Evliliğin Genel Hükümleri

Yayınevi: Yetkin Yayınları
Yazar: Ömer Uğur GENÇCAN
ISBN: 9786050503906
680,00 TL 800,00 TL

Adet

 
   0 yorum  |  Yorum Yap
Kitap Künyesi
Yazar Ömer Uğur GENÇCAN
Baskı Tarihi 2019/01
Baskı Sayısı 1
Boyut 16x24 cm (Standart Kitap Boyu)
Cilt Sert Kapak (İplik Dikiş)

ME335
Evliliğin Genel Hükümleri
Ömer Uğur Gençcan
2019/01 Baskı, 560 Sayfa, Ciltli
ISBN 978-605-05-0390-6


İÇİNDEKİLER

ÖNSÖZ YERİNE 5

İÇİNDEKİLER 9

KAYNAKÇA 35

KISALTMALAR 39

GİRİŞ 41

BİRİNCİ KISIM
KAVRAM

& 1.EVLİLİĞİN GENEL HÜKÜMLERİNE BAKIŞ 43

I. KURULMASI (TMK m. 185 f. I) 43

A- Evliliğin Kurulması Türk Medenî Kanunu Hükümlerine Tâbidir 43

B- Eski Hukuka Göre Kurulmuş Olan Evlilikler Geçerliliğini Korur 45

C-Maddi ve Şekli Koşullar Gerçekleşmiş Olmalıdır 45

D-Her Türlü Birliktelik Evlilik Kapsamında Değerlendirilemez 45

II.KAPSAMI47

A-Evlilik Birliğinin İlişkileri 47

1-Evlilik Birliğinin İç İlişkileri 47
2-Evlilik Birliğinin Dış İlişkileri 48

B-Evlilik Birliğinin Statüsü 48

C-Evlilik Birliğinin Yapısı 48

D-Evlilik Birliğinin Korunması 48

III. ÖZELLİKLERİ 49

A-Eşitlik Özelliği 49

1- Kural Olarak 49
2-Eşitliğin İstisnaları 51
a.Bekleme Süresi (TMK m. 154) 51
b.Soyadı (TMK m. 187) 52

B-Emredici Nitelik Özelliği 58

1-Talep Etme Hakkı Verir 59
2-Zorlama Olanağı Yoktur 59

C-Alanların Kullanımı Özelliği 59

1-Alan Kavramı 60
2-Görev Alanlarının Kullanımı 60
a.Görev Dağılımının Belirlenmesi 61

aa.Serbestçe Belirleme 61

bb. Şekil Şartına Bağlı Olmadan Belirleme 61

b.Görev Dağılımının Değiştirilmesi 61

aa.Zorunluluk Sebebiyle Görev Değişimi 61

bb.Tercih Sebebiyle Görev Değişimi 62

cc.İstek Sebebiyle Görev Değişimi 62

dd.Gereklilik Sebebiyle Görev Değişimi 62

3- Özgür Alanların Kullanımı 62
a. Meslek veya İş Seçimi (TMK m. 192 c. 1) 62
b. Önceki Soyadını Kullanma (TMK m. 187) 64
c.Kızlık Soyadını Kullanma 64
d.Dinini Seçmek (TMK m. 341 f. III) 65
e.Diğer Özgür Alanlar 65
4-Ortak Alanların Kullanımı66
a.Ekonomik Ortaklık66
b.Cinsel Ortaklık67
c.Duygusal Ortaklık68
d.Konutta Ortaklık68
e.Ahlaki Ortaklık69

D-Tüzel Kişiliğin Yokluğu Özelliği70

1- Kendine Özgü Malvarlığı Düzenlemesi Yoktur70
2- Hükümler Dengeleme Üzerine Kuruludur70
3- Dışa Karşı Koruma Düzenlemesi Vardır71
4- Müteselsil Sorumluluk Düzenlemesi Vardır71
5- Yasal Temsilci Tarafından Temsil Edilemez71

İKİNCİ KISIM
HAKLAR VE YÜKÜMLÜLÜKLER
(TMK m.185-187)

BİRİNCİ BÖLÜM
EŞLERİN HAKLARI

& 2.EŞLERİN HAKLARI73

I.BİRLİKTE YAŞAMA HAKKI (TMK m. 185 f. III)73

II.OTURACAKLARI KONUTU SEÇME HAKKI (TMK m. 186 f. I)74

A- Ortak Konut Kavramı74

1- Her Zaman Aile Konutu Değildir76
2-Birden Fazla Olabilir80
3-Geçici Olabilir81
4-Mülkiyetin Önemi Yoktur81
5-Barınma Amacı Bulunmalıdır81
6-Yerleşim Yerinden Farklı Yerde Olabilir82

B-Ortak Konutun Seçimi82

1-Ortak Konutun Seçim Şekli84
a. Seçimin Yapılmasında84
b.Seçimin Değiştirilmesinde85
2-Ortak Konutun Seçim Ölçütü85
a.Ekonomik Durumları85
b.Sosyal Durumları85
c.Sağlık Durumları86
d.Meslek Durumları86
e.Yaş Durumları87
f.Eğitim Durumları87
3-Ortak Konutun Seçiminin Yapılamaması87
a.Uyarma88
b.Uzlaştırmaya Çalışma89
c.Uzman Yardımı İsteme89
d.Kanunda Öngörülen Önlemleri Alma89

III. BİRLİĞİ YÖNETME HAKKI (TMK m. 186 f. II)90

A- Eşit Yönetim Hakkı90

B- Yönetimin Eşlerden Birine Bırakılması90

C- Yönetime Hâkimin Müdahalesi (TMK m. 195 f. I)91

IV.KADININ ÖNCEKİ SOYADINI KULLANMA HAKKI
 (TMK m. 187)91

V. KADININ KIZLIK SOYADINI KULLANMA HAKKI91

VI. BİRLİĞİ TEMSİL HAKKI (TMK m. 188)98

VII. MESLEK VEYA İŞ SEÇİMİ HAKKI (TMK m. 192 c.1)98

İKİNCİ BÖLÜM
EŞLERİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ

& 3. EŞLERİN BİRLİĞİN MUTLULUĞUNU SAĞLAMA
YÜKÜMLÜLÜĞÜ
(TMK m. 185 f. II)101

I. BÜTÜN ALANLARI KAPSAR101

II. TEK TARAFLI DAVRANIŞ YASAĞINI KAPSAR102

III. İYİNİYETLİ DAVRANIŞI KAPSAR102

A-Saygılı Davranma Yükümlülüğü102

B-Anlayışlı Davranma Yükümlülüğü103

C-Şefkatle Davranma Yükümlülüğü104

D-Huzuru Bozmaktan Kaçınma Yükümlülüğü104

E- Faaliyetleri Bildirme Yükümlülüğü104

IV. UZMAN YARDIMI ALMAYI KAPSAR105

& 4. EŞLERİN ÇOCUKLARA ÖZEN YÜKÜMLÜLÜĞÜ
(TMK m. 185 f. II)106

I. YÜKÜMLÜLÜK KONUSU ÇOCUKLAR106

A- Ortak Çocuklar106

B- Üvey Çocuklar106

1- Özen ve İlgi Gösterilir (TMK m. 338 f. I)107
2- Uygun Şekilde Yardımcı Olunur  (TMK m. 338 f. II)108
3- Zorunlu Hallerde Onu Temsil Eder (TMK m. 338 f. II)108
4- Üvey Çocuğun Yardım Talep Hakkı Yoktur 108

II. YÜKÜMLÜLÜĞÜN KAPSAMI108

A- Bakımına Özen Yükümlülüğü108

B- Eğitimine Özen Yükümlülüğü109

C- Gözetimine Özen Yükümlülüğü112

& 5.EŞLERİN BİRLİKTE YAŞAMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ
(TMK m. 185 f. III)113

I. KURAL OLARAK113

II. ZORUNLULUK SEBEBİYLE AYRI YAŞAMA114

& 6.EŞLERİN SADIK KALMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ (TMK m. 185 f. III)115

I. GENEL OLARAK115

II. KAPSAMI115

A- Cinsel Sadakat Yükümlülüğü115

B- Duygusal Sadakat Yükümlülüğü116

C- Ekonomik Sadakat Yükümlülüğü116

D- Fiziksel Sadakat Yükümlülüğü117

E- Görsel Sadakat Yükümlülüğü118

F- Sosyal Sadakat Yükümlülüğü119

& 7. EŞLERİN YARDIM YÜKÜMLÜLÜĞÜ (TMK m. 185 f. III)120

I. YARDIM YÜKÜMLÜLÜĞÜNÜN SÜRESİ120

A- Yardım Yükümlülüğünün Başlaması120

B- Yardım Yükümlülüğünün Sona Ermesi120

II. YARDIM YÜKÜMLÜLÜĞÜNÜN KAPSAMI121

A- Maddî Yardım Yükümlülüğü122

1- Birliğin Eksiğini Tamamlama Yükümlülüğü122
2- Eşin Eksiğini Tamamlama Yükümlülüğü122

B- Manevî Yardım Yükümlülüğü122

1- Kötü Günlerde 122
a.Teselli Etme Yükümlülüğü123
b.Yol Gösterme Yükümlülüğü123
2- İyi Günlerde124
a.Başkalarına Karşı Koruma Yükümlülüğü124
b.Gizli Hayatı Saklama Yükümlülüğü125

& 8.EŞLERİN BİRLİĞİN GİDERLERİNE KATILMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ: BİRLİĞİN GİDERLERİNE GÖNÜLLÜ KATILMA
(TMK m. 186 f. III)127

I. KARŞILAŞTIRMA127

A- Yardım Yükümlülüğü (TMK m. 185 f. III) İle Karşılaştırma128

B- İMK Hükümleri İle Karşılaştırma128

1- Katılma Payını Aşan Emek Karşılığının İstenilmesi
(İMK m. 164)128
2- Önemli Derecede Fazla Katkının İstenilmesi (İMK m. 165)129

II. KATILMA YÜKÜMLÜLÜĞÜNÜN YERİNE GETİRİLMESİ129

A- Giderlerin Kapsamı130

1- Temel Giderler130
a.Beslenme Giderleri130
b.Giyim Giderleri131
c.Barınma Giderleri131

aa. Kira Ödemesi131

bb. Su Ödemesi132

cc. Elektrik Ödemesi132

dd. Havagazı Ödemesi132

ee. Doğalgaz Ödemesi132

ff. Isıtma Ödemesi133

gg. Aydınlatma Ödemesi133

d.Sağlık Giderleri133
e.Eğitim Giderleri134
f.İletişim Giderleri134
g.Ulaşım Giderleri134
2- Kurumsal Giderler135
a.Vergi Giderleri135
b. Sigorta Giderleri135
3- Bireysel Giderler136
a.Kültürel Giderler136
b.Kendini Geliştirme Giderleri136
c.Kişisel Giderler137

B- Giderlere Katılma Şekli137

1- Emek İle Katılma137
2- Malvarlığı İle Katılma138
3- Sözleşmeye Göre Katılma138
a.Şekle Bağlı Değildir138
b.Genel Hükümlere Bağlıdır138
c.Değişiklik Yapılabilir139

C- Giderlerin Tespiti139

1- Ekonomik Durum139
a.Gelirlerin Belirlenmesi139
b.Borçların Belirlenmesi139
2- Yaşam Tarzı139

D- Giderlerin Karşılanması140

1- Fiilen Elde Edilen Gelirden Karşılama140
2- Yetmezse Malvarlığından Karşılama140
a.Sanal Gelirden Kaçınmada140
b.Kazanç Sağlama Gücü Yetmediğinde140
3- Gücü Oranında Karşılama140
a.Eşin Gelirleri140
b.Eşin Bireysel Gücü141
c.Eşin Olanakları141
4- Yaşam Düzeyine Uygun Karşılama141
5- İhtiyaç Fazlasının Serbest Olarak Tasarruf Etme141

E- Giderlerine Katılmak Gerekilen Kişiler141

1- Eşlerden Biri142
2- Ortak Çocuklar142

III. KATILMA MİKTARININ TESPİTİ142

A- Katılma Miktarının Anlaşarak Tespiti142

B- Katılma Miktarının Hâkim Tarafından Tespiti142

IV. BİRLİK GİDERLERİNE KATILMA ALACAĞININ
 ÖZELLİKLERİ142

A- Birlik Giderlerine Katılma Alacağının Haczedilmesi142

B- Birlik Giderlerine Katılma Alacağının Devredilmesi143

C- Birlik Giderlerine Katılma Alacağının Cebri İcrası143

D- Birlik Giderlerine Katılma Alacağında Zamanaşımı143

& 9. EŞLERİN MESLEK VEYA İŞ SEÇİMİNDE ÖZEN YÜKÜMLÜLÜĞÜ (TMK m. 192)144

I. SEÇİM YÜKÜMLÜLÜĞÜ144

A-Seçimin Yükümlülük Oluşturması144

B-Seçimin Özenle Yapılması145

II. SEÇİM ŞEKLİ145

A- Çekişme Çıkmazsa145

B-Çekişme Çıkarsa145

1- Zorlama Yetkisi Yoktur 146
a.Uyarma146
b.Uzlaştırmaya Çalışma146
c.Uzman Yardımı İsteme146
2- Tespit Kararı İle Yetinilmelidir146

III. SEÇİM ÖLÇÜSÜ147

A- Birliğin Huzuru147

B- Birliğin Yararı148

C- Faaliyetin Türü148

IV. SEÇİMİN DEĞİŞTİRİLMESİ150

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
EŞLERİN KİŞİSEL DURUMLARI

& 10.EŞLERİN KİŞİSEL DURUMLARI151

I. EVLENEN KADININ SOYADI (TMK m. 187)151

A- Kadının Evlenmekle Kocasının Soyadını Alması152

B- Kadının Önceki Soyadını da Kullanması152

C- Kadın Sadece Kızlık Soyadını Kullanamaz152

II. BOŞANAN KADININ SOYADI (TMK. m. 173)153

A-Boşanma Sonrası Kadının Soyadı (TMK. m. 173 f. I)153

1- Evlenmeden Önce Bekâr İdiyse Soyadı (TMK. m. 173 f. I)153
2- Evlenmeden Önce Dul İdiyse Soyadı (TMK. m. 173 f. I)154
a. Kural Olarak154
b. Evlenmeden Önce Dul Olup Bekârlık Soyadını
Kullanması155

B- Boşandığı Kocasının Soyadını Kullanması155

1- Kocanın Soyadını Kullanmaya İzin Verilmesi Davası
(TMK. m. 173 f. II) 156
a. Koşulları156

aa. Usulüne Uygun Dava Açılmış Olmalıdır156

bb. Kadın Eşin Menfaati Bulunmalıdır158

cc. Erkek Eşe Zarar Vermemelidir159

b. Usul159

aa. Görevli Mahkeme159

bb. Erkek Eşe Husumet Yöneltilmelidir161

aaa.Cumhuriyet Savcısı Taraf Değildir161

bbb.Nüfus Müdürlüğü Taraf Değildir161

cc. Erkek Eşin Kabulü161

dd. Zamanaşımı162

2- Kocanın Soyadını Kullanma İznini Kaldırma Davası
(TMK. m. 173 f. III)162
a.Görevli Mahkeme162
b.Dava Koca Tarafından Açılabilir164
c.Dava Kadın Tarafından Açılabilir164

III. VATANDAŞLIK166

ÜÇÜNCÜ KISIM
BİRLİĞİN TEMSİLİ
(TMK m.188-191)

& 11.EŞLERİN EVLİLİK BİRLİĞİNİ TEMSİLİ (TMK m. 188-191)167

I. GENEL OLARAK167

II. KAPSAMI167

A- Ailenin İhtiyaçları İçindir 167

B- Her Türlü Hukuki İşlemi Kapsar168

C- Müteselsilen Sorumluluk Esası Geçerlidir168

D- Kişiye Sıkı Sıkıya Bağlıdır168

E- Mal Rejimi Sözleşmesiyle Değiştirilemez169

F- Dava Konusu Yapılabilir169

& 12.EŞLERİN EVLİLİK BİRLİĞİNİ TEMSİL KOŞULLARI170

I. TAM FİİL EHLİYETİ BULUNMALIDIR (TMK m. 10)170

A- Ayırt Etme Gücüne Sahip Olunmalıdır170

B- Kısıtlı Olunmamalıdır170

C- Yasal Temsilci Tarafından Kullanılamaz171

II. BİRLİKTE YAŞANIYOR OLMALIDIR (TMK m. 185 f. III)171

A-Kural Olarak171

B- Birlikte Yaşamaya Ara Verilmişse171

C- Birlikte Yaşamaya Yeniden Başlanılmışsa 171

III. SÜREKLİ İHTİYAÇLAR İÇİN KULLANILMALIDIR 172

A- Sürekli İhtiyaçlarda Temsil Yetkisi (TMK m. 188 f. I)172

1- Sürekli İhtiyaç Kavramı172
a.Günlük İhtiyaç172
b. Olağan İhtiyaç173
c. Sıklığı Önemsiz İhtiyaç173
d.Ortaklığı Önemsiz İhtiyaç173
2- Sürekli İhtiyacın Kapsamı174
a.Kültürel İhtiyaçlar174
b.Fiziksel İhtiyaçlar174
c.Çevresel İhtiyaçlar174
3-Sürekli İhtiyacın Sınırı 175
a.Ekonomik Durum175
b.Yaşam Tarzı175
c.Yöresel Durum175
4-Sağlanan Yetkiler176
a.İşlem Yapan Eşin Yetkisi176
b.Adına İşlem Yapılan Eşin Yetkisi177

B-Sürekli Olmayan İhtiyaçlarda Temsil Yetkisi (TMK m. 188 f. II)178

1- Yetkili Kılınma 178
a.Diğer Eş Tarafından Yetkili Kılınma
(TMK m. 188 f. II b. 1)178

aa.Yetki Verme Zamanı178

bb.Yetki Verme Şekli178

cc.Yetki Verme Kapsamı179

aaa.Süreli Yetki Verme179

bbb.Sınırlı Yetki Verme179

b.Hâkim Tarafından Yetkili Kılınma/ Birliği Temsile Yetkili Kılınma Davası (TMK m. 188 f. II b. 1) 179

aa.Yetki Verme Zamanı180

bb.Yetki Verme Koşulu 180

aaa. İstek Bulunmalıdır 180

bbb. Müteselsil Sorumluluk İhtiyacı Bulunmalıdır180

cc. Yetki Verme Kararı181

aaa. Süresi Belirlenmelidir181

bbb. Kapsamı Belirlenmelidir181

2-Olağanüstü Durumların Gerçekleşmesi (TMK m. 188 f. II b. 2)182
a.Gecikmede Sakınca Bulunması182
b.Diğer Eşin Hasta Olması183
c.Diğer Eşin Başka Yerde Olması183
d.Benzeri Sebeplerin Gerçekleşmesi183

& 13. EŞLERİN BİRLİĞİ TEMSİLE İLİŞKİN  SORUMLULUK HÜKÜMLERİ184

I. EŞLER ARASI SORUMLULUK184

A- Kural Olarak184

B- Yetki Aşımı Varsa184

C- Mükerrer İşlem Varsa184

II. ÜÇÜNCÜ KİŞİLER KARŞI SORUMLULUK185

A- Birliği Temsil Yetkisinin Kullanıldığı Hâllerde (TMK m. 189 f. I)185

B- Birliği Temsil Yetkisi Bulunmaksızın Yapılan İşlemlerde
(TMK m. 189 f. II)185

1- Kural Olarak185
2- Temsil Yetkisinin Anlaşılamayacak Şekilde Aşılması186

& 14.EŞLERİN BİRLİĞİ TEMSİL YETKİSİNDE DEĞİŞİKLİK187

I.TEMSİL YETKİSİNİN KALDIRILMASI VEYA SINIRLANMASI
 DAVASI (TMK m. 190)187

A- Koşulları (TMK m. 190 f. I)187

1- Temsil Yetkisi Aşılmış Olmalıdır187
2- Temsil Yetkisinin Kullanılmasında Yetersiz Kalınmalıdır188
3- Diğer Eşin İstemi Bulunmalıdır188

B- Duyurulması188

1- Kişisel Duyuruyla Bildirim  (TMK m. 190 f. I)188
2- Hâkim Kararıyla İlân Edilme (TMK m. 190 f. II)189

II. TEMSİL YETKİSİNİN GERİ VERİLMESİ DAVASI
 
(TMK m. 191)189

A- Koşullar Değişmiş Olmalıdır (TMK m. 191 f. I)189

B- Eşlerden Birinin İstemi Bulunmalıdır (TMK m. 191 f. I)189

C- Hâkim Kararı Bulunmalıdır (TMK m. 191 f. I)189

D- İlk Karar İlân Edilmiş İse Değişiklik de İlân Olunmalıdır
(TMK m. 191 f. II)190

DÖRDÜNCÜ KISIM
EŞLERİN HUKUKİ İŞLEMLERİ
(TMK m.193)

& 15.EŞLERİN HUKUKİ İŞLEMLERİ (TMK m. 193)191

I. HUKUKİ İŞLEM ÖZGÜRLÜĞÜNÜN KONUSU192

A-Sözleşme ve Kararlarda192

B-Tek Taraflı İşlemlerde192

II. HUKUKİ İŞLEM ÖZGÜRLÜĞÜNÜN TARAFLARI192

A- Eşler Arasındaki Hukuki İşlemler193

B-Eşlerin Üçüncü Kişilerle Yaptığı Hukuki İşlemler193

1- Eşlerden Birinin Üçüncü Kişilerle Yaptığı Hukuki İşlemler193
2- Eşlerin Birlikte Üçüncü Kişilerle Yaptığı Hukuki İşlemler194

BEŞİNCİ KISIM
BİRLİĞİN KORUNMASI
(TMK m.195-201)

& 16. EVLİLİK BİRLİĞİNİN KORUNMASI (TMK m. 195-201)195

I. GENEL OLARAK195

II. BİRLİĞİ KORUYUCU ÖNLEMLERİN İŞLEVİ196

A- Birliğin Korunması196

B- Kişiliğin Korunması196

III. BİRLİĞİ KORUYUCU ÖNLEMLERİN SONUÇLARI199

A- Barışmayı Sağlama200

B- Çekişmeyi Bitirme200

C- Olası Krizi Yok Etme200

D- Kutuplaşmayı Önleme200

E- Boşanmayı Engelleme200

IV. UYGULANACAK HUKUK200

& 17.BİRLİĞİN 6284 SAYILI KANUNA GÖRE KORUNMASI202

I. GENEL OLARAK202

A- Amaç202

B- Temel İlkeler203

1- Pozitif Hukuk Esas Alınır203
2- Adil, Etkili ve Süratli Bir Usul İzlenir203
3- İnsan Onuruna Yaraşır Davranılır 204
4- Tedbirler Ayrımcılık Olarak Yorumlanamaz204
5- Herkes İhbar Edebilir204

C- Kavramlar204

1-Şiddet204
2-Ev İçi Şiddet204
3-Kadına Yönelik Şiddet205
4-Şiddet Uygulayan205
5-Şiddet Mağduru205
6-Şiddet Önleme ve İzleme Merkezleri205
7-Tedbir Kararı205

II.İDARE TARAFINDAN VERİLECEK KORUYUCU TEDBİR
 KARARLARI206

A- Mülkî Amir Tarafından Verilecek Koruyucu Tedbir Kararları206

1- Uygun Barınma Yeri Sağlanması206
2- Geçici Maddi Yardım Yapılması206
3- Rehberlik ve Danışmanlık Hizmeti Verilmesi206
4- Geçici Koruma Altına Alınması206
5- Kreş İmkânının Sağlanması207
6- Uygun Görülecek Benzer Tedbirler207

B-Kolluk Amirlerince Verilecek Koruyucu Tedbir Kararları207

1- Koruyucu Tedbir Kararlarının Konusu207
a.Uygun Barınma Yeri Sağlanması207
b.Geçici Koruma Altına Alınması208
2- Koruyucu Tedbir Kararlarının Sonuçları208

III. HÂKİM TARAFINDAN VERİLECEK TEDBİR KARARLARI208

A- Hâkim Tarafından Verilecek Koruyucu Tedbir Kararları208

1- İşyerinin değiştirilmesi208
2- Ayrı Yerleşim Yeri Belirlenmesi208
3- Aile Konutu Şerhi Konulması209
a. Üçüncü Kişinin Konutuna Konulmaz210
b. Ortak Konut Şeklinde Konulamaz212
c. Aile Konutu Olmayan Konuta Konulamaz212
d. Oturulmayan Konuta Konulamaz214
e. Yeni Aile Konutu Tesis Edilmişse Konulamaz215
f. Elbirliği Mülkiyete Konulamaz215
g. Başkasına Kiraya Verilen Konuta Konulamaz216
4- Kimlik ve İlgili Diğer Bilgi ve Belgelerinin Değiştirilmesi216

B- Hâkim Tarafından Verilecek Önleyici Tedbir Kararları216

1- Söz ve Davranışlarda Bulunmaması217
2- Uzaklaştırılması217
3- Müşterek Konutun Tahsis Edilmesi217
4- Kişisel İlişkisinin Düzenlenmesi217
a.Refakatçi Eşliğinde Yapılması217
b.Sınırlanması218
c.Kaldırılması218
5- Yaklaşmaması218
a.Mekana Yaklaşmama218

aa. Konuta Yaklaşmama218

bb. Okula Yaklaşmama219

cc. İşyerine Yaklaşmama219

b.Kişiye Yaklaşmama220

aa. Yakınlarına Yaklaşmama220

bb. Tanıklarına Yaklaşmama220

cc. Çocuklarına Yaklaşmama220

6- Eşyalarına Zarar Vermemesi221
a.Şahsi Eşyalarına Zarar Vermemesi221
b.Ev Eşyalarına Zarar Vermemesi222
7- Rahatsız Etmemesi222
a.İletişim Araçlarıyla Rahatsız Etmemesi222
b.Sair Surette Rahatsız Etmemesi222
8-Silahları Teslim Etmesi222
a.Silahı Kolluğa Teslim Etmesi222
b.Silahı Kurumuna Teslim Etmesi222
9- Alkol ya da Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Engellenmesi 223
a.Kullanmaması223
b.Yaklaşmaması223
c.Muayene ve Tedavisinin Sağlanması224
10-Sağlık Kuruluşuna Başvurunun Sağlanması224

C- Ek Tedbirlerin Alınması225

1- Çocuk Koruma Kanununda Yer Alan Koruyucu ve
Destekleyici Tedbirler225
2- 4721 Sayılı Kanunda Yer Alan Koruyucu ve Destekleyici Tedbirler225
a.Velayet225
b.Kayyım226
c.Nafaka227
ç.Kişisel İlişki Kurulması228

IV. YARGILAMA USULÜ229

A- Görevli Mahkeme229

B- Yetkili Mahkeme229

C- Harç Alınmamalıdır230

D- Bakanlık Katılabilir231

E- Tedbir Kararı Usulüne Uygun Olmalıdır231

1- Tedbir Kararının Verilmesi231
a.Talep ya da Başvuru Bulunmalıdır231
b.En Çok Altı Ay İçin Verilebilir231
c.Delil veya Belge Aranmaz232
ç.Kusur Araştırması Yapılmaz232
d.Geciktirilmeksizin Verilir232
e.Kişisel Eşya ve Belgelerin Teslimi Sağlanabilir232
f.Adli Tatilde Verilebilir233
2- Tedbir Kararının Tebliği233
a.İlgilisine Yapılır233

aa. Korunan Kişiye Tebliğ233

bb. Şiddet Uygulayana Tebliğ233

b.Zorlama Hapsinin Uygulanacağı İhtarı Yapılır233
3- Tedbir Kararlarında Gizlilik234
4- Tedbir Kararına İtiraz234
a.İtiraz Edebilenler234
b.İtiraz Süresi234
c.İtiraz Yeri234
ç.İtirazı Karara Bağlama Süresi235
d.İtiraz Üzerine Verilen Kararın Niteliği235
5- Tedbir Kararlarının Bildirimi235
6- Tedbir Kararlarının Uygulanması236
a.Görevli ve Yetkili Birim236
b.Barınma İmkânı Sağlanması236
c.Tefhim veya Tebliğ Edilmeme Uygulanmaya
Engel Teşkil Etmez236
ç.İşyerinin Değiştirilmesi Yönündeki Tedbir Kararının Uygulanması236
d.Teknik Yöntemlerle Takip Yapılması237
7- Tedbir Kararlarına Aykırılık237
8- Tedbir Kararlarının Etkisi 238

& 18.BİRLİĞİN 4787 SAYILI KANUNA GÖRE KORUNMASI239

I. GENEL OLARAK 239

II. USUL HÜKÜMLERİ239

A- Hüküm Bulunan Haller239

1- Eşlerin Sorunlarını Belirlemek239
2- Çocukların Sorunlarını Belirlemek240
3- Sorunların Sulh Yoluyla Çözümünü Teşvik Etmek240
4- Gerektiğinde Uzmanlardan Yararlanmak240

B- Hüküm Bulunmayan Haller240

III. ÖNLEMLER240

A- Yetişkinler Hakkında 240

1- Eşleri Uyarma241
2- Eşleri Uzlaştırma 241
3- Ailenin Ekonomik Varlığına İlişkin Önlemleri Alma241
4- Akçalı Yükümlülüklere İlişkin Önlemleri Alma241
5- Yerleştirme241
a. Resmî Sağlık Kurumlarına Yerleştirme241
b. Özel Sağlık Kurumlarına Yerleştirme241
c. Sosyal Hizmet Kurumlarına Yerleştirme241
ç. Huzur Evlerine Yerleştirme242
d. Benzeri Yerlere Yerleştirme242
6- Meslek Edinme Kursuna Verme242
7- Eğitim Kurumuna Verme242

B- Küçükler Hakkında242

1- Nafaka Yükümlülüğü Konusunda Önlem Alma242
2- Çocuk Mallarının Yönetimi ve Korunmasına İlişkin
Önlemleri Alma  243
3- Yerleştirme243
a. Bedensel ve Zihinsel Gelişmesi Tehlikede Olan Küçüğü Yerleştirme243

aa. Aile Yanına Yerleştirme244

bb. Resmî Sağlık Kurumuna Yerleştirme244

cc. Özel Sağlık Kurumuna Yerleştirme244

çç. Eğitimi Güç Çocuklara Mahsus Kuruma Yerleştirme244

b. Manen Terk Edilmiş Halde Kalan Küçüğü Yerleştirme244

aa. Aile Yanına Yerleştirme244

bb. Resmî Sağlık Kurumuna Yerleştirme244

cc. Özel Sağlık Kurumuna Yerleştirme244

çç. Eğitimi Güç Çocuklara Mahsus Kuruma Yerleştirme244

c. İşyerlerine Yerleştirme245
ç. Meslek Sahibi Birinin Yanına Yerleştirme245

& 19. HÂKİMİN MÜDAHALESİNİ İSTEME (TMK m. 195)246

I.  GENEL OLARAK246

II. MÜDAHALE TÜRLERİ (TMK m. 195 f. II-III)246

A- Genel Müdahale (TMK m. 195 f. II)246

1-Genel Müdahale Kanunda Düzenlenen Şekilde Yapılmalıdır247
a. Uyarma247

aa. Birlikte Uyarma248

bb. Tek Başına Uyarma249

cc. Yazılı Uyarma249

b. Uzlaştırmaya Çalışma249
c.Uzman Yardımı İsteme250

aa. Uzman Yardımı Ortak Karar İle İstenilmemişse251

bb. Uzman Yardımı Ortak Karar İle İstenilmişse251

2-Genel Müdahale Sonucu Tespit Kararı İle Yetinilmelidir252

B- Özel Müdahale: Kanunda Öngörülen Önlemleri Alma
(TMK m. 195 f. III)253

1-Türk Medenî Kanunundaki Özel Önlemleri Alma253
a. Dar Anlamda Özel Önlemler (TMK m. 196-201)254
b. Geniş Anlamda Özel Önlemler 254
2-Diğer Kanunlardaki Özel Önlemleri Alma257

III. MÜDAHALE KOŞULLARI (TMK m. 195 f. I)257

A- Şekli Koşul: İstek Bulunmalıdır257

1-Eşlerin İsteği257
2-Yasal Temsilcinin İsteği257
3-Vesayet Makamının İsteği258

B- Maddi Koşul: Müdahale Sebepleri Gerçekleşmelidir 258

1-Yükümlülükler Yerine Getirilmemiş Olmalıdır258
a. Yükümlülüğü Yerine Getirmekten Kaçınılmalıdır259
b. Yükümlülük Yeteri Kadar Yerine Getirilmemelidir260
c. Yükümlülükteki Aksama Ciddi Boyutta Olmalıdır260

aa. Aksama Sürekli Olmalıdır261

bb. Aksamanın Yenilenme Olasılığı Bulunmalıdır261

cc. Aksamanın Boşanma Sebebi Seviyesinde Olması
Gerekli Değildir261

d. Yükümlülüğü Aksatan Kusurlu Olmalıdır261
e. Yükümlülüğü Aksatanın Birlikte Yaşaması Şart Değildir262
2-Önemli Bir Konuda Uyuşmazlığa Düşülmelidir262
a. Önemli Konu Kavramı262
b. Önemli Konunun Aidiyeti263

aa. Müdahale Konusu Aidiyet263

aaa.Eşlere İlişkin Önemli Konu264

bbb.Çocuklara İlişkin Önemli Konu267

bb. Müdahale Konusu Olmayan Aidiyet268

aaa.Eşin Ailesine İlişkin Önemli Konu268

bbb.Üçüncü Kişilere İlişkin Önemli Konu268

& 20.EŞLER BİRLİKTE YAŞARKEN PARASAL KATKIYI BELİRLEME: BİRLİĞİN GİDERLERİNE YARGISAL KATILMA (TMK m. 196)270

I. KARŞILAŞTIRMA271

A- Maddi Yardım Yükümlülüğü (TMK m. 185 f. III)271

B- Birliğin Giderlerine Gönüllü Katılma (TMK m. 186 f. III)272

C- Ayrı Yaşama İçin Tedbir Nafakası (TMK m. 197)272

II.BİRLİĞİN GİDERLERİNE YARGISAL KATILMA
 (TMK m. 196)273

A- Kavramsal Yeri273

B- Koşulları274

1-Eşler Birlikte Yaşıyor Olmalıdır (TMK m. 196 f. I)274
a. Aynı Konutta Birlikte Yaşama275
b. Anlaşmalı Ayrı Yaşama275
2- Eşlerden Birinin İstemi Bulunmalıdır (TMK m. 196 f. I)275
a.Geçmiş Bir Yıla Kadar İstenebilir276
b.Gelecek Yıllar İçin İstenebilir276
c.Geçmiş Bir Yıla Kadar ve Gelecek Yıllar İçin İstenebilir277
3- Eşlerin Varsa Çalışması Dikkate Alınmalıdır
(TMK m. 196 f. II)277
a. İç Çalışma Belirlenmelidir  277

aa. İç Çalışmanın Kapsamı278

aaa.Ev İşlerini Görme278

bbb.Çocuklara Bakma279

ccc.Diğer Eşin İşinde Karşılıksız Çalışma280

bb. İç Çalışmanın Karşılığının Değerlendirilmesi280

b. Dış Çalışma Dikkate Alınmalıdır281

aa. Eşlerden Birinin Dış Çalışması Varsa281

bb. Eşlerden İkisinin Dış Çalışması Varsa283

4- Eşlerin Gelir ve Giderleri Belirlenmelidir 283
5- Eşlerin Katkı Payı Belirlenmelidir (TMK m. 196 f. I)283

C- Katılma Payının Değiştirilmesi284

1-Katılma Payını Değiştirme Koşulları284
2-Katılma Payını Değiştirmenin Sonuçları284

& 21. BİRLİKTE YAŞAMAYA ARA VERİLMESİNDE BİRLİĞİN KORUNMASI (TMK m. 197)285

I.GENEL OLARAK285

II.BİRLİKTE YAŞAMAYA ARA VERİLMESİ 286

A- Ortak Kararla Birlikte Yaşamaya Ara Verilmesi286

B- Ortak Olmayan Kararla Birlikte Yaşamaya Ara Verilmesi287

1-Kişiliğin Ciddi Biçimde Tehlikeye Düşmesi (TMK m. 197 f. I)288
a. Cinsel Sadakate Aykırı Davranışla Tehlikeye Düşme288
b. Fiziksel Sadakate Aykırı Davranışla Tehlikeye Düşme290
c. Görsel Sadakate Aykırı Davranışla Tehlikeye Düşme293
d. Sosyal Sadakate Aykırı Davranışla Tehlikeye Düşme294
2-Ekonomik Güvenliğin Ciddi Biçimde Tehlikeye Düşmesi
(TMK m. 197 f. I)295
3-Ailenin Huzurunun Ciddi Biçimde Tehlikeye Düşmesi
(TMK m. 197 f. I)297

C- Haksız Olarak Birlikte Yaşamaktan Kaçınma (TMK m. 197 f. III)298

D-Ortak Hayatın Başka Sebeple Olanaksız Hale Gelmesi
(TMK m. 197 f. III)300

E- Alınacak Önlemler300

1- Parasal Katkı İstemi (TMK m. 197 f. II)300
2- Konut ve Ev Eşyasından Yararlanma İstemi (TMK m. 197 f. II)301
3-Malların Yönetimine İlişkin Önlem İstemi (TMK m. 197 f. II)301
4- Ergin Olmayan Çocuğa İlişkin Önlemler (TMK m. 197 f. IV)301

III. PARASAL KATKI  İSTEMİ (TMK m. 197 f. II)301

A- Hem Eş Hem de Çocuk İçin İstenebilir302

1-Eş İçin İstenebilir302
2-Çocuk İçin İstenebilir304

B- Nafaka Yükümlülüğü Asıldır306

C- Tereke Alacağına Dahildir307

D- Eşitlik İlkesi Geçerlidir307

1- Tedbir Nafakası Verilemeyecek Durumlar307
a. Düzenli ve Yeterli Geliri Olan Eşe Tedbir Nafakası Verilemez307
b. İsteyerek Çalışmayana Tedbir Nafakası Verilemez308
2- Tedbir Nafakası Yükümlülüğü Bulunmayan Durumlar308
a. Çalışmayan, Malvarlığı ve Geliri Olmayan Eşin Tedbir Nafakası Yükümlülüğü Yoktur308
b. Askerde Olan Erkek Eşin Tedbir Nafakası Yükümlülüğü Yoktur309

E- Kusur Kural Olarak Dikkate Alınamaz309

F-Evlilik Dışı Birliktelik Varsa Alınamaz310

1- Başkası İle Yaşanıyor Olmalıdır311
2- Ekonomik Destek Bulunmalıdır 311
3- Gereksinim  Destekle Sonlanmalıdır312
4- Ekonomik Birlik Oluşmalıdır312

G- Ayrı Yaşamada Haklılık Önlem İsteyen Eş Tarafından
İspatlanmalıdır312

1- Ayrı Yaşamada Haklılık İspatlanırsa314
a.Davacının Davet Edilmemesi314
b.Davalının Çaba Göstermemesi316
c.Davacının Şiddete Uğraması317
d.Davalının Sebepsiz Yere Konuttan Ayrılması318
e.Davacının Konuttan Kovulması319
f.Diğer Haklı Sebeplerin Bulunması319
2-Ayrı Yaşamada Haklılık İspatlanamazsa320
3-Deliller Toplanmalıdır320
a.Tanıklar Dinlenilmelidir320
b.Dosyalar İncelenilmelidir322
4-Çocuklar İçin Ayrı Yaşamada Haklılık Aranmaz324

H- Ölçülü Olarak Parasal Katkı Belirlenmelidir324

1-Alışılan Hayat Seviyeleri Korunmalıdır324
2-Ekonomik Güçleriyle Orantılı Belirlenmelidir328

I- Çocuğun Gelirleri Dikkate Alınır 328

İ- Davacının Gelirinin Bulunması Nafaka Takdirini Engellemez329

J- Davalının Gelirinin Az Bulunması Nafaka Takdirini Engellemez331

K-Parasal Katkı İsteminin Özellikleri333

1- İstek Bağımsız Dava İle Yapılır333
2-İstek Aşılamaz334
3-İstek Belirsiz İse334
4-İsteğe Rağmen Karar Verilmedi İse335
5-İstek yoksa Verilemez335
6-İstenmedi Sonra İstendi İse336
7-İstenmediği Açıklanmışsa336
8-İsteğe Boşanma Davası Engel Olamaz336
9-İstek Dışı Karar Verilemez336
10-İstek Her Zaman Yapılabilir336

L- Parasal Katkı İsteminde Yargılama Usulü337

1-Parasal Katkı İsteminde Görevli Mahkeme338
2-Parasal Katkı İsteminde Yetkili Mahkeme339
3-Parasal Katkı İsteminde Taraflar340
a. Davacı340
b.Davalı340
4- Parasal Katkı İsteminde Harç343
a. Değer Ölçüsüne Göre Nisbi Harca Tabidir343
b. Katkının Bir Yıllık Tutarı Üzerinden Alınır343
c. Bağımsız Diğer İstekler İçin Ayrıca Harç Yatırılmalıdır344
d. Bir Ay Sonra Yenilemede Harç Alınır345
5-Parasal Katkı İstemi Davası Adli Tatilde Görülebilir345
6-Parasal Katkı İsteminde Feragat346
a.Karardan Önce Feragat346
b.Karardan Sonra Feragat346
7-Parasal Katkı İsteminde Zamanaşımı346
8-Parasal Katkı İsteminde Kesin Hüküm346
9-Parasal Katkı İsteminde Islah347
10-Parasal Katkı İsteminde İade347
11-Parasal Katkı İsteminde İcrası Geri Bırakılamaz348
12-Parasal Katkı İsteminde Yargılama Gideri348
a.Kural Olarak348
b.Kısmen Haklı Çıkılırsa349
13-Parasal Katkı İsteminde Vekalet Ücreti349
a. Kabulü Halinde Verilir349

aa.Hükmolunan Nafaka Üzerinden Verilir349

bb.Bir Yıllık Tutar Üzerinden Hesaplama Yapılır349

cc.Davanın Görüldüğü Mahkemeye Göre Belirlenmiş Bulunan Ücretten Az  Olamaz350

dd.Ücret,  Tarifede Yazılı Miktardan Az ve Üç Katından Çok Olamaz350

ee.Kısmen Kabulde Davacı Yararına Verilir351

b.Reddedilen Kısım İçin Verilmez351
c.Tümden Reddi Halinde Verilir354
d.Her Dava İçin Ayrı Verilir355

aa.Karşı Davada355

bb.Başka Davayla Birleştirilmede355

cc.Davaların Ayrılmasında355

e.Özel Durumlarda Farklı Verilir355

aa. Davanın Konusuz Kalması356

bb.Feragat356

cc.Kabul 356

dd. Sulh357

ee. Herhangi Bir Nedenle Anlaşmazlığın Giderilmesi357

ff. Görevsizlik357

gg. Yetkisizlik358

hh. Davanın Nakli358

ıı. Davanın Açılmamış Sayılması358

ii. Dava Ön Şartlarının Yokluğu359

jj. Husumet Nedeniyle Davanın Reddi359

f.Gönderme Kararlarında Verilmez359

aa. Kanunlar Gereği Gönderme359

bb. Yeni Mahkemeler Kurulması Nedeniyle Gönderme359

cc.  İş Bölümü İtirazı Nedeniyle Gönderme359

14-Parasal Katkı İsteminde İnfaz360
a. İnfazı Olanaklı İse360
b. İnfazı Olanaksız İse360
15-Parasal Katkı İsteminde Hüküm Fıkrası360
a. Kime Verildiği Belli Olmalıdır360
b. Niteliği Belli Olmalıdır361
c. Başlangıcı ve Sonu Belli Olmalıdır361
d. Ne Miktar Verildiği Belli Olmalıdır362
e. Kısa Karada Verildi Gerekçeli kararda Yazılmadı İse362
f. Kısa Kararla Gerekçeli Karar Arasında Çelişki
Olmamalıdır362
g. Gerekçe İle Hüküm Arasında Çelişki Olmamalıdır363
h. Kısa Kararda Birleşen Davalar Hakkında Ayrı Hüküm Kurulmalıdır364
ı. Gelecek Yıllardaki Artış Miktarı Karara Bağlanamaz364
16-Parasal Katkı İsteminde Tavzih365
17-Parasal Katkı İsteminde Kanun Yolu370
a.Olağan Kanun Yolları370

aa. İstinaf370

bb. Temyiz370

b.Olağanüstü Kanun Yolları372

aa. Yargılamanın İadesi373

bb. Kanun Yararına Temyiz373

18- Parasal Katkı İsteminde Yabancılık Unsuru373
19- Parasal Katkı İsteminde Tanıma Tenfiz373
20- Parasal Katkı İsteminde Basit Yargılama Usulü Uygulanır
(HMK m. 316 f. I/ç)379
21- Parasal Katkı İsteminde Nitelendirme (HMK m.33)388
22- Parasal Katkı İsteminde Adli Yardım (HMK m. 334-340)389
23- Parasal Katkı İsteminde Gerekçe390
24- Parasal Katkı İsteminde Usuli Kazanılmış Hak391

IV. KONUT VE EV EŞYASINDAN YARARLANMA İSTEMİ
 (TMK m. 197 f. II)391

A- İstem Bulunmalıdır392

1- Konuttan Yararlanma İstemi392
2- Ev Eşyasından Yararlanma İstemi396

B- Taraf Teşkili Yapılmalıdır397

V.MALLARIN YÖNETİMİNE İLİŞKİN ÖNLEM İSTEMİ
 (TMK m. 197 f. II)398

VI. ERGİN OLMAYAN ÇOCUĞA İLİŞKİN ÖNLEMLER
 (TMK m. 197 f. IV)398

A- Ergin Olmayan Çocuğa Tedbir Nafakası Verilmesi398

B- Ergin Olmayan Çocuğun Eşlerden Birine Bırakılması400

C- Ergin Olmayan Çocukla Kişisel İlişki Kurulması400

& 22.BORÇLULARA AİT ÖNLEMLER: BORÇLUYA ÖDEME EMRİ VERİLMESİ DAVASI (TMK m. 198)401

I. GENEL OLARAK401

A-Eşlerin Birlikte Yaşaması Gerekmez402

1- Ayrı Yaşama Hakkına Sahip Olunmasında Uygulanır403
2- Ayrılık Kararı Verilmesi Halinde Uygulanır403
3- Ortak Karar İle Ayrı Yaşama Halinde Uygulanır404

B-Katılma Payı Borçlusunun Kusursuzluğu Önem Taşımaz404

C-Diğer Özel Önlemler İstenebilir405

1- Genel Müdahale İstenebilir (TMK m. 195)405
2- Birliğin Giderlerine Yargısal Katılma İçin İcra Takibi
Yapılabilir (TMK m. 196)405
3- Tasarruf Yetkisinin Sınırlanması İstenebilir (TMK m. 199)406
4- Boşanma Davasında Geçici Önlem İstenebilir (TMK m. 169)406

D- Mal Rejimi Etkili Değildir407

II. BORÇLULARIN ÖDEMEYİ DİĞER EŞE YAPMASI408

A- Koşulları408

1-Giderlere Katılma Yükümlülüğü Yerine Getirilmemelidir408
2-Katılma Payı Alacaklısı Eşin İstemi Bulunmalıdır409
a. İstek Doğrudan Borçluya Yöneltilemez409
b. İstek Hâkime Yöneltilebilir409
3-Katılma Payı Borçlusu Eşin Muaccel Alacağı Bulunmalıdır409
a. Borcun Kaynağı Önemli Değildir410
b. Kural Olarak Her Türlü Alacak Esas Alınabilir410

aa. Kişiliğe Bağlı Alacaklar Hakkında Uygulanamaz410

bb. Rehinli Alacaklar Hakkında Uygulanamaz410

cc. Hacizli Alacaklar Hakkında Uygulanamaz411

4-Ödemenin Katılma Payı Alacaklısı Eşe Yapılması Borçluya Emredilmelidir411
a. Ödeme Yapacak Borçlu Belirlenmelidir411

aa. Birden Fazla Olabilir411

bb. Gerçek veya Tüzel Kişi Olabilir411

b. Ödeme Yapılacak Eş Açıklanmalıdır412
c. Ödeme Yapılacak Miktar Gösterilmelidir412

aa.Eksik Katılma Payı Belirlenmelidir412

bb. Cankurtaran Malvarlığı Belirlenmelidir412

cc. Ödemenin Konusu Belirlenmelidir413

dd. Ödemenin Sınırı Belirlenmelidir413

aaa.Tamamen Ödeme Emredilebilir413

bbb.Kısmen Ödeme Emredilebilir413

d. Ödeme Yapılacak Süreye İşaret Edilmelidir414
e. Ödeme Emri Kararı Tebliğ Edilmelidir414

aa. Borçluya Tebliğ Edilmelidir414

bb. Borçlu İflas Etmişse İflas Masasına
Tebliğ Edilmelidir414

B- Usul Hükümleri415

1- Görevli Mahkeme415
2- Yetkili Mahkeme (TMK m. 201)415
3- Taraflar416
a.Davacı416
b.Davalı416
4- Duruşma416
5- Harç416
a.Geçici Önlem Olarak İstemde Bulunma (TMK m. 169)417
b.Sürekli Önlem Olarak İstemde Bulunma (TMK m. 198)417
6- Yargılama Gideri417
7- Kanun Yolu417
a.Olağan Kanun Yolları418

aa. İstinaf418

bb.  Temyiz418

b.Olağanüstü Kanun Yolları418

aa. Yargılamanın İadesi419

bb. Kanun Yararına Temyiz419

C- Ödeme Emrinin Sonuçları419

1-Alacağı Talep Yetkisi Katılma Payı Alacaklısı Eşe Geçer419
2-Katılma Payı Borçlusu Eşe Yapılan Ödeme Geçersiz Sayılır420
3-Ödeme Emrinde İstek Varsa Değişiklik Yapılabilir420
4-Eşler Hakkında Kararın Kesinleşmesiyle Sonuç Doğurur420
5-Borçlu Hakkında Ödeme Emrinin Tebliği ile Sonuç Doğurur420

& 23.TASARRUF YETKİSİNİN SINIRLANMASI DAVASI
(TMK m. 199)421

I. HUKUKİ NİTELİĞİ421

A-Tasarruf Yetkisi Sınırlamasıdır421

B-Borçlandırıcı İşlemlere Uygulanamaz422

C-Diğer Özel Önlemler İstenebilir422

1- Genel Müdahale İstenebilir (TMK m. 195)422
2- Birliğin Giderlerine Yargısal Katılma İçin İcra Takibi
Yapılabilir (TMK m. 196)423
3- Borçluya Ödeme Emri Verilmesi İstenebilir (TMK m. 198)423
4- Boşanma Davasında Geçici Önlem Olarak İstenebilir
(TMK m. 169)424

II. SINIRLAMANIN KOŞULLARI424

A-Evlilik Birliği Sürüyor Olmalıdır425

1- Kural Olarak426
a. Boşanma veya Ayrılık Davasında Kendiliğinden Uygulanabilir426
b. Evlilik Sonlandıktan Sonra Uygulanamaz426

aa. Evlilik Fesih Kararıyla Sonlanmışsa Uygulanamaz426

bb. Evlilik İptal Kararıyla Sonlanmışsa Uygulanamaz426

cc. Evlilik Boşanma Kararıyla Sonlanmışsa Uygulanamaz426

aaa.Türk Mahkemesi Kararı427

bbb.Yabancı Mahkeme Kararının Tanınması429

ccc.Yabancı Mahkeme Kararının Tenfizi430

dd. Evlilik Ölümle Sonlanmışsa Uygulanamaz430

ee. Evlilik Ölüm Karinesiyle Sonlanmışsa Uygulanamaz430

ff. Evlilik De Facto Cinsiyet Değiştirmeyle Sonlanmışsa Uygulanamaz431

2- Mal Rejimi Etkili Değildir431
a. Her Türlü Mal Rejiminde İstenebilir431
b. Her Türlü Rejim Değişikliğinde İstenebilir432
c. Her Türlü Mal Grubu İçin İstenebilir432
3- Müşterek Milli Hukuk Uygulanır433
4- Eşlerin Birlikte Yaşaması Gerekmez433

B- Gereklerden Biri Bulunmalıdır (TMK m. 199 f. I)434

1- Ailenin Ekonomik Varlığının Korunması Gereği Bulunmalıdır434
a. Malvarlığı Yönetimine İlişkin Sebepler434

aa. Malvarlığını Sebepsiz Yere Elden Çıkarması435

bb. Malvarlığını Gerçek Değerinin Altında
Elden Çıkarması436

cc. Malvarlığını Süratle Azaltması436

dd. Malvarlığını Birlikte Yaşadığı Kişiye Devretmesi436

ee. Malvarlığını Yönetmede Yetersiz Kalması437

b. Ekonomik Durum İle Bağdaşmayan Sebepler437

aa. Ekonomik Durumu İle Bağdaşmayan Yatırımlara Kalkışması438

bb. Ekonomik Durumu İle Bağdaşmayan Bağışlamalarda Bulunması438

cc. Ekonomik Durumu İle Bağdaşmayan Harcamalarda Bulunması 438

c. Ekonomik Tehlike Yaratan Sebepler438

aa. Borçlarını Ödeyemez Duruma Gelmesi439

bb. Ödeyemeyeceği Miktarda Kredi Alması, Borçlanması439

cc. Sebepsiz Yere İşyerini Kapatması, Devretmesi,
Ortak Alması439

dd. Sebepsiz Yere Çalışmamaya Başlaması439

2- Evlilik Birliğinden Doğan Malî Bir Yükümlülüğün Yerine Getirilmesi Gereği Bulunmalıdır439

C-Denklik Bulunmalıdır (TMK m. 199 f. II)441

1- Yeterli Sınırlama Yapılmalıdır441
a. Genel Sınırlama Yapılmamalıdır442
b. Ölçülü Sınırlama Yapılmalıdır442
c. Yeterli Miktar Tespit Edilmelidir443

aa. Değer Tespiti Yapılmalıdır443

bb. Keşif Yapılmalıdır444

cc. Bilirkişi İncelemesi Yapılmalıdır444

2-Süre Sınırlaması Yapılabilir445

D-İstem Bulunmalıdır (TMK m. 199 f. II)446

1- Açılmış Dava Bulunmalıdır446
a. Usulüne Uygun Dava Açılmalıdır446
b. Karşı Dava İle İstenebilir447
c. İstek Dava Dilekçesinde Yer Almalıdır447
d. İstek Hakkında Karar Verilmelidir447
2- Farklı Sınırlanma İstenebilir448
a. İstisnaen Genel Sınırlama İstenebilir448
b. Belirli Tasarruflara Yönelik İstenebilir448
c. Belirli Malvarlığına Yönelik Genel Sınırlama İstenebilir448
d. Belirli Malvarlığına Yönelik Sınırlı Sınırlama İstenebilir448
e. Belirli Süre İle Sınırlı Olarak Sınırlama İstenebilir448
3- İsteme Göre Karar Verilmelidir448
4- İstek Aşılmamalıdır449

E-Belirli Malvarlığı Bulunmalıdır (TMK m. 199 f. I)449

1- Taşınır450
2- Taşınmaz450
3- Kıymetli Evrak451
4- Ayni Haklar451
5- Eşya451
6- Para451
7- Alacak Hakkı451
8- Diğer Belirli Malvarlığı452

F- Tasarrufun Diğer Eşin Rızasıyla Yapılabileceğine Karar Verilmelidir (TMK m. 199 f. I)452

1-Tasarruf Türü452
a. Her Türlü Tasarruf İçin Karar Alınabilir452
b. Belirli Tasarruf İçin Karar Alınabilir452
2-İzin Türü452
a. İzin Zamanı453

aa. İşlem Öncesi İzin Verilebilir453

bb. İşleme Katılarak İzin Verilebilir453

cc. İşlem Sonrası İcazet Verilebilir453

b. İzin Şekli453

aa. Kural Olarak Şekle Bağlı Değildir453

bb. Taşınmazlarda Yazılı İzin Gerekir454

cc. Genel İzin Verilemez454

dd. Yargısal İzin Alınabilir454

G-Güçlendirici Önlemler Alınmalıdır (TMK m. 199 f. II)455

H-Zorunlu Önlem Alınmalıdır (TMK m. 199 f. III)455

1- Zorunlu Tasarruf Kısıtlaması Şerhi457
a. Tasarruf Yetkisini Kısıtlar457
b. Kanundan Doğan Haklar Tescil Edilebilir457
c. Cebri İcra Yürütülebilir457
2- Şerhin Etkisi457
a. Şerhin Açıklayıcı Etkisi457
b. Şerhin Kurucu Etkisi458

III.SINIRLAMA USULÜ458

A- Görevli Mahkeme458

B- Yetkili Mahkeme (TMK m. 201)459

C- Taraflar459

1-Davacı460
2-Davalı460

D- Duruşma460

E- Harç461

1- Geçici Önlem Olarak İstemde Bulunma (TMK m. 169)461
2- Sürekli Önlem Olarak İstemde Bulunma (TMK m. 198)461
a.Bağımsız Dava İle İstemde Bulunma461
b.Başka Dava İçinde İstemde Bulunma462

aa. Dava Dilekçesinde İsteme462

bb. Dava Dilekçesi Dışında İsteme464

F- Kararın Özelliği464

1-Duraksama Yaratmamalıdır465
2- Eda Hükmü İçermelidir466
3- Gerekçeli Olmalıdır466
4- Kısa Karar Uygun Olmalıdır466

G-Derdestlik467

H-Davanın Konusuz Kalması467

I-Kabul468

İ-Yargılama Gideri468

J-Yabancılık Unsuru470

K-Kanun Yolu471

1-Olağan Kanun Yolları471
a.İstinaf471
b.Temyiz472
2- Olağanüstü Kanun Yolları472
a.Yargılamanın İadesi472
b.Kanun Yararına Temyiz473

L- İspat473

& 24.ÖNLEM KARARININ DEĞİŞTİRİLMESİ VEYA KALDIRILMASI (TMK m. 200)474

I. KOŞULLAR DEĞİŞMİŞ OLMALIDIR474

II. EŞLERDEN BİRİNİN İSTEMİ BULUNMALIDIR474

III. ÖNLEM KARARI GÖZDEN GEÇİRİLMELİDİR474

A- Gözden Geçirme Usulü474

1- Duruşma Açılmalıdır475
2- Dengeleme İlkesi Uygulanmalıdır475

B- Gözden Geçirmenin Sonucu475

1- Önlem Kararı Değiştirilebilir475
2- Önlem Kararı Kaldırılabilir475

IV. ÖNLEM KENDİLİĞİNDEN SONA EREBİLİR475

A- Sürenin Dolmasıyla Sona Ermesi475

B- Birlikte Yaşamaya Başlamayla Sona Ermesi476

C- Evlilik Birliğinin Sonlanmasıyla Sona Ermesi476

ALTINCI KISIM
YETKİLİ MAHKEME
(TMK m. 201)

& 25.BİRLİĞİN KORUNMASINDA YETKİLİ MAHKEME
(TMK m. 201)479

I. KURAL OLARAK479

II. EŞLERİN YERLEŞİM YERLERİ FARKLI VE HER İKİSİ DE
 ÖNLEM ALINMASI İSTEMİNDE BULUNMUŞ İSE YETKİLİ
 MAHKEME479

III.ÖNLEMLERİN DEĞİŞTİRİLMESİ, TAMAMLANMASI VEYA
 KALDIRILMASI KONUSUNDA YETKİLİ MAHKEME480

A-Kural Olarak Yetkili Mahkeme480

B-Her İki Eşin de Yerleşim Yeri Değişmişse Yetkili Mahkeme480

EKLER

KAVRAM DİZİNİ481

ÖMER UĞUR GENÇCAN’IN YAŞAM ÖYKÜSÜ515

ÖMER UĞUR GENÇCAN’IN ÇALIŞMALARINDAN “BİR KISMI”517


 

KAYNAKÇA

ACAR, Feride                   :    “Kadınların İnsan Haklarının Gerçekleştiril­me­si ve Ayrımcılığın Önlenmesinde Uluslar arası Standartlar”. Hukukta Kadın Sempozyumu, Ankara 2000, s. 45-60.

AKGÜN, Zerrin                :    Boşanma Hukuku, İstanbul 1949

AKINCI, Ziya; GÖKYAYLA

Cemile DEMİR                 :    Milletlerarası Aile Hukuku, İstanbul-2010

AKINTÜRK, Turgut        :    Aile Hukuku, Ankara 2002

AKİPEK, Jale G.;

AKINTÜRK, Turgut        :    Yeni Medeni Kanuna Uyarlanmış Başlangıç Hükümleri Kişiler Hukuku, İstanbul -2004

AKYÜZ, Emine                 :    Medeni Kanuna Göre Müşterek Hayatın Ta­ti­li, Ayrılık ve Boşanmada Çocuğun Korun­ma­sı, Ankara-1983

AKYÜZ, Emine                 :    Çocuk Hukuku, Ankara-2010

ANKARA BAROSU         :    Kadın Hakları El Kitabı, Ankara Barosu Kadın Hakları Kurulu, Ankara-2006. (Kısaltma: KADIN HAKLARI)

ANKARA BAROSU         :    Yurttaşım! Kadınım Haklarım Var!, Ankara Barosu Kadın Hakları Kurulu ve Kadın Danışma Merkezi, Ankara-2005, (Kısaltma: YURTTAŞIM)

ARSEBÜK, Esat               :    Aile  Hukuku, Ankara 1940

AYAN, Serkan                  :    Evlilik Birliğinin Korunması, Ankara-2004 (Kısaltma: AYAN-Evlilik)

BAKTIR ÇETİNER, Selma: Velâyet Hukuku, Ankara-2000

BAKTIR, Selma                :    Aile Mahkemeleri, Ankara-2003

BAŞPINAR, Veysel           :    “Yeni Türk Medenî Kanunu Hakkında Bazı Düşünceler”, Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Haziran-Aralık 1999, Cilt:III, Sayı: 1-2, Sayfa: 46-59.

BAYGIN, Cem                  :    Soybağı Hukuku, İstanbul-2010.

BİRSEN, Kemaleddin       :    Medeni Hukuk Dersleri, İstanbul-1966

BURCUOĞLU, Haluk      :    4721 Sayılı Türk Medeni Kanununun Boşan­ma Düzenlemesinin Eleştirisi ve Uygulamada Karşılaşılacak Sorunlar, Antalya Barosu Dergisi, Şubat-2004, Yıl:25, Sayı:5 s. 40 vd.

CEYLAN, Ebru                :    Türk ve İsviçre Hukukunda Boşanmanın Hu­­­­kuki Sonuçları, Galatasaray Üniversitesi Yayınları, Doktora Tezi, İstanbul-2006.

CİN, Halil                          :    İslam ve Osmanlı Hukukunda Evlenme, Ankara 1974

CİN, Halil                          :    Eski Hukukumuzda Boşanma, Ankara 1976

ÇAKIRCA, Seda İrem      : “Kadın Erkek Eşitliği Açısından MK. M. 187’nin Değerlendirilmesi” Prof. Dr. Rona Serozan’a Armağan, İstanbul-2010, s. 703-748.

ÇELİKEL, Aysel              :    Milletlerarası Özel Hukuk, İstanbul-1995

ÇINAR, Ömer                   :    “Hısımlıktan Doğan Evlenme Engeli ve So­nuç­ları” Prof. Dr. Hüseyin Hatemi’ye Armağan, İstanbul-2009, s. 519-537.

DALAMANLI, Lütfi         :    Tatbikatta Hukuk Davaları, Ankara 1977

DEMİR, Pınar Özlem       :    Yeni Medeni Kanunda Evli Kadınların Hukuki Durumu İle İlgili Yenilik ve Değişiklikler, İstanbul-2004

DEVELİOĞLU, Ferit       :    Osmanlıca-Türkçe Ansiklopedik Lugat, Ankara 1982

DOĞANAY, İsmail           :    Nazari ve Tatbiki Muhtelif Nafaka Davaları, Ankara-1961

DURAL, Mustafa; ÖĞÜZ, Tufan;

GÜMÜŞ, Alper                 :    Türk Özel Hukuku, Cilt III, Aile Hukuku, İstanbul-2005

DURAL, Mustafa;

ÖĞÜZ, Tufan                    :    Türk Özel Hukuku, Cilt II, Kişiler Hukuku, İstanbul-2004

EGGER, August               :    Aile Hukuku (Çev. Tahir Çağa) İstanbul 1943

FEYZİOĞLU, Feyzi N.    :    Aile Hukuku, İstanbul 1986

GÖKAY, Faruk Kerem    :    Milletlerarası Özel Hukukta Kaçırılan veya Alıkonan Çocukların İadesi, İstanbul-2010

GÖZÜBÜYÜK, Şeref       :    Hukuka Giriş ve Hukukun Temel Kavramları, Ankara-2004.

GÜMÜŞ, Mustafa Alper   :    Teoride ve Uygulamada Evliliğin Genel Hü­küm­leri ve Mal Rejimleri, İstanbul-2008.

HATEMİ,  Hüseyin-

SEROZAN, Rona              :    Aile Hukuku, İstanbul 1993

KARAMAN, Hayreddin   :    Mukayeseli İslam Hukuku, İstanbul 1996

KILIÇOĞLU, Ahmet       :    Medenî Kanun’umuzun Aile-Miras-Eşya hu­ku­kuna Getirdiği Yenilikler, Ankara-2003

KÖPRÜLÜ, Bülent-

KANETİ, Selim                 :    Aile Hukuku, İstanbul 1985-1986

KURU, Baki                      :    Hukuk Muhakemeleri Usulü, İstanbul 1991

MOROĞLU, Nazan          :    Uluslararası Belgelerde Kadın Erkek Eşitliği, İstanbul Barosu Yayınları, İstanbul-2005.

NOMER, Ergin                 :    Devletler Hususi Hukuku, İstanbul-1996

OĞUZMAN, Kemal-

DURAL, Mustafa              :    Aile Hukuku, İstanbul 1994

OĞUZOĞLU, H.Cahit     :    Aile Hukuku, Ankara 1949

ÖZBEY, Esin                    :    T.C. Başbakanlık Kadının Statüsü Genel Mü­­dürlüğü, Türk Hukuk Sisteminde Aile İçi Şiddetle İlgili Mevzuat, Ankara.

ÖZDEN, Bülent                 :    Türkiye’nin Taraf Olduğu Milletlerarası Özel Hukuk Sözleşmeleri, İstanbul 1991

ÖZTAN, Bilge                   :    Aile Hukuku, Ankara 2005

ÖZTÜRK, Yaşar Nuri      :    Kur’an’ın Temel Kavramları, İstanbul 1996

PALAMUT, Mehmet E.    :    Medeni Hukuk, İstanbul-2004.

SAYMEN, Ferit Hakkı-

ELBİR, Halid Kemal        :    Türk Medeni Hukuku, Aile Hukuku, İstanbul 1960

SCHWARZ, Andreas B.   :    Aile Hukuku (Çev. Bülent Davran), İstanbul 1946

SEROZAN, Rona              :    Çocuk Hukuku, İstanbul-2005

ŞENER, Esat                     :    Boşanma, Ankara 1997

T.C. ADALET BAKANLIĞI:          Tutanaklarla Türk Medenî Kanunu, Türk Medenî Kanununun Yürürlüğü ve Uygulama Şekli Hakkında Kanun Ankara-2002

TİRYAKİOĞLU, Bilgin   :    Çocukların Korunmasına İlişkin Milletlerara­sı Sözleşmeler ve Türk Hukuku, Ankara 1991

TEKİNAY, Selahattin Sulhi: Türk Aile Hukuku, İstanbul 1984

TEKİNAY, Selahattin Sulhi,

AKMAN, Sermet,

BURCUOĞLU, Haluk,

ALTOP, Atilla                   :    Eşya Hukuku, C.1, İstanbul-1989

TUOR, Pierre                   :    İsviçre Medeni Kanununun Federal Mahkeme İçtihatlarına Göre Sistemli İzahı, Ankara- 1956, (Çev. Amil ARTUS)

TÜRKÇE SÖZLÜK          :    Atatürk, Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Türk Dil Kurumu, Ankara- 2005

TÜRK HUKUK LUGATI     :          Ankara 1991

ULUOCAK, Nihal            :    Milletlerarası Özel Hukuk Dersleri, İstanbul-1989

ÜÇOK, Coşkun-

MUMCU, Ahmet               :    Türk Hukuk Tarihi, Ankara 1985

VELİDEDEOĞLU,

Hıfzı Veldet                       :    Türk Medeni Hukuku, Aile Hukuku, İstanbul 1965

VELİDEDEOĞLU,

Hıfzı Veldet                       :    Ailenin Çilesi Boşanma, İstanbul 1976

ZEVKLİLER, Aydın        :    Medeni Hukuk, Ankara 1997

ZEVKLİLER, Aydın,

HAVUTÇU, Ayşe             :    Medeni Hukuk (Temel Bilgiler), Ankara-2004.

YALÇINKAYA, Namık-

KALELİ, Şakir                 :    Boşanma Hukuku, Ankara 1987

YILMAZ, Ejder       :           Hukuk Sözlüğü, Ankara-2002

ÖN SÖZ YERİNE

Evlilik kurumu, tarihin en eski kurumlarından biridir. Maalesef günümüzde hiçbir eğitim verilmeden oluşan/kurulan evlilikler sadece mutsuz bireyler yaratmakla kalmayıp bir çok hukuki soruna/davaya/çekişmeye/kav­gaya da sebebiyet vermektedir.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile özellikle Belediyeler ve diğer sivil toplum örgütleri EVLİLİK OKULU mahiyetinde oluşturdukları birimler ile eğitimler vererek gerek evlenecek olanlara gerekse evlenmiş olanlara hak ve yükümlülüklerini öğretmek gayreti/samimiyeti içindedir.

Evliliğin kuruluşu ile eşlerin hak ve yükümlülükleri Yargıtay 2. Hukuk Dairesinin görevi kapsamındadır. Elinizdeki kitabın konusu olan EVLİLİĞİN GENEL HÜKÜMLERİNİ inceleyen Yargıtay İkinci Hukuk Dairesinde otuz bir yıldır (evet, otuz bir yıldır!) aralıksız görev yapıyorum. Binlerce evlilik ile ilgili dava dosyasını bizzat okudum ve binlerce eşlerin hak ve yükümlülüklerine ilişkin Yargıtay  ilamını bizzat yazdım.

Evlenecek olan ya da evlenmiş bireyler ile faaliyet gösteren evlilik okullarına rehber kitap/hukuki bilgi niteliğinde ve "YARGITAY KATKISI" bağlamında bu eseri kaleme aldım.

Aile konutunu ayrı bir kitap olarak (Ömer Uğur GENÇCAN, Aile Konutu, Yetkin Yayınevi, 486 sayfa, Ankara 2017) yayınladığımdan bu eser içine alınmamıştır.

Bu vesile ile hukukçu çevresine bugüne kadar evlilik konusunda düşüncelerimi açıklamama olanak sağlamış olanlardan aklıma geliveren;

Devlet kuruluşlarından;

Yargıtay, Adalet Bakanlığı, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu, Türkiye Adalet Akademisi, TBMM Adalet Komisyonu Başkanlığı, TBMM Kamu Denetçiliği Kurumu, İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü, TÜBİTAK, Diyanet İşleri Din İşleri Başkanlığı ile Başbakanlık Kadının Statüsü ve Sorunları Genel Müdürlüğüne,

Sivil toplum örgütlerinden;

UNİCEF, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP), İKÜ Ceza Hukuku Uygulama ve Araştırma Merkezi (CEHAMER), Türk Hukuk Kurumu, İstanbul Ticaret Üniversitesi Dış Ticaret Enstitüsü, Türk Demokrasi Vakfı, Avrupa Genç Hukukçular Derneği ELSA (The European Law Students' Assosiation), İstanbul Bilgi Üniversitesi İnsan Hakları Hukuku Uygulama ve Araştırma Merkezi, Raoul Wallenberg İnsan Hakları ve İnsancıl Hukuk Enstitüsü,  Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu, Yoncalı Platformu, Aile Hukuku Derneği, Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Derneği (KEFE-DER), Aktif Kadın Çalışmaları Derneği (AKÇADER), Adalet Sistemi Uzmanları Derneği (ASUD), Yaşar Üniversitesi Hukuk Topluluğu, Mağdur Babalar Derneği, Annem Kadın ve Aile Derneği, İzmir Arabulucular Derneği (İZARDER) ile Halkbank’ın  değerli yöneticilerine,

Hukuk fakültelerinden;

Akdeniz Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Aydın Üniversitesi Hukuk Fakültesi, İnönü Üniversitesi Hukuk Fakültesi, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi, İstanbul Kültür Üniversitesi Hukuk Fakültesi, İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi Hukuk Fakültesi, İstanbul Ticaret Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Özyeğin Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Turgut Özal Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Yaşar Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Hukuk Fakültesine

Barolardan;

Özellikle başta Türkiye Barolar Birliği olmak üzere  Adana Barosu, Adıyaman Barosu, Afyon Barosu, Aksaray Barosu, Amasya Barosu, Ankara Barosu, Antalya Barosu, Artvin Barosu, Aydın Barosu, Balıkesir Barosu, Bartın Barosu, Batman Barosu, Bingöl Barosu, Bolu Barosu, Burdur Barosu, Bursa Barosu, Çanakkale Barosu, Çorum Barosu, Denizli Barosu, Diyarbakır Barosu, Düzce Barosu, Edirne Barosu, Elazığ Barosu, Erzincan Barosu, Erzurum Barosu, Eskişehir Barosu, Gaziantep Barosu, Giresun Barosu, Hatay Barosu, Isparta Barosu, İstanbul Barosu, İzmir Barosu, Kahramanmaraş Barosu, Karaman Barosu, Kars-Ardahan Barosu, Kastamonu Barosu, Kayseri Barosu, Kırıkkale Barosu, Kırklareli Barosu, Kırşehir Barosu, Kocaeli Barosu, Konya Barosu, Kütahya Barosu,  Malatya Barosu, Manisa Barosu, Mardin Barosu, Mersin Barosu, Muğla Barosu, Nevşehir Barosu, Niğde Barosu, Ordu Barosu, Osmaniye Barosu, Sakarya Barosu, Samsun Barosu, Sinop Barosu, Sivas Barosu, Şanlıurfa Barosu, Tekirdağ Barosu, Trabzon Barosu, Uşak Barosu, Yozgat Barosu, Zonguldak Barosu’na,

Merkezlerden;

Türkiye Barolar Birliği Eğitim Merkezi, Ankara Barosu Eğitim Merkezi, Ankara Barosu İnsan Hakları Merkezi, Ankara Barosu Çocuk Hakları Merkezi, Ankara Barosu Kadın Hakları Merkezi, Ankara Barosu Gelincik Merkezi, Antalya Barosu Genç Avukatlar Meclisi, İstanbul Barosu Meslek İçi Eğitim Merkezi, İstanbul Barosu Staj Eğitim Merkezi ve İstanbul Barosu Bakırköy Bölge Temsilciliği’ne,

Konuşma metinlerimi yayınlayan;

Türkiye Barolar Birliği Kadın Hukuku Komisyonu (TÜBAKKOM), İstanbul Barosu Kadın Hakları Komisyonu, İstanbul Barosu Kadın Hakları Uygulama Merkezi, İzmir Barosu Dergisi Yayın Kurulu’na, makalelerimi yayınlayan Yargıtay Dergisi, Adalet Dergisi, Ankara Barosu Dergisi, İstanbul Barosu Dergisi, İzmir Barosu Dergisi, Bursa Barosu Dergisi, Manisa Barosu Dergisi, Kocaeli Barosu Dergisi, Osmaniye Barosu Dergisi, Giresun Barosu Dergisi ve Türkiye Noterler Birliği Hukuk Dergisi yöneticilerine,

Söyleşilerimi yayınlayan;

Güncel Hukuk Dergisi ve ZİGGURAT, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğrenci Topluluğu Dergisi yayın kuruluna,

Benimle televizyon programları yapan;

TRT Televizyonuna ve CNN Televizyonuna,

Ayrıca;

Saymayı unuttuğum diğer bütün tüzel kişiliklere kalbî teşekkürlerimi sunarım.

Bütün eserlerimin olduğu gibi bu eserimin de yayınlanmasına aracılık eden/emek veren Yetkin Yayınevinin bütün çalışanlarına ve özellikle sayın Ziya Gülkök ve Muharrem Başer'e teşekkür ederim.

Hepinizi saygı ve dostluk ile selâmlarım.

                                                                                                                     

            1 ŞUBAT 2019                         Ömer Uğur GENÇCAN

        Çankaya-ANKARA         YARGITAY 2. Hukuk Dairesi Başkanı

Yorum Yap

Lütfen yorum yazmak için oturum açın ya da kayıt olun.
İlgili Yayınlar