Boşanma Hukuku

Yayınevi: Yetkin Yayınları
Yazar: Ömer Uğur GENÇCAN
ISBN: 9786050505894
Stok Durumu: Tükendi
250,75 TL 295,00 TL

Adet

 
   0 yorum  |  Yorum Yap
Kitap Künyesi
Yazar Ömer Uğur GENÇCAN
Baskı Tarihi 2020/05
Baskı Sayısı 9
Boyut 16x24 cm (Standart Kitap Boyu)
Cilt Sert Kapak (İplik Dikiş)

6100 Sayılı HMK Hükümlerine Göre Hazırlanmış Bilimsel Açıklama ve Son İçtihatlar
Boşanma  Hukuku
Ömer Uğur GENÇCAN
2020/05 9. Baskı, 1377 Sayfa, Ciltli
ISBN 978-605-050-589-4

Elinizdeki kitabın konusu olan boşanma, tazminat ve nafaka davalarını ince-leyen Yargıtay İkinci Hukuk Dairesinde otuz iki yıldır (evet, otuz iki yıldır!) aralık-sız görev yapıyorum. Binlerce boşanma dosyasını bizzat okudum ve binlerce bo-şanma ilamını bizzat yazdım.

Bu eser 2020'li yıllarda Türkiye Cumhuriyetinde toplumun yapısı ile dönemin boşanma sebeplerini bütün ayrıntılarıyla belgeleyen ve ileriki yıllarda bilimsel araş-tırma yapacak olanlar için sunulmuş sosyolojik ve tarihi bir belge başka bir deyiş-le boşanma vakıa kataloğu niteliğini de taşımaktadır.

ÖNEMLE BELİRTMEK İSTERİM Kİ;

1- Tedbir nafakası, iştirak nafakası ve yoksulluk nafakası konuları NAFAKA HUKUKU (Yetkin Yayınları, Ankara 2018) adlı kitabımda,

2- Velayet ve kişisel ilişki konuları VELAYET HUKUKU (Yetkin Yayınları, Ankara 2018) adlı kitabımda,

3- Boşanma davasında usul hükümleri BOŞANMA USUL HUKUKU (Yetkin Yayınları, Ankara 2019) adlı kitabımda,

4- Boşanma davasında kanun yolları konusu HUKUK DAVALARINDA İS-TİNAF VE TEMYİZ UYGULAMASI (Yetkin Yayınları, Ankara 2018) adlı kita-bımda,

5- Yabancı unsurlu boşanma davaları konusu MİLLETLERARASI AİLE VE USUL HUKUKU (Yetkin Yayınları, Ankara 2020) ayrıntılı olarak yer aldığından bu kitabım içinde ayrıca yer almamıştır.

Bilindiği üzere evlilik birliğinin sarsılmasında boşanma konusu davranışlar bu güne kadarki uygulama ile Yargıtay 2. Hukuk Dairesi (=Dairem) tarafından içtihat-lar yoluyla belirlenmiştir. Aralıksız olarak otuz iki yıldır çalışmakta olduğum Yar-gıtay 2. Hukuk Dairesinde (=Dairemde) edindiğim deneyim ve birikim ile bütün boşanma sebeplerini eserin önceki baskılarında ilk kez sınıflandırmıştım. Bu sınıf-landırma ile 4721 sayılı Türk Medenî Kanununda yapılmamış örneklendirmeyi kendim yaparak var olan boşluğu da naçizane doldurduğumu sanıyorum. Türk hukukunda hangi davranışların boşanma, tazminat ve nafaka sebebi olduğunu mümkün olduğunca içtihatlardan en azından birer örnek vermek suretiyle Yargıtay 2. Hukuk Dairesinin (=Dairemin) bakış açısını da bütün ayrıntılarıyla konuyla ilgilenen herkesin istifadesine sunmuş oldum. 

Eserin her yeni baskısında sosyal hayatın ve insan davranışların gösterdiği de-ğişime göre Yargıtay’ın olaylara bakışında oluşan değişiklikleri de anında yansıt-mış oldum. Böylece Türk Yargıtay’ının görüşlerini en güncel şekilde sadece Türk okuyucular değil aynı zamanda dış ülkelerde bulunan pek çok araştırmacının da bilgisine sunmuş oldum. Bu eserde yer alan birçok içtihadın yabancı aile hukuk dergilerine tercüme edilerek yansıtıldığının da bilinmesini isterim.

Yargıtay’ın bütün kararları bıkmadan ve usanmadan otuz iki yıldır tarafım-dan tek tek incelenerek EMSAL ÖZELLİĞİ TAŞIYANLAR değerlendirilip bilim-sel açıklama içinde SİSTEMATİK BİR ŞEKİLDE kullanıldığı başka bir anlatımla anlamsız biçimde önünüze sıralanmadığı/yığılmadığı için bu eserin bir KİMSESİZ İÇTİHATLAR MEZARLIĞI olmadığının farkında olunmasını isterim.

İÇİNDEKİLER

 

ÖNSÖZ5

İÇİNDEKİLER9

KAYNAKÇA79

KISALTMALAR83

GİRİŞ85

BİRİNCİ KISIM
GENEL HÜKÜMLER

& 1. BOŞANMA KAVRAMINA GENEL BAKIŞ89

I. TANIMI89

II. HUKUKİ NİTELİĞİ90

A-Boşanma Davası Açma Hakkı90

1-Bozucu Yenilik Doğuran Hak90
2- Dava Yolu İle Kullanılabilir90

B- Boşanma Kararı90

1- Bozucu Yenilik Doğuran Karar90
2- Kesin Biçimde Geleceğe Etkili90
3- Mutlak Etkili91

III. KONUSUNA İLİŞKİN GÖRÜŞLER91

A- Bireyci Görüş92

B- Toplumcu Görüş92

IV. DÜZENLENME BİÇİMLERİ93

A- Boşanmayı Reddeden Sistem93

B- Serbest Boşanma Sistemi94

C- Belirli Sebeplere Dayanarak Hâkim Kararıyla Boşanma Sistemi98

1- Geçerli Bir Evlilik Bulunmalıdır99
a. Yurt İçinde Yapılan Evlilik99
b. Yurt Dışında Yapılan Evlilik101
2- Boşanma Sebepleri Gerçekleşmelidir103
3- Hâkim Kararı Bulunmalıdır104

V. DAYANDIĞI İLKELER106

A- İrade İlkesi 106

B- Kusur ilkesi107

1-Kusur İlkesi Mutlak Değildir 107
2- Kusursuz Eşin Dava Açmaması Hakkın Kötüye Kullanılması Olarak Yorumlanamaz107
3- Kusur Kabul Edilen Vakıalar Açıklanmalıdır108
4- Kusur Belirlemesinde Taraflarca Getirilmesi İlkesine Aykırı Davranılamaz108
a. Usulüne Uygun Dayanılmayan Vakıalar Kusur Olarak Yüklenemez108
b. Usulüne Uygun Dayanılmayan Deliller Dikkate Alınamaz110

aa. Dayanılmayan Tanıklar110

bb. Dayanılmayan Dosyalar111

5- Kusur Belirlemesinde Yetersiz Tanık Beyanları Esas Alınamaz111
a. Görgüye Dayanmayan Tanık Beyanları111
b. Soyut Tanık Beyanları112
c. Aktarıma Dayalı Tanık Beyanları112
6- Diğer Tarafın Az da Olsa Kusurlu Olması Gerekir112
7- İradi Olmayan Davranışlar Kusur Kabul Edilemez113
8- Usulünce Dayanılan Deliller Toplanmadan Kusur Belirlenemez115
9- Dayanak Davayı Açan Eş Kusurlu Kabul Edilir116
10- Kusur Belirlemesinde Usuli Kazanılmış Hak Dikkate Alınır116
11- Elde Olmayan Sebeplerle Gerçekleşen Vakıalar Kusur Olarak
Yüklenemez117
12- Ret Konusu Davada Kusur Olarak Belirlenmeyen Vakıalar Kusur Olarak Yüklenemez117
13­- Anlaşma Protokolü Sunulması Kusurlu Olunduğuna Karine Teşkil Etmez118
14- Yükümlülük Kapsamı Dışındaki Vakıalar Kusur Olarak
Yüklenemez119
15- Bilgisi Dahilinde Gerçekleşmeyen Vakıalar Kusur Olarak Yüklenemez119
16- Evlenmeden Önceki Davranışlar Kusur Kabul Edilemez119
17- Davadan Sonraki Davranışlar Kusur Kabul Edilemez120
18- Fevren Söylenen Sözler Kusur Kabul Edilemez120
19- Fiziksel Şiddette Beyan ve İz Karine Olarak Kusura Esas Alınır120
20- Etkileyen Dava Sonuçları Beklenmeden Kusur Belirlenemez121
21- Tepki Niteliğindeki Davranışlar Kusur Kabul Edilemez121

C- Evlilik Birliğinin Sarsılması İlkesi 121

D- Elverişsizlik İlkesi122

E. Eylemli Ayrılık İlkesi123

VI. TÜRK MEDENÎ KANUNUNUN DAYANDIĞI İLKELER123

§ 2. BOŞANMA SEBEPLERİNİ SINIFLANDIRMA125

I. GENEL OLARAK125

A- Sınırlı Sayıda Düzenlenmiştir126

B- Emredici Nitelikte Düzenlenmiştir126

II. SINIFLANDIRMA126

A- Konularına Göre126

1- Özel Boşanma Sebepleri126
a. Sınırlı Sayıda Öngörülmüştür126
b. Belli Sebepler Öngörülmüştür127
2- Genel Boşanma Sebepleri128
a. Belli Bir Vakıaya Dayalı Değildir129
b. Önceden Belirlenmesi Olanaksızdır129
c. Çok Çeşitli Vakıalar Olabilir129

B- Etkilerine Göre 129

1- Mutlak Boşanma Sebepleri129
2- Nisbî Boşanma Sebepleri130

İKİNCİ KISIM
ÖZEL BOŞANMA SEBEPLERİ

§ 3. ZİNA SEBEBİYLE BOŞANMA (TMK. m. 161)133

I. KAVRAM133

A-Hukuki Bakış134

B- Dini Bakış135

II. SINIFLANDIRMA136

A- Özel Boşanma Sebebidir136

B- Mutlak Boşanma Sebebidir136

C- Kusura Dayalı Boşanma Sebebidir136

III.KOŞULLARI137

A- Evlilik Koşulu137

1- Uygulanacak Statüler137
a.Evlilik Hukuken Kurulmuşsa Uygulanır137
b. Batıl Evliliklerde Uygulanır138
c. Gaiplik Kararı Olsa da Uygulanır138
d. Ayrılık Kararı Olsa da Uygulanır138
e. Ayrı Konut Edinme Kararı Olsa da Uygulanır139
f. Ayrı Yaşama Hakkı Bulunsa da Uygulanır139
g. Evlilik Tescil Edilmese de Uygulanır139
h. Ayrı Evde Yaşamalı Aile Modelinde Uygulanır140
ı. Boşanma Davası Devam Ederken de Uygulanır140
2- Uygulanmayacak Statüler140
a. Yok Evliliklerde Uygulanmaz140
b. Nişanlılıkta Uygulanmaz140
c. Evlilik Benzeri Yaşam Modellerinde Uygulanmaz141

aa. Common Law Evlilik141

bb. Kayıtsız Hayat Ortaklığı142

aaa.Özellikleri142

aaaa. Herhangi Bir Şekil Şartına Bağlı Olmadan Kurulur142

bbbb. Evlenme Niyetine Gerek Yoktur142

cccc. Evliliğin Tüm Yükümlülükleri Yerine
Getirilir143

dddd. Belirli Şekilde Süreklilik Taşır143

eeee. Herhangi Bir Şekil Şartına Bağlı  Olmadan Sona Erer143

bbb. Çeşitleri143

aaaa. Aynı Cinsiyettekilerin Kayıtsız Hayat Ortaklığı143

bbbb. Farklı Cinsiyettekilerin Kayıtsız Hayat
Ortaklığı143

cc. Kayıtlı Hayat Ortaklığı144

aaa. Özellikleri144

aaaa. Resmi Sicile Kayıt veya Tescille Kurulur144

bbbb. Kanun Tarafından Düzenlenen Hak ve  Yükümlülükler Doğurur144

cccc. Boşanma Söz konusu Değildir144

bbb. Çeşitleri145

aaaa. Aynı Cinsiyettekilerin Kayıtlı Hayat
Ortaklığı145

bbbb. Farklı Cinsiyettekilerin Kayıtlı Hayat
Ortaklığı145

dd. Homoparental Aile145

ee. Tek Ebeveynli Aile146

ff. Boşanma Sonrası Hayat Arkadaşlığı146

gg. Eş Cinsel Evlilik146

d. Dini Nikahlı İlişkide Uygulanmaz147
e. Evlilik Sonrası İlişkide Uygulanmaz147
f. Duygusal İlişkilerde (Flört) Uygulanmaz147

B- Cinsel İlişki Koşulu  (Objektif Unsur)147

1- Zina Sayılan Davranışlar148
a. Her Kişiyle Kurulan Cinsel İlişki Zina Sayılır148

aa. Heteroseksüelle Cinsel İlişki148

bb. Heteroseksüel Olmayanla Cinsel İlişki149

aaa. Eş Cinselle/Homoseksüelle Cinsel İlişki149

aaaa. Geyle Cinsel İlişki149

bbbb. Lezbiyenle Cinsel İlişki151

cccc. Biseksüelle Cinsel İlişki151

bbb. Transgenderle Cinsel İlişki152

aaaa. Transseksüelle Cinsel İlişki152

bbbb. Travestiyle Cinsel İlişki153

cc. İnterseksüelle/Hermafroditle Cinsel İlişki154

b.  Her Şekilde Kurulan Cinsel İlişki Zina Sayılır154

aa. Doğal Yoldan Kurulan Cinsel İlişki154

bb. Doğal Olmayan Yoldan Kurulan Cinsel İlişki154

cc. Grup Halinde/Toplu Kurulan Cinsel İlişki155

dd. Koruma Yöntemiyle Kurulan Cinsel İlişki155

c. Eksik Kalkışma Zina Sayılır155
d. Bir Cinsel İlişki Zina İçin Yeterlidir156
2- Zina Sayılmayan Davranışlar156
a. Hayvanla Cinsel İlişki Zina Sayılmaz156
b. Ölüyle Cinsel İlişki Zina Sayılmaz157
c. Cinsel Objeyle Cinsel İlişki Zina Sayılmaz157
d. Yapay Döllenme Zina Sayılmaz157
e. Aşıkane Hareketler Zina Sayılmaz157
f. Bakım Amaçlı Kalma Zina Sayılmaz158

C- Kusur Koşulu (Sübjektif Unsur)158

1- Cinsel İlişki Bilerek ve İsteyerek Olmalıdır158
a. Tecavüze Uğramada  Uygulanmaz159
b. Ağır Uykuda Uygulanmaz160
c. İpnotizmada Uygulanmaz161
d. Kendini Bilemeyecek Derecede Sarhoşlukta Uygulanmaz161
e. Ciddi Tehdit Halinde Uygulanmaz161
2- Cinsel İlişki Meşrulaştırılamaz161
a.İktidarsızlıkta Uygulanır162
b. Kadının Rahminin Bulunmamasında Uygulanır162
c. Cinsel Soğuklukta Uygulanır162
d. İlgisizlikte Uygulanır162
3- Cinsel İlişki Takas Konusu Yapılamaz162

IV.İSPAT163

A-Genel Olarak163

1- İspatta Cinsler Arasında Eşitlik Vardır163
2- Her Türlü Delille İspatlanabilir164
3- İspat Duraksamaya Yer Vermeyecek Şekilde Gerçekleşmelidir164
a. Otelde Aynı Odada Gecelemek Zina İçin Yeterlidir164
b. Yalnız Olarak Eve Almak Zina İçin Yeterlidir165
4- İspat Yükü Davacıdadır165

B-İspat Araçları166

1- Gebe Kalmak166
2- Zührevî Hastalığa Yakalanmak166
3- Fotoğraflar166
4- Düğün Yapmak166
5-İletişim Araçları167
a. Mektup167
b. Bilgisayar Kaydı167
c. Telefon Kaydı167
d. Ses Kaydı167
e. Kamera Kaydı168
f. Sosyal Medya Paylaşımları168
g. Diğer İletişim Araçları168
6- Tanık Anlatımları168
7- Kesinleşmiş Hükümlülük Kararı169
8- Soruşturma Evrakı169
9- Otel Kayıtları169
10- Hamilelik Testi170
11- Resmi Evraklar170
12-Diğer İspat Araçları170

C-İspat Aracı Sayılmayanlar171

1-İkrar171
2-Yemin171

V.DAVA HAKKININ ORTADAN KALKMASI171

A- Hak Düşürücü Süre (TMK m. 161 f. II)172

1- Boşanma Sebebini Öğrenmesinden Başlayarak Altı Aylık Süre172
a. Tek Eylemden İbaret Zinada173
b. Devam Eden Zinada173
2- Her Hâlde Zina Eyleminin Üzerinden Beş Yıl Süre174

B- Af  (TMK m. 161 f. III)174

1- Şekle Bağlı Değildir174
a. Yazılı Yapılabilir 174
b. Sözlü Yapılabilir175
c. Örtülü Yapılabilir175
d. Açık Yapılabilir175
2- Dava Hakkı Düşmüş Sayılır176
3- Kişiye Sıkı Sıkıya Bağlı Haklardandır176
4- İradeyi Sakat­la­yan Sebepler Varsa Geçersizdir176
5- Eylem Öncesi Yapılamaz176
6- Ceza Şikayetinden Vazgeçme Af Sayılmaz177
7- Saik Önemli Değildir177
8- Şarta Bağlanamaz177
9- Boşanma Sebebi Kabul Edilemez177

VI. DİĞER DAVALAR İLE İLİŞKİSİ178

A- Hayata Kast Sebebiyle Boşanma Davası İle İlişkisi178

B- Pek Kötü Davranış Sebebiyle Boşanma Davası İle İlişkisi178

C- Onur Kırıcı Davranış Sebebiyle Boşanma Davası İle İlişkisi179

D- Suç İşleme Sebebiyle Boşanma Davası İle İlişkisi179

E- Haysiyetsiz Hayat Sürme Sebebiyle Boşanma Davası İle İlişkisi179

F- Terk Sebebiyle Boşanma Davası İle İlişkisi180

G- Akıl Hastalığı Sebebiyle Boşanma Davası İle İlişkisi180

H- Evlilik Birliğinin Sarsılması Sebebiyle Boşanma Davası İle İlişkisi181

1- Sadece Zina Sebebiyle Dava Açılabilir181
a. Genel Olarak181
b. Evlilik Birliğinin Sarsılması Sebebiyle Karar Verilemez181
2- Sadece Evlilik Birliğinin Sarsılması Sebebiyle Dava Açılabilir182
a. Genel Olarak182
b. Zina Sebebiyle Karar Verilemez182
c. Zina Sebebiyle Boşanma Davasından Feragat Varsa
Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması Sebebiyle
Boşanma İstenemez183
3- Aynı Dava İçinde İki Sebeple Dava Açılabilir183
a. Özel Sebebe Dayalı Karar Verip Genel Sebepten Karar Vermeme İsabetsizdir185
b. Genel Sebebe Dayalı Karar Verip Özel Sebepten Karar Vermeme İsabetsizdir185
4- Aynı Dava İçinde Terditli Açılabilir186
5- Karşılıklı Dava İçinde Açılabilir187
6- Islah Yapılabilir187

I- Anlaşmalı Boşanma Davası İle İlişkisi188

VII. SONUÇLARI188

A- Fer’î Sonuçları188

1- Davacı Açısından188
a. Davacıya Manevi Tazminat Verilebilir188
b. Davacıya Maddi Tazminat Verilebilir190
c. Davacıya Yoksulluk Nafakası Verilebilir190
d. Davacıya Velayet Verilebilir191
e. Davacıya Tedbir Nafakası Verilebilir191
2- Davalı Açısından191
a. Davalıya Tedbir Nafakası Verilebilir191
b. Davalıya Velayet Verilebilir192
c. Davalıya Yoksulluk Nafakası Verilemez193
d. Davalıya Maddi Tazminat Verilemez193
e. Davalıya Manevi Tazminat Verilemez193

B- Mal Rejimiyle İlgili Sonuçları194

1- Edinilmiş Mallar Katılma Rejimindeki Etkisi (TMK m. 236 f. II)194
2- Paylaşmalı Mal Ayrılığı Rejimindeki Etkisi (TMK m. 252)195

VIII. USUL196

A- Davanın Tarafları196

1- Davacı197
2- Davalı197

B- Ayrılık Kararı Verilmesi197

C- Bekletici Sorun198

D- Konusuz Kalması198

E- Mahkeme Kararı Gerekçesi199

§ 4. HAYATA KAST SEBEBİYLE BOŞANMA (TMK. m. 162)200

I. SINIFLANDIRMA200

A- Özel Boşanma Sebebidir200

B- Mutlak Boşanma Sebebidir200

C- Kusura Dayalı Boşanma Sebebidir201

1- Davalının Kusurlu Olması Gerekir201
2- Kusur Kıyaslaması Yapılamaz201

II. KONUSU202

A- Hayata Kast Kavramına Giren Davranışlar202

1- İntihara Teşvik Kapsama Girer202
a. Gerekli Araç ve Ortam Hazırlanmış Olmalıdır202
b. İntihara Teşvik Her Şekilde Yapılabilir202
2- Elverişsiz Araç Kullanımı Kapsama Girer 202
3- İstenildiği Halde Sonuç Alamama Kapsama Girer203
4- Ölüm Tehlikesine Seyirci Kalma Kapsama Girer203

B- Hayata Kast Kavramına Girmeyen Davranışlar203

1- Öldürme Tehdidi Kapsama Girmez203
2- Öldürme Amacı Bulunmayan Eylem Kapsama Girmez203
3- Eşin Yakınlarına Yönelik Eylem Kapsama Girmez204

III.DAVA HAKKININ ORTADAN KALKMASI204

A- Hak Düşürücü Süre (TMK m. 162 f. II)204

1- Boşanma Sebebini Öğrenmesinden Başlayarak Altı Aylık Süre204
2- Her Hâlde Hayata Kast Eyleminin Üzerinden Beş Yıl Süre205

B- Af  (TMK m. 162 f. III)205

1- Şekle Bağlı Değildir205
a. Yazılı Yapılabilir 205
b. Sözlü Yapılabilir206
c. Örtülü Yapılabilir206
d. Açık Yapılabilir206
2- Dava Hakkı Düşmüş Sayılır206
3- Kişiye Sıkı Sıkıya Bağlı Haklardandır206
4- İradeyi Sakat­la­yan Sebepler Varsa Geçersizdir206
5- Eylem Öncesi Yapılamaz206
6- Ceza Şikayetinden Vazgeçme Af Sayılmaz207
7- Saik Önemli Değildir207
8- Şarta Bağlanamaz207

IV. DİĞER DAVALAR İLE İLİŞKİSİ207

A- Zina Sebebiyle Boşanma Davası İle İlişkisi208

B- Pek Kötü Davranış Sebebiyle Boşanma Davası İle İlişkisi208

C- Onur Kırıcı Davranış Sebebiyle Boşanma Davası İle İlişkisi208

D- Suç İşleme Sebebiyle Boşanma Davası İle İlişkisi209

E- Haysiyetsiz Hayat Sürme Sebebiyle Boşanma Davası İle İlişkisi209

F- Terk Sebebiyle Boşanma Davası İle İlişkisi209

G- Akıl Hastalığı Sebebiyle Boşanma Davası İle İlişkisi210

H- Evlilik Birliğinin Sarsılması Sebebiyle Boşanma Davası İle İlişkisi210

1- Sadece Hayata Kast Sebebiyle Dava Açılabilir210
a. Genel Olarak210
b. Evlilik Birliğinin Sarsılması Sebebiyle Karar Verilemez211
2- Sadece Evlilik Birliğinin Sarsılması Sebebiyle Dava Açılabilir211
a. Genel Olarak211
b. Hayata Kast Sebebiyle Karar Verilemez211
c. Hayata Kast Sebebiyle Boşanma Davasından Feragat Varsa Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması Sebebiyle Boşanma İstenemez211
3- Aynı Dava İçinde İki Sebeple Dava Açılabilir212
a. Özel Sebebe Dayalı Karar Verip Genel Sebepten Karar Vermeme İsabetsizdir212
b. Genel Sebebe Dayalı Karar Verip Özel Sebepten Karar Vermeme İsabetsizdir212
4- Aynı Dava İçinde Terditli Açılabilir212
5- Islah Yapılabilir213

I- Ayrılık Kararı Verilebilir213

İ- Anlaşmalı Boşanma Yapılamaz214

V. SONUÇLARI215

A- Fer’î Sonuçları215

1- Davacı Açısından215
a. Davacıya Manevi Tazminat Verilebilir215
b. Davacıya Maddi Tazminat Verilebilir215
c. Davacıya Yoksulluk Nafakası Verilebilir216
d. Davacıya Velayet Verilebilir216
e. Davacıya Tedbir Nafakası Verilebilir217
2- Davalı Açısından217
a. Davalıya Tedbir Nafakası Verilebilir217
b. Davalıya Velayet Verilebilir217
c. Davalıya Yoksulluk Nafakası Verilemez218
d. Davalıya Maddi Tazminat Verilemez218
e. Davalıya Manevi Tazminat Verilemez218

B- Mal Rejimiyle İlgili Sonuçları219

1- Edinilmiş Mallar Katılma Rejimindeki Etkisi (TMK m. 236 f. II)219
2- Paylaşmalı Mal Ayrılığı Rejimindeki Etkisi (TMK m. 252)220

C- Mirasla İlgili Sonuçları220

VII.  USUL 220

A- Davanın Tarafları221

B- Bekletici Sorun 221

C- Konusuz Kalması221

§ 5. PEK KÖTÜ DAVRANIŞ SEBEBİYLE BOŞANMA (TMK. m. 162)223

I. SINIFLANDIRMA223

A- Özel Boşanma Sebebidir223

B- Mutlak Boşanma Sebebidir223

C- Kusura Dayalı Boşanma Sebebidir224

1- Davalının Kusurlu Olması Gerekir224
2- Kusur Kıyaslaması Yapılamaz224

II.  KONUSU225

A- Pek Kötü Davranışın Şekli225

1- Eşin Vücut Bütünlüğüne Saldırı225
2- Eşin Sağlığına Saldırı226

B- Pek Kötü Davranışın Şiddeti226

1- Eşe Istırap Vermelidir226
2- Eşin Sağlığını Bozmalıdır227

C- Pek Kötü Davranışın Sayısı228

D- Pek Kötü Davranışın Belirlenmesi 228

III.DAVA HAKKININ ORTADAN KALKMASI228

A- Hak Düşürücü Süre (TMK m. 162 f. II)228

1- Boşanma Sebebini Öğrenmesinden Başlayarak Altı Aylık Süre229
2- Her Hâlde Pek Kötü Davranış Eyleminin Üzerinden Beş Yıl Süre229

B- Af  (TMK m. 162 f. III)229

1- Şekle Bağlı Değildir230
a. Yazılı Yapılabilir 230
b. Sözlü Yapılabilir230
c. Örtülü Yapılabilir230
d. Açık Yapılabilir230
2- Dava Hakkı Düşmüş Sayılır230
3- Kişiye Sıkı Sıkıya Bağlı Haklardandır231
4- İradeyi Sakat­la­yan Sebepler Varsa Geçersizdir231
5- Eylem Öncesi Yapılamaz231
6- Ceza Şikayetinden Vazgeçme Af Sayılmaz231
7- Saik Önemli Değildir232
8- Şarta Bağlanamaz232

IV. DİĞER DAVALAR İLE İLİŞKİSİ232

A- Zina Sebebiyle Boşanma Davası İle İlişkisi233

B- Hayata Kast Sebebiyle Boşanma Davası İle İlişkisi233

C- Onur Kırıcı Davranış Sebebiyle Boşanma Davası İle İlişkisi233

D- Suç İşleme Sebebiyle Boşanma Davası İle İlişkisi234

E- Haysiyetsiz Hayat Sürme Sebebiyle Boşanma Davası İle İlişkisi234

F- Terk Sebebiyle Boşanma Davası İle İlişkisi234

G- Akıl Hastalığı Sebebiyle Boşanma Davası İle İlişkisi235

H- Evlilik Birliğinin Sarsılması Sebebiyle Boşanma Davası İle İlişkisi235

1- Sadece Pek Kötü Davranış Sebebiyle Dava Açılabilir235
a. Genel Olarak235
b. Evlilik Birliğinin Sarsılması Sebebiyle Karar Verilemez235
2- Sadece Evlilik Birliğinin Sarsılması Sebebiyle Dava Açılabilir236
a. Genel Olarak237
b. Pek Kötü Davranış Sebebiyle Karar Verilemez237
c. Pek Kötü Davranış Sebebiyle Boşanma Davasından Feragat Varsa Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması Sebebiyle Boşanma İstenemez237
3- Aynı Dava İçinde İki Sebeple Dava Açılabilir237
a. Özel Sebebe Dayalı Karar Verip Genel Sebepten Karar Vermeme İsabetsizdir238
b. Genel Sebebe Dayalı Karar Verip Özel Sebepten Karar Vermeme İsabetsizdir238
4- Aynı Dava İçinde Terditli Açılabilir238
5- Islah Yapılabilir239

I- Ayrılık Kararı Verilebilir239

İ- Anlaşmalı Boşanma Yapılamaz241

V. SONUÇLARI241

A- Davacı Açısından241

1- Davacıya Manevi Tazminat Verilebilir241
2- Davacıya Maddi Tazminat Verilebilir242
3- Davacıya Yoksulluk Nafakası Verilebilir242
4- Davacıya Velayet Verilebilir242
5- Davacıya Tedbir Nafakası Verilebilir243

B- Davalı Açısından243

1- Davalıya Tedbir Nafakası Verilebilir243
2- Davalıya Velayet Verilebilir243
3- Davalıya Yoksulluk Nafakası Verilemez244
4- Davalıya Maddi Tazminat Verilemez245
5- Davalıya Manevi Tazminat Verilemez245

VI.  USUL 245

A- Davanın Tarafları245

B- Hüküm 246

C- Konusuz Kalması246

§ 6. ONUR KIRICI DAVRANIŞ SEBEBİYLE BOŞANMA (TMK. m. 162)248

I. SINIFLANDIRMA248

A- Özel Boşanma Sebebidir248

B- Mutlak Boşanma Sebebidir249

C- Kusura Dayalı Boşanma Sebebidir249

1- Davalının Kusurlu Olması Gerekir249
2- Kusur Kıyaslaması Yapılamaz250

II.  KONUSU250

A- Onur Kırıcı Davranışın Şekli251

B- Onur Kırıcı Davranışın Şiddeti251

C- Onur Kırıcı Davranışın Belirlenmesi 254

III.DAVA HAKKININ ORTADAN KALKMASI254

A- Hak Düşürücü Süre (TMK m. 162 f. II)254

1- Boşanma Sebebini Öğrenmesinden Başlayarak Altı Aylık Süre255
2- Her Hâlde Onur Kırıcı Davranış Eyleminin Üzerinden
Beş Yıl Süre255

B- Af  (TMK m. 162 f. III)256

1- Şekle Bağlı Değildir256
a. Yazılı Yapılabilir 256
b. Sözlü Yapılabilir256
c. Örtülü Yapılabilir257
d. Açık Yapılabilir257
2- Dava Hakkı Düşmüş Sayılır257
3- Kişiye Sıkı Sıkıya Bağlı Haklardandır257
4- İradeyi Sakat­la­yan Sebepler Varsa Geçersizdir257
5- Eylem Öncesi Yapılamaz257
6- Ceza Şikayetinden Vazgeçme Af Sayılmaz257
7- Saik Önemli Değildir258
8- Şarta Bağlanamaz258

IV. DİĞER DAVALAR İLE İLİŞKİSİ258

A- Zina Sebebiyle Boşanma Davası İle İlişkisi259

B- Hayata Kast Sebebiyle Boşanma Davası İle İlişkisi259

C- Pek Kötü Davranış Sebebiyle Boşanma Davası İle İlişkisi260

D- Suç İşleme Sebebiyle Boşanma Davası İle İlişkisi260

E- Haysiyetsiz Hayat Sürme Sebebiyle Boşanma Davası İle İlişkisi260

F- Terk Sebebiyle Boşanma Davası İle İlişkisi261

G- Akıl Hastalığı Sebebiyle Boşanma Davası İle İlişkisi261

H- Evlilik Birliğinin Sarsılması Sebebiyle Boşanma Davası İle İlişkisi261

1- Sadece Onur Kırıcı Davranış Sebebiyle Dava Açılabilir262
a. Genel Olarak262
b. Evlilik Birliğinin Sarsılması Sebebiyle Karar Verilemez262
2- Sadece Evlilik Birliğinin Sarsılması Sebebiyle Dava Açılabilir263
a. Genel Olarak263
b. Onur Kırıcı Davranış Sebebiyle Karar Verilemez264
c. Onur Kırıcı Davranış Sebebiyle Boşanma Davasından Feragat Varsa Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması Sebebiyle Boşanma İstenemez264
3- Aynı Dava İçinde İki Sebeple Dava Açılabilir264
a. Özel Sebebe Dayalı Karar Verip Genel Sebepten Karar Vermeme İsabetsizdir265
b. Genel Sebebe Dayalı Karar Verip Özel Sebepten Karar Vermeme İsabetsizdir265
4- Aynı Dava İçinde Terditli Açılabilir265
5- Islah Yapılabilir266

I- Ayrılık Kararı Verilebilir266

İ- Anlaşmalı Boşanma Yapılamaz268

V. SONUÇLARI268

A- Davacı Açısından268

1- Davacıya Manevi Tazminat Verilebilir268
2- Davacıya Maddi Tazminat Verilebilir268
3- Davacıya Yoksulluk Nafakası Verilebilir269
4- Davacıya Velayet Verilebilir269
5- Davacıya Tedbir Nafakası Verilebilir270

B- Davalı Açısından270

1- Davalıya Tedbir Nafakası Verilebilir270
2- Davalıya Velayet Verilebilir270
3- Davalıya Yoksulluk Nafakası Verilemez271
4- Davalıya Maddi Tazminat Verilemez271
5- Davalıya Manevi Tazminat Verilemez271

VI.  USUL272

A- Davanın Tarafları272

B- Hüküm 272

C- Konusuz Kalması273

§ 7. KÜÇÜK DÜŞÜRÜCÜ SUÇ İŞLEME SEBEBİYLE BOŞANMA
(TMK. m. 163)274

I. GENEL OLARAK274

A- Diğer Eşe Yönelik Değildir274

B- Utanç Verici Özelliktedir275

II. SINIFLANDIRMA275

A- Özel Boşanma Sebebidir275

B- Nisbi Boşanma Sebebidir275

C- Kusura Dayalı Boşanma Sebebidir277

III.KONUSU277

A- Suç İşlenmelidir278

1- Kasten İşlenmelidir278
2- Hukuka Uygunluk Sebepleri Bulunmamalıdır279
a. Kanunun Hükmünü Yerine Getirme279
b. Amirin Emrini Uygulama279
c. Meşru Savunma279
d. Zorunluluk Hali280
e. Hakkın Kullanılması280
f. İlgilinin Rızası280
g. Cebir ve Şiddet, Korkutma ve Tehdit280
h. Hata280
ı. Geçici Nedenler, Alkol veya Uyuşturucu Madde
Etkisinde Olma281
3- Cezai İşlemin Sonlanması Engel Değildir281
a. Kamu Davasının Düşmesi281
b. Zarar Görenin Şikayetten Vazgeçmesi281
c. Ön Ödeme Yapılması282
4- Birden Fazla Olmaması Engel Değildir282

B- Suçun Küçük Düşürücü Olması Gerekir282

1- Uluslararası Küçük Düşürücü Suçlar284
a. Soykırım284
b. İnsanlığa Karşı Suç285
c. Göçmen Kaçakçılığı285
d. İnsan Ticareti285
2- Kişilere Karşı Küçük Düşürücü Suçlar285
a. Hayata Karşı Suçlar285
b. Vücut Dokunulmazlığına Karşı Suçlar287
c. İşkence ve Eziyet287
d. Çocuk Düşürtme ve Kısırlaştırma287
e. Cinsel Dokunulmazlığa Karşı Suçlar287
f. Hürriyete Karşı Suçlar 288
g. Özel Hayata ve Hayatın Gizli Alanına Karşı Suçlar288
h. Malvarlığına Karşı Suçlar289
3- Topluma Karşı Küçük Düşürücü Suçlar289
a. Genel Tehlike Yaratan Suçlar289
b. Çevreye Karşı Suçlar289
c. Kamunun Sağlığına Karşı Suçlar289
d. Kamu Güvenine Karşı Suçlar289
e. Kamu Barışına Karşı Suçlar290
f. Genel Ahlaka Karşı Suçlar290
g. Ekonomi, Sanayi ve Ticarete İlişkin Suçlar290
4- Millete ve Devlete Karşı Suçlar291
a. Kamu İdaresinin Güvenirliğine ve İşleyişine Karşı Suçlar291
b. Adliyeye Karşı Suçlar291
c. Devletin Egemenlik Alametlerine ve Organlarının Saygınlığına
Karşı Suçlar291
d. Devletin Güvenliğine Karşı Suçlar291
e. Anayasal Düzene ve Bu Düzenin İşleyişine Karşı Suçlar292
f. Milli Savunmaya Karşı Suçlar292
g. Devlet Sırlarına Karşı Suçlar ve Casusluk292

C- Suçun Evlendikten Sonra İşlenmiş Olması Gerekir293

IV.DAVA HAKKININ ORTADAN KALKMASI294

A- Uzun Süre Sonra Dava Açılması294

B- Hoşgörü İle Karşılama294

V. DİĞER DAVALAR İLE İLİŞKİSİ295

A- Zina Sebebiyle Boşanma Davası İle İlişkisi295

B- Hayata Kast Sebebiyle Boşanma Davası İle İlişkisi296

C- Pek Kötü Davranış Sebebiyle Boşanma Davası İle İlişkisi296

D- Onur Kırıcı Davranış Sebebiyle Boşanma Davası İle İlişkisi296

E- Haysiyetsiz Hayat Sürme Sebebiyle Boşanma Davası İle İlişkisi297

F- Terk Sebebiyle Boşanma Davası İle İlişkisi297

G- Akıl Hastalığı Sebebiyle Boşanma Davası İle İlişkisi297

H- Evlilik Birliğinin Sarsılması Sebebiyle Boşanma Davası İle İlişkisi298

1- Sadece Suç İşleme Sebebiyle Dava Açılabilir298
a. Genel Olarak298
b. Evlilik Birliğinin Sarsılması Sebebiyle Karar Verilemez298
2- Sadece Evlilik Birliğinin Sarsılması Sebebiyle Dava Açılabilir298
a. Genel Olarak299
b. Suç İşleme Sebebiyle Karar Verilemez299
c. Suç İşleme Sebebiyle Boşanma Davasından Feragat Varsa Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması Sebebiyle Boşanma İstenemez299
3- Aynı Dava İçinde İki Sebeple Dava Açılabilir299
a. Özel Sebebe Dayalı Karar Verip Genel Sebepten Karar Vermeme İsabetsizdir299
b. Genel Sebebe Dayalı Karar Verip Özel Sebepten Karar Vermeme İsabetsizdir300
4- Aynı Dava İçinde Terditli Açılabilir300
5- Islah Yapılabilir301

I- Ayrılık Kararı Verilebilir301

İ- Anlaşmalı Boşanma Yapılamaz302

V. SONUÇLARI303

A- Davacı Açısından303

1- Davacıya Manevi Tazminat Verilebilir303
2- Davacıya Maddi Tazminat Verilebilir303
3- Davacıya Yoksulluk Nafakası Verilebilir303
4- Davacıya Velayet Verilebilir304
5- Davacıya Tedbir Nafakası Verilebilir304

B- Davalı Açısından305

1- Davalıya Tedbir Nafakası Verilebilir305
2- Davalıya Velayet Verilebilir305
3- Davalıya Yoksulluk Nafakası Verilemez307
4- Davalıya Maddi Tazminat Verilemez308
5- Davalıya Manevi Tazminat Verilemez308

VI.  USUL 308

A- Davanın Tarafları308

B- Süre309

C- Bekletici Sorun 309

D- Konusuz Kalması310

§ 8. HAYSİYETSİZ HAYAT SÜRME SEBEBİYLE BOŞANMA
(TMK. m. 163)312

I. SINIFLANDIRMA312

A- Özel Boşanma Sebebidir312

B- Nisbi Boşanma Sebebidir312

C- Kusura Dayalı Boşanma Sebebidir312

II.KOŞULLARI313

A- Haysiyetsiz Hayat Gerçekleşmelidir313

1- Haysiyetsiz Hayat Kavramı313
a. Toplumun Değer Yargılarıyla Bağdaşmazlık313
b. Ahlak, Şeref ve Namus Kayıtlarından Uzak Davranış314
2- Haysiyetsiz Hayat Şekilleri314
a. Hayat Ortaklığı Dışı Birlikte Yaşamak314
b. Randevu Evi İşletmek315
c. Ayyaşlık316
d. Kumarbazlık316
e. Uyuşturucu Bağımlısı Olmak317
f. Gönül Tellallığı317
g. Diğerleri317

B- Haysiyetsiz Hayat Sürekli Olmalıdır317

1- Devamlılık Göstermelidir318
2- Yaşam Biçimi Olarak Benimsenmiş Olmalıdır318

C- Haysiyetsiz Hayat  Süren Kusurlu Olmalıdır319

D- Haysiyetsiz Hayat  Sebebiyle Ortak Yaşam Çekilmez Olmalıdır319

E- Haysiyetsiz Hayat  Evlendikten Sonra Gerçekleşmelidir 320

III. DİĞER DAVALAR İLE İLİŞKİSİ321

A- Zina Sebebiyle Boşanma Davası İle İlişkisi322

B- Hayata Kast Sebebiyle Boşanma Davası İle İlişkisi322

C- Pek Kötü Davranış Sebebiyle Boşanma Davası İle İlişkisi323

D- Onur Kırıcı Davranış Sebebiyle Boşanma Davası İle İlişkisi323

E- Suç İşleme Sebebiyle Boşanma Davası İle İlişkisi323

F- Terk Sebebiyle Boşanma Davası İle İlişkisi324

G- Akıl Hastalığı Sebebiyle Boşanma Davası İle İlişkisi324

H- Evlilik Birliğinin Sarsılması Sebebiyle Boşanma Davası İle İlişkisi324

1- Sadece Haysiyetsiz Hayat Sürme Sebebiyle Dava Açılabilir325
a. Genel Olarak325
b. Evlilik Birliğinin Sarsılması Sebebiyle Karar Verilemez325
2- Sadece Evlilik Birliğinin Sarsılması Sebebiyle Dava Açılabilir326
a. Genel Olarak326
b. Haysiyetsiz Hayat Sürme Sebebiyle Karar Verilemez326
c. Haysiyetsiz Hayat Sürme Sebebiyle Boşanma Davasından Feragat Varsa Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması Sebebiyle Boşanma İstenemez327
3- Aynı Dava İçinde İki Sebeple Dava Açılabilir327
a. Özel Sebebe Dayalı Karar Verip Genel Sebepten Karar Vermeme İsabetsizdir327
b. Genel Sebebe Dayalı Karar Verip Özel Sebepten Karar Vermeme İsabetsizdir328
4- Aynı Dava İçinde Terditli Açılabilir328

I- Ayrılık Kararı Verilebilir329

İ- Anlaşmalı Boşanma Yapılamaz330

IV. SONUÇLARI330

A- Davacı Açısından331

1- Davacıya Manevi Tazminat Verilebilir331
2- Davacıya Maddi Tazminat Verilebilir331
3- Davacıya Yoksulluk Nafakası Verilebilir331
4- Davacıya Velayet Verilebilir332
5- Davacıya Tedbir Nafakası Verilebilir332

B- Davalı Açısından332

1- Davalıya Tedbir Nafakası Verilebilir333
2- Davalıya Velayet Verilemez333
3- Davalıya Yoksulluk Nafakası Verilemez334
4- Davalıya Maddi Tazminat Verilemez334
5- Davalıya Manevi Tazminat Verilemez334

V.  USUL335

A- Davanın Açılması335

B- Davanın Tarafları335

C- İspat Yükü335

D- Süre336

E- Konusuz Kalması337

F- Karar Gerekçeli Olmalıdır338

G- Islah Yapılabilir338

§ 9. TERK SEBEBİYLE BOŞANMA (TMK. m. 164)340

I. KURAL OLARAK341

II. SINIFLANDIRMA341

A- Özel Boşanma Sebebidir341

B- Mutlak Boşanma Sebebidir341

C- Kusura Dayalı Boşanma Sebebidir341

1- Davalının Kusurlu Olması Gerekir341
2- Kusur Kıyaslaması Yapılamaz342

III. EŞLERDEN BİRİ ORTAK YAŞAMDAN AYRILMIŞ OLMALIDIR342

A- Gerçek Terk343

1- Kavram343
2- Terk Edilen Eş Dava Açabilir344
3- Terk Eden Eş Dava Açamaz344

B- Yapıntı Terk345

1- Ortak Konutu Terk Etmeye Zorlayan Dava Açamaz346
2- Haklı Bir Sebep Olmaksızın Ortak Konuta Dönmeyi Engelleyen
Eş Dava Açamaz349
3- Yapıntı Terke Maruz Bırakılan Eş Dava Açabilir349

III. ORTAK YAŞAMA SON VERME KASTI BULUNMALIDIR353

IV. AYRILIK, HUKUKA AYKIRI OLMALIDIR354

A- Birlikte Yaşamaya Ara Verme Kararı Alınmamış Olmalıdır354

B- Ayrı Bir Boşanma veya Ayrılık Davası Bulunmamalıdır 356

1- Ayrı Dava Karara Bağlanmamışsa356
2- Ayrı Dava Karara Bağlanmış Olup Kesinleşmemişse358
3- Ayrı Dava Müracaata Bırakılmışsa359
4- Ayrı Davadan Feragat Edilmişse360
5- Ayrı Davanın Reddinden Sonra Yeterli Süre Geçmemişse361

C- Tedbir Nafakası Verilmişse Dava Tarihinden Dört Ay Geçmiş
Olmalıdır362

1- Nafaka Hükmünün Dava Tarihinden İtibaren Dört Ay Geçmişse İhtar İstenebilir362
2- Nafaka Hükmünün Dava Tarihinden İtibaren Dört Ay Geçmemişse İhtar İstenemez363

D- Ayrılık Kararı Bulunmamalıdır365

E- Ayrı Yaşamak  Konusunda  Ortak Arzu Bulunmamalıdır365

F- Davet Edilen Eş Akıl Hastası Olmamalıdır365

G- Aralarında İyiniyeti Kaldıran ve Devam Eden Bir Dava
Bulunmamalıdır366

1- Ceza Davası Bulunmamalıdır366
a. Ceza Soruşturması Bulunmamalıdır366
b. Ceza Kovuşturması Bulunmamalıdır367
2- Evlenmenin Butlanı Davası Bulunmamalıdır367
3- Tedbir Nafakası Davası Bulunmamalıdır368
a. Nafaka Davasının Açılmasından İtibaren Dört Ay Geçmedikçe İhtar İstenemez368
b. İhtar  İstek Tarihinden Önceki Dört Aylık Fiili Ayrılık Döneminden Evvel Açılan Nafaka İsteği Haklı Bulunmuşsa Dava Reddedilir368
4- Tazminat Davası Bulunmamalıdır369
5- Ziynet Alacağı Davası Bulunmamalıdır369
6- Tapu İptal ve Tescil Davası Bulunmamalıdır369
7- Diğer Davalar370

H- Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanuna Göre Tedbir Alınmamış Olmalıdır370

V. DAVET EDİLEN KONUT HAZIRLANMIŞ OLMALIDIR370

A- Konut Süresinde  Hazırlanmalıdır371

1- İhtar İsteminden Dört Ay Önce Hazırlanmalıdır371
2- Çekişme Varsa Ne Zaman Hazırlandığı Belirlenmelidir372
3- Davet Edilen Konut Değiştirilmemiş Olmalıdır372
4- Davet Edilen Konutta Oturuyor Olunmalıdır373

B- Konut Döşenmiş Olmalıdır373

1- Yeterli Eşya Bulunmalıdır373
2- Yeterli Yiyecek İçecek Bulunmalıdır374
3- Yeterli Yakacak Bulunmalıdır374

C- Konut Birlikte Seçilmiş Olmalıdır375

1- Eşler Tarafından Ortak Konut Seçimi375
a. Kural Olarak Ortak Konut Seçimi376
b. Birlikte Seçilmediği İtiraz Olarak İleri Sürülmelidir377
c. Davete Uyulmuşsa İtiraz Edilemez377
2- Hâkim Tarafından Ortak Konut Seçimi377

D- Konutun Maddi Bağımsızlığı Bulunmalıdır380

1- Bağımsız Kullanılır Olmalıdır380
2- Ortak Kullanılmamalıdır380
3- Güvenli Olmalıdır382
4- İhtardan Dört Ay Önce  Bağımsız Olmalıdır382

E- Konutun Manevi Bağımsızlığı Bulunmalıdır383

1- Ana, Baba ve Kardeşlerle Oturmak383
a.Bakıma Muhtaç Olmalıdır384
b. Boşanma Sebebi Yaratmamalıdır384
2- Aynı Apartmanda Ayrı Dairede Oturmak385
3- Aynı Apartmanda Sadece Yeme İçme Birlikte Oturmak385
4- Aynı Bahçe İçinde Oturmak386
5- Ortak Olmayan Çocuklarla Oturmak386
a. Ortak Olmayan Çocuk Ergin Değilse386
b. Ortak Olmayan Çocuk Erginse386

aa. Bakıma Muhtaç Olmalıdır386

bb. Boşanma Sebebi Yaratmamalıdır387

6- İhtardan Dört Ay Önce  Bağımsız Olmalıdır387

VI. AİLE MAHKEMESİNCE İHTAR YAPILMIŞ OLMALIDIR388

A- İhtarın Niteliği389

1- İhtar Dava Değil Bir İşlemdir389
a. Değişik İşler Kaydına Alınmalıdır389
b. Çekişmesiz Yargı İşlerinden Sayılır389
2- Kabul Edilen İhtar İstemine Kanun Yolu Kapalıdır390
3- Kabul Edilmeyen İhtar İstemine Kanun Yolu Açıktır390
4- İhtar İsteminde Yetki Kuralı Uygulanmaz390
5- İhtar Kararı Verilmesinde Aile Mahkemesi Görevlidir390
6- İhtar Kararı Yoksa Terk Sebebiyle Boşanma Davası Yok Sayılır392
7- İhtar İle Yurt Dışına Davet Yapılabilir392
a. Yurt Dışında Oturan Türkiye’ye Davet Edemez393
b. Yurt Dışı Davete Eklenecek Belgeler393
c. Yurt Dışı Davete Uyma Süresinin Başlangıcı393
d. Yurt Dışına Çağıran Giderleri Karşılamalıdır393

B- İhtar Dilekçesini İnceleme394

1- Şekli Anlamda Uygunluk Varsa394
2- Şekli Anlamda Uygunluk Yoksa 394

C- İhtarın İçeriği395

1- Dönülecek Konutun Açık Adresi  Gösterilmelidir396
a. Açık Adres  İhtar Kararında Yazılmalıdır396
b. Tebliğ Edilen İhtar Dilekçesinde Açık Adresin Bulunması Yeterlidir396
c. Maruf Yerlerde Eksiklik Sayılmaz396
d. İhtar Dilekçesinde Yazılmayan Konuta Davet Yapılamaz397
2- Dönüş Süresi Gösterilmelidir397
a. Dönüş Süresi Açıkça Gösterilmelidir397
b. Dönüş Süresi Kısaltılmamalıdır398
c. Dönüş Süresi Sınırlandırılmamalıdır399
3- Uymamanın Sonuçları Gösterilmelidir400
4- Yol Gideri Gösterilmelidir400
a. Yol Gideri Başka Adrese Gönderilmemelidir401
b. Yol Gideri Başka Sebeple Gönderilmemelidir401
c. Yol Gideri Kısa Mesafelerde Gerekli Değildir402
d. Yol Gideri Konutta Ödemeli Gönderilmelidir402

aa. Yol Gideri Adi Posta Havalesi İle Gönderilemez403

bb. Yol Gideri İçin Merciine Gitme Zorunluluğu
Yüklenemez404

cc. Konuta Gidilmişse Yol Gideri Ödeme Sorun Değildir404

e. Yol Giderinde Gerekli Miktar Araştırılmalıdır405
f.  Yol Gideri Yeterli Olmalıdır406

aa. Yurt İçi Davetlerde Yol Gideri407

bb. Yurt Dışı Davetlerde Yol Gideri408

g. Yol Gideri Almaktan Kaçınmanın Etkisi Yoktur408
h. Yol Gideri Yetersizliği İtiraz Olarak İleri Sürülmelidir409
ı. Yol Giderinin Ele Geçmediği İddiası Araştırılmalıdır410
i. Yol Giderinin Alındığı veya Alınmasından İmtina Edildiği Tarihten Süre Başlar410
j. Yol Gideri Yargılama Gideri Olarak Ödenmelidir411
k. Yol Gideri Ödenmemişse Dava Reddedilmelidir411

D-  İhtarın Usulü412

1- İhtarın Süresi 412 
a. Dört Ay Ortak Konuttan Ayrılma Gerçekleşmelidir412

aa. Fiili Ayrılık Tarihi Gösterilmiş Olmalıdır 412

bb. Dört Aylık Süre Dolmuş Olmalıdır412

cc. Ayrılık Süresinin Dört Ay Olması Yeterlidir413

b. İki Ay Ortak Konuta Dönme Süresi Dolmalıdır414
2- İhtarın Tebliğ Edilmesi415
a. Usulüne Uygun Tebligat Yapılmalıdır415
b. Koşulları Varsa İlânen Tebligat Yapılabilir416
3- İki İhtarda Bulunulması417
4- İhtarın Islahla İstenilmesi418

VII. İHTARIN NOTER TARAFINDAN YAPILMASI İSTENEBİLİR420

A- İhtar İsteminde Bulunulması421

B- İhtarın Şekli421

C- İhtarın Tebliği422

VIII. İHTAR SAMİMİ OLMALIDIR422

A- Genel Olarak423

B- İhtar İsteminin  Samimî  Olmadığı Haller 423

1- Samimiyeti Kaldıran Açıklamada Bulunmak423
a. Davalıyla Evliliğin Yürümeyeceğini Açıklamak423
b. Davalının  İstenmediğini  Açıklamak423
c. Davalıyı Sevmediğini Açıklamak425
d. Davalıyla Geçinemeyeceğini Açıklamak425
e. Başkasıyla Evleneceğini Açıklamak426
f.. İhtarı Sinirle Çektiğini Açıklamak426
g. Çocuğun Soybağından Şüphelendiğini Açıklamak426
h. Davalıya Para Yedirmeyeceğini Açıklamak427
ı. Davalıyı Kullandığını Açıklamak427
2- Samimiyeti Kaldıran Davranışta Bulunmak427
a. Başkası İle İlişkisi Sürüyor Olmak 427
b. Şiddet Uygulamak429
c. Tehdit Etmek429
d. Konuta Almamak430
e. Hakaret Etmek430
f. Güven Sarsıcı Davranışta Bulunmak431
g. Başkasını Kaçırmak431
h. Tedavisinde Yalnız Bırakmak431
3- Samimiyeti Kaldıran Engel Bulunmak432
a. Cinsel İlişki Kurabilme Yeteneksizliği Sürüyor Olmak432
b. Hem Terk Hem Birliğin Sarsılması Sebebine Dayanmak 432
c. İhtar Kararının Tebliğinden Uzun Süre Sonra Dava Açmak434

IX. İHTARIN SONUÇLARI 435

A- İhtar İsteminin  Sonuç Doğurmadığı Haller435

1- Davalının Davet Edilen Konuta Girememesi435
a. Hazır Bulunulmadığı İçin Konuta Girilememesi435

aa. Davacı Hazır Olmadığı İçin Konuta Girememek435

bb.Davacı Bildirime Rağmen Kapıyı Açmayacağını Söylediği İçin Konuta Girememek436

cc. Davalı İle Çekişmeli Kişi Evde Bulunduğu İçin Konuta Girememek436

b. Anahtar Bırakılmadığı İçin Konuta Girilememesi437

aa. Konutta Her An Hazır Bulunulacaksa Anahtarın Yeri Bildirilmeyebilir438

bb. Anahtar Komşuya, Muhtara, Karakola, Mahkeme
Kalemine Bırakılabilir439

cc. Anahtarın Yerinin Tebliğ Edilen İhtar Dilekçesinde Yazılması Yeterlidir440

dd. Kendi Anahtarı İle Giren Anahtar Savunması Yapamaz440

c. Kapı Kilitli Olduğu İçin Konuta Girilememesi440
2- Davalının Haklı Sebeplerle Boşanma Davası Açması441
3- Davalının Mazeretinin Bulunması442
a. Tutuklanmak443
b. Hasta Olmak443

aa. Kendisinin Hasta Olması443

aaa. Hastalık Dönmeyi Engeller Nitelikte Olmalıdır444

bbb. Hastalığa İlişkin Uzman Raporu Alınmalıdır444

ccc. Hastalık Kısa Süreli Olsa Bile Dönüş Süresini Sakatlar445

ddd. Taburcu Olunma Dönüş Süresinin Sakatlanmasını Engellemez445

bb. Ortak Çocuğun Hasta Olması445

c. Mevsim Koşulları446
d. Askerde Olmak446
e. Doğum Yapmak446
f. Eğitim Engeli  Olmak447

aa. Kendisinin Eğitim Engeli Olması447

bb. Ortak Çocuğun Eğitim Engeli Olması447

g. Diğer Sebepler447

B- İhtar İsteminin  Sonuç Doğurduğu Haller447

1- İhtardan Uzun Süre Önceki Olaylara Dayanılmış Olması447
2- Davalıya Taşınmaz Verilmemiş Olması448
3- Davacının Davalıyı Bizzat Alıp Getirmemesi448
4- Konuta Dönüşün Ciddî Olmaması448
5- Ortak Konuta Dönmemekte Haklılığın Kanıtlanamaması449
6- İhtara Rağmen Haklı Sebep Olmadan Konuta Dönülmemiş
Olması450

X. DİĞER DAVALAR İLE İLİŞKİSİ450

A- Zina Sebebiyle Boşanma Davası İle İlişkisi451

B- Hayata Kast Sebebiyle Boşanma Davası İle İlişkisi451

C- Pek Kötü Davranış Sebebiyle Boşanma Davası İle İlişkisi452

D- Onur Kırıcı Davranış Sebebiyle Boşanma Davası İle İlişkisi452

E- Suç İşleme Sebebiyle Boşanma Davası İle İlişkisi452

F- Haysiyetsiz hayat sürme Sebebiyle Boşanma Davası İle İlişkisi453

G- Akıl Hastalığı Sebebiyle Boşanma Davası İle İlişkisi453

H- Evlilik Birliğinin Sarsılması Sebebiyle Boşanma Davası İle İlişkisi453

I- Ayrılık Kararı Verilebilir454

İ- Anlaşmalı Boşanma Yapılamaz456

XI. SONUÇLARI457

A- Davacı Açısından457

1- Davacıya Manevi Tazminat Verilemez457
2- Davacıya Maddi Tazminat Verilebilir458
3- Davacıya Yoksulluk Nafakası Verilebilir458
4- Davacıya Velayet Verilebilir459
5- Davacıya Tedbir Nafakası Verilebilir459

B- Davalı Açısından459

1- Davalıya Tedbir Nafakası Verilebilir459
2- Davalıya Velayet Verilebilir460
3- Davalıya Yoksulluk Nafakası Verilemez460
4- Davalıya Maddi Tazminat Verilemez461
5- Davalıya Manevi Tazminat Verilemez461

XII. USUL461

A- İspat Yükü461

B- Davalının Kabulü Sonuç Doğurmaz462

C- Başka Sebeple Boşanma Kararı Verilemez463

1- Islah Yapılmamışsa463
2- Islah Yapılmışsa464
3- Bir Sebebe Hasredilmişse464
4- Genel Boşanma Sebebiyle Açılmışsa464

D- Uygulanacak Kanun465

E- İhtar Dosyası İncelenmelidir467

F- Konusuz Kalması467

G- Karar Gerekçeli Olmalıdır468

& 10. AKIL HASTALIĞI SEBEBİYLE BOŞANMA (TMK. m. 165)469

I. SINIFLANDIRMA469

A- Özel Boşanma Sebebidir469

B- Nisbi Boşanma Sebebidir469

C- Kusura Dayanmayan Boşanma Sebebidir470

II. KOŞULLARI470

A- Akıl Hastalığı Koşulu471

1- Akıl Hastalığının Evlenme Öncesinde Bulunması471
a. Akıl Hastaları Tıbbî Sakınca Yoksa Evlenebilirler471
b. Evlenmeye Engel Olacak Derecede Akıl Hastalığı Varsa Evlenme Mutlak Butlanla Batıldır471
c. Davacı Eş Mutlak Butlan Davası veya Boşanma Davası
Açabilir471
d. Eş İyileşmiş Olursa Mutlak Butlan, Nisbî Butlana Dönüşür472
e. Boşanma Davası Cumhuriyet Savcısı ve İlgililerin Dava Açma Haklarını Etkilemez472
2- Akıl Hastalığının Evlenmeden Sonra Başlaması472

B- İyileşmezlik Koşulu472

1- İyileşmesi Olanaksız Bulunmalıdır473
2- Resmî Sağlık Kurulu Raporu Alınmalıdır474
a. Sağlık Kurulu İlgili Uzmanları Barındırmalıdır475
b. Sağlık Kurulu Rapor Giderlerini Davacı Karşılamalıdır475
c. Sağlık Kurulu Akıl Hastalığının Geçmesi Olanağını Açıklamalıdır476
d. Sağlık Kurulu Raporlarının Çelişkisi Giderilmelidir477
3- Güvenlik Tedbirine İlgili Mahkemesinde Hükmedilebilir478

C- Çekilmezlik Koşulu479

1- İspat Yükü Davacıya Aittir479
2- Çekilmezlik Her Tür Delille Kanıtlanabilir480

III. DİĞER DAVALAR İLE İLİŞKİSİ480

A- Zina Sebebiyle Boşanma Davası İle İlişkisi481

B- Hayata Kast Sebebiyle Boşanma Davası İle İlişkisi481

C- Pek Kötü Davranış Sebebiyle Boşanma Davası İle İlişkisi481

D- Onur Kırıcı Davranış Sebebiyle Boşanma Davası İle İlişkisi481

E- Suç İşleme Sebebiyle Boşanma Davası İle İlişkisi482

F- Haysiyetsiz Hayat Sürme Sebebiyle Boşanma Davası İle İlişkisi482

G- Terk Sebebiyle Boşanma Davası İle İlişkisi482

H- Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması Sebebiyle Boşanma Davası İle İlgisi483

1- Akıl Hastalığı Sebebiyle Boşanma Davasında Deliller
Bu Çerçevede Değerlendirilmelidir483
2- Davranışları İradi Olmayan Davalı Hakkında Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması Sebebiyle Boşanma Kararı Verilemez483
3- Diğer Koşulları Varsa Sadece Akıl Hastalığı Sebebiyle Boşanma Davası Açılabilir484
4- Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması Sebebiyle Boşanma Davası Islah Edilerek Akıl Hastalığı Sebebiyle Boşanma Davasına Dönüştürülebilir484
5- Birden Fazla Boşanma Sebebi Varsa Ayrı Ayrı Karar
Verilmelidir485
6- Sadece Genel Boşanma Sebebiyle Açılmışsa485

I- Ayrılık Kararı Verilebilir485

İ- Anlaşmalı Boşanma Yapılamaz487

IV. SONUÇLARI487

A- Davacı Açısından487

1- Davacıya Manevi Tazminat Verilemez487
2- Davacıya Maddi Tazminat Verilemez488
3- Davacıya Yoksulluk Nafakası Verilebilir489
a. Davalının Akçalı Durumu Yeterli İse489
b. Davalının Akçalı Durumu Yetersiz İse489
4- Davacıya Velayet Verilebilir490
5- Davacıya Tedbir Nafakası Verilebilir490

B- Davalı Açısından490

1- Davalıya Tedbir Nafakası Verilebilir490
2- Davalıya Velayet Verilemez491
3- Davalıya Yoksulluk Nafakası Verilebilir491
4- Davalıya Maddi Tazminat Verilemez491
5- Davalıya Manevi Tazminat Verilemez492

V. USUL492

A- Davanın Açılması492

1- Akıl Hastası Olmayan Eş Tarafından Açılabilir492
2- Akıl Hastası Olan Eşin Vasisi Tarafından Açılamaz492
3- Evlilik Akdinin İcrası Sırasında Akıl Hastası Olunması Engel Oluşturmaz493
4- Her Zaman Açılabilir494

B- Davada Temsil495

C- Konusuz Kalması498

D- Islah Yapılabilir499

ÜÇÜNCÜ KISIM
GENEL BOŞANMA SEBEPLERİ

BİRİNCİ BÖLÜM
EVLİLİK BİRLİĞİNİN SARSILMASI SEBEBİYLE BOŞANMA

BİRİNCİ AYIRIM
EVLİLİK BİRLİĞİNİN SARSILMASI KAVRAMI

 

& 11. EVLİLİK BİRLİĞİNİN SARSILMASININ KOŞULLARI
(TMK m. 166, f. I)503

I. BİRLİK TEMELİNDEN SARSILMIŞ OLMALIDIR503

A- Boşanma Kararı Verilmesine Engel Haller503

1- Boşanma Davasının Bulunmaması Engeldir503
2- Tanıma ve Tenfiz Davasının Sonuçlanmaması Engeldir 504

B- Boşanma Kararı Verilmesine Engel Olmayan Haller504

1- Fiilen Birlikte Olmama Engel Değildir504
2- Düğün Yapılmamış Olması Engel Değildir505
3- Birlikte Yaşamamış Olma Engel Değildir505
4- Evlenme Amaç ve Saiki Engel Değildir505
5- Sadece Yabancı Mahkemede Boşanmış Olma Engel Değildir505
6- Davanın Islah Edilerek Dönüşmüş Olması Engel Değildir506

II. ORTAK HAYATI SÜRDÜRMELERİ EŞLERDEN
 BEKLENEMEMELİDİR506

& 12. DAVALININ DAVAYA ENGEL OLMA/İTİRAZ HAKKI
(TMK m. 166, f. II)509

I. İTİRAZ, HAKKIN KÖTÜYE KULLANILMASI NİTELİĞİNDE
 OLMAMALIDIR510

A- İtirazın Hakkın Kötüye Kullanılması Sayılan Davranışlar513

1- Birlikte Yaşamaktan Kaçınanın İtirazı513
2- Birlik Görevlerini Yerine Getirmeyenin İtirazı514
3- Hakaret Edenin İtirazı514
a. Tepki Olarak Hakaret Kusur Sayılamaz514
b. Tepki Dışı Bir Kere Hakaret Eden Kusurlu Sayılır515
4- Tepki Dışı Sürekli Hakaret Eden Kusurlu Sayılır516
5- Birden Fazla Şikayet Edenin İtirazı516
6- Uzun Süreli Özgürlüğü Bağlayıcı Cezaya Mahkum Olanın İtirazı517
7- Mesaj Gönderenin İtirazı517
8- Eşinin Ana ve Babasını Eve Almayanın İtirazı518
9- Eşine Sürekli Sevmediğini Söyleyenin İtirazı518
10- Cinsel Yaşamlarını Dışarıda Anlatanın İtirazı518
11- Temizlik Kurallarına Uymayanın İtirazı519
12- Kendisi Boşanma Davası Açanın İtirazı519
13- Eşini Aşağılayanın İtirazı520
14- Diğer Sebeplerle İtiraz520

B- İtirazın Hakkın Kötüye Kullanılması Sayılmayan Davranışlar520

1- Evlilik Birliğini Kurtarmak İsteyenin İtirazı521
2- Yabancı Mahkemede Boşanma Kararı Almış Olanın İtirazı521
3- Hakkı Olduğu Halde Boşanma Dava Açmayanın İtirazı522
4- Çelişkili Davranış İçinde Olmayanın İtirazı522
5- Kayın Hısımlarınca Fiziksel Şiddete Uğrayanın İtirazı522
6- Yurtdışında Boşanma Davası Açanın İtirazı522
7- Diğer Davranışlarda Bulunanın İtirazı523

II. EVLİLİK BİRLİĞİNİN DEVAMINDA DAVALI VE ÇOCUKLAR
 BAKIMINDAN KORUNMAYA DEĞER BİR YARAR
 KALMAMALIDIR523

İKİNCİ AYIRIM
EVLİLİK BİRLİĞİNİN SARSILMASINA OLAYLARIN ETKİSİ

& 13. OLAYLARIN BOŞANMA KONUSU OLUŞTURMAMASI525

I.İSTEK DIŞI OLGULARIN BULUNMASI525

A- İradi Olmayan Davranışlarda Bulunmak525

1- İradi Olma Olgusu Araştırma Yapılmalıdır525
2- İradi İse Hükme Esas Alınabilir526
3- İradi Değilse Hükme Esas Alınamaz527

B- Çocuğun Ölümüne Sebep Olmak528

C- Cinsel Saldırıya Uğramak529

D- Yaş Farkı Bulunmak529

II. FİİLİ AYRILIĞIN BULUNMASI529

A- Salt  Fiili Ayrılık Bulunması530

B- Uzun Süren Ayrılığın Bulunması530

III. SAĞLIK SORUNLARININ BULUNMASI531

A- Hastalıklı Olmak531

1- Tedavi Edilebilir Akıl Hastası Olmak531
2- Bulaşıcı Olmayan Hastalıklı Olmak532
3- Tedavi Edilebilir Hastalıklı Olmak 532
a. Epilepsi (Sara) Hastalığı532
b. Ağız ve Vücut Kokusu533
c. Yatağını Islatmak (İdrar Kaçırmak)533
d. Sedef Hastalığı534
e. MS Hastalığı534
f. Balık Derisi Hastalığı534
4- Tedavi Edilemez Hastalıklı Olmak535

B- Özel Gereksinimli Olmak535

C- Bedensel Farklılıkları Bulunmak536

D- Çocuğu Olmamak536

E- Bedensel Özürlü Olmak537

1- Görme Özürlü Olmak537
2- İşitme Özürlü Olmak538
3- Konuşma Özürlü Olmak538
4-Fiziksel Özürlü Olmak538

IV. YASAL HAKLARIN KULLANILMASI539

A- Şikayet Hakkını Kullanmak539

1- Cumhuriyet Savcılığına Şikayet Etmek539
2- Karakola Şikayet Etmek539
3- Nafaka Borcu İçin Şikayet Etmek540

B- Koruma Tedbiri İstemek540

C- Gaiplik Kararı Almak540

D- Dava Hakkını Kullanmak541

E- Danışıklı Olarak Evlenmek541

V. TEPKİ NİTELİĞİNDE DAVRANIŞLARDA BULUNULMASI542

A- Tepki Kavramı542

1- Tepki Olaydan Hemen Sonra Gerçekleşmelidir542
2- Tepki Sınırı Aşılmamış Olmalıdır542
3- Tepki Tek Olay Olmalıdır543

B- Tepkisel Davranışlar543

1- İntihar Girişimi544
2- İlgisizliğe Tepki544
3- Evliliği Koruma Amaçlı Tepki 544
4- Beddua544

VI. YÜKÜMLÜLÜK DIŞI İSTEKLERİN KARŞILANMAMASI545

A- Sulh Girişimini Reddetmek545

B- Vaadi Yerine Getirmemek545

VII. FARKLILIKLARIN BULUNMASI545

A- Dil Ayrılığının Bulunması546

B- Irk Ayrılığının Bulunması546

C- Renk Ayrılığının Bulunması546

D- Siyasi Düşünce Ayrılığının Bulunması546

E- Felsefi İnanç Ayrılığının Bulunması546

F- Din Ayrılığının Bulunması547

G- Mezhep Ayrılığının Bulunması547

H- Benzeri Ayrılıkların Bulunması547

VIII. İNSANİ GÖREVLERİN YAPILMASI547

A- Cenaze Törenine Katılmak547

B- Tutuklu Eşi Ziyaret Etmek547

C- Barışma Müzakeresi Yapmak547

D- Çocuklar İçin Beraber Olmak549

E- Diğer İnsani Görevlerin Yapılması549

& 14. OLAYLARIN AF NİTELİĞİNDE OLMASI550

I. GENEL OLARAK550

A- Kayıtsız Şartsız Bir İrade Beyanı Mevcut Olmalıdır550

B- Affı Gösterir Fiili Tutum ve Davranış Gerçekleşmelidir551

C- Af Olgusu Somut Delillerle Kanıtlamalıdır552

1- Affa Yönelik İddia Bulunmalıdır552
2-Bilinmeyen Bir Olayın Affedilmesi Mümkün Değildir552
3- Deliller Af Olgunu Göstermeye Yeterli Olmalıdır553

II. BARIŞMIŞ OLMAK553

A- Barışma Girişiminde Bulunmak554

1- Davacı Tarafından 554
2- Eşlerin Yakınları Tarafından 555

B- Barışmayı Gerçekleştirmek556

1- Davadan Önce 556
2- Davadan Sonra 557
3- Karardan Sonra558

C- Barışma Sayılmayan Davranışlar559

1- Çocukları Ziyaret İçin Bir Araya Gelmek559
2- Çocukların Özel Günleri İçin Bir Araya Gelmek560
3- Zorunluluk Sebebiyle Bir Arada Kalmak560

III. AF İRADESİNİ GÖSTERMEK 561

A- Feragatle Önceki Olayları Affetmek562

1- Feragat Öncesi Vakıalar Taraflara Kusur Olarak Yüklenemez562
2- Feragat Sonrası Vakıalar Taraflara Kusur Olarak Yüklenebilir562

B- İhtarla Önceki Olayları Affetmek564

1- İhtar Şekli564
a. Mahkeme Aracılığı İle564
b. Noter Aracılığı İle566
2- İhtarın Sonuçları566
a.İhtar Öncesi Olaylara Dayanılamaz567
b. İhtar Sonrası Olaylara Dayanılabilir567
c. İhtar Diğer Boşanma Davası İçinde Sonuç Doğurur568

C- Beyanla Önceki Olayları Affetmek568

1- Duruşmada Beyanda Bulunmak568
a. Görülen Davada Beyanda Bulunmak568
b. Başka Davada Beyanda Bulunmak569
2- Dilekçede Beyanda Bulunmak569
3- Başka Bir Davada Beyanda Bulunmak570
4- Cumhuriyet Savcılığında Beyanda Bulunmak570
5- Mesajla Beyanda Bulunmak571

D- Cinsel İlişki Kurarak Önceki Olayları Affetmek571

IV. HOŞGÖRÜ İLE KARŞILAMAK571

A- Birlikte Olmak572

1-Birlikte Tatile Gitmek572
2-Asker İzninde Bir Araya Gelmek573
3-Aynı Evde Birlikte Olmak573
a. Olaylardan Sonra573
b. Davadan Sonra575
4-Baba Evinden Alıp Getirmek575
5-Doğumdan Sonra Birlikte Yaşamak575
6-Birlikte Kutsal Topraklara Gitmek576
a. Birlikte Hacca Gitmek576
b. Birlikte Umreye Gitmek576
7-Düğün Hazırlıklarını Sürdürmek576
8-Eşiyle Cinsel İlişki Kurmak577
9-Tüp Bebek Tedavisine Başlamak578
10-Otelde Bir Araya Gelmek578
11-Birlikte Pikniğe Gitmek579

B- Hukuki Süreci Sonlandırmak579

1- Açtığı Boşanma Davasını Açılmamış Hale Getirmek579
2- Ceza Davasından Vazgeçmek580
a. Vazgeçme Barışmaya Yönelik İse580
b. Vazgeçme Cezadan Kurtarmaya Yönelik İse580
c. Vazgeçme Savunma Amaçlı İse582
d. Vazgeçme Üçüncü Kişiden Gelmiş İse582

C- Karşılıksız Kazandırmada Bulunmak583

1- Hediye Vermek583
2- Bağış Yapmak583
3- Taşınır Almak583
4- Taşınmaz Almak-Kiralamak584

D- Kararı Geç Tebliğe Çıkarmak584

V. BİRLİĞİ OLAYLARA RAĞMEN SÜRDÜRMEK584

A- Aynı Şehirde Evlilik Birliğini Sürdürmek585

1- Aynı Evde Oturma Kural Olarak Af Sayılır586
2- Aynı Evde Oturma Her Zaman Af Sayılmaz586
3- Aynı Evde Oturma Makul Süre İse  Af Sayılmaz587
4- Aynı Evde Zorunlu Oturma Af Sayılmaz588
5- Aynı Evde Oturma İstemi Af Sayılır588
6- Başka Semtte Aynı Evde Oturma Af Sayılır589

B- Başka Şehirde Evlilik Birliğini Sürdürmek589

C- Başka Ülkede Evlilik Birliğini Sürdürmek590

VI. AF SAYILMAYAN DAVRANIŞLAR591

A- İyiniyetli Girişimde Bulunmak592

B- Müzakerede Bulunmak592

& 15. OLAYLARIN  ZAMANININ ETKİSİ593

I. EVLİLİĞİN BAŞLANGICINA GÖRE OLAYLARIN ETKİSİ593

A- Evlilik Öncesi Olaylar 593

1- Nikahsız Yaşanan Dönemdeki Olaylar Boşanma Konusu
Olamaz593
2- Nişanlılık Dönemdeki Olaylar Boşanma Konusu Olamaz594
3- Butlan Davasına Konu Olabilir595

B- Evlilik Sonrası Olaylar 595

II. BOŞANMA DAVASININ AÇILMA TARİHİNE GÖRE OLAYLARIN
 ETKİSİ595

A- Boşanma Davasının Açılma Tarihinden Önceki Olaylar595

B- Boşanma Davasının Açılma Tarihinden Sonraki Olaylar596

1- Mevcut Boşanma Davasında Hükme Esas Alınamaz596
2- Yeni Bir Boşanma Davasının Konusu Olabilir598

III. İLERİ SÜRÜLMESİNE GÖRE OLAYLARIN ETKİSİ598

A- Üzerinden Uzun Süre Geçmiş Olaylar599

B- Sonrasında  Evlilik Birliğinin Sürdürüldüğü Olaylar599

C- Reddedilen Dava Öncesi Olaylar600

ÜÇÜNCÜ AYIRIM
EVLİLİK BİRLİĞİNİN SARSILMASI SEBEPLERİ
(TMK. m. 166 f. I)

& 16. DUYGUSAL ŞİDDETLE EVLİLİK BİRLİĞİNİN SARSILMASI602

I. KÜÇÜLTÜCÜ DAVRANMAK603

A-  Alay Etmek 603

1- Kilosuyla Alay Etmek603
2- Organlarıyla Alay Etmek604
3- Görüntüsüyle Alay Etmek605

B- Aşağılamak605

1- Ekonomik Aşağılama605
2- Fiziksel Aşağılama606
3- Cinsel Aşağılama607
4- Duygusal Aşağılama608
5- Sosyal Aşağılama610

C- Küçük Düşürmek611

D- Tükürmek611

E- Küçümsemek611

F- Başkalarıyla Kıyaslamak612

G- Sırları Açıklamak613

1- Aile Sırlarını Açıklamak613
2- Yatak Odası Sırlarını Açıklamak614
3- Evlilik Sırlarını Açıklamak615

H- Dedikodu Çıkarmak616

1- Başkasıyla İlişki Dedikodusu616
2- Başkasıyla Yakaladım Dedikodusu617
3- Kız (Bakire) Olmadığı Dedikodusu617

I- İftira Etmek618

İ- Beğenmemek618

1- Eşin Kendisini Beğenmemek618
2- Eşin Yaptıklarını Beğenmemek619

J- Hırsızlık Yapmak619

K- Kendisine Yakıştıramadığını Söylemek620

L- İhtiyacı Olmadan Yardım Toplamak620

 II. SUÇLAYICI DAVRANMAK620

A- Çocuğun Kendisinden Olmadığı İle Suçlamak621

B- Hırsızlıkla Suçlamak622

C- Kız (Bakire) Çıkmadı Diye Suçlamak622

D- Kötü Yolda Olmakla Suçlamak623

E- Sadakatsizlikle  Suçlamak624

F- Sapık İlişkiyle Suçlamak624

G- İktidarsızlıkla Suçlamak624

H- Başkalarıyla İlgilenmekle Suçlamak624

I- Güven Sarsıcı Davranışla Suçlamak625

İ- Aldatmakla Suçlamak625

J- Diğer Suçlamalarda Bulunmak625

III. HAKARET EDİCİ DAVRANMAK 626

A- Genel Olarak626

1- Hakaret Vakıasına Dayanılmış Olmalıdır626
2- Akraba Olan Tanıklarla İspat Edilebilir626
3- Ayrıntılı Belirleme Yapılmalıdır627
a. Hakaret Sözleri Tutanağa Geçirilmelidir627
b. Hakaret Sözlerinin Hangi Ortamda Söylendiği
Belirlenmelidir627
c. Hakaret Sözlerinin Hangi Tarihte Söylendiği
Belirlenmelidir628

B- Gerçekleşme Halleri628

1- Eşine Hakaret Etmek 628
2- Çocuklarına Hakaret Etmek629
a. Ortak Çocuğa Hakaret Etmek629
b. Üvey Çocuğa Hakaret Etmek630
3- Ailesine Hakaret Etmek630
4- Karşılıklı Hakaret Etmek631
5- Hakarete Sessiz/Seyirci Kalmak632

IV. SEVGİSİZ DAVRANMAK632

A- Başkasını Sevdiğini Söylemek 633

B- Eşini Sevmediğini Söylemek 633

C- Zorla Evlendirildiğini Söylemek 634

D- Başkası İle Evleneceğini Söylemek 635

E- Eşinden Sıkıldığını Söylemek635

F- Eşinden Soğuduğunu Söylemek635

G- Eşini İstemediğini Söylemek636

H- Eşine Isınamadığını Söylemek637

I- Evliliği İstemediğini Söylemek637

İ- Eşinden İğrendiğini Söylemek637

J- Eşinden Bıktığını Söylemek637

K- Çocuklar Arasında Ayırım Yapmak638

L- Eşiyle Evlendiğine Pişman Olduğunu Söylemek638

M- Anne Bakım ve Şefkatine Muhtaç Olan Ortak Çocuğu Annesinden Koparmak638

N- Eşinden Nefret Ettiğini Söylemek639

V. BASKICI DAVRANMAK639

A- Aşırı Kıskançlık Göstermek 639

B- Başkalarıyla Görüştürmemek 640

1- Çocukları İle Görüştürmemek640
2- Aile İle Görüştürmemek 641
a. Fiilen Engelleyerek Görüştürmemek641
b. Teknik Olarak Engelleyerek Görüştürmemek642
c. Baskı Yoluyla Engelleyerek Görüştürmemek642
3- Komşu İle Görüştürmemek643
4- Yakınlarıyla Görüştürmemek643
5- Kimseyle Görüştürmemek643
6- Telefon İle Görüştürmemek 643

C- Tehdit Etmek 644

1- Eşini Tehdit Etmek 644
2- Çocuklarını Tehdit Etmek644
3- Ailesini Tehdit Etmek645

D- Uzaklaştırmak645

1- Başkası Yanına Bırakmak646
a. Ailesi Yanına/Baba Evine Bırakmak646

aa. Hamile İken646

bb. Doğum Sonrası647

cc. Gece Yarısı647

dd. Bayram Bahanesi İle647

b. Akrabaları Yanına Bırakmak648
c. Üçüncü Kişilerin Yanına Bırakmak648
2- Eve Almamak648
3- Kilit Değiştirmek648
4- Evden Kovmak 649
a. Eşini Kovmak649
b. Çocuklarını Kovmak650
c. Eşinin Ailesini Kovmak650
5- Yurt Dışına Yanına Götürmemek651
6- Eşyalarını Atmak651
a. Kapı Önüne Atmak652
b. Dışarı Atmak652
c. Başkası Yanına Atmak653
d. Çöpe Atmak653

E- Evlilik Düzeninde Baskı Yapmak653

1- Ev Bağışlamak İçin Baskı Yapmak654
2- Ailesinden Para İstemek İçin Baskı Yapmak654
3- Doğum Yapması İçin Baskı Yapmak654
4- Ailesi İle Birlikle Vakit Geçirmesi İçin Baskı Yapmak654

F- Üvey Çocuğa Kötü Davranmak655

1- Üvey Çocuğu İstemediğini Söylemek655
2- Üvey Çocuğa Bakmamak656
3- Üvey Çocuğa Özen ve İlgi Göstermemek656

G- Korkutmak657

H- Hürriyetinden Yoksun Bırakmak657

VI. İLGİSİZ DAVRANMAK657

A- Aileyle İlgilenmemek 657

1- Çocuklara İlgisizlik Göstermek 658
2- Eşe İlgisizlik Göstermek 658
a. Doğumunda İlgilenmemek658
b. Arabasına Almamak659
c. Hamilelikte Yalnız Bırakmak660
d. Atandığı Yere Götürmemek660
e. İlgisiz Kalmak660
f. Gece Hayatına Düşkün Olmak661
g. Ayrı Odalarda Yaşamak661

B- Hastalıkla İlgilenmemek 662

1- Eşinin Hastalığı İle İlgilenmemek662
a. Hasta Eşi Yalnız Bırakmak662
b. Hasta Eşle Hastanede Yatarken İlgilenmemek663
c. Hasta Eşin Tedavisiyle İlgilenmemek664
d. Hasta Eşin Ameliyatıyla İlgilenmemek664
e. Hasta Eşe İlkel Tedavi Yaptırmak664
f. Hasta Eşin Bakımı İle İlgilenmemek664
g. Hasta Eşe Sağlık Karnesi Çıkarmamak665
h. Hasta Eşi Baba Evine Bırakmak665
2- Çocuğun Hastalığı İle İlgilenmemek665

C- Müdahalelerle İlgilenmemek666

D- Evle İlgilenmemek667

1- Evi Sık Terk Etmek 667
2- Evi Uzun Sürelerle Terk Etmek668
3- Eve Bazı Geceler Gelmemek669
4- Eve Geç Saatlerde Gelmek669
5- Eve Gelmemek669

E- Tedaviyle İlgilenmemek669

1- Epilepsi (Sara) Tedavisinden Kaçınmak670
2- Ağız ve Vücut Kokusu Tedavisinden Kaçınmak670
3- Bulaşıcı Hastalık Tedavisinden Kaçınmak670
4- Tüp Bebek Tedavisinden Kaçınmak671
5- Cinsel Soğukluk Tedavisinden Kaçınmak671
6- Diğer Sebeplerle Tedaviden Kaçınmak672

F- Temizlikle İlgilenmemek672

1- Beden Temizliği İle İlgilenmemek672
2- Ev Temizliği İle İlgilenmemek673

G- Üzüntüyle İlgilenmemek673

VII. DIŞLAYICI DAVRANMAK674

A-Gebeliği Sonlandırma Konusunda Dışlama674

1- Gebeliği Baskı Sonucu Sonlandırmak674
2- Gebeliği Kusurlu Davranışla Sonlandırmak674

B- Evliliğin Gerekleri Konusunda Dışlama675

1- Eşine Evliliğin Kendisine Göre Olmadığını Söylemek675
2- Eşinin Fotoğrafını Yırtmak675
3- Eşini Başkalarının Yanında Konuşturmamak675
4- Eşine Karşı Olumsuz Davranış İçine Girmek676
5- Eşine Karşı Kayıtsız Kalmak676
6- Eşinin Sebebiyeti Olmadan İntihara Kalkışmak676
7- Eşine Karşı Görevlerini Aksatacak Derecede Kahvehaneye
Gitmek678
8- Eşine Çocuğu Göstermemek678
9- Eşinin Bakıma Muhtaç Ana Babasını İstememek678
10- Eşinin İsteğine Rağmen Tüp Bebek Tedavisinden Kaçınmak678
11- Eşine Zaman Ayırmamak679
12- Eşinden Hamileliğini Gizlemek679

VIII. GÜVEN SARSICI DAVRANMAK680

A- Eşinden Habersiz Gebeliği Sonlandırmak680

B- Eşini Hamile Olduğuna İnandırmak681

C- Başkasının Resmini/Fotoğrafını Saklamak681

1- Eski Eşinin Resmini/Fotoğrafını Saklamak681
2- Eski Nişanlısının Resmini/Fotoğrafını Saklamak681

D- Başkasıyla İstenilmediği Halde Çalışmak682

E- Sevgilisini Unutamadığını Açıklamak682

F- Başkasıyla Duygusal İlişki Kurmak683

G- Gittiği Yer Hakkında Yanlış Bilgi Vermek683

IX. BİRLİK GÖREVLERİNE AYKIRI DAVRANMAK683

A- Birliğin Mutluluğunu Sağlama Yükümlülüğüne  (TMK m 185 f. II) Aykırı Davranmak683

B- Çocuklara Özen Yükümlülüğüne (TMK m. 185 f. II) ) Aykırı  Davranmak684

C- Birlikte Yaşama Yükümlülüğüne (TMK m. 185 f. III)
Aykırı Davranmak684

D- Yardım Yükümlülüğüne (TMK m. 185 f. III) Aykırı Davranmak686

E- Birliğin Giderlerine Katılma Yükümlülüğüne Aykırı Davranmak687

X. ZARAR VERİCİ DAVRANMAK687

A- Eşyaya Zarar Vermek687

1- Ev Eşyasına Zarar Vermek687
2- Giyim Eşyasına Zarar Vermek688
a. Giyim Eşyasını Kesmek689
b. Giyim Eşyasını Yakmak689
3- Üniformaya Zarar Vermek689

B- İşyerine Zarar Vermek690

C- Araca Zarar Vermek690

D- Konuta Zarar Vermek690

1- Malzemeye Zarar Vermek691
2- Yangın Çıkarmak691

E- Akçalı Değere Zarar Vermek691

XI. DİĞER SEBEPLER692

& 17. EKONOMİK ŞİDDETLE EVLİLİK BİRLİĞİNİN SARSILMASI693

I. BORÇLANMA KONUSUNDA EKONOMİK ŞİDDET693

A-  Borçlarını Ödememek693

B- Aşırı Borçlanmak 694

C- Haciz Gelmesine Sebebiyet Vermek694

D- Takip Yapılmasına Sebebiyet Vermek695

E- Alacaklıların Rahatsız Etmesine Sebebiyet Vermek696

F- Aşırı Derecede Şans Oyunu Oynamak 696

G- Eşinden  Habersiz Borç  Almak697

H- Eşini Ekonomik Gücünün Üstünde Borçlandırmak697

I- Eşini Borçlanmaya Zorlamak698

İ- Aile Düzenini Bozacak Derecede Borçlanmak698

II. ÇALIŞMA KONUSUNDA EKONOMİK ŞİDDET698

A- Çalışmamak699

B- Zorla Çalıştırmak699

C- Çalıştırmamak700

D- İşten Çıkarılmasını Sağlamak700

E- Uygunsuz İşte Çalışmak700

III. KONUT KONUSUNDA EKONOMİK ŞİDDET701

A- Bağımsız Konut Sağlamamak701

B- Ortak Konut Sağlamamak701

C- Konutu Eşyaları Taşıyıp Boşaltmak702

D- Konutun Aboneliklerini İptal Ettirmek702

1- Elektrik Aboneliğini İptal Ettirmek703
2- Su Aboneliğini İptal Ettirmek703
3- Doğalgaz Aboneliğini İptal Ettirmek703

E- Huzurevine Yerleşmek Zorunda Kalmak703

F- Eve Bakmamak704

G- Evin Eşyalarını Satmak706

H- Kendi Ailesiyle Oturmaya Zorlamak706

I- Evin İntifa Hakkını Vermek707

İ- Evin Kirasını Ödememek707

IV. BİRLİĞİN YÖNETİMİ KONUSUNDA EKONOMİK ŞİDDET707

A- Eşin Aşırı Tasarruflu Davranması708

B- Eşinin Görüşünü Almadan Taşınmazını Devretmek708

C- Eşinin Görüşünü Almadan Taşınmazını Satmak709

D- Eşinden Mal Talebinde Bulunmak709

E- Eşinin Gelirine El Koymak709

V. GÜVEN KONUSUNDA EKONOMİK ŞİDDET710

A- Eşinden  Habersiz Kredi Kartını Kullanmak710

B- Eşinden  Habersiz Parasını Almak711

C- Eşinden  Habersiz Kumar Oynamak711

VI. DİĞER EKONOMİK ŞİDDET SEBEPLERİ712

& 18. CİNSEL  ŞİDDETLE EVLİLİK BİRLİĞİNİN SARSILMASI713

I. CİNSEL İLİŞKİ KURAMAMA SORUNLARI BULUNMAK713

A- Cinsel İlişki Hiç Kuramamak714

1- Evlilik Süresi Değerlendirilmelidir715
a. Birliktelik Kısa Süre Olmuşsa715
b. Birliktelik Uzun Süre Olmuşsa715
2- İlişki Kurulamadığı Anlaşılmalıdır715
3- İlişki Kuramama Sebebi Belirlenmelidir717
a. Kadın Tedaviden Kaçınıyorsa717
b. Erkek Tedaviden Kaçınıyorsa719
4- Davayı İlişki Kuramayan Açmamış Olmalıdır719
5- Cinsel Organlar Cinsel İlişkiyi Gerçekleştirecek Yapıda
Olmalıdır719
6- Psikolojik Sebep Etkili Değildir720
7- Eşlerin Cinsel İlişki Kurmalarına Yönelik Engelleri Yoksa
Erkeğin Kusurlu Olduğu Kabul Edilmelidir720

B- Cinsel İlişkiden Kaçınmak721

1- Kadın İlişkiden Kaçınıyorsa722
2- Erkek İlişkiden Kaçınıyorsa724

C- Doğal Olmayan Yollardan Cinsel İlişkiye Zorlamak724

II. CİNSEL İLİŞKİ KURULMASINA RAĞMEN SORUNLARI
 BULUNMAK724

A- İstenmeyen Şekilde İlişki Kurmak725

B- İstek Dışı Cinsel İlişki Kurmak726

C- Penil Protez Taktırmak727

D- Doğal Olmayan Yollardan Cinsel İlişkiyi Gerçekleştirmek728

E- Yatağını Ayırmak728

III. CİNSEL AÇIKLAMADA BULUNMAK729 

A- Cinsel Yetersizliği Açıklamak729

B- Cinsel Yaşamı Açıklamak730

C- Cinsel Suçlamada Bulunmak730

D- Eşini Satacağını Açıklamak731

IV. CİNSEL SAPKINLIKTA BULUNMAK731

A- Cinsel Tacizde Bulunmak731

B- Cinsel Tacize Sessiz Kalmak732

C- Cinsel Sadakatsizliğe Zemin Hazırlamak 733

D- Cinsel İçerikli Uygunsuz Görüntü Seyretmeye Neden Olmak734

E- Cinsel İçerikli Uygunsuz Görüntü Göndermek734

F- Cinsel İçerikli Uygunsuz İnternet Sitelerine Girmek734

G- Cinsel İçerikli Uygunsuz Sözler Söylemek735

H- Cinsel İlişki Teklifinde Bulunmak735

V. CİNSEL GÜVENİ SARSICI DAVRANIŞLARDA BULUNMAK735

A- Başkasıyla Cinsel Güveni Sarsıcı Davranışta Bulunmak736

1- Başkasıyla Sık Sık Görüşmek736
a. Tanıdık Biriyle Sık Sık Görüşmek736
b. Tanımadık Biriyle Sık Sık Görüşmek736
2- Başkasıyla Elele Görülmek736
3- Başkasıyla İstenmediği Halde Arkadaşlık Etmek737
4- Başkasıyla Değişik Mekanlarda Görülmek737
5- Başkasıyla İlişki Söylentisine Sebebiyet Vermek738
6- Başkasıyla Kendisine Önerildiği İçin Görüşmeye Gitmek738
7- Başkasıyla Geçerli Sebep Olmadan Mesajlaşmak739
a. Başkasıyla Cep Telefonuyla Mesajlaşmak739
b. Başkasıyla İnternet Ortamında Mesajlaşmak739
8- Başkasıyla Nişan Yapmak740

B- Açıklamayla Cinsel Güveni Sarsıcı Davranışta Bulunmak740

1- Evlilik Öncesi İlişkiye Girdiğini Açıklamak740
2- Irzına Geçilmek İstendiğini Açıklamak741
3- Başkasıyla Evlendiğini Açıklamak741
4- Televizyon Kanalında “Eşimden Ayrıldım” Şeklinde Açıklamak742
5- İnternette Kendini Bekar Olarak Açıklamak742
6- Gittiği Yeri Açıklayamamak743

C- İletişim Araçlarıyla Cinsel Güveni Sarsıcı Davranışta Bulunmak743

1- Olağan Dışı Telefon Görüşmesi Yapmak743
2- Olağan Dışı Fotoğraf Çekilmek745
3- Olağan Dışı Mektuplaşmak746
4- Olağan Dışı Telefon Edinmek746

D- Diğer Cinsel Güveni Sarsıcı Davranışlarda Bulunmak747

VI. CİNSEL SADAKATE AYKIRI DAVRANIŞLARDA BULUNMAK747

A- Başkasıyla Yaşamak747

B- Eve Başkasını Almak749

C- Evlilik Dışı Çocuğu Olmak749

D- İlişkisini Anlatmak749

E- Sadakatsizliğini Açıklamak750

F- Başkasıyla Cinsel İlişki Kurmak750

G- Eşini Pazarlamaya Kalkışmak751

H- Eşinin Yatak Odası Görüntülerini Başkalarına Göstermek751

I- Diğer Cinsel Sadakate Aykırı Davranışlar751

VII. DİĞER CİNSEL ŞİDDET SEBEPLERİ751

& 19. FİZİKSEL ŞİDDETLE EVLİLİK BİRLİĞİNİN SARSILMASI752

I. DOĞRUDAN FİZİKSEL ŞİDDET752

A- Dövmek 752

1- Eşini Dövmek753
a. Koruma Kararı Delil Olabilir754
b. Akraba Olan Tanıkla İspat Mümkündür754
c. Dövme Dava Öncesi Gerçekleşmelidir754
d. Özürlü Eşi Dövme Boşanma Sebebidir754
e. Dövme Sonrası Barışılmamış Olmalıdır755
f. Belirtiler Görülmüşse “Eşim Dövdü” Beyanı Yeterlidir755
g. Karakol Kayıtları Yeterlidir756
h. Beraat Kararı Hukuk Hakimini Bağlamaz756
2- Çocuklarını Dövmek756
a. Ortak Çocuğu756
b. Üvey Çocuğu758
3- Ailesini Dövmek 758
4- Karşılıklı Dövmek 759

B- Dövülmek 759

1- Eşi Tarafından Dövülmek759
2- Çocukları Tarafından Dövülmek 760
3- Ailesi Tarafından Dövülmek760
4- Dövülmeye Sessiz Kalmak761

C- Yaralamak 762

1- Kesici Aletle Yaralamak762
2- Tırnakla Yaralamak763
3- Kaynar Suyla Yaralamak763

D- Fırlatmak 763

E- Isırmak765

F- İtmek765

G- Cisimle Vurmak766

H- Tekmelemek766

I- Saçını Çekmek767

İ- Tırmalamak767

J- Koparmak767

K- Üzerine Yürümek767

L- Kaynar Su Dökmek768

II. DOLAYLI FİZİKSEL ŞİDDET768

A- Kilitlemek768

1- Ev İçine Kilitli Bırakmak768
2- Ev İçinde Belirli Yere Kilitli Bırakmak769
3- Çocukları Kilitli Bırakmak769

B- Zorlama İçeren Davranışta Bulunmak770

C- Kavgaya Katılmak770

D- Şiddete Kalkışmak771

III. DİĞER FİZİKSEL ŞİDDET SEBEPLERİ771

& 20. SOSYAL ŞİDDETLE EVLİLİK BİRLİĞİNİN SARSILMASI772

I. GİYİM KONUSUNDA SOSYAL ŞİDDET772

A- Giyim Konusunda Baskıda Bulunmak772

1- Eşine Örtünmesi İçin Baskıda Bulunmak773
2- Eşine Çarşaf Giymesi İçin Baskıda Bulunmak773
3- Eşine Kendi İsteği Doğrultusunda Giyinmesi İçin Baskıda
 Bulunmak773
4- Eşine Çağdaş Kıyafetlere Aykırı Giyinmesi İçin Baskıda
Bulunmak774

B- Giyim Konusunda Aykırı Davranmak774

1- Eşinin Olağan Giyimine Karışmak774
2- Eşinin Giyimine Ailesinin Müdahalesine Seyirci Kalmak775
3- Eşinin Rızası Dışında Çağdaş Kıyafetlere Aykırı Giyinmek775

II. YEME İÇME KONUSUNDA SOSYAL ŞİDDET 776

A- Sürekli İçki Kullanmak776

1- Salt İçki Kullanma Boşanma Sebebi Değildir776
a. Normal İçkicilik Boşanma Sebebi Değildir777
b. Sosyal İçkicilik Boşanma Sebebi Değildir778
2- Sürekli İçki Kullanma Boşanma Sebebidir778
a. Tek Başına Sürekli İçki Kullanma779
b. Arkadaşlarla Sürekli İçki Kullanma779
3- Aşırı İçki Kullanma Boşanma Sebebidir780

B- Çevreye Rahatsızlık Verecek Şekilde İçki Kullanmak780

C- Çocuğunu Özendirecek Şekilde İçki Kullanmak781

D- Uyuşturucu Kullanmak781

III.  ALIŞKANLIKLAR KONUSUNDA SOSYAL ŞİDDET781

A- Aykırı Hobilere Sahip Olmak782

B- Hobilere Aşırı Düşkün Olmak782

C- Tıbbi Tedaviden Kaçınmak782

IV. GELENEKLER KONUSUNDA SOSYAL ŞİDDET 783

A- Eşe Yönelik Olanlar783

1- Düğün Töreni Aşamasında Sorunlar Çıkarmak783
2- İçki İçmeye Zorlamak783
3- Konuklarına İyi Konukseverlik Göstermemek785
4- Çocuklarının Olmayışını Sorun Etmek785
5- Çocuk Yapma İsteğine Karşı Çıkmak785
6- Çocuğun Mezar Taşına Sadece Kendi Adını Yazdırmak786
7- Taziye Ziyaretine Engel Çıkaracağını Söylemek786

B- Çocuklara Yönelik Olanlar786

1- Sünnet Konusunda Sosyal Şiddet786
a. Sünnet Törenine Katılmamak787
b. Sünneti Haber Vermemek787
2- Çocuğun Düğününde Kavga Çıkarmak787

V. DİN KONUSUNDA SOSYAL ŞİDDET787

A- Yasa Dışı Dini Faaliyetlerde Bulunmak788

1- Tarikat Kurmak788
2- Tarikata Üye Olmak789
3- Tarikat Toplantılarına Katılmak789

B- Muska, Büyü ve Fal İşleri İle Uğraşmak789

1- Muska İle Uğraşmak790
2- Büyü İle Uğraşmak790
3- Fal İşleri İle Uğraşmak791

C- Hukuki Düzene Aykırı Dinsel Davranışlarda Bulunmak791

1- İmam Nikahlı Yaşamak792
2- İmam Nikahlı Yaşamak İstediğini Açıklamak793
3- Dinsel Boşamada Bulunduğunu Söylemek793
4- Beddua Etmek794

D- Kendi İnanç Temelinde Hareket Etmesi İçin Baskı Yapmak795

1- Namaz Kılması İçin Baskı796
2- Tarikata Girmesi İçin Baskı796
3- Kapanması İçin Baskı796
4- Yaşam Tarzı İçin Baskı797

VI. FAALİYETLER KONUSUNDA SOSYAL ŞİDDET797

A- Sosyal İlişkileri Kısıtlamak797

B- Sosyal Paylaşım Sitelerinde Küçük Düşürmek798

C- Tek Başına Aldığı Kararlarla Tatile Çıkmak798

D- Sebepsiz Yere Şikayet Etmek798

E- Eğitim Görmesini Engellemek799

F- Sosyal Ortamlarda Yalınız Bırakmak799

G- Sürekli Arkadaşlarını Getirmek800

VII. GÜVEN KONUSUNDA SOSYAL ŞİDDET800

A- Kendisini Yanlış Tanıtmak800

B- Başkalarına Ait Şeyleri Habersiz Almak801

C- Çocuğu Habersiz Sünnet Ettirmek801

VIII. DİĞER KONULARDA SOSYAL ŞİDDET801

& 21. GÖRSEL  ŞİDDETLE EVLİLİK BİRLİĞİNİN SARSILMASI802

I.  KAYITLARA DAYALI GÖRSEL ŞİDDET802

A- Telefon Kayıtları 803

1- Telefon Faturaları İspat Aracıdır803
2- Telefon Kayıtları İspat Aracıdır803
a. Telefon Kaydı Yasal Yollarla Gerçekleşmelidir804
b. Telefon Kaydı Düzen Kurularak Yapılmamış Olmalıdır804
c. Telefon Kaydındaki Kişi Hakkında Duraksama
Bulunmamalıdır804
3- Boşanma Sebebi Oluşturacak Nitelikte Olmalıdır805
a. Telefonla Tehdit805
b. Telefonla Hakaret805
c. Telefonla Sarkıntılık805
d. Telefonla Güven Sarsıcı Davranış806
e. Telefona Şifre Koymak806
f. Telefon Görüşmesinde Aşırılık806

B- Mesaj Kayıtları807

1- Telefon Mesaj Kayıtları  (SMS) (Kısa Mesaj Servisi)807
2- Bilgisayar Mesaj Kayıtları  810

C- CD Kayıtları811

1- Yatak Odası CD Kayıtları811
2- Mekan ve Eşya CD Kayıtları811

D- Günlük Kayıtları812

E- Mektup Kayıtları813

II. GÖRÜNTÜYE DAYALI GÖRSEL ŞİDDET815

A- Televizyon Görüntüsü 815

B- Fotoğraf  Görüntüsü816

1- Fotoğraflar İbraz Edilmelidir816
2- Fotoğraflar Montaj Olmamalıdır 816
3- Fotoğrafların Çekildiği Tarih Belli Olmalıdır 817
4- Fotoğraflar Yırtılmamalıdır 818

C- Beden Görüntüsü818

D- İnternet Görüntüsü819

1- Facebook819
2- Instagram820
3- Twitter820
4- Youtube821
5- Swarm821
6- Periscope821
7- Snapchat821
8- Linkedin822

III. DİĞER GÖRSEL ŞİDDET SEBEPLERİ822

İKİNCİ BÖLÜM
ANLAŞMALI BOŞANMA

& 22. ANLAŞMALI BOŞANMA (TMK. m. 166 f. III)827

I.EVLİLİK SÜRESİ YETERLİ OLMALIDIR827

A- Evlilik En Az Bir Yıl Sürmüş Olmalıdır827

1- Bekleme Süresi Bir Yıl Yeterlidir Görüşü827
2- Bekleme Süresi Bir Yıl Yetersizdir Görüşü828
3- Bekleme Süresi Olmamalıdır Görüşü828

B- Bir Yıllık Süre Dava Tarihinde Dolmuş Olmalıdır828

C- Bir Yıllık Süre Kendiliğinden Araştırılmalıdır830

D- Bir Yıllık Sürenin Birlikte Geçmesi Aranmaz830

II.  BAŞVURMA GERÇEKLEŞMELİDİR830

A- Birlikte Başvurma830

B- Bir Eşin Diğerinin Davasını Kabul Etmesi833

1- Evlilik Birliğinin Sarsılması Davasında Mümkündür833
2- Diğer Davalarda Mümkün Değildir834

C- Dava, Vekiller Tarafından Açılabilir835

D- Davanın İflâs İdaresine Yöneltilmesi835

E- İstinaf Aşamasında Düzenleme Sunulabilir835

F- Temyiz Aşamasında Düzenleme Sunulabilir836

G- Karar Düzeltme Aşamasında Düzenleme Sunulabilir837

H- Düzenlemenin Niteliğinde Duraksama Olmamalıdır837

III. TARAFLAR DİNLENMELİDİR838

A- Taraflar Bizzat Dinlenmelidir838

1- Davacı Dinlenmiş Olmalıdır838
2- Davalı Dinlenmiş Olmalıdır839
3- Aynı Anda Dinlenmelidir839
a. Kamu Düzenine İlişkindir840
b. Talimatla Dinleme Geçerli Değildir840
c. Ses ve Görüntü Nakledilmesi Yoluyla Dinleme Geçerlidir (HMK m. 149)840

B- Tarafların İmzaları Alınmalıdır840

1- Beyan Taraflara Okunmalıdır (HMK m. 154, f. III/d)841
2- İmzadan İmtina Varsa Davaya Çekişmeli Olarak Devam
Edilmelidir841

C- Eş Vesayet Altında İse TMK. m. 166 f. I-II Hükmüne Göre İnceleme Yapılmalıdır842

D- Saik Dikkate Alınmamalıdır843

IV. TARAFLARIN İRADELERİNİ SERBESTÇE AÇIKLADIĞINA
 KANAAT GETİRİLMELİDİR846

A- Genel Olarak846

B- Kararın Uzun Süre Sonra Tebliğe Çıkarılması846

V.  DÜZENLEME UYGUN BULUNMALIDIR849

A- Düzenlemede Her Hususta Anlaşma Sağlanmalıdır850

1- Boşanmanın Malî Sonuçları Hususunda Anlaşma  Sağlanmalıdır851
a. Maddî Tazminat Konusunda851
b. Manevî Tazminat Konusunda852
c. Yoksulluk Nafakası Konusunda853
2- Çocukların Durumu Hususunda Anlaşma  Sağlanmalıdır854
a. İştirak Nafakası Konusunda854
b. Kişisel İlişki Konusunda855
c. Velâyet  Konusunda856
3- Düzenleme Kanuna Aykırı Olmamalıdır857
4- Düzenleme Koşula Bağlanamaz857
5- Fer’i Hükümler Dışı Anlaşma Bağlayıcıdır859
a. Kocanın Soyadını Kullanmama Anlaşması859
b. Kredi Borcunu Ödeme Anlaşması859
c. Taşınmazı Devretme Anlaşması860
d. Kira ve Aidat Ödeme Anlaşması863
e. Diğer Anlaşmalar863
6- Kısmi Hükümsüzlük Düzenlemenin Tamamını Hükümsüz Kılar864

B- Düzenlemede Değişiklik Yapılırken Tarafların Görüşü Alınmalıdır864

1- Değişiklikte Menfaat Bulunmalıdır865
2- Değişiklik Kendiliğinden Yapılamaz865
3- Değişiklik Gerekçeleri Açıklanır865
4- Değişiklik Hakkında Eşlerden Görüş Alınır866
a. Değişiklik Eşler Tarafından Uygun Görülürse 866
b. Değişiklik Eşler Tarafından Uygun Görülmezse867

C- Düzenleme Dışı Karar Verilmemelidir868

1- Düzenleme Dışı Nafaka Artırılamaz868
2- Düzenleme Dışı Kişisel İlişki Düzenlenemez868
3- Düzenleme Dışı Faize Hükmedilemez869
4- Düzenleme Dışı Velayet Verilemez869
5- Düzenleme Dışı Devir Kararı Verilemez869
6- Düzenleme Dışı Diğer Değişikler Yapılamaz870

D- Düzenleme Uygulanabilir Olmalıdır870

1- Kayıtlar Getirilmelidir870
2- Yerine Getirilebilirlik Araştırılmalıdır870
3- Tescil Kararı Verilmelidir871
4- Açılmamış Miras Hakkında Mirasbırakanın Katılması veya İzni Olmalıdır871

E- Düzenlenme Onaylanmazsa Hukuki Değer Taşımaz872

F- Düzenleme Karar Kesinleşmeden Yeniden Yapılabilir873

G- Mal Rejiminin Tasfiyesi Anlaşma Kapsamında Değildir873

V.  KUSUR ARAŞTIRMASI YAPILMAMALIDIR875

VI. DÜZENLEMEYE YÖNELİK İSTEKLERDE BULUNULABİLİR875

A- Düzenlemenin Değiştirilmesi İstenebilir875

B- Düzenlemenin İptali İstenebilir876

C- Düzenlemenin Uygulanması İstenebilir876

1- Tapu İptal ve Tescil İstemi876
2- Alacağın Tespiti İstemi877
3- Zararın Tazmini İstemi877
4- Menfi Tespit İstemi877
5- Edası İstemi877
6- İcra Takibine İtirazın İptali İstemi878

VII. DAVANIN ÇEKİŞMELİ BOŞANMA DAVASINA DÖNÜŞMESİ878

A- Çekişmeli Boşanmaya Dönüşme Halleri878

1- Anlaşmalı Boşanma Koşulları Gerçekleşmezse Dava Çekişmeli Boşanma Davasına Dönüşür878
a. Bir Yıllık Süre Dolmamışsa879
b. İmzadan İmtina Varsa879
c. Eş Vesayet Altında İse879
d. Değişiklik Eşler Tarafından Uygun Görülmezse880
e. Davalı Eş Anlaşmalı Boşanmayı Kabul Etmezse880
f. Anlaşma Gereken Bir Konuda Anlaşma Olmazsa881
2- Anlaşma Bozulursa Dava Çekişmeli Boşanma Davasına Dönüşür881
a. Anlaşmayı Bozma Hakkı882

aa. Anlaşmayı Dava Harcını Yatıran Eş Bozabilir883

bb. Anlaşmayı Dava Harcını Yatırmayan Eş Bozabilir885

cc. Çekişmeli Boşanma Davasına Dönüşme Taleplerden Feragat Anlamına Gelmez886

b. Anlaşmayı Bozma Zamanı886

aa.  İstinaf Aşamasında Anlaşma Bozulabilir887

bb. Temyiz Aşamasında Anlaşma Bozulabilir887

cc. Karar Düzeltme Aşamasında Anlaşma Bozulabilir888

B- Çekişmeli Boşanma Olarak Devam Usulü889

1- Davacıya Mehil Verilmelidir889
2- Davacının Verdiği Dilekçe Sonrası Dilekçelerin Karşılıklı
Verilmesi İşlemi Tamamlanmalıdır889
3- Ön İnceleme Yapılmalıdır890
4- Tahkikat ve İzleyen Aşamalar Tamamlanmalıdır890

VIII. USUL HÜKÜMLERİ891

A- Hüküm Usulüne Uygun Kurulmalıdır891

1- Hüküm, İnfazda Duraksamaya Yer Vermeyecek Şekilde Kurulmalıdır891
2- Hüküm, Düzenlemenin Tamamını Taşıyacak Şekilde
Kurulmalıdır891
3- Hüküm, Eda Emri Taşıyacak Şekilde Kurulmalıdır891
4- Hüküm, Düzenlemeye Atıf Yapılarak Kurulmamalıdır893
5- Hüküm, Düzenlemenin Tasdiki Şeklinde Kurulmamalıdır894

B- Davadan Feragat Edilebilir895

C- Yargılama Gideri895

D- Ayrılık Kararı Verilemez896

E- Düzenlemede Bulunup Hükme Alınmamış Olan Hususlar Tavzih Yolu İle Hükme İlave Edilemez896

F- Birlikte Talep Varsa Adli Tatilde Görülebilir897

G- Konusuz Kalması897

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

EYLEMLİ AYRILIK SEBEBİYLE BOŞANMA

 

& 23. EYLEMLİ AYRILIK SEBEBİYLE BOŞANMA (TMK. m. 166 f. IV)901

I. REDDEDİLMİŞ BİR BOŞANMA DAVASI BULUNMALIDIR901

A- Herhangi Bir   Ret Kararına Dayanılabilir902

1- Reddedilip Kesinleşen Son Davaya Dayanma Zorunlu Değildir902
2-En Geç Kesinleşen Davaya Dayanma Zorunlu Değildir902
3- Reddedilip Kesinleşen Herhangi Bir Davaya Dayanılabilir903

B- Her Türlü Boşanma Ret Kararı Dayanak Olabilir 903

1- Dayanak Yapılamayacak Kararlar903
a. Evliliğin Butlan ve Feshi Kararları903
b. Yetkisizlik Kararları904
c. Doğan Hakka Rağmen Feragat Sebebiyle Ret Kararları904
2- Dayanak Yapılabilecek Kararlar905
a. Feragat Sebebiyle Ret Kararları905
b. Her Türlü Boşanma Ret Kararları908
c. Tanıma ya da Tenfizine Karar Verilen Yabancı Mahkeme Kararları908
d. Üç Yıl Geçmediği Gerekçesiyle Ret Halinde Süre Dolması
Durumunda Dayanak Davadaki Ret Kararları909

C- Dayanak Ret Kararı Kesinleşmiş Olmalıdır909

D- Dayanak Ret Kararı Kesinleşmemişse910

E- Başka Sebeple Bekleme Süresinde Açılmış ve Sonuçlanmış
Dava Engel Oluşturmaz911

II. RET KARARININ KESİNLEŞMESİNDEN SONRA ORTAK HAYAT
 YENİDEN KURULMAMIŞ OLMALIDIR911

A- Ortak Hayat Yeniden Kurulmamış Olmalıdır912

1- Ortak Hayatın Kurulamama Sebebi Önemli Değildir913
a. Davacının Kötü Niyetli Olması913
b. Davacının Başkasıyla Yaşıyor Olması914
c. Eşlerden Birinin Akıl Hastası Olması914
d. Boşanma Davası Bulunması915
e. Ayrı Yaşama Hakkı Veren Kararın Bulunması915
f. Fiili Olanaksızlık Bulunması915
2- Ortak Hayat Yeniden Kurulmuşsa Dava Reddedilmelidir915
3- Dayanak Boşanma Davasının Reddinden Sonra Yeni Bir Boşanma Davası Açılması Engel Oluşturmaz916

B- Ortak Hayatın Yeniden  Kurulmuş Sayılmadığı Durumlar916

1- Çocuklar İçin Bir Araya Gelmek917
a. Çocuğun İhtiyaçlarını Karşılamak917
b. Çocuğu Ziyaret Etmek917
c. Çocuğun Ana Babasıyla Görüşmesini Sağlamak918
d. Çocuğun Hastalığını Tedavi Ettirmek918
e. Çocuğun Düğün Törenlerini Yapmak919
2- Bir Konuyu Görüşmek İçin Bir Araya Gelmek919
a. Boşanma Müzakeresi Yapmak919
b. Belli  Konuyu Görüşmek919
3- Zorunluluk Sebebiyle Bir Araya Gelmek919
a. Sosyal İlişkide Bulunmak 920
b. Gidecek Yeri Olmamak920
c. Hasta Ziyaret Etmek920
d. Kardeşlerle Buluşmak920
e. Ölüm Sebebiyle Bir Araya Gelmek921
f. Eşin Ailesi İle Oturmak921
4- Diğer Haklı Sebeplerle Bir Araya Gelmek921

C- Ortak Hayatın Yeniden Kurulmadığını İspat Yükü921

D- Ortak Hayatın Yeniden Kurulmadığını İspat Araçları922

1- Tanık Anlatımları922
a. Çelişkili Tanık Anlatımı Hükme Esas Alınamaz922
b. Evliliği Kurtarmaya Yönelik Tanık Anlatımı Hükme Esas Alınamaz923
c. Soyut Nitelikteki Tanık Anlatımı Hükme Esas Alınamaz923
2- Zabıta Araştırması924
3- Nafaka Dosyaları924
4- İcra Dosyaları927
5- Ceza Dosyaları928
6- Otel Kayıtları929
7- Tahsil Makbuzları929
8- Pasaport Kayıtları929
9- Faturalar930
10- Davalının Beyanı930
a. Görülmekte Olan Davada Beyan930
b. Başka Davada Beyan931
11- Diğer İspat Araçları931

III. RET KARARININ KESİNLEŞMESİNDEN SONRA
 ÜÇ YIL GEÇMELİDİR932

A- Salt Fiili Ayrılık932

B- Dayanak Ret Kararının Kesinleşmesinden Sonra Üç Yıl 
Geçmişse933

C- Dayanak  Ret Kararının Kesinleşmesinden Sonra Üç Yıl 
Geçmemişse934

IV. USUL935

A- Davanın Tarafları935

B- Birden Fazla Sebeple Dava Açılması935

C- Kusur Araştırması Boşanma Kararı İçin Gerekmez937

D- Kusur Araştırması Boşanmanın Eki İstekler İçin Gerekir938

E- Davanın Konusuz Kalması939

F- Yargılama Gideri940

G- Ayrılık Kararı Kural Olarak Verilemez940

H- Anlaşmalı Boşanma Yapılabilir941

I- Dava Eylemli Ayrılık (TMK m. 166/son) Açılmış Olmalıdır941

İ- Başka Sebeple Boşanma Kararı Verilemez942

J- Dayanak Davayı Açan Eş Kusurlu Kabul Edilir942

K- Nitelendirme Doğru Yapılmalıdır943

L-  Fiili Ayrılık Süresinde Gerçekleşen Kusurlu Davranışlar Dikkate
Alınır 943

DÖRDÜNCÜ KISIM
BOŞANMA DAVASININ KONUSU

& 24. DAVANIN BOŞANMAYA İLİŞKİN AÇILMASI (TMK m. 170 f. I)945

I. BOŞANMAYA VEYA AYRILIĞA KARAR VERİLEBİLİR946

II. BİRLİKTE EŞYA DAVASI AÇILMASI947

A-Aile Mahkemesi Görevlidir947

B-Boşanmanın Eki Değildir947

C-Mal Rejiminin Sona Ermesi Gerekli Değildir948

D-Nisbi Harcın Tamamlanması İçin Mehil Verilmelidir948

1- Harç Tamamlanırsa949
2- Harç Tamamlanmazsa950

E-Boşanma Davasından Tefrik Edilmesi Önerilir 950

F-Davanın Konusuz Kalması950

III. BİRLİKTE DEĞER ARTIŞ PAYI ALACAĞI DAVASI AÇILMASI951

A- Aile Mahkemesi Görevlidir951

B- Mal Rejiminin Sona Ermesi Gereklidir951

C- Boşanmanın Eki Değildir951

D- Nisbi Harcın Tamamlanması İçin Mehil Verilmelidir952

1- Harç Tamamlanırsa953
2- Harç Tamamlanmazsa953

E- Boşanma Davasından Tefrik Edilmelidir953

F- Boşanma Davasının Sonucu Beklenmelidir954

1- Mal Rejimi Sonlanırsa954
2- Mal Rejimi Sonlanmazsa995

IV. BİRLİKTE KATILMA ALACAĞI DAVASI AÇILMASI955

A- Aile Mahkemesi Görevlidir955

B- Mal Rejiminin Sona Ermesi Gereklidir955

C- Boşanmanın Eki Değildir955

D- Nisbi Harcın Tamamlanması İçin Mehil Verilmelidir956

1- Harç Tamamlanırsa957
2- Harç Tamamlanmazsa957

E- Boşanma Davasından Tefrik Edilmelidir957

F- Boşanma Davasının Sonucu Beklenmelidir957

1- Mal Rejimi Sonlanırsa958
2- Mal Rejimi Sonlanmazsa958

V. BİRLİKTE AYRILIK YA DA BOŞANMA DAVASININ AÇILMASI958

A- Boşanma Davası Varken Ayrılık Davası Açılması958

1- Ayrılık Davasının Aynı Eş Tarafından Açılması958
2- Ayrılık Davasının Farklı Eş Tarafından Açılması959

B- Boşanma Davası Varken Karşı Dava Olarak Ayrılık Davası Açılması960

C- Ayrılık Davası Varken Boşanma Davası Açılması960

1- Boşanma Davasının Aynı Eş Tarafından Açılması960
2- Boşanma Davasının Farklı Eş Tarafından Açılması961

D- Ayrılık Davası Varken Karşı Dava Olarak Boşanma Davası Açılması962

VI. BİRLİKTE  DİĞER DAVALARIN AÇILMASI962

A- Başvurma Harcı Dava Dilekçesindeki Bütün İstekleri Kapsar962

B- Boşanmanın Eki Olmayan İstekler Ayrıca Harca Tabidir962

C- Eksik Harcın Tamamlanması İçin Mehil Verilmelidir963

1- Eksik Harç Tamamlanmaz İse963
2- Eksik Harç Tamamlanırsa964
a. İstek Aile Mahkemesinin Görev Kapsamında İse964

aa. Tefrik Kararının Zorunlu Olmadığı Davalar964

bb. Tefrik Kararının Zorunlu Olduğu Davalar964

b. İstek Aile Mahkemesinin Görev Kapsamında Değilse965

D- Dava Dilekçesi Dışında Gerçekleşen İstekler965

1- Dava Olarak Nitelendirilemez965
2- Sonradan Alınan Nisbi Harç İsteği Davaya Dönüştürmez965
3- Karar Verilmesine Yer Olmadığına Karar Verilmelidir965
4- Kesin Hüküm Oluşturacak Şekilde Karar Verilmemelidir966

VII. DAVANIN KONUSUZ KALMASI966

A- Temyiz Edilmeyen Diğer Boşanma Kararı Davayı Konusuz Bırakır (TMK m. 161-184)966

B- Kesinleşen Boşanma Kararı Davayı Konusuz Bırakır
(TMK m. 161-184)968

C- Kesinleşen Evlenmenin İptali Davayı Konusuz Bırakır
(TMK m. 145-160)969

D- Eşlerden Birinin Ölümü Davayı Konusuz Bırakır  (TMK m. 28 f. I)969

1- Davacının Ölümü969
a. Davacının Karardan Önce Ölümü969
b. Davacının Temyiz Aşamasında Ölümü969
c. Davacının Karar Düzeltme Aşamasında Ölümü970
d. Davacı Mirasçılarının Davaya Devam Etmesi
(TMK m. 181 f. II)971
2- Davalının Ölümü972
a. Davalının Karardan Önce Ölümü972
b. Davalının Temyiz Aşamasında Ölümü972
c. Davalının Karar Düzeltme Aşamasında Ölümü972
d. Davalı Mirasçılarının Davaya Devam Etmesi
(TMK m. 181 f. II)973

E- Tanıma-Tenfiz Kararı Davayı Konusuz Bırakır973

1- Boşanma İstemi Konusuz Kalır973
2- Boşanmanın Eki İstemler İncelenir973
3- Bekletici Sorun Yapılmalıdır974

F- Evliliğin Fesih Kararıyla Sonlanması Davayı Konusuz Bırakır
(TMK m. 32 f. I, 131)974

1- Gaiplik Kararı İle Eş Ölmüş Gibi Kabul Edilir (TMK m. 35)976
2- Gaiplik Kararı Evliliği Ortadan Kaldırmaz977
3- Gaiplik Kararı Alan Fesih Kararı Almayabilir977
4- Evliliğin Feshi Kararı Evliliği Ortadan Kaldırır978
5- Evliliğin Feshi Kararı Alan Eş Yeniden Evlenebilir978
a. Fesih Kararı Almadan Yeniden Evlenme (TMK m. 145 b. 1)978
b. Fesih Kararı Aldıktan Sonra Yeniden Evlenme
(TMK m. 131 f. 1)979

G- Evliliğin Ölüm Karinesiyle Sonlanması Davayı Konusuz Bırakır
(TMK m. 31, 44 f. I)979

H- Evliliğin De Facto Cinsiyet Değiştirmeyle Sonlanması Davayı
Konusuz Bırakır979

I- Davanın Konusuz Kalmasının Sonuçları980

1- Nüfus Kaydı İncelenmelidir980
2- Diğer Boşanma Davasının Sonucu Araştırılmalıdır980
3- Karar Verilmeyerek Dava Konusuz Bırakılmaz 980
4- Yargılama Gideri Aleyhine Karar Verilebilecek Olana Yüklenir (HMK m. 331 f. I)981
5- Hüküm Verilemez982
6- Davanın Konusu Kalmadığı Açıklanarak Davaya Son Verilir983
7- Maddi Hataya Dayalı Temyiz ve Karar Düzeltme Kararı Kaldırılabilir983
8- Varsa Protokol Değerlendirilmelidir984
9- Maddi Tazminat Talebinin Karara Bağlanmasına Engel Değildir984
10- Manevi Tazminat Talebi İçin Görevsizlik Kararı Verilmesi
Gerekir984

& 25. DAVANIN AYRILIĞA İLİŞKİN AÇILMASI (TMK m. 170 f. II)986

I. AYRILIK KARARI VERİLMESİ (TMK m. 171)987

A- Boşanma Sebepleri Gerçekleşmelidir987

1- Boşanma Davası Elverişli Olmalıdır987
2- Boşanma Sebepleri Gerçekleşmişse Ayrılık Kararı Verilebilir988
a. Boşanma Sebebi Yaratan Olaylar İspatlanmış Olmalıdır988
b. Boşanma Sebebi Yaratan Olaylar Hoşgörü İle Karşılanmamış Olmalıdır988
c. Boşanma Sebebi Yaratan Davalının Az Kusurlu Olması
(TMK m. 166 f. II) Yeterli Olabilir990
3- Boşanma Sebepleri Gerçekleşmemişse Dava Reddedilmelidir990
4- Boşanma Kararı Verilmemelidir991

B- Ortak Hayatın Yeniden Kurulması Olasılığı Bulunmalıdır992

1- Olasılık Konusunda Dava Türü Dikkate Alınmalıdır993
2- Olasılık Konusunda Delil Bulunmalıdır993
3- Olasılık Sebepleri Açıkça Gösterilmelidir994
4- Olasılığı Ortadan Kaldıran Sebepler Bulunmamalıdır994
a. Olaylardan Sonra Uzun Süren Ayrılık995
b. Olayların Yoğunluğu995
c. Olayların Ağırlığı996
5- Olasılık Konusunda Gerekirse Uzman Görüşü Alınmalıdır998

C- Ayrılık Süresi Kanuna Uygun Şekilde Belirlenmelidir998

1- Sürenin Başlangıcı ve Sonu998
a. Sürenin Başlangıcı998
b. Sürenin Sonu999
2- Sürenin Niteliği999
a. Hesaplaşma Süresi999
b. Düzeltme Süresi999
c. Dinginlik Süresi1000
3- Sürenin Uzatılabilirliği1000

II.  AYRILIK  KARARININ SONUÇLARI1000

A- Kendiliğinden Oluşan Sonuçları1000

1- Birlikte Yaşama Yükümlülüğü Sona Erer (TMK m. 185 f. III)1000
2- Diğer Yükümlülükler Devam Eder (TMK m. 185 f. II- III)1001
a. Birliğin Mutluluğunu Sağlama Yükümlülüğü Devam Eder (TMK m. 185 f. II)1001
b. Çocuklara Özen Yükümlülüğü Devam Eder
(TMK m. 185 f. II)1001
c. Sadık Kalma Yükümlülüğü Devam Eder
(TMK m. 185 f. III)1001
d. Yardım Yükümlülüğü Devam Eder (TMK m. 185 f. III)1002
e. Birliğin Giderlerine Katılma Yükümlülüğü Devam Eder
(TMK m. 186 f. III)1002
f. Meslek veya İş Seçiminde Özen Yükümlülüğü Devam Eder (TMK m. 192)1002
3- Kadın, Kocasının Soyadını Kullanmaya Devam Eder1003
4- Ayrılık Esnasında Eşlerden Biri Ölürse Diğeri Onun Mirasçısı
Olur1003
5- Ayrılık Süresi İçinde Doğan Çocuklar Evlilik İçi Doğum Sayılır1003
6- Evlilik Birliğinin Temsili Son Bulur (TMK m. 188 f. I)1003
7- Evlilik Statüsü Devam Eder1004

B- Mahkeme Kararıyla Oluşan Sonuçları1004

1- Hâkim Sözleşmeyle Kabul Edilmiş Olan Mal Rejiminin Kaldırılmasına Karar Verebilir (TMK m. 180)1004
2-Hâkim Velâyeti Eşlerden Birine Verebilir (TMK m. 336 f. II)1004
3- Hâkim Velâyetin Kaldırılmasına Karar Verebilir (TMK m. 348)1006
4- Hâkim Kişisel İlişkileri Düzenler (TMK m. 182 f. I)1006
5- Velâyetin Kullanılması Kendisine Verilmeyen Eşin Çocuğun Bakım ve Eğitim Giderlerine Katılımı Belirlenir (TMK m. 182 f. II)1006

C- Talep İle Oluşan Sonuçları1007

1- Eşlerden Birinin İstemi Üzerine Birinin Diğerine Yapacağı Parasal Katkı Belirlenir (TMK m. 197 f. II)1007
2- Eşlerden Birinin İstemi Üzerine Konut ve Ev Eşyasından Yararlanmaya İlişkin Önlemler Belirlenir (TMK m. 197 f. II)1007
3- Eşlerden Birinin İstemi Üzerine Eşlerin Mallarının Yönetimine İlişkin Önlemler Belirlenir (TMK m. 197 f. II)1007
4- Eşlerden Birinin İstemi Üzerine Alınan Önlemlerin
Değiştirilmesi1008

III.  AYRILIĞIN SONA ERMESİ1008

A- Eşlerin Barışması Sebebiyle 1008

B- Ayrılık Süresinin Dolması Sebebiyle1008

IV. AYRILIK KARARINA DAYALI BOŞANMA DAVASI (TMK m. 172)1009

A- Kavram1009

1- Ayrılık Kararına Dayalı Boşanma Davası1009
2- Ayrılıktan Sonra Bağımsız Açılan Boşanma Davası1010

B- Dava Açma Hakkı1011

& 26.  DAVANIN EVLENMENİN İPTALİNE İLİŞKİN AÇILMASI1012

I- SADECE EVLENMENİN İPTALİ İSTENEBİLİR1012

II-EVLENMENİN İPTALİ OLMAZSA BOŞANMA İSTENEBİLİR1015

BEŞİNCİ KISIM
BOŞANMA DAVALARINDA GEÇİCİ ÖNLEMLER

BİRİNCİ BÖLÜM
EŞLERE İLİŞKİN GEÇİCİ ÖNLEMLER

 

& 27.EŞLERE İLİŞKİN GEÇİCİ ÖNLEMLERİN
SINIFLANDIRILMASI1017

I. GENEL OLARAK1017

II. SINIFLAMA1018

A-Eşlerin Barınmasına İlişkin Geçici Önlemler 1018

B-Eşlerin Mallarının Yönetimine  İlişkin Geçici Önlemler1018

C-Eşlerin Geçimine  İlişkin Geçici Önlemler1018

D-Eşlere İlişkin Diğer Geçici Önlemler1019

III. TEMEL ÖZELLİKLERİ1020

A- Her Zaman İstenebilir1020

B- Kendiliğinden Alınır1020

C- Uyuşmazlık Konusu Hakkında Alınabilir1021

D- Tek Başına Kanun Yoluna Başvuru Mümkün Değildir1021

1- Tek Başına İstinafı Mümkün Değildir1021
2- Tek Başına Temyizi Mümkün Değildir1022

E- Kararın Kesinleşmesiyle Kendiliğinden Ortadan Kalkar1023

F- Kusurlu Olmak Engel Değildir1023

G- Evlilik Dışı Birliktelik Varsa Uygulanmaz1024

1- Başkası İle Yaşanıyor Olmalıdır1025
2- Ekonomik Destek Bulunmalıdır 1025
3- Gereksinim  Destekle Sonlanmalıdır1026
4- Ekonomik Birlik Oluşmalıdır1027

H- Gerekliliği Ortadan Kalkarsa Kaldırılmasına Karar Verilebilir1027

& 28. EŞİN BARINMASI İÇİN GEÇİCİ ÖNLEM1028

I. GENEL OLARAK1028

II. BARINMA ÖNLEMİNİN ÖZELLİKLERİ1028

A- Önlem Boşanma Davası İle Sınırlı Alınabilir1028

B- Önlem Kararında Değişiklik Yapılabilir1029

C- Önlem Konusunda Araştırma Yapılmalıdır1029

1-Eş ve Çocukların Oturduğu Yer Araştırılmalıdır1029
2-Mülkiyetin Kime Ait Olduğu Araştırılmalıdır1031

D- Önlem Ev Eşyasına İlişkin Alınabilir1030

E- Önlem Şerhe İlişkin Alınabilir1031

& 29. EŞİN MALLARININ YÖNETİMİ İÇİN GEÇİCİ ÖNLEM1033

I.   GENEL OLARAK 1033

II.  MAL REJİMLERİNE GÖRE EŞLERİN MALLARININ YÖNETİMİNE 
 İLİŞKİN GEÇİCİ ÖNLEMLER1034

A- Kural Mal Rejimine  Göre 1036

B- Mal Ayrılığı Rejimine Göre 1036

C- Paylaşmalı Mal Ayrılığı Rejimine  Göre 1036

D- Mal Ortaklığı Rejimine Göre 1037

& 30. EŞE İLİŞKİN DİĞER GEÇİCİ ÖNLEMLER1038

I.   GENEL OLARAK1038

II. YABANCI UNSURLU BOŞANMA DAVALARINDA GEÇİCİ 
 ÖNLEMLER1039

İKİNCİ BÖLÜM
ÇOCUKLARA İLİŞKİN GEÇİCİ ÖNLEMLER

& 31.  ÇOCUKLARA İLİŞKİN GEÇİCİ ÖNLEMLERİN SINIFLANDIRILMASI1042

I. GENEL OLARAK1042

II. SINIFLAMA1042

A-Çocuğun Bir Tarafın Himayesine Bırakılması1042

B-Çocukla Geçici Kişisel İlişki Kurulması1042

C-Çocuğa Geçici Tedbir Nafakası Verilmesi1043

D-Çocuk Mallarına Geçici Önlem Alınması1043

E-Çocuk Kaçırmada Önlem Alınması1043

III- TEK BAŞINA KANUN YOLUNA BAŞVURU MÜMKÜN DEĞİLDİR1043

A- Tek Başına İstinafı Mümkün Değildir1044

B- Tek Başına Temyizi Mümkün Değildir1044

IV. TEFHİM VEYA TEBLİĞ İLE ORTADAN KALKAR1045

& 32.  ÇOCUĞUN BİR TARAFIN HİMAYESİNE BIRAKILMASI 1046

I. GENEL OLARAK1046

II. ÖZELLİKLERİ1046

A- Velayetin Verilmesi Niteliğinde Değildir1046

B- Teslim Kararı İle Yetinilmelidir1047

C- İdari İşlemleri Kapsamamalıdır1047

& 33. ÇOCUKLA GEÇİCİ KİŞİSEL İLİŞKİ1048

I. GENEL OLARAK1048

A- Boşanma Davası Sebebiyle1048

B- Boşanma Davası Olmadan1048

II. ÖZELLİKLERİ1049

A- Kişisel İlişki Zedelenmemelidir1049

B- Çocuğun Yararı Öncelikli Olmalıdır1049

C- Kişisel İlişki Kurma Hakkı Reddedilebilir1049

D- Önlem Boşanma veya Ayrılık Davasına Bakan Mahkemece
Alınmalıdır1049

& 34. ÇOCUK MALLARINA GEÇİCİ ÖNLEM ALINMASI1051

I. GENEL OLARAK1051

II. ÖZELLİKLERİ1051

A- Yönetim Kayyıma Devredilebilir1051

B- Yönetim Konusunda Talimat Verilebilir1051

C- Malların Tevdi Edilmesine Karar Verilebilir1051

D- Güvence Gösterilmesi İstenebilir1052

E- Malların Sarfına Karar Verilebilir1052

G- Uygun Diğer Önlemler Alınabilir1052

ALTINCI KISIM
BOŞANMA KARARININ EŞLERLE İLGİLİ SONUÇLARI

BİRİNCİ BÖLÜM
EŞLERLE İLGİLİ KİŞİSEL SONUÇLARI

 

& 35. BOŞANMANIN EŞLERLE İLGİLİ KİŞİSEL SONUÇLARI1054

I. VATANDAŞLIK1055

II. ERGİNLİK1056

III. KAYIN HISIMLIĞI1058

IV. BOŞANAN KADININ SOYADI (TMK. m. 173)1058

A- Boşanma Öncesi Kadının Soyadı (TMK. m. 187)1058

1- Kadın Evlenmekle Kocasının Soyadını Alır1059
2- Evli Kadın Önceki Soyadını Kocasının Soyadı İle Birlikte Kullanabilir1060
3- Evli Kadın Sadece Bekârlık Soyadını Kullanabilir 1061
4- Önceki Soyadını Taşıyan Evli Kadın Daha Sonra Dilerse
"Sadece Eşinin Soyadını" Kullanabilir1073
a. Önceki Soyadını Birlikte Kullanan Kadın1073
b. Sadece Bekârlık Soyadını Kullanan Kadın1073

B-Boşanma Sonrası Kadının Soyadı (TMK. m. 173 f. I)1074

1- Evlenmeden Önce Bekâr İdiyse Soyadı (TMK. m. 173 f. I)1074
2- Evlenmeden Önce Dul İdiyse Soyadı (TMK. m. 173 f. I)1074
a. Kural Olarak1074
b. Evlenmeden Önce Dul Olup Bekârlık Soyadını Kullanması1074

C- Boşandığı Kocasının Soyadını Kullanması 1075

1- Kocanın Soyadını Kullanmaya İzin Verilmesi Davası
(TMK. m. 173 f. II)1075
a. Kocanın Soyadını Kullanmaya İzin Koşulları1075

aa. Usulüne Uygun Dava Açılmış Olmalıdır1075

bb. Kadın Eşin Menfaati Bulunmalıdır1077

cc. Erkek Eşe Zarar Vermemelidir1079

b. Kocanın Soyadını Kullanmaya İzin Usulü1079

aa. Görevli Mahkeme1079

bb. Erkek Eşe Husumet Yöneltilmelidir1080

cc. Erkek Eşin Kabulü1080

dd. Zamanaşımı1080

2- Kocanın Soyadını Kullanma İznini Kaldırma Davası
(TMK. m. 173 f. III)1082
a. Görevli Mahkeme1082
b. Dava Koca Tarafından Açılabilir1083
c. Dava Kadın Tarafından Açılabilir1083
d. Nüfus Müdürlüğü Temyiz Edemez1084
e. Deliller Toplanmalıdır1085

V. YENİDEN EVLENME OLANAĞI1085

A- Kadın Eş Yönünden Yeniden Evlenme Olanağı1085

1- Bekleme Süresi Geçmiş Olmalıdır1085
2- Bekleme Süresinde Nişanlanmaya Engel Yoktur1086
3- Bekleme Süresi Kesin Olmayan Evlenme Engelidir1086
4- Bekleme Süresinin Sona Ermesi1086
5- Bekleme Süresinin Kaldırılması1086
a. Kadının Önceki Evliliğinden Gebe Olmadığının
Anlaşılması1087
b. Evliliği Sona Eren Eşlerin Yeniden Birbiriyle Evlenmek İstemeleri1087

B- Erkek Eş Yönünden Yeniden Evlenme Olanağı1088

VI. CEBRÎ İCRA YOLUNA GİDİLEBİLMESİ1088

VII. ZAMANAŞIMININ İŞLEMEYE BAŞLAMASI1089

VIII. YASAL MİRASÇILIK SIFATININ KAYBI1089

IX. ATANMIŞ MİRASÇI VE VASİYET ALACAKLISI OLMA HAKKININ
 KAYBI1090

X. EŞLERİN MALLARININ TASFİYESİ1090

A- Malların Tasfiyesi1090

1- Boşanma Durumunda Malların Tasfiyesi1091
2- Ayrılık Durumunda Malların Tasfiyesi1091

B- Mal Rejimi Sözleşmesiyle Sağlanan Yararlar1092

XI. BOŞANMA KARARININ NÜFUSA BİLDİRİLMESİ1092

İKİNCİ BÖLÜM
EŞLERLE İLGİLİ MALİ SONUÇLARI

BİRİNCİ AYIRIM
EŞLERE MADDİ TAZMİNAT

& 36. EŞLERE MADDÎ TAZMİNAT1095

I. MADDÎ TAZMİNATTA KUSUR1096

A- Kusura İlişkin Esaslar1096

1- Usulüne Uygun Olarak Dayanılmayan Vakıalar Kusur Olarak Yüklenemez1096
2- Kusurların Neler Olduğu Açıkça Gösterilmelidir1096
3- Yabancı Mahkeme Kararı Tanıma ya da Tenfiz Edilmişse O Mahkemedeki Kusur Esas Alınacaktır1097
a. Kusur Belirlenmişse1097
b. Kusur Belirlenmemişse1098
4- Davadan Sonra Gerçekleşen Vakıalar Kusur Olarak
Yüklenemez1098
5- Dayanak Davayı Açan Eş Kusurlu Kabul Edilir1098

B- Maddî Tazminat İsteyen Kusursuz Ya Da Daha Az Kusurlu
Olmalıdır1099

1- Kusursuz Eş Maddî Tazminat Alabilir1099
2- Az Kusurlu Eş Maddî Tazminat Alabilir1099
3- Eşit Kusurlu Eş Maddî Tazminat Alamaz1100
4- Ağır Kusurlu Eş Maddî Tazminat Alamaz1100
5- Tam Kusurlu Eş Maddî Tazminat Alamaz1100
6- Akıl Hastası Eş Maddî Tazminat Alabilir1101

C- Maddî Tazminat İstenen Kusurlu Olmalıdır1101

1- Kesinleşmiş Boşanma Kararı Yoksa1102
2- Kesinleşmiş Boşanma Kararı Varsa1103
a. Türk Mahkemesinin Gerekçesi1104
b. Yabancı Mahkemenin Gerekçesi1104

II. ZARAR UNSURU  (MENFAAT ZEDELENMESİ)
 GERÇEKLEŞMELİDİR1106

A- Mevcut Menfaatler1106

B- Beklenen Menfaatler1107

C- Zarar Kapsamına Girmeyen Menfaatler1108

D- Zararın Belirlenmesi1109

1- Hâkim Tarafından Belirlenir1109
2- Gerekirse Bilirkişi İncelemesi Yaptırılabilir1109
3- Zedelenen Menfaat Belirlenir1109

III. NEDENSELLİK BAĞI GERÇEKLEŞMELİDİR1110

IV. HUKUKA AYKIRILIK GERÇEKLEŞMELİDİR1111

A- Hukuka Aykırılık Varsa1111

B- Hukuka Aykırılık Yoksa1112

V. BOŞANMANIN EKİ OLMAYAN MADDÎ TAZMİNAT İSTEKLERİ1112

A- Evlilik Birliği İle İlgili İstekler1113

1- Düğün Gideri İstemi1113
2- Nikah Gideri İstemi1113
3- Doğum Gideri İstemi1114
4- Evlilik Birliği İçin Yapılan Masraf İstemi1114
5- İşten Ayrılma Sebebiyle Tazminat İstemi1115
a. Harca Bağlıdır1115
b. Aile Mahkemesinin Görevi Kapsamında Değildir1116
c. Görevli Mahkeme Dava Değerine Göre Belirlenir1117
d. Kendi İsteği İle Ayrılan İsteyemez1117
6- İş Sebebiyle Tazminat İstemi1117
a. İşe Başlayamama Sebebiyle Tazminat İstemi1117
b. İşten Ayrılma Sebebiyle Tazminat İstemi1118
7- Miras Payının Alınma İstemi1119
8- Düğünde Takılan Para İstemi1119
9- Çeyiz Gideri İstemi1119
10- Başlık Parası İstemi1119

B- Evle İlgili İstekler1120

1- Eve Katkı Bedeli İstemi1120
2- Eve Taşınma Gideri İstemi1120
3- Ev Alma Vaadine Dayalı İstem1121
4- Eşya İstemi1121
5- Ziynet İstemi1122
6- Kira İstemi1122
7- Aile Konutunun Özgülenmesi İstemi1123

C- Borçla  İlgili İstekler1123

1- Ortak Borç Sebebiyle Alacak İstemi1123
2- Eşin Borcunu Ödeme Sebebiyle Alacak İstemi1123
3- Eşe Verilen Borç Sebebiyle Alacak İstemi1124
4- Kredi Kartı Borcu Sebebiyle Alacak İstemi1124
5- Eşin Yakınlarına Verilen Borç Sebebiyle Alacak İstemi1125
6- Eşin Yakınlarının Borcunu Ödeme Sebebiyle Alacak İstemi1125
7- Eşe Gönderilen Para Sebebiyle Alacak İstemi1126
8- Kredi Borcu Sebebiyle Alacak İstemi1126
a. Evlilik Öncesi Çekilen Kredi1126
b. Evlilik Sonrası Çekilen Kredi1127

D- Mal Rejimi İle İlgili İstekler1127

1- Katılma Alacağı İstemi1128
2- Katkı Payı İstemi1128
3- Kazanç Kaybı İstemi1129
4- Araç Bedeli İstemi1129
5- Para İstemi1130
6- İşyerine Katkı İstemi1131
7- Taşınmaz Devrine İlişkin İstem1131
8- Kredi Sebebiyle Alacak İstemi1131

E- Diğer İstekler1132

1- Muvazaa ve Tehdit  Sebebiyle Tapu Kaydının İptali1132
2- İrade Bozukluğu Sebebiyle Satış İptali1132
3- Hastane Giderleri1132
4- Ölünceye Kadar Bakma Akdinin İptali1133
5- Bedelli Askerlik Ödemesine Yönelik Alacak1133

VI. İSTEK BULUNMALIDIR1133

A- İstek Süresinde Olmalıdır1134

1- Boşanmadan Önceki Süre1134
a. Dilekçelerin Karşılıklı Verilmesi Sırasında 1134
b. Ön İnceleme Duruşmasında1136

aa. Karşı Taraf Gelmişse1136

bb. Karşı Taraf Gelmemişse1136

c. Tahkikat Aşamasında1136
d. Sözlü Yargılama Aşamasında1137
2- Boşanmadan Sonraki Süre (TMK m. 178)1138
3- Tenfizden Sonraki Süre1139

B- İstek Belirsiz Olmamalıdır1141

1- İsteğin Türünde Belirsizlik1141
2- İstek Konusu Para Biriminde Belirsizlik1141
3- İstek Miktarında Belirsizlik1142
4- İstek Anlatım Biçimi İle Anlaşılıyorsa1142

C- İstek Artırılamaz1142

D- İstek Yok İse Verilemez1142

E- İstenmediği Açıklanmışsa Verilemez1142

F- İstek Aşılamaz1144

G- İstek Karara Bağlanmalıdır1144

H- İstek Anlaşmalı Boşanmadan Sonra Yapılamaz 1144

1- Türk Mahkemesinde Anlaşmalı Boşanma1144
2- Yabancı Mahkemede Anlaşmalı Boşanma1145

I- İstek Taraflar İçin Yapılabilir1146

İ- İstek Koşulları Varsa Mirasçılara İntikal Edebilir1146

J- İstek Ayın Olarak Gerçekleşebilir1146

1- Tamamen Ayın Olarak İstenebilir1147
2- Kısmen Ayın Kısmen Para Olarak İstenebilir1147
3- Ayın Olarak İsteme Sebebi Açıklanmalıdır1147
4- Haklı ve Kabul Edilebilir Sebep Varsa İstenebilir1147
5- Ayın Olarak İstenilen Şeyin Bedeli Tespit Edilmelidir.1148

K- İstek Ayrı Dava İle Gerçekleşebilir1148

1- Karşı Dava İle İstek Gerçekleşebilir1148
2- Bağımsız Dava İle İstek Gerçekleşebilir1149

VII. EVLİLİK BİRLİĞİ BOŞANMA İLE SONA ERMİŞ OLMALIDIR1149

VIII. MADDÎ TAZMİNAT  KARARININ KAPSAMI1150

A- Maddî Tazminatın Ödenme Biçimi1150

1- Ödemeye Uygun Haller1150
a. Maddî Tazminat Toptan Ödenebilir1150
b. Maddî Tazminat İrat Biçiminde Ödenebilir1150
c. Maddî Tazminat Ayın Olarak Ödenebilir1151
2- Ödemeye Uygun Olmayan Haller 1151
a. Maddî Tazminat Anlaşma Yoksa Yabancı Para Olarak  Ödenemez1151
b. Maddî Tazminat Taksitle Ödenemez1151

B- Maddî Tazminatın Kesilmesi1152

C- Maddî Tazminatın Miktarı1153

1- Uygun Olarak Belirlenmelidir1153
a. Hakim Tarafından Belirlenir1153
b. Zararın Tamamının Karşılanması Zorunlu Değildir1154
c. Tarafların Kusur Durumu Değerlendirilir1154
d. Tarafların Ekonomik Durumu Değerlendirilir1154
e. Tarafların Sosyal Durumu Değerlendirilir1154
f. Tarafların Zedelenen Menfaatleri Değerlendirilir1154
g. Paranın Alım Gücü Değerlendirilir1155
h. Hakkaniyet İlkesi Değerlendirilir1155
2- İnfazda Duraksama Yaratmayacak Şekilde Belirlenmelidir1155
3- Bozma Kararı Varsa Amacına Uygun Belirlenmelidir1155
4- Koşulları Varsa Değiştirilebilir1155

D- Maddî Tazminatta Faiz1156

1- Maddî Tazminatta Faiz Başlangıcı1156
2- Boşanmadan Sonra İstenmişse Faiz1157
3- Maddî Tazminatta Faiz İstenmedi İse1157
4- Maddî Tazminatta Faiz Türü1158
5- Maddî Tazminatta Faiz İstemi Hakkında Karar Verilmelidir1158

E- Maddî Tazminatın Gelecek Yıllardaki Miktarın Kararlaştırılması1158

IX.  USUL HÜKÜMLERİ1159

A- Görevli Mahkeme1159

1- Boşanmanın Eki Niteliğindeki Davada1159
2- Boşanmanın Eki Niteliğinde Olmayan Davada1160
a. Taraflar Arasında Evlilik Varsa1160
b. Taraflar Arasında Evlilik Yoksa1160
3- Boşanma Kesinleştikten Sonra Açılan Davada1160
4- Borçlu Olmadığının Tespitinde1161

B- Yetkili Mahkeme1161

C- İstem TMK. m. 174 f. I Kapsamında İse Harç1162

1- Boşanma Davası İçinde İstenilmişse1162
2- Bağımsız Dava İle İstenilmişse1163
3- Boşanma Kesinleştikten Sonra İstenilmişse1164
4- Yabancı Mahkeme Kararı Tenfiz Edilmişse1165
5- Boşanma Hükmü Kesinleşmişse1165

D- Dava/Karşı Dava Dilekçesinde Yer Almayan TMK. m. 174 f. I Kapsamında Olmayan İstemler1165

1- Sadece Nisbi Harç Tamamlanmışsa1165
2- Hem Başvurma Harcı Hem Nisbi Harç Tamamlanmışsa1166

E- Diğer Usul Hükümleri1166

1- Feragat1166
a. Dava Dilekçesinde Feragat Edilebilir1166
b. Karardan Önce Feragat Edilebilir1167
c. İstinaf Aşamasında Feragat Edilebilir1167
d. Temyiz Aşamasında Feragat Edilebilir1168
e. Onaylanmayan Protokoldeki Beyan Feragat Sayılamaz1168
2- Hüküm Fıkrası1169
a. Hüküm Fıkrasında Yer Almalıdır1169
b. Duraksama Yaratılmamalıdır1169
c. Çelişkili Olmamalıdır1169
3- İptal1170
4- Islah 1170
5- Kesinlik1171
6- Geliri Olan Erkek Eş Lehine Verilmesi1172
7- Tavzih1172
8- Vekalet Ücreti1173
a. Boşanma Davası İçinde İstenilmişse1173
b. Bağımsız Dava İle İstenilmişse1174
c. Boşanma Kesinleştikten Sonra İstenilmişse1174
9- Yabancılık Unsuru1175
10- Zamanaşımı1175
11- Usuli Kazanılmış Hak1176
12- Boşanma Hükmü Kesinleşmeden İcra Takibine Konu Edilemez1176
13- Kabul1177
14- Bozma Sonrası Karar Verme1177
15- İhtiyati Tedbir1177

İKİNCİ AYIRIM
EŞLERE MANEVİ TAZMİNAT

& 37. EŞLERE MANEVÎ TAZMİNAT1179

I. MANEVÎ TAZMİNATTA KUSUR 1180

A- Kusura İlişkin Esaslar1180

1- Usulüne Uygun Olarak Dayanılmayan Vakıalar Kusur Olarak Yüklenemez1180
2- Kusurların Neler Olduğu Açıkça Gösterilmelidir1181
3- Yabancı Mahkeme Kararı Tanıma ya da Tenfiz Edilmişse O Mahkemedeki Kusur Esas Alınacaktır1181
a. Kusur Belirlenmişse1181
b. Kusur Belirlenmemişse1182
4- Davadan Sonra Gerçekleşen Vakıalar Kusur Olarak
Yüklenemez1182
5- Dayanak Davayı Açan Eş Kusurlu Kabul Edilir1183

B- Manevî Tazminat İsteyen Eş Kusursuz Ya Da Az Kusurlu Olmalıdır1183

1- Kusursuz Eş Manevî Tazminat Alabilir1184
2- Az Kusurlu Eş Manevî Tazminat Alabilir1184
3- Eşit Kusurlu Eş Manevî Tazminat Alamaz1185
4- Ağır Kusurlu Eş Manevî Tazminat Alamaz1185
5- Tam Kusurlu Eş Manevî Tazminat Alamaz1186
6- Akıl Hastası Eş Manevî Tazminat Alabilir1186

B- Manevî Tazminat İstenen Eş Daha Kusurlu Olmalıdır 1186

1- Kesinleşmiş Boşanma Kararı Yoksa1187
a. Genel Olarak1187
b. Akıl Hastalığından Kısıtlanandan Manevî Tazminat
İstenemez1187
c.  Akıl Hastalığından Kısıtlanmayandan Manevî Tazminat
İstenebilir1188
d. Dava Sebebi Yapılamayan Vakıalardan Dolayı Diğer Taraf Kusurlu Addedilemez1188
2- Kesinleşmiş Boşanma Kararı Varsa1188
a. Türk Mahkemesinin Gerekçesi1189
b. Yabancı Mahkemenin Gerekçesi1189

II. ZARAR UNSURU GERÇEKLEŞMELİDİR1192

A- Kişisel Değerler Zedelenmelidir1192

B- Kişisel Değerlerin Ağır Surette  Zedelenmesi Şart Değildir1193

C- Evlilik Kurulmadan Oluşan Olaylarla Zarar Unsuru Gerçekleşmez1194

D- Evliliğin Sonlanmasından  Sonra Oluşan Olaylarla Zarar Unsuru Gerçekleşmez1195

III. NEDENSELLİK BAĞI GERÇEKLEŞMELİDİR1195

A- Manevî Zarar Boşanmaya Sebebiyet Veren Olaylar Sebebiyle Gerçekleşmelidir1196

B- Manevî Zarara Sebebiyet Veren Eylem Eş Tarafından Yapılmış Olmalıdır1199

C- Manevî Zarara Sebebiyet Veren Eyleme Eşin Seyirci Kalması
Yeterlidir1200

IV. HUKUKA AYKIRILIK GERÇEKLEŞMELİDİR1200

A- Fizikî Kişiliğe Saldırıda Verilir 1201

1- Cinsel İlişki Kurulamadı İse Verilir1201
a. Cinsel İlişki Erkek Eşin Kusuru İle Kurulamamalıdır1201
b. Cinsel İlişki Kurulması İçin Makul Süre Geçmiş Olmalıdır1203
c. Cinsel İlişki Kurulmamasında Kadın Eşin Kusuru
Olmamalıdır1204
d. Cinsel İlişki Kurulmadığı Konusunda Çekişme
Bulunmamalıdır1204
2- Eşin Hastalığı İle İlgilenilmemişse Verilir1204
a. Ameliyatıyla İlgilenmemek1205
b. Tedavisiyle İlgilenmemek1205
c. Rahatsızlığıyla İlgilenmemek1206
3- Çocuğun Hastalığı İle İlgilenilmemişse Verilir1206
4- Kürtaja Zorlama Varsa Verilir1207
5- Fiziksel Şiddet Uygulanmışsa Verilir1207
6- Olağandışı Cinsel İlişkiye Zorlama Varsa Verilir1208
7- Cinsel İstismar Varsa Verilir1209

B- Manevî Kişiliğe Saldırıda Verilir1209

1- Sadakatsizlik Varsa Verilir1209
2- Eşini İstemediğini Söylemişse Verilir1211
3- Kovma Varsa Verilir1212
4- Hakaret Varsa Verilir1213
5- Sakatlanmasına Sebep Olduğu Eşini Terk Etmişse Verilir1214
6- Aşağılanma Varsa Verilir1214
a. Ekonomik Aşağılama Varsa Verilir1214
b. Fiziksel Aşağılama Varsa Verilir1215
c. Cinsel Aşağılama Varsa Verilir1215
d. Duygusal Aşağılama Varsa Verilir1215
e. Sosyal Aşağılama Varsa Verilir1215
7- Güven Sarsıcı Davranışlarda Bulunulmuşsa Verilir1216
8- Doğumla İlgilenilmemişse Verilir1216
9- Tehdit Varsa Verilir1217
10- Çocuğun Kendisinden Olmadığını Söylemişse Verilir1217
11- Kardeş Gibi Gördüğünü Söylemişse Verilir1217
12- Hamilelikle İlgilenilmemişse Verilir1217
13- Korkutma Varsa Verilir1218
14- Terke Zorlama Varsa Verilir1218
15- Eşini Sevmediğini Söylemişse Verilir1218

C- Sosyal Kişiliğe Saldırıda Verilir1219

1- Beddua Varsa Verilir1219
2- İftira Varsa Verilir1219
3- Suçlama Varsa Verilir1220
4- Ailesini İstememe Varsa Verilir1221
5- Dedikodu Çıkarma Varsa Verilir1221
6- İcra Takibine Maruz Bırakma Varsa Verilir1222
7- Düğün Yapılmamışsa Verilir1222
8- Kaba Şekilde Çağırma Varsa Verilir1222
9- Bağımlılık Derecesinde Kumar Oynayıp Ailesini Darlığa
Düşürmek1223
10- Bekar Arkadaşlarının Evde Yatılı Kalmasına İzin Vermek1223
11- Alacaklıların Takibine Maruz Bırakma Varsa Verilir1223
12- Borçlar Sebebiyle Haciz Gelmesi Varsa Verilir1223

D- Diğer Sebeplerle Kişiliğe Saldırıda Verilir1224

V. HUKUKA AYKIRILIK OLUŞMADIĞINDA VERİLEMEZ1224

A- Evlilik Birliği İle İlgili İstekler1224

1- Barışma Varsa Verilmez1224
2- Affedilme Varsa Verilmez1225
3- Hoşgörü Varsa Verilmez1225
4- Salt Boşanma Sebebiyle Verilmez1226
5- Dava Sırasındaki Savunmalar Sebebiyle Verilmez1226
6- Evlilik Birliği Görevlerini Yerine Getirmemede Verilmez1227
7- Olaydan Sonra Uzun Süre Birliktelik Sürmüşse Verilmez1228
8- Feragat Öncesi Olaylar Sebebiyle Verilmez1228
9- Aktarılan Olaylar Sebebiyle Verilmez1228
a. Tarafların Aktardığı Olaylar1229
b. Tanıkların Aktardığı Olaylar1229
10- Terk Sebebiyle Boşanma Davasında Verilmez1229
11- Çalışmama Sebebiyle Verilmez1230
12- Üçüncü Kişilerin Davranışı Sebebiyle Verilmez1230
13- Birlikte Yaşamadan Kaçınma Sebebiyle Verilmez1230
14- Kumar Oynama Sebebiyle Verilmez1231

B- Evle İlgili İstekler1231

1- Bağımsız Konut Açılmamışsa Verilmez1231
2- Eve Almama Sebebiyle Verilmez1232

C- Diğer Sebeplerle İlgili İstekler1232

VI. BOŞANMANIN EKİ OLMAYAN MANEVÎ TAZMİNAT İSTEKLERİ1232

A- Ortak Çocuğun Bozulan Ruhsal Durumu İçin İstek1233

B- Evlilik Gerçekleşmediği İçin Yapılan İstek1233

C- Çocukla Kişisel İlişki Kurulması Engellendiği İçin İstek1233

D- Kayın Hısımlarının Sözleri İçin İstek 1234

E- Diğerleri1234

VII. İSTEK BULUNMALIDIR1234

A- İstek Süresinde Olmalıdır1234

1- Boşanmadan Önceki Süre1234
a. Dilekçelerin Karşılıklı Verilmesi Sırasında 1235
b. Ön İnceleme Duruşmasında1236

aa. Karşı Taraf Gelmişse1236

bb. Karşı Taraf Gelmemişse1236

c. Tahkikat Aşamasında1236
d. Sözlü Yargılama Aşamasında1237
2- Boşanmadan Sonraki Süre (TMK m. 178)1238
3- Tenfizden Sonraki Süre1239

B- İstek Belirsiz Olmamalıdır1240

1- İsteğin Türünde Belirsizlik1241
2- İstek Konusu Para Biriminde Belirsizlik1241
3- İstek Miktarında Belirsizlik1242
4- İstek Anlatım Biçimi İle Anlaşılıyorsa1242

C- İstek Artırılamaz1242

D- İstek Yok İse Verilemez1244

E- İstenmediği Açıklanmışsa Verilemez1244

F- İstek Aşılamaz1245

G- İstek Karara Bağlanmalıdır1245

H- İstek Anlaşmalı Boşanmadan Sonra Yapılamaz1246

1- Türk Mahkemesinde Anlaşmalı Boşanma1246
2- Yabancı Mahkemede Anlaşmalı Boşanma1248

I- İstek Taraflar İçin Yapılabilir1248

İ- İstek Koşulları Varsa Mirasçılara İntikal Edebilir1249

J- İstek Ayrı Dava İle Gerçekleşebilir1249

1- Karşı Dava İle İstek Gerçekleşebilir1249
2- Bağımsız Dava İle İstek Gerçekleşebilir1250

K- İstek Boşanmadan Bağımsız Yapılabilir1250

VIII. EVLİLİK BİRLİĞİ  BOŞANMA İLE SONA ERMİŞ OLMALIDIR1250

IX. MANEVÎ TAZMİNAT KARARININ KAPSAMI1251

A- Manevî Tazminatın Miktarı1251

1- Kişilik Haklarına Yapılan Saldırının Niteliği Nazara
Alınmalıdır1252
2- Tarafların Ekonomik Durumu Nazara Alınmalıdır1252
3- Tarafların Sosyal Durumu Nazara Alınmalıdır1253
4- Zenginleşme Aracı Olmaması Nazara Alınmalıdır1253
5- Kusur Dağılımı Nazara Alınmalıdır1254
6- Bozma Kararının Amacı Dikkate Alınmalıdır1254

B- Manevî Tazminatın Ödenme Biçimi1254

1- Manevî Tazminat Toptan Ödenebilir1255
2- Manevî Tazminat İrat Biçiminde Ödenemez1255
3- Manevî Tazminat Ayın Olarak Ödenemez1255
4- Manevî Tazminat Anlaşma Yoksa Yabancı Para Olarak 
Ödenemez1256
5- Manevî Tazminat Taksitle Ödenemez1256

C- Manevî Tazminatta İndirim Sebebi1257

D- Manevî Tazminatta Faiz1257

1- Manevî Tazminatta Faiz İsteği Hakkında Karar Verilmelidir1257
2- Manevî Tazminatta İstek Yoksa Faiz Verilemez1257
3- Manevî Tazminatta Faiz İsteğinin Zamanı1257
4- Manevî Tazminatta Faiz Başlangıcı1257
5- Manevî Tazminatta Faiz Türü1259
6- Manevî Tazminatta Kesinleşme Varsa Faiz Verilemez1260

X. USUL HÜKÜMLERİ1260

A- Görevli Mahkeme 1260

1- Boşanmanın Eki Niteliğindeki Davada1260
2- Boşanmanın Eki Niteliğinde Olmayan Davada1261
a. Taraflar Arasında Evlilik Varsa1261
b. Taraflar Arasında Evlilik Yoksa1262
3- Boşanma Kesinleştikten Sonra Açılan Davada1263
a. Boşanmaya Sebebiyet Veren Vakıa Sebebiyle1263
b. Boşanmaya Sebebiyet Vermeyen Vakıa Sebebiyle1264
4- Borçlu Olmadığının Tespitinde1265

B- Yetkili Mahkeme1265

C- Harç1266

1- Manevî Tazminat İstemi TMK. m. 174 f. II Kapsamında İse
Harç1266
a. Boşanma Davası İçinde İstenilmişse1266
b. Bağımsız Dava İle İstenilmişse1267
c. Boşanma Kesinleştikten Sonra İstenilmişse1268
2- Manevî Tazminat İstemi TMK. m. 174 f. II Kapsamında Değil İse Harç1269
3- Yabancı Mahkeme Kararı Tenfiz Edilmişse Harç1269
4- Boşanma Hükmü Kesinleşmişse Harç1270

D- Diğer Usul Hükümleri1270

1- Feragat1270
a. Dava Dilekçesinde Feragat Edilebilir1270
b. Karardan Önce Feragat Edilebilir1271
c. İstinaf Aşamasında Feragat Edilebilir1272
d. Temyiz Aşamasında Feragat Edilebilir1272
e. Onaylanmayan Protokoldeki Beyan Feragat Sayılamaz1272
2- Hüküm Fıkrası1272
a. Hüküm Fıkrasında Yer Almalıdır1273
b. Duraksama Yaratılmamalıdır1273
c. Çelişkili Olmamalıdır1273
3- İptal1274
4- Islah 1274
5- Kesin Hüküm1275
6- Kanıtlama1275
7- Tavzih1276
8- Vekalet Ücreti1276
a. Boşanma Davası İçinde İstenilmişse1276
b. Bağımsız Dava İle İstenilmişse1278
c. Boşanma Kesinleştikten Sonra İstenilmişse1278
9- Yabancılık Unsuru1279
10- İsteyen Ölmüşse1279
11- İlgili Davanın Etkisi1280
a. Ceza Davasının Etkisi1280
b. Hukuk Davasının Etkisi1281
12- Zamanaşımı1281
13- Usulî Kazanılmış Hak1282
14- Boşanma Hükmü Kesinleşmeden İcra Takibine Konu Edilemez1282
15- Kabul1283
16- Bozma Sonrası Karar Verme1283
17- İhtiyati Tedbir1283

ÜÇÜNCÜ AYIRIM
ÖLÜME BAĞLI TASARRUFLARIN HÜKÜMSÜZ KALMASI

& 38. ÖLÜME BAĞLI TASARRUFLARIN HÜKÜMSÜZ KALMASI
(TMK m. 181)1284

I. GENEL OLARAK1284

A- 4721 Sayılı Kanun İle Başlayan Dönem1284

B- 22.4.2011-1.10.2011 Arası Dönem1285

C- 1.10.2011 Sonrası Dönem1287

II.KOŞULLARI1287

A- Boşanma Davası Sürdürülebilir Nitelikte Olmalıdır1288

1- Akıl Hastalığı Sebebiyle Boşanma Davasında1288
2- Anlaşmalı Boşanma Davasında1289
3- Eylemli Ayrılık Sebebiyle Boşanma Davasında1289

B- Eşlerden Biri Ölmüş Olmalıdır 1289

1- Eş Karardan Önce Öldü İse1290
2- Eş Karardan Sonra Kesinleşmeden Önce Öldü İse1290
a. Eşin Ölümü Temyiz Aşamasında Belirlenmişse1290
b. Eşin Ölümü Karar Düzeltme Aşamasında Belirlenmişse1291
3- Eş Davadan Önce Öldü İse1291
4- Sağ Kalan Davacı Eşin Davadan Feragati Sonuç Doğurmaz1291
5- Eşlerden Herhangi Biri Ölmüş Olabilir1291
a. Davacı Eş Ölmüş Olabilir1291
b. Davalı Eş Ölmüş Olabilir1291

C- Hükmün Boşanma Bölümü Kesinleşmemiş Olmalıdır1292

D- Ölen Eşin Mirasçıları Belirlenmelidir1292

1- Ölen Eşin Birinci Derece Mirasçıları1292
2- Ölen Eşin Altsoyu Yoksa1292
3- Ölen Eşin Evlilik Dışı Çocuğu1293
4- Ölen Eşin Evlatlığı ve Altsoyu1293
5- Atanmış Mirasçılar1293
6- Cenin1294

E- Mirasçılar Davaya Devam Ediyor Olmalıdır1294

1- Mirasçılar Davaya Devam Etmiyorlarsa1295
2- Mirasçılar Davaya Devam Ediyorlarsa1295
a. Davacı Eşin Mirasçıları Davaya Devam Ediyorlarsa1295
b. Davalı Eşin Mirasçıları Davaya Devam Ediyorlarsa1295
3-Boşanma Davası Daha Önce Usulsüz Açılmış İse1295
4- Mirasçı Olmayan Davaya Devam Edemez1296
5- Mirasçılar Davaya Fer’i Hükümlerden Devam Edemez1296
6- Mirasçılar Davayı Islah Edemez1296

F- Ölen Eşin Herhangi Bir Mirasçısı Davayı Sürdürebilir1297

1- Mirasçı Küçük İse1297
2- Ergin  Kişi Temsilci Atayabilecek Durumda Değilse1297
3- Vasiyeti Yerine Getirme Görevlisi Varsa1297
4- Mirasçı Gaip İse1298
5- Vasiyet Alacaklısı Varsa1298
6- Mirasçılar Bilinmiyorsa1299
7- Mirası Reddedenler Varsa1299
8- Vesayet Altındaki Kişi Varsa1299
9- Mirasçıya Yasal Danışman Atanmışsa1300
10- Mirasçı Mirastan Yoksun İse1300

G- Sağ Eşin Kusuru  İspatlanmış Olmalıdır1301

1- Boşanmaya Sebebiyet Verecek Kusur Kanıtlanmalıdır1301
a. Yeterli Kusur Kanıtlanmışsa1301
b. Yeterli Kusur Kanıtlanmamışsa1301
2- Mirasçılar Yeni Delil Gösteremez1302
3- Kusurun İspatlanması Bağımsız Bir Dava İle İstenilemez1302
4- Kusurun İspatlanması Tenfiz Davasında İstenilemez1302

H- Hüküm Doğru Kurulmalıdır1303

1- Boşanma Davası Hakkında “Karar Verilmesine Yer Olmadığına” Karar Verilmelidir1303
2- Boşanma Davası Hakkında Ret Kararı Verilmemelidir1303
3- Boşanma Kararı Verilmemelidir1303
4- Hüküm Kusur Tespitine İlişkin Olmalıdır1304
a. Sağ Eşin Kusurlu Olduğunun Tespitine Karar Verilebilir1304
b. Sağ Eşin Kusurlu Olmadığının Tespitine Karar Verilebilir1304
5- Kusurlu Sağ Eşin Yasal Mirasçı Olamayacağının Tespitine de
Karar Verilebilir1305
6- İstem Yoksa Boşanmanın Fer’î Sonuçlarına İlişkin Hüküm Kurulamaz1305

EKLER

KAVRAM DİZİNİ1307

ÖMER UĞUR GENÇCAN’IN YAŞAM ÖYKÜSÜ1375

ÖMER UĞUR GENÇCAN’IN ÇALIŞMALARINDAN “BİR KISMI”1377


 

Elinizdeki kitabın konusu olan boşanma, tazminat ve nafaka davalarını inceleyen Yargıtay İkinci Hukuk Dairesinde otuz iki yıldır (evet, otuz iki yıldır!) aralıksız görev yapıyorum. Binlerce boşanma dosyasını bizzat okudum ve binlerce boşanma ilamını bizzat yazdım.

Bu eser 2020'li yıllarda Türkiye Cumhuriyetinde toplumun yapısı ile dönemin boşanma sebeplerini bütün ayrıntılarıyla belgeleyen ve ileriki yıllarda bilimsel araştırma yapacak olanlar için sunulmuş sosyolojik ve tarihi bir belge başka bir deyişle boşanma vakıa kataloğu niteliğini de taşımaktadır.

ÖNEMLE BELİRTMEK İSTERİM Kİ;

1- Tedbir nafakası, iştirak nafakası ve yoksulluk nafakası konuları NAFAKA HUKUKU (Yetkin Yayınları, Ankara 2018) adlı kitabımda,

2- Velayet ve kişisel ilişki konuları VELAYET HUKUKU (Yetkin Yayınları, Ankara 2018) adlı kitabımda,

3- Boşanma davasında usul hükümleri BOŞANMA USUL HUKUKU (Yetkin Yayınları, Ankara 2019) adlı kitabımda,

4- Boşanma davasında kanun yolları konusu HUKUK DAVALARINDA İSTİNAF VE TEMYİZ UYGULAMASI (Yetkin Yayınları, Ankara 2018) adlı kitabımda,

5- Yabancı unsurlu boşanma davaları konusu MİLLETLERARASI AİLE VE USUL HUKUKU (Yetkin Yayınları, Ankara 2020) ayrıntılı olarak yer aldığından bu kitabım içinde ayrıca yer almamıştır.

Bilindiği üzere evlilik birliğinin sarsılmasında boşanma konusu davranışlar bu güne kadarki uygulama ile Yargıtay 2. Hukuk Dairesi (=Dairem) tarafından içtihatlar yoluyla belirlenmiştir. Aralıksız olarak otuz iki yıldır çalışmakta olduğum Yargıtay 2. Hukuk Dairesinde (=Dairemde) edindiğim deneyim ve birikim ile bütün boşanma sebeplerini eserin önceki baskılarında ilk kez sınıflandırmıştım. Bu sınıflandırma ile 4721 sayılı Türk Medenî Kanununda yapılmamış örneklendirmeyi kendim yaparak var olan boşluğu da naçizane doldurduğumu sanıyorum. Türk hukukunda hangi davranışların boşanma, tazminat ve nafaka sebebi olduğunu mümkün olduğunca içtihatlardan en azından birer örnek vermek suretiyle Yargıtay 2. Hukuk Dairesinin (=Dairemin) bakış açısını da bütün ayrıntılarıyla konuyla ilgilenen herkesin istifadesine sunmuş oldum.

Eserin her yeni baskısında sosyal hayatın ve insan davranışların gösterdiği değişime göre Yargıtay’ın olaylara bakışında oluşan değişiklikleri de anında yansıtmış oldum. Böylece Türk Yargıtay’ının görüşlerini en güncel şekilde sadece Türk okuyucular değil aynı zamanda dış ülkelerde bulunan pek çok araştırmacının da bilgisine sunmuş oldum. Bu eserde yer alan birçok içtihadın yabancı aile hukuk dergilerine tercüme edilerek yansıtıldığının da bilinmesini isterim.

Yargıtay’ın bütün kararları bıkmadan ve usanmadan otuz iki yıldır tarafımdan tek tek incelenerek EMSAL ÖZELLİĞİ TAŞIYANLAR değerlendirilip bilimsel açıklama içinde SİSTEMATİK BİR ŞEKİLDE kullanıldığı başka bir anlatımla anlamsız biçimde önünüze sıralanmadığı/yığılmadığı için bu eserin bir KİMSESİZ İÇTİHATLAR MEZARLIĞI olmadığının farkında olunmasını isterim.

Bu vesile ile hukukçu çevresine bugüne kadar düşüncelerimi açıklamama olanak sağlamış olanlardan aklıma geliveren;

Devlet kuruluşlarından;

Yargıtay, Adalet Bakanlığı, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu, Türkiye Adalet Akademisi, TBMM Adalet Komisyonu Başkanlığı, TBMM Kamu Denetçiliği Kurumu, İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü, TÜBİTAK, Diyanet İşleri Din İşleri Başkanlığı ile Başbakanlık Kadının Statüsü ve Sorunları Genel Müdürlüğüne,

Sivil toplum örgütlerinden;

UNİCEF, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP), İKÜ Ceza Hukuku Uygulama ve Araştırma Merkezi (CEHAMER), Türk Hukuk Kurumu, İstanbul Ticaret Üniversitesi Dış Ticaret Enstitüsü, Türk Demokrasi Vakfı, Avrupa Genç Hukukçular Derneği ELSA (The European Law Students' Assosiation), İstanbul Bilgi Üniversitesi İnsan Hakları Hukuku Uygulama ve Araştırma Merkezi, Raoul Wallenberg  İnsan Hakları ve İnsancıl Hukuk Enstitüsü,  Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu, Yoncalı Platformu, Aile Hukuku Derneği, Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Derneği (KEFE-DER), Aktif Kadın Çalışmaları Derneği (AKÇADER), Adalet Sistemi Uzmanları Derneği (ASUD), Yaşar Üniversitesi Hukuk Topluluğu, Mağdur Babalar Derneği, Annem Kadın ve Aile Derneği, Marmara Üniversitesi Hukuk ve Diplomasi Kulübü, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Kurgusal Duruşma Topluluğu, İzmir Arabulucular Derneği (İZARDER), Adalet Mensupları Dayanışma Vakfı, Marmara Üniversitesi Hukuk ve Diplomasi Kulübü, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Kurgusal Duruşma Topluluğu, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ceride-i Kantar Öğrenci Topluluğu, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukukta Kariyer Topluluğu ile Halkbank’ın  değerli yöneticilerine,

Hukuk fakültelerinden;

Akdeniz Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Hukuk Fakültesi,  Atılım Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Aydın Üniversitesi Hukuk Fakültesi, İnönü Üniversitesi Hukuk Fakültesi, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi, , Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi, İstanbul Kültür Üniversitesi Hukuk Fakültesi, İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi Hukuk Fakültesi, İstanbul Ticaret Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Özyeğin Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Turgut Özal Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Yaşar Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Hukuk Fakültesine

Barolardan;

Özellikle başta Türkiye Barolar Birliği olmak üzere  Adana Barosu, Adıyaman Barosu, Afyon Barosu, Aksaray Barosu, Amasya Barosu, Ankara Barosu, Antalya Barosu, Artvin Barosu, Aydın Barosu, Balıkesir Barosu, Bartın Barosu, Batman Barosu, Bingöl Barosu, Bolu Barosu, Burdur Barosu, Bursa Barosu, Çanakkale Barosu, Çorum Barosu, Denizli Barosu, Diyarbakır Barosu, Düzce Barosu, Edirne Barosu, Elazığ Barosu, Erzincan Barosu, Erzurum Barosu, Eskişehir Barosu, Gaziantep Barosu, Giresun Barosu, Hatay Barosu, Isparta Barosu, İstanbul Barosu, İzmir Barosu, Kahramanmaraş Barosu, Karabük Barosu, Karaman Barosu, Kars-Ardahan Barosu, Kastamonu Barosu, Kayseri Barosu, Kırıkkale Barosu, Kırklareli Barosu, Kırşehir Barosu, Kocaeli Barosu, Konya Barosu, Kütahya Barosu,  Malatya Barosu, Manisa Barosu, Mardin Barosu, Mersin Barosu, Muğla Barosu, Nevşehir Barosu, Niğde Barosu, Ordu Barosu, Osmaniye Barosu, Sakarya Barosu, Samsun Barosu, Sinop Barosu, Sivas Barosu, Şanlıurfa Barosu, Tekirdağ Barosu, Trabzon Barosu, Uşak Barosu, Van Barosu, Yozgat Barosu, Zonguldak Barosu’na,

Merkezlerden;

Türkiye Barolar Birliği Eğitim Merkezi, Ankara Barosu Eğitim Merkezi, Ankara Barosu İnsan Hakları Merkezi, Ankara Barosu Çocuk Hakları Merkezi, Ankara Barosu Kadın Hakları Merkezi, Ankara Barosu Gelincik Merkezi, Antalya Barosu Genç Avukatlar Meclisi, İstanbul Barosu Meslek İçi Eğitim Merkezi, İstanbul Barosu Staj Eğitim Merkezi ve İstanbul Barosu Bakırköy Bölge Temsilciliği’ne,

Konuşma metinlerimi yayınlayan;

Türkiye Barolar Birliği Kadın Hukuku Komisyonu (TÜBAKKOM), İstanbul Barosu Kadın Hakları Komisyonu, İstanbul Barosu Kadın Hakları Uygulama Merkezi, İzmir Barosu Dergisi Yayın Kurulu’na, makalelerimi yayınlayan Yargıtay Dergisi, Adalet Dergisi, Ankara Barosu Dergisi, İstanbul Barosu Dergisi, İzmir Barosu Dergisi, Bursa Barosu Dergisi, Manisa Barosu Dergisi, Kocaeli Barosu Dergisi, Osmaniye Barosu Dergisi, Giresun Barosu Dergisi ve Türkiye Noterler Birliği Hukuk Dergisi yöneticilerine,

Söyleşilerimi yayınlayan;

Güncel Hukuk Dergisi ve ZİGGURAT, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğrenci Topluluğu Dergisi yayın kuruluna,

Benimle televizyon programları yapan;

TRT Televizyonuna ve CNN Televizyonuna,

Ayrıca;

Saymayı unuttuğum diğer bütün tüzel kişiliklere kalbî teşekkürlerimi sunarım.

Bütün eserlerimin olduğu gibi bu eserimin de yayınlanmasına aracılık eden/emek veren Yetkin Yayınevinin bütün çalışanlarına ve özellikle sayın Muharrem Başer'e teşekkür ederim.

Hepinizi saygı ve dostluk ile selâmlarım

                                                                                                                    

       1 MAYIS 2020                                   Ömer Uğur GENÇCAN

    Çankaya-ANKARA                 YARGITAY 2. Hukuk Dairesi Başkanı

KAYNAKÇA

 

ABİK, Yıldız                                :    Kadının Soyadı ve Buna Bağlı Olarak Çocuğun Soyadı, Ankara-2005

AKGÜN, Zerrin                          :    Boşanma Hukuku, İstanbul 1949

AKINCI, Ziya;

GÖKYAYLA Cemile DEMİR:     Milletlerarası Aile Hukuku, İstanbul-2010

AKKAYA, Tolga                         : Medeni Usul Hukuk Bakımından Boşanma Davası, Ankara-2017

AKINTÜRK, Turgut                  :    Aile Hukuku, Ankara 2002

AKİPEK, Jale G.;

AKINTÜRK, Turgut                  :    Yeni Medeni Kanuna Uyarlanmış Başlangıç Hükümleri Kişiler Hukuku, İstanbul -2004

AKYÜZ, Emine                           :    Medeni Kanuna Göre Müşterek Hayatın Tatili, Ayrılık ve Boşanmada Çocuğun Korunması, Ankara-1983

AKYÜZ, Emine                           :    Çocuk Hukuku, Ankara-2010

ALKAN, Fatih                             :    Çocukla Kişisel İlişki Kurma Hakkı Bağlamında Devletin Pozitif Yükümlülükleri, İstanbul-2019

ARSEBÜK, Esat                          :    Aile  Hukuku, Ankara 1940

BİRSEN, Kemaleddin                :    Medeni Hukuk Dersleri, İstanbul-1966

BURCUOĞLU, Haluk               :    4721 Sayılı Türk Medeni Kanununun Boşanma Düzenlemesinin Eleştirisi ve Uygulamada Karşılaşılacak Sorunlar, Antalya Barosu Dergisi, Şubat-2004, Yıl:25, Sayı:5 s. 40 vd.

BÜYÜKTANIR, Burcu

G. Özcan                                       :    Çocuğun Kişilik Hakkı ve Çocuğun Kişilik Hakkının Hukuka Aykırı Fiillere Karşı Korunması, Ankara-2019

CEYLAN, Ebru                           :    Türk ve İsviçre Hukukunda Boşanmanın Hukuki Sonuçları, Galatasaray Üniversitesi Yayınları, Doktora Tezi, İstanbul-2006.

CİN, Halil                                     :    Eski Hukukumuzda Boşanma, Ankara 1976

ÇELİK, Berna Özcan                :    Genel Boşanma Sebebi Olarak Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması (Yüksek Lisans Tezi) Ankara-2015

DEDE, İsmail                               :    Türk Boşanma Hukukuna Farklı Bir Yaklaşım; Zina ve Haysiyetsiz Hayat Sürme Arasındaki Keskin Sınır, MÜHF-HAD, Prof. Dr. Bülent Tahiroğlu'na Armağan.

DURAL, Mustafa; ÖĞÜZ,

Tufan; GÜMÜŞ, Alper              :    Türk Özel Hukuku, Cilt III, Aile Hukuku, İstanbul-2005

DURAL, Mustafa;

ÖĞÜZ, Tufan                              :    Türk Özel Hukuku, Cilt II, Kişiler Hukuku, İstanbul-2004

DURSUN, Esra                            :    Türk Medeni Hukukunda Kadın ve Çocuğun Soyadı, İstanbul-2018

EGGER, August                          :    Aile Hukuku (Çev. Tahir Çağa) İstanbul 1943

ERSÖZ, Oğuz                              :    Türk Hukukunda Zina Sebebiyle Boşanma, İstanbul-2018

ERSÖZ, Oğuz                              :    4721 sayılı Türk Medeni Kanunu'nda Düzenlenen Boşanma          Sebeplerine Genel Bakış, TJSS, Yıl:3, Cilt:3, Sayı:5, s. 239

FEYZİOĞLU, Feyzi N.             :    Aile Hukuku, İstanbul 1986

GÜLER, Zeynep                         :    Türk Hukuku'nda Kadının Soyadına İlişkin Gelişmeler Çerçevesinde Çocuğun Soyadı, İstanbul-2019

GÜMÜŞ, Mustafa Alper            :    Teoride ve Uygulamada Evliliğin Genel Hükümleri ve Mal Rejimleri, İstanbul-2008.

GÜNAY, Buket                            :    Boşanmada Maddi ve Manevi Tazminat, Ankara-2019.

HAFIZOĞULLARI, Zeki         :    Zina Cürümleri, İstanbul 1983

HATEMİ,  Hüseyin-

SEROZAN, Rona                        :    Aile Hukuku, İstanbul 1993

İKİZLER, Metin                         :    Evlenmenin Hükümsüzlüğü, Ankara-2018

İNAN, Esra Günay                     :    Aile Hukukunda Geçici Hukuki Himaye Tedbirleri, Ankara-2018

KAHRAMAN, Süheyla              :    Türk Milletlerarası Hukukunda Ortak Velayet, İstanbul-2019

KANDİL, Seher                           :    Türk Hukukunda Terk Sebebiyle Boşanma, Ankara-2006

KASATURA, İlkay                     :    Alkol ve Arkadaşları, İstanbul-1995.

KILIÇOĞLU, Ahmet M.           :    Medenî Kanun’umuzun Aile-Miras-Eşya hukukuna Getirdiği Yenilikler, Ankara-2003

KILIÇOĞLU, Ahmet M.           :    Aile Hukuku, Ankara-2019

KÖPRÜLÜ, Bülent-

KANETİ, Selim                           :    Aile Hukuku, İstanbul 1985-1986

OĞUZMAN, Kemal-

DURAL, Mustafa                        :    Aile Hukuku, İstanbul 1994

OĞUZOĞLU, H.Cahit               :    Aile Hukuku, Ankara 1949

ÖZDEMİR, Nevzat                     :    Türk-İsviçre Hukukunda Anlaşmalı Boşanma, İstanbul-2003.

ÖZTAN, Bilge                             :    Aile Hukuku, Ankara 2005

ÖZTAN, Bilge                             :    "3444 sayılı Kanunla Getirilen Değişiklikten Sonra Medeni Kanunu'nun 134'ncü Maddesi" Prof. Dr. Haluk Tandoğan'ın Hatırasına Armağan, Ankara-1990, s. 111-137.

ÖZTÜRK, Necla                         : Milletlerarası Özel Hukukta Aile Kurma Amaçlı Evlilik Benzeri Yaşam Modelleri, Ankara-2016.

RUHİ, Ahmet Cemal                  :    Türk Hukukunda Boşanma, Boşanmanın Sonuçları, Ankara-2004

SAYMEN, Ferit Hakkı-

ELBİR, Halid Kemal                 :  Türk Medeni Hukuku, Aile Hukuku, İstanbul 1960

SCHWARZ, Andreas B.            :    Aile Hukuku (Çev. Bülent Davran), İstanbul 1946

SEROZAN, Rona                        :    Çocuk Hukuku, İstanbul-2005

ŞENER, Esat                                :    "Medeni Kanunun Boşanma Bölümünde Yapılan Değişiklikler" Türkiye Noterler Birliği Hukuk Dergisi, S. 70, Yıl 1991.

T.C. ADALET BAKANLIĞI: Tutanaklarla Türk Medenî Kanunu, Türk Medenî Kanununun Yürürlüğü ve Uygulama Şekli Hakkında Kanun Ankara-2002

TEKİN, Helin Neval                  :    Anlaşmalı Boşanma, Ankara-2019.

TEKİNAY, Selahattin Sulhi     :    Türk Aile Hukuku, İstanbul 1984

TÜRKÇE SÖZLÜK                   :    Atatürk, Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Türk Dil Kurumu, Ankara- 2005

TÜRK HUKUK LUGATI         :  Ankara 1991

VELİDEDEOĞLU,

Hıfzı Veldet                                  :  Türk Medeni Hukuku, Aile Hukuku, İstanbul 1965

ZEVKLİLER, Aydın                 :    Medeni Hukuk, Ankara 1997

ZEVKLİLER, Aydın,

HAVUTÇU, Ayşe                        :    Medeni Hukuk (Temel Bilgiler), Ankara-2004.

YALÇINKAYA, Namık-

KALELİ, Şakir                           :    Boşanma Hukuku, Ankara 1987

YASAN, Candan                          :  Milletlerarası Özel Hukukta Aynı Cinsiyetten Kişilerin Birliktelikleri, İstanbul-2013

 

YILMAZ, Canan                         :    Türk ve İsviçre Medeni Kanunlarına Göre Birlikte Yaşamaya Ara Verilmesi, Ankara-2016

YILMAZ, Ejder                          :    Hukuk Sözlüğü, Ankara-2002.

YÜCEL, Yeliz                              :    Türk Medeni Hukukunda Boşanma Halinde Velayet, Çocukla Kişisel İlişki Kurulması ve Çocuğun Soyadı, İstanbul-2018.

ZEVKLİLER, Aydın                 :    Medeni Hukuk, Ankara 1997

Yorum Yap

Lütfen yorum yazmak için oturum açın ya da kayıt olun.
İlgili Yayınlar