Yargıtay Uygulamasında Muris Muvazaası

Yayınevi: Adalet Yayınları
Yazar: Onur İNCİ
ISBN: 9786257802239
Stok Durumu: Stokta var
40,50 TL 45,00 TL

Adet

 
   0 yorum  |  Yorum Yap
Kitap Künyesi
Yazar Onur İNCİ
Baskı Tarihi 2020/09
Baskı Sayısı 1
Boyut 16x24 cm (Standart Kitap Boyu)
Cilt Karton kapak
Sayfa Sayısı 142

Ülkemizde miras bırakanın, mirasçılarından mal kaçırmak amacıyla muvazaalı işlem yapmasına bağlı olarak ortaya çıkan uyuşmazlıklar geçmişte olduğu gibi günümüzde de yoğun bir şekilde devam etmektedir. Bu bakımdan muris muvazaası Türk hukukunda her zaman önemini ve güncelliğini koruyan ve yargı alanında iş yükünün de önemli bir kısmını işgal eden hukuki bir kurumdur.

Böylesine öneme haiz, teorik ve pratik açıdan önemli bir konuyu, düzenleme konusunda yasa koyucu sadece 6098 sayılı Türk Borçlar Yasası’nın 19. maddesi (Mülga 818 sayılı Borçlar Yasası’nın 18.maddesi) ile yetinmiştir. Dolayısıyla hukukumuzda önemli bir yargısal iş yükü olup da hukuk sistemimize sükût eden bu konuda toplumsal ihtiyaçlara cevap verme ve ortaya çıkan sorun ve uyuşmazlıkları en uygun şekilde çözüme kavuşturma görevi öğreti ve uygulamaya düşmektedir.

Tezimizin konusunu muvazaanın uygulamada çok sık karşılaşılan türlerinden biri olan muris muvazaasının Yargıtay kararları ışığında ne şekilde vücut bulduğu oluşturmaktadır. Çalışmamızın birinci bölümünde muris muvazaası kavramının daha iyi anlaşılabilmesi için önce muvazaanın tanımı, unsurları, çeşitleri, hüküm ve sonuçları incelenmiştir. İkinci bölümünde ise muris muvazaası kavramı, mirasbırakanı muvazaalı işlem yapmaya yönelten nedenler, mirasbırakanın mirasçıları aleyhine yapabileceği muvazaalı işlemler ve uygulamada mirasbırakan tarafından yapılan hangi muvazaalı işlemlerin muris muvazaası kapsamında değerlendirildiği, muvazaalı olup da Yargıtay tarafından muvazaalı işlem kapsamında değerlendirilmeyen işlemlerin neler olduğu doktrin çerçevesinde ve Yargıtay kararları ışığında irdelenmiştir. Son olarak üçüncü bölümünde muris muvazaası nedeniyle açılacak iptal davasında görevli ve yetkili mahkeme, davanın tarafları, talep kapsamı, muris muvazaasının ispatına ilişkin özellik arz eden hususlar Yargıtay kararları kapsamında ele alınmıştır.

ÖZ ............................................................................................................................ 5

ÖNSÖZ ...................................................................................................................... 7

İÇİNDEKİLER.............................................................................................................. 9

KISALTMALAR LİSTESİ ............................................................................................. 15

GİRİŞ ....................................................................................................................... 17


BİRİNCİ BÖLÜM

MUVAZAA KAVRAMI, MUVAZAANIN

HÜKÜM VE SONUÇLARI, BENZER KAVRAMLARLA İLİŞKİSİ

1. MUVAZAA KAVRAMI ..................................................................................21

2. MUVAZAANIN UNSURLARI .........................................................................24

2.1. Görünüşteki İşlem: İrade ve Beyan Arasında Bilerek Meydana

Getirilen Uygunsuzluk .............................................................................. 25

2.1.1. İrade ve Beyan Arasındaki Uygunsuzluk ...................................... 25

2.1.1.1. İrade Teorisi ................................................................. 26

2.1.1.2. Objektif Beyan/ Klasik Güven Teorisi........................... 27

2.1.1.3. Subjektif Beyan/ Anlam Verme Teorisi ........................ 28

2.1.1.4. Modern Güven Teorisi................................................. 28

2.1.2. İrade ile Beyan Arasındaki Uygunsuzluğun Bilerek Meydana

Getirilmesi ................................................................................... 30

2.2. Muvazaa Anlaşması.................................................................................. 30

2.3. Üçüncü Kişileri Aldatma Kastı................................................................... 34

2.4. Gizli İşlem ................................................................................................. 36

3. MUVAZAANIN ÇEŞİTLERİ ............................................................................37

3.1. Mutlak Muvazaa....................................................................................... 38

3.2. Nisbi Muvazaa .......................................................................................... 40

3.3. Nisbi Muvazaanın Çeşitleri ....................................................................... 41

3.3.1. Sözleşmenin Niteliğinde (Tam) Muvazaa ..................................... 41

3.3.2 Sözleşmenin Konusunda veya Şartlarında (Kısmi) Muvazaa ........ 42


10 İçindekiler

3.3.3. Tarafların Şahsında Muvazaa ....................................................... 44

4. MUVAZAANIN HÜKÜM VE SONUÇLARI, MUVAZAA HALİNDE YAPTIRIM .......46

4.1. Görünürdeki (Görünüşteki) İşlem Açısından .............................................47

4.1.1. Görünürdeki İşlemin Hükümsüzlüğü ............................................47

4.1.2. Görünürdeki İşlemin Hükümsüzlüğünün Doğurduğu

Neticeler...................................................................................... 48

4.1.2.1. Taraflar Arasında Alacak ve Borç İlişkisi

Doğurmaması.............................................................. 48

4.1.2.2. Muvazaanın İleri Sürülmesinin Süreye Tabi

Olmaması .................................................................... 49

4.1.2.3. Hâkimin Kendiliğinden Dikkate Alması........................ 50

4.1.2.4. Muvazaalı İşlem Üzerinden Belirli Bir Zaman

Geçmesi, Muvazaa Sebebinin Ortadan Kalkması

veya Tarafların Onaylaması ile Geçerlilik

Kazanmaması ...............................................................51

4.2. Gizli İşlem Açısından..................................................................................51

4.2.1. Gizli Sözleşmenin Geçerli Olması..................................................51

4.2.2. Kısmi Muvazaa Halinde Gizli Sözleşmenin Geçerli Olup

Olmaması Durumu .......................................................................53

4.2.3. Gizli İşlemin Geçerli Olmaması .....................................................55

5. MUVAZAA İDDİASININ DİNLENMEYECEĞİ HALLER .......................................55

5.1. Alacak Hakkını İyiniyetli Olarak Yazılı Borç Tanımasına Dayalı İktisap

Eden Kimsenin Korunması ....................................................................... 56

5.2. Muvazaa İddiasının İleri Sürülmesinin TMK m.2’ye Aykırılık Teşkil

Etmesi ...................................................................................................... 56

5.3. Tapu Sicilindeki Kayda İyiniyetle Güvenerek Ayni Hak İktisap Eden

Kimsenin Korunması (TMK m.1023) ........................................................ 58


İKİNCİ BÖLÜM


MURİS MUVAZAASI KAVRAMI, MURİSİN MİRASÇILAR ALEYHİNE YAPABİLECEĞİ

MUVAZAALI İŞLEMLERİN YARGITAY UYGULAMASINA YANSIMASI, MURİS


MUVAZAASININ NEDENLERİ VE SONUÇLARI


1. MURİS MUVAZAASI KAVRAMI.....................................................................61

2. MURİS MUVAZAASININ HUKUKUMUZDAKİ YERİ .........................................63

3. YARGITAY’IN 1.4.1974 TARİH VE 1/2 SAYILI İÇTİHADI BİRLEŞTİRME

KARARININ İÇERİĞİ VE İÇTİHADA YÖNELİK DOKTRİNDEKİ GÖRÜŞLER...........64


İçindekiler 11

3.1. İçtihadı Birleştirme Kararı......................................................................... 64

3.2. Doktrindeki Görüşler................................................................................ 67

4. MURİS MUVAZAASININ UNSURLARI ...........................................................70

4.1. Görünürdeki İşlem.................................................................................... 71

4.2. Muvazaa Anlaşması.................................................................................. 72

4.3. Mirasçılardan Mal Kaçırma Amacı............................................................ 72

4.4. Gizli İşlem ................................................................................................. 73

5. MİRAS BIRAKANI MUVAZAALI İŞLEM YAPMAYA YÖNELTEN SEBEPLER ..........73

5.1. Mirasbırakanın Hastalığında, Yaşlılığında ve Ölümünden Kısa Süre

Önce Muvazaalı Temlik Yapması............................................................... 74

5.2. Erkek Çocukların Kız Çocuklarına Üstün Tutulması................................... 75

5.3. Sonradan Yapılan Evlilikten Kaynaklı Eş Faktörü....................................... 77

5.4. Zayıf Durumda Olan Mirasçının Güçlendirilmesi Saiki.............................. 78

5.5. Mirasbırakanın Kendisine Olumlu Yaklaşanlara Yaptığı Temlikler............. 79

6. MİRASBIRAKANIN MİRASÇILAR ALEYHİNE YAPABİLECEĞİ MUVAZAALI

İŞLEMLER ...................................................................................................79

6.1. Satış Sözleşmesi........................................................................................ 79

6.1.1. Tanımı .......................................................................................... 79

6.1.2. Hukuki Niteliği.............................................................................. 80

6.1.3. Satış Sözleşmesinin Muvazaalı Olması......................................... 81

6.1.3.1. Muvazaalı Taşınmaz Satışı ........................................... 81

6.1.3.1.1. Genel Olarak ............................................. 81

6.1.3.1.2. Mirasçılardan Mal Kaçırma Amacıyla

Yapılması ................................................... 83

6.1.3.1.3. Mirasbırakanın Paylaştırma Kastı ile

Yaptığı Satışlar........................................... 85

6.1.3.1.4. Tapuya Kayıtlı Olmayan Taşınmaz ve

Taşınır Malların Satışı ................................ 86

6.1.3.1.5. Kadastro Tespiti Sırasında Miras

Bırakanın İrade Beyanının Muris

Muvazaası Açısından İncelenmesi............. 88

6.1.3.2. Taşınır Satışında Muvazaanın Uygulama Alanı

Bulup- Bulamayacağı Sorunu....................................... 90

6.2. Ölünceye Kadar Bakma Sözleşmesinde Miras Bırakan Tarafından

Yapılan Muvazaa....................................................................................... 91


12 İçindekiler

6.2.1. Tanımı ...........................................................................................92

6.2.2. Hukuki Niteliği ve Unsurları ..........................................................92

6.2.3. Ölünceye Kadar Bakma Sözleşmesinde Miras Bırakanın

Muvazaası.................................................................................... 93

6.2.3.1. Genel Olarak ............................................................... 93

6.2.3.2. Bakım Borçlusunun Miras Bırakanın Eşi Olması .......... 94

6.2.3.3. Bakım Borçlusunun Miras Bırakanın Altsoyu

Olması ......................................................................... 95

6.2.3.4. Ölünceye Kadar Bakım Sözleşmesine İlişkin Miras

Bırakanın Muvazaalı İşlemlerine Yönelik

Değerlendirmeler........................................................ 96

6.2.3.5. Murisin Ölünceye Kadar Bakma Sözleşmesiyle

Yaptığı Devirlerine Yönelik Mirasçıların, Ölünceye

Kadar Bakma Akdinin Bakım Borçlusuna Karşı

Bakım Borcunun Yerine Getirilmediğine İlişkin

Talep Hakları................................................................ 96

6.2.3.6. Bakım Borçlusunun Üçüncü Kişi Olması.......................97


6.3. Muris Muvazaasına Konu Olabilecek Miras Bırakan Tarafından

Yapılan Sözleşmeler...................................................................................97

6.3.1. İntifa Hakkı Tanınan Sözleşmelerde Mirasbırakanın

Muvazaası.................................................................................... 98

6.3.2. Kira Sözleşmelerinde Miras Bırakanın Muvazaası ....................... 99

6.3.3. Borç Senedi Düzenlenmesine Dair Miras Bırakanın

Muvazaası.................................................................................. 100


7. UYGULAMADA SIKLIKLA KARŞILAŞILAN MURİS MUVAZAASINA VE

YARGITAY KARARLARINA KONU OLAN İŞLEMLER...........................................101

7.1. Muvazaalı İşlem Tarihinde Mirasçı Olmayan Kişilerin Muris

Muvazaası Hukuksal Nedenine Dayalı Tapu İptali ve Tescili Davası

Açmaları ..................................................................................................102

7.2. Muvazaalı İşleme Karşı Mirasçılardan Birinin Dava Açmasından

Sonra Dava Açmayan Mirasçının Ölümü Üzerine Ölen Mirasçıdan

Gelen Paya İlişkin Tapu İptali ve Tescili Davası Açılması ......................... 103

7.3. Mehir Olarak Verilen Taşınmaz Hakkında Muris Muvazaasına Dayalı

Tapu İptali ve Tescili İstemi..................................................................... 103

7.4. Tapuda Kendi Adına Asaleten veya Velayeten İşlem Yapanın

Muvazaa İddiası...................................................................................... 104

7.5. Mirasbırakanın Üçüncü Kişiden Bedelini Ödeyerek Aldığı Taşınmazı

Mirasçılarından Biri veya Üçüncü Kişi Adına Tapuya Tescil Ettirmesi

Halinde Muris Muvazaasının İleri Sürülmesi .......................................... 104


İçindekiler 13

7.6. Kadastro Kanunu M.12/3 Muris Muvazaasında Uygulama Alanı

Bulup Bulamayacağı ............................................................................... 106

7.7. Muris Muvazaası Hukuksal Nedenine Dayalı Tapu İptali ve Tescili

Davası ile Tenkis Davası Birlikte veya Ayrı Olarak Açılması ..................... 107

7.8. Muris Muvazaası Hukuksal Nedenine Dayalı İptal Davalarında

Muvazaa ve Ehliyetsizlik İddiasının Birlikte İleri Sürülmesi..................... 108

8. MUVAZAALI İŞLEMİN ÜZERİNDEN UZUN SÜRE GEÇMESİ, İPTALE

YÖNELİK AÇILAN DAVANIN HAKKIN KÖTÜYE KULLANILMASI

KAPSAMINDA KALIP KALMADIĞI .............................................................. 109


ÜÇÜNCÜ BÖLÜM


MURİS MUVAZAASI DAVALARINDA USULE İLİŞKİN

DÜZENLEMELER, TALEBİN KAPSAMI VE İSPATA DAİR HÜKÜMLER

1. GÖREVLİ VE YETKİLİ MAHKEME ................................................................ 111

1.1. Görevli Mahkeme................................................................................... 111

1.2. Kadastro Mahkemesinin Görevli Olduğu Haller ..................................... 113

1.3. Yetkili Mahkeme..................................................................................... 114

1.4. Mahkemenin Usul Kapsamında Dikkate Alması Gereken Hususlar ........ 115

2. MURİS MUVAZAASI DAVASINDA DAVANIN TARAFLARI .............................. 116

2.1. Davacı..................................................................................................... 116

2.2. Davalı...................................................................................................... 118

3. MURİS MUVAZAASINDA TALEBİN KAPSAMI .............................................. 120

3.1. Davacının Yolsuz Tescilin Düzeltilmesi Talebi.......................................... 120

3.2. Davacının Tazminat Talebi ...................................................................... 121

4. MUVAZAANIN İSPATI ................................................................................ 122

4.1. Genel Olarak........................................................................................... 122

4.2. Deliller .................................................................................................... 123

4.3. Muris Muvazaasında Göz Önünde Tutulacak Hususlar .......................... 125

SONUÇ.................................................................................................................. 131

KAYNAKÇA ............................................................................................................ 137

Yorum Yap

Lütfen yorum yazmak için oturum açın ya da kayıt olun.