İş Hukukunda Belirsiz Alacak Davası ve Kısmi Dava

Yayınevi: Yetkin Yayınları
Yazar: Tuğba Hilal KÖKEN
ISBN: 9786050507409
255,00 TL 300,00 TL

Adet

 
   0 yorum  |  Yorum Yap
Kitap Künyesi
Yazar Tuğba Hilal KÖKEN
Baskı Tarihi 2020/12
Baskı Sayısı 1
Boyut 16x24 cm (Standart Kitap Boyu)
Cilt Karton kapak
Sayfa Sayısı 283

Bu çalışmada son HMK değişiklikleri, İş Kanununa eklenen tüm değişiklikler, Yargıtay daireleri arasındaki görüş farklılıkları ve Yargıtay 22. HD’nin kapanmasının akabinde meydana gelen içtihat değişiklikleri esas alınarak hem teorik tartışmalara değinilmiş hem de uygulamadaki sorunların üzerinde durulmuş ve Yargıtay kararları ışığında konu ayrıntılı olarak incelenmiştir. İlaveten YÖK’ün veri tabanında olan tezimden büyük oranda farklılık arz etmektedir. Zira savunmaya girişimden kitap basımına kadar olan süreçte birçok değişiklik olmuştur. Söz konusu değişiklikleri ve görüştüğüm meslek büyüklerimden aldığım görüşleri de çalışmama eklemiş bulunmaktayım.

AKEL, Ömer : Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Özel Hukuk Ana Bilim Dalı, 5510 Sayılı Kanun’a Göre İş Kazası Sayılan Haller ve İş Kazasının Bildirilmesi, Yüksek Lisans Tezi, İstanbul, 2019.

AKIN, Levent : İş Kazasından Doğan Maddi Tazminat, Yetkin Yayınları, Ankara, 2001.

AKINTÜRK, Turgut / ATEŞ, Derya: Borçlar Hukuku Genel Hükümler Özel Borç İlişkileri, Beta Yayınları, 29. Baskı, İstanbul, Ocak 2020.

AKİL, Cenk : Kısmi Dava, Yetkin Yayınları, Ankara, 2013.

AKİL, Cenk : Belirsiz Alacak Davasına İlişkin Bazı Meseleler, Türkiye Noterler Birliği Hukuk Dergisi, Sayı 2, Yıl 6, Ankara, Aralık 2019, s. 55-85.

AKTAŞ, Emel : Çağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Özel Hukuk Anabilim Dalı, İş Kazasında İşverenin İşçiye Karşı Hukuki Sorumlulukları, Yüksek Lisans Tezi, Mersin, Eylül 2019.

AKYİĞİT, Ercan : Kıdem Tazminatı, Seçkin Yayınları, 2. Baskı, Ankara, 2010.

AKYİĞİT, Ercan : 7146 Sayılı Kanunla Gelen Bedelli Askerlik ve Kıdem Tazminatı, Terazi Hukuk Dergisi, Seçkin Yayınları, Cilt 13, Sayı 147, Kasım 2018, s. 62-71.

ALP, Mustafa / ÇELEBİ, Duygu : İş Yargısında Belirsiz Alacak Davası, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mecmuası, Cilt 74, Özel Sayı, 2016, s. 83-137.

ANADOLU, F. Kerim : Kıdem Tazminatı Koşulları ve İşçinin Kıdeminin Hesaplanması Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Sayı 10, Konya, 2003, s. 239-264.

ANTALYA, O. Gökhan : Manevi Zararın Belirlenmesi ve Manevi Tazminatın HesaplanmasıTürk Hukukuna Manevi Zararın İki Aşamalı, Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Cilt 11, Sayı 145 – 146, Eylül - Ekim 2016, s. 35-47.

270

ARSLAN, Ramazan / YILMAZ, Ejder / TAŞPINAR-AYVAZ, Sema : Medeni Usul Hukuku, Yetkin Yayınları, 5. Baskı, Ankara, 2019.

ARSLAN, Ramazan / YILMAZ, Ejder / TAŞPINAR-AYVAZ, Sema / HANAĞASI, Emel : Medeni Usul Hukuku, Yetkin Yayınları, 5. Baskı, Ankara, 2019.

ASLAN, Kudret / AKYOL-ASLAN, Leyla / KİRAZ, T. Özgür : Koşulları Oluşmadan Açılan Belirsiz Alacak Davasında Mahkemece Verilecek Karar, Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Cilt 16, Özel Sayı, İzmir, 2015, s. 975-1024.

ASTARLI, Muhittin : İş Hukukunda Çalışma Süreleri, Turhan Kitapevi Yayınları, Ankara, Ekim 2008.

ASTARLI, Muhittin : Alman ve Türk Hukuklarında Fazla Çalışma Ücretlerinin Asıl Ücrete Dahil Olduğuna İlişkin Sözleşme Hükümleri ve Geçerlilik Koşulları, Kamu-İş Dergisi, Cilt 9, Sayı 4, Şubat 2008, s. 39-69.

ASTARLI, Muhittin :Üst Düzey Yöneticilerin Çalışma Süreleri ve Fazla Çalışma Ücreti Talepleri (Yargıtay Kararlarına Genel Bir Bakış), Prof.Dr.Tankut Centel'e Armağan, İstanbul, 2011, s. 53-70.

ATAKAN, Murat Can : İş Kazasından Doğan Maddi Tazminat, İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Hukuku Dergisi, Legal Yayıncılık, Cilt 9, Sayı 35, 2012, s. 141-166.

ATALI, Murat / ERMENEK, İbrahim : Medeni Usul Hukuku, Seçkin Yayınları, 1. Baskı, Ankara, Mart 2019.

AYDEMİR, Murtaza : 6100 Sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun İş Yargısına Etkileri, İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Hukuku Dergisi, Legal Yayınları, Cilt 10, Sayı 39, İstanbul, 2013, s. 25-56.

BALCI, Mesut : İş Kazası Veya Meslek Hastalığından Doğan Maddi ve Manevi Tazminat Davaları Ve Uygulaması, Yetkin Yayınları, 3. Baskı, Ankara, 2018.

BASKAN, Esra : İş Sözleşmesinin Feshinde Sendikal Tazminat ve 6356 Sayılı Kanun’un Getirdiği Yeni Düzenlemeler, Sicil İş Hukuku Dergisi, Sayı 30, Aralık 2013, s. 77-92.

BAŞAR, Didem : İfaya Eklenen Cezai Şart, Dicle Üniversitesi Adalet Meslek Yüksekokulu Dicle Adalet Dergisi, Cilt 2, Sayı 4, Aralık 2018, s. 49-77.

BAŞBUĞ, Aydın / BODUR, Mehtap Yücel : İş Hukuku, Beta Yayınları, 5. Baskı, İstanbul, Ekim 2018.

271

BAYRAM, Fuat : İş Güvencesi Miktarının Belirlenmesine İlişkin Ölçütler, Legal İş Hukuku Ve Sosyal Güvenlik Hukuku Dergisi, Cilt 5, Sayı 20, 2008, s. 1373-1395.

BEYTAR, Erbil : Ayrımcılık Bağlamında Sendikal Ayrımcılık, Kocaeli Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Sayı 11, Ocak 2015, s. 77-105.

BİLGİLİ, Abbas : İş Yargısında Belirsiz Alacak Davası, Karahan Kitapevi, 1. Baskı, Adana, 2016.

BİRBEN, Erhan / SEZGİ, Öktem : İş Yargılamasına Hakim Olan İlkeler, Prof. Dr. Nuri Çelik’e Armağan Cilt 2, Beta Yayınları, İstanbul, 2001, s. 1076-1143.

BOZKURT, H. Argun : İş Yargılaması Usul Hukuku, Seçkin Yayınları, 3. Baskı, Ankara, 2011.

BOZKURT GÜMRÜKÇÜOĞLU, Yeliz :Belirli Süreli İş Sözleşmesi, Doktora Tezi, İstanbul Kültür Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Özel Hukuk Anabilim Dalı, İstanbul, Ocak 2012.

BUDAK, Ali Cem / KARADEMİR, Dilek : Şartları Oluşmadığı Halde Belirsiz Alacak Davası Açılırsa Hakim Nasıl Karar Vermelidir?, Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Cilt 13, Sayı 1, 2016, s.130-142.

BUDAK, Ali Cem / KARAASLAN, Varol : Medeni Usul Hukuku, Adalet Yayınları, 2. Baskı, Ankara, 2018.

BUDAK, Ali Cem : Belirsiz Alacak Davası, Bankacılar Dergisi, Özel Sayı, İstanbul, Ocak 2013, s. 82-86.

BUDAK, Ali Cem : Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu İsviçre Medeni Usul Kanunu ve Alman Medeni Usul Kanunu ile Karşılaştırmalı Hukuk Muhakemeleri Kanunu, XII Levha Yayınları, 4. Baskı, İstanbul, Şubat 2011.

BULUT, Nazlı : İş Hukukunda Cezai Şart, Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Özel Hukuk Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, Ankara, 2010.

CAN, Harun : İş Hukukunda Kıdem Tazminatı, İstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, İstanbul, 2018.

CANBOLAT, Talat / KAYIRGAN, Hasan : Koronavirüs Salgınının İş Sözleşmesi İle İşçi İle İşveren İlişkilerine Etkisi ve Sonuçları, Çankaya Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Seçkin Yayınları, Cilt 5, Sayı 1, Nisan 2020, s. 637-689.

272

CANİKOĞLU, Nurşen : İşçinin Yıllık Ücretli İzin Talep Hakkı ve İzin Kullandırılmamasının Sonuçları, Prof. Dr. Nuri Çelik’e Armağan Cilt II, Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi, İstanbul, 2011, s. 1144 –1174.

CENGİZ, İştar : İş Sözleşmesinin İradi Devri, Turhan Kitapevi, Ankara, Nisan 2014.

ÇAKRAK, Recep : Belirsiz Alacak Davasının İşçilik Alacakları Bakımından Değerlendirilmesi, Karatahta İş Yazıları Dergisi, Sayı 3, Aralık 2015, s.173-194.

ÇELİK, Nuri / CANİKOĞLU, Nurşen / CANPOLAT, Talat : İş Hukuku Dersleri, Beta Yayınları, 32. Baskı, İstanbul, Ekim 2019.

ÇİÇEK, Hilal : Fazla Çalışma Ücreti, Legal İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Hukuku Dergisi, Cilt 6, Sayı 21, 2009, s. 185-202.

ÇİÇEK, Mustafa : İş Hukukunda Zorunlu Arabuluculuk, Seçkin Yayınları, 2. Baskı, Ankara, Haziran 2019.

ÇİL, Şahin / KAR, Bektaş : İş Yargısında Belirsiz Alacak Davası ve Kısmi Dava, Yetkin Yayınları, 2. Baskı, Ankara, 2012.

ÇİL, Şahin : Fazla Çalışma Ücretinin Temel Ücret İçinde Ödenmesi Uygulaması, Prof. Dr. Fevzi Şahlanan’a Armağan, Legal Yayıncılık, Özel Sayı, Cilt 1, İstanbul, 2016, s. 269-312.

ÇİL, Şahin : 6100 Sayılı HMK’ya Göre İş Yargısında İspat Yükü ve Deliller, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mecmuası, Legal Yayınları, Cilt LXXII, Sayı 2, 2014, s. 87-102.

ÇİL, Şahin : İş Hukukunda İşçinin Ücreti, Turhan Yayınları, Ankara, Kasım 2010.

ÇİL, Şahin : İşçi Ücretinin Ödenmemesinin Sonuçları, Prof. Dr. Sarper Süzek’ e Armağan Cilt II, Beta Yayınları, İstanbul 2011, s. 1271- 1300.

ÇİL, Şahin : İş Hukuku Yargıtay İlke Kararları, Yetkin Yayınları, 6. Baskı, Ankara, 2014.

ÇİL, Şahin : Koronavirüs Salgının İş Hukukuna Etkileri, Yetkin Yayınları, 1. Baskı, Ankara, Haziran 2020.

ÇOPUR, Onur : Belirli Süreli İş Sözleşmesinin Sona Ermesi, Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Özel Hukuk Anabilim Dalı, İstanbul, Ekim 2018.

ÇOŞAR, Ömer Lütfi : Belirsiz Alacak Davasında Talebi Arttırmak İçin Islah Mı Yoksa HMK 107/2 Mi Tercih Edilmeli?, İstanbul Barosu Dergisi, Cilt 87, Sayı 4, Temmuz- Ağustos 2013/4, s. 93-104.

273

DEMİR, Özgür : Günlük Çalışma Sürelerini Aşan Fazla Çalışma ve Ücretinin Hesaplama Yöntemleri, İş Hukuku Ve Sosyal Güvenlik Hukuku Dergisi, Cilt 15, Sayı 57, 2018, s. 157-167.

DEMİRBİLEK, Tamer : Kıdem Tazminatına Hak Kazanabilmek İçin Öngörülen Koşullar, Türkiye Barolar Birliği Dergisi, Cilt 27, Sayı 115, Kasım 2014, s. 431-448.

DEMİRCİOĞLU, Murat / CENTEL, Tankut / Hasan Ali KAPLAN: İş Hukuku, Beta Yayınları, 20. Baskı, İstanbul, Eylül 2019.

DÖNMEZ, Kazım Yücel : İş Hukukunda Tazminatlar, Yetkin Yayınları, 2. Baskı, Ankara, 2008.

DÖNMEZ, Kazım Yücel : İşçi Ücreti ve Ödenmemesinden Kaynaklanan Sorunlar, Seçkin Yayınları, 1. Baskı, Ankara, Eylül 2018.

DULAY Dilek : İşçi Ücretinin Ödenmemesi, ve Ödememe Halinde Sorumlu Olan İşverenlerin Talebi, Terazi Hukuk Dergisi, Seçkin Yayınları, Sayı 73, Ankara, Eylül 2012, s. 49-56.

ERCAN, İsmail : Avukatlar ve Hakimler İçin Medeni Usul Hukuku, XII Levha Yayınları, 1. Baskı, İstanbul, Aralık 2011.

EREN, Fikret : Borçlar Hukuku Genel Hükümler, Yetkin Yayınları, 24. Baskı, Ankara, 2019.

ERKOÇLAR, Tolga : İşçilik Alacaklarında Belirsiz Alacak Davasının Uygulanabilirliği, Kadir Has Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Özel Hukuk Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, İstanbul, 2018.

EROĞLU, Orhan : Islah, Seçkin Yayınları, 3. Baskı, Şubat 2020.

EROĞLU, Orhan : Hukuk Muhakemeleri Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarı Taslağının Belirsiz Alacak Davasına İlişkin Değişikliklerinin İncelenmesi, Terazi Hukuk Dergisi, , Cilt 13, Sayı 144, Ağustos 2018, s. 23-37.

EROĞLU, Orhan : Koşulları Oluşmadan Açılan Belirsiz Alacak Davasına Kısmi Dava Olarak Devam Edileceğine İlişkin Yargıtay Karar İncelemesi, Terazi Hukuk Dergisi, Cilt 15, Sayı 161, Ocak 2020, s. 52-65.

ERSEVEN YILDIZ, İlknur :İş Hukukunda Eğitim Karşılığı Cezai Şart, Kadir Has Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Özel Hukuk Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, İstanbul, 2010.

ERSÖZ, Oğuz : Yargıtay Kararları Bağlamında 6331 Sayılı İSG ve 5510 Sayılı SSGSSK Hükümleri Çerçevesinde İş Kazası Kavramı ve

274

Unsurları, İstanbul Barosu Dergisi, Cilt 91, Sayı 1, Ocak 2017, s. 78-93.

ERTÜRK, Şükran / ERKANLI, Betül : İş Sözleşmesinin Fesih Dışında Sona Erme Sebepleri, Terazi Hukuk Dergisi, Cilt 9, Sayı 91, Mart 2014, s. 45-58.

EVREN, Öcal Kemal : İş Güvencesi Tazminatı, Terazi Hukuk Dergisi, Seçkin Yayınları, Cilt 2, Sayı 15, Kasım 2007, Ankara, s. 49-59.

EYRENCİ, Öner / TAŞKENT, Savaş / ULUCAN, Devrim : Bireysel İş Hukuku, Beta Yayınları, 9. Baskı, İstanbul, Mart 2019.

GÖNEN, Ramazan : İş Hukukunda Yıllık Ücretli İzin, İstanbul Barosu Dergisi, Cilt 87, Sayı 3, Mayıs-Haziran 2013, s. 206-213.

GÖRGÜN, L. Şanal / KODAKOĞLU, Mehmet : 6100 Sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanununa Göre Medeni Usul Hukuku, Yetkin Yayınları, Ankara, 2012.

GÖRGÜN, L. Şanal / BÖRÜ, Levent / TORAMAN, Barış / KODAKOĞLU, Mehmet : Medeni Usul Hukuku, Yetkin Yayınları, 8. Baskı, Ankara, 2019.

GÜNAY, Cevdet İlhan : İş Davaları, Yetkin Yayınları, 6. Baskı, Ankara, 2019.

GÜNAY, Cevdet İlhan : İş Hukuku Yeni İş Yasaları, Yetkin Yayınları, 5. Baskı, Ankara, 2013.

GÜNAY, Cevdet İlhan : Türk İş Hukukunda Fazla Saatlerle Çalışma Ücreti, Yetkin Yayınları, Ankara, 2007.

GÜNDÜZ, Fehmi : Hizmet Akitlerinde Cezai Şart, İstanbul Barosu Dergisi, Cilt 88, Sayı 3, Mayıs 2014, s. 134-153.

GÜNDÜZ, Okan : Islahla Dava Değerinin Artırılması Sonucu Ortaya Çıkan Bazı Hukuki Meseleler, Yıldırım Beyazıt Hukuk Dergisi, Sayı 3, Ankara, 2017, 193-214.

GÜRSES, Bengisu : İş Sözleşmesinin Feshi Sonucu İhbar ve Kıdem Tazminatı, İstanbul Barosu Dergisi, Cilt 87, Sayı 1, Ocak-Şubat 2013, s. 204-238.

HALİS, Canan : İş Uyuşmazlıklarında Belirsiz Alacak Davası, Kadir Has Üniversitesi Sosyal Bilim Enstitüsü Özel Hukuk Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, İstanbul, 2018.

HATEMİ, Hüseyin / GÖKYAYLA, K. Emre : Borçlar Hukuku Genel Bölüm, Vedat Kitapçılık, 4. Baskı, İstanbul, Eylül 2017.

275

KABAKCI, Mahmut : Belirli Süreli İş Sözleşmesini Haklı Nedenle Fesheden İşçinin Bakiye Süre Ücreti Talebi, Sicil İş Hukuku Dergisi, Sayı 21, Mart 2011, s. 129-141.

KAR, Bektaş : İş Yargılaması Usulü 7036 sayılı İş Mahkemeleri Kanunu (Arabuluculuk) 6100 sayılı HMK Hükümlerine ve Emsal Yargıtay İçtihatlarına göre, Yetkin Yayınları, Genişletilmiş 2. Baskı, Ankara, 2019.

KARA, Etem : AB, İngiliz, Alman ve Türk İş Hukukunda Belirli Süreli İş Sözleşmesi, Hasan Kalyoncu Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Cilt 5, Sayı 10, Temmuz 2015, s. 81-105.

KARAASLAN, Varol : Belirsiz Alacak Davası/Kısmi Dava Bir Madalyonun İki Yüzü Mü?, Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Cilt 13, Sayı 1, 2016, s.213-242.

KARACA, Aybüke / YAĞCI, Uğur : Belirsiz Alacak Davası ve Kısmi Davanın İşçi Alacakları Bakımından Değerlendirilmesi, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mecmuası, Cilt LXXII, Sayı 2, İstanbul, 2014, s. 177-207.

KARACAN-ÇETİN, Hatice : 4587 Sayılı İş Kanununa Göre Fazla Çalışma, Seçkin Yayınları, 6. Baskı, Ankara, 2019.

KARADEMİR, Artür / EKİNCİ, Hakan : İşçilik Alacakları, Seçkin Yayınları, 2. Baskı, Ankara, Mart 2019.

KARAKİMSELİ, Ayşe : İşçi Alacakları Bakımından Belirsiz Alacak Davası Uygulaması, Erciyes Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Cilt 11, Sayı 1, Kayseri, 2016, s. 199-227.

KARAMERCAN, İnci : Yargıtay İçtihatları Işığında İş Yargılamasında Belirsiz Alacak Davası, Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Cilt 19, Özel Sayı, 2017.

KARATAŞ, Hatice Yeliz : Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Özel Hukuk Anabilim Dalı,İş Yargılamasında Belirli Belirsiz Alacak Davası, Yüksek Lisans Tezi, İzmir, 2017.

KARATAŞ, Huriye : Selçuk ÜniversitesiSosyal Bilimler Enstitüsü Özel Hukuk Anabilim Dalı, İşverenin İş Kazası ve Meslek Hastalığında Hukuki Sorumluluğu, Yüksek Lisans Tezi, Konya, 2019.

KAYSI KINACIOĞLU, İrem : Hasan Kalyoncu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Özel Hukuk Anabilim Dalı Özel Hukuk Tezli Yüksek Lisans Programı, İş Kazası ve Meslek Hastalığında Maddi-Manevi Tazminat, Yüksek Lisans Tezi, Gaziantep, 2019.

276

KILIÇ, Ebru : İş Hukukunda Yıllık Ücretli İzin, Türkiye Adalet Akademisi, Cilt 2, Sayı 4, Ocak 2011, s. 173-204.

KILIÇOĞLU, Ahmet M. : Borçlar Hukuku Genel Hükümler, Turhan Kitapevi, 23. Baskı, Eylül 2019.

KILIÇOĞLU, Mustafa : İş Hukukunda Belirsiz Alacak Davası ve Uygulamadaki Çelişkiler, Başkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Cilt 2, Sayı 1, Ocak 2016.

KILIÇOĞLU, Mustafa / KILIÇOĞLU-ADA, İlayda : Şerhli İş Kanunu Yorumu, Bilge Yayınevi, Ankara, Kasım 2015.

KILIÇOĞLU, Mustafa : 6100 Sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanuna Uyarlı İş Yargılamaları Usulü, Legal Yayınları, İstanbul, Mart 2011.

KILIÇOĞLU, Mustafa : 6100 Sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu El Şerhi, Legal Yayınları, 1. Baskı, İstanbul, Şubat 2012.

KILIÇOĞLU, Mustafa : İlke Kararları Işığında İş Hukukunda Temel Kavramlar, Turhan Kitapevi Yayınları, Ankara, Ekim 2009.

KOCAGİL, İpek : İş Kazasından Doğan Maddi ve Manevi Tazminat Davaları, Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Cilt 8, Sayı 1, Haziran 2011, s. 171-223.

KORKMAZ, Fahrettin / ALP, Nihat Seyhun : Bireysel İş Hukuku, Seçkin Yayınları, 4. Baskı, Ankara, Eylül 2019.

KORKMAZ, Erhan : İş Hukukunda Belirsiz Alacak Davası ve Kısmi Dava, Ankara Barosu Dergisi, Sayı 1, Ankara, 2016, s. 219-244.

KOZAK, Filiz : Yargıtay Kararları Işığında İş Sözleşmesinde Eğitim Giderleri Karşılığı Kararlaştırılan Cezai Şart Kayıtlarının Geçerliliği, Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Özel Hukuk Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, İzmir, 2009.

KÖYSÜREN GENÇ, Sultan : Manevi Tazminat Davalarının Genel Esasları ile İş Kazası veya Meslek Hastalığı Hallerinde Uygulama Şekli, Terazi Hukuk Dergisi, Cilt 9, Sayı 91, Mart 2014, s.71-81.

KURT, Resul / KOÇ, Muzaffer : İş Sözleşmesinin Sona Erdirilmesi, Seçkin Yayınları, 2. Baskı, Ankara, Ekim 2015.

KURU, Baki : İstinaf Sistemine Göre Yazılmış Medeni Usul Hukuku Ders Kitabı, Yetkin Yayınları, 3. Baskı, Ankara, Eylül 2019.

KÜÇÜK, Doğukan : Sendika Özgürlüğünün Güvencesi Bağlamında Sendikal Tazminat, Adalet Yayınları, 1. Baskı, Ankara, Haziran 2019.

277

KÜÇÜKGÜNGÖR Aslı : Kurumsal Yönetim İlkeleri Bakımından Halka Açık Anonim Şirketlerde İcrada Görevli Olmayan Yönetim Kurulu Üyeleri, Yetkin Yayınları, Ankara, 2018.

MEMİŞOĞŞU, Özgür : İş Güvencesi Kapsamı Dışında Kalan İşçilerin Sözleşmelerinin Usulsüz Feshi ve Fesih Hakkının Kötüye Kullanılması, İstanbul Kültür Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Cilt 9, Sayı 1, Ocak 2010, s. 119-157.

MOLLAMAHMUTOĞLU, Hamdi / ASTARLI, Muhittin / BAYSAL, Ulaş : İş Hukuku Ders Kitabı Cilt Bireysel İş Hukuku, Lykeion Yayınları, 3. Baskı, Ankara, Eylül 2019.

MUTLAY, Faruk Barış : Kıdem Tazminatına Hak Kazanmak İçin Aranan 15 Yıl Sigortalılık Süresinin Tamamlama 3600 Gün Prim Bildirme Şartlarının Dayanağı ve Farklı Şartların Dikkate Alınma Zorunluluğu, Sicil İş Hukuku Dergisi, Sayı 41, Temmuz 2019, s. 130-140.

MÜLAYİM, Oğuz : İş Hukukunda Gece Döneminde Fazla Çalışma ve Fazla Sürelerle Çalışma, Karatay Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Seçkin Yayınları, Cilt 2, Sayı 2, Temmuz 2017, s. 97-112.

MÜLAYİM, Oğuz : 15 Yıl Sigortalılık Süresi ve 3600 Prim Ödeme Gününü Dolduranların İşten Ayrılmalarında Kıdem Tazminatı Talep Edebilmesi, Erciyes Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Cilt XII, Sayı 1, Nisan 2018, s. 37-70.

NARMANLIOĞLU, Ünal : İş Hukuku Ferdi İş İlişkileri, Beta Yayınları, 5. Baskı, İstanbul, 2014.

NARMANLIOĞLU, Ünal : Yaş Dışında Yaşlılık Aylığı Alma Koşullarını Dolduran İşçinin Kıdem Tazminatı Talebinde Yapacağı Feshin Türü, İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Hukuku Dergisi, Cilt 12, Sayı 46, 2015, s. 21-46.

NARMANLIOĞLU, Ünal : 6353 Sayılı Kanunda Sendikal Tazminat Talep Hakkının Kapsamı Hakkında Düşünceler, İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Hukuku Dergisi, Cilt 11, Sayı 41, 2014, s. 27-44.

NARTER, Sami : Çalışanlar İçin Ücretler, Adalet Yayınları, 1. Baskı, Ankara, Ocak 2015.

NOMER, Haluk N. : Borçlar Hukuku Genel Hükümler, Beta Yayınları, 16. Baskı, İstanbul, Kasım 2018.

OCAK, Saim : İş Sözleşmesinin İşçi Tarafından Evlilik Askerlik ve Sosyal Güvenlik Hakları Nedeniyle Feshinde İhbar Tazminatı, Prof. Dr.

278

M. Polat Soyer’e Armağan Cilt I, Dokuz Eylül Üniversitesi Dergisi, İzmir, 2014, s. 573-608.

OCAK, Uğur : 4857 Sayılı Kanuna Göre 9.Hukuk Dairesinin Emsal İçtihatlarıyla İşçilik Alacakları Cilt 1, Ankara, 2013.

OĞUZMAN, M. Kemal / ÖZ, M. Turgut : Borçlar Hukuku Genel Hükümler, Cilt-1, Vedat Kitapçılık, 17. Baskı, İstanbul, Eylül 2019.

OĞUZMAN, M. Kemal / ÖZ, M. Turgut : Borçlar Hukuku Genel Hükümler, Cilt-2, Vedat Kitapçılık, 15. Baskı, İstanbul, Şubat 2020.

OKUR, Nurdan : İş Kazası ve Meslek Hastalığı Dolayısıyla İşverenin Sorumluluğu, Türkiye Barolar Birliği Dergisi, Cilt 20, Sayı 70, Mayıs 2007, s. 326-344.

ÖRSEL, Sercan : İş Hukukunda Fazla Çalışma Üzerine Bir İnceleme, İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Hukuku Dergisi, Legal Yayınları, Cilt 16, Sayı 62, 2019, s. 601-619.

ÖZCAN, Durmuş : İş Hukukunda İşçilik Alacakları, Adalet Yayınları, 2. Baskı, Ankara, 2013.

ÖZDEMİR, Cumhur Sinan : İşçinin Ücret Alacağı ve Belirsiz Alacak Davası, Terazi Hukuk Dergisi, Cilt 9, Sayı 100, Aralık 2014.

ÖZDEMİR, Cumhur Sinan : İşçinin İş Sözleşmesini Haklı Feshinde İhbar Tazminatı, Yargı Dünyası, Sayı 229, Ocak 2015, s. 45-54.

ÖZDEMİR, Cumhur Sinan : İşe İade Davası Sonucu İşe Başlatılmayan İşçinin Yıllık İzin Hakkı, Terazi Hukuk Dergisi, Seçkin Yayınları, Cilt 10, Sayı 108, Ankara, Ağustos 2015, s. 88-92.

ÖZDEMİR, Cumhur Sinan : Fazla Çalışma Ücretinde Hakkaniyet İndirimi, Terazi Hukuk Dergisi, Seçkin Yayınları, Cilt 12, Sayı 133, Ankara, Eylül 2017, s. 82-85.

ÖZDEMİR, Cumhur Sinan : İşçiler Yönünden Yıllık İzin Uygulaması, Yargı Dünyası, Yargın Hukuk Yayınları, Sayı 219, Mart 2014, s. 25-38.

ÖZDEMİR, Cumhur Sinan :İş Güvencesi Kapsamında Kötü Niyet ve İş Kaybı Tazminatı, Terazi Hukuk Dergisi, Seçkin Yayınları, Cilt 5, Sayı 50, Ekim 2010, s. 157-164.

ÖZEKES, Muhammet : Anayasa Mahkemesi Kararı Karşısında Kısmi Dava ile Belirsiz Alacak Davası Arasındaki Sınırın Belirlenmesi Sorunu, Prof. Dr. Ejder Yılmaz’a Armağan, Yetkin Yayınları, Cilt 2, Ankara, 2014, s.1589-1606.

279

ÖZEKES, Muhammet / BULUT, Uğur : Kısmi ve Belirsiz Alacak Taleplerinde Islah Sorunu, Medeni Usul Ve İcra İflas Hukuku Dergisi, Legal Yayınları, Cilt 13, Sayı 38, Mart 2017, s. 685-717.

ÖZEL, Kayhan : Kısmi Belirsiz Alacak Davası Ayrımı Üstüne Bir İnceleme, İstanbul Barosu Dergisi, Cilt 86, Sayı 4, Temmuz – Ağustos 2012, s. 114-118.

ÖZER, Hatice Duygu : Toplu İş Hukuku Açısından İşçinin Yıllık Ücretli İzin Hakkı, Erciyes Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Cilt XII, Sayı 2, Ekim 2018, s. 169-234.

ÖZTÜRK–ALMAÇ, Tuğçe : Şartlarının Yokluğu Halinde Belirsiz Alacak Davası Uygulaması, Terazi Hukuk Dergisi, Cilt 11, Sayı 122, Ekim 2016, s.14-23.

ÖZÜNVER, Mustafa : Kıdem Tazminatı Uygulaması, İstanbul Barosu Dergisi, Cilt 91, Sayı 5, Eylül 2017, s. 29-51.

PEKCANITEZ, Hakan / ATALAY, Oğuz / ÖZEKES, Muhammet : Medeni Usul Hukuku Ders Kitabı, Vedat Kitapçılık, 6. Baskı, İstanbul, 2018.

PEKCANITEZ, Hakan / SİMİL, Cemil : Yargıtay 9. Hukuk Dairesinin Belirsiz Alacak Davasına İlişkin Kararlarının Değerlendirilmesi, İstanbul Kültür Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Seçkin Yayınları, Cilt 15, Sayı 1, Ocak 2016, Prof. Dr. Turhan Esener’e Armağan, Armağan Cilt 1, s.279-312.

PEKCANITEZ, Hakan : Belirsiz Alacak Davasının İş Hukukunda Uygulanması, Prof. Dr. M. Polat Soyer’e Armağan Cilt-2, Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, İzmir, 2014, 933-968.

PEKCANITEZ, Hakan : Belirsiz Alacak Davası, Yetkin Yayınları, Ankara, 2011.

PEKCANITEZ, Hakan : Belirsiz Alacak Davası, Prof. Dr. Bile Umar’a Armağan Cilt-1, Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, İzmir, 2010, s. 509-552.

POSTACIOĞLU, İlhan E. / ALTAY, Sümer : Medeni Usul Hukuku Dersleri, Vedat Kitapçılık, İstanbul, 2015.

POYRAZ, Ercan : İş Hukuku, Seçkin Yayınları, 7. Baskı, Ankara, Ocak 2016.

RÜZGAR, Orhan : Belirsiz Alacak Davası Kısmi Dava ve Tespit Davaları, Sicil İş Hukuku Dergisi, Sayı 24, İstanbul, Aralık 2011, s. 207-216.

280

SANCI, Zekeriya : Türk İş Hukukunda İş Güvencesi Tazminatı,Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler EnstitüsüÇalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Anabilim DalıÇalışma Ekonomisi Bilim Dalı, Yüksek Lisan Tezi, İstanbul, 2010.

SARISÖZEN, Serhat : Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun Medeni Usul Hukukumuza Getirdiği Yeni Düzenlemeler, Türkiye Barolar Birliği Dergisi, Sayı 96, Eylül – Ekim 2011, s. 331-375.

SAVAŞ, F. Burcu : Hukuk Muhakameleri Kanununa Göre İşçi Alacakları Hangi Dava Türü ile Talep Edilebilir? (Karar İncelemesi),İş Hukuku Ve Sosyal Güvenlik Hukuku Dergisi, Legal Yayınları, Cilt 9, Sayı 34, İstanbul, 2012, s. 177-204.

SENYEN-KAPLAN, E. Tuncay : Bireysel İş Hukuku, Gazi Kitapevi, 10. Baskı, Ankara, Eylül 2019.

SENYEN-KAPLAN, E. Tuncay : Belirli Süreli İş Sözleşmesinin Haksız Feshinin Hüküm Ve Sonuçları, Sicil İş Hukuku Dergisi, Sayı 36, İstanbul, 2016, s. 17-32.

SİMİL, Cemil : İstanbul Kültür Üniversitesi Sosyal Bilimler Fakültesi, Belirsiz Alacak Davası, Doktora Tezi, İstanbul, Kasım 2012.

SİMİL, Cemil : Hakimin Davayı Aydınlatma Ödevinin Sınırları, Prof. Dr. Hakan Pekcanıtez’e Armağan Cilt 2, Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Cilt 16, Özel Sayı, İzmir 2015, s. 1351-1376.

SOLAK, Serdar : Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Hukuku Ana Bilim Dalı, İşverenin İş Kazasından Doğan Sorumluluğu, Yüksek Lisans Tezi, Kocaeli, 2020.

SUBAŞI, İbrahim / KORKMAZ, Adem : Türk Hukukunda Asgari Ücret, İstanbul Kültür Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Cilt 15, Sayı 1, Ocak-Şubat 2016, s. 127-231.

SÜMER, Haluk Hadi : İş Hukuku, Seçkin Yayınları, 24. Baskı, Ankara, Ağustos2019.

SÜZEK, Sarper: İş Hukuku, Beta Yayınları, 18. Baskı, İstanbul, Eylül2019.

ŞAHLANAN, Fevzi : Sendika Yöneticilerinin Güvencesi, Prof. Dr. M. Polat Soyer’e Armağan Cilt 1, Dokuz Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, İzmir, 2014, s. 331-339.

ŞENGÜL, Mehmet : Türk Borçlar Kanunu ve İş Hukuku Mevzuatı Çerçevesinde Belirli Süreli İş/hizmet Sözleşmesi, Maltepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Cilt 11, Sayı 2, Aralık 2012, s.185-225.

281

ŞİŞLİ, Zeynep : Geçersiz Fesihte Süresinde Başvurmayan ya da İşveren Çağrısına Rağmen İşe Başlamayan İşçinin Boşta Geçen Süre Ücretine Hak Kazanamayacağına İlişkin Yargıtay Uygulamasının Eleştirisi ve Öneriler, İzmir Barosu Dergisi, Sayı 3,Eylül 2013, s. 48-71.

ŞİŞMAN, Hasan : Yeni Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nda Gider Avansı, Belirsiz Alacak Davası Ve Kısmi Dava, İstanbul Barosu Dergisi, Cilt 86, Sayı 3, Haziran 2012, s. 201-209.

ŞUA, İbrahim Halil : Yargıtay İş Dairelerine Göre Belirsiz Alacak Davası, Terazi Hukuk Dergisi, Cilt 10, Sayı 101, Ocak 2015, s. 116-123.

TANRIVER, Süha : Medeni Usul Hukuku, Yetkin Yayınları, Cilt 1, Ankara, 2016.

TANRIVER, Süha : 6100 Sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun Revizyonu Üzerine Bazı Düşünceler, Türkiye Barolar Birliği Dergisi, Sayı 99, Mart – Nisan 2012, s. 15-34.

TOLU, Hazal : İş Sözleşmesinin Haksız Feshi,Beta Yayınları, 1. Baskı, İstanbul, Mayıs 2017.

TUNA, Oğuz : Kıdem Tazminatının Hesaplanması, İstanbul Barosu Dergisi, Cilt 89, Sayı 2, Mart-Nisan 2015, s. 306-320.

TUNCAY, Aziz Can / SAVAŞ KUTSAL, Burcu : Toplu İş Hukuku, Beta Yayınları, 7. Baskı, İstanbul, Ekim 2019.

TUTUMLU, Mehmet Akif : Belirsiz Alacak Davasında Arttırma Talebi, Terazi Hukuk Dergisi, Seçkin Yayınları, Cilt 11, Sayı 124, Aralık 2016, s.124-127.

TUTUMLU, Mehmet Akif : Dava Türünün (Belirsiz Alacak- Kısmi Dava) Hatalı Belirlenmesi Halinde Mahkemece Yapılması Gereken İşlem, Terazi Hukuk Dergisi, Cilt 8, Sayı 83, Temmuz 2013, s. 96-98.

TUTUMLU, Mehmet Akif : İşçi Alacaklarının Belirsiz Alacak Davasına Konu Edilmesi sorunu, Terazi Hukuk Dergisi, Seçkin Yayınları, Cilt 9, Sayı 96, Ağustos 2014, s.126-130.

TUTUMLU, Mehmet Akif : Kuram ve Uygulama Işığında Medeni Usul Hukukunda Islah, Seçkin Yayınları, 3. Baskı, Ankara, Mart 2015.

TUTUMLU, Mehmet Akif : Medeni Usul Hukukunda Islah, Seçkin Yayınları, 4. Baskı, Ankara, Mart 2019.

TUTUMLU, Mehmet Akif : Zamanaşımı Defi, Seçkin Yayınları, Ankara, Temmuz 2019.

282

ULUCAN, Devrim : Belirli Süreli İş Sözleşmesinin Yapılması ve Sona Ermesine İlişkin Değerlendirme, Maltepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Cilt 10, Sayı 1-2, Haziran-Temmuz 2011, s. 151-168.

UYSAL-İBAT, Emine Esra : Feshin Geçersizliği Ve İşçilik Alacakları, Onikilevha Yayınları, 1. Baskı, İstanbul, Kasım 2018.

ÜÇER, Mehmet : Roma Hukuku ve Hukukumuzda Belirsiz Alacak Davası, İstanbul Kültür Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Cilt 11, Sayı 2, Temmuz 2012, s. 7-23.

YAĞCIOĞLU, Burcu : Türk ve İsviçre Hukuku’nda Ceza Koşulu, Dokuz Eylül Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Özel Hukuk Anabilim Dalı, Doktora Tezi, İzmir, 2019.

YAKAR, Habibe : Belirsiz Alacak Davasının İş Yargılamasında Uygulanması,Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Hukuk Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, İstanbul, 2019.

YAŞAR, Halis : Yeni Hukuk Muhakemeleri Kanunun İş Aktinin Feshi Sebebi İle Açılacak Davalara Etkisi, İstanbul Barosu Dergisi, Cilt 86, Sayı 5, Eylül – Ekim 2012, s. 266-288.

YILMAZ, Ejder : Hukuk Muhakemeleri Kanunu Şerhi Cilt 2, Yetkin Yayınları, Ankara, 2017.

YILMAZ, Halil : Hukuk Muhakemeleri Kanunu İle Hukuk Yargılamasında Ne Değişti?, Sicil İş Hukuku Dergisi, Sayı 24, Aralık 2011, s. 189-205.

YILMAZ Merve : İş Güvencesi Kapsamında Olan Ve Olmayan İşçilerin Belirsiz Süreli İş Sözleşmesinin Feshinden Doğan Haklarının Karşılaştırılması, İstanbul Kültür Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, İstanbul, Nisan 2011.

YÜKSEL, Hasan : İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku, Ekin Yayınları, 1. Baskı, Ankara, 2014.

ZENGİN, Selçuk : Ayrımcılık Tazminatı Hükmünün Kötü Niyet ve İş Güvencesi Tazminatı Hükümleriyle Yarışması, Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Anabilim DalıYüksek Lisans Tezi, İzmir,2018.

İNTERNET KAYNAKLARI

https://karararama.yargitay.gov.tr/YargitayBilgiBankasiIstemciWeb/

https://www.kazanci.com.tr/

283

https://www.lexpera.com.tr/

https://www.jurix.com.tr/

Yorum Yap

Lütfen yorum yazmak için oturum açın ya da kayıt olun.
İlgili Yayınlar