Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve Türk Ceza Kanunu Kapsamında Kişisel Verilerin Korunması

Yayınevi: Seçkin Yayınları
Yazar: Sinem GÖÇMEN UYARER
ISBN: 9789750262678
122,40 TL 136,00 TL

Adet

 
   0 yorum  |  Yorum Yap
Kitap Künyesi
Yazar Sinem GÖÇMEN UYARER
Baskı Tarihi 2020/09
Baskı Sayısı 2
Boyut 16x24 cm (Standart Kitap Boyu)
Cilt Karton kapak

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve Türk Ceza Kanunu Kapsamında Kişisel Verilerin Korunması

Av. Sinem GÖÇMEN UYARER

2020/09 2. Baskı, 269 Sayfa

ISBN 978-975-02-6267-8

Yakın geçmişe kadar bir kişisel veri koruma kanunu bulunmayan Türkiye'de, 07 Nisan 2016 tarihinde yürürlüğe giren Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ile büyük bir adım atılarak ilk kez konuya ilişkin bir kanun çıkarılmıştır. Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'nun yankıları sürerken, Avrupa Birliği Genel Veri Koruma Tüzüğü'nün (General Data Protection Regulation) 27 Nisan 2016 tarihinde kabulü ise kişisel verilerin koruması konusunun ülkemizde büyük bir hızla artan önemini daha da artırmıştır.

Bu gelişmeler karşısında, kişisel veri işleyen veri sorumlularının, mevcut ulusal ve uluslararası mevzuatları birlikte nasıl değerlendirecekleri ve tüm bu sürece nasıl uyum sağlayacakları konuları ise uygulamada pek çok soruna ve soruya sebebiyet vermiştir.

Çalışma kapsamında kişisel verilerin korunması konusu, hem 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu, konuya ilişkin çıkarılan Yönetmelikler ve Tebliğler ile 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu, hem de Avrupa Birliği Veri Koruma Tüzüğü başta olmak üzere tüm uluslararası düzenlemeler dikkate alınarak değerlendirilmiştir.

Değerlendirmeler yapılırken, Kişisel Verileri Koruma Kurulu'nun konuya ilişkin tüm önemli kararlarına, Yargıtay, Danıştay ve Anayasa Mahkemesi kararlarına yer verilmiştir. Uygulama bakımından hukukçulara yol gösterici olacağı inancıyla konu, tüm mevzuat ve kararlar birlikte değerlendirilerek işlenmiştir.

Konu Başlıkları
Kişisel Verilerin İşleme Koşulları
Kişisel Verilerin Aktarılması
Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Veri Sahibinin Hakları
Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Denetim Mekanizması
Kişisel Verilerin Korunmasına İlişkin TCK'da Düzenlenen Suç Tipleri

İçindekiler

Tablo Listesi  17

Kısaltmalar  19

Giriş  21

Birinci Bölüm

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASINA İLİŞKİN

GENEL BİLGİLER

I. KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKININ NİTELİĞİ ÜZERİNE YAKLAŞIMLAR  23

A. Kişisel Verilerin Korunması Hakkı  23

1. Ekonomik Hak Yaklaşımı  23

a. Mülkiyet Hakkı Teorisi  24

b. Fikri Mülkiyet Hakkı Teorisi  27

2. İnsan Hakları Bağlamında Kişisel Verilerin Korunması  29

a. Özel Hayatın Korunması Hakkı Kapsamında Kişisel Verilerin Korunması  29

b. İfade Özgürlüğü ve Kişisel Verilerin Korunması  32

c. Unutulma Hakkı ve Kişisel Verilerin Korunması  35

d. İnsan Onuru ve Kişisel Verilerin Korunması  38

e. Bilgi Edinme Hakkı  40

II. KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINA İLİŞKİN ULUSLARARASI VE ULUSAL DÜZENLEMELER  42

A. Uluslararası Düzenlemeler  42

1. OECD Tarafından Kişisel Verilerin Korunmasına İlişkin Hazırlanan Hukuki Düzenlemeler  43

2. Birleşmiş Milletler Tarafından Kişisel Verilerin Korunmasına İlişkin Hazırlanan Hukuki Düzenlemeler  45

3. Avrupa Konseyi Tarafından Kişisel Verilerin Korunması İlişkin Hazırlanan Hukuki Düzenlemeler  47

a. Kişisel Verilerin Otomatik Olarak İşlenmesi Sırasında Gerçek Kişilerin Korunmasın ilişkin 108 Sayılı Sözleşme  48

b. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi  51

aa. AİHS madde 8 Kapsamında Kişisel Verilerin Korunması ve Müdahalenin Meşruluğu  52

bb. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinin 8. Maddesi Kapsamında Verilmiş Kararlar  54

4. Avrupa Birliği Nezdinde Kişisel Verilerin Korunması  58

a. Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Bu Tür Verilerin Serbest Dolaşımına Dair Bireylerin Korunması Direktifi– 95/46/EC  58

b. Elektronik Veri Koruma Direktifi – 2002/58/EC  61

c. Avrupa Birliği Vatandaşlık Hakkı Direktifi – 2009/136/EC  63

d. Avrupa Birliği Veri Saklama Direktifi – 2006/24/EC  64

e. Avrupa Birliği Genel Veri Koruma Tüzüğü  65

aa. Kişisel Veri Kavramının Yeniden Tanımlanması  68

bb. Veri Kontrolörü ve Veri İşleyicisi  68

cc. Verinin Olağan Korunması ve Verinin Özel Önlemler ile Korunması  71

dd. İlgili Kişinin Hakları  73

ee. Veri Transferi  74

B. Ulusal Düzenlemeler  77

1. Yabancı Ülke Hukuklarında Kişisel Verilerin Korunması  77

a. Fransa  77

b. Almanya  82

c. İtalya  90

d. Amerika Birleşik Devletleri  93

2. Türk Hukukunda Kişisel Verilerin Korunması  96

a. 1982 Anayasası  96

b. 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu  97

c. Türk Ceza Kanunu  99

İkinci Bölüm

6698 SAYILI

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU KAPSAMINDA

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI

I. 6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU İLE GETİRİLEN DÜZENLEMELER  103

A. Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun Kapsamı  103

1. Amaç ve Kapsam  103

2. Kanun Kapsamı Dışında Kalan Haller  104

3. Tanımlar  105

a. Kişisel Veri  106

b. Açık Rıza  110

c. Kişisel Verilerin İşlenmesi  116

d. İlgili kişi  117

e. Veri Sorumlusu ve Veri İşleyen  118

B. Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Temel İlkeler  123

1. Kişisel Verilerin Hukuka ve Dürüstlük Kurallarına Uygun Olarak İşlenmesi  123

2. Kişisel Verilerin Gerektiğinde Güncellenmesi ve Doğru Olması  125

3. Belirli, Açık ve Meşru Amaçlara Yönelik İşlenme  125

4. Kişisel Verilerin İşlendikleri Amaçla Sınırlı, İlişkili ve Ölçülü Olması  126

5. Kişisel Verilerin İşlendikleri Amacın Gerektirdiği Süre Boyunca ya da Mevzuatın Öngördüğü Süre Kadar Muhafaza Edilmesi  128

C. Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Veri İşleme Koşulları  130

1. Özel Nitelikli Olmayan Kişisel Verilerin İşlenme Şartları  130

a. Kanunlarda Öngörülen Yükümlülüklerin Varlığı  131

b. Fiili Olanaksızlık Nedeniyle Rızasını Açıklayamayacak Kişinin veya Rızası Hukuki Geçerlilik Taşımayan Kişinin veya Bir Başka Kişinin Hayatı veya Beden Bütünlüğünün Korunması için Mecburi Olması Durumunda  131

c. Taraflar Arası Bir Sözleşmenin Varlığı Sebebiyle Sözleşmenin Taraflarının Kişisel Verilerinin İşlenmesi Gerekliliği Durumunda  132

d. Veri Sorumlusunun Hukuki Yükümlülüklerini Yerine Getirebilmesi Amacıyla Zorunlu Olması Durumunda  132

e. Kişisel Verinin Bizzat Sahibi Tarafından Aleni Hale Getirilmesi  132

f. Kişisel Verinin İşlenmesinin Bir Hakkın Mevcudiyeti, Korunması veya Bu Hakkın Kullanılması İçin Mecburi Olması  133

g. Veri Sorumlusunun Meşru Menfaatleri Sebebiyle Kişisel Verilerin İşlemenin Mecburi Olması  133

2. Özel Nitelikli Verilerin İşlenme Şartları  136

D. Kişisel Verilerin Aktarılması  140

E. Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Veri Sahibinin Hakları  143

1. Kişinin Kişisel Verilerin İşlenip İşlenmediğini Öğrenme Hakkı  144

2. Kişisel Verilere İlişkin Bilgi Talep Etme Hakkı  144

3. Kişisel Verilerin Hangi Amaçlarla İşlendiğini ve İşlenen Verilerin Amacına Uygun Olarak Kullanılıp Kullanılmadığını Öğrenme Hakkı  145

4. Kişisel Verilerin Aktarılmasına İlişkin Bilgi Talep Etme Hakkı  146

5. Kişisel Verilerin Düzeltilmesini İsteme Hakkı  146

6. Kişisel Verilerin Silinmesini veya Yok Edilmesini İsteme Hakkı  147

F. Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Denetim Mekanizması  149

G. Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun 27/02/2020 Tarih ve 2020/173 Sayılı Amazon Türkiye Kararının İncelemesi  152

1. Elektronik ticari iletilere ilişkin şikâyetin tabi olunan mevzuat itibariyle Ticaret Bakanlığı’na yapılmış olması gerekirken Kurum’a yapıldığı hakkındaki iddiaya ilişkin:  154

2. 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 5. maddesinin (1) numaralı fıkrası gereğince açık rıza ve opt–out & opt–in hakkında  155

a. Açık Rıza  155

b. Opt–in ve Opt–out  156

3. 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 4. maddesinin (2) numaralı fıkrası gereğince kişisel verilerin işlenmesinde uyulması zorunlu ilkeler hakkında  157

4. 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 8. ve 9. maddeleri gereğince kişisel verilerin yurtiçinde ve yurtdışına aktarılması hususu  158

5. 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 10. maddesi gereğince veri sorumlusunun aydınlatma yükümlülüğü hakkında  160

II. YÖNETMELİKLER İLE GETİRİLEN DÜZENLEMELER  160

A. Kişisel Sağlık Verileri Hakkında Yönetmelik  161

B. Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi veya Anonim Hale Getirilmesi Hakkında Yönetmelik  167

1. Genel Olarak  167

2. Kişisel Veri Saklama ve İmha Politikası  168

3. Veri İmhaya İlişkin Yöntemler  169

a. Kişisel Verilerin Silinmesi  171

b. Kişisel Verilerin Yok Edilmesi  172

c. Kişisel Verilerin Anonim Hale Getirilmesi  172

C. Veri Sorumluları Siciline İlişkin Düzenlemeler  173

a. Veri Sorumluları Sicili  173

b. Sicilin Oluşturulması, İdaresi, Gözetimi ve Sicile Erişim  174

c. Kayıt Yükümlülüğünün Başlangıcı, VERBİS’e Girilecek Bilgiler, Kayıt Başvurusu, Kaydın Yenilenmesi ve Silinmesi  174

d. Kayıt Yükümlülüğünün İstisnaları  175

III. TEBLİĞLER İLE GETİRİLEN DÜZENLEMELER  177

A. Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ  177

B. Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ  179

Üçüncü Bölüm

KİŞİSEL VERİLERİN 5237 SAYILI TÜRK CEZA KANUNU VE

6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU

KAPSAMINDA KORUNMASI

I. KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASINA İLİŞKİN TÜRK CEZA KANUNUNDA DÜZENLENEN SUÇ TİPLERİ  181

A. Kişisel Verilerin Kaydedilmesi Suçu  182

1. Genel Olarak  182

2. Suçla Korunan Hukuksal Değer  191

3. Suçun Unsurları  192

a. Maddi Unsurlar  192

aa. Fail  192

bb. Mağdur  192

cc. Suçun Konusu  194

dd. Hareket ve Netice  197

b. Manevi Unsur  201

c. Hukuka Aykırılık  202

aa. İlgili Kişinin Rızası  205

bb. Kişisel verinin ilgilisi tarafından alenileştirilme halinde  207

cc. Kanun hükmü veya amirin emrinin yerine getirilmesi  209

dd. Zorunluluk Hali  210

ee. Sözleşmenin İfası İçin Gerekli Olması  211

ff. Bir Hakkın Tesisi İçin Gerekli Olması  211

gg. Veri Sorumlusunun Hukuki Yükümlülüğün Yerine Getirilmesi İçin Zorunlu Olması  212

hh. Veri Sorumlusunun Meşru Menfaatleri İçin Veri İşlenmesinin Zorunlu Olması  212

ii. Sağlık ve Cinsel Hayata İlişkin Kişisel Verilerin İşlenmesi ile İlgili Hukuka Uygunluk Sebebi  213

jj. Kişisel Verileri Korunma Kanunu Kapsamı Dışında Tutulan Haller  213

4. Suçun Nitelikli Halleri  214

a. Özel Nitelikli Kişisel Verilerin Kaydedilmesi  214

b. Kamu Görevlisi Tarafından ve Görevinin Verdiği Yetki Kötüye Kullanmak Suretiyle Kaydedilmesi  214

c. Belli Bir Meslek ve Sanatın Sağladığı Kolaylıktan Yararlanmak Suretiyle Kaydedilmesi  216

5. Suçun Özel Görünüş Biçimleri  217

a. Teşebbüs  217

b. İştirak  218

c. İçtima  218

6. Yaptırım ve Yargılama Usulü  221

B. Verileri Hukuka Aykırı Olarak Verme veya Ele Geçirme  221

1. Genel Olarak  221

2. Suçla Korunan Hukuksal Değer  223

3. Suçun Unsurları  224

a. Maddi Unsurlar  224

aa. Fail  224

bb. Mağdur  225

cc. Suçun Konusu  225

dd. Hareket  226

b. Manevi Unsur  229

c. Hukuka Aykırılık  230

4. Suçun Nitelikli Halleri  231

5. Suçun Özel Görünüş Biçimleri  232

a. Teşebbüs  232

b. İştirak  233

c. İçtima  233

6. Yaptırım ve Yargılama Usulü  235

C. Verileri Yok Etmeme Suçu  236

1. Genel Olarak  236

2. Suçla Korunan Hukuksal Değer  240

3. Suçun Unsurları  241

a. Maddi Unsurlar  241

aa. Fail  241

bb. Mağdur  242

cc. Suçun Konusu  243

dd. Hareket ve Netice  243

b. Manevi Unsur  245

c. Hukuka Aykırılık  245

4. Suçun Nitelikli Halleri  246

5. Suçun Özel Görünüş Biçimleri  246

a. Teşebbüs  246

b. İştirak  247

c. İçtima  247

6. Yaptırım ve Yargılama Usulü  248

Sonuç  249

Kaynakça  253

Kavramlar Dizini  263

Yazar Hakkında  270

 

Yorum Yap

Lütfen yorum yazmak için oturum açın ya da kayıt olun.
İlgili Yayınlar