Hukuk Muhakemeleri Kanunu (HMK) Şerhi

Yayınevi: Yetkin Yayınları
Yazar: Ejder YILMAZ
ISBN: 9786050507966
Stok Durumu: Tükendi
2.975,00 TL 3.500,00 TL

Adet

 
   0 yorum  |  Yorum Yap
Kitap Künyesi
Yazar Ejder YILMAZ
Baskı Tarihi 2021/03
Baskı Sayısı 4
Boyut 16x24 cm (Standart Kitap Boyu)
Cilt Sert Kapak (İplik Dikiş)
Sayfa Sayısı 5815

Hukuk Muhakemeleri Kanunu Şerhi
Prof. Dr. Ejder YILMAZ
2021/03 4. Baskı, 5815 Sayfa, 4 Cilt, Takım,
ISBN 978-605-05-0796-6 

Usul kanunları, maddî hukuktan kaynaklanan uyuşmazlıkların mahkemelerce hangi kurallar çerçevesinde, nasıl çözümleneceğini gösterirler. Usul kanunlarının düzenlediği kurallar, genellikle kamu düzenine ilişkindir ve her devlet (ülke) mahkemesi, önüne gelen bütün uyuşmazlıklarda (yabancı unsur taşıyanlar dahil) kendi usul kanununu (lex fori) uygular. Bu açıdan usul kanunlarının, “millî kanunlar” olduğu söylenir.

Cumhuriyetin ilânından sonra başlayan laik hukuka geçiş sürecinde, en temel ve genel maddî hukuk kurallarından olan Türk Medeni Kanunu ile Borçlar Kanunu’muzu İsviçre federal kanunlarından aldığımız için, 1927’de yürürlüğe giren 1086 sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu’muzu da İsviçre’den alma gereksinimi ortaya çıktı. O dönemde İsviçre’de federal medeni usul kanunu yoktu; her kantonun kendi usul kanunu vardı. Bu sebeple, o tarih itibariyle en yeni kanton usul kanunu olan 1924 tarihli Neuchâtel Medeni Usul Kanunu, Türkçeye çevrilerek ve üzerinde ufak bazı değişiklikler yapılarak TBMM’de kanun haline getirildi. Ancak küçücük bir kantonun ihtiyacı için çıkarılan ve bize adapte edilen bu Kanunda, zaman içerisinde küçük veya büyük çaplı çok sayıda önemli değişiklikler yapılması ihtiyacı doğdu.

1086 sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu, 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun yürürlüğe girdiği 01 Ekim 2011 tarihine kadar (yaklaşık) 84 yıl yürürlükte kaldı. Bu arada vurgulanarak belirtilmelidir ki, 1086 sayılı HUMK’nun temyiz ve karar düzeltme kanun yollarına ilişkin 427-444 üncü madde hükümlerinin, istinaf (bölge adliye) mahkemelerinin faaliyete geçtiği 20 Temmuz 2016 tarihinden önce (19 Temmuz 2016 ve öncesi) verilmiş bulunan mahkeme kararları hakkında, bunlar kesinleşinceye kadar, uygulanmasına devam edilecektir (HMK geçici m.3,2). Yani, 1086 sayılı HUMK’nun sözkonusu hükümleri, eski tarihli kararlar bakımından, bir süre daha yürürlükte kalacaktır. Ülkemizde davaların uzadığı gerçeği karşısında, bu durumun bazı davalar bakımından on yıllar daha süreceğini şimdiden söylemek mümkündür.

6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu, 1086 sayılı Kanun uygulamasındaki deneyimlerin üzerine kuruludur; bu sebeple geneli itibariyle, günün ihtiyaçları çerçevesinde yabancı ülkelerdeki usul kanunu örneklerinden de yararlanılarak hazırlanan daha “ileri” bir kanun niteliğindedir.

Bununla birlikte, hukuk tarihi ile mukayeseli hukuktaki bilgilerime ve daha da önemlisi bizzat yaşadığım çeşitli deneyimlerime dayanarak ifade etmek isterim ki, usul kanunları gibi büyük ölçekli kanunlar yapmak, sıradan bir iş değildir, zordur ve daha başlangıçta eksik kalmaya mahkûmdur. İşin doğası gereği, bu tür kanunlar ne kadar titiz ve mükemmel hazırlanırlarsa hazırlansınlar, çıkartıldıktan hemen sonra ve hatta bazen yürürlüğe girmeden bile değiştirilme ihtiyacı içindedirler. Çünkü kanunların, örneğin dinsel olarak kabul edilen dogmalardan farkı vardır; başta ekonomik etkenler olmak üzere, çeşitli nedenlerle devamlı evrilme ve devinim içerisinde bulunan toplumsal ihtiyaçlara göre değişmeleri kaçınılmazdır. HMK’nda da durum böyle olmuş ve Kanunun çeşitli hükümleri, yürürlüğe girmesinden bu yana geçen on yıllık kısa süre içerisinde, 20 değişik kanun veya kanun hükmünde kararname ile değiştirilmiş; Anayasa Mahkemesi kararıyla iptal edilmiş ve içtihadı birleştirme kararlarına konu oluşturmuştur.

“Hukuk Muhakemeleri Kanunu Şerhi” adını taşıyan elinizdeki Kitabım, Kanun Tasarısı dönemi de dikkate alındığında, on yılı aşan “emek sonucu”dur. Kitabımın ilk baskısı 2012’de, ikinci baskısı 2013’de birer cilt halinde, üçüncü baskısı ise 2017’de üç cilt halinde çıkmıştı; aradan geçen üç yıl içinde, okuyucudan gelen yoğun talepler ve yapılan kanun değişiklikleri ile giderek yerleşik hale gelen Yargıtay uygulamasını dikkate alarak, genişletilmiş dördüncü baskıyı çıkartmaktan mutluyum.

6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu hükümlerinin tam olarak anlaşılabilmesi ve doğru uygulanabilmesi bakımından, yeni hükümlerin, 84 yıl yürürlükte kalan 1086 sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu hükümleriyle karşılaştırılması büyük önem gösterir. Bu amaçla, her bir madde altında, HUMK’nun eski metni verilmiştir. Ayrıca, 6100 sayılı Kanunun her bir maddeye ilişkin Hükûmet Gerekçesi ve varsa TBMM Adalet Komisyonu Gerekçesi ile TBMM Genel Kurul Değişiklik Gerekçesi de Kitaba konulmuştur.

Kitapta, HMK’nun ve ilgili kanunların yanı sıra, özellikle Yazı İşleri Yönetmeliği ile Gider Avansı Tarifesi, Bilirkişilik Yönetmeliği, Bilirkişi Ücret Tarifesi, Tanık Ücret Tarifesi, Tebligat Kanunun Uygulanmasına Dair Yönetmelik gibi ikincil kaynaklar da değerlendirilmiştir.

Önsöz’üme son vermeden, ülkemizde adalet dağıtımında gözlemlenen aksaklıkların çözümüne katkı verebilmek amacıyla çeşitli yayınlarımda dile getirdiğim önemli bazı hususları, Kitabımın yeni baskısı vesilesiyle, burada bir kez daha özellikle vurgulamak isterim:

HMK’nun, ağırlık noktalarında biri de, ön inceleme aşamasıdır ve buna ilişkin hükümler, HMK’nun başarılı olabilmesi için, mutlaka tam olarak işletilmelidir. Ancak itiraf etmek gerekir ki bu aşama ile, hâkimlerin karşı karşıya bulundukları aşırı iş yükü üzerine, daha da büyük bir ağırlık konulmuştur.

HMK’nun Genel Gerekçesinde ve madde gerekçelerinde, sıklıkla, ülkemizde hukuk davaları bakımından içinde bulunulan durum eleştirilmekte ve adaletin gerçekleşebilmesini temin edici çeşitli düzenlemeler getirildiği belirtilmektedir. HMK’ndaki düzenlemelerin büyük kısmına ilke olarak katılmaktayım ve bu düzenlemelerin gereği gibi uygulanmasının, yargılamanın amacı olan davaların adaletli karara bağlanabilmesini teminen, maddi gerçekliğe ulaşır şekilde, hızlı, ucuz ve düzenli yürümesine (Anayasa m.141,IV; HMK m.30) katkı vereceğine inanmaktayım. Ancak kanımca, hukuk davalarının arzu edildiği şekilde yürüyebilmesi, hak arayanların beklentilerine hizmet edebilmesi ve “âdil yargılama hakkı”nın gerçekleşebilmesi için kanundaki hükümlerin varlığı, tek başına kesinlikle yetmez. Çünkü, ülkemizde “aksak” yürüyen ve bundan dolayı yaygın bir şekilde şikâyet edilen adalet hizmetlerinin bugünkü durumunu etkileyen pek çok faktör vardır.

Bunların çoğu, doğrudan doğruya Hukuk Muhakemeleri Kanunu ile ilgisi olmayan nedenlerdir. Adalet hizmetlerinde yaşanan sıkıntıların resmî kanıtı (belgesi); her adlî yılın başında Yargıtay Başkanlarının ve Türkiye Barolar Birliği Başkanlarının, adaletin karşı karşıya bulunduğu sorunları çözmekle birinci derecede görevli, yetkili ve sorumlu “Devlet büyükleri” önünde (seksen yıldır) hem adlî yıl açılış konuşmalarında sözlü olarak hem de broşürler halinde basıp dağıttıkları ve “bıkıp usanmadan tekrarladıkları”dır!

Demek istediğim odur ki, yalnızca Hukuk Muhakemeleri Kanunu ve benzeri kanunların değiştirilmesi sonucunda adalet hizmetlerimizdeki aksaklıklar, kesinlikle sona ermeyecektir. Adalet hizmetlerindeki aksamaların en aza indirilebilmesi, toplumda adalete duyulması gereken inancın en üst düzeyde tesis edilebilmesi ve yargı dışı yollardan hak aramaya yönelmenin sona erdirilebilmesi için, Kanun değişikliklerinin yanı sıra, ondan daha da önemli olan pek çok tedbirin derhal alınarak yürürlüğe konulması zorunluluğu vardır. Bunun için, neredeyse kırk yıldır yayınladığım çeşitli yayınlarımda da belirttiğim ve konferanslarımda her vesileyle tekrarlaya geldiğim üzere, kanaatimce bu konuda kısa, orta ve uzun vadeli tedbirlere ihtiyacımız bulunmaktadır.

Hukuk davalarının maddî gerçekliğe ve adalete varır şekilde en çabuk, en ucuz ve vatandaşı en az yorar (usul ekonomisine uyar) şekilde sonuçlanabilmesinin yolu, her şeyden önce “insan”dan ve öncelikle hâkimden geçmektedir. Bu sebeple kanımca, kısa vadede ve öncelikle; bilgili, çalışkan, ahlâklı, kültürlü, âdil, insanı ve doğayı sevip sayan ve diğer yüksek niteliklere sahip hâkim istihdamına önem verilmelidir.

Bunun için, hâkimlik mesleğinin özendirilmesine yönelik olarak, hâkim maaşları (Cumhurbaşkanı dahil) herhangi bir kamu görevlisi emsal alınmaksızın belirlenerek bugünkü seviyelerinin en az üç katına çıkartılmalı ve hâkimin maddî ve manevî bağımsızlığı / tarafsızlığı en üst düzeyde sağlanmalıdır. Bunun yanı sıra, hâkim başına düşen dava sayısı, çağdaş ülkelerde olduğu gibi yılda 250-300’e indirilmeli ve bunu sağlamak amacıyla ülkemizde bugün var olan hâkim sayısı, en az üç katına çıkartılmalıdır.

Hâkimlik mesleğinin özendirilmesi sayesinde, yetişmiş olan iyi hukukçuların ve bu arada özellikle deneyimli avukatların hâkimlik mesleğine yönelmelerinin, adalet hizmetlerinin kalitesini arttıracağını düşünüyorum. Eğer bir hâkim bugün ülkemizde olduğu üzere yılda 1000-1200 davaya bakmaya mecbur edilir ve buna bağlı olarak (sayıları az da olsa) yalnızca Fakültede öğrendikleri ile yetinerek, gelişen hukuka ayak uyduramayan, az çalışkan, yorgun, bıkkın ve adalet fikrine yeterince ayak uyduramamış, özetle liyakat bakımından eksik hâkim istihdamına göz yumulursa, büyük iyiniyetlerle ve güzel umutlarla çıkarılarak yürürlüğe sokulan HMK’na ve bu metinde yapılan düzeltmelere rağmen “devletin temeli olan adalet”, yara almaya devam edecektir. Üzülerek söylemek zorundayım ki tarih, adaletin yürümediği hiç bir devletin yaşadığını göstermemektedir”!

Bu yöndeki tedbirler alınıp hâkim sayısı arttırılmadıkça, mahkemelerdeki aşırı işyükü devam edecektir. “Aşırı işyükü”nün doğurduğu sakıncaların uygulamadaki somut yansımalarından biri olarak, mahkemelerin verdikleri kararların Yargıtayca bozulma oranları üzerinde durmak isterim:

Adalet Bakanlığının yayınladığı “2015 Yılı Adli İstatistikler”e göre (istinaf mahkemeleri öncesi), Yargıtay hukuk daireleri ve Hukuk Genel Kurulundaki toplam dosya sayısı, 751.543’tür. Bunlardan %64,2’si sonuçlandırılarak karara bağlanmıştır. Karara bağlananların %43.2’sinde onama, %19.7’sinde bozma kararı verilmiştir; onama ve bozma kararları dışında kalan %37,1’i ise, gönderme, red ve geri çevirme kararlarından oluşmaktadır. “2019 Yılı Adli İstatistikler”e göre de (istinaf mahkemeleri sonrası), Yargıtay hukuk daireleri ve Hukuk Genel Kurulundaki toplam dosya sayısı, 362.954’tür. Bunlardan 230.994’ü (%63,3) sonuçlandırılarak karara bağlanmıştır. Karara bağlananların 118.280’inde (%51.2) onama, 50.582’sinde (%21.6) bozma kararı verilmiştir; onama ve bozma kararları dışında kalan davalarda (%27,2) ise, gönderme, red ve geri çevirme kararları verilmiştir. Yukarıda hernekadar yalnızca iki yılık istatistiklerin verilmesiyle yetirilmiş ise de, bu rakamlar, üzerinde çalıştığım son yetmiş yılın ortalamasını yansıtmaktadır.

Bu tablodan da açıkça anlaşıldığı üzere, alt dereceli mahkemelerin verdikleri kararlardan yalnızca yarıya yakını onanmakta geri kalanları ise bozulmakta veya geri gönderilmekte yahut başka bir şekilde Yargıtay aşamasında sonuçlanamamaktadır.

Rakamların da gösterdiği üzere Yargıtay, alt dereceli mahkemelerin verdikleri kararların önemli bir bölümünü bozarak geri göndermektedir. Başka bir ifadeyle Yargıtay, çok önemli sayıda verilmiş kararın, (deyiş yerinde ise) “yanlış” olduğu sonucuna varmaktadır. Bozma kararlarının çoğunun, eksik inceleme veya hukukun yanlış uygulanması gibi bir gerekçeyle dayandığı; bunun üzerine, alt dereceli mahkemelerin de genellikle bozmaya uyarak yeniden yargılama yapıp karar verdikleri ve bunlar bakımından da kanun yollarının yeniden başladığı dikkate alındığında, adalet hizmetinde ne denli bir gecikme, emek ve masraf kaybı ile karşı karşıya bulunduğumuz ortadadır.

Bundan daha da vahimi, kanun yollarının kapalı olması nedeniyle bazı kararların kesin olarak verildikleri, bir an için bunlara karşı kanun yolu açık olsa idi, bu kararların da aynı oranda bozulacakları dikkate alındığında, varsayımsal da olsa, ülkemizde her yıl, yukarıdaki bozma oranları kadar davadaki kararda adaletin başlangıçtan beri gerçekleştirilememekte oluşudur!

Toplumsal yaşamda, bazı alanlar bakımından %3-5 olumsuzluğun hoş görülmesi olağan olarak kabul edilebilir ve belki hazmedilebilir. Buna karşılık, toplumun kutsallarından olan “adalet” konusu bunun dışındadır. Ülkemizde bütün mahkemelerde 2019 yılı itibariyle derdest bulunan yaklaşık 7,4 milyon davanın bir tanesinde bile adaletin gerçekleşmemesi, yalnızca davanın tarafını değil bunu öğrenen herkesi rahatsız eder. Çünkü bu durum hâkimi, “Peygamber Postu”na oturtan onun verdiği adil karar sonucunda “şeriatın kestiği parmağın acımadığı”nı kabullenen Türk toplumu bakımından kabul görmez. Başka bir anlatımla, adaletsiz kararların, toplum nezdinde oluşmuş bulunan yargıya (aslında: Devlet’e) güven duygusunu zedelediğini, telafisi zor ve hatta olanaksız olumsuz etkiler yarattığını, hem bir bilim adamı hem de bir uygulamacı olarak önemle vurgulamak isterim.

Karşılaştığımız bu “acı fatura”nın önemli bir sebebi, kanımca, hâkimlerimizin aşırı iş yüküdür. Yukarıda verilen “bozma” sayıları, hâkimlerimizin “gece-gündüz” sarf ettikleri “insanüstü” çabalarının da yetersiz kalabildiğini göstermektedir.

Hâkim sayısının bir an önce üçe katlanması yolundaki önerimin kabulü ve hâkimin uluslararası standartlardaki sayıda davaya bakacak hale getirilmesi; diğerlerinin yanısıra hâkimin kendini geliştirmesini, meslek içi eğitimlere katılmasını, incelediği dosyalar üzerinde geniş araştırma yapmasını sağlayacağı için verilen kararların ve sonuç olarak yargının kalitesini arttıracaktır. Bu kalite artışının, son bağlamda, Yargıtay kararlarına da yansıyacağı muhakkaktır

Özetle, önemli olan kanunların kendisi değil, kanunların uygulanmasıdır. Bu açıdan olan önemi nedeniyle, “En iyi kanun, kötü uygulayıcının elinde, en kötü; en kötü kanun, iyi uygulayıcının elinde, en iyi kanun olur” özdeyişine, burada bir kez daha yollama yapmayı görev sayıyorum.

Önsöz’ümü teşekkür duygularımla sona erdirmek isterim. Bu Kitabımın da, Yetkin yayını olarak basımını gerçekleştiren Yetkin Basım Yayım ve Dağıtım AŞ’nin değerli sahibi sevgili kardeşim Muharrem Başer başta olmak üzere, “Yetkin”in çalışkan/güleryüzlü tüm personeline ve Kitabımın yeni baskısındaki ekleme ve düzetmelerimin düzenlenmesinde emeği geçen Duran Topal’a yüreğim dolusu teşekkürlerimi sunarım.


1 inci Cildin
İÇİNDEKİLER

ÖNSÖZ...................................................................................................................................... 7

İÇİNDEKİLER...................................................................................................................... 13

KISALTMALAR  CETVELİ.............................................................................................. 21

GENEL BİBLİYOGRAFYA............................................................................................... 25

GİRİŞ...................................................................................................................................... 29

 

BİRİNCİ KISIM
Genel Hükümler

 

BİRİNCİ BÖLÜM: Görev, Yetki ve Yargı Yeri Belirlenmesi

BİRİNCİ AYIRIM: Görev

 

MADDE 1:....... Görevin belirlenmesi ve niteliği.............................................................. 33

A).. Genel Olarak........................................................................................................... 33

B).. Görev Açısından Adlî Yargı - İdarî Yargı Ayırımı.......................................... 42

C).. Uyuşmazlık Mahkemesi...................................................................................... 53

 

MADDE 2:....... Asliye hukuk mahkemelerinin görevi................................................... 66

A).. Asliye Hukuk Mahkemesinin Genel Görevli Mahkeme Olması................... 69

B).. Asliye Hukuk Mahkemesi Ve Diğer Mahkemeler Arasındaki İlişki............. 89

1)... Asliye Hukuk Mahkemesi - Asliye Hukuk Mahkemesi İlişkisi............. 89
2)... Asliye Hukuk Mahkemesi - Asliye Ticaret Mahkemesi İlişkisi............. 90
a)... Ticarî Davalar......................................................................................... 90

aa).. Mutlak Ticarî Davalar.................................................................. 90

bb).. Nisbî Ticarî Davalar.................................................................... 111

b)... Ticarî Davalarda Görevli Mahkeme................................................ 128

aa).. Ayrı Asliye Ticaret Mahkemesi Kurulan Yerler..................... 128

bb).. Ayrı Asliye Ticaret Mahkemesi Kurulmayan Yerler............. 133

c)... Ticarî Davalarda Yargılama Usulü.................................................. 137
3)... Asliye Hukuk Mahkemesi - Sulh Hukuk Mahkemesi İlişkisi.............. 139
4)... Asliye Hukuk Mahkemesi - Özel Uzmanlık Mahkemesi İlişkisi......... 140
a)... Genel Olarak......................................................................................... 140
b)... Asliye Hukuk Mahkemesi - Aile Mahkemesi İlişkisi..................... 142

aa).. Aile Hukukundan Doğan Dava ve İşler.................................. 142

bb).. Aile Hukukuna İlişkin Dava ve İşlerde Görevli
Mahkeme...................................................................................... 165

aaa).. Ayrı Aile Mahkemesi Kurulan Yerler........................... 165

bbb).. Ayrı Aile Mahkemesi Kurulmayan Yerler................... 166

cc).. Aile Hukukundan Doğan Dava ve İşlerde Yargılama
Usulü.............................................................................................. 168

c)... Asliye Hukuk Mahkemesi - İş Mahkemesi İlişkisi......................... 182

aa).. İş Davaları.................................................................................... 183

bb).. İş Davalarında Görevli Mahkeme........................................... 218

aaa).. Ayrı İş Mahkemesi Kurulan Yerler............................... 219

bbb).. Ayrı İş Mahkemesi Kurulmayan Yerler....................... 219

cc).. İş Davalarında Yargılama Usulü............................................. 221

aaa).. Dava açmadan önce arabulucuya başvurma
zorunluluğu (dava şartı).................................................. 221

bbb).. Sosyal Güvenlik Kurumu ile ilgili davalardan
önce Kurum’a başvuru zorunluluğu............................. 232

ccc)... Usule ilişkin diğer düzenlemeler..................................... 238

d)... Asliye Hukuk Mahkemesi - Kadastro Mahkemesi
İlişkisi...................................................................................................... 253

aa).. Kadastro Davaları....................................................................... 253

bb).. Kadastro Davalarında Görevli Mahkeme.............................. 256

aaa).. Ayrı Kadastro Mahkemesi Kurulan Yerler.................. 256

bbb).. Ayrı Kadastro Mahkemesi Kurulmayan Yerler......... 274

cc).. Kadastro Davalarında Yargılama Usulü................................ 274

e)... Asliye Hukuk Mahkemesi - Tüketici Mahkemesi İlişkisi............. 291

aa).. Tüketici Uyuşmazlıkları............................................................. 291

bb).. Tüketici Uyuşmazlıklarında Dava Şartı Olarak
Arabuluculuk................................................................................ 312

cc).. Tüketici Uyuşmazlıklarını Çözmekle Görevli Yerler............ 314

aaa).. Tüketici Hakem Heyetleri.............................................. 314

bbb).. Tüketici Mahkemeleri..................................................... 326

f).... Asliye Hukuk Mahkemesi - İcra Mahkemesi İlişkisi..................... 330

aa).. İcra ve İflâs Hukuku Uyuşmazlıkları..................................... 330

bb).. İcra ve İflâs Hukuku Uyuşmazlıklarında Görevli
Mahkeme...................................................................................... 330

cc).. İcra Mahkemelerinde Uygulanan Yargılama Usulü............. 331

g)... Asliye Hukuk Mahkemesi - Fikrî ve Sınaî Haklar Hukuk
Mahkemesi İlişkisi............................................................................... 331

aa).. Fikrî ve Sınaî Haklarla İlgili Davalar....................................... 331

bb).. Fikrî ve Sınaî Haklarla İlgili Davalarda Görevli
Mahkeme...................................................................................... 333

cc).. Fikrî ve Sınaî Haklarla İlgili Davalarda Yargılama
Usulü.............................................................................................. 336

 

MADDE 3:....... Ölüm veya vücut bütünlüğünün yitirilmesinden doğan
zararların tazmini davalarında görev................................................ 365

 

MADDE 4:....... Sulh hukuk mahkemelerinin görevi................................................... 367

A).. Genel Olarak......................................................................................................... 370

B).. Sulh Hukuk Mahkemesinin Görevli Olduğu Dava Ve İşler......................... 370

1) .. Kira İlişkisinden Doğan Tüm Uyuşmazlıkları Konu Alan
Davalar.......................................................................................................... 370
2) .. Paylaştırma ve Ortaklığın Giderilmesi Davaları.................................... 401
3) .. Yalnız Zilyetliğin Korunması İle İlgili Davalar....................................... 406
4) .. Çekişmesiz Yargı İşleri................................................................................ 425
5) .. HMK’nun ve Diğer Kanunların Sulh Hukuk Mahkemesini
Görevlendirdiği    Dava     ve İşler............................................................. 426

C).. Sulh Hukuk Mahkemesi Ve Diğer Mahkemeler Arasındaki
İlişki........................................................................................................................ 451

1)... Sulh Hukuk Mahkemesi - Sulh Hukuk Mahkemesi İlişkisi................. 451
2) .. Sulh Hukuk Mahkemesi - Asliye Hukuk Mahkemesi İlişkisi.............. 452
3) .. Sulh Hukuk Mahkemesi - Özel Mahkeme İlişkisi................................. 453

 

İKİNCİ AYIRIM:
Yetki

 

MADDE 5:....... Genel kural.............................................................................................. 455

A).. Genel Olarak Yetki.............................................................................................. 455

B).. Millî Ve Milletlerarası Yetki............................................................................... 456

1)... Milletlerarası Yetki...................................................................................... 456
2)... Millî (iç) Yetki............................................................................................... 489
a)... Kesin Yetki............................................................................................ 489
b)... Kesin Olmayan Yetki.......................................................................... 497
c)... Kamu Düzenine İlişkin Yetki............................................................. 497
d)... Kamu Düzenine İlişkin Olmayan Yetki........................................... 498
e)... Türkiye’de Her Mahkemenin Yetkili Olduğu Davalar.................. 498
f).... Birden Fazla Yetkili Mahkemenin Bulunması Halinde
Seçim Hakkı......................................................................................... 499

 

MADDE 6:....... Genel yetkili mahkeme......................................................................... 503

 

MADDE 7:....... Davalının birden fazla olması hâlinde yetki.................................... 518

A).. Birden Fazla Davalının Bulunması Halinde Davanın
Davalılardan Herhangi Birinin Yerleşim Yerinde Açılabilmesi................... 518

B).. Birden Fazla Davalının Bulunması Halinde Davanın Ortak
Yetkili Mahkemede Açılması........................................................................... 524

C).. Yapay Yetki Yaratmak Amacıyla Davada Birden Fazla Davalı
Gösterilmesi.......................................................................................................... 536

 

MADDE 8:....... Bir yerde geçici olarak oturanlara karşı açılacak
davalarda yetki...................................................................................... 538

A).. Davanın Geçici Oturulan Yerde Açılması İhtiyacı....................................... 538

B).. Geçici Oturulan Yer Mahkemesinde Dava Açılmasının Şartları............... 539

1)... Davalının Kanunda Sayılan Belli Kişilerden Olması............................ 539
2)... Geçici Olarak Oturmanın Uzunca Bir Süre Devam Etmesi................. 539
3)... Yalnızca Alacak ve Taşınır Mal Davalarının Açılabilmesi................ 540
4)... Davalı Olma................................................................................................. 540

 

MADDE 9:....... Türkiye’de yerleşim yerinin bulunmaması hâlinde yetki............... 542

A).. Türkiye’de Yerleşim Yeri Bulunmayanlar Hakkında Açılacak
Olan Davalarda Genel Yetkili Mahkeme........................................................ 543

B).. Türkiye’de Yerleşim Yeri Bulunmayanlar Hakkında Açılacak
Olan Malvarlığı Davalarında Özel Yetkili Mahkeme.................................. 544

 

MADDE 10:..... Sözleşmeden doğan davalarda yetki................................................. 546

A).. Sözleşmeden Doğan Davalarda İfa Yeri Mahkemesi Yetkilidir................. 546

B).. İfa Yeri.................................................................................................................. 558

 

MADDE 11:..... Mirastan doğan davalarda yetki........................................................ 579

A).. Ölen Kimsenin Son Yerleşim Yeri Mahkemesinin Kesin
Yetkili Olduğu Davalar....................................................................................... 579

B).. Terekede Bulunan Mal Hakkındaki İstihkak Davasında Yetkili
Mahkeme.............................................................................................................. 586

C) . Mirasçılık Belgesinde Yetkili Mahkeme......................................................... 586

MADDE 12:..... Taşınmazın aynından doğan davalarda yetki................................ 593

A) . Genel Olarak......................................................................................................... 594

B).. Taşınmaz Üzerindeki Aynî Hakka İlişkin Davalar...................................... 603

C).. Taşınmaz Üzerinde Aynî Hak Değişikliğine Yol Açabilecek Davalar....... 627

D).. Taşınmazın Zilyedliğine İlişkin Davalar......................................................... 633

E)... Taşınmazı Alıkoyma (Hapis) Hakkına İlişkin Davalar.............................. 634

F)... İrtifak Haklarına İlişkin Davalar..................................................................... 634

 

MADDE 13:..... Karşı davada yetki................................................................................ 635

 

MADDE 14:..... Şubeler ve tüzel kişilerle ilgili davalarda yetki.................................. 636

 

MADDE 15:..... Sigorta sözleşmelerinden doğan davalarda yetki............................ 667

A) . Zarar (Mal) Sigortalarında Yetki...................................................................... 668

B) . Can (Hayat) Sigortalarında Yetki.................................................................... 670

 

MADDE 16:..... Haksız fiilden doğan davalarda yetki............................................... 676

 

MADDE 17:..... Yetki sözleşmesi..................................................................................... 708

A).. Genel Olarak Usul Sözleşmeleri........................................................................ 709

B).. Yalnızca Tacirlerin Ve Kamu Tüzel Kişilerinin Yetki
Sözleşmesi Yapabilmeleri.................................................................................. 711

C).. Taraflarca Aksi Kararlaştırılmadıkça Davanın Yalnızca Yetki
Sözleşmesinde Belirlenen Yerde Açılabilmesi................................................ 722

D).. Hukuk Muhakemeleri Kanunun Yürürlüğe Girdiği Tarihten
Önce Yapılan Yetki Anlaşmalarının Durumu............................................... 735

 

MADDE 18:..... Yetki sözleşmesinin geçerlilik şartları................................................. 746

A).. Yetki Sözleşmesinin Üzerinde Serbestçe Tasarruf Edilebilen
Konulara İlişkin Olması..................................................................................... 746

B) . Yetki Sözleşmesinin Yazılı Olarak Yapılması............................................... 751

C).. Hukukî İlişkinin Belirli Veya Belirlenebilir Olması........................................ 752

D) . Yetkili Kılınan Mahkemenin Gösterilmesi...................................................... 752

 

MADDE 19:..... Yetki itirazının ileri sürülmesi.............................................................. 754

A).. Kesin Yetkinin Kendiliğinden Dikkate Alınması........................................... 755

B).. Kesin Olmayan Yetkinin İlk İtiraz Olarak İleri Sürülmesi........................... 760

C).. Mahkemenin Yetki İtirazını İncelemesi......................................................... 773

ÜÇÜNCÜ AYIRIM:
Görevsizlik veya Yetkisizlik Kararı Üzerine
Yapılacak İşlemler ve Yargı Yeri Belirlenmesi

 

MADDE 20:..... Görevsizlik veya yetkisizlik kararı üzerine yapılacak
işlemler..................................................................................................... 787

A) . Tarafın Talepte Bulunması Gerekliliği Ve  Süresi......................................... 789

B) . Talebin Yapılacağı Mahkeme.......................................................................... 805

C) . Davanın Açılmamış Sayılması Kararı........................................................... 808

D).. Dosyanın Görevli Veya Yetkili Mahkemeye Gönderilmesi......................... 820

E)... Sürenin Geçmesinden Sonra Yeni Dava Açılması........................................ 827

F)... Dava Dosyasının Görevsizlik Veya Yetkisizlik Dışındaki Bir
Sebeple Başka Mahkemeye Devri................................................................... 835

G).. Adlî Yargı Ve İdarî Yargıyı İlgilendiren Görevsizlik
(Yargı Yerinin Caiz Olmadığı) Kararları......................................................... 842

 

MADDE 21:..... Yargı yeri belirlenmesini gerektiren sebepler..................................... 868

A) . Genel Olarak Yargı Yeri Belirlenmesi.............................................................. 868

B) . Yargı Yeri Belirlenmesini Gerektiren Sebepler................................................ 868

1)... Davaya Bakmakla Görevli ve Yetkili Mahkemenin Davaya
Bakmasına Herhangi Bir Engel Çıkması (m.21,1/a)............................ 868
2)... İki Mahkeme Arasında Yargı Çevrelerinin Sınırlarının
Belirlenmesi Konusunda Bir Tereddüt Ortaya Çıkması
(m.21,1/b)...................................................................................................... 870
3)... İki Mahkemenin de Görevsizlik Kararı Vermesi ve Bu Kararların
Kanun Yoluna Başvurulmaksızın  Kesinleşmesi (m.21,1/c)............... 870
4)... Kesin Yetki Hâllerinde İki Mahkemenin de Yetkisizlik
Kararı Vermesi ve Bu Kararların Kanun Yoluna
Başvurulmaksızın Kesinleşmesi (m.21,1/d)........................................... 885

 

MADDE 22:..... İnceleme yeri.......................................................................................... 890

 

MADDE 23:..... İnceleme usulü ve sonucu.................................................................... 893

 

İKİNCİ BÖLÜM:
Yargılamaya Hâkim Olan İlkeler

 

MADDE 24:..... Tasarruf ilkesi......................................................................................... 905

A).. Yargılamanın Amacı Ve Amacın Gerçekleş Mesini Sağlayan
Medeni Usul Hukuku İlkeleri............................................................................ 905

B).. Dava Açma Ve Takip Etme Serbestliği........................................................... 912

C).. İstisna.................................................................................................................... 919

 

MADDE 25:..... Taraflarca getirilme ilkesi..................................................................... 921

A).. Dava Malzemesinin Taraflarca Getirilmesi Kuralı....................................... 921

B).. Kamu Düzenine İlişkin Hususlarda  Hâkimin Yetkisi.................................. 941

 

MADDE 26:..... Taleple bağlılık ilkesi............................................................................ 945

A) . Hâkimin Taleple Bağlılığı Kuralı..................................................................... 945

B) . İstisna.................................................................................................................. 1015

 

MADDE 27:..... Hukukî dinlenilme hakkı................................................................... 1024

A) . İddia Ve Savunma Hakkı............................................................................... 1025

B) . Hukukî Dinlenilme Hakkının Kapsamı....................................................... 1033

C).. Bilgilenme Hakkı / Mahkemenin Bilgilendirme Yükümlülüğü................ 1043

D).. Açıklama Ve İspat Hakkı............................................................................... 1052

E)... Duruşma Yapma Zorunluluğu........................................................................ 1064

F)... Mahkeme Kararlarının Gerekçeli Olması Zorunluluğu............................. 1100

G).. Denetim Yollarına (Kanun Yoluna, Hukuki Çareye) Başvurma
Olanağının Sağlanması................................................................................... 1126

 

MADDE 28:..... Alenîyet ilkesi....................................................................................... 1128

A).. Yargılamanın Kural Olarak Herkese Açık Yapılması............................... 1130

B).. İstisnaî Olarak Duruşmanın Gizli Yapılabilmesi......................................... 1134

 

MADDE 29:..... Dürüst davranma ve doğruyu söyleme yükümlülüğü.................. 1138

A) . Davada Dürüstlük Kuralına Uyma Zorunluluğu........................................ 1138

B) . Doğruyu Söyleme Yükümlülüğü.................................................................... 1173

 

MADDE 30:..... Usul ekonomisi ilkesi.......................................................................... 1175

A) . Usul Ekonomisi Kavramı................................................................................ 1175

B) . Usul Ekonomisinin Unsurları.......................................................................... 1182

1) .. Basitlik (yargılamanın kolaylaştırılması zorunluluğu)...................... 1182
2) .. Hızlılık (davanın uzamasına sebebiyet vermeme
zorunluluğu)................................................................................................ 1200
3)... Ucuzluk (gereksiz masrafa yol açmama zorunluluğu)....................... 1213

 

MADDE 31:..... Hâkimin davayı aydınlatma ödevi................................................. 1226


MADDE 32:..... Yargılamanın sevk ve idaresi........................................................... 1287

A).. Yargılamanın Sevk Ve İdaresinin Hâkime Ait Olması.............................. 1288

B).. Okunamayan, Uygunsuz Veya İlgisiz Evrak............................................... 1288

 

MADDE 33:..... Hukukun uygulanması...................................................................... 1293

A).. Hâkimin Türk Hukukunu Kendiliğinden Uygulaması............................... 1293

B).. Hâkimin Takdir Hakkı Ve Hukuk Yaratması............................................ 1301

C) . Hâkimin Yabancı Hukuku Kendiliğinden Uygulaması............................. 1366,

İKİNCİ AYIRIM:
İlk İtirazlar

 

MADDE 116:... Konusu.................................................................................................. 2657

A).. İlk İtiraz Halleri................................................................................................. 2658

1)... Kesin Yetki Kuralının Bulunmadığı Hallerde Yetki İlk
İtirazdır (m.116,1/a)................................................................................. 2658
2)... Uyuşmazlığın Tahkim yoluyla Çözümlenmesi Gerektiği
İtirazı, İlk İtirazdır (m.116,1/a).............................................................. 2662

B).. İlk İtiraz Olmayan Haller................................................................................ 2663

 

MADDE 117:... İleri sürülmesi ve incelenmesi............................................................ 2668

 

ÜÇÜNCÜ KISIM
Yazılı Yargılama Usulü

 

BİRİNCİ BÖLÜM:
Davanın Açılması

 

MADDE 118: Davanın açılma zamanı...................................................................... 2679

A).. Genel Olarak...................................................................................................... 2679

B).. Dava Açılmasının Sonuçları.......................................................................... 2684

1)... Dava Açılmasının Maddi Hukuk Bakımından Doğurduğu
Sonuçlar...................................................................................................... 2685
a)... Zamanaşımı Kesilir........................................................................... 2685
b)... Hakdüşürücü Süre Korunmuş Olur................................................ 2694
c)... Bazı Kişivarlığı Hakları Malvarlığı Hakkına Dönüşür.............. 2694
d)... Davalının İyiniyeti Kötüniyete Dönüşür....................................... 2695
e)... Daha Önce Temerrüt Doğmamışsa Temerrüt Hali
Ortaya Çıkar....................................................................................... 2696
2)... Dava Açılmasının Usul Hukuk Bakımından Doğurduğu Sonuçlar 2698
a)... Mahkemenin Davayı İnceleme Zorunluluğu Ortaya Çıkar...... 2698
b)... Dava Şartları Davanın Açıldığı Tarihe Göre Belirlenir............... 2699
c)... Dava Açıldığı Tarihteki Duruma göre Karara Bağlanır............. 2699
d)... Derdestlik Hali Ortaya Çıkar........................................................... 2701
e)... Daha Önce Verilmiş Olan İhtiyati Tedbir
(İhtiyati Haciz) Korunmuş Olur...................................................... 2701
f).... Davanın Geri Alınması Yasağı Ortaya Çıkar.............................. 2701
3)... Diğer Sonuçlar............................................................................................ 2701

 

MADDE 119:... Dava dilekçesinin içeriği..................................................................... 2709

A).. Dava Dilekçesinde Yeralması Gereken Hususlar........................................ 2710

1)... Anapara faizi............................................................................................. 2733
a) .. Kanuni faiz oranı............................................................................... 2733

aa).. Adi işlerde kanuni faiz oranı................................................... 2733

bb).. Ticari işlerde kanuni faiz oranı............................................... 2734

b) .. Sözleşmesel faiz oranı...................................................................... 2734

aa).. Adi işlerde sözleşmesel faiz oranı........................................... 2734

bb).. Ticari işlerde sözleşmesel faiz oranı....................................... 2735

2)... Temerrüt faizi............................................................................................. 2736
a)... Kanuni temerrüt faiz oranı.............................................................. 2737

aa).. Adi işlerde kanuni temerrüt faiz oranı................................... 2737

bb).. Ticari işlerde kanuni temerrüt faiz oranı............................... 2737

b)... Sözleşmesel faiz oranı...................................................................... 2743

aa).. Adi işlerde sözleşmesel temerrüt faiz oranı.......................... 2743

bb).. Ticari işlerde sözleşmesel temerrüt faiz oranı...................... 2744

3)... Yabancı para borcunda faiz................................................................... 2745

B).. Bazı Dilekçelerin İçeriği................................................................................... 2751

C).. Dava Dilekçesinde Eksiklik Bulunmasının Yaptırımı............................... 2756

 

MADDE 120:... Harç ve gider avansının ödenmesi.................................................. 2773

 

MADDE 121:... Belgelerin birlikte verilmesi................................................................ 2792

A).. Deliller Davacının Elinde İse........................................................................... 2792

B).. Deliller Davacının Elinde Değil İse................................................................. 2795

 

MADDE 122:... Dava dilekçesinin tebliği.................................................................... 2796

 

MADDE 123:... Davanın geri alınması........................................................................ 2799

 

MADDE 124:... Tarafta iradî değişiklik....................................................................... 2818

 

MADDE 125:... Dava konusunun devri....................................................................... 2860

A).. Davakonusunun Davalı Tarafından Üçüncü Kişiye Devri....................... 2864

1)... Davacı İsterse, Davalıya Karşı Açtığı Davadan Vazgeçerek
Dava Konusunu Devir Alan Üçüncü Kişiye Devam Ettirir
(m.125,1/A)................................................................................................ 2872
2)... Davacı, İsterse Davalıya Karşı Açmış Olduğu Davasını
Tazminat Davasına Dönüştürür (m.125,1/B)...................................... 2876

B).. Dava Konusunun Davacı Tarafından Üçüncü Kişiye Devri.................... 2877

 

(2 NCİ CİLDİN SONU)

 

MADDE 176:...... Kapsamı ve sayısı.............................................................................. 3365

 

MADDE 177:...... Islahın zamanı ve şekli...................................................................... 3411

 

MADDE 178:...... Islah sebebiyle ortaya çıkan yargılama giderleri ve
karşı tarafın zararının ödenmesi..................................................... 3443

 

MADDE 179:...... Islahın etkisi......................................................................................... 3448

 

MADDE 180:...... Davanın tamamen ıslahı.................................................................. 3452

 

MADDE 181:.......... Kısmen ıslah........................................................................................ 3458

 

MADDE 182:...... Kötüniyetli ıslah.................................................................................. 3465

 

MADDE 183:...... Maddî hataların düzeltilmesi............................................................ 3467

 

ALTINCI AYIRIM:
Toplu Mahkemelerde Tahkikat

 

MADDE 183/A:.. Toplu Mahkemelerde Tahkikat....................................................... 3477

 

ALTINCI BÖLÜM:
Tahkikatın Sona Ermesi ve Sözlü Yargılama

 

MADDE 184:...... Tahkikatın sona ermesi..................................................................... 3481

 

MADDE 185:...... Toplu mahkemelerde tahkikatın sona ermesi............................... 3485

 

MADDE 186:.......... Sözlü yargılama.................................................................................. 3487

 

DÖRDÜNCÜ KISIM
İspat ve Deliller

 

BİRİNCİ BÖLÜM:
Genel Hükümler

 

MADDE 187:...... İspatın konusu..................................................................................... 3495

 

MADDE 188:...... İkrar....................................................................................................... 3498

A).. Basit İkrar........................................................................................................... 3500

B).. Vasıflı İkrar........................................................................................................ 3500

C).. Bileşik İkrar........................................................................................................ 3508


MADDE 189:...... İspat hakkı........................................................................................... 3527

 

MADDE 190:...... İspat yükü............................................................................................ 3561

 

MADDE 191:.......... Karşı ispat............................................................................................. 3607

 

MADDE 192:.......... Kanunda düzenlenmemiş deliller..................................................... 3609

 

MADDE 193:...... Delil sözleşmesi.................................................................................... 3614

 

MADDE 194:.......... Somutlaştırma yükü ve delillerin gösterilmesi............................... 3629

 

MADDE 195:...... Başka yerden getirtilecek deliller...................................................... 3643

 

MADDE 196:.......... Delilden vazgeçme.............................................................................. 3647

 

MADDE 197:.......... Delillerin incelenmesi ve istinabe...................................................... 3650

 

MADDE 198:.......... Delillerin değerlendirilmesi................................................................. 3656

 

İKİNCİ BÖLÜM:
Belge ve Senet

 

MADDE 199:.......... Belge...................................................................................................... 3657

 

MADDE 200:.......... Senetle ispat zorunluluğu................................................................... 3671

 

MADDE 201:...... Senede karşı tanıkla ispat yasağı.................................................... 3700

 

MADDE 202:.......... Delil başlangıcı.................................................................................... 3723

 

MADDE 203:.......... Senetle ispat zorunluluğunun istisnaları.......................................... 3758

 

MADDE 204:.......... İlâmların ve resmî senetlerin ispat gücü......................................... 3788

 

MADDE 205:.......... Adî senetlerin ispat gücü.................................................................... 3802

 

MADDE 206:...... İmza atamayanların durumu........................................................... 3805

 

MADDE 207:.......... Senette çıkıntı, kazıntı ve silinti....................................................... 3808

 

MADDE 208:.......... Yazı veya imza inkârı........................................................................ 3818

 

MADDE 209:.......... Yazı veya imza inkârının sonucu.................................................... 3827

 

MADDE 210:.......... Güvenli elektronik imzalı belgenin inkârı....................................... 3843

 

MADDE 211:.......... Sahtelik incelemesi.............................................................................. 3844

 

MADDE 212:.......... Sahte senedin iptali............................................................................. 3864

 

MADDE 213:.......... Haksız yere sahtelik iddiası.............................................................. 3864

 

MADDE 214:.......... Sahtelik hakkında hukuk ve ceza mahkemesi
kararlarının etkisi................................................................................ 3867

 

MADDE 215:...... Belgelerin halefler aleyhine kullanılması ve adi
senetlerin üçüncü kişiler hakkında hüküm ifade etmesi.............. 3868

 

MADDE 216:...... Mahkemece belge aslının istenmesi ve geri verilmesi.................. 3875


MADDE 217:...... Belge aslının ibrazı usulü................................................................... 3881

 

MADDE 218:...... Belgenin yerinde incelenmesi............................................................ 3883

 

MADDE 219:...... Tarafların belgeleri ibrazı zorunluluğu............................................ 3888

 

MADDE 220:.......... Tarafın belgeyi ibraz etmemesi........................................................ 3895

 

MADDE 221:.......... Üçüncü kişinin belgeyi ibraz etmemesi........................................... 3903

 

MADDE 222:.......... Ticarî defterlerin ibrazı ve delil olması............................................ 3910

 

MADDE 223:.......... Yabancı dilde yazılmış belgeler....................................................... 3953

 

MADDE 224:.......... Yabancı resmî belgelerin yetkili makamlar tarafından
onaylanması zorunluluğu.................................................................. 3955

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM:
Yemin

 

MADDE 225:.......... Yeminin konusu.................................................................................. 3959

 

MADDE 226:.......... Yemine konu olamayacak vakıalar............................................... 3974

 

MADDE 227:.......... Yemin teklifi......................................................................................... 3980

 

MADDE 228:.......... Yemine davet....................................................................................... 3988

 

MADDE 229:...... Yemin etmemenin sonuçları............................................................. 4000

 

MADDE 230:.......... Yeminin iade olunamayacağı hâller............................................... 4004

 

MADDE 231:.......... Ölüm veya fiil ehliyetinin kaybı....................................................... 4005

 

MADDE 232:.......... Yemini yerine getirecek kimseler...................................................... 4006

 

MADDE 233:.......... Yeminin şekli........................................................................................ 4010

 

MADDE 234:.......... Sağır ve dilsizlerin yemini.................................................................. 4022

 

MADDE 235:.......... Hasta veya özürlülerin mahkeme dışında yemini........................ 4023

 

MADDE 236:.......... Yemin edecek kimsenin mahkemenin yargı çevresi
dışında olması..................................................................................... 4023

 

MADDE 237:.......... Yemin konusunun açıklattırılması.................................................. 4026

 

MADDE 238:.......... Yemin tutanağının düzenlenmesi.................................................... 4027

 

MADDE 239:.......... Yalan yere yemin iddiası................................................................... 4029

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM:
Tanık

 

MADDE 240:.......... Tanık gösterme şekli........................................................................... 4031

 

MADDE 241:.......... Tanıklardan bir kısmının dinlenilmesiyle yetinilmesi.................. 4061

 

MADDE 242:.......... Tanıklığın izne bağlı olduğu hâller.................................................. 4074


MADDE 243:.......... Tanığın davet edilmesi....................................................................... 4075

 

MADDE 244:.......... Davetiyenin içeriği............................................................................... 4080

 

MADDE 245:.......... Çağrıya uyma zorunluluğu............................................................... 4081

 

MADDE 246:.......... Tanığa soru kağıdı gönderilmesi...................................................... 4086

 

MADDE 247:.......... Tanıklıktan çekinme hakkı.............................................................. 4089

 

MADDE 248:.......... Kişisel nedenlerle tanıklıktan çekinme............................................ 4090

 

MADDE 249:.......... Sır nedeniyle tanıklıktan çekinme................................................... 4091

 

MADDE 250:.......... Menfaat ihlâli tehlikesi nedeniyle tanıklıktan çekinme............... 4092

 

MADDE 251:.......... Tanıklıktan çekinme hakkının istisnaları...................................... 4093

 

MADDE 252:.......... Çekinme sebeplerinin bildirilmesi ve incelenmesi.......................... 4095

 

MADDE 253:.......... Çekinmenin kabul edilmemesinin sonucu...................................... 4096

 

MADDE 254:.......... Tanığın kimliğinin tespiti................................................................... 4098

 

MADDE 255:.......... Tanıklara itiraz.................................................................................... 4099

 

MADDE 256:.......... Tanığa görevinin önemini anlatma................................................. 4102

 

MADDE 257:.......... Yeminsiz dinlenecekler....................................................................... 4103

 

MADDE 258:.......... Yeminin zamanı ve şekli................................................................... 4105

 

MADDE 259:.......... Tanıkların mahkemede dinlenilmesi............................................... 4106

 

MADDE 260:.......... Tanığın bilgilendirilmesi..................................................................... 4112

 

MADDE 261:.......... Tanığın dinlenilme şekli..................................................................... 4113

A).. Tanığın Dinlenilmesi......................................................................................... 4114

B).. Tanık İfadesinin Değerlendirilmesi................................................................ 4119

 

MADDE 262:.......... Yasak davranışlar............................................................................... 4128

 

MADDE 263:.......... Tercüman ve bilirkişi kullanılması................................................... 4130

 

MADDE 264:.......... Yalan yere veya menfaat temin ederek tanıklık
edilmesi ve sonuçları.......................................................................... 4131

 

MADDE 265:.......... Tanığa ödenecek ücret ve giderler................................................... 4132

 

BEŞİNCİ BÖLÜM:
Bilirkişi İncelemesi

 

MADDE 266:.......... Bilirkişiye başvurulmasını gerektiren hâller................................... 4135

A).. Genel Olarak Bilirkişilik.................................................................................... 4136

B).. Bilirkişiye Başvurulmasını Gerektiren Haller (m.266)............................... 4144

 

MADDE 267:.......... Bilirkişi sayısının belirlenmesi........................................................... 4174

 

MADDE 268:.......... Bilirkişilerin görevlendirilmesi............................................................ 4181


MADDE 269:.......... Bilirkişilik görevinin kapsamı............................................................ 4185

 

MADDE 270:.......... Bilirkişilik görevini kabulle yükümlü olanlar.................................. 4186

 

MADDE 271:.......... Bilirkişiye yemin verdirilmesi............................................................ 4189

 

MADDE 272:.......... Bilirkişinin görevini yapmaktan yasaklı olması ve reddi............ 4191

 

MADDE 273:.......... Bilirkişinin görev alanının belirlenmesi........................................... 4196

 

MADDE 274:.......... Bilirkişinin görev süresi....................................................................... 4199

 

MADDE 275:.......... Bilirkişinin haber verme yükümlülüğü............................................ 4201

 

MADDE 276:.......... Bilirkişinin görevini bizzat yerine getirme yükümlülüğü.............. 4202

 

MADDE 277:.......... Bilirkişinin sır saklama yükümlülüğü.............................................. 4205

 

MADDE 278:.......... Bilirkişinin yetkileri.............................................................................. 4206

 

MADDE 279:.......... Bilirkişi açıklamalarının tespiti ve rapor......................................... 4211

 

MADDE 280:.......... Bilirkişi raporunun verilmesi.............................................................. 4220

 

MADDE 281:.......... Bilirkişi raporuna itiraz....................................................................... 4224

 

MADDE 282:.......... Bilirkişinin oy ve görüşünün değerlendirilmesi............................... 4243

 

MADDE 283:.......... Bilirkişi gider ve ücreti......................................................................... 4256

 

MADDE 284:.......... Bilirkişinin ceza hukuku bakımından durumu.............................. 4259

 

MADDE 285:.......... Bilirkişinin hukukî sorumluluğu........................................................ 4260

 

MADDE 286:.......... Davaların açılacağı mahkeme......................................................... 4266

A).. Tazminat Davasında Görevli ve Yetkili Mahkeme.................................... 4267

B).. Rücu Davasında Görevli ve Yetkili Mahkeme............................................ 4268

 

MADDE 287:.......... Rücu davasında zamanaşımı.......................................................... 4269

 

ALTINCI BÖLÜM:
Keşif

 

MADDE 288:.......... Keşif kararı........................................................................................... 4271

 

MADDE 289:.......... Keşfe yetkili mahkeme...................................................................... 4289

 

MADDE 290:.......... Keşfin yapılması................................................................................. 4290

 

MADDE 291:.......... Keşfe katlanma zorunluluğu............................................................. 4308

 

MADDE 292:.......... Soybağı tespiti için inceleme............................................................. 4310

 

YEDİNCİ BÖLÜM:
Uzman Görüşü

 

MADDE 293:.......... Uzman görüşü...................................................................................... 4317

 

(3 üncü CİLDİN SONU)

4 üncü CİLT

İÇİNDEKİLER

BEŞİNCİ KISIM

Hüküm ve Davaya Son Veren Taraf İşlemleri

BİRİNCİ BÖLÜM:

Hüküm

MADDE 294: Hüküm, hükmün verilmesi ve tefhimi.........................................4341

MADDE 295: Hükmün müzakeresi....................................................................4357

MADDE 296: Hükmün oylanması ve yeter sayı ................................................4358

MADDE 297: Hükmün kapsamı ........................................................................4359

MADDE 298: Hükmün yazılması ......................................................................4399

MADDE 299: Hükmün imza edilememesi.........................................................4409

MADDE 300: Hükmün korunması.....................................................................4410

MADDE 301: Hüküm nüshası............................................................................4411

MADDE 302: İlâmın alınması, kesinleşme kaydı ve harçlar..............................4414

MADDE 303: Kesin hüküm ...............................................................................4418

A) Şeklî Anlamda Kesin Hüküm ..................................................................4420

B) Maddi Anlamda Kesin Hüküm................................................................4428

C) Kesin Hükmün İcrası...............................................................................4497

D) Kesin Hale Gelen Yabancı Mahkeme Kararlarının Ülkemiz

Bakımından Anlamı / Yabancı Mahkeme Kararlarının

Tenfizi ve Tanınması...............................................................................4497

1) Yabancı Mahkeme Kararlarının Tenfizi ...........................................4497

2) Yabancı Mahkeme Kararlarının Tanınması......................................4514

İKİNCİ BÖLÜM:

Hükmün Tashihi, Tavzihi ve Tanınması

MADDE 304: Hükmün tashihi ...........................................................................4521

MADDE 305: Hükmün tavzihi...........................................................................4528

MADDE 305/A: Hükmün tamamlanması ..............................................................4544

MADDE 306: Tavzih ve tamamlama talebi ile usulü.........................................4545

4332 İçindekiler

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM:

Davaya Son Veren Taraf İşlemleri

MADDE 307: Davadan feragat .......................................................................... 4553

MADDE 308: Davayı kabul............................................................................... 4571

MADDE 309: Feragat ve kabulün şekli ............................................................. 4576

MADDE 310: Feragat ve kabulün zamanı ......................................................... 4596

MADDE 311: Feragat ve kabulün sonuçları ...................................................... 4603

MADDE 312: Feragat ve kabul hâlinde yargılama giderleri.............................. 4619

MADDE 313: Sulh............................................................................................. 4627

MADDE 314: Sulhun zamanı ............................................................................ 4639

MADDE 315: Sulhun etkisi ............................................................................... 4641

ALTINCI KISIM

Basit Yargılama Usulü

MADDE 316: Basit yargılama usulüne tâbi dava ve işler.................................. 4651

MADDE 317: Dilekçelerin verilmesi................................................................. 4666

MADDE 318: Delillerin ikamesi........................................................................ 4669

MADDE 319: İddia ve savunmanın genişletilmesi veya değiştirilmesi yasağı....... 4671

MADDE 320: Ön inceleme ve tahkikat ............................................................. 4674

MADDE 321: Hüküm ........................................................................................ 4693

MADDE 322: Uygulanacak hükümler ............................................................... 4703

YEDİNCİ KISIM

Yargılama Giderleri ve Adli Yardım

BİRİNCİ BÖLÜM:

Yargılama Giderleri

MADDE 323: Yargılama giderlerinin kapsamı.................................................. 4705

A) Genel Olarak............................................................................................. 4706

B) Yargılama Giderlerinin Kapsamı.............................................................. 4756

C) Yargılama Giderlerinin Hak Arama Özgürlüğünü Engellememesi Gereği ... 4760

MADDE 324: Delil ikamesi için avans.............................................................. 4763

MADDE 325: Re’sen yapılması gereken işlemlere ilişkin giderler ................... 4783

MADDE 326: Yargılama giderlerinden sorumluluk .......................................... 4793

MADDE 327: Dürüstlük kuralına aykırılık sebebiyle yargılama

giderlerinden sorumluluk............................................................ 4809 

İçindekiler 4333

MADDE 328: Fer’î müdahale gideri ..................................................................4817

MADDE 329: Kötüniyetle veya haksız dava açılmasının sonuçları...................4818

MADDE 330: Vekâlet ücretinin taraf lehine hükmedilmesi...............................4822

A) Vekâlet Veren İle Avukat Arasındaki Avukatlık Ücreti..........................4822

B) Davayı Kaybeden Tarafın Davasını Avukat Eliyle Yürüten Diğer

Taraf Lehine Yargılama Gideri Olarak Ödemesi Gereken Avukatlık

Ücreti.......................................................................................................4825

MADDE 331: Esastan sonuçlanmayan davada yargılama gideri .......................4835

MADDE 332: Yargılama giderlerine hükmedilmesi ..........................................4853

MADDE 333: Avansın iadesi.............................................................................4857

İKİNCİ BÖLÜM:

Adli Yardım

MADDE 334: Adli yardımdan yararlanacak kişiler ...........................................4859

MADDE 335: Adli yardımın kapsamı................................................................4863

MADDE 336: Adli yardım talebi .......................................................................4865

MADDE 337: Adli yardım talebinin incelenmesi ..............................................4870

MADDE 338: Adli yardım kararının kaldırılması..............................................4884

MADDE 339: Adli yardımla ertelenen yargılama giderlerinin tahsili................4885

MADDE 340: Adli yardım kararıyla atanan avukatın ücretinin ödenmesi.........4888

SEKİZİNCİ KISIM

Kanun Yolları

BİRİNCİ BÖLÜM:

İstinaf

MADDE 341: İstinaf yoluna başvurulabilen kararlar.........................................4889

A) Kanun Yolları ..........................................................................................4891

B) İstinaf Mahkemelerinin Faaliyete Başlaması...........................................4892

C) İstinaf Yoluna Başvurulabilen Kararlar...................................................4893

D) Genel Olarak İstinaf ................................................................................4897

E) İstinaf Kavramı........................................................................................4900

F) İstinafın Leh Ve Aleyhindeki Görüşler ...................................................4902

G) Adlî Yargı İlk Derece Mahkemeleri İle Bölge Adliye (İstinaf)

Mahkemelerinin Kuruluş, Görev Ve Yetkileri Hakkında 5235 Sayılı

Kanun ......................................................................................................4905

MADDE 342: İstinaf dilekçesi ...........................................................................4917 

4334 İçindekiler

MADDE 343: İstinaf dilekçesinin verilmesi ...................................................... 4923

MADDE 344: Harç ve giderlerin yatırılması ..................................................... 4926

MADDE 345: Başvuru süresi............................................................................. 4932

MADDE 346: İstinaf dilekçesinin reddi............................................................. 4937

MADDE 347: İstinaf dilekçesine cevap............................................................. 4940

MADDE 348: Katılma yolu ile başvurma.......................................................... 4943

MADDE 349: Başvurma hakkından feragat....................................................... 4945

MADDE 350: Başvurunun icraya etkisi............................................................. 4950

MADDE 351: Kötüniyetle istinaf yoluna başvurma .......................................... 4954

MADDE 352: Ön inceleme................................................................................ 4954

MADDE 353: Duruşma yapılmadan verilecek kararlar ..................................... 4957

A) Duruşmasız Olarak Karara Bağlanabilen Usule İlişkin Haller................ 4959

B) Duruşmasız Olarak Karara Bağlanabilen Esasa İlişkin Haller................ 4965

MADDE 354: İnceleme...................................................................................... 4967

MADDE 355: İncelemenin kapsamı .................................................................. 4968

MADDE 356: Duruşma yapılması ve karar verilmesi........................................ 4973

MADDE 357: Yapılamayacak işlemler.............................................................. 4979

MADDE 358: Duruşmaya gelinmemesi ve giderlerin ödenmemesi .................. 4985

MADDE 359: Karar ........................................................................................... 4987

MADDE 360: Uygulanacak diğer hükümler...................................................... 4995

İKİNCİ BÖLÜM:

Temyiz

MADDE 361: Temyiz edilebilen kararlar .......................................................... 4999

A) Genel Olarak ........................................................................................... 5000

B) Yargıtayın Yapısı ve İşlevi...................................................................... 5002

MADDE 362: Temyiz edilemeyen kararlar ....................................................... 5017

MADDE 363: Kanun yararına temyiz................................................................ 5032

MADDE 364: Temyiz dilekçesi......................................................................... 5035

MADDE 365: Temyiz dilekçesinin verilmesi .................................................... 5037

MADDE 366: Kıyas yoluyla uygulanacak hükümler......................................... 5049

MADDE 367: Temyizin icraya etkisi................................................................. 5058

MADDE 368: Kötüniyetle temyiz...................................................................... 5067 

İçindekiler 4335

MADDE 369: Temyiz incelemesi ve duruşma ...................................................5069

MADDE 370: Onama kararları...........................................................................5077

MADDE 371: Bozma sebepleri..........................................................................5085

MADDE 372: Yargıtay kararlarının tebliği........................................................5091

MADDE 373: Bozmaya uyma veya direnme .....................................................5093

A) Yargıtay Bozmasından Sonra Dosyanın Gönderileceği Mahkeme..........5095

1) İstinaf Mahkemesi, İstinaf Talebini Esastan Reddetmiş İse .............5095

2) İstinaf Mahkemesi, İstinaf Talebini Kabul Ederek Karar

Vermişse ...........................................................................................5096

B) Yargıtay Bozmasından Sonra Dosya Kendisine Gelen Mahkemenin

Vereceği Kararlar ....................................................................................5097

1) Dosya Kendisine Gelen İlk Derece Mahkemesinin Kararları...........5097

a) Uyma Kararı...............................................................................5099

b) Direnme Kararı ..........................................................................5105

2) Dosya Kendisine Gelen İstinaf Mahkemesinin Kararları .................5112

a) Uyma Kararı...............................................................................5112

b) Direnme Kararı ..........................................................................5112

3) Aleyhe Bozma Yasağı ve Bozmada Usuli Kazanılmış Hak .............5118

a) Aleyhe Bozma Yasağı................................................................5118

b) Bozmada Usuli Kazanılmış Hak ................................................5121

C) Yargıtay Onama Kararından Sonra Dosyanın Gönderileceği Mahkeme ...5144

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM:

Yargılamanın İadesi

MADDE 374: Konu .............................................................................................5145

MADDE 375: Yargılamanın iadesi sebepleri.......................................................5147

MADDE 376: Üçüncü kişilerin hükmün iptalini talep etmesi..............................5179

MADDE 377: Süre...............................................................................................5185

MADDE 378: İnceleyecek mahkeme ve teminat .................................................5189

MADDE 379: Talebin ön incelemesi ...................................................................5193

MADDE 380: Yeniden yargılama veya hükmün iptali ........................................5196

MADDE 381: İcranın durdurulması.....................................................................5199

DOKUZUNCU KISIM

Çekişmesiz Yargı

MADDE 382: Çekişmesiz yargı işleri ................................................................5201

MADDE 383: Görevli mahkeme........................................................................5234 

4336 İçindekiler

MADDE 384: Çekişmesiz yargı işlerinde yetki ................................................. 5241

MADDE 385: Yargılama usulü.......................................................................... 5245

MADDE 386: Mühürleme, deftere geçirme ve yemin tutanağı

düzenlenmesi usulü..................................................................... 5253

MADDE 387: Kararlara karşı başvuru yolları.................................................... 5254

MADDE 388: Kararların niteliği........................................................................ 5255

ONUNCU KISIM

Geçici Hukukî Korumalar

BİRİNCİ BÖLÜM:

İhtiyatî Tedbir

MADDE 389: İhtiyatî tedbirin şartları ............................................................... 5257

A) Genel Olarak Geçici Hukukî Koruma Tedbirleri .................................... 5258

B) İhtiyatî Tedbirin Şartları.......................................................................... 5259

MADDE 390: İhtiyatî tedbir talebi..................................................................... 5276

MADDE 391: İhtiyatî tedbir kararı .................................................................... 5286

MADDE 392: İhtiyatî tedbirde teminat gösterilmesi ......................................... 5298

MADDE 393: İhtiyatî tedbir kararının uygulanması.......................................... 5303

MADDE 394: İhtiyatî tedbir kararına karşı itiraz............................................... 5308

MADDE 395: Teminat karşılığı tedbirin değiştirilmesi veya kaldırılması......... 5315

MADDE 396: Durum ve koşulların değişmesi sebebiyle tedbirin

değiştirilmesi veya kaldırılması .................................................. 5318

MADDE 397: İhtiyatî tedbiri tamamlayan işlemler ........................................... 5319

MADDE 398: Tedbire muhalefetin cezası ......................................................... 5331

MADDE 399: Tazminat ..................................................................................... 5342

İKİNCİ BÖLÜM:

Delil Tespiti ve Diğer Geçici Hukukî Korumalar

MADDE 400: Delil tespitinin istenebileceği hâller............................................ 5349

MADDE 401: Görev ve yetki............................................................................. 5358

MADDE 402: Delil tespiti talebi ve karar.......................................................... 5369

MADDE 403: Acele hâllerde tespit.................................................................... 5376

MADDE 404: Delil tespiti kararında uygulanacak hükümler ............................ 5380 

İçindekiler 4337

MADDE 405: Tutanak ve diğer belgeler............................................................5380

MADDE 406: Diğer geçici hukukî korumalar....................................................5382

ONBİRİNCİ KISIM

Tahkim

MADDE 407: Uygulanma alanı .........................................................................5385

A) Genel Olarak Tahkim ..............................................................................5385

B) Zorunlu Tahkim.......................................................................................5390

MADDE 408: Tahkime elverişlilik ....................................................................5402

MADDE 409: İtiraz hakkından feragat...............................................................5409

MADDE 410: Tahkimde görevli ve yetkili mahkeme........................................5410

MADDE 411: Mahkemenin yardımı ..................................................................5411

MADDE 412: Tahkim sözleşmesinin tanımı ve şekli.........................................5412

MADDE 413: Tahkim itirazı..............................................................................5429

MADDE 414: İhtiyatî tedbir ve delil tespiti .......................................................5438

MADDE 415: Hakem sayısı...............................................................................5442

MADDE 416: Hakemlerin seçimi ......................................................................5443

MADDE 417: Ret sebepleri................................................................................5451

MADDE 418: Hakemin reddi usulü ...................................................................5452

MADDE 419: Hakemlerin sorumluluğu.............................................................5458

MADDE 420: Görevin yerine getirilememesi....................................................5458

MADDE 421: Yeni hakem seçilmesi .................................................................5460

MADDE 422: Hakemin kendi yetkisi hakkında karar vermesi ..........................5462

MADDE 423: Tarafların eşitliği ve hukukî dinlenilme hakkı ............................5464

MADDE 424: Yargılama usulünün belirlenmesi................................................5465

MADDE 425: Tahkim yeri.................................................................................5466

MADDE 426: Dava tarihi...................................................................................5467

MADDE 427: Tahkim süresi..............................................................................5469

MADDE 428: Dava ve cevap dilekçesi..............................................................5474

MADDE 429: Duruşma yapılması veya dosya üzerinden inceleme...................5477

MADDE 430: Taraflardan birinin yargılamaya katılmaması .............................5479

MADDE 431: Hakem veya hakem kurulunca bilirkişi seçimi ...........................5481 

4338 İçindekiler

MADDE 432: Delillerin toplanması................................................................... 5483

MADDE 433: Hakem kurulunun karar vermesi................................................. 5484

MADDE 434: Sulh............................................................................................. 5485

MADDE 435: Tahkim yargılamasının sona ermesi ........................................... 5486

MADDE 436: Hakem kararının şekli, içeriği ve saklanması ............................. 5487

MADDE 437: Hakem kararının tavzihi, düzeltilmesi ve tamamlanması ........... 5490

MADDE 438: Tebligat....................................................................................... 5492

MADDE 439: İptal davası.................................................................................. 5493

MADDE 440: Hakem ücreti............................................................................... 5524

MADDE 441: Yargılama giderleri..................................................................... 5531

MADDE 442: Avans yatırılması ve giderlerin ödenmesi................................... 5532

MADDE 443: Yargılamanın iadesi .................................................................... 5535

MADDE 444: Uygulanmayacak hükümler ........................................................ 5537

ONİKİNCİ KISIM

Son Hükümler

MADDE 445: Elektronik işlemler...................................................................... 5539

MADDE 446: Disiplin para cezası..................................................................... 5549

MADDE 447: Diğer kanunlardaki yargılama usulü ile ilgili hükümler ............. 5550

MADDE 448: Zaman bakımından uygulanma................................................... 5557

MADDE 449: Yönetmelik ................................................................................. 5577

MADDE 450: Yürürlükten kaldırılan hükümler ................................................ 5578

EK MADDE 1: Parasal sınırların artırılması ........................................................ 5579

GEÇİCİ MADDE 1 ............................................................................................ 5579

GEÇİCİ MADDE 2 ............................................................................................ 5584

GEÇİCİ MADDE 3 ............................................................................................ 5584

GEÇİCİ MADDE 4 ............................................................................................ 5588

MADDE 451: Yürürlük...................................................................................... 5588

MADDE 452: Yürütme ...................................................................................... 5588 

İçindekiler 4339

EK - I

19 Temmuz 2016 (DAHİL) TARİHİ ÖNCESİNDE VERİLEN KARARLARIN,

BUNLAR KESİNLEŞİNCEYE KADAR, TÂBİ OLDUĞU

TEMYİZ VE KARAR DÜZELTME HAKKINDAKİ

HUKUK USULÜ MUHAKEMELERİ KANUNU HÜKÜMLERİ:

Eski HUMK m. 427.............................................................................................5590

Eski HUMK m. 428.............................................................................................5612

Eski HUMK m. 429.............................................................................................5620

Eski HUMK m. 430.............................................................................................5638

Eski HUMK m. 431.............................................................................................5638

Eski HUMK m. 432.............................................................................................5639

Eski HUMK m. 433.............................................................................................5649

Eski HUMK m. 434.............................................................................................5658

Eski HUMK m. 435.............................................................................................5665

Eski HUMK m. 436.............................................................................................5667

Eski HUMK m. 437.............................................................................................5668

Eski HUMK m. 438.............................................................................................5668

Eski HUMK m. 439.............................................................................................5674

Eski HUMK m. 440.............................................................................................5676

Eski HUMK m. 441.............................................................................................5691

Eski HUMK m. 442.............................................................................................5693

Eski HUMK m. 442/A.........................................................................................5696

Eski HUMK m. 443.............................................................................................5697

Eski HUMK m. 444.............................................................................................5706

19 Temmuz 2016 (DAHİL) TARİHİ ÖNCESİNDE VERİLEN KARARLARIN

TÂBİ OLDUĞU YARGILAMANIN İADESİ HAKKINDAKİ

HUKUK USULÜ MUHAKEMELERİ KANUNU HÜKÜMLERİ:

Eski HUMK m. 445.............................................................................................5709

Eski HUMK m. 446.............................................................................................5740

Eski HUMK m. 447.............................................................................................5742

Eski HUMK m. 448.............................................................................................5747

Eski HUMK m. 449.............................................................................................5760 

4340 İçindekiler

Eski HUMK m. 450............................................................................................. 5761

Eski HUMK m. 451............................................................................................. 5762

Eski HUMK m. 452............................................................................................. 5762

Eski HUMK m. 453............................................................................................. 5763

Eski HUMK m. 454............................................................................................. 5763

DÖRT CİLDİN TAMAMINA AİT İÇİNDEKİLER CETVELİ.................... 5765

Prof. Dr. Ejder YILMAZ’IN YAYINLARI..................................................... 5799

KAVRAMLARA GÖRE ARAMA CETVELİ................................................. 5815


ALANGOYA, Yavuz/YILDIRIM, Kâmil/YILDIRIM, Nevhis Deren: Medenî Usul Hukuku Esasları, İstanbul 2009.

ANSAY, Sabri Şakir: Medeni Yargılama Usulleri, Ankara 1961.

ARSLAN, Ramazan/YILMAZ, Ejder/TAŞPINAR AYVAZ, Sema/HANAĞASI, Emel: Medeni Usul Hukuku, Ankara 2020.

ARSLAN, Ramazan/YILMAZ, Ejder/TAŞPINAR AYVAZ, Sema/HANAĞASI, Emel: İcra ve İflâs Hukuku, Ankara 2020.

ARSLAN, Ramazan/YILMAZ, Ejder/TAŞPINAR AYVAZ, Sema/ HANAĞASI, Emel: Hukuk Muhakemeleri Kanunu ve İlgili Mevzuat, Ankara 2020.

ATALI, Murat / ERMENEK, İbrahim / ERDOĞAN, Ersin: Medenî Usul Hukuku, Ankara 2020.

BELGESAY, Mustafa Reşit: Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu Şerhi, İstanbul 1939.

BERKİN, Necmeddin: Tatbikatçılara Medenî Usul Hukuku Rehberi, İstanbul 1980.

BİLGE, Necip/ÖNEN, Ergun: Medenî Yargılama Hukuku, Ankara 1978.

BOHNET, François: Code de Procédure çivile neuchâtelois, Bâle 2003.

BRUNS, Rudolf: Zivilprozessordnung, München 1979.

BUDAK, Ali Cem / KARAASLAN, Varol: Medenî Usul Hukuku, Ankara 2017.

FASCHING, Hans: Lehrbuch des österreichischen Zivilprozessrechts, Lehr- und Handbuch, Wien 1990.

FASCHING, Hans: Kommentar zu den Zivilprozessgesetzen, Wien 2000.

FIELD, Richard H./KAPLAN, Benjamin/ CLERMONT, Kevin M.: Civil Procedure, New York 1997.

FRIEDENTHAL, Jack H./SINGER, Michael: The Law of Evidence, America 1985.

FRIEDENTHAL, Jack H./KANE, Mary Kay/MILLER. Arthur R.: Civil Procedure, St. Paul, Minn. 1999.

GASSER, Dominik / RICKLI, Brigitte: Schweizerisches Zivilprozessordnung, Kurzkommentar, Zürich/St. Gallen 2010.

GÖRGÜN, Şanal / BÖRÜ, Levent / TORAMAN, Barış / KODAKOĞLU, Mehmet: Medenî Usul Hukuku, Ankara 2020.

GÖZÜTOK, Zeki/ALBAYRAK, Adem: Alfabetik Medeni Usul Hukuku El Kitabı, Ankara 2021.

GRAHAM, Michael H.: Federal Rules of Evidence, St. Paul, Minn. 2001.

GULDENER, Max: Schweizerisches Zivilprozessrecht, Zürich 1979.

HABSCHEID, Walther J.: Schweizerisches Zivilprozess- und Gerichtsorganisations-recht, Basel Frankfurt am Main 1990.

INGMANN, Terence, The English Legal Process, Oxford, New York 2004.

JAMES, Fleming/HAZARD, Geoffrey C./LEUBSDORF, John: Civil Procedure, New York 2001.

JAUERNIG, Othmar, Zivilprozessordnung, München 1993.

KANE, Mary Kay: Civil Procedure, St Paul, Minn. 1996.

KARAFAKİH, İsmail Hakkı: Hukuk Muhakemeleri Usulü, Ankara 1952.

KARSLI, Abdürrahim: Medeni Muhakeme Hukuku Ders Kitabı, İstanbul 2011.

KURU, Baki: Medenî Usul Hukuku Ders Kitabı, Ankara 2020.

KURU, Baki: Medenî Usul Hukuku El Kitabı, cilt I-II, Ankara 2020.

KURU, Baki: Hukuk Muhakemeleri Usulü, 6 cilt, İstanbul 2001.

LANGAN, P.St.J./LAWRENCE, D.G.: Civil Procedure, London 1976

LÜKE, Gerhard/WAX, Peter: Münchener Kommentar zur Zivilprozessordnung, München 2000.

MARBACH, Omar/KELLERHALS, Franz: Die Zivilprozessordnung für den Kanton Bern, Bern 1995.

MAY, Antony/SCOTT I.R.: Civilprocedure (The White Book Service), London 2003.

MUSIELAK, Hans-Joachim: Kommentar zur Zivilprozessordnung, München 2002.

MUŞUL, Timuçin: Medenî Usul Hukuku, Ankara 2012.

ÖNEN, Ergun: Medeni Yargılama Hukuku, Ankara 1979.

PEKCANITEZ, Hakan (Editör): Medenî Usul Hukuku, İstanbul 2017.

PLANT, Charles/ROSE, William: Civil Procedure Rules, Hampshire 1999.

POSTACIOĞLU, İlhan: Medenî Usul Hukuku Dersleri, İstanbul 1975.

PRÜTTING, Hanns/GEHRLEIN, Markus: ZPO Kommentar, Lavis 2010.

ROSENBERG, Leo/SCHWAB, Karl Heinz/GOTTWALD, Peter: Zivilprozessrecht, München 2004.

ROSENBERG, Maurice/SMIT, Hans/DREYFUSS, Rochelle Cooper: Elements of Civil Procedure, New York 1990.

SPÜHLER, Karl/TENCHIO, Luca/INFANGER, Dominik: Schweizerische Zivilprozessordnung, Basler Kommentar, Basel 2010.

STEIN, Friedrich/JONAS, Martin: Kommentar zur Zivilprozessordnung, Tübingen 2002.

STRAEULI, Hans/MESSMER, Georg: Kommentar zur zürcherischen Zivilprozessordnung, Zürich 1976.

STRONG, John W.: McCormick on Evidence, St. Paul, Minn. 1999.

SUTTER-SOMM, Thomas/HASENBÖHLER, Franz, LEUENBERGER: Kommentar zur schweizerischen Zivilprozessordnung, Zürich Basel Genf 2010.

TANRIVER, Süha: Medenî Usul Hukuku, Cilt I, Ankara 2016.

TEKİNAY, Selahattin Sulhi/AKMAN, Sermet/BURCUOĞLU, Halûk/ ALTOP, Atila: Tekinay Borçlar Hukuku, Genel hükümler, İstanbul 1993.

ULUKAPI, Ömer: Medenî Usul Hukuku, Konya 2015.

UMAR, Bilge: Hukuk Muhakemeleri Kanunu Şerhi, Ankara 2014.

UMAR, Bilge/YILMAZ, Ejder: İsbat Yükü, İstanbul 1980.

ÜSTÜNDAĞ, Saim: Medenî Yargılama Hukuku, İstanbul 2000.

VINCENT Jean/ GUINCHARD, Serge: Procédure Civile, Paris 1999.

YILMAZ, Ejder: Medenî Yargılama Hukukunda Islah, Ankara 2013.

YILMAZ, Ejder: Medenî Yargılama Hukukunda Yemin, Ankara 2012.

YILMAZ, Ejder: Geçici Hukukî Himaye Tedbirleri (2 cilt), Ankara 2001.

YILMAZ, Ejder: Olağanüstü Temyiz, Ankara 2003.

YILMAZ, Ejder: İstinaf, Ankara 2005.

YILMAZ, Ejder: Adalet (İnsana Yakışan Anlayış), Ankara 2020.

YILMAZ, Ejder: Yargılama Giderlerinin İşlevi ve Sosyal Hukuk Devleti (ABD 1984/2, s.200-224).

YILMAZ, Ejder: Hukuk Davasında Hâkimin Verdiği Kesin Mehilin Hakkı Kısıtlaması (ABD 1987/1 s.43-52).

YILMAZ, Ejder: Hukuk Davalarında Yasayollarına Başvuru Hakkı ve Bu Hakkın Sınırlandırılmasının Yerindeliği Sorunu (TBBD 1988/1 s.131-155).

YILMAZ, Ejder: Medenî Yargıda İnsan Hakları (TBBD 1996/2 s.149-167).

YILMAZ, Ejder: Dünden Bugüne Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunumuz (Cumhuriyetin Kuruluşundan Bugüne Türk Hukukunun Seksen Yıllık Gelişimi, Sempozyum, Ankara 2003, s.243-278).

YILMAZ, Ejder: Usul Ekonomisi (AÜHFD cilt 57/1, -Prof.Dr.Necip Bilge Armağanı- Ankara 2008, s.243-274).

YILMAZ, Ejder: Davada Taraf Değişikliği (Prof.Dr.Saim Üstündağ Armağanı, Ankara 2009, s.569-596).

YILMAZ, Ejder: Davada Takas Ve Mahsup Talebi (MİHDER, 2010/2 s.247-284).

YILMAZ, Ejder: Arabuluculuğun Yasa İle Düzenlenmesi (“Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu Tasarısı”nın Değerlendirilmesi) (Prof. Dr. Tuğrul Arat’a Armağan, Ankara 2012, s.1275-1297).

YILMAZ, Ejder/ÇAĞLAR, Tacar: Tebligat Hukuku, Ankara 2013.

YILMAZ, Ejder/YILMAZ, Ümit: Hukuk Rehberi, 5 cilt, Ankara 2006.

Yorum Yap

Lütfen yorum yazmak için oturum açın ya da kayıt olun.
İlgili Yayınlar