Medenî Usûl Hukuku Cilt I

Yayınevi: Yetkin Yayınları
Yazar: Süha TANRIVER
ISBN: 9786050517538
850,00 TL 1.000,00 TL

Adet

 
   0 yorum  |  Yorum Yap
Kitap Künyesi
Yazar Süha TANRIVER
Baskı Tarihi 2023/12
Baskı Sayısı 5
Boyut 16x24 cm (Standart Kitap Boyu)
Cilt Sert Kapak (İplik Dikiş)
Sayfa Sayısı 1237

Medenî Usûl Hukuku 
Cilt I - Temel Kavramlar ve İlk Derece Yargılaması
Tümüyle Gözden Geçirilmiş, Güncellenmiş ve Genişletilmiş 5. Baskı
Prof. Dr. Süha TANRIVER

Elinizdeki bu kitap, dördüncü basısı 2021 yılında gerçekleştirilmiş olan “Medenî Usûl Hukuku, Cilt-I Temel Kavramlar ve İlk Derece Yargılaması” isimli çalışmamızın, mevzuat değişiklikleri de dikkate alınarak, tümüyle gözden geçirilmesi, yenilenmesi ve genişletilmesi suretiyle vücuda getirilmiştir.
Kitabımızın, elektronik ortamda, güncellenmesi, yenilenmesi ve genişletilmesi evresinde büyük katkılar sağlayan, Çankırı Karatekin Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğretim üyesi Dr. Fikret Sami TİYEK ile Av. Mehmet Emin AKBULUT’a ve çalışmanın basım, yayım ve dağıtımını üstlenen Yetkin Basım Dağıtım ve Yayım Anonim Şirketi’nin değerli sahibi Muharrem BAŞER ve emeği geçen tüm personeline göstermiş oldukları titizlik, özen ve duyarlılıktan ötürü, en içten
teşekkürlerimi sunarım.
Kitabın, tüm okuyuculara yararlı olması dileğiyle.
Aralık 2023
Prof. Dr. Süha TANRIVER

İÇİNDEKİLER

Sayfa

ÖNSÖZ ......................................................................................................................7

İÇİNDEKİLER .........................................................................................................9

BİBLİYOGRAFYA ................................................................................................35

KISALTMALAR CETVELİ..................................................................................69

§ 1. Yargı İşlevi ve Mahkeme Kavramları ile Mahkemelerin Kuruluşlarına

Egemen Olan İlkeler ve Değişik Ölçütlere Göre Tasnifi

A. Yargı İşlevi Kavramı.........................................................................................73

B. Mahkeme Kavramı, Mahkemelerin Kuruluşlarına Egemen Olan

İlkeler ve Değişik Ölçütlere Göre Tasnifi........................................................76

I. Mahkeme Kavramı......................................................................................76

II. Mahkemelerin Kuruluşlarına Egemen Olan İlkeler ....................................78

1. Hukuk Devleti İlkesi .............................................................................78

2. Lâiklik İlkesi .........................................................................................80

3. Kanunîlik İlkesi.....................................................................................81

4. Tabiî Hâkim (Doğal Yargıç) İlkesi........................................................82

a) Tabiî Hâkim İlkesinin Tanımı ve Öğeleri........................................82

b) Tabiî Hâkim İlkesinin, Kanunî Hâkim İlkesinden Farklılaştığı

Noktalar ve Amaçları.......................................................................84

c) Tabiî Hâkim İlkesinin Hukukî Dayanakları ve Boyutları................85

d) Tabiî Hâkim İlkesinin, Özel Mahkemelerin Kurulmasına

Engel Teşkil Edip Etmeyeceği.........................................................89

e) Tabiî Hâkim İlkesinin Medenî Yargıyla İlişkisi ..............................90

aa) Genel Olarak...................................................................................90

bb) Mahkemelerin Görevlerine İlişkin Düzenlemelerin Tabiî

Hâkim İlkesi Bağlamında Değerlendirilmesi................................94

cc) Mahkemelerin Yetkisine İlişkin Düzenlemelerin Tabiî

Hâkim İlkesi Bağlamında Değerlendirilmesi................................97

dd) Hâkimin Yasaklılığı, Reddi ve Yargı Yeri Belirlenmesi

(Merci Tâyini) Kurumlarının Tabiî Hâkim İlkesi

Bağlamında Değerlendirilmesi ......................................................98

5. Hukukî Güvenlik İlkesi .........................................................................99

6. Yargı Ayrılığı İlkesi............................................................................ 100

7. Yargının Bağımsızlığı ve Tarafsızlığı İlkesi ....................................... 101

III. Mahkemelerin Değişik Ölçütlere Göre Tasnifi......................................... 105

1. Kuruluş ve Çalışma Biçimlerine Göre ................................................ 106

a) Tek Hâkimli Mahkemeler ............................................................. 106

b) Çok Hâkimli (Toplu) Mahkemeler................................................ 106

2. Yargı Sistemine İlişkin Derecelendirmede Bulundukları Yere

Göre .................................................................................................... 109

a) İlk Derece Mahkemeleri................................................................ 109

b) Üst Derece Mahkemeleri............................................................... 109

3. Görmeyi Üstlenmiş Oldukları Uyuşmazlıkların Niteliklerine ya

da Uyuşmazlığın Taraflarının İçinde Bulundukları Konuma Göre ..... 110

a) Genel Mahkemeler (Genel Görevli Mahkemeler)......................... 110

b) Özel Mahkemeler (Özel Görevli Mahkemeler)............................. 111

§ 2. Medenî Yargı Kavramı ve Medenî Yargının Türleri

A. Medenî Yargı Kavramı................................................................................... 117

B. Medenî Yargının Türleri................................................................................ 117

I. Çekişmeli Yargı........................................................................................ 117

II. Çekişmesiz Yargı...................................................................................... 119

1. Genel Olarak ....................................................................................... 119

2. Çekişmesiz Yargıyla İlgili Olarak Hukuk Muhakemeleri

Kanunu’nda Yer Alan Düzenlemeler.................................................. 121

3. Dar Anlamda Çekişmesiz Yargıyla Çekişmeli Yargı Arasındaki

Temel Farklılıklar ............................................................................... 125

§ 3. Medenî Usûl Hukukunun Tanımı, Kamu Hukuku - Özel Hukuk

Ayrımı İçerisindeki Yeri, Tarihsel Gelişimi, Kaynakları, Amacı, Maddî

Özel Hukukla İlişkisi, Yer, Zaman, Kişi ve Anlam Bakımlarından

Uygulanması

A. Medenî Usûl Hukukunun Tanımı.................................................................. 127

B. Medenî Usûl Hukukunun Kamu Hukuku - Özel Hukuk Ayrımı

İçerisindeki Yeri.............................................................................................. 128

C. Medenî Usûl Hukukunun Tarihsel Gelişimi................................................. 129

D. Medenî Usûl Hukukunun Kaynakları........................................................... 130

E. Medenî Usûl Hukukunun Amacı ................................................................... 132

F. Medenî Usûl Hukukunun Maddî-Özel Hukukla İlişkisi.............................. 136

G. Medenî Usûl Hukuku Kurallarının Yer Bakımından Uygulanması........... 137

H. Medenî Usûl Hukuku Kurallarının Zaman Bakımından Uygulanması .....139

İ. Medenî Usûl Hukuku Kurallarının Kişi Bakımından Uygulanması...........140

J. Medenî Usûl Hukuku Kurallarının Anlam Bakımından Uygulanması......146

§ 4. Medenî Yargı Alanında Görevli Mahkemeler

A. İlk Derece Mahkemeleri..................................................................................151

I. Genel Mahkemeler....................................................................................151

1. Sulh Hukuk Mahkemelerinin Kuruluş ve Görevleri............................153

a) Kuruluşları.....................................................................................154

b) Görevleri........................................................................................154

2. Asliye Hukuk Mahkemelerinin Kuruluş ve Görevleri.........................157

a) Kuruluşları.....................................................................................157

b) Görevleri........................................................................................158

3. Sulh Hukuk Mahkemeleri ile Asliye Hukuk Mahkemeleri

Arasındaki İlişki ve Bu İlişkiye Bağlanan Sonuçlar............................159

a) Göreve İlişkin Kuralların Temel Nitelikleri...................................159

b) Göreve İlişkin Kurallara Uyulmamış Olmasının Sonuçları...........160

II. Özel Mahkemeler......................................................................................164

1. Asliye Ticaret Mahkemelerinin Kuruluş ve Görevleri ........................164

a) Kuruluşları.....................................................................................164

b) Görevleri........................................................................................165

2. Aile Mahkemelerinin Kuruluş ve Görevleri........................................172

a) Kuruluşları.....................................................................................172

aa) Genel Olarak.................................................................................172

bb) Aile Mahkemelerinde Görev Üstlenmiş Olanlar.........................175

aaa) Hâkimler.......................................................................175

bbb) Uzmanlar.......................................................................176

aaaa) Genel Olarak ..................................................176

bbbb) Hukukî Statüleri .............................................177

ccc) Diğer Personel ..............................................................178

b) Görevleri........................................................................................179

aa) Genel Olarak.................................................................................179

bb) Alınabilecek Olan Tedbirler veya Önlemler ...............................183

aaa) 4787 Sayılı Aile Mahkemelerinin Kuruluş, Görev

ve Yargılama Usûllerine Dair Kanun Çerçevesinde .....183

bbb) 6284 Sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı

Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun Çerçevesinde .........185

cc) Aile Mahkemelerinde Uygulanacak Olan Yargılama Usûlü ......192

dd) Aile Mahkemesi Kararlarına Karşı Gidilebilecek Olan

Kanun Yolları...............................................................................200

3. Kadastro Mahkemelerinin Kuruluş ve Görevleri ................................ 203

a) Kuruluşları..................................................................................... 203

b) Görevleri (Hukuk Mahkemesi Olarak).......................................... 204

4. Tüketici Mahkemelerinin Kuruluş ve Görevleri ................................. 207

a) Kuruluşları..................................................................................... 207

b) Görevleri ....................................................................................... 209

5. İcra Mahkemelerinin Kuruluş ve Görevleri ........................................ 212

a) Kuruluşları..................................................................................... 212

b) Görevleri ....................................................................................... 215

6. İş Mahkemelerinin Kuruluş ve Görevleri............................................ 218

a) Kuruluşları..................................................................................... 218

b) Görevleri ....................................................................................... 219

7. Fikrî ve Sınaî Haklar Hukuk Mahkemelerinin Kuruluş ve

Görevleri ............................................................................................. 225

a) Kuruluşları..................................................................................... 225

b) Görevleri ....................................................................................... 225

B. Üst Derece Mahkemeleri ................................................................................ 232

I. Bölge Adliye Mahkemelerinin Kuruluş ve Görevleri............................... 232

1. Kuruluşları .......................................................................................... 232

2. Bölge Adliye Mahkemelerinin Görevleri............................................ 237

a) Genel Olarak ................................................................................. 237

b) Bölge Adliye Mahkemelerinin Denetim Süreci Bağlamında

Üstlenmiş Olduğu İşlevin Niteliğinin Değerlendirilmesi .............. 239

II. Yargıtay’ın Kuruluş ve Görevleri............................................................. 241

1. Kuruluşu.............................................................................................. 241

2. Görevleri ............................................................................................. 243

§ 5. Hukuk Mahkemelerinin Yetkisi

A. Genel Olarak ................................................................................................... 249

B. Yetki Kuralları................................................................................................ 249

I. Genel Yetki Kuralı.................................................................................... 249

1. Çekişmeli Yargı İşlerinde ................................................................... 249

a) Gerçek Kişiler Bakımından ........................................................... 249

b) Tüzel Kişiler Bakımından ............................................................. 251

2. Çekişmesiz Yargı İşlerinde .................................................................251

II. Özel Yetki Kuralları..................................................................................251

1. Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nda Yer Alan Özel Yetki

Kuralları ..............................................................................................252

a) Memur, İşçi, Öğrenci Gibi, Bir Yerde Geçici Olarak

Oturanlara Karşı Açılacak Olan Alacak veya Taşınır

Davalarında Yetki..........................................................................252

b) Türkiye’de Yerleşim Yeri Bulunmayanlara Karşı Açılacak Olan

Malvarlığı Haklarına İlişkin Davalarda Yetki...................................253

c) Sözleşmeden Doğan Davalarda Yetki ...........................................254

d) Mirastan Doğan Davalarda Yetki ..................................................255

e) Taşınmazın Aynından Doğan Davalarda Yetki .............................256

f) Karşı Davada Yetki........................................................................257

g) Şubeler ve Tüzel Kişilerle İlgili Davalarda Yetki..........................258

h) Sigorta Sözleşmelerinden Doğan Davalarda Yetki........................259

ı) Haksız Fiilden Doğan Davalarda Yetki .........................................259

2. Diğer Özel Kanunlarda Yer Alan Özel Yetki Kuralları ......................261

III. Yetki Kurallarının Niteliği........................................................................261

1. Kesin Yetki Kuralları ve Temel Nitelikleri .........................................261

2. Kesin Olmayan Yetki Kuralları ve Temel Nitelikleri..........................264

IV. Yetki Sözleşmesi.......................................................................................265

1. Yetki Sözleşmesinin Tanımı ve Hukukî Niteliği.................................265

2. Yetki Sözleşmesi Bağlamında Kanunla Getirilmiş Bulunan

Sınırlamalar.........................................................................................267

3. Yetki Sözleşmesinin Geçerlilik Şartları ..............................................269

4. Yetki Sözleşmesinin Türleri ve Etkileri ..............................................272

V. Yetki İtirazı...............................................................................................275

1. Genel Olarak .......................................................................................275

a) Yetkinin Kesin Olduğu Hallerde Yetki İtirazı ...............................275

b) Yetkinin Kesin Olmadığı Hallerde Yetki İtirazı............................275

2. Yetki İtirazının İncelenmesi ve Bu İncelemenin Sonuçları.................276

a) Yetki İtirazının İncelenmesi...........................................................276

b) Yetki İtirazının İncelenmesinin Sonuçları .....................................276

§ 6. Yargı Yerinin Belirlenmesi (Merci Tâyini)

A. Yargı Yeri Belirlenmesini Gerektiren Haller................................................281

B. Yargı Yeri Belirlenmesi İsteminin İncelenmesi ve Karara Bağlanması .....283

§ 7. Yargı Görevlileri

A. Genel Olarak ................................................................................................... 285

B. Hâkimler .......................................................................................................... 285

I. Genel Olarak............................................................................................. 285

II. Hâkimin Davaya Bakmaktan Yasaklı Olması ve Reddi ........................... 298

1. Genel Olarak ....................................................................................... 298

2. Hâkimin Davaya Bakmaktan Yasaklı Olması..................................... 298

3. Hâkimin Reddi.................................................................................... 300

a) Ret Sebepleri ................................................................................. 300

b) Davanın Taraflarından Birisinin Hâkimi Reddetmesi ................... 303

aa) Ret Talebinde Bulunulması Usûlü...............................................303

bb) Ret Talebinin İncelenmesi............................................................305

c) Hâkimin Bizzat Kendisini Reddetmesi (Hâkimin Çekilmesi)....... 307

III. Hâkimlerin Sorumluluğu .......................................................................... 308

1. Hâkimlerin Hukukî Sorumluluğu........................................................ 308

a) Genel Olarak ................................................................................. 308

b) Hukuk Hâkimleri Bakımından ...................................................... 310

aa) Hâkimlerin Hukukî Sorumluluğunun Niteliği ve

Sorumluluk Sebepleri...................................................................310

bb) Devletin Sorumluluğunun Doğabilmesi İçin Varlığı

Gereken Şartlar.............................................................................313

cc) Tazminat Davasında Görevli ve Yetkili Mahkeme ile

Uygulanacak Olan Usûl ...............................................................314

dd) Devletin Sorumlu Hâkime Rücû Etmesi .....................................317

c) Ceza Hâkimleri Bakımından ......................................................... 318

aa) Hukukî Sorumluluğun Niteliği ve Sorumluluk Sebepleri...........318

bb) Tazminat Davasında Görevli ve Yetkili Mahkeme ile

Uygulanacak Olan Usûl ...............................................................321

cc) Devletin Sorumlu Hâkime Rücû Etmesi .....................................322

2. Hâkimlerin Disiplin Sorumluluğu....................................................... 323

3. Hâkimlerin Cezaî Sorumluluğu........................................................... 328

IV. Hâkimlik Görevinin Sona Ermesi............................................................. 332

C. Cumhuriyet Savcıları...................................................................................... 333

I. Genel Olarak............................................................................................. 333

II. Cumhuriyet Savcılarının Sorumluluğu ..................................................... 341

1. Hukukî Sorumluluğu........................................................................... 341

2. Disiplin Sorumluluğu.......................................................................... 345

3. Ceza Sorumluluğu ...............................................................................345

D. Kalem Görevlileri............................................................................................345

I. Genel Olarak .............................................................................................345

II. Kalem Çalışanları......................................................................................347

1. Mahkeme Yazı İşleri Müdürleri ..........................................................347

2. Zabıt Kâtipleri .....................................................................................348

3. Mübaşirler ...........................................................................................349

E. Avukatlar .........................................................................................................351

I. Genel Olarak .............................................................................................351

II. Avukatlık Mesleğine Kabul ......................................................................351

III. Avukatlık Mesleğinin İcra Ediliş Biçimleri ..............................................355

IV. Avukatların Hakları ..................................................................................357

V. Avukatların Yükümlülükleri.....................................................................358

VI. Avukatların Sorumluluğu..........................................................................358

1. Avukatların Hukukî Sorumluğu ..........................................................359

2. Avukatların Disiplin Sorumluluğu ......................................................361

3. Avukatların Cezaî Sorumluluğu..........................................................365

VII. Avukatlıkla İlgili Meslek Kuruluşları ......................................................367

1. Barolar.................................................................................................367

2. Türkiye Barolar Birliği........................................................................368

VIII. Olması Gereken Hukuk Bakımından Avukatlık .......................................370

F. Dava Vekilleri ..................................................................................................371

G. Dava Takipçileri ..............................................................................................372

H. Noterler ............................................................................................................373

I. Genel Olarak .............................................................................................373

II. Noterlik Mesleğine Giriş, Noterlik Stajı, Noterliğe Atanma ve Noter

Sıfatının Kazanılması................................................................................375

1. Noterlik Mesleğine Giriş ve Noterlik Stajı..........................................375

2. Noterliğe Atanma ve Noter Sıfatının Kazanılması..............................380

III. Noterlik Dairesi ve Personeli ....................................................................381

1. Noterlerin Hak ve Yükümlülükleri......................................................382

2. Noterlerin Görevleri ............................................................................383

a) Noterlerin Genel Görevleri ............................................................384

b) Noterlerin Özel Görevleri şunlardır;..............................................385

3. Noter İşlemleri Bağlamında Şekil .......................................................385

IV. Noterlerin Sorumluluğu ............................................................................387

1. Noterlerin Hukukî Sorumluluğu..........................................................387

a) Genel Olarak ................................................................................. 387

b) Hukukî Sorumluluk Bağlamında Oluşturulan Güvence

Mekanizmaları............................................................................... 392

aa) Teminat Hesabı.............................................................................392

bb) Hukukî Sorumluluk Fonu ............................................................392

cc) Meslekî Sorumluluk Sigortası......................................................393

2. Noterlerin Disiplin Sorumluluğu......................................................... 394

3. Noterlerin Cezaî Sorumluluğu ............................................................ 398

V. Noterlik Görevinin Sona Ermesi .............................................................. 401

VI. Noterlikle İlgili Meslek Kuruluşları ......................................................... 402

1. Noter Odaları ...................................................................................... 402

2. Türkiye Noterler Birliği ...................................................................... 403

VII. Olması Gereken Hukuk Bakımından Noterlik.......................................... 404

§ 8. Medenî Yargılamaya Hâkim Olan İlkeler

A. Genel Olarak ................................................................................................... 409

B. Tasarruf İlkesi................................................................................................. 409

C. Re’sen Harekete Geçme İlkesi ....................................................................... 414

D. Taraflarca Getirilme İlkesi............................................................................. 414

I. Genel Olarak............................................................................................. 414

II. Taraflarca Getirilme İlkesiyle İlişkili Bir Kurum Olarak Hâkimin

Davayı Aydınlatma Ödevi........................................................................ 417

E. Re’sen Araştırma İlkesi.................................................................................. 421

F. İddia ve Savunmanın Teksifi İlkesi ............................................................... 423

G. Yargılamanın Hâkim Tarafından Yürütülmesi İlkesi ................................. 424

H. Yargılamanın Taraflarca Yürütülmesi İlkesi............................................... 425

İ. Yazılılık ve Sözlülük İlkeleri .......................................................................... 425

J. Doğrudan Doğruyalık İlkesi........................................................................... 426

K. “Uygulanacak Hukuku Mahkeme Bilir” İlkesi (Iura Novit Curia)............ 430

L. Aleniyet İlkesi.................................................................................................. 435

M. Usûl Ekonomisi İlkesi ..................................................................................... 442

N. Hukukî Dinlenilme Hakkına Riayet İlkesi.................................................... 443

I. Genel Olarak............................................................................................. 443

II. Hukukî Dinlenilme Hakkının Unsurları ................................................... 450

1. Bilgilendirilmeyi Talep Hakkı ............................................................ 450

2. Açıklama Yapma ve İspat Hakkı ........................................................ 451

3. Dikkate Alınma Hakkı ........................................................................ 453

O. Adil Yargılanma Hakkına Riayet İlkesi ........................................................455

I. Genel Olarak .............................................................................................455

II. Adil Yargılanma Hakkının Unsurları........................................................457

1. Kanunî, Bağımsız ve Tarafsız Bir Mahkeme Önünde Yargılanma .....458

2. Makûl Sürede Yargılanma...................................................................460

3. Alenî Olarak Yargılanma ....................................................................462

4. Hakkaniyete Uygun Olarak Yargılanma .............................................462

III. Adil Yargılanma Hakkının İhlâlinin Yaptırımları.....................................467

P. Hâkimin Tarafların Talepleriyle Bağlı Olması İlkesi ..................................472

R. Delillerin Hâkim Tarafından Serbestçe Değerlendirilmesi İlkesi ...............474

S. Dürüstlük İlkesi...............................................................................................477

I. Genel Olarak .............................................................................................477

II. Tarafların Gerçeği (Doğruyu) Söyleme Ödevi..........................................483

§ 9. Usûl İşlemleri

A. Usûl İşlemi Kavramı ve Özellikleri................................................................491

B. Usûl İşlemlerinin Türleri ................................................................................493

I. Taraf Usûl İşlemleri ..................................................................................494

1. Genel Olarak .......................................................................................494

2. Türleri..................................................................................................495

a) Tek Yanlı Taraf Usûl İşlemleri......................................................496

b) İki Yanlı Taraf Usûl İşlemleri (Usûl Sözleşmeleri).......................496

II. Mahkeme Usûl İşlemleri...........................................................................498

§ 10. Süreler, Adlî Tatil ve Eski Hale Getirme

A. Süreler ..............................................................................................................503

B. Adlî Tatil ..........................................................................................................505

C. Eski Hale Getirme ...........................................................................................507

I. Eski Hale Getirmenin Koşulları................................................................507

II. Eski Hale Getirme Talebi ve İncelenmesi.................................................509

§ 11. Medenî Yargı Bağlamında Tebligat

A. Genel Olarak Tebligat Kavramı ....................................................................511

B. Tebligat Çıkartabilecek Olan Merciler .........................................................512

C. Tebligatın Yapılma Biçimleri .........................................................................512

D. Kendisine Tebligat Yapılabilecek Kişiler ......................................................515

E. Tebligatın Yapılacağı Yer .............................................................................. 517

F. Tebligatın Yapılacağı Zaman......................................................................... 520

G. Usûlsüz Tebligat.............................................................................................. 521

§ 12. Dava Hakkı, Hukukî Niteliği,

Hukukî Yararla Sınırlı Bulunması ve Unsurları

A. Dava Hakkı ve Hukukî Niteliği...................................................................... 523

B. Dava Hakkının Hukukî Yararla Sınırlı Bulunması ..................................... 529

C. Davanın Unsurları........................................................................................... 533

I. Davada Taraf ............................................................................................ 533

1. Taraf Kavramına İlişkin Kuramlar...................................................... 533

a) Maddî Taraf Kuramı...................................................................... 533

b) Şeklî Taraf Kuramı........................................................................ 535

c) İşlevsel Taraf Kuramı.................................................................... 536

2. Görüşümüz.......................................................................................... 537

II. Dava Konusu ............................................................................................ 542

1. Genel Olarak ....................................................................................... 542

2. Dava Konusuna İlişkin Kuramlar........................................................ 543

a) Eski Maddî Hukuk Kuramları ....................................................... 543

b) Saf Usûlî Kuramlar........................................................................ 545

aa) Talep Sonucu ve Vakıalar Karışımı Dava Konusunun

Eşdeğerli Unsurlarıdır Kuramı.....................................................546

bb) Dava Konusunun Belirlenmesinde Talep Sonucuna

Vakıalar Karışımına Nazaran Üstünlük Tanınmasını

Öngören Kuram............................................................................549

cc) Dava Konusunun Yalnızca Talep Sonucuna Göre

Belirlenmesini Öngören Kuram...................................................549

c) Yeni Maddî Hukuk Kuramları....................................................... 551

3. Görüşümüz.......................................................................................... 551

III. Dava Sebebi.............................................................................................. 553

1. Genel Olarak ....................................................................................... 553

2. Dava Sebebine İlişkin Kuramlar......................................................... 553

a) Ferdileştirme Kuramı .................................................................... 554

b) Vakıalara Dayandırma Kuramı...................................................... 555

3. Görüşümüz.......................................................................................... 556

§ 13. Davanın Taraflarının Ehliyetleri, Davayı Takip Yetkisi,

Taraf Sıfatı ve Davada Temsilleri

A. Davanın Taraflarının Ehliyetleri ...................................................................561

I. Davada Taraf Ehliyeti...............................................................................561

1. Genel Olarak .......................................................................................561

2. Gerçek Kişilerin Davada Taraf Ehliyeti ..............................................563

3. Tüzel Kişilerin Davada Taraf Ehliyeti.................................................567

II. Dava Ehliyeti ............................................................................................573

1. Gerçek Kişilerin Dava Ehliyeti ...........................................................575

2. Tüzel Kişilerin Dava Ehliyeti..............................................................584

B. Davayı Takip Yetkisi.......................................................................................585

C. Taraf Sıfatı.......................................................................................................590

D. Tarafta İradî Değişiklik ..................................................................................592

I. Genel Olarak .............................................................................................592

II. Karşı Tarafın Rızasıyla İradî Taraf Değişikliği.........................................592

III. Hâkimin İzniyle Taraf Değişikliği ............................................................594

E. Tarafların Davada Temsili .............................................................................596

I. Kanunî Temsil...........................................................................................596

II. İradî Temsil...............................................................................................602

1. Genel Olarak .......................................................................................602

2. Kimlerin Vekil Olarak Atanabileceği..................................................603

3. Vekilin Yetkilendirilmesi....................................................................608

4. Davaya Vekâlette Özel Yetki Verilmesini Gerektiren İşlemler ..........612

5. Davaya Vekâletin Sona Ermesi...........................................................615

§ 14. Dava Arkadaşlığı

A. Mecburî Dava Arkadaşlığı..............................................................................617

I. Maddî Mecburî Dava Arkadaşlığı.............................................................617

1. Genel Olarak .......................................................................................617

2. Maddî Mecburî Dava Arkadaşlığının Hükümleri................................619

II. Şeklî Mecburî Dava Arkadaşlığı...............................................................623

B. İhtiyarî Dava Arkadaşlığı ...............................................................................624

I. Genel Olarak .............................................................................................624

II. İhtiyarî Dava Arkadaşlığının Hükümleri ..................................................625

§ 15. Davaya Müdahale ve Davanın İhbarı

A. Davaya Müdahale ........................................................................................... 627

I. Aslî Müdahale .......................................................................................... 627

1. Aslî Müdahalenin Tanımı ve Şartları.................................................. 627

2. Aslî Müdahale Talebinde Bulunulması Usûlü, Talebin

İncelenmesi ve Karara Bağlanması..................................................... 628

II. Fer’î Müdahale ......................................................................................... 630

1. Fer’î Müdahalenin Tanımı ve Şartları................................................. 630

2. Fer’î Müdahale Talebinde Bulunulması Usûlü, Talebin

İncelenmesi ve Karara Bağlanması..................................................... 631

3. Fer’î Müdahilin Durumu..................................................................... 633

4. Fer’î Müdahale Etkisi ......................................................................... 635

5. Fer’î Müdahale ile Aslî Müdahale Arasındaki Temel Farklılıklar...... 636

B. Davanın İhbarı ................................................................................................ 638

§ 16. Davada Teminat

A. Teminat Gösterilmesini Gerektiren Haller................................................... 643

B. Teminattan Muafiyeti Gerektiren Haller...................................................... 645

C. Gösterilecek Olan Teminatın Kapsamı, Şekli, Teminat Kararının

Alınması ve Gereğinin Yerine Getirilmemesinin Sonuçları ........................ 646

§ 17. Dava Çeşitleri

A. Mahkemeden İstenen Hukukî Himayeye Göre ............................................ 649

I. Eda Davaları ............................................................................................. 649

II. Tespit Davaları ......................................................................................... 650

III. İnşaî Davalar............................................................................................. 652

IV. Kısmî Dava............................................................................................... 656

1. Genel Olarak ....................................................................................... 656

2. Manevî Tazminat Davalarının, Kısmî Dava Şeklinde Açılıp

Açılamayacağı..................................................................................... 662

V. Belirsiz Alacak Davası ............................................................................. 664

1. Genel Olarak ....................................................................................... 664

2. Belirsiz Alacak Davası Bağlamında Ortaya Çıkan Hukukî

Sonuçlar .............................................................................................. 673

a) Medenî Usûl Hukuku Bakımından................................................ 673

b) Maddî Hukuk Bakımından ............................................................ 674

3. Belirsiz Alacak Davasının Kısmî Davayla İlişkisi.............................. 675

4. Belirsiz Alacak Davasının Tespit Davasıyla İlişkisi ...........................676

5. Belirsiz Alacak Davası Bağlamında Münferit Usûl Hukuku

Kurumlarının Değerlendirilmesi .........................................................676

6. Belirsiz Alacak Davalarının İşlerlik Kazanabileceği Alanlar..............679

a) Maddî Tazminat Alacakları ...........................................................679

b) Manevî Tazminat Alacakları Bakımından Belirsiz Alacak

Davası Kurumunun Değerlendirilmesi ..........................................680

c) İşçi Alacakları Bakımından Belirsiz Alacak Davası

Kurumunun Değerlendirilmesi ......................................................683

d) Diğer Bazı Alacaklar .....................................................................689

B. Talep Sonucunun Niceliğine Göre Dava Çeşitleri ........................................689

I. Kümülatif Dava Yığılması........................................................................689

II. Terditli Dava .............................................................................................691

1. Genel Olarak .......................................................................................691

2. Terditli Davanın Kümülatif Dava Yığılmasıyla Karşılaştırılması.......692

III. Seçimlik Dava...........................................................................................693

C. Dava Konusu Hakkın Niteliğine Göre Dava Çeşitleri..................................694

D. Tasnif Dışı Bir Dava Çeşidi Olarak Topluluk Davası ..................................694

§ 18. Dava Şartları ve Dava Engelleri

A. Dava Şartları....................................................................................................699

I. Genel Olarak .............................................................................................699

II. Dava Şartlarının İncelenmesi....................................................................701

B. Dava Engelleri (İlk İtirazlar)..........................................................................703

I. Genel Olarak .............................................................................................703

II. Dava Engelleri (İlk İtirazlar) ile Dava Şartları Arasındaki

Farklılıklar ................................................................................................704

§ 19. Davanın Açılması ve Sonuçları

A. Davanın Açılması.............................................................................................705

I. Genel Olarak .............................................................................................705

II. Dava Dilekçesinin İçeriği..........................................................................705

III. Dava Dilekçesinin Verilmesi ....................................................................715

B. Davanın Açılmasının Sonuçları......................................................................718

I. Dava Açılmasının Maddî Hukuk Bakımından Doğurduğu Sonuçlar........718

1. Zamanaşımının Kesilmesi ...................................................................718

2. Hak Düşürücü Sürelerin Korunması ...................................................720

3. Bazı Şahısvarlığı Haklarının Malvarlığı Hakkına Dönüşmesi ............ 720

4. İyiniyetin Kötüniyete Dönüşmesi ....................................................... 721

5. Davalının Temerrüde Düşmesi ........................................................... 721

II. Dava Açılmasının Medenî Usûl Hukuku Bakımından Doğurduğu

Sonuçlar.................................................................................................... 722

1. Mahkemenin Davayı Görme Zorunluluğunun Doğması..................... 722

2. Dava Şartlarının Davanın Açıldığı Tarihe Göre Belirlenmesi ............ 722

3. Davanın İlke Olarak Açıldığı Tarihteki Duruma Göre Karara

Bağlanması.......................................................................................... 722

4. Davanın Geri Alınması Yasağının Başlaması..................................... 723

5. Derdestliğin Ortaya Çıkması............................................................... 726

a) Genel Olarak ................................................................................. 726

b) Derdestlik İtirazının Şartları.......................................................... 727

aa) Aynı Davanın Aynı Mahkemede ya da Başka Başka

Mahkemelerde İki Kere Açılmış Olması.....................................727

bb) Birinci Davanın Açılmış ve Hâlen Görülmekte Olması..............728

cc) Birinci Dava ile İkinci Davanın Aynı Olması .............................729

aaa) Genel Olarak................................................................. 729

bbb) Her İki Davanın Taraflarının Aynı Olması................... 729

ccc) Her İki Davanın Konularının Aynı Olması .................. 731

ddd) Her İki Davanın Sebeplerinin Aynı Olması .................. 735

c) Derdestlik İtirazının İleri Sürülmesi, İncelenmesi ve Karara

Bağlanması.................................................................................... 736

d) Derdestlik İtirazının Kesin Hüküm İtirazı ile Karşılaştırılması..... 738

6. Davanın Açılmış Olmasının Tarafların Dava Konusu Üzerinde

Tasarrufta Bulunma Hakkını Ortadan Kaldırmaması ......................... 739

7. İhtiyatî Tedbir ve İhtiyatî Haczin Korunması ..................................... 739

8. Basit Yargılama Usûlünde İddianın Genişletilmesi ve

Değiştirilmesi Yasağının Başlaması ................................................... 739

§ 20. Davaya Cevap

A. Genel Olarak ................................................................................................... 741

I. Davaya Cevap Verilmesi Şekilleri............................................................ 742

1. Davanın Kabul Edilmesi..................................................................... 742

2. Süresi İçerisinde Cevap Dilekçesi Verilmemesi ................................. 742

3. Süresi İçerisinde Cevap Dilekçesi Verilmesi...................................... 743

II. Cevap Dilekçesinin İçeriği ....................................................................... 746

III. Cevap Süresi .............................................................................................752

IV. Cevap Dilekçesinin Mahkemeye Verilmesi ve Sonuçları.........................753

V. Cevap Dilekçesiyle Birlikte Karşı Dava Açılması....................................754

§ 21. Cevaba Cevap ve İkinci Cevap Dilekçelerinin Verilmesi

A. Cevaba Cevap Dilekçesi Verilmesi.................................................................759

B. İkinci Cevap Dilekçesi Verilmesi....................................................................760

§ 22. İddianın (Davanın) ve Savunmanın, Genişletilmesi ile

Değiştirilmesi Yasakları ve İstisnaları

A. İddianın (Davanın) Genişletilmesi ve Değiştirilmesi Yasağı........................762

I. Yasağın Başlangıç Anı..............................................................................762

II. Yasağın Kapsamına Giren Haller..............................................................763

III. Yasağın İstisnaları.....................................................................................766

B. Savunmanın Genişletilmesi ve Değiştirilmesi Yasağı...................................767

I. Yasağın Başlangıç Anı..............................................................................767

II. Yasağın Kapsamına Giren Haller..............................................................768

III. Yasağın İstisnaları.....................................................................................770

§ 23. Ön İnceleme

A. Genel Olarak....................................................................................................773

B. Ön İnceleme Duruşması..................................................................................778

§ 24. Tahkikat Aşaması

A. Genel Olarak Tahkikat...................................................................................785

B. Tahkikatın İcra Ediliş Biçimi.........................................................................788

I. Genel Olarak Oturum ve Duruşma Kavramları ........................................788

II. Duruşma Düzeninin Sağlanması...............................................................790

III. Tarafların Duruşmaya Davet Edilmeleri ve Bu Davete İcabet

Etmemelerinin Sonuçları...........................................................................791

1. Tarafların Duruşmaya Davet Edilmeleri .............................................791

2. Tarafların Duruşmaya Davete İcabet Etmemelerinin Sonuçları..........792

IV. Duruşmaların İcrası...................................................................................794

1. Genel Olarak .......................................................................................794

2. Elektronik Duruşma Sistemi Aracılığıyla............................................797

C. Tutanaklar ve Dosyalar ..................................................................................802

24 İçindekiler

I. Tutanaklar................................................................................................. 802

II. Dosyalar.................................................................................................... 805

§ 25. İsticvap

A. Genel Olarak ................................................................................................... 807

B. İsticvap Usûlü.................................................................................................. 810

§ 26. Ön Sorun ve Bekletici Sorun

A. Ön Sorun.......................................................................................................... 813

B. Bekletici Sorun ................................................................................................ 814

I. Genel Olarak............................................................................................. 814

II. Bekletici Sorunun Türleri ......................................................................... 816

1. Zorunlu Bekletici Sorun...................................................................... 816

2. İhtiyarî Bekletici Sorun....................................................................... 817

§ 27. Davaların Birleştirilmesi ve Ayrılması

A. Davaların Birleştirilmesi ................................................................................ 821

I. Genel Olarak............................................................................................. 821

II. Aynı Yargı Çevresinde Yer Alan Aynı Düzey ve Sıfattaki Hukuk

Mahkemelerinde Açılmış olan Davaların Birleştirilmesi Usûlü............... 823

III. Ayrı Yargı Çevrelerinde Yer Alan Aynı Düzey ve Sıfattaki Hukuk

Mahkemelerinde Açılmış olan Davaların Birleştirilmesi Usûlü............... 824

B. Davaların Ayrılması........................................................................................ 825

§ 28. Islah

A. Genel Olarak ................................................................................................... 827

B. Islahın Konusu ................................................................................................ 828

C. Islahın Türleri ................................................................................................. 832

D. Islahın Şekli ..................................................................................................... 832

E. Islahın Etkisi.................................................................................................... 834

§ 29. Dava Konusunun Devri

A. Genel Olarak ................................................................................................... 835

B. Dava Konusunun Davacı Tarafından Devri ................................................. 835

C. Dava Konusunun Davalı Tarafından Devri.................................................. 836

I. Genel Olarak............................................................................................. 836

II. Aynı Davanın Dava Konusunu Devralmış Üçüncü Kişiye Karşı

Devam Ettirilmesi .....................................................................................837

III. Dava Konusunu Devredene Karşı Davanın Tazminat Davasına

Dönüştürülmesi.........................................................................................839

§ 30. İspat, Deliller ve Uzman Görüşü

A. İspat..................................................................................................................841

I. Genel Olarak .............................................................................................841

II. İspat Hakkı................................................................................................841

III. İspatın Konusu ..........................................................................................844

IV. İspat Gereğini Ortadan Kaldıran Haller....................................................849

1. İkrar.....................................................................................................849

a) İkrarın Tanımı................................................................................849

b) İkrarın Türleri ................................................................................851

aa) Yapıldığı Yere Göre.....................................................................851

aaa) Mahkeme İçi İkrar ........................................................851

bbb) Mahkeme Dışı İkrar......................................................854

bb) İçeriğine Göre...............................................................................855

aaa) Basit İkrar (Adî İkrar)...................................................855

bbb) Vasıflı (Mevsuf) İkrar (Gerekçeli İnkâr) ......................855

ccc) Bileşik İkrar (Mürekkep İkrar)......................................856

aaaa) Bağlantılı (Murtabıt) Bileşik İkrar .................856

bbbb) Bağlantısız (Gayrımurtabıt) Bileşik İkrar.......857

cc) İkrarın Çekişmeli Olan Vakıanın Tamamını ya da Belli Bir

Kesimini Kapsamasına Göre .......................................................857

aaa) Tam İkrar......................................................................857

bbb) Kısmî İkrar (Kısmî İnkâr).............................................858

c) İkrarın Bölünüp Bölünemeyeceği Sorunu .....................................858

aa) Genel Olarak.................................................................................858

bb) İçeriğine Göre Yapılan Ayrım Dikkate Alınarak İkrarın

Bölünüp Bölünemeyeceği............................................................859

aaa) Basit İkrarda..................................................................859

bbb) Kısmî İkrarda (Kısmî İnkârda)......................................860

ccc) Vasıflı İkrarda (Gerekçeli İnkârda)...............................861

ddd) Bağlantılı Bileşik İkrarda..............................................862

eee) Bağlantısız Bileşik İkrarda............................................865

d) İkrardan Dönülmesi (Rücû Edilmesi)............................................866

2. Çekişmeli Olmayan Vakıalar.............................................................. 870

3. Herkesçe Bilinen Vakıalar .................................................................. 870

V. İspatın Türleri ........................................................................................... 871

1. İspat Faaliyetini Gerçekleştirecek Olanın, İspat Yükü Kendisine

Düşen Taraf Konumunda Bulunup Bulunmamasına Göre.................. 871

a) Asıl İspat ....................................................................................... 871

b) Karşı İspat ..................................................................................... 871

2. İspatta Kullanılacak Delillerin İspatın Konusunu Oluşturan

Vakıalarla İlişkili Olup Olmamasına Göre.......................................... 873

a) Doğrudan İspat .............................................................................. 873

b) Dolaylı İspat .................................................................................. 874

aa) Genel Olarak.................................................................................874

bb) Dolaylı İspatın Türleri..................................................................874

aaa) Emare İspatı.................................................................. 874

bbb) İlk Görünüş İspatı......................................................... 875

cc) Emare İspatı ile İlk Görünüş İspatının Karşılaştırılması .............877

3. Aranan İspat Ölçüsünün Derecesine Göre .......................................... 878

a) Genel Olarak İspat Ölçüsü Kavramı.............................................. 878

b) Tam İspat - Yaklaşık İspat............................................................. 880

VI. İspatla İlgili Yükler................................................................................... 881

1. İspat Yükü........................................................................................... 881

a) Terminolojik Tartışma................................................................... 881

b) İspat Yükü (Objektif İspat Yükü - Maddî İspat Yükü).................. 882

aa) Genel Olarak.................................................................................882

bb) İspat Yüküne İlişkin Temel Kural ve Bazı Özel Durumlar.........884

aaa) İspat Yüküne İlişkin Temel Kural ................................ 884

bbb) İspat Yüküne İlişkin Bazı Özel Durumlar .................... 886

aaaa) İspat Yükünün Kime Düştüğünün

Kanunla Belirlenmiş Olduğu Haller .............. 886

bbbb) Karineler........................................................ 888

aaaaa) Genel Olarak ..................................... 888

bbbbb) Karinelerin Türleri ............................ 889

aaaaaa) Kanunî Karineler................ 889

bbbbbb) Fiilî Karineler..................... 894

cccc) İspat Sözleşmeleri.......................................... 896

2. Delil İkame Yükü (Subjektif İspat Yükü)........................................... 897

a) Soyut Delil İkame Yükü................................................................ 900

b) Somut Delil İkame Yükü ...............................................................900

3. İddia (ve Savunma) Yükü....................................................................901

4. Somutlaştırma Yükü............................................................................902

B. Deliller ..............................................................................................................905

I. Delil Kavramı ...........................................................................................905

II. Delil Sistemleri .........................................................................................905

III. Delil Sözleşmesi........................................................................................908

1. Genel Olarak .......................................................................................908

2. Delil Sözleşmesinin Türleri.................................................................908

a) Münhasır Delil Sözleşmesi............................................................909

b) Münhasır Olmayan Delil Sözleşmesi.............................................910

3. Delil Sözleşmesinin Geçerlilik Şartları ...............................................911

IV. Delillerin Gösterilmesi..............................................................................914

1. Delillerin Kimin Tarafından Gösterileceği..........................................914

2. Delillerin Gösterilme Zamanı..............................................................915

a) Yazılı Yargılama Usûlünde ...........................................................915

b) Basit Yargılama Usûlünde .............................................................918

V. Delillerin İbrazı.........................................................................................918

1. Genel Olarak .......................................................................................918

2. Ticarî Defterlerin İbrazı ve Delil Olması ............................................922

a) Ticarî Defterlerin İbrazı.................................................................922

b) Ticarî Defterlerin Delil Olarak Kullanılması.................................924

VI. Delillerin İncelenmesi...............................................................................926

VII. İspat Hukuku Bağlamında Hukuka Aykırı Yollardan Elde Edilmiş

Olan Delillerin Durumu ............................................................................927

VIII. Delillerin Türleri .......................................................................................935

1. Genel Olarak .......................................................................................935

2. Kesin Deliller ......................................................................................936

a) Senet ..............................................................................................936

aa) Belge ve Senet Kavramları ..........................................................936

aaa) Belge Kavramı..............................................................936

bbb) Senet Kavramı ..............................................................938

bb) Senet Türleri.................................................................................943

aaa) Adî Senetler ..................................................................943

bbb) Resmî Senetler...............................................................944

aaaa) Genel Olarak ..................................................944

bbbb) Noter Senetleri ...............................................945

aaaaa) Genel Olarak ..................................... 945

bbbbb) Noter Senetlerinin Türleri ................. 945

aaaaaa) Düzenleme Biçimindeki

Noter Senetleri.................... 945

bbbbbb) Onaylama Biçimindeki

Noter Senetleri.................... 946

cccc) Yabancı Resmî Belgelerin Durumu............... 948

cc) Senetlerde Sahtelik Olgusunun İleri Sürülmesi, Sonuçları

ve Cereyan Edecek Olan Yargılama............................................953

aaa) Senetlerde Sahtelik Olgusunun İleri Sürülmesi ve

Sonuçları....................................................................... 953

aaaa) Adî Senetler Bakımından............................... 953

bbbb) Resmî Senetler Bakımından........................... 959

bbb) Senetlerde Sahtelik Olgusuna İlişkin Olarak

Cereyan Edecek Yargılama .......................................... 960

dd) Senetle İspata İlişkin Kurallar......................................................963

aaa) Senetle İspat Zorunluluğu Kuralı ................................. 963

aaaa) Genel Olarak.................................................. 963

bbbb) Senetle İspat Zorunluluğu Kuralının

İstisnaları ....................................................... 965

aaaaa) Senet Alınmasında Manevî

İmkânsızlık Bulunan Haller............... 965

bbbbb) Senet Alınmasında Maddî

İmkânsızlık Bulunan Haller............... 966

ccccc) Delil Başlangıcı................................. 967

ddddd) Diğer İstisnalar.................................. 969

bbb) Senede Karşı Senetle İspat Zorunluluğu Kuralı ........... 970

aaaa) Genel Olarak.................................................. 970

bbbb) Senede Karşı Senetle İspat Zorunluluğu

Kuralının İstisnaları ....................................... 973

b) Kesin Hüküm................................................................................. 975

c) Yemin............................................................................................ 977

aa) Genel Olarak.................................................................................977

bb) Yemin Teklifi ...............................................................................978

cc) Yemin Teklifi Üzerine Karşı Tarafın Takınabileceği

Tutumlar.......................................................................................979

dd) Kendisine Yemin Teklif Edilmiş Olan Tarafın Yemin İçin

Davet Edilmesi .............................................................................980

ee) Yeminin Edası..............................................................................980

İçindekiler 29

3. Takdirî Deliller....................................................................................983

a) Tanık Beyanı..................................................................................983

aa) Genel Olarak.................................................................................983

bb) Tanıkların Gösterilmesi................................................................986

cc) Tanıklıktan Çekinme....................................................................989

dd) Tanığın Dinlenilmesi....................................................................991

ee) Tanık Beyanlarının Değerlendirilmesi.........................................995

b) Bilirkişinin Oy ve Görüşü..............................................................996

aa) Genel Olarak Bilirkişilik ve Benzer Kurumlarla

Karşılaştırılması............................................................................996

aaa) Genel Olarak Bilirkişilik...............................................996

bbb) Bilirkişiliğin, Benzer Kurumlarla Karşılaştırılması ......998

aaaa) Bilirkişinin Tanıkla Karşılaştırılması.............998

bbbb) Bilirkişinin Aile Mahkemelerinin

İşleyişine Katkı Sağlayan Uzmanlarla

Karşılaştırılması .............................................999

cccc) Bilirkişinin Hakem-Bilirkişi ile

Karşılaştırılması ...........................................1001

bb) Hangi Hususlarda Bilirkişiye Başvurulabileceği.......................1004

aaa) Genel Olarak...............................................................1004

bbb) Örf ve Âdet Hukuku Kuralı ile Yetkili Yabancı

Hukukun Muhtevasının Tespitinde Bilirkişiye

Başvurulup Başvurulamayacağı..................................1007

aaaa) Örf ve Âdet Hukuku Kuralının Tespiti

Bağlamında Bilirkişiye Başvurulup

Başvurulamayacağı ......................................1007

bbbb) Yetkili Yabancı Hukukun Muhtevasının

Tespiti Bağlamında Bilirkişiye

Başvurulup Başvurulamayacağı...................1009

ccc) Özel ya da Teknik Bilgi Kavramları...........................1013

ddd) Bazı Tespitler ve Değerlendirmeler............................1015

cc) Bilirkişinin Sayısı, Nitelikleri ve Görevlendirilmesi.................1016

aaa) Bilirkişinin Sayısı .......................................................1016

bbb) Bilirkişinin Nitelikleri.................................................1017

ccc) Bilirkişinin Görevlendirilmesi ....................................1021

dd) Bilirkişinin Görevini Yapmaktan Yasaklı Olması ve Reddi.....1035

ee) Bilirkişilik Görevinin Kapsamı, Niteliği ve Bilirkişinin

Hukukî Statüsü ...........................................................................1037

ff) Bilirkişinin Yükümlülükleri ve Yetkileri...................................1043

aaa) Bilirkişinin Yükümlülükleri ....................................... 1043

aaaa) Bazı Hallerde Bilirkişilik Görevini Kabul

Yükümlülüğü ............................................... 1043

bbbb) Davete (Celpnameye) İcabet Etme

Yükümlülüğü ............................................... 1044

cccc) Yemin Etme Yükümlülüğü.......................... 1045

dddd) Bildirimde Bulunma Yükümlülüğü ............. 1047

eeee) Doğruyu (Gerçeği) Beyan Yükümlülüğü..... 1048

ffff) Tarafsız Davranma Yükümlülüğü................ 1050

gggg) Görevini Sadakat ve Özenle Yerine

Getirme Yükümlülüğü ................................. 1055

hhhh) Görevini Bizzat Yerine Getirme

Yükümlülüğü ............................................... 1056

ıııı) Sır Saklama Yükümlülüğü........................... 1058

iiii) Bazı Hallerde Tarafların Reddetmesini

Beklemeden Kendisinin Görevden

Alınmasını İsteme yahut Kendi Kendisini

Reddetme Yükümlülüğü.............................. 1059

jjjj) Kurul Olarak Görevlendirilme Halinde

İstişâre ve Müzakerelerde Bulunma

Yükümlülüğü ............................................... 1061

kkkk) Kendisini Görevlendiren Makamla İlişki

İçinde Bulunma Yükümlülüğü..................... 1062

llll) Bilirkişilik Görevinin Saygınlığını

Koruma ve Adalete Duyulan Güveni

Sarsıcı Tutum ve Davranışlardan

Kaçınma Yükümlülüğü................................ 1063

mmmm) Menfaat Elde Etme Yasağına Uyma

Yükümlülüğü ............................................... 1064

nnnn) Reklâm Yasağına Uyma Yükümlülüğü ....... 1065

oooo) Süresi İçerisinde, Bilgisine Başvurulan

Konuda Oy ve Görüş Bildirme

Yükümlülüğü ............................................... 1066

aaaaa) Genel Olarak ................................... 1066

bbbbb) Bilirkişinin Görev Alanı ile

Sınırlarının Belirlenmesi ................. 1067

ccccc) Bilirkişi İncelemesi ......................... 1070

ddddd) Bilirkişinin Oy ve Görüşünü

Açıklaması....................................... 1071

aaaaaa) Genel Olarak .................... 1071

İçindekiler 31

bbbbbb) Bilirkişinin Oy ve

Görüşünü Sözlü Olarak

Açıklaması........................1072

cccccc) Bilirkişinin Oy ve

Görüşünü Yazılı Olarak

Bildirmesi .........................1074

a’) Genel Olarak

Bilirkişi Raporu ve

Raporla Eklerinin

Tevdi ve Süresi ..........1074

b’) Bilirkişi Raporuna

İtiraz ve İtiraz

Üzerine

Mahkemece

Alınabilecek Olan

Kararlar......................1079

eeeee) Bilirkişinin Oy ve Görüşünün

Değerlendirilmesi ............................1081

bbb) Bilirkişinin Yetkileri...................................................1086

aaaa) Ücret ve Giderlerinin Ödenmesini Talep

Etme Yetkisi.................................................1086

aaaaa) Genel Olarak....................................1086

bbbbb) Bilirkişi Ücretinin Tutarının

Belirlenmesi.....................................1086

ccccc) Bilirkişi Ücretinin Ödenmesi ve

Ödenecek Olan Ücretin Kimin

Tarafından Karşılanacağı.................1088

bbbb) Bilirkişinin Çekinme Yetkisi........................1091

cccc) Bilgi Alma Yetkisi .......................................1092

dddd) İnceleme Konusunu Teşkil Eden Nesne,

Eşya yahut Kişi Üzerinde Bazı

Tasarruflarda Bulunabilme Yetkisi ..............1094

gg) Bilirkişinin Sorumluluğu............................................................1095

aaa) Bilirkişinin Hukukî Sorumluluğu ...............................1095

aaaa) Genel Olarak ................................................1095

bbbb) Bilirkişinin, Raporun Hazırlanmasından

Önceki Evrede Rapora Hazırlık

Bağlamında Gerçekleştirmiş Olduğu

Tasarruflardan Kaynaklanan Zararlardan

Doğan Hukukî Sorumluluğu ........................1095

cccc) Bilirkişinin Gerçeğe Aykırı Rapor

Vermiş Olmasından Kaynaklanan

Zararlardan Doğan Hukukî Sorumluluğu ....... 1096

aaaaa) Genel Olarak ................................... 1096

bbbbb) Devletin Sorumluluğunun

Doğabilmesi İçin Varlığı Gereken

Şartlar.............................................. 1098

ccccc) Tazminat Davasının Açılacağı

Mahkeme ve Uygulanacak Olan

Usûl................................................. 1099

ddddd) Devletin Kusurlu Bilirkişiye

Rücû Etmesi .................................... 1102

bbb) Bilirkişinin Disiplin Sorumluluğu .............................. 1103

ccc) Bilirkişinin Cezaî Sorumluluğu.................................. 1107

aaaa) Bilirkişinin Türk Ceza Kanunu

Bağlamında Hukukî Durumu....................... 1107

bbbb) Bilirkişinin Kendisine Karşı İşlenecek

Olan Suçlar .................................................. 1108

cccc) Bilirkişi Tarafından İşlenebilecek Olan

Suçlar........................................................... 1109

c) Keşif İncelemesi.......................................................................... 1112

aa) Genel Olarak...............................................................................1112

bb) Keşfe Katlanma Zorunluluğu.....................................................1115

aaa) Genel Olarak............................................................... 1115

bbb) Soybağının Tespitiyle İlgili Davalar Bağlamında

Keşfe Katlanma Zorunluluğu ..................................... 1117

C. Uzman Görüşü .............................................................................................. 1124

I. Genel Olarak........................................................................................... 1124

II. Uzmanın (Taraf Bilirkişisinin) Bilirkişi ile Karşılaştırılması ................. 1129

§ 31. Sözlü Yargılama

§ 32. Kararlar

A. Genel Olarak Karar Kavramı...................................................................... 1137

B. Verilebilecek Olan Karar Türleri................................................................ 1138

I. Ara Kararları........................................................................................... 1138

II. Nihaî Kararlar......................................................................................... 1141

1. Genel Olarak ..................................................................................... 1141

2. Nihaî Kararların Türleri .................................................................... 1141

a) Usûle İlişkin Nihaî Kararlar.........................................................1142

b) Hüküm (Esasa İlişkin Nihaî Kararlar) .........................................1142

aa) Genel Olarak...............................................................................1142

bb) Şarta Bağlı Hüküm Verilip Verilemeyeceği Sorunu.................1144

cc) Hükmün İçeriği ..........................................................................1150

dd) Hükmün Verilmesi ve Taraflara Bildirilmesi............................1152

ee) Hükmün Doğurduğu Sonuçlar...................................................1155

ff) Hükmün Tavzihi.........................................................................1156

aaa) Genel Olarak...............................................................1156

bbb) Tavzih Talebinde Bulunulması ve İncelenmesi ..........1157

gg) Hükmün Tashihi.........................................................................1158

hh) Hükmün Tamamlanması............................................................1159

ıı) Hükmün Esasına İlişkin Sakatlıklar...........................................1160

aaa) Yok Hüküm ................................................................1160

bbb) Etkisiz Hüküm ............................................................1162

c) Hüküm Verilmesine İhtiyaç Kalmadan Davayı Sona Erdiren

Haller...........................................................................................1163

aa) Davaya Son Veren Taraf İşlemleri ............................................1163

aaa) Davadan Feragat ........................................................1163

aaaa) Davadan Feragatin Tanımı ve Hukukî

Niteliği .........................................................1163

bbbb) Davadan Feragatin Şekli ..............................1168

cccc) Davadan Feragatin Hükmü ..........................1170

dddd) Davadan Feragatin İptali..............................1173

eeee) Davadan Feragatin Davanın Geri

Alınması ile Karşılaştırılması.......................1174

bbb) Davayı Kabul..............................................................1176

aaaa) Davayı Kabulün Tanımı ve Hukukî

Niteliği .........................................................1176

bbbb) Davayı Kabulün Şekli ..................................1180

cccc) Davayı Kabulün Hükümleri .........................1182

aaaaa) Davayı Sona Erdirme.......................1182

bbbbb) Cebrî İcra Yoluyla Yerine

Getirilebilme....................................1185

dddd) Davayı Kabulün İptali..................................1187

eeee) Davayı Kabulün İkrar ile

Karşılaştırılması ...........................................1188

ccc) Sulh ............................................................................1189

aaaa) Sulhün Tanımı, İçeriği ve Hukukî Niteliği .. 1189

bbbb) Sulhün Şekli................................................. 1194

cccc) Sulhün Hükümleri........................................ 1197

aaaaa) Davanın Sona Ermesini Sağlama .... 1197

bbbbb) Cebrî İcra Yoluyla Yerine

Getirilebilme ................................... 1202

dddd) Sulhün İptali ................................................ 1203

bb) Davanın Konusuz Kalması ........................................................1205

§ 33. Yargılama Harç ve Giderleri

A. Yargılama Harçları....................................................................................... 1207

I. Genel Olarak........................................................................................... 1207

II. Kapsamı.................................................................................................. 1208

1. Başvurma Harcı ................................................................................ 1208

2. Karar ve İlâm Harcı .......................................................................... 1208

3. Celse Harcı........................................................................................ 1210

B. Yargılama Giderleri...................................................................................... 1210

I. Genel Olarak........................................................................................... 1210

II. Vekâlet Ücreti......................................................................................... 1213

C. Yargılama Harç ve Giderlerinin Kime Yükletileceği................................. 1217

§ 34. Adlî Yardım

A. Genel Olarak ................................................................................................. 1223

B. Adlî Yardımdan Yararlanabilecek Olan Kişiler ........................................ 1224

C. Adlî Yardım Talebinde Bulunulabilmesi İçin Varlığı Gereken

Koşullar.......................................................................................................... 1225

D. Adlî Yardım Talebinde Bulunulması, Talebin İncelenmesi ve Karara

Bağlanması..................................................................................................... 1227

§ 35. Basit Yargılama Usûlü

A. Genel Olarak ................................................................................................. 1231

B. Basit Yargılama Usûlüne Tâbi Olan Dava ve İşler .................................... 1231

C. Basit Yargılama Usûlünün Özellikleri ........................................................ 1233

BİBLİYOGRAFYA

Acar, A. E. : Medenî Muhakeme Hukukunda Elektronik İmzalı Belgelerin Delil Niteliği, İstanbul 2013.

Aday, N. : Avukatlık Hukukunun Genel Esasları, İstanbul 1994.

Akcan, R./Albayrak, H. : Tebligat Hukuku, Güncellenmiş 2. B., Ankara 2015.

Akıncı, Z. : Milletlerarası Özel Hukuk Ders Kitabı, İstanbul 2020.

Akıntürk, T. : Türk Medenî Kanunu’na Uyarlanmış Aile Hukuku, C. II, Ankara 2002.

Akkaya, T. : Medeni Usul Hukukunda İstinaf, Ankara 2009.

Aktepe Artık, S. : Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Kararları Işığında Medenî Usûl Hukukunda Adil Yargılanma Hakkı, Ankara 2014.

Akyol Aslan, L. : Medenî Usûl Hukukunda Davadan Feragat, Ankara 2011.

Akyol, Ş. : Tam Üçüncü Kişi Yararına Sözleşme, Ankara 1976 (Akyol- Sözleşme).

Akyol, Ş. : Hukuk Usûlünde Bilirkişilerle İlgili Bazı Problemler (Mukayeseli Hukukta Bilirkişilik ve Sorunları, Yargıtay’ın 125. Yıl Yayını, Ankara 1992, s.57-76).

 Metinde, birden fazla eserine yollama yapılmış bulunan yazarlarının eserlerinin,

kısaltılmış şekilleri, bibliyografyada, parantez içinde gösterilmiştir. Bibliyografyada kısaltılmış şekilleri ayrıca gösterilmemiş olan eserler, ilke olarak, metinde

yalnızca yazarlarının soyadı ile anılmıştır. Ayrıca, bir yazarın, birden fazla eserine atıf yapılmış olmasına rağmen, metinde yalnızca bir kez kullanılmış olan

eserlerinin kısaltılmış şekillerine de, bibliyografyada, parantez içinde yer verilmemiştir.

36 Bibliyografya Alangoya, Y. : İhtilâf Konusu Hakkındaki Doktrinin Durumu (İÜHFM., 1968/3-4, s.288-303).

Alangoya, Y. : Yargılama Sırasında Tarafta (Yanda) İradî Olarak Meydana Gelen Değişme Hakkında Düşünceler (MHAD., 1969/5, s.124-190) (Alangoya- Tarafta İradî Değişme).

Alangoya, Y. : Medenî Usûl Hukukunda Vakıaların ve Delillerin Toplanmasına İlişkin İlkeler, İstanbul 1979

(Alangoya-Vakıalar ve Deliller).

Alangoya, Y. : Medenî Usûl Hukukunda Dava Ortakları (Tarafların Taaddüdü), İstanbul 1999.

Alangoya, Y. : Kısmî Dava Hususunda Yargıtay Hukuk Genel Kurulu’nun Bir Kararı Hakkında, (BÜHF Kazancı Hukuk Dergisi, 2004/2, s.27-38).

Alangoya, Y./ Yıldırım, K./ Deren Yıldırım, N. : Medenî Usûl Hukuku Esasları, 7. B., İstanbul 2009.

Albayrak, H. : Medenî Usûl ve İcra-İflâs Hukukunda Yaklaşık İspat, Ankara 2013.

Albayrak, H. : Kalem Mevzuatı (Yazı İşleri) Ders Kitabı, Ankara 2021.

Altan, İ. : Adil Yargılanma Hakkı (TNBHD., 2004/122,s.36-62).

Altaş, H. : Medenî Hukuk Başlangıç Hükümleri, Ankara 2014.

Ansay, S. Ş. : Hukuk Yargılama Usûlleri, 7. B., Ankara 1960 (Ansay, Usûl).

Aral, F. : Türk Borçlar Hukukunda Takas, 2. B., Ankara 2010.

Aras, B. : Karşılaştırmalı Hukukta Aile Mahkemeleri ve

Türk Aile Mahkemelerinin Yapısı (ABD., 2006/2, s.89-114).

Aras, B. : Aile Mahkemelerinde Yargılama Usûlü (ABD., 2007/2, s.158-178).

Aras, B. : Boşanma Davalarında Yargılama Usûlü ve Aile Mahkemeleri, 2. B., Ankara 2011.

Bibliyografya 37

Arens, P. : Streitgegenstand und Rechtskraft im aktienrechtlichen Anfechtungsverfahren, Bielefeld 1960.

Arens, P. : Willensmängel bei Parteihandlungen im Zivilprozess, Berlin, Zürich 1968.

Arens, P. : Zivilprozessrecht, 4. überarbeitete Auflage, München 1988 (Arens- Zivilprozessrecht).

Arkan, S. : Ticarî İşletme Hukuku, 20. B., Ankara 2015.

Arndt, H. : Die Haftung des gerichtlichen Sachverständigen,(DRiZ., 1973/8, s.272-273).

Arsebük, E. : Borçlar Hukuku, C. I-II, 3. B., Ankara 1950.

Arslan, R. : Medenî Usûl Hukukunda Yargılamanın Yenilenmesi, Ankara 1977 (Arslan- Yargılamanın Yenilenmesi).

Arslan, A. S. : 6100 Sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu Çerçevesinde Medenî Usûl Hukukunda Delillerin Toplanması ve Doğrudanlık İlkesi, Ankara 2012 (Arslan- Doğrudanlık İlkesi).

Arslan, R. : Kesin Hüküm İhtiyacı ve Yanılma Gerçeği (ABD, 1988/6, s.722-737) (Arslan- Kesin Hüküm İhtiyacı).

Arslan, R. : Bilirkişilik Uygulaması ve Bu Uygulamaya Yargıtay’ın Etkisi (YD., 1989/4, s.156-183) (ArslanBilirkişilik Uygulaması).

Arslan, R. : Medenî Usûl Hukukunda Dürüstlük Kuralı, Ankara 1989 (Arslan- Dürüstlük).

Arslan, R. : Bilirkişilik, Sorunlar ve Çözüm Önerileri, (Yargı Reformu 2000, Sempozyum, İzmir 2000 (Arslan- Sempozyum).

Arslan, R./Tanrıver, S. : Yargı Örgütü Hukuku Ders Kitabı, Genişletilmiş, Tümüyle Gözden Geçirilmiş ve Yenilenmiş 2. B.,

Ankara 2001.

Arslan, R./Yılmaz, E./ Taşpınar Ayvaz, S./ Hanağası, E. : Medenî Usûl Hukuku, 9. B., Ankara 2023.

Arslanlı, H. : Ticarî Bey, C. I, 3. B., İstanbul 1952.

Asmann, D. : Das Verfahren der Stufenklage, Köln Berlin Bonn München 1990.

38 Bibliyografya

Aşçıoğlu, Ç. : Yargılama Çalışmalarında (Hukuk Davalarında) Nitelendirme ve Bilirkişinin Ödevi (Mukayeseli Hukukta Bilirkişilik ve Sorunları, Yargıtay’ın

125. Yıl Yayını, Ankara 1992, s.77-95).

Aşçıoğlu, Ç. : Bilirkişi Görevinin Sınırları (II. Bilirkişi Eğitim

Semineri, TÜRMOB Yayınları, Ankara 2000, s.31-40).

Aşık, İ. : Hukuk Muhakemeleri Kanunu’na Göre Yetki Sözleşmeleri (TBBD, 2011/97, s.11-48) (AşıkYetki Sözleşmeleri).

Aşık, İ. : Medenî Usûl Hukukunda Bekletici Sorun, Ankara 2012 (Aşık- Bekletici Sorun).

Aşık, İ. : Medenî Usûl Hukukunda Keşif, Ankara 2019. (Aşık- Keşif).

Atalay, O. : Emare İspatı (MBD., 1990/70, s.7-22).

Atalay, O. : Medenî Usûl Hukukunda Menfî Vakıaların İspatı, İzmir 2001 (Atalay- Menfî Vakıalar).

Atalay, O. : Adi Senetler Hakkında Sahtelik İddiası ve Sonuçları (Ersin Çamoğlu’na Armağan, İstanbul 2013, s.547-556).

Atalı, M. : Medenî Usûl Hukukunda Davanın İhbarı, Ankara 2007.

Atalı, M. : Medenî Usûl Hukukunda Hâkimin Vakıalar

Hakkında Dava Dışında Edindiği (Şahsî) Bilgisini Kullanması (Haluk Konuralp Anısına Armağan, C. I, Ankara 2009, s.139-161) (AtalıHâkimin Şahsî Bilgisi).

Atalı, M. : “6754 sayılı Bilirkişilik Kanunu ve Hukuki Konularda Bilirkişilik”, (AÜHFD., C.65, Sa.4, 2016, s.3271-3282).

Atalı, M./Ermenek, İ./

Erdoğan, E. : Medenî Usûl Hukuku, 6. B., Ankara 2023.

Aybay, A. : Kira Tespiti Hakkındaki Kararların Zaman Bakımından Etkisi Meselesi (ABD., 1966/3, s.450-495).

Ayiter, K. : Medenî Hukukta Tasarruf Muameleleri, Ankara 1953.

Bibliyografya 39

Bakıcı, S. : Ceza Adaletinde “Bilirkişi”, (II. Bilirkişi Eğitim

Semineri, TÜRMOB Yayınları, Ankara 2000, s.79-125).

Balgiano, C. : Zur Lehre vom Klagegrund (ZZP., 1888/12,s.454-469).

Ballon, O. J. : Einführung in das österreichisches Zivilprozessrecht, Streitiges Verfahren, 3. Auflage, Graz 1992.

Balta, T. B. : İdare Hukuku I, Genel Konular, Ankara 1970-1972.

Bartling, H. : Die Haftung für fehlerhafte Gutachten der beauftragten Sachverständigen im Spannungsfeld von Deliktsrecht und Staatshaftungsrecht, Diss., Göttingen 1982.

Başözen, A. : Medenî Usûl Hukukunda İlk Görünüş İspatı, Ankara 2010.

Başpınar, V. : Vekilin (Avukatın, Hekimin, Mimarın, Bankanın) Özen Borcundan Doğan Sorumluluğu, 2. B., Ankara 2004.

Baumann, J. : Grundbegriffe und Verfahrensprinzipien des Zivilprozeßrechts, 2., überarbeitete Auflage, Stuttgart Berlin Köln Mainz (Tarihsiz).

Baumgärtel, G. : Wesen und Begriff der Prozesshandlung einer

Partei im Zivilprozess, 2. Aufl., Köln Berlin Bonn

München 1972. (Baumgärtel- Zivilprozess).

Baumgärtel, G. : Zur Lehre vom Streitgegenstand (JuS., 1974/2, s.69-75) (Baumgärtel- Streitgegenstand).

Baur, F./Grunsky, W. : Zivilprozessrecht, Berlin 1991.

Bayerlein, W. : Praxishandbuch Sachverständigenrecht, München 1990.

Baygın, C./Nar, A. : Medenî Hukuk Dersler- I Başlangıç Hükümleri ve Kişiler Hukuku, 3. B., Ankara 2019.

Belgesay, M. R. : Hukuk Usûlü Muhakemeleri Kanunu Şerhi, İstanbul 1939 (Belgesay- Şerh).

Belgesay, M. R. : İhtisas Mahkemeleri ile Genel Mahkemeler Arasındaki Vazife İhtilâfları (İÜHFM., 1943/1-2, s.249-256) (Belgesay- İhtisas Mahkemeleri).

40 Bibliyografya

Belgesay, M. R. : Hukuk Usûlü Muhakemeleri Şerhi, İspat Teorisi, İstanbul 1950.

Berger, C. : Die Subjektiven Grenzen der Rechtskraft bei der Prozeßstandschaft, Köln-Berlin-Bonn-München 1992.

Berker, K. : İkrar Parçalanamaz (HBM., 1938, s.5736-5741).

Berki, A. H. : Kanunlarımızda İkrar ve Hükmü (AD., 1936/2, s.1465-1470).

Berki, A. H. : İkrarın Tecezzisi ve Ademi Tecezzisi Meselesi (AD., 1937) (Berki- İkrarın Tecezzisi).

Berki, A. H. : İkrar ve Kabul (MHD., 1959/2, s.54-56).

Berki, A. H. : Sulh ve İbra (AD., 1962/12, s.753-756).

Berkin, N. : İflâs Hukukunda Konkordato, İstanbul 1948

(Berkin- Konkordato).

Berkin, N. : Medenî Usûl Hukuku Esasları, İstanbul 1967

(Berkin- Usûl).

Berkin, N. : Tatbikatçılara Medenî Usûl Hukuku Rehberi,

İstanbul 1980 (Berkin- Rehber).

Bettermann, K. A. : Rechtshängigkeit und Rechtsschutzform, Detmold Frankfurt am Main, Berlin 1949.

Bilge, N. : Medenî Yargılama Hukuku Dersleri, 2. B., Ankara 1967 (Bilge- Usûl).

Bilge, N. : Son Anayasa Değişikliğine Göre Tabiî Hâkim ve

Savcı Teminatı (Prof. Dr. Hüseyin Cahit Oğuzoğlu’na Armağan, Ankara 1972, s.571-585).

Bilge, N./Önen, E. : Medenî Yargılama Hukuku Dersleri, 3. B., Ankara 1978.

Bischofberger, W. : Parteiwechsel im Zivilprozess unter Berücksichtigung des deutschen und des zürcherischen Zivilprozessrechts, Diss., Zürich 1973.

Blomeyer, A. : Zum Urteilsgegenstand im Leistungsprozeß

(Festschrift für Friedrich Lent zum 75. Geburtstag, München und Berlin 1957, s.43-88)

(Blomeyer- Urteilsgegenstand).

Bibliyografya 41

Blomeyer, A. : Zivilprozessrecht, 2. Auflage, Berlin 1985 (Blomeyer-Zivilprozessrecht).

Blomeyer, J. : Schadenersatzansprüche des im Unterlegenen wegen Fehlerverhaltens Dritter, Köln Berlin

Bonn München 1972 (Blomeyer, J).

Bodmer, B. : Die allgemeine Feststellungsklage im schweizerischen Privatrecht, Basel und Frankfurt am Main 1984.

Bolayır, N. : Hukuk Muhakemeleri Kanunu’na Göre Yetki Sözleşmeleri (İBD, 2011/5, s.131-147) (BolayırYetki Sözleşmeleri).

Bolayır, N. : Medenî Usûl Hukukunda İspat Hakkı ve İspat Hakkının Sınırları (Prof. Dr. Ejder Yılmaz’a Armağan, C. I, Ankara 2014, s.553-585) (Bolayırİspat Hakkı).

Bolayır, N. : Hukuk Yargılamasında Delillerin Toplanmasında Tarafların ve Hâkimin Rolü, İstanbul 2014 (Bolayır- Delillerin Toplanması).

Bolayır, N. : Medenî Usûl Hukukunda Hâkimin Hukuku Re’sen Uygulaması, İstanbul 2019 (BolayırHâkimin Hukuku Re’sen Uygulaması).

Bolayır, N. : Fransız Hukukunda Amicus Curiae (Mahkeme Dostu) Kurumu (GSÜHFD, 2021/1, s.803-833)

(Bolayır- Amicus Curiae).

Bolayır, N. : Fransız Hukuku’ndaki Düzenlemeler Işığında Ses ve Görüntü Nakledilmesi Yoluyla Duruşmaların İcrası (GSÜHFD, 2020/2, s.1175-1203)

(Bolayır- Ses ve Görüntü Nakledilmesi).

Boran Güneysu, N. : Medenî Usûl Hukukunda Karar, Ankara 2014.

Börü, L. : Sıfat ve Davayı Takip Yetkisi (Batider, 2011/3, s.249-278) (Börü- Sıfat).

Börü, L. : Dava Konusunun Devri, Ankara 2012 (BörüDava Konusu).

Börü, L. : Kambiyo Senetlerine Özgü Haciz Yoluyla Takipte İmzaya İtirazın Takibi Durdurup Durdurmayacağının Değerlendirilmesi (BATİDER, 2012/4, s.257-265).

42 Bibliyografya

Börü, L. : Tarafta (İradî) Değişim (HMK m.124) (Prof. Dr.

Ejder Yılmaz’a Armağan, C.I, Ankara 2014, s.587-629) (Börü- Tarafta İradî Değişim).

Bötticher, E. : Zur Lehre vom Streitgegenstand im Eheprozess

(Festgabe für Leo Rosenberg, München und Berlin 1949).

Brehm, W. : Freiwillige Gerichtsbarkeit, 3. neuebearbeitete

Auflage, Stuttgart München Hannover Berlin Weimar Dresden 2000.

Bruns, R. : Zivilprozessrecht, München 1979.

Budak, A. C. : Hukuk Muhakemeleri Kanunu’na Göre Yetki Sözleşmeleri (MİHDER., 2012/1, s.1-25).

Budak, A. C. : Belirsiz Alacak Davası (Bankacılar Dergisi, Ocak 2015 Özel Sayı, s.82-86).

Budak, A. C./

Karaaslan, V. : 7251 Sayılı Kanunla Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nda Yapılan Değişiklikler (İBD., 2020/5, s.15-50).

Budak, A. C./

Karaaslan, V. : Medenî Usûl Hukuku, 7. B., İstanbul 2023 (Budak/Karaaslan- Usûl).

Bunsen, F. : Die Parteien im Ciliprozessse (ZZP., 1899/26 s.197-321).

Büllon, O. J. : Einführung in das österreichische Zivilprozessrecht, Streitiges Verfahren, 3. Auflage, Graz 1992.

Bülow, O. : Geständnisrecht. Ein Beitrag zur allgemeinen

Theorie der Rechtshandlungen, Freiburg İ.B., Leipzig und Tübingen 1899.

Centel, N. : Ceza Muhakemesi Hukukunda Hâkimin Tarafsızlığı, İstanbul 1996 (Centel- Hâkimin Tarafsızlığı).

Centel, N. : Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesine Göre Mahkemelerin Bağımsızlığı ve Tarafsızlığı ve Türk Hukuku (Prof. Dr. Nurullah Kunter’e Armağan, İstanbul 1998, s.45-57) (Centel- Kunter’e Armağan).

Centel, N./ Zafer, H. : Ceza Muhakemesi Hukuku, Yenilenmiş ve Gözden Geçirilmiş 7. B., İstanbul 2010.

Bibliyografya 43

Ceylan, E. : Türk Hukukunda Aile Mahkemelerinin Yasal

Çerçevesi ve Uygulama Sorunları (Legal Hukuk Dergisi, 2010/96, s.4267-4284).

Cramer, O. : Probleme des Festellungsinteresses im Zivilprozeß, Freiburg 1927.

Çalışır, K. T. : Teori ve Pratikte Yargı Bağımsızlığı, Ankara 2011.

Çayan, G. : Medenî Usûl Hukukunda Bilirkişilik Müessesesi, İstanbul 2013.

Çetin, S./Ateş, D. : Avukatlık ve Noterlik Hukuku, 4.B., Ankara 2021.

Çil, Ş./ Kar, B. : 6100 Sayılı HMK’ya Göre İş Yargısında Belirsiz Alacak Davası ve Kısmî Dava, 2. B., Ankara 2013.

Damm, R. : Die zivilrechtliche Haftung des gerichtlichen

Sachverständigen (JuS., 1976/6, s.359-363).

Damrau, J. : Münchener Kommentar zur Zivilprozessordnung Band II, §§ 355-802, München 1992.

de Boor, H. O. : Zur Lehre vom Parteiwechsel und vom Parteibegriff, Leipzig 1941.

Deixler-Hübner, A. : Die Nebenparteien im Zivilprozeß, Wien 1993

Deliduman, S. : Tebligat Hukuku Bilgisi, 5. B., Ankara 2014.

Demircioğlu, Y. : Medenî Usûl Hukukunda İnsan Hakları ve Adil Yargılanma Güvenceleri, Ankara 2007.

Deren Yıldırım, N. : Türk İsviçre ve Alman Medenî Usûl Hukukunda Kesin Hükmün Sübjektif Sınırları, İstanbul 1996

(Deren Yıldırım- Kesin Hüküm).

Deren Yıldırım, N. : Aile Mahkemelerinin Görevi ve Uygulamaları

(Prof. Dr. Zahit İmre’ye Armağan, İstanbul 2009, s.245-260).

Deryal, Y. : Türk Hukukunda Bilirkişilik, 4. B., Ankara 2012.

Deynekli, A. : Medenî Usûl Hukukunda Islah, Ankara 2013.

Direnisa E. : Medenî Yargılamada Ön İnceleme Aşaması, İstanbul 2021.

Domaniç, H. : Hukukta Kaziyyei Muhkeme ve Nisbi Kuvveti, İstanbul 1964.

44 Bibliyografya

Domenig, J. E. : Die Verhütung widersprechender Zivilurteile, insbesondere durch den Gerichtsstand des Sachzusammenhangs, Aarau 1954.

Donay, S. : İnsan Hakları Açısından Sanığın Hakları ve Türk Hukuku, İstanbul 1982.

Dönmez, B. : Yeni CMK’da Bilirkişi Kavramı (Prof. Dr. Ünal Narmanlıoğlu’na Armağan, DEÜHFD., Özel Sayı, İzmir 2007, s.1145-1177).

Dural, M./Sarı, S. : Türk Özel Hukuku, C. I, Temel Kavramlar ve Medenî Kanunun Başlangıç Hükümleri, İstanbul 2021.

Dural, M./ Öğüz, T. : Türk Özel Hukuku, C. II, Kişiler Hukuku, İstanbul 2009.

Dural, M./Öğüz, T./

Gümüş, M. A. : Aile Hukuku, C. III, 7. B., İstanbul 2013.

Duran, L. : Anayasa Mahkemesine Göre Türkiye’nin Hukuk

Düzeni II, (OAİD., 1986, C. 19/2, S.18, s.3-28).

Duran, L. : İdare Hukuku Ders Notları, İstanbul 1982.

Dursun Aksoy, S. : Soybağının Belirlenmesi Bakımından MK m.284 ve HMK m.292’nin Değerlendirilmesi (BÜHF Kazancı Hakemli Hukuk Dergisi, 2012/95-96,s.109-124).

Düzgün, Ü. A. : Noterlerin Mesleki Sorumluluk Sigortası,

(GÜHFD., 2013/1-2, s.491-511).

Edis, S. : Hukukun Uygulanmasında Yargıca Tanınmış Takdir Yetkisi, (AÜHFD, 1973/1-4, s.169-196)

(Edis- Takdir Hakkı).

Edis, S. : Medenî Hukuka Giriş ve Başlangıç Hükümleri,Ankara 1979 (Edis - Başlangıç).

Effiminiadis Y. : İkrarın Tecezzi Etmemesi Mutlak Bir Kaide Olarak Tatbik Olunabilir mi? (HB., 1939, s.5984-5993).

Eickmeier, J. : Die Haftung des gerichtlichen Sachverständigen für Vermögensschaden, Köln Berlin Bonn München 1993.

Ercan, İ. : Aile Mahkemesinde Uyuşmazlıkların Sulh Yoluyla Çözümlenmesi (Prof. Dr. Yavuz Alangoya

Bibliyografya 45

İçin Armağan, İstanbul 2007, s.63-102) (ErcanAile Mahkemesi).

Ercan, İ. : Belirsiz Alacak ve Tespit Davası, Konya 2013 (Ercan- Belirsiz Alacak Davası).

Erdem, M. : Özel Hukukta Zamanaşımı, Ankara 2010.

Erdoğan, E. : Paylı Mülkiyete Konu Eşyada Mecburi Dava Arkadaşlığı ve Davayı Birlikte Açma Zorunluluğunun Usûl Hukuku Açısından Değerlendirilmesi (MİHDER., 2013/2, s.183-211).

Erdoğan, E. : Medenî Usûl Hukuku Kurallarının Yer Bakımından Uygulanması, Ankara 2016 (Erdoğan- Yer

Bakımından Uygulanma).

Erdoğan, E./

Üçüncü, S.H. : “Bilirkişilik Kurumu ve Bilirkişi Raporunun Delil Değerine İlişkin Bazı Sorunlar”, (HÜHFD., C.10, S. 1, sa. 354-387).

Erdoğan, G. : Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Kararları Işığında Medenî Yargıda Adil Yargılanma Hakkı, Ankara 2011.

Erdoğmuş, B. : Hukukta Latince Teknik Terimler Özlü Sözler, 1.B., İstanbul 2004.

Erdönmez, G. : Hukuk Muhakemeleri Kanunu’na Göre Delillerin Gösterilmesi ve İbrazı (İBD., 2013/5, s.15-53)

(Erdönmez- Delillerin Gösterilmesi).

Erdönmez, G. : Medenî Usûl Hukukunda Belgelerin İbrazı Mecburîyeti, 2. B., İstanbul 2014 (Erdönmez- Belgelerin İbrazı).

Erem, F. : Ceza Davası Yönünden “Tabiî Hâkim” Kavramı, Ankara 1963.

Eren, F. : Borçlar Hukuku Genel Hükümler, 18. B., Ankara 2015.

Ergenekon, Y. : Türk Borçlar Hukukunda Müruruzamanın Katı (ve Tatili ile Mukayese), Ankara 1960.

Ergüven, S. N. : Uluslararası Hukukta, Diplomatik Ayrıcalıklar ve ABD’nin Tahran’daki Diplomasi Temsilcileri ile Konsolosluk Görevlileri Davası (Prof. Dr. Erdal Onar’a Armağan, C. I, Ankara 2013, s.655-716).

46 Bibliyografya

Erişir, E. : Medenî Usûl Hukukunda Taraf Ehliyeti, İzmir 2007 (Erişir- Taraf Ehliyeti).

Erişir, E. : Geçici Hukukî Korumanın Temelleri ve İhtiyatî Tedbir Türleri, İstanbul 2013 (Erişir- Geçici Hukukî Koruma).

Erman, S. : Ceza Tatbikat ve Takibatında Memur (AÜSBFD., 1947/3-4, s.235-276).

Ermenek, İ. : Medenî Usûl Hukukunda Davaların Birleştirilmesi ve Ayrılması, Ankara 2014.

Ersoy, U. : Ceza Muhakemesinin Amacı Üzerine Eleştirel Yaklaşım, (Uğur Alacakaptan’a Armağan, İstanbul 2008, s.291-299) (Ersoy- Amaç).

Ersoy, Y. : Türk Ceza Hukukunda Bilirkişilik ve Uygulamadan Sorunlar (Hukuk Kurultayı 2000, C. II, Ankara 2000, s.425-465).

Ertaş, Ş. : Manevi Tazminatın Hukukî Niteliği ve Miktarının Tespiti (Prof. Dr. İlhan E. Postacıoğlu’na Armağan, İstanbul 1990, s.65-111).

Erturgut, M. : Medenî Usûl Hukukunda Elektronik İmzalı Belgelerin Delil Olarak Değerlendirilmesi, Ankara 2004.

Escher, A. : Das Erbrecht, Erste Abteilung: Die Erben (Art.

457-536), Zürich 1959.

Esirgen Örsten, S. : Osmanlıdan Cumhuriyete Noterliğin Gelişimi,(Türk Hukuk Tarihi Kongresi Bildirileri, C.I, İstanbul 2017.

Erzurumlı Işık, N. : Medeni Usul Hukukunda Yorum- Hukuk Yaratma ve İçtihadı Birleştirme Kararları, İstanbul 2023.

Fabricius, F. : Relativität der Rechtsfähigkeit, München- Berlin 1963.

Fasching, H. : Zivilprozessrecht, Lehr-und Handbuch, 2. Auflage, Wien 1990 (Fasching- Lehrbuch).

Feyzioğlu, N. : Borçlar Hukuku Genel Hükümler, C. II, İstanbul 1977.

Fischer, O. : Das Problem der ldentität und Neuheit mit besonderer Berücksichtigung Spezifikation (Fest-

Bibliyografya 47

gabe zum Doktor- Jubiläum Dr. Rudolph von Jhering Breslau 1892, s.1-74).

Franko, N. : Şeref ve Haysiyete Tecavüzden Doğan Manevi Zararın Tazmini, Ankara 1973.

Gaul, H.F. : Zur Frage nach dem Zweck des Zivilprozesses, (Archive für die zivilistische Praxis, 1968, s.27-62).

Giray, E. : Fikri ve Sınai Mülkiyet Hukukunda Arabuluculuk (Ticarî Uyuşmazlıklarda Zorunlu Arabuluculuk, Ankara 2019, s.29-40).

Goldschmidt, J. : Zivilprozeßrecht, Aalen, 1969.

Gölcüklü, F./

Gözübüyük, Ş. : Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve Uygulaması, 3. B., Ankara 2002. 

Görgün, Ş./Börü, L/

Toraman, B./Kodakoğlu, M./ : Medenî Usûl Hukuku, 9. B., Ankara 2020.

Görgün, Ş./Börü, L./

Kodakoğlu, M. : Medenî Usûl Hukuku, 12. B., Ankara, 2023.

Gözler, K. : Türk Anayasa Hukuku Dersleri, Bursa 2008.

Gözlügöl, S. V. : Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve İç Hukukumuza Etkisi, 2. B., Ankara 2002.

Guettes, F. : Adalet Mantığı ve Hüküm Verme Sanatı, (Adalet Bakanlığı Tercümesi) Ankara 1945.

Guldener, M. : Schweizerisches Zivilprozeßrecht, 3. Auflage,Zürich 1979.

Günday, M. : İdare Hukuku, 10. B., Ankara 2011.

Güner, S. : Avukatlık Hukuku, Güncellenmiş ve Genişletilmiş 5. B., Ankara 2011.

Günerkök, Ö. : Avukatlık Sözleşmesi, İstanbul 2002.

Güngör, G. : Türk Milletlerarası Özel Hukuku, Ankara, 2021.

Gürdoğan, B. : Medenî Usûl Hukukunda Kesin Hüküm İtirazı, Ankara 1960 (Gürdoğan- Kesin Hüküm).

Gürdoğan, B. : Özel Hukuk Alanında Maddî Hukuk ve Yargılama Usûlü Yönünden Yargıcın Takdir Hakkının Yargıtayca Denetlenmesi, Ankara 1967 (Gürdoğan- Yargıcın Takdir Hakkı).

48 Bibliyografya

Gürelli, N. : Türk Ceza Muhakemesi Hukukunda Bilirkişilik, İstanbul 1967.

Habscheid, W. : Der Streitgegenstand im Zivilprozeß und im Streitverfahren, der freiwilligen Gerichtsbarkeit, Bielefeld 1956 (Habscheid- Streitgegenstand).

Hafızoğulları, Z. : Ceza Normu, Normatif Bir Yapı Olarak Ceza Hukuku Düzeni, Ankara 1987.

Hakeri, H. : Tıp Ceza Hukuku, Ankara 2007.

Hanağası, E. : Davada Menfaat, Ankara 2009.

Hanağası, E. : Medenî Yargılama Hukukunda Silahların Eşitliği, Ankara 2016 (Hanağası-Silahların Eşitliği).

Haus, O. : Der Streitgegenstand im schweizerischen Zivilprozeß, Zürich 1981.

Häfliger, R. : Die Parteifähigkeit im Zivilprozeß, Zürich 1987.

Heintzmann, W. : Die Prozeßführungsbefugnis, Köln 1970.

Henkel, W. : Prozessrecht und Materiellesrecht, Göttingen 1966.

Henckel, W. : Parteilehre und Streitgegenstand im Zivilprozeß,

Heidelberg 1961 (Henckel- Parteilehre).

Henckel, W. : Die Klagerücknahme als gestaltende Verfahrenshandlung (Festschrift für Eduard Bötticher, Berlin 1969, s.173-193).

Hess, L. : Die Klageänderung im zürcherischen Zivilprozeß, Winterthur 1957.

Hesselberger, D. : Die Lehre vom Streitgegenstand, Köln Berlin Bonn München 1970.

Heusser, J. : Die Klageänderung im schweizerischen Zivilprozeßrecht, Zürich 1924.

Hinz, M. : Zeitliche Grenzen der Klagerücknahme (JZ.,1968/1, s.11-15).

Hochuli, W. : Die Begründung der Klage, Zürich 1942.

Holzhammer, R. : Österreichisches Zivilprozessrecht, 2. neubearbeitete Auflage, Wien-New York 1976.

Bibliyografya 49

Honsell, H./Vogt, N.P./Geiser, T. : Zivilgesetzbuch II, 2. Auflage, Basler Kommentar zum Schweizerischen Privatrecht, Helbing & Lichtenhahn, Basel 2003.

Hopt, K. : Schadenersatz aus unberechtigter Verfahrenseinleitung, München 1968.

İmre, Z. : Medenî Hukuka Giriş, 2. B, İstanbul 1976

İnan, A./Yücel, Ö. : Borçlar Hukuku, Genel Hükümler, 4. B., Ankara 2014.

İnceoğlu, S. : İnsan Hakları Avrupa Mahkemesi Kararlarında

Adil Yargılanma Hakkı, İstanbul 2002.

İyilikli, A.C. : Hukuk Yargılamasında Kesin Hüküm, Ankara 2016.

İyimaya, A. : Avukatlıkta Özen Borcu, Sorumluluk ve Tazminat Hukuku, Ankara 1990.

Jauernig, O. : Zivilprozessrecht, 24., völlig neubearbeitete Auflage, München 1993.

Jauernig, O./ Hess, B. : Zivilprozessrecht, 30. Auflage, München 2011.

Kahveci, N. : 6284 Sayılı Kanun Kapsamında Tedbir Kararları (Yeni Anayasal Düzenlemeler Işığında Bedensel Zararların Tazmini Esasları ve Usûlü Kongresi,4-5-6 Nisan 2013, Ankara 2013, s.451-465).

Kale, S. : Medenî Yargılamada Taraf Ehliyeti, İstanbul 2010 (Kale- Taraf Ehliyeti).

Kaneti, S. : Akdin İfa Edilmediği Defi, İstanbul 1962.

Karaaslan, V. : Medenî Usûl Hukukunda Hâkimin Davayı Aydınlatma Ödevi, Ankara 2013 (Karaaslan- Aydınlatma Ödevi).

Karaaslan, V. : Manevi Tazminat Davaları Belirsiz Alacak Davası Olarak Açılabilir mi? (MİHDER., 2014/3, s.37-58).

Karaaslan, V./ Eroğlu, M. : Kollektif Hukukî Himayenin Farklı Görünüm Şekilleri: Class Action ve Topluluk Davaları,EÜHFD., C. XIII, 2009/3-4, S.201-221).

50 Bibliyografya

Karaca, A./ Yağcı, H. : Belirsiz Alacak Davası ve Kısmî Davanın İşçilik Alacakları Bakımından Değerlendirilmesi (Karar İncelemesi) (İÜHFM., 2014/2, Prof. Dr. Beril Ergin’e Armağan, İstanbul 2014, s.177-207).

Karafakih, İ. H. : Hukuk Muhakemeleri Usûlü Esasları, Ankara 1952.

Karagülmez, A./ Ural, S. S. : Açıklamalı Aile Mahkemelerinin Kuruluş, Görev ve Yargılama Usûlleri Kanunu, Ankara 2003.

Karakaş, F. T. : Karine Kavramı, Kanuni Karineler ve Varsayımlar (AÜHFD, 2013/3, s.728-759).

Karslı, A. : Medenî Muhakeme Hukuku, 5. B., İstanbul 2020 (Karslı- Medenî Muhakeme).

Karslı, A. : Medenî Usûl Hukukunda Usûli İşlemler, İstanbul 2001 (Karslı- Usûli İşlemler).

Kaymaz, S. : Uygulamada ve Teoride Ceza Muhakemesinde Hukuka Aykırı (Yasak) Deliller, Ankara 1997.

Keyman, S./Özgen, E./ Toroslu, N. : Uzmanlık Mahkemeleri, (ABD., 1978/5, s.816-821).

Keyman, S. : Ceza Muhakemesinde (Asıl Ceza Muhakemesinde) Savcılık, Ankara 1960.

Kılıçoğlu, A. : Şeref, Haysiyet ve Özel Yaşama Basın Yoluyla Saldırılardan Hukuksal Sorumluluk, Ankara 1982.

Kılıçoğlu, A. : Yargıda Bilirkişilik Çıkmazı (ABD., 1986/5,s.643- 648) (Kılıçoğlu- Bilirkişilik Çıkmazı).

Kılıçoğlu, A. : Borçlar Hukuku Genel Hükümler, 16. B., Ankara 2012 (Kılıçoğlu- Borçlar).

Kılıçoğlu, A. : Sınai Haklarla Karşılaştırmalı Fikri Haklar (Sınai Mülkiyet Kanunu’na Göre), Genişletilmiş Gözden Geçirilmiş 3. B., Ankara 2017 (KılıçoğluFikri Haklar).

Kılıçoğlu, M. : 6100 Sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu El Şerhi, İstanbul 2012.

Kılınç, A. : Medenî Usûl Hukukunda Adlî Yardım, Ankara 2013.

Bibliyografya 51

Kiraz, T. Ö. : 6100 Sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu İle Getirilen Yenilikler, 2. B., Ankara 2012 (KirazYenilikler).

Kiraz, T. Ö. : Medenî Yargılama Hukukunda İkrar, 2. B., Ankara 2013 (Kiraz- İkrar).

Kiraz, T. Ö. : Adi Senetlerde Sahtelik İddiasına İlişkin Düalist Yapı Üzerine Bir İnceleme (MİHDER., 2013/1, s.43-72) (Kiraz- Adi Senetler).

Kissel, O. R. / Mayer, H. : Gerichtsverfassungsgesetz, neue bearbeitete Auflage, München 2008.

Kittner, T. : Streithilfe und Streitverkündung (JuS., 1985/9,s.703-707.

Klein, M. : Die Rechtsstellung und die Haftung des im Zivilprozess bestellten Sachverständigen, Diss.

Wiesbaden 1994.

Kocaağa, K. : Vasiyeti Yerine Getirme Görevlisi, Ankara 2006.

Kocaman, A. B. : Alacağın Temlikinin Benzer Üçlü Borç İlişkileri Karşısında Teorik Sınırı Sorunu, Ankara 1989.

Koç, E. : Usûli İşlemlerde İrade Sakatlıkları, İstanbul 2009.

Köhler, H. : Der Streitgegenstand bei Gestaltungsklagen, Frankfurt am Main, Berlin, New York, Paris, Wien 1995.

Köroğlu, H. : Uygulamada ve İçtihatlarda Bilirkişilik, Ankara 1995.

Kulaksız, C. : Die Teilklage im deutschen und türkischen Zivilprozessrecht, Frankfurt am Main 2004.

Kummer, M. : Das Klagerecht und die materielle Rechtskraft im schweizerischen Recht, Bern 1954.

Kummer, M. : Grundriss des Zivilprozeßrechts, Bern 1984 (Kummer- Zivilprozeßrecht).

Kunter, N. : Muhakeme Hukuku Dalı Olarak Ceza Muhakemesi Hukuku, Yenileştirilmiş ve Geliştirilmiş 9.B., İstanbul 1989.

Kunter, N./Yenisey, F. : Muhakeme Hukuku Dalı Olarak Ceza Muhakemesi Hukuku, 11. B., İstanbul 2000.

52 Bibliyografya

Kurt, L. M. : Noterlerin Hukukî Sorumluluğu (GÜHFD.,2014/2, s.95-118).

Kurt, N. : Medenî Yargılama Hukukunda Doğrudan Doğruyalık İlkesi, (Prof. Dr. Bilge Öztan’a Armağan, Ankara 2008, s.599-625).

Kurt Konca, N. : Medenî Usûl Hukukunda Aleniyet İlkesi, Ankara 2011.

Kurt Konca, N. : Medenî Usûl Hukukunda Doğruyu Söyleme Yükümlülüğü, Ankara 2016.

Kuru, B. : Nizasız Kaza, Ankara 1961 (Kuru- Nizasız Kaza).

Kuru, B. : Hukuk Usûlünde İstinaf Teşkilâtı (Adlîye Mahkemelerinin Kuruluşu Kanun Tasarısı ile Hakimler ve Savcılar Kanun Tasarısı Hakkındaki Seminer, Ankara 1964, s.45-70) (Kuru- Seminer).

Kuru, B. : Dava Şartları (Ord. Prof. Dr. Sabri Şakir Ansay’ın Hatırasına Armağan, Ankara 1964, s.109-147) (Kuru- Dava Şartları).

Kuru, B. : Hukuk Usûlünde Dava Sebebi (Adalet Dergisi, 1967/4, s.239-268) (Kuru- Dava Sebebi).

Kuru, B. : Hukuk Muhakemeleri Usûlü, C. I, 6. B., İstanbul 2001 (Kuru- Usûl I).

Kuru, B. : Hukuk Muhakemeleri Usûlü, C. II, 6. B., İstanbul 2001 (Kuru- Usûl II)

Kuru, B. : Hukuk Muhakemeleri Usûlü, C. III, 6. B., İstanbul 2001 (Kuru- Usûl III).

Kuru, B. : Hukuk Davasında Adi Senetteki İmzanın İnkar Edilmesinin İcra Takibine Etkisi (MİHDER.,2012/3, s.3-10).

Kuru, B. : Medenî Usûl Hukuku El Kitabı, C. I, Ankara,2020.

Kuru, B./Arslan, R./Yılmaz, E. : Medenî Usûl Hukuku Ders Kitabı, 25. B., Ankara 2014.

Kuru, B./Aydın, B. : Medenî Usûl Hukuku Ders Kitabı, 5. B., Ankara 2021.

Kuru, B./Budak, A. C. : Tespit Davaları, 2. B., İstanbul 2010.

Bibliyografya 53

Lange, R. : Klagegrund, Klageänderung und Rechtskraft nach der neueren Judikatur des Reichgerichts, Hamburg 1935.

Leipold, D. : Stein-Jonas Kommentar zur Zivilprozessordnung, Zweiter Band, Teilband 2, Tübingen 1989.

Lent, F. : Zur Lehre vom Streitgegenstand (ZZP., 1952 (65), s.315-360).

Lent, F. : Freiwillige Gerichtsbarkeit, Dritte ergänzte Auflage, München und Berlin 1958.

Lent, F. : Zur Lehre vom Entscheidungsgegenstand (ZZP.,1959/1-2, (72), s.63-98).

Lenze, K. : Von der actio im Privatrechtssystem Savignys zum Streitgegenstand im Zivilprozeßrecht, Oldenburg 1971.

Liedtke, K. W. : Die Partei und Streitgegenstandsbezogene Inhalt des Vermögensrehtsstreits, Darmstadt 1971.

Lüke, G. : Münchener Kommentar zur Zivilprozeßordnung,

Band I., § 1-354, München 1992.

Meier, I. : lura Novit Curia, Zürich 1975.

Meraklı, D. : Özel Hukuka İlişkin Uyuşmazlıklarda Resmî Bir

Bilirkişi Kurumu Olarak Adlî Tıp Kurumu, (DEÜHFD., Özel Sayı 2009, İzmir 2010, s.325-376).

Meraklı Yayla, D. : Medeni Usul Hukukunda İstinaf Kanun Yolunda Yeniden Tahkikat Yapılması, Ankara 2014.

Meriç, N. : Türk Hukukunda Maddî Anlamda Kesin Hükmün Objektif Sınırları (MİHDER., 2007/2, S.7, s.377-434) (Meriç- Kesin Hüküm).

Meriç, N. : Hâkimin Davayı Aydınlatma Ödevi, (DEÜHFD.,2009/XI, Özel Sayı, Prof. Dr. Bilge Umar’a Armağan, C. I, İzmir 2010 (Meriç- Davayı Aydınlatma Ödevi).

Meriç, N. : Medenî Yargılama Hukukunda Tasarruf İlkesi, Ankara 2011 (Meriç- Tasarruf İlkesi).

Moroğlu, E./Muşul, T. : Tebligat Hukuku, I. Kitap, Kazaî Tebligat, C. I, Genel İlkeler, Adli Tebligat, İstanbul 1985.

54 Bibliyografya

Musielak, H. J. : Grundkurs ZPO, 4. neubearbeitete Auflage,

München 1998.

Muşul, T. : Medenî Usûl Hukukunda Terdit İlişkileri, İstanbul 1984.

Mühl, O. : Die Bedeutung des Sachverhaltes für den Begriff des Streitgegenstandes bei Leistungsklagen in der Rechtssprechung, (NJW., 1954/45, s.1665-1669).

Namlı, M. : Türk ve Fransız Medenî Usûl Hukukunda Yargılamanın Yenilenmesi, İstanbul 2014.

Nart, S. : Noterlerin Hukukî Sorumluluğu, (DEÜHFD.,2009, C.11, Özel Sayı, s.425-449).

Niese, W. : Doppelfunktionelle Prozesshandlungen, Ein Beitrag zur allgemeinen Prozessrechtslehre, Göttingen 1950.

Nikisch, A. : Der Streitgegenstand in Zivilprozeß, Tübingen 1935 (Nikisch- Streitgegenstand).

Nikisch, A. : Zivilprozeßrecht, Tübingen 1952 (Nikisch- Zivilprozeßrecht).

Nomer, E. : Devletler Hususî Hukuku, 22. B., İstanbul 2017.

Nomer, H. N. : Manevî Tazminat Alacağında Kısmî Dava Açmak Mümkün müdür? (İÜHFM, 2002/1-2, s.221-229).

Olgaç, S./Çenberci, M. : Hukuk Davalarında İkrar, İstanbul 1964.

Onar, S. S. : İdare Hukukunun Umumî Esasları, 3. B., İstanbul 1966.

Onar, S. S. : İcra Hukukunda Temel Bilgiler, İstanbul 1968 (Onar- İcra Hukuku).

Önen, E. : Medenî Yargılama Hukukunda Sulh, Ankara 1972 (Önen- Sulh).

Önen, E. : Medenî Yargılama Hukuku Dersleri, Ankara 1979 (Önen- Usûl).

Önen, E. : İnşaî Dava, Ankara 1981 (Önen- İnşaî Dava).

Öntan, Y. : Ceza Muhakemesi Hukukunda Bilirkişilik, Ankara 2014.

Özbay, İ. : 6100 Sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu Neler Getirdi? Ankara 2012.

Bibliyografya 55

Özbek, M. S. : Alternatif Uyuşmazlık Çözümü, 3. B., Ankara 2013 (Özbek- Uyuşmazlık Çözümü).

Özbek, V. Ö./

Doğan, K./Bacaksız, P./Tepe, İ. : Ceza Muhakemesi Hukuku, 10. B., Ankara 2017.

Özbudun, E. : Türk Anayasa Hukuku 17. B., Ankara 2017.

Özekes, M. : Medenî Usûl Hukukunda Aslî Müdahale, İstanbul 1995 (Özekes- Aslî Müdahale).

Özekes, M. : İcra ve İflâs Hukukunda İhtiyati Haciz, Ankara 1998.

Özekes, M. : Medenî Usûl Hukukunda Yok Hüküm ve Etkisiz Hüküm, (YD., 2000/4, s.661-699). (Özekes- Yok Hüküm).

Özekes, M. : Medenî Usûl Hukukunda Hukuki Dinlenilme Hakkı, Ankara 2003 (Özekes- Hukukî Dinlenilme Hakkı).

Özekes, M. : Dava Dilekçesinde Hukukî Sebep Bildirmek Zorunludur (Haluk Konuralp Anısına Armağan, C.I, Ankara 2009, s.745-781).

Özekes, M. : Anayasa Mahkemesi’nin Kararı Karşısında Kısmî Dava ile Belirsiz Alacak Davası Arasındaki Sınırın Belirlenmesi Sorunu (Prof. Dr. Ejder Yılmaz’a Armağan, C.II, Ankara 2014, s.1589-1606) (Özekes- Sınır Sorunu).

Özekes, M. : HMK Bakımından Dava Dilekçesinde Eksiklik Halinde Yapılması Gereken İşlemler, (DEÜHFD,2014, C. 16 Özel Sayı, Prof. Dr. Hakan Pekcanıtez’e Armağan, İzmir 2015, s.263-300).

Özekes, M./Erişir, E. : Konusu Para Alacağı Olan Geçici Hukukî Korumaların Karşılaştırılması ve Değerlendirilmesi (MİHDER., 2006/3, s.1235-1275).

Özen, M. : Hâkimlerin Cezaî Sorumluluğu, Ankara 2004.

Özkaya-Ferendeci,

H. Ö. : Alman ve İsviçre Hukuklarındaki Kademeli Dava İle 6100 Sayılı HMK’ya Göre Belirsiz Alacak Davasının Karşılaştırılması (MÜHAD., 2012/1,s.353-382).

56 Bibliyografya

Özkent, A. H. : İkrar Parçalanamaz (HBM., 1938/10, s.5919-5926).

Özmumcu, S. : 1086 Sayılı Hukuk Usûlü Muhakemeleri Kanunu ile 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun Delillerin İkamesi Hakkındaki Hükümlerine Mukayeseli Bir Bakış (Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi Kazancı Hakemli Hukuk

Dergisi, 2013/101, s.42-66)

Öztan, B. : Medenî Hukuk Tüzel Kişilerinde Organ Kavramı ve Organın Fiillerinden Doğan Sorumluluk, Ankara 1970 (Öztan- Organ).

Öztan, B. : Aile Hukuku, 6. B., Ankara 2015 (Öztan- Aile).

Öztek, S./ Taşpınar Ayvaz, S./Kale, S. : Hukuk Muhakemeleri Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında 20 Mart 2020 Tarihli Kanun Teklifine İlişkin Bazı Açıklamalar ve Kanun Teklifinin Değerlendirilmesi

(TBBD., 2020/149, s.77-152).

Öztürk, B. : Yeni Yargıtay Kararları Işığında Delil Yasakları, Ankara 1995.

Özyörük, M. : İdare Hukuku Ders Notları, Ankara 1982.

Pazarcı, H. : Uluslararası Hukuk Dersleri, 3. Kitap, 4. B., Ankara 2005.

Pekcanıtez, H. : Mukayeseli Hukukta Medenî Yargıda Verilen Kararlara Karşı Anayasa Şikayeti (Anayasa Yargısı, 1995/2, s.255-282) (Pekcanıtez- Anayasa Şikâyeti).

Pekcanıtez, H. : Medenî Yargıda Adil Yargılanma (İzmir Barosu Dergisi, 1997/2, 35-55) (Pekcanıtez- Adil Yargılanma).

Pekcanıtez, H. : Medenî Usûl Hukukunda Aleniyet İlkesi (Prof. Dr. Faruk Erem’e Armağan, Ankara 1999, s.635-666) (Pekcanıtez- Aleniyet).

Pekcanıtez, H. : Hukukî Dinlenilme Hakkı (Prof. Dr. Seyfullah

Edis’e Armağan, İzmir 2000, s.753-788) (Pekcanıtez- Hukukî Dinlenilme).

Bibliyografya 57

Pekcanıtez, H. : Medenî Usûl Hukukunda Yeni Bir Yargılamanın Yenilenmesi Sebebi (75. Yaş Günü İçin Prof. Dr. Baki Kuru’ya Armağan, Ankara 2004, s.515-551) (Pekcanıtez- Armağan).

Pekcanıtez, H. : Belirsiz Alacak Davası (DEÜHFD., 2009, Özel Sayı, Prof. Dr. Bilge Umar’a Armağan II, İzmir 2010, s.509-552).

Pekcanıtez, H. : Belirsiz Alacak Davası, Ankara 2011 (Pekcanıtez- Belirsiz Alacak Davası).

Pekcanıtez, H. : Özel Uzman (Bilirkişi) Görüşü ve Değerlendirilmesi (Prof. Dr. Saim Üstündağ’a Armağan, İstanbul 2009, s.395-418) (Pekcanıtez- Özel Uzman Görüşü).

Pekcanıtez, H. : Belirsiz Alacak Davasının İş Hukukunda Uygulanması (DEÜHFD., 2013, Cilt 15, Özel Sayı,

Prof. Dr. M. Polat Soyer’e Armağan, İzmir 2014, s.933-968) (Pekcanıtez- Soyer’e Armağan).

Pekcanıtez, H. : Manevi Tazminat Alacakları Belirsiz Alacak Davası Olarak Açılabilir mi? (MİHDER., 2015/1,s.21- 41).

Pekcanıtez, H./ Atalay, O./ Özekes, M. : Medenî Usûl Hukuku, 14. B., Ankara 2013 (Pekcanıtez/Atalay/Özekes- Usûl 2013).

Pekcanıtez, H./ Atalay, O./ Özekes, M. : Medenî Usûl Hukuku Ders Kitabı, 3. B., Ankara 2015 (Pekcanıtez/Atalay/Özekes- Usûl 2015).

Pekcanıtez, H./

Atalay, O./ Özekes, M. : Medenî Usûl Hukuku Ders Kitabı, 11. B., İstanbul 2023 (Pekcanıtez/Atalay/Özekes- Usûl 2023).

Pekcanıtez, H./ Atalay, O./ Sungurtekin Özkan, M./ Özekes, M. : İcra ve İflâs Hukuku Ders Kitabı, Ankara 2014.

58 Bibliyografya

Pekcanıtez, H./ Meriç N. : Medenî Usûl Hukukunda Fer’i Müdahale, 2. B., İstanbul 2020.

Petersen, J. : Der Klagegrund und die Vorschriften der deutschen Zivilprozeßordnung (ZZP., 1881/3, 385-433).

Petscheck. G./Stagel, F. : Der österreichische Zivilprozess, eine systematische Darstellung, Wien 1963.

Pieper, H. : Rechtsstellung des Sachverständigen und Haftung für fehlerhafte Gutachten (Gedächtnisschrift für Rudolf Bruns, München 1980, s.167-180).

Pieper, H./ Breunung, L./ Stahlmann, G. : Sachverständige im Zivilprozess, München 1992.

Petersen, J. : Der Klagegrund und die Vorschriften der deutschen Zivilprozeßordnung(ZZP., 1881/3, 385-433).

Pollak, R. : System des österreichischen Zivilprozessrechtes unter Einschluss des Exekutionsrechtes, 2. Auflage, Wien 1932.

Postacıoğlu, İ. : Şarta Muallâk Hükümler (AD, 1941/2, s.113- 122) (Postacıoğlu- Şart).

Postacıoğlu, İ. : Mahkeme İçtihatları Bakımından İkrarın Tecezzi Meselesi (İHFM., 1946/2-3 s.614-645).

Postacıoğlu, İ. : İkrarın Bölünmezliği ve Yeni Bazı Kararlar (İBD, 1960/3-4, s.65-71).

Postacıoğlu, İ. : İkrarın Bölünmezliği, Karar Tahlili (İHFM, 1964/3-4, s.1055-1062) (Postacıoğlu- 1964/3-4).

Postacıoğlu, İ. : Şehadetle İspat Memnuiyeti ve Sınırları, 2. Baskı, İstanbul 1964.

Postacıoğlu, İ. : Davanın ve Kaziyei Mahkemenin Unsuru Olarak Hukukî Sebep (Recaî Seçkine Armağan Ankara 1974, s.497-527) (Postacıoğlu- Hukukî Sebep).

Postacıoğlu, İ. : Medenî Usûl Hukuku Dersleri, 6. B., İstanbul 1975 (Postacıoğlu- Usûl).

Postacıoğlu, İ. : İcra Hukuku Esasları, 4. B., İstanbul 1982.

Reich, W. A. : Die Partei-und Prozeßfähigkeit und die Folgen Ihres Mängels, Zürich 1941.

Bibliyografya 59

Robinow, J. : Zur Lehre von Streitgegenstand, Hamburg 1934.

Rosenberg, L. : Lehrbuch des deutschen Zivilprozessrechts, 9.

Auflage, München und Berlin 1961.

Rosenberg, L./ Schwab, K. H./ Gottwald, P. : Zivilprozeßrecht, 17. neu bearbeitete Auflage, München 2010.

Rüffler, F. : Der Sachverständige im Zivilprozess, Wien 1995.

Rüzgaresen, C. : Medenî Muhakeme Hukukunda Usûl Ekonomisi İlkesi, Ankara 2014.

Saenger, I. : Klagehäufung und alternative Klagebegründung (MDR., 1994/9, s.860-863).

Salkaya, Ş. : HUMK’da Bilirkişilik (Ehlivukuf) Uygulama ve Karşılaşılan Sorunlar (II. Bilirkişi Eğitim Semineri, TÜRMOB Yayınları, Ankara 2000, s.129-138).

Sarısözen, S. : Özel Bilirkişi (Uzman Görüşü) (Prof. Dr. Ejder Yılmaz’a Armağan, C. II, Ankara 2014, s.1699- 1737) (Sarısözen- Özel Bilirkişi).

Sarısözen, S. : Medenî Usûl Hukukunda Soru Yöneltme ve Çapraz Sorgu, Ankara 2016 (Sarısözen- Çapraz Sorgu).

Saymen, F. H. : Manevi Zarar ve Tazmini Sureti, İstanbul 1940.

Schilken, E. : Gerichtsverfassungsrecht, 2. neue bearbeitete und ergänzte Auflage, Köln-Berlin-Bonn-München 1994.

Schilken, E. : Zivilprozeßrecht, 2., überarbeitete und ergänzte Auflage, Köln Berlin Bonn München 1995 (Schilken- Zivilprozeßrecht).

Schmidt, J. P. : Teilbarkeit und Unteilbarkeit des Geständnisses im Zivilprozess, Diss, Berlin 1972.

Schmidt, R. : Klageänderung, Leipzig 1888.

Schmidt- Bleibtreu, B./ Klein F. : Kommentar zum Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland, 3. Auflage, Luchterland 1989.

Schneider, E. : Streitgegenstandstheorien und Relationstechnik (JZ., 1958/11-12, s.345-350).

60 Bibliyografya

Schneider, E. : Der Sachverständige in der Praxis, 2. neubearbeitete und erweiterte Auflage, Düsseldorf 1968.

Schoofs, H. G. : Entwicklung und aktuelle Bedeutung der Regeln über Geständnis und Nichtbestreiten im Zivilprozess, Diss. Münster 1980.

Schönke, A. : Das Rechtsschutzbedürfnis, Frankfurt am Main und Berlin 1950.

Schönke, A./ Kuchinke, K. : Zivilprozeßrecht, Karlsruhe 1969.

Schumann, E. : Die Prozessökonomie als Rechtsetisches Prinzip (Festschrift für Karl Larenz, München 1973, s.271-287).

Schwab, K. H. : Der Streitgegenstand in Zivilprozeß, München und Berlin 1954 (Schwab- Streitgegenstand).

Schwab, K. H. : Der Stand der Lehre vom Streitgegenstand in Zivilprozeß (JuS., 1965, s.81-86): Türkçe çevirisi

Alangoya, Y.: İhtilâf Konusu Hakkındaki Doktrinin Durumu (İÜHFM., 1968/3-4, s.288-303)(Schwab- İhtilâf Konusu).

Schwab, K.H. : Gegenwartprobleme der deutschen Zivilprozeßrechtswissenschaft (JuS., 1976/2, s.69-74).

Schwander, V. : “iura novit curia” und das Verhältnis dieses Grundsatzes zum Rechtsgrund des Anspruchs

(Festgabe für Wilhelm Schönenberger, Freiburg 1968.

Seliçi, Ö. : Seçimlik Borçların İfası, (İÜHFM., 1969/1-4, s.375-399).

Simil, C. : Belirsiz Alacak Davası, İstanbul 2013.

Simmen, R. : Die Einrede des nicht erfüllten Vertrags, Bern 1981.

Sirmen, L./ Koçhisarlıoğlu, C./ Tanrıver, S./Sural, N./ Tercan, E. : Karşılaştırmalı Hukukta Aile Mahkemeleri ve Türkiye’de Aile Mahkemelerinin Kurulmasında Yararlanılabilecek Bir Model (Prof. Dr. Turhan Esener’e Armağan, Ankara 2000, s.1-92).

Bibliyografya 61

Sivrihisarlı, Ö. : Kira Tespit Davalarında Verilen Hükmün Hukukî Niteliği (Yargı., 1980/4, s.35-36).

Soydan, B. : Türk Vergi Yargısında Bilirkişilik, Ankara 2010.

Staab, H. : Gestaltungsklage und Gestaltungsklagerecht im Zivilprozeß, Saarbrücken 1967.

Staehelin, E. : Die Nebenparteien im Zivilprozeß unter besonderer Berücksichtigung der Kantone Basel-Stadt, Basel-Land, Aargau und Solothurn, Basel und Frankfurt am Main 1981.

Stahl, W. : Beiladung und Nebenintervention, Berlin 1972.

Staub, : Der Begriff des Klagegrundes (Beiträge zur Erläuterung des Deutschen Rechts, Berlin 1888/32, s.554-574).

Stegemann, F. : Die Parteien im Zivilprozeß (ZZP., 1892/17, s.326-386).

Sungurbey, İ. : Borç İkrarı ve Borç Vaadi, İstanbul 1957.

Sungurtekin Özkan, M. : İnşaî Karar ve Özellikleri, (75. Yaş Günü İçin Prof. Dr. Baki Kuru’ya Armağan, Ankara 2004, s.553-576) (Sungurtekin Özkan- İnşaî Karar).

Sungurtekin Özkan, M. : Avukatlık Mesleği, Avukatın Hak ve Yükümlülükleri, İzmir 2012 (Sungurtekin Özkan- Avukatlık Hukuku).

Sungurtekin Özkan, M. : Türk Medenî Yargılama Hukuku, İzmir 2013 (Sungurtekin Özkan- Medenî Yargılama).

Surlu, M. H. : Hukuk ve Cezada Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Nedeniyle Yargılamanın Yenilenmesi, Ankara 2003.

Şahan, H.G. : Kuruluş, İşlevleri ve İşleyişi Bakımından Medenî Yargılama Hukukunda Özel Görevli Mahkemeler, Ankara 2012.

Şahin, C. : Ceza Muhakemesinde İspat (Delillerin Doğrudan Doğruyalığı İlkesi) Ankara 2001.

Şanlı, C./Esen, E./ Ataman-Figanmeşe, İ. : Milletlerarası Özel Hukuk, 9.B., İstanbul 2021.

Şekercioğlu, M. : Ceza Hukukunda Memur Kavramı, İstanbul 1974.

62 Bibliyografya

Şener, O. H. : Tereke Temsilcisi Atanmasına İlişkin İlke ve Esaslar, (Prof. Dr. Aydın Zevkliler’e Armağan, C. III, İzmir 2013, s.2551-2598).

Şenocak, Z. : Avukatın Akdî Sorumluluğunun Şartları (ABD, 1998/2, s.5-33).

Tandoğan, H. : Türk Mesuliyet Hukuku, Ankara 1961.

Tanör, B. : Türkiye’nin İnsan Hakları Sorunu, Genişletilmiş 3. B., İstanbul 1994.

Tanör, B./ Yüzbaşıoğlu, N. : 1982 Anayasasına Göre Türk Anayasa Hukuku, 3. B., İstanbul 2002.

Tanrıver, S. : Konkordato Komiseri, Ankara 1993.

Tanrıver, S. : İlâmlı İcra Takibinin Dayanakları ve İcranın İadesi, Ankara 1996 (Tanrıver- İlâmlı İcra).

Tanrıver, S. : Bilirkişinin Hukukî Statüsü, Yükümlülükleri, Yetkileri ve Sorumluluğu, Ankara 2002 (Tanrıver- Bilirkişilik).

Tanrıver, S. : Türk Medenî Yargılama Hukukunda İkrarın Bölünüp Bölünemeyeceği Sorunu (Makalelerim I, Ankara 2005, s.1-26).

Tanrıver, S. : Adlîye Mahkemeleri ile Üst Mahkemelerin Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Tasarısı İle İlgili Bazı Düşünceler (Makalelerim I, 1985-2005, Ankara 2005, s.53-57) (Tanrıver- Adlîye Mahkemeleri).

Tanrıver, S. : Aile Mahkemeleri Üzerine Bazı Düşünceler (Makalelerim I, 1985-2005, Ankara 2005, s.181- 187) (Tanrıver- Aile Mahkemeleri Üzerine Düşünceler).

Tanrıver, S. : Hukuk Yargısı (Medenî Yargı) Bağlamında Adil Yargılanma Hakkı (Makalelerim I, 1985-2005, Ankara 2005, s.211- 236) (Tanrıver- Adil Yargılanma).

Tanrıver, S. : Medenî Usûl Hukukunda Derdestlik İtirazı, Ankara 2007 (Tanrıver- Derdestlik İtirazı).

Bibliyografya 63

Tanrıver, S. : Madencilik Alanında Bir İhtisas Mahkemesinin Oluşturulmasına Gerek Olup Olmadığı Üzerine Bazı Düşünceler (ABD., 2010/4, s.199-208).

Tanrıver, S. : Türk Medenî Usûl Hukuku Bağlamında Hukuka Aykırı Yollardan Elde Edilen Delillerin Durumunun İrdelenmesi (Makalelerim II, Ankara 2011, s.33-42).

Tanrıver, S. : Kısmî Dava Kurumu Üzerine Bazı Düşünceler (Makalelerim-II, Ankara 2011, s.95-113) (Tanrıver- Kısmî Dava).

Tanrıver, S. : Adalet Müfettişlerinin Hukuk Mahkemeleri Hâkimler Üzerindeki Denetim Yetkisinin Kapsamı ve Sınırları (Makalelerim II, Ankara 2011, s.213-236) (Tanrıver- Adalet Müfettişleri).

Tanrıver, S. : Türk Hukuku Bağlamında Çekişmesiz Yargı ve Noterlik (Makalelerim-II, Ankara 2011, s.345- 358) (Tanrıver- Çekişmesiz Yargı).

Tanrıver, S. : Sulh Hukuk- Asliye Hukuk Mahkemesi Ayrımının Anlam ve Önemi Üzerine Bazı Düşünceler (TBBD., 2013/105, s.35-50).

Tanrıver, S. : Hukuk Yargısı Bağlamında Etkin Hukukî Korunmanın Sağlanması İçin Alınması Gereken Önlemler Üzerine Bazı Düşünceler (Yeni Türkiye Yargı Reformu Özel Sayısı, 2013/52, s.313-338).

Tanrıver, S. : Türk Aile Mahkemeleri, Ankara 2014 (Tanrıver- Aile Mahkemeleri).

Tanrıver, S. : Hukuk Yargısı Bağlamında Bilirkişilik Kanunu Tasarısının Değerlendirilmesi (TBBD., 2015/119, s.227-240).

Tanrıver, S. : Medenî Yargıda Bilirkişilik, Ankara 2016 (Tanrıver- Medenî Yargı).

Tanrıver, S. : Medenî Usûl Hukuku, Cilt II, Ankara 2021.

Tanrıver, S./ Ergüne, M. S. : Noterlerin Taşınmaz Satış Sözleşmesi Düzenlemesine İlişkin Hukuki Esaslar, (AÜHFD., 2023/1, s.143-182).

64 Bibliyografya

Tanverdi, M. : Medenî Usûl Hukukunda Bilirkişilik, İstanbul 1991 (Yayımlanmamış Doktora Tezi).

Taş Korkmaz H. : Medenî Usûl Hukukunda İradi Taraf Değişikliği, Ankara 2014. Taşpınar, S. : Fiilî Karinelerin İspat Yükünün Dağılımındaki

Rolü, (AÜHFD., 1996/1-4, s.533-572) (TaşpınarKarineler). Taşpınar, S. : Medenî Yargılama Hukukunda Amaç Sorunu (Av. Dr. Faruk Erem’e Armağan, Ankara 1999, s.759-787) (Taşpınar - Amaç).

Taşpınar, S. : Medenî Yargılama Hukukunda İspat Sözleşmeleri, Ankara 2001 (Taşpınar- İspat Sözleşmeleri).

Taşpınar, S. : Bilirkişi Ücreti, (Bilirkişilik Sempozyumu, 9-10 Kasım 2001, Ankara 2002, s.347-394) (Taşpınar- Bilirkişi Ücreti).

Taşpınar, S. : Yargı Örgütü Hukukunda Gelişmeler (Ankara Barosu Hukuk Kurultayı, 03-07 Ocak 2006, s.247-258).

Taşpınar, Ayvaz, S. : Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun Zaman Bakımından Uygulanması, Ankara 2013.

Tekinalp, Ü. : Fikrî Mülkiyet Hukuku, 5. Bası, İstanbul 2012.

Tekinay, S./Akman, S./ Burcuoğlu, H./ Altop, A. : Borçlar Hukuku Genel Hükümler, 7. B., İstanbul 1993.

Temizer, Ş. : İkrar Tecezzi Kabul Etmez (HBM., 1938, s.5793- 5799).

Teomete Yalabık, F. : Anglo- Amerikan ve Fransız Hukukunda Bilirkişilik Kurumuna Genel Bakış (DEÜHFD., Özel Sayı, Prof. Dr. Hakan Pekcanıtez’e Armağan, C. II, İzmir 2015, s.2115-2162).

Tercan, E. : Medenî Yargılama Hukukunda İkrarın Geri Alınması (BATİDER, 1988/3, s.115-133) (Tercan- Geri Alma).

Tercan, E. : Medenî Usûl Hukukunda Gerçeği Söyleme Yükümlülüğü, (SÜHFD., 1996/1-2, s.188-212)(Tercan- Gerçeği Söyleme Yükümlülüğü).

Bibliyografya 65

Tercan, E. : Medenî Usûl Hukukunda Tarafların İsticvabı (Tarafların Bilgisine Delil Olarak Başvurulması), Ankara 2001 (Tercan- İsticvap).

Tercan, E. : Türk Aile Mahkemeleri (AÜHFD., 2003/3, Ayrı B., s.19-53) (Tercan- Aile Mahkemeleri).

Tercan, E. : Medenî Usûl Hukukunda (Kesin Sürelerin Kaçırılması Halinde) Eski Hale Getirme, Ankara 2006 (Tercan- Eski Hale Getirme).

Tezcan, D. : Adil (Dürüst) Yargılanma Hakkının Uygulama Alanı Açısından İdarî Uyuşmazlıkların Konumu, (Yıldızhan Yayla’ya Armağan, İstanbul 2003, s.469-484).

Thomas, B. : Zur Doppelnatur von Klageanerkenntnis und Klageverzicht, (ZZP, 1976/1, s.80-93).

Thomas, P./ Putzo, H. : Zivilprozessordnung mit Gerichtsverfassungsgesetz und Einführungsgesetzen, sechzehnte neubearbeitete Auflage, München 1990.

Topal, Ö. : Ticari Defterlerin Delil Niteliği, Ankara 2015.

Topuz, G. : Medenî Usûl Hukukunda Karinelerle İspat, Ankara 2012.

Toraman, B. : Covid-19 Pandemisinin Etkisi Altında Hukuk Yargısında Elektronik (Ses ve Görüntü Nakli Yoluyla) Duruşma (E-Duruşma), [Covid-19 Küresel Salgınının Hukuktaki Yansımaları, Ankara 2021, s.459-523].

Toraman, B. : Medeni Usul Hukukunda Bilirkişi İncelemesi, Ankara 2017.

Tuluay, M. : Delil Anlaşmaları, Yayınlanmamış Doktora Tezi, Tarihsiz.

Tunçomağ, K. : Türk Borçlar Hukuku, C. I, Genel Hükümler, 6. B., İstanbul 1976 (Tunçomağ- Borçlar Hukuku).

Tunçomağ, K. : Yargıtay Kararları Açısından Kira Parasının Tayini Meselesi (Yargıtay 100. Yıl Armağanı, İstanbul 1968, s.623-666).

Udo, H. : Der gewillkürte Parteiwechsel, Köln Berlin Bonn München, 1990.

66 Bibliyografya

Uğur, H. : Kadın ve Aile Bireylerine Yönelik Şiddete Karşı 6284 Sayılı Kanun’un Getirdikleri (TBBD., 2012/101, s.333-366).

Ulukapı, Ö. : Medenî Usûl Hukukunda Dava Arkadaşlığı, Konya 1991 (Ulukapı- Dava Arkadaşlığı).

Ulukapı, Ö. : Bilirkişi Raporu ve Bilirkişi Raporunun Delil Olarak Değeri, (Bilirkişilik Sempozyumu, 9-10 Kasım 2001, Ankara 2002 (Ulukapı- Bilirkişi Raporu).

Ulukapı, Ö. : Noterlik Mesleği, Noterin Hak ve Yükümlülükleri, Konya 2003.

Ulukapı, Ö. : Medenî Usûl Hukuku, 1. B., Konya 2014.

Ulukapı, Ö./ Atalı, M. : Noterlik Hukuku, 3. B., Konya 2013.

Ulusan, İ. : Maddî Hukuk ve Usûl Hukuku Açısından Sulh Sözleşmesi (MHAD., 1971/7, s.149-203).

Umar, B. : Muhtevası ve Hukukî Mahiyeti Bakımından İkrar Kavramı (İHFM., 1964/1-2, s.244-263) (Umarİkrar).

Umar, B. : Hususî Hukukta Karineler (Ord. Prof. Dr. Sabri Şakir Ansay’ın Hatırasına Armağan, Ankara 1964, s.181-195) (Umar- Karineler).

Umar, B. : Hukuk Muhakemeleri Kanunu Şerhi, 2. B., Ankara 2014.

Umar, B./ Yılmaz, E. : İsbat Yükü, 2. B., Büyükçekmece 1980.

Uyumaz, M. : Soybağı Davalarında Usûle İlişkin Hükümler, Ankara 2015.

Üstündağ, S. : Borçlar Kanunu Hükümlerine Göre Takas ve Davada Kullanılmasının Arz Ettiği Özellikler (İÜHFM, 1960/1-4, s.214-224).

Üstündağ, S. : İddia ve Müdafaanın Değiştirilmesi Yasağı, İstanbul 1967 (Üstündağ- Yasak).

Üstündağ, S. : İhtiyati Tedbirler, İstanbul 1988.

Üstündağ, S. : Medenî Yargılama Hukuku, C. I-II, 7. B., İstanbul 2000 (Üstündağ- Medenî Yargılama).

Üstündağ, S. : Kısmî Davaya İlişkin Bazı Hukukî Sorunlar, (Yargı Dünyası, 2003/89, s.9-20).

Bibliyografya 67

Vogel, O. : Grundriss des Zivilprozessrechts und des internationalen Zivilprozessrechts der Schweiz. Dritte, stark erweiterte Auflage, Bern 1992.

Von Looper, E. : Gewillkürte Parteiänderung und Umdeutung der Parteibezeichnung im Zivilprozeß, Tübingen 1970. 

Von Tuhr, A. : Borçlar Hukukunun Umumi Kısmı, (çev. Edege, C.), C.I-II, Ankara 1983.

Wach, A. : Vortraege über die Reichs- Civilprozeßordnung,2., Auflage, Bonn 1896.

Wach, A. : Zur Lehre vom Klaggrund (Beiträge zur Erläuterung des Deutschen Rechts, Berlin 1899/33, s.1-9).Wassermann R.

(Gesamtherausgeber) : Kommentar zum Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland, Band II, Art. 38-146, Luchterland 1989.

Wolf, M. : Gerichtsverfassungsrecht aller Verfahrenzweige,

Sechste völlig neue bearbeitete Auflage, München 1987.

Yavaş, M. : Senetle İspat ve Senede Karşı Senetle İspat Kuralları ile Bu Kuralların İstisnaları, 2. B., Ankara 2020 (Yavaş- Senetle İspat).

Yavaş, M. : Belirsiz Alacak Davasının İş Davalarına Etkileri (İş Hukukunda Güncel Sorunlar II, Seminer25.05.2012, İstanbul 2012, s.55-81) (Yavaş- Belirsiz Alacak Davası).

Yavuz, N. : Hukuk Davalarında İkrar (YD.; 1976/3, s.73-87).

Yayla, Y. : İdare Hukuku, 2. B., İstanbul 2010.

Yenerer Çakmut, Ö. : Tıp Ceza Hukukunda Bilirkişilik (V. Türk- Alman Tıp Hukuku Sempozyumu, Tıp Ceza Hukukunun Güncel Sorunları, 28 Şubat-1 Mart 2008, Ankara 2008, s.1133-1203).

Yıldırım, M. K. : Medenî Usûl Hukukunda Delillerin Değerlendirilmesi, İstanbul 1990 (Yıldırım- Delillerin Değerlendirilmesi).

Yıldırım, M. K. : Medenî Usûl Hukukunda Dava Konusu Teorileri (HAD., 1991/1-3, s.23-50) (Yıldırım- Dava Konusu).

68 Bibliyografya

Yıldız, A. K. : Ceza Muhakemesi Hukukunda Bilirkişilik (EÜHFD., 2006/3-4, s.273-345).

Yılmaz, E. : Hukukumuzda Bilirkişilik Kurumu (Yak. Der.,1996/42, s.26-31).

Yılmaz, E. : Uygulamada Bilirkişilik ve Bilirkişi Raporları (Mal. Huk. Der., 1996/62, s.12-31) (YılmazUygulamada Bilirkişilik).

Yılmaz, E. : Medenî Yargılama Hukukunda Islah, Ankara 1982 (Yılmaz- Islah).

Yılmaz, E. : Davada Takas ve Mahsup Talebi (MİHDER., 2010/2, s.247-284 (Yılmaz- Takas).

Yılmaz, E. : Medenî Yargılama Hukukunda Yemin, 3. B., Ankara 2021.

Yılmaz, E. : Hukuk Muhakemeleri Kanunu’na Göre Dava Çeşitleri (Bankacılar Dergisi, 2012/80, s.83-104 (Yılmaz- Dava Çeşitleri).

Yılmaz, E. : Hukuk Muhakemeleri Kanunu Şerhi, 2. Baskı, Ankara 2013 (Yılmaz- Şerh).

Yurtcan, E. : Ceza Yargılamasında Kesin Hüküm, 2. B., İstanbul 1987.

Yokuş Sevük, H. : Ceza Davalarında Bilirkişi Olarak Hekim, (8. Türk, Alman Tıp Hukuku Sempozyumu, 7-8 Ekim 2011, Diyarbakır, Ankara 2012, s.409-452) (Yokuş Sevük- Bilirkişi Olarak Hekim).

Yokuş Sevük, H. : Ceza Muhakemesi Hukukunda Bilirkişilik (İÜHFM., 2006/1, s.49-107).

Zabunoğlu, Y. : Adil Yargılanma Hakkı ve İdari Yargı (Yargı Reformu 2000 Sempozyum, İzmir 2000, s.314-320).

Zeuner, A. : Die Objektiven Grenzen der Rechtskraft im Rahmen rechtlicher Sinnzusammenhänge, Tübingen 1959.

Yorum Yap

Lütfen yorum yazmak için oturum açın ya da kayıt olun.
İlgili Yayınlar