Kira Sözleşmesinde Yan Giderler

Yayınevi: Yetkin Yayınları
Yazar: Huriye Reyhan DEMİRCİOĞLU
ISBN: 978-605-05-0294-7
Stok Durumu: Stokta var
63,00 TL 70,00 TL

Adet

 
   0 yorum  |  Yorum Yap
Kitap Künyesi
Yazar Huriye Reyhan DEMİRCİOĞLU
Baskı Tarihi 2018/05
Baskı Sayısı 1
Boyut 16x24 cm (Standart Kitap Boyu)
Cilt Karton kapak

BH508
Kira Sözleşmesinde Yan Giderler
Dr. Huriye Reyhan DEMİRCİOĞLU
2018/05 Baskı, 310 Sayfa,
ISBN 978-605-05-0294-7

Hukuk teori ve uygulamasında büyük önemi olan kira sözleşme-si, 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu’nda esaslı bazı yenilik ve deği-şikliklerle düzenlenmiştir. Kiralananın kullanımıyla ilgili giderlerin ilk defa düzenleme konusu yapılmış olması, Kanun’un kira sözleş-mesi bölümünde göze çarpan önemli yeniliklerden biridir. Gerçek-ten de özellikle son yıllarda şekil değiştiren iş, ticaret ve yaşam alan-ları, bu alanların kullanımıyla ilgili edimlerin çeşitlenmesine yol aç-mış; bu edimlerin kiracı nezdindeki karşılıkları ise birer ödeme yü-kümlülüğü teşkil ederek, Alman Hukuku’ndaki ta¬birle adeta “ikinci kira bedeli” halini almıştır. Üstelik 6098 sayılı Kanun kiracının te-merrüdünü hük¬me bağladığı 315 inci maddesinde, bu tür bir yü-kümlülüğün ihlâline, kira bedelinin ihlâliyle aynı sonuçları bağla-mıştır. O halde, ifa zamanı, ifa biçimi, meblağın belirlenmesi, artı-rılması, belgeleme ve ispat gibi, bu güne kadar kira bedeli üzerinden tartışılan bir çok meselenin, bu defa kiralananın kullanılmasıyla ilgili giderler bakımından da tartışılması gerekmektedir. Ancak bu tür giderlerin öncelikle belli bir kavramla ortaya koyulmasına ve bu kavramın teorik unsur ve sınırlarının açıklanmasına ihtiyaç bulun-maktadır. (Önsöz'den)

Bölüm Başlıkları

  • İlgili Mevzuat ve Terminoloji, Kira Sözleşmesinin İçerdiği Yükümlülükler
  • Yan Gider Kavramı
  • Yan Gider Yükümlüsünün Belirlenmesi
  • Yan Gider Yükümlülüğünün Hüküm ve Sonuçları

ÖNSÖZ

Hukuk teori ve uygulamasında büyük önemi olan kira sözleşme-si, 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu’nda esaslı bazı yenilik ve deği-şikliklerle düzenlenmiştir. Kiralananın kullanımıyla ilgili giderlerin ilk defa düzenleme konusu yapılmış olması, Kanun’un ki¬ra sözleş-mesi bölümünde göze çarpan önemli yeniliklerden biridir. Gerçek-ten de özellikle son yıllarda şekil değiştiren iş, ticaret ve yaşam alan-ları, bu alanların kullanımıyla ilgili edimlerin çeşitlenmesine yol aç-mış; bu edimlerin kiracı nezdindeki karşılıkları ise birer ödeme yü-kümlülüğü teşkil ederek, Alman Hukuku’ndaki ta¬birle adeta “ikinci kira bedeli” halini almıştır. Üstelik 6098 sayılı Kanun kiracının te-merrüdünü hük¬me bağladığı 315 inci maddesinde, bu tür bir yü-kümlülüğün ihlâline, kira bedelinin ihlâliyle aynı sonuçları bağla-mıştır. O halde, ifa zamanı, ifa biçimi, meblağın belirlenmesi, artı-rılması, belgeleme ve ispat gibi, bu güne kadar kira bedeli üzerinden tartışılan bir çok meselenin, bu defa kiralananın kullanılmasıyla ilgili giderler bakımından da tartışılması gerekmektedir. Ancak bu tür giderlerin öncelikle belli bir kavramla ortaya koyulmasına ve bu kavramın teorik unsur ve sınırlarının açıklanmasına ihtiyaç bulun-maktadır.

6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu’nda kiralananın kullanımıyla ilgili giderleri ifade etmek üzere, Mehaz İsviçre Borçlar Kanunu’n-daki “Nebenkosten” ifadesine paralel bir biçimde “yan giderler” kav-ramına yer verilmiştir. Doçentlik eseri olarak hazırladığımız “Kira Sözleşmesinde Yan Giderler” başlıklı bu çalışmada, 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu ile ilk kez yasal bir düzenlemeye kavuşturulmuş olan bu mesele öncelikle kavramsal bir çerçeveye yerleştirilmekte, ardından yan giderlerin yükümlüsü belirlenmekte ve sözkonusu yükümlülük, başlıca hüküm ve sonuçlarıyla, bir bütün halinde ele alınmaktadır.

Her çalışma, belli bir zaman dilimi içerisinde hazırlanmış gibi görünse de, aslında geçmiş bir birikimin ürünüdür. Çünkü öncesin-de, bilgiyi edinmeyi, yorumlamayı, sistematize etmeyi ve nihayetin-de akademik bir üslupla kaleme almayı öğrenmiş olmak gerekir. Geçmişte yüksek lisans ve doktora tezlerimin danışmanlıklarını üst-lenerek, bu hususlarda bana emek veren, kıymetli hocam Prof. Dr. Mehmet ÜNAL’ın ismini yaptığım ve yapacağım tüm çalışmalarda zikretmeyi bir borç bilirim. Doçentlik süreci itibariyle bağımsız bir çalışmayı gerektirse de, bu eser, onun bana öğrettiklerinden bağım-sız meydana getirilmiş değildir.

Asistanı olmaktan ve hep öyle kalmaktan memnuniyet duydu-ğum kıymetli hocam, Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Özel Hu-kuk Bölüm Başkanı Prof. Dr. İhsan ERDOĞAN, yanında yetişen herkese akademik hayatın ülfet ve zarafetle yürütülmesi gerektiğini öğreten kişidir. Bir hukuk hocası olmanın ötesinde, gerçek bir eği-timci olan ve nesil farkı gözetmeyen samimi dostluğuyla bizleri akademik hayatın en şanslıları kılan İhsan Hocama, sonsuz teşek-kür ve minnet borçluyum. “Nice okumak bir tarafa, önce kendini bilen-lerden olamamak”, yanında akademik hayatıma başladığım ilk gün-den beri, herhangi bir başarısızlıktan daha büyük bir korku olmuş-tur benim için.

Kendisiyle akademik hayatımızın kesiştiği ilk andan itibaren, her konuda yardım ve desteğini gördüğüm, özellikle bu eserin or¬taya koyulma sürecinde zengin kütüphanesini istifademe sunarak, nere-deyse her aradığım esere hızlı bir şekilde ulaşmamı sağlayan Fakül-temiz Medeni Hukuk Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. M. Fadıl YILDIRIM’a çok teşekkür ediyorum. Her türlü yardım çağrıma anında dönüş yaparak, ihtiyacım olan pek çok şeyi bir WhatsApp mesajı kadar yakınıma getiren, Gazi Medeni Hukuk Ailesinin tüm öğretim üye ve yardımcılarına da müteşekkirim. Özellikle Kürsü-müz Araştırma Görevlileri, Özkan ÖZYAKIŞIR, Özgür GÜVENÇ ve Elif AYAN’a, yerli ve yabancı literatüre ulaşmamda yardımlarını esirgemedikleri için teşekkür borçluyum. Kendilerinin Türk Huku-ku’na çok daha güzel eserler kazandırmalarını, tüm içtenliğimle diliyorum. 

Fakültemiz çatısı altında huzurlu ve verimli bir çalışma ortamı tesis eden Dekanımız Prof. Dr. Kadir ARICI Hocama ve fedakâr yardımcılarına; ayrıca Fakültemizin işlerinin aksamadan yürümesi-ni sağlayan tüm idari personel ve çalışanlarımıza teşekkür ederim. Tabiatı gereği stresli geçen bu süreçte, fertlerini tek tek zikretmemin mümkün olmadığı Gazi Hukuk Ailesinden gördüğüm desteğin, süre-cin neticesinden çok daha kıymetli olduğunun bilinmesini isterim. 

“Kardeş, mecburi arkadaş; arkadaş, seçilmiş kardeştir!” Yirmi yıla yaklaşan mesai arkadaşlığımızın kardeşlik hukukuyla seyrettiği, Kürsümüzün değerli hocaları Doç. Dr. A. Dilşâd KESKİN ve Doç. Dr. Abdülkerim YILDIRIM’a, akademik hayatımın her aşamasında hep yanımda oldukları için çok teşekkür ederim. Ağırdan alınmış bir doçentlik sürecine “adayı, adaydan fazla teşvik ederek” büyük des-tek sağlayan, Fakültemiz Medeni Usul ve İcra İflas Hukuku Kürsü-sünün değerli hocası, Doç. Dr. İbrahim ERMENEK’e de samimi gayretleri için ayrıca teşekkür borçluyum. 

Çalışmanın kitap haline gelmesini sağlayarak basımını gerçekleş-tiren ve okuyucuya sunan Yetkin Kitabevi’nin sahibi Muharrem BAŞER Beyefendiye ve tüm çalışanlarına da teşekkür ederim.

Çocuklarının akademik kariyer yapması anne babalar için haklı bir gurur kaynağıdır. Benim akademik kariyere yönelmem ise bir tesadüf olmayıp; sevgili annem Ayşe ÖZTÜRK ve sevgili babam         Şükrü ÖZTÜRK’ün, her yaşta öğrenme ve öğretmenin, insana ve ideallere emek vermenin kutsiyetini, yaşayarak göstermelerinin bir sonucudur. Başladığım her işi onlara lâyık bir evlat olarak tamam-lama dileğiyle, bu eseri onlara ithaf ediyorum....


İÇİNDEKİLER

Sayfa

ÖNSÖZ 7

İÇİNDEKİLER 11

KISALTMALAR 17

GİRİŞ

KONUNUN TAKDİMİ VE KAPSAMI, İLGİLİ MEVZUAT VE TERMİNOLOJİ, KİRA SÖZLEŞMESİNİN İÇERDİĞİ YÜKÜMLÜLÜKLER

I. KONUNUN TAKDİMİ VE KAPSAMI 19

II. İLGİLİ MEVZUAT VE TERMİNOLOJİ 22

A. İLGİLİ MEVZUAT 22

B. TERMİNOLOJİ 25

III. KİRA SÖZLEŞMESİNİN İÇERDİĞİ

YÜKÜMLÜLÜKLER 26

A. KİRA SÖZLEŞMESİNDE EDİM

YÜKÜMLÜLÜKLERİ 27

1. Kira Sözleşmesinde Aslî (Birincil) Edim

Yükümlülükleri 28

a. Kiraya Verenin Aslî Edim Yükümlülükleri 29

b. Kiracının Aslî Edim Yükümlülükleri 34

2. Kira Sözleşmesinde Yan (Talî)

Edim Yükümlülükleri 37

a. Kiraya Verenin Yan Edim Yükümlülükleri 39

b. Kiracının Yan Edim Yükümlülükleri 42

B. KİRA SÖZLEŞMESİNDE EDİM DIŞI (YAN) YÜKÜMLÜLÜKLER 45I. BÖLÜM

YAN GİDER KAVRAMI

§ 1 KİRA SÖZLEŞMESİNDE KİRA BEDELİ DIŞINDA

  KALAN ÖDEME YÜKÜMLÜLÜKLERİ 57

I. GENEL OLARAK 57

II. 818 SAYILI BORÇLAR KANUNU DÖNEMİNDE KİRA BEDELİ DIŞINDA KALAN ÖDEMEYÜKÜMLÜLÜKLERİ 58

III. 6098 SAYILI TÜRK BORÇLAR KANUNU’NDA KİRA BEDELİ DIŞINDA KALAN ÖDEME YÜKÜMLÜLÜKLERİ 64

A. VERGİ VE BENZERİ KAMUSAL YÜKÜMLÜLÜKLER (TBK m. 302) 64

B. OLAĞAN TEMİZLİK VE BAKIM GİDERLERİ (TBK m. 317) 69

C. GÜVENCE PARASI (TBK m. 342) 69

D. YAN GİDERLER 74

1. 6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu’nun Yan Giderlere İlişkin Hükümleri 74

2. Genel Olarak Yan Gider Kavramı 75

a. İsviçre Borçlar Kanunu’nda Yan Gider (Nebenkosten) Kavramı 78

b. Türk Borçlar Kanunu m. 303 Hükmünün Mehaz Kanunla Karşılaştırılması ve Eleştirisi 85

§ 2 6098 SAYILI TÜRK BORÇLAR KANUNU’NA GÖRE YAN GİDERİN TANIMI VE UNSURLARI, BENZER KAVRAMLARLA KARŞILAŞTIRILMASI 93

I. YAN GİDERİN TANIMI VE UNSURLARI 93

A. YAN GİDERİN TANIMI 93

B. YAN GİDERİN UNSURLARI 95

1. Karşı Yan Edimin Varlığı 95

2. Karşı Yan Edimin Kiralananın Kullanımıyla

İlişkili Olması 98

3. Karşı Yan Edimin Doğrudan Kiraya Veren veya

Üçüncü Kişi Vasıtasıyla Sunulması 102

II. YAN GİDERİN BENZER KAVRAMLARLA KARŞILAŞTIRILMASI 104

A. TÜKETİM HARCAMALARI VE YAN GİDERLER 105

B. AYIBA KARŞI TEKEFFÜL SORUMLULUĞU KAPSAMINDA YAPILAN HARCAMALAR VE YAN GİDERLER 107

1. Genel Olarak Ayıba Karşı Tekeffül Sorumluluğu Kapsamındaki Harcamalar ve Yan Gider 107

2. Özel Olarak Kiracının Temizlik ve Bakım Giderlerini Ödeme Borcunun Ayıptan Sorumlulukla İlişkisi ve Yan Giderler 111

C. KİRALANANIN YENİLENMESİ DEĞİŞTİRİLMESİ HARCAMALARI VE YAN GİDERLER 113

1. Kiraya Veren Tarafından Yapılan

Yenileme Değiştirme Harcamaları ve

Yan Giderler 114

2. Kiracı Tarafından Yapılan Yenileme

Değiştirme Harcamaları ve Yan Giderler 117

D. ORTAK GİDERLER VE YAN GİDERLER 122

1. Kat Mülkiyeti Kanunu’nda Düzenlenen

Ortak Giderler ve Yan Giderler 123

2. Alışveriş Merkezi Kiralarında

Ortak Giderler ve Yan Giderler 128

a. Alışveriş Merkezlerinde Yan Gider

Niteliği Taşıyan Ortak Giderler 129

b. Alışveriş Merkezlerinde Diğer Giderlerin Durumu 133

II. BÖLÜM

YAN GİDER YÜKÜMLÜSÜNÜN BELİRLENMESİ

§ 3 GENEL HÜKÜMLERE TÂBİ KİRA SÖZLEŞMELERİNDE YAN GİDER YÜKÜMLÜSÜNÜN BELİRLENMESİ 141

I. TÜRK BORÇLAR KANUNU MADDE 303 VE HÜKMÜN EMREDİCİLİĞİ MESELESİ 141

II. GENEL HÜKÜMLERE TÂBİ KİRA SÖZLEŞMELERİNDE YAN GİDERLERİ KİRACIYA YÜKLEYEN ANLAŞMALAR 147

A. YAN GİDERLERİ KİRACIYA YÜKLEYEN ANLAŞMALARIN NİTELİĞİ 147

B. YAN GİDERLERİ KİRACIYA YÜKLEYEN ANLAŞMALARDA ŞEKİL 154

C. YAN GİDERLERİ KİRACIYA YÜKLEYEN GENEL İŞLEM KOŞULLARI 158

§ 4 KONUT VE ÇATILI İŞYERİ KİRALARINDA YAN GİDER YÜKÜMLÜSÜNÜN BELİRLENMESİ 168

I. GENEL OLARAK TÜRK BORÇLAR KANUNU MADDE 341/I HÜKMÜ 168

II. TÜRK BORÇLAR KANUNU MADDE 341/I HÜKMÜNÜN UYGULAMA ALANI 170

A. TÜRK BORÇLAR KANUNU MADDE 341/I HÜKMÜNÜN SÖZLEŞMENİN NİTELİĞİNE GÖRE UYGULAMA ALANI: KONUT VEYA ÇATILI İŞYERİ KİRASININ BULUNMASI 170

B. TÜRK BORÇLAR KANUNU MADDE 341/I HÜKMÜNÜN YAN GİDERİN ÇEŞİDİNE GÖRE UYGULAMA ALANI: KULLANMA GİDERİ KAVRAMI 175

III. ÖZEL OLARAK ALIŞVERİŞ MERKEZİ KİRALARINDA YAN GİDER YÜKÜMLÜSÜ 184

IV. ÖZEL OLARAK YAZLIK KİRALARINDA YAN GİDER YÜKÜMLÜSÜ 188

§ 5 ÜRÜN KİRALARINDA YAN GİDER YÜKÜMLÜSÜNÜN BELİRLENMESİ 193

I. GENEL OLARAK TÜRK BORÇLAR KANUNU MADDE 362 HÜKMÜ 193

II. TÜRK BORÇLAR KANUNU MADDE 362 HÜKMÜNÜN UYGULAMA ALANI 195

A. TÜRK BORÇLAR KANUNU MADDE 362 HÜKMÜNÜN SÖZLEŞMENİN NİTELİĞİNE GÖRE UYGULAMA ALANI 195

B. TÜRK BORÇLAR KANUNU MADDE 362 HÜKMÜNÜN YAN GİDERİN ÇEŞİDİNE GÖRE UYGULAMA ALANI 200

III. BÖLÜM

YAN GİDER YÜKÜMLÜLÜĞÜNÜN HÜKÜM VE SONUÇLARI

§ 6 YAN GİDERLERİN İFASI 203

I. YAN GİDERLERDE İFANIN UNSURLARI 203

A. İFA SIRASI, İFA ZAMANI VE MUACCELİYET KAYITLARI 203

B. İFA YERİ 210

II. YAN GİDERLERİN ÖDENME BİÇİMİ 211

A. GENEL OLARAK 211

B. YAN GİDERLERİN AVANS OLARAK

(HESABA MAHSUBEN) ÖDENMESİ (AKONTOZAHLUNG) 213

C. YAN GİDERLERİN GÖTÜRÜ ÖDENMESİ (PAUSCHELZAHLUNG) VE KANUNÎ

MAHSUP HÜKÜMLERİ

(TBK m. 324, c. 2; TBK m. 325/II) 220

III. YAN GİDERLERDE MEBLAĞIN BELİRLENMESİNE

İLİŞKİN MESELELER 223

A. GENEL OLARAK 223

B. YAN GİDER MEBLAĞININ BELİRLENMESİNDE İKTİSADİLİK İLKESİ 225

C. YAN GİDER MEBLAĞININ ARTIRILMASI VE

YENİ YAN GİDERİN KABULÜ 231

D. YAN GİDERLERİN PAYLAŞTIRILMASI 239

IV. YAN GİDERLERE İLİŞKİN BELGE SUNMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ 245

A. GENEL OLARAK 245

B. TÜRK BORÇLAR KANUNU M. 341/II HÜKMÜNÜN MEHAZ KANUNLA KARŞILAŞTIRILMASI VE ELEŞTİRİSİ 246

§ 7 YAN GİDER ÖDEME BORCUNDA TEMERRÜT 255

I. GENEL OLARAK 255

II. YAN GİDER ÖDEME BORCUNDA TEMERRÜDÜN ŞARTLARI 257

III. YAN GİDER ÖDEME BORCUNDA TEMERRÜDÜN SONUÇLARI 262

§ 8 YAN GİDERLERDE ZAMANAŞIMI 274

SONUÇ 277

KAYNAKÇA 295


K A Y N A K Ç A*

ACAR Faruk: Kira Hukuku Şerhi (TBK m. 299 – 321), İstanbul 2015 (Kısaltılmışı: şerh).

ACAR Faruk: “Kira Sözleşmesinde Bağlantılı İşlem ve Güvence”, BÜHFKD 2013, C. 9, S. 103 – 104, s. 163 vd (Kısaltılmışı: bağlantılı işlem ve güvence).

ADDORISIO DE FEO Raniero: “Fälligkeit und Verjährung im Mietrecht”, mp 2001, S. 163, s. 163 – 193.

AKÇAAL Mehmet/UYUMAZ Alper: “Borçlar Kanununun Kira Sözleşmesine İlişkin Genel Hükümlerinin Değerlendirilmesi”, SÜHFD 2013, C. XXI, S. 1, s. 297 vd.

AKINCI Şahin: Borçlar Hukuku Bilgisi Genel Hükümler, Konya 2017 (Kısaltılmışı: genel hükümler).

AKINCI Şahin: “İşyeri Kiralarında Kiracının Korunması Açısından Borçlar Kanunu Tasarısının Bazı Hükümlerinin Değerlendirilmesi”, AÜHFD 2008, C. 57, S. 3, s. 33 vd (Kısaltılmışı: değerlendirme).

AKİPEK Şebnem/KÜÇÜKGÜNGÖR Erkan: Sözleşmeler Rehberi, Ankara 2002.

AKİPEK ÖCAL Şebnem: “6098 Sayılı Türk Borçlar Kanununun Genel İşlem Koşulları Hükümlerinin Konu Bakımından Uygulama Alanı” İBD 2015, Y. 80, S. 3, s. 187 vd.

AKKANAT Halil: “İfada Gecikme ve Borçlu Temerrüdü”, Prof. Dr. Kemal Oğuzman Anısına Armağan, İstanbul 2000, s. 1 vd.

ALTAŞ Hüseyin: Hasılat ve Şirket Kirası (BK. mad. 270 – 298), Ankara 2009.

ALTINOK ORMANCI Pınar: “Kira Sözleşmesinin Kurulmasından Sonra Kiralananın El Değiştirmesi: ‘Satım Kirayı Bozmaz’ İlkesinin Sonuçları”, İTÜSBD Hukuk Özel Sayısı, 2013/2 (Güz), Y. 12, S. 24, s. 125 vd.

ANIL Yaşar Şahin: Kira Aktinden Doğan Tahliye Davaları, İstanbul 1991.

ANTALYA O. Gökhan: Borçlar Hukuku Genel Hükümler, C. I (Temel Kavramlar, Sözleşmeden Doğan Borç İlişkileri), İstanbul 2015.

ANTALYA O. Gökhan: “Kat Mülkiyeti Hukuku Yönünden Toplu Yapı (Site) Kavramı ve Buna İlişkin Sorunlar”, MÜHFHAD 1996, C. X, S. 1-3, s. 103 vd (Kısaltılmışı: toplu yapı).

ARAL Fahrettin: Türk Borçlar Hukukunda Kötü İfa, Ankara 2001.

ARAL Fahrettin/AYRANCI Hasan: Borçlar Hukuku Özel Borç İlişkileri, Ankara 2015.

ARPACI Abdülkadir: HATEMİ/SEROZAN/ARPACI, Borçlar Hukuku Özel Bölüm, İstanbul 1992 (Kısaltılmışı: özel hükümler).

ARPACI Abdülkadir: Kira Hukuku ve Uygulaması, İstanbul 2002 (Kısaltılmışı: kira hukuku).

ARPACI Abdülkadir: “Konut ve İşyeri Kiralarının Aynı Hükümlere Tabi Tutulması Doğru Mudur?” YÜHFD 2008, C. V, S. 2, s. 3 vd.

ATAMER M. Yeşim: Sözleşme Özgürlüğünün Sınırlandırılması Sorunu Çerçevesinde Genel İşlem Şartlarının Denetlenmesi, İstanbul 2001 (Kısaltılmışı: GİŞ).

ATAMER M. Yeşim: “Üçüncü Kişinin Uğradığı Zararların Sözleşmesel Sorumluluk Kurallarına Göre Tazmini”, YD. 1996, C. XXII, s. 99 vd (Kısaltılmışı: üçüncü kişinin zararı).

ATAMER M. Yeşim: “Sözleşme Boşluklarının Hakim Tarafından Doldurulması Sorununa İlişkin Düşünceler”, İÜHFM 2005,             C. LXIII, S. 1-2, s. 171 vd (Kısaltılmışı: sözleşme boşluğu).

ATAMER M. Yeşim: “Yeni Türk Borçlar Kanunu Hükümleri Uyarınca Genel İşlem Koşullarının Denetlenmesi – TKHK m. 6 ve TTK m. 55, F.1, (f) ile Karşılaştırmalı Olarak”, Türk Hukukunda Genel İşlem Şartları Sempozyumu, Ankara 2012, s. 9 vd (Kısaltılmışı: TBK hükümleri uyarınca).

ATAMER M. Yeşim: “Genel İşlem Koşulu mu Bireysel Pazarlıkla Kurulan Sözleşme mi? Tüketici ve Tacir İşlemleri Açısından Karşılaştırmalı Olarak Başvurabilecek Değerlendirme Kriterleri”, Yeni Türk Borçlar Kanunu ve Yeni Türk Ticaret Kanunu Sempozyumu (Makaleler, Tebliğler), edt. Çiğdem Kırca, İstanbul 2013, s. 103 (Kısaltılmışı: bireysel pazarlık).

AYDINLI İbrahim: “İş Hukukunda İşyeri ve İşletme Kavramlarının Muhtevası ve Önemi”, Kamu – İş 1999, C. IV, S. 4, s. 171 vd.

AYDOĞDU Murat: Türk Borçlar Hukuku’nda Genel İşlem Koşullarının ve Tüketici Hukuku’nda Haksız Şartların Denetimi, Ankara 2014 (Kısaltılmışı: TBK’da GİK).

AYDOĞDU Murat: “6098 Sayılı Türk Borçlar Kanununda Düzenlenen Genel İşlem Koşullarının Konu Bakımından Uygulama Alanı”, DEÜHFD 2011, C. XXXIII, S. 2, s. 1 vd (Kısaltılmışı: konu bakımından uygulama).

AYDOĞDU Murat: “Konut ve Çatılı İşyeri Kirası Sözleşmelerinde Kiracının Güvence (Depozito) Verme Borcu (TBK 342)”,   DEÜHFD 2012, C. XIV, S. 1, s. 1 vd (Kısaltılmışı, depozito).

AYDOĞDU Murat: “6098 Sayılı Türk Borçlar Kanununda Düzenlenen Genel İşlem Koşullarının Kişi Bakımından Uygulama Alanı”, YÜED 2013, C. VIII, S. Prof. Dr. Aydın ZEVKLİLER’e Armağan Özel Sayı, s. 571 vd (Kısaltılmışı: kişi bakımından uygulama).

AYDOĞDU Murat: “Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Akdettiği Kira Sözleşmelerinde Uygulanacak ve Uygulanmayacak Türk Kanunu Hükümleri”, İBD 2014, S. 2 (Mayıs), C. 79,         s. 142 vd (Kısaltılmışı: İBD 2014).

AYDOĞDU Murat/KAHVECİ Nalan: Türk Borçlar Hukuku, Özel Borç İlişkileri Sözleşmeler Hukuku, Ankara 2017.

AYHAN Rıza /ÇAĞLAR Hayrettin: Ticari İşletme Hukuku, Genel Esaslar, Ankara 2017.

AYRANCI Hasan: Sözleşmelerin Yüklenilmesi (Devri), Ankara 2003.

BARLAS Nami: Para Borçlarının İfasında Borçlunun Temerrüdü ve Bu Temerrüt Açısından Düzenlenen Genel Sonuçlar, İstanbul 1992.

BASLER Kommentar: zum Schweizerischen Privatrecht, Obligationenrecht I, Art. 1 – 529 OR, I/2, Basel – Genf – München 2003 (Kısaltılmışı: BASLER Komm).

BAŞPINAR Veysel: Borç Sözleşmelerinin Kısmî Butlanı, Ankara 1998.

BAYGIN Cem: Türk Hukukuna Göre İstisna Sözleşmesinde Ücret ve Tabi Olduğu Hükümler, İstanbul 1999.

BAYSAL Başak: Sözleşmenin Uyarlanması BK 138 Aşırı İfa Güçlüğü, İstanbul 2017.

BAYSAL Başak: “Türk Borçlar Kanunu’nun Yürürlüğü”, İÜHFM 2012, C. LXX, S. 1, s. 221 vd (Kısaltılmışı: yürürlük).

BÉGUIN Andreas: “Grundsatz der Wirtschaftlichkeit von Nebenkosten”, mp 2014, s. 179 – 200 (Kısaltılmışı: Wirtsachtlichkeit).

BÉGUIN Andreas: “Klare Ausscheidung von Nebenkosten und Höhe der Akontozahlungen im Mietvertrag”, mp 2004, s. 167 –193 (Kısaltılmışı: klare Ausscehidung).

BELEN Herdem: “Türk Borçlar Kanunu’nda Kira Sözleşmesi Türleri ile Genel Hükümler Uyarınca Kiraya Verenin Borçlarına İlişkin Değerlendirmeler”, İBD 2013, C. 87, S. 3 (Mayıs –Haziran), s. 106 vd.

BİLGE Necip: Borçlar Hukuku, Özel Borç Münasebetleri, Ankara 1971.

BLUMER MAJA (Hrsg: WIEGANG Wolfgang): Gebrauchsüberlassungusverträge (Miet, Pacht), Schweizerisches Privatrecht VII/3, Basel 2012.

BRÄNDLI Tobias: “Nebenkosten: Rechtliche Grenzen bei der Verteilung”, mp 2016, s. 281 – 305.

BUB Wolf- Rüdiger/TRIER Gerhard: Handbuch der Geschäfts- und Wohnraummiete, München 1999.

BURCUOĞLU Haluk: Yargıtay Kararları Işığında 6570 Sayılı Yasa’ya Göre Kiracının Tahliye Edilmesi, İstanbul 1993 (Kısaltılmışı: tahliye).

BURCUOĞLU Haluk: “Konut ve Çatılı İşyeri Kira Sözleşmelerinde, Sözleşmeye Aykırılık Nedeniyle Fesih ve İade İstemi İle İlgili Yargıtay Uygulamasının Değerlendirilmesi”, YÜED 2014, https://journal.ya­sar.edu.tr/wp-content/uploads/ 2014/.../17-Haluk-BURCUOĞLU. pdf (Kısaltılmışı: fesih ve iade).

BUZ Vedat: Borçlunun Temerrüdünde Sözleşmeden Dönme, Ankara 1998 (Kısaltılmışı: dönme).

BUZ Vedat: “Sözleşmede Kararlaştırılandan Fazla İfa Halinde İade Talebinin Hukukî Dayanağı”, Ticaret Hukuku ve Yargıtay Kararları Sempozyumu XXI (9 – 10 Aralık 2005), Ankara 2006,                 s. 133 vd (Kısaltılmışı: fazla ifa).

BUZ Vedat: “Ödemezlik Def’inin Borçlu Temerrüdüne Etkisi”, BATİDER 2013, C. XXIX, S. 4, s. 83 vd (Kısaltılmışı: ödemezlik def’i).

CEYLAN EBRU: “İsviçre Borçlar Kanunu’nun Kira Sözleşmesi ile İlgili Hüküm Çevirileri”, İBD 2013, C. 87, S. 4, s. 215 vd.

ÇETİNER Bilgehan: “Telefon Aboneliği Sözleşmelerinde Genel İşlem Koşulları ve Tüketicinin Korunması”, KHHD 2009, S. 63-64, s. 70 vd.

DEMİRCİOĞLU H. Reyhan: Güven Esası Uyarınca Sözleşme Görüşmelerindeki Kusurlu Davranıştan Doğan Sorumluluk (Culpa in Contrahendo Sorumluluğu), Ankara 2009 (Kısaltılmışı: CIC).

DEMİRCİOĞLU H. Reyhan: “Türk Hukukunda Alışveriş Merkezi Kiracılarının Ortak Giderlerden Sorumluluğu”, GÜHFD 2016,      C. XX, S. 1, s. 65 vd (Kısaltılmışı: AVM kiracıları).

DEMİRCİOĞLU H. Reyhan: “6098 Sayılı TBK’ya Göre Konut ve Çatılı İşyeri Kiralarında Kiraya Verenin Bildirimli Fesih Hakkını Kullanabilmesinde Süre Sorunu”, BATİDER 2015,   C. XXXI (Haziran), S. 2, s. 167 vd (Kısaltılmışı: bildirimli fesih).

(Hrsg.) DEUTSCHER MİETERBUND: Klarheit bei den Miet- Nebenkosten, Köln 1999.

DOĞAN Murat: Konut ve Çatılı İşyeri Kira Sözleşmelerinin Sona Ermesi, Ankara 2011 (Kısaltılmışı: sona erme).

DOĞAN Murat: “Adi Kirada Kiracının Kiralananı Geri Verme Borcu”, AÜEHFD 2004, C. VIII, S. 1 – 2, s. 443 vd (Kısaltılmışı: iade).

DOĞAN Murat: “6098 Sayılı TBK’na Göre Konut ve Çatılı İşyeri Kiralarına İlişkin Hükümlerin Değerlendirilmesi”, MÜHFHAD Özel Hukuk Sempozyumu Özel Sayısı Prof. Dr. Cevdet Yavuz’a Armağan, Ankara 2011, s. 501 vd (Kısaltılmışı: değerlendirme).

EDİS Seyfullah: Medeni Hukuka Giriş ve Başlangıç Hükümleri, Ankara 1997.

EİSENSCHMID Norbert/RIPS Franz – Georg/WALL Dietmar: Betriebskosten- Kommentar, Berlin 2006.

ELZER Oliver/RIECKE Olaf: Mietrechtskommentar, Köln 2009.

ENGİN Baki İlkay: “Türk Hukukunda Tüketicinin Genel İşlem Şartlarına Karşı Korunması”, Banka ve Tüketici Hukuku Sorunları Sempozyumu (Türk - İsviçre Hukuk Günleri), İstanbul 2010, s. 75 vd.

ERDOĞAN Celal: Tahliye, Kira Tespiti ve Kira Alacağı Davaları, Ankara 1998.

ERDOĞAN Hasan: Tahliye, Kira Tespiti, Tazminat Davaları, Ankara 2006.

ERDOĞAN İhsan: Borçlar Hukuku Genel Hükümler, Ankara 2017.

EREN Fikret: Borçlar Hukuku Genel Hükümler, Ankara 2017         (Kısaltılmışı: genel hükümler).

EREN Fikret: Borçlar Hukuku Özel Hükümler, Ankara 2017                (Kısaltılmışı: özel hükümler).

EREN Fikret: Mülkiyet Hukuku, Ankara 2011.

EREN Fikret: “Genel İşlem Şartlarında İçerik Denetimi”, İBD 2015,            Y. 80, S. 3, s. 289 vd (Kısaltılmışı: içerik denetimi).

ERZURUMLUOĞLU Erzan: Sözleşmeler Hukuku (Özel Borç İlişkileri), Ankara 2012.

FEYZİOĞLU F. Necmeddin: Borçlar Hukuk İkinci Kısım, Akdin Muhtelif Nevileri (Özel Borç İlişkileri), İstanbul 1980.

GÖKTÜRK Kürşat: Şirketler Topluluğunda Sorumluluk Esasları, Ankara 2015.

GÖKYAYLA K. Emre: “Konut ve Çatılı İşyeri Kiralarına İlişkin Hükümlerin Uygulanma Alanı (TBK. m. 339)”, YÜED 2013, C. XIII, Prof. Dr. Aydın Zevkliler’e Armağan (Özel Sayı), s. 1203 vd (Kısaltılmışı: uygulanma alanı).

GÖKYAYLA K. Emre: “Konut ve Çatılı İşyeri Kiralarına İlişkin Yeni Düzenlemeler”, Giresun Barosu Bülteni 2013, Y. 3, S. 7 (İlkbahar), s. 56 vd (Kısaltılmışı: yeni düzenlemeler).

GÖKYAYLA K. Emre: Türk Borçlar Kanunu’nun Kira Bedelinin Belirlenmesine İlişkin 344. Maddesinin Değerlendirilmesi, BÜHFD 2013, C. IX, S. 103 - 104, s. 18 vd.

GÜMÜŞ M. Alper: “Yeni” 6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu’na Göre Kira Sözleşmesi, İstanbul 2012 (Kısaltılmışı: kira).

GÜMÜŞ M. Alper: Borçlar Hukuku Özel Hükümler, C. I, İstanbul 2013 (Kısaltılmışı: C. I).

GÜMÜŞ M. Alper: Borçlar Hukuku Özel Hükümler, Kısa Ders Kitabı, İstanbul 2017 (Kısaltılmışı: ders kitabı).

GÜMÜŞ M. Alper: 6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu’na Göre Kira Sözleşmesinde Yan Giderler”, BÜHFD 2013, C. IX, S. 103 – 104, s. 7 vd (Kısaltılmışı: yan giderler).

HAUSHEER Heinz /JAUN Manuel: Die Einleitungsartikel des ZGB (Art. 1 – 10), Bern 2003.

HAVUTÇU Ayşe: Tam İki Tarafa Borç Yükleyen Sözleşmelerde Temerrüt ve Müsbet Zararın Tazmini, İzmir 1995 (Kısaltılmışı: temerrüt).

HAVUTÇU Ayşe: “Genel İşlem Şartlarının Sözleşme İle İlişkilendirilmesinde Düzenleyen (Giş Kullanan) İçin Getirilen Külfetler”, İBD 2015, Y. 80, S. 3, s. 241 vd (Kısaltılmışı: GİŞ).

HEINRICH Peter: Handkommentar zum Schweizer Privatrecht, Vertragsverhältnisse Teil 1: Innominatkontrakte, Kauf, Tausch, Schenkung, Miete, Leihe (Art. 184 – 318 OR), Zürich – Basel – Genf, 2012.

İNCEOĞLU Murat: Kira Hukuku, C. 1, İstanbul 2014 (Kısaltılmışı: C. I).

İNCEOĞLU Murat: Kira Hukuku, C. 2, İstanbul 2014 (Kısaltılmışı: C. II).

İNCEOĞLU Murat: “Kira Hukukunda Ayıba Karşı Tekeffül Borcu”, BÜHFD 2013, C. IX, S. 103 – 104, s. 52 vd (Kısaltılmışı: ayıp).

İNCEOĞLU Murat/BAŞ Ece: “Türk Borçlar Kanunu Uyarınca Kira Parasının Belirlenmesi”, Prof. Dr. Şener Akyol’a Armağan, İstanbul 2011, s. 523 vd (Kısaltılmışı: kira parası).

İNCEOĞLU Murat / BAŞ Ece: “Kira Hukukunda Bağlantılı Sözleşme Yapma Yasağı”, İÜHFM 2012, C. LXX, S. 2, s. 165 vd.

KAPLAN İbrahim: Hakimin Sözleşmeye Müdahalesi, Sözleşmenin Yorumu, Sözleşmenin Tamamlanması, Sözleşmenin Değişen Hâl ve Şartlara Uyarlanması, Ankara 2013.

KARABAĞ BULUT Nil: Üçüncü Kişiyi Koruyucu Etkili Sözleşme, İstanbul 2009.

KAŞAK Esra: “Sözleşmenin Niteliğine ve İşin Özelliğine Yabancı Olan Genel İşlem Koşulları (6098 Sayılı Tbk M. 21/2)”, İÜHFD 2012, C. III, S. 1, s. 415 vd.

KAYA Ümmühan: Türk Hukukunda Kiraya Verenin Kiralananın Ayıplarından Sorumluluğu, Ankara 2014.

KILIÇOĞLU Ahmet M.: Borçlar Hukuku Genel Hükümler, Ankara 2017.

KIRCA Çiğdem: Bilgi Vermeden Dolayı Üçüncü Kişiye Karşı Sorumluluk, Ankara 2004.

KOCAAĞA Köksal: Borçlar Kanunu Açısından İnşaat Sözleşmesi, Ankara 2011.

KOCAYUSUFPAŞAOĞLU Necip: Güven Nazariyesi Karşısında Borç Sözleşmelerinde Hata Kavramı, İstanbul 1968 (Kısaltılmışı: hata).

KOCAYUSUFPAŞAOĞLU Necip: KOCAYUSUFPAŞAOĞLU/ HATEMİ/SEROZAN/ARPACI, Borçlar Hukuku Genel Bölüm, C. I (Borçlar Hukukuna Giriş, Hukukî İşlem, Sözleşme), İstanbul 2008 (Kısaltılmışı: borçlar hukuk giriş).

KOÇ Nevzat: “6098 Sayılı Türk Borçlar Kanununda Kira Sözleşmesine İlişkin Olarak Yapılan Yeni Düzenlemelerin Genel Değerlendirmesi”, İMÜHFD 2014, S. 1 (Bahar), s. 7 vd.

KUNTALP Erden: Karışık Muhtevalı Akit (Karma Sözleşme), Ankara 2013.

KURŞAT Zekeriya: Borçlar Hukuku Alanında Hile Kavramı, İstanbul 2003.

KURT Ekrem: “Kat Maliklerinin Ortak Giderlere Katılma Yükümlülüğünün Özellikleri”, TAAD 2013, Y. 4, S. 14 (Temmuz), s. 299 vd.

KÜÇÜKGÜNGÖR Erkan/ AKİPEK Şebnem: Sözleşmeler Rehberi, Ankara 2002.

LARENZ Karl: Lehrbuch des Schuldrechts, Band I (Allgemeiner Teil), München 1987.

MEDICUS Dieter: Schuldrecht I, Allgemeiner Teil, München 2005.

NOMER Haluk N.: Borçlar Hukuku, Genel Hükümler, İstanbul 2017 (Kısaltılmışı: genel hükümler).

NOMER Haluk N.: “Para Borcu Kavramı ve Para Borçlarının Bk 118/1 Anlamında Aynı Cinsten Kabul Edilip Birbirleriyle Takas Edilebilirliği Problemi”, İÜHFM 1999, C. 57, S. 1 – 2, s. 241 vd (Kısaltılmışı: para).

NOMER Haluk N. / ENGİN B. İlkay: Türk Borçlar Kanunu Şerhi, Özel Borç İlişkileri, C. I (Satış Sözleşmesi), 1. Fasikül, (Giriş, Madde 207-214, 245), Ankara 2017.

(Hrsg.) OBERHAMMER Paul/KLETEČKA Andreas/WALL             Andrea: Soziales Mietrecht in Europa, Wien 2011.

OĞUZ Cemal:Tüketicilerin Korunması Açısından Genel İşlem Şartları” Ankara Barosu Hukuk Kurultayı (Felsefe, Hukuk ve İnsan Hakları) 2000, s. 509 vd.

OĞUZMAN M. Kemal/BARLAS Nami: Medeni Hukuk (Giriş, Kaynaklar, Temel Kavramlar), İstanbul 2016.

OĞUZMAN M. Kemal / ÖZ M. Turgut: Borçlar Hukuku Genel Hükümler C. I, İstanbul 2015.

OĞUZMAN M. Kemal /SELİÇİ Özer/OKTAY ÖZDEMİR Saibe: Eşya Hukuku, İstanbul 2012.

OKTAY Saibe: “İsimsiz Sözleşmelerin Geçerliliği, Yorumu ve Boşluklarının Tamamlanması”, İÜHFM 1995 - 1996, C. 55, S. 1 - 2,            s. 263 vd (Kısaltılmışı: isimsiz sözleşme).

OKTAY Saibe: “Uzun Süreli Sözleşmelerin Geçerliliği ve Sona Erme Düzeni”, Prof. Dr. Türkân Rado’ya Armağan, İÜHFM 1997, C. 55, S. 3, s. 355 vd.

OZANOĞLU H. Seçkin: Tüketicinin Korunması Açısından Taksitle Satım Sözleşmesi, Ankara 1999.

ÖĞÜZ Tufan: “Adam Çalıştıranın Sorumluluğu Açısından ‘Emir-Talimat Altında Çalışma’ ve ‘Zarar ile Görülen İş Arasında İşlevsel Bağlılık Bulunması’ Unsurları Hakkında Değerlendirme”, Prof. Dr. Mustafa Dural'a Armağan, İstanbul 2013, s. 838 vd.

ÖKTEM ÇEVİK Seda: Toplu Yapılarda Yönetim, İstanbul, 2010.

ÖKTEM ÇEVİK Seda: Kira Sözleşmesine Etkisi Bakımından Kiralananın Devri ve Sınırlı Ayni Hakka Konu Olması, İstanbul 2016.

ÖKTEM ÇEVİK Seda: “6098 Sayılı Borçlar Kanunu Hükümleri Uyarınca Kira Sözleşmesinde Kira Bedeli Dışındaki Giderleri Ödeme Borcunun Değerlendirilmesi, BATİDER 2012, C. XXVIII, S. 2 (Haziran), s. 203 vd (Kısaltılmışı: giderler).

ÖKTEM ÇEVİK Seda: “Kiralananın Sözleşmenin Bitiminden Önce Geri Verilmesi (TBK m. 325)”, BÜHFD 2013, C. IX, S. 103 – 104, s. 132 vd (Kısaltılmışı: TBK m. 325).

ÖZ M. Turgut: İş Sahibinin Eser Sözleşmesinden Dönmesi, İstanbul 1989 (Kısaltılmışı: eser sözleşmesi).

ÖZ M. Turgut: Yeni Borçlar Kanununun Getirdiği Başlıca Değişiklikler ve Yenilikler, İstanbul 2011 (Kısaltılmışı: yeni BK).

ÖZDAMAR (ÇELİKTAŞ) Demet: "Aynî Sözleşme ve Aynî Sözleşmeye Benzer ya da Onunla Bağlantılı Bazı Kavramların Karşılaştırılması", YD. 2000, C. XXVI (Temmuz), s. 399 vd.

ÖZDAMAR Demet: "Avrupa Sözleşme Hukuku İlkeleri'ndeki Dürüstlük Kuralı ve İşbirliği Yükümlülüğü'nün Türk Borçlar Kanunu'ndaki Görünümü", Evrensel Hukuk İlkeleri Işığında Türk Medeni Hukukunda Değişimler Sempozyumu (Çankaya Üniversitesi 20. Kuruluş Yılı Etkinlikleri, 10 – 11 Haziran), Ankara 2016, s. 289 vd (Kısaltılmışı: işbirliği yükümlülüğü).

ÖZDEMİR Hayrünnisa: “Genel İşlem Şartlarında Şaşırtıcı ve Beklenmedik Şartlar TBK. m. 21/II”, İBD 2015, Y. 80, S. 3, s. 394 vd.

ÖZEL Çağlar: “Genel İşlem Şartlarının Yorumu”, İBD 2015, Y. 80,             S. 3, s. 472 vd.

ÖZEN Burak: “Kira Konusunun Devri”, BÜHFD 2013, C. 9, S. 103 – 104, s. 89 vd.

ÖZMEN Saba: Kat Mülkiyeti Kanunu Değişiklikleri Şerhi ve Eleştirisi, İstanbul 2010 (Kısaltılmışı: KMK).

ÖZMEN Saba: Kira Bedelinin Zamanında Ödenmemesi Sebebiyle Çekilen İki Haklı İhtarın Niteliği İle Buna Bağlı Yargıtay İçtihatlarının Eleştirisi”, TBBD 1989, S. 6, s. 900 vd.

ÖZTAŞ İlker: Kiralananda Yenilik ve Değişiklik Yapılması, Ankara 2016.

PERMANN Richard: Mietrecht Kommentar mit einschlägigen bundesrechtlichen und kantonalen Vorschriften, Zürich 2007.

POLIVKA Lukas: “Bundesgerichtsentscheid (4C. 24/2002) vom 29. April 2002 i.S. EG A. und B. ca. PK S. –Nebenkosten und Verjährung”, MRA 2002, No: 3, s. 108 – 117.

PUNTENER Richard: “Der Vertrauensschutz bei der Mietzins- und Nebenkostengestaltung”, mp 2006, S. 1, s. 1 – 21.

ROHRER Beat: “Die ‘besondere Vereinbarung’ von Nebenkosten (Art. 257a Abs. 2 OR) La ‘convention speciale’ de frais accessoires (Art. 257a al. 2 CO)”, MRA 2006, No. 3, s. 87 – 96 (Kısaltılmışı: besondere Vereinbarung).

ROHRER Beat: “Nebenkosten Frais accessoires”, MRA 2008, No. 3,    s. 101 – 112 (Kısaltılmışı: Nebenkosten).

ROHRER Beat:Urteil Des Bundesgerichts 4A 525/2008 Vom 16. Februar 2009 – Rückforderung von Zahlungen für Nebenkosten”, MRA 2009, No. 5, s. 187 - 192 (Kısaltılmışı: Rückforderung).

ROY Claude: “Nebenkostenentscheide”, mp 2009, S. 125, s. 125 – 134.

SARI Suat : “Belirli Vadenin Sözleşmenin Kurulduğu Anda Belirlenebilir Olması Zorunlu mudur?”, Prof. Dr. Rona Serozan'a Armağan, İstanbul 2010, s. 1575 vd.

SCHMID Jörg / STOCKLI Hubert: Schweizerisches Obligationenrecht Besonderer Teil, Zürich – Basel – Genf 2010.

SCHMID Michael J.: Handbuch der Mietnebenkosten, Köln 2014.

SCHMID Michael J. /WETEKAMP Axel: Mietzins für Wohnraum, Das Gesetz zur Regelung der Miethöhe, Berlin 1996.

SERDAR İlknur: “Tbk’nun Genel İşlem Şartları Hükümlerinin Kişi Bakımından Uygulama Alanı”, İBD 2015, Y. 80, S. 3, s. 226 vd.

SEROZAN Rona: Sözleşmeden Dönme, İstanbul 2007 (Kısaltılmışı: dönme).

SEROZAN Rona: KOCAYUSUFPAŞAOĞLU/HATEMİ/           SEROZAN/ARPACI, Borçlar Hukuku Genel Bölüm, C. III (İfa, İfa Engelleri, Haksız Zenginleşme), İstanbul 2016 (Kısaltılmışı: ifa engelleri).

SEROZAN Rona: “Culpa In Contrahendo, Akdin Müsbet İhlâli ve Üçüncü Kişiyi Koruyucu Etkili Sözleşme Kurumlarının Ortak Temeli: Edim Yükümlülüklerinden Bağımsız Borç İlişkisi”, MHAD 1968, s. 108 vd (Kısaltılmışı: MHAD 1968).

SİRMEN A. Lâle: Eşya Hukuku, Ankara 2017 (Kısaltılmışı: eşya).

SİRMEN A. Lâle: “Tüketici Sözleşmelerindeki Genel İşlem Şartları”, Türk Hukukunda Genel İşlem Şartları Sempozyumu (8 Nisan 2011), Ankara 2011, s. 109 vd.

SİRMEN A. Lâle: “Genel İşlem Şartları Kavramı”, İBD 2015, Y. 80,     S. 3, s. 207 vd (Kısaltılmışı: GİŞ).

SOBOTA Wolfgang / RODENBERG Eberhard: Die Nebenkosten im Wohnungsmietrecht, Stuttgart – München – Hannover – Berlin – Weimar – Dresden 1995.

SÖZER Adem: Hukukta Yöntembilim, Yorum Yöntemleri, Hukuk Oluşturma Yöntemleri (Yargıç Hukuku), İzmir 2008.

STERNEL Friedemann:“Betriebskosten als zweite Miete”, Der Mietzins als Gegenleistung, 12. Berchtesgadener Gespräche in der Zeit vom 21. – 23. April 1993 im Kur- und Kongresshaus Berchtesgaden, Hamburg 1993, s. 83 vd.

SVIT Kommentar: Das schweizerische Mietrecht Kommentar,             3. Auflage, Zürich – Basel - Genf, 2008 (Kısaltılmışı: SVIT Komm).

ŞEKER Muzaffer: Yazılmamış Sayılma, İstanbul 2015.

ŞENGÜL Mehmet: Türk Medeni Hukukunda Toplu Yapılar ve Toplu Yapı Yönetimi, İstanbul 2011.

ŞİMŞEK Şengül: “Genel İşlem Şartlarında Şeffaflık Denetimi”, İBD 2015, Y. 80, S. 3, s. 324 vd.

TANDOĞAN Haluk: Borçlar Hukuku, Özel Borç İlişkileri C. I/2, Kira ve Ödünç Verme (Âriyet, Karz Sözleşmeleri), İstanbul 2008.

TİFTİK Mustafa: “Borç Sözleşmelerinin İptali”, BATİDER 2006,                 C. XXIII, S. 3, s. 53 (Kısaltılmışı: iptal).

TİFTİK Mustafa: “Borç Sözleşmelerinin İrade Sakatlığı Sebebiyle İptalinde Uğranılan Zararların Tazmini”, EÜHFD 2006, C. X, S. 3 - 4 (Atatürk’ün 125. Doğum Yılına Armağan), s. 397 vd (Kısaltılmışı: irade sakatlığı).

TİFTİK Mustafa/ÖZCAN Zeynep: “Türk Borçlar Kanunu’na Göre Standart Sözleşmelerde İçerik Denetimi”, BATİDER 2015,                   C. XXXI, S. 1, s. 23 vd.

TOPUZ Seçkin / CANBOLAT Ferhat: “Kira İlişkisinin Devri – (Yeni) Türk Borçlar Kanununun İlgili 323’üncü Maddesinin Değerlendirilmesi”, TBBD 2011, S. 95, s. 97 vd (Kısaltılmışı: devir).

TOPUZ Seçkin/CANBOLAT Ferhat: “Taşınmazlara İlişkin Kira Sözleşmelerinin İçeriğinin Örtülü İrade Beyanlarıyla Değiştirilmesi”, HHFD 2011, C. I, S. 1, s. 1 vd (Kısaltılmışı: örtülü irade).

TUNÇOMAĞ Kenan: Türk Borçlar Hukuku C. II, Özel Borç İlişkileri, İstanbul 1977.

TÜRKMEN Ahmet: “Kiracı Tarafından Kiralananda Yenilik ve Değişiklik Yapılması (TBK m. 321)”, AÜHFD 2013, C. 62, S. 1,               s. 219-250 (Kısaltılmışı: kiralananda değişiklik).

TÜRKMEN Ahmet: “6098 Sayılı Türk Borçlar Kanununun Kira Sözleşmesine İlişkin Yürürlüğü Ertelenen Hükümlerinin Değerlendirilmesi”, ABD 2015, Y. 73, C. I, s. 341 vd (Kısaltılmışı: ertelenen hükümler).

TÜRKMEN Ahmet/KEÇECİOĞLU Burak: “Kat Mülkiyetine Tabi Yapılarda Profesyonel Yöneticilik Sözleşmesi”, DEÜHFD Prof. Dr. Şeref ERTAŞ’a Armağan, s. 859 vd.

URAL ÇINAR Nihal: Türk Borçlar Kanunu’nda Düzenlenen Kira Sözleşmelerinde Kira Bedelinin Ödenmemesi ve Sonuçları, İstanbul 2014.

UYAR Talih: “Kiralanan Taşınmazın ‘Kira Borcunun Ödenmemesi (Temerrüt)’ Nedeniyle İlamsız İcra Yoluyla Tahliyesi”, ABD 2009, Y. 67, S. 1 (Kış), s. 75 vd.

UYGUR Turgut: Açıklamalı – İçtihatlı Borçlar Kanunu Özel Borç ilişkileri, C. IV (Madde 225 - 298), Ankara 1992.

YAVUZ Cevdet: Türk Borçlar Hukuku Özel Hükümler, İstanbul 1996.

YAVUZ Cevdet/ACAR Faruk/ÖZEN Burak: Borçlar Hukuku Dersleri (Özel Hükümler), İstanbul 2016.

YAVUZ Nihat: Türk Kira Hukuku, Ankara 2003 (Kısaltılmışı: kira).

YAVUZ Nihat: “Üçüncü Kişiyi Koruyucu Etkili Sözleşme ve Bunun Kira Hukukundaki Bazı Yansıma Örnekleri”, THD 2008, C. III,    S. 26 (Ekim), s. 27 vd.

YILDIRIM Abdülkerim: Türk Borçlar Hukuku Genel Hükümler, Ankara 2018 (Kısaltılmışı: genel hükümler).

YILDIRIM Abdülkerim: “Konut ve Çatılı İşyeri Kiralarında Kiracının Güvence Vermesi”, AÜHFD 2015, C. 64, S. 1, s. 237 vd              (Kısaltılmışı: güvence).

YILDIRIM M. Fadıl: Borçlar Hukukuna Göre Sözleşmenin Kuruluşunda Hile, Ankara 2002 (Kısaltılmışı: hile).

YILDIRIM M. Fadıl: “Şerhedilmiş Kira Sözleşmelerinde Şerhin Sağladığı Korumanın Kapsamı”, Haluk KONURALP Anısına C. III, Ankara 2009, s. 1033 vd.

YILDIRIM M. Fadıl: “Kiralananın Temliki Halinde Kiracının Korunması Gereksiz mi? -Kiralananın Temliki Halinde Yeni Malik Tarafından Tahliye Edilen Kiracının Tazminat Talebi-”, GÜHFD 2013, C. XXVII, S. 4, s. 117 vd (Kısaltılmışı: kiralananın temliki).

ZEVKLİLER Aydın: Borçlar Hukuku Özel Borç İlişkileri, Ankara 2007.

ZEVKLİLER Aydın/GÖKYAYLA Emre: Borçlar Hukuku Özel Borç İlişkileri, Ankara 2016.

ZIHLMANN Peter: Das Mietrecht, Zürich 1995.

 


________________________________________

*      Çalışmamızda başvurduğumuz eserler, dipnotlarda, yazarlarının soyadlarıyla gösterilmiştir. Soyadları aynı olan yazarlar, önadlarının ilk harfiyle birbirinden ayrılmıştır. Aynı yazarın birden fazla eserine atıf verilmesi halinde, atıf yapılan eser, kısaltılmış haliyle ayrıca gösterilmiştir. Dipnotlarda bir eserin tam künyesine, sadece özel durumlarda yer verilmiştir. 

Yorum Yap

Lütfen yorum yazmak için oturum açın ya da kayıt olun.
İlgili Yayınlar