Marka Hukukunda Kullanım İspatı

Yayınevi: Yetkin Yayınları
Yazar: Elanur TAMER
ISBN: 9786050508185
Stok Durumu: Stokta var
55,25 TL 65,00 TL

Adet

 
   1 yorum  |  Yorum Yap
Kitap Künyesi
Yazar Elanur TAMER
Baskı Tarihi 2021/03
Baskı Sayısı 1
Boyut 16x24 cm (Standart Kitap Boyu)
Cilt Karton kapak
Sayfa Sayısı 247

Akademik hayata ilk adım mahiyetinde nitelendirilebilecek bu çalışmada, 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu ile ihdas edilen, hem teorik bakımdan hem de uygulamaya sirayeti bakımından son derece önem arz eden bir konuyu ele alabilmek amaçlanmıştır. Bu doğrultuda, marka kullanımı müessesesi ve bu kullanımının ispatlanması, gerek SMK sistematiği, gerekse mehaz AB mevzuat ve uygulaması ışığında şekillendirilmeye çalışılmıştır. Bu çalışma, Hacettepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Özel Hukuk Bölümü’nde yüksek lisans tezi olarak sunulmuştur

ÖNSÖZ vii

İÇİNDEKİLER ix

KISALTMALAR DİZİNİ xiii

GİRİŞ 1

BİRİNCİ BÖLÜM 

MARKANIN KULLANILMASI OLGUSU

1.1. MARKA KULLANIMININ VE BU KULLANIMIN İSPATLANMASININ AMAÇ VE FONKSİYONLARI 3

1.2. HUKUKÎ NİTELİK BAKIMINDAN MARKA KULLANIMI 15

1.3. MARKA KULLANIMININ TÜRK HUKUKUNDA VE ULUSLARARASI HUKUKTA DÜZENLENMESİ 18

1.3.1. Uluslararası Antlaşmalarda Düzenlenme Şekli 18

1.3.2. Avrupa Birliği Tüzük ve Direktiflerinde Düzenlenme Şekli 25

1.3.3. Türk Hukukunda Düzenlenme Şekli 30

İKİNCİ BÖLÜM

MARKA KULLANIMINA İLİŞKİN İSPATI GEREKEN HUSUSLAR

2.1. GENEL OLARAK 39

2.2. NİTELİK BAKIMINDAN KULLANIM: MARKANIN CİDDİ KULLANIMI 40

2.2.1. Genel Olarak Markanın Ciddi Kullanımı 40

2.2.2. Markanın Temel İşlevlerine Uygun Kullanımı 50

2.2.2.1. İşleve Uygun Kullanımın Marka Çeşitleri 

Açısından Farklı Görünümleri 60

2.2.2.2. Ticari Adlar ve Markasal Kullanım 65

2.2.3. Markanın Tescil Edildiği Mallar ve/veya Hizmetler Kapsamında Kullanımı 70

2.2.4. Ciddi Kullanım İçin Hukuka Uygun Bir Kullanım 

Şart Mıdır? 79

2.3. MARKANIN KİŞİ BAKIMINDAN KULLANIMI 80

2.4. MARKANIN ZAMAN BAKIMINDAN KULLANIMI 81

2.5. MARKANIN YER BAKIMINDAN KULLANIMI 86

2.6. MARKANIN KULLANIMI KABUL EDİLEN DURUMLAR 89

2.6.1. Markanın Ayırt Edici Karakteri Değiştirilmeksizin 

Farklı Unsurlarla Kullanılması 90

2.6.2. Sadece İhracat Amacıyla Mal veya Ambalajlarda 

Kullanım 100

2.6.3. Marka Sahibinin İzniyle Üçüncü Kişi Tarafından 

Kullanım 102

2.7. KULLANIM İSPATINDA SUNULABİLECEK DELİLLER 105

2.8. MARKA KULLANIMINDA HAKLI SEBEP İSTİSNASI 112

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

İTİRAZ VE DAVA AŞAMASINDA MARKA KULLANIMININ İSPATI

3.1. “KULLANIM İSPATI” “KULLANMAMA SAVUNMASI” VE “KULLANMAMA DEF’İ”-TERMİNOLOJİK İNCELEME 121

3.2. YAYIMA İTİRAZ AŞAMASINDA KULLANIM İSPATI 125

3.2.1. Yayıma İtirazın Benzer Müesseselerden Farkı 127

3.2.1.1. Üçüncü Kişilerin Görüşü 

(Observation by Third Parties) ile Farkı 127

3.2.1.2. Kurum Kararlarına İtirazdan Farkı 130

3.2.2. Kullanım İspatı Talebinin İleri Sürülmesi 133

3.2.2.1. Kullanım İspatı Talebinin Şartları 133

3.2.2.1.1. Önceki Markanın Başvuru veya 

Rüçhan Tarihinde En Az Beş Yıldır Tescilli Olması 134

3.2.2.1.2. İtirazın Konusunun SMK m. 6/1 Kapsamında Karıştırılma İhtimali 

Olması 134

3.2.2.1.3. Talep Şartı 150

3.2.2.2. Kullanımın İspatlanması Usulü 153

3.2.2.3. Uzlaşma 158

3.2.4. Mükerrer Marka Başvuruları (Yineleme Başvuruları) 

(Repeat Applications/ Re-Filings) 159

3.2.4.1. Genel Olarak 159

3.2.4.2. AB Marka Hukukunda Ele Alınışı 163

3.2.4.3. Değerlendirme 168

3.2.5. Kullanım İspatının Süre Bakımından Sınırı 

(Belated Evidence) 171

3.3. DAVA AŞAMALARINDA 176

3.3.1. Markanın Hükümsüzlüğü Davalarında 178

3.3.1.1. Genel Olarak Markanın Hükümsüzlüğü Davaları 178

3.3.1.2. Markanın Hükümsüzlüğü Davalarında 

Kullanmama Def’i 188

3.3.1.3. Çift Kullanım Gerekliliği 

(Double Use Requirement) 192

3.3.2. Marka Hakkına Tecavüz Davalarında 194

3.3.2.1. Genel Olarak Marka Hakkına Tecavüz Davaları 194

3.3.2.2. Marka Hakkına Tecavüz Davalarında 

Kullanmama Def’inin İleri Sürülmesi 198

3.3.2.3. Önceki Tarihli Hakların Etkisi (SMK m. 155) Bağlamında Kullanmama Def’i 204

3.3.2.4. İhtiyati Tedbirlerde Kullanmama Def’i 207

3.3.3. Mahkemenin Kullanmama Def’ini Değerlendirmesi 208

SONUÇ 217

KAYNAKÇA 227


AARON, Tara M./ NORDEMANN, Axel: “The Concepts of Use of a Trademark under European Union and United States Trademark Law, Trademark Review”, Vol. 104, 2014, s. 1186-1240.

ADAY, Nejat: “Özel Hukukta Yüklenti Kavramı ve Sonuçları”, İstanbul 2000.

AKAY, Tolga: “Osmanlı Devleti’nde Marka Hukukunun Gelişimi”, TBB Dergisi 2016, Sayı 126, s. 363-392.

AKARSU, Mine: “Marka Hukukunda İdari İptal”, Ankara 2019.

AKIN, Elif Betül: “Sınai Mülkiyet Kanunu’nda Marka Tescil Süreçlerine İlişkin Düzenlemeler ve Yenilikler, 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu Sempozyumu (9-10 Mart 2017), (ed. Feyzan Hayal Şehirali Çelik)”, Ankara, Bthae, 2017, s. 175-206.

AKIN, Elif Betül: “6769 Sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu Kapsamında Marka Tescil Süreçleri ve Mutlak Ret Nedenleri, Fikri Mülkiyet Hukuku Çalıştayı, (Bildiriler Kitabı), 16-22 Aralık 2019”, s. 141-174, (Akın, Tescil Süreçleri)

ALTAY Anlam S.: “Problems Related to the Commencement Date of the Obligation to Use in the Action for Revocation due to the Non-use of a Trademark and Solution Proposals” (2019) 77(2) İstanbul Hukuk Mecmuası, 77 (2), s. 897–923.

ANTALYA Osman Gökhan: “Borçlar Hukuku Genel Hükümler, Cilt V/I”, Ankara 2019.

APLIN, Tanya/ DAVIS, Jennifer: “Intellectual Property Law, Text, Cases and Materials”, Oxford 2017.

ARKAN, Sabih: “Ticarî İşletme Hukuku”, Ankara, 2019.

ARKAN, Sabih: “Marka Hukuku, Cilt I”, Ankara 1997.

ARKAN, Sabih: “Marka Hukuku, Cilt II”, Ankara 1998.

ARKAN, Sabih: “Marka Hakkına Tecavüz, İşaretin Markasal Olarak Kullanılması Zorunluluğu?” Batider, Cilt 20, Sayı 3, 2000, s. 5-13. (Arkan, Markasal Kullanılma Zorunluluğu)

ARKAN, Sabih: “Grup Markaları”, Prof. Dr. Fırat Öztan’a Armağan, Cilt 1, Ankara 2010, s. 275-279. (Arkan, Grup Markaları)

ALHAS, Zeynep Seda/ DERNEKOĞLU, Umut: “Markanın Kullanılmaması Nedeniyle Hükümsüzlüğü ve İspat Meselesi”, FMR, Sayı 1, s. 19-37.

ARSEVEN, Haydar: “Nazari ve Tatbiki Alameti Farika Hukuku”, İstanbul 1951.

ARSLAN, Ramazan/ YILMAZ, Ejder/ TAŞPINAR AYVAZ, Sema: “Medeni Usûl Hukuku”, Ankara 2017.

AYDOĞAN, Fatih: “Markanın Ticaret Unvanına Karşı Korunması, Mevcut Hukuki Durum-Değişiklik (madde) Önerisi- İtiraz Yolu ve/veya Alternatif Çözüm Yolu Önerisi”, İÜHFM, Cilt 21, Sayı 2, 2013, s. 27-50.

AYHAN, Rıza/ ÇAĞLAR, Hayrettin/ ÖZDAMAR, Mehmet: “Ticari İşletme Hukuku Ders Kitabı”, Ankara 2019.

AYOĞLU, Tolga: “Marka Hakkına Tecavüz Davalarında Tescil İşleminin Hukuka Aykırılığı Savunması”, FMR, 2007/1, s. 13-47.

BAHADIR, Zeynep: “Markanın Hükümsüzlüğü ve İptali”, Ankara 2018.

BAINBRIDGE, David: “Intellectual Property Law”, London, 2012.

BALIK, İfakat: “Sınai Mülkiyet Kanunu Bağlamında Markanın Kötüniyetli Tescili”, Batider, Sayı 34, Cilt 2, 2018, s. 443-478.

BASTIAN, Eva Marina: “Avrupa Hukukunda Topluluk Markası: Ulusal Hukuk ve Mevcut Sorunlarla İlişkiler”, Ankara Barosu Uluslararası Hukuku Kurultayı, 2002, s. 438-483.

BEKTAŞ, İbrahim: “Sınai Mülkiyet Kanununa Göre Markanın Kullanmama Nedeniyle İptali- AB Adalet Divanı’nın Güncel Kararları Işığında Bir Değerlendirme”, Ankara Avrupa Çalışmaları Dergisi, Cilt 17, No. 2, 2018, s. 219-258.

BENTLY, Lionel/ SHERMAN: Brad, “Intellectual Property Law”, Oxford 2014.

BERZEK, Ayşe Nur: “Ticaret Unvanı-Marka Benzerliği ve Terkin Sonucu”, Prof. Dr. Hamdi Yasaman’a Armağan, İstanbul 2017, s. 131-135.

BİLGE, Mehmet Emin: “Marka ve Ticaret Unvanı Arasında İltibas”, TFM, C.1 Sayı 2, 2015, s. 7-22. (Bilge, İltibas)

BİLGE, Mehmet Emin: “Ticari Ad ve İşaretler Arasında Karıştırılma Tehlikesi”, Ankara 2014. (Bilge, Karıştırılma Tehlikesi)

BİLGE, Mehmet Emin/ KARASU, Rauf/ ALTINTAŞ, Abdullah/ KOÇAK, Hakan: “Ticaret Unvanlarının Tescili Aşamasında Ortaya Çıkan Sorunlar ve Çözüm Önerileri -Karşılaştırmalı Bir İnceleme-”, İÜHFM, 2019, S. 77(2), s. 773-812.

BİLGİLİ, Fatih: “Yargıtay Kararları Uygulamasında 556 Sayılı Markaların Korunması Hakkında KHK’ya Göre Tescili Markanın Kullanılması Zorunluluğu”, TBB Dergisi, S. 74, 2008, s. 29-42. (Bilgili, Kullanma Zorunluluğu)

BİLGİLİ, Fatih: “Marka Hukukunda Hakkın Kötüye Kullanılması”, Ankara 2006. (Bilgili, Hakkın Kötüye Kullanılması)

BİLGİLİ, Fatih: “Türk Marka Hukukunda Kötü Niyetli Marka Tescil Başvurusuna İtiraz”, TBB Dergisi, S. 70, 2007, s. 27-40.

BİLİR, Döndü Deniz: “Marka Kullanmama Def’i”, Fikri Mülkiyet Hukuku Çalıştayı, (Bildiriler Kitabı), (16-22 Aralık 2019), s. 221-245.

BLAKELY, W.: “Beyond The International Harmonization of Trademark Law: The Community Trade Mark as a Model of Unitary Transnational Trademark Protection” University Of Pennsylvania Law Review, vol. 149:309, s. 309-354.

BOLTON, Emily: “Defining Genuine Use Requirements of Community Trademarks in Light of an Expanding European Union” Connecticut Journal of International Law, Vol. 27:371, s. 373-389.

BOZER, Ali/GÖLE, Celal: “Ticari İşletme Hukuku”, Ankara, 2018.

BOZGEYİK, Hayri: “Tescilli Markanın Kullanılması ve Kullanmamaya Bağlı Sonuçlar”, Prof. Dr. Fırat Öztan’a Armağan, C.1, Ankara 2010, s. 457-479. (Bozgeyik, Tescilli Markanın Kullanılması)

BOZGEYİK, Hayri: “Görüşler ve Kararlar, C.1, Marka Hukuku”, Ankara 2015.

BOZGEYİK, Hayri: “Görüşler ve Kararlar C.2, Marka Hukuku”, Ankara 2015.

BOZGEYİK, Hayri: “Marka Hakkının Korunması”, Ankara, 2019.

BOZGEYİK, Hayri: “Garanti Markasının Marka Hukukundaki Yeri ve Benzer Kavramlarla İlişkisi”, İÜHFM, C. 71, Sayı 2, 2013, s. 91-102. (Bozgeyik, Garanti Markası)

BOZGEYİK, Hayri: “Görüşler ve Kararlar Marka Hukuku, C. 1”, Ankara, 2015.

BOZKURT, Tamer: “Sigorta Hukuku”, İstanbul 2018.

BUDAK, Ali Cem/ KARAASLAN, Varol: “Medenî Usul Hukuku”, Ankara 2017.

BURKE, Sarah/SMITH, Joel: “Court of Appeal Finds Genuine Use of the Specsavers Logo”, JIPLP, Volume 10, Issue 2, February 2015, s. 79–80.

BÜYÜKKILIÇ, Gül: “Marka Hukukunda Tanınmış Markanın Sulandırılmaya Karşı Korunması”, İstanbul 2019.

CAM, Esen: “Avrupa Birliği Hukuku Uyarınca Markanın “Gerçek Kullanım” Problemi”, TFM, Cilt 2, Sayı 2, s. 27-41.

CAN, Ozan: “Türk Hukukunda Kötü Niyetli Marka Başvuru ve Tescilinde İptal ve Hükümsüzlüğün Kapsamı Üzerine Düşünceler”, TFM, C.1, Sayı 1, 2015, s. 47-56.

CANBOLAT, Ferhat: “Def’i ve İtiraz Arasındaki Farklar ve İleri Sürülmesinin Hukukî Sonuçları”, EÜHFD, Cilt 3, Sayı 1, s. 255- 270.

CENGİZ, Dilek: “Türk Hukukunda İktibas veya İltibas Suretiyle Marka Hakkına Tecavüz”, İstanbul 1995.

COJANU, Toma-Cosmin: “Revocation of Registration-European Means of Protecting Trademarks,  International Conferance: Law Between Modernization and Tradition”, (12- 21 April, 2015-Bucharest, s. 357-364.

CORNISH, William/ LLEWEYN, David/ APLIN, Tanya, “Intellectual Property: Patents, Copyright, Trade Marks and Allied Rights”, London, 2013.

ÇOŞĞUN, Gizem: “Sınai Mülkiyet Kanunu Kapsamında Markanın Kullanılması”, Ankara 2018.

ÇAĞLAR, Hayrettin: “Marka Hukuku Temel Esaslar” 2015. (Çağlar, Marka Hukuku)

ÇAĞLAR, Hayrettin: “Tescilli Markanın Farklı Şekilde Kullanılması”, FMR, Cilt 1, Sayı 2, 2007, s. 11-27. 

ÇAĞLAR, Hayrettin: “6769 Sınai Mülkiyet Kanununa Göre Tescilli Markanın Kullanılmamasının Hukuki Sonuçları ve Anayasa Mahkemesinin 556 sayılı KHK 141

m.14 Hükmünü İptal Eden Kararının Etkileri”, GÜHFD, Cilt 21, Sayı 1, 2017, s. 3-19. (Çağlar, Tescilli Markanın Kullanılmaması)

ÇAĞLAR, Hayrettin: “Sınai Mülkiyet Kanunun Marka Hukuku Alanında Getirdiği Önemli Yenilikler”, BÜHFD, Cilt 3, Sayı 1, 2017, s. 139-154. (Çağlar, Yenilikler)

ÇAĞLAR, Hayrettin/YILDIZ, Burçak/İMİRLİOĞLU, Dilek: “Marka Vekilliği Sınavına Hazırlık”, Ankara 2018.

ÇAMLIBEL TAYLAN, Esin: Marka Hakkının Kullanımıyla Paralel İthalatın Önlenmesi, Ankara 2001.

ÇOLAK, Uğur: “Türk Marka Hukuku”, İstanbul, 2018. (Çolak, Marka Hukuku)

ÇOLAK, Uğur: “Marka Hukuku Alanında, Avrupa Birliği Yeni Marka Tüzüğü ile Yapılan Başlıca Düzenlemeler”, Prof. Dr. Hamdi Yasaman’a Armağan, 2017, s. 215-224.

ÇUKADAR, Neslihan: “Borç İlişkilerinde Def’i Hakkı ve İtirazlar”, Ankara 2014.

DINWOODIE, Graeme B./JANIS, Mark D.: “Trademarks and Unfair Competition-Law and Policy”, The Netherlands, 2014.

DİRİKKAN, Hanife: “Tescilli Markayı Kullanma Külfeti”, Oğuz İmregün’e Armağan, İstanbul, 1998, s. 219-280.

DİRİKKAN, Hanife: “Tanınmış Markanın Korunması”, Ankara, 2003.

DOĞAN, Beşir Fatih: “Soyut Renklerin Marka Olarak Tescil Edilebilirliği”, FMR, Cilt 5 Sayı 4, 2005, s. 37-64.

DOĞAN, Beşir Fatih: “Türk, Alman ve Avrupa Birliği Hukukuna Göre Marka Olamayacak İşaretlerin Kullanım Sonucu Ayırt Edici Nitelik Kazanarak Tescil Edilebilirliği Sorunu”, FMR, Cilt 6, Sayı 3, 2006, s. 17-42.

DOĞAN, Beşir Fatih: “Marka Hukukunda Kullanım Sonucu Ayırt Edici Güç Kazanma”, Batider, C. 24, Sayı 1, 2007, s. 219-238. (Doğan, Ayırt Edici Güç Kazanma)

DOĞAN, Beşir Fatih: “Perakende Satış Hizmeti (35.08) İçin Marka Tescilinde Ortaya Çıkan Sorunlar ve Çözüm Önerileri”, FMR, Cilt 9, Sayı 1, 2009, s. 11-31. (Doğan, Perakende Satış Hizmeti)

ERDEM, Murat: “Sınai Mülkiyet Hukukunda Uzlaşma”, Journal of Current Researches on Social Sciences, Vol. 7, Issue.4, 2017, (s. 311-322).

EREN, Fikret: “Borçlar Hukuku Genel Hükümler”, Ankara, 2018.

FAUVARQUE-Cosson/BÉNÉDİCTE/MAZEAUD, Denis: “European Contract Law: Materials for a Common Frame of Reference: Terminology, Guiding Principles, Model Rules”, Walter de Gruyter, 2009.

FHIMA, Ilanah/DENVIR, Catrina: “An Empirical Analysis of the Likelihood of Confusion Factors in European Trade Mark Law”, IIC-International Review of Intellectual Property and Competition Law, 46(3), (s. 310-339).

GERVAIS, Daniel: “The TRIPS Agreement, Drafting History and Analysis”, London 2012.

GRAHAMMER, Juan: “Trademarks, Trade Names And Company Names: Addressing The Issue Of Overlapping And Conflicting Rights, Convergence”, 2009, 5(1), s. 53-62.

GÜLÜM, Dilara Naz: “Marka Sahibinin Markanın Başkası Adına Tesciline Muvafakati”, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Özel Hukuk Anabilim Dalı, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Ankara 2020.

GÜN, Buket: “Marka Hukukunda Birlikte Var Olma”, İstanbul 2019.

GÜNEŞ, İlhami: “Sınai Mülkiyet Kanunu Işığında Uygulamalı Marka Hukuku”, Ankara 2018. (Güneş, Marka Hukuku)

GÜNEŞ, İlhami: “Uygulamada Fikri ve Sınai Mülkiyet Hakları, Haksız Rekabet Davaları”, Ankara 2020. (Güneş, Haksız Rekabet)

GÜRZUMAR, Osman Berat: “Yeni Markalar Kanunu Işığı Altında İsviçre Marka Hukukunda Meydana Gelen Gelişmeler”, Yargıtay Dergisi, Cilt 20, Sayı 4, s. 501-524.

HALPERN, Sheldon W./NARD, Craig Allen/PORT, Kenneth L.: “Fundamentals of United States Intellectual Property Law: Copyright, Patent, Trademark”, The Netherlands 2011.

HUMPREYS, Gordon: “Proof of Use, Continuity of Functions in İnter Partes Proceedings, and Three Dimensional Marks: Europe in Review”, JIPLP, Vol. 2, No.4, 2007, s. 240-250.

ISAAC, Belinda: “Use For the Purpose of Resisting an Application for Revocation for Non-Use, in J. Philips and I. Simon (editors), Trademark Use”, Oxford 2005.

IŞIK, Egemen: “Marka Hukukunda Sessiz Kalma Yoluyla Hak Kaybı”, İstanbul 2017. 

İMİRLİOĞLU, Dilek: “Marka Hukukunda Ayırt Edicilik ve Ayırt Ediciliğin Zedelenmesi”, Ankara 2018.

JEHORAM, Tobias Cohen/ van NISPEN, Constant/ HUYDECOPER, Tony: “European Trademark Law”, The Netherlands 2010.

JOHNSON, Phillip: “So Precisely What Will You Use Your Trade Mark For?” Bad Faith and Clarity in Trade Mark Specifications." IIC-International Review of Intellectual Property and Competition Law 49.8 (2018): (s. 940-970).

KALE, Serdar: “Marka Davalarında Yargılama Usulü”, Ankara 2020.

KAPLAN, Mikail Bora: “Sınai Mülkiyet Kanunu’nda İhtiyati Tedbirler”, İstanbul 2018.

KARA, Elif: “Türk Marka Hukukunda Gerçek Hak Sahipliği İlkesi”, İstanbul 2018.

KARACA, Osman Umut: “Markayı Kullanma Zorunluluğu ve Kullanmamanın Hukuki Sonuçları”, Ankara, 2017.

KARAN, Hakan/KILIÇ, Mehmet: “Markaların Korunması 556 Sayılı KHK Şerhi ve İlgili Mevzuat”, Ankara 2014.

KARASU, Rauf: “Spekülasyon ve Engelleme Markaları”, FMR Cilt 8, Sayı 3, 2008, s. 11-44.

KARASU, Rauf: “Üç Boyutlu Biçim ve Hareket Markaları”, Batider Cilt 24, Sayı 3, 2008, s. 331-354.

KARASU, Rauf: “Ses Markaları”, FMR, 2007, Sayı 2, s. 29- 57.

KARAYALÇIN, Yaşar: “Ticaret Hukuku 1. Giriş-Ticari İşletme”, Ankara 1968. (Karayalçın, Ticari İşletme)

KARAYALÇIN, Yaşar: “Markaların Aynen ve Aralıksız Kullanılmasıyla İlgili Hükümler”, Ankara Barosu Dergisi, 1976, s.997-1001.

KAYA, Arslan: “Kullanılmama Sebebi ile Markanın İptali Kararının Etkisi ve İptal Davasında Usul Sorunları Üzerine”, Prof. Dr. Hamdi Yasaman’a Armağan, 2017, s. 374-391. (Kaya, Kullanılmama Sebebi ile İptal)

KAYA, Arslan: “Marka Hukuku”, İstanbul 2006.

KAYA, Arslan:  “Sınai Haklarda Hükümsüzlük Davaları”, İstanbul Barosu Dergisi, Fikri ve Sınai Haklar Özel Sayısı, Temmuz 2007, (s. 238-247).

KAYIHAN, Şaban/ BAĞCI, Ömer: “Sigorta Hukuku”, Kocaeli 2016.

KERVANKIRAN, Emrullah: “Markanın Müşterek (Paylı) Mülkiyete Konu Olması ve Bu Bağlamda Ortaya Çıkabilecek Sorunlar”, Prof. Dr. Hamdi Yasaman’a Armağan, İstanbul 2017, s. 394-407.

KILIÇOĞLU, Ahmet: “Türk Borçlar Hukuku Genel Hükümler”, Ankara 2019.

KIRCA, İsmail: “Tescilli Markanın Başvuru Eserlerinde Yer Alması”, Batider, Cilt 22, Sayı 5, 2003, s. 5-14.

KIRCA, İsmail: “Tescilli Markanın Alan Adı Olarak Kullanılması”, Prof. Dr. Ömer Teoman’a 55. Yaş Günü Armağanı, İstanbul 2002.

KOCAYUSUFPAŞAOĞLU, Necip/ HATEMİ, Hüseyin/ SEROZAN, Rona/ ARPACI, Abdülkadir, “Borçlar Hukuku Genel Bölüm”, Cilt I, İstanbul 2008.

KUR, Annette/ DREIER, Thomas/ LUGINBUEHL, Stefan:  “European Intellectual Property Law: Text, Cases and Materials”, USA 2019.

KUR, Annette/ SENFTLEBEN, Martin: “European Trademark Law, A Commentary”, Oxford 2017.

KUR, Annette: “Convergence After All? - A Comparative View on the U.S. and EU Trademark Systems in the Light of the Trade Mark Study”, Journal of Intellectual Property Law 19, no. 2 (Spring 2012), s. 305-324. (Kur, Convergence After All?)

LANDES, William M./ POSNER, Richard A.: “Trademark Law: An Economic Perspective, Journal of Law and Economics”, Vol. 30, No. 2 (Oct., 1987), s. 265-309.

MARTEN, Günther: “Belated Evidence of Proof of Use: Court of Justice of The European Union Case Law Reviewed”, JIPLP, 2014, Vol. 9, No. 4, s. 287-291.

MCCLELLAND, Paul: “Partial Non-Use Cancellation of Trade Mark Registrations”, Singapore Academy of Law Journal, (2016), 28(1), s. 286-302.

MEMİŞ, Tekin: “Örneklerle Zayıf Marka Kavramı”, Fikri Mülkiyet Hukuku Yıllığı, (ed. Tekin Memiş), Ankara 2013, s. 385-422.

MEMİŞ, Tekin: “Türk Hukukunda Kötüniyetli Marka Tesciline Bağlanan Sonular-İlk Derece Mahkemesi ve Hukuk Genel Kurul Kararı Üzerine Bir Değerlendirme”, Fikri Mülkiyet Hukuku Yıllığı, (ed. Tekin Memiş), İstanbul 2009.

MEMİŞOĞLU, Sami Özgür: “Marka Hukukunda Mutlak Ret Sebepleri”, Ankara 2019.

MERDİVAN, Fethi: “Tescilli Marka Hakkına Dayalı Tecavüz Davasında Kullanmama Def’î”, 6769 Sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu Sempozyumu, Bthae, (ed.: Feyzan Hayal Şehirali Çelik), Ankara 2017, s. 483-522.

MERİÇ, Nedim: “Medeni Yargılama Hukukunda Tasarruf İlkesi”, Ankara 2011.

MICHAELS, Amanda: “A Practical Approach to Trade Mark Law”, Oxford 2010.

NOMER, Füsun: “İnternet Alan Adının Hukuki Niteliği ve Marka ve Ticaret Unvanı Gibi Ayırt Edici Ad ve İşaretler ile Arasında Benzerlik Bulunması Sebebiyle Doğabilecek Hukuki Sorunlar”, Hayri DOMANİÇ’e Armağan, İstanbul 2001, s. 395- 408.

NORMAN, Helen E.: “Intellectual Property Law”, Oxford 2014.

OĞUZ, Arzu: “Markanın Kullanmama Nedeniyle İptali Konusunun Yeni Sınai Mülkiyet Kanunu Hükümleri Çerçevesinde Değerlendirilmesi”, Terazi Hukuk Dergisi, Cilt 12, Sayı 128, s. 21-31. (Oğuz, Kullanmama Nedeniyle İptal)

OĞUZ, Arzu: “Markanın Hükümsüzlüğü ve İptali”, Fikri Mülkiyet Hukuku Çalıştayı, (Bildiriler Kitabı), 16-22 Aralık 2019, s. 197-220.

ÖÇAL, Akar: “Türk Hukukunda Markaların Himayesi-İsviçre ve Fransız Hukuklarıyla Mukayeseli Olarak”, Ankara 1967.

ÖZARMAĞAN, Müge: “Marka Hakkının Kullanmama Nedeniyle Sona Ermesi”, İstanbul 2008.

ÖZDAMAR DOĞAN, Emine: “Markanın Kullanılmaması Sebebiyle Hükümsüzlüğü”, TBB Dergisi, Sayı 114, s. 202-217.

ÖZEL, Çağlar, Marka Lisansı Sözleşmesi, Ankara 2015.

ÖZKÖK, Başak: “Marka Başvurusunun Yayımına İtiraz Aşamasında Kullanımın İspatı Talebi”, Terazi Hukuk Dergisi, Cilt 12, Sayı 128, s. 43-62.

ÖZTÜRK AKKARTAL, Hanife: “6769 Sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu’na Göre Tescilli Markanın Kullanılmaması ve Buna Bağlanan Hukuki Sonuçlar”, İKÜHFD, Cilt 18, Sayı 1, Ocak 2019, s.13-31.

PASLI, Ali: “Uluslararası Antlaşmaların Türk Marka Hukukunun Esasına İlişkin Etkileri”, İstanbul 2014. (Paslı, Uluslararası Antlaşmalar)

PASLI, Ali: “Anayasa Mahkemesi’nin MarkKHK m.14’ü İptal Kararı’nın Etkisi: Kullanmama Gerekçesine Dayalı Hükümsüzlük/İptal Davaları Düşecek Mi?”, http://www.ticaretkanunu.net/makale-25/

PASLI, Ali: “Marka Hukukunda Ürün Benzerliği”, İstanbul 2018. (Paslı, Ürün Benzerliği)

PASLI, Ali: “Marka Hukukunda Tescil-Kullanım İlişkisi, Fikrî ve Sınaî Haklar Sempozyumu”, (ed.: Ayşe Kübra Altıparmak), Ankara 2020, s. 105-116. (Paslı, Tescil-Kullanım İlişkisi)

PASLI, Ali/SOYKAN, İsmail Cem, “Marka Tescilinde 35.08 Sınıfın Anlamı ve Kapsamı”, Fikri Mülkiyet Hukuku Yıllığı 2010, (ed: Tekin Memiş), İstanbul 2011, s. 441-474.

PEKCANITEZ, Hakan/ ÖZEKES, Muhammet/ AKKAN, Mine/ TAŞ KORKMAZ, Hülya: “Medenî Usûl Hukuku”, Cilt 1-2, İstanbul 2017.

PEKDİNÇER, Tamer/ GİRAY, Eda/ BAŞ, Kadir: “Gerekçeli-Notlu-İçtihatlı- 6769 Sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu ve İlgili Ulusal-Uluslararası Mevzuat”, Ankara 2019.

PHILLIPS, Jeremy/FIRTH, Alison: “Introduction to Intellectual Property Law”, London 1995.

PILA, Justine/ TORREMANS Paul: “European Intellectual Property Law”, Oxford 2019.

POROY, Reha /TEKİNALP, Ünal: “Marka Hakkına İlişkin Bazı Sorunlar”, Prof. Dr. Haluk Tandoğan’ın Hatırasına Armağan, s. 333-345.

POROY, Reha / YASAMAN, Hamdi: “Ticari İşletme Hukuku”, İstanbul 2018.

POSTACIOĞLU, İlhan, E./ALTAY, Sümer: “Medenî Usul Hukuku Dersleri”, İstanbul 2015.

PRIME, Terence/BOOTON, David: “European Intellectual Property Law”, London 2017.

REİSOĞLU, Safa: “Türk Borçlar Hukuku Genel Hükümler”, İstanbul 2012.

RICKETSON, Sam: “The Paris Convention for the Protection of Intellectual Property: A Commentary”, Oxford 2015.

ROBINSON, W.; PRATT, G.; KELLY, R. (2013): “Trademark Law Harmonization in the European Union: Twenty Years Back and Forth”, Fordham Intellectual roperty, Media Entertainment Law Journal, 23(2), s. 731-772.

SAVAŞ, Taner/SAYGIN, Murat: “Türk Patent ve Marka Kurumu Uygulamaları ve Yargıtay Kararları Işığında Marka Tescil Süreci”, Ankara 2020.

SEKMEN, Orhan: “Markanın Hükümsüzlüğü ve Hukuki Sonuçları”, Ankara,2016.

SENFTLEBEN, Martin: “Function Theory and International Exhaustion–Why it is Wise to Confine the Double Identity Rule to Cases Affecting the Origin Function”, European Intellectual Property Review, 36(8), 2014, s. 518-524.

SERT, Selin: “Markanın Kullanılması Yükümlülüğü”, Ankara 2007.

SEVILLE, Catherine: “EU Intellectual Property Law and Policy”, United Kingdom, 2016.

SÖNMEZ, Numan Sabit: “6769 Sayılı Sınai Mülkiyet Kanununa Göre Markanın Kullanılmaması Neticesinde Ortaya Çıkan Sonuçlar”, İstanbul Hukuk Mecmuası, 76/1, 2018, s. 277-308.

SULUK, Cahit/ KARASU, Rauf/ NAL, Temel: “Fikri Mülkiyet Hukuku”, Ankara 2019.

SULUK, Cahit: “6769 Sayılı Sınai Mülkiyet Kanununun Getirdiği Yenilikler”, TFM, 2018(1), s. 91-109. (Suluk, Yenilikler)

SULUK, Cahit: “Sınai Mülkiyet Hukukunda Tescil Güvenli Liman Mıdır?”, Fikri Mülkiyet Hukuku Yıllığı 2013, (ed.:Tekin Memiş), İstanbul 2015, s. 403-430.

SULUK,  Cahit: “Karşılaştırmalı Hukuk Işığında Türk Hukukunda Tescilsiz Sınai Ürünlerin Haksız Rekabet Hükümleri İle Korunması”, Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk Araştırmaları Dergisi, Cilt 18,  Sayı 2,  2012 (Özel Sayı), s. 157–174.

ŞEHİRALİ ÇELİK, Feyzan Hayal: “Sınai Mülkiyet Hakkı Tescilinin Anlamı Üzerine -SMK m .155 Vesilesiyle Bir İnceleme”, Batider, Haziran 2018 Cilt 34, Sayı 2, s. 33-92.

ŞEHİRALİ ÇELİK, Feyzan Hayal: “SMK m. 155’in Temel Varsayımları ve Olası Değişkenler Üzerine Düşünceler”, Batider, Haziran 2019 Cilt 35, Sayı 2, s. 63-102. (Şehirali Çelik, SMK m. 155-Temel Varsayım)

ŞENOCAK, Kemal/ YARAYAN, Ali: “Kötü Niyetli Marka Tescili”, Terazi Hukuk Dergisi, Cilt 10, Sayı 111, 2015, s. 99-107.

ŞENOCAK, Kemal, “Soyut Renk Markaları”, Prof. Dr. Turgut Kalpsüz’e Armağan, Ankara 2003, s. 55-125.

TANRIVER, Süha: “Medenî Usûl Hukuku Temel Kavramlar ve İlk Derece Yargılaması”, Cilt 1, Ankara 2018.

TEKİNALP, Ünal: “Sınai Mülkiyet Kanunu’nun Öne Çıkan Yenilikler”, 6769 Sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu Sempozyumu, Bthae, (ed. Feyzan Hayal Şehirali Çelik), Ankara 2017, s. 5-84. (Tekinalp, Öne Çıkan Yenilikler)

TEKİNALP, Ünal: “Fikri Mülkiyet Hukuku”, İstanbul 2012. (Tekinalp, Fikri Mülkiyet)

TEKİNALP, Ünal: “Yeni Marka Hukukunda Tescil İlkesi ve Tescilsiz İşaretlerin Hukuki Durumu”, Kenan Tunçomağ’a Armağan, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Eğitim Öğretim ve Yardımlaşma Vakfı, (s. 467-480), İstanbul, 1997.

TEKİNALP, Ünal: “Gümrük Birliğinin Türk Hukuku Üzerindeki Etkileri”, İstanbul Hukuk Mecmuası, 1996, C. LV, Sayı 1-2, s. 27-88. (Tekinalp, Gümrük Birliği)

TEOMAN, Ömer: “Marka Terkinini Sağlamak İçin Açılacak Bir Davada Husumetin Türk Patent Enstitüsü’ne Yöneltilip Yöneltilemeyeceği Sorunu”, Prof. Dr. Oğuz İmregün’e Armağan, İstanbul 1998, s. 645-654.

TRIMMER, Bonita/PARSONS, Giles: “How Genuine Use is Treated Across The EU”, Managing Intellectual Property, 261, 2016, s. 38-41.

TRITTON, Guy/ DAVIS, Richard/ LONGSTAFF, Ben/ ROUGHTON, Ashley/ St QUINTIN, Thomas: “Trittion on Intellectual Property in Europe”, London 2014.

TUNÇOMAĞ, Kenan: “Türk Borçlar Hukuku: Genel Hükümler”, Cilt I, İstanbul 1976.

TURNER, Jonathan D.C.: “Intellectual Property and EU Competition Law”, Oxford 2015.

UZUNALLI, Sevilay: “Markanın Korunmasının Kapsamı ve Tazminat Talebi”, İstanbul 2012. (Uzunallı, Markanın Korunması)

UZUNALLI, Sevilay: “Marka Hukuku”, Ankara 2019.

UZUNALLI, Sevilay: “Marka Hukukunda Malların ve/veya Hizmetlerin Benzerliğinin Tespiti Sorunu”, Prof. Dr. Hamdi Yasaman’a Armağan, İstanbul 2017, s. 676-699. (Uzunallı, Malların ve/veya Hizmetlerin Benzerliği)

UZUNALLI, Sevilay: “Avrupa Birliği’ne Uyum Sürecinde Markanın Köken Ayırt Etme İşlevi ile Bağlantılı Kavramların Yorumu”, İstanbul 2008. (Uzunallı, Köken Ayırt Etme)

ÜLGEN, Hüseyin/ HELVACI, Mehmet/ KENDİGELEN, Abuzer/ KAYA, Arslan/NOMER ERTAN, Füsun: “Ticari İşletme Hukuku”, İstanbul 2019.

ÜNSAL, Önder Erol: “Nicé Sınıflandırmasının Sınıf Başlıklarının Kapsamı Hakkında A.B.D. ve Avrupa Birliği Üyesi Ülkelerin Uygulamaları ve Türkiye Bakımından Kısa Değerlendirme”. https://iprgezgini.org/tag/c-30710/

ÜNSAL, Önder Erol: “Avrupa Birliği Adalet Divanı “Colloseum v. Levi Strauss” Ön Yorum Kararı – Bileşke Markalarda Gerçek Kullanım Sorunu” https://iprgezgini.org/2013/10/30/avrupa-birligi-adalet-divani-colloseum-v-levi-strauss-on-yorum-karari -bileske-markalarda-gercek-kullanim-sorunu/

ÜNSAL, Önder Erol: “Kullanmama Savunması 2 – Kullanımı İspatlanmış Malları veya Hizmetleri Esas Alarak İnceleme İlkesi” (https://iprgezgini.org/2017/01/03/kullanmama-savun masi-2-kullanimi-ispatlanmis-mallari-veya-hizmetleri-esas-alarak-inceleme-ilkesi/

ÜNSAL, Önder Erol: “Markanın Kullanımı Kavramı, Kullanmama Savunması Müessesesi ve Avrupa Birliği Kurumlarının Bu Hususlardaki Değerlendirmeleri” https://iprgezgini.org/2017/ 07/25/markanin-kullanimi-kavrami-kullanmama-savunmasi-muessesesi-ve-avrupa-birligi-kurumlarinin-bu-hususlardaki-degerlendirmeleri/

ÜSTÜNDAĞ, Saim: “Medeni Yargılama Hukuku, Cilt I”, İstanbul 1997.

von BOMHARD, Verena: “Dormant Trademarks in The European Union— Swords of Damocles?”, The Trademark Reporter, September-October, 2006, vol. 96, s. 1222-1150. (von Bomhard, Dormant Trademarks)

von BOMHARD, Verena/ von MUHLENDAHL, Alexander: “Concise European Trade Mark Law”, The Netherlands, 2018. 

von KAPFF, Philipp: “Fundamental Rights in the Practice of the European Trade Mark and the Designs Office (OHIM)” Research Handbook on Human Rights and Intellectual Property, (ed.: Christophe Geiger), Massachussets, 2015.

von Mühlendahl, Alexander: “Genuine Use of Trademarks in European Union, Genuine of Trademarks” AIPPI Law Series, Vol. 4, (ed.: Eléonore Gaspar),  The Netherlands, 2018, (s. 159-178), s. 159-160.

von TUHR, Andreas: “Borçlar Hukukunun Umumi Kısmı”, (çeviren: Cevat Edege), Cilt I-II, Ankara, 1983.

WEBERNDÖRFER, Jörg, Proof of Use: “Commentary on the Practice of the Opposition Divisiton of the OHIM”, European Intellectual Property Review, vol. 23, 2001, Issue:3, s. 145-153.

YARDIMCI, E. Kerim/ SEVER, Sarper: “Genuine Use of Trademarks in Turkey”, Genuine of Trademarks, AIPPI Law Series, Vol. 4, (ed.: Eléonore Gaspar),  The Netherlands, 2018, s. 418-435.

YASAMAN, Hamdi/ ALTAY, Sıtkı Anlam/ AYOĞLU, Tolga/YUSUFOĞLU, Fülürya/ YÜKSEL, Sinan: “Marka Hukuku 556 Sayılı KHK Şerhi”, Cilt I, II, İstanbul 2004.

YASAMAN, Hamdi: “Marka Hukukuna İlişkin Temel Yenilikler”, 6769 Sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu Sempozyumu, Bthae, (ed.: Feyzan Hayal Şehirali Çelik), Ankara 2017, s. 125-172.

YASAMAN, Hamdi: “Hizmet Markaları”, Batider, 1976, Cilt 8, s. 73-93.

YILMAZ, Ejder: “Usul Ekonomisi”, AÜHFD, Ankara 2008, s. 243-274.

YILMAZ, Ejder: “Hukuk Sözlüğü”, Ankara, 2013.

YILMAZ, Lerzan: “Marka Olabilecek İşaretler ve Mutlak Tescil Engelleri”, İstanbul 2017. (Yılmaz, Marka Olabilecek İşaretler)

YONGALIK,   Aynur: “Ticaret Unvanı Alanındaki Yeni Gelişmeler-Türk Hukuku Açısından Bir Değerlendirme-”, Batider Cilt 21, Sayı 5, 2002, s. 5-30.

YONGALIK, Aynur: "İstisnalar Dar Yorumlanır" Kuralı ve Değerlendirilmesi, AÜHFD, Sayı 60, Cilt 1, 2011, s. 1-15.

YÖRDEM, Yılmaz: “Kullanmama Nedeniyle Tescil Edilmiş Markanın Hükümsüzlüğüne İlişkin Uygulamadaki Sorunlar”, Dicle Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 20.33, 2015, s. 123-142.

YUSUFOĞLU, Fülürya: “Perakendecilik Hizmeti Sınıfı (35.05. Sınıf) ile Ürün Sınıfı Arasındaki İlişkilerin Marka Hukukundaki Etkisi”, Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 2018/1, s. 335-386.

YUSUFOĞLU BİLGİN, Fülürya: “Kullanma Niyeti Olmaksızın Markanın Kötüniyetli Olarak Tescili ve Hükümsüzlüğü”, Fikrî Mülkiyet Hukuku Yıllığı 2019, (ed.: Tekin Memiş), Ankara 2020, (s. 345-377).


Çevrimiçi Kaynaklar

www.tdk.com.tr

www.tbmm.gov.tr 

www.mevzuat.gov.tr

www.resmigazete.gov.tr

http://curia.europa.eu/juris/recherche.jsf?language=en

www.lexpera.com.tr

www.legalbank.com.tr

www.iprgezgini.com.tr

www.gun.av.tr.

https://www.inta.org/resources/the-trademark-reporter/).

https://www.ip.mpg.de/fileadmin/IP/pdf2/mpi_final_report_with_synopsis.pdf

http://www.mfa.gov.tr/1-95-sayili-ortaklik-konseyi-karari-gumruk-birligi-karari.tr.mfa.

https://www.inta.org/

https://www.ipara.mpg.de/fileadmin/IP/pdf2/mpi_final_report_with_synopsis.pdf

https://www2.tbmm.gov.tr/d24/1/1-0756.pdf

https://www.bakermckenzie.com/en/insight/publications/2020/02/cjeu-decides-in-sky-v-skykick

http://trademarkblog.kluweriplaw.com/2019/08/07/monopoly-at-the-boards-of-appeal-bad-faith-concerning-re-applications-and-re -filings/?doing_wp_cron=1591960754.453196048736572265 6250

https://www.turkpatent.gov.tr/TURKPATENT/statistics/“EU Trademark Reform”

https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document _ library/contentPdfs/law_and_practice/legal_reform/Overview_changes_en.pdf

Türk Patent ve Marka Kurumu, Marka İnceleme Kılavuzu, 2019.

http://www.turkpatent.gov.tr/TURKPATENT/resources/temp/F9E4CFAFA7AE-4FEA-8BCC-DA8B5C7DAB00.pdf

Guidelines For Examination Of European Union Trade Marks, Part C, Section 6

https://euipo.europa.eu/tunnelweb/secure/webdav/guest/document_library /contentPdfs/law_and_practice/trade_marks_practice_manual/WP_2_2017/Part-C/06-part_c_opposition_section_6_proof_of_ use /part_c_opposition_section_6_proof_of_use_en.pdf

Türk Patent ve Marka Kurumu, Kullanım İspatı Kılavuzu.

https://www.turkpatent.gov.tr/TURKPATENT/resources/temp/B4609CED-66A9-4096-A33A-DA99A1A0DE04.pdf


Yorum Yap

Lütfen yorum yazmak için oturum açın ya da kayıt olun.