Türk Medeni Kanunu Yorumu

Yazar: Ömer Uğur GENÇCAN
Stok Durumu: Stokta var
500,00 TL

Adet

 
   0 yorum  |  Yorum Yap
Kitap Künyesi
Yazar Ömer Uğur GENÇCAN
Baskı Tarihi 2015/01
Boyut 16x24 cm (Standart Kitap Boyu)
Cilt Sert Kapak (İplik Dikiş)

ME252
Türk Medeni Kanunu Yorumu
Ömer Uğur GENÇCAN
2015/01 Baskı, 3 Cilt Toplan 3336 Sayfa Takımı
ISBN 978-975-464-910-9 (Tk)
       978-975-464-911-6 (1. Cilt)
       978-975-464-912-3 (2. Cilt) 
       978-975-464-913-0 (3. Cilt) 

4721 sayılı Türk Medenî Kanunu’nu belki de en kapsamlı şekilde inceleyen ve uygulayan Yargıtay İkinci Hukuk Dairesinde yirmi altı yıldır aralıksız görev yapıan Ömer Uğur GENÇCAN'nın, yayın önceliği verdiği diğer eserleri sebebiyle yayımlanması bugünü bulan, Türk Medenî Kanunu’nun bu güne kadar yayınlanan eserler içinde madde olarak en geniş kapsamlı bilimsel açıklama içeren, diğer bir deyişle en geniş yorumlayan ilk eserdir.

1. CİLT
(M. 1-184)

BAŞLANGIÇ
A. Hukukun uygulanması ve kaynakları 1 63
B. Hukukî ilişkilerin kapsamı
I. Dürüst davranma 2 88
II. İyiniyet 3 139
III. Hâkimin takdir yetkisi 4 147
C. Genel nitelikli hükümler 5 159
D. İspat kuralları
I. İspat yükü 6 162
II. Resmî belgelerle ispat 7 179

BİRİNCİ KİTAP
KİŞİLER HUKUKU

BİRİNCİ KISIM
GERÇEK KİŞİLER

BİRİNCİ BÖLÜM
KİŞİLİK

A. Genel olarak
I. Hak ehliyeti 8 189
II. Fiil ehliyeti
1. Kapsamı 9 196
Madde Sayfa
2. Koşulları
a. Genel olarak 10 202
b. Erginlik 11 203
c. Ergin kılınma 12 205
d. Ayırt etme gücü 13 209
III. Fiil ehliyetsizliği
1. Genel olarak 14 213
2. Ayırt etme gücünün bulunmaması 15 214
3. Ayırt etme gücüne sahip küçükler ve kısıtlılar 16 227
IV. Hısımlık
1. Kan hısımlığı 17 231
2. Kayın hısımlığı 18 236
V. Yerleşim yeri
1. Tanım 19 237
2. Yerleşim yerinin değiştirilmesi ve oturma yeri 20 246
3. Yasal yerleşim yeri 21 247
4. Kurumlarda bulunma 22 252
B. Kişiliğin korunması
I. Vazgeçme ve aşırı sınırlamaya karşı 23 255
II. Saldırıya karşı
1. İlke 24 258
2. Davalar 25 272
III. Ad üzerindeki hak
1. Adın korunması 26 296
2. Adın değiştirilmesi 27 305
C. Kişiliğin başlangıcı ve sonu
I. Doğum ve ölüm 28 310
II. Sağ olmanın ve ölümün ispatı
1. İspat yükü 29 313
2. İspat araçları
a. Genel olarak 30 318
b. Ölüm karinesi 31 323
III. Gaiplik kararı
1. Genel olarak 32 325
2. Yargılama usulü 33 334
3. İstemin düşmesi 34 337
4. Hükmü 35 338

İKİNCİ BÖLÜM
KİŞİSEL DURUM SİCİLİ

A. Genel olarak
I. Sicil 36 343
II. Görevliler 37 346
III. Sorumluluk 38 348
IV. Düzeltme
1. Genel olarak 39 350
2. Cinsiyet değişikliğinde 40 388
B. Doğum kütüğü
I. Bildirme 41 406
II. Doğum kütüğünde değişiklikler 42 410
C. Ölüm kütüğü
I. Ölümün bildirilmesi 43 413
II. Cesedi bulunamayan kişi 44 417
III. Gaiplik kararı 45 419
IV. Değişikliklerin kütüğe geçirilmesi 46 420

İKİNCİ KISIM
TÜZEL KİŞİLER

BİRİNCİ BÖLÜM
GENEL HÜKÜMLER
A. Tüzel kişilik 47 424
B. Hak ehliyeti 48 429
C. Fiil ehliyeti
I. Koşulu 49 441
II. Kullanılması 50 442
D. Yerleşim yeri 51 445
E. Kişiliğin sona ermesi
I. Sınırlı devam etme 52 446
II. Malvarlığının tasfiyesi 53 449
III. Malvarlığının özgülenmesi 54 450
F. Saklı hükümler 55 451

İKİNCİ BÖLÜM
DERNEKLER
A. Kuruluşu
I. Tanımı 56 453
Madde Sayfa
II. Dernek kurma hakkı 57 466
III. Tüzük 58 469
IV. Tüzel kişiliğin kazanılması
1. Kazanma anı 59 477
2. İnceleme 60 480
3. Dernek tüzüğünün ilânı 61 486
4. İlk genel kurul toplantısı 62 487
B. Üyelik
I. Kazanılması
1. Kural 63 488
2. Koşulları 64 489
II. Sona ermesi
1. Kendiliğinden 65 493
2. Çıkma ile 66 494
3. Çıkarılma ile 67 494
III. Kapsamı
1. Üyelerin hakları
a. Eşitlik ilkesi 68 497
b. Oy hakkı 69 499
2. Üyelerin yükümlülükleri
a. Ödenti verme borcu 70 500
b. Diğer yükümlülükler 71 503
C. Organlar
I. Genel olarak 72 504
II. Genel kurul
1. Niteliği ve oluşumu 73 505
2. Toplanması
a. Olağan toplantı 74 506
b. Olağanüstü toplantı 75 508
c. Toplantısız veya çağrısız alınan kararlar 76 513
3. Toplantıya çağrı 77 515
4. Toplantı yeri ve toplantı yeter sayısı 78 517
5. Toplantı usulü 79 520
6. Genel kurulun görev ve yetkileri 80 523
7. Genel kurul kararları
a. Karar yeter sayısı 81 530
b. Oy hakkından yoksunluk 82 533
c. Kararın iptali 83 534
Madde Sayfa
III. Yönetim kurulu
1. Oluşumu 84 544
2. Görevleri 85 547
IV. Denetim kurulu 86 556
D. Sona erme
I. Kendiliğinden 87 558
II. Genel kurul kararı ile 88 572
III. Mahkeme kararı ile 89 575
E. Derneklerin faaliyetleri
I. Genel olarak 90 587
II. Uluslararası faaliyet
1. Faaliyet serbestliği 91 604
2. Yabancı dernekler 92 605
III. Yabancıların dernek kurma hakkı 93 609
F. Derneklerin örgütlenmesi
I. Şube açmaları
1. Kuruluşu 94 611
2. Şubenin organları ve uygulanacak hükümler 95 613
II. Üst kuruluşlar kurmaları
1. Federasyon 96 614
2. Konfederasyon 97 617
3. Ortak hükümler 98 620
G. Dernek gelirleri 99 621
H. Saklı hükümler 100 626

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
VAKIFLAR
A. Kuruluşu
I. Tanımı 101 629
II. Kuruluş şekli 102 641
III. Temyiz ve iptal 103 644
IV. Tescil ve ilân 104 646
V. Mal ve hakların kazanılması ve sorumluluk 105 650
B. Vakıf senedi
I. İçeriği 106 650
II. Noksanlıklar 107 654
C. Mirasçıların ve alacaklıların dava hakkı 108 656
Madde Sayfa
D. Vakfın örgütü
I. Genel olarak 109 658
II. Çalıştırılanlara ve işçilere yardım vakfı 110 660
E. Denetim 111 663 111
F. Yönetimin, amacın ve malların değiştirilmesi
I. Yönetimin değiştirilmesi 112 665
II. Amacın ve malların değiştirilmesi 113 669
G. Yıllık rapor 114 672
H. Faaliyetten geçici alıkoyma 115 672
İ. Vakfın sona ermesi 116 674
J. Diğer hükümler 117 679
İKİNCİ KİTAP
AİLE HUKUKU
BİRİNCİ KISIM
EVLİLİK HUKUKU
BİRİNCİ BÖLÜM
EVLENME
BİRİNCİ AYIRIM
NİŞANLILIK
A. Nişanlanma 118 687
B. Nişanlılığın hükümleri
I. Dava hakkının bulunmaması 119 693
II. Nişanın bozulmasının sonuçları
1. Maddî tazminat 120 696
2. Manevî tazminat 121 700
III. Hediyelerin geri verilmesi 122 706
IV. Zamanaşımı 123 714
İKİNCİ AYIRIM
EVLENME EHLİYETİ VE ENGELLERİ
A. Ehliyetin koşulları
I. Yaş 124 715
II. Ayırt etme gücü 125 727
III. Yasal temsilcinin izni
1. Küçükler hakkında 126 728
Madde Sayfa
2. Kısıtlılar hakkında 127 730
3. Mahkemeye başvurma 128 731
B. Evlenme engelleri
I. Hısımlık 129 733
II. Önceki evlilik
1. Sona erdiğinin ispatı
a. Genel olarak 130 735
b. Gaiplik durumunda 131 736
2. Kadın için bekleme süresi 132 738
III. Akıl hastalığı 133 739
ÜÇÜNCÜ AYIRIM
EVLENME BAŞVURUSU VE TÖRENİ
A. Başvuru
I. Başvuru makamı 134 741
II. Şekli 135 748
III. Belgeler 136 750
IV. Başvurunun incelenmesi ve reddi 137 756
V. Redde itiraz ve yargılama usulü 138 759
B. Evlenme töreni ve tescil
I. Koşulları
1. Evlenme izni 139 762
2. Evlenmenin yapılamaması 140 763
II. Yapılışı
1. Tören yeri 141 763
2. Törenin şekli 142 772
3. Aile cüzdanı ve dinî tören 143 790
C. Yönetmelik 144 795
DÖRDÜNCÜ AYIRIM
BATIL OLAN EVLENMELER
A. Mutlak butlan
I. Sebepleri 145 804
II. Dava açma görevi ve hakkı 146 810
III. Dava hakkının sınırlanması veya kalkması 147 813
B. Nisbî butlan
I. Eşlerin dava hakkı
1. Ayırt etme gücünden geçici yoksunluk 148 819
Madde Sayfa
2. Yanılma 149 822
3. Aldatma 150 824
4. Korkutma 151 827
5. Hak düşürücü süre 152 832
II. Yasal temsilcinin dava hakkı 153 835
C. Butlanı gerektirmeyen sebepler
I. Bekleme süresine uymama 154 837
II. Şekil kurallarına uymama 155 838
D. Butlan kararı
I. Genel olarak 156 841
II. Sonuçları
1. Çocuklar yönünden 157 843
2. Eşler yönünden 158 845
E. Mirasçıların dava hakkı 159 858
F. Yetki ve yargılama usulü 160 865
İKİNCİ BÖLÜM
BOŞANMA
A. Boşanma sebepleri
I. Zina 161 877
II. Hayata kast, pek kötü veya onur kırıcı davranış 162 883
III. Suç işleme ve haysiyetsiz hayat sürme 163 890
IV. Terk 164 893
V. Akıl hastalığı 165 913
VI. Evlilik birliğinin sarsılması 166 917
B. Dava
I. Konusu 167 936
II. Yetki 168 937
III. Geçici önlemler 169 946
C. Karar
I. Boşanma veya ayrılık 170 953
II. Ayrılık süresi 171 956
III. Ayrılık süresinin bitimi 172 957
IV. Boşanan kadının kişisel durumu 173 959
V. Boşanmada tazminat ve nafaka
1. Maddî ve manevî tazminat 174 965
2. Yoksulluk nafakası 175 979
3. Tazminat ve nafakanın ödenme biçimi 176 986
Madde Sayfa
4. Yetki 177 997
5. Zamanaşımı 178 999
VI. Mal rejiminin tasfiyesi
1. Boşanma hâlinde 179 1004
2. Ayrılık hâlinde 180 1005
VII. Miras hakları 181 1006
VIII. Çocuklar bakımından ana ve babanın hakları
1. Hâkimin takdir yetkisi 182 1014
2. Durumun değişmesi 183 1034
D. Boşanmada yargılama usulü 184 1041
(2. CİLT)
(Md. 185-494)
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
EVLİLİĞİN GENEL HÜKÜMLERİ
A. Haklar ve yükümlülükler
I. Genel olarak 185 1097
II. Konutun seçimi, birliğin yönetimi ve giderlere katılma 186 1102
III. Kadının soyadı 187 1105
B. Birliğin temsili
I. Eşlerin temsil yetkisi 188 1108
II. Sorumluluk 189 1111
III. Temsil yetkisinin kaldırılması veya sınırlanması 190 1113
IV. Temsil yetkisinin geri verilmesi 191 1115
C. Eşlerin meslek ve işi 192 1116
D. Eşlerin hukukî işlemleri
I. Genel olarak 193 1120
II. Aile konutu 194 1121
E. Birliğin korunması
I. Genel olarak 195 1144
II. Eşler birlikte yaşarken 196 1154
III. Birlikte yaşamaya ara verilmesi 197 1159
IV. Borçlulara ait önlemler 198 1171
V. Tasarruf yetkisinin sınırlanması 199 1173
VI. Durumun değişmesi 200 1182
VII. Yetki 201 1185
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
EŞLER ARASINDAKİ MAL REJİMİ
BİRİNCİ AYIRIM
GENEL HÜKÜMLER
Madde Sayfa
A. Yasal mal rejimi 202 1187
B. Mal rejimi sözleşmesi
I. Sözleşmenin içeriği 203 1191
II. Sözleşme ehliyeti 204 1195
III. Sözleşmenin şekli 205 1198
C. Olağanüstü mal rejimi
I. Eşlerden birinin istemi ile
1. Karar 206 1200
2. Yetki 207 1204
3. Mal ayrılığına geçişten dönme 208 1205
II. Cebrî icra hâlinde
1. İflâsta 209 1207
2. Hacizde 210 1209
3. Eski rejime dönme 211 1212
III. Önceki rejimin tasfiyesi 212 1213
D. Alacaklıların korunması 213 1214
E. Mal rejiminin tasfiyesi davalarında yetki 214 1216
F. Bir eşin mallarının diğeri tarafından yönetimi 215 1218
G. Envanter 216 1221
H. Eşler arasındaki borçlar 217 1225
İKİNCİ AYIRIM
EDİNİLMİŞ MALLARA KATILMA
A. Mülkiyet
I. Kapsamı 218 1229
II. Edinilmiş mallar 219 1231
III. Kişisel mallar
1. Kanuna göre 220 1234
2. Sözleşmeye göre 221 1241
IV. İspat 222 1249
B. Yönetim, yararlanma ve tasarruf 223 1257
C. Üçüncü kişilere karşı sorumluluk 224 1261
D. Mal rejiminin sona ermesi ve tasfiye
I. Sona erme anı 225 1262
Madde Sayfa
II. Malların geri alınması ve borçlar
1. Genel olarak 226 1280
2. Değer artış payı 227 1289
III. Eşlerin paylarının hesaplanması
1. Kişisel malların ve edinilmiş malların ayrılması 228 1312
2. Eklenecek değerler 229 1317
3. Kişisel mallar ile edinilmiş mallar arasında
denkleştirme 230 1321
4. Artık değer 231 1324
IV. Değerin belirlenmesi
1. Sürüm değeri 232 1330
2. Gelir değeri
a. Genel olarak 233 1334
b. Özel hâller 234 1335
3. Değerlendirme anı 235 1336
V. Artık değere katılma
1. Kanuna göre 236 1341
2. Sözleşmeye göre
a. Genel olarak 237 1348
b. İptal, boşanma veya mahkeme kararıyla
mal ayrılığında 238 1350
VI. Katılma alacağının ve değer artış payının ödenmesi
1. Ödeme ve ertelenmesi 239 1351
2. Aile konutu ve ev eşyası 240 1354
3. Üçüncü kişilere karşı dava 241 1360
ÜÇÜNCÜ AYIRIM
MAL AYRILIĞI
A. Yönetim, yararlanma ve tasarruf 242 1365
B. Diğer hükümler 243 1366
DÖRDÜNCÜ AYIRIM
PAYLAŞMALI MAL AYRILIĞI
A. Yönetim, yararlanma ve tasarruf
I. Genel olarak 244 1370
II. İspat 245 1371
B. Borçlardan sorumluluk 246 1373
C. Mal rejiminin sona ermesi ve tasfiye
I. Sona erme anı 247 1373
Madde Sayfa
II. Malların geri alınması ve paylı malın verilmesi
1. Genel olarak 248 1374
2. Katkıdan doğan hak 249 1374
III. Aileye özgülenen mallar
1. Kural 250 1376
2. Paylaşmaya aykırı davranışlar 251 1377
3. Paylaştırma isteminin reddi 252 1377
4. Paylaştırma yöntemi 253 1378
IV. Aile konutu ve ev eşyası
1. İptal veya boşanma hâlinde 254 1378
2. Ölüm hâlinde 255 1381
BEŞİNCİ AYIRIM
MAL ORTAKLIĞI
A. Mülkiyet
I. Kapsamı 256 1382
II. Ortaklık malları
1. Genel mal ortaklığı 257 1384
2. Sınırlı mal ortaklığı
a. Edinilmiş mallarda ortaklık 258 1386
b. Diğer mal ortaklıkları 259 1387
III. Kişisel mallar 260 1388
IV. İspat 261 1389
B. Yönetim ve tasarruf
I. Ortaklık mallarında
1. Olağan yönetim 262 1389
2. Olağanüstü yönetim 263 1391
3. Ortaklık malları ile meslek veya sanat icrası 264 1391
4. Mirasın kabulü veya reddi 265 1392
5. Sorumluluk ve yönetim giderleri 266 1392
II. Kişisel mallar 267 1393
C. Üçüncü kişilere karşı sorumluluk
I. Ortaklık borçları 268 1393
II. Kişisel borçlar 269 1394
D. Eşler arasındaki borçlar 270 1395
E. Mal rejiminin sona ermesi ve tasfiye
I. Sona erme anı 271 1395
II. Kişisel mala ekleme 272 1396
III. Kişisel mal ile ortaklık malı arasındaki denkleştirme 273 1397
Madde Sayfa
IV. Değer artış payı 274 1398
V. Değer belirlenmesi 275 1398
VI. Paylaşma
1. Ölüm veya diğer bir mal rejiminin kabulü hâlinde 276 1398
2. Diğer hâllerde 277 1399
VII. Paylaşma usulü
1. Kişisel mallar 278 1401
2. Aile konutu ve ev eşyası 279 1402
3. Diğer malvarlığı değerleri 280 1403
4. Diğer paylaşma kuralları 281 1403
İKİNCİ KISIM
HISIMLIK
BİRİNCİ BÖLÜM
SOYBAĞININ KURULMASI
BİRİNCİ AYIRIM
GENEL HÜKÜMLER
A. Genel olarak soybağının kurulması 282 1406
B. Davada yetki ve yargılama usulü
I. Yetki 283 1411
II. Yargılama usulü 284 1412
İKİNCİ AYIRIM
KOCANIN BABALIĞI
A. Babalık karinesi 285 1420
B. Soybağının reddi
I. Dava hakkı 286 1423
II. İspat
1. Evlilik içinde ana rahmine düşme 287 1430
2. Evlenmeden önce veya ayrı yaşama sırasında
ana rahmine düşme 288 1435
III. Hak düşürücü süreler 289 1439
C. Karinelerin çakışması 290 1445
D. Diğer ilgililerin dava hakkı 291 1446
E. Sonradan evlenme
I. Koşulu 292 1453
II. Bildirim 293 1458
III. İtiraz ve iptal 294 1461
ÜÇÜNCÜ AYIRIM
TANIMA VE BABALIK HÜKMÜ
Madde Sayfa
A. Tanıma
I. Koşulları ve şekli 295 1464
II. Bildirim 296 1469
III. İptal davası
1. Tanıyanın dava hakkı 297 1471
2. İlgililerin dava hakkı
a. Genel olarak 298 1473
b. İspat yükü 299 1476
3. Hak düşürücü süreler 300 1478
B. Babalık hükmü
I. Dava hakkı 301 1482
II. Karine 302 1492
III. Hak düşürücü süreler 303 1494
IV. Ananın malî hakları 304 1501
DÖRDÜNCÜ AYIRIM
EVLÂT EDİNME
A. Küçüklerin evlât edinilmesi
I. Genel koşulları 305 1508
II. Birlikte evlât edinme 306 1511
III. Tek başına evlât edinme 307 1514
IV. Küçüğün rızası ve yaşı 308 1517
V. Ana ve babanın rızası
1. Şekil 309 1521
2. Zamanı 310 1524
3. Rızanın aranmaması
a. Koşulları 311 1526
b. Karar 312 1530
B. Erginlerin ve kısıtlıların evlât edinilmesi 313 1532
C. Hükümleri 314 1536
D. Şekil ve usul
I. Genel olarak 315 1545
II. Araştırma 316 1549
E. Evlâtlık ilişkisinin kaldırılması
I. Sebepleri
1. Rızanın bulunmaması 317 1554
Madde Sayfa
2. Diğer noksanlıklar 318 1556
II. Hak düşürücü süre 319 1564
F. Evlâtlık işlemlerinde aracılık 320 1566
BEŞİNCİ AYIRIM
SOYBAĞININ HÜKÜMLERİ
A. Soyadı 321 1567
B. Karşılıklı yükümlülükler 322 1571
C. Çocuk ile kişisel ilişki
I. Ana ve baba ile
1. Kural 323 1573
2. Sınırları 324 1580
II. Üçüncü kişiler ile 325 1582
III. Yetki 326 1591
D. Çocukların bakım ve eğitim giderlerini karşılama
I. Kapsamı 327 1594
II. Süresi 328 1599
III. Dava hakkı 329 1602
IV. Nafaka miktarının takdiri 330 1606
V. Durumun değişmesi 331 1609
VI. Geçici önlemler
1. Genel olarak 332 1610
2. Babalığın tespitinden önce 333 1611
VII. Güvence verilmesi 334 1613
ALTINCI AYIRIM
VELÂYET
A. Genel olarak
I. Koşullar 335 1616
II. Ana ve baba evli ise 336 1622
III. Ana ve baba evli değilse 337 1633
IV. Üvey çocuklar 338 1636
B. Velâyetin kapsamı
I. Genel olarak 339 1638
II. Eğitim 340 1644
III. Dinî eğitim 341 1646
IV. Çocuğun temsil edilmesi 342 1648
V. Çocuğun fiil ehliyeti 343 1651
Madde Sayfa
VI. Çocuğun aileyi temsil etmesi 344 1652
VII. Çocuk ile ana ve baba arasındaki hukukî işlemler 345 1653
C. Çocuğun korunması
I. Koruma önlemleri 346 1655
II. Çocukların yerleştirilmesi 347 1676
III. Velâyetin kaldırılması
1. Genel olarak 348 1679
2. Ana veya babanın yeniden evlenmesi hâlinde 349 1697
3. Velâyetin kaldırılması hâlinde ana ve babanın
yükümlülükleri 350 1707
IV. Durumun değişmesi 351 1709
YEDİNCİ AYIRIM
ÇOCUK MALLARI
A. Yönetim
I. Genel olarak 352 1712
II. Evlilik sona erince 353 1715
B. Kullanma hakkı 354 1718
C. Gelirlerin sarfı 355 1720
D. Çocuk mallarının kısmen sarfı 356 1721
E. Çocuğun serbest malları
I. Kazandırmalar 357 1727
II. Saklı pay 358 1728
III. Meslek veya sanat için verilen mal ve kişisel kazanç 359 1729
F. Çocuk mallarının korunması
I. Önlemler 360 1730
II. Yönetimin ana ve babadan alınması 361 1732
G. Yönetimin sona ermesi
I. Malların devri 362 1734
II. Ana ve babanın sorumluluğu 363 1736
İKİNCİ BÖLÜM
AİLE
BİRİNCİ AYIRIM
NAFAKA YÜKÜMLÜLÜĞÜ
A. Nafaka yükümlüleri 364 1740
B. Dava hakkı 365 1746
C. Korunmaya muhtaç kişiler 366 1748
İKİNCİ AYIRIM
EV DÜZENİ
Madde Sayfa
A. Koşulları 367 1749
B. Hükümleri
I. Ev düzeni ve gözetim 368 1752
II. Sorumluluk 369 1754
III. Altsoyun denkleştirme alacağı
1. Koşulları 370 1759
2. İstenmesi 371 1762
ÜÇÜNCÜ AYIRIM
AİLE MALLARI
A. Aile vakfı 372 1764
B. Aile malları ortaklığı
I. Oluşumu
1. Koşulları 373 1768
2. Şekil 374 1769
II. Süre 375 1770
III. Hükmü
1. Elbirliği ile işletme 376 1771
2. Yönetim ve temsil
a. Genel olarak 377 1772
b. Yöneticinin yetkisi 378 1772
3. Ortak mallar ve kişisel mallar 379 1773
IV. Ortaklığın sona ermesi
1. Sebepleri 380 1774
2. Fesih bildirimi, ödemeden aciz, evlenme 381 1775
3. Ölüm 382 1776
4. Paylaşma kuralları 383 1777
V. Kazanç paylı aile malları ortaklığı
1. Konusu 384 1777
2. Özel sona erdirme sebepleri 385 1779
C. Aile yurdu
I. Genel olarak 386 1780
II. Kurulması
1. Koşulları 387 1781
2. Usul ve şekil
a. İlân 388 1782
Madde Sayfa
b. Üçüncü kişilerin haklarının korunması 389 1783
c. Tapu kütüğüne şerh verilmesi 390 1785
III. Sonuçları
1. Tasarruf hakkının sınırlanması 391 1785
2. Kan hısımlarının aile yurduna alınması 392 1786
3. Malikin ödemede acze düşmesi 393 1787
IV. Sona ermesi
1. Malikin ölümü hâlinde 394 1788
2. Malikin sağlığında 395 1789
ÜÇÜNCÜ KISIM
VESAYET
BİRİNCİ BÖLÜM
VESAYET DÜZENİ
BİRİNCİ AYIRIM
VESAYET ORGANLARI
A. Genel olarak 396 1792
B. Vesayet daireleri
I. Kamu vesayeti 397 1794
II. Özel vesayet
1. Koşulları 398 1797
2. Kurulması 399 1799
3. Aile meclisi 400 1802
4. Güvence 401 1805
5. Sona ermesi 402 1806
C. Vasi ve kayyım 403 1807
İKİNCİ AYIRIM
VESAYETİ GEREKTİREN HÂLLER
A. Küçüklük 404 1810
B. Kısıtlama
I. Akıl hastalığı veya akıl zayıflığı 405 1817
II. Savurganlık, alkol veya uyuşturucu madde bağımlılığı,
kötü yaşama tarzı, kötü Yönetim 406 1826
III. Özgürlüğü bağlayıcı ceza 407 1835
IV. İstek üzerine 408 1839
Madde Sayfa
C. Usul
I. İlgilinin dinlenilmesi ve bilirkişi raporu 409 1845
II. İlân 410 1850
ÜÇÜNCÜ AYIRIM
YETKİ
A. Vesayet işlerinde yetki 411 1852
B. Yerleşim yerinin değişmesi 412 1859
DÖRDÜNCÜ AYIRIM
VASİNİN ATANMASI
A. Koşulları
I. Genel olarak 413 1863
II. Eşin ve hısımların önceliği 414 1867
III. İlgililerin isteği 415 1869
IV. Vasiliği kabul yükümlülüğü 416 1870
V. Vasilikten kaçınma sebepleri 417 1871
VI. Vasiliğe engel olan sebepler 418 1875
B. Atama usulü
I. Vasinin atanması 419 1879
II. Geçici önlemler 420 1892
III. Tebliğ ve ilân 421 1894
IV. Kaçınma ve itiraz
1. Usul 422 1896
2. Geçici görev 423 1903
3. Karar 424 1905
V. Görevin verilmesi 425 1908
BEŞİNCİ AYIRIM
KAYYIMLIK VE YASAL DANIŞMANLIK
A. Kayyımlığı gerektiren hâller
I. Temsil 426 1909
II. Yönetim
1. Kanun gereği 427 1915
2. İstek üzerine 428 1921
B. Yasal danışmanlık 429 1922
C. Yetki 430 1932
D. Usul 431 1934
ALTINCI AYIRIM
KORUMA AMACIYLA ÖZGÜRLÜĞÜN KISITLANMASI
Madde Sayfa
A. Koşulları 432 1956
B. Yetki 433 1961
C. Bildirim yükümlülüğü 434 1961
D. İtiraz 435 1962
E. Usul
I. Genel olarak 436 1963
II. Yargılama usulü 437 1967
İKİNCİ BÖLÜM
VESAYETİN YÜRÜTÜLMESİ
BİRİNCİ AYIRIM
VASİNİN GÖREVLERİ
A. Göreve başlama
I. Defter tutma 438 1968
II. Değerli şeylerin saklanması 439 1978
III. Taşınırların satılması 440 1980
IV. Paraların yatırılması
1. Yatırma zorunluluğu 441 1983
2. Yatırımların dönüştürülmesi 442 1985
V. Ticarî ve sınaî işletmeler 443 1985
VI. Taşınmazların satılması 444 1986
B. Özen ve temsil
I. Kişiye özen
1. Küçüklerde
a. Genel olarak 445 1993
b. Koruma amacıyla özgürlüğün kısıtlanması 446 1996
2. Kısıtlılarda 447 1997
II. Temsil
1. Genel olarak 448 1999
2. Yasak işlemler 449 2003
3. Vesayet altındaki kişinin görüşünün alınması 450 2006
4. Vesayet altındaki kişinin yapabileceği işler
a. Vasinin rızası 451 2009
b. Onamamanın sonucu 452 2012
5. Meslek veya sanat 453 2018
Madde Sayfa
C. Malvarlığının yönetilmesi
I. Yönetim ve hesap tutma yükümlülüğü 454 2019
II. Serbest mallar 455 2024
D. Görevin süresi 456 2024
E. Vasinin ücreti 457 2026
İKİNCİ AYIRIM
KAYYIMIN GÖREVLERİ
A. Kayyımın konumu 458 2029
B. Kayyımlığın kapsamı
I. Belli bir iş 459 2033
II. Malvarlığının yönetimi 460 2035
ÜÇÜNCÜ AYIRIM
VESAYET DAİRELERİNİN GÖREVLERİ
A. Şikâyet ve itiraz 461 2037
B. İzin
I. Vesayet makamından 462 2043
II. Denetim makamından 463 2086
C. Rapor ve hesapların incelenmesi 464 2096
D. İznin bulunmaması 465 2099
DÖRDÜNCÜ AYIRIM
VESAYET ORGANLARININ
SORUMLULUĞU
A. Özen yükümü 466 2101
B. Vasinin sorumluluğu 467 2103
C. Devletin sorumluluğu 468 2106
D. Görev ve yetki 469 2108
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
VESAYETİN SONA ERMESİ
BİRİNCİ AYIRIM
VESAYETİ GEREKTİREN HÂLLERİN
SONA ERMESİ
A. Küçüklerde 470 2111
B. Hükümlülerde 471 2113
Madde Sayfa
C. Diğer kısıtlılarda
I. Kaldırılması 472 2117
II. Usulü
1. İlân 473 2124
2. Akıl hastalığı veya akıl zayıflığında 474 2125
3. Savurganlık, alkol veya uyuşturucu madde bağımlılığı,
kötü yaşama tarzı, kötü yönetimde 475 2127
4. İstek üzerine kısıtlamada 476 2130
D. Kayyımlıkta ve yasal danışmanlıkta
I. Genel olarak 477 2132
II. İlân 478 2136
İKİNCİ AYIRIM
VASİLİK GÖREVİNİN SONA ERMESİ
A. Fiil ehliyetinin yitirilmesi ve ölüm 479 2137
B. Sürenin sona ermesi ve uzatılmaması
I. Sürenin dolması 480 2139
II. Engelin veya kaçınma sebebinin ortaya çıkması 481 2140
III. Göreve devam zorunluluğu 482 2142
C. Görevden alınma
I. Sebepleri 483 2143
II. Usulü
1. İstek üzerine veya re'sen 484 2145
2. Araştırma ve uyarı 485 2147
3. Geçici önlemler 486 2149
4. Diğer önlemler 487 2151
5. İtiraz 488 2152
ÜÇÜNCÜ AYIRIM
VESAYETİN SONA ERMESİNİN
SONUÇLARI
A. Kesin hesap ve malvarlığının teslimi 489 2156
B. Rapor ve hesabın incelenmesi 490 2159
C. Vasinin görevine son verilmesi 491 2163
D. Sorumluluk davasında zamanaşımı
I. Olağan zamanaşımı 492 2166
II. Olağanüstü zamanaşımı 493 2167
E. Vesayet altındaki kişinin alacağı 494 2168
(3. CİLT)
(Md. 495-1030)
ÜÇÜNCÜ KİTAP
MİRAS HUKUKU
BİRİNCİ KISIM
MİRASÇILAR
BİRİNCİ BÖLÜM
YASAL MİRASÇILAR
Madde Sayfa
A. Kan hısımları
I. Altsoy 495 2197
II. Ana ve baba 496 2201
III. Büyük ana ve büyük baba 497 2205
IV. Evlilik dışı hısımlar 498 2209
B. Sağ kalan eş 499 2211
C. Evlâtlık 500 2215
D. Devlet 501 2220
İKİNCİ BÖLÜM
ÖLÜME BAĞLI TASARRUFLAR
BİRİNCİ AYIRIM
TASARRUF EHLİYETİ
A. Ehliyet
I. Vasiyette 502 2225
II. Miras sözleşmesinde 503 2230
B. İrade sakatlığı 504 2231
İKİNCİ AYIRIM
TASARRUF ÖZGÜRLÜĞÜ
A. Tasarruf edilebilir kısım
I. Kapsamı 505 2234
II. Saklı pay 506 2235
III. Tasarruf edilebilir kısmın hesabı
1. Borçların indirilmesi 507 2238
Madde Sayfa
2. Sağlararası karşılıksız kazandırmalar 508 2242
3. Sigorta alacakları 509 2244
B. Mirasçılıktan çıkarma
I. Sebepleri 510 2245
II. Hükümleri 511 2249
III. İspat yükü 512 2253
IV. Borç ödemeden aciz sebebiyle mirasçılıktan çıkarma 513 2259
ÜÇÜNCÜ AYIRIM
ÖLÜME BAĞLI TASARRUFLARIN
ÇEŞİTLERİ
A. Genel olarak 514 2261
B. Koşullar ve yüklemeler 515 2264
C. Mirasçı atama 516 2268
D. Belirli mal bırakma
I. Konusu 517 2270
II. Teslim borcu 518 2273
III. Tereke ile ilgisi 519 2274
E. Yedek mirasçı atama 520 2276
F. Artmirasçı atama
I. Belirlenmesi 521 2278
II. Artmirasçıya geçiş 522 2279
III. Güvence 523 2280
IV. Hükümleri
1. Önmirasçı hakkında 524 2281
2. Artmirasçı hakkında 525 2284
G. Vakıf 526 2285
H. Miras sözleşmeleri
I. Olumlu miras sözleşmesi 527 2288
II. Mirastan feragat sözleşmesi
1. Kapsamı 528 2290
2. Hükümden düşmesi 529 2293
3. Tereke alacaklılarının hakları 530 2295

DÖRDÜNCÜ AYIRIM
ÖLÜME BAĞLI TASARRUFLARIN
ŞEKİLLERİ
Madde Sayfa
A. Vasiyet
I. Şekilleri
1. Genel olarak 531 2298
2. Resmî vasiyetname
a. Düzenlenmesi 532 2299
b. Memurun işlevi 533 2300
c. Tanıkların katılması 534 2306
d. Mirasbırakan tarafından okunmaksızın ve
imzalanmaksızın düzenleme 535 2310
e. Düzenlemeye katılma yasağı 536 2314
f. Vasiyetnamenin saklanması 537 2318
3. El yazılı vasiyetname 538 2319
4. Sözlü vasiyet
a. Son arzuları anlatma 539 2321
b. Belgeleme 540 2324
c. Hükümden düşme 541 2330
II. Vasiyetten dönme
1. Yeni vasiyetname ile 542 2331
2. Yok etme ile 543 2334
3. Sonraki tasarruflar 544 2336
B. Miras sözleşmesi
I. Şekli 545 2343
II. Ortadan kaldırılması
1. Sağlararasında
a. Sözleşme veya vasiyetname ile 546 2346
b. Sözleşmeden dönme yolu ile 547 2348
2. Mirasbırakandan önce ölme 548 2349
C. Tasarruf edilebilir kısmın daralması 549 2351
BEŞİNCİ AYIRIM
VASİYETİ YERİNE GETİRME
GÖREVLİSİ
A. Atanması
I. Atanma ve ehliyet 550 2352
II. Birden çok vasiyeti yerine getirme görevlisi 551 2356
Madde Sayfa
B. Görev ve yetkileri
I. Genel olarak 552 2357
II. Tereke malları üzerinde tasarruf 553 2359
C. Görevin sona ermesi 554 2361
D. Denetlenmesi 555 2362
E. Sorumluluğu 556 2363
ALTINCI AYIRIM
ÖLÜME BAĞLI TASARRUFLARIN
İPTALİ VE TENKİSİ
A. İptal davası
I. Sebepleri 557 2364
II. Dava hakkı 558 2375
III. Hak düşürücü süreler 559 2381
B. Tenkis davası
I. Koşulları
1. Genel olarak 560 2385
2. Saklı paylı mirasçılar lehine kazandırmalar 561 2395
3. Mirasçının alacaklılarının hakları 562 2402
II. Hükümleri
1. Genel olarak 563 2402
2. Bölünmez mal vasiyetinde 564 2405
3. Sağlararası kazandırmalar
a. Tenkise tâbi kazandırmalar 565 2407
b. Geri verme borcu 566 2416
4. Hayat sigortalarında 567 2417
5. İntifa hakkı veya irat bakımından 568 2420
6. Artmirasçı bakımından 569 2422
III. Tenkiste sıra 570 2423
IV. Hak düşürücü süreler 571 2425
YEDİNCİ AYIRIM
MİRAS SÖZLEŞMESİNDEN
DOĞAN DAVALAR
A. Mirasbırakanın sağlığında mallarını vermesi durumunda 572 2428
B. Mirastan feragat durumunda
I. Tenkis 573 2429
II. Geri verme 574 2429
İKİNCİ KISIM
MİRASIN GEÇMESİ
BİRİNCİ BÖLÜM
MİRASIN AÇILMASI
Madde Sayfa
A. Açılma ve değerlendirme anı 575 2432
B. Açılma yeri ve yetkili mahkeme 576 2434
C. Açılmanın hükümleri
I. Mirasa ehliyet
1.Hak ehliyeti 577 2436
2. Mirastan yoksunluk
a. Sebepleri 578 2438
b. Altsoya etkisi 579 2442
II. Sağ olmak
1. Mirasçı olarak 580 2443
2. Vasiyet alacaklısı olarak 581 2448
3. Cenin 582 2450
4. İleride doğacak çocuk 583 2451
D. Gaiplik
I. Gaibin mirası
1. Güvence karşılığı teslim 584 2452
2. Geri verme 585 2454
II. Gaibe düşen miras 586 2456
III. Gaibin hem mirasbırakan, hem mirasçı olması 587 2457
IV. Hazinenin istemi 588 2458
İKİNCİ BÖLÜM
MİRASIN GEÇMESİNİN SONUÇLARI
BİRİNCİ AYIRIM
KORUMA ÖNLEMLERİ
A. Genel olarak 589 2465
B. Defter tutma 590 2474
C. Mühürleme 591 2477
D. Terekenin resmen yönetilmesi
I. Genel olarak 592 2479
II. Görev, temsil ve sorumluluk 593 2481
III. Mirasçıların bilinmemesi 594 2485
Madde Sayfa
E. Vasiyetname ile ilgili işlemler
I. Teslim görevi ve alınacak önlemler 595 2489
II. Vasiyetnamenin açılması 596 2492
III. İlgililere tebliğ 597 2503
IV. Mirasçılık belgesi 598 2506
İKİNCİ AYIRIM
MİRASIN KAZANILMASI
A. Kazanma
I. Mirasçılar tarafından 599 2519
II. Vasiyet alacaklıları tarafından
1. İstem 600 2523
2. Özel durumlar 601 2540
3. Zamanaşımı 602 2542
III. Alacaklıların durumu 603 2544
IV. Tenkis ve geri isteme 604 2545
B. Ret
I. Ret beyanı
1. Ret hakkı 605 2546
2. Süre
a. Genel olarak 606 2561
b. Terekenin yazımında 607 2568
3. Ret hakkının geçmesi 608 2568
4. Reddin şekli 609 2572
II. Ret hakkının düşmesi 610 2580
III. Mirasçılardan biri tarafından ret 611 2586
IV. En yakın mirasçıların tamamı tarafından ret
1. Genel olarak 612 2588
2. Mirasın sağ kalan eşe geçmesi 613 2595
3. Sonra gelen mirasçılar yararına ret 614 2596
V. Ret süresinin uzatılması 615 2598
VI. Vasiyetin reddi 616 2600
VII. Mirasçıların alacaklılarının korunması 617 2602
VIII. Ret hâlinde sorumluluk 618 2611
ÜÇÜNCÜ AYIRIM
RESMÎ DEFTER TUTMA
A. Koşulları 619 2614
Madde Sayfa
B. Usul
I. Deftere geçirme 620 2618
II. İlân yoluyla çağrı 621 2620
III. Doğrudan doğruya deftere geçirme 622 2622
IV. Defter tutmanın sona ermesi 623 2622
C. Defter tutma sırasında mirasçıların durumu
I. Yönetim 624 2623
II. İcra takibi, dava ve zamanaşımı 625 2624
D. Sonuçları
I. Beyana çağrı 626 2625
II. Beyan 627 2627
III. Resmî deftere göre kabulün sonuçları
1. Deftere yazılanlardan sorumluluk 628 2629
2. Deftere yazılmayanlardan sorumluluk 629 2630
3. Kefalet borçlarından sorumluluk 630 2631
E. Mirasın Devlete geçmesi hâli 631 2631
DÖRDÜNCÜ AYIRIM
RESMÎ TASFİYE
A. Koşulları
I. Mirasçıların istemi ile 632 2633
II. Mirasbırakanın alacaklılarının istemi ile 633 2635
B. Usul
I. Yönetim 634 2637
II. Olağan usul ile tasfiye 635 2640
III. İflâs usulü ile tasfiye 636 2641
BEŞİNCİ AYIRIM
MİRAS SEBEBİYLE İSTİHKAK DAVASI
A. Koşulları 637 2644
B. Hükümleri 638 2646
C. Zamanaşımı 639 2647
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
MİRASIN PAYLAŞILMASI
BİRİNCİ AYIRIM
PAYLAŞIMDAN ÖNCE MİRAS
ORTAKLIĞI
Madde Sayfa
A. Mirasın geçmesinin sonucu
I. Miras ortaklığı 640 2649
II. Mirasçıların sorumluluğu 641 2659
B. Paylaşmayı isteme hakkı 642 2661
C. Cenin nedeniyle erteleme 643 2663
D. Elbirliği mülkiyetinin paylı mülkiyete dönüştürülmesi 644 2664
E. Birlikte yaşayanların hakkı 645 2668
İKİNCİ AYIRIM
PAYLAŞMANIN NASIL YAPILACAĞI
A. Genel olarak 646 2669
B. Paylaşma kuralları
I. Mirasbırakanın tasarrufu 647 2671
II. Paylaşmaya kayyımın katılması 648 2673
C. Paylaşmanın gerçekleşmesi
I. Mirasçıların eşitliği 649 2676
II. Payların oluşturulması 650 2677
III. Bazı malların özgülenmesi veya satılması 651 2678
D. Aile konutu ve ev eşyasının sağ kalan eşe özgülenmesi 652 2679
E. Özellikleri olan eşya
I. Bütünlük oluşturan veya aile belgeleri ile
özel anı değeri olan eşya 653 2689
II. Mirasbırakanın mirasçılardaki alacakları 654 2693
III. Rehnedilmiş tereke malları 655 2693
IV. Taşınmazlar
1. Bölünme 656 2694
2. Özgülenme
a. Özgülenmeye esas olan değer 657 2695
b. Değerin belirlenmesi 658 2695
V. Tarımsal işletmeler
1. Paylaştırma dışında bırakma
a. Koşulları 659 2696
Madde Sayfa
b. Taşınırların özgülenmesi 660 2699
c. Özgülenmenin hangi mirasçıya yapılacağı 661 2700
d. Ölüme bağlı tasarruf ile düzenleme 662 2701
e. Ergin olmayan mirasçılar 663 2702
2. Aile malları ortaklığı
a. İstem hakkı 664 2703
b. Ortaklığın sona erdirilmesi 665 2704
3. Diğer mirasçıların paylarının mirasçı irat senediyle
karşılanması 666 2704
4. Yan sınaî işletme 667 2705
5. İşletmenin satılması 668 2708
ÜÇÜNCÜ AYIRIM
MİRASTA DENKLEŞTİRME
A. Mirasçılar arasında 669 2709
B. Mirasçılık sıfatının kaybı hâlinde 670 2715
C. Denkleştirme şekli
I. Geri verme veya mahsup 671 2716
II. Miras payını aşan kazandırmalar 672 2718
III. Denkleştirme değeri 673 2718
D. Eğitim ve öğrenim giderleri 674 2720
E. Hediyeler ve evlenme giderleri 675 2721
DÖRDÜNCÜ AYIRIM
PAYLAŞMANIN TAMAMLANMASI
VE SONUCU
A. Paylaşmanın sonuçlandırılması
I. Paylaşma sözleşmesi 676 2723
II. Miras payı üzerinde sözleşme 677 2732
III. Mirasın açılmasından önce yapılan sözleşmeler 678 2739
B. Mirasçıların birbirine karşı sorumluluğu
I. Garanti borcu 679 2742
II. Paylaşma sözleşmesinin geçersizliği 680 2743
C. Mirasçıların üçüncü kişilere karşı sorumluluğu
I. Müteselsil sorumluluk 681 2749
II. Mirasçılara rücu 682 2751
DÖRDÜNCÜ KİTAP
EŞYA HUKUKU
BİRİNCİ KISIM
MÜLKİYET
BİRİNCİ BÖLÜM
GENEL HÜKÜMLER
Madde Sayfa
A. Mülkiyet hakkının içeriği 683 2754
B. Mülkiyet hakkının kapsamı
I. Bütünleyici parça 684 2759
II. Doğal ürünler 685 2761
III. Eklenti
1. Tanım 686 2763
2. Eklenti sayılmayanlar 687 2765
C. Birlikte mülkiyet
I. Paylı mülkiyet
1. Genel kurallar 688 2766
2. Yönetim ve tasarruf
a. Anlaşmalar 689 2769
b. Olağan yönetim işleri 690 2772
c. Önemli yönetim işleri 691 2773
d. Olağanüstü yönetim işleri ve tasarruflar 692 2776
3. Yararlanma, kullanma ve koruma 693 2778
4. Giderler ve yükümlülükler 694 2781
5. Kararların bağlayıcılığı 695 2782
6. Paydaşlıktan çıkarma
a. Paydaşın çıkarılması 696 2782
b. Diğer hak sahiplerinin çıkarılması 697 2785
7. Paylı mülkiyetin sona ermesi
a. Paylaşma istemi 698 2786
b. Paylaşma biçimi 699 2788
c. İntifa hakkı sahibinin durumu 700 2791
II. Elbirliği mülkiyeti
1. Kaynakları ve niteliği 701 2792
2. Hükümleri 702 2797
3. Sona ermesi 703 2804
İKİNCİ BÖLÜM
TAŞINMAZ MÜLKİYETİ
BİRİNCİ AYIRIM
TAŞINMAZ MÜLKİYETİNİN
KONUSU, KAZANILMASI VE KAYBI
Madde Sayfa
A. Taşınmaz mülkiyetinin konusu 704 2807
B. Taşınmaz mülkiyetinin kazanılması
I. Tescil 705 2809
II. Kazanma yolları
1. Hukukî işlem 706 2816
2. İşgal 707 2823
3. Yeni arazi oluşması 708 2824
4. Arazi kayması
a. Genel olarak 709 2827
b. Heyelân 710 2828
c. Sınırın yeniden belirlenmesi 711 2829
5. Kazandırıcı zamanaşımı
a. Olağan zamanaşımı 712 2829
b. Olağanüstü zamanaşımı 713 2831
c. Sürelerin hesabı 714 2852
6. Sahipsiz yerler ve yararı kamuya ait mallar 715 2854
III. Tescili isteme hakkı 716 2858
C. Taşınmaz mülkiyetinin kaybı 717 2860
İKİNCİ AYIRIM
TAŞINMAZ MÜLKİYETİNİN İÇERİĞİ
VE KISITLAMALARI
A. Taşınmaz mülkiyetinin içeriği
I. Kapsam 718 2861
II. Sınırlar
1. Sınırların belirlenmesi 719 2864
2. Sınır belirleme yükümlülüğü 720 2867
3. Sınırlıklar üzerinde paylı mülkiyet 721 2868
III. Arazideki yapılar
1. Arazi ve yapı malzemesi
a. Mülkiyet ilişkisi 722 2868
b. Tazminat 723 2871
Madde Sayfa
c. Arazinin mülkiyetinin malzeme sahibine
verilmesi 724 2872
2. Taşkın yapılar 725 2877
3. Üst hakkı 726 2885
4. Mecralar 727 2887
5. Taşınır yapılar 728 2889
IV. Araziye dikilen fidanlar 729 2889
V. Taşınmaz malikinin sorumluluğu 730 2892
B. Taşınmaz mülkiyetinin kısıtlamaları
I. Genel olarak 731 2896
II. Devir hakkının kısıtlamaları
1. Yasal önalım hakkı
a. Önalım hakkı sahibi 732 2898
b. Kullanma yasağı, feragat ve hak düşürücü süre 733 2903
c. Kullanılması 734 2905
2. Sözleşmeden doğan önalım hakkı 735 2910
3. Alım ve geri alım hakları 736 2911
III. Komşu hakkı
1. Kullanma biçimi 737 2913
2. Kazı ve yapılar
a. Kural 738 2920
b. Özel kurallar 739 2922
3. Bitkiler
a. Kural 740 2923
b. Özel kurallar 741 2924
4. Doğal olarak akan su 742 2925
5. Fazla suyun akıtılması 743 2927
6. Mecra geçirilmesi
a. Katlanma yükümlülüğü 744 2929
b. Yükümlü taşınmaz malikinin menfaatinin
korunması 745 2933
c. Durumun değişmesi 746 2935
7. Geçit hakları
a. Zorunlu geçit 747 2935
b. Diğer geçit hakları 748 2944
8. Sınırlıklar 749 2946
9. Katılma yükümlülüğü 750 2947
IV. Başkasının arazisine girme hakkı
1. Orman ve mer'aya girme 751 2949
Madde Sayfa
2. Sürüklenen şeyler ile benzerlerinin alınması 752 2951
3. Zorunluluk hâlinde 753 2955
V. Kamu hukuku kısıtlamaları
1. Genel olarak 754 2956
2. Toprağın iyileştirilmesi 755 2957
C. Kaynak ve yeraltı suları
I. Mülkiyet ve irtifak hakkı 756 2959
II. Kaynaklara zarar verilmesi
1. Tazminat 757 2969
2. Eski duruma getirme 758 2972
III. Aynı yataktan beslenen kaynaklar 759 2974
IV. Özel kanun hükümleri ve yerel âdet 760 2977
V. Zorunlu su 761 2980
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
TAŞINIR MÜLKİYETİ
A. Konusu 762 2985
B. Kazanılması
I. Mülkiyetin nakli
1. Zilyetliğin devri 763 2986
2. Mülkiyetin saklı tutulması
a. Genel olarak 764 2988
b. Taksitle satış 765 2989
3. Hükmen teslim 766 2989
II. Sahiplenme
1. Sahipsiz şeyler 767 2990
2. Sahipsiz duruma gelen hayvanlar 768 2991
III. Bulunmuş eşya
1. Arama ve ilân 769 2993
2. Koruma ve satma 770 2995
3. Mülkiyetin kazanılması, geri verme 771 2995
4. Define 772 2997
5. Bilimsel değeri olan eşya 773 2998
IV. Düşen veya sürüklenen şeyler 774 2999
V. İşleme 775 3002
VI. Karışma ve birleşme 776 3003
VII. Kazandırıcı zamanaşımı 777 3004
C. Kaybedilmesi 778 3006
İKİNCİ KISIM
SINIRLI AYNÎ HAKLAR
BİRİNCİ BÖLÜM
İRTİFAK HAKLARI VE TAŞINMAZ YÜKÜ
BİRİNCİ AYIRIM
TAŞINMAZ LEHİNE İRTİFAK HAKKI
Madde Sayfa
A. Konusu 779 3008
B. Kurulması ve sona ermesi
I. Kurulması
1. Tescil 780 3011
2. Sözleşme 781 3013
3. Kendi taşınmazı üzerinde irtifak hakkı 782 3015
II. Sona ermesi
1. Genel olarak 783 3015
2. Her iki taşınmaza aynı kimsenin malik olması 784 3016
3. Mahkeme kararı 785 3017
C. Hükümleri
I. Kapsamı
1. Genel olarak 786 3021
2. Tescile göre 787 3022
3. İhtiyaçların değişmesi 788 3023
4. Özel kanun hükümleri ve yerel âdet 789 3025
II. Bakım giderleri 790 3025
III. Değişiklikler
1. İrtifak hakkının ilişkin olduğu yerin değiştirilmesi 791 3026
2. Bölünme
a. Yararlanan taşınmazın bölünmesi 792 3028
b. Yüklü taşınmazın bölünmesi 793 3029
İKİNCİ AYIRIM
İNTİFA HAKKI VE DİĞER İRTİFAK
HAKLARI
A. İntifa hakkı
I. Konusu 794 3032
II. Kurulması 795 3036
Madde Sayfa
III. Sona ermesi
1. Sona erme sebepleri 796 3038
2. Süresi 797 3039
3. Harap olma veya kamulaştırma 798 3041
4. Geri verme
a. Yükümlülük 799 3042
b. Sorumluluk 800 3043
c. Giderler 801 3044
5. Zamanaşımı 802 3045
IV. İntifa hakkının hükümleri
1. İntifa hakkı sahibinin hakları
a. Genel olarak 803 3046
b. Doğal ürünler 804 3047
c. Faizler 805 3048
d. Hakkın kullanılmasının devri 806 3049
2. Malikin hakları
a. Gözetim 807 3050
b. Güvence isteme 808 3051
c. Bağışlamada güvence 809 3052
d. Güvence verilmemesinin sonuçları 810 3053
3. Defter tutma 811 3054
4. İntifa hakkı sahibinin yükümlülükleri
a. Malın korunması 812 3055
b. Bakım ve işletme giderleri 813 3056
c. Malvarlığı intifaında borçların faizi 814 3057
d. Sigorta ettirme 815 3058
V. Özel hâller
1. Taşınmazlar
a. Ürünler 816 3059
b. Özgülenme yönü 817 3060
c. Ormanlar 818 3061
2. Tüketilebilen ve değeri biçilen şeyler 819 3062
3. Alacaklar
a. Yararlanmanın kapsamı 820 3063
b. Ödeme ve işletme 821 3064
c. Devir isteme hakkı 822 3065
B. Oturma hakkı
I. Genel olarak 823 3066
Madde Sayfa
II. Oturma hakkının kapsamı 824 3068
III. Giderler 825 3069
C. Üst hakkı
I. Konu ve tapu kütüğüne kayıt 826 3070
II. İçerik ve kapsam 827 3072
III. Sona ermenin sonuçları
1. Yapı mülkiyetinin malike geçmesi 828 3073
2. Bedel 829 3074
3. Diğer hükümler 830 3075
IV. Süresinden önce devir istemi
1. Koşulları 831 3076
2. Hakkın kullanılması 832 3078
3. Diğer hâller 833 3078
V. Üst hakkı iradının güvencesi
1. İpotek kurulmasını isteme hakkı 834 3079
2. Tescil 835 3080
VI. Sürenin üst sınırı 836 3080
D. Kaynak hakkı 837 3081
E. Diğer irtifak hakları 838 3084
ÜÇÜNCÜ AYIRIM
TAŞINMAZ YÜKÜ
A. Konusu 839 3086
B. Kurulması ve sona ermesi
I. Kurulması
1. Tescil ve kazanma 840 3087
2. Kamu hukukuna ilişkin taşınmaz yükü 841 3089
3. Güvence amacıyla kurulma 842 3090
II. Sona ermesi
1. Genel olarak 843 3090
2. Yükten kurtarma
a. Alacaklının yetkisi 844 3091
b. Yükümlünün yetkisi 845 3093
c. Yükten kurtarma bedeli 846 3094
3. Zamanaşımı 847 3094
C. Hükümleri
I. Alacaklının hakkının niteliği 848 3095
II. Yükün niteliği 849 3095
İKİNCİ BÖLÜM
TAŞINMAZ REHNİ
BİRİNCİ AYIRIM
GENEL HÜKÜMLER
Madde Sayfa
A. Koşullar
I. Taşınmaz rehninin türleri 850 3097
II. Güvence altına alınan alacak
1. Ana para 851 3098
2. Faiz 852 3106
III. Taşınmaz
1. Rehne konu olabilme 853 3107
2. Belirli olma
a. Taşınmaz tek ise 854 3107
b. Taşınmaz birden çok ise 855 3108
B. Rehnin kurulması ve sona ermesi
I. Rehnin kurulması
1. Tescil 856 3108
2. Birden çok kişiye ait taşınmazlarda 857 3110
II. Rehnin sona ermesi 858 3111
III. Taşınmazların birleştirilmesi
1. Rehnin başka taşınmaz üzerine geçmesi 859 3112
2. Borçlunun taşınmazı rehinden kurtarması 860 3113
3. Bedel olarak ödenen para 861 3114
C. Hükmü
I. Rehnin kapsamı 862 3114
II. Kira bedelleri 863 3116
III. Zamanaşımı 864 3117
IV. Önlem alma yetkisi
1. Değer düşmelerine karşı
a. Koruma önlemleri 865 3117
b. Güvence, eski hâle getirme, kısmî ödeme isteme 866 3118
2. Değerin kusur olmadan düşmesi 867 3119
3. Rehinli taşınmazın kısmen devri 868 3120
V. Rehinden sonra kurulan aynî haklar 869 3121
VI. Rehin derecesi
1. Rehin derecesinin hükümleri 870 3122
2. Rehin dereceleri arasındaki ilişki 871 3123
Madde Sayfa
3. Boş dereceler 872 3125
VII. Rehnin paraya çevrilmesi
1. Paraya çevirme şekli 873 3127
2. Satış bedelinin dağıtılması 874 3130
3. Güvencenin kapsamı 875 3131
4. Zorunlu masrafların güvencesi 876 3135
VIII. Arazinin iyileştirilmesi hâlinde rehin hakkı
1. Öncelik 877 3135
2. Borcun ödenmesi ve rehnin sona ermesi 878 3136
IX. Sigorta tazminatı üzerinde hak 879 3137
X. Alacaklının temsili 880 3138
İKİNCİ AYIRIM
İPOTEK
A. Amaç ve nitelik 881 3140
B. Kurulması ve sona ermesi
I. Kuruluş 882 3143
II. Sona erme
1. İpoteğin terkinini isteme hakkı 883 3144
2. Borçtan sorumlu olmayan malikin hakkı 884 3145
3. İpotekten kurtarma
a. Koşulları ve usulü 885 3146
b. Açık artırma 886 3147
4. Ödeme istemi 887 3148
C. Hükmü
I. Mülkiyet ve borçluluk
1. Taşınmazın devri 888 3150
2. Taşınmazın bölünmesi 889 3151
3. Borcu yüklenmenin bildirilmesi 890 3153
II. Alacağın devri 891 3154
D. Kanunî ipotek
I. Tescile tâbi olmayan kanunî ipotek 892 3154
II. Tescile tâbi kanunî ipotekler
1. Hâller 893 3155
2. Satıcılar, mirasçılar ve diğer elbirliği
ortakları bakımından 894 3157
3. Zanaatkâr ve yükleniciler bakımından
a. Tescil 895 3158
Madde Sayfa
b. Sıra 896 3160
c. Öncelik 897 3160
ÜÇÜNCÜ AYIRIM
İPOTEKLİ BORÇ SENEDİ VE
İRAT SENEDİ
A. İpotekli borç senedi
I. Amaç ve nitelik 898 3162
II. Değer biçilmesi 899 3162
III. Muacceliyet bildirimi 900 3163
IV. Malikin durumu 901 3164
V. Devir ve bölünme 902 3164
B. İrat senedi
I. Amaç ve nitelik 903 3165
II. Sorumluluğun sınırı 904 3166
III. Devletin sorumluluğu 905 3166
IV. Yükten kurtarma 906 3167
V. Borç ve mülkiyet 907 3168
VI. Bölünme 908 3169
C. Ortak hükümler
I. Kurulması
1. Alacağın niteliği 909 3170
2. Senedin dayanağı borç ile ilişkisi 910 3170
3. Tescil ve rehin senedi
a. Rehin senedini düzenleme gereği 911 3171
b. Rehin senedinin düzenlenmesi 912 3171
c. Rehin senedinin şekli 913 3172
4. Alacaklının belirlenmesi
a. Düzenleme sırasında 914 3172
b. Ortak temsilci 915 3173
5. Ödeme yeri 916 3174
6. Alacağın devrinden sonra ödeme 917 3175
II. Sona erme
1. Alacaklının olmaması 918 3175
2. Terkin 919 3176
III. Alacaklının hakları
1. İyiniyetin korunması
a. Tescil bakımından 920 3177
Madde Sayfa
b. Senet bakımından 921 3177
c. Senet ile tescilin ilişkisi 922 3178
2. Hakkın ileri sürülmesi 923 3179
3. Alacağın devri 924 3180
IV. İptal
1. Senedin kaybedilmesi 925 3180
2. İlân yoluyla duyuru 926 3180
V. Borçlunun def'ileri 927 3183
VI. Ödenen senedin geri verilmesi 928 3183
VII. Hukukî ilişkide değişiklik 929 3184
DÖRDÜNCÜ AYIRIM
TAŞINMAZ REHNİYLE GÜVENCE ALTINA ALINAN
ÖDÜNÇ SENETLERİ
A. Rehinli tahviller 930 3186
B. Seri hâlinde rehin senedi çıkarılması
I. Genel olarak 931 3187
II. Düzenlenmesi 932 3187
III. Borcun kısım kısım ödenmesi 933 3188
IV. Tescil 934 3188
V. Hükmü
1. Senedi çıkaran aracı kurum 935 3189
2. Senetlerin geri ödenmesi
a. Ödeme plânı 936 3190
b. Denetleme 937 3191
c. Geri ödemelerin özgülenmesi 938 3192
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
TAŞINIR REHNİ
BİRİNCİ AYIRIM
TESLİME BAĞLI REHİN VE HAPİS HAKKI
A. Teslime bağlı rehin
I. Kurulması
1. Alacaklının zilyetliği 939 3193
2. Ayrık durumlar 940 3195
3. Art rehin 941 3197
4. Alt rehin 942 3198
Madde Sayfa
II. Rehnin sona ermesi
1. Zilyetliğin kaybı 943 3198
2. Geri verme borcu 944 3200
3. Alacaklının sorumluluğu 945 3201
III. Rehnin hükümleri
1. Alacaklının hakkı 946 3202
2. Rehnin kapsamı 947 3202
3. Rehnin sırası 948 3203
4. Mülkiyetin geçememesi 949 3204
B. Hapis hakkı
I. Koşulları 950 3204
II. Ayrık durumlar 951 3206
III. Borç ödemeden aciz 952 3207
IV. Hükümleri 953 3208
İKİNCİ AYIRIM
ALACAKLAR VE DİĞER HAKLAR ÜZERİNDE REHİN
A. Genel olarak 954 3209
B. Kurulması
I. Senede bağlı olan veya olmayan alacaklarda 955 3210
II. Kıymetli evrakta 956 3211
III. Emtiayı temsil eden senetlerde 957 3211
IV. Art rehin 958 3212
C. Hükümleri
I. Rehnin kapsamı 959 3213
II. Rehinli pay senetlerinin temsili 960 3214
III. Yönetim ve ödeme 961 3214
ÜÇÜNCÜ AYIRIM
REHİN KARŞILIĞINDA ÖDÜNÇ VERME
İŞİ İLE UĞRAŞANLAR
A. Ödünç verenler
I. İşletme izni alma 962 3216
II. Süre 963 3217
B. Taşınır rehni karşılığı ödünç
I. Kurulması 964 3217
II. Hükümleri
1. Rehnin paraya çevrilmesi 965 3218
2. Arta kalan para üzerindeki hak 966 3218
Madde Sayfa
III. Rehnin sona ermesi
1. Rehinden kurtarmayı isteme hakkı 967 3219
2. Ödünç verenin hakları 968 3220
C. Geri alım hakkı tanıyarak satım 969 3221
DÖRDÜNCÜ AYIRIM
REHİNLİ TAHVİL
A. Niteliği 970 3222
B. Şekli 971 3223
C. Düzenlenmesi 972 3224
ÜÇÜNCÜ KISIM
ZİLYETLİK VE TAPU SİCİLİ
BİRİNCİ BÖLÜM
ZİLYETLİK
A. Zilyetlik kavramı ve türleri
I. Kavram 973 3226
II. Türleri
1. Aslî ve fer'î zilyetlik 974 3228
2. Dolaylı ve dolaysız zilyetlik 975 3229
III. Geçici olarak kesilme 976 3230
B. Zilyetliğin devri
I. Hazırlar arasında 977 3231
II. Hazır olmayanlar arasında 978 3231
III. Teslimsiz devir 979 3232
IV. Emtiayı temsil eden senetlerin teslimi 980 3233
C. Zilyetliğin hükümleri
I. Korunması
1. Savunma hakkı 981 3234
2. Zilyetliğin gasbında dava hakkı 982 3235
3. Zilyetliğe saldırıya dava hakkı 983 3236
4. Dava hakkının düşmesi 984 3237
II. Zilyetlik dolayısıyla hakkın korunması
1. Mülkiyet karinesi 985 3238
2. Fer'î zilyetlikte karine 986 3239
3. Davaya karşı savunma 987 3239
4. Tasarruf yetkisi ve taşınır davası
a. Emin sıfatıyla zilyetten edinme bakımından 988 3240
Madde Sayfa
b. Kaybedilen veya çalınan eşya bakımından 989 3241
c. Para ve hamile yazılı senetlerde 990 3243
d. İyiniyetli olmama hâlinde 991 3245
5. Taşınmazlarda karine 992 3246
III. Sorumluluk
1. İyiniyetli zilyet bakımından
a. Yararlanma 993 3247
b. Tazminat 994 3248
2. İyiniyetli olmayan zilyet bakımından 995 3250
IV. Kazandırıcı zamanaşımından yararlanma 996 3254
İKİNCİ BÖLÜM
TAPU SİCİLİ
A. Kurulması
I. Sicil bakımından
1. Genel olarak 997 3257
2. Taşınmazların kaydedilmesi
a. Kaydedilecek taşınmazlar 998 3259
b. Kaydedilmeyecek taşınmazlar 999 3261
3. Sicilin unsurları
a. Tapu kütüğü 1000 3263
b. Kat mülkiyeti kütüğü 1001 3265
c. Yevmiye defteri ve belgeler 1002 3266
d. Plân 1003 3267
II. Tapu sicilinin tutulması
1. Bir bölgede 1004 3268
2. Birden çok bölgede 1005 3269
III. Tapu idareleri
1. Kuruluş 1006 3269
2. Sorumluluk 1007 3270
B. İşlemler
I. İşlemlerin konusu
1. Tescil 1008 3274
2. Şerhler
a. Kişisel haklarda 1009 3275
b. Tasarruf yetkisinin kısıtlanmasında 1010 3279
c. Geçici tescil şerhi 1011 3281
3. Beyanlar 1012 3284
Madde Sayfa
II. Tescilin ve terkinin koşulları
1. İstem
a. Tescil için 1013 3287
b. Terkin ve değişiklik için 1014 3289
2. Yetkinin ve sebebin belirlenmesi 1015 3290
3. Belgelerin tamamlanması 1016 3291
III. Tescilin biçimi
1. Genel olarak 1017 3292
2. Taşınmaz lehine irtifaklarda 1018 3293
IV. Tebliğ zorunluluğu 1019 3294
C. Tapu sicilinin açıklığı 1020 3294
D. Tescilin etkileri
I. Tescilin yapılmamasının sonuçları 1021 3297
II. Tescilin sonuçları
1. Genel olarak 1022 3298
2. İyiniyetli üçüncü kişilere karşı 1023 3299
3. İyiniyetli olmayan üçüncü kişilere karşı 1024 3314
E. Terkin ve değiştirme
I. Yolsuz tescilde 1025 3319
II. Aynî hakların sona ermesi 1026 3325
III. Düzeltme 1027 3326
Yürürlükten kaldırılan kanun 1028 3335
Yürürlük 1029 3336
Yürütme 1030 3336
KAVRAM DİZİNİ 3337

ABİK, Yıldız : Kadının Soyadı ve Buna Bağlı Olarak Çocuğun Soyadı, Ankara-2005

ACABEY, M. Beşir : Soybağı, İzmir-2002

ACAR, Faruk : Aile Konutu, Mal Rejimleri, Eşin Yasal Miras Payı, Ankara-2012

ACAR, Feride : “Kadınların İnsan Haklarının Gerçekleştirilmesi ve Ayrımcılığın Önlenmesinde Uluslar arası Standartlar”. Hukukta Kadın Sempozyumu, Ankara 2000, s. 45-60.

AKGÜN, Zerrin : Boşanma Hukuku, İstanbul 1949

AKINCI, Ziya;

AKINTÜRK, Turgut : Aile Hukuku, Ankara 2002

AKINTÜRK, Turgut : Yeni Medeni Kanuna Uyarlanmış Başlangıç Hükümleri Kişiler Hukuku, İstanbul -2004

AKİPEK, Jale G.;

AKYÜZ, Emine : Çocuk Hukuku, Ankara-2010

AKYÜZ, Emine : Medeni Kanuna Göre Müşterek Hayatın Tatili, Ayrılık ve Boşanmada Çocuğun Korunması, Ankara-1983

ALTUNTAŞ, İlknur : Uluslar arası Çocuk Kaçırmanın Hukuki Yönlerine Dair Lahey Sözleşmesi, Ankara-2006

ANKARA BAROSU : Kadın Hakları El Kitabı, Ankara Barosu Kadın Hakları Kurulu, Ankara-2006. (Kısaltma: KADIN HAKLARI)

ANKARA BAROSU : Yurttaşım! Kadınım Haklarım Var!, Ankara Barosu Kadın Hakları Kurulu ve Kadın Danışma Merkezi, Ankara-2005, (Kısaltma: YURTTAŞIM)

ANTALYA, Gökhan : Miras Hukuku, İstanbul-2009

ARSEBÜK, Esat : Aile Hukuku, Ankara 1940

ASLAN, Leyla AKYOL : Medeni Usul Hukukunda Davadan Feragat, Ankara-2011

AYAN, Serkan : Evlilik Birliğinin Korunması, Ankara-2004 (Kısaltma: AYAN-Evlilik)

AYBAY, Aydın : Miras Hukuku Dersleri, İstanbul-2003.

BAKTIR ÇETİNER, Selma : Velâyet Hukuku, Ankara-2000

BAKTIR, Selma : Aile Mahkemeleri, Ankara-2003

BAŞPINAR, Veysel : “Yeni Türk Medenî Kanunu Hakkında Bazı Düşünceler”, Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Haziran-Aralık 1999, Cilt:III, Sayı: 1-2, Sayfa: 46-59.

BAYGIN, Cem : Soybağı Hukuku, İstanbul-2010.

BİRSEN, Kemaleddin : Medeni Hukuk Dersleri, İstanbul-1966

BURCUOĞLU, Haluk : 4721 Sayılı Türk Medeni Kanununun Boşanma Düzenlemesinin Eleştirisi ve Uygulamada Karşılaşılacak Sorunlar, Antalya Barosu Dergisi, Şubat-2004, Yıl:25, Sayı:5 s. 40 vd.

CEYLAN, Ebru : Türk ve İsviçre Hukukunda Boşanmanın Hukuki Sonuçları, Galatasaray Üniversitesi Yayınları, Doktora Tezi, İstanbul-2006.

CILGA, İbrahim : “Aile Mahkemeleri Tasarısı Üzerine Bir Değerlendirme”, Aile ve Toplum Dergisi, Nisan-Haziran, C.2, S.5, Ankara-2002.

CİN, Halil : Eski Hukukumuzda Boşanma, Ankara 1976

CİN, Halil : İslam ve Osmanlı Hukukunda Evlenme, Ankara 1974

ÇAKIRCA, Seda İrem : “Kadın Erkek Eşitliği Açısından MK. M. 187’nin Değerlendirilmesi” Prof. Dr. Rona Serozan’a Armağan, İstanbul-2010, s. 703-748.

ÇELİKEL, Aysel; ERDEM, Bahadır : Milletlerarası Özel Hukuk, İstanbul-2007

ÇELİKTAŞ, Demet : “Medeni Kanunda ve Medeni Kanun Öntasarısında Nafaka” Yargıtay Dergisi, C.15, S.1-4

DEMİR, Pınar Özlem : Yeni Medeni Kanunda Evli Kadınların Hukuki Durumu İle İlgili Yenilik ve Değişiklikler, İstanbul-2004

DEVELİOĞLU, Ferit : Osmanlıca-Türkçe Ansiklopedik Lugat, Ankara 1982

DOĞANAY, İsmail : Nazari ve Tatbiki Muhtelif Nafaka Davaları, Ankara-1961

DURAL, Mustafa; ÖĞÜZ, Tufan : Türk Özel Hukuku, Cilt II, Kişiler Hukuku, İstanbul-2004

DURAL, Mustafa; ÖĞÜZ, Tufan;

DURAL, Mustafa; ÖZ, Turgut : Türk Özel Hukuku, Cilt IV, Miras Hukuku, İstanbul-2009

EGGER, August : Aile Hukuku (Çev. Tahir Çağa) İstanbul 1943

ELBİR, Halid Kemal : Türk Medeni Hukuku, Aile Hukuku, İstanbul 1960

ERGENEKON, Yılmaz : Türk Medeni Hukukunda Yardım Nafakaları, Ankara-1966

FEYZİOĞLU, Feyzi N. : Aile Hukuku, İstanbul 1986

GÖKAY, Faruk Kerem : Milletlerarası Özel Hukukta Kaçırılan veya Alıkonan Çocukların İadesi, İstanbul-2010

GÖKYAYLA Cemile DEMİR : Milletlerarası Aile Hukuku, İstanbul-2010

GÖZÜBÜYÜK, Şeref : Hukuka Giriş ve Hukukun Temel Kavramları, Ankara-2004.

GÜMÜŞ, Alper : Türk Özel Hukuku, Cilt III, Aile Hukuku, İstanbul-2005

GÜMÜŞ, Mustafa Alper : Teoride ve Uygulamada Evliliğin Genel Hükümleri ve Mal Rejimleri, İstanbul-2008.

GÜMÜŞ, Mustafa Alper : Türk Medeni Kanununun Getirdiği Yeni Şerhler, Ankara-2003.

HAFIZOĞULLARI, Zeki : Zina Cürümleri, İstanbul 1983

HATEMİ, Hüseyin - SEROZAN, Rona : Aile Hukuku, İstanbul 1993

HAVUTÇU, Ayşe : “Evli Kadının Yerleşim Yeri”, DEÜHFD, C VII, S 1, s.41.

HAVUTÇU, Ayşe : Medeni Hukuk (Temel Bilgiler), Ankara-2004.

HELVACI, Serap : Gerçek Kişiler, İstanbul-2012

İMRE, Zahit : Türk Miras Hukuku, İstanbul 1972

İMRE, Zahit- ERMAN, Hasan : Türk Miras Hukuku, İstanbul-2006.

İŞGÜZAR, Hasan : Yeni Türk Medeni Kanunu’na Göre Miras Hukuku Hükümlerindeki Değişiklikler ve Yenilikler, Ankara-2003

KALELİ, Şakir : Boşanma Hukuku, Ankara 1987

KANDİL, Seher : Türk Hukukunda Terk Sebebiyle Boşanma, Ankara-2006

KARAMAN, Hayreddin : Mukayeseli İslam Hukuku, İstanbul 1996

KASATURA, İlkay : Alkol ve Arkadaşları, İstanbul-1995.

KILIÇOĞLU, Ahmet : Medenî Kanun’umuzun Aile-Miras-Eş­ya hukukuna Getirdiği Yenilikler, Ankara-2003

KILIÇOĞLU, Ahmet : Miras Hukuku, Ankara-2006

KOCAYUSUFPAŞAOĞLU, Necip : Miras Hukuku, İstanbul-1987.

KÖPRÜLÜ, Bülent-KANETİ, Selim : Aile Hukuku, İstanbul 1985-1986

KURU, Baki : Hukuk Muhakemeleri Usulü, İstanbul 1991

MOROĞLU, Nazan : “Kadının Soyadı”, Necla Arat’a Armağan, İstanbul-2004, s. 281-307

MOROĞLU, Nazan : “Medeni Yasa’ya Göre Kadının Soyadı ve Bir Öneri”, İstanbul Barosu Dergisi, C: 79, S: 5, Yıl:2005, s. 1492-1510

MOROĞLU, Nazan : Kadının Soyadı, İstanbul-1999.

MOROĞLU, Nazan : Uluslararası Belgelerde Kadın Erkek Eşitliği, İstanbul Barosu Yayınları, İstanbul-2005.

NOMER, Ergin : Devletler Hususi Hukuku, İstanbul-1996

OĞUZMAN, Kemal-DURAL,Mustafa : Aile Hukuku, İstanbul 1994

OĞUZOĞLU, H.Cahit : Aile Hukuku, Ankara 1949

ÖZBEY, Esin : T.C. Başbakanlık Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü, Türk Hukuk Sisteminde Aile İçi Şiddetle İlgili Mevzuat, Ankara.

ÖZDEMİR, Nevzat : Türk-İsviçre Hukukunda Anlaşmalı Boşanma, İstanbul-2003.

ÖZDEN, Bülent : Türkiye’nin Taraf Olduğu Milletlerarası Özel Hukuk Sözleşmeleri, İstanbul 1991

ÖZTAN, Bilge : Aile Hukuku, Ankara 2005

ÖZTAN, Bilge : Miras Hukuku, Ankara 2010

PALAMUT, Mehmet E. : Medeni Hukuk, İstanbul-2004.

RUHİ, Ahmet Cemal : Türk Hukukunda Boşanma, Boşanmanın Sonuçları, Ankara-2004

SCHWARZ, Andreas B. : Aile Hukuku (Çev. Bülent Davran), İstanbul 1946

SEROZAN, Rona : Çocuk Hukuku, İstanbul-2005

SEROZAN, Rona, ENGİN, Baki İlkay: Miras Hukuku, İstanbul-2012

ŞEN, Bülent : “Boşanma Süreci ve Arabuluculuğu”, Ankara-2013 (Doktora Tezi)

ŞENER, Esat : Eski ve Yeni Miras Hukuku, Ankara 1981

ŞENSÖZ, Ebru : Milletlerarası Özel Hukukta Mal Rejimine Uygulanacak Hukuk Uygulamalı Aile Hukuku Sertifika Programı III, (17 – 18 Kasım 2006), İstanbul Ticaret Üniversitesi Yayınları, İstanbul-2007.

ŞIPKA, Şükran : Türk Medeni Kanunu’nda Aile Konutu İle İlgili İşlemlerde Diğer Eşin Rızası (TMK. m. 194), 2. Bası, İstanbul-2004.

T.C. ADALET BAKANLIĞI : Tutanaklarla Türk Medenî Kanunu, Türk Medenî Kanununun Yürürlüğü ve Uygulama Şekli Hakkında Kanun Ankara-2002

TEKİNAY, Selahattin Sulhi : Türk Aile Hukuku, İstanbul 1984

TİRYAKİOĞLU, Bilgin : Çocukların Korunmasına İlişkin Milletlerarası Sözleşmeler ve Türk Hukuku, Ankara 1991

TOPALOĞLU, Mustafa : Bilişim Hukuku, Karahan Kitapevi, Adana-2005

TUOR, Pierre : İsviçre Medeni Kanununun Federal Mahkeme İçtihatlarına Göre Sistemli İzahı, Ankara- 1956, (Çev. Amil ARTUS)

TURAN, Gamze : Ölüme Bağlı Tasarrufların Hükümsüzlüğü, Ankara-2009

TÜRK HUKUK LUGATI : Ankara 1991

TÜRKÇE SÖZLÜK : Atatürk, Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Türk Dil Kurumu, Ankara- 2005

UÇAR, Mehmet Ali : Aile İçi Şiddet ve Aile Koruma Yasası, Ankara-2003.

ULUOCAK, Nihal : Milletlerarası Özel Hukuk Dersleri, İstanbul-1989

ÜÇOK, Coşkun- MUMCU, Ahmet : Türk Hukuk Tarihi, Ankara 1985

VELİDEDEOĞLU, Hıfzı Veldet : Türk Medeni Hukuku, Aile Hukuku, İstanbul 1965

YALÇINKAYA, Namık-

YILMAZ, Ejder : Hukuk Sözlüğü, Ankara-2002.

YÜCEL, Özge : Çocuğun Kayyım Tarafından Temsili, Ankara-2011

ZEVKLİLER, Aydın : Medeni Hukuk, Ankara 1997

 

A

· Ad üzerindeki hak, 296

· Adın değiştirilmesi, 305

· Adın korunması, 296

· Aile belgeleri, 2689

· Aile cüzdanı, 790

· Aile konutu ve ev eşyasının sağ kalan eşe özgülenmesi, 2679

· Aile konutu, 1121

· Aile konutunun katılma alacağına mahsuben özgülenmesi, 1354

· Aile malları ortaklığı, 1768

· Aile malları ortaklığında elbirliği ile işletme, 1771

· Aile malları ortaklığında evlenme, 1775

· Aile malları ortaklığında fesih bildirimi, 1775

· Aile malları ortaklığında ortak mallar ve kişisel mallar, 1773

· Aile malları ortaklığında ödemeden aciz, 1775

· Aile malları ortaklığında ölüm, 1776

· Aile malları ortaklığında paylaşma kuralları, 1777

· Aile malları ortaklığında yöneticinin yetkisi, 1772

· Aile malları ortaklığında yönetim ve temsil, 1772

· Aile malları ortaklığının hükmü, 1771

· Aile malları ortaklığının koşulları, 1768

· Aile malları ortaklığının oluşumu, 1768

· Aile malları ortaklığının sebepleri, 1774

· Aile malları ortaklığının sona ermesi, 1774

· Aile malları ortaklığının süresi, 1770

· Aile malları ortaklığının şekli, 1769

· Aile vakfı, 1764

· Aile yurdu…, 1780

· Aile yurduna kan hısımlarının alınması , 1786

· Aile yurdunda malikin ödemede acze düşmesi, 1787

· Aile yurdunda tapu kütüğüne şerh verilmesi, 1785

· Aile yurdunda tasarruf hakkının sınırlanması, 1785

· Aile yurdunda üçüncü kişilerin haklarının korunması, 1783

· Aile yurdunun koşulları, 1781

· Aile yurdunun kurulması, 1781

· Aile yurdunun kurulmasında ilân, 1782

· Aile yurdunun kurulmasında şekil, 178

· Aile yurdunun kurulmasında usul, 178

· Aile yurdunun malikin ölümü hâlinde sona ermesi, 1788

· Aile yurdunun malikin sağlığında sona ermesi, 1789

· Aile yurdunun sona ermesi, 1788

· Aile yurdunun sonuçları, 1785

· Akıl hastalığı sebebiyle boşanma, 913

· Akıl hastalığı sebebiyle evlenme engeli, 739

· Akıl hastalığı sebebiyle kısıtlama, 1817

· Akıl hastalığında vesayetin sona ermesi, 2125

· Akıl zayıflığı sebebiyle kısıtlama, 1817

· Akıl zayıflığında vesayetin sona ermesi, 2125

· Alacağın devrinden sonra ödeme, 3175

· Alacaklar üzerinde intifa hakkı, 3063

· Alacaklar üzerinde intifa hakkında devir isteme hakkı, 3065

· Alacaklar üzerinde intifa hakkında ödeme ve işletme, 3064

· Alacaklar üzerinde intifa hakkından yararlanmanın kapsamı, 3063

· Alacaklının olmaması sebebiyle sona erme, 3175

· Alacaklının temsili, 3138

· Aldatma sebebiyle nisbî butlan, 824

· Alım ve geri alım hakları, 2911

· Alkol bağımlılığında vesayetin sona ermesi, 2127

· Alkol sebebiyle kısıtlama, 1826

· Alt rehin, 3198

· Altsoyun denkleştirme alacağı, 1759

· Altsoyun denkleştirme alacağının İstenmesi, 1762

· Altsoyun denkleştirme alacağının koşulları, 1759

· Altsoyun mirasçılığı, 2197

· Ana baba ile çocuk arasında karşılıklı yükümlülükler, 1571

· Ana rahmine ayrı yaşama sırasında düşme , 1435

· Ana rahmine evlenmeden önce düşme , 1435

· Ana ve baba evli değilse velâyet, 1633

· Ana ve baba evli ise velâyet, 1622

· Ana ve baba ile çocuk arasındaki hukukî işlemler, 1653

· Ana ve baba ile kişisel ilişki sınırları, 1580

· Ana ve baba ile kişisel ilişki, 1573

· Ana ve babadan çocuk mallarının yönetiminin alınması, 1732

· Ana ve babanın çocuk mallarında sorumluluğu, 1736

· Ana ve babanın küçüklerin evlât edinilmesinde rızanın aranmaması, 1526

· Ana ve babanın küçüklerin evlât edinilmesinde rızası, 1521

· Ana ve babanın küçüklerin evlât edinilmesinde rızasında şekil, 1521

· Ana ve babanın küçüklerin evlât edinilmesinde rızasının zamanı, 1524

· Ana ve babanın mirasçılığı, 2201

· Ana ve babanın rızanın evlât edinmede aranmaması koşulları, 1526

· Ana ve babanın rızasının küçüklerin evlât edinilmesinde aranmaması, 1526

· Ana ve babanın velâyetin kaldırılması hâlinde yükümlülükleri , 1707

· Ana veya babanın yeniden evlenmesi hâlinde velâyetin kaldırılması , 1697

· Ananın babalık davasındaki malî hakları , 1501

· Arazi kayması, 2827

· Arazi ve yapı malzemesi, 2868

· Arazi ve yapı malzemesinde mülkiyet ilişkisi, 2868

· Arazi ve yapı malzemesinde tazminat, 2871

· Arazideki yapılar, 2868

· Arazinin iyileştirilmesi hâlinde rehin hakkı, 3135

· Arazinin iyileştirilmesi hâlinde rehin hakkında öncelik, 3135

· Arazinin mülkiyetinin malzeme sahibine verilmesi, 2872

· Araziye dikilen fidanlar, 2889

· Art rehin, 3197

· Art rehin…………, 3212

· Arta kalan para üzerindeki hak, 3218

· Artık değer, 1324

· Artık değere boşanmada katılma, 1350

· Artık değere evliliğin iptalinde katılma , 1350

· Artık değere kanuna göre katılma, 1341

· Artık değere katılma, 1341

· Artık değere mal ayrılığına geçilmesinde katılma, 1350

· Artık değere sözleşmeye göre katılma, 1348

· Artmirasçı atama, 2278

· Artmirasçı atamanın artmirasçı hakkında hükümleri, 2284

· Artmirasçı atamanın hükümleri, 2281

· Artmirasçı atamanın önmirasçı hakkında hükümleri, 2281

· Artmirasçı bakımından tenkis, 2422

· Artmirasçının belirlenmesi, 2278

· Artmirasçıya geçiş, 2279

· Aslî zilyetlik, 3228

· Aşırı sınırlamaya karşı kişiliğin korunması, 255

· Ayırt etme gücü, 209

· Ayırt etme gücünden geçici yoksunluk sebebiyle nisbî butlan, 819

· Ayırt etme gücüne sahip kısıtlılar, 227

· Ayırt etme gücüne sahip küçükler, 227

· Ayırt etme gücünün bulunmaması, 214

· Aynı yataktan beslenen kaynaklar, 2974

· Aynî hakların sona ermesi, 3325

· Ayrı yaşama sırasında ana rahmine düşme , 1435

· Ayrılık hâlinde mal rejiminin tasfiyesi, 1005

· Ayrılık kararı , 956

· Ayrılık süresi , 956

· Ayrılık süresinin bitimi, 957

B

· Babalığın tespitinden önce nafaka , 1611

· Babalık davasında ananın malî hakları , 1501

· Babalık davasında dava hakkı , 1482

· Babalık davasında hak düşürücü süreler, 1494

· Babalık davasında karine, 1492

· Babalık hükmü, 1482

· Babalık karinesi, 1420

· Bakım giderleri süresi, 1599

· Bakım giderlerini karşılama, 1594

· Başkasına ait şeyi işleme……, 3002

· Başkasına devredilebilen alacaklar ve diğer haklarda rehin, 3209

· Başkasının arazisine girme hakkı, 2949

· Başkasının arazisine zorunluluk hâlinde girme, 2955

· Belgelerin tamamlanması, 3291

· Belirli mal bırakma, 2270

· Belirli mal bırakmada teslim borcu, 2273

· Belirli mal bırakmanın konusu, 2270

· Belirli mal bırakmanın tereke ile ilgisi, 2274

· Belli bir iş için kayyımın görevlendirilmesi, 2033

· Beyanlar , 3284

· Bilimsel değeri olan eşya, 2998

· Bir bölgede tapu sicilinin tutulması, 3268

· Bir eşin mallarının diğeri tarafından yönetimi, 1218

· Birden çok bölgede tapu sicilinin tutulması, 3269

· Birden çok kişiye ait taşınmazlarda taşınmaz rehninin kurulması, 3110

· Birden çok vasiyeti yerine getirme görevlisi atanması, 2356

· Birliğin korunmasında durumun değişmesi, 1182

· Birliğin korunmasında yetki, 1185

· Birlikte mülkiyet , 2766

· Birlikte yaşayanların terekedeki hakkı, 2668

· Bitkiler, 2923

· Bitkilerde özel kurallar, 2924

· Borcun ödenmesi ve rehnin sona ermesi, 3136

· Borç ödemeden aciz sebebiyle mirasçılıktan çıkarma, 2259

· Borçlunun taşınmazı rehinden kurtarması, 3113

· Borçtan sorumlu olmayan malikin hakkı, 3145

· Boşanan kadının kişisel durumu, 959

· Boşanma davalarında yetki, 997

· Boşanma davalarında zamanaşımı, 999

· Boşanma davası, 936

· Boşanma davasında geçici önlemler , 946

· Boşanma davasında karar, 953

· Boşanma davasında yetki, 937

· Boşanma davasının konusu, 936

· Boşanma hâlinde mal rejiminin tasfiyesi, 1004

· Boşanma kararı, 953

· Boşanma sebepleri, 877

· Boşanmada artık değere katılma, 1350

· Boşanmada çocuklar bakımından ana ve babanın hakları, 1014

· Boşanmada durumun değişmesi, 1034

· Boşanmada hâkimin takdir yetkisi, 1014

· Boşanmada maddî ve manevî tazminat, 965

· Boşanmada miras hakları, 1006

· Boşanmada nafakanın ödenme biçimi, 986

· Boşanmada tazminat ve nafaka, 965

· Boşanmada tazminatın ödenme biçimi, 986

· Boşanmada yargılama usulü, 1041

· Bölünmez mal vasiyetinde tenkis, 2405

· Bulunan şeyde geri verme, 2995

· Bulunan şeyde mülkiyetin kazanılması, 2995

· Bulunan şeyi koruma, 2995

· Bulunan şeyi satma, 2995

· Bulunmuş eşya, 2993

· Bütünleyici parça , 2759

· Bütünlük oluşturan eşya, 2689

· Büyük ana ve büyük babanın mirasçılığı, 2205

C, Ç

· Cebrî icra hâlinde olağanüstü mal rejimi, 1207

· Cenin nedeniyle paylaşmayı erteleme, 2663

· Cenin sağ olmak şartı, 2450

· Cesedi bulunamayan kişi, 417

· Cinsiyet değişikliğinde kişisel durum sicilinde düzeltme, 388

· Çalıştırılanlara ve işçilere yardım vakfı, 660

· Çocuğa meslek veya sanat için verilen mal ve kişisel kazanç, 1729

· Çocuğu koruma önlemleri, 1655

· Çocuğun aileyi temsil etmesi, 1652

· Çocuğun durumun değişmesinde korunması, 1709

· Çocuğun fiil ehliyeti, 1651

· Çocuğun korunması, 1655

· Çocuğun saklı payı, 1728

· Çocuğun serbest malları, 1727

· Çocuğun serbest mallarında kazandırmalar, 1727

· Çocuğun temsil edilmesi, 1648

· Çocuk ile ana ve baba arasındaki hukukî işlemler, 1653

· Çocuk ile kişisel ilişki, 1573

· Çocuk ile kişisel ilişkide yetki, 1591

· Çocuk malları, 1712

· Çocuk mallarında ana ve babanın sorumluluğu, 1736

· Çocuk mallarında gelirlerin sarfı, 1720

· Çocuk mallarında malların devri, 1734

· Çocuk mallarında yönetimin ana ve babadan alınması, 1732

· Çocuk mallarında yönetimin sona ermesi, 1734

· Çocuk mallarını kullanma hakkı, 1718

· Çocuk mallarının kısmen sarfı, 1721

· Çocuk mallarının korunması, 1730

· Çocuk mallarının korunmasında önlemler, 1730

· Çocuklar bakımından ana ve babanın hakları, 1014

· Çocuklar yönünden evlenmenin butlanı kararının sonuçları, 843

· Çocukların bakım giderleri süresi, 1599

· Çocukların bakım giderlerini karşılama, 1594

· Çocukların eğitim giderleri süresi, 1599

· Çocukların eğitim giderlerini karşılama, 1594

· Çocukların yerleştirilmesi, 1676

D

· Define, 2997

· Değer artış payı alacağı davası, 1289

· Değer artış payı alacağının ertelenmesi , 1351

· Değer artış payının ödenmesi, 1351

· Değerin belirlenmesi, 1330

· Değerin belirlenmesinde özel hâller, 1335

· Değerlendirme anı, 1336

· Değerli şeylerin vasi tarafından saklanması, 1978

· Değişikliklerin kütüğe geçirilmesi, 420

· Denetim makamından izin gereken haller, 2086

· Denkleştirme, 1321

· Dernek gelirleri, 621

· Dernek ilk genel kurul toplantısı, 487

· Dernek kurma hakkı, 466

· Dernek tüzüğü……, 469

· Dernek tüzüğünün ilânı, 486

· Dernek tüzüğünün inceleme, 480

· Dernek üyelerin hakları , 497

· Dernek üyelerinin diğer yükümlülükleri, 503

· Dernek üyelerinin ödenti verme borcu, 500

· Dernek üyelerinin yükümlülükleri, 500

· Dernek üyeliği, 487

· Dernek üyeliğinde eşitlik ilkesi, 497

· Dernek üyeliğinde oy hakkı, 499

· Dernek üyeliğinin çıkarılma ile sona ermesi, 494

· Dernek üyeliğinin çıkma ile sona ermesi, 494

· Dernek üyeliğinin kapsamı, 497

· Dernek üyeliğinin kazanılması koşulları, 489

· Dernek üyeliğinin kazanılması kuralı, 488

· Dernek üyeliğinin kazanılması, 487

· Dernek üyeliğinin kendiliğinden sona ermesi , 493

· Dernek üyeliğinin sona ermesi, 493

· Dernek üyesinin oy hakkından yoksunluğu, 533

· Dernekler genel kurulu kararının iptali, 534

· Derneklerde denetim kurulu, 556

· Derneklerde faaliyet serbestliği, 604

· Derneklerde genel kurul karar yeter sayısı, 530

· Derneklerde genel kurul kararları, 530

· Derneklerde genel kurul, 505

· Derneklerde genel kurulu toplantı yeri ve toplantı yeter sayısı, 517

· Derneklerde genel kurulu toplantıya çağrı, 515

· Derneklerde genel kurulun görev ve yetkileri, 523

· Derneklerde genel kurulun niteliği ve oluşumu, 505

· Derneklerde genel kurulun olağan toplantısı, 506

· Derneklerde genel kurulun olağanüstü toplantısı, 508

· Derneklerde genel kurulun toplanması, 506

· Derneklerde genel kurulun toplantı usulü, 520

· Derneklerde organlar, 504

· Derneklerde şube kuruluşu, 611

· Derneklerde şubenin organları için uygulanacak hükümler, 613

· Derneklerde şubenin organları, 613

· Derneklerde toplantısız veya çağrısız alınan kararlar, 513

· Derneklerde uluslararası faaliyet, 604

· Derneklerde yönetim kurulu, 544

· Derneklerde yönetim kurulunun görevleri, 547

· Derneklerde yönetim kurulunun oluşumu, 544

· Derneklerin faaliyetleri , 587

· Derneklerin genel kurul kararı ile sona ermesi, 572

· Derneklerin kendiliğinden sona ermesi, 558

· Derneklerin kuruluşu, 453

· Derneklerin mahkeme kararı ile sona ermesi, 575

· Derneklerin örgütlenmesi, 611

· Derneklerin sona ermesi, 558

· Derneklerin şube açmaları, 611

· Derneklerin tanımı, 453

· Derneklerin üst kuruluşlar kurmaları, 614

· Derneklerin üst kuruluşlarında ortak hükümler, 620

· Devletin mirasçılığı, 2220

· Devletin sorumluluğu, 2106

· Diğer bir mal rejiminin kabulü hâlinde paylaşma , 1398

· Diğer elbirliği ortakları bakımından kanunî ipotek, 3157

· Diğer geçit hakları, 2944

· Diğer irtifak hakları, 3084

· Diğer kısıtlılarda vesayetin sona ermesi, 2117

· Diğer mal ortaklıkları, 1387

· Diğer mirasçıların paylarının mirasçı irat senediyle karşılanması, 2704

· Diğer noksanlıklar sebebiyle evlâtlık ilişkisinin kaldırılması, 1556

· Dinî eğitim , 1646

· Doğal olarak akan su, 2925

· Doğal ürünler, 2761

· Doğum kütüğü , 406

· Doğum kütüğünde değişiklikler, 410

· Doğum kütüğüne bildirme, 406

· Doğum……, 310

· Dolaylı zilyetlik, 3229

· Dolaysız zilyetlik, 3229

· Durumun değişmesinde çocuğun korunması, 1709

· Dürüst davranma, 88

· Düşen şeyler, 2999

· Düzenleme sırasında alacaklının belirlenmesi, 3172

E

· Edinilmiş malda denkleştirme, 1321

· Edinilmiş mallar ile kişisel mallar arasında denkleştirme, 1321

· Edinilmiş mallar, 1231

· Edinilmiş mallara katılma rejimi, 1231

· Edinilmiş mallara katılma rejiminde aile konutu ve ev eşyası, 1354

· Edinilmiş mallara katılma rejiminde artık değer, 1324

· Edinilmiş mallara katılma rejiminde borçlar, 1280

· Edinilmiş mallara katılma rejiminde değer artış payı, 1289

· Edinilmiş mallara katılma rejiminde değerin belirlenmesi, 1330

· Edinilmiş mallara katılma rejiminde değerlendirme anı, 1336

· Edinilmiş mallara katılma rejiminde eklenecek değerler, 1317

· Edinilmiş mallara katılma rejiminde gelir değeri, 1334

· Edinilmiş mallara katılma rejiminde mallarda ispat, 1249

· Edinilmiş mallara katılma rejiminde malların geri alınması, 1280

· Edinilmiş mallara katılma rejiminde mülkiyet, 1229

· Edinilmiş mallara katılma rejiminde mülkiyetin kapsamı, 1229

· Edinilmiş mallara katılma rejiminde sürüm değeri , 1330

· Edinilmiş mallara katılma rejiminde tasarruf, 1257

· Edinilmiş mallara katılma rejiminde tasfiye, 1262

· Edinilmiş mallara katılma rejiminde yararlanma, 1257

· Edinilmiş mallara katılma rejiminde yönetim, 1257

· Edinilmiş mallara katılma rejiminin sona erme anı, 1262

· Edinilmiş mallara katılma rejiminin sona ermesi, 1262

· Edinilmiş mallarda ortaklık, 1386

· Edinilmiş malların ayrılması, 1312

· Eğitim giderleri süresi, 1599

· Eğitim giderlerini karşılama, 1594

· Eğitim, 1644

· Eklenecek değerler, 1317

· Eklenti sayılmayanlar , 2765

· Eklenti……………, 2763

· Eklentinin tanımı, 2763

· El yazılı vasiyetname, 2319

· Elbirliği mülkiyeti, 2792

· Elbirliği mülkiyetinin hükümleri, 2797

· Elbirliği mülkiyetinin kaynakları, 2792

· Elbirliği mülkiyetinin niteliği, 2792

· Elbirliği mülkiyetinin paylı mülkiyete dönüştürülmesi, 2664

· Elbirliği mülkiyetinin sona ermesi, 2804

· Emin sıfatıyla zilyetten edinme bakımından dava, 3240

· Emtiayı temsil eden senetlerde rehnin kurulması, 3211

· Emtiayı temsil eden senetlerin teslimi, 3233

· En yakın mirasçıların tamamı tarafından mirası ret, 2588

· Envanter, 1221

· Ergin kılınma, 205

· Erginlerin evlât edinilmesi, 1532

· Erginlerin evlât edinilmesinde araştırma, 1549

· Erginlerin evlât edinilmesinde şekil, 1545

· Erginlerin evlât edinilmesinde usul, 1545

· Erginlerin evlât edinilmesinin hükümleri, 1536

· Erginlik, 203

· Eski rejime dönme, 1212

· Eşin vasi atanmasında önceliği, 1867

· Eşler arasındaki borçlar, 1225

· Eşler birlikte yaşarken birliğin korunması, 1154

· Eşler yönünden evlenmenin butlanı kararının sonuçları, 845

· Eşlerden birinin istemi ile olağanüstü mal rejimi, 1200

· Eşlerin hukukî işlemleri, 1120

· Eşlerin meslek ve işi, 1116

· Eşlerin paylarının hesaplanması, 1312

· Eşlerin temsil yetkisi, 1108

· Ev düzeni hükümleri, 1752

· Ev düzeni koşulları, 1749

· Ev düzeni ve gözetim, 1752

· Ev düzeninde sorumluluk, 1754

· Ev eşyası, 1354

· Evlât edinmede ana ve babanın rızanın aranmaması koşulları, 1526

· Evlât edinmede ana ve babanın rızanın aranmamasında karar, 1530

· Evlâtlığın mirasçılığı, 2215

· Evlâtlık ilişkisinin diğer noksanlıklar sebebiyle kaldırılması, 1556

· Evlâtlık ilişkisinin kaldırılması sebepleri, 1554

· Evlâtlık ilişkisinin kaldırılması, 1554

· Evlâtlık ilişkisinin kaldırılmasında hak düşürücü süre, 1564

· Evlâtlık ilişkisinin rızanın bulunmaması sebebiyle kaldırılması, 1554

· Evlâtlık işlemlerinde aracılık, 1566

· Evlendirme memuruna verilecek belgeler, 750

· Evlenme başvurusunda redde itiraz ve yargılama usulü, 759

· Evlenme başvurusunun incelenmesi, 756

· Evlenme başvurusunun reddi, 756

· Evlenme dinî tören, 790

· Evlenme ehliyetinin koşulları , 715

· Evlenme engelleri, 733

· Evlenme izni, 762

· Evlenme töreni, 762

· Evlenme töreninin şekli, 772

· Evlenme töreninin yeri , 763

· Evlenme yaşı, 715

· Evlenme yönetmeliği, 795

· Evlenmede ayırt etme gücü, 727

· Evlenmede bekleme süresine uymama, 837

· Evlenmede şekil kurallarına uymama, 838

· Evlenmede yasal temsilcinin izni, 728

· Evlenmeden önce ana rahmine düşme , 1435

· Evlenmek için başvuru makamı, 741

· Evlenmek için başvuru, 741

· Evlenmek için başvurusunun şekli, 748

· Evlenmenin butlanı kararı, 841

· Evlenmenin butlanı kararının çocuklar yönünden sonuçları, 843

· Evlenmenin butlanı kararının eşler yönünden sonuçları, 845

· Evlenmenin butlanı kararının sonuçları, 843

· Evlenmenin butlanında mirasçıların dava hakkı, 858

· Evlenmenin butlanında yargılama usulü, 865

· Evlenmenin butlanında yetki, 865

· Evlenmenin butlanını gerektirmeyen sebepler, 837

· Evlenmenin mutlak butlanı dava açma görevi ve hakkı, 810

· Evlenmenin mutlak butlanı dava hakkının kalkması, 813

· Evlenmenin mutlak butlanı dava hakkının sınırlanması, 813

· Evlenmenin mutlak butlanı sebepleri, 804

· Evlenmenin mutlak butlanı, 804

· Evlenmenin nisbî butlanı, 819

· Evlenmenin nisbî butlanında eşlerin dava hakkı, 819

· Evlenmenin nisbî butlanında hak düşürücü süre, 832

· Evlenmenin nisbî butlanında yasal temsilcinin dava hakkı, 835

· Evlenmenin tescili, 762

· Evlenmenin yapılamaması, 763

· Evlenmeye izin verilmemesi sebebiyle mahkemeye başvurma, 731

· Evliliğin genel hükümleri, 1097

· Evliliğin iptalinde artık değere katılma , 1350

· Evlilik birliğinin sarsılması sebebiyle boşanma, 917

· Evlilik dışı hısımların mirasçılığı, 2209

· Evlilik içinde ana rahmine düşme, 1430

· Evlilik sona erince çocuk malları, 1715

· Evlilikte birliğin korunması, 1144

· Evlilikte birliğin temsili, 1108

· Evlilikte birlikte yaşamaya ara verilmesi, 1159

· Evlilikte borçlulara ait önlemler, 1171

· Evlilikte haklar ve yükümlülükler, 1097

· Evlilikte kadının soyadı, 1105

· Evlilikte konutun seçimi, birliğin yönetimi ve giderlere katılma, 1102

· Evlilikte sorumluluk, 1111

· Evlilikte temsil yetkisinin geri verilmesi, 1115

· Evlilikte temsil yetkisinin kaldırılması veya sınırlanması, 1113

F

· Fazla suyun akıtılması, 2927

· Federasyon, 614

· Fer'î zilyetlik, 3228

· Fer'î zilyetlikte karine, 3239

· Fiil ehliyeti, 196

· Fiil ehliyetinin kapsamı, 196

· Fiil ehliyetinin koşulları, 202

· Fiil ehliyetinin yitirilmesi sebebiyle vasilik görevinin sona ermesi, 2137

· Fiil ehliyetsizliği, 213

G

· Gaibe düşen miras, 2456

· Gaibin hem mirasbırakan, hem mirasçı olması, 2457

· Gaibin mirası, 2452

· Gaibin mirasını geri verme, 2454

· Gaibin mirasını güvence karşılığı teslim, 2452

· Gaipliğe Hazinenin istemi ile karar verme, 2458

· Gaiplik durumunda evliliğin sona erdiğinin ispatı, 736

· Gaiplik kararı , 325

· Gaiplik kararı, 419

· Gaiplik kararında istemin düşmesi, 337

· Gaiplik kararında yargılama usulü, 334

· Gaiplik kararının hükmü, 338

· Gaiplik, 2452

· Geçici tescil şerhi, 3281

· Geçit hakları, 2935

· Gelir değeri, 1334

· Genel kurul kararı ile derneklerin sona ermesi, 572

· Genel mal ortaklığı, 1384

· Genel nitelikli hükümler, 159

· Geri alım hakkı tanıyarak satım, 3221

· Geri alım hakları, 2911

· Geri ödemelerin özgülenmesi , 3192

· Geri verme borcu, 3200

· Görevden vasinin alınma usulü, 2145

· Görevin vasiye verilmesi, 1908

H

· Hacizde olağanüstü mal rejimi, 1209

· Hak ehliyeti, 189

· Hâkimin takdir yetkisi, 147

· Hapis hakkı , 3204

· Hapis hakkı borç ödemeden aciz, 3207

· Hapis hakkı koşulları, 3204

· Hapis hakkında ayrık durumlar, 3206

· Hapis hakkının hükümleri, 3208

· Hayat sigortalarında tenkis, 2417

· Hayata kast sebebiyle boşanma, 883

· Haysiyetsiz hayat sürme sebebiyle boşanma, 890

· Hazır olmayanlar arasında zilyetliğin devri, 3231

· Hazırlar arasında zilyetliğin devri, 3231

· Hediyelerin nişanlılığın sona ermesi sebebiyle geri verilmesi, 706

· Her iki taşınmaza aynı kimsenin malik olması, 3016

· Heyelân , 2828

· Hısımların vasi atanmasında önceliği, 1867

· Hısımlık sebebiyle evlenme engeli, 733

· Hısımlık, 231

· Hukukî ilişkilerin kapsamı, 88

· Hukukî ilişkide değişiklik , 3184

· Hukukî işlemle kazanma , 2816

· Hukukun kaynakları , 63

· Hukukun uygulanması , 63

· Hükümlülerde vesayetin sona ermesi, 2113

İ

· İflâs usulü ile resmî tasfiye , 2641

· İflâsta olağanüstü mal rejimi, 1207

· İleride doğacak çocuk için sağ olmak şartı, 2451

· İlgililerin tanımanın iptali davasında dava hakkı, 1473

· İlgililerin tanımanın iptali davasında ispat yükü, 1476

· İlgililerin vasi atanmasında isteği, 1869

· İlgilinin kısıtlamada dinlenilmesi, 1845

· İntifa hakkı bakımından tenkis, 2420

· İntifa hakkı kendinde kalan bağışlamalarda güvence, 3052

· İntifa hakkı konusu mal için bakım ve işletme giderleri, 3056

· İntifa hakkı konusu malda sigorta ettirme, 3058

· İntifa hakkı konusu malın korunması, 3055

· İntifa hakkı sahibinin hakları, 3046

· İntifa hakkı sahibinin yükümlülükleri, 3055

· İntifa hakkı süresinde olgunlaşan doğal ürünler, 3047

· İntifa hakkı süresinde oluşan faizler, 3048

· İntifa hakkı, 3032

· İntifa hakkında özel hâller, 3059

· İntifa hakkında taşınmazlar için özel hâller, 3059

· İntifa hakkının hükümleri, 3046

· İntifa hakkının konusu, 3032

· İntifa hakkının kullanılmasının devri, 3049

· İntifa hakkının kurulması, 3036

· İntifa hakkının sona erdiğinde giderler, 3044

· İntifa hakkının sona erdiğinde haklar için zamanaşımı, 3045

· İntifa hakkının sona erdiğinde sorumluluk, 3043

· İntifa hakkının sona erdiğinde yükümlülük, 3042

· İntifa hakkının sona erme sebepleri, 3038

· İntifa hakkının sona ermesi, 3038

· İntifa hakkının süresi, 3039

· İntifa konusu malda gözetim, 3050

· İntifa konusu malda güvence isteme, 3051

· İntifa konusu malda harap olma, 3041

· İntifa konusu malda kamulaştırma, 3041

· İntifa konusu malı geri verme, 3042

· İntifada defter tutma, 3054

· İntifada güvence verilmemesinin sonuçları, 3053

· İntifada malikin hakları, 3050

· İpoteğin amaç ve niteliği, 3140

· İpoteğin hükmü, 3150

· İpoteğin kuruluşu, 3143

· İpoteğin sona ermesi, 3144

· İpoteğin terkinini isteme hakkı, 3144

· İpotek kurulmasını isteme hakkı, 3079

· İpotekli alacağın devri, 3154

· İpotekli borç senedi ve irat senedinde alacağın niteliği, 3170

· İpotekli borç senedi ve irat senedinde alacaklının belirlenmesi, 3172

· İpotekli borç senedi ve irat senedinde alacaklının hakları, 3177

· İpotekli borç senedi ve irat senedinde borçlunun def'ileri , 3183

· İpotekli borç senedi ve irat senedinde hakkın ileri sürülmesi, 3179

· İpotekli borç senedi ve irat senedinde ilân yoluyla duyuru, 3180

· İpotekli borç senedi ve irat senedinde iptal, 3180

· İpotekli borç senedi ve irat senedinde iyiniyetin korunması , 3177

· İpotekli borç senedi ve irat senedinde ortak hükümler, 3170

· İpotekli borç senedi ve irat senedinde ortak temsilci , 3173

· İpotekli borç senedi ve irat senedinde sona erme, 3175

· İpotekli borç senedi ve irat senedinde terkin, 3176

· İpotekli borç senedi ve irat senedindeki alacağın devri , 3180

· İpotekli borç senedi ve irat senedinin kurulması, 3170

· İpotekli borç senedi, 3162

· İpotekli borç senedinde amaç ve nitelik, 3162

· İpotekli borç senedinde değer biçilmesi, 3162

· İpotekli borç senedinde devir ve bölünme, 3164

· İpotekli borç senedinde malikin durumu, 3164

· İpotekli borç senedinde muacceliyet bildirimi, 3163

· İpotekli taşınmazın bölünmesi, 3151

· İpotekli taşınmazın devri, 3150

· İpotekte borçluluk, 3150

· İpotekte mülkiyet, 3150

· İpotekte ödeme istemi, 3148

· İpotekte tescil, 3080

· İpotekten kurtarma koşulları ve usulü, 3146

· İpotekten kurtarma, 3146

· İpotekten kurtarmada açık artırma, 3147

· İptal veya boşanma hâlinde aile konutu ve ev eşyası, 1378

· İrat bakımından tenkis, 2420

· İrat senedi, 3165

· İrat senedinde amaç ve nitelik, 3165

· İrat senedinde borç ve mülkiyet, 3168

· İrat senedinde bölünme, 3169

· İrat senedinde devletin sorumluluğu, 3166

· İrat senedinde sorumluluğun sınırı, 3166

· İrat senedinde yükten kurtarma, 3167

· İrtifak hakkında özel kanun hükümleri ve yerel âdet, 3025

· İrtifak hakkının ilişkin olduğu yerin değiştirilmesi, 3026

· İrtifak hakkının kullanılması için bakım giderleri, 3025

· İrtifak hakkının kurulması için sözleşme, 3013

· İrtifak hakkının kurulması için tescil, 3011

· İrtifak hakkının terkini için mahkeme kararı, 3017

· İspat kuralları, 162

· İspat yükü…, 162

· İstek üzerine kısıtlama, 1839

· İstek üzerine kısıtlamada vesayetin sona ermesi, 2130

· İstek üzerine vasinin görevden alınması, 2145

· İstek üzerine yönetim kayyımlığı, 1921

· İşgalle kazanma, 2823

· İşleme, 3002

· İşletmenin satılması, 2708

· İyiniyet, 139

· İyiniyetli olmayan üçüncü kişilere karşı tescilin sonuçları, 3314

· İyiniyetli olmayan zilyet bakımından yararlanma, 3250

· İyiniyetli üçüncü kişilere karşı tescilin sonuçları, 3299

· İyiniyetli zilyet bakımından tazminat, 3248

· İyiniyetli zilyet bakımından yararlanma, 3247

K

· Kadın için bekleme süresi, 738

· Kamu hukukuna ilişkin taşınmaz yükü, 3089

· Kamu vesayeti, 1794

· Kan hısımlarının aile yurduna alınması , 1786

· Kan hısımlığı, 231

· Kanun gereği yönetim kayyımlığı, 1915

· Kanuna göre artık değere katılma, 1341

· Kanuna göre kişisel mallar, 1234

· Kanunî ipotek, 3154

· Kat mülkiyeti kütüğü, 3265

· Katılma alacağı davasında artık değere katılma, 1341

· Katılma alacağının ertelenmesi , 1351

· Katılma alacağının ödenmesi, 1351

· Kaybedilen veya çalınan eşya bakımından dava, 3241

· Kaybedilmiş şeyi arama, 2993

· Kaybedilmiş şeyi bulmada ilân, 2993

· Kayın hısımlığı, 236

· Kaynak hakkı, 3081

· Kaynak suları, 2959

· Kaynaklara zarar verilmesi, 2969

· Kaynaklara zarar verilmesinde eski duruma getirme, 2972

· Kaynaklara zarar verilmesinde tazminat, 2969

· Kayyım tarafından malvarlığının yönetimi , 2035

· Kayyımın belli bir iş için görevlendirilmesi, 2033

· Kayyımın konumu, 2029

· Kayyımın paylaşmaya katılması, 2673

· Kayyımın sorumluluğu davasında olağan zamanaşımı , 2166

· Kayyımın sorumluluğu davasında olağanüstü zamanaşımı, 2167

· Kayyımlığı gerektiren hâller, 1909

· Kayyımlığın kapsamı, 2033

· Kayyımlığın sona erdiğinin ilânı, 2136

· Kazanç paylı aile malları ortaklığı, 1777

· Kazanç paylı aile malları ortaklığında özel sona erdirme sebepleri, 1779

· Kazanç paylı aile malları ortaklığının konusu, 1777

· Kazandırıcı zamanaşımı, 2829

· Kazandırıcı zamanaşımında sürelerin hesabı, 2852

· Kazandırıcı zamanaşımından yararlanma, 3254

· Kazı ve yapılar, 2920

· Kazı ve yapılarda özel kurallar , 2922

· Kefalet borçlarından sorumluluk, 2631

· Kendi taşınmazı üzerinde irtifak hakkı, 3015

· Kesin hesap, 2156

· Kısıtlama, 1817

· Kısıtlamada bilirkişi raporu, 1845

· Kısıtlamada ilân, 1850

· Kısıtlamada ilgilinin dinlenilmesi, 1845

· Kısıtlamada usul, 1845

· Kısıtlamanın kaldırılmasında ilân, 2124

· Kısıtlılarda vasi tarafından özen ve temsil, 1997

· Kısıtlıların evlât edinilmesi, 1532

· Kısıtlıların evlât edinilmesinde araştırma, 1549

· Kısıtlıların evlât edinilmesinde şekil, 1545

· Kısıtlıların evlât edinilmesinde usul, 1545

· Kısıtlıların evlât edinilmesinin hükümleri, 1536

· Kısıtlıların evlenmesinde yasal temsilcinin izni, 730

· Kıymetli evrakta rehnin kurulması, 3211

· Kişiliğin başlangıcı, 310

· Kişiliğin korunması, 255

· Kişiliğin sonu, 310

· Kişisel durum sicili………………, 343

· Kişisel durum sicilinde düzeltme , 350

· Kişisel durum sicilinde görevliler, 346

· Kişisel durum sicilinde sorumluluk, 348

· Kişisel haklarda şerhler, 3275

· Kişisel ilişkide yetki, 1591

· Kişisel ilişkinin ana ve baba ile kurulması, 1573

· Kişisel ilişkinin çocuk ile kurulması, 1573

· Kişisel ilişkinin sınırları, 1580

· Kişisel ilişkinin üçüncü kişiler ile kurulması, 1582

· Kişisel malda denkleştirme, 1321

· Kişisel mallar ile edinilmiş mallar arasında denkleştirme, 1321

· Kişisel mallar, 1234

· Kişisel malların ayrılması, 1312

· Kişiye vasi tarafından özen, 1993

· Komşu hakkını kullanma biçimi, 2913

· Komşuluk işlemlerine katılma yükümlülüğü, 2947

· Konfederasyon, 617

· Korkutma sebebiyle nisbî butlan, 827

· Koruma amacıyla küçüklerin özgürlüğünün kısıtlanması , 1996

· Koruma amacıyla özgürlüğün kısıtlanması koşulları, 1956

· Koruma amacıyla özgürlüğün kısıtlanmasında bildirim, 1961

· Koruma amacıyla özgürlüğün kısıtlanmasında itiraz, 1962

· Koruma amacıyla özgürlüğün kısıtlanmasında usul, 1963

· Koruma amacıyla özgürlüğün kısıtlanmasında yargılama usulü, 1967

· Koruma amacıyla özgürlüğün kısıtlanmasında yetki, 1961

· Korunmaya muhtaç kişiler, 1748

· Kötü yaşama tarzında vesayetin sona ermesi, 2127

· Kötü yönetim sebebiyle kısıtlama, 1826

· Kötü yönetimde vesayetin sona ermesi, 2127

· Kural mal rejiminde üçüncü kişilere karşı sorumluluk, 1261

· Kural rejimde artık değere kanuna göre katılma, 1341

· Kural rejimde artık değere katılma, 1341

· Kural rejimde artık değere sözleşmeye göre katılma, 1348

· Kural rejimde değerin belirlenmesinde özel hâller, 1335

· Kural rejimde eşlerin paylarının hesaplanması, 1312

· Kural rejimde kişisel malların ve edinilmiş malların ayrılması, 1312

· Kural rejimde üçüncü kişilere karşı dava, 1360

· Kurumlarda bulunma, 252

· Küçüklerde vasi tarafından özen, 1993

· Küçüklerde vesayetin sona ermesi, 2111

· Küçükleri birlikte evlât edinme, 1511

· Küçükleri tek başına evlât edinme, 1514

· Küçüklerin evlât edinilmesi, 1508

· Küçüklerin evlât edinilmesinde ana ve babanın rızanın aranmaması, 1526

· Küçüklerin evlât edinilmesinde ana ve babanın rızası, 1521

· Küçüklerin evlât edinilmesinde ana ve babanın rızasında şekil, 1521

· Küçüklerin evlât edinilmesinde ana ve babanın rızasının zamanı, 1524

· Küçüklerin evlât edinilmesinde küçüğün rızası, 1517

· Küçüklerin evlât edinilmesinde küçüğün yaşı, 1517

· Küçüklerin evlenmesinde yasal temsilcinin izni, 728

· Küçüklerin koruma amacıyla özgürlüğünün kısıtlanması , 1996

· Küçüklük sebebiyle vesayet, 1810

M

· Mahkeme kararı ile derneklerin sona ermesi, 575

· Mahkeme kararıyla mal ayrılığına geçilmesinde artık değere katılma, 1350

· Mal ayrılığı rejimi , 1365

· Mal ayrılığı rejiminde diğer hükümler, 1366

· Mal ayrılığı rejiminde tasarruf , 1365

· Mal ayrılığı rejiminde yararlanma, 1365

· Mal ayrılığı rejiminde yönetim, 1365

· Mal ayrılığına geçilmesinde artık değere katılma, 1350

· Mal ayrılığına geçişten dönme, 1205

· Mal ortaklığı rejimi, 1382

· Mal ortaklığı rejiminde aile konutu , 1402

· Mal ortaklığı rejiminde değer artış payı , 1398

· Mal ortaklığı rejiminde değer belirlenmesi, 1398

· Mal ortaklığı rejiminde denkleştirme , 1397

· Mal ortaklığı rejiminde diğer hâllerde paylaşma, 1399

· Mal ortaklığı rejiminde diğer malvarlığı değerleri , 1403

· Mal ortaklığı rejiminde diğer paylaşma kuralları, 1403

· Mal ortaklığı rejiminde eşler arasındaki borçlar , 1395

· Mal ortaklığı rejiminde ev eşyası , 1402

· Mal ortaklığı rejiminde ispat, 1389

· Mal ortaklığı rejiminde kişisel borçlar, 1394

· Mal ortaklığı rejiminde kişisel mala ekleme, 1396

· Mal ortaklığı rejiminde kişisel mallar, 1388

· Mal ortaklığı rejiminde kişisel mallarda yönetim, 1393

· Mal ortaklığı rejiminde kişisel malları paylaşma usulü, 1401

· Mal ortaklığı rejiminde mal rejiminin sona erme anı , 1395

· Mal ortaklığı rejiminde mal rejiminin sona ermesi , 1395

· Mal ortaklığı rejiminde mülkiyetin kapsamı, 1382

· Mal ortaklığı rejiminde ortaklık borçları, 1393

· Mal ortaklığı rejiminde ortaklık malları, 1384

· Mal ortaklığı rejiminde paylaşma usulü, 1401

· Mal ortaklığı rejiminde paylaşma, 1398

· Mal ortaklığı rejiminde tasarruf, 1389

· Mal ortaklığı rejiminde tasfiye , 1395

· Mal ortaklığı rejiminde üçüncü kişilere karşı sorumluluk, 1393

· Mal ortaklığı rejiminde yönetim, 1389

· Mal rejimi sözleşmesi, 1191

· Mal rejimi sözleşmesinde ehliyet, 1195

· Mal rejimi sözleşmesinin içeriği, 1191

· Mal rejimi sözleşmesinin şekli, 1198

· Mal rejiminde alacaklıların korunması, 1214

· Mal rejiminin ayrılık hâlinde tasfiyesi, 1005

· Mal rejiminin boşanma hâlinde tasfiyesi, 1004

· Mal rejiminin tasfiyesi davalarında yetki, 1216

· Mal rejiminin tasfiyesi, 1004

· Malikin aile yurdunda ödemede acze düşmesi, 1787

· Malikin ölümü hâlinde aile yurdunun sona ermesi, 1788

· Malikin sağlığında aile yurdunun sona ermesi, 1789

· Malvarlığı intifaında borçların faizi , 3057

· Malvarlığının kayyım tarafından yönetimi , 2035

· Malvarlığının teslimi, 2156

· Mecra geçirilmesi, 2929

· Mecra geçirilmesinde durumun değişmesi, 2935

· Mecra geçirilmesine katlanma yükümlülüğü, 2929

· Mecralar, 2887

· Memurun resmî vasiyetnamede işlevi, 2300

· Mer'aya girme, 2949

· Miras haklarının boşanmadaki durumu, 1006

· Miras ortaklığı, 2649

· Miras payı üzerinde sözleşme, 2732

· Miras payını aşan kazandırmalar, 2718

· Miras sebebiyle istihkak davası koşulları, 2644

· Miras sebebiyle istihkak davasında zamanaşımı, 2647

· Miras sebebiyle istihkak davasının hükümleri, 2646

· Miras sözleşmeleri, 2288

· Miras sözleşmesi, 2343

· Miras sözleşmesinde ehliyet, 2230

· Miras sözleşmesinden doğan davalar, 2428

· Miras sözleşmesinin mirasbırakandan önce ölmekle kalkması, 2349

· Miras sözleşmesinin ortadan kaldırılması, 2346

· Miras sözleşmesinin sağlararasında ortadan kaldırılması, 2346

· Miras sözleşmesinin sözleşme ile ortadan kaldırılması, 2346

· Miras sözleşmesinin sözleşmeden dönmeyle ortadan kaldırılması, 2348

· Miras sözleşmesinin şekli, 2343

· Miras sözleşmesinin vasiyetname ile ortadan kaldırılması, 2346

· Mirasa ehliyet, 2436

· Mirasa hak ehliyeti, 2436

· Mirasbırakan tarafından vakıf kurulması, 2285

· Mirasbırakandan önce ölmekle miras sözleşmesinin kalkması, 2349

· Mirasbırakanın alacaklılarının istemi ile resmî tasfiye, 2635

· Mirasbırakanın paylaşmada tasarrufu, 2671

· Mirasbırakanın sağlığında mallarını vermesi, 2428

· Mirasçı atama, 2268

· Mirasçı olabilmek için sağ olmak şartı, 2443

· Mirasçı olarak sağ olmak şartı, 2443

· Mirasçılar arasında mirasta denkleştirme, 2709

· Mirasçılar bakımından kanunî ipotek, 3157

· Mirasçılar tarafından mirasın kazanılması, 2519

· Mirasçılardan biri tarafından mirası ret, 2586

· Mirasçıların alacaklılarının mirasın reddinde korunması, 2602

· Mirasçıların bilinmemesi, 2485

· Mirasçıların birbirine karşı sorumluluğu, 2742

· Mirasçıların evlenmenin butlanında dava hakkı, 858

· Mirasçıların istemi ile resmî tasfiye, 2633

· Mirasçıların müteselsil sorumluluğu, 2749

· Mirasçıların paylaşmada eşitliği, 2676

· Mirasçıların paylaşmada garanti borcu, 2742

· Mirasçıların terekenin borçlarından sorumluluğu, 2659

· Mirasçıların üçüncü kişilere karşı sorumluluğu, 2749

· Mirasçılık belgesi, 2506

· Mirasçılık sıfatının kaybı hâlinde mirasta denkleştirme, 2715

· Mirasçılıktan borç ödemeden aciz sebebiyle çıkarma, 2259

· Mirasçılıktan çıkarma sebepleri, 2245

· Mirasçılıktan çıkarma, 2245

· Mirasçılıktan çıkarmada ispat yükü, 2253

· Mirasçılıktan çıkarmanın hükümleri, 2249

· Mirasçının alacaklılarının hakları, 2402

· Mirası kazanma, 2519

· Mirası paylaşmayı isteme hakkı, 2661

· Mirası reddin şekli, 2572

· Mirası ret beyanı , 2546

· Mirası ret hakkı, 2546

· Mirası ret hakkının düşmesi, 2580

· Mirası ret hakkının geçmesi, 2568

· Mirası ret hâlinde sorumluluk, 2611

· Mirası ret süresi, 2561

· Mirası ret süresinin uzatılması, 2598

· Mirası ret, 2546

· Mirasın açılma ve değerlendirme anı, 2432

· Mirasın açılma yeri ve yetkili mahkeme, 2434

· Mirasın açılmasından önce yapılan sözleşmeler, 2739

· Mirasın açılmasının hükümleri, 2436

· Mirasın Devlete geçmesi hâli, 2631

· Mirasın en yakın mirasçıların tamamı tarafından ret, 2588

· Mirasın geçmesinin sonucu, 2649

· Mirasın mirasçılardan biri tarafından ret, 2586

· Mirasın reddinde mirasçıların alacaklılarının korunması, 2602

· Mirasın reddinde mirasın sağ kalan eşe geçmesi, 2595

· Mirasın sağ kalan eşe mirasın reddinde geçmesi, 2595

· Mirasın sonra gelen mirasçılar yararına reddi, 2596

· Mirasın tasarruf edilebilir kısmının kapsamı, 2234

· Mirasta alacaklıların durumu, 2544

· Mirasta denkleştirme şekli, 2716

· Mirasta denkleştirme, 2709

· Mirasta denkleştirmede denkleştirme değeri, 2718

· Mirasta denkleştirmede eğitim giderleri, 2720

· Mirasta denkleştirmede evlenme giderleri, 2721

· Mirasta denkleştirmede geri verme, 2716

· Mirasta denkleştirmede hediyeler, 2721

· Mirasta denkleştirmede mahsup, 2716

· Mirasta denkleştirmede öğrenim giderleri, 2720

· Mirasta tasarruf edilebilir kısmın hesabı, 2238

· Mirastan feragat durumunda geri verme, 2429

· Mirastan feragat durumunda tenkis, 2429

· Mirastan feragat sözleşmesi, 2290

· Mirastan feragat sözleşmesinin hükümden düşmesi, 2293

· Mirastan feragat sözleşmesinin kapsamı, 2290

· Mirastan feragatte tereke alacaklılarının hakları, 2295

· Mirastan yoksunluğın altsoya etkisi, 2442

· Mirastan yoksunluk sebepleri, 2438

· Mirastan yoksunluk, 2438

· Mülkiyet hakkının içeriği, 2754

· Mülkiyet hakkının kapsamı, 2759

· Mülkiyet ve irtifak hakkı, 2959

N

· Nafaka dava hakkı, 1602

· Nafaka davası açılınca geçici önlemler, 1610

· Nafaka miktarının takdiri, 1606

· Nafaka yükümlüleri, 1740

· Nafaka yükümlülüğü, 1740

· Nafakada durumun değişmesi , 1609

· Nafakada güvence verilmesi, 1613

· Nafakanın babalığın tespitinden önce verilmesi, 1611

· Nafakanın ödenme biçimi, 986

· Nişanın bozulması sebebiyle maddî tazminat, 696

· Nişanın bozulması sebebiyle manevî tazminat, 700

· Nişanın bozulmasının sonuçları, 696

· Nişanlanma, 687

· Nişanlanmada dava hakkının bulunmaması, 693

· Nişanlılığın hükümleri, 693

· Nişanlılığın sona ermesi sebebiyle davada zamanaşımı, 714

· Nişanlılığın sona ermesi sebebiyle hediyelerin geri verilmesi, 706

O

· Okunup imzalanmadan resmî vasiyetnamenin düzenlenmesi, 2310

· Olağan kazandırıcı zamanaşımı, 2829

· Olağan usul ile resmî tasfiye, 2640

· Olağanüstü kazandırıcı zamanaşımı, 2831

· Olağanüstü mal rejimi , 1200

· Olağanüstü mal rejiminde karar, 1200

· Olağanüstü mal rejiminde yetki, 1204

· Olumlu miras sözleşmesi, 2288

· Onur kırıcı davranış sebebiyle boşanma, 883

· Ormana girme, 2949

· Ormanlar, 3061

· Ortaklık malları ile meslek icrası, 1391

· Ortaklık malları ile sanat icrası, 1391

· Ortaklık mallarında mirasın kabulü, 1392

· Ortaklık mallarında mirasın reddi, 1392

· Ortaklık mallarında olağan yönetim, 1389

· Ortaklık mallarında olağanüstü yönetim, 1391

· Ortaklık mallarında sorumluluk, 1392

· Ortaklık mallarında tasarruf, 1389

· Ortaklık mallarında yönetim giderleri, 1392

· Ortaklık mallarında yönetim, 1389

· Oturma hakkı, 3066

· Oturma hakkında giderler, 3069

· Oturma hakkının kapsamı, 3068

· Oturma yeri, 246

Ö

· Ödenen senedin geri verilmesi , 3183

· Ödünç verenin hakları, 3220

· Ölüm hâlinde aile konutu ve ev eşyası, 1381

· Ölüm hâlinde paylaşma , 1398

· Ölüm karinesi, 323

· Ölüm kütüğü, 413

· Ölüm sebebiyle vasilik görevinin sona ermesi, 2137

· Ölüm, 310

· Ölümde ispat araçları , 318

· Ölümde ispat yükü, 313

· Ölüme bağlı tasarruflarda irade sakatlığı, 2231

· Ölüme bağlı tasarruflarda koşul, 2264

· Ölüme bağlı tasarruflarda yükleme, 2264

· Ölüme bağlı tasarrufların çeşitleri, 2261

· Ölüme bağlı tasarrufların iptal sebepleri, 2364

· Ölüme bağlı tasarrufların iptali davası , 2364

· Ölüme bağlı tasarrufların iptalinde dava hakkı, 2375

· Ölüme bağlı tasarrufların iptalinde hak düşürücü süreler, 2381

· Ölümün bildirilmesi, 413

· Ölümün ispatı, 313

· Önalım hakkı sahibi, 2898

· Önalım hakkından feragat, 2903

· Önalım hakkından hak düşürücü süre, 2903

· Önalım hakkını kullanma yasağı, 2903

· Önalım hakkının kullanılması, 2905

· Önceki evliliğin sona erdiğinin ispatı, 735

· Önceki evlilik sebebiyle evlenme engeli, 735

· Önceki rejimin tasfiyesi, 1213

· Önmirasçının güvence göstermesi, 2280

· Özel anı değeri olan eşya, 2689

· Özel vesayet koşulları, 1797

· Özel vesayet, 1797

· Özel vesayetin kurulması, 1799

· Özel vesayetin sona ermesi, 1806

· Özel vesayette aile meclisi, 1802

· Özel vesayette güvence, 1805

· Özellikleri olan eşya, 2689

· Özgülenme yönü, 3060

· Özgürlüğü bağlayıcı ceza sebebiyle kısıtlama, 1835

P

· Para ve hamile yazılı senetler bakımından dava, 3243

· Paraların vasi tarafından yatırılması, 1983

· Paylaşma kuralları, 2671

· Paylaşma sözleşmesi, 2723

· Paylaşma sözleşmesinin geçersizliği, 2743

· Paylaşmada bazı malların özgülenmesi, 2678

· Paylaşmada bazı malların satılması, 2678

· Paylaşmada değerin belirlenmesi, 2695

· Paylaşmada mirasbırakanın mirasçılardaki alacakları, 2693

· Paylaşmada mirasbırakanın tasarrufu, 2671

· Paylaşmada mirasçıların eşitliği, 2676

· Paylaşmada özgülenme, 2695

· Paylaşmada özgülenmeye esas olan değer, 2695

· Paylaşmada payların oluşturulması, 2677

· Paylaşmalı mal ayrılığı rejimi , 1370

· Paylaşmalı mal ayrılığı rejiminde aile konutu ve ev eşyası, 1378

· Paylaşmalı mal ayrılığı rejiminde aileye özgülenen mallar, 1376

· Paylaşmalı mal ayrılığı rejiminde borçlardan sorumluluk , 1373

· Paylaşmalı mal ayrılığı rejiminde ispat , 1371

· Paylaşmalı mal ayrılığı rejiminde katkıdan doğan hak, 1374

· Paylaşmalı mal ayrılığı rejiminde malların geri alınması, 1374

· Paylaşmalı mal ayrılığı rejiminde paylaşmaya aykırı davranışlar, 1377

· Paylaşmalı mal ayrılığı rejiminde paylaştırma isteminin reddi, 1377

· Paylaşmalı mal ayrılığı rejiminde paylaştırma yöntemi, 1378

· Paylaşmalı mal ayrılığı rejiminde paylı malın verilmesi, 1374

· Paylaşmalı mal ayrılığı rejiminde rejiminin sona ermesi, 1373

· Paylaşmalı mal ayrılığı rejiminde sona erme anı, 1373

· Paylaşmalı mal ayrılığı rejiminde tasarruf , 1370

· Paylaşmalı mal ayrılığı rejiminde tasfiye, 1373

· Paylaşmalı mal ayrılığı rejiminde yararlanma, 1370

· Paylaşmalı mal ayrılığı rejiminde yönetim, 1370

· Paylaşmanın gerçekleşmesi, 2676

· Paylaşmanın nasıl yapılacağı, 2669

· Paylaşmanın sonuçlandırılması, 2723

· Paylaşmaya kayyımın katılması, 2673

· Paylaşmayı cenin nedeniyle erteleme, 2663

· Paylaştırma dışında bırakma, 2696

· Paylaştırma dışında bırakmanın koşulları, 2696

· Paylaştırmada aile malları ortaklığı, 2703

· Paylaştırmada aile malları ortaklığında istem , 2703

· Paylaştırmada aile malları ortaklığının sona erdirilmesi, 2704

· Paylaştırmada ergin olmayan mirasçılar, 2702

· Paylaştırmada ölüme bağlı tasarruf ile düzenleme, 2701

· Paylaştırmada özgülenmenin hangi mirasçıya yapılacağı, 2700

· Paylaştırmada taşınırların özgülenmesi, 2699

· Paylı mülkiyet , 2766

· Paylı mülkiyetin sona ermesi, 2786

· Paylı mülkiyette anlaşmalar, 2769

· Paylı mülkiyette diğer hak sahiplerinin çıkarılması, 2785

· Paylı mülkiyette giderler, 2781

· Paylı mülkiyette kararların bağlayıcılığı , 2782

· Paylı mülkiyette koruma, 2778

· Paylı mülkiyette kullanma, 2778

· Paylı mülkiyette olağan yönetim işleri, 2772

· Paylı mülkiyette olağanüstü yönetim işleri, 2776

· Paylı mülkiyette önemli yönetim işleri , 2773

· Paylı mülkiyette paydaşın çıkarılması, 2782

· Paylı mülkiyette paydaşlıktan çıkarma, 2782

· Paylı mülkiyette paylaşma biçimi, 2788

· Paylı mülkiyette paylaşma istemi, 2786

· Paylı mülkiyette paylaşmada intifa hakkı sahibinin durumu, 2791

· Paylı mülkiyette tasarruflar, 2776

· Paylı mülkiyette yararlanma, 2778

· Paylı mülkiyette yönetim ve tasarruf, 2769

· Paylı mülkiyette yükümlülükler, 2781

· Pek kötü davranış sebebiyle boşanma, 883

· Plân, 3267

R

· Rapor ve hesabın vesayet sonlandığında incelenmesi, 2159

· Rapor ve hesapların vesayet makamı tarafından incelenmesi, 2096

· Rehin karşılığında ödünç için işletme işinde süre, 3217

· Rehin karşılığında ödünç için işletme izni alma, 3216

· Rehin karşılığında ödünç verenler, 3216

· Rehin senedinde ödeme yeri , 3174

· Rehin senedini düzenleme gereği, 3171

· Rehin senedinin düzenlenmesi, 3171

· Rehin senedinin kaybedilmesi , 3180

· Rehin senedinin şekli , 3172

· Rehinden kurtarmayı isteme hakkı, 3219

· Rehinli pay senetlerinin temsili, 3214

· Rehinli tahvilin düzenlenmesi, 3224

· Rehinli tahvilin niteliği, 3222

· Rehinli tahvilin şekli, 3223

· Rehinli tahviller, 3186

· Rehnedilmiş alacakta yönetim ve ödeme, 3214

· Rehnedilmiş tereke malları, 2693

· Rehnin kapsamı, 3213

· Rehnin paraya çevrilmesi, 3218

· Re'sen vasinin görevden alınması, 2145

· Resmî belgelerle ispat, 179

· Resmî defter tutma sırasında beyan , 2627

· Resmî defter tutma sırasında beyana çağrı , 2625

· Resmî defter tutma sırasında dava, 2624

· Resmî defter tutma sırasında icra takibi, 2624

· Resmî defter tutma sırasında mirasçıların durumu, 2623

· Resmî defter tutma sırasında yönetim, 2623

· Resmî defter tutma sırasında zamanaşımı, 2624

· Resmî defter tutma, 2614

· Resmî defter tutmada usul, 2618

· Resmî defter tutmanın sona ermesi, 2622

· Resmî defter tutmanın sonuçları, 2625

· Resmî deftere doğrudan doğruya geçirme, 2622

· Resmî deftere geçirme, 2618

· Resmî deftere geçirmede ilân yoluyla çağrı, 2620

· Resmî deftere göre kabulün sonuçları, 2629

· Resmî deftere yazılanlardan sorumluluk, 2629

· Resmî deftere yazılmayanlardan sorumluluk, 2630

· Resmî tasfiye koşulları, 2633

· Resmî tasfiyede usul, 2637

· Resmî tasfiyede yönetim, 2637

· Resmî tasfiyenin mirasçıların istemi ile gerçekleşmesi, 2633

· Resmî vasiyetname düzenlenmesi, 2299

· Resmî vasiyetname, 2299

· Resmî vasiyetnamede düzenlemeye katılma yasağı, 2314

· Resmî vasiyetnamede memurun işlevi, 2300

· Resmî vasiyetnamenin okunup imzalanmadan düzenlenmesi, 2310

· Resmî vasiyetnamenin saklanması, 2318

· Resmî vasiyetnameye tanıkların katılması, 2306

· Rızanın bulunmaması sebebiyle evlâtlık ilişkisinin kaldırılması, 1554

S

· Sağ kalan eşe aile konutu ve ev eşyasının özgülenmesi, 2679

· Sağ kalan eşin mirasçılığı, 2211

· Sağ olmada ispat araçları , 318

· Sağ olmada ispat yükü, 313

· Sağ olmanın ispatı, 313

· Sağlararası karşılıksız kazandırmalar, 2242

· Sağlararasında miras sözleşmesinin ortadan kaldırılması, 2346

· Sahipsiz duruma gelen hayvanlar, 2991

· Sahipsiz şeyler, 2990

· Sahipsiz yerler ve yararı kamuya ait mallar , 2854

· Saklı hükümler, 626

· Saklı pay, 2235

· Saklı paylı mirasçılar lehine kazandırmalar, 2395

· Saldırıya karşı davalar, 272

· Saldırıya karşı ilke, 258

· Satıcılar bakımından kanunî ipotek, 3157

· Savurganlık sebebiyle kısıtlama, 1826

· Savurganlıkta vesayetin sona ermesi, 2127

· Senede bağlı olan veya olmayan alacaklarda rehnin kurulması, 3210

· Senedin dayanağı borç ile ilişkisi, 3170

· Senet bakımından iyiniyetin korunması, 3177

· Senet ile tescilin ilişkisi, 3178

· Seri hâlinde rehin senedi çıkaran aracı kurum, 3189

· Seri hâlinde rehin senedi çıkarılması, 3187

· Seri hâlinde rehin senedinde borcun kısım kısım ödenmesi , 3188

· Seri hâlinde rehin senedinin düzenlenmesi, 3187

· Seri hâlinde rehin senedinin hükmü, 3189

· Seri hâlinde rehin senedinin tescili, 3188

· Seri hâlinde rehin senetlerinde denetleme, 3191

· Seri hâlinde rehin senetlerinde ödeme plânı, 3190

· Seri hâlinde rehin senetlerinin geri ödenmesi, 3190

· Sınırın yeniden belirlenmesi, 2829

· Sınırlı mal ortaklığı, 1386

· Sınırlıklar üzerinde paylı mülkiyet , 2868

· Sınırlıklar, 2946

· Sigorta alacakları, 2244

· Sigorta tazminatı üzerinde hak, 3137

· Son arzuları sözlü vasiyette anlatma, 2321

· Sonra gelen mirasçılar yararına mirası ret, 2596

· Sonradan evlenme ile soybağının kurulması koşulu , 1453

· Sonradan evlenme ile soybağının kurulması, 1453

· Sonradan evlenme ile soybağının kurulmasında bildirim, 1458

· Sonradan evlenme ile soybağının kurulmasında iptal, 1461

· Sonradan evlenme ile soybağının kurulmasında itiraz, 1461

· Sonraki tasarruflarla vasiyetten dönme, 2336

· Soyadı , 1567

· Soybağının hükümleri, 1567

· Soybağının kurulması davasında yargılama usulü, 1412

· Soybağının kurulması davasında yetki , 1411

· Soybağının kurulması, 1406

· Soybağının reddi davası, 1423

· Soybağının reddi davasında dava hakkı, 1423

· Soybağının reddi davasında diğer ilgililerin dava hakkı , 1446

· Soybağının reddi davasında hak düşürücü süreler, 1439

· Soybağının reddi davasında ispat, 1430

· Soybağının reddi davasında karinelerin çakışması, 1445

· Soybağının sonradan evlenme ile kurulması, 1453

· Soybağının sonradan evlenme ile kurulmasında iptal, 1461

· Soybağının sonradan evlenme ile kurulmasında itiraz, 1461

· Sözleşme ile miras sözleşmesinin ortadan kaldırılması, 2346

· Sözleşmeden doğan önalım hakkı, 2910

· Sözleşmeden dönmeyle miras sözleşmesinin ortadan kaldırılması, 2348

· Sözleşmeye göre artık değere katılma, 1348

· Sözleşmeye göre kişisel mallar, 1241

· Sözlü vasiyet, 2321

· Sözlü vasiyette belgeleme, 2324

· Sözlü vasiyette hükümden düşme, 2330

· Sözlü vasiyette son arzuları anlatma, 2321

· Suç işleme sebebiyle boşanma, 890

· Sürüklenen şeyler ile benzerlerinin alınması, 2951

· Sürüklenen şeyler, 2999

· Sürüm değeri , 1330

· Şerhler, 3275

T

· Tanıkların resmî vasiyetnameye katılması, 2306

· Tanıma bildirimi, 1469

· Tanıma koşulları, 1464

· Tanıma şekli, 1464

· Tanıma, 1464

· Tanımanın iptali davası, 1471

· Tanımanın iptali davasında hak düşürücü süreler , 1478

· Tanımanın iptali davasında ilgililerin dava hakkı, 1473

· Tanımanın iptali davasında ilgililerin ispat yükü, 1476

· Tanıyanın dava hakkı, 1471

· Tapu idareleri, 3269

· Tapu idarelerinin kuruluşu, 3269

· Tapu kütüğü, 3263

· Tapu kütüğüne aile yurdu şerhi verilmesi, 1785

· Tapu memuru tarafından tebliğ zorunluluğu, 3294

· Tapu sicilindeki işlemler, 3274

· Tapu sicilindeki işlemlerin konusu, 3274

· Tapu sicilindeki yanlışlığı düzeltme, 3326

· Tapu siciline kaydedilecek taşınmazlar, 3259

· Tapu siciline kaydedilmeyecek taşınmazlar, 3261

· Tapu siciline taşınmazların kaydedilmesi, 3259

· Tapu siciline tescil, 3274

· Tapu siciline tescilin biçimi, 3292

· Tapu siciline tescilin etkileri, 3297

· Tapu siciline tescilin yapılmamasının sonuçları, 3297

· Tapu sicilinin açıklığı, 3294

· Tapu sicilinin bir bölgede tutulması, 3268

· Tapu sicilinin birden çok bölgede tutulması, 3269

· Tapu sicilinin kapsamı , 3257

· Tapu sicilinin kurulması, 3257

· Tapu sicilinin tutulması, 3268

· Tapu sicilinin tutulmasından sorumluluk, 3270

· Tapu sicilinin unsurları, 3263

· Tarımsal işletmeler, 2696

· Tasarruf edilebilir kısmın daralması, 2351

· Tasarruf hakkının aile yurdunda sınırlanması, 1785

· Tasarruf yetkisi ve taşınır davası, 3240

· Tasarruf yetkisinin kısıtlanmasında şerhler, 3279

· Tasarruf yetkisinin sınırlanması, 1173

· Taşınır mallarda birleşme, 3003

· Taşınır mallarda karışma, 3003

· Taşınır mallarda kazandırıcı zamanaşımı, 3004

· Taşınır malların kaybedilmesi, 3006

· Taşınır mülkiyetinin kazanılması, 2986

· Taşınır mülkiyetinin konusu, 2985

· Taşınır mülkiyetinin nakli, 2986

· Taşınır mülkiyetinin saklı tutulması, 2988

· Taşınır rehni karşılığı ödüncün hükümleri, 3218

· Taşınır rehni karşılığı ödünç, 3217

· Taşınır yapılar, 2889

· Taşınır zilyetliğinin devri, 2986

· Taşınırı hükmen teslim, 2989

· Taşınırı sahiplenme, 2990

· Taşınırı taksitle satış, 2989

· Taşınırların vasi tarafından satılması, 1980

· Taşınma yükünde alacaklının hakkının niteliği, 3095

· Taşınma yükünde güvence amacıyla kurulma, 3090

· Taşınma yükünde tescil ve kazanma, 3087

· Taşınma yükünde yükten kurtarma bedeli, 3094

· Taşınma yükünde yükten kurtarma, 3091

· Taşınma yükünde yükten kurtarmada alacaklının yetkisi, 3091

· Taşınma yükünde yükten kurtarmada yükümlünün yetkisi, 3093

· Taşınma yükünde yükün niteliği , 3095

· Taşınma yükünde zamanaşımı , 3094

· Taşınma yükünün hükümleri, 3095

· Taşınma yükünün konusu, 3086

· Taşınma yükünün kurulması, 3087

· Taşınma yükünün sona ermesi , 3090

· Taşınmaz lehine irtifak hakkı, 3008

· Taşınmaz lehine irtifak hakkının hükümleri, 3021

· Taşınmaz lehine irtifak hakkının hükümlerinin kapsamı, 3021

· Taşınmaz lehine irtifak hakkının konusu, 3008

· Taşınmaz lehine irtifak hakkının kurulması, 3011

· Taşınmaz lehine irtifak hakkının sona ermesi, 3011

· Taşınmaz lehine irtifak hakkının sona ermesi, 3015

· Taşınmaz lehine irtifaklarda tescilin biçimi, 3293

· Taşınmaz malikinin aykırı kullanımda sorumluluğu, 2892

· Taşınmaz mülkiyetinde kamu hukuku kısıtlamaları, 2956

· Taşınmaz mülkiyetinde özel kanun hükümleri, 2977

· Taşınmaz mülkiyetinde yerel âdet, 2977

· Taşınmaz mülkiyetini hukukî işlemle kazanma , 2816

· Taşınmaz mülkiyetini işgalle kazanma, 2823

· Taşınmaz mülkiyetini kazanma yolları, 2816

· Taşınmaz mülkiyetini yeni arazi oluşmasıyla kazanma, 2824

· Taşınmaz mülkiyetinin içeriği, 2861

· Taşınmaz mülkiyetinin kapsamı, 2861

· Taşınmaz mülkiyetinin kaybı, 2860

· Taşınmaz mülkiyetinin kazanılması, 2809

· Taşınmaz mülkiyetinin kısıtlamaları, 2896

· Taşınmaz mülkiyetinin konusu, 2807

· Taşınmaz mülkiyetinin tescil ile kazanılması , 2809

· Taşınmaz rehin dereceleri arasındaki ilişki, 3123

· Taşınmaz rehin derecesinin hükümleri, 3122

· Taşınmaz rehninde ana para, 3098

· Taşınmaz rehninde bedel olarak ödenen para, 3114

· Taşınmaz rehninde belirli olma, 3107

· Taşınmaz rehninde boş dereceler, 3125

· Taşınmaz rehninde değer düşmelerine karşı koruma önlemleri, 3117

· Taşınmaz rehninde değerin kusur olmadan düşmesi, 3119

· Taşınmaz rehninde faiz, 3106

· Taşınmaz rehninde güvence altına alınan alacak, 3098

· Taşınmaz rehninde güvence, eski hâle getirme, kısmî ödeme isteme, 3118

· Taşınmaz rehninde güvencenin kapsamı, 3131

· Taşınmaz rehninde kira bedelleri, 3116

· Taşınmaz rehninde paraya çevirme şekli, 3127

· Taşınmaz rehninde rehin derecesi, 3122

· Taşınmaz rehninde rehinli taşınmazın kısmen devri, 3120

· Taşınmaz rehninde rehne konu olabilme, 3107

· Taşınmaz rehninde satış bedelinin dağıtılması, 3130

· Taşınmaz rehninde taşınmaz birden çok ise, 3108

· Taşınmaz rehninde taşınmaz tek ise, 3107

· Taşınmaz rehninde zamanaşımı, 3117

· Taşınmaz rehninde zorunlu masrafların güvencesi, 3135

· Taşınmaz rehninden sonra kurulan aynî haklar, 3121

· Taşınmaz rehninin başka taşınmaz üzerine geçmesi, 3112

· Taşınmaz rehninin hükmü, 3114

· Taşınmaz rehninin kapsamı, 3114

· Taşınmaz rehninin koşulları, 3097

· Taşınmaz rehninin kurulması, 3108

· Taşınmaz rehninin kurulmasında tescil, 3108

· Taşınmaz rehninin önlem alma yetkisi, 3117

· Taşınmaz rehninin paraya çevrilmesi, 3127

· Taşınmaz rehninin sona ermesi, 3111

· Taşınmaz rehninin türleri, 3097

· Taşınmazı devir hakkının kısıtlamaları, 2898

· Taşınmazın sınırını belirleme yükümlülüğü, 2867

· Taşınmazın sınırları , 2864

· Taşınmazın sınırlarının belirlenmesi, 2864

· Taşınmazın tescilini isteme hakkı, 2858

· Taşınmazlarda karine , 3246

· Taşınmazların birleştirilmesi

· Taşınmazların bölünmesi, 2694

· Taşınmazların paylaşılması, 2694

· Taşınmazların vasi tarafından satılması , 1986

· Taşkın yapılar, 2877

· Temsil kayyımı atanmasında usul, 1934

· Temsil kayyımı atanmasında yetki, 1932

· Temsil kayyımlığı, 1909

· Temsil kayyımlığının sona ermesi, 2132

· Tenkis davası, 2385

· Tenkis davasının koşulları, 2385

· Tenkise tâbi kazandırmalar, 2407

· Tenkise tâbi kazandırmalarda geri verme borcu, 2416

· Tenkisin bölünmez mal vasiyetinde gerçekleşmesi, 2405

· Tenkisin hükümleri, 2402

· Tenkisin sağlararası kazandırmalarda gerçekleşmesi, 2407

· Tenkiste hak düşürücü süreler, 2425

· Tenkiste sıra, 2423

· Tereke borcunu ödeyen mirasçının mirasçılara rücu, 2751

· Tereke ile belirli mal bırakmanın ilgisi, 2274

· Tereke malları üzerinde tasarruf , 2359

· Terekede birlikte yaşayanların hakkı, 2668

· Terekeden borçların indirilmesi, 2238

· Terekenin borçlarından mirasçıların sorumluluğu, 2659

· Terekenin defterinin tutulması, 2474

· Terekenin mühürlenmesi, 2477

· Terekenin resmen yönetilmesi, 2479

· Terekenin resmen yönetilmesinde görev, 2481

· Terekenin resmen yönetilmesinde sorumluluk, 2481

· Terekenin resmen yönetilmesinde temsil, 2481

· Terekenin yazımında mirası ret süresi, 2568

· Terekeyi koruma önlemleri , 2465

· Terk sebebiyle boşanma, 893

· Terkin ve değişiklik için istem, 3289

· Terkin ve değiştirme, 3319

· Terkinin koşulları, 3287

· Tescil bakımından iyiniyetin korunması, 3177

· Tescil için istem, 3287

· Tescil ve rehin senedi, 3171

· Tescile göre irtifak hakkının kapsamı, 3022

· Tescile tâbi kanunî ipotekler, 3155

· Tescile tâbi olmayan kanunî ipotek, 3154

· Tescilin iyiniyetli üçüncü kişilere karşı sonuçları, 3299

· Tescilin koşulları, 3287

· Tescilin sonuçları, 3298

· Tescilin yiniyetli olmayan üçüncü kişilere karşı sonuçları, 3314

· Teslime bağlı rehin, 3193

· Teslime bağlı rehinde alacaklının hakkı , 3202

· Teslime bağlı rehinde alacaklının sorumluluğu , 3201

· Teslime bağlı rehinde alacaklının zilyetliği , 3193

· Teslime bağlı rehinde ayrık durumlar, 3195

· Teslime bağlı rehinde mülkiyetin geçememesi , 3204

· Teslime bağlı rehnin hükümleri, 3202

· Teslime bağlı rehnin kapsamı, 3202

· Teslime bağlı rehnin kurulması, 3193

· Teslime bağlı rehnin sırası, 3203

· Teslime bağlı rehnin sona ermesi, 3198

· Ticarî ve sınaî işletmeler, 1985

· Toprağın iyileştirilmesi, 2957

· Tüketilebilen ve değeri biçilen şeyler, 3062

· Tüzel kişilerde fiil ehliyeti koşulu, 441

· Tüzel kişilerde fiil ehliyeti, 441

· Tüzel kişilerde fiil ehliyetinin kullanılması, 442

· Tüzel kişilerde hak ehliyeti, 429

· Tüzel kişilerde kişiliğin malvarlığının özgülenmesi, 450

· Tüzel kişilerde kişiliğin malvarlığının tasfiyesi, 449

· Tüzel kişilerde kişiliğin saklı hükümler, 451

· Tüzel kişilerde kişiliğin sınırlı devam etme, 446

· Tüzel kişilerde kişiliğin sona ermesi, 446

· Tüzel kişilerde yerleşim yeri, 445

· Tüzel kişiliği kazanma anı, 477

· Tüzel kişiliğin kazanılması, 477

· Tüzel kişilik, 424

U, Ü

· Uyuşturucu madde bağımlılığı sebebiyle kısıtlama , 1826

· Uyuşturucu madde bağımlılığında vesayetin sona ermesi, 2127

· Üçüncü kişiler ile kişisel ilişki, 1582

· Üçüncü kişilere karşı kural rejimde dava, 1360

· Üçüncü kişilerin haklarının aile yurdunda korunması, 1783

· Ürünler, 3059

· Üst hakkı , 2885

· Üst hakkı iradının güvencesi, 3079

· Üst hakkı, 3070

· Üst hakkında bedel, 3074

· Üst hakkında içerik, 3072

· Üst hakkında kapsam, 3072

· Üst hakkında konu, 3070

· Üst hakkında sona ermenin sonuçları, 3073

· Üst hakkında sona ermesinde diğer hükümler, 3075

· Üst hakkında sürenin üst sınırı, 3080

· Üst hakkında süresinden önce devir istemi, 3076

· Üst hakkında süresinden önce devir isteminde diğer hâller, 3078

· Üst hakkında süresinden önce devir isteminde hakkın kullanılması, 3078

· Üst hakkında süresinden önce devir isteminin koşulları, 3076

· Üst hakkında tapu kütüğüne kayıt, 3070

· Üvey çocuklar, 1636

V

· Vakfa ilişkin diğer hükümler, 679

· Vakfedenin alacaklılarının dava hakkı, 656

· Vakfedenin mirasçılarının dava hakkı, 656

· Vakfı faaliyetten geçici alıkoyma, 672

· Vakfın amacının değiştirilmesi, 669

· Vakfın mallarının değiştirilmesi, 669

· Vakfın mirasbırakan tarafından kurulması, 2285

· Vakfın örgütü, 658

· Vakfın sona ermesi , 674

· Vakfın yönetim organının yıllık raporu, 672

· Vakfın yönetiminin değiştirilmesi, 665

· Vakıf senedi içeriği, 650

· Vakıf senedi, 650

· Vakıf senedindeki noksanlıklar, 654

· Vakıflar, 629

· Vakıflarda hakların kazanılması, 650

· Vakıflarda mal ve haklarda sorumluluk, 650

· Vakıflarda malların kazanılması, 650

· Vakıfların denetimi, 663

· Vakıfların kuruluş kararının ilânı, 646

· Vakıfların kuruluş kararının iptali, 644

· Vakıfların kuruluş kararının temyizi , 644

· Vakıfların kuruluş kararının tescili, 646

· Vakıfların kuruluş şekli, 641

· Vakıfların kuruluşu, 629

· Vakıfların tanımı, 629

· Vasi atanmasında eşin önceliği, 1867

· Vasi atanmasında geçici önlemler, 1892

· Vasi atanmasında hısımların önceliği, 1867

· Vasi atanmasında ilân, 1894

· Vasi atanmasında ilgililerin isteği, 1869

· Vasi atanmasında tebliğ, 1894

· Vasi için engelin ortaya çıkması , 2140

· Vasi için kaçınma sebebinin ortaya çıkması , 2140

· Vasi için yasak işlemler, 2003

· Vasi tarafından değerli şeylerin saklanması, 1978

· Vasi tarafından kısıtlılarda özen ve temsil, 1997

· Vasi tarafından kişiye özen, 1993

· Vasi tarafından küçüklerde özen, 1993

· Vasi tarafından onamamanın sonucu , 2012

· Vasi tarafından özen ve temsil, 1993

· Vasi tarafından paraları yatırma zorunluluğu, 1983

· Vasi tarafından paraların yatırılması, 1983

· Vasi tarafından taşınırların satılması, 1980

· Vasi tarafından taşınmazların satılması , 1986

· Vasi tarafından yatırımların dönüştürülmesi, 1985

· Vasi ve kayyım, 1807

· Vasiliğe engel olan sebepler, 1875

· Vasiliğe itiraz, 1896

· Vasiliğe itirazda karar, 1905

· Vasiliğe itirazda usul, 1896

· Vasiliği kabul yükümlülüğü, 1870

· Vasilik görevinin fiil ehliyetinin yitirilmesi sebebiyle sona ermesi, 2137

· Vasilik görevinin ölüm sebebiyle sona ermesi, 2137

· Vasilik süresinin dolması, 2139

· Vasilik süresinin sona ermesi, 2139

· Vasilik süresinin uzatılmaması, 2139

· Vasilikten kaçınma sebepleri, 1871

· Vasilikten kaçınma, 1896

· Vasilikten kaçınmada karar, 1905

· Vasilikten kaçınmada usul, 1896

· Vasinin atanması, 1879

· Vasinin defter tutması, 1968

· Vasinin eylem ve işlemlerine itiraz, 2037

· Vasinin eylem ve işlemlerine şikâyet, 2037

· Vasinin geçici görevi, 1903

· Vasinin görevden alınma sebepleri, 2143

· Vasinin görevden alınma usulü, 2145

· Vasinin görevden alınması, 2143

· Vasinin görevden alınmasına itiraz, 2152

· Vasinin görevden alınmasında araştırma , 2147

· Vasinin görevden alınmasında diğer önlemler, 2151

· Vasinin görevden alınmasında geçici önlemler, 2149

· Vasinin görevden alınmasında uyarı , 2147

· Vasinin göreve başlaması , 1968

· Vasinin göreve devam zorunluluğu, 2142

· Vasinin görevine son verilmesi, 2163

· Vasinin görevinin süresi, 2024

· Vasinin hesap tutma yükümlülüğü , 2019

· Vasinin istek üzerine görevden alınması, 2145

· Vasinin re'sen görevden alınması, 2145

· Vasinin rızası, 2009

· Vasinin sorumluluğu davasında olağan zamanaşımı , 2166

· Vasinin sorumluluğu davasında olağanüstü zamanaşımı, 2167

· Vasinin sorumluluğu, 2103

· Vasinin ücreti, 2026

· Vasinin yönetim yükümlülüğü , 2019

· Vasiye görevin verilmesi, 1908

· Vasiyet alacağında özel durumlar, 2540

· Vasiyet alacağında zamanaşımı, 2542

· Vasiyet alacaklıları tarafından istem, 2523

· Vasiyet alacaklısı olarak sağ olmak şartı, 2448

· Vasiyet alacaklısından vasiyetin tenkisini isteme , 2545

· Vasiyet şekilleri, 2298

· Vasiyet, 2298

· Vasiyeti yerine getirme görevlisinin atanması, 2352

· Vasiyeti yerine getirme görevlisinin denetlenmesi, 2362

· Vasiyeti yerine getirme görevlisinin ehliyeti, 2352

· Vasiyeti yerine getirme görevlisinin görev ve yetkileri, 2357

· Vasiyeti yerine getirme görevlisinin görevinin sona ermesi , 2361

· Vasiyeti yerine getirme görevlisinin sorumluluğu, 2363

· Vasiyetin reddi, 2600

· Vasiyetin tenkisini vasiyet alacaklısından isteme , 2545

· Vasiyetname ile ilgili işlemler, 2489

· Vasiyetname ile miras sözleşmesinin ortadan kaldırılması, 2346

· Vasiyetnamenin açılması, 2492

· Vasiyetnamenin ilgililere tebliği, 2503

· Vasiyetnameyi teslim görevi, 2489

· Vasiyetnameyi teslimde alınacak önlemler, 2489

· Vasiyette ehliyet, 2225

· Vasiyetten dönme, 2331

· Vasiyetten sonraki tasarruflarla dönme, 2336

· Vasiyetten yeni vasiyetname ile dönme, 2331

· Vasiyetten yok etme ile dönme, 2334

· Vasiyi atama usulü, 1879

· Vazgeçme karşı kişiliğin korunması, 255

· Velâyet koşulları, 1616

· Velâyet, 1613

· Velâyetin ana veya babanın yeniden evlenmesi hâlinde kaldırılması , 1697

· Velâyetin kaldırılması hâlinde ana ve babanın yükümlülükleri , 1707

· Velâyetin kaldırılması, 1679

· Velâyetin kapsamı , 1638

· Vesayet altındaki kişinin alacağı, 2168

· Vesayet altındaki kişinin görüşünün alınması, 2006

· Vesayet altındaki kişinin malvarlığının yönetilmesi , 2019

· Vesayet altındaki kişinin meslek icrası , 2018

· Vesayet altındaki kişinin sanat icrası , 2018

· Vesayet altındaki kişinin serbest malları, 2024

· Vesayet altındaki kişinin temsili, 1999

· Vesayet altındaki kişinin yapabileceği işler, 2009

· Vesayet daireleri, 1794

· Vesayet düzeni, 1792

· Vesayet işlerinde yerleşim yerinin değişmesi, 1859

· Vesayet işlerinde yetki , 1852

· Vesayet makamı tarafından rapor ve hesapların incelenmesi, 2096

· Vesayet makamından izin gereken haller, 2043

· Vesayet makamının izninin bulunmaması, 2099

· Vesayet organları, 1792

· Vesayet sonlandığında kesin hesap, 2156

· Vesayet sonlandığında malvarlığının teslimi, 2156

· Vesayet sonlandığında rapor ve hesabın incelenmesi, 2159

· Vesayet, 1792

· Vesayeti gerektiren hâller, 1810

· Vesayetin akıl hastalığında sona ermesi, 2125

· Vesayetin akıl zayıflığında sona ermesi, 2125

· Vesayetin alkol bağımlılığında sona ermesi, 2127

· Vesayetin diğer kısıtlılarda sona ermesi, 2117

· Vesayetin hükümlülerde sona ermesi, 2113

· Vesayetin istek üzerine kısıtlamada sona ermesi, 2130

· Vesayetin kaldırılması usulü, 2124

· Vesayetin kaldırılması, 2117

· Vesayetin kötü yaşama tarzında sona ermesi, 2127

· Vesayetin kötü yönetimde sona ermesi, 2127

· Vesayetin küçüklerde sona ermesi, 2111

· Vesayetin savurganlıkta sona ermesi, 2127

· Vesayetin uyuşturucu madde bağımlılığında sona ermesi, 2127

· Vesayette izin gereken haller, 2043

· Vesayette özen yükümü, 2101

· Vesayette rücu davalarında görev, 2108

· Vesayette rücu davalarında yetki, 2108

Y

· Yabancı dernekler, 605

· Yabancıların dernek kurma hakkı, 609

· Yan sınaî işletme , 2705

· Yanılma sebebiyle nisbî butlan, 822

· Yapı mülkiyetinin malike geçmesi, 3073

· Yararlanan taşınmazda ihtiyaçların değişmesi, 3023

· Yararlanan taşınmazın bölünmesi, 3028

· Yardım nafakasında dava hakkı , 1746

· Yasal danışman atanmasında usul, 1934

· Yasal danışmanlığın sona ermesi, 2132

· Yasal danışmanlık, 1922

· Yasal mal rejimi, 1187

· Yasal mirasçı olan kan hısımları, 2197

· Yasal önalım hakkı , 2898

· Yasal temsilcinin evlenmenin nisbî butlanında dava hakkı, 835

· Yasal yerleşim yeri, 247

· Yatırımların vasi tarafından dönüştürülmesi, 1985

· Yedek mirasçı atama, 2276

· Yeni arazi oluşmasıyla kazanma, 2824

· Yeni malikin borcu yüklenmesinin bildirilmesi, 3153

· Yeni vasiyetname ile vasiyetten dönme, 2331

· Yeraltı suları, 2959

· Yerleşim yeri tanımı, 237

· Yerleşim yerinin değiştirilmesi , 246

· Yetkinin ve sebebin belirlenmesi, 3290

· Yevmiye defteri ve belgeler, 3266

· Yok etme ile vasiyetten dönme, 2334

· Yoksulluk nafakası, 979

· Yolsuz tescilde değiştirme, 3319

· Yolsuz tescilde terkin, 3319

· Yönetim kayyımı atanmasında usul, 1934

· Yönetim kayyımı atanmasında yetki, 1932

· Yönetim kayyımlığı, 1915

· Yönetim kayyımlığının sona ermesi, 2132

· Yüklü taşınmazın bölünmesi, 3029

· Yükümlü taşınmaz malikinin menfaatinin korunması, 2933

· Yürürlük, 3336

· Yürürlükten kaldırılan kanun, 3335

· Yürütme, 3336

Z

· Zanaatkâr ve yükleniciler bakımından kanunî ipotek, 3157

· Zanaatkâr ve yüklenicilerin kanunî ipotek haklarında öncelik, 3160

· Zanaatkâr ve yüklenicilerin kanunî ipotek haklarında sıra, 3160

· Zanaatkâr ve yüklenicilerin kanunî ipotek haklarının tescili, 3158

· Zilyetliğe saldırıda dava hakkının düşmesi, 3237

· Zilyetliğe saldırıya dava hakkı, 3236

· Zilyetliğin devri, 3231

· Zilyetliğin gasbında dava hakkı, 3235

· Zilyetliğin hükümleri, 3234

· Zilyetliğin kaybı, 3198

· Zilyetliğin korunması, 3234

· Zilyetlik dolayısıyla hakkın korunması, 3238

· Zilyetlik kavramı ve türleri, 3226

· Zilyetlikte davaya karşı savunma, 3239

· Zilyetlikte geçici olarak kesilme, 3230

· Zilyetlikte iyiniyetli olmama hâlinde dava, 3245

· Zilyetlikte mülkiyet karinesi, 3238

· Zilyetlikte savunma hakkı, 3234

· Zilyetlikte teslimsiz devir, 3232

· Zina sebebiyle boşanma, 877

· Zorunlu geçit, 2935

· Zorunlu su, 2980

· Zorunluluk hâlinde başkasının arazisine girme, 2955

Yorum Yap

Lütfen yorum yazmak için oturum açın ya da kayıt olun.