İdari Yargılama Hukuku Temel Bilgiler

Yayınevi: Seçkin Yayınları
Yazar: Ramazan ÇAĞLAYAN
ISBN: 978-975-02-5565-6
Stok Durumu: Stokta var
35,00 TL

Adet

 
   0 yorum  |  Yorum Yap
Kitap Künyesi
Yazar Ramazan ÇAĞLAYAN
Baskı Tarihi 2019/09
Baskı Sayısı 7
Boyut 13,5x19,5 cm (Roman Boyu)
Cilt Karton kapak

İD199
İdari Yargılama Hukuku Temel Bilgiler
Prof. Dr. Ramazan ÇAĞLAYAN
2019/09 7. Baskı, 360 Sayfa,
ISBN 978-975-02-5565-6

İdarî yargılama hukuku dersleri, hukuk fakülteleri dışında, adalet meslek yüksekokulları, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültelerinin kamu yönetimi bölümleri başta olmak üzere, birçok bölümde zorunlu ya da seçmeli ders olarak okutulmaktadır.

Bu derslerin, hukuk fakültelerindeki kapsamda anlatılması düşünülemez. Bu yüzden kitap, bu bölümlere hitap edecek, idarî yargıya ilişkin temel bilgileri içermektedir.

Hâkimlik-savcılık, müfettişlik, kaymakamlık gibi meslek sınavlarında, idare hukuku ve idarî yargılama hukukuna ilişkin sorular çıkmaktadır. Kitap, bu sınavlara çalışırken özet bilgi sunma bakımından da faydalı olmayı hedeflemektedir.

Konu Başlıkları

İdarî Yargının Gelişimi ve Türk Yargı Teşkilatının Genel Görünümü
İdari Yargının Görev Alanı ve Uyuşmazlık Mahkemesi
Yargılamanın Aşamaları
İdarî Yargılama Usulünde Dava Çeşitleri
İdarî Yargılama Usulünde Kanun Yolları

İÇİNDEKİLER

İçindekiler

Önsöz  5

Kısaltmalar  19

Giriş  21

Birinci Bölüm

İDARÎ YARGININ GELİŞİMİ VE

TÜRK YARGI TEŞKİLATININ GENEL GÖRÜNÜMÜ

I. YARGISAL DENETİMİNDE SİSTEMLER VE İDARİ YARGININ GELİŞİMİ  23

A. İdarenin Yargısal Denetiminde Sistemler  23

1. Yargı Birliği Sistemi  23

2. Yargı Ayrılığı Sistemi  24

B. İdarî Yargı Sisteminde Farklı Uygulamalar  25

1. Kuruluş Yönünden Farklı Uygulamalar  25

2. Görev Yönünden Farklı Uygulamalar  26

3. Dava Konuları Bakımından Farklı Uygulamalar  27

C. İdarî Yargının Doğuşu ve Gelişimi  27

1. Fransa’da İdarî Yargının Doğuşu  27

2. Hukukumuzda İdarî Yargının Gelişimi  29

II. TÜRK YARGI TEŞKİLATININ GENEL GÖRÜNÜMÜ  31

A. Genel Olarak Yargı Teşkilâtı  31

1. Yargı Düzenleri ve Kuruluşları  31

2. Yargı Düzenleri ve Kuruluşlarının Oluşumu  32

a. Anayasa Yargısı: Anayasa Mahkemesi  32

b. Adlî Yargı: Yargıtay ve Adlî Mahkemeler  34

c. İdarî Yargı: Danıştay ve İdarî Mahkemeler  35

d. Görev Uyuşmazlıkları: Uyuşmazlık Mahkemesi  35

e. Hâkimler ve Savcılar Kurulu  36

f. Sayıştay  37

g. Yüksek Seçim Kurulu  39

B. Türk İdarî Yargı Teşkilâtı  39

1. Danıştay  39

a. Danıştay’da Görev Yapan Kişiler  40

b. Danıştay’ın Karar Organları  43

c. Danıştay’ın Görevleri  52

2. Bölge İdare Mahkemeleri  56

a. Oluşumu  56

b. İşleyişi  57

c. Görevleri  57

3. İlk Derece Mahkemeleri  58

a. Kuruluş  58

b. İşleyişi  59

c. Görevleri  59

İkinci Bölüm

İDARİ YARGININ GÖREV ALANI VE

UYUŞMAZLIK MAHKEMESİ

I. İDARİ YARGININ GÖREV ALANI  61

A. Görev Yetki ve İdarî Dava Kavramları  61

1. Görev ve Yetki Kavramları  61

2. İdarî Dava Kavramı  62

B. İdarî Yargının Görev Alanının Tespitinde Kıstaslar  62

1. Kamu Gücü Kıstası  63

2. Kamu Hizmeti Kıstası  64

3. İdarî İşlev Kıstası  64

C. İdarî Yargının Görevine Giren ve Girmeyen Konular  65

1. İdarî Yargının Görevine Giren Konular  65

2. İdarî Yargının Görevine Girmeyen Konular  67

II. YARGILAMA YETKİSİNİN KAPSAMI VE SINIRI  71

A. Yargılama Yetkisinin Kapsamı  71

1. Cumhurbaşkanının Tek Başına Yaptığı İşlemler  71

2. Yüksek Askerî Şura Kararları  73

3. Hâkimler ve Savcılar Kurulu Kararları  73

4. Uyarma ve Kınama Cezaları  74

5. Olağanüstü Hallerdeki İdarî İşlemler  74

6. Tahkim Öngörülen Sözleşmelerden Doğan Davalar  76

B. İdarî Yargı Yetkisinin Sınırı  77

1. Hukuka Uygunluk Denetimi  78

2. Bağlı Yetki ve Takdir Yetkisi  79

3. Yerindelik Denetimi Yasağı  81

4. İdarî İşlem Niteliğinde Yargı Kararı Verilememesi  83

III. YARGI DÜZENLERİ ARASINDAKİ UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ  84

A. Uyuşmazlık Mahkemesinin Yapısı ve İşleyişi  84

1. Uyuşmazlık Mahkemesinin Yapısı  84

2. Uyuşmazlık Mahkemesinin İşleyişi  85

B. Uyuşmazlık Türleri ve Giderilmesi  86

1. Olumlu Görev Uyuşmazlığı  87

a. Olumlu Görev Uyuşmazlığının Şartları  87

b. Olumlu Görev Uyuşmazlığının Giderilmesi  88

2. Olumsuz Görev Uyuşmazlığı  90

a. Olumsuz Görev Uyuşmazlığının Şartları  91

b. Olumsuz Görev Uyuşmazlığının Giderilmesi  92

3. Hüküm Uyuşmazlığı  93

a. Hüküm Uyuşmazlığının Şartları  94

b. Hüküm Uyuşmazlığının Giderilmesi  95

C. Uyuşmazlık Mahkemesi Kararlarının Niteliği  95

Üçüncü Bölüm

YARGILAMANIN AŞAMALARI

I. İDARÎ YARGIDA KAYNAKLAR, ÖZELLİKLER VE TARAFSIZLIK  97

A. İdarî Yargılama Usulünün Kaynakları  97

1. İdarî Yargılama Hukukunun Temel Kaynakları  97

2. Tartışmalı Hususlar  100

a. Hukuk Muhakemeleri Kanununa Açıkça Yollamada Bulunulmayan Haller  100

b. Hukuk Muhakemeleri Müesseselerinin İdarî Yargıda Uygulanabilirliği  102

B. İdarî Yargılama Usulünün Özellikleri  102

1. Yazılı Yargılama Usulü  102

2. Basit ve Az Masraflı Oluşu  103

3. Savcılık Kurumu  103

4. Re’sen Araştırma İlkesi  104

C. Hâkimin Tarafsızlığı  106

1. Hâkimin Davaya Bakmaktan Yasaklılığı  106

2. Hâkimin Reddi  107

3. Çekinme ve Reddin Karara Bağlanması  108

a. Danıştay’da Çekinme ve Reddin Karara Bağlanması  108

b. Mahkemelerde Çekinme ve Reddin Karara Bağlanması  109

II. DAVANIN AÇILMASI VE DAVA DİLEKÇESİ  110

A. Dava Dilekçesinde Bulunması Gereken Hususlar  110

1. Mahkemenin Adı  110

2. Taraflar  111

3. Davanın Konusu  111

4. Bildirim Tarihi  112

5. Davanın Sebepleri ve Deliller  113

6. Sonuç  113

7. İmza  114

8. Dilekçe Nüshaları ve Ekleri  115

B. Dava Dilekçesinin Verileceği Yerler  115

1. Dava Açılan Mahkeme  115

2. İdare veya Vergi Mahkemesi  116

3. Asliye Hukuk Hâkimliği  116

4. Konsolosluklar  116

C. Dava Açmada Farklı Durumlar  117

1. Bir Dilekçe İle Birden Fazla İşleme Karşı Dava Açılması  117

2. Bir İşleme Karşı Birlikte Dava Açılması  119

3. İptal ve Tam Yargı Davasının Birlikte Açılması  120

D. Dilekçenin Verilmesi Üzerine Yapılacak İşlemler  120

1. Dilekçenin Kaydı  121

2. Harç veya Posta Ücretlerinde Eksiklik  122

E. Davanın Açılmasının Sonuçları  123

1. Zamanaşımının Kesilmesi  123

2. Derdestlik  123

3. Hüküm Verme Zorunluluğu  124

4. İddia ve Savunmaların Sınırlandırılması  124

III. DAVA DİLEKÇESİ ÜZERİNDE İLK İNCELEME  125

A. Görev ve Yetki  126

1. Görevsiz Yargı Yerinde Dava Açılması  126

2. İdarî Yargı Yerlerinde Yetki Kuralları  127

a. İptal Davalarında Yetki  128

b. Tam Yargı Davalarında Yetki  129

c. Vergi Uyuşmazlıklarında Yetki  130

3. İdarî Yargıda Yetki ve Görev Uyuşmazlığının Çözümü  131

B. İdarî Merci Tecavüzü  132

1. İdarî Merci Tecavüzü Tanımı ve Niteliği  132

2. İdarî Merci Tecavüzü Halinde Yapılacak İşlem  133

C. Ehliyet  133

1. Taraf Ehliyeti  134

2. Dava Ehliyeti  135

3. İdarî Davalara Özgü Şartlar  136

4. Davaya Vekâlet  137

5. Davanın Taraflarında Değişme  138

D. Kesin ve Yürütülmesi Gerekli Bir İşlemin Varlığı  139

E. Süre Aşımı  140

1. Dava Açma Süresinin Niteliği  140

2. Genel ve Özel Dava Süreleri  141

3. Sürelerin Başlangıcı  141

a. İptal Davalarında Dava Süresi  141

b. Tam Yargı Davalarında  144

4. Dava Süresinin Hesaplanması  146

5. Sürenin Durması ve Ek Süreler  147

F. Husumet  148

1. Davalı Gösterilmemesi veya Yanlış Gösterilmesi  148

2. Husumet Açısından Kamu Kuruluşlarının Durumu  149

G. Dava Dilekçesinin Usul ve Şekle Uygunluğu  152

IV. DAVANIN İLERLETİLMESİ  152

A. Dosyanın Tekemmülü  152

1. Dava Dilekçesinin Tebliği ve Cevap  153

2. Bilgi ve Belgelerin İstenmesi  154

B. Üçüncü Kişilerin Taraflar Yanında Yer Alması  155

1. Davanın İhbarı  156

2. Davaya Müdahale  157

C. Davaya Son Veren Taraf İşlemleri  159

1. Davadan Feragat  159

2. Davanın Kabulü  161

D. Davaların Birleştirilmesi ve Ayrılması  163

1. Davaların Birleştirilmesi  163

2. Davaların Ayrılması  166

E. İdarî Yargılama Usulünde İspat ve Deliller  166

1. İspat  167

2. Delil  168

3. İdarî Yargılama Usulünde Deliller  172

a. Bilirkişi İncelemesi  172

b. Keşif  174

c. Belge Delili  175

d. Tanık Beyanı  176

e. Kesin Hüküm  178

f. Yemin ve İkrar Delilleri  178

F. İdarî Yargıda Duruşma  179

1. İlk Derce Yargılamasında Duruşma  180

2. Kanun Yolları Aşamasında Duruşma  181

3. Duruşmanın Usulü  181

V. DAVANIN SONUÇLANDIRILMASI  182

A. Davanın Hüküm Dışında Sonuçlandırılması  182

1. Davanın Konusuz Kalması  182

2. Davanın Açılmamış Sayılması  184

B. Hüküm  185

1. Mahkeme Kararlarının Türleri  185

2. Hüküm  186

a. Karar Verilme Usulü  187

b. Kararlarda Bulunacak Hususlar  187

3. Kararların Saklanması ve Tebliği  188

C. Açıklama ve Yanlışlıkların Düzeltilmesi  189

1. Açıklama  189

2. Yanlışlıkların Düzeltilmesi  190

VI. İVEDİ YARGILAMA USULÜ  190

A. Genel İvedi Yargılama Usulü  191

1. İvedi Yargılama Usulüne Tabi Konular  191

2. İvedi Yargılamada Usul Kuralları  192

B. Merkezi Sınavlara İlişkin İvedi Yargılama  194

Dördüncü Bölüm

İDARÎ YARGILAMA USULÜNDE DAVA ÇEŞİTLERİ

I. İPTAL DAVASI  197

A. İptal Davasının Özellikleri ve Konusu  197

1. İptal Davasının Tanımı  197

2. İptal Davasının Özellikleri  197

3. İptal Davasının Konusu  198

4. İptal Davasında Menfaat İhlâli Şartı  203

a. İptal Davasında Menfaat Kavramı  203

b. Menfaat İhlâlinin Özellikleri  204

B. İptal Davasında İptal Sebepleri  208

1. Yetki Yönünden Hukuka Aykırılık  208

a. Genel İlkeler  208

b. Yetki Çeşitleri Bakımından Hukuka Aykırılıklar  214

2. Biçim Yönünden Hukuka Aykırılık  217

a. Şekil Bakımından Hukuka Aykırılık  218

b. Usûl Bakımından Hukuka Aykırılık  220

3. Sebep Yönünden Hukuka Aykırılık  223

a. Sebep Unsurunda Sakatlık Halleri  224

b. Sebeplerin Çokluğu ve Sebep İkâmesi  225

4. Konu Yönünden Hukuka Aykırılık  227

a. İmkânsız Bir Konuda İşlem Yapılması  227

b. Hukuka Aykırı İşlem Tesis Edilmesi  228

5. Maksat Yönünden Hukuka Aykırılık  231

a. Kamu Yararına Yabancı Amaçla Hareket Edilmesi  232

b. Kanunun Özel Maksadının Dışına Çıkılarak İşlem Yapılması  233

c. Usûl Saptırması ve Maksatların Çokluğu  233

C. İptal Davasının Sonuçları  234

1. Genel Bilgiler  234

2. Davanın Reddedilmesinin Sonuçları  236

3. İptal Kararı Verilmesinin Sonuçları  237

4. İptal Kararının Etkileri  239

a. Kendiliğinden Sonuç Doğuran İptal Kararları  239

b. Aynı Nitelikte Yeni Bir Karar Alınmasını Engellemeyen İptal Kararları  241

c. Tersine İşlem Yapılmasını Gerektiren İptal Kararları  242

d. Hukuksal Durumlarda Değişiklik Yapılmasını Gerektiren İptal Kararları  242

5. İptal Kararının Yerine Getirilmesinde İmkânsızlık  243

D. Yürütmenin Durdurulması  244

1. Yürütmenin Durdurulması Kararının Şartları  245

a. Usule İlişkin Şartlar  245

b. Esasa İlişkin Şartlar  247

2. Yürütmenin Durdurulması Talebi Hakkında Verilen Kararlar  248

3. Vergi Davalarında Yürütmenin Durdurulması  248

4. Kanun Yolu Aşamasında Yürütmenin Durdurulması  250

5. Yürütmenin Durdurulması Kararı Verilemeyecek Haller  251

6. Yürütmenin Durdurulması Kararına İtiraz  252

7. Yürütmenin Durdurulması Kararının Sonuçları  254

II. TAM YARGI DAVALARI  257

A. Tam Yargı Davasının Hukukî Mahiyeti ve Konusu  257

1. Tam Yargı Davasının Hukukî Mahiyeti  257

2. Tam Yargı Davası ile İptal Davası Arasındaki Farklar  258

3. Tam Yargı Davasının Çeşitleri  259

4. Tam Yargı Davasında Hak İhlâli Şartı  260

5. Tam Yargı Davasında Hâkimin Yetkileri  261

6. Tam Yargı Davasının Konuları  261

a. İdarî İşlemlerden Doğan Tam Yargı Davaları  261

b. İdarî Eylemlerden Doğan Tam Yargı Davaları  264

c. İdarî Sözleşmelerden Doğan Tam Yargı Davaları  265

B. Tam Yargı Davasında Sorumluluk Esasları  266

1. Sorumluluk ve İdarenin Sorumluluğu Kavramları  266

2. İdarî Sorumluluğun Doğuşu, Hukukî Temeli ve Bağımsızlığı  268

a. İdarî Sorumluluğun Doğuşu  268

b. İdarî Sorumluluğun Hukukî Temeli  270

c. İdarî Sorumluluğun Bağımsızlığı  270

3. İdare Hukukunda Sorumluluk Türleri  271

a. Kusur Sorumluluğu: Hizmet Kusuru  271

b. Kusursuz Sorumluluk  278

4. İdarenin Sorumluluğunun Şartları  286

a. İdarî Davranış  286

b. Zarar  287

c. İlliyet Bağı  288

5. İdarenin Sorumluluğunu Etkileyen Haller  289

a. Mücbir Sebep  289

b. Beklenilmeyen Hâl  291

c. Zarar Görenin Davranışı  292

d. Üçüncü Kişinin Davranışı  294

6. Zararın Tazmini  296

C. Tam Yargı Davasının Sonuçları ve Uygulanması  297

1. Tam Yargı Davasının Sonuçları  297

a. Davanın Reddi  297

b. Davanın Kabulü  298

III. İDARÎ YARGI KARARLARININ UYGULANMASI  298

A. Tam Yargı Kararlarının Uygulanması  299

1. İflas Uygulaması  299

2. İcra Uygulaması  300

B. Kararın Uygulanmamasından Doğan Sorumluluklar  300

1. Uygulama Süresi  301

2. Sorumluluğa Yol Açan Uygulamama Halleri  302

3. İdarî Sorumluluk  303

4. Kamu Görevlisinin Sorumluluğu  304

5. Dava Usulü  306

Beşinci Bölüm

İDARÎ YARGILAMA USULÜNDE KANUN YOLLARI

I. İSTİNAF  310

A. Genel Olarak İstinaf  310

1. Tanımı ve Hukukî Mahiyeti  310

2. İstinaf ve Diğer Kanun Yolları  311

B. İstinafa Tabi Kararlar  312

1. Genel Kural  312

2. İstinaf Yolu Kapalı Kararlar  312

C. İstinafa Başvuru Usulü  313

1. İstinaf Başvurusunun Süresi ve Şekli  313

2. İstinaf Sebepleri  314

3. Ön İnceleme  315

D. İstinaf İncelemesi  316

1. İstinafta Görevli Merci  316

2. İstinaf İncelemesi  316

E. İstinaf İncelemesi Sonunda Verilen Kararın Kesinliği  319

1. İstinaf İncelemesi Sonunda Verilen Kesin Kararlar  319

2. İstisnai Durumlar  319

3. İstinaf Aşamasında Yürütmenin Durdurulması  320

II. TEMYİZ  320

A. Temyiz Edilebilecek Kararlar ve Temyiz Usulü  320

1. Temyiz Edilebilecek Kararlar  320

2. Temyiz Usulü  321

a. Temyiz Süresi  321

b. Temyiz Talebinde Taraflar  322

c. Temyiz Başvurusu  323

B. Temyiz Sebepleri  327

1. Görev ve Yetki Dışında Bir İşe Bakılmış Olması  328

2. Hukuka Aykırı Karar Verilmiş Olması  328

3. Usul Hükümlerine Uyulmaması  329

C. Temyiz İncelemesi  330

1. Temel İlkeler  330

2. Temyiz İncelemesi Sonunda Karar  332

3. Derece Mahkemesinin Tutumu  332

D. Temyiz Aşamasında Yürütmenin Durdurulması  334

1. Genel Kurallar  334

2. Yürütmeyi Durdurma Kararı  334

E. Kanun Yararına Temyiz  335

1. Kanun Yararına Temyize Konu Olabilecek Kararlar  335

2. Kanun Yararına Temyiz Talebinde Yetki  336

3. Kanun Yararına Temyizde Süre ve Başvuru Biçimi  336

4. Kanun Yararına Temyiz Sebepleri  336

5. Kanun Yararına Temyiz Başvurusunun Sonuçları  337

III. YARGILAMANIN YENİLENMESİ  337

A. Yargılamanın Yenilenmesine Tabi Kararlar ve Usul  338

1. Yargılamanın Yenilenmesine Tâbi Kararlar  338

2. Yargılamanın Yenilenmesi Usulü  339

B. Yargılamanın Yenilenmesi Sebepleri  340

1. Karardan Sonra Yeni Bir Belgenin Ortaya Çıkması  341

2. Hükme Esas Alınan Belgenin Sahteliğinin Anlaşılması  341

3. Hükme Esas Alınan İlamın Kesin Bir Hükümle Kalkması  342

4. Bilirkişinin Gerçeğe Aykırı Rapor Vermesi  342

5. Hile Kullanılmış Olması  343

6. Yetkisiz Kimselerin Huzurunda Davanın Görülmesi  343

7. Davaya Bakması Yasak Olan Hâkimin Hüküm Vermesi  343

8. Çelişik Hükümlerin Varlığı  344

9. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin Kararı  344

C. İstemin Karara Bağlanması  345

1. İlk İnceleme ve Esastan İnceleme  345

2. Kararın Sonuçları  346

EKLER

Ø İPTAL DAVASI DİLEKÇE ÖRNEĞİ (EK I)  347

Ø YÜRÜTMENİN DURDURULMASI TALEBİNİ İÇEREN İPTAL DAVASI DİLEKÇE ÖRNEĞİ (EK II)  348

Ø TAM YARGI DAVASI DİLEKÇE ÖRNEĞİ (EK III)  349

Ø İPTAL DAVASI İLE TAM YARGI DAVASI BİRLİKTE DİLEKÇE ÖRNEĞİ (EK IV)  350

Ø BÖLGE İDARE MAHKEMELERİ VE YARGI ÇEVRELERİ (EK V)  351

Yararlanılan Kaynaklar  353

Kavramlar Dizini  357

 

Yorum Yap

Lütfen yorum yazmak için oturum açın ya da kayıt olun.
İlgili Yayınlar