Konkordato ve Konkordato Alacakları Toplantısı (Uygulamalı)

Yayınevi: Yetkin Yayınları
Yazar: Abdulkadir BOZDOĞAN
ISBN: 978605050506099
Stok Durumu: Stokta var
51,00 TL 60,00 TL

Adet

 
   0 yorum  |  Yorum Yap
Kitap Künyesi
Yazar Abdulkadir BOZDOĞAN
Baskı Tarihi 2020/06
Baskı Sayısı 1
Boyut 16x24 cm (Standart Kitap Boyu)
Cilt Karton kapak

Konkordato ve Konkordato Alacakları Toplantısı (Uygulamalı)

Abdulkadir BOZDOĞAN

2020/06 1. Baskı, 244 Sayfa

ISBN 978-605-05-05-0609-9

İÇİNDEKİLER

ÖNSÖZ 7

GİRİŞ 15


I. BÖLÜM

GENEL OLARAK KONKORDATO

Konkordatonun Tanımı 17

Konkordato ile İlgili Hükümlerde Değişiklik Yapılmasının Amacı 18

Konkordato Türleri 19

Konkordato Talebi ve Talep Edebilecek Kişiler 20

Görevli ve Yetkili Mahkeme 21

Konkordato Talebi ve Talebe Eklenecek Belgeler 21

Geçici Mühlet 25

Kesin Mühlet 27

Alacaklılar Kurulu 28

Kesin Mühletin Alacaklılar Bakımından Sonuçları 30

Kesin Mühletin Borçlu Bakımından Sonuçları 32

Kesin Mühletin Sözleşmeler Bakımından Sonuçları 33

Konkordatoda Faiz İşlemleri 33

Alacaklılar Toplantısı 34

Konkordato Yargılaması 34

Konkordatonun Tasdik Şartları 35

Konkordato Çoğunluk Şartı 36

Konkordatonun Hükümleri 36

II. BÖLÜM

KONKORDATO KOMİSERİ

Konkordato Komiserinin Görev ve Yetkileri 39

Geçici Mühlet Sürecinde Konkordato Komiserinin

Görevleri 39

Kesin Mühlet Sürecinde Konkordato Komiserinin

Görevleri 40

Konkordato Komiserinin İİK’nin 290’ıncı Maddesinde Belirtilen Yapısı ve Görevleri 42

Konkordato Projesi Sürecinde Komiserin Görevleri 44

Konkordato Komiserinin Nitelikleri 45

Konkordato Komiserinin Yasaklılık Sebepleri ve

Yasak İşler 46

Konkordato Komiserliğinden Kaçınma ve

Ayrılma Sebepleri 46

Konkordato Komiserinin Yükümlülükleri 47

Konkordato Komiserinin Bilgi ve Belge Temini ile

İletişimi 48

Konkordato Komiseri Sicili 48

III. BÖLÜM

KONKORDATO KOMİSERİNİN FAALİYETLERİ

Komiser Görevlendirilmesinde Dikkat Edilecek Hususlar 49

Konkordato Komiserinin Göreve Başlaması 50

Konkordato Komiserinin Görev Veren Mahkemeye Karşı Sorumlulukları 57

Konkordato Komiserinin Borçlu Şirketteki Faaliyetleri 58

Konkordato Komiserinin Alacaklılara Karşı Faaliyetleri 59

Komiserin Ajandası 60

Konkordatoda Süreler 62

IV. BÖLÜM

KONKORDATO ALACAKLILAR TOPLANTISI

Genel Olarak Toplantı 67

Toplantıdan Önce Yapılacak Faaliyetler 69

- Defter Tutulması ve Rehinli Mallarının Kıymet Takdiri 69

- Geçici Mühlet Sonrası Mahkemeye Verilen

Envanter Tespit Raporu 72

- Alacaklılar Kurulu Oluşturulması ve Toplantıları 74

- Alacaklıların Alacaklarını Bildirmesi ve

Alacak Kaydı Yaptırmaya Davet 77

- Alacaklar Hakkında Borçlunun Beyana Daveti 82

- Alacak Bildirimine Konkordato Talep Eden

Borçlunun İtirazı 83

- Toplantı Yapılacak Yer ve Salonun Belirlenmesi 87

- Toplantı Yapılması ile İlgili Komiserlik Kararı 87

- Alacak Toplantısına Davet İlanları ve Alacaklılara Çağrı/Bildirme Mektupları 88

- Alacaklılar Toplantısının Yapılacağına İlişkin

Mahkemeye Verilecek Bilgilendirme Yazısı 89

- Konkordato Alacaklılar Toplantısı İçin Alınması

Gereken Güvenlik vb. Tedbirler 90

- Konkordato Alacaklılar Toplantısı Hazirun Cetvelinin Hazırlanması 91

Toplantı Sırasında Yapılacak Faaliyetler 92

- Alacaklılara Sunulacak Faaliyet Raporu 92

- Alacaklılar Toplantısı Görüşmeleri 116

- Alacaklılar Toplantı Tutanaklarının Düzenlemesi 117

- Konkordato Alacaklılar Toplantısında Oy Kullanma

Şekli ve Zamanı 121

Toplantı Sonrasında Yapılacak Faaliyetler 128

- Alacaklılar Toplantısı Sonrası Komiser Tarafından Mahkemeye Sunulacak Rapor 128

- Alacaklılar Toplantısı Sonrası Yapılan Duruşma 130

- Konkordato Projesinin Tasdik Şartları 131

- Konkordatonun Tasdik Talebinin Reddi 132

- Konkordatonun Tasdik Kararı 133

- Konkordatonun Tasdik Edilmemesi ve Borçlunun İflası 134

- Konkordato Tasdik Kararına Karşı Kanun Yolları 135

- Çekişmeli Alacaklar Hakkında Dava 135

- Konkordatonun Hükümleri 136

- Konkordatonun Sonuçlanmayan Takiplere Etkisi 137

- Konkordato Haricinde Yapılan Vaatler 137

- Konkordatonun Kısmen Feshi 138

- Konkordatonun Tamamen Feshi 138

- Harçtan ve Vergiden İstisna 139

- İflastan Sonra Konkordato 140

V. BÖLÜM

MALVARLIĞININ TERKİ SURETİYLE KONKORDATO

- Genel Olarak Mal Varlığının Terki Suretiyle

Konkordato 143

- Mal Varlığının Terki Suretiyle Konkordatonun

Zorunlu İçeriği 144

- Mal Varlığının Terki Suretiyle Konkordatonun

Tasdikinin Sonuçları 144

VI. BÖLÜM

KONKORDATO UYGULAMASINDA KULLANILAN

BELGELER VE ÖRNEKLERİ

Dava Dilekçesi ve Örneği 147

Geçici Mühlet Mahkeme Kararı ve Örneği 153

Geçici Mühlet Uzatımı Talebi ve Komiser Beyanı

Örnekleri 156

Geçici Mühlet Uzatımı Mahkeme ve Kararı 159

Kesin Mühlet Mahkeme Kararı ve Örneği 161

Alacaklılar Kurulu Oluşturulmasına İlişkin

Mahkeme Kararı ve Örneği 163

Kesin Mühlet Uzatımı Talebi ve Örneği 167

Kesin Mühlet Uzatımı Mahkeme Kararı ve Örneği 169

Konkordato Tasdik Kararı ve Örneği 172

Covit-19 Salgını Nedeniyle Duran Sürenin Konkordato Mühletine Eklenmesi Mahkeme Kararı Örneği 176

VII. BÖLÜM

KONKORDATO İLE İLGİLİ YASAL DÜZENLEMELER

2004 Sayılı İcra ve İflas Kanunu 181

Konkordato Talebine Eklenecek Belgeler Hakkında Yönetmelik 208

Konkordato Komiserliği ve Alacaklılar Kuruluna

Dair Yönetmelik 213

Konkordato Komiserliği Temel Eğitiminin Usul ve

Esaslarına Dair Genelge 222

Konkordato Gider Avansı Tarifesi 227

6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunun 376’ncı Maddesinin Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ 229

Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumundan Kurul Kararı 234

Konkordato Müessesinin Şüpheli Alacak Karşılığı

Uygulaması Karşısındaki Durumu Hk. 239


KAYNAKÇA 245Bu kitabı, sadece konkordatoyu anlatmak için değil, yargılama sırasında konkordato projesinin kabulü ve reddi kararlarına esas alınacak “Konkordato Alacaklılar Toplantı”larında uygulamada yaşanan zorlukların çözümüne katkıda bulunması düşüncesi ile tasarladım. Biliyorum, bu konuda yeknesaklığı sağlamak oldukça güç olsa da denemeye değer buldum ve yazmaya karar verdim.

Kitapta, teorik bilgiler yerine, uygulamaya dönük çalışmalar örnekleriyle anlatılmaya çalışılmıştır. Zira teorik çalışmalar üniversitedeki akademisyenlerin işidir. Konkordato konusunda son zamanlarda çok sayıda kitabın yazıldığını; birçok konuda içtihatlarında bulunmaması sebebiyle farklı farklı uygulamaların ortaya çıkmakta olduğunu görüyoruz.

Bilindiği üzere, İİK’nin 178’inci – 179’uncu maddelerinde düzenlenmiş olan ve 2003 yılından bu tarafa uygulanan “İflasın Ertelenmesi” kurumu hem alacaklıların hem de borçlunun hak ve menfaatlerini yeterli bir şekilde koruyamadığı gerekçesi ile yürürlükten kaldırılmıştır. Bunun yerine borçlunun, borçlarını ödeyemez duruma (acze) düştüğü veya süresinde borcunu ödemeyeceğinin belli olduğu zamanda, kendisinin yahut alacaklısının/alacaklılarının mahkemeye başvurarak iflastan kurtulması için planlanan bir yapılandırma faaliyeti olarak 7101 sayılı İcra ve İflas Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ile “konkordato” uygulamaya konulmuştur.

Konkordatoyu hukuk sistemimizde düzenleyenlerin amacı; borçlu ve alacaklılarını bir masada eşit olarak buluşturup anlaşmalarını ve söz konusu anlaşmanın mahkemece tasdikini sağlamaktır.

Bu kitabın, borçlu ve alacaklılar bir araya geldiğinde yaşanacak sorunların uygulamada ne şekilde çözüleceği konusunda yardımcı olması; yanı sıra konkordato komiserlerinin, borçlu ve alacaklı vekillerinin görevlerini ifa ederken yararlanacağı bir kaynak olarak kullanılması amaçlamıştır.

Kitabın birinci bölümünde “Genel Olarak Konkordato”, ikinci bölümünde “Konkordato Komiseri”, üçüncü bölümünde “Konkordato Komiserinin Faaliyetleri”, dördüncü bölümünde “Konkordato Alacaklılar Toplantısı”, beşinci bölümde “Malvarlığının Terki Suretiyle Konkordato” altıncı bölümde “Konkordato Uygulamasında Kullanılan Belgeler ve Örnekleri” yedinci bölümde ise “Konkordato ile ilgili Yasal Düzenlemeler” yer almaktadır.

Kitabın hazırlanması sırasında yardımlarını esirgemeyen Yargıtay Onursal Üyesi Gültekin Nazlıoğlu ile kitabımın yayımlanmasında büyük destekleri olan Yetkin yayınevinin yöneticilerine ve çalışanlarına sonsuz teşekkürlerimi sunarım.

Ne kadar özverili çalışılmış olsa da okurken bazı hatalarla karşılaşabilirsiniz. Tüm noksanlık ve aksaklıkları peşinen kabul ediyor ve şimdiden tüm okuyuculardan özür diliyor, takdiri size bırakıyorum.

 

Abdulkadir Bozdogan

Yeminli Mali Müşavir, 10 Temmuz 2020

Yorum Yap

Lütfen yorum yazmak için oturum açın ya da kayıt olun.
İlgili Yayınlar