Şirketler Hukuku

Yayınevi: Yetkin Yayınları
Yazar: Tamer BOZKURT
ISBN: 9786050511383
187,00 TL 220,00 TL

Adet

 
   0 yorum  |  Yorum Yap
Kitap Künyesi
Yazar Tamer BOZKURT
Baskı Tarihi 2022/02
Baskı Sayısı 14
Boyut 16x24 cm (Standart Kitap Boyu)
Cilt Sert Kapak (İplik Dikiş)
Sayfa Sayısı 724
Baskı Niteliği Tıpkı Basım

6102 sayılı yeni Türk Ticaret Kanunu, 6098 sayılı yeni Türk Borçlar Kanunu ve

6362 sayılı yeni Sermaye Piyasası Kanunu’na göre hazırlanmıştır.

27.12.2020 tarih ve 7262 sayılı Kanun, 28.01.2021 tarih ve 7263 sayılı Kanun ile mevzuattaki diğer değişiklikler ilgili yerlere işlenmiştir.

Konu Başlıkları

Genel Olarak Şirketler Hukuku ve Bu Konuda Yapılan Ayırımlar
Adi Şirket
Ticaret Şirketleri Ticaret Şirketleri Hakkında Uygulanacak Genel Hükümler
Kollektif Şirket
Komandit Şirket
Anonim Şirket
Anonim Şirkette İşleyiş ve Organlar
Anonim Şirkette Pay, Pay Sahipliği ve Menkul Kıymetler
Anonim Şirket Esas Sözleşmesinin Değiştirilmesi ile Sermaye Artırımı–Azaltımı
Anonim Şirketin Finansal Tabloları ve Yedek Akçeler Anonim Şirketlerde Hukukî Sorumluluk
Anonim Şirketin Sona Ermesi
Limited Şirket
Ticaret Şirketlerinde Yapısal Değişiklikler (Birleşme, Bölünme ve Tür Değiştirme)
Şirketler Topluluğu (Konzernler –Holdingler)
Kooperatifler

“Şirketler Hukuku” adlı eserimizin, baskısının kısa süre içinde tükenmesi nedeni ile yeni bir baskı yapılması ihtiyacı doğmuştur. Bir önceki baskı şubat-2021’de yayımlanmıştı. Kitabın yayımlanmasından sonra iki önemli yenilik gerçekleşmiştir. Bunlardan birincisi 04.03.2021 tarih ve 7292 sayılı “Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” ile 06.04.2021 tarihli “Hamiline Yazılı Pay Senetlerinin Merkezi Kayıt Kuruluşuna Bildirilmesi ve Kayıt Altına Alınması Hakkında Tebliğ”dir. Bir önceki baskıda işlenen mevzuat değişiklikleri listesine, “12. Baskı için Ön Söz”den ulaşılabilir. Bu bağlamda özellikle 27.12.2020 tarih ve 7262 ve 28.01.2021 tarih ve 7263 sayılı Kanun değişiklikleri vurgulanmalıdır. Yukarıda sözü edilen 06.04.2021 tarihli Tebliğ, zaten 7262 sayılı Kanun ile hamiline yazılı pay senetleri ile ilgili olarak yapılan değişikliklerin ayrıntılarını içermektedir.

Kitabımızın bu baskısı “Yetkin Yayınları” tarafından gerçekleştirilmiştir. Desteklerinden dolayı başta “Muharrem BAŞER” olmak üzere, tüm Yetkin Yayınevi çalışanlarına, dizgi ve kapak tasarımını büyük bir titizlikle gerçekleştiren, sayın Esra İZGİ’ye, emekleri için teşekkür ederim.

Kitabın bir önceki baskısında tahsisleri yapan ve desteğini esirgemeyen Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ticaret Hukuku Anabilim Dalı araştırma görevlisi Mehmet Cemil TÜRK’e emek ve katkıları için çok teşekkür ederim.

Bu kitabın çıkmasında her zaman manevi desteği olan, beni teşvik eden ve yüreklendiren üstadım sayın İsmail KÖKSAL beyefendiye şükranlarımı sunarım.

Yine bugünlere gelmemde, yetişmemde, eğitim ve öğretim hayatımda desteklerini esirgemeyen tüm hocalarıma, minnet ve şükran duygularımı sunuyorum.

Konular çalışılırken, şirketler hukuku gibi bir külliyatın gerek Türk Ticaret Kanunu, gerek ilgili mevzuattan bire bir takip edilmesi, konuların anlaşılmasını kolaylaştıracak ve okuyucunun mevzuata hâkim olmasını sağlayacaktır. Zira “en iyi özet kanundur”.

Kitabımızın okuyucularımıza katkıda bulunması dileğiyle.

Kitapla ilgili görüş, öneri ve değerlendirmeleriniz için: [email protected]

NOT: 06.04.2021’de yürürlükte olan mevzuata göre hazırlanmıştır.

YAZAR HAKKINDA ..............................................................................................VII

13. BASKI İÇİN ÖN SÖZ ................................................................................................XI

12. BASKI İÇİN ÖN SÖZ ..............................................................................................XII

11. BASKI İÇİN ÖN SÖZ .............................................................................................XIV

KISATMALAR CETVELİ ..........................................................................................XLIII

BAŞLARKEN .........................................................................................XLVII

Birinci Bölüm

GENEL OLARAK ŞİRKETLER HUKUKU VE

BU KONUDA YAPILAN AYIRIMLAR

§ 1 – GENEL OLARAK ŞİRKETLER HUKUKU............................................1

§ 2 – “ŞİRKET”İN UNSURLARI....................................................................3

I. GENEL OLARAK ..........................................................................................3

II. UNSURLAR ..................................................................................................5

A

– Kişi ..................................................................................................5

B

– Sözleşme ..................................................................................................8

C

– Sermaye ................................................................................................10

D

– Ortak Amaç...........................................................................................16

E

– Ortak Amaç İçin Faal Katılım (Affectio Societatis)......................17

§ 3 – ŞİRKETLER HUKUKU ALANINDAKİ TASNİFLER.........................18

I. DÜZENLENDİĞİ YERE GÖRE .............................................................18

II. TÜZEL KİŞİLİĞİN OLUP OLMAMASINA GÖRE..........................20

III. ORTAKLARIN ŞİRKET İÇİNDEKİ KONUMLARINA GÖRE.....22

A

– Genel Olarak.........................................................................................22

B

– Şahıs ve Sermaye Şirketleri (Karşılaştırmalı) ...................................22

IV. SERMAYE YAPILARINA GÖRE.............................................................34

A

– Esas = Muayyen = Sabit Sermayeli Şirketler...................................34

B

– Değişir Sermayeli Şirketler.................................................................35

C

– Basit Sermayeli Şirketler.....................................................................36

D

– Kayıtlı Sermayeli Şirketler..................................................................37

1. Genel Olarak ..............................................................................37

2. Kayıtlı Sermaye Sistemine Girme Koşulları.........................38

3. TTK’ya Tâbi Halka Kapalı Anonim Şirketlerde...................47

4. Sistemin Özü ve Avantajı..........................................................48

Şirketler Hukuku

XVI

5. Kayıtlı Sermaye Sisteminde Yönetim Kurulu

Kararlarına Karşı İptal Davası Açma Hakkı .........................51

E – Şarta Bağlı (Şartlı) Sermaye................................................................... 55

V. ŞİRKETİN ÜÇÜNCÜ KİŞİLERE OLAN BORCU NEDENİYLE

ORTAKLARA BAŞVURULUP BAŞVURULAMAYACAĞINA VE

BAŞVURULABİLECEKSE SORUMLULUĞUN DERECESİNE

GÖRE...........................................................................................................................56

A – Sınırlı- Sınırsız Sorumluluk................................................................ 56

B – Doğrudan (I. Dereceden) – Dolaylı (2. Dereceden)

Sorumluluk............................................................................................ 60

C – Adi - Müteselsil Sorumluluk.............................................................. 61

İkinci Bölüm

ADİ ORTAKLIK

§ 4 – GENEL OLARAK ADİ ORTAKLIK.................................................... 63

§ 5 – ADİ ORTAKLIĞIN ÖZELLİKLERİ................................................... 69

I. TÜZEL KİŞİLİĞİN OLMAMASI ve SONUÇLARI........................... 69

II. ORTAKLAR ve ORTAKLARIN TACİR SIFATI................................... 71

III. İŞLEVLERİ ................................................................................................ 71

IV. KONUSU ve AMACI................................................................................... 72

§ 6 – ADİ ORTAKLIĞIN KURULUŞU........................................................ 73

§ 7 – ADİ ORTAKLIĞIN İŞLEYİŞİ.............................................................. 74

I. İÇ İLİŞKİ ................................................................................................ 74

A – Sermaye Koyma Borcu....................................................................... 75

B – Kâra Katılma- Zararı Paylaşma.......................................................... 76

C – Ortaklık Kararları ................................................................................ 78

D – Şirketin Yönetimi................................................................................. 79

1. Genel Olarak Şirketin Yönetimi ile İdare Hak

ve Yetkisinin Kazanılması......................................................... 79

2. İdare Hak ve Yetkisinin Kullanımı.......................................... 79

3. Yönetim Yetkisinin Kapsamı

(Olağan ve Olağanüstü İşler) .................................................. 81

İçindekiler

XVII

4. İdare Hak ve Yetkisinin Geri Alınması/

Sınırlandırılması......................................................................... 82

E – Yöneticilerin Hak ve Yükümlülükleri............................................... 84

1. Genel Olarak .............................................................................. 84

2. Haklar........................................................................................... 84

3. Yükümlülükler............................................................................. 85

F – Rekabet Yasağı...................................................................................... 86

G – Ortaklar Arasında Değişiklik (Yeni Ortak Girmesi,

Çıkma, Çıkarılma)............................................................................... 87

1. Yeni Ortak Girmesi ve Alt Katılım.......................................... 87

2. Çıkma ve Çıkarılma ................................................................... 88

II. DIŞ İLİŞKİ ................................................................................................ 93

A – Genel Olarak......................................................................................... 93

B – Temsil ................................................................................................ 94

1. Dolaylı Temsil ............................................................................ 94

2. Doğrudan Temsil........................................................................ 94

3. Yetkisiz Temsil............................................................................ 95

C – Sorumluluk ve Malvarlığı Rejimi...................................................... 96

1. Sorumluluk.................................................................................. 96

2. Malvarlığı Rejimi........................................................................ 97

III. SONA ERME ................................................................................................ 98

A – Kendiliğinden Sona Erme (İnfisah)................................................. 98

B – İradî Sona Erme (Fesih)...................................................................101

1. Taraf İradesi İle ........................................................................101

2. Mahkeme Kararı İle ................................................................102

IV. SONA ERMENİN SONUÇLARI...........................................................103

A – Genel Olarak (Tasfiye).....................................................................103

B – Zamanaşımı.........................................................................................104

Üçüncü Bölüm

TİCARET ŞİRKETLERİ TİCARET ŞİRKETLERİ HAKKINDA

UYGULANACAK GENEL HÜKÜMLER

§ 8 – TİCARET ŞİRKETLERİ HAKKINDAKİ GENEL HÜKÜMLER..... 109

I. GENEL OLARAK......................................................................................109

Şirketler Hukuku

XVIII

II. TİCARET ŞİRKETLERİNİN ÖZELLİKLERİ ...................................110

A – Tüzel Kişilik ve Sonuçları.................................................................110

B – Tacir Sıfatı............................................................................................111

C – Yeni TTK ile Ultra Vires İlkesini Kaldırılmıştır............................111

D – Sınırlı Sorumluluk İlkesine Getirilmiş Bir İstisna:

“Perdenin Kaldırılması Teorisi”......................................................113

III. TİCARET ŞİRKETLERİNDE ŞİRKET İLE ORTAKLAR

ARASINDAKİ MUHTELİF İLİŞKİLER HAKKINDAKİ

HÜKÜMLER ..............................................................................................115

A – Katılma Payı........................................................................................115

1. Genel Olarak ............................................................................115

2. Sermaye Taahhüdü ile İlgili Özellikler ve İstisnaî

Hükümler...................................................................................117

3. Şirketin Sermaye Taahhüdü ile İlgili Sahip

Olduğu Haklar..........................................................................128

B – Faiz ve Ücret İsteme ..........................................................................129

C – Ortakların Kişisel Alacaklıları..........................................................131

1. Genel Olarak ............................................................................131

2. Şahıs Şirketi Ortağının Şahsî Alacaklısının Durumu .......132

3. Sermaye Şirketinin Ortağının Şahsî Alacaklısının Durumu....133

D – Zamanaşımı.........................................................................................135

E – Ticaret Bakanlığı’nın Ticaret Şirketleri ile İlgili

Düzenleme ve Denetleme Yetkisi ..................................................135

Dördüncü Bölüm

KOLLEKTİF ŞİRKET

§ 9 – KOLLEKTİF ŞİRKET.........................................................................139

I. GENEL OLARAK......................................................................................139

II. TANIM ve UNSURLAR...........................................................................139

A – Tanım ..............................................................................................139

B – Unsurlar ..............................................................................................140

1. Ticarî İşletme İşletmek............................................................140

2. Sermaye......................................................................................140

İçindekiler

XIX

3. Ticaret Unvanı..........................................................................140

4. Ortakların Sadece Gerçek Kişilerden Oluşması................140

5. Ortakların Şirket Borçlarından Dolayı Sınırsız,

Müteselsilen ve II. Dereceden Sorumlu Olması................141

6. Tüzel Kişilik...............................................................................141

III. KURULUŞU ..............................................................................................141

A – Genel Olarak.......................................................................................141

B – Kuruluş Aşamaları..............................................................................142

1. Şirket Sözleşmenin Hazırlanması..........................................142

2. Sözleşmenin Resmî Onaydan Geçirilmesi..........................142

3. Tescil ve İlân..............................................................................143

IV. KURULUŞTAN ÖNCEKİ DÖNEME AİT SORUMLULUK........144

A – TTK m. 12/3’ün Uygulama Alanı...................................................144

B – Yazılı Sözleşmeden Önceki Safha...................................................144

C – Yazılı Sözleşmenin Yapılmasından Sonraki Aşama.....................145

D – Tescil ve İlandan Sonraki Aşama.....................................................145

§ 10 – KOLLEKTİF ŞİRKETİN İŞLEYİŞİ....................................................147

I. KOLLEKTİF ŞİRKETTE İÇ İLİŞKİLER..............................................147

A – Genel Olarak.......................................................................................147

B – Sermaye Koyma Borcu.....................................................................147

C – Kârı Paylaşım- Zarara Katılım Esasları............................................148

D – İdare Hak ve Yetkisi...........................................................................149

1. Kazanılması ve Kullanımı.......................................................149

2. Tek Ortağın Şirket Sözleşmesi ile İdareci Seçilmesi..........150

3. İdare Yetkisinin Kısıtlanması ve/veya Geri Alınması........150

4. İdare İşlerinin Sınırı ve Kapsamı

[Olağan ve Olağanüstü İşlemler]..........................................151

5. Rekabet Yasağı..........................................................................152

6. Denetim.....................................................................................154

II. KOLLEKTİF ŞİRKETTE DIŞ İLİŞKİLER ve TEMSİL.....................154

A – Genel Olarak.......................................................................................154

B – Temsil Yetkisinin Kazanılması ve Kaybedilmesi..........................155

C – Temsil Yetkisinin Kapsamı ve Sınırlandırılması...........................155

1. Kapsamı......................................................................................155

Şirketler Hukuku

XX

2. Sınırlandırılması: Sınırlandırmanın Sınırı: Birlikte

Temsil veya Şube İşleri ...........................................................156

D – Temsil Yetkisinin Kullanılmasının Sonuçları ...............................157

III. ŞİRKET ve ORTAKLARIN SORUMLULUĞU..................................158

A – Kural: Şirketin Birinci Dereceden Sorumluluğu.........................158

B – İstisna: Ortakların Sorumluluğu ve Koşulları..............................158

1. Şirkete Karşı Yapılan İcra Takibinin Semeresiz Kalması..158

2. Şirketin Herhangi Bir Nedenle Sona Ermesi......................158

3. Şirket Aleyhine Alınan Mahkeme Kararı (İlâm) ...............159

C – Ortakların İstisnaen Birinci Derece Sorumlu Olduğu Haller...159

D – Kollektif Şirket Ortaklarının İflâsı..................................................160

1. Genel Olarak ve Koşulları.......................................................160

2. İlamlı İcra Takibi Sonucu (Takipsiz İflâs) ..........................160

3. İlamsız İcra Takibi Sonucu (Takipli İflâs) ..........................161

IV. ORTAKLAR ARASINDAKİ DEĞİŞİKLİKLER.................................162

A – Yeni Ortak Girmesi............................................................................162

1. Genel Olarak ............................................................................162

2. Ortağın Ölümü ........................................................................162

B – Ortağın Ayrılması...............................................................................163

C – Ortağın Çıkarılması...........................................................................164

D – Çıkma ve Çıkarılmanın Sonuçları..................................................166

1. Genel Olarak ............................................................................166

2. Zamanaşımı...............................................................................167

V. SONA ERME ve TASFİYE.......................................................................169

A – Genel Olarak.......................................................................................169

B – Kendiliğinden Sona Erme (İnfisah)...............................................169

C – İradî Sona Erme..................................................................................170

1. Ortakların İradesi.....................................................................170

2. Mahkeme Kararı İle.................................................................170

3. Ortağın Kişisel Alacaklısının Tek Taraflı Feshi...................171

D – Şirketin Tasfiyesi................................................................................173

1. Genel Olarak.............................................................................173

2. Tasfiye Memurları....................................................................173

İçindekiler

XXI

Beşinci Bölüm

KOMANDİT ŞİRKET

§ 11 – GENEL OLARAK KOMANDİT ŞİRKET.........................................177

I. TANIM ..............................................................................................177

II. UNSURLAR ..............................................................................................177

III. KURULUŞ ..............................................................................................178

IV. İÇ İLİŞKİLER ..............................................................................................178

V. DIŞ İLİŞKİLER ve SORUMLULUK......................................................180

VI. SONA ERME ..............................................................................................181

VII. KOLLEKTİF, KOMANDİT, LİMİTED VE SERMAYESİ

PAYLARA BÖLÜNMÜŞ KOMANDİT ŞİRKETLER

BAKIMINDAN ELEKTRONİK ORTAMDA YAPILACAK

KURULLARLA İLİGİLİ ORTAK NOKTA.........................................182

Altıncı Bölüm

ANONİM ŞİRKET

§ 12 – GENEL OLARAK ANONİM ŞİRKET...............................................183

I. GENEL OLARAK......................................................................................183

II. KAVRAM ve TANIM.................................................................................185

III. UNSURLAR ..............................................................................................186

A – Unvan ..............................................................................................186

B – Sermayesi ve (Esas) Sermayenin Özellikleri: Belirlilik

(Muayyenlik) ve Paylara Bölünme.................................................186

1. Belirli (Muayyen) Sermaye İlkesi .........................................186

2. Sermayenin Paylara Bölünmesi ve Bununla İlgili

Değişik Sonuçlar ......................................................................188

C – Tüzel Kişilik.........................................................................................202

D – Şirket Tüzel Kişiliğinin Borçlarından Tüm Malvarlığı

İle Sınırsız Sorumluluğu...................................................................202

E – Ortakların (Şirkete Karşı) Sınırlı Sorumluluğu ..........................203

F – Şirketin Konusu..................................................................................204

G – Kurucu Sayısı......................................................................................204

Şirketler Hukuku

XXII

H – Sermaye Miktarı (Esas ve Kayıtlı Sermaye)..................................204

IV. ANONİM ŞİRKETLERE HÂKİM OLAN İLKELER.......................205

A – Çoğunluk İlkesi..................................................................................205

B – Sınırlı Sorumluluk ve Malvarlığının Korunması İlkesi...............206

C – Devletin İlgilenmesi ve Denetlemesi İlkesi...................................208

D – Yabancı Bir Malvarlığının İşletilmesi İlkesi...................................209

E – Kamuyu Aydınlatma İlkesi...............................................................210

F – Kurumsal Yönetim İlkesi..................................................................211

G – Eşit İşlem İlkesi ..................................................................................211

H – Pay Sahiplerinin Şirkete Borçlanma Yasağı...................................213

I – Pay Devrinin Serbestliği İlkesi.........................................................214

J – Emredici Hükümler İlkesi ...............................................................216

§ 13 – KURULUŞ ..............................................................................217

I. ANONİM ŞİRKETİN KURULUŞU......................................................217

A – Genel Olarak ve Türleri....................................................................217

B – Kurucular, Kurucuların Sayısı ve Nitelikleri.................................218

C – Kuruluş İşlemleri................................................................................221

1. Esas Sözleşme ve İçeriği..........................................................221

2. Noter Onayı- veya Ticaret Sicili Aşaması ve

Ön-Anonim Şirket ..................................................................230

3. Kurucular Beyanı......................................................................232

4. Sermaye Taahhüdü ile İlgili Bazı Özellikler........................232

5. İşlem Denetçisi Raporu..........................................................234

6. Kuruluş Belgeleri......................................................................234

7. Gerekiyorsa Bakanlık İzni.......................................................234

8. Tescil ve İlân ile Tescilin Sonuçları.......................................236

II. HALKA ARZ TAAHHÜDÜ....................................................................238

A – Türk Ticaret Kanunu’nun 346. Maddesinin Sistemi ..................238

B – Sermaye Piyasası Kanunu’nun Sistemi .........................................240

III. KURULUŞTAKİ SAKATLIKLAR ve FESİH DAVASI.......................241

IV. KURULUŞTAN ÖNCEKİ PAY TAAHHÜDÜNÜN DEVRİ..........242

V. KURULUŞTAN ÖNCEKİ İŞLEMLERDEN DOĞAN

SORUMLULUK ve MASRAFLAR........................................................242

VI. KURULUŞTAN DOĞAN SORUMLULUK........................................245

İçindekiler

XXIII

VII. KURULUŞ FORMALİTELERİNİN ARKADAN

DOLANILMASI ve KANUNA KARŞI HİLE .....................................246

A – Genel Olarak.......................................................................................246

B – Koşulları...............................................................................................246

C – Yaptırım ...............................................................................................248

Yedinci Bölüm

ANONİM ŞİRKETTE İŞLEYİŞ VE ORGANLAR

§ 14 – GENEL OLARAK ..............................................................................249

§ 15 – YÖNETİM KURULU (YK)................................................................253

I. GENEL OLARAK.....................................................................................253

II. SEÇİM, ATAMA ve GÖREVİN SONA ERMESİ..............................254

A – Genel Olarak, Süre, Seçilme Koşulları, Ehliyet ve Belli Pay

Gruplarının Temsili..........................................................................254

1. Genel Olarak............................................................................254

2. Süre............................................................................................255

3. Ehliyet ve Seçilme Koşulları..................................................255

4. Belli Pay Gruplarının Temsili ...............................................257

B – Üyelik Sıfatının Kazanılma Yolları-Kural: Genel Kurul

Seçimi (GK).......................................................................................259

1. Ana Kural .................................................................................259

2. İstisnalar....................................................................................259

C – Üyelik Sıfatının Kaybedilmesi ve Yapılması Gereken İşlemler.263

1. Genel Olarak ...........................................................................263

2. Kendiliğinden Kaybetme.......................................................263

3. İradî Kaybetme........................................................................263

4. Mahkeme Kararı ile Kaybetme.............................................265

5. Yapılması Gereken İşlemler...................................................266

III. YÖNETİM KURULUNUN ÇALIŞMA ŞEKLİ,

TOPLANMASI ve KARAR ALMASI...................................................268

A – Genel Olarak .....................................................................................268

B – Toplantı ve Karar Yetersayısı ile Çalışma Esasları......................269

Şirketler Hukuku

XXIV

1. Toplantı ve Karar Yeter Sayısı ..............................................269

2. Elektronik Ortamdaki Toplantılar ile Sirküler Karar ......269

3. Yönetim Kurulu Kararlarının Diğer Geçerlilik

Koşulları ve Temsil .................................................................270

C – Yönetim Kurulu Kararlarının Sakatlığı.........................................271

1. Genel Olarak ...........................................................................271

2. İptal ...........................................................................................272

3. Butlan ........................................................................................272

IV. YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN GÖREV ve YETKİLERİ....275

A – İdare Hak ve Yetkisi..........................................................................275

1. Genel Olarak ...........................................................................275

2. Yönetimin Devri......................................................................275

B – Temsil Yetkisi.....................................................................................277

1. Genel Olarak ve Temsil Yetkisinin Kullanılması...............277

2. Temsil Yetkisinin Kapsamı ve Sınırlandırılması................281

3. Temsil Yetkisinin Devredilmesi ve Murahhaslara

Bırakılması................................................................................285

4. Temsil Yetkisinin Kullanımının Sonuçları..........................286

C – Sermaye Piyasası Kanunu’nda Yönetim Kurulu..........................287

V. YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN HAK ve

YÜKÜMLÜLÜKLERİ..............................................................................288

A – Hakları (İdarî ve Malî Haklar) .......................................................288

1. Genel Olarak ...........................................................................288

2. Bilgi Alma Hakkı.....................................................................288

3. Mali Haklar ..............................................................................289

B – Borçları .............................................................................................293

1. Özen ve Sadakat Borcu..........................................................293

2. Müzakereye Katılmama Yükümlülüğü................................293

3. Sermayenin Kaybı ve Borca Batıklık Durumundaki

Yükümlülükler .........................................................................294

4. Şirket Paylarını Edinmeme Yükümlülüğü..........................298

5. Ortaklıkla İşlem Yapma ve Şirkete Borçlanma Yasağı......298

6. Rekabet Yasağı.........................................................................302

İçindekiler

XXV

§ 16 – MÜDÜRLER .............................................................................307

§ 17 – ANONİM ŞİRKETLERDE DENETİM............................................307

I. GENEL OLARAK.....................................................................................307

II. HESAP DENETÇİSİ.................................................................................309

A – Genel Olarak ve Denetimin Konusu.............................................309

B – Denetçi Olma Koşulları ve Denetçi Olmaya Engel Durumlar...312

C – Denetçinin Seçimi, Görevden Alınması, Denetçinin

Sözleşmeyi Feshi...............................................................................314

1. Seçimi .......................................................................................314

2. Görevden Alınması.................................................................316

D – Denetçinin Görevleri, Hak ve Yükümlülükleri............................317

1. İbraz Yükümü-Bilgi Alma ......................................................317

2. Denetim Raporu Verme ve Görüş Yazıları.........................318

3. Tarafsızlık ve Sır Saklama Yükümü .....................................320

4. Sorumluluk ..............................................................................321

§ 18 – GENEL KURUL (GK).......................................................................321

I. GENEL OLARAK.....................................................................................321

II. GENEL KURULUN TOPLANMASI (Olağan ve Olağanüstü)......323

A – Toplantıya Davete Yetkili Olanlar..................................................324

1. Yönetim Kurulu.......................................................................324

2. Azınlık .......................................................................................324

3. Tasfiye Memurları...................................................................326

4. Pay Sahipleri.............................................................................326

B – Davetin Şekli ve İçeriği.....................................................................328

1. Genel Olarak............................................................................328

2. Şekil, İçerik ve Gündem.........................................................328

3. Genel Kurula Katılmaya Yetkili Olan Pay Sahipleri.........330

C – Çağrısız Genel Kurul........................................................................331

D – Tek Ortaklı Anonim Şirketlerdeki Durum ile Elektronik

Ortamdaki Genel Kurullar .............................................................332

III. GENEL KURUL TOPLANTISININ YÜRÜTÜLMESİ .................335

A – Toplantı Yeri.......................................................................................335

B – Toplantıya Katılım, Oy Hakkının Sahibi ve Hazır Bulunanlar

Listesinin Oluşturulması.................................................................335

Şirketler Hukuku

XXVI

1. Genel Olarak ...........................................................................335

2. Hazır Bulunanlar Listesi ve Oy Hakkının Sahibi..............337

C – Toplantı ve Karar Yetersayısı...........................................................340

1. Basit Nisap (Oran)..................................................................340

2. Ağırlaştırılmış Nisaplar (Oranlar).......................................341

D – Genel Kurulda Görüşmelerin Yapılması, Sonuçlanması ve

Yapılması Gereken Usulî İşlemler .................................................352

E – Kararların Etkisi ................................................................................352

F – Özel Durumlar ..................................................................................353

IV. PAY SAHİPLERİNİN GENEL KURULDA KİŞİSEL

HAKLARINI KULLANMASI................................................................353

A – Genel Olarak ve Sıfatın Kanıtlanması...........................................353

B – Oy Hakkı.............................................................................................355

1. Kazanılması ve Doğumu........................................................355

2. Kullanılması .............................................................................358

3. Oy Hakkından Yoksunluk Hâlleri........................................365

4. Yetkisiz Katılım ve Oy Hakkı ile İlgili Hükümleri

Dolanma....................................................................................366

C – Pay Sahibinin Bilgi Alma ve İnceleme Hakkı..............................367

D – Özel Denetim İsteme Hakkı...........................................................367

E – Genel Kurul Toplantısının Ertelenmesini İsteme Hakkı .........368

V. GENEL KURUL KARARLARININ HÜKÜMSÜZLÜĞÜ ............368

A – Genel Olarak.....................................................................................368

B – Genel Kurul Kararlarının Sakatlık Nedenleri..............................368

1. Yokluk........................................................................................368

2. Butlan.........................................................................................370

3. İptal Edilebilirlik......................................................................372

C – İptal Davasının Tarafları.....................................................................373

1. Davacı Olabilecekler...............................................................373

2. Davalı.........................................................................................379

D – İptal Davasının Dayanakları............................................................379

1. Kanuna Aykırılık.....................................................................379

2. Esas Sözleşmeye Aykırılık......................................................382

3. Objektif İyiniyet Kurallarına Aykırılık................................382

İçindekiler

XXVII

E – Dava ile İlgili Usul ............................................................................385

1. Yetkili ve Görevli Mahkeme .................................................385

2. Süre ............................................................................................385

3. Teminat Yatırılması ve Tazminat Sorumluluğu.................386

4. Davaların Birleştirilmesi ve Diğer Usul Sorunları.............386

F – Davanın Sonuçları.............................................................................387

§ 19 – ANONİM ORTAKLIKTA PAY SAHİPLERİNE

İLİŞKİN BAZI HAKLAR...................................................................390

I. ÇOĞUNLUK HAKLARI........................................................................390

II. BİREYSEL HAKLAR................................................................................390

III. AZINLIK HAKLARI................................................................................390

A – Genel Olarak......................................................................................390

B – Olumsuz Azınlık Hakları ................................................................390

C – Olumlu Azınlık Hakları...................................................................392

IV. MÜKTESEP ve VAZGEÇİLMEZ HAKLAR......................................398

Sekizinci Bölüm

ANONİM ŞİRKETTE PAY, PAY SAHİPLİĞİ VE

MENKUL KIYMETLER

§ 20 – PAY .....................................................................................................401

I. GENEL OLARAK PAY..............................................................................401

II. PAY KAVRAMININ İFADE ETTİĞİ ANLAMLAR...........................402

A – Belirli Sermayeyi Oluşturması Açısından.....................................402

B – Pay Sahipliği Mevkii ve Pay Sahiplerinin Hak ve

Yükümlülükleri Açısından................................................................402

C – Pay Senedi ile İlişkisi Bakımından .................................................404

III. KAZANMA ve KAYBETME....................................................................408

IV. ANONİM ŞİRKETLERİN KENDİ HİSSE/HİSSE

SENETLERİNİ KAZANIM-REHİN ile KENDİ PAYLARINI

TAAHHÜT YASAĞI.................................................................................408

Şirketler Hukuku

XXVIII

A – Şirketin Kendi Paylarını Edinme veya Rehin Olarak

Kabul Etme Yasağı ve İstisnaları......................................................408

1. Genel Olarak ve Koşullar .......................................................408

2. İstisnalar ....................................................................................410

3. Sonuçlar .....................................................................................411

B – Şirketin Kendi Payını Taahhüt Yasağı ...........................................412

V. PAY SAHİBİNİN HAK ve BORÇLARI.................................................412

A – Haklar ..............................................................................................412

1. Kâr Payı .....................................................................................412

2. Tasfiye Payı................................................................................415

3. Oy Hakkı....................................................................................416

4. Rüçhan (Öncelik) Hakkı........................................................416

5. Bilgi Alma ve İnceleme Hakkı................................................421

6. Özel Denetim İsteme Hakkı...................................................425

B – Borçlar ..............................................................................................429

1. Sermaye Koyma ve Taahhüt Edilen Sermayeyi

İfa Borcu.....................................................................................429

2. Sadakat Borcu...........................................................................435

§ 21 – ANONİM ŞİRKETTE MENKUL KIYMETLER................................435

I. GENEL OLARAK ......................................................................................435

II. PAY SENETLERİ .......................................................................................436

A – Genel Olarak ve Türleri....................................................................436

1. Hâmiline Yazılı Pay Senetleri.................................................437

2. Nama Yazılı Pay Senetleri.......................................................438

B – Anonim Şirkette Pay Devri...............................................................439

1. Çıplak Payların Devri..............................................................440

2. Senede Bağlanmış Payların Devri.........................................441

C – Pay/Pay Senetleri Üzerindeki Diğer Hukukî İşlemler

(Rehin ve İntifa Hakkı).....................................................................466

D – Pay Defteri ..........................................................................................467

E – Pay Senetleri İle İlgili Değişik Olasılıklar (Payların

Dönüştürülmesi, Pay Senedinin Çıkarılma Zamanı

ve Senetlerin Şekli) ...........................................................................469

İçindekiler

XXIX

F – İmtiyazlı Pay/Pay Senetleri ve İmtiyaz Sistemi............................470

1. Genel Olarak ve Koşullar........................................................470

2. Oyda İmtiyaz ............................................................................473

3. İmtiyazlı Pay Sahipleri Özel Kurulu.....................................474

III. İLMÜHABERLER......................................................................................476

IV. İNTİFA SENETLERİ.................................................................................477

V. BORÇLANMA SENETLERİYLE ALMA VE DEĞİŞTİRME

HAKKINI İÇEREN MENKUL KIYMETLER....................................481

A – Genel Kurul Kararıyla.......................................................................481

B – Yönetim Kurulu Kararıyla................................................................481

C – Sınır ..............................................................................................481

Dokuzuncu Bölüm

ANONİM ŞİRKET ESAS SÖZLEŞMESİNİN DEĞİŞTİRİLMESİ ile

SERMAYE ARTIRIMI-AZALTIMI

§ 22 – ESAS SÖZLEŞMESİNİN DEĞİŞTİRİLMESİ VE SERMAYE

ARTIRIMI-AZALTIMI......................................................................483

I. GENEL OLARAK......................................................................................483

II. SERMAYENİN ARTIRILMASI/AZALTILMASI.............................484

A – Sermayenin Artırılması.....................................................................484

1. Genel Olarak, Türleri ve Ortak İlkeler ................................484

2. Esas Sermaye Sisteminde........................................................485

3. Kayıtlı Sermaye Sisteminde....................................................486

4. TTK’nın Getirdiği Yeni Bir Kurum: Şarta

Bağlı Sermaye Artırımı............................................................487

5. İç Kaynaklardan Sermaye Artırımı.......................................489

B – Sermayenin Azaltılması ...................................................................491

1. Genel Olarak ve Koşullar........................................................491

2. Alacaklılara Çağrı ....................................................................492

3. Kararların Yerine Getirilmesi.................................................492

Şirketler Hukuku

XXX

Onuncu Bölüm

ANONİM ŞİRKETİN FİNANSAL TABLOLARI ve YEDEK AKÇELER

§ 23 – FİNANSAL TABLOLAR VE YEDEK AKÇELER..............................493

I. FİNANSAL TABLOLAR .........................................................................493

II. YEDEK AKÇE .............................................................................................493

A – Genel Olarak.......................................................................................493

B – Türleri ..................................................................................................494

1. Kanunî Yedek Akçe..................................................................494

2. İhtiyarî Yedek Akçeler.............................................................495

On Birinci Bölüm

ANONİM ŞİRKETLERDE HUKUKÎ SORUMLULUK

§ 24 – ANONİM ŞİRKETLERDE SORUMLULUK....................................497

I. GENEL OLARAK......................................................................................497

II. SORUMLULUK NEDENLERİ..............................................................497

A – Genel Olarak.......................................................................................497

B – Belge ve Beyanlarda Kanuna Aykırılık...........................................498

C – Sermaye Hakkında Yanlış Beyanlar ve Ödeme

Yetersizliğinin Bilinmesi...................................................................499

D – Ayınlara ve Devralınan İşletmelere Değer

Belirlenmesinde Yolsuzluklar..........................................................499

E – Halktan Para Toplama.......................................................................500

III. SORUMLU OLANLAR............................................................................500

A – Kurucular, Yönetim Kurulu Üyeleri, Yöneticiler

ve Tasfiye Memurları ........................................................................500

1. Genel Olarak ve Kusurun İspatı Sorunu .............................500

2. Sorumlulukla İlgili Temel Noktalar .....................................502

3. Doğrudan Zarar-Dolaylı Zarar Ayırımı................................506

B – Denetçinin Sorumluluğu .................................................................514

IV. TESELSÜL ve BAŞVURU........................................................................514

İçindekiler

XXXI

V. SORUMLULUĞU ORTADAN KALDIRAN NEDENLER

VE DAVA İLE İLGİLİ USUL KURALLARI.........................................517

A – Sorumluluğu Kaldıran Nedenler....................................................517

1. İbra .............................................................................................517

2. Zamanaşımı...............................................................................520

B – Usul.......................................................................................................520

VI. YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN KAMU

BORÇLARINDAN SORUMLULUĞU................................................521

On İkinci Bölüm

ANONİM ŞİRKETİN SONA ERMESİ

§ 25 – ANONİM ŞİRKETİN SON BULMASI..............................................525

I. GENEL OLARAK......................................................................................525

II. SONA ERME NEDENLERİ....................................................................525

1. Organların Eksikliği...........................................................................526

2. Haklı Nedenlerle Fesih.....................................................................526

III. SONA ERMENİN SONUÇLARI...........................................................527

IV. TASFİYE ......................................................................................................527

A – Genel Olarak ......................................................................................527

B – Tasfiye Memurları..............................................................................527

1. Atanma, Görevden Alınması ve Aktifleri

Satma Yetkisi........................................................................ 527

2. Yetkilerin Kapsamı, Devri, Kullanım

Şekli ve Sonuçları.....................................................................528

C – Tasfiyenin Yürütülmesi ....................................................................529

1. İlk Envanter ve Bilânço...........................................................529

2. Alacaklıların Çağrılması ve Korunması ..............................529

3. Tasfiyeye İlişkin Diğer İşler....................................................529

4. Tasfiye Artığının Dağıtılması.................................................531

5. Şirket Unvanının Sicilden Silinmesi ....................................531

6. Uygulanacak Diğer Hükümler ..............................................531

D – Ek Tasfiye ve Tasfiyeden Dönülmesi .............................................531

Şirketler Hukuku

XXXII

On Üçüncü Bölüm

LİMİTED ŞİRKET

§ 26 – GENEL OLARAK LİMİTED ŞİRKET..............................................533

II. TANIM ve UNSURLAR...........................................................................534

A – Tanım ..............................................................................................534

B – Unsurlar ..............................................................................................534

1. Kişi Unsuru................................................................................534

2. Ticaret Unvanı..........................................................................535

3. Ortakların Sınırlı Sorumluluğu.............................................535

4. Sermaye Sistemi (Esas Sermaye)..........................................535

5. Konu Unsuru.............................................................................537

III. ŞİRKETİN KURULUŞU...........................................................................537

A – Genel Olarak.......................................................................................537

B – Kuruluş Aşamaları..............................................................................538

1. Yazılı Şirket Sözleşmesi ve Sözleşmenin İçeriği .................538

2. Resmî Onay...............................................................................540

3. Sermaye Taahhüdü ile İlgili Bazı Özellikler........................541

4. Bakanlık İzni..............................................................................542

5. Tescil ve İlân .................................................................................................542

6. Kuruluştaki Sakatlıklar ve Fesih................................................................542

§ 27 – LİMİTED ŞİRKETİN İŞLEYİŞİ VE ORGANLAR...........................543

I. GENEL OLARAK......................................................................................543

II. GENEL KURUL .........................................................................................543

A – Genel Olarak ve Yetkileri .................................................................543

B – Çağrı ve Toplantı İle İlgili Özel Düzenlemeler............................545

1. Genel Olarak.............................................................................545

2. Genel Kurulda Yetersayılar ....................................................545

3. Genel Kurul Kararlarının Sakatlığı.......................................548

III. MÜDÜR/MÜDÜRLER............................................................................548

A – Genel Olarak.......................................................................................548

B – Müdür Sıfatını Kazanma, Birden Fazla Müdürün Durumu......548

1. Genel Olarak ............................................................................549

İçindekiler

XXXIII

2. Birden Fazla Müdür Olması Durumu..................................549

C – Müdürlerin Görevleri, Yetkileri ve Yükümlülükleri....................549

1. Genel Olarak ............................................................................549

2. Özen ve Sadakat Borcu, Rekabet Yasağı ile

Eşit İşlem Yükümü ..................................................................550

3. Temsil Yetkisi (Kapsam, Sınırlandırma,

Görevden Alma).......................................................................550

4. Diğer Görev ve Yetkiler ..........................................................551

D – Sorumluluk..........................................................................................551

IV. DENETİM ..............................................................................................552

§ 28 – LİMİTED ŞİRKETTE ORTAKLIK SIFATI, ORTAKLARIN HAK,

BORÇ VE SORUMLULUKLARI.......................................................552

I. ESAS SERMAYE PAYLARI, PAY SAHİPLİĞİ ve PAY DEFTERİ.....552

A – Genel Olarak ......................................................................................552

B – Kazanma..............................................................................................553

C – Pay Defteri ..........................................................................................553

II. PAY SAHİPLİĞİ KONUSUNDA DEĞİŞİK OLASILIKLAR.........553

A – Esas Sermaye Payının Geçiş Hâlleri...............................................553

1. Genel Olarak.............................................................................553

2. Esas Sermaye Payının Devri...................................................554

3. Birden Fazla Ortağa Ait Esas Sermaye Payı........................556

B – Paylar Üzerinde Rehin ve İntifa Hakkı ..........................................556

C – Esas Sermaye Payının İadesi ve Ortağın İbrası Yasağı................557

III. ORTAKLIK SIFATININ KAYBEDİLMESİ..........................................557

A – Esas Sermaye Payının Devri.............................................................557

B – Çıkma ..............................................................................................558

C – Çıkarılma.............................................................................................558

1. Şirket Sözleşmesinde Öngörülen Nedenlerle ....................558

2. Mahkeme Kararı İle ................................................................559

3. Ayrılma Akçesi .........................................................................559

IV. ORTAKLARIN HAK ve BORÇLARI....................................................560

A – Haklar ..............................................................................................560

Şirketler Hukuku

XXXIV

1. Kâr Payı (ve Yedek Akçe ile İlişkisi) ve

Hazırlık Dönemi Faizi ............................................................560

2. Tasfiye Payı ve Yeni Payları Alma Hakkı..............................561

3. Genel Kurula Katılma ve Oy Hakkı......................................561

4. Bilgi Alma ve İnceleme Hakkı................................................562

5. İptal Davası Açma Hakkı........................................................563

6. Şirketin Feshini İsteme ...........................................................563

7. Esas Sermaye Payının Devri, Çıkma Hakkı.........................563

B – Borçlar ..............................................................................................563

1. Sermaye Taahhüdünü Yerine Getirme ................................563

2. Sır Saklama, Bağlılık Yükümü ve Rekabet Yasağı...............564

V. ORTAKLARIN SORUMLULUĞU .......................................................565

A – Genel Olarak.......................................................................................565

B – İstisnalar ..............................................................................................565

1. TTK’dan Kaynaklı Olanlar: Ek Ödeme Yükümlülüğü

ve Yan Edim Yükümlülüğü.....................................................565

2. Vergi Mevzuatından Kaynaklı İstisna

(Kamu Borçlarından Sorumluluk).......................................567

VI. ŞİRKETİN KENDİ PAYLARINI EDİNMESİ ....................................568

§ 29 – LİMİTED ŞİRKETTE SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİKLERİ...................569

I. GENEL OLARAK......................................................................................569

II. SERMAYE ARTIRIMI veya AZALTIMI...............................................569

A – Sermaye Artırımı ve Rüçhan Hakkı ...............................................569

B – Sermaye Azaltımı...............................................................................570

§ 30 – ANONİM ŞİRKETE YAPILAN ATIFLAR........................................570

§ 31 – LİMİTED ŞİRKETİN SONA ERMESİ..............................................571

I. SONA ERME NEDENLERİ....................................................................571

II. SONA ERMENİN SONUÇLARI...........................................................571

İçindekiler

XXXV

On Dördüncü Bölüm

TİCARET ŞİRKETLERİNDE YAPISAL DEĞİŞİKLİKLER (BİRLEŞME,

BÖLÜNME VE TÜR DEĞİŞTİRME)

§ 32 – GENEL OLARAK ..............................................................................575

§ 33 – BİRLEŞME ..............................................................................578

I. GENEL OLARAK......................................................................................578

II. İLKELER, BİRLEŞME TÜRLERİ ve GEÇERLİ BİRLEŞMELER...... 578

A – Türleri ve İlkeler ................................................................................578

1. Türleri.........................................................................................578

2. İlkeler..........................................................................................579

B – Geçerli Birleşmeler ...........................................................................581

1. Temel Kural ..............................................................................581

2. İstisnaî Durumlar.....................................................................582

III. BİRLEŞMEDE ORTAKLIK PAYLARI VE

HAKLARININ KORUNMASI...............................................................583

A – Genel Olarak ve Ortaklık Haklarının Devamlılığı İlkesi............583

1. Genel Olarak.............................................................................583

2. Devrolunan Şirket Ortaklarının Talep Hakları...................583

B – Ortaklık Haklarının Devamlılığı İlkesinin İstisnaları..................585

1. Devamlılık İlkesinin Gerçek İstisnası: Ayrılma Akçesi.....585

2. İntifa Senedi Sahiplerinin Durumu......................................587

IV. BİRLEŞME İŞLEMLERİ ve SÜRECİ....................................................587

A – Genel Olarak, Birleşme Sözleşmesi ve Sözleşmenin İçeriği......587

B – Devralma Yoluyla Birleşmede Sermaye Artırımı,

Bilânço Hazırlanması, Birleşme Raporu.......................................589

1. Bilânço........................................................................................589

2. Sermaye Artırımı......................................................................589

3. Birleşme Raporu.......................................................................591

C – Birleşme Raporu ve Sözleşmenin Denetlenmesi.........................591

D – İnceleme Hakkı ve Malvarlığındaki Değişimler...........................592

1. İnceleme Hakkı ........................................................................592

2. Malvarlığındaki Değişikliklerle İlgili Bilgiler......................593

Şirketler Hukuku

XXXVI

E – Birleşme Kararı ve Nisaplar .............................................................593

1. Sermaye ve Şahıs Şirketleri Ayrımına Göre

Temel Nisaplar..........................................................................593

2. Devralan-Devrolunan Şirketler Ayırımına Göre ...............595

3. Ayrılma Akçesi ve Devrolunan Şirketin İşletme

Konusunda Değişiklik Durumu............................................596

F – Birleşmenin Kesinleşmesi................................................................598

1. Tescil-İlân...................................................................................598

2. Hukukî Sonuçlar.......................................................................598

V. ALACAKLILARIN, ÇALIŞANLARIN KORUNMASI ve

ORTAKLARIN SORUMLULUĞU.......................................................601

A – Alacaklıların Korunması...................................................................601

B – Ortakların Sorumluluğu, İş İlişkilerinin Geçmesi ......................602

1. Ortakların Sorumluluğu ........................................................602

2. İş İlişkilerinin Geçmesi ...........................................................604

VI. ÖZEL KOŞULLARA TÂBİ BİRLEŞMELER (SERMAYE

ŞİRKETLERİNDE KOLAYLAŞTIRILMIŞ BİRLEŞMELER)........605

A – Genel Olarak.......................................................................................605

B – Olasılıklar.............................................................................................605

1. Ana Şirket-Yavru Şirket Birleşmeleri ile %100

Hâkimiyetin Sağlandığı Kardeş Şirket Birleşmeleri .........605

2. %90’lık Hâkimiyetin Sağlandığı Durumlar ........................607

3. Kolaylıklar .................................................................................607

§ 34 – BÖLÜNME.........................................................................................609

I. GENEL OLARAK, KAVRAM ve AMAÇLAR.....................................609

II. İLKELER, BÖLÜNME TÜRLERİ ve GEÇERLİ

BÖLÜNMELER..........................................................................................610

A – Türleri ..............................................................................................610

1. Genel Olarak ............................................................................610

2. Tam Bölünme- Kısmî Bölünme.............................................613

3. Devralma Yoluyla Bölünme-Yeni Kuruluş Yoluyla

Bölünme.....................................................................................614

4. Simetrik Bölünme-Asimetrik Bölünme (Oranların

Korunduğu-Oranların Korunmadığı Bölünme)................615

İçindekiler

XXXVII

B – İlkeler ...................................................................................................616

C – Geçerli Bölünmeler ..........................................................................617

III. BÖLÜNMENİN UYGULANMASINA İLİŞKİN HÜKÜMLER.....618

A – Sermaye Azaltımı ..............................................................................618

B – Sermaye Artırımı................................................................................618

C – Yeni Kuruluş........................................................................................619

D – Ara Bilânço..........................................................................................619

IV. BÖLÜNME İŞLEMLERİ ve SÜRECİ....................................................620

A – Genel Olarak, Bölünme Sözleşmesi- Bölünme

Plânı ve İçerik .....................................................................................620

1. Bölünme Sözleşmesi-Bölünme Plânı Ayırımı....................620

2. Bölünme Sözleşmesi ve Plânının İçeriği..............................621

B – Bölünmenin Dışında Kalan Malvarlığı Değerleri (ve Borçlar)....... 622

C – Bölünme Raporu ve Denetleme.....................................................622

1. Bölünme Raporu......................................................................622

2. Denetleme ................................................................................622

D – İnceleme Hakkı ve Malvarlığındaki Değişimler...........................623

1. İnceleme Hakkı ........................................................................623

E – Bölünme Kararı .................................................................................624

1. Genel Olarak ve Birleşmeden Farklılıklar ...........................624

2. Alacakların Güvence Altına Alınması ..................................625

3. Nisaplar (Oranlar)...................................................................626

4. Asimetrik Bölünmelerde........................................................627

V. BÖLÜNMEYE KATILAN ŞİRKETLERLE ORTAKLARIN

KİŞİSEL SORUMLULUĞU ve İŞ İLİŞKİLERİNİN GEÇMESİ.....627

A – Bölünmeye Katılan Şirketlerin Sorumluluğu...............................627

B – Ortakların Kişisel Sorumluluğu .....................................................628

C – İş İlişkilerinin Geçmesi ....................................................................628

VI. BÖLÜNMENİN KESİNLEŞMESİ.........................................................629

§ 35 – TÜR DEĞİŞTİRME ..........................................................................632

I. GENEL OLARAK, KAVRAM ve AMAÇLAR.....................................632

II. İLKELER ve GEÇERLİ TÜR DEĞİŞTİRME ŞEKİLLERİ..............632

A – İlkeler....................................................................................................632

B – Geçerli Tür Değiştirme Şekilleri ...................................................633

Şirketler Hukuku

XXXVIII

1. Genel Olarak.............................................................................633

2. Kollektif ve Komandit Şirketin Tür Değiştirmesi ile

İlgili Özel Hükümler (Kolaylaştırılmış Tür Değiştirme) ...... 635

3. Ticarî İşletme ile Ticaret Şirketleri Arasındaki

Tür Değiştirme .........................................................................635

III. ŞİRKET PAYLARI ve HAKLARININ KORUNMASI......................636

IV. TÜR DEĞİŞTİRMENİN UYGULANMASI ve SÜREÇ..................637

A – Kuruluş ve Ara Bilânço.....................................................................637

B – Süreç ..............................................................................................637

1. Tür Değiştirme Plânı ve İçerik...............................................637

2. Tür Değiştirme Raporu...........................................................638

3. Tür Değiştirme Plânı ve Raporunun Denetlenmesi.........638

4. İnceleme Hakkı ........................................................................638

5. Tür Değiştirme Kararı ve Tescil............................................639

C – Alacaklılar ve Çalışanların Korunması...........................................640

§ 36 – BİRLEŞME, BÖLÜNME VE TÜR DEĞİŞTİRME İLE

İLGİLİ ORTAK HÜKÜMLER............................................................641

I. GENEL OLARAK......................................................................................641

II. ORTAKLIK PAYLARI ve HAKLARININ İNCELENMESİ............641

III. BİRLEŞMENİN, BÖLÜNMENİN VE TÜR DEĞİŞTİRMENİN

İPTALİ VE EKSİKLİKLERİN SONUÇLARI....................................642

IV. SORUMLULUK..........................................................................................642

On Beşinci Bölüm

ŞİRKETLER TOPLULUĞU (KONZERNLER)

§ 37 – ŞİRKETLER TOPLULUĞU .............................................................643

I. GENEL OLARAK......................................................................................643

II. ŞİRKETLER TOPLULUĞU TÜRLERİ...............................................646

A – Genel Olarak ......................................................................................646

1. Hâkim ve Bağlı Şirket İlişkisinin Kesin Olduğu Hâller ......646

2. Hâkim ve Bağlı Şirket İlişkisinin Karine Olarak

Var Olduğu Hâller....................................................................649

İçindekiler

XXXIX

3. Dolaylı Hâkimiyet....................................................................650

4. Karşılıklı İştirakler ve Karşılıklı İştirakten Doğan

Hâkim-Bağlı Şirket İlişkileri...................................................650

B – Oy ve Pay Oranlarının Hesaplanması............................................652

III. BİLDİRİM-TESCİL ve İLÂN YÜKÜMLÜLÜKLERİ,

RAPORLAR ve BİLGİ ALMA HAKKI .................................................653

A – Bildirim-Tescil ve İlân ......................................................................653

B – Bağlı ve Hâkim Şirketin Raporları..................................................654

C – Bilgi Alma Hakkı ...............................................................................655

IV. SORUMLULUK .........................................................................................655

A – Genel Olarak.......................................................................................655

1. Tam Hâkimiyetin Olmaması Durumunda Hâkimiyetin

Kötüye Kullanılması: Bağlı Şirkete Yaptırılan

Bazı İşlemler..............................................................................656

2. Bağlı Şirketin Yapısal Dönüşümlere Uğratılması, Ona

Önemli Bazı Kararlar Aldırılması ve Dava Hakları ...........657

B – Tam Hâkimiyet Hâlinde...................................................................659

1. Talimatlara Uyma.....................................................................659

2. İstisna .........................................................................................659

3. Sorumsuzluk .............................................................................659

4. Şirket Alacaklılarının Dava Hakkı.........................................660

V. DİĞER HÜKÜMLER................................................................................660

A – Özel Denetim......................................................................................660

B – Azınlık Pay Sahiplerinin Payını Satın Alma Hakkı......................660

C – Güvenden Doğan Sorumluluk .......................................................660

On Altıncı Bölüm

KOOPERATİFLER

§ 38 – GENEL OLARAK VE TANIM...........................................................665

§ 39 – KURULUŞ..........................................................................................666

I. GENEL OLARAK......................................................................................666

II. ANA SÖZLEŞME ve İÇERİĞİ................................................................667

A – Zorunlu Hükümler............................................................................667

Şirketler Hukuku

XL

B – İhtiyarî Hükümler..............................................................................668

III. İZİN AŞAMASI, TESCİL ve İLÂN-TÜZEL KİŞİLİK ......................668

§ 40 – ORGANLAR ......................................................................................669

I. GENEL OLARAK......................................................................................669

II. YÖNETİM KURULU................................................................................669

A – Genel Olarak.......................................................................................669

B – Üye Sayısı, Seçilme Koşulları, Süre................................................670

C – Yönetim ve Temsil Görevi................................................................671

1. Genel Olarak.............................................................................671

2. Kapsamı ve Sınırlandırılması.................................................671

D – Yönetim Kurulu Üyelerinin Hak, Yükümlülük ve

Sorumlulukları....................................................................................673

1. Genel Olarak.............................................................................673

2. Kooperatifin Aczi Hâlinde Yükümlülük..............................673

3. İşlem Yapma Yasağı..................................................................674

4. Rekabet Yasağı..........................................................................674

5. Çalışma Yasağı...........................................................................674

6. Haklar.........................................................................................675

7. Sorumluluk................................................................................675

III. GENEL KURUL..........................................................................................675

A – Genel Olarak ve Yetkileri..................................................................675

B – Genel Kurulun Toplanması..............................................................676

1. Toplantıya Çağrıya Yetkili Olanlar........................................676

2. Davetin Şekli ve İçeriği (Gündem).......................................677

3. Çağrısız Genel Kurul...............................................................678

C – Genel Kurul Toplantısının Yürütülmesi ile İlgili Hususlar........679

1. Toplantıya Katılma ve Oy Kullanma....................................679

2. Kooperatiflere Özgü Bir Oy Kullanma Şekli:

Mektupla Oy Kullanma...........................................................670

3. Toplantı ve Karar Yetersayıları...............................................670

4. Oy Sınırlamaları........................................................................681

D – Genel Kurul Kararlarının İptali.......................................................681

1. Genel Olarak.............................................................................681

2. Davacı Olabilecekler (Taraflar) ve Davanın Dayanakları...... 682

İçindekiler

XLI

3. Usulle İlgili Diğer Hususlar ve Davanın Sonuçları............682

IV. DENETÇİLER.............................................................................................683

A – Genel Olarak ve Seçim......................................................................683

B – Görev, Yetki ve Yükümlülükler........................................................683

1. Görev ve Yetkiler .....................................................................683

2. Yükümlülükler...........................................................................684

§ 41 – ORTAKLARIN HUKUKÎ DURUMU................................................684

I. GENEL OLARAK......................................................................................684

II. ORTAKLIK SIFATININ KAZANILMASI ve KAYBEDİLMESİ......684

A – Ortaklığa Girme ................................................................................684

B – Ortaklık Sıfatının Sona Ermesi ve Değişik Görünüm

Şekilleri (Ortaklıktan Çıkma, Çıkarılma ve Sıfatın

Kendiliğinden Sona Ermesi ile İlgili Esaslar)...............................686

1. Genel Olarak.............................................................................686

2. Çıkma Hakkı, Serbestîsi ve Sınırları.....................................687

3. Ortaklıktan Çıkarılma.............................................................688

4. Sermaye Payının Ödenmemesi Nedeniyle Ortaklık

Sıfatının Kendiliğinden Sona Ermesi...................................690

5. Çıkma ve Çıkarılmanın Sonuçları.........................................690

6. Ortaklık Sıfatının Sona Ermesi ile İlgili Özel Durumlar..691

III. HAKLAR.......................................................................................................692

A – Hak ve Yükümlülüklerde Eşitlik İlkesi...........................................692

B – Ortaklık Senedi, Ortaklık Payları ve Şahsî Alacaklılar................692

1. Ortaklık Senedi.........................................................................692

2. Ortaklık Payları ve Şahsî Alacaklıların Durumu................692

C – Aynî Sermaye Taahhüdü...................................................................693

1. Genel Olarak.............................................................................693

2. Değer Biçme Esasları...............................................................693

3. Karar Nisabı...............................................................................694

D – Bilgi Edinme Hakkı............................................................................694

1. Genel Olarak.............................................................................694

2. Ticarî Defterler ve Sır Saklama Yükümlülüğü.....................695

Şirketler Hukuku

XLII

E – Genel Kurula Katılma ve Oy Hakkı...............................................695

F – İptal Davası Açma Hakkı..................................................................695

IV. YÜKÜMLÜLÜKLER.................................................................................695

A – Genel Olarak.......................................................................................695

B – Ortağın Taahhütleri ve Sorumluluğu ile Bununla

İlgili Değişik Olasılıklar....................................................................696

1. Genel Olarak.............................................................................696

2. Sınırlı ve Sınırsız Sorumluluk ile Ek Ödemeler..................696

3. Sorumluluk Hükümlerinde Yapılacak Değişiklikler..........698

4. Yeni Giren Ortağın Sorumluluğu..........................................699

5. Bir Ortağın Ayrılması veya Kooperatifin

Dağılmasından Sonraki Sorumluluk....................................699

6. Zamanaşımı ..............................................................................670

§ 42 – KOOPERATİFİN HESAPLARI ........................................................700

I. GENEL OLARAK......................................................................................700

II. YEDEK AKÇELER.....................................................................................701

III. DİĞER FONLAR.......................................................................................701

§ 43 – KOOPERATİF BİRLİKLERİ............................................................701

I. GENEL OLARAK ......................................................................................701

II. KOOPERATİF BİRLİKLERİ...................................................................702

III. KOOPERATİF MERKEZ BİRLİKLERİ...............................................702

IV. TÜRKİYE MİLLÎ KOOPERATİFLER BİRLİĞİ................................702

§ 44 – SONA ERME .....................................................................................703

I. SONA ERME NEDENLERİ....................................................................703

II. SONUÇLAR................................................................................................704

A – Tasfiye ve Ticaret Siciline Bildirim.................................................704

B – Tasfiye Bakiyesinin Paylaşımı..........................................................704

§ 45 – KOOPERATİFLERLE İLGİLİ DEĞİŞİK VE SON HÜKÜMLER....705

KAYNAKÇA ................................................................................................................707

Affolter, K./Steck, D./Vogel, U., Handkommentar zum Schweizer Privatrecht, Zürich 2007.

Ağdağ, Necla Güney: “Türk Ticaret Kanunu Tasarısında Şirketlerin Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Düzenlemeler Hakkında Genel Değerlendirme”, YÜHFD 2005, C. II, S. 1, s. 499-508.

Akbay, Direnç: “Anonim Ortaklıklarda Özel Denetimin Konusu”, DEÜHFD 2019, C. 21, S. 2, s. 629-660.

Akbulut, Berrin, Ceza Hukuku Genel Hükümler, B. 5, Ankara 2018.

Aker, Halit: “Türk Ticaret Kanunu Madde 14 Hakkında Bazı Düşünceler ve Yeni Bir Tacir Türü: «Hâkim Teşebbüs»”, Batider 2009, C. XXV, S. 2, s. 229-295 (Anılış: Aker, Batider 2009).

Aker, Halit: “Türk Ticaret Kanunu Tasarısı’nın Kollektif ve Komandit Şirketlerde Şirket Kararlarına İlişkin Oy Hakkı Düzenlemeleri (TK Tasarı m. 226, 309) Hakkında Bazı Düzünceler”, LHD-Eylül 2009, s. 2799-2812 (Anılış: Aker, Kollektif).

Aksoy, Suat: Tarımda Ortakçılık ve Kiracılık, Ankara 1965.

Akın, Murat Yusuf: Şirketler Hukukunda ve Özellikle Anonim Şirketlerde Pay Sahibinin Sadakat Borcu, İstanbul 2002.

Alois, Rimle: Stämpflis Handkommentar, (Baker & McKenzie) Fusiongesetz, Bern 2003.

Altay, Sıtkı Anlam: “Türk ve İsviçre Anonim Ortaklıklar Hukuku’nda Esas Sözleşmesel Bağlam”, İsviçre Borçlar Kanunu’nun İktisabının 80. Yılında İsviçre Borçlar Hukuku’nun Türk Ticaret Hukuku’na Etkileri, İstanbul 2009, s. 563-637.

Ansay, Tuğrul: Anonim Şirketler Hukuku, Ankara 1982.

Ansay, Tuğrul: “Anonim Şirketlerin Ehliyeti, İdare Meclisinin İbrası, İdare Meclisi Aleyhine Mesuliyet Davası ve Yargıtay Hukuk Genel Kurulu Kararı”, Batider 1965, C. III, S. 3, s. 395-431 (Anılış: Ansay, Ehliyet).

Arslan, İbrahim: Şirketler Hukuku Bilgisi, B. 9, Konya 2004.

Arslanlı, Halil: Anonim Şirketler: Umumî Hükümler, I, B. 3, İstanbul 1960 (Anılış: Arslanlı, Anonim Şirketler).

Arslanlı, Halil: “Anonim Şirkette Pay ve Pay Sahipliği”, İÜHFM 1958, C. XXIII, S. 1-2, s. 248-290 (Anılış: Arslanlı, İÜHFM).

Ayhan, Rıza: Limited Şirketlerde Ortakların Sorumluluğu, İstanbul 1992.

Şirketler Hukuku

708

Ayoğlu, Tolga: “Anonim Ortaklıkların Kendi Paylarını İktisap Etmeleri ve Karşılıklı

Katılmalar Meselesi”, İsviçre Borçlar Kanunu’nun İktisabının 80. Yılında İsviçre

Borçlar Hukuku’nun Türk Ticaret Hukuku’na Etkileri, İstanbul 2009, s. 525-562.

Aytaç, Zühtü: Anonim Ortaklıklarda İbra, Ankara 1982 (Anılış: Aytaç, İbra).

Aytaç, Zühtü: Sermaye Piyasası Hukuku ve Hisse Senetleri, Ankara 1988 (Anılış: Aytaç,

Sermaye Piyasası).

Aytaç, Zühtü: “Sermaye Piyasası Hukuku Bağlamında Türk Ticaret Kanunu Tasarısı ve

Pay Sahipliği Hakları”, Avrupa Birliği Perspektifinden Türk Ticaret Kanunu Tasarısının

Sermaye Piyasasına Etkileri, Uluslararası Konferans, 16-17 Aralık 2008,

Ankara 2010, s. 61-137; Tartışmalar, s.141-149 (Anılış: Aytaç, Sempozyum).

Bahtiyar, Mehmet: “Anonim Ortaklıkta Sermaye Artırımının Tescili ve Tescilin İşlevi”,

Batider 1996, C. XVIII, S. 4, s. 11-31 (Anılış: Bahtiyar, Sermaye).

Bahtiyar, Mehmet: Ortaklıklar Hukuku, B. 13, İstanbul 2019 (Anılış: Bahtiyar, Ortaklıklar)

Bahtiyar, Mehmet: “Anonim Ortaklıkta Payların Üçüncü Kişilere Satılması Durumunda

Diğer Ortaklara Önalım Hakkı Tanıyan Anasözleşme Hükümleri ve Etkisi”, Batider

2001, C. XXI, S. 2, s. 83-127 (Anılış: Bahtiyar, Önalım).

Bahtiyar, Mehmet: Anonim Ortaklık Anasözleşmesi, İstanbul 2001 (Anılış: Bahtiyar,

Ana Sözleşme).

Bahtiyar, Mehmet : “Anonim Şirketlerde Azınlık Oranlarının Anasözleşme İle Değiştirilmesi

Sorunu,” Türk Ticaret Kanunun 5. Yılı Sempozyumu, s. 363-376, Ankara

2018.

Baldi, Peter: Über die Gewährleistungspflicht des Verkäufers von Aktien, insbesondere

beim Verkauf aller Aktien einer Gesellschaft, Diss., Zürich 1976.

Baltalı, Candemir: Anonim Şirketlerde Yönetim Kurulunda Temsi Edilme İmtiyazı, İstanbul

2019.

Barlass, İrfan: Anonim ve Limited Ortaklıklarda Kanuni Temsilcilerin Vergisel Sorumluluğu,

İstanbul 2006.

Barlas, Nami: Adi Ortaklık Temeline Dayanan Sözleşme İlişkileri, İstanbul 1998.

Baştuğ, İrfan: Şirketler Hukukunun Temel İlkeleri, İzmir 1971.

Baudenbacher, Carl: Grundzüge des Gesellschaftsrechts, St. Gallen/Berlin 1990.

Baudenbacher, Carl [in Basler Kommentar zum Schweizerischen Privatrecht herausgeben

von Heinrich, Honsell/Vogt, Nedim Peter/Watter, Rolf, Art. 530-964, 4.

Aufl., Basel/Genf/München 2012.

Bauen, Marc/Bernet, Robert: Schweizer Aktiengesellschaft, Zürich 2007.

Bayer, [Goette, Wulf/Habersack, Mathias/Kalss, Susanne]: Münchener Kommentar

zum Aktiengesetz, Band 1, §§ 1-75, 3. Aufl., München 2008.

Kaynakça

709

Behrens, Peter: [Herausgeber: Peter Böckli, Peter Forstmoser] Das neue GmbH-Recht

aus deutscher und europäischer Perspektive, Zürich 2006.

Bilgili, Fatih/Demirkapı, Ertan: Şirketler Hukuku (6102 sayılı Yeni Türk Ticaret Kanunu

Hükümlerine Göre), B. 9, Bursa 2013.

Bilgin, Yüksel: “Sermaye Ortaklıklarında Katılma Payı ve Hukuksal Sonuçları”, AİTİ-

AD 1978, C. 10, S. 1-2, s. 181 vd.

Bilici, Nurettin: Vergi Hukuku, B. 11, Ankara 2005.

Birsel, Mahmut Tevfik: “Anonim Şirketlerde Talî Yüküm”, Batider 1976, C. VIII, S. 3,

s. 41-50.

Bozkurt, Tamer: “Türk Ticaret Kanunu ve Tasarısı Çerçevesinde Anonim Şirketlerde

Yönetim Kurulu Üyelerinin Hukukî Sorumluluğu: Üyelerin Özellikle Doğrudan

Doğruya Verdikleri Zararlardan Doğan Sorumlulukları ve Yargı Uygulaması”, TBB

Temmuz-Ağustos 2009, S. 83, s. 155-189 (Anılış: Bozkurt, Yönetim Kurulu).

Bozkurt, Tamer: “Vergi Yükümlülüğü-Vergi Sorumluluğu Kavramları Çerçevesinde

Anonim Şirketlerde Tek Başına Temsil ve İlzama Yetkili Olanların (Özellikle Murahhas

Azaların) Vergisel Sorumluluğu”, Batider 2008, C. XXIV, S. 4, s. 239-260

(Anılış: Bozkurt, Vergi).

Bozkurt, Tamer: Kıymetli Evrak Hukuku, Ankara 2020. (Anılış: Bozkurt, Kıymetli Evrak).

Bozkurt, Tamer: Ticari İşletme Hukuku, B. 3, Ankara 2019. (Anılış: Bozkurt, Ticari İşletme).

Bozkurt, Tamer: Anonim Şirketlerde Pay Devrinin Sınırlandırılması (Bağlam), İstanbul

2016 (Anılış: Bozkurt, Bağlam).

Bozkurt, Tamer/Can, Ozan: “Limited Şirket Esas Sermaye Payının Miras, Eşler Arasındaki

Mal Rejimi ve Cebri İcra Yoluyla Geçişi Durumunda Müktesibin Bilgi Alma

Hakkına İlişkin Değerlenlendirmeler”, Prof. Dr. Hikmet Sami TÜRK’e Armağan,

Ankara 2017, s. 161-172.

Bozkurt, Tamer: “Yönetimsel Yetersizlikler Nedeni ile Anonim Şirketlere TMK m.

427/4 Gereğince Yönetim Kayyımı Atanması Sorunsalı”, Tüzel Kişilik Penceresinden

Anonim Ortaklık Sempozyumu, MEF Üniversitesi Hukuk Fakültesi (20-22

Temmuz 2020), İstanbul 2021, s. 287-323 (Anılış: Bozkurt, Kayyım).

Bozkurt, Tamer: ““Anonim Şirketlerde Yönetim Kurulu Üyelerine Karşı Açılacak Sorumluluk

Davalarında Genel Kurul Kararı Şartı ve TMSF’ye Devredilen Şirketlerde

Durum”, Selçuk Hukuk Kongresi 2020, Özel Hukuk Tebliğleri Tam Metin

Kitabı, Ankara 2020, s. 427-458 (Anılış: Bozkurt, Sorumluluk).

Bozkurt, Tamer: ““Limited Şirkette Esas Sermaye Payının Devri, Devir Sınırlamaları ve

Özellikle Yasal İntikallerde Ortaya Çıkabilecek Bazı Sorunlar”, Koç Üniversitesi

Hukuk Fakültesi Ticaret Hukuku Genç Akademisyenler Sempozyumu (15 Ekim

2020), İstanbul 2021 (Yayında). (Anılış: Bozkurt, Limited).

Şirketler Hukuku

710

Bozkurt, Tamer/Atik, Ebru Tüzemen/Yolal, Oğuz/Türk, Mehmet Cemil: Ticaret Hukuku

Pratik Çalışmaları- Şirketler Hukuku, B. 2, Ankara 2020.

Boztosun, Ayşe Odman/Ünal, Akın: “Türk Ticaret Kanunu Tasarısındaki Ticaret Unvanına,

İşletme Adına ve Haksız Rekabete İlişkin Hükümlerin Değerlendirilmesi”,

YÜHFD 2005, C. II, S. 1, s. 383-412.

Böckli, Peter: “Aktionärbindungsvertrage, Vinkulierung und statutarische Vorkaufsrechte

unter neuem Aktienrecht, ZBJV 129 (1993), s. 475-506. (Anılış: Böckli,

Vinkulierung).

Böckli, Peter: Das Aktienstimmrecht und seine Ausübung durch Stellvertreter, Diss.,

Basel 1961 (Anılış: Böckli, Das Aktienstimmrecht).

Böckli, Peter: Schweizer Aktienrecht, Zürich-Basel-Genf 2009. (Anılış: Böckli, Schweizer

Aktienrecht).

Brodmann, Erich: Aktienrecht Kommentar, Berlin und Leipzig 1928.

Bruderer, Hanspeter O.: Die Namenpapiere, Aarau 1944.

Bungeroth [Goette, Wulf/Habersack, Mathias/Kalss, Susanne]: Münchener Kommentar

zum Aktiengesetz, Band 1, §§ 1-75, 3. Aufl., München 2008.

Bühler-Hintz, Monika: Aktionärbindungsverträge, Bern 2001.

Bürgers, Tobias/Körber, Torsten: Heidelberger Kommentar zum Aktiengesetz, Heidelberg

2008.

Bürgi, Wolfhart: “Unverbriefe Aktienrechte und deren Übertragung”, SAG 23

(1950/51), s. 134 vd. (Anılış: Bürgi, Unverbriefe).

Bürgi, Wolfhart: Zürcher Kommentar, 5. Teil, Die Aktiengesellschaft, B. 1, Rechte

und Pflichten der Aktionäre (Art. 660-697), Zürich 1957 (Anılış: Bürgi, Zürcher

Kommentar).

Camponovo, Rico: “Die Kapitalherabsetzung bei Aktiengesellschaft mit ausgegebenen

bedingtem Kapital Grundlagen, Probleme, Lösungen”, SZW 2001, s. 25-31.

Cerrahoğlu, Fadıl: “Anonim Şirketlerde Pay”, Ank. Tic. Od. 1968, S. 45, s. 9-10.

Conne, Alfred: Die Namenaktie, Diss., Zürich 1933.

Can, Ozan: Limited Şirkette Ortakların Bilgi Alma ve İnceleme Hakkı, Ankara 2015

(Anılış: Can, Bilgi Alma).

Can, Ozan: “Şirkete Borçlanma Yasağının İhlâli, Şirket Alacaklılarına Anonim Şirketten

Bilgi Alma Hakkı Bahşeder Mi?”, İnÜHFD 2017, C. 8, S. 2, s. 479- 492. (Anılış:

Can, Borçlanma Yasağı).

Can, Ozan: “Bilgi Alma ve İnceleme Talebi Müdürler Tarafından Reddedilen Limited

Şirket Ortağının Genel Kurulda Oy Kullanıp Kullanamayacağı Sorusu Üzerine

Düşünceler”, ABD 2015/2, s. 47-66. (Anılış: Can, Oy).

Can, Ozan: “Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi Kapsamında Malvarlığı Haklarının Korunmasında

Ticaret Şirketi Ortaklarının Başvurucu Sıfatının Değerlendirilmesi ve

Kaynakça

711

Tüzel Kişilik Perdesinin Kaldırılması Teorisi”, İnÜHFD 2016, C. 7, S. 2, s. 71 vd.

(Anılış: Can, Perdenin Kaldırılması).

Contat, Jean: Wertpapiere und Beweisurkunden des Gesellschaftsrechts, Diss., Zürich

1932.

Çolgar, Emek Toraman: Şirkete Borçlanma Yasağı, İstanbul 2019.

Çoştan, Hülya: “Türk Ticaret Kanunu Tasarısı Hükümlerine Göre Birleşme, Bölünme

ve Tür Değiştirmede Özel Hak Sahiplerinin Korunması”, Batider 2008, C. XXIV,

S. 3, s. 403-431 (Çoştan, Batider 2008).

Çoştan, Hülya: TTK Tasarısı’nın Yeniden Yapılanma Kararlarını Düzenleyen Hükümleri,

Ankara 2009 (Anılış: Çoştan, Yeniden Yapılanma).

Çoştan, Hülya: Türk Ticaret Kanunu Tasarısı Hükümlerine Göre Anonim Şirketin Birleşme,

Bölünme ve Tür Değiştirme Yoluyla Yeniden Yapılandırılmasında Alacaklıların

Korunması, Ankara 2009. (Anılış: Çoştan, Tez).

Çağlar, Hayrettin: “Anonim Şirketlerde Aynî Sermayeye Değer Biçilmesi”, Batider

2010, C. XXVI, S. 2, s. 35-53 (Anılış: Çağlar, Aynî Sermaye).

Çamoğlu, Ersin: “Limited Ortakların Selef Sıfatıyla Sorumluluğu”, Batider 1972, C. VI,

s. 503-518 (Anılış: Çamoğlu, Selef).

Çamoğlu, Ersin: Limited Ortaklıklar Hukukunun Temel İlkeleri, İstanbul 2020 (Anılış:

Çamoğlu, Limited).

Çebi, Hakan: Türk Ticaret Kanunu Tasarısına Göre Bölünme, İstanbul 2010.

Çeker, Mustafa: 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’na Göre Ticaret Hukuku, B. 3, Adana

2012.

Çelik, Aytekin: “Anonim Şirketlerde Ayni Sermaye Taahhütlerinin Yerine Getirilmesine

Yönelik İhtiyati Tedbirler”, GÜHFD 2011, C. 15, S. 3, s. 31-64.

Çelik, Feyzan H. Şehirali: “Hukukun Ekonomik Gerçekliğe Yanıtı: Tek Kişilik Şirketler”,

Batider 2007, C. XXIV, S. 1, s. 163-216.

Çevik, Orhan Nuri, Uygulamada Şirketler Hukuku, B. 3, Ankara 2002.

Çevik, Orhan Nuri: “Anonim Şirketlerde Hisse Senetlerinin Çıkarılma Zamanı”, Yaklaşım

1993, S. 3, s. 95-99.

Çolgar, Emek Toraman: “Türk Ticaret Kanunu Tasarısı’na Göre Oy Hakkının Özellikleri

ve Kullanılması”, Rona Serozan’a Armağan, C. II, İstanbul 2010, s. s. 1707-1750.

Çonkar, Halil: Anonim Ortaklıkta Pay Sahipliği Sıfatının İspatlanması, İstanbul 2009.

Dağ, Üner: Anonim Ortaklıklarda Pay Sahibi Açısından Oy Hakkının Kazanılması ve

Kullanılması, İstanbul 1996 (Anılış: Dağ, Pay Sahipliği).

Dağ, Üner: “Nama Yazılı Hisse Senetlerinin Devrinde Pay Defterine Kayıtlı Bulunmayan

Yeni Malikin Hukuki Durumu”, İkt. ve Mal. 1987, C. XXXIV, S. 5, s. 179-185

(Anılış: Dağ, Nama Yazılı).

Şirketler Hukuku

712

Davide, Jermini: (Stämpflis) Fusiongesetz, Bern 2003.

Değirmenci, Cenker: Anonim Ortaklıkta Iskat, İstanbul 2006.

Doğan, Beşir Fatih: “Anonim Şirketlerde Sermaye Payını Geri Ödeme Yasağı”, TBB

2005, Sayı 56, s. 48-60.

Doğanay, İsmail, “Anonim Şirketlerde Yönetim Kurulu Üyelerinin Hukukî Sorumluluğu”,

Yaklaşım, 1994, S. 14, s. 54-61 (Anılış: Doğanay, Yönetim).

Doğanay, İsmail: Türk Ticaret Kanunu Şerhi, C. I, (md. 1-419), B. 4, İstanbul 2004

(Anılış: Doğanay, Şerh).

Domaniç, Hayri: Anonim Şirketler, İstanbul 1978.

Eminoğlu, Cafer: Türk Ticaret Kanunu’nda Kurumsal Yönetim (Corporate Governence),

İstanbul 2014. (Anılış: Eminoğlu, Kurumsal Yönetim).

Eminoğlu, Cafer: “Tek Pay Sahipli Anonim Şirkette Genel Kurul”, İÜHFD, C. 6 S.1, Y.

2015, s. 129-166 (Anılış: Eminoğlu, Genel Kurul).

Epçeli, Sevgi: “Ticaret Kanunu Tasarısı’nın Bölünmeye İlişkin 159, 160 ve 161. Maddeler

Üzerine Bir İnceleme”, İstBD 2010, C. 84, S. 1, s. 191-216.

Eriş, Gönen: Açıklamalı-İçtihatlı Türk Ticaret Kanunu, Ticarî İşletme ve Şirketler, C. II,

(md. 174-556), B. 3, Ankara 2004. (Anılış: Eriş, TTK Şerhi)

Eriş, Gönen: Anonim Şirketler Hukuku, Ankara 1995. (Anılış: Eriş, Anonim Şirketler).

Erdem, Ercüment: “Türk ve İsviçre Hukuklarında Eşit İşlem İlkesi”, İsviçre Borçlar Kanunu’nun

İktisabının 80. Yılında İsviçre Borçlar Hukuku’nun Türk Ticaret Hukuku’na

Etkileri, İstanbul 2009, s. 393-419.

Eren, Fikret: Borçlar Hukuku Genel Hükümler, B. 16, Ankara 2014.

Eroğlu, Muzaffer: “Türk Hukuku’nda Tek Ortaklı Şirketler”, LHD (Nisan) 2008,

s.1253-1268.

Fidancı, Ali: “Anonim ve Limited Şirketlerde Sermaye Taahhütlerini Kısmen ya da Tamamen

Ödemeyen Ortaklar Hakkında Yapılacak İşlemler”, Yaklaşım 1993, S. 12, s. 9-12.

Fischer, Marc Pascal/ Petrin, Martin/Siffert, Rino: GmbH-Recht, Bern 2008.

Forstmoser, Peter: “Übertragung unverbriefte Akienrechte. Entscheide des Bezirksgerichts

Bülach vom 20. Dezember 1973 und des Obergerichts des Kanton Zürich

vom 1. April 1974”, SAG 47 (1975), s. 109-112 (Anılış: Forstmoser, Unverbriefte

Akienrechte).

Forstmoser, Peter: “Der Aktionärbindungsvertrag an der Schnittstelle zwischen Vertragsrecht

und Körperschaftsrecht”, Festschrift für Heinz Rey, Zürich 2003, s. 376-

407 (Anılış: Forstmoser, Aktionärbindungsvertrag).

Kaynakça

713

Forstmoser, Peter: “Aktionärbindungsverträge”, Festgabe zum 60. Geburstag von Walter

R. Schluep, Zürich 1988, s. 359-381 (Anılış: Forstmoser, Aktionärbindungsverträge).

Forstmoser, Peter/Meier-Hayoz, Arthur/Nobel, Peter: Schweizerisches Aktienrecht,

Bern 1996.

Frey, Martin: Statutarische Drittrechte im schweizerischen Aktienrecht, Zürich 1979.

Fromer, Leo: “Merkmale und besonderheiten der privaten Aktiengesellschaften”, SAG

30 (1957/58), s. 124-131.

Giger, Ernst: Der Erwerb Eigener Aktien, Bern 1995.

Graffenried von Dieter: Übertragbarkeit und Handelbarkeit von Gesellschaftsanteilen:

Insbesondere von Aktien, Bern 1981.

Guhl, Theo (Bearbeitet: Druey, Jean Nicolas/Koller, Alfred/ Schnyder, Anton K.): Das

Schweizerische Obligationenrecht mit Einschluss des Handels- und Wertpapierrechts,

Zürich 2000.

Gümüş, Mustafa Alper, Türk Medeni Hukukunda Kayyımlık, İstanbul, 2006.

Günay, Gözde Engin: Anonim Ortaklıklar Hukukunda Özel Denetim, İstanbul 2018.

Güney, Necla Akdağ/Gümüş, Mustafa Alper: “Yeni Türk Ticaret Kanunu’na Göre,

Taşınmazların Anonim Şirkete Sermaye Olarak Getirilmesi ve Tescilsiz İktisabı”,

Regesta Ticaret Hukuku Dergisi, C. 3, 2013/1, s. 33-55.

Hızlısoy, İlbasmış Özlem: Anonim Şirketin Haklı Sebeple Feshi, Ankara 2016.

Handschin, Lukas: Das neue schweizerische GmbH-Recht, Zürich 2006.

Hartwig/Richard: [Bear.: Hopt/Wiedemann]: in Aktiengesetz Großkommentar, 4.

Aufl., §§ 53a-75, Berlin 2008.

Helvacı, Mehmet: “Anonim Ortaklıkta Yönetim Kurulu Üyesinin Hukukî Sorumluluğunun

Müteselsil Olmasının Anlamı ve İsviçre Borçlar Kanunu 759. maddesi ile

Getirilen Müteselsil Sorumluluğun Anlamı ve Tanıtılması”, Hayri Domaniç’e 80.

Yaş Armağanı, C. I, İstanbul 2001, s. 219-232 (Anılış: Helvacı, Müteselsil).

Helvacı, Mehmet: Anonim Ortaklıklarda Yönetim Kurulu Üyesinin Hukuki Sorumluluğu,

B. 2, İstanbul 2001.

Helvacı, Mehmet : Anonim Ortaklık Yönetim Kurulu Üyelerinin Hukukî Sorumluluk

Sistemindeki Başlıca Yenilikler”, Türk Ticaret Kanunu’nun 5. Yılı Sempozyum

(Türkiye Adalet Akademisi), Ankara 2017, s. 319-342.

Helvacı, Mehmet: “Anonim Ortaklık Tarafından Yönetim Kurulu Üyelerine Karşı

Açılacak Sorumluluk Davalarında Genel Kurul Kararının Gerekli Olup Olmadığı

Sorunu – Düşünce ve Değerlendirmeler-”, Yürürlüğünün 5. Yılında ve Yargıtay

Kararları Işığında, Türk Ticaret Kanunu Sempozyumu (Tebliğler ve Tartışmalar-

20 Ekim 2017), İstanbul 2018, (s. 141-175). (Anılış: Helvacı, Yargıtay Kararları

Sempozyumu).

Şirketler Hukuku

714

Meier-Hayoz, Arthur/Schluep, Walter/Ott, Walter: “Zur Typologie im schweizerishen

Gesellschaftsrecht”, ZSR 1971, s. 295-338.

Hızır, Serdar: “6098 sayılı (Yeni) Borçlar Kanunu’nun 633’üncü Maddesine Göre Adi

Şirketten Çıkmanın ve Çıkarılmanın Genel Şartları ve Usulü”, Sarper Süzek’e Armağan,

C. III, İstanbul 2011, s. 2817-2880. (Anılış: Hızır, Adi Şirket).

Hızır, Serdar: Halka Açıklık Statüsünün Sona Ermesi, İstanbul 2019. (Anılış: Hızır,

Halka Açık).

Hızır, Serdar: “Anonim Şirkette Pay Sahibinin Şirkete Borçlanma Yasağını Düzenleyen

TTK m. 358 Üzerine Bazı Değerlendirmeler”, Batider 2013, C. XXIX, S. 2, s. 227-

289 (Anılış: Hızır, Borçlanma).

Hölters, Wolfgang: Aktiengesetz Kommentar, München 2011.

Hüffer, Uwe: Aktiengesetz, 9. Aufl., München 2010.

Isler, Peter/Zindel, Gaudenz: Basler Kommentar zum Schweizerischen Privatrecht,

Obligationenrecht II, [Hrsg. von Heinrich, Honsell/Vogt, Nedim Peter/Watter,

Rolf, OR Art. 530-1186, 3. Aufl., Basel/Genf/München 2008.

İmregün, Oğuz, “Anonim Ortaklıkta Yönetim Kurulu Üyelerinin Ortaklığa Karşı Hukuksal

Sorumu”, Erdoğan Moroğlu’na 65. Yaş Armağanı, İstanbul 1999, s. 255-277

(Anılış: İmregün, Armağan).

İmregün, Oğuz: “Anonim Ortaklıkta Kurucu Senetleri”, İÜHFM 1982, C. XLV-XLVII,

S. 1-4, s. 477-491 (Anılış: İmregün, Kurucu Senetleri).

İmregün, Oğuz: Kara Ticareti Hukuku Dersleri, B. 11, İstanbul 1996 (Anılış: İmregün,

Kara Ticareti).

İmregün, Oğuz: Anonim Ortaklıklar, B. 2, İstanbul 1989 (Anılış: İmregün, Anonim

Ortaklıklar).

Jacobs, Claire Huguenin: Das Gleichbehandlungsprinzip im Aktienrecht, Zürich 1994.

Jäger, Alex: Aktiengesellschaft, unter besonderer Berücksichtigung der KGaA, München

2004.

Kalender, Emre: Anonim Şirket Yönetim Kurulu Üyelerinin Bilgi Alma Hakkı (TTK m.

392), Ankara 2017.

Kandemir, Zeynep: “Anonim Ortaklıklarda Yönetim Kurulu Üyelerinin Sorumluluğundan

Doğan Zararın Tazminine İlişkin Ticaret Kanunu Tasarısı Maddelerinin

İncelenmesi,” LHD – Aralık 2009, s. 3829-3860.

Kapancı, Berk: “Taşınmazlar Üzerindeki Ayni Hakların Anonim Ortaklıklara Sermaye

Olarak Getirilmesinde Türk Ticaret Kanunu’nun 128. Maddesinin İkinci Fıkrası

Uyarınca Tapu Siciline Düşülmesi Öngörülen Şerh Kaydı Üzerine Düşünceler”,

Tüzel Kişilik Penceresinden Anonim Ortaklık Sempozyumu, MEF Üniversitesi

Hukuk Fakültesi (20-22 Temmuz 2020), İstanbul 2021, s. 55-83.

Kaynakça

715

Kaplan, Emine Tuncay: “Tamamı Ödenmemiş Hisse Senedi Sahibinin Durumu ve

Konkordato”, Batider 1982, C. XI, S. 4, s. 119-156.

Karahan, Sami: Anonim Ortaklıklarda İmtiyazlı Paylar ve İmtiyazların Korunması, İstanbul

1991.

Karahan, Sami (Edit): Şirketler Hukuku, 1. Baskı, Konya 2012.

Karahasan, Mustafa Reşit: Türk Borçlar Hukuku-Özel Borç İlişkileri, İstanbul 2002.

Karasu, Rauf: Anonim Şirketlerde Emredici Hükümler İlkesi, B. 2, Ankara 2015.

Karayalçın, Yaşar: “Anonim Şirketlerde Çıplak Payın Haczedilmesi ve Paraya Çevrilmesi”,

XVI. Ticaret Hukuku ve Yargıtay Kararları Sempozyumu, Ankara 1999, s. s.

149-185 (Anılış: Karayalçın, Sempozyum).

Karayalçın, Yaşar: Kıymetli Evrak Hukuku II. Ticari Senetler (Kambiyo Senetleri), B. 4,

Ankara 1970 (Anılış: Karayalçın, Kıymetli Evrak).

Karayalçın, Yaşar: Ticaret Hukuku II, Şirketler Hukuku, Giriş-Adi Şirket-Ticaret Şirketleri,

Ankara 1973 (Anılış: Karayalçın, Şirketler Hukuku).

Kaşak, Esra: Anonim Şirketlerde Genel Kurul ile Yönetim Kurulu Arasındaki Yetki Dağılımına

İlişkin Temel Esaslar, İstanbul 2019.

Katja, Berlinger/Dietrich, Martin/Gersbach, Andreas/J. Kessler, Franz/von der Crone,

Hans Caspar: Das Fusiongesetz, Zürih 2004.

Kaya, Arslan: “Ticaret Kanununun 311. Maddesindeki «Muteber Olmama»nın Anlamı”,

Fahiman Tekil’in Anısına Armağan, İstanbul 2003, s. 295-307.

Kaya, Mustafa İsmail: “Büyük Pay Sahiplerinin Azınlığı Ortaklıktan Çıkarma Hakkı (Squeeze-

Out-Right)”, EÜHFD 2007, C. XI, S. 1-2, s. 307-332 (Anılış: Kaya, EÜHFD).

Kaya, Mustafa İsmail: Şarta Bağlı Sermaye Artırımı, Ankara 2009 (Anılış: Kaya, Şarta

Bağlı).

Kayar, İsmail: Şirketler Hukuku, B. 2, Ankara 2007.

Kayhan, Mustafa: Anonim Ortaklığın Haklı Nedenle Feshi Davası, İstanbul 2021.

Kayıklık, Abdurrahman: “Kamu Tüzel Kişilerinin Anonim Şirket Yönetim Kurulunda

Temsili”, GSÜHFD 2020/2, s. 1587-1620.

Kendigelen, Abuzer: “Adî Şirket, Ticaret Şirketleri ve Kooperatiflere İlişkin Payların

Devrinde Şekil”, Makalelerim, C. I (1986-2001), B. 2, İstanbul 2006, s. 215-243

(Anılış: Kendigelen, Şekil).

Kendigelen, Abuzer: “Kurucu İntifa Senetlerinin İtfası”, Hüseyin Hatemi’ye Armağan,

C. I, İstanbul 2009, s. 1063-1076 (Anılış: Kendigelen, Kurucu İntifa).

Kendigelen, Abuzer: Anonim Ortaklık Payı Üzerinde İntifa Hakkı, İstanbul 1994 (Anılış:

Kendigelen, İntifa).

Şirketler Hukuku

716

Kendigelen, Abuzer: Türk Ticaret Kanunu, Değişiklikler, Yenilikler ve İlk Tespitler, İstanbul

2011(Anılış: Kendigelen, İlk Tespitler).

Kendigelen, Abuzer: Yeni Türk Ticaret Kanunu, B. 2, İstanbul 2012 (Anılış: Kendigelen,

Mevzuat).

Kendigelen, Abuzer: “Bir Ticaret Şirketinin Anonim Şirket Nevine Dönüştürülmesi

ve Payların Devir Yasağı”, İkt. ve Mal. 1989, S. 7, s. 282-289 (Anılış: Kendigelen,

Devir Yasağı).

Kılıç, Şengül Al: Türk Ticaret Kanunu Tasarısı’na Göre Ticaret Şirketlerinin Birleşmesi,

İstanbul 2009.

Kırca, İsmail: “Anonim Şirketlerde Tüzel Kişilerin Yönetim Kurulu Üyeliği”, Batider

2012, C. XXVIII, S. 2, s. 51-59 (Anılış: Kırca, Yönetim Kurulu).

Kırca, İsmail: “Tüzel Kişiliğin Kazanılmasından Önce Anonim Şirket Adına Yapılan İşlemler”,

Batider 1998, C. XIX, S. 4, s. 85-113 (Anılış: Kırca, İşlemler).

Kırca, İsmail: “Adi Şirketin Temsili ile İlgili İki Sorun”, Batider 2000, C. 20, S. 4, Aralık

2000, s. 63-71 (Anılış: Kırca, Adi Şirket).

Kırca, İsmail: “TTK m. 371.7 Hakkında Bir İnceleme: AB’ye Üyelik Yolunda Geri

Adım”, Batider Eylül 2014, C. 30, S. 3, s. 23-37 (Anılış: Kırca, TTK m. 371).

Kırca, İsmail/Manavgat, Çağlar/Şehirali Çelik, Feyzan Hayal: Anonim Şirketler Hukuku,

C. 1, Ankara 2013

Kırca, İsmail/Şehirali Çelik, Feyzan Hayal /Manavgat, Çağlar: Anonim Şirketler Hukuku,

C. 2/2, Ankara 2016.

Kläy, Hanspeter: Die Vinkulierung «Theorie und Praxis im neuen Aktienrecht», Basel

und Frankfurt am Main 1997.

Klunzinger, Eugen: Grundzüge des Gesellschaftsrechts, 11. Aufl., München 1999.

Kostkiewicz, Jolanta Kren/Nobel, Peter/Scwander, Ivo/Wolf, Stephan: OR Kommentar,

Schweizerisches Obligationenrecht, 2. Aufl., Zürich 2009.

Kratz, Brigitta: Die genossenschaftliche Aktiengesellschaft, Zürich 1996.

Kuru, Baki/Arslan, Ramazan/Yılmaz, Ejder: İcra ve İflâs Hukuku, B. 15, Ankara 2002.

Kübler, Friedrich: Gesellschaftsrecht, 5. Aufl., Heidelberg 1998.

Küng, Manfred: “Zum Fusionbegriff im schweizerischen Recht”, SZW 1991/5, s. 245-

256.

Künzli, Martin: Die Veräußerung von Aktienmehrheiten aus zivilrechtlicher und steuerrechtlicher

Sicht, Diss., Diessenhofen 1982.

Lang, Theodor: Die Durchsetzung des Aktionärbindungvertrags, Zürich 2003.

Lutter, Marcus [Zöllner, Wolfgang (Herg.)]: Kölner Kommentar zum Aktiengesetz,

Bd. I-III (§§ 1-147), Köln 1970.

Kaynakça

717

Lutz, Peter: Vinkulierte Namenaktien, Insbesondere ihr Erwerb ohne Rechtsgeschäft,

Zürich 1988.

Lüscher, Christoph: “Statutarische Konkurrenzklauseln- Voraussetzungen und Schranken

der Ablehnung von Konkurrenten als Erwerber von nicht kotierter Namenaktien”,

SZW 69 (1997), s. 141-147.

Manavgat, Çağlar: “Sermaye Piyasası Kanunu’nun 10/A Maddesine Göre Kaydî Sistemin

Esasları”, AÜHFD 2001, C. 50, S. 2, s. 159-191 (Anılış: Manavgat, Kaydi

Sistem).

Manavgat, Çağlar: Hukukî Bakımdan Halka Açık Anonim Ortaklıklar ve Halka Arz,

Ankara 2016 (Anılış: Manavgat, Halka Arz).

Manavgat, Çağlar: “Türk Ticaret Kanunu Tasarısı’nın Sermaye Piyasasını Etkileyen

Yönleri,” YÜHFD 2005, C. II, S. 1, s. 523-563 (Anılış: Manavgat, Tasarı).

Marcel, Giger: (Stämpflis) Fusiongesetz, Bern 2003.

Meier-Hayoz, Arthur/Crone, Hans Caspar: Wertpapierrecht, 2. Aufl., Bern 2000.

Meier-Hayoz, Arthur/Forstmoser, Peter: Schweizerisches Gesellschaftsrecht, 9. Aufl.,

Bern 2004.

Meier, Robert: Die Aktiengesellschaft, 3. Aufl., Zürich/Basel/Genf 2005.

Meyer, Max: “Der Aktionärbindungsvertrag als Instrument der Juristichen Praxis”,

ZBJV 136 (2000), s. 421-426.

Merkt, Hanno: Großkommentar, [Bear: Hopt, Klaus/Wiedemann, Herbert.]: Aktiengesetz

Großkommentar, 4. Aufl., §§ 53a-75, Berlin 2008.

Miguel A. Garcia Mateos: Das neue Recht der Namensaktie, Frankfurt am Main 2005.

Mimaroğlu, Sait Kemal: Ticaret Hukuku, C. II, Ticaret Ortaklıkları Hukuku, Ankara

1972.

Moroğlu, “Ticaret Ortaklıklarında Sermaye Olarak Taşınmaz Mal veya Bunun Üzerindeki

Bir Ayni Hakkın Konulması Taahhüdü”, Batider 1969, C. V, S. 2, s. 246-257

(Anılış: Moroğlu, Batider 1969).

Moroğlu, Erdoğan: “Anonim Ortaklığa Sermaye Olarak Taşınmaz Mal veya Üzerindeki

Bir Ayni Hakkın Konulması Taahhüdünün Hukuki Sonuçları ve Yargıtay Kararları”,

Batider 2001, C. XXI, S. 1, s. 5-17 (Anılış: Moroğlu, Batider 2001).

Moroğlu, Erdoğan: “Anonim Ortaklık Genel Kurulunun Toplantıya Daveti Merasimine

Aykırılığın Genel Kurul Kararına Etkisi ve Yargıtay Kararları”, VII. Ticaret Hukuku

ve Yargıtay Kararları Sempozyumu (11-12 Mayıs 1990), Ankara 1990, s. 37-59

[Anılış: Moroğlu, Genel Kurul].

Moroğlu, Erdoğan: “Nama Yazılı Pay Senetlerinin Devri ve Yargıtay Kararları”, Makaleler

C. I, B. 3, İstanbul 2006, s. 262-263 (Anılış: Moroğlu, Nama Yazılı).

Moroğlu, Erdoğan: “Nama Yazılı Pay Senetlerinin Devri”, Makaleler C. I, B. 3, İstanbul

2006, s. 243-271 (Anılış: Moroğlu, Sempozyum).

Şirketler Hukuku

718

Moroğlu, Erdoğan: Türk Ticaret Kanunu Tasarısı-Başlangıç, Ticarî İşletme, Ticaret

Şirketleri ve Son Hükümler’e İlişkin Değerlendirme ve Öneriler, İstanbul 2005.

(Anılış: Moroğlu, Değerlendirme).

Moroğlu, Erdoğan: Türk Ticaret Kanunu’na Göre Anonim Ortaklıkta Genel Kurul Kararlarının

Hükümsüzlüğü, B. 5, Ankara 2014 (Anılış: Moroğlu, Hükümsüzlük).

Moroğlu, Erdoğan: “Anonim Ortaklık Ana Sözleşmesi ve Hukukî Niteliği”, M. Kemal

Oğuzman’ın Anısına Armağan, İstanbul 2000, s. 515-529 (Anılış: Moroğlu, Ana

Sözleşme).

Moroğlu, Erdoğan: Oy Sözleşmeleri, B. 4, İstanbul 2007 (Anılış: Moroğlu, Oy Sözleşmeleri).

Moroğlu, Erdoğan: “Sermaye Piyasası Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu”, Makaleler C.I,

B.3, İstanbul 2006, s. 279-289 (Anılış: Moroğlu, Sermaye Piyasası Kanunu).

Moser, Eduard: Die Ausübung des Aktienstimmrechts nach schweizerischem, sowie

nach deutschem und italienischem Recht, Diss., Zürich 1945.

Narbay, Şafak: Anonim Ortaklıkta Pay Defteri, Ankara 2003.

Narin, Resul: Adi Şirketin Sona Ermesi (BK m. 535-541), Ankara 2010 (Yayımlanmamış

Yüksek Lisans Tezi).

Nilsson, Gül Okutan: “Şirketler Topluluğu”, Bankacılar Dergisi 2011, S. 79, s. 90-103

(Anılış: Okutan, Topluluk-Makale).

Nilsson, Gül Okutan: Türk Ticaret Kanunu Tasarısı’na Göre Şirketler Topluluğu Hukuku,

İstanbul 2009 (Anılış: Nilsson, Topluluk-Tez).

Nilsson, Gül Okutan: Anonim Ortaklıklarda Pay Sahipleri Sözleşmeleri, İstanbul 2004

(Anılış: Nilsson, Pay Sahipleri Sözleşmeleri).

Nomer, Füsun: “Anonim Ortaklıkta Eşit Davranma (Eşit İşlem) İlkesi”, Oğuz İmregün’e

Armağan, İstanbul 1998, s. 469-490 (Anılış: Nomer, Eşit İşlem).

Nomer, Füsun: Anonim Ortaklıkta Paysahiplerinin Sadakat Yükümlülüğü, İstanbul

1999 (Anılış: Nomer, Sadakat).

Nomer, Halûk Nami/Ergüne, Mehmet Serkan: Eşya Hukuku, B. 6, İstanbul 2019.

Obrecht, Peter: Bezugrecht und Vinkulierung, zum Verhältnis zwischen dem Bezugsrecht

der Aktionäre, dem Wandelund Optionsrecht und der Vinkulierung von Namenaktien,

Zürich 1984.

Oertle, Matthias/du Pasquier, Shelby: [Herausgeber Honsell, Heinrich/Vogt, Nedim

Peter/Watter, Rolf] in Basler Kommentar zum Schweizerischen Privatrecht, Obligationenrecht,

Art. 530-1186, 3. Aufl., Basel/Genf/München 2008.

Oğuzman, M. Kemal/Barlas, Nami: Medenî Hukuk, Giriş, Kaynaklar, Temel Kavramlar,

B. 11, İstanbul 2004.

Oğuzman, M. Kemal/Öz, Turgut: Borçlar Hukuku Genel Hükümler, B. 6, İstanbul

2009.

Kaynakça

719

Oğuzman, M. Kemal/Seliçi, Özer/Özdemir-Oktay Saibe: Eşya Hukuku, B. 16, İstanbul

2013.

Öktemer, Semih: “Kooperatif Ortaklığından Çıkarılmaya İtiraz Davası”, AnkBD 1974, S. 3.

Önal, Buket Sayın: Limited Şirketlerde Ortakların Sorumluluğu, Ankara 2007.

Özdamar, Mehmet: “Ticaret Şirketlerine Sermaye Olarak Taşınmazların Taahhüt Edilmesi”,

GÜHFD 2006, C. X, S. 1-2, s. 93-117 (Anılış: Özdamar, Taşınmaz).

Özdamar, Mehmet: Anonim Ortaklıklarının Kendi Paylarını İktisap Etmesi, Ankara

2005 (Anılış: Özdamar, İktisap).

Özenli, Sosyal: Uygulamada Adi Ortaklık ve Neden Olduğu Davalar, Ankara 1988.

Özer, Işık: Türk ve Yabancı Hukuk Sistemlerinde Anonim Şirket Yöneticilerinin Malî

Hakları, Ankara 2013.

Özkorkut, Korkut: Anonim Ortaklıklarda Yönetim Kurulu Kararlarının İptali, Ankara

1996.

Öztan, Fırat: Kıymetli Evrak Hukuku, B. 2, Ankara 1997.

Paslı, Ali: “Yeni Türk Ticaret Kanunu Anonim Ortaklık Hükümlerinin Tanıtılması (II),

YTK Kitap 2-Kısım 4- Bölüm 1 “Kuruluşa İlişkin Sisteme Yönelik Temel Değişiklikler

ve Kuruluş İşlemleri”, Batider 2012, C. XXVIII, S. 2, 141-198 (Anılış: Paslı,

Batider 2012).

Paslı, Ali: Anonim Ortaklık Kurumsal Yönetimi, İstanbul 2004 (Anılış: Paslı, Kurumsal

Yönetim).

Paul, Bürgi/Lukas, Glanzmann: (Stämpflis) Fusiongesetz, Bern 2003.

Pestalozzi-Henggeler, Regula: Die Namenaktie und ihre Vinkulierung, Diss., Zürich

1948.

Philippe, M.Reich: (Stämpflis) Fusiongesetz, Bern 2003.

Poroy, Reha: “Nama Yazılı Hisse Senetlerinin Devri”, İkt. Mal. 1970, S. 2, s. s. 302-306.

Poroy, Reha/Tekinalp, Ünal/Çamoğlu, Ersin: Ortaklıklar ve Kooperatifler Hukuku, B.

9, İstanbul 2003 (Anılış: Poroy/Tekinalp/Çamoğlu-2003)

Poroy, Reha/Tekinalp, Ünal/Çamoğlu, Ersin: Ortaklıklar Hukuku I, Yeniden Yazılmış

13. B., İstanbul 2014 (Anılış: Poroy/Tekinalp/Çamoğlu- C. I).

Poroy, Reha/Tekinalp, Ünal/Çamoğlu, Ersin: Ortaklıklar Hukuku II, Yeniden Yazılmış

13. B., İstanbul 2017 (Anılış: Poroy/Tekinalp/Çamoğlu- C. II).

Pulaşlı, Hasan: “Türk Ticaret Kanunu Tasarısına Göre Şirketler Topluluğunun Temel

Nitelikleri ve Hakim Şirketin Güven Sorumluluğu”, GÜHFD 2007, C. XI, S. 1-2

(İbrahim Ongün’e Armağan), s. 259-277 (Anılış: Pulaşlı, Topluluk).

Pulaşlı, Hasan: “Türk Ticaret Kanunu Tasarısına Göre Anonim Şirketlerde Yöneticilerin

Sorumluluğu”, Ali Naim İnan’a Armağan, Ankara 2009, s. 571-590 (Anılış:

Pulaşlı, Yöneticiler).

Şirketler Hukuku

720

Özkan, Ahmet Fatih: Banka Anonim Şirketinde Asgari Kurucu Ortak Sayısı”, Tüzel

Kişilik Penceresinden Anonim Ortaklık Sempozyumu, MEF Üniversitesi Hukuk

Fakültesi (20-22 Temmuz 2020), İstanbul 2021, s. 499-530.

Pulaşlı, Hasan: “Türk Ticaret Kanunu Tasarısına Göre Birleşmenin Temel Nitelikleri”,

Hüseyin Hatemi’ye Armağan, C. II, İstanbul 2009, s. 1329-1349 (Anılış: Pulaşlı,

Birleşme).

Pulaşlı, Hasan: 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’na Göre Şirketler Hukuku Şerhi, C. I

ve II, Ankara 2011 (Anılış: Pulaşlı, Şerh).

Pulaşlı, Hasan: 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununa Göre Yeni Şirketler Hukuku Genel

Esaslar, Ankara 2012 (Anılış: Pulaşlı, Genel Esaslar).

Pulaşlı, Hasan: Bağlı Nama Yazılı Pay Senetleri, Ankara 1992 (Anılış: Pulaşlı, Bağlı

Nama Yazılı).

Pulaşlı, Hasan: Şirketler Hukuku Temel Esaslar, Adana 2004 (Anılış: Pulaşlı, 2004).

Pulaşlı, Hasan:” Türk Ticaret Kanunu ve Tasarıya Göre Anonim Şirket Genel Kurullarında

Oy Hakkının Kullanılması”, Fikret Eren’e Armağan, Ankara 2006, s. 785-811

(Anılış: Pulaşlı, Oy Hakkı).

Pulaşlı, Hasan: “Anonim Şirketlerde Yönetimde İmtiyaz ve Buna İlişkin Esas Sözleşme

Düzenlemelerinin Anlam ve Etkisi”, Erdoğan Moroğlu’na 65. Yaş Armağanı, İstanbul

1999, s. 5563-592 (Anılış: Pulaşlı, İmtiyaz).

Raiser, Thomas/Veil, Rüdiger: Recht der Kapitalgesellschaften, München 2006.

Salzgeber-Dürig, Erika: Das Verkaufsrecht und verwandte Rechte an Aktien, Zürich

1955.

Sanwald, Reto: Austritt und Ausschluss aus AG und GmbH, Zürich/St. Gallen 2009.

Saraç, Tahir: Anonim Şirketlerde Şarta Bağlı Sermaye Artırımı, Ankara 2009.

Sayın, Hediye Bahar: Pay Sahibi Haklarının Korunması Kapsamında Anonim Şirket

Yönetim Kurulu Kararlarının Butlanı, B. 2, İstanbul 2017.

Schießl, Johann: Die Vinkulierte Namensaktie im deutschen und schweizerischen Recht,

München 1957.

Schnyder, Bernhard/Murer, Erwin, Berner Kommentar Band/Nr. II/3/1, Schweizerische

Zivilgesetzbuch, Das Familienrecht, Das Vormundschaftsrecht, Art. 360-

397 ZGB, Bern 1984.

Schinzler, Veronika: Die teileingezahlte Namensaktie als Finanzierungsinstrument der

Versicherungswirtschaft, Karlsruhe 1999.

Schluep, Walter René: Die wohlerworbenen Rechte des Aktionärs und ihr Schutz nach

schweizerischem Recht, Zürich & St. Galen 1955.

Schmid, Harald: Die Umwandlung von Inhaber- in Namenaktien und umgekehrt einschliesslich

der Vinkulierung und Devinkulierung von Namenaktien nach schweizerischem

und deutschem Recht, Diss., Düsseldorf 1956.

Kaynakça

721

Schrötter, Hans-Jörg: “Die Kapitalbezogene Struktur der Aktiengesellschaft als magische

Grenze aktienrechtlichen Überfremdungsschutzes”, ZRP 1976, Heft 10, s.

242 vd.

Schulthess, Hanspeter: Die Vinkulierte Namenaktie, Basel 1942.

Schweri, René: Die Verpfändung von Namenaktien, Diss., Zürich 1973.

Sevi, Ali Murat: Anonim Ortaklıkta Payın Devri, Ankara 2004.

Siegwart, Alfred: Kommentar zum Schweizerischen Zivilgesetzbuch, V. Band, Obligationenrecht,

Das Obligationenrecht 5. Teil: Die Aktiengesellschaft Art. 620-659,

Zürich 1945.

Splindler, Gerald/Stilz, Eberhard/Cahn, Andreas: Kommentar zum Aktiengesetz, 2.

Aufl., Band 1, München 2010.

Steiger, Fritz: Das Recht der Aktiengesellschaft in der Schweiz, Zürich 1970.

Stoffel, Walter A. (Çev. Ali Çivi): “İsviçre Şirketler Hukukunda Yeni Eğilimler”, İsviçre

Medenî Kanunu ve Borçlar Kanunu’nun Alınışının 80. Yılı Sempozyumu, 28 Nisan

2006, İstanbul 2007, s. 124-139.

Su, Ceren: “Anonim Ortaklık Yönetim Kurulu Kararlarına Karşı Başvuru Yolları”, YÜ-

HFD 2005, C. II, S. 2, s. 215-241.

Susuz, Kağan: “Anonim Şirketlerin Bölünmesinde Pay Sahiplerinin Ayrılma Hakkı”,

LMHD Mayıs 2011, s. 1291-1296.

Şahan, Gökhan: Tapu Sicilinde Kişisel Hakların Şerhi, Ankara 2020.

Şar, Ferda: Anonim Ortaklıklarda Malvarlığının Korunması İlkesi (Yayımlanmamış

Yüksek Lisans Tezi), İstanbul 1995.

Şener, Oruç Hami: Adi Ortaklık, Ankara 2008 (Anılış: Şener, Adi Ortaklık).

Şener, Oruç Hami: Teorik ve Uygulamalı Ortaklıklar Hukuku Ders Kitabı, B. 4, Ankara

2019 (Anılış: Şener, Ortaklıklar).

Şener, Oruç Hami: Yargıtay Kararları Işığında Limited Ortaklıklar Hukuku, Ankara

2017 (Anılış: Şener, Limited).

Şenocak, Kemal: “Anonim Ortaklıkta Iskat Kararının Sonuçları”, GÜHFD 2007,C. XI,

S.1-2, s. 279-296.

Şimşek, Edip: Kooperatif Ortaklıklar, Mevzuat ve Uygulama, Ankara 1981.

Tağsavul, Melis Taşpolat: “Türk Ticaret Kanunu Tasarısı Çerçevesinde Ticaret Şirketlerinde

Şirket Ortaklarının Şahsî Alacaklılarının Durumu”, DEÜHFD 2009 (Bilge

Umar’a Armağan-II), C. 11, s. 1323-1386.

Tandoğan, Halûk: Borçlar Hukuku, Özel Borç İlişkileri, C. I/1, B. 6, Ankara 1988.

Taşdelen, Nihat: Anonim Ortaklıkta Pay Sahipliği Sıfatının Kazanılması, Ankara 2005.

Taşkan, Yusuf Ziya: “Şirketlerde Sermaye Taahhüdünü Yerine Getirmeyenlere Uygulanabilecek

Yaptırımlar”, Yaklaşım 1999, S. 81, s. 140-144.

Tekil, Fahiman: Anonim Şirketler Hukuku, İstanbul 1998.

Şirketler Hukuku

722

Tekinalp, Gülören/Tekinalp, Ünal: “Perdeyi Kaldırma Teorisi”, Reha Poroy’a Armağan,

İstanbul 1995, s. 387-404.

Tekinalp, Ünal: “Anonim Ortaklıklarda Esas Sermayenin Azaltılması Yöntemleri ve Pay

Sahiplerinin Hakları”, İkt. Mal. 1971, C. XVIII, S. 6, s. 430-431 (Anılış: Tekinalp,

Azaltım).

Tekinalp, Ünal: “Genel Kurul Kararlarının Butlanında Anonim Ortaklığa Özgü Sebeplerle

Kabulü İhtiyacı”, Batider 2009 [Reha Poroy’a Armağan Sayısı] , C. XXV, S. 4,

s. 5-16 (Anılış: Tekinalp, Butlan).

Tekinalp, Ünal: “Nama Yazılı Kaydî Payların Devrinde Merkezî Kayıt Kuruluşunun Kayıtlarının

Etkisi ve Niteliği”, Tahir Çağa’nın Anısına Armağan, İstanbul 2000 (Anılış:

Tekinalp, Merkezi Kayıt).

Tekinalp, Ünal: “Türk Ticaret Kanunu Tasarısı’nın Şirketler Topluluğuna İlişkin Düzenlemesinde

Kontrol İlkesi”, Hüseyin Hatemi’ye Armağan, C. II, İstanbul 2009,

s. 1543-1556 (Anılış: Tekinalp, Kontrol).

Tekinalp, Ünal: Anonim Ortaklıkta Yeni Bağlam Sisteminin Esasları (Pay Defteri Hukuku

ile), İstanbul 2012 (Anılış: Tekinalp, Bağlam).

Tekinalp, Ünal/Çamoğlu, Ersin: Açıklamalı, Notlu ve Karşılaştırmalı, 6102 sayılı Yeni

Türk Ticaret Kanunu ve Ticarî Mevzuat, B. 13, İstanbul 2011.

Tekinalp, Ünal: Yeni Anonim ve Limited Ortaklıklar Hukuku ile Tek Kişi Ortaklığının

Esasları, B. 2, İstanbul 2011. (Anılış: Tekinalp, Tek Kişi Ortaklığı).

Tekinalp, Ünal: “Anonim Ortaklık Payının Alım, Önalım, Geriye Alım ve Benzeri Haklara

Konu Olması”, Medenî Kanun 50. Yıl Sempozyumu, İstanbul 1978, s. 345-

357. (Anılış: Tekinalp, Önalım).

Tekinalp, Ünal: Sermaye Ortaklıklarının Yeni Hukuku, B. 4, İstanbul 2013.

Tekinay, Selahattin/Akman, Sermet/Burcuoğlu, Halûk/Altop, Atilla: Borçlar Hukuku

Genel Hükümler, B. 7, İstanbul 1993.

Teoman, Ömer: “Türk Ticaret Kanunu Tasarısına Göre Anonim Ortaklıkta Oy Hakkı”,

Batider 2009, C. XXV, S. 3, s. 5-24 (Anılış: Teoman, Oy).

Teoman, Ömer: “Yeni Ticaret Kanunu’nun Pay Senetlerini Halka Arz Eden Bir Anonim

Ortaklığın Kurucu İntifa Senetlerinin İptal Edilmesini Öngören Düzenlemesi”,

Batider 2011, C. XXVII, S. 2, s. 5-12 (Anılış: Teoman, Batider 2011).

Topaloğlu, Mustafa: “Sermaye Şirketlerinde Tüzel Kişilik Perdesinin Kaldırılması ve

Bu Konuda Türk Ticaret Kanunu Tasarısında Getirilen Hükümler,” Fırat Öztan’a

Armağan, C. II, Ankara 2010, s. 2083-2103.

Trüeb, Hans: Die Eigentumsübertragung an vinkulierten Namenaktien und Anteilen

der Gesellschaft mit beschränkter Haftung, Diss., Bern 1947.

Turan, Gökçen: Anonim Ortaklıkların Kendi Paylarını İktisabının Genel Esasları, Ankara

2018.

Kaynakça

723

Türk, Hikmet Sami: “Anonim Şirket Nizamname-i Dahilîsi”, Tuğrul Ansay’a Armağan,

Ankara 2006, s. 393-430.

Türk, Mehmet Cemil: Anonim Şirketlerde Genel Kurul Kararlarının İptali, Ankara

2019.

Uygur, Turgut: Açıklamalı-İçtihatlı Borçlar Kanunu, Sorumluluk ve Tazminat Hukuku,

C. 8, Ankara 2003.

Uzel, Necdet: 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu’na

Göre Anonim Ortaklıkta Esas Sözleşmesel Bağlam, İstanbul 2013.

Ülgen, Hüseyin (Teoman, Ömer/Helvacı, Mehmet/Kendigelen, Abuzer/Kaya, Arslan/

Nomer Ertan, N. Füsun): Ticarî İşletme Hukuku, B. 4, İstanbul 2015 (Anılış:

Ülgen, Ticari İşletme Hukuku).

Ülgen, Hüseyin: “Anonim Ortaklıklarda Nama Yazılı Pay Senetlerinin («Ciro» Yerine)

Ayrı Bir Temlikname ile Devri Caiz Midir”, İkt. ve Mal. 1980, C. XXVII, S. 1, s. 18-25.

Ülgen, Hüseyin: Türk Ticaret Kanunu’na Göre Anonim Ortaklığın Kuruluştan Sonra

Malvarlığı Değerlerini Devralması, İstanbul 1969.

Ünal, Mücahit: Sermaye Piyasası Araçlarının Kaydileştirilmesi, Ankara 2011.

Ünal, Oğuz Kürşat: “Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu’nda Hisse Senetleri”,

Erdoğan Moroğlu’na 65. Yaş Armağanı, İstanbul 1999, s. 691-742.

Von Büren, Roland/Stoffel, Walter/Weber, Rolf: Grundriss des Aktienrechts, 2. Aufl.,

Zürich/Basel/Genf 2007.

Von Greyerz, Christoph: Die Aktiengesellschaft, Schweizerische Privatrecht (VIII/2),

Basel und Frankfurt am Main 1982.

Von Planta, Thomas: Der Schutz der Aktionäre bei der Kapitalerhöhung, Basel Frankfurt

am Main 1992.

von Salis, Ulysses: Fusiongesetz, Zürich 2004.

Von Büren, Roland/Stoffel, Walter/Weber, Rolf: Grundriss des Aktienrechts, 3. Aufl.,

Zürich/Basel/Genf 2011.

Walter Höllein: Grundlose Verweigerung der Zustimmung bei der Veräußerung “vinkulierter”

Aktien: Hat der betroffene Aktionär ein Kündigungs- oder Austrittsrecht,

Frankfurt 1935.

Wenger, C. Christian: Das Bedingte Kapital im schweizerischen Aktienrecht, Zürich

1996.

Widmer, Niklaus Carl: Die Abspaltung der Aktionärrechte, Diss., St.Gallen 1968.

Wieland, Alfred: “Nochmals zur Übertragungsform unverurkundeter Aktienrechte”,

SAG 23 (1950/51), s. 217 vd. (Anılış: Wieland, SAG 23).

Wieland, Alfred: “Zur Übertragbarkeit und Übertragungsform unbeurkunder AktienŞirketler

Hukuku

724

rechte und von Aktienanrechten”, SAG 21 (1948/49), s. 141-156. (Anılış: Wieland,

SAG 21).

Wohlmann, Herbert: Die Treuepflicht des Aktionärs, Diss., Zürich 1968.

Würzer, Walter: Die Zuordnung der Rechte aus gespaltenen Aktien, Ein Beitr. zur Lehre

von der Übertragung vinkulierter Namenaktien, Diss., Bern & Stuttgart 1982.

Vuraloğlu, Tuğba Semerci: Sermaye Piyasası Kanunu’na Göre Anonim Ortaklıkta Ayrılma

Hakkı, İstanbul 2018.

Yanlı, Veliye: “Anonim Ortaklıklarda Kârın Tamamen Devrine İlişkin Bir Tasarruf Yapılabilir

Mi?”, İÜHFM 1997, C. LV, S. 4 (Orhan Münir Çağıl’a Armağan Sayısı),

s. 201-216.

Yasaman, Hamdi: Menkul Kıymetler Borsası Hukuku, İstanbul 1992.

Yavuz, Cevdet: “Anonim Ortaklıklarda Kuruluştan Sonra Devralma”, İÜHFM 1984, C.

L, S. 1-4, s. 397-398.

Yıldız, Burçak: “TTK Tasarısı’nda Şirketlerin Ehliyeti ve Bu Bağlamda TTK m. 137 Hükmündeki

“Ultra Vires” Sınırlamasının Yerindeliğinin Değerlendirilmesi”, AÜHFD

2005, C. 55, S. 1, s. 321-353. (Anılış: Yıldız (Burçak), AÜHFD 2005).

Yıldız, Burçak: “Ultra Vires İlkesinin Kaldırılmasının Ardından İşletme Konusu Unsuru

ve Ticaret Şirketlerinin İşletme Konusu Dışındaki İşlemlerinin Hukukî Niteliği”,

Batider 2011, C. XXVII, S. 3, s. 111- 134 (Anılış: Yıldız (Burçak), Batider 2011).

Yıldız, Şükrü: Anonim Ortaklıkta Pay Sahipleri Açısından Eşit İşlem İlkesi, Ankara 2004.

(Anılış: Yıldız (Şükrü), Eşit İşlem).

Yıldız, Şükrü: Türk Ticaret Kanunu Tasarısına Göre Limited Şirketler Hukuku, İstanbul

2007 (Anılış: Yıldız, (Şükrü), Limited).

Yongalık, Aynur: “Türk Ticaret Kanunu Tasarısı’na (m. 124-133) Türk Ticaret Kanunu

(m. 136-145) ile Karşılaştırmalı Bakış ve Değerlendirme”, Batider 2010, C. XXVI,

S. 1, 83-91 (Anılış: Yongalık, Batider 2010).

Yongalık, Aynur: Adi Şirkette Sermaye Payı, Ankara 1991 (Anılış: Yongalık, Sermaye

Payı).

Yongalık, Aynur: Şahıs Şirketlerinde Ortak Davası (Actio Pro Socio), Ankara 2010

(Anılış: Yongalık, Actio Pro Socio).

Zobl, Dieter: Berner Kommentar, Bd. IV/2/5/2, Das Fahrnispfand (mit kurzem

Überblick über das Versatzpfand), Art. 888-915 ZGB, 2. Aufl., Bern 1996.

Yorum Yap

Lütfen yorum yazmak için oturum açın ya da kayıt olun.
Etiketler: Şirketler Hukuku
İlgili Yayınlar