Sigorta Davaları

Yayınevi: Seçkin Yayınları
Yazar: Mustafa TOPALOĞLU - Mutlu DİNÇ
ISBN: 9789750259647
324,00 TL 360,00 TL

Adet

 
   0 yorum  |  Yorum Yap
Kitap Künyesi
Yazar Mustafa TOPALOĞLU, Mutlu DİNÇ
Baskı Tarihi 2020/09
Baskı Sayısı 2
Boyut 16x24 cm (Standart Kitap Boyu)
Cilt Sert Kapak (İplik Dikiş)

Sigorta Davaları
Editörler: Prof. Dr. Mustafa TOPALOĞLU - Av. Mutlu DİNÇ

Yazarlar : Prof. Dr. Mustafa Topaloğlu (Editör), Mutlu Dinç (Editör), Doç. Dr. Serap Amasya, Dr. Öğr. Üyesi Evrim Akgün, Dr. Öğr. Üyesi İrem Aral, Dr. Öğr. Üyesi Banu Bozkurt Bozabalı, Dr. Öğr. Üyesi Oğuz Caner, Dr. Öğr. Üyesi Gülfer Kuyucu Meriç, Arş. Gör. Dursun Saat, İlker Koçyiğit, Ahmet Karayazgan, Tennur Koyuncuoğlu, Özsev Kanıbelli Adlığ, Faik Birişik, Şehriban Can, E. Ebru Erkan, Fikri Tunç Keskin, Fikriye Gonca Öcalan, Seyyid Hasan Öztürk, Nezih Sütçü, Aylin Süzen, Sema Güleç Uçakhan
2020/09 2. Baskı, 1712 Sayfa, Ciltli
ISBN 978-975-02-5964-7

Sigortacılık sektörü Türkiye'de önemli bir gelişme gösterdiğinden, son 10 yılda Sigortacılık Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu'n da önemli değişiklikler yapılmıştır. Birçok yeni sigorta türü ortaya çıkmış ve sigorta tahkimi uygulaması başlamıştır. Ancak ticaret hukukunun bu önemli dalı ticaret hukukunun diğer bölümleri kadar çok fazla işlenmemiştir. Bu bakımdan sigorta hukuku alanında önemli bir katkı sağlayacağını düşündüğümüz çok yazarlı kapsamlı bir eser hazırlama ihtiyacı doğmuştur.

Sigorta hukukunun genel hükümleri, mal ve can sigortalarının özel türleri ile sigorta yargılama hukuku ve özellikle sigorta tahkimi birbirinden uzman yazarlarca son derece bilimsel ve titiz bir şekilde incelenmiştir. Hatta 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'na alınmayan deniz sigortalarına dahi bu çalışmada yer verilmiştir.

Her konuda en güncel Yargıtay kararlarının özetleri, "karar" şeklinde şık bir biçimde tasarlanarak metin içine yerleştirilmiştir, incelenen konuda en can alıcı noktalar "uyarı" şeklinde ayrı bir fontta belirtilerek okuyucunun dikkati çekilmek istenmiştir. Yine okuyucuya ayrıntıları atlamaması ve seçmesine yardımcı olunmasını sağlamak amacıyla tali konular "ek bilgi" şeklinde gösterilmiştir. Kullanım kolaylığı sağlama düşüncesiyle ilgili sigorta genel şartları da her incelenen konunun arkasına eklenmiştir. Bu şekilde pratik, kolay okunup anlaşılabilen, öğrenciden uygulamacıya ve akademisyenlere hitap edebilecek zengin bir ortak eser oluşturulmuştur.

Konu Başlıkları
Sigorta Sözleşmesinin Genel Özellikleri
Sigorta Sözleşmeleri ve Genel İşlem Koşulu Denetimi, Av. E. Ebru ERKAN (LL.M.)
Tarafların Yükümlülükleri, Av. E. Ebru ERKAN (LL.M.)
Sigorta Sözleşmesinde Süre ve Zamanaşımı, Dr. Öğr. Üy. İrem ARAL
Sigorta Sözleşmesinin Sona Ermesi, Dr. Öğr. Üy. İrem ARAL
Sigorta Sözleşmesinin Tasnifi ve Özel Türleri
Sigorta Sözleşmelerinin Sınıflandırılması, Av. Sema GÜLEÇ UÇAKHAN
Zarar Sigortaları
Kara Taşıtları Kasko Sigortası, Av. Seyyid Hasan ÖZTÜRK
Kara Taşıma Sigortaları, Av. Sema GÜLEÇ UÇAKHAN
Seyahat Araç Destek Sigortası, Av. Sema GÜLEÇ UÇAKHAN
Motorlu Kara Taşıtları İhtiyari Mali Sorumluluk Sigortası, Av. Sema GÜLEÇ UÇAKHAN
Deniz Sigortaları, Dr. Öğr. Üy. Gülfer KUYUCU MERİÇ
Havayoluyla Yük Taşıma Sigortası, Dr. Öğr. Üy. Banu BOZKURT BOZABALI
Havayoluyla Yolcu Taşıma Sigortası, Dr. Öğr. Üy. Banu BOZKURT BOZABALI
Yangın Sigortası, Dr. Öğr. Üy. Evrim AKGÜN
Yangına Bağlı Kâr Kaybı Sigortası, Dr. Öğr. Üy. Evrim AKGÜN
Zorunlu Deprem Sigortası, Dr. Öğr. Üy. Evrim AKGÜN
Akaryakıt Sigortası, Dr. Öğr. Üy. Evrim AKGÜN
Cam Kırılması Sigortası, Arş. Gör. Dursun SAAT
Hırsızlık Sigortası, Av. Şehriban CAN (LL.M.)
Mühendislik Sigortaları, Av. Fikri Tunç KESKİN
Bina Tamamlama Sigortası, Av. Aylin SÜZEN
İnşaat (Bütün Riskler) All Risk(S) Sigortası ve Benzerleri İle Kıyaslama, Av. Nezih SÜTÇÜ
Tarım Sigortaları, Dr. Öğr. Üy. İrem ARAL
Mevduat Sigortası, Av. Şehriban Can (Ll.M.)
Tek Risk Sigortası, Av. Şehriban Can (Ll.M.)
Kefalet Sigortası, Av. Şehriban Can (Ll.M.)
Konut Finansmanı (Mortgage) Sigortası, Prof. Dr. Mustafa Topaloğlu
Karayolları Zorunlu Mali Sorumluluk (Trafik) Sigortası, Av. Seyyid Hasan Öztürk
İşveren Sorumluluk Sigortası, Av. Faik Birişik
Tüpgaz Zorunlu Sorumluluk Sigortası, Av. Faik Birişik
Tehlikeli Maddeler Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası, Av. Faik Birişik
Ürün (Mamül) Sorumluluğu Sigortası, Av. Faik Birişik
Mesleki Sorumluluk Sigortası, Av. Faik Birişik
Hukuksal Koruma Sigortaları , Av. Dr. Tennur Koyuncuoğlu
Can Sigortaları
Hayat Sigortası, Av. Özsev Kanıbelli Adlığ (Ll.M.)
Sağlık Sigortası, Av. – Arb. Fikriye Gonca Öcalan
Kaza Sigortaları, Dr. Öğr. Üy. Oğuz Caner
Maden Çalışanları Zorunlu Ferdi Kaza Sigortası, Prof. Dr. Mustafa Topaloğlu
Sigorta Hukukunda Alternatif Çözüm Yolları
Sigorta Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Dahil Alternatif Çözüm Yolları , Av. Dr. Ahmet Karayazgan
Sigortacının Kanuni Halefiyeti, Doç. Dr. Serap Amasya
Sigorta Hukukunda Arabuluculuk, Hâkim İlker Koçyiğit

İçindekiler

Yazar Özgeçmişleri  5

Önsöz  13

Birinci Kısım

SİGORTA SÖZLEŞMESİNİN GENEL ÖZELLİKLERİ

§. SİGORTA SÖZLEŞMELERİ VE GENEL İŞLEM KOŞULU DENETİMİ  47

Av. E. Ebru ERKAN (LL.M.)

I. GİRİŞ  47

II. SİGORTA SÖZLEŞMELERİNİN KURULUŞU, TARAFLARI VE İÇERİĞİ VE SİGORTA ETTİRENLERİN SİGORTA MEVZUATI ÇERÇEVESİNDE SAHİP OLDUKLARI KORUMA MEKANİZMALARI  48

A. Sigorta Sözleşmeleri Tanımı  49

B. Sigorta Sözleşmelerinin Tarafları  51

1. Sigortacı  52

2. Sigorta Ettiren  52

3. Sigortalı  53

4. Lehtar  53

C. Sigorta Sözleşmelerinin Kuruluşu  53

D. Sigorta Sözleşmesinin İçeriği  55

1. Genel Şartlar  57

2. Özel Şartlar  61

E. Sigorta Mevzuatında Yer Alan Koruma Mekanizmaları  65

1. Ruhsat Alma Zorunluluğu ve Faaliyet Süresince Devlet Kontrolü  65

2. Sözleşme Yapma Zorunluluğu  66

3. Sigortacının Bilgilendirme Yükümlülüğü  66

4. Sigorta Hukuku’nda Yer Alan Emredici Hükümler  67

III. SİGORTA SÖZLEŞMELERİNDE GENEL İŞLEM KOŞULU DENETİMİ  68

A. Genel İşlem Koşullarına İlişkin Düzenlemelerin Tarihsel Gelişimi ve Hukuki Düzenleme Gereğinin Ortaya Çıkışı  69

B. Genel İşlem Koşulu Kavramı ve Unsurları  71

1. Sözleşme Kurulmadan Önce Tek Yanlı Olarak Belirlenmesi  72

2. Çok Sayıda Sözleşme İçin Hazırlanmış Olması  73

3. Müzakere Edilmemiş Olması  74

C. Genel İşlem Koşullarının Denetimi  75

1. Genel İşlem Koşulu Çerçevesinde Yürürlük Denetimi  76

a. Sigorta Sözleşmeleri’nde Sözleşme Öncesi Bilgilendirme Yükümlülüğü  80

b. Genel İşlem Koşullarının Açık İrade Beyanı ile Sözleşmenin İçeriğine Alınması  86

aa. Tam (Bilinçli) Kabul  87

bb. Global (Genel) Kabul  87

cc. Örtülü (Zımni) Beyan  88

c. Şaşırtıcı Koşul Denetimi  89

2. Genel İşlem Koşulu Çerçevesinde Yorum Denetimi  91

3. Genel İşlem Koşulu Çerçevesinde İçerik Denetimi  95

4. Değiştirme Yasağı Denetimi  98

D. Sözleşme Hükümlerinin Denetime Takılması ve Sonuçları  101

IV. SONUÇ  105

Kaynakça  106

§. TARAFLARIN YÜKÜMLÜLÜKLERİ  111

Av. E. Ebru ERKAN (LL.M.)

I. SİGORTACININ YÜKÜMLÜLÜKLERİ  112

A. Rizikoyu Taşıma Yükümlülüğü  112

B. Aydınlatma Yükümlülüğü  114

1. Tanım ve Kapsam  117

2. Yükümlüsü ve Muhatabı  119

3. İfa Zamanı  120

4. Usulü  121

5. Yükümlülüğün İhlali ve Sonuçları  123

C. Poliçe Verme Yükümlülüğü  124

D. Giderleri Ödeme Yükümlülüğü  127

E. Tazminat Ödeme Yükümlülüğü  128

1. Şartları  128

2. İfası  130

3. İfa Edilmemesinin Sonuçları  132

II. SİGORTA ETTİRENİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ  133

A. Prim Ödeme Borcu  133

1. Prim Borçlusu  135

2. Prim Alacaklısı  136

3. Primin Ödeme Yeri  136

4. Primin Ödenme Şekli  136

5. Primin Ödenme Zamanı  137

6. Prim Borcunun Ödenmemesinin Sonuçları  137

a. Zarar Sigortalarında  138

aa. İlk Primin Ödenmemesi  138

aaa. Sigorta Himayesi Bakımından  138

bbb. Temerrüt Bakımında  138

bb. Sonraki Primlerin Ödenmemesi  139

aaa. Sigorta Himayesi Bakımından  139

bbb. Temerrüt Bakımından  139

b. Can Sigortalarında  140

7. Primin İndirilmesi  141

B. Beyan Yükümlülükleri  141

1. Sözleşme Yapılmasında Beyan Yükümlülüğü  141

a. Beyan Yükümlülüğünün Konusu  142

b. Beyan Yükümlüsü ve Muhatabı  143

c. Beyan Yükümlülüğünün İfa Zamanı  143

d. Beyan Yükümlülüğünün Usulü  144

e. Beyan Yükümlülüğünün İhlali ve İhlâlin Sonuçları  145

2. Sözleşme Süresinde Beyan Yükümlülüğü  147

a. Beyan Yükümlülüğünün Konusu  148

b. Beyanın Şekli ve Süresi  149

c. Beyan Yükümlülüğünün İhlali ve İhlâlin Sonuçları  149

3. Riziko Gerçekleştiğinde Beyan Yükümlülüğü  151

a. Beyan Yükümlülüğünün Konusu  151

b. Beyanın Usulü ve Süresi  151

c. Beyan Yükümlülüğünün İhlali ve İhlâlin Sonuçları  151

C. Bilgi Verme ve Araştırma Yapılmasına İzin Verme Yükümlülüğü  152

D. Zararı Önleme, Azaltma ve Sigortacının Rücu Haklarını Koruma Yükümlülüğü  153

§. SİGORTA SÖZLEŞMESİNDE SÜRE VE ZAMANAŞIMI  157

Dr. Öğr. Üy. İrem ARAL

I. SİGORTA SÖZLEŞMESİNDE SÜRE  157

II. SİGORTA SÖZLEŞMESİNDE ZAMANAŞIMI  157

§. SİGORTA SÖZLEŞMESİNİN SONA ERMESİ  161

Dr. Öğr. Üy. İrem ARAL

I. SİGORTA SÖZLEŞMESİNİN SÜRESİNİN BİTMESİ  161

II. RİZİKONUN GERÇEKLEŞMESİ VEYA SİGORTA KONUSUNUN ORTADAN KALKMASI  162

III. TARAFLARIN ANLAŞMASI  163

IV. TARAFLARDAN BİRİNİN FESİH HAKKINI KULLANMASI  163

V. ACİZ HALİNE DÜŞME  165

VI. SİGORTACININ İFLASI  165

Kısaltmalar  166

Kaynakça  167

İkinci Kısım

SİGORTA SÖZLEŞMESİNİN TASNİFİ VE ÖZEL TÜRLERİ

§. SİGORTA SÖZLEŞMELERİNİN SINIFLANDIRILMASI  169

Av. Sema GÜLEÇ UÇAKHAN

I. ZARAR SİGORTALARI  172

A. Aktif Sigortaları  172

B. Pasif Sigortaları  172

1. Kanuni Borçlara Karşı Sigorta  173

2. Sözleşmeden Doğan Borçlara Karşı Sigorta  174

3. Zaruri Masraflara Karşı Sigorta  174

II. CAN SİGORTALARI  174

III. SORUMLULUK – MAL VE CAN SİGORTALARINI AYIRAN ÖZELLİKLER  175

IV. SABİT PRİMLİ SİGORTA VE DEĞİŞİR PRİMLİ SİGORTALAR  177

Kaynakça  178

Birinci Bölüm

ZARAR SİGORTALARI

§. KARA TAŞITLARI KASKO SİGORTASI  179

Av. Seyyid Hasan ÖZTÜRK

I. KASKO SİGORTA SÖZLEŞMESİNDE MENFAAT KAVRAMI VE SÖZLEŞMENİN KAPSAMI  179

II. KASKO SİGORTA SÖZLEŞMESİNDE TARAFLARIN YÜKÜMLÜLÜKLERİ  186

A. Kasko Sigortasında Sigorta Ettirenin Yükümlülükleri  186

1. Sigorta Ettirenin Prim Ödeme Yükümlülüğü  186

2. Sigorta Ettirenin Beyan Yükümlülüğü  191

a. Sözleşmeni Yapılması Aşamasında Beyan Yükümlülüğü  191

b. Sözleşme Süresi İçerisinde Beyan Yükümlülüğü  193

c. Rizikonun Gerçekleşmesi Halinde Beyan Yükümlülüğü  195

aa. Rizikonun Süresinde Bildirilmesi Yükümlülüğü  196

bb. Kurtarma ve Koruma Önlemlerini Alma Yükümlülüğü  197

cc. Aracın Çalınması Halinde Yetkili Makamlara Bildirim Yükümlülüğü  199

çç. Sigortacının İnceleme Yapmasına İzin Verme Yükümlülüğü  199

dd. Doğru İhbar Yükümlülüğü  200

B. Kasko Sigortasında Sigortacının Yükümlülükleri  207

1. Poliçe Verme Yükümlülüğü  208

2. Sigortalıyı Aydınlatma Yükümlülüğü  209

3. Kasko Sigortasında Zarar Giderimi  212

a. Rayiç Değerin Belirlenmesi Usulü  212

b. Zararın Hesabı ve Ödenmesi  216

aa. Tam veya Ağır Hasar Halinde Tazminatın Ödenmesi  217

bb. Kısmi Hasar Halinde Zararın Karşılanması  224

cc. Aracın Çalınması Halinde Zararın Karşılanması  226

dd. Engelli Araçlarının Tam veya Ağır Hasarlı Olması Durumunda Zararın Karşılanması  228

ee. Zararın Gideriminde Muafiyet İndirimi  229

III. SİGORTA ETTİREN İLE SİGORTALININ HUKUKEN FİİLLERİNDEN SORUMLU BULUNDUKLARI KİŞİ KAVRAMI  231

IV. KASKO SİGORTA SÖZLEŞMESİNDE TEMİNAT DIŞI HALLER  235

A. Ek Sözleşme ile Teminat Kapsamına Dahil Edilebilecek Zararlar  237

B. Teminat Dışı Kalan Haller  245

1. Savaş, İstila, İhtilal, İsyan, Ayaklanma ve Bunların Gerektirdiği İnzibati ve Askeri Hareketler  246

2. Nükleer Kaynaklı Zararlar  247

3. Kamu Otoritesi Kaynaklı Zararlar  247

4. Aracın, Gerekli Sürücü Belgesine Sahip Olmayan Kimseler Tarafından Kullanılması  247

5. Aracın, Uyuşturucu ya da Alkol Almış Kimseler Tarafından Kullanılması  251

6. Kasten Zarar Verilmesi ile Sigortalı Aracın Çalınması Nedeniyle Oluşan Zararlar  254

7. Sigortalı Aracın Taşınması veya Çekilmesi Nedeniyle Oluşan Zararlar  256

8. Kazanın İstiap Haddinin Aşılması Nedeniyle Meydana Gelmesi  256

9. Terör Eylemi Sonucu Meydana Gelen Biyolojik, Kimyasal Kirlenme, Bulaşma, Zehirlenmeler  258

10. Zorunlu Bir Neden Olmaksızın 5.4 ve 5.5 No.lu Bendlerdeki İhlaller Nedeniyle Olay Yerinden Uzaklaşılması  258

V. ARAÇ ÜZERİNDEKİ SINIRLANDIRMALAR  260

A. Sınırlı Ayni Hak Sahiplerinin Sigortadan Kaynaklanan Hak ve Yükümlülükleri  261

B. Haciz Alacaklılarının Sigortadan Kaynaklanan Hak ve Yükümlülükleri  268

VI. KASKO SİGORTASINDA DAVA VE TAKİPLERDE USUL  269

A. Genel Olarak Davalarda Usul Kurulları  270

B. Görevli Mahkeme  274

C. Yetkili Mahkeme  277

D. Zamanaşımı  278

E. Temerrüt Faizi ve Faiz Başlangıç Tarihi  284

VII. KASKO SİGORTASINDA SİGORTACININ RÜCU HAKKI  287

Kaynakça  338

§. KARA TAŞIMA SİGORTALARI  339

Av. Sema GÜLEÇ UÇAKHAN

I. TÜRLERİ  339

A. Mal Taşıma Sigortaları  340

1. Emtia Nakliyat Sigortası  340

2. Kıymet Nakliyat Sigortası  344

B. Taşıma Sorumluluk Sigortaları  344

1. Taşıyıcı Mali Sorumluluk Sigortaları  344

2. CMR Sigortaları  346

II. SİGORTA TEMİNATI  349

III. POLİÇE  355

IV. TAŞIMA SİGORTASINDA TARAFLARIN YÜKÜMLÜLÜKLERİ  357

A. Sigorta Ettirenin Borçları  358

1. Prim Ödeme Borcu  358

2. Beyan Yükümlülüğü  361

a. Sözleşme Öncesi Beyan Yükümlülüğü  362

b. Sözleşmenin Devamı Süresinde Beyan Yükümlülüğü  364

c. Rizikonun Gerçekleşmesi Sonrası Beyan Yükümlülüğü  365

3. Bilgi Verme ve Araştırma Yapılmasına İzin Verme Yükümlülüğü  366

4. Koruma Önlemlerini Alma Yükümlülüğü  367

5. Değişiklik Yapmama Yükümlülüğü  368

B. Sigortacının Borçları  369

1. Rizikoyu Taşıma Borcu (Yükümlülüğü)  369

2. Aydınlatma Yükümlülüğü  370

3. Sigorta Poliçesi Verme Yükümlülüğü  371

4. Giderleri Ödeme Yükümlülüğü  373

5. Tazminat Ödeme Yükümlülüğü  373

V. RÜCU DAVALARI  375

§. SEYAHAT ARAÇ DESTEK SİGORTASI  391

Av. Sema GÜLEÇ UÇAKHAN

I. SİGORTANIN KAPSAMI  391

II. TEMİNAT DIŞI HALLER  392

§. MOTORLU KARA TAŞITLARI İHTİYARİ MALİ SORUMLULUK SİGORTASI  399

Av. Sema GÜLEÇ UÇAKHAN

I. IMMS’NIN TANIMI  399

II. SİGORTANIN KAPSAMI VE TEMİNAT DIŞI HALLER  401

III. İHTİYARİ MALİ SORUMLULUK SİGORTACISININ SORUMLULUĞU  403

IV. SİGORTALIYA RÜCÜ HALLERİ  406

§. DENİZ SİGORTALARI  415

Dr. Öğr. Üy. Gülfer KUYUCU MERİÇ

I. GENEL OLARAK  415

II. UYGULANACAK HÜKÜMLER  416

III. DENİZ SİGORTASI TÜRLERİ  419

IV. TEKNE SİGORTASI  419

A. Genel Olarak  419

B. Tekne Sigortası Sözleşmesinin Yapıldığı Yere İlişkin Esaslar  420

C. Akdi Temeli  421

D. Sigorta Teminatının Konusu ve Kapsamı  422

1. Teminat Konusu ve Kapsamını Belirleyen Hükümler  422

2. Sigortanın Konusu  423

3. Malik Menfaati ve Teminat Altına Alınan Diğer Menfaatler  425

4. Menfaat Eksikliği  427

5. Sigorta Teminatının Rizikolara İlişkin Kapsamı  428

a. Teminat Kapsamındaki Rizikolar  428

b. Teminat Kapsamından Hariç Bırakılan Rizikolar  429

6. Teminata İlişkin Zaman Sınırlaması  430

7. Sigorta Değeri  430

V. DENİZ YOLU İLE YÜK TAŞIMA SİGORTASI  431

A. Genel Olarak  431

B. Deniz Yolu ile Yük Taşıma Sigortası Sözleşmesinin Yapıldığı Yere İlişkin Esaslar  432

C. Sigorta Teminatının Konusu ve Kapsamı  432

1. Sigorta Konusu Menfaat  432

2. Sigorta Teminatının Rizikolara İlişkin Kapsamı  433

a. Emtea Nakliyat Sigortası Genel Şartları’nın Rizikolara İlişkin Kapsamı  434

b. Enstitü Yük Klozu A’nın Rizikolara İlişkin Kapsamı  435

c. Enstitü Yük Klozu B ve C’nin Rizikolara İlişkin Kapsamı  435

3. Sigorta Teminatı Kapsamından Hariç Bırakılan Rizikolar  436

a. Emtea Nakliyat Sigortası Genel Şartları Uyarınca Teminat Kapsamından Hariç Bırakılan Rizikolar  436

b. Enstitü Klozları ile Teminat Kapsamından Hariç Bırakılan Rizikolar  438

4. Sigortacının Sorumluluğunun Zaman Yönünden Sınırlandırılması  440

VI. MALİ SORUMLULUK SİGORTASI / KULÜP SİGORTASI  440

A. Genel Olarak  440

B. Kulüp Sigortasının Özellikleri  441

C. Uluslararası Grup ve Havuz Sistemi  441

D. Kulüp Sigortasının Yapıldığı Yere İlişkin Esaslar  441

E. Kulüp Sigortası ile Sağlanan Himayenin Kapsamı  442

1. Teminat Kapsamındaki Rizikolar  442

a. Koruma (Protection) Teminatı  442

b. Tazmin (Indemnity) Teminatı  443

c. Navlun, Sürastarya ve Savunma (Freight, Demurrage, Defence) Teminatı  445

d. Grev (Strike) Teminatı  445

e. Savaş Rizikoları Teminatı  445

2. Teminat Kapsamından Hariç Bırakılan Rizikolar  446

F. Türk Hukukunda Gemilere İlişkin Öngörülen Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortaları  446

Kaynakça  461

§. HAVAYOLUYLA YÜK TAŞIMA SİGORTASI  465

Dr. Öğr. Üy. Banu BOZKURT BOZABALI

I. GİRİŞ  465

II. HUKUKİ MEVZUAT  466

III. HAVA ARACI KAVRAMI  470

IV. TAŞIYAN/İŞLETEN KAVRAMI  471

V. SİGORTA KAPSAMINDAKİ RİZİKO  474

A. Olay  474

B. Zaman Dilimi  476

C. Zarar  477

VI. ZORUNLU SİGORTA KAPSAMINDA SINIR VE MÜEYYİDE  479

A. Sigortanın Sınırı  479

B. Sigorta Yaptırmamanın Müeyyidesi  481

VII. HASAR İHBAR SÜRESİ VE HUKUKİ NİTELİĞİ  483

A. Hasar İhbar Süresi  483

B. Hukuki Niteliği  485

VIII. EK ŞARTLAR  485

§. HAVAYOLUYLA YOLCU TAŞIMA SİGORTASI  489

Dr. Öğr. Üy. Banu BOZKURT BOZABALI

I. GİRİŞ  489

II. HUKUKİ MEVZUAT  490

III. YOLCU KAVRAMI  492

IV. TAŞIYAN / İŞLETEN KAVRAMI  495

V. SİGORTA KAPSAMINDAKİ RİZİKO  495

A. Kaza  495

B. Ölüm  498

C. Cismani Zarar  500

VI. ZORUNLU SİGORTA KAPSAMINDA SINIR VE MÜEYYİDE  501

A. Sigortanın Sınırı  501

B. Sigorta Yaptırmamanın Müeyyidesi  503

C. Ek Şartlar  504

Kaynakça  508

§. YANGIN SİGORTASI  511

Dr. Öğr. Üy. Evrim AKGÜN

I. YANGIN SİGORTASI KAPSAMINDAKİ RİZİKOLAR  511

A. Yangın  511

B. Yıldırım  513

C. İnfilak  514

D. Yangın veya İnfilakın Sonucunda Meydana Gelen Duman, Buhar ve Hararet  515

II. TEMİNATIN KAPSAMI  516

III. RİZİKONUN GERÇEKLEŞMESİ, SİGORTA TAZMİNATININ TESPİTİ VE ÖDENMESİ  530

IV. YANGIN SİGORTASINDA SİGORTACININ RÜCU HAKKI VE KANUNİ HALEFİYET  535

V. YANGIN SİGORTASININ ÖZEL TÜRLERİ  540

A. İlk Ateş Sigortası  540

B. Yeni Değer Sigortası  544

C. Mutabakatlı Değer Sigortası  546

Kaynakça  559

§. YANGINA BAĞLI KÂR KAYBI SİGORTASI  561

Dr. Öğr. Üy. Evrim AKGÜN

§. ZORUNLU DEPREM SİGORTASI  575

Dr. Öğr. Üy. Evrim AKGÜN

Kaynakça  589

§. AKARYAKIT SİGORTASI  591

Dr. Öğr. Üy. Evrim AKGÜN

§. CAM KIRILMASI SİGORTASI  595

Arş. Gör. Dursun SAAT

I. CAM KIRILMASI SİGORTASININ TÜRK HUKUKUNDAKİ YERİ  595

II. CAM KIRILMASI SİGORTASININ KONUSU VE KAPSAMI  597

A. Cam  597

B. Ayna  599

C. Kırılma Hadisesi  599

III. SİGORTA HİMAYESİ KAPSAMI DIŞINDA KALAN HALLER  601

A. Sigorta Himayesine Dâhil Edilebilecek Haller  601

B. Sigorta Himayesi Dışında Kalan Haller  606

IV. SİGORTA TAZMİNATININ TESPİTİ VE ÖDENMESİ  613

Kaynakça  622

§. HIRSIZLIK SİGORTASI  623

Av. Şehriban CAN (LL.M.)

I. TANIMI  623

II. HIRSIZLIK SİGORTASINDA RİZİKO VE KONU  623

III. HIRSIZLIK SİGORTASINDA İSPAT YÜKÜ  628

IV. SİGORTALI VE SİGORTA ETTİRENİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ  632

V. HIRSIZLIK SİGORTASINDA HASAR VE TAZMİNAT  635

VI. TAZMİNAT HESAPLAMASI  636

VII. HIRSIZLIK SİGORTASI TÜRLERİ  642

VIII. HIRSIZLIK SİGORTASINDA SİGORTALILIK BAŞLANGICI  647

IX. HIRSIZLIK SİGORTASINDA TEMERRÜT VE FAİZ  649

X. HIRSIZLIK SİGORTASINDA TAHKİM BAŞVURUSU  653

Kaynakça  674

§. MÜHENDİSLİK SİGORTALARI  675

Av. Fikri Tunç KESKİN

I. MAKİNE KIRILMASI SİGORTASI  675

A. Genel Olarak  675

B. Konusu ve Kapsamı  676

C. Makine Kırılması Sigortasında Güvence Dışı Bırakılan Haller  682

D. Sigorta Ettirenin Beyan Yükümlülüğü  686

E. Makine Kırılması Sigortasında Zarar Giderim  690

F. Rizikonun İspatı  692

G. Görev, Yetki ve Zamanaşımı  693

II. MAKİNE MONTAJ SİGORTASI  693

A. Konusu ve Kapsamı  693

B. Aksine Sözleşme Yoksa Teminat Dışında Kalan Haller  694

C. Teminat Dışında Kalan Haller  695

D. Teminat Müddedi  696

E. Zarar Giderim  697

F. Görevli, Yetkili Mahkeme ve Zamanaşımı  698

III. MAKİNE GARANTİ SİGORTASI  698

IV. ELEKTRONİK CİHAZ (AYGIT) SİGORTASI  698

A. Konusu ve Kapsamı  698

B. Sigorta Bedeli  700

C. Mülkiyet Değişikliği  700

D. Sigorta Ettirenin Yükümlülükleri  701

E. Sigorta Güvencesi Dışında Bırakılan Haller  703

F. Zarar Giderim  705

G. Görevli, Yetkili Mahkeme ve Zamanaşımı  707

V. YARGITAY KARARLARI  707

Kaynakça  744

§. BİNA TAMAMLAMA SİGORTASI  745

Av. Aylin SÜZEN

I. SÖZLEŞMEYE EK KARARLAŞTIRMA İLE SİGORTA KAPSAMINA DAHİL EDİLEBİLECEK HALLER NELERDİR?  751

II. TEMİNAT DIŞI KALAN HALLER  752

III. SİGORTA SÖZLEŞMESİNİN SÜRESİ VE SONA ERDİRİLMESİ  753

IV. POLİÇE DÜZENLENMESİNDEN SONRA TARAFLARIN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ  753

V. TAŞINMAZIN DEVRİ VEYA TESLİMİ  755

VI. RİZİKONUN AĞIRLAŞMASI  755

VII. RİZİKONUN GERÇEKLEŞMESİ HALİNDE SATICININ HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ  755

VIII. TAZMİNAT TUTARI VE TAZMİNATIN İFA ŞEKLİ  756

IX. HALEFİYET  756

X. RÜCU  757

XI. EK GÜVENCE İSTENİLMESİ  757

XII. SİGORTA PRİMİNİN ÖDENMESİ VE SİGORTACININ SORUMLULUĞUNUN BAŞLAMASI  757

XIII. SİGORTA SÖZLEŞMESİNDE DEĞİŞİKLİK  758

XIV. TEBLİĞ VE İHBARLAR  758

XV. TÜKETİCİNİN DEĞİŞMESİ  758

XVI. TİCARİ VE MESLEKİ SIRLARIN SAKLI TUTULMASI  758

§. İNŞAAT (BÜTÜN RİSKLER) ALL RİSK(S) SİGORTASI VE BENZERLERİ İLE KIYASLAMA  767

Av. Nezih SÜTÇÜ

I. SİGORTANIN KAPSAMI  768

II. SİGORTA BEDELİNİN TESPİTİ  770

III. TEMİNAT DIŞINDA KALAN KIYMETLER VE HALLER  773

IV. TEMİNATIN SÜRESİ  775

V. ÖZEL ŞARTLAR  778

VI. BENZER SİGORTALARLA KARŞILAŞTIRMA  778

A. Bina Tamamlama Sigortası ile Karşılaştırma  778

B. Montaj Bütün Riskler Sigortası ile Karşılaştırma  782

Kaynakça  795

§. TARIM SİGORTALARI  797

Dr. Öğr. Üy. İrem ARAL

I. GENEL OLARAK  797

II. TARIM SİGORTASI BRANŞLARI  802

A. Devlet Destekli Bitkisel Ürün Sigortası  802

B. Devlet Destekli Büyükbaş Hayvan Hayat Sigortası  804

C. Devlet Destekli Küçükbaş Hayvan Hayat Sigortası  806

D. Devlet Destekli Kümes Hayvanları Hayat Sigortası  809

E. Devlet Destekli Sera Sigortası  810

F. Devlet Destekli Su Ürünleri Hayat Sigortası  812

G. Devlet Destekli Arıcılık (Arı Kovanı) Sigortası  813

H. Devlet Destekli İlçe Bazlı Kuraklık Verim Sigortası  814

I. Hayvan Hayat Sigortası  815

J. Kümes Hayvanları Hayat Sigortası  816

K. Sera Sigortası  817

L. Tarım Ürünleri Dolu Sigortası  817

Kısaltmalar  935

Kaynakça  936

§. MEVDUAT SİGORTASI  937

Av. Şehriban CAN (LL.M.)

I. TANIMI VE KAPSAMI  937

II. HUKUKİ NİTELİĞİ  937

A. Tasarruf Mevduatı Sigortasının Gerçek Anlamda Sigorta Olduğu Görüşü  938

B. Tasarruf Mevduatı Sigortasının Gerçek Anlamda Sigorta Olmadığı Görüşü  939

III. RİSKİN GERÇEKLEŞMESİ  939

IV. KREDİ HAYAT SİGORTASI  940

A. Tanımı  940

B. Temel Güvenceli Kredi Hayat Sigortası  941

1. Ölüm İhtimaline Karşı Hayat Sigortası  941

2. Ek Güvenceli Kredi Hayat Sigortası  941

V. SİGORTALI SAYISINA GÖRE KREDİ HAYAT SİGORTALARI  942

VI. KREDİ HAYAT SİGORTA SÖZLEŞMESİNDE YER ALAN TARAFLAR  942

A. Sigortacı  942

B. Sigorta Ettiren  943

C. Sigortalı  943

VII. ÜÇÜNCÜ KİŞİ LEHİNE KREDİ HAYAT SİGORTASI  943

VIII. SİGORTA SÖZLEŞMESİNİN KURULMASI  944

A. Teklif ve Kabul  944

B. Sigorta Sözleşmesinde Şekil  944

IX. SİGORTA ETTİRENİN HAKLARI, BORÇ VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ  945

A. Sigorta Priminin Ödenmesi  945

B. Beyan Yükümlülüğü  945

C. Prim Ödenmesinden Muaf Sigorta  950

D. Sigortadan Ayrılma  950

E. Ödünç Verme  951

X. SİGORTACININ HAKLARI, BORÇ VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ  951

A. Rizikoyu Taşıma Yükümlülüğü  951

B. Aydınlatma Yükümlülüğü  951

C. Sigorta Poliçesi Verme Yükümlülüğü  962

D. Tazminat Ödeme Borcu  962

XI. KREDİ HAYAT SİGORTASI SÖZLEŞMESİNİ SONA ERDİREN NEDENLER  964

A. Sözleşme Süresinin Dolması  964

B. Rizikonun Gerçekleşmesi  964

C. Cayma  964

D. Fesih  965

E. Kısmi Fesih ve Cayma  965

F. Sigorta Menfaatinin Yokluğu  965

G. Sigortacının İflası  966

§. TEK RİSK SİGORTASI  967

Av. Şehriban CAN (LL.M.)

I. TANIMI VE KAPSAMI  967

II. SİGORTA TEMİNATI DIŞINDA KALAN HUSUSLAR  967

III. EK SÖZLEŞME İLE TEMİNAT ALTINA ALINABİLECEK HALLER  968

IV. SİGORTALININ YÜKÜMLÜLÜKLERİ  969

A. Sigortalının Rizikoya İlişkin Yükümlülüğü  969

B. Sigortalının Sözleşme Yapıldığı Sırada ve Sözleşme Süresince Beyan Yükümlülüğü  970

C. Sigortalının Sözleşmenin Devamı Sırasındaki Beyan Yükümlülüğü  970

V. SİGORTA PRİMİNİN ÖDENMESİ VE SİGORTACININ SORUMLULUĞUNUN BAŞLAMASI  971

VI. ZARAR BEYANI VE TAZMİNATIN ŞARTLARI  971

VII. TAZMİNAT TUTARI, ÖDENMESİ VE SONUÇLARI  972

VIII. SİGORTA SÖZLEŞMESİNİN SONA ERDİRİLMESİ  972

§. KEFALET SİGORTASI  985

Av. Şehriban CAN (LL.M.)

I. TANIMI  985

II. KEFALET SİGORTASINDA RİZİKO VE KONU  985

III. KEFALETE İLİŞKİN SÖZLEŞME YÜKÜMLÜLÜKLERİ VE TAZMİNAT  987

IV. KEFALET SİGORTASINDA ZARAR VE TAZMİNAT  989

V. TAZMİNAT HESAPLAMASI  989

VI. KEFALET SİGORTASINDA SİGORTALILIK BAŞLANGICI  990

VII. KEFALET SİGORTASINDA TEMERRÜT VE FAİZ  990

Kaynakça  1000

§. KONUT FİNANSMANI (MORTGAGE) SİGORTASI  1001

Prof. Dr. Mustafa TOPALOĞLU

I. GİRİŞ  1001

II. GENEL OLARAK MORTGAGE SİGORTASI  1002

III. MORTGAGE SİGORTASI TÜRLERİ  1004

A. Kamusal Mortgage Sigortaları  1005

1. Federal Konut İdaresi – FHA Sigortaları  1005

2. Emekli Askerler İdaresi – VA Kredi Garantileri  1006

B. Özel Mortgage Sigortaları  1006

1. Tapu Sicil Sigortası (Title Insurance)  1007

2. Mortgage Ödemelerini Koruma Sigortası

(Mortgage Payment Protection Insurance – MPPI)  1009

3. Mortgage Koruma Sigortası (Mortgage Protection Insurance – MPI)  1010

4. Özel Mortgage Sigortası (Private Mortgage Insurance – PMI)  1010

5. Mortgage Değer Kaybı Garanti Sigortası

(Mortgage Indemnity Guaranty Insurance – MIGI)  1012

6. Konut Sahiplerinin Sigortası (Homeowners Insurance)  1012

IV. MORTGAGE SİGORTASININ OLUMLU VE OLUMSUZ YÖNLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ  1013

V. MORTGAGE SİGORTASINDA YABANCI ÜLKE UYGULAMALARI  1016

VI. TÜRKİYE’DE MORTGAGE SİGORTASI  1018

A. Türkiye'de Konut Kredisi Sigortaları  1019

1. Konut Kredisi Sigortasının Hukuki Niteliği  1020

2. Konut Kredisi Sözleşmesinin Kurulması  1021

3. Konut Kredisi Sigortasında Değişiklikler ve Sona Erme  1022

B. Sermaye Piyasası Kapsamında Konut Finansman Sigortası  1022

C. Tapu Sicili Sigortası (Title Insurance)  1024

Kaynakça  1027

§. KARAYOLLARI ZORUNLU MALİ SORUMLULUK (TRAFİK) SİGORTASI  1031

Av. Seyyid Hasan ÖZTÜRK

I. KARAYOLLARI ZORUNLU MALİ SORUMLULUK (TRAFİK) SİGORTASI İLE İLGİLİ YASAL DÜZENLEMELER  1031

II. KARAYOLLARI ZORUNLU MALİ SORUMLULUK (TRAFİK) SİGORTASININ TANIMI VE ŞARTLARI  1032

A. Motorlu Araç Kavramı  1032

B. Karayolunda İşletilme Sırasında Zararın Meydana Gelmesi  1034

1. Karayolu Kavramı  1034

2. İşletilme Halindeki Araç Kavramı  1037

C. Zararın, Araç İşleteni ve/veya Araç Sürücüsü Dışındaki Kişiler Nezdinde Gerçekleşmesi  1038

D. Zarar Veren Aracı Sevk ve İdare Edenin Kusurlu Olması  1038

E. Zarar Taleplerinin İlgili Mevzuatlar Çerçevesinde Olması  1039

III. KARAYOLLARI ZORUNLU MALİ SORUMLULUK (TRAFİK) SİGORTA SÖZLEŞMESİNİN TARAFLARI  1039

A. Karayolları Zorunlu Mali Sorumluluk (Trafik) Sigortasında Sigorta Ettiren  1040

1. İşleten ve İşletenin Bağlı Bulunduğu Teşebbüs Kavramı  1040

a. İşletenin Bağlı Olduğu Teşebbüs Kavramı  1040

b. İşleten Kavramı  1041

aa. Mülkiyeti Muhafaza Kaydı ile Satın Alan  1045

bb. Motorlu Aracı Uzun Süre Kiralayan  1045

cc. Motorlu Aracı Ariyet Alan  1049

dd. Motorlu Aracı Rehin Alan  1049

c. İşletenin ve İşletenin Bağlı Bulunduğu Teşebbüsün Sorumluluktan Kurtulması  1050

d. İşleten Gibi Sorumlu Olanların Sorumluluğu  1057

aa. Motorlu Araçlarla İlgili Mesleki Faaliyette Bulunanlar  1057

bb. Yarış Düzenleyicileri  1061

cc. Motorlu Aracı Çalan ve Gasbeden Kişiler  1062

2. İşleten Sıfatının Değişmesinin Sigortacıya Etkisi  1063

B. Karayolları Zorunlu Mali Sorumluluk (Trafik) Sigortasında Sigortacı  1065

C. Karayolları Zorunlu Mali Sorumluluk (Trafik) Sigortasında Sigortalı  1066

IV. KARAYOLLARI ZORUNLU MALİ SORUMLULUK (TRAFİK) SİGORTASINDA RİZİKO  1066

A. Genel Hükümlerin Uygulanması Bakımından Riziko İstisnaları  1068

1. Karşılıksız Olarak Hatır Tasıma veya Motorlu Aracın Hatır İçin Kullandırılması  1069

2. Motorlu Aracın Maliki ile İşleteni Arasındaki İlişkide Araca Gelen Zararlar  1076

3. Zarar Görenin Beraberinde Bulunmayan Eşyalara Gelen Zararlar  1077

4. Çekilen Araçla İlgili Olarak Çekilen Aracın İşletenin Sorumluluğu  1079

5. Motorsuz Taşıtlar ile Motorlu Bisiklet Sürücülerinin Hukuki Sorumluluğu  1080

B. İşleten Gibi Sorumlu Olanlar Bakımından Riziko İstisnaları  1081

C. Kişi Bakımından Riziko İstisnaları  1084

1. İşletenin Uğradığı Zararlar ile İşletenin, Eylemlerinden Sorumlu Olduğu Kişilere Karşı Yöneltebileceği Tazminat Talepleri  1085

2. Kanunda Sayılı Yakın Aile Fertlerinin Mallarına Gelen Zararlar  1090

D. Diğer Riziko İstisnaları  1091

V. KARAYOLLARI ZORUNLU MALİ SORUMLULUK (TRAFİK) SİGORTA SÖZLEŞMESİNDE TARAFLARIN YÜKÜMLÜLÜKLERİ  1095

A. Zorunlu Trafik Sigortasında Sigorta Ettirenin Yükümlülükleri  1095

1. Sigorta Ettirenin Prim Ödeme Yükümlülüğü  1095

2. Sigorta Ettirenin Beyan Yükümlülüğü  1099

a. Sözleşmeni Yapılması Aşamasında Beyan Yükümlülüğü  1099

b. Sözleşme Süresi İçerisinde Beyan Yükümlülüğü  1100

c. Rizikonun Gerçekleşmesi Halinde Beyan Yükümlülüğü  1102

B. Zorunlu Trafik Sigortasında Sigortacının Yükümlülükleri  1104

1. Poliçe Verme Yükümlülüğü  1104

2. Sigortalıyı Aydınlatma Yükümlülüğü  1106

3. Tazminat Ödeme Yükümlülüğü  1107

a. Ölüm Halinde Talep Edilebilecek Tazminatlar  1107

b. Bedensel Zarar Halinde Talep Edilebilecek Tazminatlar  1108

aa. Tedavi Giderleri  1108

bb. Geçici ve Sürekli İş Görmezlik Tazminatı  1112

cc. Bakıcı Gideri  1115

c. Maddi Zarar Halinde Talep Edilebilecek Tazminatlar  1119

d. Zararın Tazmini Yapılırken Uygulanması Gereken Temel Esaslar  1124

aa. Kusuru Oranında Sorumluluk Esası  1125

bb. Gerçek Zarardan Sorumluluk Esası  1128

cc. Teminat Limiti ile Sınırlı Sorumluluk Esası  1130

dd. Garameten Paylaştırma Esası  1133

VI. ZORUNLU TRAFİK SİGORTASINDA SİGORTACININ RÜCU HAKKI  1135

A. Kazanın, Sürücünün Kasti Bir Hareketi veya Ağır Kusuruyla Meydana Gelmesi  1138

B. Kazaya Ehliyetsiz Sürücünün Neden Olması  1143

C. Kazaya Uyuşturucu Madde veya Alkol Almış Sürücünün Sebebiyet Vermesi  1146

D. İstihab Haddinin Aşılması Nedeniyle Kazanın Meydana Gelmesi  1148

E. Rizikonun Gerçekleşmesinden Sonraki Yükümlülüklere Aykırı Davranılması  1150

F. Aracın Çalınmasında / Gasp Edilmesinde Sigortalının ya da Eylemlerinden Sorumlu Olduğu Kişilerin Kusurunun Olması  1151

G. Olay Yerinin Terk Edilmesi ya da Kazanın Oluş Koşullarına İlişkin Gereken Belgelerin Düzenlenmesi Yükümlülüğüne Aykırı Davranması  1152

VII. KZMM SİGORTASINA İLİŞKİN DAVA VE TAKİPLERDE USUL  1153

A. KZMM Sigortasında Davacı Kavramı  1153

1. Sigorta Ettirenin Dava Hakkı  1153

2. Üçüncü Kişi Konumunda Olan Hak Sahiplerinin Dava Hakkı  1155

3. Güvence Hesabının Dava Hakkı  1158

B. KZMM Sigortasında Davalı Kavramı  1158

C. Görevli Mahkeme  1162

D. Yetkili Mahkeme  1164

E. Zamanaşımı  1168

F. Temerrüt ve Faiz Başlangıç Tarihi  1174

VIII. HAK SAHİPLERİNDEN ALINAN İBRANAMENİN HUKUKİ NİTELİĞİ  1177

IX. YABANCI PLAKALI ARAÇLARIN NEDEN OLDUKLARI ZARARLAR  1178

Kaynakça  1231

§. İŞVEREN SORUMLULUK SİGORTASI  1233

Av. Faik BİRİŞİK

I. SİGORTANIN KAPSAMI  1234

II. RİZİKO  1237

III. TAZMİNAT  1240

IV. TEMİNAT DIŞI KALAN HALLER  1243

V. HALEFİYET VE RÜCU  1244

VI. ZAMANAŞIMI  1244

§. TÜPGAZ ZORUNLU SORUMLULUK SİGORTASI  1253

Av. Faik BİRİŞİK

I. KAVRAM VE AMAÇ  1253

II. RİZİKO  1254

III. TEMİNAT DIŞI KALAN HALLER  1255

IV. SİGORTA ETTİRENİN İHBAR BİLDİRİM YÜKÜMLÜĞÜ  1258

V. ZARAR GİDERİMİ  1258

VI. SİGORTALIYA RÜCU HAKKI DOĞURAN HALLER  1262

VII. ZAMANAŞIMI  1263

§. TEHLİKELİ MADDELER ZORUNLU MALİ SORUMLULUK

SİGORTASI  1279

Av. Faik BİRİŞİK

I. GİRİŞ  1279

II. KAVRAM VE AMAÇ  1280

III. SİGORTA KONUSU MADDELER  1282

IV. RİZİKO  1282

V. TEMİNAT DIŞI KALAN HALLER  1283

VI. SİGORTA ETTİRENİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ  1284

A. Sigorta Ettirenin Sözleşme Yapılırken Beyan Yükümlülüğü  1285

B. Sigorta Ettirenin Sigorta Süresi İçinde İhbar Yükümlülüğü  1285

VII. ZARAR GİDERİMİ  1286

VIII. SİGORTALIYA RÜCU HAKKI DOĞURAN HALLER  1287

IX. ZAMANAŞIMI  1288

§. ÜRÜN (MAMÜL) SORUMLULUĞU SİGORTASI  1295

Av. Faik BİRİŞİK

I. ÜRÜN SORUMLULUĞU KAVRAMI  1295

II. GENEL OLARAK ÜRÜN SORUMLULUĞU SİGORTASI  1297

A. Ürün Sorumluluğu Sigortasının Kanuni ve Akdi Dayanakları  1298

B. Ürün sorumluluk Sigortasında Riziko  1299

1. Ürün Sorumluluk Sigortasında Teminat Kapsamının İstisnaları  1300

a. Kast  1300

b. Sözleşmeden Doğan Sorumluluk  1301

c. Ürünün Kendisinde Oluşacak Hasar  1302

d. Usul Hataları  1303

e. Kusurlu Malların Piyasadan Geri Çekilmesinden Doğan Sorumluluğun İstisna Edilmesi  1304

f. Dolaylı Hasarlar  1305

2. Ürün (Mamul) Sorumluluğu Sigortasında Uygulanan Bazı Önlemler  1306

C. Ürün Sorumluluk Sigortasında Zamanaşımı  1307

§. MESLEKİ SORUMLULUK SİGORTASI  1317

Av. Faik BİRİŞİK

I. MESLEKİ SORUMLULUK SİGORTASI SÖZLEŞMESİ  1318

II. MESLEKİ SORUMLULUK SİGORTASININ TARİHİ GELİŞİMİ  1319

III. MESLEKİ SORUMLULUK SİGORTASININ ÇEŞİTLERİ  1319

IV. SİGORTANIN KONUSU  1320

V. RİZİKO  1320

VI. MESLEKİ SORUMLULUK SİGORTASINDA SİGORTACININ KORUMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ  1322

VII. MESLEKİ SORUMLULUK SİGORTASINDA SİGORTA ETTİRENİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ VE KÜLFETLERİ  1324

VIII. SİGORTA HİMAYESİ TALEBİNİN ZAMANAŞIMINA UĞRAMASI  1325

Kaynakça  1340

§. HUKUKSAL KORUMA SİGORTALARI  1345

Av. Dr. Tennur KOYUNCUOĞLU

I. GENEL OLARAK  1345

A. Yargı Reformu Strateji Belgesi (YRSB) ve Hukuksal Koruma Sigortaları  1345

B. Hukuksal Koruma Sigortalarının Önemi  1347

C. Hukuksal Koruma Sözcüklerinin Çoklu Anlamı  1348

D. Hukuksal Koruma Sigortasının TTK’daki Yeri  1350

II. RİZİKO VE TAZMİNAT  1352

A. Rizikonun Ortaya Çıkma Zamanı  1353

B. Rizikonun Gerçekleşmesi Durumunda Sigortalıya Düşen Yükümlülükler  1355

C. Sigortacının Başarı Şansını Denetlemesi ve Sonrasında İşleyen Süreç  1355

D. Avukatın Seçimi  1356

E. Yargılama Dışı İşlerden Sigortacının Sorumluluğu  1358

F. Temlik ve Giderlerin Tazmini  1358

III. HUKUKSAL KORUMA SİGORTASI GENEL ŞARTLARI  1359

A. Sigorta Koruması  1359

B. Sigortanın Kapsamı  1360

C. Teminat Kapsamına Giren Giderler  1360

D. Teminat Kapsamı Dışında Kalan Giderler  1361

IV. HUKUKSAL SİGORTA SÖZLEŞMELERİNİN TÜRLERİ  1362

A. Motorlu Araca Bağlı Hukuksal Koruma Sigortası  1363

B. Sürücü Hukuksal Koruma  1365

C. Taşınmaz Mala Bağlı Hukuksal Koruma  1367

D. Kişi – Aile Hukuksal Koruma Sigortası  1368

1. Tazminat Hukuksal Koruma  1369

2. Ceza Hukuksal Koruma  1369

3. İşçi – İşveren Bireysel Hukuksal koruma  1369

4. Sosyal Güvenlik Hukuksal Koruma  1369

5. Danışma Hukuksal Koruma  1370

V. HUKUKSAL KORUMA SİGORTASINDA MAHKEME KARARLARI  1370

VI. SİGORTA TAHKİM KOMİSYONU HAKEM KARARLARI VE “DANIŞMA ÜCRETİ”  1388

A. Sigortalı Sıfatı  1389

B. Sigortalı Araca Bağlı Kavramı  1390

C. Sigortalının Bildirim Yükümü  1390

D. Açılan Davanın Niteliği  1391

E. Sonuç  1392

Kaynakça  1404

İkinci Bölüm

CAN SİGORTALARI

§. HAYAT SİGORTASI  1405

Av. Özsev KANIBELLİ ADLIĞ (LL.M.)

I. HAYAT SİGORTASI SÖZLEŞMESİNİN TANIMI  1405

II. HAYAT SİGORTASI SÖZLEŞMESİNDE TARAFLAR VE İLGİLİLER  1406

A. Sigortacı  1406

B. Sigorta Ettiren  1406

C. Sigortalı  1406

D. Lehtar  1407

III. HAYAT SİGORTASINDA RİZİKO  1409

A. Rizikonun Tanımı  1409

B. Riziko Sınırlamaları  1410

IV. HAYAT SİGORTASI SÖZLEŞMESİNİN KURULMASI  1413

V. HAYAT SİGORTASI SÖZLEŞMESİNDE TARAFLARI YÜKÜMLÜLÜKLERİ  1414

A. Sigorta Ettirenin Yükümlülükleri  1414

1. Prim Ödeme  1414

a. Prim Ödeme Borcunun Yerine Getirilmemesi  1414

aa. İlk Primin Ödenmemesi  1414

bb. Sonraki Primlerin Ödenmemesi  1416

cc. Prim Ödeme Borcunun Yerine Getirilmemesinin Diğer Sonuçları  1416

2. Rizikoyu Ağırlaştırmama  1417

3. Beyan Yükümlülüğü  1417

a. Sözleşme Öncesi Beyan Yükümlülüğü  1417

aa. Kapsam  1417

bb. Yanlış Yaş Beyanı  1418

cc. Yerine Getirilmesi Şekli  1419

dd. Yerine Getirilme Zamanı  1423

ee. Yaptırım  1423

aaa. Cayma  1423

bbb. Prim Farkı Talep Etmek Hakkı  1424

b. Sözleşme Sonrası Beyan Yükümlüğü  1425

VI. HAYAT SİGORTASI SÖZLEŞMESİNİN SONA ERMESİ  1425

Kaynakça  1438

§. SAĞLIK SİGORTASI  1439

Av. – Arb. Fikriye Gonca ÖCALAN

I. SAĞLIK SİGORTASI VE SEYAHAT SAĞLIK SİGORTASI TANIMI VE AMACI  1439

A. Poliçe Genel Şartları Uyarınca Sağlık Sigortası  1439

B. Poliçe Genel Şartları Uyarınca Seyahat Sağlık Sigortası  1440

II. SAĞLIK SİGORTASI VE SEYAHAT SAĞLIK SİGORTASI SÖZLEŞMESİNİN ÖZELLİĞİ  1441

A. Şahıs Sigortası  1441

B. Karma Nitelikli Sigorta Sözleşmesi  1441

C. Halefiyetin Mümkün Olması  1442

D. İhtiyari Olması  1442

III. SAĞLIK SÖZLEŞMESİNİN KURULMASI  1443

A. İcap ve Kabul Aşaması  1443

B. Şekilsizlik  1444

C. Sigorta Sözleşmesinin Senede ve Poliçeye Bağlanması  1444

IV. SAĞLIK SİGORTA SÖZLEŞMESİ TARAFLARI  1445

A. Sigortacı  1445

B. Sigortalı ve Sigorta Ettiren  1445

V. SAĞLIK SİGORTASININ UNSURLARI  1445

A. Menfaat  1445

B. Riziko  1446

VI. SAĞLIK SİGORTASI SÖZLEŞMESİNDE TARAF YÜKÜMLÜLÜKLERİ  1451

A. Sigorta Ettirenin Yükümlülükleri  1451

1. Prim Ödeme Yükümlülüğü  1451

2. İhbar Yükümlülüğü  1452

a. Sözleşmenin Kurulması Aşamasında İhbar Yükümlülüğü  1452

b. Sigorta Süresi İçinde İhbar Yükümlülüğü  1459

c. Rizikonun Gerçekleşmesi Durumunda İhbar Yükümlülüğü  1460

3. Rizikonun Gerçekleşmesinde Önlem Alma Yükümlülüğü  1461

4. Riziko Gerçekleştikten Sonra Belgeleri Verme Yükümlülüğü  1461

B. Sigortacının Yükümlülükleri  1462

1. Sağlık Sigortası Poliçesini Verme Yükümlülüğü  1462

2. Tazminat Ödeme Yükümlülüğü  1463

3. Sır Saklama Yükümlülüğü  1466

VII. SONUÇ  1466

Kaynakça  1476

§. KAZA SİGORTALARI  1477

Dr. Öğr. Üy. Oğuz CANER

I. GENEL OLARAK  1477

II. KAZA SİGORTASININ AMACI  1477

III. TÜRLERİ  1478

A. Sigortalı Sayısına Göre: Ferdi Kaza Sigortası–Grup Kaza Sigortası  1478

B. Bedelin Ödenme Şekline Göre: Meblağ Ödemeli–Gelir Ödemeli Kaza Sigortaları  1479

C. İhtiyari Olup Olmamasına Göre: İsteğe Bağlı Kaza Sigortası–Zorunlu Kaza Sigortaları  1480

IV. KAZA KAVRAMI  1480

A. Unsurlar  1482

1. Aniden Ortaya Çıkma  1482

2. Dışarıdan Bir Etkiyle Meydana Gelme  1482

3. İrade Dışı Olma  1483

4. Bedensel Zarar  1483

V. KAZA SİGORTASINDA RİZİKO  1485

A. Ölüm (Vefat)  1485

B. Bedensel Zarar  1487

1. Engellilik Hali  1487

a. Geçici Engellilik  1487

b. Sürekli Engellilik  1488

2. İşgöremezlik Hali  1492

a. Sürekli İş Göremezlik  1492

b. Geçici İş Göremezlik  1492

3. Tedavi Giderleri  1493

C. Aynı Olayda Teminat Türlerinin Birleşmesi  1494

VI. ZAMANAŞIMI  1494

Kaynakça  1513

§. MADEN ÇALIŞANLARI ZORUNLU FERDİ KAZA SİGORTASI  1515

Prof. Dr. Mustafa TOPALOĞLU

I. MADEN ÇALIŞANLARI ZORUNLU FERDİ SİGORTASININ YASAL DAYANAĞI VE HUKUKİ NİTELİĞİ  1515

II. MADEN ÇALIŞANLARI ZORUNLU FERDİ SİGORTASININ KAPSAMI  1517

III. SİGORTA TALEBİNDE BULUNULACAK SÜRE  1520

IV. YETKİLİ SİGORTA ŞİRKETLERİ VE REASÜRANS  1521

V. MADEN ÇALIŞANLARI ZORUNLU FERDİ SİGORTASINDA RİSK İNCELEMESİ  1522

A. Risk İnceleme Heyetleri  1522

B. Risk İnceleme Veri Tabanı  1523

C. Risk İnceleme Bedeli  1523

D. Risk İnceleme Raporu ve Poliçe Düzenlenmesi  1524

VI. SİGORTA POLİÇESİNİN ASKIYA ALINMASI VE FESHİ  1525

VII. SİGORTA ETTİRENİN DEĞİŞMESİ  1526

VIII. SİGORTA ÜCRETİ VE TEMİNATI  1526

A. Sigorta Ücreti ve Primi  1526

B. Sigorta Teminatı  1527

C. Teminat Dışı Kalan Haller  1528

IX. SİGORTA TAZMİNATI  1529

X. SİGORTA ETTİRENİN BEYAN YÜKÜMLÜLÜĞÜ  1529

A. Sözleşme Yapıldığı Sırada Beyan Yükümlülüğü  1530

B. Sigorta Süresi İçinde Beyan Yükümlülüğü  1530

C. Sigorta Ettiren veya Sigortalının Riziko Geçekleştikten Sonra Beyan Yükümlülüğü  1531

XI. SİGORTACININ RÜCU HAKKI  1532

A. Sigortacının Halefiyet Yoluyla Zarar Sorumlusuna Rücu Hakkı  1532

B. Sigortacının Sigorta Ettirene Rücu Hakkı  1533

XII. ZAMANAŞIMI  1533

XIII. YETKİLİ MAHKEME  1534

XIV. SONUÇ  1534

Kaynakça  1544

Üçüncü Kısım

SİGORTA HUKUKUNDA ALTERNATİF ÇÖZÜM YOLLARI

§. SİGORTA UYUŞMAZLIKLARINDA ARABULUCULUK DAHİL ALTERNATİF ÇÖZÜM YOLLARI  1545

Av. Dr. Ahmet KARAYAZGAN

I. GİRİŞ  1545

II. SİGORTA TAHKİM KOMİSYONU  1547

A. Genel Olarak  1547

B. Sigorta Mevzuatında Tahkim Düzenlemesi  1548

C. Organizasyon  1549

D. Tahkime Gidilebilecek Sigorta İhtilafları  1549

E. Yargılama Süreçlerine Dair Usul ve Esaslar  1551

1. Tahkime Başvurunun Ön Şartları  1551

2. Tahkime Gidilmeden Önce Arabulucuya Başvuru  1551

3. Tahkimde Davanın Açılmış Sayılması Anı  1552

4. Parasal Sınırların Önemi  1552

5. Tahkim Sürecinde Dikkat Edilmesi Gereken Süreler  1554

6. Bildirimler  1554

7. Dilekçe Teatisi  1555

8. Raportör İncelemesi  1555

9. Hakem ve İtiraz Hakem Heyeti Atamaları  1556

10. Hakem İncelemesi  1558

11. Karar, İtiraz, Temyiz ve İcra Süreçleri  1560

12. Tahkim Sürecinde Ücreti Vekalet  1562

III. TÜKETİCİ HAKEM HEYETİ  1563

A. Genel Olarak  1563

B. Organizasyon  1565

C. Yargılama Süresi  1566

D. Yargılama Usulü  1566

IV. HAKEM–BİLİRKİŞİ  1569

V. SİGORTA UYUŞMAZLIKLARINDA ARABULUCULUK  1571

A. Genel Olarak  1571

B. Sigorta Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Sürecine Dair Önemli Hususlar  1572

1. Sigorta Uyuşmazlıklarında İhtiyari ve Dava Şartı Arabuluculuğun Yeri  1572

2. Sigorta Uyuşmazlıklarında, Arabuluculuk Süreci Öncesinde, Sigorta Şirketine Başvurulmasının Önemi  1575

3. Arabulucu ve Arabuluculuk Usulünün Seçimi  1575

4. Arabuluculuk Sürecinde Süre  1577

C. Arabuluculuk Aşamaları  1578

1. Genel Olarak  1578

2. Arabuluculuk Başvuru/Hazırlık Aşaması  1579

3. Başlangıç Aşaması  1580

4. İnceleme/Keşif Aşaması  1580

5. Müzakere Aşaması  1580

6. Sonuç/Anlaşma/Anlaşamama Aşaması  1582

D. Arabuluculuk Sürecinin Hukuki Sürelere Etkisi  1584

E. Arabuluculukta Temsil  1586

1. Genel Olarak  1586

2. Vekilde Olması Gereken Asgari Özellikler  1587

3. Vekilin Rolü  1587

4. Arabuluculuk Sürecinde Dikkat Edilmesi Gerekenler  1589

a. Vekil, Arabuluculuk Sürecine Fiziken Hazır Olmalıdır  1589

b. Vekil, Arabuluculuk Sürecine Psikolojik Olarak ve Fikren Hazır Olmalıdır  1591

c. Müzakere  1593

d. Vekil, Arabulucu ile Birlikte Çalışmalıdır  1597

e. Vekil, Sulh İçin İş birliği İlgili Taraflarla Yapmalıdır  1598

f. Vekil, Arabuluculuk Toplantılarında Bazı Hususlara Dikkat Etmelidir  1599

g. Vekil, Arabuluculuk Sürecinin Sonlanmasında Bazı Hususlara Özellikle Dikkat Etmelidir  1600

5. Arabuluculukta Avukatlık Ücreti  1602

VI. DEĞERLENDİRME  1604

Kaynakça  1606

§. SİGORTACININ KANUNİ HALEFİYETİ  1607

Doç. Dr. Serap AMASYA

I. GENEL OLARAK HALEFİYET  1607

A. Tanım ve Halefiyetin Kaynağı  1607

B. Halefiyetin Benzer Kavramlardan Ayırt Edilmesi  1609

1. Halefiyet ile Rücu Hakkı Arasındaki İlişki  1609

2. Halefiyet ve Alacağın Devri  1611

II. MAL SİGORTALARINDA SİGORTACININ KANUNİ HALEFİYETİ

(TTK MADDE 1472)  1613

A. Genel Olarak  1613

1. Sigortacının Halefiyetinin Kanuni Temlik Niteliğinde Olması  1613

2. Kanuni Halefiyetin Öngörülme Sebebi  1616

3. Sigortacının Kime Halef Olacağı  1618

B. Sigortacının Kanuni Halefiyetinin Gerçekleşme Şartları

(TTK Madde 1472, Fıkra 1, Cümle 1 ve 2)  1618

1. Sigorta Tazminatının Ödenmiş Olması  1619

a. Geçerli Bir Sigorta Sözleşmesi Olmadığı Halde Yapılan Ödemeler  1620

b. Geçerli Bir Sigorta Sözleşmesi Mevcut Olmakla Birlikte Sigortacının Edim Yükümlülüğü Bulunmadan Ödeme Yapması (Hatır Ödemeleri)  1621

c. Kanuni Halefiyetin Şartlarının Gerçekleşmediği Hallerde Sigortacının Alacağın Devri Yoluyla Zarar Sorumlusuna Rücu Edebilmesi  1623

2. Sigortalının Gerçekleşen Zarardan Dolayı Sorumlulara Karşı Dava Hakkına Sahip Olması  1625

a. Tazminat Alacağı  1625

b. Kanuni Halefiyette “Örtüşme” Koşulu  1627

c. Halefiyete Dayalı Rücu Taleplerinin Kimlere Karşı İleri Sürülebileceği  1627

aa. Kanuni Halefiyetin “Sigorta Ettirene” veya “Sigortalılara” Karşı İşlerlik Kazanıp Kazanamayacağı Sorunu  1627

bb. Kanuni Halefiyetin Sigortalının Yakınlarına Karşı İşlerlik Kazanıp Kazanamayacağı Sorunu  1631

cc. Sigortacı ile Yapılan Rücu Hakkını Kullanmayacağına İlişkin Anlaşmalar  1632

C. Usul Hukukuna İlişkin Düzenleme (TTK Madde 1472, Fıkra 1, Cümle 3)  1634

D. Sigortacıya Halefiyet Yoluyla Geçen Hakların Sigortalı Tarafından İhlal Edilmesi (TTK Madde 1472, Fıkra 2)  1634

1. Sigortalının Kanuni Halefiyete İlişkin Yükümlülükleri  1635

2. Kanuni Halefiyetin Sigortalının Zararına Olarak İleri Sürülebilip Sürülemeyeceği Sorunu  1637

E. Halefiyetin Gerçekleşmesi Öncesinde Sigortalı ile Zarardan Sorumlu Kişi Arasındaki Sigortacının Rücu Hakkına Etki Edebilecek İşlemlere Uygulanacak Hükümler  1638

III. SORUMLULUK SİGORTALARINDA SİGORTACININ KANUNİ HALEFİYETİ

(TTK MADDE 1481)  1640

A. TTK Madde 1481 Hükmüne Gerek Olup Olmadığı Sorunu  1640

B. Kanuni Halefiyetin Koşulları (TTK Madde 1481, Fıkra 1)  1643

C. Kanuni Halefiyetin Usul Hukukuna İlişkin Sonuçları (TTK Madde 1481, Fıkra 2)  1643

D. Kanuni Halefiyeti Zedeleyici Davranışlar (TTK Madde 1481, Fıkra 3)  1644

E. Sorumluluk Sigortalarında Halefiyet ile İlgili Olarak Asıl Düzenlenmesi Gereken Hususlar  1644

1. Zorunlu Sorumluluk Sigortalarında Sigorta Ettirene Rücu  1645

2. Kanuni Halefiyetin Kimlere Karşı İşlememesi Gerektiği Sorunu  1646

3. Sigortalının Sorumluluğuna Yol Açan Kişiye Karşı Sigortalı ve Sigortacı Tarafından Aynı Anda İleri Sürülen Rücu Taleplerinde, Sigortalı mı Yoksa Sigortacının mı

Önce Geleceği Sorunu  1647

Kaynakça  1648

§. SİGORTA HUKUKUNDA ARABULUCULUK  1651

Hâkim İlker KOÇYİĞİT

I. GİRİŞ  1651

II. ARABULUCULUK  1655

A. Genel Olarak  1655

B. Arabuluculuğun Dava ve Tahkimle Karşılaştırılması  1658

C. Arabuluculuğa Elverişli Alanlar  1659

D. Arabuluculuğa Elverişli Olmayan Alanlar  1661

E. Arabuluculuk Süreci  1662

F. Arabulucunun Seçimi  1663

G. Arabuluculuk Faaliyeti  1664

H. Arabuluculuk Sürecinin Başlamasının Sürelere etkisi  1667

1. İhtiyari Arabuluculukta  1668

2. Dava Şartı Arabuluculukta:  1668

I. İcra Edilebilirlik Şerhi  1669

III. ÖZEL SİGORTA HUKUKUNDAN DOĞAN UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ  1671

A. Genel Olarak  1671

B. Özel Sigorta Hukukundan Doğan Uyuşmazlıkların Hukuki Niteliği  1671

C. Özel Sigorta Hukukundan Doğan Ticari Davalarda, Görev, Yetki  1673

1. Görev  1673

2. Yetki  1675

D. Sigortacılıkta Tahkim  1677

1. Genel Olarak  1677

2. Komisyona Başvuru  1678

3. İnceleme ve Karar  1679

4. Kararlara İtiraz ve Kanun Yolu  1681

E. Sigorta Hukuku ve Arabuluculuk  1682

1. Genel Olarak  1682

2. Sigorta Hukukundan Doğan Uyuşmazlıklarda Arabuluculuk  1684

3. Sigorta Hukukundan Doğan Uyuşmazlıklarda Dava Şartı Arabuluculuk  1687

a. Dava Şartı Arabuluculukta Başvuru  1687

b. Dava Şartı Arabuluculukta Görevlendirme  1689

c. Dava Şartı Arabuluculukta Arabuluculuk Faaliyeti  1690

d. Dava Şartı Arabuluculukta Adliye Arabuluculuk Bürosu Yetkisine İtiraz  1692

e. Dava Şartı Arabuluculukta Zamanaşımı ve Hak Düşürücü Süreler  1694

f. Dava Şartı Arabuluculukta İhtiyati Tedbir ve İhtiyati Haciz  1694

g. Dava Şartı Arabuluculuk ve Sigortacılıkta Tahkim  1696

Kısaltmalar  1698

Kaynakça  1699

Kavramlar Dizini  1701

 

Yorum Yap

Lütfen yorum yazmak için oturum açın ya da kayıt olun.
İlgili Yayınlar