I. YÜKLENİCİNİN BORÇLARI 59

A. Genel Olarak 59

B. Eser Meydana Getirme Borcu 59

1. Eseri Şahsen Meydana Getirme veya Kendi İdaresi Altında Yaptırma Borcu 59

2. Araç, Gereç ve Malzeme Sağlama Borcu 61

3. Özen ve Sadakat Borcu 62

4. İşe Zamanında Başlama ve Devam Etme Borcu 64

C. Eseri Teslim Borcu 65

D. Eserin Ayıpsız Olmasını Sağlama Borcu 68

II. İŞ SAHİBİNİN BORÇLARI 68

A. Bedel Ödeme Borcu 68

B. İş Sahibinin Diğer Borçları ve Yerine Getirmesi Gereken Külfetler 70

İKİNCİ BÖLÜM

ESER SÖZLEŞMESİNİN İFASI, ESERİN KABULÜ 

VE KABULÜN HUKUKİ NİTELİĞİ

§ 3. ESER SÖZLEŞMESİNİN İFASI 75

I. GENEL OLARAK 76

II. ESERİN TESLİMİ 79

A. Genel Olarak 79

B. Teslim ve Teslim Alma Kavramları 79

1. Teslim Kavramı 81

a. Genel Olarak 81

b. Zilyetliğin Devri Vasıtasıyla Teslim 82

c. Tamamlama Bildirimi Vasıtasıyla Teslim 84

2. Teslim Alma Kavramı 86

C. İş Sahibinin Eserin Teslimine Katılımının Gerekliliği 87

D. Teslimin Gerçekleşmesi 91

1. Taşınır Eserlerin Teslimi 91

2. Taşınmaz Eserlerin Teslimi 93

a. İş Sahibine Ait Arsa Üzerinde Meydana Getirilen Taşınmaz Eserlerin Teslimi 93

b. Yükleniciye Ait Arsa Üzerinde Meydana Getirilen Taşınmaz Eserlerin Teslimi 95

3. Bağımsız Maddi Varlığı Bulunmayan Eserlerin 

Teslimi 96

4. Fikri Eserlerin Teslimi 96

E. İnşaat Sözleşmelerine İlişkin Düzenlemeler Kapsamında 

Teslim 97

1. Kamu İhale Hukukundaki Düzenlemeler Kapsamında Teslim 99

a. Genel Olarak 99

b. Geçici Kabulün Gerçekleşmesi 100

2. SIA-Norm 118 Kapsamında Teslim 101

III. TAMAMLANMAMIŞ (EKSİK) ESERLERİN TESLİMİ 105

A. Genel Olarak 105

B. Eksik Eserin Teslim Edilip Edilemeyeceği Meselesi 108

C. Eserin Eksik Olarak Teslim Edildiği Durumlarda 

Eksikliğin Nasıl Giderileceği Meselesi 112

D. Eserin Kısım Kısım Tesliminin Kararlaştırılmış Olması Durumu 114

IV. İŞ SAHİBİNİN ESERİ TESLİM ALMAKTAN

 KAÇINMA HAKKI 115

§ 4. KABUL KAVRAMI, TANIMI, TÜRLERİ, KANUNİ 

DÜZENLEME, HUKUKİ NİTELİĞİ VE BENZER 

KAVRAMLARDAN FARKLARI 120

I. GENEL OLARAK 120

II. TANIMI 120

III. TÜRLERİ 122

A. Açık Kabul 126

B. Örtülü Kabul 127

C. Farazi Kabul 129

D. Kısmi Kabul 131

IV. KANUNİ DÜZENLEME 131

A. Türk Borçlar Kanunu’nun Kabule İlişkin Düzenlemesi 131

B. Türk Borçlar Kanunu’ndaki Kabule İlişkin Diğer 

Düzenlemeler 132

1. Satış Sözleşmesinde Alıcının Satılanı Kabulü 132

2. Kira Sözleşmesinde Kiracının Kanun Gereği 

Sorumluluktan Kurtulması 134

3. Vekâletsiz İş Görmede İş Sahibinin Yapılan İşi Uygun Bulması 134

C. 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun Kapsamında Kabul 135

D. İnşaat Sözleşmelerine İlişkin Düzenlemeler Kapsamında 

Kabul 138

1. Kamu İhale Hukukundaki Düzenlemeler Kapsamında 

Kabul 138

2. SIA-Norm 118 Kapsamında Kabul 140

V. HUKUKİ NİTELİĞİ 142

A. Genel Olarak 142

B. Kural Olarak Tek Taraflı Varması Gerekli Bir İrade 

Beyanı Olması 143

C. Yüklenicinin Onayının Gerekliliği 145

D. Kural Olarak Geri Alınamaması 145

E. Koşula Bağlı Olarak Beyan Edilmesi 146

VI. BENZER KAVRAMLARDAN FARKLARI 148

A. Eserin Teslim Alınması 148

B. Eserin İfa Olarak Kabulü 149

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

KABULÜN GERÇEKLEŞMESİ İÇİN GEREKLİ 

KOŞULLAR VE KABULÜN HUKUKİ SONUÇLARI

§ 5. KABULÜN GERÇEKLEŞMESİ İÇİN GEREKLİ

 KOŞULLAR 153

I. GENEL OLARAK 153

II. ESERİN TESLİM EDİLMİŞ OLMASI 155

A. Genel Olarak 155

B. Kabulün Eserin Teslim Alınması Sırasında

Gerçekleşmesi 158

III. ESERİN GÖZDEN GEÇİRİLMESİ 161

A. Genel Olarak 161

B. Gözden Geçirmenin Şekli ve Kapsamı 163

C. Gözden Geçirme Süresi 164

IV. KABUL İRADESİNİN BEYAN EDİLMİŞ OLMASI 166

A. Genel Olarak 166

B. Kabulün Kural Olarak İrade Beyanı ile 

Gerçekleşmesi 166

1. İş Sahibi veya Yetkili Temsilcisi Tarafından İrade Beyanında Bulunulmuş Olması 166

2. İrade Beyanının Yüklenici veya Yetkili Temsilcisine Yöneltilmiş Olması 169

3. Eserin Kabul Edilmiş Olduğunun Beyan Edilmiş 

Olması 169

C. Kabulün Bildirim Külfetinin İhlali Vasıtasıyla 

Gerçekleşmesi 171

1. Açık Ayıplara İlişkin Kabul Varsayımı 172

2. Gizli Ayıplara İlişkin Kabul Varsayımı 173

V. KAMU İHALE MEVZUATINA TABİ İNŞAAT SÖZLEŞMELERİNDE KESİN KABULÜN GERÇEKLEŞMESİ İÇİN ARANAN ÖZEL 

KOŞULLAR 174

A. Genel Olarak 174

B. Kesin Kabul İşlemleri 176

1. Genel Olarak 176

2. Kesin Kabulün Gerçekleşmesi 176

§ 6. KABULÜN HUKUKİ SONUÇLARI 180

I. GENEL OLARAK 180

II. AYIP SEBEBİYLE SORUMLULUĞA İLİŞKİN HUKUKİ SONUÇLAR 183

A. Yüklenicinin Ayıp Sebebiyle Sorumluluktan

Kurtulması 184

1. Açık Ayıp Sebebiyle Sorumluluktan Kurtulma 185

a. Genel Olarak 185

b. Teslim Sırasında Açıkça Belli Olan Açık Ayıplar

Bakımından 186

c. Eserin Gözden Geçirilmesi Sonucunda Tespit Edilen Açık Ayıplar Bakımından 187

d. Zamanında veya Usulüne Uygun Şekilde Bildirilmemiş Açık Ayıplar Bakımından 188

2. Gizli Ayıp Sebebiyle Sorumluluktan Kurtulma 189

B. Yüklenicinin Ayıp Sebebiyle Sorumluluğunun Devam 

Ettiği Durumlar 191

1. Genel Olarak 191

2. Gizli Ayıp Bulunması 192

3. Yüklenici Tarafından Kasten Gizlenmiş Ayıp 

Bulunması 195

a. Genel Olarak 195

b. Kasten Gizlemenin Gerçekleşmiş Olması İçin Gerekli Koşullar 196

c. Kasten Gizlenen Ayıplara İlişkin Özel Durumlar 200

4. Kabul Beyanının İçeriğine Dahil Edilmeyen Ayıp Bulunması 201

5. Yüklenicinin Ayıp Bildiriminin Gereği Gibi 

Yapılmadığı İtirazından Feragat Etmiş Olması 202

6. Dürüstlük Kuralı Gereği Ayıp Sebebiyle 

Sorumluluğun Devam Ettiği Durumlar 203

C. İş Sahibinin Ayıptan Doğan Haklarını Kaybetmesi 204

1. Genel Olarak 204

2. Kabulün İş Sahibi Tarafından Çekince ile Beyan 

Edilmesi 206

a. Genel Olarak Çekince Kavramı 206

b. Eserin Kabulünde Çekince Beyanı 207

c. Eserin Çekince ile Kabulünün Hukuki Sonuçları 210

III. KABULÜN YÜKLENİCİYE KARŞI SAHİP OLUNAN

 DİĞER HAKLARA ETKİSİ 210

A. Genel Olarak 210

B. Gecikme Zararlarının Tazmini 212

C. Gecikmeden Doğan Cezai Şartı Talep Hakkı 213

D. Eserdeki Eksikliklere İlişkin Talep Hakkı 214

E. Özen Borcuna Aykırılıktan Doğan Zararların Tazmini 217

F. Haksız Fiil Talepleri 218

IV. KAMU İHALE MEVZUATINA TABİ İNŞAAT

 SÖZLEŞMELERİNDE KESİN KABULÜN HUKUKİ

 SONUÇLARI 221

A. Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu’na Tabi İnşaat 

Sözleşmeleri Bakımından 221

B. Devlet İhale Kanunu’na Tabi İnşaat Sözleşmeleri 

Bakımından 224

V. ESERİN KABULÜNDE İSPAT YÜKÜ 226

A. Genel Olarak 226

B. Kabul Varsayımında İspat Yükü 229

1. Açık Ayıplara İlişkin Kabul Varsayımında İspat 

Yükü 229

2. Gizli Ayıplara İlişkin Kabul Varsayımında İspat 

Yükü 232

C. Yüklenici Tarafından Ayıbın Kasten Gizlenmesi Durumunda İspat Yükü 234

VI. ESERİN KABULÜNDEN SONRA ESERDEKİ AYIBA

 İLİŞKİN OLARAK İŞ SAHİBİNİN BAŞVURABİLECEĞİ

 HUKUKİ İMKÂNLAR 234

SONUÇ ..239

KAYNAKÇA 245Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Özel Hukuk Anabilim Dalı Doktora Programı kapsamında doktora tezi olarak hazırlanan bu çalışma, 05.08.2019 tarihinde Prof. Dr. İhsan ERDOĞAN, Prof.     Dr. Hasan AYRANCI, Doç. Dr. Süleyman YILMAZ, Doç. Dr. Mehmet KILIÇ ve Doç. Dr. Yıldız ABİK’ten oluşan jüri önünde savunulmuş ve oybirliği ile başarılı bulunmuştur.

Gerek yüksek lisans gerek doktora tez danışmanlığımı üstlenerek beni onurlandıran, tez konularımın seçiminde bana yol gösteren, bilimsel ve manevi desteğini her zaman yakından hissettiğim Saygıdeğer  Hocam Prof. Dr. Hasan AYRANCI’ya en içten teşekkürlerimi sunarım.

Tezin hazırlanması sırasında tez izleme komitesinde görev alarak beni onurlandıran, değerli zamanlarını ayıran ve tez savunması sırasında kıymetli görüşlerini benimle paylaşan Doç. Dr. Süleyman        YILMAZ ve Doç. Dr. Mehmet KILIÇ’a içten teşekkür ederim. Ayrıca tez jürisinde yer alan ve tez savunması esnasında kıymetli görüşleri ile tezime katkıda bulunan Prof. Dr. İhsan ERDOĞAN ve Doç. Dr. Yıldız ABİK’e çok teşekkür ederim.

Bu tez çalışması esnasında altı ay süre ile Hamburg Max Planck Uluslararası Özel ve Karşılaştırmalı Hukuk Enstitüsü’nde çalışma imkânı buldum. Yurt dışında bulunduğum süre zarfında 2214-A Yurt Dışı Doktora Sırası Araştırma Bursu kapsamında tarafıma destek      sağlayan Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu’na katkılarından ötürü teşekkür ederim. Ayrıca uygun bir çalışma ortamı sağlayarak tez çalışmamın tamamlanmasına katkı sağlayan Hamburg Max Planck Uluslararası Özel ve Karşılaştırmalı Hukuk Enstitüsü yönetimine ve çalışanlarına şükranlarımı sunarım.

Hayatım boyunca maddi ve manevi desteklerini hiçbir zaman       esirgemeyen ve her daim yanımda olan sevgili aileme sonsuz teşekkürlerimi sunarım.

Son olarak bu çalışmanın basımını üstlenen Sayın Muharrem       BAŞER’e ve emeği geçen tüm Yetkin yayınevi çalışanlarına teşekkürlerimi sunarım.

Yorum Yap

Lütfen yorum yazmak için oturum açın ya da kayıt olun.
İlgili Yayınlar