Vergi Ceza Hukuku

Yayınevi: Yetkin Yayınları
Yazar: Yusuf KARAKOÇ
ISBN: 9786050504866
255,00 TL 300,00 TL

Adet

 
   0 yorum  |  Yorum Yap
Kitap Künyesi
Yazar Yusuf KARAKOÇ
Baskı Tarihi 2019/10
Baskı Sayısı 2
Boyut 16x24 cm (Standart Kitap Boyu)
Cilt Karton kapak

VH469
Vergi Ceza Hukuku
Prof. Dr. Yusuf KARAKOÇ
2019/10 2. Baskı, 419 Sayfa
ISBN 978-605-05-0486-6


İÇİNDEKİLER

Sayfa

GİRİŞ33

GENEL KISIM

BİRİNCİ BÖLÜM

VERGİ CEZA HUKUKU HAKKINDA GENEL BİLGİLER

I.GENEL ÇERÇEVE40

II.VERGİ CEZA HUKUKUNUN KONUSU41

III.VERGİ CEZA HUKUKUNUN KAPSAMI43

IV.VERGİ CEZA HUKUKUNUN AMAÇLARI44

V.VERGİ CEZA HUKUKUNUN HUKUK SİSTEMİ

 İÇİNDEKİ YERİ45

VI.VERGİ CEZA HUKUKUNUN DİĞER

 HUKUK DALLARI İLE İLİŞKİSİ46

A.Genel Açıklama46

B.Kamu Hukuku Dalları İle İlişkisi47

1.Anayasa Hukuku İle İlişkisi47

2.Ceza Hukuku İle İlişkisi48

3.İdare Hukuku İle İlişkisi50

4.Devletlerarası Hukuk İle İlişkisi51

5.Devletlerarası Vergi Hukuku İle İlişkisi51

C.Özel Hukuk İle İlişkisi52

VII.VERGİ CEZA HUKUKUNUN KAYNAKLARI52

A.Genel Açıklama52

B.Bağlayıcı Kaynaklar53

1.Genel Olarak53

2.Anayasa53

3.Kanunlar54

4.Devletlerarası (Vergi) Andlaşmaları57

5.Cumhurbaşkanlığı Kararnameleri58

a.Genel Olarak58

b.Olağan Dönem Kararnameleri59

c.Olağanüstü Kararnameleri59

6.Cumhurbaşkanı Kararı62

7.Anayasa Mahkemesi Kararları64

8.İçtihatları Birleştirme Kararları66

C.Yardımcı Kaynaklar67

1.Genel Açıklama67

2.Yargı Kararları68

3.(Tüzük) Cumhurbaşkanı Kararı69

4.Yönetmelik70

5.Hazine ve Maliye Bakanlığı Genel Tebliğleri,

 Sirkülerleri ve Özelgeleri71

a.Genel Olarak71

b.Genel Tebliğler72

c.Sirküler73

ç.Özelge (Mukteza)74

d.Maliye Bakanlığının Açıkladığı Görüşlere

 Uygun Davranmanın Sonuçları75

6.Bilimsel Görüşler (İlmî İçtihat)75

VIII.VERGİ CEZA HUKUKUNDA KANUNÎLİK İLKESİ76

A.Genel Açıklama76

B.Suçlar İle Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin

 Kanunîliği İlkesi79

1.Genel Olarak79

2.Suçların Kanunîliği İlkesi79

3.Cezaların ve Güvenlik Tedbirlerinin

 Kanunîliği İlkesi80

C.Kabahatler İle Yaptırımlarının Kanunîliği İlkesi81

1.Kabahatlerin Kanunîliği İlkesi81

2.Yaptırımların Kanunîliği İlkesi82

Ç.Ara Değerlendirme82

IX.VERGİ USUL KANUNU’NUN TÜRK CEZA KANUNU ve

 KABAHATLER KANUNU İLE İLİŞKİSİ84

A.Genel Açıklama84

B.Vergi Usul Kanunu İle Türk Ceza Kanunu İlişkisi85

C.Vergi Usul Kanunu İle Kabahatler Kanunu İlişkisi86

X.VERGİ CEZA HUKUKU KURALLARININ

 UYGULANMASI87

A.Genel Açıklama87

B.Yer Bakımından Uygulanma87

C.Zaman Bakımından Uygulanma89

1.Genel Olarak89

2.Kanunların Yürürlüğe Girmesi89

3.Kanunların Yürürlükten Kalkması90

a.Genel Olarak90

b.Yürürlükten Kaldırma90

c.Sürenin Dolması91

ç.Anayasa Mahkemesinin (Yürürlükten) Kaldırma

 Kararı Vermesi91

4.Kanunlarının Geçmişe Yürümemesi91

5.Lehe Olan Kanunun Uygulanması İlkesi92

6.Yürürlükte Olan Kanunun Uygulan(a)maması -

 Zamanaşımı94

Ç.Anlam Bakımından Uygulanması95

1.Genel Olarak95

2.Yorum Çeşitleri95

a.Genel Olarak95

b.Yasama Yorumu95

c.İdarî Yorum96

ç.Yargı Yorumu97

d.Bilimsel Yorum (İlmî İçtihat)97

3.Yorum Yöntemleri98

a.Genel Olarak98

b.Lafzî (Deyimsel) Yorum Yöntemi98

c.Sistematik Yorum Yöntemi98

ç.Tarihî Yorum Yöntemi99

d.Amaca Göre (Gaî) Yorum Yöntemi100

4.Kıyas Yasağı101

İKİNCİ BÖLÜM

VERGİ CEZA HUKUKUNA İLİŞKİN

TEMEL KAVRAM ve KURUMLAR

I.GENEL ÇERÇEVE106

II.TEMEL KAVRAMLAR107

A.Genel Açıklama107

B.Suç – Kabahat107

1.Suç107

2.Kabahat108

C.Ceza – Güvenlik Tedbiri – İdarî Yaptırım108

1.Ceza108

2.Güvenlik Tedbiri109

3.İdarî Yaptırım109

Ç.Fiil - Fail109

1.Fiil109

2.Fail110

D.Vergi Kabahatleri ve Suçları110

E.Vergi Cezaları – Diğer Cezalar111

III.SUÇUN İŞLENMESİNDE ÖZELLİK GÖSTEREN HALLER112

A.Genel Açıklama112

B.Teşebbüs114

C. İştirak (Katılma) (Failin Çokluğu)116

Ç.Tekerrür (Tekrarlanma)118

D.Birleşme (İçtima) (Kabahatin/Suçun Çokluğu)124

1.Genel Olarak124

2.Vergi Kabahatlerinde Birleşme124

a.Genel Olarak124

b.Kabahatler Kanunu’nda Birleşme125

aa.Genel Olarak125

bb.Bir Fiille Birden Çok Kabahatin İşlenmesi125

cc.Aynı Kabahatin Birden Fazla İşlenmesi125

çç.Bir Fiil İle Hem Kabahat Hem de

 Suç İşlenmesi126

c.Vergi Usul Kanunu’nda Birleşme126

aa.Genel Olarak126

bb.Tek Fiil İle Çeşitli Kabahatlerin İşlenmesi126

aaa.Genel Olarak126

bbb.Tek Fiille Farklı Vergilerin Zıyaa

 Uğratılması126

ccc.Tek Fiil İle Farklı Kabahatlerin

 İşlenmesi127

cc.Ayrı Fiillerle Farklı Kabahatlerin İşlenmesi131

aaa.Genel Olarak131

bbb.Ayrı Fiillerle Farklı Vergi Kabahatlerinin

 İşlenmesi131

ccc.Ayrı Fiillerle Aynı Türden Birden Çok

 Vergi Kabahati İşlenmesi131

3.Vergi Suçlarında Birleşme132

a.Genel Olarak132

b.Kaçakçılık Suçunda Birleşme133

aa.Ayrı Fiillerle Birden Çok Kaçakçılık

 Suçu İşlenmesi133

bb.Tek Fiil İle Birden Çok Kaçakçılık

 Suçu İşlenmesi134

c.Vergi Mahremiyetinin İhlâli Suçunda Birleşme136

ç.Mükelleflerin Özel İşlerini Yapma Suçunda

 Birleşme137

D.Müteselsil (Zincirleme) Suç138

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

VERGİ CEZA HUKUKUNDA SORUMLULUK

I.GENEL ÇERÇEVE144

II.VERGİ (CEZA) HUKUKUNDA EHLİYET146

A.Genel Açıklama146

B.Vergi Ceza Hukukunda Ehliyet148

III.VERGİ KABAHATLERİNDE SORUMLULUK149

A.Genel Açıklama149

B.Gerçek Kişiler Bakımından150

1.Genel Olarak150

2.Küçük ve Kısıtlıların Temsilcilerinin Sorumluluğu150

C.Tüzel Kişiler Bakımından152

Ç.Özellikli Durumlar153

1.Genel Olarak153

2.Failin Yerine Mükellef ve/ya da

 Vergi Sorumlusunun Muhatap Alınması153

3.Bilgi Vermekten Çekinenlerin Ceza Sorumluluğu156

4.Vergi Karnelerinden Dolayı Ceza Sorumluluğu157

5.Damga Vergisinde Ceza Sorumluluğu157

IV.VERGİ SUÇLARINDA SORUMLULUK158

A.Genel Açıklama158

B.Vergi Kaçakçılığı Suçunda Sorumluluk159

C.Diğer Vergi Suçlarında Sorumluluk161

V.VERGİ CEZA HUKUKUNDA MÜTESELSİL

 SORUMLULUK162

A.Genel Açıklama162

B.Damga Vergisinde Müteselsil Sorumluluk162

C.Tasfiye Memurlarının Müteselsil Sorumluluğu163

Ç.Meslek Mensuplarının Müteselsil Sorumluluğu163

D.Motorlu Taşıtlar Vergisinde Müteselsil Sorumluluk164

İKİNCİ KISIM

BİRİNCİ BÖLÜM

VERGİ KABAHATLERİ ve CEZALARI

I.GENEL ÇERÇEVE172

II.VERGİ CEZALARININ HUKUKÎ NİTELİĞİ174

A.Genel Açıklama174

B.Vergi Zammı Görüşü174

C.Tazminat Görüşü175

Ç.Ceza Hukuku Anlamında Para Cezası Olduğu Görüşü175

D.İdarî Yaptırım Görüşü176

III.VERGİ ZİYAI KABAHATİ ve CEZASI177

A.Genel Açıklama177

B.Vergi Ziyaı Kabahatinin Maddî Unsuru:

 Vergi Zıyaı (Kaybı)178

1.Genel Olarak178

2.Verginin Zamanında Tahakkuk Ettirilmemesi179

3.Verginin Eksik Tahakkuk Ettirilmesi180

4.Verginin Haksız Yere Geri Verilmesine

 Sebep Olunması180

5.Ara Değerlendirme180

C.Vergi Ziyaı Kabahatinin Manevî Unsuru183

Ç.Vergi Ziyaı Kabahatinin Cezası184

1.Genel Olarak184

2.Temel Vergi Ziyaı Cezası184

3.Yüzde Elli Oranında Uygulanan Vergi Ziyaı Cezası185

4.Üç Kat Olarak Uygulanan Vergi Ziyaı Cezası186

D.Ara Değerlendirme187

III.USULSÜZLÜK KABAHATLERİ188

A.Genel Açıklama188

B.Usulsüzlük Kabahatlerinin Maddî Unsuru188

1.Genel Olarak188

2.Usulsüzlük Kabahati Sayılan Fiiller189

a.Genel Olarak189

b.Birinci Derece Usulsüzlükler189

c.İkinci Derece Usulsüzlükler190

3.Netice Unsuru190

C.Usulsüzlük Kabahatlerinin Manevî Unsuru191

Ç.Usulsüzlük Kabahatlerinin Cezaları192

IV.ÖZEL USULSÜZLÜK KABAHATLERİ193

A.Genel Açıklama193

B.Özel Usulsüzlük Kabahatlerinin Maddî Unsuru ve

 Cezası193

1.Genel Olarak193

2.Fatura ve Benzeri Belgelerin Verilmemesi ve

 Alınmaması İle Diğer Şekil ve Usûl Hükümlerine

 Uyulmaması193

3.Damga Vergisinde Özel Usulsüzlük198

4.Bilgi Vermekten Çekinme ile

 Vergi Usul Kanunu'nun Muhafaza ve

 İbraz Ödevlerine Aykırı Davranılması198

5.Özel Usulsüzlük Kabahatlerinin Cezası201

C.Özel Usulsüzlük Kabahatlerinin Manevi Unsuru201

V.VERGİ CEZALARININ UYGULANMASI202

İKİNCİ BÖLÜM

VERGİ KABAHATLERİ BAKIMINDAN KUSURLULUĞU ORTADAN KALDIRAN, CEZALARI KISMEN veya

TAMAMEN SONA ERDİREN HALLER

I.GENEL ÇERÇEVE208

II.KUSURLULUĞU ORTADAN KALDIRAN HALLER209

A.Genel Açıklama209

B.Yanılma209

C.Mücbir Sebep212

III.VERGİ CEZALARINI SONA ERDİREN HALLER214

A.Genel Açıklama214

B.Vergi Cezalarını Tamamen Sona Erdiren Haller215

1.Genel Olarak215

2.Ölüm215

3.Ödeme216

C.Vergi Cezalarını Kısmen Sona Erdiren Hal:

 Cezalarda İndirim218

1.Genel Olarak218

2.Kapsamı219

a.Genel Olarak219

b.Vergi Bakımından219

c.Ceza Bakımından219

ç.Tarhiyat Bakımından220

2.Şartları220

a.Genel Olarak220

b.Vergi/Ceza İhbarnamesine Karşı

 Dava Açılmaması220

c.İndirimli Ödeme Talebinde Bulunulması220

ç.Vergi Aslı İle İndirimden Arta Kalan Cezanın

 Süresi İçinde Ödenmesi222

4.Cezalarda İndirim Oranı222

Ç.Vergi Cezalarını Kısmen veya Tamamen Sona Erdiren

 Haller-Müesseseler223

1.Genel Olarak223

2.Hata Düzeltme223

a.Genel Olarak223

b.Vergi Hatalarının Çeşitleri225

aa.Genel Olarak225

bb.Hesap Hataları225

cc.Vergilendirme Hataları226

c.Hata Düzeltmenin Kapsamı227

ç.Hataların Düzeltilmesi Usûlü229

aa.Genel Olarak229

bb.Re’sen Düzeltme229

cc.Talep Üzerine Düzeltme230

d.Vergi Cezalarında Hata Düzeltme231

aa.Genel Olarak231

bb.Başvuru Süresi ve Düzeltme232

3.Uzlaşma233

a.Genel Olarak233

b.Uzlaşma Müessesesinin Hukukî Niteliği235

c.Uzlaşma Müessesesine Yöneltilen Eleştiriler236

ç.Tarhiyat Öncesi Uzlaşma237

aa.Genel Olarak237

bb.Tarhiyat Öncesi Uzlaşmanın Konusu ve

 Kapsamı238

cc.Tarhiyat Öncesi Uzlaşma Komisyonları239

aaa.Genel Olarak239

bbb.Tarhiyat Öncesi Uzlaşma Komisyonlarının

 Oluşumu239

ccc.Uzlaşma Komisyonunun Toplanması240

ççç.Uzlaşma Komisyonu Kararlarının

 Hukukî Niteliği240

çç.Tarhiyat Öncesi Uzlaşma Talebi ve

 Uzlaşmaya Davet241

aaa.Tarhiyat Öncesi Uzlaşma Talebi241

bbb.Talep ve Davet Süresi242

ccc.Uzlaşma Davetine Uyulmaması242

dd.Tarh Edilecek Verginin Uzlaşma Komisyonuna

 ve Vergi Ödevlisine Bildirilmesi243

ee.Uzlaşma Talebinin - Davetinin İncelenmesi243

ff.Tarhiyat Öncesi Uzlaşmanın Sonuçları244

aaa.Uzlaşmaya Varılmasının Sonuçları244

bbb.Uzlaşmanın Temin Edilememesinin

 ve/ya da Uzlaşmaya Varılamamasının

 Sonuçları246

ccc.Ödeme Zamanı247

d.Tarhiyat Sonrası Uzlaşma247

aa.Genel Olarak247

bb.Uzlaşmanın Konusu ve Kapsamı248

aaa.Uzlaşma Konusu Yapılabilecek

 Vergi ve Cezalar248

bbb.Uzlaşmaya Başvurulabilecek Durumlar249

cc.Uzlaşma Komisyonları250

aaa.Genel Olarak250

bbb.Uzlaşma Komisyonlarının Oluşumu251

ccc.Uzlaşma Komisyonlarının Yetkisi252

ççç.Uzlaşma Komisyonlarının Toplanma ve

 Karar Yeter Sayısı253

ddd.Uzlaşma Komisyonu Kararlarının

 Hukukî Niteliği253

çç.Uzlaşma Talebi ve İncelenmesi255

aaa.Uzlaşma Talebinin Şekli255

bbb.Uzlaşma Talebinde Bulunma Süresi256

ccc.Uzlaşma Talebinin İncelenmesi257

aaaa.Ön İnceleme257

bbbb.Uzlaşma Talebinde Bulunanın

 Görüşmeye Çağrılması257

cccc.Uzlaşma Talebinde Bulunanın

 Çağrıya Uyması257

çççç.Uzlaşma Talebinde Bulunanın

 Çağrıya Uymaması258

dddd.Uzlaşmanın Vâki Olmaması258

eeee.Uzlaşma Toplantısının

 Yapılamaması258

dd.Uzlaşmanın Sonuçları259

aaa.Uzlaşma Talebinin Sonuçları259

bbb.Uzlaşmanın Vâki Olmasının Sonuçları259

ccc.Uzlaşmanın Temin Edilememesinin veya

 Vâki Olmamasının Sonuçları ve Yargı

 Yoluna Başvurma261

ççç.Ödeme Zamanı264

ddd.Uzlaşma ve Cezalarda İndirim264

4.Terkin265

5.Af267

IV.CEZA KESİLMESİNE ENGEL OLAN HALLER267

A.Genel Açıklama267

B.Pişmanlık ve Islah268

1.Genel Olarak268

2.Pişmanlık ve Islah Müessesesinin Kapsamı270

3.Pişmanlık ve Islah Müessesesinden Yararlanabilmenin

 Şartları271

a.Genel Olarak271

b.Kendiliğinden Haber Verme271

c.Beyanda Bulunma273

ç.Verginin Pişmanlık Zammı İle Ödenmesi274

4.Pişmanlık ve Islah Müessesesinden Yararlanmanın

 Sonuçları274

C.İzaha Davet275

1.Genel Olarak275

2.İşleyiş276

D.Zamanaşımı279

1.Genel Olarak279

2.Tarh/Ceza Kesme Zamanaşımı279

3.Tahsil Zamanaşımı281

E.Cezadan Vazgeçme282

ÜÇÜNCÜ KISIM

BİRİNCİ BÖLÜM

VERGİ SUÇLARI ve CEZALARI

I.GENEL ÇERÇEVE291

II.SUÇUN UNSURLARI293

A.Genel Açıklama293

B.Kanunî Unsur293

C.Maddî Unsur293

Ç.Hukuka Aykırılık294

D.Manevî Unsur295

III.KAÇAKÇILIK SUÇU296

A.Genel Açıklama296

B.Kaçakçılık Suçunun Kanunî Unsuru300

C.Kaçakçılık Suçunun Maddî Unsuru301

1.Genel Olarak301

2.Hareket Unsuru302

a.Genel Olarak302

b.Onsekiz Aydan Üç Yıla Kadar

 Hapis Cezasını Gerektiren Fiiller302

aa.Genel Olarak302

bb.Defter ve Kayıtlarda Hesap ve

 Muhasebe Hileleri Yapmak303

cc. Gerçek Olmayan veya Kayda Konu

 İşlemlerle İlgili Bulunmayan Kişiler Adına

 Hesap Açmak305

çç.Vergi Matrahının Azalması Sonucunu

 Doğuracak Şekilde Başka Defter,

 Belge ve Ortamlara Kayıt Yapmak306

dd.Defter, Kayıt veya Belgeleri Tahrif Etmek307

ee.Defter, Kayıt veya Belgeleri Gizlemek309

ff.Muhteviyatı İtibariyle Yanıltıcı Belge

 Düzenlemek veya Kullanmak311

c.Üç Yıldan Beş Yıla Kadar Hapis Cezasını

 Gerektiren Fiiller314

aa.Genel Olarak314

bb.Defter, Kayıt ve Belgeleri Yok Etmek314

cc.Defter Sahifelerini Yok Ederek

 Yerine Başka Yapraklar Koymak veya

 Hiç Yaprak Koymamak316

çç.Sahte Belge Düzenlemek veya Kullanmak316

ç.İki Yıldan Beş Yıla Kadar Hapis Cezasını

 Gerektiren Fiiller322

d.Ara Değerlendirme322

3.Netice Unsuru323

Ç.Kaçakçılık Suçunun Kanuna Aykırılık Unsuru325

D.Kaçakçılık Suçunun Manevî Unsuru326

E.Kaçakçılık Suçunun Cezası330

F.Kaçakçılık Suçlarının Takip Usûlü331

IV.VERGİ MAHREMİYETİNİN İHLÂLİ SUÇU333

A.Genel Açıklama333

B.Suçun Faili334

C.Suçun Unsurları336

1.Kanunî Unsur336

2.Maddî Unsur336

3.Manevî Unsur337

Ç.Vergi Mahremiyetinin İhlâli Suçunun Cezası338

D.Vergi Mahremiyetinin İhlâli Sayılmayan Haller338

E.Mükelleflerin Haysiyet, Şeref ve Haklarına Tecavüz

(Hakaret) Suçu339

V.MÜKELLEFLERİN ÖZEL İŞLERİNİ YAPMA SUÇU341

A.Genel Açıklama341

B.Fail341

C.Suçun Unsurları342

1.Kanunîlik Unsuru342

2.Maddî Unsur343

3.Manevî Unsur344

4.Hukuka Aykırılık344

Ç.Suçun Cezası345

İKİNCİ BÖLÜM

VERGİ SUÇLARI BAKIMINDAN KUSURLULUĞU ORTADAN KALDIRAN, CEZALARI KISMEN veya TAMAMEN SONA ERDİREN HALLER

I.GENEL ÇERÇEVE350

II.KUSURLULUĞU ORTADAN KALDIRAN HALLER351

A.Genel Açıklama351

B.Yanılma351

C.Mücbir Sebep352

III.CEZALARI SONA ERDİREN HALLER355

A.Genel Açıklama355

B.Ölüm356

C.Ödeme/İnfaz357

Ç.Af358

IV.YARGILAMA YAPILMASINA ve/ya da

 CEZAYA HÜKMOLUNMASINA ENGEL OLAN

 HALLER359

A.Genel Açıklama359

B.Pişmanlık ve Islah360

1.Genel Olarak360

2.Pişmanlık ve Islah Müessesesinin Kapsamı362

3.Pişmanlık ve Islah Müessesesinden

 Yararlanabilmenin Şartları363

4.Pişmanlık ve Islah Müessesesinden

 Yararlanmanın Sonuçları366

C.İzaha Davet367

1. Genel Olarak367

2. İşleyiş369

Ç.Dava (Açma) Zamanaşımı372

1.Genel Olarak372

2.Zamanaşımı Süreleri373

3.Zamanaşımı Sürelerinin Durması374

4. Zamanaşımı Sürelerinin Kesilmesi375

V.HÜKMEDİLEN CEZANIN İNFAZINI GECİKTİREN

 YA DA SONA ERDİREN HALLER376

A.Genel Açıklama376

B.Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması376

C.Ceza (İnfaz) Zamanaşımı378

1.Genel Olarak378

2.Zamanaşımı Süreleri379

3.Zamanaşımın Durması ve Kesilmesi379

KAYNAKÇA381


Elinizdeki metin ilk Baskısı 2016 yılında yapılmış olan Vergi Ceza Hukuku’nun elden geldiğince gözden geçirilmiş ve güncellenmiş halidir. Mevcut haliyle ne bir Ders Kitabı ne de Başvuru Eseri olma niteliğine sahiptir. Buna rağmen, bu halinden her iki nitelikte birer metin üretilmesi epeyce kolaylaşmış bulunmaktadır. Nitekim, alana ilişkin temel konuların ana hatları ile kavranmış ve açıklamaya gayret edilmiş olması Ders Kitabı olmasını sağlamakta ve kolaylaştırmaktadır. Yine alanın temel konularını kapsaması; açıklamaların epeyce ilmî ve kazaî içtihatlarla desteklenmesi; bazı konularda ayrıntılı tartışmalara yer verilmesi ve zengin bir Kaynakçaya sahip olması da bir Başvuru Eseri olmaya aday olduğunu göstermektedir.

Bundan sonra yapılacak baskıların iki ayrı nitelikte metinler halinde gerçekleştirilmesi düşünülmekte ve arzu edilmektedir. Ancak, bir metnin yeni baskılarının yapılması, Tıpkı Basım ya da ona yakın bir tekrar şeklinde olmadıkça çok titiz ve meşakkatli bir mesaiyi zorunlu kılmaktadır. Bunun iki önemli sebebi vardır. Bunlardan birincisi, yeni ilmî ve kazaî içtihatların taranması ve değerlendirilmesi; ikincisi de, önceki metinde yer alan bilgi ve atıfların yeni ilmî ve kazaî içtihatlar çerçevesinde yenilenmesi zaruretidir. Maalesef yayınlanan kitapların yeni baskıları tarandığında bu iki hususun gereği gibi yerine getirilemediği anlaşılmaktadır-görülmektedir. Çoğu kitabın Kaynakçasında, sonradan birçok baskı yapmış olan çalışmaların ilk baskıları  yer almaya devam etmektedir. Yeni baskılarında eklenen, değişen, gelişen görüşlerin takip edilmesine ihtiyaç duyulmamaktadır. Aynı durum, yargı kararları için de geçerlidir. Kitabın ilk basıldığı dönemde var olan kararlarda benimsenen yaklaşım sanki halâ varlığını sürdürüyormuş izlenimi uyandırılmaktadır. Oysa, çoğu zaman atıf yapılan akademik görüşlerde de, yargı kararlarında da çok farklı değişimler yaşanmış olmaktadır. Bu gelişim ve değişim yeni baskılara yansıtılmamaktadır. Çoğu zaman yayınlanmış metinlere kutsal metin muamelesi yapılmaktadır. Sanki, gelişmeler-değişmeler takip edilir ve ona göre eski düşünceler-görüşler-açıklamalar değiştirilirse bir tutarsızlık oluşur endişesi yaşanmakta gibidir. Oysa, akademik düşünce gelişme ve değişmelere ayak uydurmak zorundadır. Fikrî sabitlerin oluşmasına yol açmamalı, açılmamalıdır. Ancak, gelişme ve değişmelerin takibi ise, o kadar kolay değildir. Bunu yapmaya çalışanlar meselenin ne kadar zor ve zahmetli olduğunu ve asla eksiksiz yapılamadığını gayet iyi bilmektedir. Bazen esasa geçemeden usûl ile cebelleşerek aylarca zaman harcanmaktadır. Buna rağmen, yine de yapılmak istenen tam başarılamamaktadır. Usûl esastan önce gelir. Ancak, tek başına usûl yeterli değildir. Bu ikisi arasında olması gereken makûl dengeyi iyi ayarlamak gerekir. Bunun da o kadar kolay olmadığı tecrübelerle sabittir.

Elinizdeki metinde yukarıda ifade edilen hususlar bir ölçüde denenmiştir; ancak, başarılı olunduğu düşünülmemektedir. Çünkü, Kaynakça yenilenmiş ve zenginleştirilmiştir. Fakat, önceden atıf yapılan kaynakların yeni baskılarına sayfa atfı düzeltmesi gereği gibi yapılamamıştır. Bu yüzden, yeni asıl kaynağı görmeden bu metinin dipnotları aracılığıyla sayfa atfı yapmak sakıncalıdır. Atıf yapılan kaynaklara ulaşılmalı; bu metnin dipnotlarındaki sayfa atıflarına güvenilmemelidir. Zaten bir kaynak bizzat görülmeden-incelenmeden başkalarının atıf yaptığı sayfa numaraları esas alınarak atıf yapmak suretiyle metin üretmek tehlikeli ve yasaktır. Bu metnin atıflarında yer alan kaynakların neler olduğu bilinmeli; asıl kaynak görülerek-değerlendirilerek yazarın görüşünün ne olduğu öğrenilmelidir.

Her baskıda kaynakların yeni baskılarının kullanılması böyle bir zorluğu ve sakıncayı beraberinde getirmektedir. Kaynakların yeni baskılarını takip etmemek-değerlendirmemek de gelişmeleri-değiş­meleri takip etmeme sonucunu doğurmakta; görüşleri sınırlandırmakta ve yer yer dondurmaktadır. İkinci yöntemin akademik çalışma usûlü ile bağdaşır bir yanı yoktur. Bu yöntemi uygulamak tembellik, kolaycılık anlamına gelir. Akademisyen tembellik yapamaz ve kolaycılığa kaçamaz/sığınamaz. Yaptığı faaliyetin mahiyetine uygun hareket etmek zorundadır. Yenileri takip etmeyi, yenilenmeyi ve yenilemeyi tercih etmelidir. Eksik olacaksa da bu gayretin içinde olunmalıdır.

Özellikle son zamanlarda yapılan her türlü akademik (kitap-makale) yayında, hemen her unvanda kişiler kaynak seçmek yerine yazar seçmeyi tercih etmektedir. Kaynakçadan yazarın kimlerle arasının iyi olduğu; kimleri sevmediği; kimlerle hesaplaşmaya kalktığı açıkça görülmektedir. Eskiden ve elan akranlar arası kıskançlıklar, çekişmeler, çatışmalar böyle bir tercihin gerekçesi yapılırken, epey bir zamandır jüri üyeleri ve makale hakemleri ile hesaplaşmalar başlamıştır. Jüri üyesinin ya da hakemin eleştirisi-olumsuz kanaati, bu görev yapanların yok sayılması sonucunu doğurur hale gelmiştir. Bu bağlamda, hem kitap hem de makale şeklinde yapılan yayınların kaynakları arasında mutlaka yer alması gerekirken hiç yer verilmeyen isimlere, eserlere sıklıkla rastlanmaktadır. Bu kötü huy-hastalık dalga dalga yayılmaktadır. Takım tutar gibi yazar tutmak alışkanlık haline gelmektedir. Bu akademik dünya için tehlikeli bir gelişmedir. Aklı başında olan akademisyenlerin bu tavırlara karşı duyarlı olmaları gerekir. Bu gün başkasına yapılıyor olması, yarın kendisine de yapılabileceği anlamına gelmektedir. Yeni nesli böyle tavırlarla zehirleyenlerin çoğalmasına engel olmak gerekir. Kaynakçada yer verilen ve/ya da atıf yapılanların çoğunluğu tanınmayan kişiler; yok sayılmaya çalışılanlar ise, bilenen-tanınan kişilerdir. Bilinmek-tanınmak yok sayılmanın bir sebebi-gerekçesi olamaz. Ayrıca, görmemezlikten gelmek, var olanı yok etmez; görmeyeni kör eder. Güneş balçıkla sıvanamaz.

Bu zamana kadar yaptığım çalışmalarda yararlandığım erişilebilir olan hem her kaynağı bizzat edinmek suretiyle zengin bir kütüphaneye sahip oldum. Uzmanlık alanımla ilgili ve tanınmış yayınevleri tarafından yayınlanmış hemen her kitabı temin ettim. Sayısı sınırlı olduğu dönemlerde alan/meslek dergilerinin hemen hepsini edendim. Ancak sayısı çoğalınca her dergiyi edinebilmek imkânsız hale geldi. Buna karşılık, internet eşimi olan dergilerin büyük bir çoğunluğunu da takip etmeye gayret etmekteyim. Şahsî kütüphanemden yararlanarak ve erişme açık kaynakları takip ederek Yazarlardan değil, Kaynaklardan Kaynakça oluşturmaya gayret ettim. Şahsıma yönelik olarak gerçekleştirilmiş olan Kaynakçada yer vermeme çukuruna düşenlerin çalışmalarına da Kaynakçalarımda özellikle yer vermeye gayret ettim. Eksiklerin olması mümkün ve muhtemeldir. Bu, bir ayrımcılığın sonucu değil, belki ulaş(ıl)amamış olma ya da sıkışmış zamanın sonucu ortaya çıkmıştır. Daha sonraki çalışmalarımda ve bu metnin yeni baskılarında tesbit edebildiğim eksikleri gidermeyi taahhüt ediyorum. Bizim görevimiz, hem kendimiz yazarken ve yayın yaparken hem de birilerinin çalışmalarını değerlendirirken-denetlerken akademik teamüllere uygun bir biçimde gerekli eleştiri-öneri-katkıda bulunmaktır. Eleştirileri şahsiyete saldırı olarak nitelendirmek şahsiyetsizce bir tavır alıştır. Böyle tavır alanlar hakkındaki olumsuz kanaatin ne kadar isabetli olduğunu bizzat kendileri tavırlarıyla ortaya koymaktadır.

Bütün bunlardan sonra, göz nuru-alın teri dökerek yazın sıcak günlerinde derleyip toparlamaya çalıştığım metin elinizdedir. Anlaşılır olması için gayret ettim. Şimdilik elimden gelen budur. Allah sağlık ve afiyet verir ise, bundan sonraki baskıların daha özenli ve düzenli çıkmasına gayret etmeyi arzu ve taahhüt ediyorum. Bu metin, noksansız ve yanlışsız olma iddiası taşımamaktadır. Başka bir deyişle, hem noksanı vardır hem de yanlışı bulunabilir. Çünkü, bu metin kutsal metin değildir.

Yetişmemde tarifi imkânsız sıkıntılara katlanan cefakâr (rahmetli) annem ile fedakâr (rahmetli) babama; çalışmanın yapılması ve basılı metin haline dönüştürülmesi sürecinde her türlü nazıma katlanan ve sıkıntılarımı paylaşan sevgili eşim Doç. Dr. İrem Karakoç ile biricik kızım    Dr. Ayşe Zehra ve biricik oğlum Ömer Faruk'a sabır, destek ve hoşgörülerinden dolayı sonsuz teşekkürler ediyorum.

Metnin basım ve yayımını üstlenen ve bunu çok kısa bir sürede gerçekleştiren Yetkin Basım Yayım ve Dağıtım A.Ş.'nin sahipleri           Muharrem Başer ve Yusuf Ziya Gülkök ile basımevi çalışanlarına çok teşekkür ederim.

Mükemmel iyinin düşmanıdır. Elinizdeki çalışma, kervan yolda düzelir umuduyla bir araya getirilmiş düzeltme ve düzenleme yapılmaya çalışılmış bir metindir. Düzeltilmesi, düzenlenmesi, değişmesi, gelişmesi ve olgunlaşması zamana bağlıdır. (Varsa) bir boşluğu doldurur, duyulan bir ihtiyacı giderebilirse, çalışma amacına ulaşmış olacaktır. Marifet iltifata tâbidir; iltifatsız meta zayidir. Eleştirileriniz yolumuza ışık tutacaktır.

 

Fakülte/Buca, 26.09.2019                                        Yusuf KARAKOÇ

Yorum Yap

Lütfen yorum yazmak için oturum açın ya da kayıt olun.
İlgili Yayınlar