Sigorta Hukuku Ders Kitabı

Yayınevi: Yetkin Yayınları
Yazar: Tamer BOZKURT
ISBN: 9786050516869
340,00 TL 400,00 TL

Adet

 
   0 yorum  |  Yorum Yap
Kitap Künyesi
Yazar Tamer BOZKURT
Baskı Tarihi 2023/10
Baskı Sayısı 14
Boyut 16x24 cm (Standart Kitap Boyu)
Cilt Sert Kapak (İplik Dikiş)
Sayfa Sayısı 315

Sigorta Hukuku Ders Kitabı

Dr. Öğr. Üyesi Tamer BOZKURT

6102 sayılı yeni Türk Ticaret Kanunu’na uygun olarak hazırlanmış “Sigorta Hukuku” adlı eserimizin baskısının tükenmesi nedeniyle, yeni baskının hazırlanması gereği doğmuştur. Bu baskıda ilgili mevzuatta meydana gelen bazı değişiklikler ilgili yerlere işlenmiştir. Bu kapsamda, 

- “Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Genel Şartları”nda 04.12.2021’de yapılan değişiklikler (R.G., 04.12.2021/31679), 

- 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu’nun 92. maddesinde 09.06.2021 tarih ve 7327 sayılı Kanun ile yapılan değişiklikler (RG. 19.06.2021, S. 31516), 

- “Sigortacılık Kapsamında Değerlendirilecek Faaliyetlere, Tüketici Lehine Yapılan 

Sigorta Sözleşmeleri ile Mesafeli Akdedilen Sigorta Sözleşmelerine İlişkin Yönetmelik” (RG., 16.06.2021, S. 31513) 

- “Sigortacılıkta Tahkime İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” (RG., 10.08.2021, S. 31564) belirtilebilir. 

Kitap yeni baskıya hazırlanırken, mümkün olduğunca literatürdeki yeni eserlerden de yararlanılmaya çalışılmıştır. Kitap esas olarak lisans öğrencilerinin ders kitabı ihtiyacını karşılamak amacıyla hazırlandığı için, basit bir dil kullanılmasına ve konuların olabildiğince şema ile aktarılmasına gayret gösterilmiştir. Kitabın içinde satır içinden başlayan küçük 

puntolu bölümlerde daha ikincil bilgiler okuyucunun dikkatine sunulmuştur. Bu kısımların da okunması tavsiye olunur. 

İÇİNDEKİLER 

13. BASKI İÇİN ÖN SÖZ ................................................................................................................ XI 

İÇİNDEKİLER ................................................................................................................................ XIII 

KISALTMALAR CETVELİ......................................................................................................XXVII 

BİRİNCİ BÖLÜM 

GENEL OLARAK SİGORTA HUKUKU 

§1. GENEL OLARAK SİGORTACILIK VE SİGORTA HUKUKU...........................1 

§2. SİGORTA SÖZLEŞMESİNİN TANIMI, UNSURLARI, ÖZELLİKLERİ, 

SİGORTA HUKUKU ALANINDA YAPILAN TASNİFLER VE 

SİGORTA SÖZLEŞMESİNDEKİ İLGİLİ KİŞİLER VE TEMEL 

KAVRAMLAR.......................................................................................................4 

I. GENEL OLARAK..............................................................................................................4 

II. SİGORTA SÖZLEŞMESİNİN TANIMI VE UNSURLARI...................................5

A. Tanım ve Temel Kavramlar.......................................................................................5 

1. Tanım......................................................................................................................5

2. Ruhsat Almayan Sigortacı ile Yapılan Sözleşme.............................................8 

3. Karşılıklı (Mütüel) Sigorta .............................................................................. 10 

III. SİGORTA HUKUKU ALANINDA YAPILAN TASNİFLER............................. 14

A. Genel Olarak.............................................................................................................. 14

B. Ana Ayırım: Zarar Sigortaları-Meblağ Sigortaları.............................................. 15 

1. Zarar Sigortaları ................................................................................................. 15 

2. Meblağ Sigortaları.............................................................................................. 26 

IV. TEMEL KAVRAMLAR ve İLGİLİ KİŞİLER ........................................................... 31

A. Genel Olarak.............................................................................................................. 31

B. Sigortacı ...................................................................................................................... 31 

C. Sigorta Ettiren-Sigortalı-Lehtar ............................................................................. 31 

XIV İçindekiler 

1. Genel Olarak....................................................................................................... 31 

2. Zarar Sigortalarında “Sigorta Ettiren”-“Sigortalı”....................................... 33 

a. Genel Olarak................................................................................................ 33 

b. Kendi Ad ve Hesabına Zarar Sigortası ................................................... 33 

c. Sigorta Sözleşmesinin Sigortalıdan Başka Bir Kişi Tarafından 

Yapılması ...................................................................................................... 34 

aa. Genel Olarak ....................................................................................... 34 

bb. Başkası Hesabına Sigorta (Üçüncü Kişi Lehine Sigorta)........... 35 

3. Meblağ Sigortalarında Sigorta Ettiren-Sigortalı ve Lehtar 

Kavramları........................................................................................................... 42 

a. Genel Olarak................................................................................................ 42 

b. Sigorta Ettiren-Sigortalı............................................................................. 42 

c. Lehtar ............................................................................................................ 43 

4. Sigorta Ettirenin Dışındakilerin Bilgisi ve Davranışının Sigorta 

Sözleşmesi Üzerindeki Etkisi .......................................................................... 47 

D. Sigorta Bedeli-Sigorta Değeri ve Sigorta Tazminatı Kavramları 

[Özellikle Zarar Sigortalarında] ............................................................................ 48 

1. Sigorta Bedeli...................................................................................................... 48 

2. Sigorta Değeri (Menfaat Değeri) ................................................................... 50 

3. Sigorta Tazminatı .............................................................................................. 52 

4. Değerlendirme ................................................................................................... 53 

E. Prim ............................................................................................................................. 53 

F. Riziko (Tehlike) ....................................................................................................... 54 

1. Rizikonun Caiz Olması Esası .......................................................................... 55 

2. Rizikonun Gerçekleşmesinde Kusurun Etkisi ............................................. 55 

3. Rizikonun Gerçekleştiğini veya Gerçekleşme Olanağı 

Kalmadığını Bilme Olgusu............................................................................... 56 

4. Sigortacının Sorumluluğunun Başlamasından Önce Rizikonun 

Gerçekleşmesi (İmkânsızlık) .......................................................................... 57 

G. Menfaat....................................................................................................................... 58 

İçindekiler XV

İKİNCİ BÖLÜM 

SİGORTA TEŞKİLATI VE DENETİM ORGANLARI 

(SİGORTA ŞİRKETLERİ, SİGORTA ARACILARI, SİGORTA EKSPERLERİ, 

SİGORTACILIKTA TAHKİM VE DENETİM) 

§3. SİGORTA ŞİRKETLERİ ................................................................................... 61 

I. GENEL OLARAK........................................................................................................... 61

II. ÖZEL KOŞULLAR ........................................................................................................ 62

§4. SİGORTA ARACILARI .................................................................................... 68 

I. GENEL OLARAK........................................................................................................... 68

II. SİGORTA ACENTELERİ............................................................................................ 70

A. Genel Olarak.............................................................................................................. 70

B. Kavram, Tanım ve Unsurlar ................................................................................... 70 

1. Kavram ve Tanım .............................................................................................. 70 

2. Unsurlar ............................................................................................................... 71 

a. Bağımsızlık ................................................................................................... 71 

b. Bir Sigorta Şirketinin Ad ve Hesabına Aracılık Yapması veya 

Bizzat Sözleşme Kurmak Amacıyla Görevlendirilmesi....................... 72 

c. Sözleşme ....................................................................................................... 73 

d. Belli Bir Yer veya Bölgede Faaliyette Bulunması.................................. 73 

e. Meslek Edinme ve Devamlılık.................................................................. 73 

f. Sigorta Sözleşmesinin Kurulması Sırasında ve Sonrasında 

Bazı Görevler Üstlenmek .......................................................................... 74 

C. Sigorta Acentesi Olabilmenin Koşulları............................................................... 74 

1. Gerçek Kişilerde Acenteler İçin Koşullar ..................................................... 74 

2. Tüzel Kişi Acentelerde Aranan Koşullar....................................................... 75 

D. Sigorta Acentelerinin Yükümlülük ve Sorumlulukları ...................................... 76 

1. Sigorta Acentelerinin Uygunluk Belgesi Alma ve Levhaya Kayıt 

Yükümlülüğü ...................................................................................................... 76 

2. Acentelik Dışında Bir Ticarî Faaliyette Bulunma Yasağı........................... 77 

3. Ticarî Faaliyetlerini İyiniyetli Olarak Yürütme, Sigortalıları 

Yanıltmama ......................................................................................................... 77 

4. Belli Kişileri Ortak Olarak Kabul Edememe ve Çalıştıramama ............... 79 

XVI İçindekiler 

5. Sır Saklama.......................................................................................................... 79 

6. Meslekî Sorumluluk Sigortası Yaptırma ....................................................... 80 

7. Asgarî Sermaye................................................................................................... 80 

8. Tüketiciye Karşı Sorumluluk........................................................................... 80 

E. Sigorta Acentelerinin Hakları, Yetkilerini Kullanması ve 

Faaliyetlerinin İcrası ile İlgili Hususlar................................................................. 82 

1. Hakları.................................................................................................................. 82 

a. Ücret.............................................................................................................. 82 

b. Portföy Tazminatı (Denkleştirme İstemi) ............................................ 83 

2. Acentelik Yetkilerinin Tecil-İlânı, Kaldırılması ile Faaliyetlerin 

İcrası ile İlgili Hususlar ..................................................................................... 83 

a. Acentelik Yetkilerinin Verilmesi/Tescil-İlânı....................................... 83 

b. Primlerin Tahsili ve Sigorta Poliçelerinin Düzenlenmesi .................. 84 

III. SİGORTA ve REASÜRANS BROKERLERİ ........................................................... 84

A. Genel Olarak.............................................................................................................. 84

B. Kavram, Tanım ve Unsurlar ................................................................................... 85 

1. Kavram ve Tanım .............................................................................................. 85 

2. Unsurlar ............................................................................................................... 85 

a. Sigorta Ettireni Temsil Yetkisine Sahip Olma...................................... 85 

b. Bağımsızlık ................................................................................................... 85 

c. Aracılık Yapma ............................................................................................ 86 

d. Ücret.............................................................................................................. 86 

3. Hukukî Nitelik.................................................................................................... 86 

C. Sigorta Brokeri Olabilmenin Koşulları................................................................. 87 

1. Gerçek Kişilerde Koşullar ................................................................................ 87 

2. Tüzel Kişilerde Aranan Koşullar..................................................................... 88 

D. Sigorta Brokerlerinin Yükümlülük ve Sorumlulukları ...................................... 89 

1. İzin ........................................................................................................................ 89 

2. Başka Ticarî İşle Uğraşamama ........................................................................ 89 

3. Aracılık Görevini En İyi Şekilde Yerine Getirme ........................................ 89 

4. Ödeme Yapamama ve Faaliyet Esasları......................................................... 90 

İçindekiler XVII 

5. Menfaat Temin Edememe............................................................................... 91 

6. Meslekî Sorumluluk Sigortası Yaptırma ....................................................... 91 

7. Ticaret Unvanı ile İlgili Yükümlülük ............................................................. 91 

§5. AKTÜERLER VE SİGORTA EKSPERLERİ..................................................... 92 

I. AKTÜERLER .................................................................................................................. 92

II. SİGORTA EKSPERLERİ ............................................................................................. 93

A. Tanım.......................................................................................................................... 93 

B. Gerçek ve Tüzel Kişi Eksperler.............................................................................. 93 

C. Faaliyet ile İlgili Esaslar............................................................................................ 94 

§6. SİGORTACILIKTA DENETİM........................................................................ 95 

I. GENEL OLARAK........................................................................................................... 95

II. SİGORTACILIK VE ÖZEL EMEKLİLİK DÜZENLEME VE 

DENETLEME KURULU ve OLUŞUMU................................................................ 97

III. KURUMUN GÖREVLERİ .......................................................................................... 98

§7. SİGORTACILIKTA TAHKİM.......................................................................... 99 

I. GENEL OLARAK........................................................................................................... 99

II. TAHKİM KOMİSYONUNA ÜYELİK ve KOMİSYONA BAŞVURU ........... 101

A. Komisyona Üyelik .................................................................................................. 101 

B. Başvuru Süreci......................................................................................................... 102 

III. TAHKİM SİSTEMİNİN İŞLEYİŞİ VE KARAR VERİLMESİ........................... 103

A. Genel Olarak............................................................................................................ 103 

B. Kesin ve İtiraza veya Kanun Yoluna Tâbi Kararlar .......................................... 103 

C. Başvuru Süreci ve Karar Verilmesi ...................................................................... 104 

D. Başvurunun Dikkate Alınmayacağı Haller ........................................................ 106 

E. Hakemlerin Nitelikleri ve Yükümlülükleri ........................................................ 106 

XVIII İçindekiler 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

SİGORTA SÖZLEŞMESİ, SÖZLEŞMENİN KURULMASI VE SONA ERMESİ, 

SÖZLEŞMENİN BAŞLANGICI, SİGORTA POLİÇESİ, 

SİGORTA SÖZLEŞMESİNİN HÜKÜMLERİ, SÖZLEŞME ÖZGÜRLÜĞÜ 

İLE ZORUNLU SİGORTALAR 

§8. SİGORTA SÖZLEŞMESİ VE BU SÖZLEŞMENİN KURULMASI .................109 

I. GENEL OLARAK......................................................................................................... 109

II. ÖZELLİKLERİ.............................................................................................................. 112

III. SÖZLEŞMENİN ŞEKLİ ve KURULMASI ............................................................ 116

A – Genel Olarak ........................................................................................................... 116 

B – Sigorta Sözleşmesinin Mesafeli Olarak Kurulması.......................................... 118 

IV. SİGORTA POLİÇESİ.................................................................................................. 121

A. Genel Olarak............................................................................................................ 121 

B. İçeriği......................................................................................................................... 123 

1. Genel Olarak..................................................................................................... 123 

2. Poliçenin Teslimi ve Sigortacının Sorumluluğu........................................ 125 

V. SİGORTA SÖZLEŞMESİNİN BAŞLANGICI ..................................................... 127

A. Şeklî Başlangıç ......................................................................................................... 127 

B. Teknik Başlangıç..................................................................................................... 127 

C. Maddî Başlangıç...................................................................................................... 128 

1. Genel Olarak..................................................................................................... 128 

2. İstisnalar............................................................................................................. 128 

a. Kara ve Denizde Eşya Taşıma Sigortaları ............................................ 128 

b. Geçici Sigorta Koruması-Geçmişe Etkili Sigorta ............................... 130 

c. Zorunlu Sorumluluk Sigortalarındaki İstisna ..................................... 132 

VI. SİGORTA SÖZLEŞMESİNİN HÜKÜMLERİ..................................................... 133

A. Genel Olarak............................................................................................................ 133 

B. Sigorta Sözleşmesinin Hükümleri ile İlgili Düzenlemeler ............................. 134 

1. Sigortanın Kapsamı, Süresi ve Dönemi....................................................... 134 

2. Sigorta Sözleşmesinin Feshi ve Sözleşmeden Cayma.............................. 135 

a. Genel Olarak.............................................................................................. 135 

İçindekiler XIX

b. Sigorta Ettirenin Sözleşmeyi “Feshi” veya Sözleşmeden 

“Cayması “ .................................................................................................. 137 

aa. Sigortacının Malî Durumundaki Sarsıntılar ile Yetkisinin 

Kaldırılması Durumuna İlişkin Fesih Hakkı ............................... 137 

aaa. Sigortacının Konkordato İlân Etmesi – Faaliyet 

İzninin Kaldırılması................................................................ 137 

bbb. Sigortacının Aciz Hâlinde Olması, Takibin 

Semeresiz Kalması .................................................................. 137 

bb. Ayarlama Şartlı Sigortalarda Özel Fesih ...................................... 138 

cc. Sigortacının Sözleşmeden Kısmen Cayması veya 

Sözleşmeyi Kısmen Feshetmesi..................................................... 139 

dd. Sigortacının Sorumluluğu Başlamadan Önce Özel 

Cayma Hakkı..................................................................................... 140 

ee. Sigorta Şirketlerinin Birleşme, Devir ve Portföy Devirleri....... 140 

c. Sigortacının Sözleşmeyi Feshi veya Sözleşmeden Cayması ............ 141 

aa. Sigorta Ettirenin Konkordato İlân Etmesi .................................. 141 

bb. Sigortacının Kısmî Fesih veya Cayma Olanağı........................... 141 

cc. Sigorta Ettirenin Aczi....................................................................... 141 

dd. Prim Ödemede Temerrüt............................................................... 142 

ee. Beyan Yükümlülüklerinin İhlâli..................................................... 142 

3. Sigorta Sözleşmesinin Sona Ermesi ve Sonuçları...................................... 144 

a. Genel Olarak.............................................................................................. 144 

b. Sonuçlar ve Zamanaşımı ......................................................................... 145 

VII. SİGORTA HUKUKUNDA SÖZLEŞME ÖZGÜRLÜĞÜ ve 

ZORUNLU SİGORTALAR ...................................................................................... 147

A. Genel Olarak............................................................................................................ 147 

B. Türk Hukukunda Zorunlu Sigortalar ve Örnekleri ......................................... 148 

1. Genel Olarak..................................................................................................... 148 

2. Kanunla Getirilen Zorunlu Sigortalar ......................................................... 152 

a. 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu.................................................. 152 

b. 2920 sayılı Sivil Havacılık Kanunu ........................................................ 154 

c. 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu..................................................... 155 

d. 4925 Sayılı Karayolu Taşıma Kanunu .................................................. 155 

XX İçindekiler 

e. 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun........................ 156 

f. 5411 sayılı Bankacılık Kanunu ............................................................... 156 

g. 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanunu ....................................................... 157 

h. 5307 sayılı Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (Lpg) Piyasası Kanunu 

ve Elektrik Piyasası Kanunu’nda Değişiklik Yapılmasına Dair 

Kanun.......................................................................................................... 157 

i. 6305 Sayılı Afet Sigortaları Kanunu...................................................... 158 

j. 5312 sayılı Deniz Çevresinin Petrol ve Diğer Zararlı Maddelerle 

Kirlenmesinde Acil Durumlarda Müdahale ve Zararların 

Tazmini Esaslarına Dair Kanun ............................................................. 159 

k. 2872 sayılı Çevre Kanunu ....................................................................... 160 

l. Diğer Örnekler .......................................................................................... 161 

3. Bakanlar Kurulu Kararları .............................................................................. 164 

4. Yönetmelik ve Tebliğlerle (!) Getirilen Zorunlu Sigortalar ................... 165 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

TARAFLARIN SİGORTA SÖZLEŞMESİNDEN 

DOĞAN YÜKÜMLÜLÜK ve KÜLFETLERİ 

§9. YÜKÜMLÜLÜK ve KÜLFETLER ...................................................................169 

I. GENEL OLARAK......................................................................................................... 169

II. SİGORTACININ BORÇ ve YÜKÜMLÜLÜKLERİ ........................................... 172

A. Rizikoyu Taşıma Yükümlülüğü ........................................................................... 172 

B. Sigorta Poliçesi Verme Yükümlülüğü................................................................. 173 

C. Giderleri Ödeme Yükümlülüğü........................................................................... 174 

D. Sigorta Tazminatı veya Bedelini Ödeme Yükümlülüğü ................................. 175 

1. Genel Olarak..................................................................................................... 175 

2. Kısmî Ödemeler............................................................................................... 179 

3. Kusurun Etkisi.................................................................................................. 180 

E. Aydınlatma Yükümlülüğü..................................................................................... 180 

1. TTK Açısından................................................................................................. 180 

2. “Sigorta Sözleşmelerinde Bilgilendirmeye İlişkin Yönetmelik” 

Açısından........................................................................................................... 181 

İçindekiler XXI 

a. Genel Olarak ve Amaç ............................................................................. 181 

b. Bilgilendirmeye İlişkin Genel İlkeler .................................................... 182 

c. Bilgilendirme ile Yükümlü Olanlar ve Yanlış Bilgilendirme ............ 182 

d. Kamuya Duyuru........................................................................................ 183 

III. SİGORTA ETTİRENİN BORÇ ve KÜLFETLERİ.............................................. 185

A. Prim Ödeme Borcu ............................................................................................... 185 

1. Genel Olarak..................................................................................................... 185 

2. Prim Ödeme Borçlusu ve Alacaklısı............................................................. 186 

3. Prim Ödeme Zamanı ...................................................................................... 188 

5. Prim Ödemede Temerrüt .............................................................................. 196 

a. Genel Olarak.............................................................................................. 196 

B. Beyan Yükümlülüğü............................................................................................... 203 

1. Sözleşmenin Yapılması Sırasında ................................................................. 203 

a. Genel Olarak ve Yükümlülüğün Kapsamı ........................................... 203 

b. Yaptırım: Cayma veya Prim Farkı ......................................................... 206 

aa. Genel Olarak ..................................................................................... 206 

aaa. Rizikonun Gerçekleşmesinden Önce ................................. 207 

bbb. Rizikonun Gerçekleşmesinden Sonra ................................ 207 

bb. Caymanın Şartları, Şekli, Süresi ve Hükümleri........................... 208 

aaa. Koşullar..................................................................................... 208 

bbb. Caymanın Şekli, Süresi ve Hükümleri................................ 212 

cc. Cayma Hakkının Olmaması ve Düşmesi..................................... 213 

c. Teklifin Yapılması ile Kabul Arasındaki Değişiklikler....................... 214 

2. Sözleşme Süresi İçinde [Rizikonun Ağırlaştığını Bildirim] .................... 216 

a. Genel Olarak.............................................................................................. 216 

b. Sigortacının Hakları: Fesih veya Prim Farkı........................................ 217 

aa. Genel Olarak ..................................................................................... 217 

bb. Koşullar............................................................................................... 217 

aaa. Rizikonun Gerçekleşmesinden Önce ................................. 217 

bbb. Rizikonun Gerçekleşmesinden Sonra ................................ 220 

cc. Fesih Hakkının Düşmesi................................................................. 222 

XXII İçindekiler 

3. Riziko Gerçekleştiğinde Bildirim ................................................................. 224 

C. Bilgi Verme ve Sigortacının Araştırma Yapmasına İzin Verme 

Yükümlülüğü ........................................................................................................... 225 

D. Koruma Yükümleri................................................................................................. 226 

E. Sigortacının İncelemesine İzin Verme Yükümü............................................... 228 

F. Zarar Gören Mal ve Zararın Gerçekleştiği Yerde Değişiklik 

Yapmama Yükümlülüğü........................................................................................ 229 

G. Sözleşmede Öngörülen Yükümlülüklerin İhlâli............................................... 229 

IV. KANUNUN UYGULAMA ALANI ile KORUYUCU HÜKÜMLER.............. 231

A. Uygulama Alanı....................................................................................................... 231 

B. Koruyucu Hükümler.............................................................................................. 231 

BEŞİNCİ BÖLÜM 

TÜRK TİCARET KANUNU’NUN SİGORTA KİTABININ SİSTEMATİĞİ 

ve SİGORTA TÜRLERİNE İLİŞKİN ÖZEL HÜKÜMLER 

§10. SİSTEMATİK ...................................................................................................235 

§11. ZARAR SİGORTALARI...................................................................................238 

I. GENEL OLARAK ve TÜRLERİ ............................................................................... 238

II. MAL SİGORTALARI.................................................................................................. 239

A. Genel Olarak............................................................................................................ 239 

B. Mal Sigortalarına Hâkim Olan Genel İlkeler ve Bu İlkelerin 

Görünüm Şekilleri .................................................................................................. 240 

1. Genel Olarak..................................................................................................... 240 

2. Menfaat İlkesi, Kapsam ve Sigorta Sözleşmesini Yapabilecek Kişiler......... 241 

a. Genel Olarak.............................................................................................. 241 

b. Kapsam ....................................................................................................... 241 

c. Menfaatin Sahipleri ve Sigorta Sözleşmesini Yapabilecek Olanlar....... 242 

aa. Genel Olarak ..................................................................................... 242 

bb. Üçüncü Kişi Lehine Sigorta............................................................ 243 

cc. Menfaat Üzerindeki Sınırlamalar .................................................. 244 

aaa. Sınırlı Aynî Hak....................................................................... 245 

bbb. Haciz.......................................................................................... 254 

İçindekiler XXIII 

3. Tazminat İlkesi ve Bu İlkenin Uygulama Ayakları.................................... 254 

a. Genel Olarak.............................................................................................. 254 

b. Uygulama Alanı......................................................................................... 255 

aa. Genel Olarak ..................................................................................... 255 

bb. Sigorta Değeri-Sigorta Bedeli İlişkisi: Aşkın ve Eksik 

Sigorta ................................................................................................. 258 

aaa. Aşkın Sigorta............................................................................ 258 

bbb. Eksik Sigorta (Menfaat Değerinin Altında Sigorta) ....... 261 

cc. Birden Çok Sigorta........................................................................... 265 

aaa. Genel Olarak ve Koşulları ..................................................... 265 

bbb. Müşterek Sigorta (Koasürans)............................................ 267 

ccc. Kısım Kısım Sigorta (Kısmî Sigorta).................................. 270 

ddd. Çifte Sigorta ............................................................................. 273 

4. Halefiyet İlkesi.................................................................................................. 279 

a. Genel Olarak Halefiyet............................................................................ 279 

b. Sigortacının Halefiyeti ............................................................................. 281 

C. Sigorta Edilen Menfaatin Sahibinin Değişmesi................................................ 288 

III. SORUMLULUK SİGORTALARI............................................................................ 292

A. Genel Olarak............................................................................................................ 292 

B. Sorumluluk Sigortalarında Sözleşmenin Konusu ve Kapsamı ...................... 295 

C. Sorumluluk Sigortalarında Taraflar Arasındaki İlişki ve Tarafların 

Hak ve Yükümlülükleri.......................................................................................... 297 

1. Genel Olarak..................................................................................................... 297 

2. Sigortacının ....................................................................................................... 298 

a. Hukukî Koruma Sağlama ........................................................................ 298 

b. Sigorta Ettirene Yardım Sunma ............................................................. 299 

c. Diğer ............................................................................................................ 301 

3. Sigorta Ettirenin............................................................................................... 302 

a. Bildirim ....................................................................................................... 302 

b. Diğer ............................................................................................................ 303 

4. Üçüncü Kişinin................................................................................................. 303 

a. Genel Olarak.............................................................................................. 303 

XXIV İçindekiler 

b. Doğrudan Dava Hakkı............................................................................. 304 

c. Bilgi Verme Yükümlülüğü....................................................................... 305 

D. Halefiyet ...................................................................................................................306 

E. Zamanaşımı.............................................................................................................. 307 

F. Sorumluluk Sigortalarına Uygulanacak Hükümler ......................................... 308 

IV. ZARAR SİGORTALARINDA KORUYUCU HÜKÜMLER ............................ 309

V. ZORUNLU SORUMLULUK SİGORTALARI İLE İLGİLİ ÖZEL 

HÜKÜMLER................................................................................................................. 311

A. İlke ............................................................................................................................. 311 

B. Zarar Görenle İlişkide İfa Yükümlülüğü ............................................................ 311 

VI. BAZI SORUMLULUK SİGORTALARINDAN ÖRNEKLER ......................... 313

A. 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu’ndaki Zorunlu Malî 

Sorumluluk Sigortası ile İlgili Temel Bilgiler .................................................... 313 

B. Meslekî Sorumluluk Sigortası .............................................................................. 316 

ALTINCI BÖLÜM 

CAN SİGORTALARI 

§12. CAN SİGORTALARI .......................................................................................319 

I. GENEL OLARAK......................................................................................................... 319

II. TÜRLERİ........................................................................................................................ 319

A. Hayat Sigortaları ..................................................................................................... 319 

1. Genel Olarak..................................................................................................... 319 

2. Taraflar, İlgili Kişiler ve Temel Kavramlar ................................................. 320 

a. Genel Olarak.............................................................................................. 320 

aa. Sigorta Ettiren - Sigortalı ................................................................ 320 

bb. Lehtar.................................................................................................. 323 

aaa. Genel Olarak............................................................................ 323 

bbb. Dönülebilir ve Dönülemez Lehtar Tayini ......................... 325 

ccc. Lehtarın Hak Sahipliğine İlişkin Yorum Kuralı................ 326 

aaaa. Genel Olarak ............................................................... 326 

bbbb. Sigorta Bedelinin Paylaşımı...................................... 327 

cccc. Lehtarın Belirlenmemiş Olması .............................. 327 

dddd. Lehtarın İstem Hakkını Kazanamaması ................ 327 

İçindekiler XXV

ddd. Lehtarın Sigorta Ettiren Yerine Geçmesi........................... 328 

aaaa. Genel Olarak ............................................................... 328 

bbbb. Lehtar Belirtilmesi veya Belirtilmemesi................. 328 

cccc. Koşullar ve Sonuç....................................................... 328 

cc. Sigorta Değeri.................................................................................... 329 

b. Kendi Adına Hayat Sigortası - Başkası Hesabına Hayat Sigortası....... 330 

3. Türleri ................................................................................................................ 332 

a. Ölüm ve Hayatta Kalma Rizikosuna Karşı Sigorta ............................ 332 

b. Grup Sigortaları......................................................................................... 333 

aa. Genel Olarak ..................................................................................... 333 

bb. Kanıt.................................................................................................... 334 

cc. Lehtarı Atama Yetkisi ...................................................................... 334 

dd. Teminatın Devamı ........................................................................... 334 

ee. Düzenleme......................................................................................... 335 

c. Tontin .........................................................................................................335 

4. Hayat Sigortalarında Tarafların Durumu ................................................... 336 

a. Genel Olarak.............................................................................................. 336 

b. Sigorta Ettirenin........................................................................................ 336 

aa. Yükümlülükler................................................................................... 336 

aaa. Genel Olarak............................................................................ 336 

bbb. Beyan Yükümlülüğü ............................................................... 337 

aaaa. Yanlış Yaş Beyanı........................................................ 337 

bbbb. Sözleşmenin Kurulması Sırasındaki Beyan 

Yükümünün İhlâli ...................................................... 338 

cccc. Sözleşmenin Devamı Süresince Beyan 

Yükümlülüğünün İhlâli ............................................. 339 

ccc. Doktor Muayenesi.................................................................. 340 

bb. Haklar.................................................................................................. 340 

aaa. Sigortadan Ayrılma, Ödünç Alma ve Primden Muaf 

Hâle Gelen Sigorta [Tenzil]................................................. 340 

aaaa. Genel Olarak ............................................................... 340 

bbbb. Sigortadan Ayrılma .................................................... 341 

XXVI İçindekiler 

cccc. Ödünç........................................................................... 342 

dddd. Prim Ödenmesinden Muaf Sigorta [Tenzil]........ 343 

bbb. Lehtar Atama ........................................................................... 344 

ccc. Sözleşmeden Cayma .............................................................. 344 

ddd. Sigortalının İntiharı ve Öldürülmesi................................... 345 

aaaa. İntihar ........................................................................... 345 

bbbb. Sigorta Ettiren veya Lehtarın “Sigortalıyı” 

Öldürmesi .................................................................... 346 

eee. Sigortacının İflâsında ............................................................. 347 

c. Sigortacının ................................................................................................ 347 

B. Kaza Sigortası .......................................................................................................... 348 

1. Genel Olarak ve Kapsam................................................................................ 348 

2. Uygulanacak Hükümler ................................................................................. 349 

C. Hastalık ve Sağlık Sigortası ................................................................................... 350 

1. Genel Olarak, Amaç, Kapsam ve Lehtar ..................................................... 350 

a. Genel Olarak.............................................................................................. 350 

b. Lehtar .......................................................................................................... 351 

c. Bekleme Süresi .......................................................................................... 351 

d. Çocuk veya Evlatlığın Kapsama Girmesi ............................................. 352 

2. Kapsam .............................................................................................................. 352 

a. Hastalık Sigortasında ............................................................................... 352 

b. Sağlık Sigortasında.................................................................................... 353 

3. Sigorta Değeri................................................................................................... 354 

4. Bilgi İsteme Hakkı ........................................................................................... 354 

5. Hastalık ve Sağlık Sigortasına Uygulanacak Hükümler........................... 355 

III. KORUYUCU HÜKÜMLER...................................................................................... 355

POLİÇE ÖRNEKLERİ ..............................................................................................359 

KAYNAKÇA ..............................................................................................................373 

Arkan, Sabih: “Yeni Karayolları Trafik Kanunu’nun Sigorta ve Garanti 

Fonuna İlişkin Hükümleri Üzerinde Bir İnceleme”, SHD 

1984, C. I, S. 3-4, s. 255-289 (Anılış: Arkan, Garanti). 

Arkan, Sabih, “İpotekli Gayrimenkulun Sigortalanması Halinde Alacaklının Hukuki Durumu”, Batider, C. 14, S. 3, Haziran 1988, s. 

63-82 (Anılış: Arkan, İpotekli) 

Arkan, Sabih: Ticarî İşletme Hukuku, B. 27, Ankara 2021 (Anılış: Arkan, Ticari İşletme). 

Arseven, Haydar: Sigorta Hukuku, B. 2, İstanbul, 1991. 

Atabek, Reşat: “Hayat Sigortası ve Kredi”, Batider 1973, C. VII, S. 2, 

Aralık 1973, s. 419-447 (Anılış: Atabek, Kredi). 

Atabek, Reşat: “İlk Riziko Sigortası”, Batider 1962, C. I, S. 3, Ocak 1962, 

s. 320-336 (Anılış: Atabek, İlk Riziko Sigortası). 

Atabek, Reşat: “İpotekli Gayrimenkulün Sigortası”, İstBD 1963, C. 

XXXVII, S. 1-4, s. 1 vd. (Anılış: Atabek, İpotekli). 

Atabek, Reşat: “Muhammen Kıymetli Sigorta”, Batider 1963, C. II, S. 2, 

Ocak 1963, s. 202-225 (Anılış: Atabek, Muhammen). 

Atabek, Reşat: Reasürans Hukuku, İstanbul 1974 (Anılış: Atabek, Reasürans). 

Atabek, Reşat: Sigorta İstihsal Organları Hukuku, İstanbul 1968 (Anılış: 

Atabek, İstihsal). 

Atabek, Reşat: “Yeni Ticaret Kanunumuzda Kara Sigortaları”, İstBD 

1957, C. XXXI, S. 9. (Anılış: Atabek, İstBD 1957). 

374 Kaynakça 

Tüzemen Atik, Ebru /Yolal, Oğuz: Sigorta Sözleşmelerinde Prim 

Ödeme Borcunun Muacceliyeti, Ankara 2020. 

Ayhan, Rıza/Çağlar, Hayrettin/Özdamar, Mehmet: Sigorta Hukuku 

Ders Kitabı, B. 5, Ankara 2021. 

Ayıter, Kudret: “Sigorta Ettirenin Mukavele Yapılırken Mevcut İhbar 

Mükellefiyeti”, I. Banka ve Ticaret Hukuku Haftası (27 Nisan-3 Mayıs 1959) Ankara 1960. 

Ayli, Ali: “Sigorta Poliçesinin Kıymetli Evrak Olup Olmadığı Sorunu”, 

Ergon Çetingil/Rayegân Kender’e 50. Birlikte Çalışma Yılı 

Armağanı, İstanbul 2007 (Anılış: Ayli, Poliçe). 

Ayli, Ali: Zarar Sigortalarında Prim Ödeme Borcu, Ankara 2003 (Anılış: 

Ayli, Prim). 

Bağatur, Çağrı: “Can Sigortalarında Sigortacının Yasal Ardıllığı”, Faruk 

Erem’e Armağan, Ankara 1999. 

Bahtiyar, Mehmet: “Sigorta Poliçesi Özel Koşulları, Genel Koşullardan 

Ayırt Edilmesi ve Bazı Sorunlar”, Ali Bozer’e Armağan, Ankara 1998. 

Bilge, Mehmet Emin: “Sigorta Tazminatını Alan Sigortalının Zarar Veren Üçüncü Şahısla Yaptığı İşlemlerin Sigortacının Halefiyeti 

Üzerindeki Etkisi ve Yargıtay Uygulaması”, Hayri Domaniç’e 

80. Yaş Günü Armağanı, İstanbul 2001. 

Bozer, Ali: “Mal Sigortasında Akdin Yürürlük Tarihini ve Sigortacının 

Mesuliyetinin Başlangıcını Tayin Eden Sigorta Mukavelesi 

Hükümleri”, Batider 1961, C. I, S. 2, Mayıs 1961, s. 213-225 

(Anılış: Bozer, Mal Sigortası). 

Bozer, Ali: Sigorta Hukuku, Ankara 1981 (Anılış: Bozer, 1981). 

Kaynakça 375 

Bozer, Ali: Sigorta Hukuku, Ankara 2004 (Anılış: Bozer, 2004). 

Bozkurt, Tamer: Türk Hukukunda ve Uygulamada Tellâllık, Ankara 

2007 (Anılış: Bozkurt, Tellâllık). 

Bozkurt, Tamer: Ticari İşletme Hukuku, B. 4, Ankara 2021 (Anılış: 

Bozkurt, Ticari İşletme). 

Bozkurt, Tamer: “Anayasa Mahkemesi’nin 4857 Sayılı İş Kanunu’ndaki 

Engelli ve Eski Hükümlü İşçi Çalıştırma Zorunluluğunun Anayasa’ya Uygun Olduğuna Dair Verdiği Karar Üzerine Düşünceler (Özellikle Sözleşme Hürriyeti Açısından)”, AnkBD Bahar 

2009, Yıl. 68, S. 2, s. 98-105 (Anılış: Bozkurt, Engelli İşçi). 

Bozkurt, Tamer: “Haklarında Özel Bir Sınırlama Nedeni Öngörülmemiş Temel Hak ve Hürriyetlerin Sınırlandırılması Sorunsalı: 

Özellikle Sözleşme Hürriyeti Açısından Durum”, AnkBD Kış 

2008, Y. 66, S. 1. 134-143 (Anılış: Bozkurt, Temel Hak ve 

Hürriyetler). 

Bozkurt, Tamer: “Türk Hukukunda Sigorta Acenteliği”, Prof. Dr. Fırat 

Öztan’a Armağan, Ankara 2010, s. 481-513 (Anılış: Bozkurt, Acente). 

Can, Mertol: “Yeni Değer Sigortası”, Ali Bozer’e Armağan, Ankara 1998. 

Can, Mertol: Birden Çok Sigorta, Ankara 2004. 

Can, Mertol: Meslekî Sorumluluk Sigortası Genel Şartlarına Genel Bir 

Bakış, Ankara 2006. 

Can, Mertol, Sigorta Hukuku (Ders Kitabı), Ankara 2005 (Anılış: Can, 

Sigorta Hukuku (2005). 

Can, Mertol: Sigorta Hukuku Ders Kitabı, B. 2, Ankara 2007 (Anılış: 

Can, Sigorta Hukuku (2007). 

376 Kaynakça 

Can, Mertol, Türk Özel Sigorta Hukuku (Ders Kitabı), C. I, Ankara 

2018 (Anılış: Can, Sigorta Hukuku (2018). 

Çeker, Mustafa: Yargıtay Kararları Işığında Sigorta Hukuku, B. 2, Adana 

2004. 

Çonkar, Mustafa Halil, “Sınırlı Ayni Hak Sahibinin İzninin (TTK 

1456/2) Malikin Sigorta Tazminatının Tahsili Talebiyle 

Alacağı Davaya Etkisi Meselesi, Türk Ticaret Kanunu Sempozyumu IV (Tebliğler ve Tartışmalar- Ekim 2020), İstanbul 2021, s. 211-253. 

Demir, Mehmet: “4822 sayılı Kanun ile Tüketici Sözleşmeleri Alanında 

Getirilen Yenilikler”, Batider 2003, C. XXII, S. 1, s. 203-236. 

Demirkıran, İhsan: “Sigorta Hukukunda İspat Sorunları”, Hüseyin 

Ülgen’e Armağan, İstanbul 2007. 

Doğanay, İsmail: “Hayat Sigortasında, Sigorta Ettirenin, Sözleşme Yapılırken Mevcut Beyan ve İhbar Yükümlülüğünün Mahiyet ve 

Şumülü Nedir?”, Batider 1974, C. VII, S. 4, Aralık 1974, s. 

841-865 (Anılış: Doğanay, İhbar). 

Doğanay, İsmail: “Hırsızlığa Karşı Sigorta”, Batider 1978, C. IX, S. 3, Haziran 1978, s. 723-734 (Anılış: Doğanay, Hırsızlığa Karşı). 

Doğanay, İsmail: “Sigorta Tazminatında Kanunî Halefiyetin Şumülü”, 

Batider 1977, C. IX, S. 2, Aralık 1977, s. 335-347 (Anılış: 

Doğanay, Halefiyet). 

Dural, Mustafa/Öğüz, Tufan/Gümüş, Mustafa Alper: Türk Özel Hukuku, C. III, Aile Hukuku, İstanbul 2019. 

Erbaş Açıkel, Aslıhan, “Sigorta Ettirenin Sözleşme Öncesi Beyan Yükümlülüğünün İhlali Halinde Sigortacının Sahip Olduğu 

Haklarla İlgili Bazı Sorunlar, Banka ve Ticaret Hukuku Dergisi, C. 35, S. 2, Haziran 2019, s. 131-168. 

Kaynakça 377 

Eren, Fikret: Borçlar Hukuku Genel Hükümler, B. 26, Ankara 2021 

(Anılış: Eren, 2021). 

Eren, Fikret: Borçlar Hukuku Genel Hükümler, C. I, B. 6, İstanbul 1998 

(Anılış: Eren, 1998). 

Franko, Nisim: “Yargıtay Kararları Açısından Zararı Ödeyen Sigortacının Üçüncü Şahsa Rücu Hakkı”, V. Ticaret Hukuku ve Yargıtay Kararları Sempozyumu (25-26 Mart 1988), s. 48-73. 

Hacıömeroğlu, Abdülhamid Oğuzhan, “Zorunlu Sorumluluk Sigortacısının Sonraki Sorumluluğu, Banka ve Ticaret Hukuku Dergisi, C. 36, S. 2, Haziran 2020, s. 165-192. 

Hızır, Serdar: “Ticaret Kanunu’nda Yer Alan Mal Sigortalarına İlişkin 

Muhtelif Hüküm ve İlkelerin Sorumluluk Sigortasına Uygulanabilirliği”, TBBD 2009, S. 86, s. 268-312. 

Kaner, İnci Deniz: Sigorta Hukuku, B. 4, İstanbul 2020. 

Kara, Etem: Sigortalanabilir Menfaat İlkesi, Ankara 2020. 

Kayıhan, Şaban: “Alman ve Türk Özel Sigorta Hukukunda Sigorta Ettirenin Kurtarma Ödevi”, AÜEHFD 2005, C. IX, S.1-2. 

Kayıhan, Şaban/Günerkök, Özcan: Türk Özel Sigorta Hukuku, B. 5, 

Kocaeli 2020. 

Kender, Rayegân: “Mesuliyet Sigortasının Mahiyeti ve Türleri”, Teori ve 

Uygulama Açısından Mesuliyet Sigortaları”, III. Sigorta Semineri, (İstanbul 4-7 Nisan 1977), Bildiriler-Tartışmalar, 

Ankara 1977 (Anılış: Kender, Mesuliyet Sigortası). 

Kender, Rayegân: “Sigorta Mukavelesinin Akdedilmesi ve Şartları”, I. Ticaret Hukuku ve Yargıtay Kararları Sempozyumu (6-7 Ocak 

1984), Ankara 1984. (Anılış: Kender, Sigorta Mukavelesi). 

378 Kaynakça 

Kender, Rayegân: “Sigorta Sözleşmesinin Tanımı ve Kurulması (TTK 

Tasarısı Hükümlerinin Değerlendirilmesi İle)”, Doç. Dr. 

Mehmet Somer’e Armağan, İstanbul 2006. (Anılış: Kender, 

Sigorta Sözleşmesinin Tanımı). 

Kender, Rayegân: Türkiye’de Hususî Sigorta Hukuku I, Sigorta Müessesesi-Sigorta Sözleşmesi, B. 17, İstanbul 2021 (Anılış: 

Kender, Hususi Sigorta). 

Kender, Rayegân: Türkiye’de Hususî Sigorta Hukuku I, Sigorta Müessesesi-Sigorta Sözleşmesi, B. 7, İstanbul 2007 (Anılış: Kender, 

Hususi Sigorta-2007). 

Kılıçoğlu, Ahmet: Türk Borçlar Hukukunda Kanunî Halefiyet, Ankara 

1979. 

Koenig, W. (Çev: Öztan, Fırat): “Sigorta Menfaati ve Değerlendirilmesi”, Batider 1969, C. V. S. 1, Şubat 1969, s. 46-55. 

Köroğlu Ölmez, Belin: Sigorta Hukukunda Zenginleşme Yasağı, Çankaya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayımlanmamış 

Doktora Tezi, Ankara 2020. 

Kubilay, Huriye: Özel Sigorta Hukuku, İzmir 1999 (Anılış: Kubilay, 

Sigorta). 

Kubilay, Huriye: Yeni Değer Sigortası, Ankara 1994 (Anılış: Kubilay, 

Yeni Değer). 

Misili, Sinan: “Türk Hukukunda Sınırlı Aynî Hak ile Takyit Edilmiş Malın Sigortalanması ve Sigortacının Sınırlı Aynî Hak Sahiplerine Karşı Borçları”, Banka ve Ticaret Hukuku Araştırma 

Enstitüsü, 60. Yıl Armağanı, Ankara 2015, s. 615-667. 

Kaynakça 379 

Narbay, Şafak/Güllüce, Muhammet Ali: “Türk Hukukunda Sigorta 

Acenteleri”, Prof. Dr. Cevdet YAVUZ’a Armağan, MÜHFHAD 2016, C. 22, S. 3, s. 1963-2004. 

Oğuzman, M. Kemal/Öz, Turgut: Borçlar Hukuku Genel Hükümler, 

C. I, B. 11, İstanbul 2013. 

Oğuzman, M. Kemal/Seliçi, Özer/Oktay, Saibe Özdemir: Eşya Hukuku, B. 22, İstanbul 2020. 

Omağ, Merih Kemal: “Eksik Sigorta”, Hüseyin Ülgen’e Armağan, C. I, 

İstanbul 2007 (Anılış: Omağ, Eksik Sigorta). 

Omağ, Merih Kemal: “Sigortacı Açısından Sigorta Sözleşmesinin Hükümleri”, Fahiman Tekil’in Anısına Armağan, İstanbul 2003 

(Anılış: Omağ, Sigorta Sözleşmesi). 

Omağ, Merih Kemal: Türk Sigorta Hukukunda Rizikonun Ağırlaşması 

Sorunu, Ankara 1985. (Anılış: Omağ, Rizikonun Ağırlaşması). 

Omağ, Merih Kemal: “Türk Hukukunda Mecburi Sigortalar ve Sorunlarına Genel Bir Bakış”, Zorunlu Sigortalar Paneli, İstanbul 

1993 (Özel Sigorta Hukukuna Hâkim İlke ve Kurumlar 

(1975-2016), Makaleler-Tebliğler, İstanbul 2019), s. 133-

169. (Anılış: Omağ, Mecburi Sigorta). 

Omağ, Merih Kemal: “Özel Sigorta Hukukunda Rizikonun Dağıtılması 

İlkesi”, İKÜHFD 2020, C. 1, S. 1, s. 103-112 (Özel Sigorta 

Hukukuna Hâkim İlke ve Kurumlar (1975-2016), Makaleler-Tebliğler, İstanbul 2019), s. 133-169. (Anılış: Omağ, Rizikonun Dağıtılması). 

380 Kaynakça 

Omağ, Merih Kemal: “Sigorta Hukukunda Zenginleşme Yasağı” Ergun 

Önen’e Armağan, İstanbul 2003 (s. 253-263) (Özel Sigorta 

Hukukuna Hâkim İlke ve Kurumlar (1975-2016), Makaleler-Tebliğler, İstanbul 2019), s. 289-301 (Anılış: Omağ, 

Zenginleşme). 

Omağ, Merih Kemal: “Türk Ticaret Kanunu Tasarısının Sigorta Hukukuna İlişkin 6. Kitabının Genel Hükümleri ile Zarar Sigortalarına 

İlişkin Hükümlerinin Değerlendirilmesi”, Sigorta Hukuku 

Dergisi, 2005, Özel Sayı 1, s. 29-34 (Özel Sigorta Hukukuna 

Hâkim İlke ve Kurumlar (1975-2016), Makaleler-Tebliğler, 

İstanbul 2019), s. 325-334 (Anılış: Omağ, Tasarı). 

Omağ, Merih Kemal: “Gemi İpoteği ve Sigorta Tazminatı”, Prof. Dr. 

Turhan Esener’e Armağan, I. İş Hukuku Uluslararası Kongresi, Ankara 2016 (Özel Sigorta Hukukuna Hâkim İlke ve 

Kurumlar (1975-2016), Makaleler-Tebliğler, İstanbul 

2019), s. 375-394 (Anılış: Omağ, Sigorta Tazminatı). 

Omağ, Merih Kemal: “Özel Sigorta Hukukunda Sigorta Ettirenlerin Korunması/Himayesi”, İKÜHFD Temmuz 2016, C. 15, S. 2 

(Prof. Dr. İhsan Ulusan’a Armağan) (Özel Sigorta Hukukuna 

Hâkim İlke ve Kurumlar (1975-2016), Makaleler-Tebliğler, 

İstanbul 2019), s. 395-422 (Anılış: Omağ, Himaye). 

Öçal, Akar: Sigortacılık ve Sigorta Hukuku Hakkında Genel Bilgiler, 

Ankara 1971. 

Özdamar, Mehmet: “Sigorta Brokeri ve Hukukî Niteliği”, AÜHFD 2008, 

C. 57, S. 3, Eylül 2008, s. 525-559 (Anılış: Özdamar, Broker). 

Özdamar, Mehmet: Sigortacının Sözleşme Öncesi Aydınlatma Yükümlülüğü, Ankara 2009 (Anılış: Özdamar, Aydınlatma). 

Kaynakça 381 

Özdamar, Mehmet/Doğan, Burak: Sigorta Hukuku, Ankara 2020. 

Özdemir, Necdet: “Mesuliyet Sigortası Bakımından Türk Ticaret Kanununda Belirlenmiş Sorumluluk Esasları”, EİTİAD 1966, 

C. II, S. 1. 

Öztan, Fırat: “Para Değerindeki Değişmeler ve Sigorta”, Batider 1969, C. 

V, S. 2, Eylül 1969, s. 233-243 (Anılış: Öztan, Para Değeri). 

Öztan, Fırat: Sigorta Akdinin İnikadında İhbar Mükellefiyeti, Ankara 

1966 (Anılış: Öztan, İhbar). 

Öztan, Fırat: Sigortalı Malın Sahibinin Değişmesi, Ankara 1965 (Anılış: 

Öztan, Sigortalı Malın Sahibinin Değişmesi). 

Sarıgöllü, Ersin: “Sivil Hava Aracı İşletenin Üçüncü Kişilere Karşı Hukukî Sorumluluğu”, Ali Bozer’e Armağan, Ankara 1998. 

Sayhan, İsmet: Sigorta Sözleşmelerinin Konusu (Aşkın Sigorta- Eksik 

Sigorta- Sigorta Tazminatının Hesaplanması), Ankara 

2001. 

Somer, Mehmet: “Başkası Hesabına Sigortanın Gerçekleşme Şekilleri”, 

Fahiman Tekil’in Anısına Armağan, İstanbul 2003, s. 43-61 

(Anılış: Somer, Başkası Hesabına Sigorta). 

Somer, Mehmet: “Zorunlu Deprem Sigortasının Özel Sigorta Hukukuna İlişkin Bazı Yönlerden Değerlendirilmesi”, SHD 2001, S. 

1, s. 113-132 (Anılış: Somer, Deprem). 

Şeker, Zehra: “Sigorta Ettirenin Akit Öncesi İhbar Görevine İlişkin Alman Eyalet Yüksek Mahkemesi Kararının Değerlendirilmesi”, Hayri Domaniç’e 80. Yaş Günü Armağanı, İstanbul 2001, 

C. I, s. 547 vd. (Anılış: Şeker, İhbar). 

382 Kaynakça 

Şeker, Zehra: “Sigorta Ettirenin Taksitlendirilmiş Primi Ödeme Borcunda 

Temerrüde Düşmesinin Sonuçları”, Kemal Oğuzman’a Armağan Sayısı, GÜHFD Ocak 2002, Y.1, S. 1, s. 653-660 

(Anılış: Şeker, Prim). 

Şeker, Zehra: “Sigorta Sözleşmesinin Hukukî Niteliği Üzerine”, M. Kemal Oğuzman’a Armağan, İstanbul 2002, s. 1043-1061 (Anılış: Şeker, Sigorta Sözleşmesi). 

Şenocak, Kemal: Hukukî Himaye Sigortası, Ankara 1993 (Anılış: 

Şenocak, Hukukî Himaye). 

Şenocak, Kemal: Meslekî Sorumluluk Sigortası, Ankara 2000 (Anılış: 

Şenocak, Meslekî). 

Şenocak, Kemal: “Geçici Sigorta Himayesi”, Batider 2003, C. XXII, S. 1 

(Anılış: Şenocak, Geçici). 

Şenocak, Kemal: “Mal Sigortalarında Sigorta Ettirenin Zararı Azaltma ve 

Önleme Vecibesi (TTK m. 1293)”, AÜHFD 1995, S. 1-4 

(Anılış: Şenocak, Azaltma). 

Şenocak, Kemal: “Ticaret Kanunu’nun Mal Sigortasına İlişkin Hükümlerinin Sorumluluk Sigortalarına Uygulanabilirliği”, AÜHFD 

2009, S. 58, C. 1, s. 189 vd. (Anılış: Şenocak, AÜHFD). 

Şenocak, Kemal: “Kimin Olacaksa Onun Hesabına Sigorta”, Fırat 

Öztan’a Armağan, C. II, Ankara 2010, s. 2001 vd. (Anılış: 

Şenocak, Kimin Olacaksa). 

Şenocak, Kemal: İpotekli Gayrimenkulü

n Sigortalanması Halinde Alacaklının Hukuki Durumu”, Banka ve Finans Hukuku Dergisi C. I, 

2019, C. 8, S. 32, s. 1087-1135 (Anılış: Şenocak, İpotekli). 

Kaynakça 383 

Şenocak, Kemal, Karayolları Trafik Kanunu'na Göre Mağdurun Doğrudan Doğruya Sigortacı Karşısındaki Alacak Hakkı, Banka ve 

Ticaret Hukuku Dergisi, C. 25, S. 4, Aralık 2009, s. 277-294 

(Anılış: Şenocak, Karayolları Trafik). 

Şenocak, Kemal, “Takseli Sigorta”, Banka ve Ticaret Hukuku Dergisi, C. 

25, S. 2, Haziran 2009, s. 179-207 (Anılış: Şenocak, 

Takseli). 

Şenocak, Kemal, “Hayatı Sigorta Edilecek Kişi (Riziko Şahsı) (TTK m. 

1490)”, Banka ve Ticaret Hukuku Dergisi, C. 28, S.: 4, Aralık 

2012, s. 47-82 (Anılış: Şenocak, Riziko Şahsı). 

Şenocak, Kemal, “Yargıtay Kararları Işığında Sigorta Sözleşmesinde İlk 

Primin Ödenmesi”. XXVII. Ticaret Hukuku ve Yargıtay Kararları Sempozyumu, Ankara 2015, s. 163-185 (Anılış: 

Şenocak, Sempozyum). 

Taşdelen, Nihat: “Mali Mesuliyet Sigortalarında Rizikonun Gerçekleşmesi Halinde İhbar Yükümlülüğü”, Hüseyin Hatemi’ye Armağan, İstanbul 2005. 

Taşkın, Melda, “Zarar Sigortalarında Menfaat Eksikliği, Banka ve Ticaret Hukuku Dergisi, C. 33, S. 1, Mart 2017, s. 261-289. 

Tekil, Fahiman: “Sigorta Hukukunda Tazmin İlkesi ve Rücu Hakkı”, Ali 

Bozer’e Armağan, Anlara 1998. 

Tekinalp, Ünal: “Türk Hukukunda Acentanın «Portföy Akçası» Talebi”, Ali Bozer’e Armağan, Ankara 1998, s. 

Topsoy, Fevzi: “Başkasının Hayatı Üzerinde Yapılan Sigorta Sözleşmelerinde Menfaat”, Batider 2015, C. XXXI, S. 2, s. 131-

159. 

384 Kaynakça 

Ulaş, Işıl: Uygulamalı Sigorta Hukuku, Mal ve Sorumluluk Sigortaları, 

B.3, Ankara 2004. 

Ünan, Samim: Hayat Sigortası Sözleşmesi, İstanbul 1998 (Anılış: Ünan, 

Hayat Sigortası). 

Ünan, Samim: İsteğe Bağlı Genel Sorumluluk Sigortasında Riziko, İstanbul 1998. (Anılış: Ünan, İsteğe Bağlı). 

Ünan, Samim: Türk Ticaret Kanunu Şerhi, Altıncı Kitap: Sigorta Hukuku, 

C. II, Zarar Sigortaları, İstanbul 2016 (Anılış: Ünan, Şerh). 

Ünan, Samim: Sigorta Tüketici Hukuku, İstanbul 2016 (Anılış: Ünan, 

Tüketici). 

Ünlütepe, Mustafa, “Sınırlı Ayni Hak Sahiplerinin Sigorta Tazminatı Üzerindeki Hakları”, HKÜHFD, 2019, C. 9, S. 17, s. 151-198. 

Yazıcıoğlu, Emine: “Zarar Sigortalarında Sigorta Himayesinin Sınırlandırılması ve Davranış Yükümlülüklerinin Teminat Şartı ya da 

İstisna Olarak Öngörülmesi Sorunu”, Ergon Çetingil/Rayegân 

Kender’e 50. Birlikte Çalışma Yılı Armağanı, İstanbul 2007 

(Anılış: Yazıcıoğlu, Armağan). 

Yazıcıoğlu, Emine: Sigorta Aracıları Hukuku I, İstanbul 2010 (Anılış: 

Yazıcıoğlu, Aracı) 

Yazıcıoğlu, Emine/Öğüz, Zehra Şeker: Sigorta Hukuku, B. 3, İstanbul 

2020. 

Yener, İrem Merve, Sigortalı Malın Sahibinin Değişmesine Dair TTK m. 

1470 ile Getirilen Sistem Değişikliğine İlişkin Bir Değerlendirme, Banka ve Ticaret Hukuku Dergisi, C. 37, S. 1, Mart 

2021, s. 197-234. 

Kaynakça 385 

Yongalık, Aynur: “Sigortalının Zarara Katılması (Bizzat Katılma)”, Prof. 

Dr. Ali Bozer’e Armağan, Ankara 1998. s. 149-165 (Anılış: 

Yongalık, Bizzat Katılma). 

Yongalık, Aynur: Çevre Sorumluluk Sigortası, Ankara 1998 (Anılış: 

Yongalık, Çevre Sorumluluk). 

Yongalık, Aynur: Hukukî Açıdan Kredi Hayat Sigortası, Ankara 2002 

(Anılış: Yongalık, Kredi Hayat Sigortası). 

Yorum Yap

Lütfen yorum yazmak için oturum açın ya da kayıt olun.
İlgili Yayınlar