Konut Yapı Kooperatiflerinde Sabit Fiyatlı Satış Sözleşmesi

Yayınevi: Adalet Yayınları
Yazar: Tuğçe Burhan ARIK - Burcu ÖZKUL
ISBN: 9786257277082
Stok Durumu: Stokta var
45,00 TL

Adet

 
   0 yorum  |  Yorum Yap
Kitap Künyesi
Yazar Tuğçe Burhan ARIK, Burcu ÖZKUL
Baskı Tarihi 2020/11
Baskı Sayısı 1
Boyut 16x24 cm (Standart Kitap Boyu)
Cilt Karton kapak
Sayfa Sayısı 147

Bu çalışmada uygulamada sıkça karşılaşılan ve Yargıtay içtihatları ile kabul edilen, konut yapı kooperatiflerinde sabit fiyatlı satış sözleşmesi konusu incelenmiştir. Çalışma konusunun mevzuatta ve doktrinde daha önce yer almamış olması nedeniyle doktrine katkı sağlamasının yanında uygulamada yaşanan soruların çözümüne, araştırmacılara ve uygulayıcıya faydalı olması amaçlanmıştır.

Çalışmanın birinci bölümünde, konuyla bağlantılı olması sebebiyle satış sözleşmesi ve taşınmaz satış vaadi sözleşmesi çok ayrıntıya girilmeden anlatılmıştır. Çalışmanın ikinci bölümünde, kooperatifler, konut yapı kooperatifleri ve konut yapı kooperatiflerinin kuruluşu hakkında genel bilgiler verilmiş, ortaklık sıfatının kazanılması ve kaybedilmesi alt başlıklara ayrılarak ve Yargıtay kararlarına yer verilerek incelenmiştir. Çalışmanın üçüncü bölümünde, öncelikle konut yapı kooperatiflerinde sabit fiyatlı konut satışı konusu ortak kaydetmeksizin ve ortak kaydederek şeklinde iki ayrı başlık halinde incelenmiştir. Ortak kaydederek sabit fiyatlı konut satışı, genel kurul kararıyla veya yönetim kurulu uygulamasının benimsenmesiyle mümkün olacağından bu haller iki ayrı başlıkta incelenmiştir. Konut satın alan kişinin ortaklık sıfatını kazanabilmesi için yönetim kurulu ile satın alan kişi arasında yapılması gereken işlemler üyelik sözleşmesi ve satış sözleşmesi olarak ikiye ayrılarak TBK ve Koop. K. hükümlerinin birlikte değerlendirilmesi suretiyle açıklanmıştır. Önemi gereği satış sözleşmesinin kooperatiflerde kabul edilen eşitlik ilkesine uygun olup olmadığı ayrı bir alt başlık altında detaylıca incelenmiştir. Kooperatif konutunun satışı hakkındaki satış sözleşmesinin hükümsüzlüğü başlığı altında özellikle genel kurul kararındaki sakatlık hallerinin satış sözleşmesini hükümsüz hale getirmesi konusu açıklanmıştır. Genel kurul kooperatif konutlarının satılmasına karar verme konusunda münhasıran yetkili olmasına rağmen uygulamada sıklıkla yönetim kurulunun böyle bir karar olmaksızın ortak kaydederek veya kaydetmeksizin konut satışı yaptığı görülmektedir. Bu durumda ortaklık sıfatının kazanılıp kazanılmadığı, taraflar arasındaki satış sözleşmesinin geçerliliği gibi hususlar önem arz etmektedir. Bu nedenle konu yetkisiz yönetim kurulunun sabit fiyatlı konut satışı başlığı altında ortak kaydetmeksizin konut satışı ve kaydederek konut satışı olarak iki alt başlığa ayrılarak incelenmiştir. Sabit fiyatlı ortaklığın devri konulu başlıkta özellikle konut satın alan kişinin satın aldığı konutu bir başkasına satması durumunda ortaklığın satın alan kişiye geçip geçmeyeceği konusu detaylı bir şekilde değerlendirilmiştir. Çalışma, Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Özel Hukuk Anabilim Dalı bünyesinde yüksek lisans tezi olarak oybirliğiyle kabul edilmiş ve daha sonra şekil, içerik, başlıklandırmalar ve Yargıtay içtihatları bakımından düzenlemeler, eklemeler yapılıp yabancı doktrine de yer verilerek güncellenmiştir. Çalışmada Yargıtay kararlarına sıkça yer verilmiş, bu şekilde okuyucuya çok daha faydalı olması amaçlanmıştır.

ÖNSÖZ ...................................................................................................................... 5

İÇİNDEKİLER.............................................................................................................. 7

KISALTMALAR......................................................................................................... 11

GİRİŞ ...............................................................................................................13


BİRİNCİ BÖLÜM


TAŞINMAZ SATIŞI SÖZLEŞMESİNİN KAVRAMSAL BOYUTU

I. GENEL OLARAK ................................................................................................ 19

A. Satış Sözleşmesinin Hukuki Niteliği........................................................... 20

1. Borç Doğuran Sözleşme Olması ......................................................... 20

2. Rızai Sözleşme Olması........................................................................ 20

3. Tam İki Tarafa Borç Yükleyen Sözleşme Olması................................. 21

4. Ani Edimli Sözleşme Olması ............................................................... 21

5. Sebebe Bağlı Sözleşme Olması........................................................... 22

B. Satış Sözleşmesinin Esaslı Unsurları.......................................................... 22

1. Mal ..................................................................................................... 22

2. Bedel .................................................................................................. 23

3. Anlaşma ............................................................................................. 24

II. TAŞINMAZ SATIŞI SÖZLEŞMESİ ........................................................................ 26

A. Taşınmaz Satışı Sözleşmesinin Şekli.......................................................... 26

B. Taşınmaz Satışında Şeklin Kapsamı........................................................... 27

C. Taşınmaz Satışında Resmi Şekle Uyulmamasının Sonuçları...................... 30

III. TAŞINMAZ SATIŞ VAADİ SÖZLEŞMESİ.............................................................. 34

A. Taşınmaz Satış Vaadi Sözleşmesinin Konusu ............................................ 35

B. Taşınmaz Satış Vaadi Sözleşmesinde Satış Bedeli..................................... 36


8 İçindekiler

C. Taşınmaz Satış Vaadi Sözleşmesinin Şekli................................................. 38

D. Taşınmaz Satış Vaadi Sözleşmesinin Hükümleri ....................................... 39

1. Taraflar Arasındaki Hükümleri ........................................................... 39

2. Üçüncü Kişilere Karşı Hükümleri........................................................ 41


İKİNCİ BÖLÜM

KONUT YAPI KOOPERATİFLERİ


I. KOOPERATİFLERE İLİŞKİN GENEL BİLGİLER...................................................... 45

A. Kooperatifin Tanımı ve Özellikleri ............................................................ 45

B. Kooperatifçilik İlkeleri............................................................................... 46

1. Açık Kapı İlkesi ................................................................................... 47

2. Ortağın Demokratik Yönetimi İlkesi................................................... 50

3. Ortağın Ekonomik Katılımı İlkesi ........................................................ 51

4. Özerklik ve Bağımsızlık İlkesi.............................................................. 51

5. Eğitim, Öğretim ve Bilgilendirme İlkesi.............................................. 52

6. Kooperatifler Arası İşbirliği İlkesi ....................................................... 53

7. Toplumsal Sorumluluk İlkesi .............................................................. 53

II. KONUT YAPI KOOPERATİFLERİNE İLİŞKİN GENEL BİLGİLER ............................. 54

III. KONUT YAPI KOOPERATİFLERİNİN KURULUŞU................................................ 56

IV. ORTAKLIK SIFATININ KAZANILMASI................................................................. 58

A. Kurucu Ortak Olma................................................................................... 58

B. Aslen Ortak Olma ..................................................................................... 59

1. Gerçek Kişilerin Aslen Ortak Olması .................................................. 59

2. Tüzel Kişilerin Aslen Ortak Olması ..................................................... 62

C. Ortaklık Payını Devralmak Suretiyle Ortak Olma...................................... 63

D. Miras Yoluyla Ortak Olma......................................................................... 65

V. ORTAKLIK SIFATININ SONA ERMESİ ................................................................ 67

A. Ortaklıktan Çıkma ..................................................................................... 67

B. Ortaklıktan Çıkarılma................................................................................ 70

1. Çıkarılma Nedenleri ........................................................................... 71

a) Ana Sözleşmede Belirtilen Nedenlerle Çıkarılma........................ 72

b) Parasal Yükümlülüklerin Yerine Getirilmemesi Nedeniyle

Çıkarılma ..................................................................................... 73


İçindekiler 9

2. Çıkarılmada İzlenecek Yol................................................................... 76

3. Çıkarılmanın Sonuçları ....................................................................... 77

4. Çıkan veya Çıkarılan Ortakla Hesaplaşma .......................................... 78

C. Ortaklık Payını Devir ................................................................................. 82

D. Ortağın Ölümü .......................................................................................... 84


ÜÇÜNCÜ BÖLÜM


KONUT YAPI KOOPERATİFLERİNDE KONUT SATIŞI


I. GENEL OLARAK ................................................................................................ 87

II. ORTAK KAYDETMEKSİZİN SABİT FİYATLI KONUT SATIŞI .................................. 89

III. ORTAK KAYDEDEREK SABİT FİYATLI KONUT SATIŞI.......................................... 91

A. Genel Kurul Kararı İle................................................................................ 91

1. Genel Kurul Kararı.............................................................................. 91

a) Toplantıya Çağrı........................................................................... 91

b) Çağrının Şekli............................................................................... 92

c) Toplantı Gündemi........................................................................ 93

d) Toplantı Yeter Sayısı.................................................................... 94

e) Karar Alınması ............................................................................. 95

B. Yönetim Kurulu Uygulamasının Benimsenmesi İle ................................... 98

C. Ortak İle Yönetim Kurulu Arasındaki İşlemler......................................... 100

1. Üyelik Sözleşmesi............................................................................. 100

2. Satış Sözleşmesi ............................................................................... 102

3. Satış Sözleşmesinin Eşitlik İlkesi Karşısındaki Durumu..................... 102

IV. SATIŞ SÖZLEŞMESİNİN HÜKÜMSÜZLÜĞÜ...................................................... 107

A. Genel Kurul Kararındaki Sakatlık Halleri ................................................. 108

1. Yokluk............................................................................................... 108

2. Butlan............................................................................................... 109

3. İptal Edilebilirlik................................................................................ 111

B. Aleyhine İptal Davası Açılabilecek Kararlar............................................. 113

1. Kanuna Aykırılık................................................................................ 113

2. Ana Sözleşmeye Aykırılık.................................................................. 113

3. İyiniyet Kurallarına Aykırılık.............................................................. 114


10 İçindekiler

C. Genel Kurul Kararındaki Sakatlıkların Etki ve Sonuçları.......................... 114

1. Yokluğun ve Butlanın Tespiti Kararlarının Etki ve Sonuçları............. 115

2. İptal Kararının Etki ve Sonuçları....................................................... 115

V. YETKİSİZ YÖNETİM KURULUNUN SABİT FİYATLI KONUT SATIŞI..................... 120

A. Ortak Kaydetmeksizin Konut Satışı......................................................... 121

B. Ortak Kaydederek Konut Satışı............................................................... 123

1. Ortaklığın Normal Statülü Ortaklık Olarak Devam Etmesi ............... 124

2. Üyelik Sözleşmesinin Geçersizliği..................................................... 125

VI. SABİT FİYATLI ORTAKLIĞIN DEVRİ ................................................................. 126

SONUÇ...........................................................................................................131

KAYNAKÇA ....................................................................................................137

Yorum Yap

Lütfen yorum yazmak için oturum açın ya da kayıt olun.