İdare Hukuku Dersleri Cilt:I

Yayınevi: Seçkin Yayınları
Yazar: Halil KALABALIK
ISBN: 9789750255687
73,80 TL 82,00 TL

Adet

 
   0 yorum  |  Yorum Yap
Kitap Künyesi
Yazar Halil KALABALIK
Baskı Tarihi 2019/09
Baskı Sayısı 5
Boyut 16x24 cm (Standart Kitap Boyu)
Cilt Karton kapak

İD069
İdare Hukuku Dersleri Cilt:I (Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemine Uygun)
Prof. Dr. Halil KALABALIK
2019/09 5. Baskı, 536 Sayfa,  
ISBN 978-975-02-5568-7

İdare hukuku, kısaca idarenin hukukudur. Nerede bir devlet varsa, o devletin de bir idari teşkilatı ve bu teşkilata uygulanan hukuk kuralları vardır. Ancak, idareye uygulanan hukuk kuralları her ülkede idare hukuku adını almaz. Başta Fransa ve Türkiye olmak üzere, bazı devletlerde idareye uygulanan hukuk kuralları ile özel hukuk kişilerine uygulanan hukuk kuralları birbirinden ayrılmış, idareye uygulanan hukuk kurallarına idare hukuku denilmiştir. Bu tür ülkelerde, idare hukukundan doğan uyuşmazlıklar, idari yargıda çözümlenir. Buna karşılık, İngiltere ve ABD gibi Anglo-Sakson ülkelerinde idareye uygulanan hukuk kurallarıyla özel hukuk kişilerine uygulanan hukuk kuralları arasında bir fark yaratılmamıştır. Bu nedenle hem idarenin ve hem de özel kişilerin işlem ve eylemlerinden doğan uyuşmazlıklara adli yargıda bakılır.

Kamu hukukunun bir alt dalı olan idare hukuku; idari teşkilatın, idari faaliyetlerin (onun işlem ve eylemlerinin), idarenin beşerî (kamu personeli) ve ayni (kamu malları) vasıtalarının, idari sözleşmelerin, kamu hizmetlerinin, idarenin kusura dayanan ve kusursuz sorumluluğunun, idarenin yargı dışı ve yargısal denetiminin hukuki çerçevesini çizmektedir. Hukuka bağlı idarenin bu çerçeve dışına çıkmaması beklenir.

Hukuk, Siyasal Bilgiler, İktisadi ve İdari Bilimler fakültelerinin ders notu ihtiyacını karşılamak amacıyla hazırlanan elinizdeki kitap; idarenin teşkilatını (idari teşkilata hakim olan anayasal ilkeleri, Cumhurbaşkanı ve Cumhurbaşkanlığı teşkilatını, merkezi idarenin taşra teşkilatını, mahalli idareleri (il özel idareleri belediyeler ve köyler) hizmet yerinden yönetim kuruluşlarını (kamu kurumları, düzenleyici ve denetleyici kurumları), kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşlarını ve kamu görevlilerini konu edinmektedir.

Konu Başlıkları

İdare Hukukuna Giriş
Türkiye'nin İdari Teşkilatı
Memurlar ve Diğer Kamu Görevlileri

İçindekiler

Beşinci (10.) Baskı İçin Önsöz  5

Kısaltmalar  29

Birinci Kısım

İDARE HUKUKUNA GİRİŞ

Bölüm I

İDARE HUKUKU

I. TANIM VE İDARE HUKUKU SİSTEMLERİ  35

A. Tanım  35

B. İdare Hukuku Sistemleri  35

1. Anglo–Sakson Sistemi  35

2. Kara Avrupası Sistemi  36

II. İDARE HUKUKUNUN DOĞUŞU VE GELİŞİMİ  37

A. Avrupa’da  37

B. Türkiye’de  38

III. İDARE HUKUKUNUN ÖZELLİKLERİ  38

IV. İDARE HUKUKUNUN KAYNAKLARI  39

A. Anayasa  39

B. Kanun ve Kanunlara Eşdeğer Metinler  40

C. Cumhurbaşkanlığı Kararnameleri  41

D. Düzenleyici İdari İşlemler ve Örf ve Adetler  41

V. İDARE HUKUKUNUN ALANINI BELİRLEYEN ÖLÇÜTLER  43

A. Kamu Gücü Ölçütü  43

B. Kamu Hizmeti Ölçütü  43

C. Karma Ölçüt  45

D. Kamu Yararı Ölçütü  45

VI. İDARE HUKUKUNUN BÖLÜMLERİ  46

Bölüm II

ORGANİK VE İŞLEVSEL İDARE

I. ORGANİK İDARE  48

II. İŞLEVSEL İDARE  50

A. İdari İşlevin Devletin Diğer İşlevlerinden Ayırt Edilmesi  50

1. Yasama İşlevinden Ayırt Edilmesi  50

2. Yargı İşlevinden Ayırt Edilmesi  52

3. Yürütme İşlevinden Ayırt Edilmesi  54

B. İdari İşlevin Konusu, Kapsamı, Amacı ve Nitelikleri  55

1. İdari İşlevin Konusu  55

2. İdari İşlevin Kapsamı  56

3. İdari İşlevin Amacı  56

4. İdari İşlevin Nitelikleri  57

a. İdari İşlev Kamu Gücü Kullanır  57

b. İdari İşlev Sürekli Bir Devlet İşlevidir  58

c. İdari İşlev Teknik Bir İşlevdir  58

ç. İdari İşlev Hukuka Uygunluk Karinesinden Yararlanır  58

d. İdari İşlevin Amacı Kamu Yararını Gerçekleştirmektir  58

e. İdari İşlev İdari İşlem ve Eylemlerle Yerine Getirilir  59

f. İdari İşlevin İfasından Doğan Uyuşmazlıklara İdari Yargıda Bakılır  59

Bölüm III

İDARE HUKUKUNA HAKİM OLAN ANAYASAL İLKELER

I. HUKUK DEVLETİ İLKESİ (İDARENİN HUKUKA BAĞLILIĞI)  61

A. Kavram ve Tanım  61

B. Hukuk Devleti Anlayışının Tarihi Gelişimi  63

1. Mülk Devleti Anlayışı  63

2. Polis Devleti Anlayışı  63

3. Hazine Teorisi  64

4. Mülk Devleti ve Polis Devleti Anlayışları Karşısında Osmanlı Devleti’nin Durumu  65

C. Hukuk Devletinin Asgari Varlık Şartları  66

1. Temel Hak ve Hürriyetlerin Güvence Altına Alınması  66

a. Şekli Güvenceler  66

b. Asli (Yargısal) Güvenceler  67

aa. Kanunların Anayasaya Uygunluğunun Yargısal Denetimi  67

bb. İdarenin Yargısal Denetimi  68

cc. Yürütmenin Durdurulması  68

çç. Bazı Temel Hak ve Hürriyetlerin Sınırlanması İçin Mahkeme Kararının Gerekmesi  69

dd. Haksız Yere Tutuklananlara Devletçe Tazminat Ödenmesi  69

ee. Temel Hak ve Hürriyetlerin Korunması  70

2. Kanunların Anayasaya Uygunluğunun Yargısal Denetimi  70

3. Kanunî İdare İlkesi  70

a. Kanuna Dayanma İlkesi  71

b. Kanuna Aykırı Olmama  73

4. Açıklık İlkesi  73

5. İdarenin Yargısal Denetimi  75

6. İdarenin Malî Sorumluluğu  76

7. Mahkemelerin Bağımsızlığı  76

II. EŞİTLİK İLKESİ VE AYRIMCILIK YASAĞI  77

A. Eşitlik İlkesi  77

1. Tarihi Gelişimi, Hukuki Niteliği ve Anlamı  77

2. Hakkın İçeriği  79

B. Ayrımcılık Yasağı  81

İkinci Kısım

TÜRKİYE’NİN İDARİ TEŞKİLATI

Bölüm IV

İDARİ TEŞKİLATA HAKİM OLAN ANAYASAL İLKELER

I. MERKEZDEN YÖNETİM İLKESİ  86

A. Tanım ve Özellikleri  86

B. Faydalı ve Sakıncalı Yönleri  87

1. Faydalı Yönleri  87

2. Sakıncalı Yönleri  88

C. Yetki Genişliği  89

1. Tanımı ve Özellikleri  89

2. Yetki Genişliğinin Türleri  90

a. Coğrafi Yetki Genişliği  90

b. Fonksiyonel Yetki Genişliği  92

3. Faydalı ve Sakıncalı Yönleri  92

II. YERİNDEN YÖNETİM (ADEM–İ MERKEZİYET) İLKESİ  92

A. Kavram ve Tanım  92

B. Yerinden Yönetimin Şartları  93

1. Kamu Tüzelkişiliği  93

2. Özerklik  94

a. İdarî Özerklik  94

b. Fonksiyonel Özerklik  94

c. Mali Özerklik  94

3. İdari Vesayet  95

C. Faydalı ve Sakıncalı Yönleri  96

1. Faydalı Yönleri  96

2. Sakıncalı Yönleri  97

Ç. Yerinden Yönetim Türleri  98

1. Otokratik – Demokratik Yerinden Yönetim  98

2. Siyasî Yerinden Yönetim – İdarî Yerinden Yönetim  99

a. Siyasî Yerinden Yönetim  99

b. İdarî Yerinden Yönetim  100

c. Coğrafi Yerinden Yönetim  100

ç. Hizmet Yerinden Yönetim  101

3. Yerinden Yönetim Türlerinin Karşılaştırılması  102

III. İDARENİN BÜTÜNLÜĞÜ İLKESİ  103

A. Kavram ve Tanım  103

B. İdarenin Bütünlüğünü Sağlayan Mekanizmalar  104

1. Hiyerarşi (Silsile–i Meratip, Sıralı Düzen)  104

a. Tanımı ve Pozitif Temelleri  104

b. Hiyerarşik Denetimin Kapsadığı Yetkiler  106

c. Hiyerarşik Denetim Dışında Kalan Kamu Görevlileri  108

2. İdarî Vesayet  109

a. Tanımı ve Gerekliliği  109

b. İdari Vesayetin Özellikleri  110

c. İdari Vesayetin Çeşitleri  112

ç. İdari Vesayetin Uygulanma Şekli  112

aa. İdarî İşlemler Üzerinde  112

bb. Eylemler Üzerinde  113

cc. Organlar Üzerinde  114

çç. Personel Üzerinde  114

d. İdari Vesayetin Kapsadığı Yetkiler  115

aa. İptal  115

bb. Erteleme  115

cc. İzin  116

çç. Yerine Geçme  116

dd. Onama (Tasdik)  117

ee. İdari Yargıya Başvuru  118

IV. KAMU TÜZEL KİŞİLİĞİ VE KAMU TÜZEL KİŞİLERİ  118

A. Kamu Tüzel Kişiliğinin Kurulması ve Kaldırılması  119

1. Kamu Tüzelkişiliğinin Kurulması  119

a. Anayasa ile Kurulma  119

b. Kanunla Kurulma  119

c. Cumhurbaşkanlığı Kararnamesiyle Kurulma  120

2. Kamu Tüzelkişiliğinin Kaldırılması  121

B. Kamu Tüzelkişiliğinin Ölçütleri  122

1. İdare Tarafından Kurulmuş Olması  122

2. Kamu Gücünü Kullanma Yetkisine Sahip Kılınması  123

3. Ek Ölçütler  124

C. Yetenek ve Organları  126

Ç. Uğraş Konuları ve Alanları  126

D. Kamu Tüzel Kişilerinin Türleri  127

1. Yapıları Bakımından  127

2. Amaçları Bakımından  127

3. Kuruluş Tarzları Bakımından  128

4. Kamu İdareleri – Kamu Kurumları Ayrımı  128

a. Kamu idareleri  128

b. Kamu Kurumları  129

c. Kamu İdareleri – Kamu Kurumları Arasındaki Farklar  130

E. Kamu Tüzel Kişilerinin Bütçeleri  131

1. Genel Bütçeli Kuruluşlar  131

2. Özel Bütçeli Kuruluşlar  131

3. Düzenleyici ve Denetleyici Kurum Bütçeleri  132

4. Sosyal Güvenlik Kurumu Bütçesi  132

5. Mahalli İdare Bütçesi  132

6. KİT’lerin Bütçesi  132

Bölüm V

CUMHURBAŞKANI VE CUMHURBAŞKANLIĞI TEŞKİLATI

I. CUMHURBAŞKANI  133

A. Seçilmesi, Niteliği ve Görev ve Yetkileri  133

1. Seçilmesi  133

2. Nitelikleri  136

3. Görev ve Yetkileri  136

B. Cumhurbaşkanlığı İşlemleri  139

1. Cumhurbaşkanlığı Kararnameleri  140

a. Olağan Kararnameler  140

b. Olağanüstü Kararnameler  145

2. Cumhurbaşkanlığı Yönetmelikleri  146

3. Cumhurbaşkanlığı Kararları  146

C. Cumhurbaşkanının Sorumluluğu  146

1. Cezai Sorumluluğu  147

2. Hukuki Sorumluluğu  148

II. CUMHURBAŞKANLIĞI TEŞKİLATI  150

A. Cumhurbaşkanlığı Makamı  150

B. Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı  152

1. İdari İşler Başkanlığı Teşkilatı  152

a. İdari İşler Başkanı  152

b. Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı’ndaki Birimler  152

2. Personel Rejimi  153

C. Cumhurbaşkanlığı Politika Kurulları  156

1. Kuruluşu  156

2. Görev ve Yetkileri  156

3. Çalışma Usul ve Esasları  157

4. Kurullarla İlgili Mali Hükümler  158

Ç. Cumhurbaşkanlığı’na Bağlı Kurum ve Kuruluşlar  158

D. Devlet Denetleme Kurulu  159

1. Kapsamı  160

2. Görev ve Yetkileri  161

3. Kuruluşu, Teşkilatı ve Personeli  162

4. Denetim ve Denetçiler  163

5. Raporlar  164

E. Cumhurbaşkanı Yardımcıları  165

1. Atanması  165

2. Cumhurbaşkanı ile Hukuki İlişkileri  165

3. Görev ve Yetkileri  165

4. Sorumluluğu  166

a. Cezai Sorumluluğu  166

b. Hukuki Sorumluluğu  167

F. Bakanlıklar ve Bakanlar  167

1. Bakanlıklar  167

a. Tanım ve Kurulması  167

b. Bakanlık Yurtiçi Teşkilatı  168

c. Yurtdışı Teşkilatı  170

aa. Elçilik Niteliğindeki Dış Temsilcilikler  170

bb. Diplomatik Temsilcilikler  171

cc. Daimi Temsilcilikler ve Temsilcilikler  172

çç. İhtisas Birimleri  172

dd. Dış Temsilcilik Niteliği Taşımayan Yurtdışı Teşkilatı  172

ee. Yurtdışı Teşkilatı ile Merkez Arasındaki Yazışmalar  172

ff. Yurtdışı Teşkilatı ile Merkez Arasındaki Yazışmalar  173

ç. Bakanlık Bağlı, İlgili ve İlişkili Kuruluşları  173

2. Bakanlar  175

a. Atanması  175

b. Cumhurbaşkanı ile Hukuki İlişkileri  175

c. Görev ve Yetkileri  175

d. Sorumluluğu  176

aa. Cezai Sorumluluğu  176

bb. Hukuki Sorumluluğu  177

3. Bakan Yardımcıları  177

4. Bakan Müşavirleri  178

G. İdari Kurul, Konsey ve Komisyonlar  179

1. Malvarlığının Dondurulmasını Değerlendirme Komisyonu  179

2. Kültür Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu  180

3. Ekonomik İşler Olağanüstü Hal Koordinasyon Kurulu  180

4. Maden İşletme Faaliyetleri ile Diğer Yatırımların Kamu Yararı Açısından Önceliğini ve Önemini Tespit ve Karar Kurulu  181

5. İthalatta Haksız Rekabeti Değerlendirme Kurulu  181

6. Bireysel Emeklilik Danışma Kurulu  182

7. Asgari Ücret Tespit Komisyonu  182

8. 5015 Sayılı Kanunu m. 16/5’te Belirtilen Komisyon  183

9. Toptancı Hal Konseyi  183

10. Göç Kurulu  184

Bölüm VI

BAŞKENTTEKİ YARDIMCI KURULUŞLAR

I. DANIŞTAY  185

A. İdari Görevleri  186

1. Danışma Kararları  186

2. İdari Kararları  187

B. İdari Teşkilatları  189

C. Danıştay Personeli  191

D. Danıştay’ın Çalışma Usulü  191

II. SAYIŞTAY  192

A. Sayıştay Denetimine Tabi Kurum ve Kuruluşlar ve Sayıştay Denetiminin Kapsamı  193

B. Sayıştay’ın Hukuki Niteliği  194

C. İdari Görevleri  199

1. Denetim Görevleri  200

2. Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne Rapor Sunma Görevleri  200

3. Görüş Bildirme Görevleri  203

4. İdari Nitelikteki Kararların Birleştirilmesi Görevleri  203

D. Teşkilatı ve Personeli  203

E. Çalışma Şekil ve Usulleri  205

III. MİLLİ GÜVENLİK KURULU  206

A. Kuruluşu ve Teşkilatı  207

B. Milli Güvenlik Kurulu’nun Görevleri  208

C. Personel Rejimi  209

D. Kararlarının Hukuki Niteliği  209

E. Çalışma Şekil ve Usulleri  210

IV. EKONOMİK VE SOSYAL KONSEY  211

V. YÜKSEK PLANLAMA KURULU  212

VI. PARA–KREDİ VE KOORDİNASYON KURULU  212

Bölüm VII

TAŞRA TEŞKİLATI

I. İL GENEL İDARESİ  216

A. Vali  217

1. Hukuki Statüsü  217

2. Görev ve Yetkileri  219

3. Askeriye ile İlişkileri  221

4. Adliye ile İlişkileri  225

5. İdari Vesayet Yetkileri  225

6. Yurtdışı İlişkileri  225

B. İl İdare Şube Başkanları  226

C. İl İdare Kurulu  227

II. İLÇE İDARESİ  228

A. Kaymakam  228

1. Atanması ve Hukuki Statüsü  229

2. Görev ve Yetkileri  230

B. İlçe İdare Şube Başkanları  232

C. İlçe İdare Kurulu  233

III. BUCAK İDARESİ  233

A. Tanım ve Kuruluşu  233

B. Organları  234

1. Bucak Müdürü  234

2. Bucak Meclisi  235

3. Bucak Komisyonu  235

IV. BÖLGE İDARESİ  235

A. Hukuki Niteliği ve Kuruluşu  235

B. Türleri  236

1. Taşra Bölge Teşkilatları  236

2. Bölge Valiliği  237

3. Olağanüstü Hal Bölge Valiliği  237

4. Serbest Bölgeler  238

Bölüm VIII

İL ÖZEL İDARELERİ

I. ANAYASAYA GÖRE MAHALLİ İDARELER  241

II. İL ÖZEL İDARELERİNİN TANIMI, TARİHİ GELİŞİMİ VE KURULUŞU  241

A. Tanım  241

B. Tarihi Gelişimi  242

C. Kuruluşu  242

III. GÖREV VE YETKİLERİ  243

A. Görevleri  243

B. Yetkileri ve İmtiyazları  245

IV. ORGANLARI  246

A. İl Genel Meclisi  246

1. Seçimi ve Üyeliğin Sona Ermesi  246

2. Çalışma Usul ve Esasları  247

a. Başkanlık Divanı  247

b. Toplantıları  248

c. İhtisas Komisyonları  249

d. Meclis Kararlarının Kesinleşmesi  251

3. Görev ve Yetkileri  251

4. Meclisin Bilgi Edinme ve Denetim Yolları  253

B. İl Encümeni  253

1. Oluşumu ve Çalışma Esas ve Usulleri  253

2. Görev ve Yetkileri  254

C. Vali  255

V. TEŞKİLATI VE PERSONELİ  256

A. Teşkilatı  256

B. Personeli  257

VI. GELİRLERİ, GİDERLERİ VE BÜTÇESİ  259

A. Gelirleri  259

1. Genel Bütçe Vergi Gelirleri Tahsilatından Ayrılacak Paylar  259

2. Borçlanma Gelirleri  260

B. Giderleri  260

C. Bütçesi  261

VII. İDARİ VESAYET  262

A. Organlar Üzerinde  262

1. İl Genel Meclisinin Feshi ve Sonuçları  262

2. Görevden Uzaklaştırma  263

B. Hizmetlerde Aksama  263

VIII. YATIRIM İZLEME VE KOORDİNASYON BAŞKANLIĞI  264

A. Kuruluşu ve Görevleri  264

B. Gelirleri, Giderleri ve Bütçesi  265

C. Teşkilatı ve Personeli  265

Bölüm IX

BELEDİYE İDARESİ

I. BELEDİYELERİN KURULMASI VE KALDIRILMASI  267

A. Belediyelerin Kurulması  267

B. Birleşme ve Katılma  268

C. Belde Adının Değişmesi  268

D. Belediyelerin Kaldırılması  269

II. BELEDİYELERİN GÖREV VE YETKİLERİ  269

A. Belediyelerin Görevleri  269

1. Zorunlu Görevleri  270

2. İhtiyari Görevleri  270

B. Belediyelerin Yetkileri  271

III. BELEDİYELERİN ORGANLARI  275

A. Belediye Meclisi  275

1. Oluşumu ve Üyeliğin Sona Ermesi  275

2. Belediye Meclisinin Görevleri  277

3. Çalışma Esas ve Usulleri  279

a. Başkanlık Divanı  279

b. Toplantıları  279

c. İhtisas Komisyonları  281

ç. Meclis Kararlarının Kesinleşmesi  282

4. Meclisin Bilgi Edinme ve Denetim Yolları  283

B. Belediye Encümeni  284

1. Oluşumu ve Çalışma Usulü  284

2. Encümen Toplantıları  285

3. Encümenin Görevleri  285

4. Encümen Üzerinde İdari Vesayet  287

C. Belediye Başkanı  287

1. Seçilmesi veya Görevlendirilmesi  287

2. Görevleri  287

3. Özlük Hakları  288

4. Görevini Sona Erdiren Haller  289

5. Başkanlığın Boşalması Halinde Yapılacak İşlemler  290

IV. BELEDİYE ÜZERİNDE İDARİ VESAYET  291

A. Belediye Meclisinin Feshi  291

B. Hizmetlerde Aksama  292

V. BELEDİYE TEŞKİLATI VE PERSONELİ  293

A. Belediye Teşkilatı  293

B. Belediye Personeli  293

1. Belediye Zabıtası  293

2. Belediye İtfaiyesi  294

3. Belediye Personeli  294

VI. BELEDİYENİN GELİRLERİ VE BÜTÇESİ  297

A. Belediyenin Gelirleri  297

1. Vergi Gelirleri  297

2. Borçlanma Gelirleri  299

3. İller Bankası Kârının Dağıtımından Elde Edilen Gelirleri  300

B. Belediye Bütçesi  300

VII. MAHALLE İDARESİ  301

A. Tanım  301

B. Kurulması ve Kaldırılması  301

C. Görevleri  302

D. Birimleri  302

1. Oluşumu  302

2. Görevleri  302

E. Gelirleri  303

VIII. İL ÖZEL İDARESİ VE BELEDİYELERİN DENETİMİ  303

A. Denetimin Amacı  303

B. Denetimin Kapsamı ve Türleri  303

C. Faaliyet Raporu  304

IX. BELEDİYELERİN DİĞER KURULUŞLARLA İLİŞKİLERİ  304

X. MAHALLİ İDARELERİN YURTDIŞI İLİŞKİLERİ  305

Bölüm X

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYELERİ

I. TANIM, KURULUŞ VE SINIRLARI  307

II. BÜYÜKŞEHİR VE İLÇE BELEDİYELERİ ARASINDA GÖREV VE YETKİ BÖLÜŞÜMÜ  308

A. Büyükşehir Belediyesinin Görevleri  308

B. İlçe Belediyelerinin Görevleri  312

C. Büyükşehir Belediyesi ve İlçe Belediyelerinin Ortak Görevleri  313

D. Büyükşehir Belediyesinin Yetki ve İmtiyazları  313

1. Normal Yetkiler  313

2. İmar Uygulamalarını Denetleme Yetkisi  313

III. ORGANLARI  314

A. Büyükşehir Belediye Meclisi  314

1. Oluşumu  314

2. Çalışma Usul ve Esasları  315

a. Toplantıları  315

b. İhtisas Komisyonları  315

c. Meclis Kararlarının Kesinleşmesi  316

3. Görevleri  316

B. Büyükşehir Belediye Encümeni  317

1. Oluşumu  317

2. Görevleri  317

C. Büyükşehir Belediye Başkanı  317

1. Seçilmesi ve Görevinin Sona Ermesi  317

2. Görev ve Yetkileri  318

IV. TEŞKİLATI VE PERSONELİ  319

A. Teşkilatı  319

B. Personeli  319

V. KOORDİNASYON MERKEZLERİ  320

A. Altyapı Koordinasyon Merkezi (AYKOME)  320

B. Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME)  322

VI. GELİRLERİ, GİDERLERİ VE BÜTÇESİ  322

A. Gelirleri  322

B. Giderleri  324

C. Büyükşehir Bütçesi  324

Bölüm XI

KÖY İDARESİ

I. TANIM, KURULMASI/KALDIRILMASI VE SINIR UYUŞMAZLIKLARI  327

A. Tanım  327

B. Kurulması/Kaldırılması  327

C. Sınır Uyuşmazlıkları ve Giderilmesi  328

D. İki veya Daha Fazla Köyler Arasındaki İşlerin Müştereken Halli  328

II. KÖY İDARESİNİN GÖREV VE YETKİLERİ  329

A. Görevleri  329

B. Yetkileri  330

III. KÖY İDARESİNİN ORGANLARI  330

A. Köy Derneği  330

1. Oluşumu  330

2. Görevleri  330

3. İdari Vesayet  331

B. İhtiyar Meclisi  331

1. Oluşumu  331

2. Toplantıları  331

3. Görevleri  332

a. İdari Görevleri  332

b. Yargısal Görevleri  332

4. İdari Vesayet  332

C. Köy muhtarı  332

1. Seçilmesi  333

2. Görevleri  333

a. Devlete İlişkin Görevleri  333

b. Köy İdaresine İlişkin Görevleri  333

3. İdari Vesayet  333

IV. KÖY İDARESİNİN PERSONELİ  334

A. Köy Korucuları  334

B. Köy Katibi  335

C. Köy İmamı  336

V. KÖY İDARESİNİN MALLARI, GELİRLERİ VE BÜTÇESİ  336

A. Malları  336

B. Gelirleri  337

C. Köy Bütçesi  338

Bölüm XII

BOZCAADA VE İMROZ İDARESİ

I. GENEL OLARAK  339

II. ORGANLARI  339

A. Nahiye Meclisi  339

B. Nahiye Müdürü  340

III. GELİRLERİ VE BÜTÇESİ  340

IV. PERSONELİ  340

Bölüm XIII

MAHALLİ İDARELERARASI İLİŞKİLER

I. MAHALLİ İDARE BİRLİKLERİ  341

A. Tanım  341

B. Kuruluşu  342

C. Yetkileri  343

Ç. Birliğin Organları  343

1. Birlik Meclisi  343

2. Birlik Encümeni  343

3. Birlik Başkanı  344

D. Birlik Teşkilatı  344

E. Birlik Gelirleri  344

II. KÖYLERE HİZMET GÖTÜRME BİRLİKLERİ  345

A. Kuruluşu  345

B. Organları  345

C. Görevleri  345

Ç. Personeli  345

III. SULAMA BİRLİKLERİ  346

A. Birlik Başkanlığı’nın Oluşumu, Görev ve Yetkileri  347

B. Birliğin Görev ve Yetkileri  348

C. Birlik Gelirleri ve Bütçesi  348

1. Birliğin Gelirleri  348

2. Birlik Bütçesi  349

Ç. Birlik Personeli  349

D. Birliklerin Denetimi ve Mallarının Durumu  350

E. Birlik Tüzel Kişiliğinin Sona Ermesi ve Başka Birlikle Birleştirme  350

IV. TURİZM ALTYAPI BİRLİKLERİ  350

V. BİRLİKLERİN DENETİMİ  351

Bölüm XIV

HİZMET YERİNDEN YÖNETİM KURULUŞLARI

(KAMU KURUMLARI)

I. TANIMI VE ORTAYA ÇIKIŞLARI  357

II. KURULMALARI VE KALDIRILMALARI  358

III. ORTAK NİTELİK VE ÖZELLİKLERİ  358

A. Kamu Tüzelkişiliği  358

B. Özerklik  359

C. İdare Vesayet  360

D. İhtisas (Uzmanlık) Kuralı  361

IV. KAMU KURUMLARININ TÜRLERİ  361

A. Faaliyet Alanları Bakımından  362

1. Milli Kamu Kurumları  362

2. Bölgesel Kamu Kurumları  362

3. Mahallî Kamu Kurumları  362

B. Yönetim Şekilleri Bakımından  363

1. Kamusal Yönetim Şekilleri Uygulanan Kamu Kurumları  363

2. Özel Yönetim Şekilleri Uygulanan Kamu Kurumları  363

Bölüm XV

MİLLİ KAMU KURUMLARI

I. İDARİ KAMU KURUMLARI  365

A. Tanım ve Ortaya Çıkışları  365

B. Görev ve Yetkileri  366

C. Teşkilatı ve Personeli  366

D. Gelirleri, Giderleri ve Bütçesi  367

E. Hukuki Rejimi ve Özellikleri  368

II. İKTİSADİ KAMU KURUMLARI  368

A. Kavram  368

B. Teşebbüsler  370

1. İktisadi Devlet Teşekkülleri  370

2. Kamu İktisadi Kuruluşları  371

C. Kurulmaları  371

Ç. Organları  372

D. Personeli  373

E. Özellikleri  374

F. Müesseseler  376

G. Bağlı Ortaklıklar  377

H. Kamu İştirakleri  378

İ. KİT’lerin Özelleştirilmesi  379

III. SOSYAL KAMU KURUMLARI  382

A. Tanım ve Kavram  382

B. Türleri  383

1. Sosyal Güvenlik Kurumu  383

2. Türkiye İş Kurumu  384

C. Ortak Özellikleri  384

IV. BİLİMSEL–TEKNİK–KÜLTÜREL KAMU KURUMLARI  386

A. Tanım ve Kavram  386

B. Ortak Özellikleri  387

C. Yükseköğretim Kurumları  390

1. Yükseköğretim Üst Kuruluşları  390

a. Yükseköğretim Kurulu  390

b. Yükseköğretim Denetleme Kurulu  392

c. Üniversitelerarası Kurul  392

2. Yükseköğretim Kurumları  393

V. DÜZENLEYİCİ VE DENETLEYİCİ KAMU KURUMLARI  395

A. Kavram ve Kavram  395

B. Hukuki Niteliği  396

C. Ortak Özellikleri  397

1. Kuruluş Amaçları Genellikle Kamunun Bazı Duyarlı Alanlarını Düzenlemek ve Birey ve Topluluklarını Korumaktır  398

2. Devlet Nam ve Hesabına Çalışma  398

3. Tüzel Kişilik  398

4. Bağımsızlık  399

4. Özerklik  400

5. İdari Vesayet  400

6. Yargı Denetimi  401

7. Düzenleme ve Denetleme Yetkilerine Sahiptirler  401

8. Yaptırım Uygulama  402

9. Diğer özellikleri  403

D. Faydalı ve Zararlı Yönleri  403

VI. CUMHURBAŞKANLIĞI OFİSLERİ  405

A. Kuruluş  405

B. Ofislerin Görevleri  405

C. Ofislerin Teşkilatı ve Koordinasyon  406

Ç. Ofis Başkan ve Yöneticilerinin Sorumluluğu  407

D. Ofislerde Personel İstihdamı ve Görevlendirme  407

E. Ofislerin Bütçe Gelirleri  408

Bölüm XVI

BÖLGESEL VE MAHALLİ KAMU KURUMLARI

I. GÜNEYDOĞU ANADOLU PROJESİ BÖLGE KALKINMA İDARESİ BAŞKANLIĞI  409

A. Hukuki Statüsü  409

B. Hukuki Niteliği  410

C. Görevleri  410

D. Teşkilatı ve Personeli  411

E. Gelirleri ve Bütçesi  411

F. Özellikleri  412

II. KALKINMA AJANSLARI  412

A. Kavram  412

B. Ülkemizde Kalkınma Ajansları  413

1. Kuruluşu  414

2. Hukuki Rejim  414

3. Ajansların Koordinasyonu  414

4. Görev ve Yetkileri  415

5. Ajansın Teşkilat Yapısı  416

a. Kalkınma Kurulu  416

b. Yönetim Kurulu  417

c. Genel Sekreterlik  419

ç. Yatırım Destek Ofisleri  419

6. Personeli  420

7. Gelirleri, Giderleri ve Bütçesi  420

a. Ajansın Gelirleri  420

b. Ajansın Giderleri  421

c. Mali Saydamlık ve Hesap Verme Sorumluluğu  421

ç. Ajansın Bütçesi  421

8. Ajansın Denetimi  422

III. DOĞU ANADOLU, KONYA OVASI VE DOĞU KARADENİZ BÖLGE KALKINMA İDARESİ BAŞKANLIKLARI  423

A. Kuruluşu  423

B. Görevleri  423

C. Teşkilatı ve Personeli  423

D. Gelir ve Giderleri  424

IV. KALKINMA İDARELERİ ÜZERİNDE MERKEZİ İDARENİN YETKİLERİ  424

V. MAHALLİ KAMU KURUMLARI  426

A. Tanım ve Özellikleri  426

B. Büyükşehir Su ve Kanalizasyon İdareleri  427

C. İl Özel İdaresi ve Belediye Şirketleri  428

Bölüm XVII

KAMU KURUMU NİTELİĞİNDE MESLEK KURULUŞLARI

I. KAVRAM VE TANIM  429

II. ORTAK ÖZELLİK VE NİTELİKLERİ  430

A. Kamu Kurumu Niteliğinde Kuruluşlardır  430

B. Kanunla Kurulurlar  431

C. Zorunlu Üyelik Esasına Dayanırlar  431

Ç. Kamu Gücü Kullanma Yetkisi ile Donatılmışlardır  432

D. Özerkliğe Sahiptirler  433

E. Gelirleri Parafiskal Gelir Niteliğindedir  433

F. Kendi Bütçeleri Vardır  434

G. Organları, Üyeleri Tarafından Yargı Gözetimi Altında Seçilir  434

H. İdari Vesayete Tabidirler  435

İ. Kuruluş Amaçları Dışında Faaliyette Bulunamazlar  436

J. Yönetim Şekli, Malları ve Personeli  437

Üçüncü Kısım

MEMURLAR VE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİ

BÖLÜM XVIII

KAMU GÖREVLİSİ KAVRAMI VE ŞARTLARI

I. KAMU GÖREVLİSİ TANIMI  441

A. Geniş Anlamda Kamu Görevlileri  441

1. Hizmete Alınmaları Yönünden  441

2. Hizmet Süreleri Yönünden  441

3. Esas ve Yardımcı Olma Yönünden  442

4. Ücret Yönünden  442

5. Uygulanan Hukuk Yönünden  443

6. Üst Kademe Yöneticisi Kamu Görevlileri ve Diğer Kamu Görevlileri  443

a. Üst Kademe Kamu Yöneticileri Kavramı ve Tanım  443

b. Üst Kademe Kamu Yöneticilerinin Özellikleri  444

c. Üst Kademe Kamu Yöneticilerinin Yönetim Sistemleri  444

ç. Üst Kademe Kamu Yöneticilerinin Atanmasında Usuller  446

d. Türk Hukukunda Üst Kademe Kamu Yöneticileri  446

B. Dar Anlamda Kamu Görevlileri  450

II. KAMU GÖREVLİLİĞİNİN ŞARTLARI  451

BÖLÜM XIX

DEVLET MEMURLUĞU

I. TANIM  453

A. Anayasa’da  453

B. Ceza Hukukunda  453

C. Memur Yargılama Hukukunda  453

D. Memur Hukukunda  454

II. MEMURLUK MESLEĞİNİN TEMEL İLKELERİ  454

A. Sınıflandırma  455

1. Rütbe Sınıflandırması  455

2. Kadro Sınıflandırması  455

3. Sınıflandırmada Türk Sistemi  456

a. Tanım ve Özellikleri  456

b. Memurların Sınıfları ve Kapsamı  457

B. Kariyer  459

C. Liyakat  459

III. DEVLET MEMURLARI KANUNU’NA GÖRE İSTİHDAM ŞEKİLLERİ  460

A. Memurlar  460

B. Sözleşmeli Personel  460

C. İşçiler  463

IV. MEMURLUĞA GİRİŞ  463

A. Anayasal İlkeler  463

B. Memurlukta Aranan Şartlar  464

1. Genel Şartlar  464

a. Türk Vatandaşı Olmak  464

b. Yaş Şartı  464

c. Eğitim Şartı  464

ç. Sağlıklı Olma Şartı  465

d. Askerlikle İlginin Bulunmaması  466

e. Mahkum Olmamak  466

2. Özel Şartlar  466

C. Memurluğa Alma Yöntemleri  467

1. Sınav  467

2. Yerleştirme  468

V. DEVLET MEMURLUĞUNA ALINMA  472

A. Adaylık  472

B. Asli Memurluğa Atama  473

C. İşe Başlama  474

VI. HİZMETİÇİ EĞİTİM  475

VII. MEMURLARIN ÖDEV VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ VE YASAKLAR  476

A. Memurların Ödev ve Yükümlülükleri  476

1. Sadakat  476

2. Tarafsızlık  477

3. Davranış ve İşbirliği  477

4. Emirlere Uyma ve Kanunsuz Emir  477

5. İşbaşında Bulunma  478

6. Devlet Malını Koruma  478

7. Mal Bildiriminde Bulunma  479

8. Kıyafet Yükümlülüğü  480

9. Resmî Belge, Araç ve Gereçleri Geri Verme  480

B. Memurlar İçin Konan Yasaklar  481

1. İkinci Bir Görev Alma Yasağı  481

2. Toplu Eylem ve Hareketlerde Bulunma Yasağı  482

3. Grev Yasağı  482

4. Ticaret ve Diğer Kazanç Getirici Faaliyetlerde Bulunma Yasağı  483

5. Hediye Alma ve Çıkar Sağlama Yasağı  483

6. Gizli Bilgileri Açıklama Yasağı  485

7. Siyasi Partilere Girme Yasağı  485

8. Dernek Kurma ve Derneklere Üye Olma Yasağı  486

9. Ayrıldığı Kuruma Karşı Görev Alma Yasağı  487

VIII. MEMURLARIN TEMEL VE SOSYAL HAKLARI  487

A. Memurların Temel Hakları  487

1. Memurluk Statüsünün Kanunla Düzenlenmesi  487

2. Güvenlik Hakkı  488

3. İsnat ve İftiralara Karşı Korunma Hakkı  488

4. Müracaat, Şikâyet ve Dava Açma Hakkı  488

5. Sendika Kurma Hakkı  489

6. İzin Hakkı  493

a. Yıllık İzin Hakkı  494

b. Sağlık İzni  494

c. Mazeret İzni  494

aa. Amirin Takdirine Bağlı Mazeret İzinleri  494

bb. Amirin Takdirine Bağlı Olmayan Mazeret İzinleri  494

aaa. Analık İzni  494

bbb. Kadının Çalışma Süresinin Yarısı Kadar Çalışma Hakkı  495

ccc. Babalık İzni  495

ççç. Süt İzni  496

ddd. Hastalık Mazeret İzni  496

ç. Hastalık İzni  496

d. Refakat İzni  497

e. Aylıksız İzin  497

7. Aylık Hakkı  498

B. Memurların Sosyal Hakları  500

1. Aile Yardımı  500

2. Ölüm Yardımı  500

3. Cenaze Giderleri Yardımı  501

4. Yiyecek ve Giyecek Yardımı  501

5. Emeklilik Hakkı  501

a. Re’sen Emeklilik  501

b. İstek Üzerine Emeklilik  502

c. Malulen Emeklilik  502

ç. Emeklilere Sağlanan Haklar  503

d. Vazife Malullüğü  504

IX. MEMURLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ  504

A. Memurlar Bilgi Sistemi ve Özlük Dosyası  504

B. Başarı Belgesi ve Ödül Verilmesi  505

X. MEMURLARIN YÜKSELMELERİ  505

A. Kademe İlerlemesi (Yatay İlerleme)  505

B. Derece Yükselmesi (Dikey İlerleme)  506

XI. DİSİPLİN SORUŞTURMASI  507

A. Disiplin Cezası Vermeye Yetkili Amir ve Kurullar  508

B. Disiplin Soruşturmalarında Usul  508

1. Zamanaşımı Süreleri  509

2. Karar Süreleri  509

3. Savunma Hakkı  509

4. Disiplin Usulleri  509

5. Disiplin Cezalarına Karşı Başvuru Yolları  510

6. Disiplin Cezalarının Uygulanması  510

7. Disiplin Suçu Teşkil Eden Fiiller  511

8. Disiplin Cezalarının Verilmesi  511

XII. GÖREVDEN UZAKLAŞTIRMA  512

XIII. KADRO AÇIĞI  513

XIV. MEMURLUĞUN SONA ERMESİ  514

A. Çekilme  514

B. Çekilmiş Sayılma  515

C. Çıkarılma  516

D. Şartlarda Eksiklik  516

E. Bağdaşmazlık  516

F. Ölüm ve Emeklilik  517

XV. DEVLET MEMURLARININ SORUMLULUĞU  517

A. Hukuki Sorumluluk  517

1. Kamu Hukukuna Tabi Görevleri Yerine Getiren Personelin Kişilere Verdiği Zararlardan Devletin Sorumluluğu  517

2. Ön İnceleme, Disiplin Soruşturması veya Diğer İdari Soruşturmaları Yapmakla Görevlendirilenler ile Teftiş ya da Denetim Elemanlarının Sorumluluğu  519

B. Cezai Sorumluluk  519

1. Adi Suçlar  519

2. 3628 Sayılı Kanunda Yer Alan Suçlar  519

3. 4483 Sayılı Kanun Kapsamındaki Suçlar  520

a. 4483 sayılı Kanuna Tabi Kamu Görevlileri  520

b. 4483 sayılı Kanuna Tabi Suçlar  521

c. 4483 sayılı Kanuna Göre Ceza Soruşturması  521

aa. Soruşturma İzni  521

bb. Ön İnceleme  523

cc. Soruşturma İzni Verilmemesine/Verilmesine İtiraz  524

çç. Hazırlık Soruşturması  525

dd. Yetkili ve Görevli Mahkeme  525

ee. Cumhuriyet Başsavcılığınca Re’sen Dava Açılabilecek Haller  526

ff. Ön İnceleme ve İdari Soruşturmalar Nedeniyle İdarenin Sorumluluğu  526

Kavramlar Dizini  527

 Yorum Yap

Lütfen yorum yazmak için oturum açın ya da kayıt olun.
İlgili Yayınlar