Arsa Payı Düzeltme Davası

Yayınevi: Seçkin Yayınları
Yazar: Peren SANRI ARSLAN
ISBN: 9789750288890
373,50 TL 415,00 TL

Adet

 
   0 yorum  |  Yorum Yap
Kitap Künyesi
Yazar Peren SANRI ARSLAN
Baskı Tarihi 2023/11
Baskı Sayısı 3
Boyut 16x24 cm (Standart Kitap Boyu)
Cilt Karton kapak
Sayfa Sayısı 304

634 Sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu'nda "Arsa Payı Düzeltme Davası"nın tanımlaması ayrı bir başlık altında yapılmamış, ancak Kanun'un, "Kat Mülkiyetinin ve Kat İrtifakının Niteliği" başlıklı 3. maddesinde menfaati zarar görenlerin dava açma hakkı ve şartlarına değinilmiştir.

Kat mülkiyeti ve kat irtifakı kurulması sırasında mülkiyete konu olan bağımsız bölümlerden her birine projesinde tahsis edilen arsa payları, bağımsız bölümlerin konum ve büyüklüklerine göre hesaplanan değerleri ile orantılı ortak mülkiyet esaslarına göre açıkça gösterilmesi suretiyle kurulur. Arsa paylarının bağımsız bölümlerin payları ile oranlı olarak tahsis edilmediği hallerde, her kat maliki veya kat irtifakı sahibi, arsa paylarının yeniden düzenlenmesi için mahkemeye başvurabilir. Menfaati zarar gören pay sahibinin açtığı dava, "Arsa Payı Düzeltme Davası" olarak tanımlanır.

Arsa payının düzeltilmesi davası yolsuz tescilin düzeltilmesi davası niteliğinde olup kat irtifakı ve kat mülkiyeti sürecinde açılması mümkündür. İstihkak talepli bu davada bağımsız bölümlerin "konum ve büyüklüklerine göre hesaplanan değerleri ile oranlı olarak" arsa payı belirlenmez ise tescil yolsuzdur.

Kat Mülkiyeti Kanunu'nun 3. maddesine göre kat mülkiyeti kurulurken bu mülkiyete konu olan anayapının bağımsız bölümlerinden her birine kuruluş tarihindeki değeri ile oranlı olarak arsa payı özgülenmesi gerekmektedir.

Arsa Payı Düzeltme Davası, taşınmazın bulunduğu Sulh Hukuk Mahkemesi'nde açılır. Dava ile ilgili olarak herhangi bir hak düşürücü süre yoktur. Bu nedenle; dava her zaman açılabilir. Kitap tüm bu hususları ayrıntılı olarak inceleyerek okuyucuya sunmaktadır.

Konu Başlıkları
Kat Mülkiyeti Kanunu Kapsamında Arsa Payı
Arsa Payı Oranını Değiştiren Dava ve Sözleşmeler
Önsöz  5
Giriş  11
Birinci Bölüm
TANIMLAMALAR
I. KAT İRTİFAKI  14
1. Kat İrtifakının Hukuki Niteliği  16
2. Kat İrtifakı Sahiplerinin Hakları  14
a. Kat İrtifakı Sahiplerinin Paya Bağlı Yararlanma Hakkı  19
b. Kat İrtifakı Sahiplerinin Diğer Borçları Talep Hakkı  19
c. Kat İrtifakı Sahiplerinin Yönetime Katılma Hakları  20
3. Kat İrtifakı Sahiplerinin Yükümlülükleri  21
a. Binanın İnşasını Sağlama Yükümlülüğü  21
b. Ortak Masraflara Katılma Yükümlülüğü  21
c. Kat Mülkiyetine Çevirtme Yükümlülüğü  22
4. Kat İrtifakının Sona Ermesi  22
II. KAT MÜLKİYETİ  23
1. Kat Mülkiyetinin Kurulması  26
a. Kat Mülkiyetinin İradi Olarak Kurulması  28
b. Kat Mülkiyetinin Mahkeme Kararı İle Kurulması  29
c. Kat Mülkiyetinin Kat İrtifakına Dayanılarak Kurulması  31
2. Kat Maliklerinin Hakları  31
a. Bağımsız Bölümler Üzerindeki Haklar  32
b. Ortak Yerler Üzerindeki Haklar  34
3. Kat Maliklerinin Yükümlülükleri  36
a. Dürüstlük Kuralına Uygun Davranma Yükümlülüğü  36
b. Kat Maliklerinin Birbirini Rahatsız Etmeme Yükümlülüğü  37
c. Kat Maliklerinin Yönetim Planı Hükümlerine Uyma Yükümlülüğü  38
d. Bağımsız Bölüm ve Eklentileri İle İlgili Yükümlülükler  38
d.1. Bağımsız Bölüm ve Eklentisini Tahsis Gayesine Uygun Kullanma Yükümlülüğü  38
d.2. Bağımsız Bölümde Anayapıya Zarar Verecek Nitelikte Onarım ve Tesis Yapmama Yükümlülüğü  39
d.3. Onarım İçin Bağımsız Bölüme Girme Müsaadesi Verme ve Bölümünde Gerekli İşlemin Yapılmasına Katlanma Yükümlülüğü  39
e. Anagayrimenkul ve Ortak Yerlerle İlgili Yükümlülükler  40
e.1. Anagayrimenkulün Bakımı, Mimari Durumu ile Güzelliği ve Sağlamlığını Koruma Yükümlülüğü  40
e.2. Genel Giderlere Katılma Borcu  41
4. Kat Mülkiyetinin Sona Ermesi  42
a. Kütükteki Kaydın Terkini  42
b. Anayapının Tamamen Yok Olması  43
c. Anayapının Kamulaştırılması  43
d. Anayapının Harap Olması  43
d.1. Anayapının Tümünün Harap Olması  43
d.2. Anayapının Kısmen Harap Olması  44
d.2.1. Bağımsız Bölümlerden Birinin Harap Olması  44
d.2.2. Birden Çok Bağımsız Bölümün Harap Olması  45
İkinci Bölüm
I. ARSA PAYI  49
1. 634 Sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu Kapsamında Arsa Payı  50
a. Toplantı ve Karar Yeter Sayısı  51
b. Yönetici Atanması  51
c. Yönetimin Denetlenmesi  51
d. Faydalı Olan Yenilik ve İlavelerin Yapılması  51
e. Anataşınmazın Genel Giderlerine Katılma  52
f. Kat Mülkiyetinin Devri Mecburiyeti  52
g. Ortak Yerlerden Yararlanma  53
2. Ortak Yerler  53
a. Bağımsız Bölümlerle Ortak Yerler Arasındaki Bağlantı  55
b. Kat Maliklerinin Ortak Yerler Üzerinde Hakları  55
c. Paydaşların Anataşınmazın Otoparkından Yararlanma Sorunu  58
d. Ortak Yerlere Yapılacak Değişiklikler  60
e. Ortak Yerlerin Tescili  62
f. Ortak Yerlere El Atmanın Engellenmesi ve Ecrimisil  64
3. Taşınmazın Kamulaştırılması İle Arsa Payı Arasındaki İlişki  66
4. Kentsel Dönüşüm Sürecinde Arsa Payının Önemi  67
II. BAĞIMSIZ BÖLÜMLERE ARSA PAYI ÖZGÜLENMESİ  69
1. Arsa Paylarının Yeniden Düzenlenmesi  70
2. Arsa Paylarının İdari Yoldan Düzeltilmesi  71
3. Arsa Paylarının Dava Yoluyla Düzeltilmesi  71
III. ARSA PAYI DÜZELTME DAVASI  74
1. Şartları  74
a. Arsa Payları Bağımsız Bölümlerin Değerleriyle Oransız Olarak Belirlenmiş Olmalı ya da Bağımsız Bir Bölüme Arsa Payı Özgülenmemelidir  74
b. Açıkta Arsa Payı Bırakılmış Olmalıdır  77
c. Ortak Yerler veya Eklentiler İçin Arsa Payı Ayrılmış Olmalıdır  78
d. Resmi Kurumlar Tarafından Onaylanmış Bir Proje Olmamalıdır  78
e. Anayapı Kat İrtifakı veya Kat Mülkiyeti Statüsünü Korumalıdır  79
f. Arsa Payının Düzeltilmesini İsteyen Kişi İyiniyetli Olmalıdır  80
g. Arsa Payının Düzeltilmesini İsteyen Kişinin Hukuki Yararı Olmalıdır  81
2. Yargılama Aşaması  82
a. Taraf Teşkili  82
b. Yetkili ve Görevli Mahkeme  83
c. Arsa Payının Düzeltilmesi Davalarında Harç ve Vekalet Ücreti  84
d. Davayı Açan Paydaşın İyi Niyetinin ve Hukuki Yararının Varlığının Tespiti  85
e. Arsa Payının Değerlendirilme Usulü  86
f. Arsa Payının Değerinin Artması ya da Eksilmesi  87
g. Sonradan Eklenen Bağımsız Bölümünün Değerinin Tespiti  89
h. Sonradan Eklenen Bağımsız Bölüme Kat Maliklerinin Katılımı  89
i. Davanın Açılabilme Süresi  91
IV. ARSA PAYINI DEĞİŞTİREN UYUŞMAZLIKLAR VE ÇÖZÜM YÖNTEMLERİ  92
1. 2981 Sayılı İmar ve Gecekondu Mevzuatına Aykırı Yapılara Uygulanacak Bazı İşlemler Hakkındaki Kanun Kapsamındaki Taşınmazlar  92
a. İmar Mevzuatına Aykırı Yapılarda Kat Mülkiyeti Kurulması  92
b. İmar Mevzuatına Aykırı Yapıların Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmelerine Konu Olması  92
c. 2981 Sayılı İmar ve Gecekondu Mevzuatına Aykırı Yapılara Uygulanacak Kanun’dan İstifade Edilerek Sonradan Bağımsız Bölüm Kazanılması  93
2. Ortaklığın Giderilmesi  96
a. Ortaklığın Giderilmesi İstenen Taşınmazda Kat Mülkiyetinin Kurulması  97
b. Ortaklığın Giderilmesi Talebi  99
c. Ortaklığın Giderilmesi Usulü  100
d. Arsa Payı Karşılığı İnşaat Sözleşmesi Yapılmış Taşınmazlarda Ortaklığın Giderilmesi Usulü  102
e. Riskli Yapı Statüsündeki Taşınmazlarda Ortaklığın Giderilmesi  102
3. Taşınmaz Satış Vaadi Sözleşmeleri  104
a. Tanım  104
b. Taşınmaz Satış Vaadi Sözleşmesine Dayanan Tapu İptal ve Tescil Davası  106
4. Arsa Payı Karşılığı İnşaat Yapım Sözleşmeleri  109
a. Tanım  109
b. Arsa Payı Karşılığı İnşaat Sözleşmesinin Şekli  110
c. Arsa Payı Karşılığı İnşaat Sözleşmesinin Unsurları  111
c.1. Arsa Sahibinin Arsanın Paylarını Tapuda Müteahhide Devretme Borcu Altına Girmesi  112
c.2. Müteahhidin İnşaat Yapma Borcu Altına Girmesi  112
c.3. Yüklenicinin Temlik Hakkı  113
d. Üçüncü Kişinin Dava Hakkı  115
5. İmar Mevzuatına Aykırı Taşınmazlar  117
a. İmar Mevzuatına Aykırı Taşınmazların Hukuki Statüsü  117
b. İmar Mevzuatına Aykırı Taşınmazların Satışa Konu Olması  118
Sonuç  121
Ekler  123
Kaynakça  243
Kavramlar Dizini  251
Özgeçmiş  255

Yorum Yap

Lütfen yorum yazmak için oturum açın ya da kayıt olun.
İlgili Yayınlar