Mirasta Denkleştirme ve Tenkis Davaları (Dava ve Cevap Dilekçesi Örnekleri Ekli)

Yayınevi: Seçkin Yayınları
Yazar: Aydın TEKDOĞAN
ISBN: 9789750290466
846,00 TL 940,00 TL

Adet

 
   0 yorum  |  Yorum Yap
Kitap Künyesi
Yazar Aydın TEKDOĞAN
Baskı Tarihi 2024/02
Baskı Sayısı 7
Boyut 17x25
Cilt Sert kapak
Sayfa Sayısı 672
Türk Medeni Kanunu ile kabul edilen sistemde mirasbırakanın tasarruf özgürlüğü sınırsız olmayıp, bu kitabın konuları olan "Mirasta Denkleştirme Davası" ve "Tenkis Davası" ile mirasbırakanın tasarruf özgürlüğünün sınırını aşması halinde bu durumdan etkilenen mirasçıların haklarına kavuşmaları amaçlanmaktadır.
Mirasta denkleştirme davası ile mirasbırakanın sağlığında kanuni mirasçılarından bazıları lehine yaptığı tasarruflarla mirasçılar arasında oluşan eşitsizliğin giderilmesi hedeflenmektedir.
Tenkis davası ile amaçlanan ise, mirasbırakanın gerek sağlararası ve gerekse ölüme bağlı tasarrufları ile saklı paylı mirasçıların saklı paylarını zedelemesi halinde saklı paylı mirasçıların saklı paylarına kavuşmalarını sağlamaktır. Her iki dava miras hukukunun en teknik konuları olup, hak kayıplarının oluşmaması için bütün detayları ile bilinmesi gerekmektedir.
Kitapta, miras hukukunun ilgili konuları dahil, her iki dava tüm yönleri ile ele alınmış, konuya ilişkin açıklama kısmının hemen altında yer alacak şekilde ilgili Yargıtay içtihatlarına, Bölge Adliye Mahkemesi kararlarına ve Yargıtay'ca onanmış ilk derece mahkemesi kararlarına yer verilmiş, örneklerle konunun anlaşılır hale gelmesi sağlanmıştır.
İçindekiler
Önsöz  7
Kısaltmalar  19
Birinci Bölüm
İLGİLİ KONU VE KAVRAMLAR
1. MİRASIN AÇILMASI  21
2. MİRASÇI  22
2.1. Genel Olarak  22
2.2. Kanuni Mirasçılar ve Miras Payları  23
2.2.1. Birinci Zümre Mirasçılar  24
2.2.2. İkinci Zümre Mirasçılar  27
2.2.3. Üçüncü Zümre Mirasçılar  28
2.2.4. Evlatlığın Mirasçılığı  29
2.2.5. Devletin Mirasçılığı  30
2.2.6. Sağ Kalan Eşin Mirasçılığı  31
a. Genel Olarak  31
b. İntifa Hakkı  32
2.2.7. Atanmış (İradi) Mirasçı  32
2.3. Mirasçılık Sıfatını Sona Erdiren Nedenler  33
2.3.1. Mirastan (Iskat) Çıkarma  33
a. Genel Olarak  33
b. Iskat Çeşitleri  37
aa. Cezai (Olağan) Iskat  37
aaa. Genel Olarak  37
bbb. Cezai Iskatın Nedenleri (TMK 510)  38
ccc. Cezai Iskatın Sonuçları (TMK 511)  39
bb. Koruyucu (Borç Ödemeden Aciz Nedeniyle) Iskat (TMK 513)  40
2.3.2. Mirastan Yoksunluk  41
a. Genel Olarak  41
b. Mirastan Yoksunluk Nedenleri  41
c. Mirastan Yoksunluk İle Iskatın Benzerlikleri ve Farkları  42
2.3.3. Mirasın Reddi  43
a. Mirasın Gerçek Reddi  43
b. Terekenin Borca Batık Olması Nedeniyle Mirasın Hükmen Reddi  48
c. Mirasın Reddinin Sonuçları  51
d. Mirasın Reddi Halinde Mirasçıların Tereke Borçlarından Sorumluluğu  54
e. Mirası Ret Hakkının Düşmesi Nedeniyle Reddin İptali (TMK 610)  55
f. Alacaklılarına Zarar Vermek Amacıyla Yapılan Mirası Reddinin İptali (TMK 617/1)  58
g. Mirasın Reddinin İptali Halinde Mirasçıların Tereke Borçlarından Sorumluluğu (TMK 617/2–3)  61
h. Mirasın Reddinin Murisin Borcundan Dolayı İptali (TMK 618)  61
2.3.4. Mirastan Feragat  63
a. Genel Olarak  63
b. Feragat Eden Mirasçının Mirasbırakanın Borçlarından Sorumluluğu  65
3. MİRASIN KAZANILMASI  65
3.1. Külli Halefiyet  65
3.2. Miras Ortaklığı  70
3.3. Tereke Temsilcisi  74
3.4. Mirasçıların Sorumluluğu  77
4. MİRASIN TAKSİMİ (PAYLAŞTIRILMASI)  79
4.1. Genel Olarak  79
4.2. Anlaşmaya Dayalı Paylaşma (İradi Taksim)  81
4.3. Miras Ortaklığının Giderilmesi (Taksimi) Davası  82
İkinci Bölüm
MİRASTA DENKLEŞTİRME (İADE) DAVALARI
1. GENEL OLARAK  85
2. DENKLEŞTİRME BORÇLUSU OLMA KOŞULLARI  97
2.1. Kanuni Mirasçı Olma Koşulu  97
2.1. Altsoya Yapılan Kazandırmaların Denkleştirilmesi (Kanuni İade) Koşulları  100
2.3. Altsoy Dışındaki Mirasçılara ve Eşe Yapılan Kazandırmalarda Denkleştirme (İradi İade) Koşulları  101
3. DENKLEŞTİRMENİN KOŞULLARI  103
3.1. Kazandırmanın Sağlararası Nitelik Taşıması ve Karşılıksız Olması Gerekir  103
3.1.1. Genel Olarak  103
3.1.2. Kazandırmanın Sağlararası Nitelik Taşıması  104
3.1.2. Kazandırmanın Karşılıksız Olması  106
3.2. Kazandırmanın Yasal Mirasçı Lehine Yapılmış Olması  108
3.3. Kazandırmanın Mirasbırakanın Sağlığında ve Malvarlığından Yapılmış Olması  109
3.4. Kazandırmayı Alan Kanuni Mirasçının Miras Payına Mahsuben Yapılmış Olması  113
3.5. Denkleştirmeyi İsteyenin Kanuni Mirasçı Olma Sıfatını Kaybetmemiş Olması  116
3.6. Kazandırmanın Koşulsuz Olması  117
4. KANUNEN DENKLEŞTİRMEYE TABİ OLAN KAZANDIRMA ÇEŞİTLERİ  117
4.1. Genel Olarak  117
4.2. Kanunen Denkleştirmeye Tabi Kazandırmalar  118
4.2.1. Çeyiz Giderleri  118
4.2.2. Kuruluş Sermayesi  119
4.2.3. Malvarlığının Devri  120
4.2.4. İbra veya Borçtan Kurtarmak  120
4.2.5. Benzeri Karşılıksız Kazandırmalar  120
5. KANUNEN DENKLEŞTİRMEYE TABİ OLMAYAN KAZANDIRMA ÇEŞİTLERİ  121
5.1. Genel Olarak  121
5.2. Kanunen Denkleştirmeye Tabi Olmayan Kazandırmalar  121
5.2.1. Alışılmış Sınırlar İçinde Yapılan Eğitim ve Öğrenim Giderleri  121
5.2.2. Mirasbırakanca Denkleştirme Dışı Tutulmasını İstediği Kazandırmalar  122
5.2.3. Alışılmış Ölçüler İçindeki Çeyiz Kazandırmaları  123
5.2.4. Olağan Hediyeler ile Geleneklere Uygun Evlilik Giderleri  123
6. GERİ VERMEKLE YÜKÜMLÜ MİRASÇININ SEÇİMLİK HAKKI ve DENKLEŞTİRME USULÜ  125
6.1. Genel Olarak  125
6.2. Aynen Denkleştirme  127
6.3. Mahsuben Denkleştirme  128
6.4. Sebepsiz Zenginleşme Hükümlerine Göre Geri Vermenin Kapsamı  135
6.4.1. Genel Olarak  135
6.4.2. Zenginleşen İyiniyetli İse  140
6.4.3. Zenginleşen Kötüniyetli İse  141
6.4.4. Zenginleşenin Giderleri İsteme Hakkının Kapsamı  141
7. EŞİN MİRASTA İADE SORUMLULUĞU  144
8. ALTSOYUN TAZMİNAT TALEP HAKKI  144
8.1. Eğitimlerini ve Öğrenimlerini Tamamlayamamış veya Engelliliği Bulunan Çocukların Tazminat Talep Hakları  144
8.2. Çalışmasını ve Gelirini Aileye Özgüleyen Ergin Çocukların Tazminat Talep Hakları  146
9. DAVANIN TARAFLARI  147
10. GÖREVLİ MAHKEME  150
11. YETKİLİ MAHKEME  150
12. ZAMANAŞIMI SÜRESİ  151
13. MİRASTA DENKLEŞTİRME DAVASINDA İSPAT  153
13.1. Genel Olarak  153
13.2. Altsoy Mirasçılara Yapılan Karşılıksız Kazandırmalarda  156
13.3. Altsoy Mirasçılar Dışındaki Mirasçılara Yapılan Karşılıksız Kazandırmalarda  170
14. TENKİS DAVASINDAN FARKLARI  172
Üçüncü Bölüm
TENKİS DAVALARI
1. GENEL OLARAK  177
1.1. Tenkis Davası ve Koşulları  177
1.2. Tenkis Davasının Hukuki Niteliği  184
1.3. Tenkis İstemi Olarak Nitelendirilmesi Gereken Talepler  189
2. TASARRUF (KAZANDIRMA) KAVRAMI  192
2.1. Genel Olarak  192
2.2. Sağlararası Tasarruflar  194
2.3. Ölüme Bağlı Tasarruflar  196
3. TENKİSE TABİ TASARRUFLAR  198
3.1. Genel Olarak  198
3.2. Ölüme Bağlı Tasarruflar Yönünden  203
3.3. Sağlararası Tasarruflar Yönünden  209
3.3.1. Genel Olarak  209
3.3.2. TMK’nin 565. Maddesinde Düzenlenen Tenkise Tabi Sağlararası Kazandırmalar  211
a. Mirasta Denkleştirmeye (İadeye) Tabi Olmasına Rağmen Denkleştirmeden Kurtulmuş Olan Kazandırmalar  211
b. Miras Haklarının Ölümden Önce Tasfiyesi Amacı İle Yapılan Kazandırmalar  215
c. Mirasbırakanın Adet Üzere Verdiği Hediyeler Dışında Dönme Hakkını Saklı Tuttuğu Bağışlamalar ve Ölümünden Önceki Bir Yıl İçinde Yaptığı Bağışlamalar  217
aa. Genel Olarak  217
bb. Ölümünden Önceki Bir Yıl İçinde Yaptığı Bağışlamalar  218
cc. Serbestçe Dönme Hakkını Saklı Tuttuğu Bağışlamalar  223
d. Saklı Pay Kurallarını Ortadan Kaldırmak Amacı İle Yapıldığı Açık Olan Kazandırmalar  227
3.3.3. Üçüncü Kişi Lehine Yapılmış Olan Hayat Sigortası Alım Değeri  245
3.3.4. Tasarruf Edilebilir Kısmı Aşan İntifa Hakkı veya İrat Borcunun Tenkisi  246
3.3.5. Art Mirasçı Lehine Yapılan Kazandırmanın Tenkisi  246
3.3.6. Mirastan Feragat Eden Mirasçı Lehine Yapılmış Olan Kazandırmanın Tenkisi  247
3.3.7. Mirastan Iskat (Çıkarma) Tasarrufunun Tenkisi  248
3.4. Tenkisi Mümkün Olmayan Sağlararası Tasarruflar  257
4. MİRASBIRAKANIN TASARRUF ÖZGÜRLÜĞÜ SINIRI  258
4.1. Genel Olarak  258
4.2. Tasarruf Edilebilir Kısmın Tespiti  263
4.3. Mirasçılığı Sona Erdiren Hallerin Tasarruf Oranına Etkisi  268
4.3.1. Mirasın Reddinin Tasarruf Oranına Etkisi  268
4.3.2. Mirastan Çıkarma (Iskatın) Tasarruf Oranına Etkisi  269
4.3.3. Mirastan Yoksunluğun Tasarruf Oranına Etkisi  271
4.3.4. Mirastan Feragatin Tasarruf Oranına Etkisi  271
5. TEREKE  273
5.1. Genel Olarak  273
5.2. Terekeye Eklenmesi Mümkün Olmayan Haklar ve İstisnaları  279
5.3. Tenkise Esas Terekenin Tespiti Yöntemleri  282
5.3.1. Matematiksel Yöntemde  282
5.3.2. Yargıtay Tarafından Benimsenen Yöntem  284
5.4. Terekenin Tespitinde Hangi Tarihteki Değerlerin Esas Alınacağı  287
5.5. Terekenin Aktifi  293
5.5.1. Genel Olarak  293
5.5.2. Mirasbırakanın Kanuni Mirasçılarına Yaptığı Karşılıksız Kazandırmaları  299
5.5.3. Mirasbırakanın Altsoy Mirasçılarına Yaptığı Karşılıksız Kazandırmaları  299
5.5.4. Mirasbırakanın Sağlararası Karşılıksız Kazandırmaları  301
5.5.5. Sigorta Alacağı Değerleri  303
5.5.6. Taşınmazlar ve Değerlerinin Tespiti  304
5.5.7. Taşınırlar  313
5.5.8. Para ve Kıymetli Evrak  314
5.5.9. Alacaklar  314
5.5.10. Fikri ve Sınai Haklar  317
5.5.11. Ortaklık Payları  317
5.6. Terekenin Pasifi  317
5.6.1. Genel Olarak  317
5.6.2. Mirasbırakanın Borçları  319
5.6.3. Cenaze Giderleri  321
5.6.4. Terekenin Korunması, Mühürlenmesi ve Yazımı Giderleri  322
5.6.5. Emek ve Gelirlerini Aileye Özgüleyen Çocuklara Verilecek Tazminat (Altsoyun Denkleştirme Alacağı)  325
5.6.6. Mirasbırakan İle Birlikte Yaşayan ve Onun Tarafından Bakılan Kimselerin Üç Aylık Geçim Giderleri  325
5.6.7. Eğitim ve Öğrenimini Tamamlamamış Olan veya Engelliliği Bulunan Çocuklara Yapılacak Ödeme  326
5.6.8. Diğer Giderler  327
6. SAKLI PAY  327
6.1. Genel Olarak  327
6.2. 743 Sayılı Türk Kanunu Medenisi’ne Göre  329
6.3. 4721 Sayılı Türk Medeni Kanunu’na Göre  331
6.3.1. Birinci Zümre Mirasçıların Saklı Payları  331
6.3.2. İkinci Zümre Mirasçıların Saklı Payları  332
6.3.3. Sağ Kalan Eşin Saklı Payı  332
6.3.4. Kardeşlerin Saklı Payları  334
7. TENKİS YÖNTEMİ  335
7.1. Sabit Tenkis Oranı  335
7.2. Saklı Paylı Mirasçı Lehine Yapılan Kazandırmalarda Tenkis  339
7.3. Ölüme Bağlı Kazandırma Lehtarının Yükümlü Tutulması Durumunda Tenkis  343
7.4. Belirli Mal Vasiyetlerinin Tenkisi  344
7.4.1. Belirli Mal Vasiyeti  344
7.4.2. Mirasçı Atamasından Farkları  347
7.4.3. Seçimlik Hak (TMK 564)  350
7.4.4. Tercih Hakkının Kullanılması Halinde Tenkis Edilecek Miktarın Tespiti  360
7.4.5. Sabit Tenkis Oranında Bölünebilen Bir Malın Tenkisi  371
7.5. Mirasçı Atanması Halinde Tenkis  373
7.5.1. Mirasçı Atanması  373
7.5.2. Mirasçı Atanması Halinde Tenkis  376
7.6. Gizli Bağış (Mirasbırakanın Sağlığında Mirasçıların Edindiği Malın Parasını Ödemesi) Halinde Tenkis  377
7.7. İntifa Hakkı veya İrat Kazandırmalarında Tenkis  381
7.8. Art Mirasçı Yönünden Tenkis  386
7.9. Miras Sözleşmesi İle Yapılan Kazandırmaların Tenkisi  387
7.10. Mirastan Feragat Edenin Tercih Hakkı  387
7.11. Ölünceye Kadar Bakma Sözleşmelerinin Tenkisi  388
7.11.1. Genel Olarak Ölünceye Kadar Bakma Sözleşmeleri  388
7.11.2. Ölünceye Kadar Bakma Sözleşmelerinin Tenkisi Şartları  406
7.12. Tenkiste Sıra (Birden Fazla Kazandırmanın Tenkisinde İzlenecek Usul)  418
8. KAZANDIRMA YAPILANIN GERİ VERME BORCU  430
8.1. Genel Olarak  430
8.2. İyiniyetli Olması Durumunda  434
8.3. Kötüniyetli Olması Durumunda  439
9. MURİS MUVAZAASINA DAYALI İPTAL VE TENKİS DAVASI  441
9.1. Genel Olarak Muris Muvazaası  441
9.2. Tenkis Davası İle İlişkisi  454
7.2.1. Davaları Ayrı veya Terditli Açabilme Hakkı  454
7.2.2. Davaların Benzerlikleri ve Farklılıkları  462
10. TENKİS DAVASINDA İSPAT  466
10.1. Genel Olarak  466
10.2. Tenkis Davasında İspat  476
11. TENKİS DAVASINDA TARAFLAR  482
11.1. Genel Olarak Taraf ve Dava Ehliyeti  482
11.2. Tenkis Davasında Davacı  489
11.2.1. Genel Olarak  489
11.2.2. İşlem Tarihinden Sonra Saklı Paylı Mirasçı Olanlar Açısından  496
11.2.3. Mirasbırakan Tarafından Ölüme Bağlı Bir Tasarrufla Paylaştırma Kuralları Konulmuşsa  498
11.2.4. Vasiyet Borçlularının Tenkis Davasında Davacı Olma Hali  499
11.2.5. Miras Sözleşmesi ile Mirasçı Atanan veya Lehine Belirli Mal Vasiyetinde Bulunulan Kişinin Tenkis Davasında Davacı Olma Hali  500
11.2.6. Saklı Paylı Mirasçılardan Alacaklı Olanların ve İflas İdaresinin Tenkis Davası Açma Hakları  500
11.2.7. Ölüme Bağlı Tasarrufla Kazandırma Elde Eden Kişinin Tenkis İsteyebileceği Hal  505
11.2.8. Açılmış Davaya Asli Müdahale İmkanı  505
11.3. Tenkis Davasında Davalı  506
11.3.1. Malın Elde Olması Halinde Davalı  506
11.3.2. Malın Elden Çıkarılması Halinde Davalı  510
12. YARGILAMA HARÇ VE GİDERLERİ  511
12.1. Genel Olarak  511
12.2. Harç  518
12.2.1. Genel Olarak  518
12.2.2. Başvurma Harcı  519
12.2.3. Karar ve İlam Harcı  519
12.2.4. Tenkis Talebi Halinde Harç  522
12.3. Vekâlet Ücreti  524
12.3.1. Genel Olarak  524
12.3.2. Tenkis Davasında Vekâlet Ücreti  526
13. GÖREVLİ MAHKEME  527
13.1. Genel Olarak  527
13.2. Tenkis Davasında Görevli Mahkeme  532
14. YETKİLİ MAHKEME  534
14.1. Genel Olarak  534
14.2. Tenkis Davasında Yetkili Mahkeme  540
15. DAVA AÇMA SÜRELERİ  542
15.1. Genel Olarak  542
15.2. Bir Yıllık Süre  546
15.3. On Yıllık Süre  552
15.4. Önceki Tasarrufu Ortadan Kaldıran Sonraki Tasarrufun İptaline Karar Verilmesi Halinde Süre  553
15.5. Davanın Islahı Halinde Süre  554
15.6. Sürelerin Niteliği  556
15.7. Sürelerin Tespitinde Dikkate Alınacak Hükümler  562
16. TENKİS DEF’İ  564
17. TENKİS HÜKMÜNDE FAİZ  570
17.1. Genel Olarak  570
17.2. Tenkise İlişkin Kararlarda Faiz  573
Dördüncü Bölüm
DAVA VE CEVAP DİLEKÇESİ ÖRNEKLERİ
1. DAVA DİLEKÇESİ ÖRNEKLERİ  579
1.1. Mirasta Denkleştirme (Altsoya Yapılan Kazandırma)  579
1.2. Mirasta Denkleştirme (Altsoya Yapılan Kazandırma)  580
1.3. Tenkis (Satış Suretiyle Yapılan Kazandırma)  581
1.4. Tenkis (Bağış Suretiyle Yapılan Kazandırma)  582
1.5. Tenkis (Gizli Bağış Suretiyle Yapılan Kazandırma)  583
1.6. Tenkis (Vasiyetname Suretiyle Yapılan Kazandırma)  585
2. CEVAP DİLEKÇESİ ÖRNEKLERİ  586
2.1. Mirasta Denkleştirme (Davacının Mirasçılık Sıfatını Kaybettiği Savunması)  586
2.2. Mirasta Denkleştirme (Davalının Mirasçılık Sıfatını Kaybettiği Savunması)  587
2.3. Mirasta Denkleştirme (Davalı Altsoyun Denkleştirmeden Muaf Tutulduğu Savunması)  588
2.4. Mirasta Denkleştirme (Olağan Hediye Savunması)  589
2.5. Mirasta Denkleştirme (Evlenmede Çeyiz Yardımı Savunması)  590
2.6. Mirasta Denkleştirme (Eğitim Gideri Savunması)  591
2.7. Mirasta Denkleştirme (İvaz Karşılığı Savunması)  592
2.8. Mirasta Denkleştirme (Minnet Karşılığı Yapıldığı Savunması)  593
2.9. Mirasta Denkleştirme (Kayıtsız Şartsız Bağış Yapıldığı Savunması)  594
2.10. Mirasta Denkleştirme (Dönme Koşuluyla Yapılmış Bağış Olduğu Savunması)  595
2.11. Mirasta Denkleştirme (Mirasbırakana Ödeme Savunması)  596
2.12. Tenkis (Davacının Saklı Paylı Mirasçı Olmadığı Savunması)  597
2.13. Tenkis (Saklı Payın İhlal Edilmediği Savunması)  597
2.14. Tenkis (Gerçek Bir Satış Olduğu Savunması)  598
2.15. Tenkis (Denkleştirme Kastı İle Yapıldığı Savunması)  599
2.16. Tenkis (Minnet Duygusu İle Yapıldığı Savunması)  600
Kaynakça  603
Kavramlar Dizini  605

Yorum Yap

Lütfen yorum yazmak için oturum açın ya da kayıt olun.
İlgili Yayınlar