Kooperatif Ortağının Hak ve Yükümlülükleri

Yayınevi: Yetkin Yayınları
Yazar: Remziye DEMİR
ISBN: 9786050506723
Stok Durumu: Stokta var
25,50 TL 30,00 TL

Adet

 
   0 yorum  |  Yorum Yap
Kitap Künyesi
Yazar Remziye DEMİR
Baskı Tarihi 2020/10
Baskı Sayısı 1
Boyut 16x24 cm (Standart Kitap Boyu)
Cilt Karton kapak

Kooperatif Ortağının Hak ve Yükümlülükleri

Av. Remzi DEMİR

2020/10 1. Baskı, 113 Sayfa

ISBN 978-605-05-0672-3

“Kooperatif Ortağının Hak ve Yükümlülükleri” isimli bu çalışmamız, 2018 yılında tez konusu olarak belirlenmiş ve Doç. Dr. İrfan AKIN (Türk-Alman Üniversitesi), Dr. Öğretim Üyesi Turkay ÖZDEMİR (İstanbul Üniversitesi) ve tez danışmanım Dr. Öğretim Üyesi Fatih AYDOĞAN’ın (İstanbul Üniversitesi) katıldığı ve 12.09.2019 tarihinde yapılan savunmada, oybirliği ile başarılı bulunarak kabul edilmiştir. 

Çalışmamızda, kısaca ifade etmek gerekirse, kooperatif ortaklarının sahip olduğu haklar ve tabi tutuldukları yükümlülükler ele alınmıştır. Kooperatif ortaklarının kişisel ekonomilerini geliştirme şeklinde özetlenebilen amaçlarına ulaşabilmesi için ortakların bazı haklara sahip olması ve bunun yanında birtakım yükümlülüklere tabi tutulması gerekmektedir. 1163 sayılı Kooperatifler Kanunu’nda kooperatif ortağının hak ve yükümlükleri, büyük oranda kooparatifin niteliğine uygun bir şekilde düzenlenmiştir. İşbu çalışmamızda kooperatiflerden daha çok istifade edilebilmesi adına söz konusu hak ve yükümlükükler kooperatifçilik ilkeleri ışığında mevzuat, doktrin ve yargı kararlarıyla birlikte hukuki zeminde incelenmiştir.

Bu vesileyle başta tez danışmanlığımı kabul ederek yardımlarını esirgemeyen Değerli Hocam Dr. Öğretim Üyesi Fatih AYDOĞAN olmak üzere görüşleriyle katkı sunan tez jürimdeki tüm hocalarıma teşekkür ederim. Tezimin tashihinde yardımcı olan Dr. Öğretim Üyesi Semih YÜNLÜ ve Araş. Gör. Melisa AYDIN’a da ayrıca teşekkür ederim.

Tez konumu belirlemede etkili olan, uzun süre Tekstilkent Kooperatifi yönetim kurulu üyeliği görevi de yürüten Değerli İş adamı Abdulhadi KÖSEOĞLU’na teşekkür ederim. Ayrıca bu çalışmanın yayımı ve basımını üstlenen Yetkin Basım Yayım ve Dağıtım A.Ş.’nin yetkilileri ve tüm çalışanlarına teşekkür ederim.

Son olarak, çalışmamın hazırlanmasında, eleştiri ve önerileri ile bana ışık tutan, tashihlerde büyük bir titizlikle yardımını esirgemeyen Ablam Araş. Gör. Evin Emine DEMİR’e ve kıymetli annem ile babama teşekkürü borç bilirim. 

İÇİNDEKİLER

ÖNSÖZ................................................................................................. 7

KISALTMALAR LİSTESİ............................................................. 13

GİRİŞ................................................................................................. 15

BİRİNCİ BÖLÜM
KOOPERATİF ORTAĞININ HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİNİN DAYANDIĞI İLKELER

     I.  KİŞİSEL KATKI İLKESİ........................................................ 21

    II.  AÇIK KAPI İLKESİ................................................................ 22

  III.  SERMAYENİN KORUNMASI İLKESİ................................ 26

  IV.  EŞİTLİK İLKESİ..................................................................... 27

A.. Kavram................................................................................. 28

B.  Eşitlik Türleri........................................................................ 29

1.    Mutlak Eşitlik................................................................. 32

2.    Nisbi Eşitlik.................................................................... 33

C.. Eşitlik İlkesine Aykırılığın Sonuçları.................................... 34

    V.  DEMOKRATİK YÖNETİM İLKESİ...................................... 36

İKİNCİ BÖLÜM
KOOPERATİF ORTAĞININ HAKLARI

     I.  GENEL OLARAK................................................................... 37

    II.  KATILMA HAKLARI............................................................. 39

A.  Genel Kurula Katılma Ve Buna Bağlı Haklar...................... 39

B.  Oy Hakkı.............................................................................. 40

1.    Ortak Başına Bir Oy İlkesi............................................. 40

2.    Gizli Oy Açık Tasnif Uygulaması.................................. 41

3.    Oydan Yoksunluk.......................................................... 41

4.    Oy Kullanmada Temsil................................................... 42

5.    Temsilciler Kurulunda Oy Kullanılması......................... 43

C.  Seçilme Hakkı....................................................................... 43

  III.  KORUYUCU HAKLAR......................................................... 44

A.  Bilgi Alma Hakkı................................................................. 44

B.  Denetleme Hakkı.................................................................. 46

C.  Bozulma (İptal) Davası Açabilme Hakkı............................. 47

D.  Butlanın Tespiti Davası Açabilme Hakkı............................. 53

E.  Yönetim Kurulu Üyelerine Karşı Sorumluluk Davası Açabilme Hakkı...... 53

F.  Çıkma Hakkı........................................................................ 57

G.  Azınlığa Tanınan Haklar....................................................... 66

1.    Olumlu Azınlık Hakları.................................................. 68

a... Yönetim Kurulu'nda Temsil Edilme Hakkı.............. 68

b... Özel Denetçi Atanmasını İsteme Hakkı................... 68

c... Genel Kurulu Toplantıya Çağırma veya Gündeme Madde Eklenmesini İsteme Hakkı   69

d... Finansal Tabloların Görüşülmesini Erteletme
Hakkı........................................................................ 70

e... Kooperatifin Haklı Nedenle Feshini Talep Hakkı.... 70

2.    Olumsuz Azınlık Hakları................................................ 71

a... Azınlığın Sulh ve İbranın Onayını Engelleme
Hakkı........................................................................ 71

b... Ağırlaştırılmış Yetersayı Hallerinin Varlığı............... 71

  IV.  MALVARLIKSAL HAKLAR................................................ 72

A.  Gelir-Gider Farkı Üzerindeki Pay Hakkı............................. 72

B.  Ferdileşme............................................................................ 74

C.  Tasfiye Payı Üzerindeki Hak............................................... 77

D.  Kooperatif Tesis Ve Olanaklarından Yararlanma Hakkı...... 77

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
KOOPERATİF ORTAĞININ
BORÇ VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

     I.  KANUNDAN DOĞANLAR................................................... 81

A.  Yasal Miktarda Pay Taahhüt Etme...................................... 82

B.  Zarar Vermeme Yükümlülüğü.............................................. 82

C.  Ortakların Sır Saklama Yükümlülüğü.................................. 84

D.  Ortakların Bağlılık (Sadakat) Borcu..................................... 84

E.  Ortakların Açığı Kapama Borcu........................................... 86

    II.  ANASÖZLEŞMEDEN DOĞANLAR.................................... 86

A.  Sair Ödemeler....................................................................... 86

B.  Ek Ödemeler........................................................................ 91

C.  Çeşitli Konularda Edimler, Yapma ve
Yapmama Borçları................................................................ 93

D.  Kişisel Sorumluluk............................................................... 95

SONUÇ.............................................................................................. 99

KAYNAKÇA.................................................................................. 107

Yorum Yap

Lütfen yorum yazmak için oturum açın ya da kayıt olun.