Uygulamada Fikri ve Sınai Mülkiyet Hakları ve

Haksız Rekabet Davaları

6769 Sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu ve 6102 Sayılı Ticaret Kanunu Hükümleri Işığında
Yayınevi: Seçkin Yayınları
Yazar: İlhami GÜNEŞ
ISBN: 9789750286575
913,50 TL 1.015,00 TL

Adet

 
   0 yorum  |  Yorum Yap
Kitap Künyesi
Yazar İlhami GÜNEŞ
Baskı Tarihi 2023/08
Baskı Sayısı 8
Cilt Sert Kapak (İplik Dikiş)

"Piyasa ekonomisinin uygulandığı ülkelerde ekonomik gelişimin sağlanması için, piyasa oluşumunda yer alan kişiler, şirketler ve firmaların adil yarışım (rekabet) kuralları içinde faaliyet göstermesi gerekir. Aksi halde iyi olan ayakta kalamaz. Bir başka anlatımla kötü iyiyi döver ve bir süre sonra kötü olan da ayakta kalamayacağından; ekonomik gelişim olumsuz etkilenir. Rekabet kurallarını işleten ülkeler çok daha sağlıklı ve üretken bir ekonomiye sahip olurlar. Rekabet hukuku kurallarının temel felsefesi bu anlayıştır.

Haksız rekabete karşı koruma öngören kurallar, daima fikri mülkiyet alanı için kullanışlı bir tamamlayıcı enstrüman olmuştur. Gerçekten de kimi uyuşmazlıklarda, fikri mülkiyet hakları doğrudan uygulanabilir veya fikri mülkiyet uyuşmazlığını verimli biçimde çözebilir nitelik taşımamaktadır. Haksız rekabete karşı koruma ilkeleri, önceleri, emek, sahip olunan itibar, şöhret ve karıştırma tehlikesine ilişkin kullanılırken, zamanla fikri mülkiyet haklarının gelişmesiyle tamamlayıcı bir rol de üstlenmiştir. Teknik olarak tescilli fikri haklara dokunmaz görünen, ticari sunum, yöntem, ürün ambalajı kopyalama eylemleri ile fikri mülkiyet hakları yakın bağlantı halindedir.

Kitap, son içtihatlarla güncellenerek hem fikri ve sınai haklan öne çıkan pratiğe dönük yönleriyle ele alıyor hem de haksız rekabet uyuşmazlıklarının genişleyen ' kapsamını inceliyor, bolca uygulama bilgisi sunuyor.

Konuyla ilgili tüm hukukçulara ve ilgili piyasa oyuncularına ciddi bir emek ve çalışma ürünü olan bu kitabı içtenlikle öneriyorum."

Konu Başlıkları
Marka
Patent
Faydalı Model
Tasarım
Coğrafi İşaret
Geleneksel Adlar
Entegre Devre
Yeni Bitki Islahçı Hakkı
Telif Hakkı ve Haksız Rekabet
İçindekiler
Önsöz  5
Kısaltmalar  15
Birinci Bölüm
GENEL OLARAK HAKSIZ REKABET VE
FİKRİ SINAİ MÜLKİYET HAKLARI
I. HAKSIZ REKABET KAVRAMI  17
1. Giriş ve Tarihçe  17
2. Genel Olarak Haksız Rekabet Kavramı  21
A. Haksız Rekabet Kavramının Tanımı ve Amacı  25
B. Haksız Rekabetin Unsurları  31
a. Ekonomik Rekabetin Kötüye Kullanılması  31
b. Dürüstlük Kurallarına Aykırılık  31
c. Ekonomik Çıkarların Etkilenmesi  32
3. Yeni TTK Hükümleri Çerçevesinde Haksız Rekabet Hukuku’na Egemen Olan İlkeler  32
II. FİKRİ SINAİ MÜLKİYET HAKLARI VE HAKSIZ REKABET HUKUKU İLE İLİŞKİLERİ  34
1. Genel Olarak  34
2. Fikri ve Sınai Mülkiyet Hakları  56
A. Patent ve Faydalı Modeller  58
a. Patentlenebilirlik Koşulları  62
i. Yenilik  63
ii. Buluş Basamağı  64
iii. Sanayiye Elverişlilik  68
b. Patentlerde Buluş Basamağı ve İnceleme Esasları  73
c. Patent Korumasının Kapsamı  76
d. Patente ve Faydalı Modele Tecavüz  79
e. Patentin veya Faydalı Modelin Hükümsüzlüğü  85
aa. Hükümsüzlüğün Açılmış Davalara Etkisi  87
bb. İstisnalar ve Patent Sahibinin Kötü Niyetinden Kaynaklanan Haller  88
cc. Hükümsüzlük Kararının Mutlak Etkisi  88
B. Tescilli ve Tescilsiz Tasarımlar  91
a. Giriş  91
b. Tanım ve Tescilin Anlamı  92
c. Tasarım Tescil Koşulları  98
i. Yenilik  98
ii. Ayırt Edicilik  111
d. Bilgilenmiş Kullanıcı Gözüyle Değerlendirme  112
e. Korumanın Kapsamı ve Tasarım Hakkına Tecavüz  127
aa. Tasarım Hakkı Sahibinin Engelleyebileceği Eylemler  128
bb. Tasarıma Tecavüz  130
f. Tasarım Tescilinin Hükümsüzlüğü  133
C. Entegre Devre Topoğrafyaları  137
D. Yeni Bitki Çeşitleri Islahçı Hakları  141
E. Markalar  148
a. Genel Olarak  149
b. Marka Türleri  152
aa. Kişi Adları  152
bb. Sözcük veya Sözcükler, Sloganlar  152
cc. Harfler ve Sayılar  154
dd. Şekiller  154
ee. Üç Boyutlu Biçimler  154
ff. Renkler  156
gg. Sesler, Melodiler ve Kokular  158
c. Markalarda İltibas  159
d. Markalar veya İşaretler Arasında İltibasa İlişkin Uygulama Örnekleri  183
e. Marka Korumasının İlkeleri  190
aa. Marka Hakkının Korunmasında Tescil İlkesi  190
bb. Marka Tescilinin Sınıf Esasına Göre Korunması İlkesi  203
cc. Marka Tescilinin Ülkeselliği İlkesi  206
dd. Yenileme Koşullu Sınırsız Sereli Koruma İlkesi  208
f. Uygulamada Marka Hakkının Hükümsüzlüğü  209
aa. Hükümsüzlüğün Konusu Olarak Marka Hakkı  210
bb. İşletme Açısından Marka Hakkının Önemi ve Takibi  211
g. Hükümsüzlük ve İptal Davaları Ayrımı  212
aa. Genel Olarak  212
bb. Marka Tescilinin Hükümsüzlüğü Davası  213
cc. Marka Tescilinin Türk Patent ve Marka Kurumu Tarafından (mahkeme) İptal Süreci  216
dd. Mutlak Red Sebepleri ile Hükümsüzlük  224
ee. Nisbi Ret Sebepleri ile Hükümsüzlük  230
ff. Hükümsüzlük ve Kurum İptal Kararının Etkisi  243
gg. Kısmi Hükümsüzlüğün Anlamı  246
hh. Hükümsüzlük Davalarında Görev ve Usul  247
ii. İhtiyati Tedbirler  248
jj. Kötüniyetle Tescillenmiş Marka Kullanılmasından Doğan Hukuki Sonuçlar  250
F. Coğrafi İşaretler  254
a. Genel Olarak  254
b. Tanım ve Tescil Şartları  255
aa. Menşe (Kaynak) Adları  255
bb. Mahreç Adları  255
cc. Geleneksel Ürün Adı  256
c. Coğrafi İşaret ve Geleneksel Ürün Adlarına Tecavüz  256
d. Coğrafi İşaretlerin Hükümsüzlüğü  258
G. Telif Hakları  259
a. Eser Sahibinin Hakları (Mali ve Manevi Yetkileri)  261
b. Bağlantılı Haklar  268
c. FSEK’teki Haksız Rekabet Hükümleri  269
III. TİCARİ KÖKEN VE KİMLİK KONUSUNDA HAKSIZ REKABET  277
1. Ticaret Unvanı  281
2. İşletme Adı  292
3. Ticari Görünüm ve Ambalaj Benzetme  294
4. Alan Adları  301
IV. HAKSIZ REKABET HUKUKU VE REKABET HUKUKU AYRIMI  314
1. Genel Olarak  314
2. Ülkemizde Rekabet Hukuku  316
V. ULUSLARARASI ANLAŞMALARDA HAKSIZ REKABET  320
1. Genel Olarak  320
2. Uluslararası Anlaşmaların Öncelikli Uygulanması  321
VI. GÜMRÜKLERDE FİKRİ VE SINAİ MÜLKİYET KORUMASI  322
1. Giriş  322
2. Fikri ve Sınai Mülkiyet Sahiplerinin Gümrüklerdeki Hakları  322
A. Gümrük Noktalarında Fikri ve Sınai Mülkiyet Hakkı İhlalleri Konusunda Yargı Kararları Örnekleri  324
B. Avrupa Adalet Divanı’nın Yaklaşımı  330
3. Gümrük Yönetmeliği ve Gelişmeler  331
A. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Merkezi Veri Tabanına Kaydolmanın Avantajları  331
B. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’na Başvuru Süreci  332
C. Gümrüklerde Taklit Malların Durdurulması Süreci ve Örnekler  333
D. Fikri –Sınai Mülkiyet Hakkını İhlal Eden Malların İmhası ve Hızlı İmha Süreci  335
İkinci Bölüm
YASAL DÜZENLEMELER IŞIĞINDA HAKSIZ REKABET HALLERİ
I. 6102 SAYILI TTK’DA HAKSIZ REKABET VE ETTK HÜKÜMLERİ  341
1. Mülga 6762 Sayılı TTK’da Haksız Rekabet  341
2. Mülga 6762 Sayılı TTK’da Haksız Rekabet Hükümleri ile 6102 Sayılı TTK’daki Haksız Rekabet Hükümlerinin Karşılaştırılması  342
II. 6102 SAYILI TTK’DA ÖZEL HAKSIZ REKABET HALLERİ  343
1. Kötüleme Yoluyla Haksız Rekabet (6102 Sayılı TTK 55/(1)a–1. madde)  355
2. Kendisi, İşletmesi, Mal ve Faaliyetleri, İşleri Hakkında Yanlış veya Yanıltıcı Bilgi Vermek (6102 Sayılı TTK 55/(1)a.2. madde)  369
3. Hak Sahibi Olmadığı Paye, Rütbe ve Unvan Kullanma (6102 Sayılı TTK 55/(1) a. 3 md)  386
4. İltibas Yoluyla Haksız Rekabet (6102 Sayılı TTK 55/(1) a.4 madde)  387
5. Haksız Karşılaştırmalı Reklam (6102 Sayılı TTK 55/(1)5 md)  402
6. Belli ürünleri Tedarik Fiyatının Altında Satış ve Reklamlarında Vurgulama Yoluyla Halkı Yanıltma(6102 Sayılı TTK 55/(1)a.6 md)  408
7. Müşteriyi Ek Edimlerle Sunumun Gerçek Değeri Hakkında Yanıltmak (6102 Sayılı TTK 55/(1)a. 7 madde)  410
8. Saldırgan Satış Yöntemleri ile Müşterinin Karar Özgürlüğünü Kısıtlamak (6102 Sayılı TTK 55/(1)a.8 md)  410
9. Mallar, İş Ürünleri, Faaliyetler Hakkındaki Özellikleri Gizleme (6102 Sayılı TTK 55/(1)a. 9 md)  411
10. Taksitle Satım veya Benzer Hukuki İşlemlere İlişkin Kamuya Yapılan İlanlarda Unvanını Açıkça Belirtmemek, Peşin veya Toplam Satış Fiyatını veya Taksitle Satımdan Kaynaklanan Ek Maliyeti Türk Lirası ve Yıllık Oranlar Üzerinden Belirtmemek(6102 Sayılı TTK 55/(1)a. 10 md)  412
11. Tüketici Kredilerine İlişkin Kamuya Yapılan İlanlarda Unvanını Açıkça Belirtmemek veya Kredilerin Net Tutarlarına, Toplam Giderlerine, Efektif Yıllık Faizlerine İlişkin Açık Beyanlarda Bulunmamak (6102 Sayılı TTK 55/(1)a. 11 md)  412
12. İşletmesine İlişkin Faaliyetleri Çerçevesinde, Taksitle Satım veya Tüketici Kredisi Sözleşmeleri Sunan veya Akdeden ve Bu Bağlamda Sözleşmenin Konusu, Fiyatı, Ödeme Şartları, Sözleşme Süresi, Müşterinin Cayma veya Fesih Hakkına veya Kalan Borcu Vadeden Önce Ödeme Hakkına İlişkin Eksik veya Yanlış Bilgiler İçeren Sözleşme Formülleri Kullanmak (6102 Sayılı TTK 55/(1)a. 12 md)  412
13. Sözleşmeyi İhlale veya Sona Erdirmeye Yöneltmek; Özellikle; Müşterilerle Kendisinin Bizzat Sözleşme Yapabilmesi İçin, Onları Başkalarıyla Yapmış Oldukları Sözleşmelere Aykırı Davranmaya Yöneltmek (6102 Sayılı TTK 55/(1)b. 1 md)  413
14. Üçüncü Kişilerin İşçilerine, Vekillerine ve Diğer Yardımcı Kişilerine, Haketmedikleri ve Onları İşlerinin İfasında Yükümlülüklerine Aykırı Davranmaya Yöneltebilecek Yararlar Sağlayarak veya Önererek, Kendisine veya Başkalarına Çıkar Sağlamaya Çalışmak (6102 Sayılı TTK 55/(1) b. 2 md)  413
15. İşçileri, Vekilleri veya Diğer Yardımcı Kişileri, İşverenlerinin veya Müvekkillerinin Üretim ve İş Sırlarını İfşa Etmeye veya Ele Geçirmeye Yöneltmek(6102 Sayılı TTK 55/(1)b. 3 md)  414
16. Onunla Kendisinin Bu Tür Bir Sözleşme Yapabilmesi İçin, Taksitle Satış, Peşin Satış veya Tüketici Kredisi Sözleşmesi Yapmış Olan Alıcının veya Kredi Alan Kişinin, Bu Sözleşmeden Caymasına veya Peşin Satış Sözleşmesi Yapmış Olan Alıcının Bu Sözleşmeyi Feshetmesine Yöneltmek (6102 Sayılı TTK 55/(1)b. 4 md)  415
17. Başkalarının İş Ürünlerinden Yetkisiz Yararlanma; Özellikle; Kendisine Emanet Edilmiş Teklif, Hesap veya Plan Gibi Bir İş Ürününden Yetkisiz Yararlanmak(6102 Sayılı TTK 55/(1)c. 1 md)  415
18. Üçüncü Kişilere Ait Teklif, Hesap veya Plan Gibi Bir İş Ürününden, Bunların Kendisine Yetkisiz Olarak Tevdi Edilmiş veya Sağlanmış Olduğunun Bilinmesi Gerektiği Hâlde, Yararlanmak (6102 Sayılı TTK 55/(1)c. 2 md)  418
19. Kendisinin Uygun Bir Katkısı Olmaksızın Başkasına Ait Pazarlanmaya Hazır Çalışma Ürünlerini Teknik Çoğaltma Yöntemleriyle Devralıp Onlardan Yararlanmak(6102 Sayılı TTK 55/(1) c. 3 md)  418
20. Üretim ve İş Sırlarını Hukuka Aykırı Olarak İfşa Etmek; Özellikle, Gizlice ve İzinsiz Olarak Ele Geçirdiği veya Başkaca Hukuka Aykırı Bir Şekilde Öğrendiği Bilgileri ve Üretenin İş Sırlarını Değerlendiren veya Başkalarına Bildiren Dürüstlüğe Aykırı Davranmış Olur(6102 Sayılı TTK 55/(1)d maddesi)  419
21. İş Şartlarına Uymamak; Özellikle Kanun veya Sözleşmeyle, Rakiplere de Yüklenmiş Olan veya Bir Meslek Dalında veya Çevrede Olağan Olan İş Şartlarına Uymayanlar Dürüstlüğe Aykırı Davranmış Olur (6102 Sayılı TTK 55/(1)d maddesi)  421
22. Dürüstlük Kuralına Aykırı İşlem Şartları Kullanmak. Özellikle Yanıltıcı Bir Şekilde Diğer Taraf Aleyhine  424
III. TESCİLLİ KORUMA KONUSU SINAİ MÜLKİYET HAKLARI VE TELİF HAKLARI KORUMASININ HAKSIZ REKABET YÖNÜ  424
Üçüncü Bölüm
UYGULAMADA HAKSIZ REKABET DAVALARI
I. HAKSIZ REKABET HALİNDE AÇILABİLECEK DAVALAR  429
1. Hukuki Çareler; Hukuk ve Ceza Davaları  430
A. Hukuk Davaları, Kararların İcrası  430
a. SMK Kapsamında Korunan Tescilli Hakların İhlallerine Karşı Hukuk Davası  435
b. SMK Kapsamında Tecavüz Bulunmadığının Tespiti Davası  439
c. Haksız Rekabetin Tespiti Davası  440
d. Haksız Rekabetin Önlenmesi Davası  441
e. Haksız Rekabetin Giderilmesi, Sonuçlarının Ortadan Kaldırılması  447
f. Maddi ve Manevi Tazminat Davası  447
i. Maddi Tazminat Davası  448
ii. Manevi Tazminat Davası  453
iii. Haksız İhtiyati Tedbir Nedeniyle Tazminat  455
B. Hukuk Davalarında Zamanaşımı  463
C. Görev ve Yetki  472
D. İhtiyati Tedbirler  479
E. Haksız Rekabet Davasında Taraflar, İlan, İstihdam Edenin Sorumluluğu  481
2. Haksız Rekabet ve Ceza Davaları  482
3. SMK Kapsamında Marka İhlal Suçları  488
4. Haksız Rekabetten Doğan Uyuşmazlıklar ve Arabuluculuk  490
II. MEDYA VE HAKSIZ REKABET  493
1. Haksız Rekabete İlişkin TTK Hükümlerine Göre Medyada Haksız Rekabet  493
2. İnternet ve Haksız Rekabet Halleri  494
III. HİZMET SÖZLEŞMELERİNDE REKABET YASAĞI ŞARTI VE HAKSIZ REKABET  495
1. Genel Olarak  495
2. İşverenin Rekabet Yasağı Sağlamak Konusundaki Olanakları  498
A. Rekabeti Kısıtlama Şartları  498
B. Gizlilik (Mahremiyet) Şartı  501
C. Ticari Sır Öğretisi  501
D. Fikri–Sınai Mülkiyet Hakları  506
E. Uygulama, İşverenin Yönetim Anlayışı  507
IV. HAKSIZ REKABET VE SINAİ MÜLKİYET DAVALARINDA BİLİRKİŞİLİK  509
1. Bilirkişi Kimdir?  510
2. Fikri Sınai Haklara İlişkin Çekişmelerde Bilirkişi Uygulaması  512
3. Bilirkişiye Emek Mesaisine Göre Uygun Bir Ücret Ödenmelidir  515
4. Bilirkişi İncelemesi ve Raporunun Sunulması  516
5. Ceza Davalarında Uzman Kişinin Dinlenmesi  516
6. Bilirkişilerin Sorumluluğu  517
A. Bilirkişilerin Etik Sorumlulukları  517
B. Hukuki Sorumlulukları  517
C. Cezai Sorumlulukları  518
a. Gerçeğe Aykırı Mütalaada Bulunması Nedeniyle  518
b. Kamu Görevlisi Olması Nedeniyle  519
c. Usulünce Çağrıldığı Halde Gelmemesi, Gelip de Görüş Bildirmekten Çekinmesi Nedeniyle  519
V. HAKSIZ REKABETLE SUÇLANANLARIN SAVUNMALARI  521
1. Marka Hukuku Alanında Savunmalar, Markanın Hukuka Uygun Kullanımı  539
A. Markanın Başvuru Eserlerinde Yer Alması  539
B. Markanın Ticarette Dürüstçe Kullanımı  540
C. Marka Hakkının Tükenmesi  551
D. Tüketicilerin ve Tazminat Ödeyenden Mal Alanların Eylemi ve Marka Hakkı  559
2. Tanımlayıcı, Cins, Çeşit ve Vasıf Bildirici İşaretler  560
3. Fikir ve Sanat Eserleri Hukuku Alanında Savunmalar  564
A. Kamu Yararına İlişkin Sınırlamalar  568
a. Kamu Düzeni Nedeniyle Hak Sahibinden İzin Almaksızın Eserin Kamu Tarafından Kullanımı  568
b. Eserin Koruma Süresi Bitmeden Devlet Tarafından Kamuya Mal Edilmesi  568
c. Mevzuat ve Mahkeme Kararları  568
d. Nutuklar ve Yasama Organındaki Açıklamalar  569
e. Eğitim ve Öğretim Kurumlarında Temsil  569
f. Eğitim Amacıyla Hazırlanan Derlemeler  569
g. Alıntı Serbestisi  571
h. Gazete İçerikleri  572
i. Haber Verme, Basın Hakkının Kullanımı Sırasında Alıntı ve Haberlerin Niteliği  573
j. Korumanın Süreyle Sınırlanması  573
B. Kişisel Kullanım Yararına Sınırlamalar  573
C. Sınırlamalardan Beklentiler  576
4. Tasarım Hukuku Alanında Savunmalar  577
A. Özel Amaçla Sınırlı Kalan ve Ticari Amaç Taşımayan Fiiller  583
B. Deneme Amaçlı Fiiller  583
C. Ticari Uygulamadaki Dürüstlük Kuralları ile Bağdaşır Olmak, Tasarımın Normal Kullanımını Gereksiz Şekilde Tehlikeye Sokmamak ve Kaynak Göstermek Kaydı ile Eğitim veya Referans Amaçlı Çoğaltmalar  584
D. Yabancı Ülkelere Kayıtlı Olan ve Geçici Olarak Türkiye Cumhuriyeti Sınırları İçinde Bulunan Deniz veya Hava Taşıt Araçlarında Bulunan Ekipman, Bu Araçların Onarımı İçin Kullanılmak Üzere İthal Edilen Yedek Parça ve Aksesuarlar ile Bu Araçların Onarım Fiili  584
E. Onarım Amaçlı Kullanımlar  584
F. Önceki Kullanımdan Doğan Sınırlama  588
G. Tasarım Hakkının Tükenmesi  590
H. İşlevsel Zorunluluk Arz Eden Tasarımlar  590
İ. Kamu Düzeni ve Genel Ahlaka Aykırı Tasarımlar  593
5. Patent ve Faydalı Model Hukuku Alanında Savunmalar  594
A. Patent Korumasının Süre ile Sınırlı Olması  596
B. Patentin Sağladığı Hakkın Tükenmesi  597
C. Ön Kullanım Hakkı  599
D. Özel Amaçlı Eylemler  600
E. Deneme Amaçlı Eylemler  600
F. Eczanelerde Tek Reçetelik Kullanımlar  604
G. Uluslararası Trafik Serbestisinin Gereği Olarak Araçların Kullanılması  605
H. İdari Zorunluluklar  606
EKLER
ÖZETLİ YARGITAY KARAR FİHRİSTİ
HUKUK GENEL KURULU VE 11. HUKUK DAİRESİ KARARLARI  611
19. CEZA DAİRESİ KARARLARI  691
7. CEZA DAİRESİ KARARLARI  694
Kaynaklar  695
Kavramlar Dizini  703

Yorum Yap

Lütfen yorum yazmak için oturum açın ya da kayıt olun.
İlgili Yayınlar