Türk Ceza Hukukunda Dolandırıcılık Suçu

Yayınevi: Yetkin Yayınları
Yazar: Devrim AYDIN
ISBN: 9786050512144
76,50 TL 90,00 TL

Adet

 
   0 yorum  |  Yorum Yap
Kitap Künyesi
Yazar Devrim AYDIN
Baskı Tarihi 2022/06
Baskı Sayısı 1
Boyut 16x24 cm (Standart Kitap Boyu)
Cilt Karton kapak
Sayfa Sayısı 173

Türk Ceza Hukukunda Dolandırıcılık Suçu

Devrim AYDIN


İÇİNDEKİLER

İÇİNDEKİLER ..............................................................................5

KISALTMALAR .........................................................................11

GİRİŞ ............................................................................................13

BİRİNCİ BÖLÜM

DOLANDIRICILIK SUÇU HAKKINDA

GENEL BİLGİLER

I. GENEL BİLGİLER ................................................................15

II. SUÇUN KANUNDA DÜZENLENİŞİ ..................................17

III. SUÇUN HUKUKİ KONUSU ................................................21

IV. SUÇUN FAİLİ .......................................................................22

V. SUÇUN MAĞDURU .............................................................24

VI. SUÇUN MADDİ KONUSU ..................................................29

İKİNCİ BÖLÜM

DOLANDIRICILIK SUÇUNUN UNSURLARI

I. DOLANDIRICILIK SUÇUNUN MADDİ UNSURU ...........33

A. HİLELİ DAVRANIŞLAR ................................................33

1. Hile Kavramı ve Hilenin Niteliği ................................33

2. Mağdurdaki Mevcut Bir Hatadan Yararlanmak ya da

Susmak Suretiyle Dolandırıcılık .................................44

3. Hilenin Niteliği ve Hilenin Belirlenmesinde Ölçüt

Alınacak Kişi ...............................................................49

4. Piramit Satış Sisteminin Hileli Davranış Olup Olmadığı

Sorunu .........................................................................53

6

B. MUHATABIN ALDATILMASI ......................................57

C. YARAR SAĞLANMIŞ OLMASI ....................................62

II. SUÇUN MANEVİ UNSURU ................................................73

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

DOLANDIRICILIK SUÇUNA ETKİ EDEN NEDENLER

VE SUÇUN ORTAYA ÇIKIŞ BİÇİMLERİ

I. DOLANDIRICILIK SUÇU AÇISINDAN CEZA

SORUMLULUĞUNA ETKİ EDEN NEDENLER ...............77

A. HUKUKA UYGUNLUK NEDENLERİ ..........................77

B. KUSURLULUĞA ETKİ EDEN NEDENLER ................79

II. SUÇUN ORTAYA ÇIKIŞ BİÇİMLERİ ................................81

A. SUÇA TEŞEBBÜS ...........................................................81

B. SUÇA İŞTİRAK ...............................................................86

1. Faillik ...........................................................................86

2. Azmettirme ve Yardım Etme ......................................87

C. İÇTİMA HALLERİ ..........................................................90

1. Zincirleme Suç ............................................................90

2. Gerçek İçtima Halleri ..................................................96

7

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

DOLANDIRICILIK SUÇUNUN

CEZASINI ARTIRAN NİTELİKLİ HALLER

I. SUÇUN DİNÎ İNANÇ VE DUYGULARIN İSTİSMAR

EDİLMESİ SURETİYLE İŞLENMESİ ..............................101

II. SUÇUN KİŞİNİN İÇİNDE BULUNDUĞU TEHLİKELİ

DURUM VEYA ZOR ŞARTLARDAN YARARLANMAK

SURETİYLE İŞLENMESİ .................................................. 105

III. SUÇUN KİŞİNİN ALGILAMA YETENEĞİNİN

ZAYIFLIĞINDAN YARARLANMAK SURETİYLE

İŞLENMESİ .........................................................................107

IV. SUÇUN KAMU KURUM VE KURULUŞLARININ, KAMU

MESLEK KURULUŞLARININ, SİYASİ PARTİ, VAKIF

VEYA DERNEK TÜZEL KİŞİLİKLERİNİN ARAÇ

OLARAK KULLANILMASI SURETİYLE İŞLENMESİ .109

V. SUÇUN KAMU KURUM VE KURULUŞLARININ

ZARARINA OLARAK İŞLENMESİ ..................................111

VI. SUÇUN BİLİŞİM SİSTEMLERİNİN, BANKA VEYA KREDİ

KURUMLARININ ARAÇ OLARAK KULLANILMASI

SURETİYLE İŞLENMESİ ..................................................116

VII. SUÇUN BASIN VE YAYIN ARAÇLARININ SAĞLADIĞI

KOLAYLIKTAN YARARLANMAK SURETİYLE

İŞLENMESİ .........................................................................119

VIII. SUÇUN TACİR VEYA ŞİRKET YÖNETİCİSİ OLAN YA

DA ŞİRKET ADINA HAREKET EDEN KİŞİLERİN TİCARİ

FAALİYETLERİ SIRASINDA, KOOPERATİF

YÖNETİCİLERİNİN KOOPERATİFİN FAALİYETİ

KAPSAMINDA İŞLENMESİ .............................................123

8

IX. SUÇUN SERBEST MESLEK SAHİBİ KİŞİLER

TARAFINDAN, MESLEKLERİNDEN DOLAYI

KENDİLERİNE DUYULAN GÜVENİN KÖTÜYE

KULLANILMASI SURETİYLE İŞLENMESİ ...................125

X. SUÇUN BANKA VEYA DİĞER KREDİ KURUMLARINCA

TAHSİS EDİLMEMESİ GEREKEN BİR KREDİNİN

AÇILMASINI SAĞLAMAK MAKSADIYLA İŞLENMESİ . 127

XI. SUÇUN SİGORTA BEDELİNİ ALMAK MAKSADIYLA

İŞLENMESİ .........................................................................131

XII. SUÇUN KİŞİNİN, KENDİSİNİ KAMU GÖREVLİSİ VEYA

BANKA, SİGORTA YA DA KREDİ KURUMLARININ

ÇALIŞANI OLARAK TANITMASI VEYA BU KURUM VE

KURULUŞLARLA İLİŞKİLİ OLDUĞUNU SÖYLEMESİ

SURETIYLE İŞLENMESİ ..................................................132

XIII. SUÇUN KAMU GÖREVLİLERİYLE İLİŞKİSİNİN

OLDUĞUNDAN, ONLAR NEZDİNDE HATIRI

SAYILDIĞINDAN BAHİSLE VE BELLİ BİR İŞİN

GÖRDÜRÜLECEĞİ VAADİYLE ALDATARAK,

BAŞKASINDAN MENFAAT TEMİN ETMEK

SURETİYLE İŞLENMESİ ..................................................133

XIV. SUÇUN ÜÇ VEYA DAHA FAZLA KİŞİ TARAFINDAN

BİRLİKTE İŞLENMESİ YA DA SUÇ İŞLEMEK İÇİN

TEŞKİL EDİLMİŞ BİR ÖRGÜTÜN FAALİYETİ

ÇERÇEVESİNDE İŞLENMESİ ..........................................135

9

BEŞİNCİ BÖLÜM

DOLANDIRICILIK SUÇUNDA FAİLİN

CEZASINA ETKİ EDEN NEDENLER

I. DOLANDIRICILIK SUÇUNUN ALACAĞI TAHSİL

AMACIYLA İŞLENMESİ ..................................................137

II. DOLANDIRICILIK SUÇU AÇISINDAN ŞAHSİ

CEZASIZLIK SEBEBİ VEYA CEZADA İNDİRİM

YAPILMASINI GEREKTİREN ŞAHSİ SEBEPLER .........141

III. DOLANDIRICILIK SUÇUNDA ETKİN PİŞMANLIK .....143

ALTINCI BÖLÜM

DOLANDIRICILIK SUÇUNA İLİŞKİN MUHAKEME VE

YAPTIRIM HÜKÜMLERİ

I. SUÇA İLİŞKİN MUHAKEMENİN YÜRÜTÜLÜŞÜ ........147

A. GÖREVLİ VE YETKİLİ MAHKEME ..........................147

B. ŞİKAYET VE UZLAŞMA .............................................148

C. DAVA ZAMANAŞIMI ..................................................151

II. SUÇUN YAPTIRIMI ...........................................................152

SONUÇ .......................................................................................159

KAYNAKÇA ..............................................................................165

ANTOLISEI, Francesco: Manuale di Diritto Penale, Parte Speciale,

Vol.1, Milano, 1999.

ARSLAN, Çetin/ AZİZAĞAOĞLU, Bahattin: Yeni Türk Ceza Kanunu

Şerhi, Asil Yay., Ankara, 2004.

ARTUK, M. Emin/ GÖKCEN, Ahmet/ YENİDÜNYA, A. Caner: Türk

Ceza Kanunu Şerhi Özel Hükümler, Turhan Yay., Ankara, 2009.

ARTUÇ, Mustafa: Malvarlığına Karşı Suçlar, Adalet Yay., 3. B., Ankara, 2018.

AYDIN, Devrim: “Dolandırıcılık Suçu”, Hacettepe Üniversitesi Hukuk

Fakültesi Dergisi, 2021, S. 2,, s. 649-705.

BAKICI, Sedat: Ceza Hukuku Özel Hükümler, Seçkin Yay., Ankara,

2008.

CADOPPI, Alberto/ CANESTRARI, Stefano/ MANNA, Adelmo/

PAPA, Michele: Trattato di Diritto Penale, Parte Speciale, I Delitti

Contro il Patrimonio, UTET Ed. Torino, 2011.

166

CENTEL, Nur/ ZAFER, Hamide/ Çakmut, Özlem: Kişilere Karşı İşlenen Suçlar, C. 1, 4. Baskı, Beta Yay., İstanbul, 2017.

DELPINO, Luigi: Diritto Penale, Parte Speciale, XV. Ed., Simone Ed.,

Napoli, 2006.

DEMİREL, Hakkı: “Kartopu Satışı”, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi, 1956, C. 11, S. 2, s. 142-151.

DÖNMEZER, Sulhi: Kişilere ve Mala Karşı Cürümler, 17. B,. Beta

Yay., İstanbul, 2004.

DÖNMEZER, Sulhi/ ERMAN Sahir: Nazari ve Tatbiki Ceza Hukuku,

14. B., D&R Yay., İstanbul, 2019.

EKER-KAZANCI, Behiye/ ZEYREK, İlker: “TCK’da Dolandırıcılık

Suçu”, Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Prof. Dr.

Durmuş Tezcan Armağanı, C. 21, Özel Sayı, 2019, s. 517-583.

EKİCİ-ŞAHİN, Meral: Dolandırıcılık Suçu, Adalet Yay., Ankara,

2016.

EREM, Faruk: Türk Ceza Kanunu Şerhi Özel Hükümler, C. 3, Ankara,

1993.

167

EREM, Faruk/ TOROSLU, Nevzat: Türk Ceza Hukuku Özel Hükümler, Savaş Yay., Ankara, s. 1983.

EREN, Fikret: Borçlar Hukuku Genel Hükümler, 24. B., Yetkin Yay.,

Ankara, 2019.

FIANDACA, Giovanni/ MUSCO, Enzo: Diritto Penale, Parte Speciale,

Vol. 2, I Delitti Contro il Patrimonio, Zanichelli Ed., Bologna, 2012.

GIOVAGNOLI, Roberto: Studi di Diritto Penale, Parte Speciale, Giuffre Ed., Milano, 2008.

GÖKCAN, Hasan Tahsin/ ARTUÇ, Mustafa: Türk Ceza Kanunu Şerhi,

C. 4, Adalet Yay., Ankara, 2021.

GÖKCEN, Ahmet/ YAŞAR, Yusuf: “İki Örnek Olay Bağlamında Şirketler Vasıta Kılınarak İşlenen Suçlar”, Karşılaştırmalı Hukukta Ekonomik Suçlar Uluslararası Sempozyumu C. 1, Seçkin Yay., Ankara,

2020, s. 343- 366.

GÖKCEN, Ahmet/ BALCI, Murat: “Dolandırıcılık Suçu”, Marmara

Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 2008, C.14, S.1-2, s.1-55.

GÜNGÖR, Devrim: Resmi Belgelerde Sahtecilik Suçu, Yetkin Yay.,

Ankara, 2010.

168

GÜNGÖR, Devrim: “5411 Sayılı Bankacılık Kanununda Zimmet

Suçu”, Ankara Barosu Dergisi, 2009, S. 4, s. 23-29.

HAFIZOĞULLARI, Zeki: “Türk Ceza Hukukunda Dolandırıcılık Suçları”, Prof. Dr. Yahya Zabunoğlu Armağanı, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Yay., Ankara, 2011, s. 405-440.

HAFIZOĞULLARI, Zeki/ ÖZEN, Muharrem: Türk Ceza Hukuku Özel

Hükümler-Kişilere Karşı Suçlar, US-A Yay., 5. Baskı, Ankara, 2016.

KAN, Çağrı: Türk Ceza Hukukunda Zorunluluk Hali, Yetkin Yay., Ankara, 2018.

KANBUR, M. Nihat: “Kendiliğinden Hak Alma Fiillerinin Yeni Türk

Ceza Kanunu Bakımından Değerlendirilmesi”, Ceza Hukuku Dergisi,

2006, S. 2, s. 67-99.

KILIÇ, Ali Şahin: “Dolandırıcılık Suçunda Aldatma Unsuru Üzerine

Bir İnceleme”, Sivia Tellenbach’a Armağan, Seçkin Yay., Ankara,

2018, s. 316 - 359.

KOCA, Mahmut: “5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu’nda Malvarlığına

Karşı İşlenen Suçlar”, Kazancı Hukuk Dergisi, 2005, S. 5, s. 67 - 92.

KOCA, Mahmut/ ÜZÜLMEZ, İlhan: Türk Ceza Hukuku Özel Hükümler, 4. Baskı, Adalet Yay., Ankara, 2017.

169

KORKMAZ, Fulya: “Dolandırıcılık Suçunun Bilişim Sistemlerinin

Araç Olarak Kullanılması Suretiyle İşlenmesi”, Ankara Üniversitesi

Hukuk Fakültesi Dergisi, 2020, C. 69, S. 3, s. 1415-1436.

KORKMAZ-SAYIN, Bengi: “Roma Hukukunda Hile (Dolus) Kavramı”, Kırıkkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 2017, C.7, S.2,

s. 426-438.

MANTOVANI, Ferrando: Diritto Penale, Parte Speciale II, Delitti

Contro il Patrimonio, CEDAM, Vicenza, 2016.

MARINI, Giuliano: “Truffa”, Novissimo Digesto Italiano, Vol. XIX,

Milano, 1976, s. 864-888.

MAVİŞ, Volkan: “Dolandırıcılık Suçunun Hile Unsuruna İlişkin Sorunlar”, İnönü Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 2015, C.1, Özel

Sayı, s. 597-626.

MERAN, Necati: Dolandırıcılık- Sahtecilik-Güveni Kötüye Kullanma,

4. B., Seçkin Yay., Ankara, 2016.

OKUYUCU-ERGÜN, Güneş: “Dolandırıcılık Suçunun Susmak Suretiyle İşlenmesi Sorunsalı”, İnönü Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi,

2021, S.1, s. 304-312.

170

ÖZBEK, Veli Özer: Ekonomi Ceza Hukuku, 2. Kitap, Özel Hükümler,

Seçkin Yay., Ankara, 2021.

ÖZBEK, Veli Özer/ DOĞAN, Koray/ BACAKSIZ, Pınar/ Tepe, İlker:

Türk Ceza Hukuku Özel Hükümler, 10 Baskı, Seçkin Yay., Ankara,

2016.

ÖZEN, Mustafa: Ceza Hukuku Özel Hükümler Dersleri, 3. Baskı, Adalet Yay., Ankara, 2018.

ÖZGENÇ, İzzet: Ekonomik Çıkar Amacıyla İşlenen Suçlar, Seçkin

Yay., Ankara, 2002.

ÖZKAN, Salih: Ceza Hukukunda Önemsizlik, Oniki Levha Yay., İstanbul, 2018.

PARLAR, Ali: Türk Ceza Hukukunda Dolandırıcılık Suçları, Bilge

Yay., Ankara, 2011.

PARLAR, Ali/ Hatipoğlu, Muzaffer: Türk Ceza Kanunu Yorumu, 2.

B., Seçkin Yay., Ankara, 2008.

SELÇUK, Sami: Dolandırıcılık Cürmünün Kimi Suçlardan Ayrımı ve

Çeklerle İlgili Suçlar, Kadıoğlu Matbaası, Ankara, 1986.

171

SMITH, John/ HOGAN, Brian: Criminal Law, 9. Ed, Butterworths,

London, 1999.

SOYASLAN, Doğan: Ceza Hukuku Özel Hükümler, 10. B., Yetkin

Yay., Ankara, 2014.

SERT-SÜTÇÜ, Selin: “6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında

Kanun m.80 Hükmüne Göre Piramit Satışlar”, Marmara Üniversitesi

Hukuk Fakültesi Hukuk Araştırmaları Dergisi, 2016, C. 22, S.3, s. 2505

- 2519.

TAŞOĞLU-PAŞALI, Nihal: “Çok Katlı Pazarlama Şirketleri ile Piramit Şema Organizasyonlarının Yapısal Farkılılıkları Üzerine Bir İnceleme”, Sosyal Bilimler Dergisi, 2008, S. 1, s. 25-39.

TEZCAN, Durmuş/ ERDEM, M. Ruhan/ ÖNOK, R. Murat: Teorik ve

Pratik Ceza Özel Hukuku, 18. B., Seçkin Yay., Ankara, 2020.

TOROSLU, Nevzat: Ceza Hukuku Özel Kısım, Savaş Yay., Ankara,

2018.

TÜMERKAN, Somay: Dolandırıcılık Suçu, Kazancı Yay., İstanbul,

1987.

TÜRK DİL KURUMU TÜRKÇE SÖZLÜK, 9. B., C.1, Türk Dil Kurumu Yay., Ankara, 1998.

172

VINCIGUERRA, Sergio: il Codice Penale Tedesco, CEDAM, Padova,

2003.

WESSELS, Johannes/ HILLENKAMP, Thomas: “Dolandırıcılık”,

(Çev. A. K. Yıldız), Malvarlığına Karşı Suçlar ve Ekonomik Suçluluk,

Seçkin Yay., Ankara, 2009, s. 99-159.

YAŞAR, Osman/ GÖKCAN, Hasan Tahsin/ ARTUÇ, Mustafa: Yorumlu-Uygulamalı Türk Ceza Kanunu, C. IV, Adalet Yayınevi, Ankara,

2010.

YAVUZ, A. Hakan: “Yeni Türk Ceza Kanunu’nda Basit Dolandırıcılık

Suçu”, Ceza Hukuku Dergisi, 2006, S.1, s. 343-373.

YAZICIOĞLU, Yılmaz: “Hırsızlık Suçunun Malvarlığına Karşı İşlenen Bazı Benzer Suçlardan Ayrımı”, Suç ve Ceza Dergisi, 2011, S. 4,

s. 1-42.

YENİSEY, Feridun/ PLAGEMANN, Gottfried: Alman Ceza Kanunu,

Beta Yay., İstanbul, 2009.

ZAFER, Hamide: Ceza Hukuku Genel Hükümler, Beta Yay., İstanbul,

2021.

ZEVKLİLER, Aydın/ Özel, Çağlar: Tüketicinin Korunması Hukuku,

Seçkin Yay., Ankara, 2016

Yorum Yap

Lütfen yorum yazmak için oturum açın ya da kayıt olun.
İlgili Yayınlar