Arsa Payı Karşılığı İnşaat Sözleşmesinin Yapının Ayıplı Olması Sebebiyle Sona Ermesi

Yayınevi: Yetkin Yayınları
Yazar: Yiğit ÇELİK
ISBN: 9786050505443
297,50 TL 350,00 TL

Adet

 
   0 yorum  |  Yorum Yap
Kitap Künyesi
Yazar Yiğit ÇELİK
Baskı Tarihi 2020/03
Baskı Sayısı 1
Boyut 16x24 cm (Standart Kitap Boyu)
Cilt Karton kapak

Arsa Payı Karşılığı İnşaat Sözleşmesinin Yapının Ayıplı Olması Sebebiyle Sona Ermesi

Yiğit ÇELİK

2020/03 1. Baskı, 198 Sayfa

ISBN 978-605-05-0544-3

Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Özel Hukuk Bölümü Yüksek Lisans Programı kapsamında hazırlanan bu çalışma, 20.06.2019 tarihinde Prof. Dr. Hasan İşgüzar, Dr. Öğr. Üyesi Vehbi Umut Erkan ve Dr. Öğr. Üyesi Dursun Ali Demirboğa’dan oluşan jüri önünde savunulmuş ve oybirliği ile kabul edilmiştir.

Jüri tarafından kabul edilen tezin değiştirilmemesi prensibine uygun olarak çalışmada önemli değişiklikler yapılmamıştır. Ancak okuyucuda fikir oluşturması amacıyla kullanılan veriler ve ele alınan konuyla ilgili değinilen bazı yargı kararları güncellenmiştir. Buna ek olarak anlatımı berraklaştırmak amacıyla tespit edilen bazı imla hataları düzeltilmiş ve bazı dipnotların kapsamı genişletilmiştir.

Yeri gelmişken ilk olarak tez danışmanım olan hocam, Dr. Öğr. Üyesi Vehbi Umut Erkan’a teşekkür etmeyi bir borç bilirim. Kendisi tezin her aşamasında tarafıma yardımlarını esirgememiş ve bu sürecin en sağlıklı şekilde tamamlanması için elinden geleni yapmıştır. Kendisinin kıymetli görüşleri ve yorumları tezin olgunlaşmasına son derece önemli katkılar sunmuş ve çalışmayı zenginleştirmiştir. Ayrıca tez jürisinde yer alan Prof. Dr. Hasan İşgüzar ve Dr. Öğr. Üyesi Dursun Ali Demirboğa’ya da değerli görüşleri ve eleştirileri için teşekkür etmeyi bir borç bilirim. Prof. Dr. Hasan İşgüzar, jüri başkanlığı görevini üstlenmesinin yanı sıra, her aşamada “fahri danışmanım” gibi davranarak yüksek lisans eğitimimde önemli bir yer tutmuş ve bana her zaman destek olmuştur. Kendisine bunun için de ayrıca teşekkür ederim.

Çalışmanın büyük kısmı Çukurova Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde araştırma görevlisi olarak çalıştığım esnada tamamlanmıştır. Bu aşamada özellikle değerli kürsü hocalarım, Dr. Öğr. Üyesi Dursun Ali Demirboğa ve Dr. Öğr. Üyesi Nurcihan Dalcı Özdoğan’a tarafıma gösterdikleri sabır ve yapıcı önerileri için teşekkür ederim.

Son olarak, bu çalışmanın meydana gelmesi esnasında yanımda olan ve esere katkılarını sunan kıymetli meslektaşlarım Arş. Gör. Eren Yıldız, Arş. Gör. Miray Özer Deniz, Arş. Gör. Seda Yıldız, Arş. Gör. Furkan Özdemir, Arş. Gör. İdil Nur Gürbüz Gökberk, Arş. Gör. M. Zahid Doğanay ve Arş. Gör. Tahsin Mavzer’e içtenlikle teşekkür ederim.


İÇİNDEKİLER

ÖNSÖZ7

İÇİNDEKİLER9

KISALTMALAR13

§ 1. GİRİŞ15

I. Konunun Takdimi ve Sınırlandırılması 15

II. Konunun Önemi16

BİRİNCİ BÖLÜM
ARSA PAYI KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMESİNİN TANIMI, UNSURLARI, HUKUKÎ NİTELİĞİ, ŞEKLİ VE
SONA ERME HÂLLERİ

§ 2.ARSA PAYI KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMESİNİN
TANIMI19

§ 3.ARSA PAYI KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMESİNİN UNSURLARI, HUKUKÎ NİTELİĞİ VE ŞEKLİ26

I.Arsa Payı Karşılığı İnşaat Sözleşmesinin Unsurları26

1.Arsa Payı Sahibinin Arsa Paylarını Devir Borcu Altına
Girmesi26

2.Yüklenicinin İnşaat Meydana Getirme ve Belirlenen Bağımsız Bölümleri Teslim Etme Borcu Altına Girmesi29

3.Tarafların Karşılıklı İradelerinin Uyuşması30

II.Arsa Payı Karşılığı İnşaat Sözleşmesinin Hukukî Niteliği31

1.İvazlı ve Tam İki Tarafa Borç Yükleyen Bir Sözleşmedir31

2. Rızai Bir Sözleşmedir32

3. Ani Edimli Bir Sözleşmedir33

4. İsimsiz Bir Sözleşmedir36

III.Arsa Payı Karşılığı İnşaat Sözleşmesinin Şekli41

1.Genel Olarak Şekil41

2.Arsa Payı Karşılığı İnşaat Sözleşmesinin Şekli46

3.Arsa Payı Karşılığı İnşaat Sözleşmesinin Şekle Uygun Olmamasının Sonuçları50

a.Şekle Aykırılığın Yaptırımı Hakkında Öğretideki
Görüşler50

aa.Yokluk Görüşü50

bb.Kesin Hükümsüzlük (Mutlak Butlan) Görüşü51

cc.Eksik Borç Görüşü53

dd.Fiili Sözleşme Görüşü54

ee. Kendine Özgü Geçersizlik Görüşü54

b.Şekle Aykırılığı İleri Sürme Hakkının Kötüye
Kullanılması Durumu58

§ 4. GENEL OLARAK ARSA PAYI KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMESİNİN SONA ERME HÂLLERİ61

I.Genel Hükümlere Göre Sona Erme Hâlleri62

II.Eser Sözleşmesine Özgü Sona Erme Hâllerinin Arsa Payı Karşılığı
  İnşaat Sözleşmesine Uygulanması69

İKİNCİ BÖLÜM
YAPININ AYIPLI OLMASI SEBEBİYLE
SÖZLEŞMENİN SONA ERMESİ

§ 5. YAPININ AYIPLI OLMASI SEBEBİYLE SÖZLEŞMENİN SONA ERDİRİLMESİ85

I. Genel Olarak Ayıp Sebebiyle Sorumluluk85

II. Teslimden Önce Yapının Ayıplı Olması Sebebiyle Arsa Payı
 Karşılığı İnşaat Sözleşmesinin Sona Ermesi93

III.Teslimden Sonra Yapının Ayıplı Olması Sebebiyle Arsa Payı
 Karşılığı İnşaat Sözleşmesinin Sona Ermesi100

1. Yüklenicinin Ayıp Sebebiyle Sorumluluğunun Olumlu
Şartları100

a. Yapının Teslim Edilmiş Olması100

b. Yapının Ayıplı Olması105

c. Gözden Geçirme ve Bildirim Külfetlerinin Yerine Getirilmiş Olması112

aa. Arsa Sahibinin Gözden Geçirme Külfeti115

bb. Arsa Sahibinin Bildirim Külfeti120

2. Yüklenicinin Ayıp Sebebiyle Sorumluğunun Olumsuz
Şartları123

a. Yapıdaki Ayıbın Arsa Sahibine Yüklenememesi124

b. İnşaatın Kabul Edilmemiş Olması130

3. Arsa Sahibinin Yapının Ayıplı Olması Durumunda Sahip Olduğu Seçimlik Haklar134

a. Bedelden İndirim İsteme Hakkı135

b. Ücretsiz Onarım İsteme Hakkı138

4. Dönme Hakkının Kullanılmasıyla Arsa Payı Karşılığı İnşaat Sözleşmesinin Sona Ermesi139

a. Dönme Hakkı ve Hakkın Hukukî Niteliği139

b. Dönme Hakkının Kullanılabilmesinin Özel Şartları142

aa.Yapıdaki Ayıpların Arsa Sahibinin Kabule Zorlanamayacağı Derecede Önemli Olması142

bb.Yapının Sökülüp Kaldırılmasının Aşırı Zarar Doğurmaması145

c. Dönme Hakkının Kullanılabileceği Süre147

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
ARSA PAYI KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMESİNİN YAPININ AYIPLI OLMASI SEBEBİYLE SONA ERMESİNİN SONUÇLARI VE ÜÇÜNCÜ KİŞİLERE ETKİSİ

§ 6.SÖZLEŞMEDEN DÖNME VE SONUÇLARI151

I. Genel Olarak151

1. Klasik Dönme Teorisi151

2. Kanunî Borç İlişkisi Teorisi153

3. Aynî Etkili Dönme (İstihkak) Teorisi154

4. Yeni Dönme (Dönüşüm)Teorisi156

5. Uygulamadaki Durum157

6. Görüşlerin Değerlendirilmesi ve Kanaatimiz160

II. Tazminat Talep Etme166

III.Ceza Koşulu169

IV. Dönmenin Üçüncü Kişilere Etkisi171

1. Dönmenin Üçüncü Kişilere Etkisi Hakkında Yargıtay’ın Görüşü171

2. Dönmenin Üçüncü Kişilere Etkisi Hakkında Kanaatlerimiz175

§7.SONUÇ179

BİBLİYOGRAFYA


Acar, Faruk : “Eser Sözleşmesinde Eserin Tamamlanma Oranı ve Bu Oranın Bazı Etkileri”, e-akademi Hukuk, Ekonomi ve Siyaset Bilimler Aylık Dergisi, S. 134, Aralık 2013, s. 1-24.

Acemoğlu, Kevork : “Tapusuz Gayrımenkullerin Satışı”, İÜHFM, C. 29, S. 3, Y. 1963, s.807-814.

Akdemir Havutçu, Ayşe : “Şekle Aykırılık Nedeniyle Geçersiz Hukuki İşlemlerin Tahvili”, DEÜHFD, C. 3, S. 1-4, Prof. Dr. Kudret Ayiter’e Armağan, 1987, s. 643-681.

Akipek, Jale G.

/ Akıntürk, Turgut / Ateş, Derya : Eşya Hukuku, 2. Baskı, İstanbul 2018.

Akkanat, Halil : “Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmelerinde Fazla İnşaat”, Prof. Dr. Fikret Eren’e Armağan, Ankara 2006, s. 63-76 (Fazla İnşaat).

- - - - - - - - - - - : “İfada Gecikme ve Borçlu Temerrüdü”, Prof. Dr. M. Kemal Oğuzman’ın Anısına Armağan, İstanbul 2000, s. 1-49 (Temerrüt).

Akkayan Yıldırım, Ayça : “Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmelerinde Müteahhidin Temerrüde Düşmesi Üzerine Arsa Sahibinin Sözleşmeyi Sona Erdirmesi ve Sona Erdirmenin Etkileri”, Prof. Dr. Ergun Özsunay’a Armağan, İstanbul 2004, s. 49-86.

Akyol, Şener : Dürüstlük Kuralı ve Hakkın Kötüye Kullanılması Yasağı, 1. Baskı, Ankara 1995 (Dürüstlük).

- - - - - - - - - : “Venire Contra Factum Proprium (Önceki Eylem ile Çelişkili Davranış Yasağı)”, Prof. Dr. Fikret Eren’e Armağan, Ankara 2006, s. 77-95 (Çelişkili).

Altaş, Hüseyin : Eserin Teslimden Önce Telef Olması, Ankara 2002 (Telef).                

- - - - - - - - - - - : “İstisna Sözleşmesinde İş Sahibinin İfadan Önce Sözleşmeden Dönme Hakkı (BK mad. 358)”, Prof. Dr. Fikret Eren’e Armağan, Ankara 2006, s. 97-110 (Dönme).

- - - - - - - - - - - : Şekle Aykırılığın Olumsuz Sonuçlarının Düzeltilmesi, Ankara 1998 (Şekil).

Altunkaya, Mehmet : Edimin Başlangıçtaki İmkânsızlığı, Ankara 2005.

Aral, Fahrettin / 

Ayrancı, Hasan : Borçlar Hukuku Özel Borç İlişkileri, 11. Baskı, Ankara 2018.

Aral, Fahrettin : Türk Borçlar Hukukunda Kötü İfa, Ankara 2011.

Arat, Ayşe / Akçaal, Mehmet : 20.07.2017 Tarihli Anayasa Mahkemesi Kararının Arsa Payı Karşılığı İnşaat Sözleşmesinde Yükleniciden Tapuda Pay Devralan Üçüncü Kişilerin Durumuna Etkisi”, SÜHFD, C. 26, S. 2, Y. 2018, s. 367-396.

Arkan, Sabih : Ticari İşletme Hukuku, 24. Baskı, Ankara 2018.

Arpacı, Abdulkadir : “Yeni Türk Borçlar Kanunu’nun 475. Maddesinin Son Fıkrası Açısından, Yüklenicinin Teslim Ettiği Eserin Ayıplı Olması Sorunu”, Prof. Dr. Cevdet Yavuz’a Armağan, İstanbul 2011, s. 573-576.

Atamer, Yeşim M. : “İfa Engelleri Hukukunu Yeniden Sistematize Etmeyi Düşünmek: Borca Aykırılık Türleri Yerine Yaptırımları Esas Alan Bir Sistematik”, Prof. Dr. Rona Serozan’a Armağan, C. I, İstanbul 2010, s. 317-360.

Atamulu, İsmail : Kat karşılığı inşaat sözleşmesinin müteahhidin temerrüdü sebebiyle sona ermesi, Ankara 2014.

Ayan, Mehmet : Eşya Hukuku II: Mülkiyet, 9. Baskı, Ankara 2016. (Eşya).

Ayan, Serkan : İnşaat Sözleşmesinde Yüklenicinin Temerrüdü, Ankara 2008 (Temerrüt).

Aybay, Aydın / 

Hatemi, Hüseyin : Eşya Hukuku, 4. Baskı, İstanbul 2014.

Başpınar, Veysel : Borç Sözleşmelerinin Kısmî Butlanı, Ankara 1998 (Kısmî Butlan).

- - - - - - - - - - - : Vekilin Özen Borcundan Doğan Sorumluluğu, 2. Baskı, Ankara 2004 (Vekil).

Baygın, Cem : Türk Hukukuna Göre İstisna Sözleşmesinde Ücret Ve Tabi Olduğu Hükümler, İstanbul 1999.

Becker, Herman (Çev. A. Suat Dura) : İsviçre Borçlar Kanunu Şerhi: İkinci Bölüm Çeşitli Sözleşme İlişkileri Madde: 184-551, Ankara 1993.

Burcuoğlu, Haluk : “Eser Sözleşmesinde İş Sahibinin Ayıba Karşı Tekeffülden Doğan Hakları Ve Özellikle Bu Hakların Kullanılabilmesi İçin Uyulması Gereken Süreler”, Prof. Dr. Halûk Tandoğan’ın Anısına Armağan, Ankara 1990, s. 283-332.

Buz, Vedat : Borçlunun Temerrüdünde Sözleşmeden Dönme, 1. Baskıdan Tıpkı Basım, Ankara 2014 (Dönme).

- - - - - - - : “Eser Sözleşmesinde Müteahhidin Eseri Tamamlama Borcunun İmkânsızlaşması”, Prof. Dr. İlhan Öztrak’a Armağan, AÜSBFD, S. 1-2, Y. 1994, s. 23-40 (İmkânsızlaşma).

- - - - - - - : “İş Sahibinin BK. M. 369’a Göre Eser Sözleşmesini Feshi”, BATİDER, C. XXI, S. 2, 2001, s. 209-265 (Fesih).

- - - - - - - : Medenî Hukukta Yenilik Doğuran Haklar, Ankara 2005 (Yenilik).

- - - - - - - : “İrade Sakatlığı İle Malûl Bir Satım Sözleşmesinde Alıcının Ayıba Karşı Tekeffül Hükümlerine Başvurmasının Satım Sözleşmesine İcazet Verme Anlamına Gelip Gelmeyeceği Sorunu”, Prof. Dr. Fikret Eren’e Armağan, Ankara 2006, s. 295-317 (İcazet).

Canbolat, Ferhat : İstisna Sözleşmesinde İş Sahibinin Ayıba Karşı Tekeffülden Doğan Hakları, Ankara 2009.

Cansel, Erol / Özel, Çağlar : “Türk Borçlar Hukukunda Ceza Koşulu”, Prof. Dr. Aydın Zevkliler’e Armağan, Yaşar Üniversitesi Elektronik Dergisi, C. 8, Özel Sayı, 2013, s. 713-733.

Coşkun, Gürkan : Arsa Payı Karşılığı İnşaat Sözleşmesinden Hak Kazanan Üçüncü Kişinin Hukuki Durumu, Ankara 2010.

Çağa, Tahir : “Özel Hüküm Genel Hükmü Daima Bertaraf Eder mi?”, TBBD, S. 3, Y. 1991, s. 366-375.

Çeliktaş, Demet : “Şekle Aykırılık Ve Şekle Aykırılığı İleri Sürmenin Sınırı Olarak Hakkın Kötüye Kullanılması Yasağı”, DEÜHFD, C. 3, S. 1-4, Prof. Dr. Kudret Ayiter’e Armağan, 1987, s. 593-641.

Dalcı Özdoğan, 

Nurcihan : İfa Engelleri Hukukunda Amacın Gerçekleşmesi ve Amacın Ortadan Kalkması, İÜHFD, C. 9, S. 2, s. 285-312.

Dayınlarlı, Kemal : İstisna Akdinde Müteahhidin Ve İş Sahibinin Temerrüdü, 4. Baskı, Ankara 2008 (Temerrüt).

- - - - - - - - - - - - : “İstisna Akdinin Ademi İfası İle İlgili Yargıtay Kararları”, III. Ticaret Hukuku Ve Yargıtay Kararları Sempozyumu, 1986, s. 43-97 (Ademi İfa).

Demirboğa, Dursun Ali : “Taşınmaz Satım Sözleşmesi Yapılmasına İmar Kanunu ve Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu Tarafından Getirilen Sınırlamalar ve Noterin Sorumlululuğu”, T.C. Uyuşmazlık Mahkemesi Dergisi, Y. 6, S. 11, 2018, s. 83-112.

Demirdöven, 

Oğuzhan : “İş Sahibinin Eser Sözleşmesini Tam Tazminatla Fesih Hakkı (BK m. 369)”, Prof. Dr. Hüseyin Hatemi’ye Armağan, C. 1, İstanbul 2009, s. 605-652.

Di Marzo, Salvatore (Çev. Ziya Umur) : Roma Hukuku, 2. Baskı, İstanbul 1959.

Duman, İlker Hasan : Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesi, İstanbul 2005.

Edis, Seyfullah : Kendi Malzemesi ile Başkasının Taşınmazında İnşaat (Gecekondu Sorunu Dahil), Medenî Kanun’un 50. Yılı: Bilimsel Hafta: 15-17 Nisan 1976, Ankara 1977.

Erdoğan, İhsan : “İstisna Sözleşmesi ve Bazı İşgörme Sözleşmeleri İle Karşılaştırılması”, SÜHFD, Ocak-Haziran 1990,  S. 1, s. 135-172 (İstisna).

- - - - - - - - - - : “Hukuki Muamelelerde Şekle Ayrılığın Sonuçları”, GÜHFD, C. I, S. I, 1997 (Şekil).

Eren, Fikret : “I. Borçlar Kanunu Açısından İnşaat Sözleşmeleri, II. İnşaat Sözleşmesinde Müteahhidin Borçları ve Bu Borçların Yerine Getirilmemesinin Sonuçları, III. İnşaat Sözleşmesinin Sona Ermesi”, İnşaat Sözleşmeleri, Yönetici-İşletmeci, Mühendis ve Hukukçular İçin Ortak Seminer, Ankara 18-29 Mart 1996, s. 45-103 (İnşaat).

- - - - - - : Borçlar Hukuku Özel Hükümler, 6. Baskı, Ankara 2018 (Özel).

- - - - - - : Borçlar Hukuku Genel Hükümler, 23. Baskı, Ankara 2018 (Genel).

- - - - - - : “İsimsiz Sözleşmelere İlişkin Bazı Sorunlar”, Turgut Akıntürk’e Armağan, İstanbul 2008, s. 85-111 (İsimsiz).

- - - - - - : Mülkiyet Hukuku, 4. Baskı, Ankara 2016 (Mülkiyet).

Erkan, Vehbi Umut : Türk Medenî Kanunu'nda Kendi Malzemesini Kullanarak Başkasının Arazisinde Haksız Yapı Meydana Getirilmesi (TMK m. 722, 723, 724), Ankara 2013. (Haksız).

- - - - - - - - - - - - : “Tüketici Satış Sözleşmelerinde Kararlaştırılan Sürede Malın Teslim Edilmemesi Durumunda 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un Ayıplı Mallara İlişkin Hükümlerinin Uygulanması”, Adalet Akademisi Dergisi, S. 30, Y. 2017, s. 293-320 (Tüketici).

Erkan, Vehbi Umut

/ Göker, Çağıl Süt : “Arsa Payı Karşılığı İnşaat Sözleşmelerinin Hukuki Niteliği ve KDV Bakımından “İki Ayrı Teslim Olduğu” Görüşü Üzerine”, Vergi Sorunları Dergisi,  S. 334, Mayıs 2017,  s. 17-23.


Ertaş, Şeref : “Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmelerinden Doğan Hak Ve Borçların Devri”, Prof. Dr. Mahmut Tevfik Birsel’e Armağan, İzmir 2001, s. 79-92.

Erman, Hasan : İstisna Sözleşmesinde Beklenilmeyen Hâller (BK. 365/2), İstanbul 1979 (Beklenilmeyen Hâller).

- - - - - - - - - - : Arsa Payı Karşılığı İnşaat Sözleşmesi, 3. Baskı, İstanbul 2010 (İnşaat).

- - - - - - - - - - : “Karar İncelemesi: Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesi”, İÜHFM, C. 50, S. 1-4, 1984, s. 505-517 (İnceleme).

Feyzioğlu, Feyzi N. : Şuf’a Hakkı, İstanbul 1959.

Genç Arıdemir, Arzu : “Arsa Payı Karşılığı İnşaat Sözleşmesinden Doğan İlave İşler ve İlave Bağımsız Bölümler Sorunu Bakımdan Hukuki Durum”, Prof. Dr. Necip Kocayusufpaşaoğlu İçin Armağan, 2004, s. 449-474 (İlave İş).

- - - - - - - - - - - - - - : Sözleşmeye Aykırılıktan Doğan Manevi Tazminat, İstanbul 2008 (Manevi).

Gökyayla, K. Emre : Eser Sözleşmesinde Ek İş Ve İş Değişikliği, İstanbul 2009  (Ek İş).

- - - - - - - - - - - - - - : “Eser Sözleşmesinde Müteahhidin Sadakat Ve Özen Borcu”, Prof. Dr. M. Kemal Oğuzman'a Armağan, Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, S:1, İstanbul 2002, s.785-805 (Sadakat ve Özen Borcu).

Gümüş, Mustafa 

Alper : Borçlar Hukuku Özel Hükümler, C. 2, 3. Baskı, İstanbul 2014.

Gündoğdu, FatihGünel, Mustafa Cahit :: Eser Sözleşmesinde İş Sahibinin Vadeden Önce İşi Başkasına Yaptırma Hakkı (TBK m. 473 f.2), İstanbul 2019.

“Arsa Payı Karşılığı İnşaat Sözleşmelerinde Arsa Sahibinin İnşaattaki Ayıp Nedeni İle Sahip Olduğu Haklar”, Prof. Dr. Ergun Özsunay’a Armağan, İstanbul 2004, s. 411-433.

Gürsoy, Kemal Tahir : Hususi Hukukta Clausula Rebus Sis Stantibus (Emprevizyon Nazariyesi), Ankara 1950.

Helvacı, Serap : “Kat İrtifakı ile Arsa Payı Karşılığı Kat Yapımının Karşılaştırılması”, Prof. Dr. Hayri Domaniç'e Armağan, İstanbul 1995, s. 287-292.

Hönig, Richard (Çev. Şemseddin Talip) : Roma Hukuku, 2. Baskı, İstanbul 1938.

İlhan, Cengiz : Günümüz Türkçesiyle Mecelle (Mecelle-i Ahkam-ı Adliye), 2. Tıpkı Basım, Ankara 2011.

İnal, Emrehan : “Haksız Yapı Kavramı ve Haksız Yapının Kaldırılması”, İÜHFM, C. 70, S. 1, Y. 2012, s. 245-275.

İnceoğlu, Murat : “Yargıtay Kararları Işığında Sözleşmeye Aykırılıktan Doğan Manevi Tazminat Talepleri”, BATİDER, C. XXIV, S. 4, Ankara 2008, s.77-117.

Kaneti, Selim : Hukuki İşlemlerin Çevrilmesi (Tahvili), İstanbul 1972.

Kaplan, İbrahim : İnşaat Sözleşmeleri Hukuku ve Endüstri Yatırım Sözleşmeleri, Ankara 2013 (İnşaat).

- - - - - - - - - - - : “İnşaatın Teslim Süresinde Gecikmeler ve Müteahhide Süre Uzatımı Verilmesini Gerektiren Durumlar”, Av. Dr. Faruk Erem’e Armağan, Ankara 1999, s. 377-393 (Süre).

- - - - - - - - - - - : “İnşaat Sözleşmelerinde Yapı Sahibinin Ücret Ödeme Borcu ve Yerine Getirilmemesinin Sonuçları”, İnşaat Sözleşmeleri,  Yönetici-İşletmeci, Mühendis ve Hukukçular İçin Ortak Seminer, Ankara 18-29 Mart 1996, s. 105-171 (Ücret).

Karadaş, İzzet : Eser (İnşaat Yapım) Sözleşmeleri: Kurulması, Uygulanması, Sona Ermesi, Sona Ermesinin Sonuçları, 3. Baskı, Ankara 2013.

Karahasan, Mustafa Reşit : İnşaat, İmar, İhale Hukuku, C. 1, İstanbul 1997.

Karayalçın, Yaşar : Hukukda Öğretim - Kaynaklar - Metod  - Problem Çözme, 5. Baskı, Ankara 2001.

- - - - - - - - - - - - - : Ticaret Hukuku I. Giriş - Ticari İşletme, 3. Baskı, Ankara 1966.

Kartal, Bilal : Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesi: Arsa Payı Karşılığı Bağımsız Bölüm Yapma Sözleşmesi, Ankara 1993.

Kaya, Özgür Katip : Arsa Payı Karşılığı Kat Yapım Sözleşmesi, İstanbul 1993.

Kılıçoğlu, Ahmet M. : Borçlar Hukuku: Genel Hükümler, 20. Baskı, Ankara 2016 (Genel).

- - - - - - - - - - - - - : “Taşınmaz Satımında Şekil ve Hakkın Kötüye Kullanılması”, AÜHFD, C. 38, S.1-4, Y. 1981, s. 209 vd. (Şekil).

Kırca, Çiğdem : “Arsa Payı Karşılığı İnşaat Sözleşmelerinde Sözleşmeden Dönmenin Üçüncü Kişilere Etkisi”, Ticaret Hukuku Ve Yargıtay Kararları Sempozyumu XXII, 15 Aralık 2006: Bildiriler-Tartışmalar, Ankara 2006, s. 75-109.

Kırmızı, Mustafa : Eser Sözleşmesi ve Arsa Payı Karşılığı İnşaat Sözleşmesi, 1. Baskı, Ankara 2014.

Kocaağa, Köksal : İnşaat Sözleşmesi, Ankara 2014 (İnşaat).

- - - - - - - - - - - : Ceza Koşulu (Sözleşme Cezası), 2. Baskı, Ankara 2018 (Ceza).

- - - - - - - - - - - : “Müteahhidin İşin Devamı Esnasında Özen Yükümünü İhlal Ederek Eseri Ayıplı Veya Sözleşmeye Aykırı Şekilde Yapacağının Anlaşılması Hâlinde İş Sahibinin BK. m. 358/II Uyarınca Sahip Olduğu Haklar”, DEÜHFD 2004, C. 6, S. 1, s. 177-201 (Özen).

- - - - - - - - - - - : “Arsa Payı Karşılığı İnşaat Yapımında Ortaya Çıkan “İlave İş” ve “İlave Bağımsız Bölüm” Sorunu”, TBBD, Kasım-Aralık 2009, S. 85, s. 86-104 (İlave).

Kocayusufpaşaoğlu, Necip / Hatemi, Hüseyin / Serozan, Rona / Arpacı, 

Abdülkadir : Borçlar Hukuku Genel Bölüm Birinci Cilt: Borçlar Hukukuna Giriş – Hukuki İşlem – Sözleşme, 7. Baskı, İstanbul 2017. 

Kocayusufpaşaoğlu, Necip / Hatemi, Hüseyin / Serozan, Rona /Arpacı, Abdülkadir : Borçlar Hukuku Genel Bölüm Üçüncü Cilt: İfa –  İfa Engelleri – Haksız Zenginleşme, 7. Baskı, İstanbul 2016.

Kocayusufpaşaoğlu, Necip : Türk Medenî Hukukunda Gayrimenkul Satış Vaadi, İstanbul 1959.

Koschaker, Paul / Ayiter, Kudret : Modern Özel Hukuka Giriş Olarak Roma Özel Hukukunun Ana Hatları, 7. Baskı, Ankara 1983.

Kurşat, Zekeriya : “İmkânsızlığın Arsa Payı Karşılığı İnşaat Sözleşmesi Üzerinde Etkileri”, Prof. Dr. Ergun Özsunay’a Armağan, s. 751-777 (İmkânsızlık)

- - - - - - - - - - - : “Eser ve Vekalet Sözleşmelerinin Nitelendirilmesi Sorunu ve Nitelendirmenin Hükmü”, İÜHFM, C. LXVII, S. 1-2, Y. 2009, s. 143-166 (Nitelendirme).

Kurt, Leyla Müjde : Yüklenicinin Eseri Teslim Borcunda Temerrüdü, Ankara 2012.

Kuntalp, Erden : Karışık Muhtevalı Akit (Karma Sözleşme), Gözden Geçirilmiş ve Yenilenmiş 2. Baskı, Ankara 2013.

Nomer, N. Füsun : “Borç Sözleşmelerinde Şekil Eksikliğinin Müeyyidesi Ve Buna Dayalı Hükümsüzlüğün Dürüstlük Kuralı ( MK m. 2/II) Dışındaki Yollardan Giderilmesi”, Prof. Dr. M. Kemal Oğuzman’ın Anısına Armağan, İstanbul 2000, s.  595-626.

Oftinger, Karl (Çev. Bülent Davran) : “Cari Akitlerin Temelinde Buhran İcabı Tahavvül”, İÜHFM, C.8, S. 3-4, Y. 1942, s. 598-622.

Oğuzman, M. Kemal / Öz, M. Turgut : Borçlar Hukuku Genel Hükümler, C. I, 16. baskı, İstanbul 2018.

Oğuzman, M. Kemal / Seliçi, Özer / Oktay-Özdemir, Saibe : Eşya Hukuku, 20. Baskı, İstanbul 2017.

Oktay, Saibe : “İsimsiz Sözleşmelerin Geçerliliği, Yorumu ve Boşluklarının Tamamlanması”, İÜHFM, C. 55, S. 1-2, Y. 1996, s. 263-296.

Ozanoğlu; Hasan Seçkin : “İstisna ve Özellikle İnşaat Sözleşmelerinde Müteahhidin (Yüklenicinin) Eseri Teslim Zamanında Gecikmesine Bağlanan İfaya Eklenen Cezai Şart (Gecikme Cezası) Kayıtları”, GÜHFD, C. 3, S. 1-2, Y. 1999, s. 60-118.

Öz, M. Turgut : İnşaat Sözleşmesi ve İlgili Mevzuat, 2. Baskı, İstanbul 2013 (İnşaat).

- - - - - - - - - : İş Sahibinin Eser Sözleşmesinden Dönmesi, İstanbul 1989 (Dönme).

- - - - - - - - - : “Borçlu Temerrüdünde Sözleşmeden Dönmenin Bu Sözleşme Gereğince Kazanılmış Aynî Haklara Etkisi ve Klasik Dönme Kuramı ile Yeni Dönme Kuramının Kısa Bir Karşılaştırmalı Eleştirisi”, MHAD, C. 13, S. 16, Y. 1996, s. 131-172 (Eleştiri).

Özçelik, Ş. Barış : Arsa Payı Karşılığı İnşaat Sözleşmesinden Dönülmesi Halinde Yükleniciden Pay Edinen Üçüncü Kişi Kötüniyetli Sayılabilir mi?, Güncel Hukuk Dergisi, S. 168, Y. 2017, s. 58-59.

Özmen, Etem Saba : “TBK’na Göre Taşınmaz Satışına İlişkin Hükümlerin İrdelenmesi”, Prof. Dr. Cevdet Yavuz’a Armağan, İstanbul 2011, s. 427-435.

Piotet, Paul (Çev. İlhan Helvacı) : “Akdin Feshinden Sonra Edimlerin İadesi”, Prof. Dr. M. Kemal Oğuzman’ın Anısına Armağan, İstanbul 2000, s. 917-924.

Postacıoğlu, İlhan E. : Gayrimenkullerin Ferağına Müteallik Akitlerde Şekle Riayet Mecburiyeti, İstanbul 1945.

Rado, Türkan : “Roma Hukukunda Maldaki Ayıplardan Dolayı Satıcının Mesuliyeti”, İÜHFM, C. X, S. 3-4, Y. 1945, s. 604- 619.

Reisoğlu, Safa : “Arsa Payı Karşılığı İnşaat Sözleşmesine İlişkin Bir Takım Sorunlar”, BATİDER, C. XXIV, S. 2, Dr. Seza Reisoğlu’na Armağan Sayısı, Y. 2008, s. 5-17.

Sarı, Suat : “Arsa Payı Karşılığı İnşaat Sözleşmesinden Doğan Hakkın Şerhi”, İÜHFM, C. LXIV, S. 2, Y. 2006, s. 273-300.

Schwarz, Andreas B. (Çev. Bülent Davran) : “Türk Borçlar Hukukuna Göre Akdin İhlâli Sebebiyle Fesih”, Ebül'ula Mardin'e Armağan, İstanbul 1944, s. 759-794.

Seçer, Öz : Eser Sözleşmesinin İş Sahibi Tarafından Tam Tazminatla Feshi, İstanbul 2016.

Seliçi, Özer : İnşaat sözleşmelerinde müteahhidin sorumluluğu, İstanbul 1978.

Selimoğlu, Y. Engin : “Eser sözleşmesi ve Kavramlar”, Av. Dr. Faruk Erem’e Armağan, Ankara 1999, s. 685-693.

Serozan, Rona : “Karşılıklı Sözleşmelerde Baştan Dayatılmış veya Sonradan Oluşmuş Edimler Arası Dengesizliğin Uyarlama Yoluyla Düzeltilmesi”, Prof. Dr. M. Kemal Oğuzman’ın Anısına Armağan, İstanbul 2000, s. 1013-1030 (Uyarlama).

- - - - - - - - - : Sözleşmeden Dönme, 2. Baskı, İstanbul 2007 (Dönme).

- - - - - - - - - : Eşya Hukuku I, 3. Baskı, İstanbul 2014 (Eşya).

Sirmen, A. Lâle : Eşya Hukuku, 6. Baskı, Ankara 2018.

Sungurbey, İsmet : “Müteahhidin Teslim Gününde Yapıyı Bitiremeyerek Temerrüde Düşmüş Olmakla Birlikte Özellikle Yapının Büyük Bir Bölümünü Bitirmiş Bulunması Durumunda Kendisine Yapının Bitirdiği Bölümüyle Orantılı Bir Ücret Ödenmesi Gerekir (Sayın Prof. Dr. Halûk Tandoğan’a Zorunlu Bir Yanıt)”, YHD, 1982/2, s. 173-194 (Orantılı).

- - - - - - - - - - - - : Kişisel Hakların Tapu Kütüğüne Şerhi, İstanbul, 1963 (Şerh).

Sütçü, Nezih : Uygulama ve Teoride Tüm Yönleriyle Kat Karşılığı İnşaat Yapım Sözleşmesi, C. I ve II, 5. baskı, Ankara 2016.

Şahin, Turan : Yüklenicinin Eseri Teslim Borcunu İfada Temerrüdü, Ankara 2012.

Şahiniz, Cevdet Salih : Teoride ve Uygulamada Eser Sözleşmelerinde Yüklenicinin Eksik İfa (Eksik İş) Ve Ayıplı İfadan Sorumluluğu, İstanbul 2014 (Eksik İş).

- - - - - - - - - - - : Tacirler Arası Ticari Satımlarda Satıcının Ayıplı İfadan (Ayıplı Mal Tesliminden) Sorumluluğu, Ankara 2008 (Ayıplı İfa).

Şenocak, Zarife : Eser Sözleşmesinde Ayıbın Giderilmesini İsteme Hakkı, Ankara 2002.

Tahiroğlu, Bülent : Roma Borçlar Hukuku, Yeni Türk Borçlar Kanunu Ve Yeni Türk Ticaret Kanunu’na Göre Düzenlenmiş Yeni Baskı, İstanbul 2016.

Tandoğan, Halûk : Borçlar Hukuku Özel Borç İlişkileri, C. I/1, 6. baskı, İstanbul 1990 (Özel).

- - - - - - - - - - - : Borçlar Hukuku Özel Borç İlişkileri, C. II, 4. tıpkıbaskı, İstanbul 1989 (Özel).

- - - - - - - - - - - : “İstisna Akdi Kavramı, Unsurları Ve Benzeri Akitlerden Ayırt Edilmesi”, İmran Öktem’e Armağan, Ankara 1970, s. 311-332 (İstisna).

- - - - - - - - - - - : “Arsa Üzerine İnşaat Yapma Sözleşmelerinde İşi Tamamlamadan Bırakan Müteahhidin Yapılan Kısımla Orantılı Ücret Alması Sorunu Üzerine Görüşler”, BATİDER, C. XI, S. 1, Y. 1981, s. 1-50. (Ücret).

- - - - - - - - - - - : “Arsa Payı Karşılığında Kat Yapımı Sözleşmelerinde İşi Tamamlamadan Bırakan Ve Temerrüde Düşen Kusurlu Müteahhide Karşı Geriye Etkili Fesih Hakkının Kullanılabileceği Hakkında Yargıtay Hukuk Genel Kurulu'nun Yeni İçtihadı”, BATİDER, C. XI, S. 3, Y. 1982, s. 109-117 (Fesih).

- - - - - - - - - - - : Türk Mes’uliyet Hukuku, 1961 Yılı Birinci Basıdan Tıpkı Bası, İstanbul 2010 (Mes’uliyet).

Tekinay, Selahattin Sulhi / Akman, Sermet / Burcuoğlu, Haluk / Altop, Atilla : Borçlar Hukuku Genel Hükümler, 7. Baskı, İstanbul 1993 (Borçlar).

Tekinay, Selahattin Sulhi / Akman, Sermet / Burcuoğlu, Haluk / Altop, Atilla : Tekinay Eşya Hukuku,  5. Baskı, C. I, İstanbul 1989 (Eşya).

Topuz, Seçkin / Canbolat, Ferhat : “Türk-İsviçre ve Alman Borçlar Hukukunda İmkânsızlığın Düzenlenişi”, AÜHFD, C. 57, S. 3, Y. 2008, s. 673-718.

Turanboy, Asuman : “Yargıtay Kararlarına Göre Müteahhidin Teslimden Sonra İnşaattaki Noksan ve Bozukluklardan Doğan Mesuliyeti”, AÜHFD, C. 41, S. 1, 1990, s. 151-189.

Uçar, Ayhan : İstisna Sözleşmelerinde Müteahhidin Ayıba Karşı Tekeffül Borcu, Ankara 2003.

Ünal, Mehmet / Başpınar, Veysel : Şeklî Eşya Hukuku, 9. Baskı, Ankara 2017.

Ünal, Şeref : “Karşılaştırmalı Hukukta Taşınmaz Mal Mülkiyetini Konu Alan Akitlerde Şekil Noksanlığı ve Hakkın Kötüye Kullanılması”, Yargıtay Dergisi, C. 14, S. 3, Temmuz 1988, s. 213-221.

von Tuhr, Andreas (Çev. Cevat Edege) : Borçlar Hukukunun Umumi Kısmı, C. 1-2, 2. Baskı, Ankara 1983.

Yakuppur, Sendi : Borçlar Kanunu’na Göre Eser Sözleşmesinde Müteahhidin Eseri Teslim Borcu ve Teslim Borcuna Aykırılıkları, İstanbul 2009.

Yavuz, Cevdet / Acar, Faruk / Özen, Burak : Borçlar Hukuku Dersleri (Özel Borç Hükümleri), 14. baskı, İstanbul 2016 (Özel).

Yavuz, Cevdet : “Tapusuz Gayrimenkullerin Devren Kazanılması”, Prof. Dr. Ümit Doğanay’ın Anısına Armağan, C. I, İstanbul 1982 (Tapusuz).

- - - - - - - - - : Özellikle Tüketicinin Korunması Sorunu Bakımından Satıcının Satılanın (Malın) Ayıplarından Sorumluluğu, İstanbul 1989 (Ayıp).

Yener, Mehmet 

Deniz : Arsa Payı Karşılığı İnşaat Sözleşmesinde Müteahhidin Temerrüdü ve Sonuçları, İstanbul 2011 (İnşaat).

- - - - - - - - - - - : “Müteahhidin Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesinden Doğan Haklarını Üçüncü Şahıslara Devri Ve Sonuçları”, İÜHFM, C. LXV, S. 2, Y. 2007, s. 371-382 (Devir).

Yücel, Özge : “Borçlar Kanunu 358/1 Hükmüne Göre Yüklenicinin İşe Başlama ve İşi Sürdürme Borcu”, AÜHFD, C. 57, S. 3, Y. 2008, s. 779-790 (Yüklenici).

- - - - - - - - : “Yargıtay Kararı Işığında Geçersiz Veya Feshedilmiş Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesi İlişkisinde Haksız Yapı Hü¬küm¬le¬ri¬nin Uygulanabilirliği”, AÜHFD, C. 62, S. 2, Y. 2013, s. 539-563 (Haksız Yapı).

Yücer Aktürk, İpek : İsimsiz Sözleşme Genel Teorisi ve Uzaktan Öğretim Sözleşmesi, Ankara 2016 (İsimsiz).

- - - - - - - - - - - - - : Satım ve Eser Sözleşmelerinde Gözden Geçirme ve Bildirim Külfetleri, Ankara 2012 (Külfet).

Zevkliler, Aydın /  Gökyayla, K. Emre : Borçlar Hukuku: Özel Borç İlişkileri, 18. Basım,   Ankara 2018.


Yorum Yap

Lütfen yorum yazmak için oturum açın ya da kayıt olun.
İlgili Yayınlar