Hukuka Dair (Yazılar)

Yayınevi: Yetkin Yayınları
Yazar: Yusuf KARAKOÇ
ISBN: x9786050507461x
318,75 TL 375,00 TL

Adet

 
   0 yorum  |  Yorum Yap
Kitap Künyesi
Yazar Yusuf KARAKOÇ
Baskı Tarihi 2021/02
Baskı Sayısı 1
Boyut 16x24 cm (Standart Kitap Boyu)
Cilt Karton kapak
Sayfa Sayısı 227

Elinizdeki kitap , zaman içinde değişik vesilelerle yapılan konuşmalar ile sunulan Tebliğlerin/Bildirilerin düzeltilmiş-düzenlenmiş metinlerinin yayımlanmış halidir. Doğrudan Makale olarak yazılıp yayımlanmış olan birkaç metin de bunlar arasında yer almaktadır.

Metinler, esasa müessir olmayan bazı düzeltme ve düzenlemeler dışında, ilk yayımlandıkları halleri ile muhafaza edilmeye gayret edilmiştir. Zamana yayılı olarak kaleme alınmış olmaları bir anlamda bazı tekrarları, değişim ve dönüşümleri de beraberinde getirmiştir.

Benimkisi, bir arayıştır; hukukun ne, hukukçunun kim olduğunu öğrenmeye çalışmaktır. Yapılan tarifleri anlamakta ve gerçek hayatta karşılıklarını bulmakta yaşadığım çelişkileri bertaraf etmeye gayret etmektir. Hukuk, adaletin tecelli etmesidir. Adalet, izafi ise, hukukun da sürekli değişimdönüşüm içinde olması kaçınılmazdır. Oysa, adalet dün ne ise, bugün de odur; Asya’da ne ise, Avrupa’da odur. O, yaklaşıldıkça uzaklaşan bir idedir. İnsanlığın değişik kural ve yöntemlerle aradığı şeydir. Bazen yüz yüze gelinen; bazen uzanılsa elle tutulacak gibi sanılan; lâkin hiçbir zaman tam ve kesin olarak ulaşıldığına inanılamayan bir ide.

Biz, “Güneşi ceketimizin astarı içinde” kaybedeli çok oldu. Ne için ve nasıl sorularını çoktan unuttuk. Hep “kim için?” ile oyalanıyor, uğraşıyoruz. “Adalet yerini bulsun, isterse Dünya yıkılsın” sözünün anlamını bile bilemiyoruz. Yıkılan Dünyanın adalete ihtiyacı yoktur. “Adalet mülkün temelidir”. Adalet olmadan mülkün sağlam olması/kalması mümkün değildir. Adaletin, yıkım-zulüm aracı olarak kullanılması asla düşünülemez. Yabancı sermaye gelsin diye Adalet Reformu yapılacağını söyleyenlerin yerli sermaye ve vatandaşları için adalete ihtiyaçlarının olmadığı anlaşılmaktadır. “Adalet isteyenin elleri temiz olmalıdır”.

Kendilerini kurtarmak için kural koyanların, bir gün o kurallara mahkûm olacakları asla unutulmamalıdır. Kural, uyulabilir ve uygulanabilir ise, kuraldır. Herkese uygulanmayan kural bir zulüm aracıdır. Bir kural, herkese uygulanmıyor, uygulanamıyor ise, hiç kimseye uygulanmamalıdır.

Ahlâksızlık ve keyfilik karakter haline gelmiştir. Zaman zaman “söylediklerimi taşa söyleseydim kulak haline gelirdi” diyesi geliyor insanın. Akıllıların yetkisiz, yetkililerin akılsız olduğu toplumlarda iki yakanın bir araya gelmesinin mümkün olmadığı bilinen bir gerçektir. Doğruyu yapamayanların yanlışı düzeltmeleri mümkün değildir. Kırarak yükselenler düşerken tutunacak dal bulamazlar. Oysa, ehliyetsiz iktidar sahipleri “Yükseldik sanıyorlar alçaldıkça tabana”.

Toplumları ayakta tutan iki şey vardır; biri adalet, diğeri ehliyettir. Ancak, ehliyeti olmayanın adaleti gerçekleştirmesi mümkün değildir. Geriye sadece ehliyet kalmaktadır. Lâkin, ehliyetin ölçüsü değiş-tirilmiştir. Son günlerde bir Türkünün şu sözleri dolandı dilime;

“Alma mazlumun ahını çıkar aheste aheste, 

Yaradan senin tahtını yıkar aheste aheste”.

Ahlâkın yerle bir olduğu bir ülkede hukuktan ve adaletten söz etmek sadece avunmaktır/aldatmaktır; yalan söylemektir. Yalanın/ dolanın, hırsızlığın, yolsuzluğun kol gezdiği yerlerde yoksulluğun varlığını garip karşılamamak gerektir. Çünkü, bazıları yoksulların hakkını gasp etmekte bir sakınca görmemektedir. Ancak fakirlerin zenginlerdeki haklarının ödenmesi halinde, fakirlik meselesinin halledilmesi mümkündür. Zengini daha zengin yapan, ama fakirin zaten kaderidir denilen; güçlüyü daha güçlü ve dokunulmaz kılan, içerdeki zenginle dışardaki zengini buluşturmak için yabancı sermaye gelsin deyip onun için reform yapılan; içerdeki garibanlara zaten kahıra katlanmakla mükellef gözüyle bakılan bir yerde adalet de yoktur, merhamet de hatta insanlık da…

Makaleler, yazılıp yayımlandıkları dönemi(mi) yansıtmaktadır. Bir anlamda, kalemimin/zihnimin antrenman ürünleridir. Belki, işi ciddiye almadan üstünkörü yazılmış metinler olarak nitelendirilmeleri mümkündür. Ancak, en sıradanın da bile bir doğru-farklı cümlenin hukuk kültürüne katkısı olması ihtimali için yazılmışlar-yayımlanmışlardır. Şüphesiz benim gibi bir avarenin Dünyayı değiştirecek/dönüştürecek metinler üretmesi beklenemez. Lâkin o tür metinlerin de temelinde bir arayış-bir deneyiş; deneme-karalama vardır. Kim bilir, bu tür metinler o tür metinlerin oluşturulmasına katkıda bulunur. Yanlışların düzeltilmesi; eksiklerin tamamlanması yolu ile bir gelişimin-dönüşümün vesilesi olabilir.

Yüksek sesle düşünmelerin ve yolculuk esnasında yapılan karalamaların kayda alınmış hali olan bu metinlerin bir arada yayım lanması, gelişim-dönüşüm sürecimi göstermesi bakımından önemlidir. Yer yer hiç değişmediğim-dönüşmediğim görülecek; bazı konularda ise, dönüşüm açıkça izlenebilecektir. Bu metinlerin yayımlanması, aslında memlekette yaşanmış-yaşanamamış değişimdönüşümlere de işaret etmektedir.

Yazılardan ikisi, değerli kardeşim/meslektaşım Muhammet Özekes ile birlikte kaleme aldığımız metinlerdir. Her ikisinde dile getirdiğimiz hususların kahır ekseriyetinin halâ varlıklarını sürdürdükleri görülmektedir. Hatta, bazılarında daha vahim gelişmeler olduğu bilinmektedir.

Söylenenler söylendi; yazılanlar yazıldı, hepsi yayımlandı; tarihe kayıt düşüldü. Yaşadıklarımı, düşündüklerimi, duygularımı paylaştım. Umulur ki, bu kitabı okumanız bir hoş sohbet etmiş olmamız anlamına gelir.

Bazı kötülüğü kovdum elimle 

Bazı kötülüğü yerdim dilimle 

Gücüm yetmeyince kendi hâlimle

Haksıza buğzettim, küstüm; gel de gör.

Çıkar için lâf davulu çalmadım 

Hiçbir yerden makam, rütbe almadım 

Bildimse söyledim; korkak olmadım

Bilmediğim yerde sustum; gel de gör” .

İki ortak çalışmamızın bu kitap içinde yer almasına müsaade etmesi yanında bu Önsözü okuyup düzeltme-düzenleme ve ekleme yapması vesilesiyle Prof. Dr. Muhammet Özekes’e teşekkür ediyorum.

Yetişmemde tarifi imkânsız sıkıntılara katlanan cefakâr (rahmetli) annem ile fedakâr (rahmetli) babama; çalışmaların yapılması ve basılı metin haline dönüştürülmesi sürecinde her türlü nazıma katlanan ve sıkıntılarımı paylaşan sevgili eşim Doç. Dr. İrem Karakoç ile biricik kızım Dr. Ayşe Zehra ve biricik oğlum Ömer Faruk'a sabır, destek ve hoşgörülerinden dolayı sonsuz teşekkürler ediyorum.

Metnin basım ve yayımını üstlenen ve bunu çok kısa bir sürede gerçekleştiren Yetkin Basım Yayım ve Dağıtım A.Ş.'nin sahibi Muharrem Başer ile basımevi çalışanlarına çok teşekkür ederim.

Mükemmel iyinin düşmanıdır. Elinizdeki çalışma, mütevazı bir başlangıç olsun diye bir araya getirilmiş derleme ve müsvedde bir metindir. Düzeltilmesi, değişmesi, gelişmesi ve olgunlaşması zamana bağlıdır. (Varsa) bir boşluğu doldurur, duyulan bir ihtiyacı giderebilirse, çalışma amacına ulaşmış olacaktır. Marifet iltifata tâbidir; iltifatsız meta zayidir. Eleştirileriniz yolumuza ışık tutacaktır


ÖNSÖZ 7

İÇİNDEKİLER 11

BİRİNCİ KISIM 

SOSYAL DÜZEN

BİRİNCİ BÖLÜM

SOSYAL DÜZEN KURALLARININ İŞLEVİ 19

İKİNCİ BÖLÜM 

HUKUKUN ANLAMI

G İ R İ Ş 27

I. HUKUKUN YERELLİĞİ – EVRENSELLİĞİ SORUNU 28

II. HUKUKUN KAYNAĞI 29

III. HUKUKUN ANLAMI 31

GENEL DEĞERLENDİRME 33

SON SÖZ 35

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

HUKUK-ETİK İLİŞKİSİ

G İ R İ Ş 37

I. ETİK 38

II. HUKUK-ETİK İLİŞKİSİ 40

SON SÖZ YERİNE 42

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

HUKUKUN ADALETİ: HAKKANİYET

G İ R İ Ş 45

I. ADALET NEDİR? 46

II. ADALET KAVRAMININ FARKLI ANLAMLARI 48

III. EL YORDAMI ADALETİ – TOPLAM ADALET 51

IV.  HUKUKUN ADALETİ: HAKKANİYET 52

A. Hukukî Düzenlemelerde Hakkaniyet Kavramı 52

B. Hakkaniyet ve Adalet Kavramlarının Karşılaştırılması 53

DEĞERLENDİRME 54

SON SÖZ YERİNE 56

BEŞİNCİ BÖLÜM  

KANUNÎLİK-YASALLIK-HUKUKÎLİK ÜZERİNE DÜŞÜNCELER

ÖZET 61

G İ R İ Ş 62

I. KAVRAM – TERİM 63

II. KANUN-YASA 63

III. HUKUK 64

IV. KANUNÎLİK-YASALLIK-HUKUKÎLİK 66

SONUÇ YERİNE 68

İKİNCİ KISIM 

HUKUK ÖĞRETİMİ ve HUKUKÇU EĞİTİMİ

BİRİNCİ BÖLÜM 

YÜKSEK ÖĞRETİM SİSTEMİ ÜZERİNE DÜŞÜNCELER

G İ R İ Ş 71

I. YÖNETİM SORUNLARI 71

II. AKADEMİK SORUNLAR 75

III. MALÎ SORUNLAR 81

IV. EĞİTİM ANLAYIŞI ve ÖĞRENCİYE BAKIŞ AÇISI 84

V. ÖZEL ÜNİVERSİTELERİN DURUMU 85

VI. DİĞER TESBİT ve BAZI ÖNERİLER 86

SON  SÖZ 88

İKİNCİ BÖLÜM 

HUKUK ÖĞRETİM ve EĞİTİMİNİN YENİDEN YAPILANDIRILMASI

G İ R İ Ş 89

I. AKTİF EĞİTİM YÖNTEMİ 89

II. HUKUK EĞİTİMİ ANABİLİM DALI 90

A. Gerekçe 90

B. İçerik 91

1. Hukuk Başlangıcı 91

2. Hukuk Metodolojisi 91

3. Adlî Yazışma ve Hukuk Dili 92

4. Hukuk Etiği 92

C. Kadro 92

SON SÖZ 93

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

HUKUK FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN GÖZÜYLE PROBLEME DAYALI ÖĞRENME (AKTİF EĞİTİM) 

1. G İ R İ Ş 96

2. YÖNTEM 96

3. TESBİTLER 97

4. ÖĞRENCİLERİN PROBLEME DAYALI ÖĞRENME YÖNTEMİNİ DEĞERLENDİRMESİ 98

4.1. Olumlu Buldukları Yanlar 98

4.2. Olumsuz Buldukları Yanlar 98

4.3. Önerileri 99

5. PROBLEME DAYALI ÖĞRENME HAKKINDA DÜŞÜNCELER 99

6. ÖĞRENCİLERİN GÖRÜŞLERİNDEN ALINTILAR 100

7. SONUÇ 105

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

MECELLE

G İ R İ Ş 107

I. MECELLE-İ AHKÂMI ADLİYE’NİN KAPSAMI ve NİTELİKLERİ 108

II. MECELLE-İ AHKÂMI ADLİYE’NİN CUMHURİYET DÖNEMİ TÜRK HUKUKUNA ETKİLERİ 109

III. MECELLE-İ AHKÂMI ADLİYE’NİN GÜNÜMÜZ 

TÜRKÇESİ İLE İFADE EDİLMESİ 110

SON SÖZ 112

BEŞİNCİ BÖLÜM 

HUKUK FAKÜLTELERİNDE OKUTULAN 

(Medenî Hukuk ve Hukuk Başlangıcı) 

DERS KİTAPLARINDA YER ALAN MECELLE HAKKINDAKİ GÖRÜŞLER ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME

Özet 115

Abstract 116

G İ R İ Ş 116

I. YÖNTEM 118

II. HUKUK BAŞLANGICI KİTAPLARINDA YER ALAN MECELLE HAKKINDAKİ AÇIKLAMALAR 118

A. Genel Açıklama 118

B. Hukuk Giriş ve Hukukun Temel Kavramları 119

C. Hukuka Giriş 120

Ç.  Hukuk Başlangıcı Hukukun Temel Kavram ve 

Kurumları 120

D. Hukuk Başlangıcı Hukukun Temel Kavram ve 

Kuramları 124

E. Hukuka Giriş 125

F. Hukuka Giriş ve Hukukun Temel Kavramları 127

G. Hukuk Başlangıcı 128

Ğ. Temel Hukuk Bilgisi 128

H. Herhangi Bir Açıklamanın Yer Almadığı Kitaplar 129

I. Ara Değerlendirme 129

III. MEDENÎ HUKUK (ve BAŞLANGIÇ HÜKÜMLERİ)   KİTAPLARINDA YER ALAN MECELLE HAKKINDAKİ  AÇIKLAMALAR 130

A. Genel Açıklama 130

B. Türk Medenî Hukuku (Başlangıç Hükümleri-Kişiler Hukuku) 131

C. Medeni Hukuka Giriş 134

Ç. Medeni Hukuk Başlangıç Hükümleri (TMK m. 1-7) 135

D. Türk Özel Hukuku Cilt I Temel Kavramlar ve Medenî Kanunun Başlangıç Hükümleri 136

E. Medenî Hukuk Dersleri Başlangıç Hükümleri ve Kişiler Hukuku 137

1- Meseleci (Kazuistik) Metot: 137

F. Medenî Hukuk’a Giriş 138

G. Medeni Hukuka Giriş ve Türk Medeni Kanunu’nun Başlangıç Hükümleri 139

Ğ.  Medenî Hukuk Giriş Kaynaklar Temel Kavramlar 140

H. Medenî Hukuk’un Temel Kavramları 141

A. Medeni Hukuk Genel Bölüm/Kişiler Hukuku 142

J. Herhangi Bir Açıklamanın Yer Almadığı Kitaplar 143

K. Ara Değerlendirme 144

GENEL DEĞERLEMDİRME ve SONUÇ 144

EK 147

TÜRK KANUN-U MEDENÎSİ ESBABI MUCİBE LAYİHASI 147

ALTINCI BÖLÜM 

HUKUKÇULARIN ORTAK DİLİ: KANUN DİLİ

Özet 155

LEGAL COMMON LANGUAGE: THE LAW 156

G İ R İ Ş 157

I. HUKUK KURALLARININ NİTELİĞİ-İŞLEVİ 157

II. HUKUK(ÇU) DİLİ 159

III. HUKUK(ÇU) DİLİNDE DEĞİŞİM 161

IV. HUKUK ve HUKUKÇU METİNLERİNDE YER ALAN DOĞRU OLMAYAN TERİMLERDEN ÖRNEKLER 162

A. Genel Açıklama 162

B. Şahıs-Kişi-Birey 162

C. Kanun-Yasa 163

Ç. Kanunîlik-Yasallık 164

D. Israr Etme-Direnme 164

E. Ceza Evi-Ceza İnfaz Kurumu 164

F. Talep-İstem-Müracaat-Başvuru 165

G. Yardımcı Doçent-Doktor Öğretim Görevlisi 166

V. KANUNLARIN DİLİNE İLİŞKİN TESBİTLER 166

ÜÇÜNCÜ KISIM 

YARGI

BİRİNCİ BÖLÜM 

ELEŞTİREL DÜŞÜNME ve HUKUK

G İ R İ Ş 173

I. ELEŞTİREL DÜŞÜNME 174

A. Tanım 174

B. Eleştirel Düşünebilmenin Şartları 175

C. Eleştirel Düşünmenin Boyutları 175

Ç. Eleştirel Düşünce Yapısına Sahip Kişilerin Özellikleri 177

II. HUKUKTA ELEŞTİREL DÜŞÜNME 178

A. Genel Açıklama 178

B. Muhakeme Hukuku Alanında Eleştirel Düşünme 178

C. Kanun Yapma/Kural Koyma Sürecinde Eleştirel 

Düşünme 179İKİNCİ BÖLÜM 

YARGI KARARLARININ DİLİ ve GEREKÇESİ

G İ R İ Ş 183

I. YARGI KARARLARININ DİLİ 184

II. YARGI KARARLARININ GEREKÇESİ 186

A. Gerekçe 186

B. Gerekçenin Hukukî Dayanağı 189

1. Anayasa 189

2. İdari Yargılama Usulü Kanunu 190

3. Ceza Muhakemesi Kanunu 191

4. Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu 192

C. Gerekçenin Yararları ve Sakıncaları 192

1. Yararları 192

2. Sakıncaları 192

D. Eleştirilmesi Gereken Karar Türleri 193

GENEL DEĞERLENDİRME ve SONUÇ 193

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

VERGİ YARGILAMASI HUKUKUNDA AVUKATIN ROLÜ

G İ R İ Ş 195

I.  HUKUKÇUNUN YARGILAMA HUKUKUNDAKİ 

KONUMU 196

II. VERGİ YARGILAMASI HUKUKUNDA AVUKATIN 

ROLÜ 200

A. Genel Açıklama 200

B. Vergi Yargılaması Hukukunda Avukatlık Hizmetinden Yararlanılmamasının Nedenleri 203

1.  Genel Olarak 203

2. Vergi Hukuku Öğretimi 205

3.  Avukatlık Stajı 210

4. Meslek İçi Eğitim 212

5. Vergi Alanının Hukuklaşamamış Olması 213

III. VERGİ YARGILAMASI HUKUKUNDA VEKÂLET 214

A. Genel Açıklama 214

B. Vekilin Avukat Olması Zorunluluğu Olan Haller 215

C. Vekâletnamenin Düzenlenmesi ve Mahkemeye 

Verilmesi 216

Ç. Vekâletname Olmadan Dava Açılması 217

D. Avukat Olmayan Vekilin Dava Açması 219

E. Avukat - Müvekkil İlişkisi 221

F. Vekâlet Ücreti 222

1. Genel Olarak 222

2. Vekâlet Ücretinin Hesaplanması 223

3. Vekâlet Ücretine Karar Verme 223


ÇETİNTEMEL, Harun; “Türkiye’de Hukuk Öğretimi (İdare Hukuku Öğretim ve Eğitimi İle Sınırlı Olarak)”, (Dş.Der., S. 92, 1997, s. 37-48). 

DERYAL, Yahya; “Türk Hukukunda Bilirkişinin Nitelikleri ve Avukatın Bilirkişilik Yapması”, (Ankara Barosu Dergisi, S. 2001/3, Yıl: 59, s. 15-36). 

GÖZÜBÜYÜK, Şeref/DİNÇER, Güven; İdari Yargılama Usulü, (Turhan Kitabevi), Ankara 1996.

GÖZÜBÜYÜK, Şeref/TAN, Turgut; İdare Hukuku C. 2, İdari Yargılama Hukuku, (Turhan Kitabevi), Ankara 1999.

GÜRİZ, Adnan (Editör); Hukuk Öğretimi Sempozyumu, (AÜHF. Yayınları No: 497), Ankara 1993.

HIRSCH, Ernst E. (Çev. Fatma SUPHİ); Anılarım (Kayzer Dönemi-Weimer Cumhuriyeti-Atatürk Ülkesi), 6. Basım, (TÜBİTAK Popüler Bilim Kitaplığı No: 45), Ankara Mayıs 2000, (Anılarım).

KANETİ, Selim ; Vergi Hukuku, 2. Bası, (Filiz Kitabevi), İstanbul 1989.

KARAKOÇ, Yusuf; “Vergi Yargılaması Hukukunun İşlevleri”, (Vergi Sorunları Dergisi, Haziran 1999, S. 129, s. 84-96), (İşlevler).

KARAKOÇ, Yusuf; “Vergi Yargılaması Hukukunda Bilirkişilik Kurumu”, (Vergi Sorunları Dergisi, Haziran 1998, S. 117, s. 104-148), (Bilirkişilik).

KARAKOÇ, Yusuf; Genel Vergi Hukuku, 3. Bası, (Yetkin Yayınları), Ankara 2004, (Genel Vergi).

KARAYALÇIN, Yaşar; Hukukda Öğretim – Kaynaklar – Metod Problem Çözme, 5. Bası, (BTHAE. Yayınları 2001/II) Ankara 2001. 

KIRBAŞ, Sadık; “Vergi Hukukunda Vekilin Konumu ve Yetkileri”, (Vergi Dünyası, S. 119, Temmuz 1991, s. 53-62).

KUMRULU, Ahmet; “Vergi Davalarında Uygulanan Gecikme Faizi Hakkında Düşünceler”, (AÜHFD., C. XL, 1988, S. 1-4, s. 237-250), (Gecikme Faizi).

KUMRULU, Ahmet; “Uzlaşmaya İlişkin Bir İçtihatları Birleştirme Kararının Işığında Vergi Hukukunda Teori, Uygulama ve Öğretim”, (Malî Hukuk, Yıl: 1989, Ocak-Şubat, S. 19, s. 3-28), (Uzlaşma).

KUMRULU, Ahmet; “Türkiye’de Vergi Yargısının İşlevi ve Hukuk Düzenine Katkısı Üzerine Bir Değerlendirme”, (II. Ulusal İdare Hukuku Kongresi, İdari Yargının Dünyada Bugünkü Durumu, 10-13 Mayıs 1993, Ankara, s. 231-240), (Vergi Yargısının İşlevi).

ÖNCEL, Mualla/KUMRULU, Ahmet; “Maliye Eğitiminde Hukuki Yaklaşım”, (Türkiye I. Maliye Eğitimi Sempozyumu 22-24 Nisan 1985, Anadolu Üniversitesi, Eskişehir 1986, s. 1-16).

PEKCANITEZ, Hakan; “Hukukta Aktif Eğitim”, (Türkiye Barolar Birliği, Hukuk Öğretimi ve Hukukçunun Eğitimi,  Uluslararası Toplantı Ankara 9,10,11 Ocak 2003), (Türkiye Barolar Birliği Yayınları: 59, Ankara 2004, s. 109-118).

SABAN, Nihal; Türk Yargı Sisteminin Etkinliği Araştırma Projesi Vergi Yargısının Etkinliği Raporu, (TESEV Yayınları 10), İstanbul 2000, (Vergi Yargısının Etkinliği).

SABAN, Nihal; Vergi Hukuku Genel Kısım, (Der Yayınları), İstanbul 2002, (Vergi Hukuku).

TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ; Hukuk Öğretimi ve Hukukçunun Eğitimi, (Uluslararası Toplantı Ankara 9,10,11 Ocak 2003), (Türkiye Barolar Birliği Yayınları: 59), Ankara 2004.

TÜRKİYE ODALAR ve BORSALAR BİRLİĞİ; Vergilemede Global Eğilimler AB ve Türk Vergi Sistemi, Özel İhtisas Komisyonu Raporu, Ankara 2001.

UYGUN, Oktay; “Türkiye’de Hukuk Öğretiminin Sorunları ve Bir Öğretim Reformu Önerisi”, (İstanbul Üniversitesi, Cumhuriyetin 75. Yıl Armağanı, İstanbul 1999, s. 359-388).


Yorum Yap

Lütfen yorum yazmak için oturum açın ya da kayıt olun.
İlgili Yayınlar