Sorularla Konkordato (Adi Konkodato)

Yayınevi: Yetkin Yayınları
Yazar: Habip AKTAŞ
ISBN: 9786050512359
80,75 TL 95,00 TL

Adet

 
   0 yorum  |  Yorum Yap
Kitap Künyesi
Yazar Habip AKTAŞ
Baskı Tarihi 2022/06
Baskı Sayısı 1
Boyut 16x24 cm (Standart Kitap Boyu)
Cilt Karton kapak
Sayfa Sayısı 198

Sorularla Konkordato (Adi Konkodato)

Av. Habip AKTAŞ


  • Güncel Yargı Kararları
  • Öğretideki Görüşler
  • Uygulama Örnekleri
  • İlgili Mevzuat

İÇİNDEKİLER

ÖNSÖZ ..........................................................................................................5

İÇİNDEKİLER .............................................................................................9

GİRİŞ ...........................................................................................................13

1. Kimler konkordato talebinde bulunabilir?..........................................14

2. Konkordato taleplerinde görevli ve yetkili mahkeme hangisidir?......18

3. Konkordato talebinde mahkemeye sunulması gereken zorunlu

belgeler nelerdir? ................................................................................23

4. Konkordato talep edilirken ne kadar gider avansı yatılır ve bu avans

ne zaman iade edilir? ..........................................................................30

5. Geçici mühlet nedir ve hangi sonuçları doğurur?...............................32

6. Geçici mühlet kararı nerelere bildirir ve bu mühlete karşı hangi yola

başvurulabilir? ....................................................................................38

7. Konkordato mühleti içinde borçluya karşı icra takibi yapılabilir

mi? ......................................................................................................41

8. Konkordato mühleti içinde borçluya karşı, işçilik alacaklarına ilişkin

icra takibi yapılabilir mi?....................................................................43

9. Ücret Garanti Fonu’nun konkordatodaki önemi nedir? ......................45

10. Konkordato mühleti öncesinde veya mühlet içinde doğmuş kira

alacaklarına ilişkin icra takibi yapılabilir mi? Borçlunun mühlet içinde

taşınmazdan tahliyesi istenebilir mi?..................................................46

11. Konkordato mühleti içinde 6183 sayılı Amme Alacakları Tahsil Usulü

Hakkında Kanun’a ilişkin kamu alacakları için icra takibi yapılabilir

mi? ......................................................................................................48

12. Konkordato mühleti içinde borçluya karşı rehinli alacaklara ilişkin

icra takibi yapılabilir mi?....................................................................49

13. Konkordato mühleti verilmesinin borçlunun tarafı olduğu davalara

etkisi nedir?.........................................................................................51

14. Konkordato mühletinden önce uygulanan haciz ve muhafaza

işlemlerine konkordato mühletinin etkisi nedir? ................................52

12. Konkordato mühleti içinde borçluya karşı ihtiyati haciz ve ihtiyati

tedbir kararı verilebilir mi?.................................................................54

10

15. Konkordato mühleti içinde borçluya haciz ihbarnamesi ve haciz

müzekkeresi gönderilebilir mi, mühlet öncesinde gönderilen haciz

ihbarnamesi ve haciz müzekkeresi için ödeme yapılabilir mi? ..........55

16. Konkordato mühleti içinde teminat mektupları nakde çevrilebilir

mi? ......................................................................................................58

17. Konkordato mühleti içinde borçlunun yapamayacağı işlemler

nelerdir? ..............................................................................................62

18. Konkordato mühleti alan borçlu kamu ihalelerine katılabilir mi? ......63

19. Konkordato mühleti alan borçluya kefil olanlara ve rehin veren

üçüncü kişilere karşı icra takibi yapılabilir mi?..................................65

20. Konkordato mühleti içinde zamanaşımı ve hak düşürücü süreler işler

mi? ......................................................................................................68

21. Konkordato mühleti verildikten sonra borçlu adına karşılıksız çek

keşide etmekten dolayı ceza verilebilir mi?........................................69

22. Kesin mühlet nedir ve hangi sonuçları doğurur? ................................73

23. Konkordato komiseri kimdir ve kimler konkordato komiseri olarak

atanabilir? ...........................................................................................76

24. Konkordato komiserinin işlemlerine karşı hangi yola

başvurulabilir? ....................................................................................80

25. Konkordato komiserinin görevleri ve yükümlülükleri nelerdir? ........81

26. Konkordato komiserinin hukuk, cezai ve disiplin sorumluluğu var

mıdır?..................................................................................................84

27. Konkordato komiserinin alacak bildirim ilanından sonra bildirilen

alacaklar hakkında ne yapması gerekir? Konkordato komiserinin bu

alacakların varlığı hakkında karar verme yetkisi var mıdır? ..............86

28. Alacaklılar kurulu ne zaman ve hangi hallerde oluşturulur? ..............88

29. Alacaklılar kurulu kimlerden oluşur, bu kurulun görevleri ve yetkileri

nedir? ..................................................................................................90

30. Alacaklıların alacaklarını alacak bildirim ilanı süresi içinde

bildirmemelerinin yahut geç bildirmelerinin sonuçları nedir?............91

31. Konkordato projesinin tasdiki için gerekli karar nisabı nedir?...........94

32. Toplantıda kimler oy kullanamaz? .....................................................97

33. Konkordatonun tasdik şartları nelerdir? ...........................................100

34. Konkordato tasdik yargılamasında dikkat edilmesi gereken hususlar

nelerdir? ............................................................................................104

35. Konkordatonun tasdik kararına karşı kimler ne kadar sürede kanun

yoluna başvurabilir?..........................................................................111

11

36. Çekişmeli alacak nedir ve bu alacaklar için hangi yola

başvurulabilir? ..................................................................................112

37. Asliye ticaret mahkemesi konkordato sürecinde hangi hallerde iflasa

karar verir?........................................................................................115

38. Konkordato sürecinde asliye ticaret mahkemesinin hangi kararlarına

karşı kanun yoluna başvurulamaz?...................................................117

39. Konkordatonun feshine hangi hallerde karar verilebilir?

Konkordatonun feshinin sonuçları nedir?.........................................119

a) Konkordatonun kısmen feshi......................................................120

b) Konkordatonun tamamen feshi:..................................................121

40. Konkordato projesinin tasdiki kararından sonra asliye ticaret

mahkemesi tarafından verilen tedbirlerin durumu ne olacaktır? ......122

41. Yabancı para alacaklarının konkordatodaki durumu nedir? .............124

42. Konusu para alacağı dışındaki alacakların konkordatodaki durumu

nedir? ................................................................................................125

43. Konkordatonun tasdiki sonrası rehinli alacaklıların durumu ne

olacaktır? ..........................................................................................126

44. Konkordatoda takas mümkün müdür?..............................................131

45. Konkordato mühleti içinde finansal kiralama sözleşmelerinden

kaynaklı alacaklar için icra takibi yapabilir mi?...............................133

46. Konkordatoda üçüncü kişinin verdiği rehin alacağının niteliği ve

takipteki önemi nedir? Rehine karşı rehnin paraya çevrilmesi yoluyla

icra takibi yapılabilir mi?..................................................................136

47. Konkordato talebini inceleyen mahkemenin iflas kararı vermesi

üzerine yapılacak işlemler nelerdir? .................................................139

48. Mühlet içinde komiser izniyle doğan borçların önemi nedir? ..........142

49. Konkordato talebinin kabulü ile reddi ve borçlu hakkında verilen iflas

kararına karşı kimler hangi sürede kanun yoluna başvurabilir? .......144

a. Konkordato talebinin kabulü (tasdik) kararı açısından...............144

b. Konkordato talebinin reddi ve borçlunun iflasına karar verilmesi

açısından.....................................................................................145

50. Konkordato talebinden feragat mümkün müdür? .............................145

51. Kayyım ne zaman atanır, kimlerden seçilir, ücretini kim takdir eder,

sorumluluğu var mıdır?.....................................................................146

52. Konkordatoda iptal davası (İİK m. 277 vd.) açılabilir mi?...............148

KAYNAKÇA.............................................................................................195

Konkordato, iflas hukuku gibi ülkenin içerisinde bulunduğu ekonomik durumla birebir bağlantılıdır. Son beş yılda ülke ekonomisinde döviz kurunda

yaşanan büyük yükseliş, enflasyonun çift hanelere gelmesiyle birlikte konkordatoya ilişkin değişiklik yapılması ve konkordatonun işlevsel hale getirilmesi

ülkemiz için zorunluluk haline gelmiştir. Fakat halen konkordato uygulanmasında büyük sorunlar yaşanmaktadır.

Uygulamada yaşanan sorunların temel nedenleri konkordato alanında akademik çalışmaların çok az olması, içtihatların farklılık göstermesi, yerel mahkeme hakimlerinin ve komiserlerin konkordato alanında yeterli bilgi birikime

sahip olmamalarıdır.

Ülkemizde yaşanan ekonomik sıkıntılar neticesinde artan konkordato taleplerinin amacına ulaşabilmesi, yani alacaklının alacağına kavuşabilmesi için

sadece yukarıda bahsettiğimiz hususlar yeterli değildir. Konkordato talep edenin ve vekilinin; alacaklılara, borçlunun iyi niyetini açık bir şekilde izah etmeli

ve konkordato mühletinde yapılan işler hakkında mutlaka bilgi vermelidir.

Aksi halde konkordato sadece belirli süreli geçici koruma olarak kalacak, nisap sağlanamayacak ve konkordato sürecinden beklenen faydaya da ulaşılamayacaktır.

Netice itibariyle bu kitapta, adi (iFlas dışı) konkordatoda yaşanan sorunlar

net, kronolojik bir sıra ile güncel kararlar ışığında hazırlanmıştır. Kitabın tüm

hukukçulara faydalı olmasını diliyorum.

Akil, Cenk : Sorularla Konkordato Hukuku,

Ankara 2020.

Akkaya, Tolga : Konkordatonun Tasarrufun İptali Davasına Etkisi, (YBÜHFD,

Y. 2021, S. 1, s. 221-252).

Akyürek, Ayhan/

Akyürek, Remziye : Konkordato Hukuku, Ankara

2019.

Altay, Sümer/Eskiocak, Ali : Konkordato ve Yeniden Yapılandırma Hukuku, İstanbul 2019.

Arslan, Ramazan : Borçlunun Üçüncü Kişilerde Bulunan Mal ve Alacaklarının Haczi,

(Recai Seçkin’e Armağan, Ankara

1974).

Bal, Nurullah : Adi Konkordato Çerçevesinde

“Kayyım”, (NEÜHFD, C. 4, S. 2,

Y. 2021).

Bilgen, Mahmut : Konkordato İflas ve Yargılama

Usulleri, Ankara 2020.

Budak, Tamer/Benk, Serkan : Kamu Alacağı: Hukuki Bir Değerlendirme, (Business and Economics Research Journal Volume

2, Number 2, 2011).

Börü, Levent : Adi Konkordatoda Alacaklılar

Kurulu, (İÜHFD, Y. 2018, C. 9).

Canbolat, Ferhat : Banka Garantisinde Savunma

İmkânları ve İhtiyati Tedbirler,

Ankara 2009.

196

Deliduman, Seyithan : İflasın Ertelenmesi Davalarında

İİK 89. Maddenin Uygulanma Biçimi Üzerine Düşünceler, (İBD.

C. 81, S. 6, Y. 2007).

Doğan, Emsalgül : Konkordatonun Tasdiki Yargılaması, Ankara 2020.

Gündoğan Kırmızıtaş, Türkan : 6361 Sayılı Finansal Kiralama,

Faktoring ve Finansman Şirketleri

Kanunu’na Göre Finansal Kiralama Sözleşmesi, Ankara 2017.

Gürdoğan, Burhan : İflas Hukuku Dersleri, İflas

/Konkordato/İptal Davaları, Ankara 1966.

Kale, Serdar : 7101 Sayılı İcra ve İflas Kanununda Değişiklik Yapılmasına

Dair Kanun Çerçevesinde İflas

Dışı Adi Konkordato, (İMÜHFD,

Dergisi 5 (1), Bahar 2018).

Kale, Serdar : Sorularla Konkordato (İflas Dışı

ve İflas İçi Adi Konkordato), İstanbul 2017.

Karakehya, Hakan/

Boran Güneysu, Nilüfer : Konkordatonun, Çekle İlgili

“Karşılıksızdır” İşlemi Yapılmasına Sebebiyet Verme Suçundan

Kaynaklı Cezaî Sorumluluğa Etkisi, (AHBÜHFD, C. XXIII, Y.

2019).

Kayık Aydınalp, Aslıhan : Konkordatonun İşçilik Alacakları ve İş Sözleşmeleri Üzerine

Yansıması, (DEÜHFD, C. 21, S.

2, 2019).

Kuru, Baki : İcra ve İflas Hukuku El Kitabı,

Ankara 2013.

Kuru, Baki : İcra ve İflas Hukuku, C. 3, İstanbul 1993.

197

Kuru, Baki : İcra ve İflas Hukuku, C. 4, İstanbul 1997.

Öztek, Selçuk/

Budak, Ali Cem/

Tunç Yücel, Müjgan/

Yeşilova, Bilgehan/

Kale, Serdar : Yeni Konkordato Hukuku (7101

ve 7155 sayılı Kanunlarla Değişik

İcra ve İflas Kanunu m. 285-309

Şerhi), Ankara 2019.

Oskay Mustafa/Koçak, Coşkun/

Deynekli, Adnan/Doğan, Ayhan : İİK Şerhi, C. 5, Ankara 2007.

Pekcanıtez, Hakan/

Erdönmez, Güray : 7101 Sayılı Kanun Çerçevesinde

Konkordato, İstanbul 2018.

Postacıoğlu, İlhan E. : İflas Hukuku Esasları C. 1 Konkordato, İstanbul 1949.

Sarıhan, Banu Bilge : Konkordatonun Kira Sözleşmelerine Etkisi, (NEÜHFD, C. 3, S.

1, 2020).

Sarısözen, Serhat : Konkordato, Ankara 2021.

Tanrıver, Süha : Konkordato Komiseri, Ankara

1993.

Taşpınar Ayvaz, Sema : Adi Konkordato Hakkında İcra

ve İflas Kanunu‘nda Yapılan Değişiklikler, (BATİDER, Aralık,

2003, S. 2, S. 64).

Topuz, Murat : 6361 Sayılı Finansal Kiralama,

Faktoring ve Finansman Şirketleri

Kanunu Çerçevesinde Finansal

Kiralama Sözleşmesi, Ankara

2013.

Uyar, Talih : Borçlunun Üçüncü Kişilerdeki

Kıymetli Evraka Bağlanmamış

Olan Mal, Hak Ve Alacaklarının

198

Haczi, (Muhittin Alam Armağanı,

DEÜHFD, İzmir 1983).

Uyar, Talih : Kesin Konkordato Mühletinin

‘Alacaklılar Bakımından’ Sonuçları (İİK m. 294), (ABD, 2019/2,

s. 151-175).

Uyar, Talih : Yeni Konkordato Hukukumuzun

Temel İlkeleri, (www.euyar.com).

Ünal Kaya, Hilal : Konkordato Mühlet Sürelerinde

Teminat Mektuplarının Paraya

Çevrilmesi Meselesi, (DEÜHFD,

C. 23, S. 2, 2021).

Üstündağ, Saim : İflas Hukuku (İflas, Konkordato,

İptal Davaları), İstanbul 2009.

https://www.iskur.gov.tr/is-arayan/issizlik-sigortasi/ucret-garantifonu

Yorum Yap

Lütfen yorum yazmak için oturum açın ya da kayıt olun.
İlgili Yayınlar