Hukuk Muhakemeleri Kanunu ve İlgili Mevzuat

Notlu - Gerekçeli
382,50 TL 450,00 TL

Adet

 
   0 yorum  |  Yorum Yap
Kitap Künyesi
Yazar Ramazan ARSLAN, Ejder YILMAZ, Sema TAŞPINAR AYVAZ, Emel HANAĞASI
Baskı Tarihi 2023/10
Baskı Sayısı 11
Boyut 13,5x19,5 cm (Roman Boyu)
Cilt Sert Kapak (İplik Dikiş)
Sayfa Sayısı 997

Notlu - Gerekçeli
Hukuk Muhakemeleri Kanunu ve İlgili Mevzuat
Prof. Dr. Ramazan ARSLAN - Prof. Dr.Ejder YILMAZ - Prof. Dr. Sema TAŞPINAR AYVAZ -  Doç. Dr. Emel HANAĞASI 

İÇİNDEKİLER

Sayfa

Önsöz..............................................................................................7

İçindekiler......................................................................................11

Kısaltmalar Cetveli ........................................................................17

Hukuk Muhakemeleri Kanununun Genel Gerekçesi......................21

6100 sayılı HMK ile 1086 sayılı HUMK Maddeleri

Karşılaştırma Tablosu ...................................................................37

HMK’nu Değiştiren Kanunlar Listesi..............................................55

HMK’nu Değiştiren Kanunlarla Değiştirilen HMK Maddelerini

Gösterir Cetvel ..............................................................................56

1. BÖLÜM

HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNU

Madde Sayfa

BİRİNCİ KISIM: Genel hükümler .................................1-104.......61

BİRİNCİ BÖLÜM: Görev, yetki ve

yargı yeri belirlenmesi ....……...............................1-23 ......61

Birinci Ayırım: Görev........................................... 1-4 ......61

İkinci Ayırım: Yetki ............................................ 5-19 ......67

Üçüncü Ayırım: Görevsizlik veya yetkisizlik

kararı üzerine yapılacak işlemler ve

yargı yeri belirlenmesi .................................... 20-23 ......80

İKİNCİ BÖLÜM: Yargılamaya hâkim olan

ilkeler ................................................................ 24-33 ......85

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM: Hâkimin yasaklılığı,

reddi ve hukuki sorumluluğu ............................. 34-49 ......94

Birinci Ayırım: Hâkimin davaya bakmaktan

yasaklılığı ve reddi ......................................... 34-45 ......94

İkinci Ayırım: Hâkimin hukuki sorumluluğu...... 46-49 ....109

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM: Taraflar ve

Davaya Katılan Üçüncü Kişiler.......................... 50-83 ....116

Birinci Ayırım: Tarafların ehliyetleri ................. 50-56 ....116

İkinci Ayırım: Dava arkadaşlığı........................ 57-60 ....120

12 İçindekiler

Madde Sayfa

Üçüncü Ayırım: Davanın ihbarı ve

davaya müdahale........................................... 61-70 ....123

Dördüncü Ayırım: Davaya vekâlet .................. 71-83 ....134

BEŞİNCİ BÖLÜM: Teminat................................... 84-89 ....143

ALTINCI BÖLÜM: Süreler, eski hale getirme

ve adli tatil....................................................... 90-104 ....149

Birinci Ayırım: Süreler..................................... 90-94 ....149

İkinci Ayırım: Eski hâle getirme..................... 95-101 ....153

Üçüncü Ayırım: Adli tatil...............................102-104 ....158

İKİNCİ KISIM: Dava çeşitleri, dava şartları ve

ilk itirazlar ...........................................................105-117.....164

BİRİNCİ BÖLÜM: Dava çeşitleri ........................105-113 ....164

İKİNCİ BÖLÜM: Dava şartları ve ilk itirazlar ......114-117 ....176

Birinci Ayırım: Dava şartları .........................114-115 ....176

İkinci Ayırım: İlk itirazlar ...............................116-117 ....180

ÜÇÜNCÜ KISIM: Yazılı yargılama usulü .................118-186.....182

BİRİNCİ BÖLÜM: Davanın açılması ..................118-125 ....182

İKİNCİ BÖLÜM: Cevap dilekçesi .......................126-135 ....191

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM: Cevaba cevap ve

ikinci cevap dilekçesi.............................................136 ....198

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM: Ön inceleme ..................137-142 ....199

BEŞİNCİ BÖLÜM: Tahkikat ve tahkikat

sırasındaki özel durumlar...............................143-183 ....208

Birinci Ayırım: Tahkikat................................143-146 ....208

İkinci Ayırım: Duruşma.................................147-162 ....211

Üçüncü Ayırım: Ön sorun ve

bekletici sorun .............................................163-165 ....229

Dördüncü Ayırım: Davaların birleştirilmesi

ve ayrılması.................................................166-168 ....232

Beşinci Ayırım: İsticvap................................169-175 ....236

Altıncı Ayırım: Islah ve maddi hataların

düzeltilmesi .................................................176-183 ....240

Yedinci Ayırım: Toplu mahkemelerde 

tahkikat........................................................... 183/A ....248

ALTINCI BÖLÜM: Tahkikatın sona ermesi

ve sözlü yargılama .........................................184-186 ....250

12 İçindekiler

Madde Sayfa

Üçüncü Ayırım: Davanın ihbarı ve

davaya müdahale........................................... 61-70 ....123

Dördüncü Ayırım: Davaya vekâlet .................. 71-83 ....134

BEŞİNCİ BÖLÜM: Teminat................................... 84-89 ....143

ALTINCI BÖLÜM: Süreler, eski hale getirme

ve adli tatil....................................................... 90-104 ....149

Birinci Ayırım: Süreler..................................... 90-94 ....149

İkinci Ayırım: Eski hâle getirme..................... 95-101 ....153

Üçüncü Ayırım: Adli tatil...............................102-104 ....158

İKİNCİ KISIM: Dava çeşitleri, dava şartları ve

ilk itirazlar ...........................................................105-117.....164

BİRİNCİ BÖLÜM: Dava çeşitleri ........................105-113 ....164

İKİNCİ BÖLÜM: Dava şartları ve ilk itirazlar ......114-117 ....176

Birinci Ayırım: Dava şartları .........................114-115 ....176

İkinci Ayırım: İlk itirazlar ...............................116-117 ....180

ÜÇÜNCÜ KISIM: Yazılı yargılama usulü .................118-186.....182

BİRİNCİ BÖLÜM: Davanın açılması ..................118-125 ....182

İKİNCİ BÖLÜM: Cevap dilekçesi .......................126-135 ....191

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM: Cevaba cevap ve

ikinci cevap dilekçesi.............................................136 ....198

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM: Ön inceleme ..................137-142 ....199

BEŞİNCİ BÖLÜM: Tahkikat ve tahkikat

sırasındaki özel durumlar...............................143-183 ....208

Birinci Ayırım: Tahkikat................................143-146 ....208

İkinci Ayırım: Duruşma.................................147-162 ....211

Üçüncü Ayırım: Ön sorun ve

bekletici sorun .............................................163-165 ....229

Dördüncü Ayırım: Davaların birleştirilmesi

ve ayrılması.................................................166-168 ....232

Beşinci Ayırım: İsticvap................................169-175 ....236

Altıncı Ayırım: Islah ve maddi hataların

düzeltilmesi .................................................176-183 ....240

Yedinci Ayırım: Toplu mahkemelerde 

tahkikat........................................................... 183/A ....248

ALTINCI BÖLÜM: Tahkikatın sona ermesi

ve sözlü yargılama .........................................184-186 ....250

İçindekiler 13

Madde Sayfa

DÖRDÜNCÜ KISIM: İspat ve deliller .......................187-293 253

BİRİNCİ BÖLÜM: Genel hükümler.....................187-198 253

İKİNCİ BÖLÜM: Belge ve senet.........................199-224 261

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM: Yemin .................................225-239 292

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM: Tanık .............................240-265 301

BEŞİNCİ BÖLÜM: Bilirkişi incelemesi................266-287 321

ALTINCI BÖLÜM: Keşif.....................................288-292 350

YEDİNCİ BÖLÜM: Uzman görüşü ............................293 355

BEŞİNCİ KISIM: Hüküm ve davaya son veren

taraf işlemleri......................................................294-315 356

BİRİNCİ BÖLÜM: Hüküm ..................................294-303 356

İKİNCİ BÖLÜM: Hükmün tashihi tavzihi ve

tamamlanması ...............................................304-306 366

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM: Davaya son veren

taraf işlemleri..................................................307-315 369

ALTINCI KISIM: Basit yargılama usulü....................316-322 375

YEDİNCİ KISIM: Yargılama giderleri ve

adli yardım..........................................................323-340 383

BİRİNCİ BÖLÜM: Yargılama giderleri................323-333 383

İKİNCİ BÖLÜM: Adli yardım ..............................334-340 394

SEKİZİNCİ KISIM: Kanun yolları .............................341-381 402

BİRİNCİ BÖLÜM: İstinaf ....................................341-360 402

İKİNCİ BÖLÜM: Temyiz.....................................361-373 422

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM: Yargılamanın iadesi............374-381 435

1086 sayılı HUMK’nun 427-454.

HÜKÜMLERİ ................................................................... 443

DOKUZUNCU KISIM: Çekişmesiz yargı..................382-388 453

ONUNCU KISIM: Geçici hukuki korumalar ..............389-406 461

BİRİNCİ BÖLÜM: İhtiyati tedbir .........................389-399 461

İKİNCİ BÖLÜM: Delil tespiti ve diğer

geçici hukuki korumalar .................................400-406 ....481

ONBİRİNCİ KISIM: Tahkim......................................407-444.....487

ONİKİNCİ KISIM: Son hükümler..............................445-452.....521

14 İçindekiler

2. BÖLÜM

İLGİLİ MEVZUAT

Sayfa

— Adlî Yargı İlk Derece Mahkemeleri ile

Bölge Adliye Mahkemelerinin Kuruluş,

Görev ve Yetkileri Hakkında Kanun.......................................533

— Aile Mahkemelerinin Kuruluş, Görev ve

Yargılama Usullerine Dair Kanun ..........................................555

— Avukatlık Kanunu ve Avukatlık Kanun

Yönetmeliği (ilgili maddeler)...................................................559

— Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi...............................................581

— Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına

Dair (Covid-19 İle İlgili) Kanun (ilgili maddeler)......................593

— Bilirkişilik Kanunu ve Bilirkişilik Yönetmeliği...........................595

–– 2021 Yılı Bilirkişilik Asgari Ücret Tarifesi................................639

— Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu (ilgili maddeler).....................643

— Harçlar Kanunu (ilgili maddeler) ............................................649

— Hukuk Muhakemeleri Kanunu Gider Avansı Tarifesi .............669

— Hukuk Muhakemeleri Kanunu Hakem Ücret Tarifesi .............671

— Hukuk Muhakemeleri Kanunu Tanık Ücret Tarifesi ...............673

— Hukuk Muhakemelerı̇nde Ses ve Görüntü Nakledı̇lmesı̇

Yoluyla Duruşma İcrası Hakkında Yönetmelı̇k ......................675

— Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu ve

Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu 

Yönetmeliği............................................................................681

— Arabuluculuk Asgari Ücret Tarifesi ........................................723

— İstanbul Tahkim Merkezi Kanunu ..........................................729

— İş Mahkemeleri Kanunu.........................................................735

— Kadastro Kanunu (ilgili maddeler)..........................................741

— Kanuni Faiz ve Temerrüt Faizine İlişkin Kanun......................749

— Milletlerarası Özel Hukuk ve Usul Hukuku Hakkında

Kanun ....................................................................................751

— Milletlerarası Tahkim Kanunu ................................................765

— Milletlerarası Tahkim Ücret Tarifesi Yönetmeliği....................780

— Milletlerarası Tahkim Ücret Tarifesi Hakkında Tebliğ ............781

14 İçindekiler

2. BÖLÜM

İLGİLİ MEVZUAT

Sayfa

— Adlî Yargı İlk Derece Mahkemeleri ile

Bölge Adliye Mahkemelerinin Kuruluş,

Görev ve Yetkileri Hakkında Kanun.......................................533

— Aile Mahkemelerinin Kuruluş, Görev ve

Yargılama Usullerine Dair Kanun ..........................................555

— Avukatlık Kanunu ve Avukatlık Kanun

Yönetmeliği (ilgili maddeler)...................................................559

— Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi...............................................581

— Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına

Dair (Covid-19 İle İlgili) Kanun (ilgili maddeler)......................593

— Bilirkişilik Kanunu ve Bilirkişilik Yönetmeliği...........................595

–– 2021 Yılı Bilirkişilik Asgari Ücret Tarifesi................................639

— Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu (ilgili maddeler).....................643

— Harçlar Kanunu (ilgili maddeler) ............................................649

— Hukuk Muhakemeleri Kanunu Gider Avansı Tarifesi .............669

— Hukuk Muhakemeleri Kanunu Hakem Ücret Tarifesi .............671

— Hukuk Muhakemeleri Kanunu Tanık Ücret Tarifesi ...............673

— Hukuk Muhakemelerı̇nde Ses ve Görüntü Nakledı̇lmesı̇

Yoluyla Duruşma İcrası Hakkında Yönetmelı̇k ......................675

— Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu ve

Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu 

Yönetmeliği............................................................................681

— Arabuluculuk Asgari Ücret Tarifesi ........................................723

— İstanbul Tahkim Merkezi Kanunu ..........................................729

— İş Mahkemeleri Kanunu.........................................................735

— Kadastro Kanunu (ilgili maddeler)..........................................741

— Kanuni Faiz ve Temerrüt Faizine İlişkin Kanun......................749

— Milletlerarası Özel Hukuk ve Usul Hukuku Hakkında

Kanun ....................................................................................751

— Milletlerarası Tahkim Kanunu ................................................765

— Milletlerarası Tahkim Ücret Tarifesi Yönetmeliği....................780

— Milletlerarası Tahkim Ücret Tarifesi Hakkında Tebliğ ............781

İçindekiler 15

Sayfa

— Mirasçılık Belgesi Verilmesi ve Terk Eden Eşin

Ortak Konuta Davet Edilmesi İşlemlerinin

Noterler Tarafından Yapılmasına İlişkin

Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik...................................785

— Noterlik Kanunu (ilgili maddeler)............................................789

— Sınai Mülkiyet Kanunu (ilgili maddeler)..................................795

— Soruşturma, Kovuşturma veya Yargılama Hedef Sürelerinin 

Belirlenmesi ve Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik................799

— Tebligat Kanunu ve Tebligat Kanununun Uygulanmasına

Dair Yönetmelik .....................................................................803

— Elektronik Tebligat Yönetmeliği .............................................845

— Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun

(ilgili maddeler) ......................................................................855

— Tüketici Hakem Heyetleri Yönetmeliği ...................................861

— Tüketici Hakem Heyeti Raportörlüğü Yönetmeliği .................875

— Yargıtay Kanunu ve Yargıtay İç Yönetmeliği

(ilgili maddeler) ......................................................................879

— Bölge Adliye ve Adlî Yargı İlk Derece Mahkemeleri İle

Cumhuriyet Başsavcılıkları İdarî ve Yazı İşleri Hizmetlerinin

Yürütülmesine Dair Yönetmelik .............................................903

KAVRAMLARA GÖRE ARAMA CETVELİ...............................1003


Bu kitap öğrenci ve uygulamacıların güvenilir bir Hukuk Muhakemeleri Kanunu (HMK) ve ilgili mevzuat metni ihtiyacını gidermek 
üzere hazırlanmıştır. 
12.01.2011 gün ve 6100 sayılı HMK, 01 Ekim 2011 tarihinde yürürlüğe girmiş ve HMK m. 450 hükmü ile 1086 sayılı Hukuk Usulü 
Muhakemeleri Kanunu (HUMK) yürürlükten kalkmıştır. 
Kitapta, HMK Geçici Madde 3 hükmü gereğince uygulanmaya 
devam olunan 1086 sayılı HUMK’nun 5236 s. K. ile yapılan değişiklikten önceki 427 ilâ 454. madde hükümlerine de yer verilmiş ve 
HUMK’nun Ek 4. madde hükmünün, HMK Geçici Madde 3 hükmü 
kapsamında olduğu değerlendirilerek, kanun yollarına ilişkin parasal 
sınırlar yeniden değerleme oranında arttırılmış şekliyle gösterilmiştir. 
Ayrıca, mukayese olanağı yapmak amacıyla eski HUMK metni de
ilgili HMK maddeleri altında farklı punto ile verilmiştir. Öte yandan 
6763 s. K. (m. 44) ile HMK’na eklenen Ek Madde 1 uyarınca bundan 
böyle Kanunda yer alan (m. 200-201; 341; 362 ve 369) parasal sınırların da her yıl yeniden değerleme oranında arttırılması benimsendiğinden, uygulanması gereken güncel rakamlara Kanunda yer verilmiştir. 
Bu arada çeşitli kanunlarla HMK’nda değişiklikler yapılmıştır: 
6217 s. K. (m. 28) ile HMK’nun 369. maddesindeki meblağ arttırılmış; 
HMK’nun 370. maddesi ve (HMK Geçici Madde 3 nedeniyle halen 
yürürlükte bulunan) HUMK’nun 438. maddesi değiştirilmiş; 6325 sayılı Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu m. 35 ile, 
HMK’nun 137, 140 ve 320. maddelerine “arabuluculuk” kelimeleri eklenmiş; 6335 s. K. m. 2 ile TTK’nun 5, 3 hükmünde yapılan değişiklik 
sonucunda, HMK m. 116, 1/c hükmü zımnen yürürlükten kalkmış ve 
HMK m. 331, 2’deki “gönderme” kelimeleri anlamını yitirmiştir. 6459 
s. K. (m. 22-24) ile HMK’nun 334, 335 ve 339. maddeleri; 6450 s. K. 
(m. 1) ile HMK’nun 373. maddesi ve HUMK’nun 429 ve 439. maddeleri değiştirilmiş ve HUMK’na Geçici Madde 4 eklenmiştir. Ayrıca, 
Anayasa Mahkemesi, HMK m. 3’ü ve m. 398’i Anayasaya aykırı bularak iptal etmiştir. 01.04.2015 gün ve 6644 s. K. ile HMK’nun 47. 
8 Önsöz
maddesi değiştirilmiş ve kısmî dava ile ilgili 109. maddesinin 2. fıkrası hükmü yürürlükten kaldırılmıştır. 01.07.2016 gün ve 6723 s. K. 
ile Geçici Madde 3 değiştirilmiştir. Bunların yanı sıra Kanunda, sırasıyla 674 s. KHK, 6754 s. K., 6758 s. K., 6763 s. K., 7035 s. K., 694 
s. K., 7078 s. K., 7101 s. K., 700 s. KHK ve 7145 s. K. ile önemli 
değişiklikler gerçekleştirilmiştir. Son olarak, 28.07.2020 tarihinde, 
7251 s. K. ile Kanunun birçok maddesi değiştirilmiş; Kanunun 
Üçüncü Kısmının Beşinci Bölümüne “Toplu Mahkemelerde Tahkikat” 
başlığını taşıyan Yedinci Ayırım ile bu Ayırım altında da 183/A maddesi ve ayrıca m. 305/A eklenmiştir. İlâve Mevzuatta da değişiklikler 
yapılmış ve bu arada, örneğin Yargıtay Kanununun çeşitli maddeleri 
değiştirilmiş; İstanbul Tahkim Merkezi Kanunu, Tüketici Hakem Heyeti Raportörlüğü Yönetmeliği, Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu Yönetmeliği, Arabuluculuk Asgarî Ücret Tarifesi, Bilirkişilik Kanunu ve Bilirkişilik Kanunu Yönetmeliği, Bölge Adliye ve Adlî 
Yargı İlk Derece Mahkemeleri İle Cumhuriyet Başsavcılıkları İdarî ve 
Yazı İşleri Hizmetlerinin Yürütülmesine Dair Yönetmelik, 6769 sayılı 
Sınai Mülkiyet Kanunu kabul edilmiştir. 
Covid-19 nedeniyle gerek maddî hukuk gerekse usul hukukunda 
hak kayıplarının önlenmesi amacıyla mahkemeler ve icra dairelerindeki işler ile davalar hakkında geçerli sürelerin durdurulmasına yönelik geçici hükümler içeren 7226 sayılı Kanunun ilgili Geçici Madde 
1 hükmü de Kitabımıza alınmıştır. 
Kitabın bu baskısında HMK ve ilgili mevzuata ilişkin güncel Anayasa Mahkemesi ve içtihadı birleştirme kararları Kitaba eklenmiş; ilgili mevzuatta gerekli güncellemeler yapılmıştır. Bu çerçevede, Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi, Bilirkişilik Asgari Ücret Tarifesi, Hukuk 
Muhakemeleri Gider Avansı Tarifesi, Hukuk Muhakemeleri Kanunu 
Hakem Ücret Tarifesi, Hukuk Muhakemeleri Kanunu Tanık Ücret Tarifesi, Arabuluculuk Asgari Ücret Tarifesi, Milletlerarası Tahkim Ücret 
Tarifesi Hakkında Tebliğ güncellenmiş; 5235 s. K. ile Yargıtay K.’na 
ilişkin değişiklikler işlenmiş; Ceza Muhakemesinde Ses ve Görüntü 
Bilişim Sisteminin Kullanılması Hakkında Yönetmelik Kitaptan çıkarılarak yerine Hukuk Muhakemelerı̇nde Ses ve Görüntü Nakledı̇lmesı̇ Yoluyla Duruşma İcrası Hakkında Yönetmelı̇k Kitaba eklenmiş ve ayrıca Soruşturma, Kovuşturma veya Yargılama Hedef 
Sürelerinin Belirlenmesi ve Uygulanmasına İlişkin Yönetmeliğe de 
Kitapta yer verilmiştir

İÇİNDEKİLER

Sayfa

Önsöz 7

İçindekiler9

Kısaltmalar Cetveli15

Hukuk Muhakemeleri Kanununun Genel Gerekçesi19

6100 sayılı HMK ile 1086 sayılı HUMK Maddeleri
Karşılaştırma Tablosu33

HMK’nu Değiştiren Kanunlar Listesi53

HMK’nu Değiştiren Kanunlarla Değiştirilen HMK Maddelerini
Gösterir Cetvel54

1. BÖLÜM

HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNU

MaddeSayfa

BİRİNCİ KISIM: Genel hükümler1-10459

BİRİNCİ BÖLÜM: Görev, yetki ve
 yargı yeri belirlenmesi……...............................1-2359

Birinci Ayırım: Görev1-459

İkinci Ayırım: Yetki5-1965

Üçüncü Ayırım: Görevsizlik veya yetkisizlik
 kararı üzerine yapılacak işlemler ve
 yargı yeri belirlenmesi20-2377

İKİNCİ BÖLÜM: Yargılamaya hâkim olan
 ilkeler24-3381

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM: Hâkimin yasaklılığı,
 reddi ve hukuki sorumluluğu34-4990

Birinci Ayırım: Hâkimin davaya bakmaktan
 yasaklılığı ve reddi34-4590

İkinci Ayırım: Hâkimin hukuki sorumluluğu46-49103

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM: Taraflar ve
 Davaya Katılan Üçüncü Kişiler50-83109

Birinci Ayırım: Tarafların ehliyetleri50-56109

İkinci Ayırım: Dava arkadaşlığı57-60113

 

MaddeSayfa

Üçüncü Ayırım: Davanın ihbarı ve
 davaya müdahale61-70116

Dördüncü Ayırım: Davaya vekâlet71-83126

BEŞİNCİ BÖLÜM: Teminat84-89135

ALTINCI BÖLÜM: Süreler, eski hale getirme
 ve adli tatil90-104140

Birinci Ayırım: Süreler90-94140

İkinci Ayırım: Eski hâle getirme95-101144

Üçüncü Ayırım: Adli tatil102-104148

 

İKİNCİ KISIM: Dava çeşitleri, dava şartları ve
 ilk itirazlar105-117153

BİRİNCİ BÖLÜM: Dava çeşitleri105-113153

İKİNCİ BÖLÜM: Dava şartları ve ilk itirazlar114-117164

Birinci Ayırım: Dava şartları114-115164

İkinci Ayırım: İlk itirazlar116-117168

 

ÜÇÜNCÜ KISIM: Yazılı yargılama usulü118-186170

BİRİNCİ BÖLÜM: Davanın açılması118-125170

İKİNCİ BÖLÜM: Cevap dilekçesi126-135178

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM: Cevaba cevap ve
 ikinci cevap dilekçesi136185

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM: Ön inceleme137-142186

BEŞİNCİ BÖLÜM: Tahkikat ve tahkikat
 sırasındaki özel durumlar143-183195

Birinci Ayırım: Tahkikat143-146195

İkinci Ayırım: Duruşma147-162197

Üçüncü Ayırım: Ön sorun ve
 bekletici sorun163-165213

Dördüncü Ayırım: Davaların birleştirilmesi
 ve ayrılması166-168215

Beşinci Ayırım: İsticvap169-175219

Altıncı Ayırım: Islah ve maddi hataların
 düzeltilmesi176-183223

Yedinci Ayırım: Toplu mahkemelerde
 tahkikat183/A230

ALTINCI BÖLÜM: Tahkikatın sona ermesi
 ve sözlü yargılama184-186232

MaddeSayfa

DÖRDÜNCÜ KISIM: İspat ve deliller187-293235

BİRİNCİ BÖLÜM: Genel hükümler187-198235

İKİNCİ BÖLÜM: Belge ve senet199-224242

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM: Yemin225-239271

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM: Tanık240-265280

BEŞİNCİ BÖLÜM: Bilirkişi incelemesi266-287298

ALTINCI BÖLÜM: Keşif288-292325

YEDİNCİ BÖLÜM: Uzman görüşü293329

 

BEŞİNCİ KISIM: Hüküm ve davaya son veren
 taraf işlemleri294-315330

BİRİNCİ BÖLÜM: Hüküm294-303330

İKİNCİ BÖLÜM: Hükmün tashihi tavzihi ve
 tamamlanması304-306………339

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM: Davaya son veren
 taraf işlemleri307-315342

 

ALTINCI KISIM: Basit yargılama usulü316-322348

 

YEDİNCİ KISIM: Yargılama giderleri ve
 adli yardım323-340355

BİRİNCİ BÖLÜM: Yargılama giderleri323-333355

İKİNCİ BÖLÜM: Adli yardım334-340366

 

SEKİZİNCİ KISIM: Kanun yolları341-381373

BİRİNCİ BÖLÜM: İstinaf341-360373

İKİNCİ BÖLÜM: Temyiz361-373392

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM: Yargılamanın iadesi374-381404

1086 sayılı HUMK’nun 427-454.
HÜKÜMLERİ411

DOKUZUNCU KISIM: Çekişmesiz yargı382-388421

ONUNCU KISIM: Geçici hukuki korumalar389-406428

BİRİNCİ BÖLÜM: İhtiyati tedbir389-399428

İKİNCİ BÖLÜM: Delil tespiti ve diğer
 geçici hukuki korumalar400-406446

ONBİRİNCİ KISIM: Tahkim407-444451

 

ONİKİNCİ KISIM: Son hükümler445-452484

 

2. BÖLÜM

İLGİLİ MEVZUAT

Sayfa

—Adlî Yargı İlk Derece Mahkemeleri ile
 Bölge Adliye Mahkemelerinin Kuruluş,
 Görev ve Yetkileri Hakkında Kanun495

—Aile Mahkemelerinin Kuruluş, Görev ve
 Yargılama Usullerine Dair Kanun515

—Avukatlık Kanunu ve Avukatlık Kanun
 Yönetmeliği (ilgili maddeler)519

— Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi539

—Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun
 (ilgili maddeler)551

—Bilirkişilik Kanunu ve Bilirkişilik Yönetmeliği553

––Bilirkişilik Asgari Ücret Tarifesi595

— Ceza Muhakemesinde Ses ve Görüntü Bilişim Sisteminin
 Kullanılması Hakkında Yönetmelik599

—Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu (ilgili maddeler)605

—Harçlar Kanunu (ilgili maddeler)611

—Hukuk Muhakemeleri Kanunu Gider Avansı Tarifesi629

—Hukuk Muhakemeleri Kanunu Hakem Ücret Tarifesi631

—Hukuk Muhakemeleri Kanunu Tanık Ücret Tarifesi633

— Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu ve
Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu Yönetmeliği635

—Arabuluculuk Asgari Ücret Tarifesi673

—İstanbul Tahkim Merkezi Kanunu679

—İş Mahkemeleri Kanunu685

—Kadastro Kanunu (ilgili maddeler)691

—Kanuni Faiz ve Temerrüt Faizine İlişkin Kanun699

— Milletlerarası Özel Hukuk ve Usul Hukuku Hakkında
 Kanun701

—Milletlerarası Tahkim Kanunu715

—Milletlerarası Tahkim Ücret Tarifesi Yönetmeliği729

—Milletlerarası Tahkim Ücret Tarifesi Hakkında Tebliğ731

 

 

Sayfa

—Mirasçılık Belgesi Verilmesi ve Terk Eden Eşin
 Ortak Konuta Davet Edilmesi İşlemlerinin
 Noterler Tarafından Yapılmasına İlişkin
 Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik735

—Noterlik Kanunu (ilgili maddeler)739

—Sınai Mülkiyet Kanunu (ilgili maddeler)745

— Tebligat Kanunu ve Tebligat Kanununun Uygulanmasına
 Dair Yönetmelik749

—Elektronik Tebligat Yönetmeliği787

—Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun
 (ilgili maddeler)797

—Tüketici Hakem Heyetleri Yönetmeliği803

—Tüketici Hakem Heyeti Raportörlüğü Yönetmeliği817

—Yargıtay Kanunu ve Yargıtay İç Yönetmeliği
 (ilgili maddeler)821

—Bölge Adliye ve Adlî Yargı İlk Derece Mahkemeleri İle
 Cumhuriyet Başsavcılıkları İdarî ve Yazı İşleri Hizmetlerinin
 Yürütülmesine Dair Yönetmelik843

 

KAVRAMLARA GÖRE ARAMA CETVELİ937


 

– A –

Acele işler (bkz. İvedi işler)

Acentenin teslim aldığı malın satıl-ması 404

Aciz belgesi alınması 132

– avukatlık ücreti 515

Açık hesap hatası 220

Açık kanun hükmüne aykırı karar 100

Açık muvafakat 185, 872

Açık yazı veya hesap hatası 220

Açıklama ve ispat hakkı 81, 119

Ad ve soyadın değiştirilmesi 401

Adalet Bakanlığı (kanun yararına temyiz) 376, 391

Adalet komisyonu 480, 482, 483, 485, 486, 540, 541,556, 559, 611, 651, 699, 803 vd.  

Adalet ve hakkaniyet 497

Adi senetlerin ispat gücü 238

Adi yargılama usulü (bkz. Yazılı yar-gılama usulü)

Adil yargılanma hakkı 20, 81, 85, 87, 91, 96, 252, 324, 353, 368

Adlî

– araverme (bkz. Adlî tatil)

Adlî sicil kaydı 533

Adlî tatil 137, 144 vd

– görülecek iş ve davalar 145 vd

– sürelere etkisi 148

– süresi 144

Adlî tebligat ve posta gönderileri kartonu 850, 857

Adlî yardım 134, 340, 350 vd, 414, 503, 508, 606, 657, 718, 873

– arabuluculukta 606

– atanan avukat ücretinin ödenmesi 356

– ertelenen yargılama giderlerinin tahsili 355

– icra takibinde 350, 351

– kapsamı 352

– kararının kaldırılması 355

– karşılıklılık şartı 351

– talebi 353

– talebinin incelenmesi 354

– yabancının yararlanması 351

– yararlanacak kişiler 350

Adlî yardım bürosu 508

Adli yargı ilk derece mahkemesi adalet komisyonu 480, 486, 651, 858, 871, 880, 886

– başkanın görevleri 882

– çalışma usul ve esasları 880 vd

–  görevleri 871

– görüşme usulü 883

– gündeminin oluşturulması 882

– karar vermesi 883

– Kartonlar 888 vd

– müdürünün görevleri 883

– oluşumu 880

– oylama ve karar 883

– toplanması 883

– tutulacak kayıtlar 884 vd

– yazı işleri hizmetler 883 vd

Adlî yargı ilk derece mahkemeleri 473 vd, 482

Adlî yılın başlaması 144

Adliye Bilgilendirme Sistemi 803, 841

Adres kayıt sistemi 722, 729, 730, 731, 732, 742, 747 

Ağır ceza mahkemesinin görevi 478

Aile hukukundaki çekişmesiz yargı işleri 401

Aile mahkemesi hâkimi tarafından karar verilecek tedbirler 402

Aile bireylerinin doğum, ölüm, ev-lenme vakıaları 275

Aile hukuku 31, 364, 379, 401, 493, 495, 608, 624, 627, 640

Aile konutu ve ev eşyasını hangi eşin kullanmaya devam edeceği 402

Aile konutu ve hâkimin müdahalesi-nin istenmesi 402

Aile mahkemeleri 493 vd

– görevleri 493

– kuruluşu 493

– uzmanlar 494

Aile yurdu 402

Ailenin ekonomik varlığının korun-ması 494

Ailenin korunması kararlarının kay-dı 842, 845

Ailevi ilişkilerden kaynaklanan va-kıalar 275

Akdin vuku bulduğu yer mahkemesi 66

Alacaklısı ihtilaflı olan borcun mah-kemeye tevdii 403

Alelade usulü muhakeme (bkz. Yazılı yargılama usulü)

Alenilik 83

Aleniyet ilkesi 82 vd

Alıkoyma hakkı 68

Alternatif uyuşmazlık çözümü 24, 124, 643 vd,

Altsoy 88, 235, 273

Altsoyun davası 88

Amme intizamı (bkz. Kamu düzeni)

Anonim şirkette aynî sermaye ko-nulması 404

And (bkz. Yemin)

Ara kararları 199, 685, 812, 841, 862, 889

– yerine getirilmesi 862, 889

Arabulucu 603 vd 

– bilgi sistemi 618, 623 

– seçilmesi 606, 622

– sicili 618, 624-626

– hakları 605, 619-620

– – taraflarla görüşme ve iletişim ku-rulması 605, 620

– – unvanın kullanılması 605, 620

– – ücret ve masrafların istenmesi 605, 620

– yetki belgesi 611, 620

– yükümlülükleri 605-606, 619-622

– – aidat ödenmesi 606, 622

– –belge saklama 621

– – görevin özenle yerine getirilme-si 605, 620

– – görevin tarafsız biçimde yerine getirilmesi 605, 620

– –reklam yasağı 605, 620-621

– –tarafların aydınlatılması 606, 621

– –tarafsızlık 619

Arabuluculuk 182, 603 vd 

–adli yardım 606 

– anlaşma belgesi 608, 624

– dava şartı olarak 649

–eğitimi 610-611, 626-629

– eğitim kuruluşları 610-611, 626-629

– –sicili 618

– – elektronik liste 618

– faaliyeti 606-609, 622-624

– – başlaması 607, 623

– – başvuru 606, 622

– –sona ermesi 607, 623

– – sürelere etkisi 607, 623

– – yürütülmesi 606, 622

– icra edilebilirlik şerhi 608, 624

– iş mahkemelerinde 649-652

– sınavı 629-632

– tarafların anlaşması 608, 624

– temel ilkeler 604, 618-619

– – eşitlik 604, 618

– – iradi olma 604, 618

– –beyan ve belgelerin kullanılama-ması 604, 619

– –gizlilik 604, 614, 618

– teşvik 606, 622

– ücreti 605, 620, 637-639

– yetki belgesi 611

Arabuluculuk Asgari Ücret Tarifesi 611, 614, 618, 634, 636, 637 vd

Arabuluculuk Daire Başkanlığı 603, 609, 611-612, 618, 624, 633-634

Arabuluculuk Kurulu 603, 611-614, 618, 633-636

Arabuluculuk Yönetmeliği 617 vd

Arzuhal (bkz. Dava dilekçesi; dilek-çe)

Asıl dava 31, 60, 69, 119, 176, 178, 241, 410, 414, 421, 428  

Asker 65

Aslî ve ferî talep 156

Aslî müdahale 115

Aslî talep 156

Asliye ceza mahkemesinin görevi 477

Asliye hukuk mahkemelerinin göre-vi 58

Aşırı yararlanma 235, 332

Avans 25, 76, 159, 168, 319, 342, 350, 352, 355, 371, 426, 451, 459, 461, 508, 581 vd 605, 620, 663, 687, 691 vd.  

Avans Tarifesi 167, 581

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi 387, 399, 400

Avukat 122 vd, 497 vd

– asgari ücret tarifesi 513 vd

– azil 130, 131, 508

– başkasını tevkil 124, 502, 507

– dosyadan örnek alma 501 vd

– dosyaların incelenmesi 501 vd

– dosyayı incelememiş olması 126

– duruşmada uygun olmayan tutum ve davranışı 128

– geçici görevlendirme 499 vd

– hâkim veya savcıyla hısımlığı 498

– hakları 498 vd

– istifası (bkz. Vekâletten çekilmesi)

– ödevleri 498 vd

– ölümü 499, 506

– örnek çıkarabilmesi 498 vd

– stajyeri 498, 501 vd

– tebligat yapabilme hakkı 502

– uzlaşma sağlama yetkisi 499

– vekâletten çekilmesi (istifası) 129, 130, 508

– yalnız avukatların yapabileceği iş-ler 498 vd

– yetkilerinin başkaları tarafından kulla¬nılması 503 vd

Avukat ortaklığı 500 vd

Avukat stajyerinin yapacağı işler 498, 501 vd

Avukat stajyerleri kaydı 884, 887

Avukat tutma talebi 126

Avukat Bilgi Sistemi 804, 822, 829, 838, 860, 873, 875

Avukata tebligat 722

Avukatın hâkimle hısımlığı 498

Avukatın hapis hakkı 505 vd

Avukatın savcıyla hısımlığı 498 

Avukatların aynı büroda birlikte ça-lışması 500 vd

Avukatlığın amacı 497

Avukatlığın hukukî niteliği 497

Avukatlığın mahiyeti 497

Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi 504, 505, 513 vd 

– birden çok avukatla temsil 514

– hazırlanması 506

– kapsadığı işler 514

– konusu ve kapsamı 514

Avukatlık Kanunu ve Yönetmeliği 497 vd 

Avukatlık ortaklığı 499 vd 

Avukatlık sözleşmesi 504 vd

Avukatlık ücreti 504 vd

Ay olarak belirlenen sürenin hesabı 138

Aydınlatma ödevi (bkz. Hâkimin da-vayı aydınlatma ödevi)

Ayın davası 786

Ayıplı hayvanın bilirkişi tarafından muayenesi 403

Ayıplı malın satılmasına izin veril-mesi 404

Ayırma 209 vd

Ayırma kararı 177, 828, 879

Aynı düzey ve sıfattaki mahkeme 207

Aynı sebep 111, 207

Aynı yargı çevresi 207

Aynî haklar 669

Ayrılık 409

– B –

Bağlantı 156, 207

Bağlantılı dava (bkz. Bağlantı)

Bahri sigorta (bkz. Deniz sigortası)

Bakan 269

Bakanlar Kurulu üyesi 269

Bakiye karar ve ilâm harcı 323

Baro 126, 128, 356

Basılı metin 231

Basit yargılama usulü 146, 333 vd, 465, 653, 676, 870

– delillerin ikamesi 335

– dilekçelerin verilmesi 334

– hüküm 338

– iddia ve savunmanın genişletil-mesi ve değiştirilmesi yasağı 336

– ön inceleme 337

– tâbi dava ve işler 333

– tahkikat 337

– uygulanacak hükümler 339

Başka yerden getirtilecek 182

– belgeler 182

– deliller 230

Başkâtip (bkz. Yazı işleri müdürü)

Başvurma harcı 489, 592, 596, 598, 600

Bekletici sorun 205

Belge ve senet 231 vd

– aslının istenmesi 249 vd

– başka yere gönderme 203

– dosyaya koyma 203

– geri verilmesi 249

– gizli olarak saklanmasına karar verilen 204

– halefler aleyhine kullanılması 249

– saklanması 249

– yerinde incelenmesi 251

Belgelerin mahkemeye sunulması 251

Belgenin sahteliği 241, 244, 248

Belirsiz alacak ve tespit davası 150, 514

Belirsiz ve çelişkili hususların açık-latıl¬ması 85

Belirli delille ispat 227

Benzer sebep 207

Benzer vakıa ve hukuki sebep 111

Beyhude masraf yapılmaması 85

Beyyine (bkz. Delil)

Beyyine başlangıcı (bkz. Delil baş-langıcı)

Bilgi edinme kaydı 543, 834, 835, 885, 888

Bilgi sahibi olma hakkı 81

Bilgi taşıyıcıları 231

Bilimsel mütalâa 315

Bilinen adres 722

Bilirkişi 90, 191, 197, 199, 222, 244, 245, 247, 251, 265, 283 vd, 525 vd, 771 vd  

– açıklamalarının tespiti 301

– başvurulması gerektiren haller 285 vd

– bilgi sistemi 526, 553, 804, 879

– bilişim sistemi 526, 756, 804

– ceza hukuku bakımından durumu 306

– çözümü özel ve teknik bilgiyi ge-rektiren hal 285

– devletin sorumluluğu 307

– elektronik ortamda işlem yapması 879

– gideri 306

– görev alanının belirlenmesi 294

– görev süresi 295

– görevini bizzat yapma yükümlülü-ğü 298

– görevinin kapsamı 289

– görevlendirilmesi 288

– haber verme yükümlülüğü 297

– hukuk konusunda olmaması 285

– hukukî sorumluluğu 307 vd

– incelemesi 285 vd

– kabul zorunluluğu 289

– kadastroda 655 vd

– kamu görevlisi olması 306

– kasten gerçeğe aykırı rapor 307

– keşifte 312, 313

– listeleri 287 vd, 529 vd

– oy ve görüşünün değerlendiril-mesi 305

– raporu 301 vd

– – itiraz 303 vd

– – kasten gerçeğe aykırı 307

– – serbestçe değerlendirilmesi 305

– – süresi 295

– – takdiri 305

– – verilmesi 303

– reddi 291

– resmî 289

– sayısı 287

– ses ve görüntü nakli suretiyle din-len¬mesi 191

– sır saklama yükümlülüğü 299

– sorumluluğu 297, 307 vd

– tahkimde 448

– tanımı 526

– tu

tanığın 301

– ücreti 306

– yasaklılığı 291, 292

– yemini 290, 291

– yetkileri 299 vd

Bilirkişi raporu 308, 404, 427, 527, 531, 532 545

Bilirkişi Bilgi Sistemi 526, 553, 804, 879

Bilirkişi listesi 560

Bilirkişilik Asgari Ücret Tarifesi 538, 539

Bilirkişilik bölge kurulları 525, 526, 530, 534, 540, 548 

– üyeleri 541

– görevleri 548

– oluşum 540 vd

– yazı işleri hizmetleri 541 vd

– yazı işleri müdürlüğü 541 

– – tutulacak kayıtlar 543

– – – Başvuru kaydı 543

– – – Bilgi edinme kaydı 543

– – – Bilirkişi raporları arşiv kaydı 543

– – –  Bölge kurulu gündem kaydı 543

– – –  Dava işleri kaydı 543

– – – Denetim ve performans kaydı 543

– – – Disiplin soruşturma kaydı 543

– – –  Duyuru ve ilan kaydı 543

– – –  Genelge ve görüş kaydı 543

– – –  İtiraz kaydı 543

– – – Karar kaydı 543

– – –  Muhabere kaydı 543

– – –  Posta mutemet kaydı 543

– – – Teftiş kaydı 543

– – – Zimmet kaydı 543

– – tutulacak kartonlar 543

– – –  Bilirkişi listesi kartonu 543

– – – Yıllık faaliyet raporu kartonu 543

– – –  Zimmet kartonu 543

– yazı işleri müdürü 541

Bilirkişilik Daire Başkanlığı 525, 526, 534, 537, 539

– görevleri 537, 538, 539, 540

– oluşumu 537, 539

Bilirkişilik Danışma Kurulu 525, 526, 534 vd

– üyeleri 534, 535, 536

– çalışma usul ve esasları 537

–  görevleri 536, 537

– oluşumu 534, 535

Bilirkişilik temel eğitimi 538, 539, 551 vd

Bilirkişilik eğitim kuruluşları 553, 554, 555

Bilirkişilik sicili 526, 538, 540, 551, 552, 558 vd

Bilişim sistemi 526

Bilirkişilik Daire Başkanlığı 525, 526, 534, 537 vd

– başkanı 537, 538, 539, 540

– kuruluşu 537, 539

Bilirkişinin

–  bağımsızlığı 528

– bildirim yükümlülüğü 529

–  bilirkişilik sicilinden ve liste-sinden çıkarılması 561

–  çekinme yükümlülüğü 531

– denetimi 525, 538, 539, 540, 541, 545, 547, 548

– dürüstlük ve tarafsızlığı 528

– etik ilkelerle bağlılığı 528

– gerçeğe aykırı beyanda bulun-ması 385

– gider ve ücreti 306, 532

–  görev alanının belirlenmesi ve bilirkişiye bilgi verilmesi 530

– görev süresi 531

– görevi kabul yükümlülüğü 528, 529

– görevinin saygınlığı ve adalete güven 528

–  görevlendirilmesi gereken hal-ler 529

–  görevlendirilmesi ve sayısı 530

–  menfaat elde etme yasağı 529

–  oy ve görüşünün değerlendi-rilmesi 532

–  raporu 531, 532

–  reklâm yasağı 529

–  yetkileri 531

–  yetkinlik ve mesleki özeni 528

Bilirkişi listesi kaydı 830, 832

Bilirkişi Ücret Tarifesi 567, 568

Bilirkişi ve tercüman listesi kaydı 884, 887

Bilirkişilik kaydı 842, 844


Birbirine benzer sebep 208

Birden çok arabulucu 637

Birden çok avukatla temsil 514

Birden çok davacı 110

Birden çok davalı 64, 110

– yetkili mahkeme 64

Birden çok kişi 110 vd

Birden çok taşınmaz 68

Birden çok vekil 514

Birden fazla aslî talep 156, 157

Birden fazla yetkili mahkeme 72, 74

Birleştirme (bkz. Davaların birleşti-rilmesi)

Bîtaraf (tarafsız olma) 90

Borç ödemeden aciz belgesi 132

Borçlar hukukundaki çekişmesiz yargı işleri 403 vd

Borçluya ifa veya teminat gösterme-si için süre verilmesi 403

Borçtan kurtarma 233

Boşaltma limanında malların ekspe-re tespit ettirilmesi 404

Boşanma 380, 395, 402, 667, 706

Bozma 210, 376 vd

Bozma nedenleri 210, 382 vd, 391 vd, 

Bozmaya direnme 383 vd

Bozmaya uyma 383 vd

Bölge adliye mahkemeleri 481 vd

– adalet komisyonu 803 vd, 830

– – görevleri 833

– – görüşme usulü 833

– – gündeminin oluşturulması 833

– – kararlarda bulunacak hususlar 833

– – oluşumu 832

– – oylama ve karar 833

– – toplanması 833

– – tutulacak kayıtlar 832 vd

– – yazı işleri hizmetleri 830 vd

– başkanlar kurulu 804

– – karar kaydı 814

– – uyuşmazlığın giderilmesi talebi                                kaydı 814

– – yazı işleri hizmetleri 814

– başkanlığı 814

– başkanlığı yazı işleri hizmetleri 814

– bilgi işlem müdürlüğü 808 vd

– bilgi işlem müdürü 808 vd 

– bilgi işlem şefi 808 vd

– bilgisayar işletmeni 808 vd

– ceza daireleri 818 vd

– – davaların ayrılması 821

– – davaların birleştirilmesi 821

– – dosyaların tevzi 839

– – esas kaydında yılsonu devir iş-lemi 821

– – kanun yollarına başvurulması hâlinde dosyanın gönderilmesi için yapılacak işlemler 823

– – kanun yoluna başvuru işlemleri 822

– – kartonlar 820 vd

– – ön büro işlemleri 835

– – tarafların yokluğunda verilen ka-rarların tebliğe çıkarılması 822

– – tebliğnamenin tebliği 822

– – tutulacak kayıtlar 818

– cumhuriyet başsavcılığı 814 vd

– – bölümleri 839

– – dosyaların tevzii 839

– – kartonlar 817, 820, 827

– – işlerinde sıra 838

– – ön büro işlemleri 850

– – tutulacak kayıtlar 813

– danışma masası 807

– hukuk daireleri 823 vd

– – davaların ayrılması 828

– – davaların birleştirilmesi 828

– – dosyaların tevzi 839

– – kanun yollarına başvurulması hâlinde dosyanın gönderilmesi için yapılacak işlemler 830

– – kanun yoluna başvuru işlemleri 829

– – kartonlar 827 vd

-- ön büro işlemleri 835

-- tutulacak kayıtlar 823

– – yazı işleri hizmetleri 813 vd

– idarî işler müdürlüğü 807 vd

– idarî işler müdürü 807 vd

– idarî işleri 807 vd

– iş bölümü 813

– teknisyeni 807

– – işlemleri 807

– – personeli 807

Bölge adliye mahkemesinde 

– duruşma listesi 838

– kayıt ve diğer yazılı belgelerde uyulması gerekli esaslar 837

– uzman personel 813

– ortak tutulacak kayıtlar 834 vd

– – bilgi edinme kaydı 835

– – disiplin soruşturma kaydı 835

– – muhabere kaydı 834

– – teftiş kaydı 835

– – zimmet kaydı 834

– ortak tutulacak kartonlar 835 vd

– – denetim kartonu 835

– – disiplin soruşturması kartonu 835

– – genelge ve görüş kartonu 835

– – muhabere kartonu 835

– – taşınır kartonu 835

Bölge Adliye ve Adlî Yargı İlk Dere-ce Mahkemeleri ile Cumhuriyet Başsavcılıkları İdarî ve Yazı İşleri Hizmetlerinin Yürütülmesine Dair Yönetmelik 803 vd

Büyük Millet Meclisi üyesi 269

Büyükşehir belediye sınırları 312, 480

– C –

Can sigortası 75

Cebrî icra 158

Celse (bkz. Duruşma)

– harcı 127, 247, 587, 596

Cemiyet (bkz. Dernek)

Cevaba cevap dilekçesi 179

Cevap dilekçesi 

– davada 172 vd

– – cevap süresi 173

– – eksiklik bulunması 176

– – içeriği 175

– – tebliği 173

– – verilmesi 176

– – verilmemesinin sonucu 174

– – verilmesinin sonucu 176

– formu 871

– istinafta 363

– karar düzeltmede 397

Cevap süresi

– basit yargılama usulünde 334

– dava dilekçesine 174

– ikinci dilekçelerde 179

– istinaf dilekçesine karşı 364

– karar düzeltmede 397

– karşı davada 178

Ceza kovuşturması 387, 399

Ceza mahkemeleri ve hâkimlikleri 477 vd

– davaların birleştirilmesi 857

– davaların ayrılması 857

– dosyanın düzenlenmesi ve dizi listesi yapılması 860

– dosyanın incelenmesi ve örnek alınması 859

– duruşma listesi 860

– görevleri 477 vd 

– iddianamenin tebliği ve sanığın çağrılması 858

– kanun yollarına başvurulması hâlinde yapılacak işlemler 860

– kartonlar 858 vd

– kuruluşu 477

– mahkeme ön büro işlemleri 858

– mahkemelere gelen dava ve işle-rin tevzii 858

– tutulacak kayıtlar 852 vd

– yargı çevresi 478

– yazı işleri hizmetleri 852 vd

Ceza mahkemesinin görevinin belir-len¬mesi 477 vd

Ceza mahkûmiyet kararı 385, 386, 399

Ceza soruşturması 259

Ceza ve hukuk mahkemelerinin et-kisi 248

Civar hısımı (bkz. Yansoy hısımlığı)

Cumhurbaşkanı 269

Cumhuriyet Başsavcılığı 127, 195, 284, 478 vd, 745, 803 vd.

– kartonlar 849 vd

– iş bölümü 842

– ön büro işlemleri 850

– soruşturma evrakının ayrılması 849

– soruşturma evrakının birleştirilme-si 849

– soruşturma evrakının incelenmesi ve örnek alınması 851

– soruşturma ve işlerin tevzi 850

– süre belgesi 852

– tutulacak kayıtlar 842 vd

– yazı işleri hizmetleri 842 vd

Cumhuriyet savcılığı 128, 480, 489, 504

Cumhuriyet savcısı bilgi kaydı 814, 816, 843

Cumhuriyet savcısının davada yer alması 121

Cüzdanla iş yapma 239

– Ç –

Çağrı kâğıdı (bkz. Davetiye)

Çavuş 588

Çekinme kararı 89

Çekinme zorunluluğu 88

Çekilme kararı 90, 93

Çekilme kararının incelenmesi 93

Çekişmeli vakıalar 224, 319

Çeşitli kanunlardaki çekişmesiz yargı işleri 405

Çekişmesiz yargı 24, 146, 375, 401 vd, 608, 624

– adlî tatil 146

– deftere geçirme 407

– görevli mahkeme 406

– işleri 401 vd, 609, 624

– kararlarına karşı başvuru yolları 408

– kararlarının niteliği 408

– mühürleme 407

– resen araştırma ilkesinin geçerli olması 407

– yargılama usulü (basit yargılama usulü) 407

– yetkili mahkeme 406

Çizim 231, 313

Çocuğun bakım ve eğitimi için sarf etme izninin verilmesi 402

Çocuğun mallarının yönetiminin kayyı¬ma devri 402

Çocuklar hakkında koruyucu ve destekleyici tedbir kararı 402

– D –

Dağıtım kaydı 818, 820, 823, 826

Damat 237

Dava 

– açılması 165 vd

– – avans ödenmesi 167

– – basit yargılama usulünde 334

– – belgelerin birlikte verilmesi 168

– – hâkimin yargılama faaliyetinden dolayı Devlete karşı 100 vd

– – harç ödenmesi 167

– – karşı davada 176

– – milletlerarası tahkimde 689

– – tahkimde 444

– – yazılı yargılama usulünde 165

– açılmasına sebep olmama 330

– açmaya zorlanamama 79

– arkadaşlığı 110 vd

– arzuhali (bkz. Dava dilekçesi)

– çeşitleri 149 vd

– değerinin belirlenememesi 150

– dilekçesi formu 870 

– dilekçesinin içeriği 165 vd

– dava dilekçesinin kaydı 165

– dilekçesinin tebliği 168

– dosyanın incelenmesi 204, 530, 859 

– ehliyeti 107, 122, 159

– ihbarı 104, 113 vd

– ikamesi (bkz. Dava açılması)

– kendiliğinden incelenememe 79

– dava konusunun değer ve miktarı 58

– konusunun devri 171 vd

– nakli 514

– ön şartlarının yokluğu 514

– sebebi 64

– takipçileri 518

– vekilleri 514 vd, 518

– zabtı (bkz. Tutanak)

Dava açmaya zorlanamama 79

Dava dilekçesinde eksiklik bulun-ması 166 vd

Dava işleri kaydı 542, 544, 830, 832, 885, 888

Dava sırasında tarafın ölümü 109

Dava şartları 159 vd, 179, 181, 336, 367, 381, 649-652, 706, 872

– arabulucuya başvuru zorunluluğu 649-652

– çeşitleri 159

– eksikliği 161 vd

– incelenmesi 161 vd, 181

– iş mahkemelerinde 649-652

– karara bağlanması 181

– noksanlığının giderilmesi 161 vd

Dava şartlarına aykırılık 161 vd

Dava takip yetkisi 107, 159

Dava vekili 509 vd, 518

Davacı vekili 166, 175

Davacının adı soyadı 166, 175

Davacının kimlik numarası 166

Davada kanunî temsil 107

Davada teminat (bkz. Teminat)

Davadan feragat (bkz. Feragat)

Davaların

– aynı sebepten doğması 110

– ayrılması 178, 209 vd, 514, 821, 828, 857

– – avukatlık ücreti 514

– – bölge adliye mahkemesi ceza dairelerinde 821

– – bölge adliye mahkemesi hukuk dairelerinde 828

– bağımsızlığı 111

– benzer sebepten doğması 110

– birleştirilmesi 207 vd, 367, 370, 395, 397, 514, 821, 828, 857, 880

– temeli olan vakıalar 110, 211

Davaların yığılması 156

Davalının açık rızası 169

Davalının adı soyadı 166, 175

Davalının birden çok olması duru-munda yetki 64

Davalının ikametgâhı mahkemesi 63

Davalının kimlik numarası 175

Davalının yerleşim yeri mahkemesi 63

Davanın

– açılma zamanı 165

– açılmamış sayılması 30, 76, 192 vd, 348, 367, 395, 397, 514

– – yargılama gideri 348

– açılması 165, 171, 178, 330, 869, 870, 871 

– aynı sebepten doğması 207

– bakılmasına engel çıkması 77

– değiştirilmesi 185 vd, 336, 446

– ertelenmesi 109

– genişletilmesi 185 vd, 336, 446

– geri alınması 169, 199

– ıslahı (bkz. Islah)

– ihbarı 105, 113 vd

– ikame edilmemiş sayılması (bkz. Davanın açılmamış sayılması)

– inkârı 175

– konusu 171

– konusuz kalması 348, 514

– nakli 514

– tarafları 106 vd

– yenilenmesi 193 vd

Davanın halen görülmesi 160, 177

Davanın kısmen ıslahı 215, 220

Davanın tamamen ıslahı 215, 219

Davaya

– cevap 173 vd

– – cevap süresi 173

– – eksiklik bulunması 176

– – içeriği 175

– – verilmemesinin sonucu 174

– – verilmesinin sonucu 177

– müdahale 116 vd, 133, 346

– vekâlet 123 vd

Davaya son veren taraf işlemleri 328 vd

Davaya vekâletin kanunî kapsamı 124

Davaya vekâlette özel yetki verilme-sini gerektiren haller 124

Davayı

– genişletme ve değiştirme yasağı 185 vd, 336

– – tahkimde 446, 685

– geri alma yasağı 169

– ihbar 105, 113 vd

– inkâr 175

– kabul (bkz. Kabul)

– mütekabile (bkz. Karşı dava)

– takipten vazgeçme 192

– uzatmak amacı 95

Davetiye 76, 181, 190, 211, 223, 245, 260, 270, 271, 371, 658, 721, 746, 747, 750, 877

Defter tutulması 429

Deftere geçirme 407

Değişik işler kartonu 820, 827, 850, 857

Değişik işler kaydı 818, 820, 823, 825, 827, 852, 856, 857, 863, 865

Değiştirerek ve düzelterek onama 762

Delil 224 vd

– avansı 342 vd

– başka yerden getirtilecek 230

– başlangıcı 234

– belli delil 225, 227

– caiz olup olmama kararı 225

– değerlendirilmesi 231

– dayanmaktan vazgeçme 183, 230, 343

– gösterilmesi (ikamesi) 228

– gösterilmesini isteme 85

– – avans 342 vd

– hukuka aykırı elde edilen 225

– incelenmesi 230

– istinabe 230

– kati (bkz. Kesin delil)

– kadastro mahkemelerinde 658 

– sözleşmesi 227

– tahkimde 446 vd, 685 vd

– toplanması 180

– vazgeçme 182, 230, 343

– yazılı delil başlangıcı (bkz. Delil başlangıcı)

Delillerin kanuni sebep olmaksızın red¬di 382

Delillerin tespiti 145, 191, 426 vd

– acele hallerde 427

– görevli mahkeme 425

– istenebilecek haller 424

– karar 426

– tahkimde 433 vd

– talep 426

– tutanak ve diğer belgeler 428

– uygulanacak hükümler 428

– yargılama usulü 443

– yetkili mahkeme 425

Delillerin toplanması işlemleri 180

Denetim kartonu 835, 889

Denetimli serbestlik kaydı 842, 846

Denetleme kartonu 850

Deniz kazası 235

Deniz raporu tanzimi 404

Deniz raporlarının alınması 147

Deniz sigortası 71

Denizcilik ihtisas mahkemeleri 567

Denizcilik rizikolarına karşı sigorta-larda bilirkişi tayini 405

Deprem 235

Derdestlik 25, 162

Dernek üyelerinin menfaati 159

Derneklerin toplu dava açması 159

Devlet aleyhine tazminat davası 100 vd

Devletin sorumluluğu 100 vd, 311

Dışişleri Bakanlığı 585, 733 vd.

Diğer geçici hukuki korumalar 428

Diğer kanunlardaki yargılama usu-lüne ilişkin hükümler 465

Dilsiz 265, 283, 284

Direnme 381, 383, 392, 395, 468

Disiplin hapsi 32, 195, 277, 423, 847, 854

Disiplin hapsi kaydı 842, 847

Disiplin para cezası 32, 95, 105, 220, 251, 271, 277, 314, 347, 463 vd

Dispecin mahkemece tasdiki 404

Dispeççi tayini 147, 404

Dizi listesi 203, 363, 393, 860, 861, 873

Doğrudan doğruya iflâs 405

Doğruyu söyleme yükümlülüğü 84

Doğum 275

Doku alınması 315

Dosya gideri 340

Dosya üzerinden inceleme 95, 181, 292, 333, 337, 349, 417, 446, 690, 771, 821, 857, 877

Dosyadan örnek alma 501

Dosyaların incelenmesi ve örnek çıkarılması usulü

– bölge adliye mahkemelerinde 838

– ceza mahkemelerinde ve hâkimlik-lerinde 859

– hukuk mahkemelerinde 873

Dosyanın başka yere gönderilmesi 203

Dosyanın gönderilmesi 203

Dosyanın hâkimin incelemesine hazır bulundurulması 204

Dosyanın incelenmesi 859

Dosyanın işlemden kaldırılması 192

Dosyanın yenilenmesi 193, 337

Dosyaya belge konulması 203

Dosyayı inceleme hakkı 204

Dördüncü sınıf noterlik 699

– adalet memuru  699

– icra müdürü  699

Duruşma 190 vd

– aleniliği 82

– basit usulde 337

– davetiyesi 190

– dışı işlemleri 199

– disiplini 195, 197

– fotoğraf çekme 198

– gizliliği 82

– gün ve saati 199

– istinafta 369 vd

– kayıt ve yayın yasağı 198

– salonundan çıkarma 128

– soru yöneltme 197

– tahkimde 446 vd

– temyizde 380, 395

– tutanağı 199

Duruşma düzeni 195

Duruşma günü 181, 182, 192, 271, 303, 337, 371, 380, 395

Duruşma listesi 838

Duruşma listesi kartonu 821, 827

Duruşma tutanağında bulunmayan sebebe dayanılarak karar verme 100

Duruşma tutanağında tahrifat 101

Duruşma ve keşif günleri kaydı 818, 819, 823, 824

Duruşmada uygun olmayan davra-nış 128, 195

Duruşmadan çıkarma 128, 195

Duruşmaya gelmeme 181, 192

Duyuru kaydı 830, 831, 884, 886

Dürüst davranma yükümlülüğü 84

Dürüstlük kuralı 84, 169

– aykırılık halinde yargılama gider-leri 346

Düşmanlık (hâkimle) 90, 100

Düzenleme şeklindeki noter senet-leri 238, 700 vd

Düzenli yargılama 84

– E –

Ecnebi (bkz. Yabancı)

Eda davası 149

Ehlihibre (bkz. Bilirkişi)

Ehlivukuf (bkz. Bilirkişi)

Ehliyet 106 vd

Ek cevap süresi 173

Ekonomik bağlantı 156

El yazısı ile vasiyetnamenin sulh hâkimi tarafından saklanması 403

Elbirliği mülkiyet 110

Elde olmayan sebeple sürenin kaçı-rılması 140

Elektronik belge 253

Elektronik imza 28, 238, 244, 461 

Elektronik işlemler 461

Elektronik ortamdaki veri 232

Elektronik posta 270

Elektronik tebligat 719

Elektronik Tebligat Yönetmeliği 755 vd

Elektronik veri 28, 238

Emare 91, 94, 142, 236, 284

En yakın mahkeme 93, 354

Er 725

Erat 725

Ergin kılınma 401

Ergin olmayan kimsenin yemini 262

Esas kaydı 814, 818, 821, 823, 824, 842, 845, 852, 853, 857, 863, 864

Esbabı mucibe (bkz. Gerekçe)

Eserin ayıplı olup olmadığının bilir-kişiye tespit ettirilmesi 404

Eski hale getirme 140 vd

– başvuru süresi 140

– etkisi 143

– giderler 144

– inceleme mercii 142

– inceleme ve karar 143

– talebi 140

Eş 88, 235, 273

Eşin konuta daveti 401

Eşlerden birinin temsil etmek konu-sun¬da yetkili kılınması 401

Eşya hukukundaki çekişmesiz yargı işleri 403

Eşya taşımada eşyanın hasar ve eksiğinin tespit edilmesi 404

Eşyanın mirasçılardan birine tahsis edilmesi 403

Eşyanın taşınmasına ilişkin söz-leşme 671

Evlât edinme 668

Evlâtlık bağı 88, 273

Evlenme 

– butlanı 380, 395

– iptali 402, 404

Evlenme başvurusunu ret kararına kar¬şı yapılan itiraz 401

Evlenmede bekleme süresinin kaldı-rıl¬ması 401

Evlenmeye izin verme 401

Evliliğin feshi 401

Evlilik malları 667

Evlilik sona erince velayet kendi-sinde kalan eş 402

Evlilik ve genel hükümleri 667

Evrak üzerinden inceleme (bkz. Dosya üzerinden inceleme)

– F –

Faiz 588, 663 vd

– akdî 663

– kanunî 663

– mürekkep 663

– temerrüt 663

– yabancı para borcunda 664

Faks 270, 271, 432

Fazla ve esnek çalışma kaydı 830, 831, 884, 886

Feragat

– arabuluculukta 638

– davadan 124, 155, 199, 328 vd, 512, 517, 583, 589, 638

– istinaftan 364

– kanun yolundan 124

– kısmî davada 155

– sonuçları 329

– şekli 329

– tahkimde 430

– tahkimde itiraz hakkından 430

– temyizden 393

– yargılama giderleri 330

– zamanı 329

Fer’î müdahale 117 vd, 199

– gideri 346

Fer’î talep 156

Fevkalade hâllerde borçluya mühlet verilmesi 405

Fiil ehliyeti 107, 262

Fikri ve sınaî haklar hukuk mahke-mesi 522, 567

Film 231, 575, 576, 579

Fotoğraf 198, 231, 313, 532, 559, 619, 621

Fotoğraf çekme 198, 619

Füru (bkz. Altsoy)

– G – 

Gabin (bkz. Aşırı yararlanma)

Gaibe düşen miras payı 403

Gaibin mirasçıları 403

Gaiplik (bkz. gıyap) 667, 673

Gaiplik kararı 401

Gaiplik nedeniyle evliliğin feshi 401

Gaiplik veya ölmüş sayılma 667

Gayrimenkul (bkz. Taşınmaz)

Gecikmesinde ciddî zarar doğacak hal 408

Gecikmesinde sakınca olan hal 95, 108, 201, 408

Gecikmesinde zarar doğabilecek hal 126

Gecikmesinde zarar umulan hal 109, 127, 314

Geçici hukukî koruma kavramı 30, 145

Geçici hukuki korumalar 408 vd

Geçici hukuki koruma kararı 358

– adli yardımdan yararlanma 351

– yargılama usulü 333

Geçici hukuki koruma tedbiri gider-leri 340

Geçici olarak oturulan yer 65

Geçici yetkili noter yardımcısı 699

Geçmişe etkili hüküm 153

Gelecekteki hak ihlâli 159

Gelen belgenin havalesi 889

Gelin 235

Gemi ipoteğinde kayyım tayini 404

Genel ahlâk 82

Genel hükümler 57 vd

Genel kurul kararlarının iptali 380, 394, 475

Genel tatil günleri 191

Genel yetki kuralı 63

Genel yetkili mahkeme 63

Genelge ve görüş kartonu 835, 889

Genelge ve görüş kaydı 543, 546, 830, 831, 884, 885

Gerçeğin ortaya çıkması 222, 280

Gerekçe 82, 321, 338, 377

Gerekçeli karar verme zorunluluğu 81

Gerekçeli kararın yazılması 320

Gereksiz gider yapılmaması 84

Geri verilmesi istenen belgeler 891


Gider avansı 160, 167, 581 vd

Gider Avansı Tarifesi 581 vd 

Gizli duruşma 82

Gizli belge 202

Gizli yargılama işlemleri 82

Gizliliğin ihlâli 82

Gönderilen eşyanın mahkeme mari-fetiyle muayenesi 404

Görev 57 vd, 159

– dava şartı 159

Görev belgesi 557

Görev uyuşmazlığına ilişkin karar 375

Görevin belirlenmesi 57

Görevin kanunla belirlenmesi 57

Görevin niteliği 57

Görevsizlik kararı 77, 349, 490, 596

– yargılama gideri 349

Görevsizlik kararı üzerine yapılacak işlemler 75 vd

Görevsizlik ve yetkisizlik kararı kar-tonu 849

Görüntü 191, 198, 212, 231, 266, 569 vd

Görüntü kaydı 198

Görüntü nakledilmesi yoluyla du-ruşma yapılması 191, 569 vd

Görüntü nakledilmesi yoluyla istic-vap yapılması 212, 569 vd

Görüntü nakledilmesi yoluyla yemin icrası 266

Gözlem altına alınma 856

Gün olarak belirlenen sürenin he-sabı 138

Güncel hukuki yarar 150

Güncel teknik gelişme 23

Günlük muhakeme listesi 191

Güvenli elektronik imza 238, 244, 461, 533, 534, 541, 707, 745, 755 vd, 770, 804 vd


– H – 

Haczi ihtiyati (bkz. İhtiyati haciz)

Haczin kaldırılması 124

Hadise (bkz. Ön Sorun)

Hafta olarak belirlenen sürenin he-sabı 138

Hak düşürücü süre hakkında karar 187, 336

Hak ehliyeti 106

Hak ve borcun iştirak halinde olma-sı 111

Hakem 435 vd

– görevinin yerine getirilmemesi 441

– kararı 451

– – harcı 585

– kendi yetkileri hakkında karar vermeleri 442

– red sebepleri 438

– reddi usulü 439

– sayısı 435

– seçimi 436

– sorumluluğu 440

– ücreti 458, 583

– yargılaması 429 vd

– yeni 440

Hakem kararlarına karşı kanun yol-ları 454 vd

Hakem kararları saklama kaydı 864, 869

Hakem kararlarının iptali talebi 454 vd

Hakem sözleşmesi 124

Hakem Ücret Tarifesi 583 vd

Hâkim 

– davaya bakmaktan yasaklılığı 88, 291

– nasihat vermesi 90

– reddi 89, 124, 291, 366

– – vekilin yetkisi 124

– reddi usulü 91

– ret talebinin geri çevrilmesi 94

– sorumluluğu 100 vd, 124

– taleple bağlılığı 80

– tanıklığı 90

– tarafsızlığı 89

– yasaklılığı 88 vd, 291, 366, 397

Hâkim bilgi kaydı 830, 831, 884, 886

Hâkim ve savcı adayları ile avukat stajyerlerinin yazı işleri hizmetle-rinde çalıştırılması 806

Hâkim ve savcı adayları kaydı 831, 884, 886

Hâkime çocuğun malları hakkında defter sunulması 402

Hâkime rücu 101, 104

Hâkimi çekilmeye davet 92

Hâkimi kötüniyetle red 95

Hâkimi red sebepleri 90

Hâkimin çocuğun mallarının yöne-timine müdahale etmesi 402

Hâkimin belirlediği süre 138, 140

Hâkimin bizzat çekilmemesi hali 90

Hâkimin davayı aydınlatma ödevi 85

Hâkimin eşinin davası 88

Hâkimin hısımlarının davası 88, 90

Hâkimlerin hukuki sorumluluğu 100 vd, 124

Hâkimin ilgili olduğu dava 88

Hâkimin kanunen gerekmediği hal-de görüşünü açıklaması 90

Hâkimin kendisine ait dava 88

Hâkimin öğüt vermesi 90

Hâkimin ölmesi 321

Hâkimin resen harekete geçtiği hâl-ler 401

Hâkimin sorumluluğu 100 vd, 124

Hâkimle ilgili dava 88

Hâkimler ve Savcılar Kurulu 475 

Hâkimlik mesleğinin gerektirdiği bilgi 285

Hakkaniyet 449


Hakkın 

– devri 232

– doğumu 232

– düşürülmesi 232

– ikrarı 232

– itfası 232

– varlığının veya yokluğunun tespiti 149

– yenilenmesi 232

Hakkın paylaştırılması davası 60

Hakkın yerine getirilmesinden ka-çınma 101

Haksız dava açılmasının sonucu 346

Haksız fiil 71

Haksız fiilden doğan davada yetki 71

Haksız fiilin işlendiği yer 71

Haksız rekabet 621

Haksız yere sahtelik iddiası 247

Halef 249, 256, 324

Hali sabıka irca (bkz. Eski hâle ge-tirme)

Hapis cezasının infazının ertelen-mesi kararı kartonu 850

Hapis ile tazyik kaydı 842, 847

Harç 585 vd

– alma ölçüleri 588

– başvurma 596

– celse 596

– davanın yenilenmesinde 586

– davaya müdahalede 586

– değer esası 588

– hakem kararlarında 585

– hükmün bozulmasında 586

– istisna 587

– karar ve ilâm 597

– karşı davada 586

– maktu 597

– mevzuu 585

– muafiyet 588

– nisbî 589

– mükellefi 586 vd

– ödeme usulü 589

– ödeme zamanı 589 vd

– ödenmesi 589

– ödenmemesi 590 vd

– tashihi kararda 586

– yabancı mahkeme kararlarının tenfi¬zin¬de 586

– yargı harçları 585 vd

– yargılamanın yenilenmesinde 586

Harç tahsil müzekkeresi zimmet kaydı 863, 867

Harçlar Kanunu 589 vd

Harçlar Tarifesi 596 vd

Hasta ve engelli tanık 280

Hasta ve engelli yemini 265

Hayat sigortası (bkz. Can sigortası)

Hazırlık işlemleri 180

Henüz evlenme yaşında olmayanla-rın evlenmesine izin verme 401

Herkesçe bilinen vakıa 224

Hesap hatası 220

Hizmet akdinden doğan davalar 146

– yargılama usulü 333

Hizmetli

– bölge adliye mahkemelerinde 807 vd

– cumhuriyet başsavcılığında 840 vd

– hukuk mahkemelerinde 861 vd

Hukuk dairelerinin görevleri 484

Hukuk Genel Kurulu 103, 383, 384, 392, 468, 781 vd

Hukuk mahkemeleri 475 vd, 863 vd

– davanın açılması 869

– iş bölümü 863, 869

– dava ve işlerin tevzii 871

– defter tutma 876

– dizi listesi 873

– dosyaların incelenmesi ve örnek alma 873

– duruşma listesi 873

– görevleri 476

– harç, gider avansı ve delil avan-sının ödenmesi 873

– harçların ve para cezalarının tah-sili 874

– kanun yoluna başvuru işlemleri 874, 875

– kuruluşu 475

– mühürleme 875

– ön inceleme 872

– tahsil müzekkeresi kaydı 823, 826 

– tahsil müzekkeresi zimmet kaydı 863, 867

– tensip tutanağı 871

– yargılama giderlerinin iadesi 874

– tutulacak kayıtlar 863 vd

– yargı çevresi 476

– yazı işleri hizmetleri 863 vd

– yemin tutanağı 876

Harç ve para cezası tahsil müzekke-releri kartonu 827, 847

HMK-HUMK Karşılaştırma Tablosu 33 vd

Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü 603

Hukuk Muhakemeleri Kanunun Ge-nel Gerekçesi 19 vd

Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanu-nuna atıf 465

Hukuk uyuşmazlıklarında arabulucu-luk (bkz. Arabuluculuk)

Hukuk ve ceza mahkemelerinin etki-si 249

Hukuka aykırı elde edilen delil 225

Hukuka aykırı hüküm 100

Hukuken korunmaya değer yarar 150, 161

Hukuki

– bağlantı 156

– bilgi 285

– engel 201

– ilişkinin belirtilmesi 150

– işlemde şekil 666

– sebep 111, 166, 175, 319

– selef 275

– yarar 115, 117, 150, 160, 374, 391, 408, 425, 451, 675, 687

Hukuki işlemlerde irade bozukluğu 235

Hukuki uyuşmazlıkları önleme için işlem belgelendirme 699

Hukuki dinlenilme hakkı 81, 443

Hukuki güvenliği sağlama 663

Hukuki ilişkin varlığı veya yokluğu 149

Hukuki ilişkinin belirli veya belirle-nebilir olması 74

Hukuki işlemlerin ispatı 232 vd

Hukuki sebepler 111, 166, 175, 319

Hukukun uygulanması 87

Hukukun yanlış uygulanması 381, 391

Husumet nedeniyle davanın reddi 514

Hükmi şahıs (bkz. Tüzel kişi)

Hükmün açıklama biçimi 199

Hükmün bozulmasından sonra veri-lecek kararda harç 586

Hükmün korunması 321, 877

Hüküm 316 vd

– basit yargılama usulünde 338

– fıkrası 324

– gerekçesi 319

– hakemlerin 449 vd, 687 vd

– icrası 124

– ilânı 579, 580

– imzası 320

– imza edilememesi 321

– kapsamı 318

– karşı oy 320

– kesin 324

– kesinleşme şerhi 323

– korunması 321

– müzakeresi 318

– nüshası 322

– oylanması 318

– sonucu 316, 319 vd

– tashihi 326

– tavzihi 326

– tefhimi 316

– verilmesi 316

– yazılı yargılama usulünde 316 vd

– yazılması 320

– yeter sayı 318

Hüküm verme duruşması 223

Hükümlere karşı müracaat yolları 357 vd

Hükümlerin tavzihi (Bkz. Tavzih)

– I – 

Islah 124, 143, 185, 215 vd

– etkisi 217 vd

– kapsamı 215

– karşı tarafın zararının ödenmesi 217

– kısmen 219

– kötüniyetli 220

– sayısı 215

– şekli 216

– tamamen 218

– teminat gösterme 216

– yargılama giderleri 216

– zamanı 216

Islahla geçersiz kılınamayan işlem-ler 144, 217

Israr (bkz. Direnme)

– İ – 

İadei muhakeme (bkz. Yargılamanın Yenilenmesi)

İbra 124

İcra edilebilirlik şerhi 608-609

İcra mahkemesi tarafından ipoteğin fekkine karar verilmesi 405

İcra takibinden vazgeçme

– harç 589

İcra takiplerinde adli yardım 353

İcra ve iflâs hukukundaki çekişme-siz yargı işleri 405

İcranın geri bırakılması (bkz. İcrayı tehir etme)

İcranın geri bırakılması kararlar kar-tonu 827

İcrayı tehir etme 

– istinafta 364

– temyizde 379, 397

– yargılamanın yenilenmesinde 390, 400

İç hukukun yetki kuralları 673

İçtihadı birleştirme kararları 782, 783, 788, 793, 796 vd

İdari makama başvuru 206

İdari makamın tespiti 206

İdari tebligat 746 vd

İdarî yaptırım kararları kartonu 850

İdarî yaptırım kararları kaydı 842, 848

İddianame kartonu 849

İddianamenin değerlendirilmesi kaydı 852, 853

İddianın genişletilmesi yasağı 150, 185, 336

İfa yeri mahkemesi 66

İflâs 124, 132, 146, 353, 405, 475 

– davası 124

– harçları 599

– talebi 124

İflâsın kaldırılması 405

İflâsın kapanmasına karar verilmesi 405

İhbar 113 vd

İhbarın etkisi 115

İhbarın şartları 113

İhbarın şekli 114

İhbarın tevalisi 114

İhkakı haktan istinkâf 102

İhsası rey 90

İhtiyari dava arkadaşlığı 110 vd

İhtiyati haciz 145, 333, 357, 429, 444, 522, 596, 598, 681, 878

– yargılama usulü 333

İhtiyati haczin kabulüne karşı itiraz kararı 357

İhtiyati haczin reddi kararı 357

İhtiyati tedbirin reddi kararı 357

İhtiyati tedbirler 31, 145, 243, 333, 357, 408 vd, 434 vd, 579, 657, 681

– değiştirilmesi 419 vd

– dosyası 421

– esas hakkında dava açılmaması 421

– Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’nda 579

– görevli mahkeme 410

– haksız 423

– kaldırılması 419 vd

– kanun yolu 416, 418, 434

– kararı 412

– – itiraz 417

– muhalefetin cezası 423

– şartları 408

– tahkimde 434 vd

– talebi 410

– tamamlayan işlemler 421

– tazminat davası 423 vd

– teminat 414

– teminat karşılığı kaldırılması veya değiştirilmesi 419

– tutanak 416

– tüketici mahkemelerinde 762

– uygulanması 415

– yaklaşık ispat 410

– yargılama usulü 333

– yetkili mahkeme 410

İkametgâh (bkz. Yerleşim yeri)

İki mahkemenin 

– görev/görevsizlik kararı vermesi 77

– yetki/yetkisizlik kararı vermesi 77

İki tarafın

– arzusuna bağlı olmayan konular 73

İkinci cevap süresi 179

İkinci dilekçeler 179, 185, 334

İkinci kesin hüküm 385, 399

İkinci süre 139

İkinci tanık listesi 267

İkrar 199, 212, 217, 224, 228, 232, 238, 245, 254, 261, 385, 398, 447

– dönme 224

– maddi hata 224

– sulh sırasında 224

İkrar edilmiş vakıa 224

İkrar eylemiş sayılma 212, 261

İl dışında oturanın isticvabı 213

İl dışında oturanın yemini 265

İlâm 322

– alınması 323

– harçları 323

– ispat gücü 237

– kesinleşme kaydı 323, 877

İlâm ve suretlerin verilmesi, kesin-leşme kaydı ile harçların tahsili 838

İlâma bağlı alacak 134

İlâmlı icra takibi 134

İlâmlı icra yapma 134

İlâmsız tahliye 60

İlân suretiyle tebligat 739 vd

İlgili mevzuat 473 vd

İlgililer arasında uyuşmazlık olma-yan hâller 401

İlgililerin, ileri sürülebileceği hakkı-nın bulunmadığı hâller 401

İlgisiz dilekçe 86

İlk derece mahkemeleri 474 vd

İlk itirazlar 163

– ileri sürülmesi ve incelenmesi 164, 176, 180 vd, 336

– konusu 163

İlk oturum 658

İlkeler 79 vd

İmalatçının sözleşme dışı sorumlu-luğu 672

İmza 166, 175

– inkârı 241

– tatbiki 244

İmza atamayanlar 200, 234

İnanca (bkz. Teminat)

İnandırıcı delil 94

İnceleme raporları kartonu 821, 828

İnfaz hâkimliği kaydı 853, 856

İnfaz kaydı 842, 845

İnkâr 174, 238, 240 vd

İnsan Hakları Mahkemesi 385, 387, 399, 400

İnşai dava 151

İnşaî hak 152

İpotekli alacakta alacaklının gaipliği 405

İptal davası (tahkimde) 454 vd, 687 vd

İptidai itirazlar (bkz. İlk itirazlar)

İrade bozukluğu 232, 329, 332

İradî taraf değişikliği 169

İrtibat (bkz. Bağlantı)

İrtifak hakkı 68

İspat ve deliller 224 vd 

– karşı 226

– konusu 224

İspat hakkı 27, 81, 225, 228

İspat yükü 225, 314

İstanbul mahkemesi 673, 675, 680

İstanbul Tahkim Merkezi Kanunu 643 vd

İsticvap 210 vd

– bizzat isticvap olunma 212

– davetiyesi 211

– giderleri 340

– ikrar elde etme 212

– konusu 210

– olunacak kişinin belirlenmesi 211

– ses ve görüntü yoluyla 212

– tutanağı 214

– tüzel kişi 211

– yapılması 213

İstihkak davası 67 vd

İstiktap (bkz. Yazı yazdırma)

İstinabe 212, 230, 266, 280, 312, 337, 591, 681, 735

İstinabe belgesi kartonu 817

İstinabe kaydı 814, 815, 818, 819, 823, 825, 842, 845, 852, 855, 863, 865

İstinabe yoluyla isticvap 212

İstinabe yoluyla keşif 313

İstinabe yoluyla yemin 266

İstinaf 357 vd

– başvuru hakkından vazgeçme 364

– başvuru harcı 361

– başvuru süresi 361

– başvurunun icraya etkisi 364

– dilekçesi 359

– – reddi 362

– – verilmesi 360

– dilekçesine cevap 363

– duruşma 369

– – gelinmemesi 371

– – yapılmadan karar verilecek hal-ler 367

– giderler 360

– – ödenmemesi 371

– harç ve giderlerin yatırılması 360

– inceleme 368

– – kapsamı 369

– karar 371

– katılma yolu ile başvuru 363

– kötüniyetli 365

– ön inceleme 365

– sebepleri 359

– – ile bağlılık 369

– uygulanacak hükümler 373

– yapılamayacak işlemler 369

– yoluna başvurulabilen kararlar 357

İstinaf kaydı 842, 847, 853, 855, 863, 864

İstinaf mahkemesi (Bkz. Bölge Adli-ye mahkemesi)

İş bölümü itirazı 163, 514

İş bölümü kartonu 817

İş cetvelleri kartonu 817, 821, 827, 850, 857, 889

İş ilişkisi davaları 674

İş Mahkemeleri Kanunu 649 vd

İş mahkemesi 649 vd

––arabulucuya başvuru zorunluluğu 649-652

İş sözleşmeleri 649

İş sözleşmelerinden doğan dava 146

İşçi 65, 146, 404, 498, 591 613, 621, 627, 649 vd, 670 vd 

İşçilerin açtığı dava 146

İşçiye kârdan hisse verilmesini ön-gören iş sözleşmesi 404

İşi takip zorunluluğu (avukatın) 507

İşlem belgelendirme 699

İşlemden kaldırma 192

İştirak halinde mülkiyet (bkz. Elbirli-ği Mülkiyet)

İşveren 649 vd, 670 vd

İşyeri mahkemesi 431, 649

İtfa 232

İtiraz kartonu 817

İtiraz kaydı 543, 546, 814, 816

İtirazatı iptidaiye (bkz. İlk itirazlar)

İvedi işler 146

İyiniyetle mal edinme 325

İzalei şüyu (bkz. Ortaklığın gideril-mesi)

İzin belgesinin verilmesi 108

İzleme kurulu 804

İzleme kurulu kartonu 889

İzmir mahkemesi 673, 675

– K – 

Kabul (davayı) 124, 199, 328 vd

– harç 589

– sonuçları 329

– şekli 329

– yargılama giderleri 330

– zamanı 329

Kabul edilebilir yanılgı 169

Kabz 124

Kadastro bilirkişileri 655 vd

Kadastro mahkemeleri 656 vd

– adli kuruluş 656

– davaların devri 657

– deliller 658

– görev 656

– hâkimin takdiri 659

– ilâmların infazı 660

– kanun yollarına başvuru 660

– kararların tebliği 660

– kesin hüküm 660

– usul 658

– vekâlet 659

– yargılama usulü 658

– zaman bakımından görev ve yetki 657

Kadastro Kanunu 655 vd

Kaldırılan velayetin geri verilmesi 402

Kalem (bkz. Mahkeme kalemi) 

Kâmilen ıslah (bkz. Tamamen ıslah)

Kamu avukatı 126

Kamu davasının açılmasının erte-lenmesine ilişkin karar kartonu 849

Kamu düzeni 57, 369, 450, 455, 463, 666 vd

Kamu düzenine aykırılık 369, 666

Kamu görevlileri 269, 288, 405, 772, 876

Kamu görevlilerinin mahkeme huzu-runda kanunen yemini 405

Kamu güvenliği 82

Kamu hizmeti 497

Kamu kurumlarının avukatı 126

Kamu tüzel kişisi 73

Kamu yararı 269

Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Ka-nunu 603, 715, 719, 724, 755,

Kamuya yararlı dernek 350

Kamuya yararlı vakıf 350

Kan alınması 310, 315

Kan hısımlarının davası 88, 90

Kan hısımlığı 88, 273

Kanun yararına bozma kartonu 817

Kanun yararına bozma kaydı 814,816

Kanun yararına temyiz 376, 391

Kanun yolları 210, 319, 357

Kanun yolu işlemleri 845

Kanun yolundan feragat 124, 364 vd 

Kanunda düzenlenmemiş delil 227

Kanunî

– karine 226

– temsil 107

Kanunî Faiz ve Temerrüt Faizine İlişkin Kanun 663 vd

Kanunî temsilci 109, 166, 175, 318, 359, 371, 377, 378, 394, 675,721, 717,720, 736, 750, 816, 836, 846, 864, 869 vd

– isticvabı 211

Kanunî temsilci atanması 109

Kanunî temsilciye tebligat 722 vd

Kanunlar ihtilâfı kuralları 666 vd

Kanunların resen uygulanması 87

Kanunun hükmüne aykırı karar 100

Kanunun belirlediği süre 139

Kanunun dili 20

Kapalı dosya 804, 850, 858 

Karar (bkz. Hüküm)

Karar düzeltme 391, 397, 790

– harç 586

Karar kartonu 326, 820, 827, 849, 857, 877

Karar kaydı 543, 546, 549, 813, 814, 818, 819, 823, 824, 830, 831, 833, 852, 855, 863, 864, 866, 883, 884, 885

Karar ve ilâm harcı 345, 489, 585 vd 828, 878

– maktu harç 598 vd

– nispi harç 597 

Karar verilmesine yer olmadığı kara-rı 332, 773

Karar verilmiş dosyalara ilişkin iş-lemler 877

Kararın alenî verilmesi 82

Kardeş 235, 655

Karı koca 237, 274, 659

Karine 226

Karşı dava 146, 171, 176 vd, 345, 369, 652

– açılabilme şartları 176

– açılması ve süresi 178

– adlî tatil 146

– asıl davanın sona ermesi 178

– harç 586

– istinafta açılamaması 369

– uygulanacak hükümler 178

Karşı davada yetki 69

Karşı ispat 226

Karşı tarafın açık muvafakati 185, 230

Karşılaştırma Tablosu 33 vd

Karşılaştırma yapmaya elverişli yazı ve imza 245

Karşılık dava (bkz. Karşı dava)

Karşılıklılık şartı 351, 675

Kasten gerçeğe aykırı rapor 307, 311, 533

Kasten gerçeğe aykırı tercüman açıklaması 385

Katılma yoluyla

– istinaf 363

– karar düzeltme 397

– temyiz 379

Kati müddet (bkz. Kesin süre)

Kâtibi adil (bkz. Noter)

Kâtip (bkz. zabıt kâtibi) 

Kayın hısımlarının davası 88, 273

Kayın hısımlığı 88

Kayınbaba 235

Kaynana 235

Kayırma 100

Kayıtlar 803 vd, 813 vd, 818 vd, 823 vd, 830 vd, 834 vd, 842 vd, 852 vd, 863 vd, 884 vd, 890

Kayıtların düzeni ve düzeltilmesi 890

Kayıtların düzeni ve sorgulanması ile yeni kayıt ve sütun ekleme 890

Kayıt ve diğer yazılı belgelerde uyulması gerekli esaslar 891

Kayıt ve yayın yasağı 198

Kayyım 88, 109, 110, 402, 403, 656, 667, 866, 868

Kazınmış imza 239

Kazai tebligat 741 vd

Kazai hudut (bkz. Yargı çevresi)

Kaziyei muhkeme (bkz. Kesin hü-küm)

Kendiliğinden delil toplayamama 80

Kendiliğinden hatırlatamama 80

Kesin

– delil 232 vd 676

– hüküm 160, 324

Kesin süre 108, 126, 136, 139, 166 vd 182, 267, 270, 342, 361, 380, 393

Kesin yetki 73, 77, 163

– dava şartı 159

Keşif 191, 217, 312 vd

– adli tatilde 146

– avansının hak sahiplerine öden-mesi 581

– delil tespiti 425

– giderleri 340, 581, 873

– harcı 581, 594, 598

– istinabe 312

– kararı 312

– katlanma zorunluluğu 314

– soybağı için inceleme 315

– tutanağı 860

– yapılması 313

– yeri 313

– yetkili mahkeme 312

– zamanı 313

Keşif günleri kaydı 819, 824, 854, 865

Kırkambar sözleşmesinde geminin hareket gününün mahkeme tara-fından tayini 404

Kısıtlama 380, 851

Kısıtlı kişinin yemini 262

Kısmen ıslah 215, 219

Kısmi dava 153 vd 514

Kısmi eda davası 150

Kıymetli evrakın iptali 404

Kıymetli evrakın kaybı 146

Kıymetli evrak ve belgelerin sak-lanması 890

Kıymetli evrak ve eşya kaydı 827, 868

Kimlik bilgileri 128, 501, 572, 805, 814 vd

Kin 100

Kira ilişkisinden doğan dava 60

Kira tespiti davası 

– avukatlık ücreti 514 vd

Kiralanan taşınmazın tahliyesi 60

Kişi varlığı haklarına ilişkin dava (bkz. Şahıs varlığı haklarına iliş-kin dava)

Kişiler hukuku 364, 379

Kişiler hukukundaki çekişmesiz yargı işleri 401

Kişisel durum sicilindeki kaydın dü-zeltilmesi 401

Kişilik haklarını ilgilendiren konular 198

Kişilik haklarının ihlali 672

Kişiye sıkı sıkıya bağlı haklar 124

Kitaplık kaydı 817, 849

Kollektif şirketin tasfiyesinde tasfiye memuru tayini 404

Kolluk kuvvetleri 416

Komandit şirket hesaplarını incele-mek için eksper tayini 404

Komisyon gündem kaydı 832, 888

Komisyoncu elindeki malın açık ar-tırma ile satışına izin verilmesi 404

Konkordato 124, 132, 146, 333, 405, 475, 599

– yargılama usulü 333

Konkordato mühleti verilmesi 405

Konkordato komiserinin atanması 405

Konkordatonun tasdiki 405

Konkordato teklifi 124

Konsolos 258, 585, 703

Kooperatiflerde ayni sermayeye de-ğer biçilmesi için bilirkişi tayini 405

Koruma altında çocuk 273

Koruyucu aile 273

Koruyucu önlemler 494

Koruyucu ve destekleyici tedbir ka-rarları kaydı 856

Kovuşturmaya yer olmadığına dair karar kartonu 849

Kötüniyetin muhakeme masrafına etkisi 346

Kötüniyetle dava açılması 346

Kötüniyetle hâkimi red 95

Kötüniyetle istinaf yoluna başvurma 365

Kötüniyetle sahtelik iddiası 247

Kötüniyetle temyiz 380

Kötüniyetli ıslah 220

Kötüniyetli vekil 127

Kroki 231, 532

Kurum Bilgi Sistemi 805, 822, 829, 838, 860, 869, 873, 875

Kutsal sayılan inanç ve değerler 264, 280, 290

Külli halef 324

– L –

Layiha (bkz. Dilekçe)

Lojman kaydı 886

Lüzumsuz masraf yapma 346

– M –

Madde başlıkları 23

Madde fıkraları 23

Maddi anlamda kesin hüküm 324

Maddi hata 169, 215, 220, 688, 793

Maddi hataların düzeltilmesi 215, 220, 688

Maddi gerçek 23

Maddi vakıaların tespit davasına konu ola¬maması 150

Mahkeme

– arşivi 321

– başkâtibi (bkz. Yazı işleri müdürü) 

– defterleri (bkz. Mahkeme Kayıtları)

– harçları 489, 594, 596

– kalemi 342

– kâtibi (bkz. Zabıt Kâtibi)

– kayıtları 813, 818, 823, 830, 834, 842, 852, 863, 884 

– mühürü 322

– veznesi 167, 216 vd, 581, 826, 829, 870, 873, 875

Mahkemenin adı 175, 199, 675, 846, 865, 870

Mahkemenin çalışma zamanı 191

Mahkemenin dinleme ve değerlen-dirme zorunluluğu 81

Mahkemenin görevli olması dava şartıdır 159

Mahkemenin işverenin hesaplarını inceleyecek bir kişi tayin etmesi 404

Mahkemenin kanuna uygun teşek-kül etmemesi 384, 387

Mahsup 176

Maktu harç 596, 597, 599, 601, 608, 624

Makul sürede yargılama 20, 21, 84

Mal ayrılığından eski rejime geri dönül¬mesi 402

Mal ortaklığında eşlerden birinin mirası reddine izin verilmesi 402

Mal sigortası (bkz. Zarar sigortası)

Malvarlığı davaları 58, 65, 166, 357

Malvarlığı unsuru 65

Mali haklara tecavüz 576

Mali tebligat 747

Malvarlığı haklarına ilişkin dava 58

Manevi haklara tecavüz 576

Manevi tazminat davası

– avukatlık ücreti 515

Maruf ve meşhur vakıa (bkz. Her-kesçe bilinen vakıa)

Masarifi muhakeme (bkz. Yargılama giderleri

Mecburi dava arkadaşlığı 112

Medenî haklardan yararlanma ehli-yeti 106

Medenî hakları kullanma ehliyeti 107

Medenî hukuktaki tasarruf yetkisi 107

Medenî usulün amacı 23

Mektup 432, 508, 680, 689, 717, 738, 770, 774

Memnuiyet (bkz. Yasaklılık)

Memur 65

Menfaat karşılığı hüküm 100

Menfaat karşılığı tanıklık 284

Menfaat sağlama 100

Merci tayini (bkz. Yargı yeri belir-lenme¬si)

Mesafeli satımlarda ayıbın tespiti 404

Meslek sırrı 274

Meslek ve zanaat icrası 289

Mevcut delillerle davanın aydınlan-ması 189

Mevcut mal rejiminin mal ayrılığına dönüştürülmesi 402

Milletlerarası 

– özel hukuk 665 vd

– usul hukuku 665 vd

– yetki 673

Milletlerarası tahkim 679

– amaç 679

– anlaşması 680 vd

– – şekli 680

– – tanımı 680

– bilirkişi atanması 686

– cevap dilekçesi 684 vd

– dava dilekçesi 684 vd

– davanın açıldığı tarih 684

– delillerin toplanması 686 vd

– duruşma 685 vd

– giderleri 691 vd

– görev belgesi 684 vd

– görevli mahkeme 680

– hakem seçimi 681 vd

– hakemin görevinin sona ermesi 681 vd

– hakemin reddi 681 vd

– hakemin sorumluluğu 681 vd

– ihtiyati haciz 681

– ihtiyati tedbir 681

– ilk itirazı 680 vd

– iptal davası 689 vd

– itirazı 680 vd

– kapsam 679

– karar 687 vd

– – icra edilebilirliği 690

– – kanun yolları 689 vd

– kullanılan dil 684 vd

– mahkemenin müdahale sınırı 680

– sulh 686 vd

– süresi 684 vd

– şartı 680

– tarafın gelmemesi 685

– tarafların eşitliği 684

– tarafların temsili 684

– usulü 684

– ücret 691, 693 vd

– – başkanın ücreti 691, 695

– – belirlenmesi 691, 693 vd

– – davanın konusuz kalması 696

– – davadan feragat 696

– – hak edilmesi 695

– – kapsadığı işler 695

– – kısmî karar 696

– – sulh 696

– yabancılık unsuru 679

– yargılama kurallarının belirlenmesi 684

– yeri 684

– yetkili mahkeme 680

Milletlerarası Tahkim Kanunu 679 vd

Milletlerarası Tahkim Ücret Tarifesi Yön. 693 vd

Milletlerarası Tahkim Ücret Tarifesi Teb. 695 vd

Milletlerarası yetki 673 vd

Miras 66, 109, 402 vd, 668

Miras davası 66 vd,

Miras hukukundaki çekişmesiz yargı işleri 402

Miras sebebiyle istihkak davası 66

Mirasçılara karşı açılacak davalar 66

Mirasçılardan birinin mirası kabul talebi üzerine mahkemece durdu-rulması 405

Mirasçıların bulunduğu mahal mah-kemesi 67

Mirasçıların davaya devamı 109

Mirasçılık belgesi 67, 403, 700, 705

Mirasçılık belgesi verilmesi 403, 700, 705 vd

Mirasçılık belgesinin iptali davası 67

Mirası ret kaydı 866

Mirasın reddi 109, 403

Mirasın reddi beyanının tespiti 403

Mirasın reddi süresinin uzatılması 403

Mirasın reddinin mirasçılara bildi-rilmesi 403

Mirasta eşyanın satılmasına karar ver¬mesi 403

Mirastan doğan davalarda yetki 66 vd

Muhabere kartonu 835, 889

Muhabere kaydı 546, 834, 848, 856, 868, 887

Muhakeme (bkz. Yargılama)

Muhakemenin basitleştirilmesi 23

Muhtar 416, 655 vd, 728 vd, 

Mukabil dava (bkz. Karşı dava)

Mukaddimei beyyine (bkz. Delil baş-langıcı)

Mutad mesken 65, 132

Muvazaa 504

Mübaşir 807 vd, 840 vd, 861 vd, 882

Müdafaa (bkz. Savunma)

Müdahale (bkz. Davaya müdahale)

Müddeabih (bkz. Dava konusu)

Müddeiumumi (bkz. Cumhuriyet savcısı)

Müddetler (bkz. Süreler)

Müdürlüklerin denetim ve gözetimi 891

Müflisin dava açması 132

Mühür 201, 239, 241, 294, 322, 326, 405, 407, 428, 462, 676, 701 vd, 806, 867, 875 vd, 891

Mühürle imza 239

Mühürleme 407, 428, 534, 806, 875 vd

Münasebetsiz evrak (bkz. Uygunsuz dilekçe)

Münhasır delil sözleşmesi 227

Münhasır olmayan delil sözleşmesi 227

Münhasır yetki sözleşmesi 72

Mürekkep faiz 663

Müstacel haller (bkz. Acele işler)

Müşterek avaryalarda dispeççi tayi-ni 404

Mütekabil dava (bkz. Karşı dava)

Müteselsil alacaklı 325

Müteselsil borçlu 325

Müzahereti adliye (bkz. Adli müzahe-ret)

– N –

Nafaka davaları 146, 333, 514, 515

– avukatlık ücreti 514, 515

– yargılama usulü 333

Nakız (bkz. Bozma)

Namus ve onur 259

Namus ve şeref 263, 280, 290

Nasihat verme 90

Nihaî karar 316 vd

Nispî harç 597

Nişanlı 88, 273

Nişanlılık 667

Nişanlının davası 88

Noksan harç ödenmesi 588, 590

Noter 

– kamu hizmeti 699

– vakıa tespiti 699

– vekâletname 125

– yapacakları işler 125

– – düzenleme 701

– – mirasçılık belgesi verilmesi 700, 705 

– – onaylama 702

– – örnek verme 702

– – terk eden eşin ortak konuta dönmesi ihtarı 700, 706 vd

– – tespit işleri 699

Noter evrak ve defterlerinden alına-rak başka yere gönderilecek ör-neklerin mahkeme tarafından tasdiki 405

Noterlerin göreve başlarken mah-keme¬de yemin ettirilmeleri 405

Noterlik Kanunu 699 vd

Nöbetçi cumhuriyet savcıları isim listesi kartonu 817

Nöbetçi daire başkanı ve üyeleri isim listesi kartonu 821, 827

Nöbetçi hâkim isim listesi kartonu 889

Nöbetçi personel isim listesi karto-nu 889

Nüfus davaları 146

Nüfus kütüklerinin sayfa birleşim yerlerinin asliye hukuk mahke-mesince mühürlenmesi 405

– O –

Okuma yazma bilmeyen tanık 284

Okunamayan dilekçe 86

Olumsuz görev uyuşmazlığı 77

Olumsuz yetki uyuşmazlığı 77

Onama 381, 763, 775, 793

– düzelterek 381, 763, 775

Onaylama (biçimindeki noter senet-leri) 237, 702

Onbaşı 588

Organ 107, 108, 262

Ortağa karşı dava 69

Ortak avukatlık bürosu 500 vd

Ortak işlem 110

Ortak yetkili mahkeme 64, 156

Ortaklar arasındaki davada yetki 69

Ortaklığın giderilmesi davası 60

Ortaklığın giderilmesi kaydı 865, 866

Ortaklığın giderilmesi satış parala-rının kaydına mahsus kasa kaydı 866

Ortaklık (bkz. Şirket) 

Oturum harcı (bkz. Celse harcı)

– Ö –

Ödeme güçlüğü 132

Öğrenci 65

Öğüt verme 90

Ölen kimsenin son yerleşim yeri mahkemesinin yetkisi 66

Ölmüş sayılma 667, 673

Ölü muayenesi ve otopsi kaydı 843

Ölüm 

– avukatın 499

– tarafın 109, 262

Ölüm karinesi 401

Ölüm ve vücut bütünlüğü 60

Ölüme bağlı tasarrufların iptali 66

Ölüme bağlı tasarrufların tenkisi 66

Ön büro

– bölge adliye cumhuriyet başsavcı-lığında 835

– bölge adliye mahkemesi hukuk dairelerinde 836

– bölge adliye mahkemesi ceza dai-relerinde 836

– cumhuriyet başsavcılığında 850

Ön inceleme 26 vd, 180 vd, 336, 365, 514, 792 vd, 821, 824, 828, 864, 872 vd

– duruşması 182 vd

– duruşmasına davet 182, 336

– kapsamı 180

– kontrol formu 893

Ön inceleme değerlendirme kartonu 821, 828

Ön sorun 25, 143, 164, 205, 241

Önödeme kaydı 844, 854

Örnek alma 501, 873

Örnek çıkarma 462, 502, 838

Örnek verme 702 vd

Özel dava şartları 160

Özel hukuk tüzel kişileri ile ilgili da-va 69

Özel hüküm sebepleri (bkz. Kanun-da düzenlenmemiş delil)

Özel işaret 201, 239

Özel izin verilmesini gerektiren hal-ler 124

Özel ve teknik bilgi gerektiren haller 285

Özel yetki halleri 66

Özlük kaydı 830, 885

– P –

Para cezası (bkz. Disiplin para ce-zası)

Parmak izi 200, 239, 702

Paylaşma davası 66, 339

Paylaşma sözleşmesinin geçersizli-ği davası 66

Paylaşmalı mal ayrılığı 402

Paylaştırma davası 60

Pedagog 494, 813

Personel nöbet kaydı 831, 885

Plân 231, 313

Psikolog 494, 629, 813

Posta gideri 817, 821, 827, 850, 857

Posta gönderileri kartonu 821, 827, 850, 857

Posta mutemet kaydı 546, 825, 867

Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi (PTT) 715 vd, 749 vd, 805
– R –

Red sebepleri 89

Red talebine ilişkin karara karşı is-tinaf 97

Red talebine ilişkin kararların temyi-zi 98

Red talebini inceleyecek merci 93

Red talebinin geri çevrilmesi 94 vd

Red talebinin incelenmesi 95

Red usulü 91 vd

Reddedilen hâkimin işlemleri 97 vd

Reddi hâkim 

– sebepleri 89

– talebini inceleyecek yetkili merci 93

Reddolunmuş mirasın tasfiyesi 405

Reisicumhur (bkz. Cumhurbaşkanı)

Rekabetin engellenmesi 673

Replik 30

Re'sen 

– araştırma ilkesi 369, 407

– tanzim olunan senetler (bkz. Dü-zenleme)

– yapılması gereken işlemlere iliş-kin yargılama giderleri 343

Resmî

– çalışma gün ve saatleri 191

– gazete 376, 391, 467, 476, 482

– senet 237

– – ispat gücü 237

– tatil 139, 191

– tercüme 258

Resmî mühür ve beratın saklanması 891

Resmî vasiyetname düzenlenmesi 403

Rizikonun gerçekleştiği yer 70

Rücu 100 vd, 113 vd, 307, 310
– S –

Sadece zilyetliğin korunması davası 60

Sağ kalan eşe aile konutu üzerinde mülkiyet veya intifa hakkı tanın-ması 402

Sağır ve dilsiz tanık 283

Sağır ve dilsizin yemini 265

Sağlanan menfaat 100

Sahte belge 149, 237, 241 vd, 385, 396, 478, 701

Sahte senedin iptali 246

Sahteliği iddia edilen senet 241 vd

– saklanması 241

Sahtelik 

– adi senet hakkında 241 vd

– belge 149

– davası 241

– – hukuk ve ceza mahkemesi karar-larının etkisi 248

– iddiası 241 vd

– – haksız 247

– – ön sorun şeklinde 241

– – sahtelik davası şeklinde 241

– incelemesi 245

– – bilirkişi 245

– – imza attırma 245

– – imza karşılaştırması 245

– – istiktap 245

– – isticvap 245

– – yazı yazdırma 245

– resmî senet hakkında 241

Salâhiyet (bkz. Yetki)

Salâhiyetsizlik kararı (bkz. Yetkisiz-lik Kararı)

Sarahaten mezuniyet verilmesi (bkz. Özel izin verilmesini gerektiren haller)

Satılmak için komisyoncuya gönde-rilen eş¬yanın hasarının tespiti 404

Satış talep edilen ortaklığın gideril-mesi dosyalarının kaydına mah-sus esas kaydı 865, 866

Savcı 121

Savunmanın genişletilmesi ve de-ğiştirilmesi yasağı 185, 336

Sebepsiz zenginleşme 673

Seçim hakkı 157

Seçimlik borç 157

Seçimlik dava 25, 157

Seçimlik mahkûmiyet kararı 157

Sefer hali 725

Segbis 569 vd, 805, 808, 811

Selef 275

Senede karşı tanıkla ispat yasağı 234

Senede karşı senet mecburiyeti 234 vd

Senede raptı bağlanmaması teamül olan işlemler 235

Senedin sahteliği 241 vd

Senet 232 vd

– alınması imkânsız durumlar 235

– aslının ibrazı usulü 251

– aslının istenmesi 249

– çıkıntı, kazıntı ve silinti 241

– geri verilmesi 249

– halefleri bağlaması 249

– ibraz zorunluluğu 253

– ibraz etmeme 254

– – üçüncü kişinin ibraz etmemesi 255

– imza edemeyenlerin durumu 239

– imza inkârı 241 vd

– yerinde incelenmesi 251

– ispat gücü 237 vd

– ispat zorunluluğu 232 vd

– kaybı 235 vd

– saklanması 250, 890

– tanıkla ispat yasağı 234

– yazı inkârı 241 vd

Senetle ispat kuralı 29

Senetle ispat zorunluluğu 232 vd

– istisnaları 235

Senette çıkıntı, kazıntı, silinti 241

Serbest meslek 494

Seri yargılama usulü 29 vd, 465

Ses kaydı 231

Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) 569 vd, 805, 808, 811

Ses ve görüntü kaydı 198

Ses ve görüntü nakledilmesi yoluyla duruşma yapılması 191, 878

Ses ve görüntü nakledilmesi yoluyla duruşma icrası ve diğer usulî iş-lemler 878

Ses ve görüntü nakledilmesi yoluyla isticvap yapılması 212

Ses ve görüntü yoluyla yemin 266

Ses ve Görüntü Yönetmeliği 569 vd

Seyahat ve ve konaklama giderleri 285, 306, 340

Sınav kaydı 832, 887

Sır 269, 274, 299

Sırf küçüğün menfaatini koruyan dava 134

Sigorta ettiren 70

Sigorta lehdarı 70

Sigorta sözleşmesinden doğan da-va 70, 674

Sigortalı malın bulunduğu yer 70

Sigortalının bulunduğu yer 70

SMS Bilgi Sistemi 807, 809

Somutlaştırma yükü 228

Sonradan delil gösterilmesi 189

Sorgu kaydı 856

Soru sorma hakkı 197

Soru yöneltme 197

Soruşturma kaydı 843

Sosyal çalışmacı 494, 813

Sosyal inceleme-görüşme kaydı 827, 868

Sosyal Güvenlik Kurumu 652

– başvuru zorunluluğu 652

Sosyal önlemler 494

Soybağı 668

Soybağı davaları 146, 315, 375, 380, 668

Soybağı için inceleme (keşif) 315

Sözleşme dışı ilişki 432

Sözleşme faizi 663 vd

Sözleşmeden doğan ilişkilerde uy-gulanacak hukuk 669

Sözleşmeden doğan yetki 66

Sözleşmenin ifa edileceği yer 66

Sözlü vasiyetname tutanağının tev-diî 403

Sözlü yargılama (tahkikatın bitimin-de) 223

Sözlü yargılama duruşması 223

Sözlü yargılama usulü 30, 465

Stajyer öğrenci kartonu 889

Suç eşyası kaydı 815, 843

Suiniyet (bkz. Kötüniyet) 

Sulh 124, 181 vd, 199, 224, 331 vd

– aşırı yararlanma 332

– etkisi 332

– harç 589

– ikrar 224

– iptali 332

– irade bozukluğu 332

– sözleşmesi 331

– şarta bağlı olarak yapılabilmesi 331

– zamanı 332

Sulh ceza hâkimliğinin görevi 477

Sulh hukuk mahkemelerinin görev-leri 60, 406

Sulh hukuk mahkemesinde uygula-nan yargılama usulü 333

Sulh mahkemesinin görevi 60 

Sulh müzakereleri sonucu 199

Sulhe teşvik 181, 182, 336

Suret harcı 599, 601

Süreler 137 vd

– başlaması 138

– belirlenmesi 137

– bitimi 138

– hakkında karar 186

– hesabı 138

– Ş –

Şahıs varlığı haklarına ilişkin dava 58

Şahit (bkz. Tanık)

Şekli anlamda kesin hüküm 324

Şeref ve itibar 275

Şube 69

Şubenin işleminden doğan dava 69

Şüyuun giderilmesi davası (bkz. Or-taklığın giderilmesi)

– T –

Tacir 24, 72, 257, 761, 767

Tahkikat 187 vd

– bitimi 189, 221 vd

– duruşma için gün tayini 180, 190

– duruşmaya davet 190

– işlemlerinin ispatı 201

– konusu 187

– mevcut delillerle davanın aydın-lanması 189

– sona ermesi 221 vd

– sözlü yargılama 223

– tamamlanması 221

– tarafların dinlenilmesi 188

– tutanak 199 vd

Tahkikat sırasındaki özel durumlar 187

Tahkikata hazırlık işlemleri 180

Tahkim 429 vd

– adlî tatil 146

– anlaşması 432, 677

– avukatlık ücreti 517

– bilirkişi seçimi 448

– cevap dilekçesi 446

– dava dilekçesi 446

– dava tarihi 444

– davayı değiştirme genişletme 446, 685

– delil tespiti 434

– delillerin toplanması 449

– dosya üzerinden inceleme 446 vd

– duruşma 446 vd

– elverişlilik 430

– görevli mahkeme 430

– hakem sayısı 435

– hakemi red sebepleri 438

– hakemin reddi usulü 439 vd

– hakemlerin kendi yetkileri hak-kında karar vermeleri 442

– hakemlerin seçimi 436

– hakemlerin sorumluluğu 440

– hakemlik görevinin yerine getiril-memesi 441

– harç 585, 597

– hukuki dinlenilme hakkı 443

– ihtiyati haciz 444

– ihtiyati tedbir 434 

– ilk itiraz 433

– ilk toplantı tutanağı 445

– itiraz hakkından feragat 430

– itirazı 163, 433

– karar 449

– – içeriği 451 vd

– – iptal davası 454 vd

– – kanun yolu 454 vd

– – saklanması 451 vd

– – şekli 451 vd

– – düzeltilmesi 453

– – tamamlanması 453

– – tavzihi 453

– – tebligat 454

– keşif 447

– mahkemenin yardımı 432

– sözleşmesi 432, 677

– – şekli 432

– – tanımı 432

– sulh 450

– süresi 445

– şartı 432

– taraflardan birinin yargılamaya ka-tılmaması 447

– tarafların eşitliği 443

– uygulama alanı 429

– uygulanmayacak hükümler 461

– ücreti 458

– yargılama giderleri 459

– – avans yatırılması 459 vd

– yargılama usulünün belirlenmesi 443

– yargılamanın iadesi 460

– yargılamasının sona ermesi 451

– yeni hakem seçilmesi 441

– yeri 444

– yetkili mahkeme 430

Tahkim hükümlerine göre mahke-menin görevine giren işler 146, 333

– yargılama usulü 333

Tahlif (bkz. Yemin)

Tahliye davası 60, 396

– avukatlık ücreti 514

– harç 588

Tahriri mukaddimei beyine (bkz. De-lil başlangıcı)

Takas talebi 176

Takip giderinin adli yardımdan ya-rarlanması 352

Taksim davası (bkz. Paylaştırma)

Talep konusunun bölünebilir olması 153

Talep sonucu 107, 166, 175, 359, 870

Taleple bağlılık ilkesi 80

Tamamen ıslah 124, 218

Tamamlanmış işlemler 465

Tamamlayıcı yemin 29

Tanık 267 vd

– beyanı 199

– bilgilendirilmesi 281

– bir kısmının dinlenilmesiyle yeti-nilmesi 268

– çağrılması 877

– çağrıya uyma zorunluluğu 271

– çekinme hakkı 272

– – istisnaları 275

– – sebeplerinin bildirilmesi ve ince-lenmesi 276

– – kabul edilmemesi 277

– – kişisel nedenlerle 273

– – menfaat ihlali tehlikesi nedeni 275

– – sır nedeniyle 274

– davet edilmesi 270

– delil tespit 424

– dinlenilme şekli 282

– duruşmada hazır bulundurulan 270

– giderleri 284, 340, 581, 713, 877

– görevin önemini anlatma 278

– gösterme şekli 267

– ıslahın etkisi 217

– ifadesine müdahale 283

– ikinci tanık listesi verilememesi 267

– itiraz 278

– izne bağlı haller 269

– keşifte 313

– kimlik tespiti 277

– listesi 267

– mahkemede dinlenme 280

– menfaat karşılığı 284

– okuma yazma bilmeyen 283 vd

– sağır ve dilsiz 283 vd

– ses ve görüntü nakli suretiyle din-len¬mesi 191

– sır 269, 274

– soru kâğıdı gönderilmesi 272

– soru yöneltme 197

– sözünü kesme 283

– tarafların soru sorması 282-283

– tercüman aracılığıyla 283-284

– tutanak 199, 282

– ücreti 284-285, 340, 581, 713, 873, 877

– vazgeçme 268

– yalan yere 284

– yasak davranışlar 283

– yemini ve şekli 279-280

– yüzleştirme 282

– zorla getirtme 271

Tanık ücreti tarifesi 713

Tanıma 475, 493, 676

– kesin delil etkisi 676

– kesin hüküm etkisi 676

Taraf 106 vd

– beyanı 199

– değişikliği 169-170

– ehliyeti 106

– ölümü 109

– ses ve görüntü nakli suretiyle din-len¬mesi 191

– vesayet altına alınması 109

– yokluğu 192-193

Taraf işlemleri 328

Taraf usul işlemi 217, 329

Taraf tutma 100

Taraflar 106, 109 vd.

Taraflara öğüt verme 90

Taraflara yol gösterme 90

Taraflarca getirilme ilkesi 80

Taraflardan birinin ölümü 109

Tarafların adı soyadı adresleri 165, 175

Tarafların anlaşıp anlaşmadıkları hususlar 26, 182, 319, 336

Tarafların belgeleri ibraz zorunlulu-ğu 253

– ibraz etmeme 254

Tarafların duruşmaya gelmemesi 192

Tarafların dinlenilmesi 188

Tarafların eşitliği 443, 455, 684

Tarafların ikinci dilekçeleri 179

Tarafların ses ve görüntü nakli sure-tiyle dinlenmesi 191

Tarafların üzerinde serbestçe tasar-ruf edecekleri konular 73, 79, 121, 180, 328, 331, 603

Tarafların vesayet altına alınması 109, 868

Tarafsızlıktan şüphe edilmesi 89, 438, 605, 619, 620, 621

Tarafta iradî değişiklik 169

Tasarruf ilkesi 79

Tasarruf yetkisi 79, 107

Tasdik şerhi kaydı 884, 886

Tashih 326 vd, 397, 586

Tashihi karar (bkz. Karar düzeltme)

Taşıma araçları 669

Taşınır kartonu 835

Taşınır mal davası 65, 391

Taşınırın paylaştırılması davası 60, 339

Taşınırın zilyetliğinin korunması 60

Taşınmaz üzerinde taraf oluşturul-ması 403

Taşınmaz üzerinde düzeltmelerin yapılması 403

Taşınmaz rehninde alacaklı için kayyım tayini 403

Taşınmaz üzerinde aynî hak davası 68, 324, 364, 379, 430

Taşınmaza ilişkin davalar 68

Taşınmazın alıkoyulmasına ilişkin dava 68

Taşınmazın aynından doğan dava 68, 364, 379, 669

Taşınmazın birden çok olması 68

Taşınmazın bulunduğu yer 68

Taşınmazın zilyetliğine ilişkin dava 60

Taşınmazın zilyetliğinin korunması 60, 68

Taşınmazın paylaştırılması davası 60

Taşra istinaf veya temyiz kaydı 863, 865

Taşra temyiz kaydı 818, 820, 823, 826

Tatil (bkz. Adlî tatil)

Tatil günlerinin süreye etkisi 139

Tatile rastlayan süre 139

Tavzih 326 vd, 453 vd

Tayini merci (Bkz. Yargı yeri belir-lenmesi)

Tazminat davası 100 vd

Tazyik hapsi kaydı 842, 847

Teamül 235

Tebligat 715 vd

– adlî 715 vd

– adlî tatilde 741

– adres değiştirip de yenisini bil-dirmeyenlere 742

– adres kayıt sistemi 722, 729, 730, 731, 738, 742 

– adresin meçhul olması 738

– adresten başka yerde 722

– askerî kişilere 725, 737

– askerî yargıda 745

– avukat kâtibine 743

– avukat stajyerlerine 743

– avukata 743

– aynı konutta 726

– bağımsız bölüm sahiplerine 751-752

– belli yerde meslek icrası 726

– bilinen adreste 722

– celse sırasında 743

– cezaî hükümler 748 vd

– – Kanunu uygulayanların işleye-cekleri suçlar 748

– – tebligatı kabulden kaçınma 748

– – tebliğ evrakını muhataba verme-me 748

– – yalan beyan 748-749

– – yanlış adres bildirmek 748

– Cumhuriyet Başsavcılığına 745

– davetiye 721

– elektronik 719, 720

– ehliyet 731

– er ve erbaşlara 725

– esasları 721

– fabrikada 726, 727

– gece vaktinde 741

– geçici olarak bir yere gidenlere 727-728

– hapishane veya tutukevinde 727

– hasıma 743

– hastanede 726

– hükümlüye 727

– idarî 746 vd

– – gümrük işlerinde 746

– – tapu idareleri tarafından yapılan 746-747

– ilânen 738 vd

– imkânsızlığı 728-729

– imtina 728, 729, 730

– imza edemeyenlere 733

– kalemde 743

– kanuni temsilciye 722-723

– Kanuna göre tebligat çıkarabilecek makamlar 715

– kapıya yapıştırma suretiyle 727, 728, 729

– kazaî 741 vd

– malî 747 vd

– memur vasıtasıyla 715, 716, 717, 744, 747, 770, 774

– meslek ve sanat erbabına 726

– muhatabın adreste bulunmaması 728-729

– muhatabın adresten sürekli olarak ayrılması 729, 730

– muhatabın ölmesi 729

– okulda 727

– otelde 726, 727

– özel vasıtalarla 719

– Sayıştay tarafından 747

– sefer hali 725

– tarihi 740

– telgrafla 719

– ticari işletmelere 724

– tutukluya 727

– Türkiye’de yabancılara 737

– tüzel kişiye 724

– uçakla 719

– usulsüz 740

– ücret tarifesi 716, 717

– ücret ve masrafın peşin ödenmesi 717, 718

– vekile 722, 723, 724, 743

– yabancı memlekette 733 vd

– yapabilme hakkı 502, 503

– yargısal 741 vd

– yaş şartı 731

Tebligat işlemleri 876

Tebligat Kanunu 715 vd

Tebligat Kanununun Uygulanması-na Dair Yönetmelik 715 vd

Tebliğ evrakının ziyaı 718

Tebliğ giderleri 360, 382

Tebliğ mazbatalı zarf 169, 722, 734, 737, 750

Tebliğ mazbatası 721, 727, 728, 729, 731 vd 750

Tebliğ usulsüzlüğü 740

Tebliğname kaydı 814, 815

Tebliğnameler kartonu 817

Tecavüzün men'i davası 577, 709

Tecavüzün ref'i davası 575, 576

Tefhim 97, 98, 138, 205, 221, 222, 316 vd 338

Teftiş kaydı 543, 547, 834, 835, 885, 888

Teftiş tavsiyeler listesi kartonu 850, 857

Tehiri icra (bkz. icrayı tehir etme)

Teknik araçlarla kayıt 200

Telefon 270, 758

Teleks 432, 680

Telgraf 432, 680

Temerrüt faizi 663

Teminat 131 vd, 160, 216, 352, 388, 390, 400, 403, 412, 414 vd, 419, 420, 434, 456, 593, 674, 862, 878

– gerektirmeyen haller 134

– gösterilecek haller 131 vd

– gösterilmemesinin sonuçları 136

– iadesi 137, 878

– kararı 135

– sözleşmesi 135

– tutarı ve şekli 135

Temsil belgesinin verilmesi 108, 403

Temsil yetkisi 211, 671

Temsilî uygulama 313

Temyiz 373 vd, 391 vd

– bozma sebepleri 381-382, 391-392

– bozmaya uyma 383

– cevap 380, 391

– dilekçesi 377, 378, 382, 393-396

– – verilmesi 378

– direnme 377, 383, 392, 395, 468, 794

– duruşma 377, 380, 391, 394, 395

– edilebilen kararlar 373, 391

– edilemeyen kararlar 374, 391

– giderleri 382, 392 vd

– harcı 379, 393, 598

– icraya etkisi 379, 397

– incelemesi 376, 380, 383, 392, 394, 395, 456, 690, 786

– kanun yararına 376, 391

– katılma suretiyle 379

– karar 381 vd

– – tebliği 382, 393, 397

– kıyas yoluyla uygulanacak hüküm-ler 379

– kötüniyetli 380, 398

– mahkemesi (bkz. Yargıtay)

– onama kararları 381

– sebepleri 381-382, 391-392

– – bağlı olmama 380

– süresi 374, 393, 394

Temyiz kartonu 817

Temyiz kaydı 814, 816, 818, 820, 823, 825, 826, 842, 848, 853, 855, 863, 864, 865

Tenfiz 475, 493, 586, 665, 675 vd

– görevli mahkeme 675

– istemi 675

– itiraz 676

– kararı 676

– şartları 675-676

– tebliği 676

– temyiz yolu 676

– yerine getirme 676

– yetkili mahkeme 675

Tenkis davası 66

Tensip tutanağı 871

Tercüman 199, 283, 385, 551, 552, 701

Tercüman kaydı 842, 844, 852, 855

Tercüman listesi kaydı 884, 887

Tercüme 257, 258, 675, 677, 734, 735, 844, 855

Terditli dava 156

Tereke 66, 67, 403, 591

– taksimi davası 66

– yazım ve tespiti 67

– yönetimine ilişkin davalar 67

Tereke esas kaydı 863, 866

Tereke karar kaydı 863, 866

Tereke kasa kaydı 863, 866

Tereke mallarının korunması 403, 866

Terekeden mala ait istihkak davası 67

Terekenin paylaştırılması 66

Terekenin resmî defterinin tutulması 403

Terekenin yazımı işleminin sona ermesi 403

Terekenin yönetimine ilişkin dava 67

Terekeye karşı açılacak dava 66, 67 

Terk eden eşin ortak konuta davet edil¬mesi 401, 700, 705 vd

Tespit davası 149, 150, 151, 152

Tespiti delâil (bkz. Delil tespiti)

Tevdi edilemeyecek eşyanın satıl-ması 403

Tevdi mahalli belirlenmesi 403

Tevkil 124, 502, 507, 746

Tevzi 805

– ceza dairelerinde 839

– ceza mahkemelerine gelen dava ve işlerde 858

– cumhuriyet başsavcılığına gelen soruşturma ve işlerde 850

– cumhuriyet başsavcılığında 839

– hukuk dairelerinde 839

– hukuk davası ve işlerinin 871

– hukuk davasının açılmasında 869 vd

Tevzi bürosu 805, 867, 869, 871

Tevzi kaydı 863, 867

Tevzi kriterleri 805, 839, 850, 858

Tevzi puanı 805

Ticaret hukukundaki çekişmesiz yargı işleri 404

Ticari davalar 256

Ticari defterler 256, 404

– delil olması 257

– ibrazı 256, 257

Ticari defterlerin kaybı 146

Ticari defterlerin örneği 253

Ticari defterlerin zıyaı hâlinde belge verilmesi 404

Toplu red talebi 93, 791

Topluluk davası 159

Tutanak 199

– eki 199, 202

– imzalanması 200

– incelenmesi 204

– ispat gücü 201

– örneği verilmesi 202

– tahkikata esas 182

Tutuklama 196, 284, 816, 853, 856

Tüketici mahkemeleri 516, 762, 763

Tüketici sorunları hakem heyeti 761

Tüketici Sorunları Hakem Heyeti Yönetmeliği 765

Tüketici sözleşmeleri 670

Tüketici sözleşmesine ilişkin dava-lar 674

Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun 761 vd

Türk hukukunun resen uygulanması 87

Türk Kanunları 87

Türk konsolosluğu 258

Türk mahkemelerinin milletlerarası yet¬kisi 665, 673

Türk mahkemelerinin yargı hakkı 159

Türk Milleti adına 318

Türk siyasî memuru 733, 735, 736

Türkiye Büyük Millet Meclisi üyesi 269

Türkiye büyükelçiliği 734 vd, 742

Türkiye başkonsolosluğu 734

Türkiye elçiliği 733

Türkiye'de 

– malvarlığı unsuru 65

– yerleşim yeri olmayanlar 65

– mutad meskeni olmayan 65,132

Türklerin kişi hallerine ilişkin dava-lar 673

Tüzel kişiler 69, 108, 122, 159, 211, 262

– ilgili davalarda yetki 69

– topluluk davası açması 159

Tüzel kişiliğin feshi 380, 394

Tüzel kişinin isticvabı 211

Tüzel kişinin merkezinin bulunduğu yer 69

Tüzel kişinin organı 108

– U –

Ulusal bayram günleri 191

Ulusal Yargı Ağı Bilişim Sistemi (UYAP) 461, 462, 526, 527, 530, 533, 534, 549, 569, 570, 573, 803, 804, 805, 806, 809, 811, 821, 829, 836 vd 

– UYAP’ın kullanılması  

– – Vatandaş Bilgi Sistemi 805, 822, 829, 869, 875 

Uncitral tahkim kuralları 32

Usul ekonomisi ilkesi 84

Usul hukukunun amacı 23

Usul işlemi 219

Usul ve füru (bkz. Altsoy, Üstsoy)

Usulden red 136, 161, 163, 433

Usulsüz tebligat 740

Uygunsuz dilekçe 86

Uyma 383

Uyuşmazlığın giderilmesi başvuru kaydı 814, 815, 818, 819, 823, 824

Uyuşmazlığın giderilmesi talebi kar-tonu 817, 821, 827

Uyuşmazlık konularının belirlenmesi 182, 336

Uzlaşma kaydı 842, 844, 852, 854

Uzlaşma sağlama 499, 517

Uzlaşma tutanağı 499

– avukatlık ücreti 517

Uzlaşma suretiyle yeniden yapılan-dırma 132, 333

Uzman

– ses ve görüntü nakli suretiyle din-len¬mesi 191

Uzman görüşü 315

Uzman kişi 315

– beyanı 199

– Ü –

Ücreti vekâlet (bkz Vekâlet ücreti)

Üçüncü kişinin belgeyi ibraz etme-mesi 255

Üçüncü kişinin hükmün iptalini is-temesi 387, 389

Üçüncü şahsın müdahalesi 117 vd

Üstsoy 88, 235, 273, 771

Üstsoyun davası 88

Üye ile ilgili dava 69

Üyeler arasında dava 69

– V –

Vaat edilen menfaat 100

Vakıaların özeti 166, 175, 319

Vakıf tescil kaydı 863, 868

Vasi 88, 402, 586, 587, 656, 771, 866

Vasiyeti yerine getirme görevlisine görevinin bildirilmesi 403

Vasiyeti yerine getirme görevlisinin tereke malları üzerinde tasarruf 403

Vatandaşlık esasına göre yetkili hu-kuk 665

Vazife (bkz. Görev)

Vazifesizlik kararı (bkz. Görevsizlik kararı)

Vefat (bkz. Ölüm)

Vekâlet 122 vd, 131, 160, 340, 659

– ehliyeti 160, 894

– ücreti 110, 330, 340, 341, 346 vd, 459, 504-506, 516-519, 650, 659, 660, 662, 691, 762, 763, 773, 775

Vekâletname 160, 340, 497, 500, 501, 502, 503, 505, 507, 509, 659, 838, 859, 873

– ibrazı 125, 126, 127, 501

Vekâletnamesiz dava açılması 126

Vekil 122 vd, 

– azli 131

– dava ehliyeti 159-160

– istifası 130

– olmayan kişi huzuruyla davanın görülmesi 385, 389

– özel yetkisi 124

– soru yöneltme hakkı 197

– tayinine zorlama 128-129

– uygun olmayan davranışı 128

Vekile tebliğ 724, 743

Vekilin vekâlet veren huzurundaki beyanı 128

Vekille takip 122-123

Velayet işleri 146, 333, 380, 395, 402, 667

– yargılama usulü 333

Velayetin kaldırılması 402

Velayetin eşlerden birinden alınarak diğerine verilmesi 402

Veraset ilâmı (Bkz. Mirasçılık belge-si)

Vesayet ad kaydı 863, 868

Vesayet işleri 146, 147, 333, 402, 667

– yargılama usulü 333, 402

Vezne kaydı 823, 826

Vücuttan kan ve doku alınması 315

– Y –

Yabancı

– avukatlık ortaklıkları 500

– devletin yargı muafiyetinden ya-rarlanamayacağı haller 674

– dilde yazılmış belgeler 257

– hakem kararı 475, 585 

– – tanınması 678

– – tenfizi 676, 677

– hukuk 87, 286, 500, 665, 673

– mahkeme ilâmı 675, 676

– – harç 585

– – kesin delil etkisi 676

– – kesin hüküm etkisi 676

– – tanınması 493, 675 vd

– – tenfizi 493, 675 vd

– memleketlerde noterlik işlemleri 703

– memlekette tebligat 733, 734

– para borcunda faiz 664

– resmî belgenin onaylanması 258

Yabancıların kişi hallerine ilişkin davalar 673

Yabancıların adlî yardımdan yarar-lanması 351

Yabancılık unsuru 429, 603, 643, 665, 674, 679

Yakalama kaydı 814, 815, 842, 845

Yaklaşık ispat 351, 411, 412

Yalan tanıklık 278, 385, 551, 552, 609

Yalan yere yemin 263, 267, 385, 398, 399, 551, 552, 609 

Yalnız avukatların yapabileceği işler 498

Yalnızca zilyetliğin korunması da-vası 60

Yangın 235

Yansoy hısımlığı 90

Yapay yetkili mahkeme yaratma 64

Yargı harçları 459, 585 vd, 596 vd

– alma ölçüleri 588

– celse harcı 127, 247, 587, 596

– davaya müdahale 586

– değer esası 588

– hakem kararları 585

– hükmün bozulması 586

– icra takibinden vazgeçme 589

– karşı dava 586

– konusu 585

– mükellefiyet 586

– oranı 588

– ödenmesi 592, 594, 595

– tashihi karar 586

– yabancı mahkeme ilâmları 586

– yargılamanın iadesi 586

– muafiyet 588, 592

– mükellef 586, 587, 592

– sınırı (bkz. muhakeme)

Yargı muafiyeti 674

Yargı çeşidi 156

Yargı çevresi 121, 207, 210, 265, 280, 308, 312, 366, 368, 375, 415, 476 vd, 493, 495, 509, 572, 649, 711, 816, 820, 826, 881, 882

Yargı çevresinin sınırlarında tered-düt 78 

Yargı hakkı 159

Yargı muafiyeti 674

Yargı yeri belirlenmesi 77 vd

Yargı yolunun caiz olması 159

Yargılama 

– faaliyetleri 100 vd

– giderleri 89, 123, 127, 131, 135, 170, 171, 216, 220, 319, 330, 340 vd, 451, 459, 460, 519, 650, 651, 662, 687, 691 vd, 809, 821, 840, 854, 874

– – adli yardım 353 vd

– – avans 167, 581, 828, 869, 873

– – avansın iadesi 350

– – çekinme kararında 89

– – dava konusunun devrinde 171

– – davanın konusuz kalması halin-de 348

– – delil ikamesinde avans 342

– – dürüstlüğe aykırılıkta 345 vd

– – esastan sonuçlanmayan davada 348 

– – fer’î müdahalede 346

– – feragat halinde 330

– – hükmedilmesi 349

– – ıslahta 216

– – iadesi 874

– – kabul halinde 330

– – kamu tarafından Kadastro Kanu-nu uyarınca açılan davalarda 662

– – kapsamı 340-341

– – kötüniyetle veya haksız dava açılmasında 346

– – maddî hataların düzeltilmesinde 220-221

– – resen yapılan işlemlerde 343

– – sorumluluk 344

– – tahkimde 458, 459, 691, 692

– – tahsili 123

– – tarafta iradî değişiklikte 170

– – vekâletname ibraz etmeyen avu-kat 127

– hatası ve eksiği 382

– işlemlerinin ispatı 201

Yargılama giderleri yazışma kartonu 821

Yargılama hakkında bilgilenme hakkı 81

Yargılamanın amacı 23

Yargılamanın düzenli yürümesi 86

Yargılamanın ertelenmesi 109, 110, 128, 143

Yargılamanın iadesi 124, 384 vd, 460

– harç 586

– hükmün iptali 389, 400

– icranın durdurulması 390, 400

– inceleyecek makam 388, 400

– konusu 384

– sebepleri 384 vd, 398, 399

– süre 387, 399

– ön inceleme 388

– tahkimde 460

– teminat 388, 400

– üçüncü kişinin hükmün iptalini is-temesi 387

– yeniden yargılama 389, 400

– yetkisi 124

Yargılamanın sevk ve idaresi 86

Yargılamanın yenilenmesi (bkz. Yargılamanın iadesi)

Yargılamaya hâkim ilkeler 79 vd

Yargılamayı basitleştirme ve kolay-laştırma 187

Yargılamayı geciktirme amacı 189

Yargısal sınır 77

Yargıtay 781

– cumhuriyet başsavcılığı 376, 484, 781, 782, 789, 794, 823, 861

– çalışma usulleri 791

– daireleri 782 vd 

– – görevleri 785 vd.

– genel kurulları 782 vd

– görevleri 785

– içtihadı birleştirme görevi 788, 797, 798

– kuruluş 781

– tetkik hâkimleri 790

– üyeleri 789, 790, 791

Yargıtay Kanunu ve İç Yönetmeliği 781 vd

Yasaklılık sebepleri 88

Yasal danışman 88, 109, 771

Yayın yasağı 198

Yayınlanan kararlar kartonu 821, 827

Yazı

– hatası 220, 221,  326

– inkârı 241 vd

– işleri müdürü 91, 202, 203, 250, 322, 382, 397, 416, 462, 477, 493, 541, 542, 544, 545, 550, 560, 568, 572, 611, 721, 790, 807, 808, 809, 813, 822, 829, 838, 840 vd

– işleri hizmetleri 803 vd

Yazı işleri müdürlüğü 481 vd, 510, 540, 611, 650, 807, 890

– bilirkişilik bölge kurullarında 540 vd 550, 551

– bölge adliye mahkemelerinde 807 vd

– ceza mahkemeleri ve hâkimlikle-rinde 839 vd

– cumhuriyet başsavcılıklarında 814

– hukuk mahkemelerinde 861

Yazı işleri müdürü

– bölge adliye mahkemelerinde 807, 808, 809, 813, 818

– ceza mahkemeleri ve hâkimlikle-rinde 852 vd

– cumhuriyet başsavcılıklarında 840 vd

– hukuk mahkemelerinde 861 vd

Yazı işleri hizmetleri

– bölge adliye mahkemeleri hukuk dairelerinde 823

– bölge adliye mahkemeleri ceza dairelerinde 818

– bölge adliye mahkemelerinde 807 vd

– ceza mahkemelerinde ve hâkimlik-lerinde 852 vd

– cumhuriyet başsavcılıklarında 842 vd

Yazı yazdırma 245

Yazıların gönderilmesi 890

Yazılı beyyine başlangıcı (bkz. Delil başlangıcı)

Yazılı metin 231

Yazılı yargılama usulü 165 vd

Yazılılık şartı 73

Yemin 92, 124, 199, 201, 217, 254, 259 vd, 277 vd, 288 vd, 340, 385, 398, 399, 405, 407, 559, 876

– davet 260

– davetiyesi 260

– etmememin sonuçları 261

– hâkimi red sebebi hakkında 92

– hasta veya engellilerin yemini 265

– iade 124, 217

– – iade olunamayacak haller 261

– istinabe yoluyla 265-266

– kabul 124

– kaçınma 261

– kanunî mümessil 262

– konusu 259

– – açıklattırılması 266

– ölüm veya fiil ehliyetinin kaybı 262

– reddi 124, 217

– sağır ve dilsiz 265

– ses ve görüntü ile 266

– şekli 263

– teklif edilmemiş sayılma 262

– teklifi 124, 260

– tutanağı 266, 407, 559, 832, 876

– tutanağının düzenlenmesi 266, 407

– tüzel kişinin 262

– vazgeçme 260

– yalan yere 267, 398, 551, 552, 609

– yerine getirecek kimseler 262

– zamanı 279

Yeminsiz dinlenecek şahitler 279

Yeni belge bulunması 387

Yeni delil gösterilmesi 28, 189, 370

Yeni mirasçılık belgesi verilmesi 67

Yeniden değerleme oranı

Yeniden evlenmede bekleme süre-sinin hâkim tarafından kaldırıl-ması 401

Yeniden yapılandırma 132

Yenileme 146, 193

Yenileme dilekçesi 146, 195

Yenilik doğuran dava (bkz. İnşaî dava)

Yer itibariyle yetki kuralları 673

Yerleşim yeri mahkemesi 63, 64, 70, 652, 673

Yetki 63 vd

Yetki anlaşması ve sınırları 674

Yetki belgesi 500, 502, 503, 511, 611

Yetki itirazı 74, 163

Yetki sözleşmesi 72 vd, 370

Yetki sözleşmesinin geçerlilik şart-ları 73-74

Yetki uyuşmazlığına ilişkin karar 375

Yetkili mahkemenin gösterilmesi 74

Yetkili memurların usulüne uygun düzenlediği belge 237

Yetkisi sona eren temsilcinin temsil belgesini mahkemeye teslimi 403

Yetkisizlik kararı 64, 74 vd, 366, 491, 514, 849

– yargılama gideri 348

Yetkisizlik kararı üzerine yapılacak işlemler 75, 76

Yıl olarak belirlenen sürenin hesabı 138

Yoklukta yargılama 181, 190, 192

Yol gösterme 90

Yurt dışında oturan davalı 175, 870

– Z –

Zabıt kâtibi 99, 100, 199 vd, 291, 318, 319, 321, 371, 510, 549, 807

– bulundurma zorunluluğu 201

– yasaklılığı ve reddi 99

Zabıtname (bz. Tutanak)

Zaman bakımından uygulama 465, 582, 657

Zamanaşımı 26, 84, 121, 148, 187, 215, 311, 336, 424, 607, 623, 651, 666, 815

– defi 187

– karara bağlanması 187, 336

Zarar gören yerleşim yeri 71

Zarar sigortaları 70

Zımnî yetki anlaşması 74

Zimmet kartonu 543, 547, 817, 821, 827, 850, 858, 889

Zimmet kaydı 543, 547, 834, 843, 848, 853, 857, 863, 867, 885, 887, 890

Zilyetliğin korunması davaları 60


Yorum Yap

Lütfen yorum yazmak için oturum açın ya da kayıt olun.
İlgili Yayınlar