Miras Hukuku

Yayınevi: Yetkin Yayınları
Yazar: Ömer Uğur GENÇCAN
ISBN: 9786050512434
Stok Durumu: Tükendi
1.062,50 TL 1.250,00 TL

Adet

 
   0 yorum  |  Yorum Yap
Kitap Künyesi
Yazar Ömer Uğur GENÇCAN
Baskı Tarihi 2022/07
Baskı Sayısı 6
Boyut 16x24 cm (Standart Kitap Boyu)
Cilt Sert Kapak (İplik Dikiş)
Sayfa Sayısı 1743

Ömer Uğur GENÇCAN

Bir yazarın en büyük mutluluğu kısa sürede yeniden baskı yapma-sına olanak veren kitap-dostlarının varlığıdır. 2021 yılında beşinci baskısını yapan Miras Hukuku kitabımın 2022 yılında altıncı baskısını yapması sayesinde bu kez iş yoğunluğum sebebiyle derinleştirmeye fırsat bulamadığım bölümlere dokunabilme fırsatı bulduğum için çok ama çok mutluyum.

Miras Hukuku diğer yazdığım alanlardan farklı olarak belki bir ömür boyu yazsanız hep eksik bir yerlerin kalacağı bir hukuk alanıdır. Ders kitaplarını da çok iyi incelediğinizde görürsünüz ki her kitabın çok derinleştiği alanların yanında çok yüzeyde kalmış alanlarının olduğunu rahatlıkla görürsünüz. Her kitabın farklı alanlarda bu yazgıyı paylaştı-ğını rahatlıkla tespit edebilirsiniz.

Yargıtay’da Miras Hukukunu ilgilendiren yüzlerce (evet, yüzlerce!) dava dosyasını bizzat okudum ve yüzlerce (evet, yüzlerce!) Yargıtay ilamını bizzat yazdım. Yüzlerce kararda ahlaki, vicdani ve hukuki so-rumluluğum vardır. Kitap-dostlarım çok iyi bilirler ki bu kitap, OTUZ ÜÇ YILLIK emeğinin, göznurumun, yorgunluğumun ve mutluluğumun somutlaşmış bir ifadesidir.

Miras Hukuku, Medeni Hukukun hemen hemen tüm konularıyla yakın bağı sayesinde üzerinde kalem oynatmanın çok zor olduğu bir alandır. Zaten zor ve sıkıntılı olan konuyu kısa paragraflarla, en sade cümlelerle hepsinden de öte ANLAŞILIR BİR KİTAP yazmak için gayret ettim.


İÇİNDEKİLER

ÖNSÖZ .........................................................................................................5

İÇİNDEKİLER ............................................................................................9

KAYNAKÇA ............................................................................................117

KISALTMALAR .....................................................................................121

BİRİNCİ BÖLÜM

GENEL BİLGİLER

& 1. MİRAS HUKUKUNUN TANIMI, KONUSU, İŞLEVİ VE

YÜRÜRLÜĞÜ ...............................................................................123

I. MİRAS HUKUKUNUN TANIMI ............................................123

II. MİRAS HUKUKUNUN KONUSU ..........................................125

A- İNTİKALE ELVERİŞLİ OLAN HAK VE İLİŞKİLER .....125

B- İNTİKALE ELVERİŞLİ OLMAYAN HAK VE İLİŞKİLER 126

C- MİRASÇILARIN ŞAHSINDA DOĞAN HAK VE

İLİŞKİLER ..........................................................................127

D- MİRASÇILARIN SÜRDÜRDÜĞÜ HAK VE İLİŞKİLER ..128

III. MİRAS HUKUKUNUN ETKİSİ ..............................................129

A- MİRAS HUKUKUNUN YARARLARI .............................129

1- Mirasbırakanın Yararı ...................................................129

2- Mirasçının Yararı ..........................................................129

3- Alacaklının Yararı .........................................................130

a. Mirasbırakanın Alacaklılarının Yararı

(TMK m. 530, 633) .................................................130

b. Mirasçının Alacaklılarının Yararı (TMK m. 562) ...131

4- Devletin Yararı (TMK m. 501) .....................................131

B- MİRAS HUKUKUNUN SAKINCALARI .........................132

1- Zenginliğin Kurumsallaşması .......................................132

2- Aileyi Birbirine Düşürmesi ...........................................133

3- Tembelliği Teşvik Etmesi .............................................133

IV. MİRAS HUKUKUNUN YÜRÜRLÜĞÜ .................................134

A- ZAMAN BAKIMINDAN ...................................................134

1- Feraiz ve İntikal Kanununun Uygulanması ...................135

2- 743 Sayılı Türk Kanunu Medenisi Hükümlerinin

Uygulanması .................................................................136

3- 4721 sayılı Türk Medenî Kanununun Uygulanması .....138

10 İçindekiler

4- Yabancılık Unsuru ........................................................138

B- YER BAKIMINDAN ..........................................................138

& 2. MİRAS HUKUKU SİSTEMLERİ .................................................141

I. GENEL OLARAK ....................................................................141

II. MİRASI KABUL ETMEYEN SİSTEMLER ............................141

III. MİRASI KABUL EDEN SİSTEMLER ....................................142

A- BİREYCİ SİSTEM ..............................................................142

B- AİLECİ SİSTEM .................................................................143

C- DEVLETÇİ SİSTEM ..........................................................143

D- KARMA SİSTEM............................................................... 144

IV. TÜRK HUKUKUNUN SİSTEMİ .............................................144

A- BİREYCİ SİSTEM ETKİSİ ................................................145

B- AİLECİ SİSTEM ETKİSİ ...................................................145

C- DEVLETÇİ SİSTEM ETKİSİ .............................................145

& 3. MİRAS HUKUKUNUN KAYNAKLARI ......................................147

I. GENEL OLARAK ....................................................................147

II. MEVZUAT KAYNAKLARI ....................................................147

A- ANAYASA .........................................................................147

B- ULUSLARARASI SÖZLEŞMELER .................................148

C- KANUNLAR ......................................................................148

1- Türk Medeni Kanunu ....................................................148

2- Türk Medeni Kanununun Yürürlüğü ve Uygulama Şekli

Hakkında Kanun ............................................................163

3- Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu .....................................164

4- Milletlerarası Özel Hukuk ve Usul Hukuku Hakkında

Kanun ............................................................................164

5- Veraset ve İntikal Vergisi Kanunu ................................ 168

6- Sosyal Hizmetler Kanunu ..............................................168

7- Türk Borçlar Kanunu ....................................................169

8- Türk Vatandaşlığı Kanunu ............................................170

9- Türk Ticaret Kanunu .....................................................173

10- Organ ve Doku Alınması, Saklanması, Aşılanması ve

Nakli Hakkında Kanun ..................................................173

11- Basın Kanunu ................................................................173

12- Nüfus Hizmetleri Kanunu .............................................173

İçindekiler 11

13- Noterlik Kanunu ............................................................174

14- Vakıflar Kanunu ............................................................174

C- KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELER ....................174

D- TÜZÜKLER........................................................................ 175

E- YÖNETMELİKLER ...........................................................175

1- Türk Medenî Kanununun Velâyet, Vesayet ve Miras

Hükümlerinin Uygulanmasına İlişkin Tüzük Kapsamında

Tutulacak Defterler, Özel Kütük, Dosyalar, Tutanaklar ve

Diğer Evrakın Düzenlenmesine Dair Yönetmelik .........176

2- Mirasçılık Belgesi Verilmesi ve Terk Eden Eşin Ortak Konuta

Davet Edilmesi İşlemlerinin Noterler Tarafından Yapılmasına

İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik ......................176

III. DİĞER KAYNAKLAR .............................................................176

A- ÖĞRETİ (TMK m. 1 f. II) ...................................................177

B- YARGI KARARLARI (TMK m. 1 f. II) ............................177

C- HÂKİMİN YARATTIĞI HUKUK (TMK m. 1 f. I) ...........177

İKİNCİ BÖLÜM

MİRAS HUKUKUNUN İLKELERİ

& 4. MİRAS HUKUKUNUN İNTİKAL İLKESİ ...............................179

I. GENEL OLARAK ....................................................................179

II. İNTİKAL İLKESİ .....................................................................179

A- KÜLLİ İNTİKAL İLKESİ (TMK m. 599) ..........................179

1- Miras Ölüm Gerçekleştiğinde Geçer .............................180

2- Miras Kanun Gereğince Geçer ......................................181

3- Miras Bütün Olarak Geçer ............................................181

a. Aktif Kısım Bütün Olarak Geçer ............................182

b. Pasif Kısım Bütün Olarak Geçer .............................182

B- CÜZİ İNTİKAL İLKESİ (TMK m. 600) ............................182

1- İstisna İntikal Şeklidir ...................................................183

2- Münferit İntikal Söz Konusudur ...................................183

3- Sadece Alacak Hakkı Doğar .........................................183

4- Usulüne Uygun Devir Gerekir ......................................184

C- ÖZEL İNTİKAL İLKESİ ....................................................184

& 5. MİRAS HUKUKUNUN ELBİRLİĞİ İLKESİ ...........................185

I. GENEL OLARAK ....................................................................185

12 İçindekiler

II. ELBİRLİĞİ İLKESİ (TMK m. 640) .........................................185

& 6. MİRAS HUKUKUNUN SORUMLULUK İLKESİ ....................187

I. GENEL OLARAK ....................................................................187

II. SORUMLULUK İLKESİ ..........................................................187

A- MİRASÇILARIN SORUMLULUĞU ................................187

1- Kişisel Malvarlığıyla Sorumluluk (TMK m. 599, f. II) .188

a. Kural Olarak ............................................................188

b. İstisnalar ..................................................................188

aa. Resmi Tasfiyede Sorumluluk

(TMK m. 632, f. III) .........................................188

bb. Deftere Göre Sorumluluk (TMK m. 628, f. I) ..189

2- Müteselsil Sorumluluk (TMK m. 641, f. I) ...................189

B- CÜZİ HALEFLERİN SORUMLULUĞU ..........................191

C- DEVLETİN SORUMLULUĞU (TMK m. 631, f. II) .........191

& 7. MİRAS HUKUKUNUN MAL REJİMİNİN ÖNCELİĞİ

İLKESİ ...........................................................................................193

I. GENEL OLARAK ....................................................................193

II. MAL REJİMİNİN ÖNCELİĞİ İLKESİ.................................... 193

A- ÖNCE MAL REJİMİNİN TASFİYESİ YAPILIR ..............193

B- SONRA TEREKENİN TASFİYESİ YAPILIR ..................194

C- HAK SAHİBİ OLMA ......................................................... 194

1- Sağ Eşin Katılma Alacağının Fazla Olması ..................195

2- Ölen Eşin Katılma Alacağının Fazla Olması ................195

& 8. MİRAS HUKUKUNUN ÖZEL MÜLKİYET İLKESİ .............. 197

I. GENEL OLARAK ....................................................................197

& 9. MİRAS HUKUKUNUN TEK UYGULAMA İLKESİ ...............199

I. GENEL OLARAK ....................................................................199

II. TEK UYGULAMA İLKESİ .....................................................199

& 10. MİRAS HUKUKUNUN YASAL MİRASÇILIK İLKESİ 201

I. GENEL OLARAK ....................................................................201

II. YASAL MİRASÇILIK İLKESİ ................................................201

İçindekiler 13

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

MİRAS HUKUKUNUN KAVRAMLARI

& 11. MİRAS HUKUKUNDA TEREKE KAVRAMI ..........................203

I. GENEL OLARAK ....................................................................203

II. TEREKE (MİRAS) (TMK m. 589) ...........................................205

A- TEREKENİN ANLAMI ......................................................205

B- TEREKENİN KAPSAMI ....................................................206

C- TEREKENİN HUKUKU ....................................................207

& 12. MİRAS HUKUKUNDA ÖLÜME BAĞLI TASARRUF

KAVRAMI (TMK m. 502-574) .....................................................209

I. GENEL OLARAK ....................................................................209

II. ŞEKLİ ANLAMDA ÖLÜME BAĞLI TASARRUF

(TMK m. 531-549) ....................................................................211

A- VASİYETNAME (TMK. m. 531-544) ...............................212

a. Tek Taraflı Hukuki İşlemdir ...................................212

b. Üç Şekilde Yapılabilir (TMK m. 532-541) .............212

c. Her Zaman Dönülebilir (TMK m. 542-544) ...........213

B- MİRAS SÖZLEŞMESİ (TMK. m. 545-549) ......................213

a. Akdi Niteliktedir..................................................... 213

b. Resmi Vasiyetname Şeklinde Yapılabilir

(TMK m. 545 f. I) ................................................... 214

c. Mirasçı veya Üçüncü Kişi Lehine Yapılabilir ........214

d. Kural Olarak Tek Taraflı Dönülemez ..................... 214

e. Malvarlığı Atanmış Mirasçıya Devredilmişse Defter

Tutulur (TMK m. 572 f. I) ......................................214

f. Vasiyeti Yerine Görevlisi Atanabilir ......................214

g. Mirasçı Ataması Yapılabilir.................................... 215

h. Tanıma Yapılabilir.................................................. 215

ı. Vakıf Kurulabilir .....................................................215

i- Miras Sözleşmesinde Ehliyet (TMK m. 503) ......... 215

C- İRADE SAKATLIĞI (TMK m. 504) ..................................216

1- Tasarruf İrade Sakatlığında Geçersizdir

(TMK m. 504 f. I) .........................................................217

2- Tasarruf Dönülmediği Takdirde Geçerli Sayılır

(TMK m. 504 f. I) ......................................................... 217

a. İradeyi Sakatlayan Sebep Sona Ermiş Olmalıdır.... 217

14 İçindekiler

c. Bir Yıl İçinde Tasarruftan Dönülmüş Olmalıdır..... 217

3- Tasarruf Açık Yanılma Hâlinde Düzeltilebilir

(TMK m. 504 f. II) ........................................................218

a. Açık Yanılma Gerçekleşmelidir ..............................218

aa. Kişinin Belirtilmesinde Açık Yanılma ..............218

bb. Şeyin Belirtilmesinde Açık Yanılma ................218

b. Mirasbırakanın Gerçek Arzusu Kesin Olarak Tespit

Edilmiş Olmalıdır ....................................................219

& 13. MİRAS HUKUKUNDA VASİYET KAVRAMI .........................221

I. GENEL OLARAK ....................................................................221

II. VASİYET KAVRAMI ..............................................................221

A- GENEL OLARAK ..............................................................221

B- VASİYETNAME İLE KARŞILAŞTIRMA ........................222

C- BELİRLİ MAL BIRAKMA İLE KARŞILAŞTIRMA

(TMK m. 517 f. II) ..............................................................222

& 14. MİRAS HUKUKUNDA DEFTER KAVRAMI.......................... 225

I. GENEL OLARAK ....................................................................225

A- TEREKE MAHKEMESİNCE TUTULACAK

DEFTERLER ......................................................................225

1- Tereke Esas Defteri .......................................................226

2- Kıymetli Evrak ve Eşya Defteri ....................................226

3- Banka Hesabı Cari Defteri ............................................226

4- Kasa Defteri .................................................................. 227

5- Tereke Karar Defteri .....................................................227

6- Tereke Tespit ve Koruma Defteri ..................................228

7- Resmî Defter ................................................................. 229

B- DİĞER DEFTERLER .........................................................229

1- Koruma Önlemi Olarak Koruma Amaçlı Defter

(TMK m. 590) ...............................................................229

2- Resmî Defterler .............................................................232

a. Karar Verme Amaçlı Resmî Defter

(TMK m. 619 f. I) ...................................................232

b. Mirasın Devlete Geçmesi Sebebiyle Tutulan Resmî

Defter (TMK m. 631) ..............................................233

İçindekiler 15

3- Resmî Tasfiye Sebebiyle Tutulan Defter

(TMK m. 634) ...............................................................234

4- Önmirasçıya Geçen Mirasın Defteri (TMK m. 523 f. I) ... 234

5- Malvarlığının Miras Sözleşmesiyle Atanmış Mirasçıya

Devri Sebebiyle Tutulan Defter (TMK m. 572 f. I) ......234

II. KORUMA AMAÇLI TEREKE DEFTERİNİN KAPSAMI .....234

III. KORUMA AMAÇLI TEREKENİN DEFTERİNİN

TUTULMASI SEBEPLERİ ......................................................235

A- MİRASÇILAR ARASINDA VESAYET ALTINDA OLAN

VEYA ALINMASI GEREKEN KİMSE VARSA ..............235

B- MİRASÇILARDAN BİRİ UZUN SÜREDEN BERİ

BULUNAMIYORSA VE TEMSİLCİSİ DE YOKSA ........235

C- ÖLÜM TARİHİNDEN BAŞLAYARAK BİR AY İÇİNDE

İSTEMDE BULUNULURSA .............................................235

1- Mirasçılardan Birinin İstemde Bulunması ....................235

2- İlgililerden Birinin İstemde Bulunması .........................236

IV. GÖREVLİ MAHKEME ............................................................236

V. GECİKMEKSİZİN TAMAMLANMALIDIR ..........................236

& 15. MİRAS HUKUKUNDA ÖLÜM VE BENZERİ DURUMLAR

KAVRAMI..................................................................................... 237

I. GENEL OLARAK .................................................................... 237

II. ÖLÜM VE BENZERİ DURUMLAR KAVRAMI ...................237

A- GERÇEK KİŞİNİN ÖLÜMÜ (TMK m. 575) .....................237

1- Genel Olarak .................................................................238

2- Ölümün İspatlanması (TMK m. 30) ..............................239

a. İspat Zorunluluğu (TMK m. 29 f. I) ........................239

b. İspat Araçları ...........................................................240

aa. Kural Olarak: Nüfus Sicilindeki Kayıt İle

(TMK m. 30 f. I) ...............................................240

bb. İstisna: Her Türlü Kanıtla (TMK m. 30 f. II) ....240

3- Birlikte Ölüm Karinesi (TMK m. 29 f. II) ....................240

a. Kavram ....................................................................241

b. Özellikleri ...............................................................243

aa. Ölümün Aynı Olayda Olması Zorunlu Değildir ..243

bb. Ölümün Aynı Yerde Olması Zorunlu Değildir .243

16 İçindekiler

cc. Birisinin Ölüm Anı Kanıtlanmış Olsa Bile

Uygulanır ..........................................................243

c. Aksi Her Türlü Kanıtla Kanıtlanabilir .................... 244

B- ÖLÜM BENZERİ DURUMUN GERÇEKLEŞMESİ

(TMK m. 28, 31) .................................................................244

1- Ölüm Karinesi (TMK m. 31)......................................... 245

a. Kavram.................................................................... 245

b. Özellikleri ...............................................................245

aa. Ölüme Kesin Gözüyle Bakılmalıdır.................. 245

bb. Ceset Bulunmamış Olmalıdır ............................247

cc. Olay Kanıtlanmış Olmalıdır ..............................248

c. Ölüm Kaydının Düşürülmesinde Usul ....................248

aa. Başvuru .............................................................248

bb. Nüfus İdaresi Belgeleri Yeterli Bulmalıdır....... 249

cc. Onay Alınmalıdır ..............................................249

aaa. Uygun Görülürse ......................................249

bbb. Uygun Görülmezse ...................................249

d. İlgilinin Mahkemeye Başvurması ...........................249

e. Sonuçları ....................................................................250

f. Uygulanacak Hukuk................................................ 250

2- Gaiplik Kararı Alınması (TMK m. 32) .........................251

a. Koşulları ..................................................................252

aa. Ortadan Kaybolma (TMK m. 32 f. I) ................252

aaa. Ölüm Tehlikesi İçinde Kaybolma .............253

bbb. Uzun Süredir Haber Alınamama ..............254

bb. Ortadan Kaybolanın Ölümü Pek Olası

Görülmelidir (TMK m. 32 f. I) ........................256

cc. Belirli Bir Süre Geçmiş Olmalıdır

(TMK m. 33 f. I) ...............................................257

aaa. Ölüm Tehlikesi İçinde Kaybolmada .........257

bbb. Uzun Süredir Haber Alınamamada ...........257

dd. İstek Bulunmalıdır ............................................257

b. Usul Hükümleri....................................................... 261

aa. Görevli Mahkeme .............................................261

bb. Yetkili Mahkeme (TMK m. 32 f. I) ..................262

cc. Davacı ...............................................................263

aaa. Hakları Ölüme Bağlı Olanlar ....................263

İçindekiler 17

bbb. Hazine .......................................................264

dd. Çekişmesiz Yargı Kuralları Uygulanır .............265

ee. İlân Yapılması ...................................................265

aaa. Biçimi (TMK m. 33 f. II) ..........................265

bbb. Süresi (TMK m. 33 f. III) ......................... 266

ccc. Sonucu (TMK m. 34) ................................267

aaaa. Yaşadığı Anlaşılır ...........................267

bbbb. Öldüğü Anlaşılır .............................267

cccc. Ne Yaşadığı Ne Öldüğü Anlaşılır ...267

c. Hükümleri (TMK m. 35) .........................................267

aa. Ölüme Bağlı Haklar Gaibin Ölümü İspatlanmış

Gibi Kullanılır ...................................................268

bb. Gaiplik Kararı Geçmişe Etkili Sonuç Doğurur ... 268

cc. İlgisi Olan Herkes Lehine Hüküm İfade Eder ..268

dd. Eş Ancak Evlilik Feshedilirse Mirasçı Olur

(TMK m. 131) 269

ee. Eşle Birlikte Mirasçı Olanlar Doğrudan Mirasçı

Olur ...................................................................269

d. Nüfusa Tescili .........................................................270

e. Uygulanacak Hukuk ................................................270

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

MİRAS HUKUKUNDA YER ALAN KİŞİLER

& 16. MİRASBIRAKAN .........................................................................273

I. GENEL OLARAK ....................................................................273

II. KAVRAM .................................................................................273

A- TERİM SORUNU ...............................................................273

B- GERÇEK KİŞİLER MİRASBIRAKAN OLABİLİR .........273

C- TÜZEL KİŞİLER MİRASBIRAKAN OLAMAZ ..............274

& 17. MİRASÇI .......................................................................................275

I. GENEL OLARAK ....................................................................275

II. MİRASÇI ..................................................................................275

A- DOĞUŞUNA GÖRE MİRASÇI .........................................275

1- Yasal Mirasçı (TMK m. 495-501) .................................275

2- Atanmış Mirasçı/İradi Mirasçı (TMK m. 516 f. I) 276

B- SAYISINA GÖRE MİRASÇI .............................................276

18 İçindekiler

1- Tek Mirasçı ...................................................................276

2- Birlikte Mirasçı .............................................................277

C- SIRASINA GÖRE MİRASÇI .............................................278

2- Kesin Mirasçı (TMK m. 495-501) ................................280

D- HALEFİYETE GÖRE MİRASÇI....................................... 280

1- Külli Halef Mirasçı (TMK m. 599) ...............................280

2- Cüzi Halef Mirasçı (TMK m. 600) ................................281

3- Özel Halef Mirasçı ........................................................ 281

E- KORUNMASINA GÖRE MİRASÇI .................................282

1- Saklı Paylı Mirasçı (TMK m. 506) ................................283

2- Saklı Paysız Mirasçı ......................................................285

& 18. ATANMIŞ MİRASÇI (TMK m. 516 f. I) ....................................287

I. GENEL OLARAK ....................................................................287

II. ATANMIŞ MİRASÇI (TMK m. 516 f. I) .................................287

A- ATANMASI ........................................................................288

1- Ölüme Bağlı Bir Tasarrufla Atanabilir ..........................288

2- Birden Fazla Kişi Mirasçı Atanabilir (TMK m. 516) ....288

3- Mirasın Tamamı veya Belli Bir Oranı İçin Atanabilir ..288

4- Yasal Mirasçılar Mirasçı Atanabilir ..............................288

5- Tüzel Kişiler Mirasçı Atanabilir ...................................288

6- Saklı Pay Dışında Atama Yapılabilir ............................ 289

B- HUKUKİ DURUMU ..........................................................289

1- Terekeye Elbirliği İle Sahip Olurlar ..............................289

2- Mirası Bir Bütün Olarak Kanun Gereğince Kazanırlar .289

3- Ardıllık Engellenebilir ...................................................289

4- Koruma Tedbirleri Bağlamında Teslim Yapılamaz ......290

5- Denkleştirme Talep Edemez .........................................290

6- Resmi Tasfiye Talep Edebilir ........................................290

7- Yasal Mirasçılarla Birlikte Mirası Aynı Kurallara Göre

Paylaşırlar ......................................................................290

8- Saklı Payı Yoktur ..........................................................290

9- Tereke Yöneticisi Olabilir .............................................290

10- Terekenin Korunması Önlemi İsteyebilir ......................291

11- Tenkis Davasını Halefiyet Yoluyla Açabilir .................291

12- Yüklemenin Yerine Getirilmesi Davası Açabilir

(TMK m. 515 f. I) .........................................................291

İçindekiler 19

& 19. YEDEK MİRASÇI (TMK m. 520) ...............................................293

I. GENEL OLARAK ....................................................................293

II. YEDEK MİRASÇI (TMK m. 520 f. I) ......................................294

A- HALLERİ ............................................................................294

1- Kanunda Düzenlenen Haller .........................................294

a. Atadığı Mirasçının Kendisinden Önce Ölmesi .......294

b. Atadığı Mirasçının Mirası Reddetmesi ...................294

2- Kıyas Yoluyla Uygulanacak Haller ...............................295

a. Mirasçılıktan Çıkarılma (TMK m. 510-513) ..........295

b. Mirastan Yoksunluk (TMK m. 578) .......................295

c. Mirastan Feragat Etme (TMK m. 528) ...................295

B- ŞARTLARI .........................................................................295

C- SAYISI................................................................................ 296

D- SONUÇLARI ......................................................................296

1- Vasiyet Borcu İntikal Eder ............................................296

2- Yükleme İntikal Eder (TMK m. 515) ............................296

III. YEDEK VASİYET ALACAKLISI (TMK m. 520 f. II) ...........296

A- HALLERİ ............................................................................297

1- Kanunda Düzenlenen Haller .........................................297

a. Atadığı Mirasçının Kendisinden Önce Ölmesi .......297

b. Atadığı Mirasçının Vasiyeti Reddetmesi ................297

2- Kıyas Yoluyla Uygulanacak Haller ...............................297

a. Mirasçılıktan Çıkarılma (TMK m. 510-513) ..........297

b. Mirastan Yoksunluk (TMK m. 578) .......................297

c. Mirastan Feragat Etme (TMK m. 528) ...................298

B- ŞARTLARI .........................................................................298

C- SAYISI ................................................................................298

& 20. ÖNMİRASÇI (TMK m. 521) ........................................................299

I. GENEL OLARAK .................................................................... 299

II. ÖNMİRASÇI (TMK m. 521) ....................................................299

A- NİTELİĞİ ............................................................................299

B- ÖZELLİKLERİ ...................................................................299

1- Mirası Atanmış Mirasçı Gibi Kazanır ...........................300

2- Mirası Artmirasçıya Devretmekle Yükümlüdür

(TMK m. 521 f. I) .........................................................300

20 İçindekiler

3- Artmirasçının Beklenen Haklarını Tehlikeye

Düşürmemekle Yükümlüdür (TMK m. 521 f. III) ........301

4- Tüzel Kişi Olabilir (TMK m. 797 f. II) .........................301

5- Mirası Reddedebilir .......................................................302

6- Terekenin Resmi Defterinin Tutulmasını Talep

Edebilir ..........................................................................302

7- Terekenin Resmi Tasfiyesini Talep Edebilir .................302

8- Mirasbırakanın Borçlarından Kendi Malvarlığı İle

Sorumludur ....................................................................302

9- Miras Payını Devredebilir .............................................302

C- SORUMLULUĞU .............................................................. 302

D- SONUÇLARI ......................................................................302

1- Defter Tutulur (TMK m. 590) .......................................302

a. Sulh Mahkemesi Tarafından Tutulur

(TMK m. 523 f. I) ...................................................304

b. Mirasbırakan Aksini Düzenleyemez .......................304

c. Giderler Tereke Borcu Arasında Yer Alır ...............304

2- Kural Olarak Güvence Gösterilir (TMK m. 523 f. II-III) ....304

a. Şekli ........................................................................305

b. Miktarı .....................................................................305

c. Gösterilmemesi (TMK m. 523 f. III) ...................... 305

& 21. ARTMİRASÇI (TMK m. 521) ......................................................307

I. GENEL OLARAK ....................................................................307

II. ARTMİRASÇI (TMK m. 521) ..................................................307

A- NİTELİĞİ ............................................................................308

B- ÖZELLİKLERİ ...................................................................308

1- Mirası Atanmış Mirasçı Gibi Kazanır........................... 308

2- Artmirasçı, Mirası Devretmekle Yükümlü Tutulamaz ..308

3- Mirasbırakanın Mirasçısıdır ..........................................308

4- Miras Ortaklığına Önmirasçı Sağ İse Dahil Değildir ....308

5- Mirası Reddedebilir .......................................................309

6- Terekenin Resmi Defterinin Tutulmasını Talep Edebilir .. 309

7- Terekenin Resmi Tasfiyesini Talep Edebilir .................309

8- Mirasbırakanın Borçlarından Kendi Malvarlığı İle

Sorumludur.................................................................... 309

9- Miras Payını Devredebilir .............................................309

İçindekiler 21

C- ARTMİRASÇININ BELİRLENMESİ (TMK m. 521) .......309

1- Artmirasçı Atamada İki Mirasçı Vardır ........................309

a. Önmirasçı ................................................................310

b. Artmirasçı ...............................................................310

2- İleride Doğacak Çocuk Belirlenebilir (TMK m. 583) ...310

D- ARTMİRASÇIYA GEÇİŞ (TMK m. 522) .........................310

1- Tasarrufta Geçiş Anı Belirtilmemişse (TMK m. 522 f. I) ....310

2- Tasarrufta Geçiş Anı Gösterilmişse (TMK m. 522 f. II) ... 311

a. Belirlenen/Belirlenebilen Süre Dolduğunda ...........311

b. Geciktirici Şart Gerçekleştiğinde ............................311

3- Önmirasçının Ölümünde Artmirasçıya Geçiş Anı

Gelmemişse ...................................................................312

4- Tasarrufun Artmirasçıya Geçmesine Olanak Kalmamışsa

(TMK m. 522 f. III) .......................................................312

E- SAKLI PAYA ETKİSİ (TMK m. 569) ...............................312

F- TAPU KÜTÜĞÜNE ŞERH VERİLMESİ

(TMK m. 1010, f. I b. 3) ......................................................312

& 22. TEREKE YÖNETİCİSİ (TMK m. 593) ..................................... 313

I. GENEL OLARAK .................................................................... 313

II. ATANMASI ..............................................................................313

A- ÖNCELİĞİ OLANLAR ......................................................313

1- Vasiyeti Yerine Getirme Görevlisi (TMK m. 592 f. II).. 313

2- Veli veya Vasi (TMK m. 592 f. III) ..............................314

B- DİĞERLERİ........................................................................ 314

1- Gerçek Kişi Atanabilir ..................................................314

2- Tüzel Kişi Atanabilir..................................................... 314

3- Yasal Mirasçı Atanabilir ...............................................314

4- Atanmış Mirasçı Atanabilir ...........................................314

III. ÖZELLİKLERİ .........................................................................315

A- MİRAS ORTAKLIĞININ TEMSİLCİSİDİR .....................315

B- DAVA AÇMA, İCRA TAKİBİ, KABULE, SULH

OLMAYA VE TAHKİME YETKİLİDİR ..........................315

C- DAVADAN FERAGATE YETKİLİDİR ...........................315

D- KAMU GÖREVLİSİ DEĞİLDİR .......................................315

E- MİRASÇILARIN YÖNETİCİSİ, TEMSİLCİSİ VE VEKİLİ

DEĞİLDİR ..........................................................................315

22 İçindekiler

F- MİRASÇI ATAMA TASARRUFUNA İTİRAZ EDEMEZ

(TMK m. 598 f. II) ..............................................................316

G- BELİRLİ MAL BIRAKMA TASARRUFUNA İTİRAZ

EDEMEZ (TMK m. 598 f. II) .............................................316

H- YÜKLEMENİN YERİNE GETİRİLMESİ DAVASI

AÇABİLİR (TMK m. 515 f. I) ............................................316

I- ÖLÜME BAĞLI TASARRUFUN İPTALİNİ İSTEYEMEZ .316

İ- MİRASÇILAR ADINA MİRASÇILIK BELGESİ TALEP

EDEBİLİR ...........................................................................316

J- VASİYETNAMENİN TÜMÜ TEBLİĞ EDİLİR

(TMK m. 597) .....................................................................316

IV. YÜKÜMLÜLÜKLERİ (TMK m. 593 f. I) ...............................317

A- TEREKEYİ İYİ BİR YÖNETİCİ GİBİ ÖZENLE

YÖNETMEKLE YÜKÜMLÜDÜR ....................................317

B- DAVA VE TAKİPLERİ MİRASÇILARA İHBAR ETMEK

ZORUNDADIR .................................................................. 317

V. GÖREVLERİ ............................................................................317

A- YAZIMIN YAPILMASI .....................................................317

B- KORUMA ÖNLEMLERİNİN ALINMASI ........................317

C- MALLARIN SATILMASI ..................................................318

D- ALACAKLARIN TAHSİLİ................................................ 318

E- BORÇLARIN ÖDENMESİ ................................................318

F- VASİYETLERİN YERİNE GETİRİLMESİ ......................318

G- PARALARIN DEĞERLENDİRİLMESİ ............................318

H- FAYDASI OLMAYAN ŞEYLERİN TASFİYESİ .............318

VI. ÜCRETİ (TMK m. 592 f. IV, Tüzük m. 34 f. IV) .....................318

A- TALEP EDİLMELİDİR...................................................... 319

B- MAHKEMECE TAKDİR EDİLİR..................................... 319

C- UYGUN MİKTAR VERİLİR .............................................319

D- TEREKE BORCU SAYILIR ..............................................319

VII. GÖREVİNİN SONA ERMESİ ............................................... 319

A- GÖREVİN SONA ERMESİ SEBEPLERİ ..........................319

1- Kanunda Öngörülen Hallerin Sonlanması .....................319

2- Mirasın Paylaşılması .....................................................320

B- GÖREVİN SONA ERMESİNİN ŞEKLİ ............................320

1- Mirasçılar Tarafından Görevden Alınamaz................... 320

2- Mahkeme Kararı Bulunmalıdır .....................................320

İçindekiler 23

C- GÖREVİN SONA ERMESİNİN SONUÇLARI .................320

VIII. HAKKINDA UYGULANACAK HÜKÜMLER ..................320

& 23. VASİYETİ YERİNE GETİRME GÖREVLİSİ (TMK m. 550) .... 323

I. GENEL OLARAK ....................................................................323

II. VASİYETİ YERİNE GETİRME GÖREVLİSİ

(TMK m. 550) ...........................................................................323

A- GENEL OLARAK .............................................................. 324

1- Tanımı ...........................................................................324

2- Amacı ............................................................................324

B- NİTELİĞİ ............................................................................324

C- ÖZELLİKLERİ ...................................................................325

1- Kamu Görevlisi Değildir ...............................................325

2- Ölüme Bağlı Tasarruflarda Atanabilir ...........................326

D- ATANMASI (TMK m. 550 f. I) ..........................................326

1- Koşulları Uygun Olan Atanabilir ..................................326

a. Gerçek Kişi Atanabilir ............................................326

aa. Hakim ve Savcı Atanamaz (TCA m. 140, f. V) . 326

bb. Herhangi Bir Gerçek Kişi Atanabilir ................327

aaa. Kan ya da Kayın Hısımları Atanabilir ......327

bbb. Yasal Mirasçı ............................................327

ccc. Atanmış Mirasçı .......................................327

ddd. Vasiyet Alacaklısı .....................................327

eee. Vasi, Kayyım ya da Yasal Danışman .......327

fff. Herhangi Bir Meslek Sahibi .....................327

ggg. Tam Ehliyetli Her Kişi .............................327

cc. Makamdaki Kişi Atanabilir ...............................328

aaa. Makamda Halen Bulunan Kişi Atanabilir .. 328

bbb. Makamda Bulunacak Kişi Atanabilir .......328

b. Tüzel Kişi Atanabilir............................................... 328

2- Atama Yetkisi Olan Tarafından Yapılmalıdır ...............328

a. Mirasbırakan Tarafından Bizzat Atanabilir ............329

aa. Vasiyetname İle Atanabilir ...............................329

bb. Miras Sözleşmesiyle Atanabilir ........................329

b. Mahkeme Tarafından Atanamaz .............................330

c. Üçüncü Kişi Tarafından Atanamaz .........................330

d. Atama Kararının Tanıma ve Tenfizi İstenebilir ......331

24 İçindekiler

3- Tam Ehliyetli Olan Atanabilir (TMK m. 550 f. II) .......331

a. Gerçek Kişinin Fiil Ehliyeti Bulunmalıdır ..............331

b. Tüzel Kişinin Fiil Ehliyeti Bulunmalıdır ................331

4- Birden Çok Atanabilir (TMK m. 551) .......................... 332

a. Görevi Birlikte Yürütürler (TMK m. 551, f. I) .......332

b. Görevi Yapamaz Olan Varsa Diğerleri Göreve

Devam Eder (TMK m. 551, f. II) ............................332

c. Acele Hâllerde Her Biri Gerekli İşlemleri Yapabilir

(TMK m. 551, f. III) ................................................332

5- İkameli Olarak Atanabilir ..............................................333

a. Yedek Vasiyeti Yerine Getirme Görevlisi Ataması . 333

b. Art Vasiyeti Yerine Getirme Görevlisi Ataması .....333

6- Atama Şarta Bağlanabilir ..............................................333

E- GÖREVLENDİRME İŞLEMİ ............................................334

1- Görevin Bildirilmesi (TMK m. 550 f. III)..................... 334

a. Bildirim Zorunludur ................................................334

b. Bildirim Şekle Tabi Değildir ...................................334

c. Bildirim Vakit Geçirmeksizin Yapılmalıdır ............334

d. Bildirim Çekişmesiz Yargı İşidir

(HMK m. 382 f. II/c) ...............................................335

2- Görevin Kabulü (TMK m. 550 f. III)............................ 335

a. Açıkça Kabul ...........................................................335

b. Susarak Kabul .........................................................335

c. Örtülü Kabul ...........................................................336

3- Görevin Reddi ...............................................................336

4- Göreve Başlama Anı .....................................................336

5- Göreve Başlamanın Sonucu ..........................................336

6- Görevin Süresi ...............................................................336

a. Mirasbırakan Düzenleme Yapmışsa .......................336

b. Mirasbırakan Düzenleme Yapmamışsa ...................337

aa. Paylaşmanın Tamamlanması ............................337

bb. Sulh Hakimi Tarafından Görevine Son Verme

(TMK m. 555, f. III) .........................................337

aaa. Yetersiz Olduğunun Tespiti ......................337

bbb. Görevini Kötüye Kullandığının Tespiti ....337

ccc. Ağır İhmalinin Tespiti 337

cc. İstifası (TMK m. 554, f. II) ...............................337

İçindekiler 25

dd. Kendiliğinden Sonlanması (TMK m. 554 f. I) ..338

aaa. Görevlinin Ölümü .....................................338

bbb. Vasiyetnamenin İptali ...............................338

ccc. Fiil Ehliyetinin Kaybedilmesi ...................338

aaaa. Gerçek Kişinin Fiil Ehliyetini

Kaybetmesi .....................................338

bbbb. Tüzel Kişinin Fiil Ehliyetini

Kaybetmesi .....................................338

ee. Tereke Mevcudunun Borçları Karşılamaya

Yetmemesi (TMK m. 636) ................................339

7- Görevin Sona Ermesinin Sonuçları ...............................339

a. Art Vasiyeti Yerine Getirme Görevlisi Varsa .........339

b Art Vasiyeti Yerine Getirme Görevlisi Yoksa ........339

G- GÖREV VE YETKİLERİ (TMK m. 552-553) ...................339

1- Görev ve Yetkileri (TMK m. 552 f. I)........................... 339

a. Liste Düzenleme (TMK m. 552, f. II, b.1) ..............340

aa. Resmi Liste Değildir......................................... 340

bb. Olanak Varsa Mirasçılar Hazır Bulundurulabilir ....340

cc. Bildirim ve İhbar Yükümlülüğü Yoktur ...........340

dd. İlan Zorunluluğu Yoktur ...................................340

ee. Düzenleme Gideri Tereke Borcu Sayılır ...........341

ff. Tespit Davasına Konu Olabilir .........................341

gg. Mevcut Liste Varsa Yeniden Düzenlenmez .....341

b. Terekeyi Yönetim (TMK m. 552, f. II, b. 2) ...........342

c. Alacakların Tahsili, Borçların Ödenmesi

(TMK m. 552, f. II, b. 3) .........................................343

d. Vasiyetleri Yerine Getirme

(TMK m. 552, f. II, b.4) ..........................................344

e. Plân Hazırlama (TMK m. 552, f. II, b. 5) ...............344

f. Temsil (TMK m. 552, f. II, b. 6) .............................344

g. Bildirim (TMK m. 552, f. II, b. 7) ...........................345

2- Tereke Malları Üzerinde Tasarruf (TMK m. 553) ........345

3- Terekenin Resmî Defterinin Tutulmasını İsteyemez .....346

4- Tereke Yöneticiliği Görevi Verilebilir

(TMK m. 592 f. II) ........................................................346

5- Terekenin Korunması Önlemi İsteyebilir...................... 346

6- Mirasçılık Belgesi Düzenlenmesi İçin Başvurabilir ......346

26 İçindekiler

7- Tenkis Davasının Tarafı Olamaz ...................................346

8- Mirasçı Atama Tasarrufuna İtiraz Edemez

(TMK m. 598 f. II) ........................................................347

9- Belirli Mal Bırakma Tasarrufuna İtiraz Edemez

(TMK m. 598 f. II)........................................................ 347

10- Yüklemenin Yerine Getirilmesi Davası Açabilir

(TMK m. 515 f. I) .........................................................347

11- Yükleme Yükümlüsü Olamaz ....................................... 347

12- Vasiyetnamenin Açılması Davasında Çağrılabilir

(TMK m. 596 f. II) ........................................................347

G- DENETLENMESİ (TMK m. 555) ......................................347

H- SORUMLULUĞU (TMK m. 556) ......................................348

I- ÜCRETİ (TMK m. 550 f. IV) .............................................349

& 24. TASFİYE MEMURU (TMK m. 634 f. I) .....................................351

I. GENEL OLARAK ....................................................................351

II. TASFİYE MEMURUNUN ATANMASI .................................351

III. TASFİYE MEMURUNUN ÇALIŞMA ŞEKLİ ........................351

A- İŞLERİNİ SULH MAHKEMESİNİN GÖZETİM VE

DENETİMİ ALTINDA YÜRÜTÜR (TMK m. 634, f. IV) .351

B- İŞE TEREKENİN DEFTERİNİN DÜZENLENMESİYLE

BAŞLANIR (TMK m. 634, f. II) ........................................352

C- ALACAK VE BORÇLARIN BİLDİRİLMESİ İSTENİR

(TMK m. 634, f. II) .............................................................352

D- ALACAKLARI TAHSİL EDER VE BORÇLARI ÖDER .352

E- İHTİYAÇ DUYDUĞU ORANDA MALLARI PARAYA

ÇEVİRİR .............................................................................352

F- GEREK DUYULMAYAN MALLAR MİRASÇILARA

TESLİM EDİLEBİLİR ........................................................353

G- MİRASÇILARA BİLGİ VERİLİR (TMK m. 635 f. II) ..... 353

H- GEREKLİ OLAN DAVALARI AÇABİLİR ......................353

I- MİRASÇI ATAMA TASARRUFUNA İTİRAZ EDEMEZ

(TMK m. 598 f. II) ..............................................................354

İ- BELİRLİ MAL BIRAKMA TASARRUFUNA İTİRAZ

EDEMEZ (TMK m. 598 f. II) .............................................354

J- MİRASÇILAR ADINA MİRASÇILIK BELGESİ TALEP

EDEBİLİR ...........................................................................354

İçindekiler 27

K- VASİYETNAMENİN TÜMÜ TEBLİĞ EDİLİR

(TMK m. 597) .....................................................................354

IV. TASFİYE MEMURUNU ŞİKAYET (TMK m. 634 f. IV) .......354

A- ŞİKÂYET KONUSU ..........................................................354

B- ŞİKÂYETTE BULUNABİLECEKLER............................. 354

1- Mirasçılar ......................................................................355

2- Tereke Alacaklıları ........................................................355

C- ŞİKÂYET YERİ .................................................................355

D- ŞİKÂYET ŞEKLİ ...............................................................355

E- ŞİKÂYET SÜRESİ .............................................................355

V. TASFİYE MEMURUNUN ÜCRETİ........................................ 355

& 25. TEREKE TEMSİLCİSİ/MİRAS ORTAKLIĞI TEMSİLCİSİ

(TMK m. 640 f. III) ........................................................................357

I. TEMSİLCİNİN ATANMASI GEREĞİ ....................................357

A- TEREKE ADINA AÇILAN DAVADA ORTAKLARIN

OLURUNUN ALINAMAMASI (TMK m. 640 f. III) ........357

1- Miras Ortaklığı Oluşmalıdır (TMK m. 640) ................. 357

2- Yönetim ve Tasarruf İşlemi Bulunmalıdır

(TMK m. 702 f. II) ........................................................359

3- Tereke Adına Dava Açılmış Olmalıdır .........................359

4- Diğer Ortakların Oluru Alınamamış Olmalıdır .............360

B- TEREKE YÖNETİMİNDE ZORLUKLAR BULUNMASI ..363

II. TEMSİLCİNİN HUKUKİ NİTELİĞİ .......................................363

III. TEMSİLCİ ATANMASINI GEREKTİRMEYEN

DURUMLAR ............................................................................363

A- TÜM MİRASÇILAR İLGİLİ DAVADA TARAF İSE

ATANAMAZ ......................................................................364

B- DAHA ÖNCE ATANMIŞ TEMSİLCİ VARSA

ATANAMAZ ......................................................................366

C- MİRASBIRAKAN ADINA KAYITLI OLMAYAN

TAŞINMAZ İÇİN ATANAMAZ .......................................366

D- DAVA KONUSUZ KALMIŞSA ATANAMAZ ................367

E- TEK MİRASÇI VARSA ATANAMAZ .............................367

F- MİRAS ORTAKLIĞI SONLANMIŞSA ATANAMAZ ....367

1- Mirasın Paylaşılması .....................................................367

2- Paylı Mülkiyete Geçilmesi ............................................367

28 İçindekiler

G- TEREKENİN RESMİ TASFİYESİNDE ATANAMAZ ....368

IV. TEMSİLCİNİN BELİRLENMESİ............................................ 368

A- GERÇEK KİŞİ ATANABİLİR........................................... 369

1- Fiil Ehliyetine ve Yetkinliğe Sahip Olmalıdır ...............369

2- Mirasçılardan Biri Atanabilir ........................................ 369

3- Mirasçı Olmayan Kişi Atanabilir.................................. 369

4- Birden Çok Kişi Atanabilir ...........................................370

5- Görevi Kabul Zorunluluğu Yoktur ................................370

6- Ücret İsteyebilir .............................................................370

B- TÜZEL KİŞİ ATANABİLİR ..............................................371

V. TEMSİLCİNİN SIFATINA İTİRAZ ........................................371

VI. TEMSİLCİNİN YETKİSİNİN KAPSAMI ...............................372

A- TEREKENİN DEFTERİNİ TUTARAK SULH HÂKİMİNE

VERMEK (TÜZÜK m. 55) .................................................372

B- YÖNETİMİNE VERİLEN MALLARIN HESABINI

VERMEK (TÜZÜK m. 56 f. I c. 1) ....................................373

C- TEREKENİN YÖNETİMİ İLE İLGİ YAPACAĞI

HARCAMALAR TEREKEDEN ÖDEMEK

(TÜZÜK m. 56 f. II) ............................................................373

D- MİRAS ORTAKLIĞI ADINA DAVANIN TARAFI

OLABİLİR ..........................................................................373

1- Dava Açabilir ................................................................373

2- Davalı Olarak Husumet Yöneltilebilir ..........................380

E- MİRASÇI ATAMA TASARRUFUNA İTİRAZ EDEMEZ

(TMK m. 598 f. II) ..............................................................380

F- BELİRLİ MAL BIRAKMA TASARRUFUNA İTİRAZ

EDEMEZ (TMK m. 598 f. II) .............................................381

G- TEREKENİN KORUNMASINA İLİŞKİN HER TÜRLÜ

İŞLEMİ YAPABİLİR ......................................................... 381

H- TEREKENİN OLAĞAN YÖNETİMİYLE İLGİLİ HER

TÜRLÜ İŞLEMİ YAPABİLİR ...........................................381

I- İRADİ TEMSİLCİNİN GÖREV KAPSAMINI

MİRASÇILAR BELİRLER ................................................381

İ- MAHKEMECE ATANMIŞ TEMSİLCİNİN GÖREV

KAPSAMINI MAHKEME BELİRLER .............................381

J- KENDİLİĞİNDEN DAVADAN FERAGAT VEYA

DAVAYI KABUL EDEMEZ VEYA SULH OLAMAZ ....382

VII. TEMSİLCİNİN YETKİ VE GÖREV SÜRESİ .......................382

İçindekiler 29

VIII. TEMSİLCİNİN YETKİSİNİN SINIRLANMASI ..................383

A- GENEL YETKİLİ TEMSİLCİ ATANABİLİR 383

B- SINIRLI YETKİLİ TEMSİLCİ ATANABİLİR ...........383

C- BİR DAVADA TEREKEYİ TEMSİL ETMEK ÜZERE

TEMSİLCİ ATANABİLİR ...........................................383

IX. TEMSİLCİNİN YETKİSİNİN SONLANMASI .......................384

A- YETKİSİNİN SONA ERDİRİLMESİ ..........................384

1- İradi Temsilcinin Yetkisinin Sona Erdirilmesi .......384

2- Mahkemece Atanan Temsilcinin Yetkisinin Sona

Erdirilmesi ...............................................................385

B- KENDİLİĞİNDEN SONA ERMESİ ..................................385

1- Ölüm ..............................................................................385

2- Ölüm Benzeri Durumun Gerçekleşmesi .......................385

a. Ölüm Karinesi (TMK. m.31, 44 f.I) ........................385

b. Gaiplik Kararı Verilmesi Gaiplik Kararı

(TMK. m.32 f.I, 35) ................................................386

3- Ehliyetsiz Hale Gelmesi ................................................387

4- Miras Ortaklığının Sona Ermesi.................................... 387

5- Sürenin Sona Ermesi .....................................................387

6- İstifa ...............................................................................387

7- İşlemin Tamamlanması .................................................387

X. TEMSİLCİNİN SORUMLULUĞU ..........................................388

XI. TEMSİLCİNİN ATANMASI USULÜ .....................................388

A- MİRASÇILAR TARAFINDAN ATANMASI ...................389

B- MAHKEME TARAFINDAN ATANMASI

(TMK m. 640 f. III) .............................................................389

1- Görevli Mahkeme (TMK m. 640 f. III, V) ....................389

2- Yetkili Mahkeme ...........................................................390

3- Davacı ...........................................................................390

a. Talep Edebilecekler .................................................390

aa. Mirasçı Talep Edebilir ......................................390

aaa. Yasal Mirasçı Talep Edebilir ....................391

aaaa. Ölmüşse Mirasçıları .......................391

bbbb. Mirasçılık Sıfatını Yitirmişse Yerine

Geçenler .........................................391

bbb. Atanmış Mirasçı Talep Edebilir ................392

30 İçindekiler

ccc. Aciz Sebebiyle Mirasçılıktan Çıkarılan

(TMK m.513) Mirasçı Talep Edebilir ......392

ddd. Artmirasçı (TMK m. 521) Talep Edebilir .392

eee. Önmirasçı (TMK m. 524) Talep Edebilir .392

fff. Miras Payını Kısmen Devreden Mirasçı

Talep Edebilir ........................................... 392

bb. Yetki Belgesi İle Dava Açılabilir .....................392

cc. Hukuki Yararı Bulunan Dava Açabilir .............393

b. Talep Edemeyecekler ..............................................394

aa. Alacaklılar .........................................................394

aaa. Tereke Alacaklısı Talep Edemez ..............394

aaaa. Mirasbırakanın Alacaklısı Talep

Edemez ...........................................394

bbbb. İntikal Alacaklısı Talep Edemez ....394

bbb. Mirasçının Alacaklısı Talep Edemez ........395

ccc. Vasiyet Alacaklısı Talep Edemez .............395

bb. Miras Payını Devralan Üçüncü Kişi .................395

cc. Miras Payını Tamamen Devreden Mirasçı .......395

c. Talep Şekli ..............................................................395

4- Davalı............................................................................ 395

5- Adli Tatilde İncelenebilir ..............................................396

6- Feragat ...........................................................................397

7- Kanun Yolları ................................................................397

a. HUMK Uygulamasında Kanun Yolu ......................397

aa. Hüküm Temyiz Edilebilir .................................397

bb. Karar Düzeltme Yolu Kapalıdır ........................398

b. HMK Uygulamasında Kanun Yolu .........................398

aa. İstinaf Yolu Açıktır ...........................................398

bb. Temyiz Yolu Kapalıdır (HMK 362/1-b) ...........399

cc. Karar Düzeltme Yolu Kapalıdır ........................400

& 26. TEREKE ALACAKLISI ..............................................................401

I. GENEL OLARAK ....................................................................401

II. TEREKE ALACAKLISI ...........................................................401

A- MİRASBIRAKANIN ALACAKLISI .................................401

1- Mirasbırakanın Alacaklısının Yetkileri .........................401

a. Terekenin Resmî Tasfiyesini İsteyebilir .................402

İçindekiler 31

b. Ölüme Bağlı Tasarrufun İptali Davası Açamaz ...... 402

c. Terekenin Resmî Defterinin Tutulmasını İsteyemez .. 402

d. Terekenin Korunması Önlemi İsteyebilir

(TMK m. 591 f. III)................................................. 402

e. Mirasçı Atama Tasarrufuna İtiraz Edemez

(TMK m. 598 f. II) ..................................................402

f. Belirli Mal Bırakma Tasarrufuna İtiraz Edemez

(TMK m. 598 f. II) ..................................................402

2- Mirasbırakanın Alacaklılarının Korunması

(TMK m. 618) ...............................................................402

a. Miras Açılmış Olmalıdır......................................... 403

b. Ödemeden Âciz Bir Mirasbırakan Bulunmalıdır ....403

c. Miras Süresinde Reddedilmelidir ............................403

d. Reddeden Mirasçıya Kazandırma Yapılmış

Olmalıdır .................................................................403

aa. Kazandırma Ölümünden Önceki Beş Yıl İçinde

Gerçekleşmelidir............................................... 403

bb. Kazandırma Denkleştirmeye Tabi

Olmamalıdır ......................................................404

cc. Kazandırma Olağan Eğitim ve Öğrenim Gideri

Olmamalıdır (TMK m. 618 f. II) ......................404

dd. Kazandırma Âdet Üzere Verilen Çeyiz

Olmamalıdır (TMK m. 618 f. II) .....................404

e. Dava Açılmış Olmalıdır ..........................................404

3- Mirasbırakanın Alacaklılarının İstemi İle Resmi Tasfiye

(TMK m. 633) ...............................................................404

4- Mirasçıların Sorumluluğunun Kapsamı

(TMK m. 618 f. III) .......................................................405

a. İyiniyetli Mirasçıların Sorumluluğu ........................405

b. Kötü Niyetli Mirasçıların Sorumluluğu ..................405

B- İNTİKAL ALACAKLISI ....................................................406

& 27. MİRASÇININ ALACAKLISI...................................................... 407

I. GENEL OLARAK .................................................................... 407

II. MİRASÇININ ALACAKLISI ..................................................407

A- GENEL OLARAK ..............................................................407

B- YETKİLERİ ........................................................................407

32 İçindekiler

1- Tenkis Davası Açabilir (TMK m. 562) .........................407

2- Resmi Tasfiye Talep Edemez........................................ 408

3- Terekenin Resmî Defterinin Tutulmasını İsteyemez .....408

4- Mirasçı Atama Tasarrufuna İtiraz Edemez

(TMK m. 598 f. II) ........................................................408

5- Belirli Mal Bırakma Tasarrufuna İtiraz Edemez

(TMK m. 598 f. II) ........................................................408

6- Ölüme Bağlı Tasarrufun İptali Davası Açamaz ............408

& 28. VASİYET ALACAKLISI (TMK m. 517) ....................................411

I. GENEL OLARAK .....................................................................409

II. VASİYET ALACAKLISI (TMK m. 517) ................................411

A- VASİYET ALACAKLISI OLABİLECEKLER .................412

1- Gerçek Kişiler Olabilir ..................................................412

2- Tüzel Kişiler Olabilir ....................................................412

3- Tüzel Kişiliği Bulunmayan Topluluklar Olabilir ..........412

4- Cenin Olabilir ................................................................412

5- Mirasbırakan Tarafından Belirlenen Olabilir ................412

a. Üçüncü Kişi Belirleyemez ......................................413

b. Vasiyet Borçlusu Belirleyemez ...............................413

c. Vasiyeti Yerine Getirme Görevlisi Belirleyemez

(TMK m. 550) .........................................................413

6- Birden Çok Kişi Olabilir ...............................................413

B- VASİYET ALACAKLISININ ÖZELLİKLERİ .................413

1- Mirasçı Sıfatı Yoktur .....................................................413

2- Ölüme Bağlı Bir Tasarrufla Atanır ................................414

3- Mirasçıların Cüz’î Halefidir ..........................................414

4- Vasiyet Borçlusundan İstekte Bulunabilir .....................415

5- Tereke Üzerinde Ayni Hak Kazanmaz ..........................416

6- Miras Ortaklığına Dahil Değildir ..................................416

7- Tereke Borçlarından Sorumlu Değildir .........................416

C- VASİYET ALACAKLISININ HAK VE YETKİLERİ ......416

1- Resmi Tasfiye Talep Edemez ........................................416

2- Terekenin Resmî Defterinin Tutulmasını İsteyemez .....417

3- Terekenin Korunması Önlemi İsteyebilir

(TMK m. 633 f. II) ........................................................417

İçindekiler 33

4- Mirasçı Atama Tasarrufuna İtiraz Edemez

(TMK m. 598 f. II) ........................................................417

5- Belirli Mal Bırakma Tasarrufuna İtiraz Edebilir

(TMK m. 527 f.II) .........................................................417

6- Alacağını Devredebilir (TBK m. 183) .......................... 417

II. ART VASİYET ALACAKLISI................................................ 418

A- GENEL OLARAK ..............................................................418

B- ART VASİYET ALACAKLISI ATAMADA İKİ VASİYET

ALACAKLISI VARDIR .....................................................418

1- Ön Vasiyet Alacaklısı ....................................................419

2- Art Vasiyet Alacaklısı ...................................................419

C- ART VASİYET ALACAKLISI OLABİLECEKLER ........419

1- Gerçek Kişiler Olabilir ..................................................419

2- Tüzel Kişiler Olabilir ....................................................419

3- Tüzel Kişiliği Bulunmayan Topluluklar Olabilir ..........419

4- Cenin Olabilir ................................................................419

5- Mirasbırakan Tarafından Belirlenen Olabilir ................419

a. Üçüncü Kişi Belirleyemez ......................................420

b. Vasiyet Borçlusu Belirleyemez ...............................420

c. Vasiyeti Yerine Getirme Görevlisi Belirleyemez

(TMK m. 550) .........................................................420

6- Birden Çok Kişi Olabilir ...............................................420

D- ART VASİYET ALACAKLISININ ÖZELLİKLERİ ........420

1- Mirasçı Sıfatı Yoktur .....................................................420

2- Ölüme Bağlı Bir Tasarrufla Atanır ................................421

3- Mirasçıların Cüz’î Halefidir ..........................................421

4- Vasiyet Borçlusundan İstekte Bulunabilir .....................421

5- Tereke Üzerinde Ayni Hak Kazanmaz.......................... 421

6- Miras Ortaklığına Dahil Değildir ..................................421

7- Tereke Borçlarından Sorumlu Değildir......................... 422

E- ART VASİYET ALACAKLISININ HAK VE

YETKİLERİ ........................................................................422

1- Resmi Tasfiye Talep Edemez ........................................422

2- Terekenin Resmî Defterinin Tutulmasını İsteyemez..... 422

3- Terekenin Korunması Önlemi İsteyebilir

(TMK m. 633 f. II) ........................................................422

34 İçindekiler

4- Mirasçı Atama Tasarrufuna İtiraz Edemez

(TMK m. 598 f. II) ........................................................422

5- Belirli Mal Bırakma Tasarrufuna İtiraz Edebilir ...........422

& 29. VASİYET BORÇLUSU/YÜKÜMLÜSÜ .....................................423

I. GENEL OLARAK .................................................................... 423

II. VASİYET BORÇLUSU ............................................................423

A- VASİYET BORÇLUSU OLABİLECEKLER ....................423

1- Gerçek Kişiler Olabilir ..................................................423

2- Tüzel Kişiler Olabilir ....................................................423

3- Yasal Mirasçı Olabilir................................................... 423

4- Atanmış Mirasçı Olabilir............................................... 423

5- Başka Vasiyet Alacaklısı Olabilir .................................424

6- Önmirasçı Olabilir (TMK m. 521) ................................424

7- Artmirasçı Olabilir (TMK m. 521) ................................424

B- VASİYET BORÇLUSUNUN ÖZELLİKLERİ .................. 424

1- Birden Çok Kişi Olabilir (TMK m. 600 f. I, 641) .........424

2- Vasiyeti Yerine Getirme Görevlisi Varsa Ona Başvurulur

(TMK m. 600 f. I) .........................................................425

3- Tasarrufu Yerine Getirme Yükümlüsü Devre Dışı

Kalmışsa Yerine Getirme Borcu Bu Durumlardan

Yararlananlara Geçer (TMK m. 519 f. II) .....................425

C- VASİYET BORÇLUSUNUN HAK VE YETKİLERİ ....... 425

1- Vasiyetten Kendi Malvarlığı İle de Sorumludur........... 425

2- Vasiyetin Tenkisini Talep Edebilir (TMK m. 519 f. I) .425

3- Vasiyeti Reddedebilir (TMK m. 519 f. II) ....................425

BEŞİNCİ BÖLÜM

YASAL MİRASÇILAR (TMK m. 495-501)

& 30. MİRASÇILIĞI TESPİT İLKELERİ ...........................................427

I. GENEL OLARAK ....................................................................427

II. TASARRUF ÖZGÜRLÜĞÜ (TMK m. 514 f. I) ......................427

A- ÖZGÜRLÜĞÜN KAPSAMI ..............................................428

B- ÖZGÜRLÜĞÜN KORUNMASI ........................................429

III. TASARRUF SINIRLAMASI (TMK m. 514 f. II) ....................429

A- ÖLÜMÜNDE SAĞ OLMA ................................................429

B- ŞEKİL ŞARTINA BAĞLANMA ....................................... 429

İçindekiler 35

C- SINIRLI SAYIYA BAĞLANMA .......................................429

D- SONSUZA KADAR TASARRUF EDEMEME................. 430

IV. YASAL MİRASÇILIĞIN TESPİTİ ..........................................430

A- KAVRAM ...........................................................................430

B- BELİRLEME SİSTEMLERİ .............................................. 430

1- Birey Sistemi .................................................................431

2- Sınıf Sistemi.................................................................. 431

3- Derece Sistemi ..............................................................432

a. Yakın Derece Önceliği ............................................433

b. Yakın Sıra Önceliği .................................................434

c. Derece İçerisinde Halefiyet .....................................434

d. Aynı Derecede Eşitlik .............................................435

C- DAYANAKLARI ...............................................................435

1- Hısımlık Bağına Dayanan Yasal Mirasçılık ..................435

a. Kan Bağı Hısımlığına Dayanan Yasal Mirasçılık

(TMK m. 495-498) ..................................................435

b. Yapıntı Hısımlığa Dayanan Yasal Mirasçılık

(TMK m. 500)......................................................... 436

2- Evlilik Bağına Dayanan Yasal Mirasçılık

(TMK m. 499) ...............................................................436

3- Vatandaşlık Bağına Dayanan Yasal Mirasçılık

(TMK m. 501) ...............................................................437

& 31. HISIMLIK BAĞINA DAYANAN YASAL MİRASÇILIK .......439

I. GENEL OLARAK .................................................................... 439

II. KAN BAĞINA DAYANAN YASAL MİRASÇILIK

(TMK m. 495-498).................................................................... 439

A- BİRİNCİ DERECE MİRASÇILARI (TMK m. 495) ..........440

1- Evlilik İçi Hısımlar (TMK m. 495) ...............................440

a. Kural: Birinci Derece Mirasçılar Mirasbırakanın

Altsoyudur ...............................................................441

b. Altsoyun Mirasçılığı Ölüm Tarihinde Yürürlükte

Olan Hükümlere Göre Belirlenir .............................442

c. Mirasbırakandan Önce Ölmüş Olan Altsoyun

Statüsü .....................................................................444

d. Mirasbırakandan Önce Ölmüş Olan Altsoyun Eşinin

Statüsü..................................................................... 445

36 İçindekiler

e. Hangisinin Önce veya Sonra Öldüğü İspat

Edilemeyen Altsoyun Statüsü ................................. 446

f. Baba Bir Ana Ayrı Kardeş Olanların Statüsü .........446

g. Altsoy Kaydı İptal Edilenin Statüsü ........................446

h. Soybağı Reddedilen Altsoyun Statüsü.................... 447

2- Evlilik Dışı Hısımlar (TMK m. 498) .............................447

a. Tanıma İle Oluşan Altsoy İlişkisi ........................... 448

b. Babalık Hükmü İle Oluşan Altsoy İlişkisi ..............448

c. Yönetsel Kurulma İle Oluşan Altsoy İlişkisi ..........450

B- İKİNCİ DERECE MİRASÇILARI (TMK m. 496) ............450

C- ÜÇÜNCÜ DERECE MİRASÇILARI (TMK m. 497) .......455

III. YAPINTI HISIMLIĞA DAYANAN YASAL MİRASÇILIK

(TMK m. 500) ...........................................................................460

A- GENEL OLARAK ..............................................................460

B- ÖZELLİKLERİ ...................................................................461

1- Evlâtlık ve Altsoyu, Evlât Edinene Kan Hısımı Gibi

Mirasçı Olurlar ..............................................................461

2- Evlâtlığın Kendi Ailesindeki Mirasçılığı Devam Eder .464

3- Evlât Edinen ve Hısımları, Evlâtlığa Mirasçı Olmazlar.. 464

4- Evlâtlık İlişkisi Sürüyor Olmalıdır ................................464

a. Geçersizliği Dava Konusu Değil İse .......................464

b. Geçersizliği Dava Konusu İse .................................465

5- Evlat Edinmenin Şekli İşlemin Yapıldığı Yer Hukukuna

Tabidir ...........................................................................465

6- Evlatlığı Şeklinde 4.10.1926’dan Önce Kayıtlara

Yazılmasının Sonuca Etkisi Yoktur ..............................466

& 32. EVLİLİK BAĞINA DAYANAN YASAL MİRASÇILIK

(TMK m. 499) .................................................................................467

I. GENEL OLARAK ....................................................................467

A- ÖLÜM ANINDA GEÇERLİ EVLİLİK

BULUNMALIDIR ..............................................................467

1- Eş Statüsü Uygulanacak Haller .....................................467

a. Evlilik Hukuken Kurulmuşsa Uygulanır .................468

d. Ayrılık Kararı Olsa da Uygulanır ............................468

e. Ayrı Konut Edinme Kararı Olsa da Uygulanır .......469

f. Ayrı Yaşama Hakkı Bulunsa da Uygulanır .............469

İçindekiler 37

g. Evlilik Tescil Edilmese de Uygulanır..................... 469

h. Ayrı Evde Yaşamalı Aile Modelinde Uygulanır .....470

2- Eş Statüsü Uygulanmayacak Haller ..............................470

a. Yok Evliliklerde Uygulanmaz .................................470

b. Nişanlılıkta Uygulanmaz .........................................470

c. Evlilik Benzeri Yaşam Modellerinde Uygulanmaz .. 471

aa. Common Law Evlilik ........................................471

bb. Kayıtsız Hayat Ortaklığı ...................................471

cc. Kayıtlı Hayat Ortaklığı ..................................... 472

aaa. Aynı Cinsiyettekilerin Kayıtlı Hayat

Ortaklığı .........................................472

bbb. Farklı Cinsiyettekilerin Kayıtlı Hayat

Ortaklığı .........................................473

dd. Homoparental Aile............................................ 473

ee. Boşanma Sonrası Hayat Arkadaşlığı ................473

ff. Eş Cinsel Evlilik ...............................................473

d. Dini Nikahlı İlişkide Uygulanmaz ..........................474

e. Duygusal İlişkilerde (Flört) Uygulanmaz ............... 475

B- EŞİN MİRASÇILIĞI ÖLÜM TARİHİNDE YÜRÜRLÜKTE

OLAN HÜKÜMLERE GÖRE BELİRLENİR ....................475

II. EŞİN, BİRLİKTE MİRASÇI OLDUĞU DERECEYE GÖRE

YÜRÜRLÜKTEKİ STATÜSÜ .................................................475

A- MİRASBIRAKANIN ALTSOYU (BİRİNCİ DERECE) İLE

BİRLİKTE MİRASÇI OLURSA (TMK m. 499, b. 1) ........475

B- MİRASBIRAKANIN ANA VE BABASI (İKİNCİ DERECE)

İLE BİRLİKTE MİRASÇI OLURSA (TMK m. 499, b. 2).... 476

C- MİRASBIRAKANIN BÜYÜK ANA VE BÜYÜK

BABALARI VE ONLARIN ÇOCUKLARI (ÜÇÜNCÜ

DERECE) İLE BİRLİKTE MİRASÇI OLURSA

(TMK m. 499, b. 3) .............................................................476

III. EŞİN BİRLİKTE MİRASÇI OLDUĞU DERECEYE GÖRE

MÜLGA STATÜSÜ .................................................................478

A- 3678 SAYILI KANUN ÖNCESİ MÜLGA STATÜSÜ .....478

1- Birinci Derece İle ..........................................................478

2- İkinci Derece İle ............................................................480

3- Üçüncü Derece İle .........................................................480

4- Dördüncü Derece İle .....................................................480

38 İçindekiler

B- 3678 SAYILI KANUN VE 4721 SAYILI KANUN ARASI

MÜLGA STATÜSÜ ...........................................................481

1- Birinci Derece İle ..........................................................481

2- İkinci Derece İle ............................................................481

3- Üçüncü Derece İle .........................................................481

4- Dördüncü Derece İle .....................................................481

IV. EVLENMENİN BUTLANI DAVASININ EŞİN

MİRASÇILIĞINA ETKİSİ .......................................................481

A- EVLENMENİN BUTLANI KAVRAMI ............................482

1- Mutlak Butlan Davası ...................................................483

2- Nisbî Butlan Davası ......................................................484

B- EVLENMENİN BUTLANI DAVASININ EŞİN

MİRASÇILIĞINA ETKİSİ .................................................485

1- Yasal Mirasçılığa Etkisi ................................................485

a. Eş Sıfatıyla Etkisi.................................................... 485

aa. Sağ Eş İyiniyetli İse Etkisi................................ 486

bb. Sağ Eş İyiniyetli Değilse Etkisi ........................487

b. Kan Hısımı Sıfatıyla Etkisi .....................................487

2- Ölüme Bağlı Tasarrufla Sağlanan Haklara Etkisi .........487

a. Lehdar İyiniyetli İse Etkisi ......................................487

b. Lehdar İyiniyetli Değilse Etkisi ..............................487

c. Aksi Düzenlenmişse Etkisi .....................................487

V. BOŞANMA DAVASININ EŞİN MİRASÇILIĞINA ETKİSİ . 488

A- GENEL OLARAK ..............................................................488

1- 4721 SAYILI KANUN İLE BAŞLAYAN DÖNEM ....489

2- 22.4.2011-1.10.2011 ARASI DÖNEM .........................490

3- 1.10.2011 SONRASI DÖNEM .....................................491

B- BOŞANMA DAVASI SÜRDÜRÜLEBİLİR NİTELİKTE

OLMALIDIR ......................................................................492

2- Anlaşmalı Boşanma Davasında .....................................493

3- Eylemli Ayrılık Sebebiyle Boşanma Davasında ...........493

C- EŞLERDEN BİRİ ÖLMÜŞ OLMALIDIR .........................494

1- Eş Karardan Önce Öldü İse ...........................................495

2- Eş Karardan Sonra Kesinleşmeden Önce Öldü İse .......495

a. Eşin Ölümü İstinaf Aşamasında Belirlenmişse .......495

c. Eşin Ölümü Karar Düzeltme Aşamasında Belirlenmişse.... 495

3- Eş Davadan Önce Öldü İse ............................................496

İçindekiler 39

4- Sağ Kalan Davacı Eşin Davadan Feragati Sonuç

Doğurmaz ......................................................................496

5- Eşlerden Herhangi Biri Ölmüş Olabilir .........................496

a. Davacı Eş Ölmüş Olabilir .......................................496

b. Davalı Eş Ölmüş Olabilir ........................................496

D- HÜKMÜN BOŞANMA BÖLÜMÜ KESİNLEŞMEMİŞ

OLMALIDIR ......................................................................497

E- ÖLEN EŞİN MİRASÇILARI BELİRLENMELİDİR .........497

1- Ölen Eşin Birinci Derece Mirasçıları............................ 497

2- Ölen Eşin Altsoyu Yoksa ..............................................497

3- Ölen Eşin Evlilik Dışı Çocuğu ......................................498

4- Ölen Eşin Evlatlığı ve Altsoyu...................................... 498

5- Atanmış Mirasçılar (TMK m. 516 f. I) ..........................498

6- Cenin ............................................................................. 499

F- MİRASÇILAR DAVAYA DEVAM EDİYOR

OLMALIDIR ......................................................................499

1- Mirasçılar Davaya Devam Etmiyorlarsa .......................500

2- Mirasçılar Davaya Devam Ediyorlarsa .........................500

a. Davacı Eşin Mirasçıları Davaya Devam

Ediyorlarsa ..............................................................500

b. Davalı Eşin Mirasçıları Davaya Devam

Ediyorlarsa ..............................................................500

3- Boşanma Davası Daha Önce Usulsüz Açılmış İse ........500

4- Mirasçı Olmayan Davaya Devam Edemez ................... 501

5- Mirasçılar Davaya Fer’i Hükümlerden Devam

Edemez ..........................................................................501

6- Mirasçılar Davayı Islah Edemez ................................... 502

G- ÖLEN EŞİN HERHANGİ BİR MİRASÇISI DAVAYI

SÜRDÜREBİLİR ................................................................502

1- Mirasçı Küçük İse .........................................................502

2- Ergin Kişi Temsilci Atayabilecek Durumda Değilse ....502

3- Vasiyeti Yerine Getirme Görevlisi Varsa .....................502

4- Mirasçı Gaip İse ............................................................503

5- Vasiyet Alacaklısı Varsa ...............................................503

6- Mirasçılar Bilinmiyorsa .................................................504

7- Mirası Reddedenler Varsa .............................................504

8- Vesayet Altındaki Kişi Varsa ........................................505

40 İçindekiler

9- Mirasçıya Yasal Danışman Atanmışsa ..........................505

10- Mirasçı Mirastan Yoksun İse ........................................505

H- SAĞ EŞİN KUSURU İSPATLANMIŞ OLMALIDIR .......506

1- Boşanmaya Sebebiyet Verecek Kusur Kanıtlanmalıdır 506

a. Yeterli Kusur Kanıtlanmışsa ...................................506

b. Yeterli Kusur Kanıtlanmamışsa ..............................507

3- Kusurun İspatlanması Bağımsız Bir Dava İle

İstenilemez ....................................................................507

4- Kusurun İspatlanması Tenfiz Davasında İstenilemez ... 508

VI. ÇOKEŞLİLİĞİN EŞİN MİRASÇILIĞINA ETKİSİ .................508

A- ESKİ HUKUKUN UYGULANDIĞI DURUM ..................508

B- BUTLAN KARARINDAN ÖNCE ÇOKEŞLİLİĞİN

SONLANMASI ...................................................................509

1- Birinci Evliliğin Sonlanması .........................................509

a. İkinci Evlenmede Diğer Eş İyiniyetli İse

(TMK m. 147 f. III) .................................................509

b. İkinci Evlenmede Diğer Eş İyiniyetli Değilse ........511

2- İkinci Evliliğin Sonlanması ...........................................511

3- Birinci ve İkinci Evliliğin Sonlanması ..........................512

& 33. VATANDAŞLIK BAĞINA DAYANAN YASAL

MİRASÇILIK ................................................................................513

I. GENEL OLARAK ....................................................................513

II. KOŞULLARI ............................................................................513

A- BİRİNCİ, İKİNCİ, ÜÇÜNCÜ DERECE MİRASÇISI

BULUNMAMALIDIR ........................................................513

B- EŞİ HAYATTA OLMAMALIDIR .....................................514

C- MİRASBIRAKAN TARAFINDAN ATANMIŞ MİRASÇI

OLMAMALIDIR ................................................................515

D- HAK SAHİPLERİ MİRASÇILIK SIFATLARINI

BİLDİRMEYE ÇAĞRILMIŞ OLMALIDIR (TMK m. 594) .515

III. ÖZELLİĞİ .................................................................................515

A- MİRASÇILIĞI ÖZEL HUKUKA DAYANIR ...................515

B- KÜLLİ HALEFTİR .............................................................516

C- ATANMIŞ MİRASÇI OLABİLİR .....................................516

D- VASİYET ALACAKLISI OLABİLİR ...............................517

E- TEK YÖNLÜ MİRASÇIDIR ..............................................517

İçindekiler 41

F- DİĞER YASAL MİRASÇILARIN HAK VE YETKİSİNE

SAHİPTİR ...........................................................................517

1- Mirası Reddedebilir .......................................................517

2- Miras Sebebiyle İstihkak Davası Açabilir .....................517

3- İptal Davası Açabilir .....................................................517

4- Mirasın Paylaştırılmasını Talep Edebilir .......................517

5- Davada Mirasçı Sıfatıyla Taraf Olabilir ........................517

IV. SONUÇLARI (TMK m. 631) ....................................................518

A- TEREKENİN RESMÎ DEFTERİ TUTULUR

(TMK m. 631 f. I) ................................................................518

B- DEFTERE YAZILAN BORÇLARDAN SADECE MİRAS

YOLUYLA EDİNDİĞİ DEĞERLERDEN SORUMLULUK

DOĞAR (TMK m. 631 f. II) ...............................................518

V. USUL HÜKÜMLERİ ................................................................518

A- HAZİNE DAVA AÇABİLİR (TMK m. 594) .....................518

B- AKTİF HUSUMET EHLİYETİ OLMAYAN DAVA

AÇAMAZ ............................................................................519

C- DAVANIN SONUCUNU ETKİLEYECEK TÜM

DELİLLERİN EKSİKSİZ TOPLANMALIDIR .................520

ALTINCI BÖLÜM

ŞEKLİ ANLAMDA ÖLÜME BAĞLI TASARRUFLAR

(TMK m. 531-549)

& 34. ŞEKLİ ANLAMDA ÖLÜME BAĞLI TASARRUFLAR ..........523

I. GENEL OLARAK ....................................................................523

II. VASİYETNAME ......................................................................523

III. SÖZLEŞMESİ ...........................................................................524

A- ŞEKLİ (TMK m. 545) .........................................................524

1- Resmî Vasiyetname Şeklinde Düzenlenmesi

(TMK m. 545 f. I) .........................................................524

2- Sözleşmenin Taraflarının Hazır Bulunması

(TMK m. 545 f. II) ........................................................525

a. Arzularını Resmî Memura Aynı Zamanda Bildirme .. 525

b. Sözleşmeyi Memurun ve İki Tanığın Önünde

İmzalama .................................................................525

B- ORTADAN KALDIRILMASI (TMK m. 546-548) ............527

1- Sağlararasında (TMK m. 546-547) ...............................527

a. Sözleşme veya Vasiyetname İle (TMK m. 546) .....528

42 İçindekiler

b. Sözleşmeden Dönme Yolu İle (TMK m. 547) ........528

2- MİRASBIRAKANDAN ÖNCE ÖLME .......................529

a. Mirasçı Atanan Kişi Mirasbırakanın Ölümünde Sağ

Değilse (TMK m. 548 f. I) ......................................529

b. Kendisine Belirli Mal Bırakılan Kişi Mirasbırakanın

Ölümünde Sağ Değilse (TMK m. 548 f. I) .............529

c. Ölen Kişinin Mirasçılarının Zenginleşmeyi Geri

İstemesi (TMK m. 548 f. II) ....................................530

IV. OLUMLU MİRAS SÖZLEŞMESİ (MİRAS SÖZLEŞMESİ)

(TMK m. 527) ...........................................................................530

A- İÇERİĞİNE GÖRE............................................................. 531

1- Mirasçı Atama Sözleşmesi ............................................532

2- Mal Vasiyeti Sözleşmesi ...............................................532

3- Üçüncü Kişi Yararına Miras Sözleşmesi ......................532

B- ETKİSİNE GÖRE .....................................................................532

1- Ölüme Bağlı Kazandırma Yapan Taraf Sayısına Göre .533

a. Bir Taraflı Olumlu Miras Sözleşmesi .....................533

b. İki Taraflı Olumlu Miras Sözleşmesi ......................533

2- İvaz Durumuna Göre .....................................................533

a. İvazlı Olumlu Miras Sözleşmesi .............................533

b. İvazsız Olumlu Miras Sözleşmesi ...........................533

V. MİRASTAN FERAGAT SÖZLEŞMESİ (OLUMSUZ MİRAS

SÖZLEŞMESİ) (TMK m. 528-530).......................................... 533

A- KAPSAMI (TMK m. 528) ..................................................535

1- Mirasbırakan İle Mirasçısı Arasında Yapılır

(TMK m. 528 f. I) .........................................................535

a. Mirastan Feragat Sözleşmesi Karşılık Sağlanarak

Yapabilir ................................................................. 535

aa. Kural Olarak Feragat Edenin Altsoyu İçin Sonuç

Doğurur .............................................................536

bb. Feragat Edenin Altsoyu İçin Sonuç

Doğurmayacağı Düzenlenebilir

(TMK m. 528 f. III) .......................................... 536

b. Mirastan Feragat Sözleşmesi Karşılıksız Yapabilir

(TMK m. 528 f. I) ...................................................536

2- Feragat Eden, Mirasçılık Sıfatını Kaybeder

(TMK m. 528 f. II) ........................................................537

B- HÜKÜMDEN DÜŞMESİ (TMK m. 529) ..........................537

İçindekiler 43

C- TEREKE ALACAKLILARININ HAKKI (TMK m. 530) . 539

VI. MİRAS SÖZLEŞMESİNDEN DOĞAN DAVALAR

(TMK m. 572-574) ....................................................................539

A- MİRASBIRAKANIN SAĞLIĞINDA MALLARINI

VERMESİNDE (TMK m. 572) ...........................................539

B- MİRASTAN FERAGAT DURUMUNDA

(TMK m. 573-574) ..............................................................540

1- Tenkis (TMK m. 573) ...................................................540

2- Geri Verme (TMK m. 574) ...........................................540

YEDİNCİ BÖLÜM

MADDİ ANLAMDA ÖLÜME BAĞLI TASARRUFLAR

(ÖLÜME BAĞLI TASARRUF ÇEŞİTLERİ)

& 35. MADDİ ANLAMDA ÖLÜME BAĞLI TASARRUFLAR (ÖLÜME

BAĞLI TASARRUF ÇEŞİTLERİ) (TMK m. 514-530) .....................543

I. GENEL OLARAK (TMK m. 514) ............................................543

II. TANIMI .....................................................................................543

III. KAPSAMI .................................................................................544

A- VASİYETNAME İLE YAPILABİLEN ÖLÜME BAĞLI

TASARRUFLAR................................................................ 544

B- MİRAS SÖZLEŞMESİ İLE YAPILABİLEN ÖLÜME

BAĞLI TASARRUFLAR ...................................................545

C- VASİYETNAME YA DA MİRAS SÖZLEŞMESİ İLE

YAPILABİLEN ÖLÜME BAĞLI TASARRUFLAR ........545

IV. YORUMU .................................................................................546

A- VASİYETNAMENİN YORUMU ......................................547

1- Genel Kural ...................................................................547

a. Vasiyetnamenin Metnine Bağlılık ...........................547

b. Mirasbırakanın İradesine Bağlılık ...........................548

c. Dış Etmenlere Bağlılık ............................................550

2- Özel Kural .....................................................................551

a. Vasiyetin Ayakta Tutulması (Favor Testamenti)

Amacı ......................................................................551

b. Kanuni İntikal Amacı ..............................................552

c. Yapılış Amacı .........................................................553

3- Yargılama Usulü ...........................................................553

B- MİRAS SÖZLEŞMESİNİN YORUMU ............................. 553

44 İçindekiler

1- Sözleşmeye Üstünlük (Favor Pacti Successoralis)

Verme ............................................................................553

2- Kanuni İntikal Uygulaması ...........................................553

3- Yapılış Amacı ................................................................554

& 36. VASİYETNAMEYLE TANIMA (TMK m. 295 f. I) ..................555

I. GENEL OLARAK ....................................................................555

II. TANIMA (TMK m. 295 f. I) .....................................................555

A- GENEL OLARAK ..............................................................555

B- ŞEKLİ ..................................................................................556

1- Vasiyet Şekillerinden Biri İle Yapılabilir ......................557

a. Resmî Vasiyetname (TMK. m. 532-537) ................557

b. El Yazılı Vasiyetname (TMK. m. 538) ...................558

c. Sözlü Vasiyet (TMK. m. 539-541) .........................558

2- Miras Sözleşmesi İle Yapılabilir ...................................558

C- ÖZELLİKLERİ ...................................................................559

1- Sonuçlarını Vasiyetçinin Ölümünden Sonra Doğurur ...559

2- Tanımadan/Ölüme Bağlı Tasarruftan Dönülebilir ........559

3- Onbeş Yaşının Doldurma Yeterlidir ............................. 559

4- Yasal Temsilcinin Rızası Aranmaz ...............................560

& 37. VASİYETNAMEYLE VAKIF KURMA (TMK m. 102 f. I,

TMK m. 526) ..................................................................................561

I. GENEL OLARAK ....................................................................561

II. VAKIF KURMA (TMK m. 102 f. I, TMK m. 526).................. 561

B- ÖLÜME BAĞLI TASARRUF BULUNMALIDIR

(TMK m. 102, f. I) ...............................................................562

1- Vasiyetname Bulunmalıdır ............................................562

a. Vasiyetname Şekli ...................................................563

aa. Resmî Vasiyetname (TMK m. 532-537) ..........563

bb. El Yazılı Vasiyetname (TMK. m. 538) .............563

cc. Sözlü Vasiyetname (TMK. m. 539-541) ...........564

b. Vasiyetnamede Bulunması Gerekenler ...................564

aa. Vakfın Amacı ....................................................564

bb. Vakfa Özgülenen Malvarlığı .............................565

cc. Vakfın Organları............................................... 566

2- Miras Sözleşmesi İçinde Yer Alması ............................566

İçindekiler 45

C- ÖLÜME BAĞLI TASARRUF HER ZAMAN SERBESTÇE

GERİ ALINABİLİR ............................................................567

D- ÖZGÜLEME YAPILMALIDIR (TMK m. 526, f. I) ..........567

1- Özgüleme Şekli .............................................................567

a. Mirasçı Atama .........................................................567

b. Belirli Mal Bırakma ................................................568

c. Yükleme.................................................................. 568

2- Özgülenen Malların Kazanılması ..................................568

E- TÜZEL KİŞİLİK KAZANMASI (TMK m. 526, f. II) .......568

1- Tüzel Kişilik Kazanma Şekli .........................................569

2- Tüzel Kişilik Kazanmanın Etkisi ..................................570

F- İPTALİ (TMK m. 560-561) ................................................570

G- TENKİSİ (TMK m. 570 f. II) ..............................................570

& 38. VASİYETNAMEYLE VASİYETİ YERİNE GETİRME

GÖREVLİSİ ATAMA VE YAPILABİLEN DİĞER ÖLÜME

BAĞLI TASARRUFLAR .............................................................571

I. VASİYETNAMEYLE VASİYETİ YERİNE GETİRME

GÖREVLİSİ ATAMA (TMK m. 550 f. I) ................................571

II. YAPILABİLEN DİĞER ÖLÜME BAĞLI TASARRUFLAR .571

A- PAYLAŞMA KURALLARI KOYMA

(TMK m. 560 f. II, 647 f. I) .................................................571

B- DENKLEŞTİRME KURALLARI KOYMA

(TMK m. 669 f. II, 672, 674 f. I) .........................................572

C- VASİYETNAMEDEN DÖNME (TMK m. 542-544) ........572

D- TENKİS SIRASINI DEĞİŞTİRME (TMK m. 563 f. I) ..... 573

& 39. KOŞULA BAĞLAMA (TMK m. 515) .........................................575

I. GENEL OLARAK ....................................................................575

II. KONUSU ..................................................................................575

A- BİR İŞİ YAPMA .................................................................575

B- BİR İŞİ YAPMAMA ...........................................................575

III. ŞEKLİ ........................................................................................576

IV. ÖZELİKLERİ ............................................................................576

A- HUKUKA AYKIRI OLMAMALIDIR ...............................576

B- AHLAKA AYKIRI OLMAMALIDIR ...............................577

C- ANLAMSIZ OLMAMALIDIR ..........................................577

46 İçindekiler

D- RAHATSIZ EDİCİ OLMAMALIDIR ................................578

E- İMKANSIZ OLMAMALIDIR ............................................578

V. ÇEŞİTLERİ ...............................................................................578

A- GECİKTİRİCİ KOŞUL .......................................................579

B- BOZUCU KOŞUL ..............................................................579

& 40. YÜKLEMEDE BULUNMA (TMK m. 515) ................................581

I. GENEL OLARAK ....................................................................581

II. KONUSU ..................................................................................581

A- BİR İŞİ YAPMA .................................................................581

B- BİR İŞİ YAPMAMA ...........................................................582

III. ŞEKLİ ........................................................................................582

IV. ÖZELİKLERİ ............................................................................582

A- HUKUKA AYKIRI OLMAMALIDIR ...............................582

B- AHLAKA AYKIRI OLMAMALIDIR ...............................583

C- ANLAMSIZ OLMAMALIDIR ..........................................583

D- RAHATSIZ EDİCİ OLMAMALIDIR................................ 583

E- İMKANSIZ OLMAMALIDIR ............................................583

F- SAKLI PAY ZEDELENMEMELİDİR ...............................584

V. ÇEŞİTLERİ ...............................................................................584

A- BAĞIMSIZ YÜKLEME .....................................................584

B- BAĞIMLI YÜKLEME .......................................................585

VI. TARAFLARI .............................................................................585

A- YÜKLEME LEHTARI .......................................................585

1- Gerçek Kişiler ...............................................................585

2- Tüzel Kişiler ..................................................................585

3- Tüzel Kişiliği Olmayan Topluluklar ............................. 585

4- Mirasbırakan .................................................................585

5- Hayvanlar ......................................................................586

B- YÜKLEME YÜKÜMLÜSÜ ...............................................586

VII. SÜRESİ ....................................................................................586

VIII. SONUÇLARI ..........................................................................586

A- YAPILMASININ SONUÇLARI ........................................586

1- Yükleme Yükümlüsü Malı İktisap Eder ........................586

2- Yükleme Lehtarının Alacak Hakkı Doğmaz .................586

3- Yükleme Lehtarına Mülkiyet Geçmez ..........................587

4- Yükleme Lehtarı Tazminat Talep Edemez ....................587

İçindekiler 47

B- YERİNE GETİRİLMEMESİNİN SONUÇLARI:

YÜKLEMENİN YERİNE GETİRİLMESİ DAVASI .........587

1- Davanın Konusu ............................................................587

2- Davanın Tarafları ..........................................................587

a. Davacı .....................................................................587

b. Davalı ......................................................................588

c. Davanın Süresi ........................................................588

& 41. MİRASÇI ATAMA (TMK m. 516) ..............................................589

I. GENEL OLARAK ....................................................................589

A- MİRASBIRAKAN BİR VEYA BİRDEN ÇOK KİŞİYİ

MİRASÇI ATAYABİLİR (TMK m. 516 f. I) .....................589

B- BİR KİŞİNİN, MİRASI ALMASINI İÇEREN HER

TASARRUF MİRASÇI ATANMASI SAYILIR

(TMK m. 516 f. II) ..............................................................590

C- BİR KİŞİ HEM YASAL MİRASÇI HEM ATANMIŞ

MİRASÇI OLABİLİR .........................................................590

& 42. VASİYET/ KANUNDAKİ TERİM: BELİRLİ MAL BIRAKMA

(TMK m. 517-519) .........................................................................593

I. GENEL OLARAK ....................................................................593

II. VASİYETİN ŞEKLİ .................................................................594

III. VASİYETTEN YARARLANACAKLAR ................................594

A- ÜÇÜNCÜ KİŞİLER (VASİYET/KANUNDAKİ TERİM:

BELİRLİ MAL BIRAKMA) ...............................................595

B- YASAL VEYA ATANMIŞ MİRASÇILAR

(ÖN VASİYET/MİRASÇI LEHİNE VASİYET) ...............595

IV. VASİYET TÜRLERİ................................................................ 595

A- MAL VASİYETİ (TMK m. 517 f. II) .......................................595

1- Belirli Mal/Parça Vasiyeti .............................................595

2- Çeşit Vasiyeti ................................................................ 596

3- Seçimlik Vasiyet ...........................................................597

4- Tedarik Vasiyeti ............................................................597

5- Alt Vasiyet ....................................................................598

a. Üst Vasiyetin Tenkisinin İstenmesi

(TMK m. 519 f. I) ...................................................598

48 İçindekiler

b. Vasiyet Borçlusunun Değişmesi

(TMK m. 519 f. II) ..................................................598

c. Mirasın Reddi Vasiyet Alacağını Sonlandırmaz

(TMK m. 519 f. III) .................................................599

6- Ön Vasiyet (TMK m. 519 f. III, 647 f. III) ............. 599

a. Yasal veya Atanmış Mirasçı Ön Vasiyet Alacaklısı

Olabilir ....................................................................599

aa. Yasal Mirasçı Ön Vasiyet Alacaklısı Olabilir ..599

bb. Atanmış Mirasçı Ön Vasiyet Alacaklısı Olabilir .. 599

b. Vasiyet Olduğu Açıkça Anlaşılmalıdır

(TMK m. 647 f. III) .................................................600

c. Mirasçılık Sıfatı İle Ön Vasiyet Alacaklısı Sıfatı

Birbirinden Bağımsızdır (TMK m. 519 f. III) .........600

aa. Sadece Vasiyet Alacağını Talep Edebilir ........ 600

bb. Sadece Vasiyet Alacağını Talep Edebilir ......... 600

cc. Vasiyeti ve Mirası Reddedebilir ....................... 601

d. Ön Vasiyet Alacaklısının Belirlenmesi ...................601

aa. Mirasbırakan Belirler ........................................601

aaa. Üçüncü Kişi Belirleyemez ........................601

bbb. Vasiyet Borçlusu Belirleyemez ................601

ccc. Vasiyeti Yerine Getirme Görevlisi

Belirleyemez (TMK m. 550) ................... 601

bb. Birden Fazla Belirlenebilir .......................601

B- SINIRLI AYNİ HAK VASİYETİ .......................................601

1- Kişisel İrtifak Vasiyeti ..................................................602

a. İntifa Vasiyeti (TMK m. 517 f. II, 601 f. I) ............602

b. Oturma Vasiyeti ......................................................604

2- Rehin Vasiyeti............................................................... 604

a. Taşınır Rehni........................................................... 605

b. Taşınmaz Rehni .......................................................605

aa. İpotek ................................................................606

bb. İpotekli Borç Senedi .........................................606

cc. İrat Senedi......................................................... 607

3- Taşınmaz Yükü Vasiyeti ...............................................608

4- Taşınmaz Lehine İrtifak Vasiyeti ..................................609

D- EDİM VASİYETİ (TMK m. 517 f. II, 601 f. I) ..................610

E- BORÇTAN KURTARMA VASİYETİ (TMK m. 517 f. II) ..611

İçindekiler 49

F- ALACAK VASİYETİ .........................................................611

G- İBRA VASİYETİ ................................................................611

H- MADDİ OLMAYAN MAL VASİYETİ .............................611

1- Fikri Mülkiyet Vasiyeti .................................................612

a. Bilim ve Edebiyat Eserleri ......................................612

b. Musiki Eserleri ........................................................612

c. Güzel Sanat Eserleri ................................................613

d. Sinema Eserleri .......................................................613

2- Sınai Mülkiyet Vasiyeti .................................................613

a. Patent .......................................................................614

b. Marka ......................................................................614

c. Endüstriyel tasarımlar .............................................615

d. Coğrafi işaretler .......................................................616

aa. Menşe Adı......................................................... 616

bb. Mahreç İşareti ...................................................616

I- İRAT VASİYETİ (TMK m. 601 f. I).................................. 616

İ- İNFAK VASİYETİ .............................................................617

J- VÜCUT, ORGAN VE DOKU VASİYETİ

(2238 SK m. 14) ..................................................................617

K- DİĞER KONULARDA VASİYET (TMK m. 517 f. II) .....618

V. VASİYET BORÇLSUNUN BORÇTAN KURTULMASI

(TMK m. 517 f. III) ...................................................................618

VI. VASİYET BORÇLUSUNUN TESLİM BORCU

(TMK m. 518) ...........................................................................618

& 43. İKAMELİ TASARRUFLAR ........................................................621

I. GENEL OLARAK ....................................................................621

II. YEDEK MİRASÇI ATAMA (TMK m. 520) ............................622

III. ARTMİRASÇI ATAMA (TMK m. 521-525) ...........................622

& 44. MİRASÇILIKTAN ÇIKARMA (TMK m. 510-513) ..................623

I. GENEL OLARAK ....................................................................623

II. CEZA AMACIYLA MİRASÇILIKTAN ÇIKARMA

(TMK m. 510-512).................................................................... 624

A- SEBEPLERİ (TMK m. 510) ...............................................624

1- Ağır Bir Suç İşleme .......................................................625

2- Yükümlülükleri Önemli Ölçüde Yerine Getirmeme .....625

50 İçindekiler

B- ŞEKLİ (TMK m. 510) .........................................................628

C- HÜKÜMLERİ (TMK m. 511) ............................................629

1- Mirastan Pay Alamaz (TMK m. 511 f. I) ......................629

2- Tenkis Davası Açamaz (TMK m. 511 f. I) ...................629

3- Miras Payının İntikali (TMK m. 511 f. II) ....................630

a. Varsa Altsoyuna Kalır .............................................630

b. Altsoyu Yoksa Yasal Mirasçılarına Kalır ...............630

c. Başka Türlü Tasarrufta Bulunulabilir .....................631

4- Altsoyu, O Kimse Mirasbırakandan Önce Ölmüş Gibi

Saklı Payını İsteyebilir (TMK m. 511 f. III) .................631

5- Resmi Tasfiye İsteyemez .............................................. 632

6- Terekenin Resmî Defterinin Tutulmasını İsteyemez .....632

D- İSPAT YÜKÜ (TMK m. 512 f. II) ......................................632

E- MİRASÇILIKTAN ÇIKARMAYA İTİRAZ ......................632

F- İTİRAZIN SONUÇLARI (TMK m. 512 f. III) ...................634

1- Çıkarma Sebebinin Varlığı İspat Edilememişse ............634

2- Çıkarma Sebebinin Varlığı İspat Edilmişse .................. 636

3- Çıkarma Sebebi Tasarrufta Belirtilmemişse ..................637

4- Çıkarma Sebebi Hakkında Açık Bir Yanılma Varsa .....638

G- İTİRAZA İLİŞKİN USUL HÜKÜMLERİ .........................638

1- Görevli Mahkeme.......................................................... 638

2- Taraf Teşkili ..................................................................639

III. ACİZ SEBEBİYLE MİRASÇILIKTAN ÇIKARMA

(TMK m. 513) ...........................................................................640

A- HÜKÜMLERİ .....................................................................640

B- ŞEKLİ ..................................................................................641

SEKİZİNCİ BÖLÜM

TENKİS

& 45. TASARRUF EDİLEBİLİR KISIM (TMK m. 505-509) ............643

I. KAPSAMI (TMK m. 505) ........................................................643

II. SAKLI PAY (TMK m. 506) ......................................................643

A- SAKLI PAY KAVRAMI ....................................................644

B- SAKLI PAY SAHİBİ KAVRAMI ......................................644

1- Altsoy ............................................................................645

2- Ana ve Babadan Her Biri ..............................................645

3- Sağ Kalan Eş .................................................................645

İçindekiler 51

a. Altsoy veya Ana ve Baba Zümresiyle Birlikte

Mirasçı Olması Hâlinde ..........................................645

b. Diğer Hâllerde .........................................................646

C- SAKLI PAYA MAL REJİMİNİN ETKİSİ .........................646

1- Saklı Paya Kural Mal Rejiminin Etkisi

(TMK m. 237 f. II) ........................................................646

2- Saklı Paya Mal Ortaklığı Rejiminin Etkisi

(TMK m. 276 f. III) .......................................................648

III. TASARRUF EDİLEBİLİR KISMIN HESABI

(TMK m. 507-509) ....................................................................649

A- ÖLÜM GÜNÜNDEKİ DURUMA GÖRE HESAPLANIR

(TMK m. 507 f. I)................................................................ 650

B- BORÇLARIN İNDİRİLMESİ (TMK m. 507) ....................650

1- Mirasbırakanın Borçları (TMK m. 507 f. II) .................651

2- Cenaze Giderleri (TMK m. 507 f. II) ............................651

3- Terekenin Mühürlenmesi ve Yazımı Giderleri

(TMK m. 589 f. II, 590, 591) ........................................652

4- Mirasbırakan İle Birlikte Yaşayan ve Onun Tarafından

Bakılan Kimselerin Üç Aylık Geçim Giderleri

(TMK m. 645) ...............................................................653

5- Sağ Kalan Eşin Değer Artış Payı Alacağı

(TMK m. 227) ...............................................................654

6- Sağ Kalan Eşin Katılma Alacağı (TMK m. 231) ..........655

7- Vasiyetnamenin Açılması Gideri (TMK m. 597).......... 658

8- Vasiyeti Yerine Getirme Görevlisinin Ücreti

(TMK m. 550 f. IV) .......................................................659

9- Tereke Yöneticisinin Ücreti (TMK m. 592 f. IV) .........660

10- Resmî Defter Tutma Gideri (TMK m. 623 f. II) ...........660

11- Eğitim ve Öğrenimini Tamamlamamış Olan veya

Sakatlıkları Bulunan Çocuklara Yapılan Ödeme

(TMK m. 674 f. II) ........................................................661

12- Ceninin Bakıma Muhtaç Anasına Yapılan Ödeme

(TMK m. 643 f. II)........................................................ 662

13- Ergin Altsoyun Denkleştirme Alacağı

(TMK m. 370, 371, 641 f. II) ........................................ 663

C- SAĞLARARASI KARŞILIKSIZ KAZANDIRMALAR

(TMK m. 508) .....................................................................664

D- SİGORTA ALACAKLARI (TMK m. 509) ........................666

52 İçindekiler

IV. TASARRUF EDİLEBİLİR KISMIN DARALMASI

(TMK m. 549) ........................................................................... 666

& 46. TENKİS DAVASININ ÖZELLİKLERİ (TMK m. 560)............ 667

I. KORUMA DAVASIDIR ..........................................................667

II. YENİLİK DOĞURAN DAVADIR ...........................................668

III. TASARRUFU DEĞİŞTİREN DAVADIR ...............................669

A- SAKLI PAY SINIRINA İNDİRİR ......................................669

B- SAKLI PAYI TAMAMLAR ...............................................670

& 47. TENKİS DAVASININ KOŞULLARI (TMK m. 560-562)......... 673

I. GENEL OLARAK ....................................................................673

A- TASARRUF EDİLEBİLECEK KISMI AŞAN

TASARRUFUN TENKİSİ İSTENEBİLİR

(TMK m. 560 f. I) ................................................................674

B- YASAL MİRASÇIYA İLİŞKİN TASARRUF KURALI

PAYLAŞTIRMA KURALI SAYILIR (TMK m. 560 f. II) 675

II. SAKLI PAYLI MİRASÇI LEHİNE KAZANDIRMANIN

ORANTILI TENKİSİ (TMK m. 561)....................................... 675

A- SADECE SAKLI PAYI OLAN MİRASÇILARA

TEMLİKİN ORANTILI TENKİSİ .....................................676

B- SAKLI PAYI OLANLAR İLE SAKLI PAYI

OLMAYANLARA TEMLİKİN ORANTILI TENKİSİ .....678

C- SAKLI PAYI OLAN İLE SAKLI PAYI OLMAYANA

TEMLİKİN ORANTILI TENKİSİ .....................................681

III. MİRASÇI ALACAKLISININ HAKKI (TMK m. 562)............ 683

& 48. TENKİS DAVASININ HÜKÜMLERİ (TMK m. 563-569) ....... 685

I. SAKLI PAYI OLMAYANLARA KAZANDIRMANIN

ORANTILI TENKİSİ (TMK m. 563 f. I) .................................685

II. VASİYET BORÇLARININ TENKİSİ (TMK m. 563 f. II) ......687

III. BÖLÜNMEZ MAL VASİYETİNDE TENKİS (TMK m. 564)... 687

A- BELİRLİ BİR MAL VASİYETİ BULUNMALIDIR .........687

B- MAL DEĞERİ AZALMADAN BÖLÜNMEZ OLMALIDIR 687

C- VASİYET ALACAKLISI TERCİHİNİ KULLANMALIDIR 688

1- Malın Verilmesini İsteyebilir ........................................688

2- Parayı İsteyebilir ...........................................................688

İçindekiler 53

IV. SAĞLARARASI KAZANDIRMALARDA TENKİS

(TMK m. 565-566) ....................................................................689

A- TENKİSE TABİ SAĞLARARASI KAZANDIRMALAR

(TMK m. 565) .....................................................................689

1- Mirasçılık Sıfatını Kaybeden Yasal Mirasçıya Miras

Payına Mahsuben Yapılan Sağlararası Kazandırmalar

(TMK m. 565 b. 1) ........................................................690

2- Geri Verilmemek Kaydıyla Altsoya Malvarlığının Devri

Yoluyla Yapılan Kazandırmalar (TMK m. 565 b. 1) ....690

3- Borçtan Kurtarma Yoluyla Yapılan Kazandırmalar

(TMK m. 565 b. 1) .......................................................690

4- Alışılmışın Dışında Verilen Çeyiz ve Kuruluş Sermayesi

Vermek (TMK m. 565 b. 1) ..........................................691

5- Miras Haklarının Ölümden Önce Tasfiyesi Maksadıyla

Yapılan Kazandırmalar (TMK m. 565 b. 2) ..................691

6- Mirasbırakanın Serbestçe Dönme Hakkını Saklı Tutarak

Yaptığı Bağışlamalar (TMK m. 565 b. 3) .....................692

7- Mirasbırakanın Ölümünden Önceki Bir Yıl İçinde Âdet

Üzere Verilen Hediyeler Dışında Yapmış Olduğu

Bağışlamalar (TMK m. 565 b. 3) ..................................695

a. Bağışlama Âdet Üzere Verilen Hediye Olmamalıdır ....695

b. Bağışlama Mirasbırakanın Ölümünden Önceki Bir

Yıl İçinde Yapılmış Olmalıdır ................................696

c. Bağışlama Ölümden Önceki Bir Yıl Dışında

Yapılmışsa Kasıt Aranmalıdır .................................696

8- Mirasbırakanın Saklı Pay Kurallarını Etkisiz Kılmak

Amacıyla Yaptığı Açık Olan Kazandırmalar

(TMK m. 565 b. 4) ........................................................698

a. Erkek Çocuğa Öncelik Verme ................................699

b. Birden Çok Evlenebilme Zorluğu ...........................700

c. Malvarlığının Önemli Bölümünün Verilmesi .........700

d. Aşırı Bedel Farkı Bulunması ...................................701

e. Diğer Sebepler .........................................................702

B- SAĞLARARASI KAZANDIRMALARDA GERİVERME

BORCU (TMK m. 566)....................................................... 702

V. HAYAT SİGORTALARINDA TENKİS (TMK m. 567) .........703

VI. İNTİFA HAKKI VEYA İRAT BAKIMINDAN TENKİS

(TMK m. 568) ...........................................................................703

54 İçindekiler

VII. ART MİRASÇI BAKIMINDAN TENKİS (TMK m. 569) .....705

& 49. TENKİS DAVASINDA SIRA (TMK m. 570) .............................707

I. GENEL OLARAK ....................................................................707

II. SAKLI PAY SAHİPLERİNİN HAKLARI ZEDELENMİŞ

OLMALIDIR .............................................................................707

III. TEREKENİN TÜMÜ BELİRLENMELİDİR ...........................708

A- ÖLÜM TARİHİ DEĞERLERİ ESAS ALINMALIDIR .....709

B- TEMLİK TARİHİ NİTELİKLERİ ESAS ALINMALIDIR .710

C- TEREKE İLE İLGİLİ BÜTÜN KAYIT VE BELGELER

DAVA DOSYASI İÇİNE ALINMALIDIR ........................712

1- Kendiliğinden Getirtilmelidir ........................................712

2- Sonradan Bildirim Yapılabilir .......................................712

3- Tapu Kayıtları Esas Alınır .............................................713

D- AYNI TEREKEYE İLİŞKİN AÇILAN TENKİS

DAVALARI BİRLEŞTİRİLMELİDİR ..............................713

E- TEREKENİN BELİRLENMESİNDE HÂKİME

YARDIMCI OLUNMALIDIR ............................................713

IV. NET TEREKE BULUNMALIDIR ...........................................714

A- TEREKENİN AKTİFİ TESPİT EDİLMELİDİR ................714

1- Temlik Edilenler ............................................................716

a. Davalılara Temlik Edilenler ....................................717

aa. Temlik Doğrudan İse ........................................719

bb. Temlik Dolaylı İse ............................................721

aaa. Kazandırma Ödenen Bedeldir ...................721

bbb. Ödenen Bedel Uyarlanmalıdır ..................724

b. Dava Dışındakilere Temlik Edilenler ........................726

2- Temlik Dışı Kalanlar .....................................................727

3- Terekenin Aktifine Girmeyenler .............................730

B- TEREKENİN PASİFİ TESPİT EDİLMELİDİR

(TMK m. 507 f. II) ..............................................................730

C- NET TEREKE BELİRLENMELİDİR ................................731

1- Tereke Aktifinden Önce Sağ Eşin Miras Payına Eşit

Saklı Payı İndirilmelidir ................................................731

2- Eş Davaya Dahil Olmasa Bile Sağ Eşin Miras Payına Eşit

Saklı Payı İndirilmelidir ................................................732

V. VARSA SAKLI PAYA EL ATMA BULUNMALIDIR ...........733

İçindekiler 55

VI. TASARRUF ORANI AŞILMIŞ İSE TASARRUFUN

NİTELİĞİNE GÖRE SAKLI PAYLARI ZEDELEME KASTI

ARAŞTIRILMALIDIR............................................................. 733

A- SAKLI PAYI ZEDELEME KASTI KONUSUNDA

DELİLLER TOPLANMALIDIR........................................ 734

B- SAKLI PAYI ZEDELEME KASTI YOKSA DAVA

REDDEDİLMELİDİR ........................................................734

1- Minnet Duyguları İle Hareket Edilmesi ........................735

a. Kişisel Bakım Sebebiyle .........................................735

b. Kurumsal Bakım Sebebiyle ....................................736

c. Hastalıkta Bakım Sebebiyle ....................................736

2- Ölünceye Kadar Bakma Akti Yapılması .......................738

3- Davalının Emek ve Para Harcaması ..............................742

4- Temlikin Uzun Yıllar Öncesi Yapılması .......................742

5- Eğitim Amaçlı Hareket Edilmesi ..................................744

6- Denkleştirme Amacının Bulunması ..............................744

7- Kesin Hüküm Bulunması ..............................................745

8- Diğer Sebeplerin Bulunması .........................................745

C- ÖLÜME BAĞLI TASARRUFLAR MUTLAK OLARAK

TENKİSE TABİDİR (TMK m. 565) ..................................745

1- Saklı Payı Zedeleme Kastı Aranmaz .............................746

2- Vasiyetnamenin İfa Edilmiş Olması Şart Değildir ........748

3- İntifa Hakkı Saklı Çıplak Mülkiyet Bağışı Ölüme Bağlı

Tasarruf Sayılamaz ........................................................749

VII. TENKİSİ GEREKEN TASARRUF VARSA İŞLEM SIRASI . 750

A- DAVALI SAKLI PAYLI MİRASÇI SAKLI PAYDAN

FAZLA OLARAK ALINANLA SORUMLULUK İLKESİ

GÖZETİLMELİDİR ...........................................................750

B- DAVACININ SAKLI PAYI ÖNCE ÖLÜME BAĞLI

TASARRUFLARLA KARŞILANMALIDIR .....................751

C- SAKLI PAY ÖLÜME BAĞLI TASARRUFLARLA

TAMAMLANAMIYORSA İLKİN SAĞLARARASI

TASARRUFLAR EN SONDA KAMU YARARINA

YAPILAN KAZANDIRMALARDAN

TAMAMLANMALIDIR ....................................................751

1- İlkin Sağlararası Tasarruflardan Tamamlanmalıdır ......751

2- En Sonda Kamu Yararına Yapılan Kazandırmalardan

Tamamlanmalıdır ..........................................................752

56 İçindekiler

D- BİRDEN ÇOK KİŞİYE YAPILAN TEBERRUNUN

TENKİSİNDE ALINANLA ORANTILI SORUMLULUK

KURALI UYGULANMALIDIR ........................................753

E- SABİT TENKİS ORANI BELİRLENMELİDİR ................753

F- TASARRUFA KONU MALIN SABİT TENKİS ORANINA

GÖRE BÖLÜNEBİLİRLİĞİ ARAŞTIRILMALIDIR ........758

1- Tasarrufa Konu Mal Sabit Tenkis Oranında

Bölünebiliyorsa .............................................................759

2- Tasarrufa Konu Mal Sabit Tenkis Oranında

Bölünemiyorsa ..............................................................760

a. Davalının Tercih Hakkını Kullanma Zamanı ..........760

b. Davalının Tercih Hakkı Seçenekleri .......................761

aa. Davalı Aynı Tercih Ederse ................................762

bb. Davalı Bedeli Tercih Ederse .............................762

cc. Davalı Tercih Hakkını Kullanmazsa .................764

3- Tasarrufa Konu Temlik Para İse Tercih Hakkı

Kullandırılmaz ...............................................................764

G- SABİT TENKİS ORANINA GÖRE BÖLÜNEMEYEN

MALIN KARAR GÜNÜ DEĞERİ BELİRLENMELİDİR 765

H- KARAR GÜNÜ DEĞERİNİN SABİT TENKİS ORANIYLA

ÇARPIMINDAN BULUNACAK NAKTİN ÖDETİLMESİNE

KARAR VERİLMELİDİR ..................................................769

& 50. TENKİS DAVASINDA SÜRE (TMK m. 571) ............................771

II. MİRASBIRAKAN 1.1.2002 ÖNCESİ ÖLMÜŞSE ..................771

A- ZAMANAŞIMI HÜKÜMLERİ UYGULANIR

(TKM m. 513 f. I) ................................................................771

1- Bir Yıllık Süre ...............................................................772

a. Saklı Payı Zedelemeyi Öğrenme .............................773

b. Ölümü Öğrenme ......................................................775

c. Her Mirasçı İçin Farklı Hesaplanır .........................775

2- Beş Yıllık Süre .............................................................. 775

a. Vasiyetname İle Yapılan Tasarruflarda ..................775

b. Diğer Tasarruflarda .................................................776

3- Zamanaşımı Def’i Sürede Değil İse ..............................776

a. Karşı Çıkılmışsa...................................................... 776

b. Karşı Çıkılmamışsa .................................................777

İçindekiler 57

4- Zamanaşımı Def’i Sürede İse ........................................777

B- İPTAL İLE SÜRENİN BAŞLAMASI (TKM m. 513 f. I) ..778

C- DEF'İ YOLUYLA İLERİ SÜRME (TKM m. 513 f. II) ......778

III. MİRASBIRAKAN 1.1.2002 SONRASI ÖLMÜŞSE ................780

A- HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜRE HÜKÜMLERİ UYGULANIR

(TMK m. 571 f. I)................................................................ 780

1- Bir Yıllık Süre ...............................................................780

a. Saklı Payı Zedelemeyi Öğrenme .............................780

b. Ölümü Öğrenme ......................................................781

c. Her Mirasçı İçin Farklı Hesaplanır .........................781

2- On Yıllık Süre ...............................................................781

a. Vasiyetname İle Yapılan Tasarruflarda ..................781

b. Diğer Tasarruflarda .................................................781

B- İPTAL İLE SÜRENİN BAŞLAMASI (TMK m. 571 f. II) 781

C- DEF'İ YOLUYLA İLERİ SÜRME (TMK m. 571 f. III) ....782

& 51. TENKİS DAVASINDA USUL HÜKÜMLERİ ...........................785

I. GÖREVLİ VE YETKİLİ MAHKEME .....................................785

A- GÖREVLİ MAHKEME ......................................................785

1- Görevli Mahkeme Asliye Hukuk Mahkemesidir ..........785

2- Dava Dilekçesinde Gösterilen Değer Harca Esas Sayılır.. 785

3- Kadastro Mahkemesi Görevli Değildir .........................786

4- Ticaret Mahkemesi Görevli Değildir ............................786

5- İş Mahkemesi Görevli Değildir .....................................786

6- Dava Hasredilmiş Olmalıdır ..........................................786

B- YETKİLİ MAHKEME

(TMK m. 576 f. II, HMK m. 11 f. I/a) ................................787

1- Genel Olarak .................................................................787

a. Yetki Kesin Yetki Kuralıdır ....................................787

b. Yetki İtirazı Olmadan Yetkisizlik Kararı Verilebilir .....788

c. Yetki Kamu Düzenine İlişkindir .............................788

2- Mirasbırakanın Yerleşim Yeri .......................................789

a. Mirasbırakanın Bakıldığı Yer .................................789

b. Mirasbırakanın Tedavi Olduğu Yer ........................790

c. Mirasbırakanın Nüfusa Kayıtlı Olduğu Yer ............790

II. TARAFLAR ..............................................................................791

A- DAVACI .............................................................................791

58 İçindekiler

1- Davacı Olabilenler ........................................................791

a. Saklı Paylarının Karşılığını Alamayan Mirasçılar

(TMK m. 560 f. I) ...................................................791

aa. Ölüm Anında Mirasçı Sıfatına Sahip Bulunanlar

Açabilir ............................................................. 792

bb. Tek Başına veya Birlikte Açılabilir ..................792

cc. Vasiyetnameye İtirazının Olmadığını Açıklayan

Açabilir .............................................................793

dd. Hak Düşürücü Süre Geçmemişse Halef Olarak

Açılabilir ...........................................................793

ee. Mirası Tutulan Deftere Göre Kabul Eden

Açabilir .............................................................794

ff. Resmi Tasfiye Talep Eden Açabilir ..................794

gg. Yasal Temsilci Tarafından Açılabilir ................794

hh. Saklı Paylı Mirasçının Davadan Sonra Ölümünde

Mirasçıları Davaya Devam Eder .......................794

b. İflâs İdaresi (TMK m. 562) .....................................795

c. Alacaklılar (TMK m. 562) ......................................795

d. Atanmış Mirasçı Halefiyet Yoluyla Açabilir ..........797

e. Diğer Mirasçılar (TMK m. 519, 527, 573) ..............797

2- Davacı Olamayanlar ......................................................798

a. Saklı Payı Olmayan Mirasçı (TMK m. 560 f. I) .....798

b. Saklı Payının Karşılığını Alan Mirasçı ...................799

c. Mirasçılıktan Çıkarılan Kimse (TMK m. 511 f. I).. 799

d. Mirastan Yoksun Olan Kimse (TMK m. 578 f. I) ...800

e. Mirası Reddeden Kimse (TMK m. 605 f. I) ............800

f. Mirastan Feragat Eden Kimse (TMK m. 528 f. II) . 801

g. Vasiyeti Yerine Getirme Görevlisi (TMK m. 550). 802

h. Miras Ortaklığı Temsilcisi (TMK m. 640 f. III) .....802

ı. Tasfiye Memuru (TMK m. 634, f. I) .......................803

i. Saklı Payı Devir Alan .............................................803

B- DAVALI ..............................................................................803

1- Davalı Olanlar ...............................................................804

a. Yasal Mirasçılara Karşı Açılabilir ..........................804

aa. Tamamına Açılabilir .........................................804

bb. Bir Kısmına Açılabilir ......................................805

cc. Mecburi Dava Arkadaşlığı Yoktur ....................805

İçindekiler 59

b. Atanmış Mirasçılara Karşı Açılabilir ......................805

c. Üçüncü Kişilere Karşı Açılabilir .............................805

d. Tüzel Kişilere Karşı Açılabilir ................................806

e. Davalı Küçük İse Husumet Yasal Temsilcisine

Yöneltilmelidir ........................................................807

f. Menfaat Çatışması Varsa Kayyım Atanmalıdır ......807

2- Davalı Olamayacak Olanlar ..........................................808

a. Miras Ortaklığı ........................................................808

b. Vasiyet Alacaklısı ................................................... 808

c. Paylaşmadan Sonra Zilyet Olan ..............................808

d. Vasiyeti Yerine Getirme Görevlisi (TMK m. 550) .808

e. Tereke Yöneticisi (TMK m. 593) ...........................809

3- Tenkis İstemi Kabul Edilecek Davalı ............................809

a. Sıra Gözetilmeden Dava Açılsa Bile Mahkemece

Sıra Gözetilir ...........................................................809

b. Sıra Numarası Küçük Olan İşlem Önce Tenkis

Edilir ....................................................................... 809

c. Saklı Payı Aşan Kısım Tenkis Edilir ......................809

III. İSTEK ........................................................................................810

A- TENKİS DAVASI KADEMELİ AÇILABİLİR .................810

B- TENKİS DAVASI GERÇEK SATIŞLARDA İSTENEMEZ .812

1- Gerçek Satış Mahkeme Kararı İle İspatlanabilir ...........813

2- Gerçek Satış Tapulama Tutanağı İle İspatlanabilir .......813

3- Gerçek Satış Her Türlü Delille İspatlanabilir ................814

C- TENKİS DAVASINDA İSTENEN MİKTAR

AÇIKLANMALIDIR ..........................................................815

D- TENKİS DAVASINDA TAPU KAYDININ

DÜZELTİLMESİ İSTENEMEZ .........................................815

E- TENKİS DAVASI TAPUSUZ TAŞINMAZA AÇILABİLİR 815

IV. NİTELİK ...................................................................................816

V. YARGILAMA USULÜ ............................................................817

A- GENEL OLARAK ..............................................................817

B- ÖZEL OLARAK .................................................................818

1- Faiz ................................................................................818

a. Faize Tercih Tarihinden Hükmedilir .......................818

b. Faize Talep Aşılarak Hükmedilemez ......................820

c. Faize İstek Olmadan Hükmedilemez ......................820

60 İçindekiler

d. Faize Dava Tarihinden Hükmedilemez ...................820

e. Faize Keşif Tarihinden Hükmedilemez ..................821

f. Faiz Asıl Alacak Ödenmemişse İstenebilir .............821

2- Islah ...............................................................................822

3- Bilirkişi Raporu .............................................................824

4- Hüküm Fıkrası ...............................................................828

a. Taraflara Yükletilen Borç ve Tanınan Haklar Açıkça

Gösterilmelidir ........................................................828

b. Herhangi Bir Belgeye Atıf Yapılarak Hüküm

Kurulamaz ...............................................................829

c. Denetime Elverişli Olmalıdır ..................................829

5- Harç ...............................................................................829

a. Nispi Harca Bağlıdır ...............................................830

b. Açık Hesap Yapılmadan Gösterilen Değer Tahmini

Değerdir ..................................................................830

c. Saklı Paya Tecavüz Miktarı Üzerinden Eksik Harç

Tamamlattırılmalıdır ...............................................831

d. Fazla Yatırılan Harç Varsa İadesi Mümkündür ......832

6- Feragat ...........................................................................832

7- Yargılama Gideri ...........................................................834

8- Usulî Kazanılmış Hak ...................................................836

9- Kabul .............................................................................837

10- Davaların Birleştirilmesi ...............................................838

11- Bekletici Mesele ............................................................839

12- Yemin ............................................................................839

13- Müdahil Olma ...............................................................840

14- Davanın Geri Alınması (HMK m. 123) ........................840

15- KEŞİF (HMK m. 288) ...................................................842

DOKUZUNCU BÖLÜM

MİRASBIRAKANIN MUVAZAASI

& 52. MİRASBIRAKANIN MUVAZAASI ...........................................845

I. GENEL OLARAK ....................................................................845

II. MİRASBIRAKANIN MUVAZAASININ KAPSAMINA

GİRMEYEN İŞLEMLER .........................................................846

A- ÖLÜME BAĞLI TASARRUFLAR ....................................846

B- İNTİFA HAKKI TESİSİ .....................................................846

İçindekiler 61

C- BAĞIŞ .................................................................................847

D- BEDELİ ÖDENEREK SATIN ALMA ...............................847

III. USUL HÜKÜMLERİ ................................................................848

A- GÖREVLİ MAHKEME...................................................... 848

B- YETKİLİ MAHKEME ........................................................848

C- TARAFLAR ........................................................................848

D- MUVAZAANIN KANITLANMASI ..................................851

E- ISLAH .................................................................................852

F- ZAMANAŞIMI ...................................................................852

ONUNCU BÖLÜM

MİRASIN GEÇMESİ

I. GENEL OLARAK ....................................................................853

II. MİRASIN AÇILMA ANI (TMK m. 575 c. 1) ..........................854

III. MİRASIN DEĞERLENDİRME ANI (TMK m. 575 c. 2) ........855

IV. USUL HÜKÜMLERİ ................................................................858

A- GÖREVLİ MAHKEME ......................................................858

B- YETKİLİ MAHKEME (TMK m. 576 f. I) ......................... 858

C- DAVALARIN GÖRÜLECEĞİ YER (TMK m. 576 f. II) ..858

1- Mirasbırakanın Tasarrufların İptali Davaları

(TMK m. 576 f. II) ........................................................858

2- Tenkis Davaları (TMK m. 576 f. II) ...............................859

3- Mirasın Paylaştırılması (TMK m. 576 f. II) ..................859

4- Miras Sebebiyle İstihkak Davaları (TMK m. 576 f. II) .859

& 54. MİRASÇI OLABİLME KOŞULLARI/ MİRASÇILIK

EHLİYETİ/MİRASA EHLİYET................................................. 861

I. GENEL OLARAK ....................................................................861

II. MİRASA EHİL OLMAK/HAK EHLİYETİ

(TMK m. 8, 577 f. I, 580, 581) ..................................................861

A- GENEL OLARAK ..............................................................861

B- GERÇEK KİŞİLERİN HAK EHLİYETİ ............................862

1- Kural Olarak (TMK m. 577 f. I) ....................................862

2- İstisnalar ........................................................................864

C- TÜZEL KİŞİLERİN HAK EHLİYETİ ...............................864

D- TÜZEL KİŞİLİĞİ BULUNMAYAN TOPLULUĞA

YAPILAN KAZANDIRMALAR (TMK m. 577 f. II) ........865

62 İçindekiler

1- Genel Olarak .................................................................865

2- Kazandırmanın Yorumu Hakime Aittir .........................865

a. Mirasbırakanın Amacı Gerçekleştirebiliyorsa ........865

b. Mirasbırakanın Amacı Gerçekleştirilemiyorsa .......866

III. MİRASTAN YOKSUN OLMAMAK (TMK m. 578) ..............866

A- SEBEPLERİ (TMK m. 578, f. I) .........................................866

1- Mirasbırakanı Öldüren veya Öldürmeye Teşebbüs

Edenler ..........................................................................866

2- Mirasbırakanı Ölüme Bağlı Tasarruf Yapamayacak

Duruma Getirenler ........................................................868

3- Mirasbırakanın Ölüme Bağlı Bir Tasarruf Yapmasını

veya Böyle Bir Tasarruftan Dönmesini Sağlayanlar ve

Engelleyenler .................................................................868

a. Aldatma Yoluyla .....................................................868

b. Zorlama Yoluyla .....................................................868

c. Korkutma Yoluyla ...................................................869

4- Mirasbırakanın Artık Yeniden Yapamayacağı Bir

Durumda ve Zamanda Ölüme Bağlı Bir Tasarrufu

Ortadan Kaldıranlar veya Bozanlar ...............................869

B- ORTADAN KALKMASI (TMK m. 578, f. II) ..................869

C- SONUÇLARI ......................................................................869

1- Yalnız Yoksun Olanı Etkiler (TMK m. 579 f. I) ...........870

2- Yoksunluk O Mirasbırakana Özgüdür ..........................870

3- Mirasbırakandan Önce Ölmüş Gibi Kabul Edilir

(TMK m. 579 f. II) ........................................................870

4- Kendiliğinden Oluşur ....................................................870

5- Miras Malını İktisap Edemez ........................................870

6- Hükmü Geçmişe Yürür .................................................871

7- Resmi Tasfiye İsteyemez ..............................................871

8- Terekenin Resmî Defterinin Tutulmasını İsteyemez .....871

D- MİRASÇILIK BELGESİ VERİLMESİ ..............................871

E- TESPİTİNDE GÖREVLİ MAHKEME .............................. 872

IV. MİRASBIRAKANIN ÖLÜMÜNDE SAĞ OLMAK

(TMK m. 580-581) ....................................................................872

A- GENEL OLARAK ..............................................................872

1- Mirasçı Olarak Hak Sahipliği (TMK m. 580) ...............873

İçindekiler 63

a. Mirasbırakanın Ölümü Anında Mirasa Ehil Olarak

Sağ Olma (TMK m. 580 f. I) ..................................873

b. Mirasın Açıldığı Anda Sağ Olan Mirasçının Sonradan

Ölümü (TMK m. 580 f. II) ......................................874

2- Vasiyet Alacaklısının Mirasçılığı (TMK m. 581) .........874

a. Mirasbırakanın Ölümü Anında Mirasa Ehil Olarak

Sağ Olmalıdır ..........................................................875

b. Mirasbırakandan Önce Ölmüş İse ...........................875

aa. Kural Olarak Vasiyeti Yerine Getirme

Yükümlülüğü Kalkar (TMK m. 581 f. I) ..........875

bb. Aksi Düzenlemede Yükümlülük Devam Eder

(TMK m. 581 f. II) ............................................876

B- MİRASBIRAKANIN ÖLÜMÜNDE SAĞ OLMAK

KOŞULUNUN İSTİSNALARI ..........................................876

1- Ceninin Mirasçılığı (TMK m. 582) ...............................876

2- İleride Doğacak Çocuğun Mirasçılığı (TMK m. 583) ...877

3- Mirasbırakan, Borç Ödemeden Acizliği Sebebiyle

Mirasçılıktan Çıkarmasında Yarı Miras Payının Doğacak

Çocuklarına Özgülemesi (TMK m. 513 f. I) .................877

4- Belirli Süreye veya Geciktirici Koşula Bağlı Mirasçı

Atama/Belirli Mal Vasiyeti ...........................................878

5- Vakıf Kurma (TMK m. 102 f. I, TMK m. 526) ............878

& 55. GAİPLİK HALİNDE MİRASIN GEÇİŞİ (TMK m. 584-588) ..879

I. GAİBİN MİRASI (TMK m. 584-585) ......................................879

A- GÜVENCE KARŞILIĞI TESLİM (TMK m. 584) .............879

B- GERİ VERME (TMK m. 585) ............................................880

II. GAİBE DÜŞEN MİRAS (TMK m. 586) .................................. 881

III. GAİBİN HEM MİRASBIRAKAN, HEM MİRASÇI OLMASI

(TMK m. 587) ...........................................................................882

IV. GAİPLE İLGİLİ HAZİNENİN İSTEMİ (TMK m. 588) .......... 883

A- GAİPLİĞE KARAR VERİLMESİ KOŞULLARI ..............883

1- Sağ Olup Olmadığı Bilinmeyen Bir Kimse Bulunmalıdır ...883

a. Malvarlığı veya Miras Payı On Yıl Resmen

Yönetiliyor Olabilir .................................................884

b. Yüz Yaşını Dolduracağı Süre Geçmiş Olabilir .......885

2- Hazinenin İstemi Bulunmalıdır .....................................885

64 İçindekiler

3- İlân Süresinde Hiçbir Hak Sahibi Ortaya Çıkmamış

Olmalıdır .......................................................................885

B- DEVLETİN STATÜSÜ ......................................................885

1- Gaibin Mirası Devlete Geçer .........................................885

2- Gaibin Mirasını Teslim Alanlar Gibi Geri Vermekle

Yükümlüdür ..................................................................887

a. Gaibe Karşı Yükümlülük ........................................887

b. Üstün Hak Sahiplerine Karşı Yükümlülük .............887

& 56. LEHİNE TASARRUFTA BULUNULANA BELGE

VERİLMESİ (TMK m. 598 f. II) .................................................889

I. GENEL OLARAK ....................................................................889

II. ATANMIŞ MİRASÇI OLDUĞUNU GÖSTEREN BELGE

(ATANMIŞ MİRASÇILIK BELGESİ) VERİLMESİ ..............891

A- KOŞULLARI ......................................................................892

1- Miras Açılmış Olmalıdır ...............................................892

2- Ölüme Bağlı Tasarruf Açılmış Olmalıdır ......................892

3- Atanmış Mirasçılık Sıfatı Yitirilmemiş Olmalıdır ........893

4- İstem Üzerine Verilir .....................................................893

5- Mahkemeye Başvurulmalıdır ........................................893

6- Atanmış Mirasçılık Belgelendirilmelidir .......................893

7- Bekleme Süresi Sona Ermelidir ....................................894

8- Mirasçı Atanmasına İtiraz Edilmemiş Olmalıdır .......... 894

a. İtirazın Niteliği ........................................................895

b. İtiraz Hakkı .............................................................895

aa. İtiraz Edebilecekler ...........................................895

aaa. Yasal Mirasçılar (TMK m. 598 f. II) ........895

bbb. Başka Vasiyet Alacaklıları

(TMK m. 598 f. II) ....................................896

ccc. Aynı Tasarrufla Mirasçı Atananlar ...........896

bb. İtiraz Edemeyecekler ........................................896

aaa. Tasfiye Memuru .......................................896

bbb. Vasiyeti Yerine Getirme Görevlisi ...........896

ccc. İntifa Hakkı Sahibi Eş ...............................896

ddd. Mirasbırakanın Alacaklıları ......................896

eee. Mirasçının Alacaklıları .............................896

fff. Tereke Yöneticisi ......................................896

İçindekiler 65

ggg. Miras Ortaklığı Temsilcisi ........................897

hhh. Miras Payını Devralanlar ..........................897

ııı. Vasiyet Alacaklısı .....................................897

c. İtiraz Süresi .............................................................897

d. İtiraz Makamı ..........................................................897

e. İtiraz Şekli ...............................................................897

f. İtiraz Konusu ...........................................................898

g. İtirazın Sonuçları .....................................................898

B- USULÜ ................................................................................899

1- İstem Duruşmalı Olarak İncelenir .................................899

2- Dava Hasımsız Olarak Görülebilir ................................900

3- Yasal Mirasçılığı Kaldıracak Şekilde Mirasçılık Belgesi

İstenemez .......................................................................900

4- Mirasçılık Belgesi Yeterli Bilgi ve Açıklamayı

İçermelidir .....................................................................900

5- Mirasçılık Belgesi Tescil İçin Yeterlidir .......................901

6- Vasiyetnamenin Tenfizi Davası Açılmasına Gerek

Bulunmamaktadır ..........................................................901

7- Davacı Hem Atanmış Mirasçı Hem De Yasal Mirasçı İse

Kendisine İki Sıfatına Göre Mirasçılık Belgesi

Verilmelidir ...................................................................902

8- Talebi Rızaen Yerine Getirilmezse Miras Sebebiyle

İstihkak Davası Açılır ....................................................903

III. VASİYET ALACAKLISI OLDUĞUNU GÖSTEREN BELGE

(VASİYET ALACAKLILIĞI BELGESİ) VERİLMESİ ..........903

A- KOŞULLARI ......................................................................903

1- Miras Açılmış Olmalıdır ...............................................904

2- Ölüme Bağlı Tasarruf Açılmış Olmalıdır...................... 904

3- Vasiyet Alacaklısı Sıfatı Yitirilmemiş Olmalıdır ..........905

4- İstem Üzerine Verilir .....................................................905

5- Mahkemeye Başvurulmalıdır ........................................905

6- Vasiyet Alacaklısı Olunması Belgelendirilmelidir ........906

7- Bekleme Süresi Sona Ermelidir ....................................907

8- Vasiyet Alacaklısı Olunmasına İtiraz Edilmemiş

Olmalıdır .......................................................................907

a. İtirazın Niteliği ........................................................907

b. İtiraz Hakkı .............................................................907

66 İçindekiler

aa. İtiraz Edebilecekler ...........................................908

aaa. Yasal Mirasçılar (TMK m. 598 f. II) ........908

bbb. Başka Vasiyet Alacaklıları

(TMK m. 598 f. II) ....................................908

ccc. Aynı Tasarrufla Vasiyet Alacaklısı

Atananlar ..................................................908

bb. İtiraz Edemeyecekler ........................................908

aaa. Tasfiye Memuru .......................................908

bbb. Vasiyeti Yerine Getirme Görevlisi ...........908

ccc. İntifa Hakkı Sahibi Eş ...............................908

ddd. Mirasbırakanın Alacaklıları ......................909

eee. Mirasçının Alacaklıları .............................909

fff. Tereke Yöneticisi ......................................909

ggg. Miras Ortaklığı Temsilcisi ........................909

hhh. Miras Payını Devralanlar ..........................909

c. İtiraz Süresi .............................................................909

d. İtiraz Makamı ..........................................................909

e. İtiraz Şekli ...............................................................909

f. İtiraz Konusu ...........................................................909

g. İtirazın Sonuçları .....................................................910

B- USULÜ ................................................................................910

1- İstem Duruşmalı Olarak İncelenir .................................910

2- Dava Hasımsız Olarak Görülebilir ................................910

3- Yasal Mirasçılığı Kaldıracak Şekilde Mirasçılık

Belgesi İstenemez ..........................................................911

4- Mirasçılık Belgesi Yeterli Bilgi ve Açıklamayı

İçermelidir .....................................................................911

5- Kazandırmayı Dava İle Talep Edebilir

(TMK m. 600 f. I) .........................................................911

& 57. MİRASÇILIK BELGESİNİN SULH MAHKEMESİNCE

VERİLMESİ (TMK m. 598) .........................................................913

I. GENEL OLARAK ....................................................................913

A- TANIMI ..............................................................................913

B- İŞLEVİ ................................................................................913

1- Mirasçılık Sıfatlarını İspat Eder ....................................914

2- Tereke Üzerinde Tasarruf Yetkisi Sağlar ......................914

İçindekiler 67

C- YARGI ALANI (HMK m. 382, f. I/2-c6) ...........................914

D- YARGILAMA USULÜ (HMK m. 385, f. I) .......................914

II. VEREBİLECEK MAKAMLAR ...............................................915

A- SULH HUKUK MAHKEMESİ ..........................................915

B- NOTERLER ........................................................................916

III. ÖZELLİKLERİ .........................................................................916

A- KENDİLİĞİNDEN VERİLEMEZ ......................................916

B- AKSİ SABİT OLANA KADAR GEÇERLİDİR ................916

C- ÇEKİŞMELİ YARGIDA VERİLEN KESİN HÜKÜM

OLUŞTURUR .....................................................................917

D- MÜLKİYET ÇEKİŞMESİNİ ÇÖZEN DAVA DEĞİLDİR .. 918

E- MADDİ ANLAMDA KESİN HÜKÜM TEŞKİL ETMEZ

(HMK m. 388) .....................................................................919

1- Çekişmesiz Yargı Sonucu Davanın Kabulüne Karar

Verilmesi .......................................................................919

2- Çekişmesiz Yargı Sonucu Davanın Reddine Karar

Verilmesi .......................................................................920

F- İSTEK DIŞINA ÇIKILAMAZ ............................................920

G- BELİRLİ OLGULARA KARİNE TEŞKİL EDER ............921

H- TAŞINMAZLARDA TASARRUF İŞLEMİNE OLANAK

SAĞLAR .............................................................................921

I- TARAF OLMAYAN ALEYHİNE KESİN HÜKÜM

OLUŞTURMAZ ..................................................................922

İ- KOŞULLARI VARSA BİRDEN FAZLA ALINABİLİR ..923

J- MAL REJİMİ SÖZLEŞMESİ ENGEL DEĞİLDİR ...........925

K- SÜREYE BAĞLI DEĞİLDİR ............................................925

L- TAPU MEMURLARINI BAĞLAR ...................................925

M- TEREKEYİ BENİMSEME/TESAHÜP BENİMSEME

ANLAMINA GELMEZ (TMK m. 610 f. II) ......................925

N- KENDİLİĞİNDEN ARAŞTIRMA İLKESİ GEÇERLİDİR

(HMK m. 385, f. II) .............................................................926

IV. MİRASÇILARI BELİRLEME ..................................................927

A- TÜRK MİRASÇI ................................................................927

1- Türk Vatandaşı Olanlar .................................................928

2- Türk Vatandaşlığını Kaybedenler .................................928

3- Türk Vatandaşlığından Çıkartılanlar .............................929

68 İçindekiler

4- Türk Vatandaşlığından İzinle Çıkanlar/İmtiyazlı

Yabancılar (Mavi Kartlılar) ...........................................930

5- Türk Vatandaşlığına Sonradan Geçenler .......................931

B- YABANCI MİRASÇI .........................................................935

1- Almanya Federal Cumhuriyeti Uygulaması ..................941

2- Amerika Birleşik Devletleri Uygulaması ......................942

3- Arnavutluk Cumhuriyeti Uygulaması ........................... 943

4- Belçika Krallığı Uygulaması .........................................944

5- Birleşik Arap Emirlikleri ...............................................944

6- Bulgaristan Cumhuriyeti Uygulaması ...........................945

7- Çin Halk Cumhuriyeti Uygulaması ...............................947

8- Danimarka Krallığı Uygulaması ...................................947

9- Etabli (Mübadele Dışı Ortodoks Rum Ahali)

Uygulaması ...................................................................948

10- Fransa Cumhuriyeti Uygulaması ...................................949

11- Hatay Uygulaması .........................................................949

12- Hollanda Krallığı Uygulaması ......................................951

13- Irak Cumhuriyeti Uygulaması .......................................952

14- İngiltere Uygulaması .....................................................952

15- İran İslam Cumhuriyeti Uygulaması .............................953

16- İsrail Devleti Uygulaması ..............................................953

17- İsviçre Konfederasyonu Uygulaması ............................954

18- İtalya Cumhuriyeti Uygulaması ....................................954

19- Kanada Uygulaması ......................................................955

20- Osmanlı Devleti Uygulaması ........................................955

a. Osmanlı Hanedanı Uygulaması ..............................955

b. Osmanlı Vatandaşı Uygulaması ..............................956

21- Romanya Uygulaması ...................................................958

22- Rusya Federasyonu Uygulaması ...................................959

23- Suudi Arabistan Krallığı Uygulaması ...........................959

24- Suriye Arap Cumhuriyeti Uygulaması ..........................961

25- Türkmenistan Uygulaması ............................................972

26- Ürdün Haşimi Krallığı Uygulaması ..............................972

27- Yunanistan Cumhuriyeti Uygulaması ...........................974

C- VATANSIZ MİRASÇI (=HAYMATLOS) ........................984

V. MİRAS PAYLARINI BELİRLEME .........................................986

İçindekiler 69

A- MİRAS PAYLARI MİRASBIRAKANIN ÖLÜMÜ

TARİHİNDEKİ HÜKÜMLERE GÖRE

BELİRLENMELİDİR .........................................................987

1- Ölüm Tarihi Belli İse ....................................................987

2- Ölüm Tarihi Belli Değil İse (TMK m. 29 f. I) ..............988

3- Birden Fazla Kişiden Hangisinin Önce veya Sonra

Öldüğü İspat Edilemezse (TMK m. 29 f. II) .................990

B- MİRAS PAYLARI TOPLAMI İLE PAYDANIN

EŞİTLİĞİ SAĞLANMALIDIR ....................................991

C- MİRAS PAYLARINDA AÇIKTA PAY KALMAMALIDIR .991

D- MİRAS PAYLARI AYRI AYRI GÖSTERİLMELİDİR ....992

E- MİRAS PAYLARINI BELİRLEYEN BİLİRKİŞİ RAPORU

DENETİME ELVERİŞLİ OLMALIDIR ............................992

F- MİRAS PAYINI ETKİLEYEN DAVA SONUCU

BEKLENMELİDİR .............................................................993

G- MİRAS PAYI ÖLÜ KİŞİYE VERİLEMEMELİDİR .........993

VI. İSPAT ARAÇLARI ...................................................................993

A- NÜFUS KAYITLARI .........................................................994

1- Belirleme İşlevi Vardır ..................................................994

a. İrs İlişkisini Belirler ................................................994

b. Ölüm Tarihini Belirler ............................................995

2- Hatalı Kaydın Düzeltilmesi İçin Mehil Verilir ..............996

a. Ölüm Tarihinde Hata Bulunması ............................996

b. Ana Baba Adında Hata Bulunması ......................... 997

c. Evlenme Tarihinde Hata Bulunması .......................998

d. Diğer Kayıtlarda Hata Bulunması........................... 998

3- Aynı Kişi Olduğu Çekişmesi İçin Mehil Verilir .........1000

4- Nüfusa Kayıtlı Olma Zorunlu Değildir .......................1001

5- Nüfus Kaydı Belgeledikleri Olguların Doğruluğuna Kanıt

Oluşturur (TMK m. 7 f. I) ...........................................1002

6- Nüfus Kayıtlarının Yanmış Olması .............................1003

7- Nüfus Kayıtlarının Fersude Olması .............................1003

8- Mevcut Nüfus Kayıtlarına Göre Karar Verilir ............1004

B- NÜFUS KAYDI YOKSA HER TÜRLÜ DELİL

GEÇERLİDİR (TMK m. 30 f. II) ......................................1004

1- Tanık Anlatımları ........................................................1006

a. Tanık Beyanına Nüfus Kaydı Varsa Gerek Yoktur ..1006

70 İçindekiler

b. Tanık Anlatımı İle İrs İlişkisi Kurulabilir .............1006

c. Tanık Yaşı İtibarıyla Bilecek Yaşta Bulunmalıdır ......1007

d. Tanık Anlatımı Soybağını Kurmaya Yeterli

Olmalıdır ...............................................................1008

e. Tanıkları Duruşmada Hazır Etme Zorunluluğu

Yoktur ...................................................................1008

f. Tanık Anlatımı Nüfus Kaydı İle Örtüşmelidir ......1009

2- Tapu Kayıtları .............................................................1009

3- İskan Kayıtları .............................................................1011

4- Yabancı Ülke Kayıtları ................................................1012

5- Af Kanunu Kayıtları ....................................................1013

6- Müsvette Defteri Kayıtları ..........................................1013

7- Kadastro Tutanakları ...................................................1013

8- Muhtar Bilgisi .............................................................1014

9- Dava Dosyaları ............................................................1015

10- Diğer Deliller ..............................................................1015

VII. USUL HÜKÜMLERİ ............................................................1015

A- GÖREVLİ MAHKEME ....................................................1016

1- Mirasçılık Belgesi Verilmesi İşi (HMK m. 383) .........1016

2- Mirasbırakan İle Tapu Malikinin Aynı Kişi Olduğunun

Tespiti Davası ..............................................................1016

B- YETKİLİ MAHKEME ......................................................1017

C- TALEP EDEN................................................................... 1018

1- Mirasçılık Belgesi İsteyebilecekler .............................1018

a. Yasal Mirasçılar (TMK m. 598 f. I) ......................1018

b. Yetki Belgesi Bulunanlar ......................................1020

c. Lehine Tasarrufta Bulunulanlar ............................1022

aa. Atanmış Mirasçıya Belge Verilmesi

(TMK m. 598 f. II) ..........................................1023

bb. Vasiyet Alacaklısına Belge Verilmesi

(TMK m. 598 f. II) ..........................................1024

d. İrs ve Soybağı İlişkisini Belgelemek İsteyenler.... 1024

aa. Mirasçılıktan Çıkarılanlar ...............................1024

bb. Mirastan Yoksun Olanlar ................................1026

cc. Mirası Reddedenler .........................................1027

aaa. Mirasın Gerçek Reddi .............................1027

bbb. Mirasın Hükmen Reddi ..........................1032

İçindekiler 71

ccc. Mirasın En Yakın Yasal Mirasçıların

Tamamı Tarafından Reddi ......................1032

dd. Mirastan Feragat Edenler ................................1034

e. Tapu Müdürlüğü (2644 SK, Ek m.1) ....................1036

f. Vasiyeti Yerine Getirme Görevlisi

(TMK m. 552 f. I) .................................................1037

g. Tereke Yöneticisi (TMK m. 593) .........................1037

h. Tasfiye Memuru (TMK m. 634 f. I) ......................1037

ı. Yabancı Uyruklu Kişilere Verilebilir ....................1037

i. Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi

Hakkında Kanun Tarafından Yetki Verilenler

(6306 SK m. 6, f. II) ..............................................1038

aa. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı .........................1038

bb. İdare ................................................................1038

cc. Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) .........1039

j. Alacaklılar .............................................................1039

2- Mirasçılık Belgesi İsteyemeyecekler ..........................1039

a. Artmirasçılar (TMK m. 521) .................................1039

b. Olası Mirasçılar .....................................................1039

c. Yüklemeden Yararlananlar ...................................1040

d. Boşanmış Eşler ......................................................1040

e. Yedek Mirasçılar ...................................................1040

f. Mirasbırakanın Alacaklıları ..................................1040

g. Hısımlık İlişkisi Bulunmayanlar ...........................1040

D- HASIM ..............................................................................1041

1- Kural Olarak Hasımsız Görülür ..................................1041

2- Hasımlı da Görülebilir .................................................1041

E- MÜDAHALE ....................................................................1043

1- Asli Müdahale (HMK m. 65) ......................................1043

2- Fer’î Müdahale (HMK m. 66-69) ................................1043

F- KARARIN TEFHİMİ ........................................................1044

G- TAVZİH ............................................................................1045

1- Tavzih Dilekçeyle Talep Edilebilir (HMK m. 306 f. I) ...1045

2- Tavzih Hükmü Veren Mahkemeden İstenebilir

(HMK m. 306 f. I) .......................................................1045

3- Tavzih Dilekçesi Karşı Tarafa Tebliğ Edilir

(HMK m. 306 f. I) .......................................................1045

72 İçindekiler

4- Tavzihe Cevap Talep Edene Tebliğ Edilir

(HMK m. 306 f. I) .......................................................1045

5- Tavzih Talebi Karara Bağlanır (HMK m. 306 f. II) ....1046

6- Tavzih Kararı Yazılır, İmzalanır ve Mühürlenir

(HMK m. 306 f. III) ....................................................1046

H- HÜKÜM FIKRASI ...........................................................1046

I- DURUŞMA İCRASI .........................................................1047

İ- YARGILAMANIN İADESİ .............................................1048

J- DERDESTLİK (HMK m. 114 f. 1/ı) .................................1049

K- MİRASÇILIK BELGESİNİN İÇERİĞİ ...........................1049

L- ADLİ TATİLDE GÖRÜLEBİLİR (HMK m. 103, f. I/ğ) .1050

M- ADLİ YARDIM UYGULANABİLİR (

HMK m. 334-340) .............................................................1050

N- KANUN YOLU ................................................................1050

1- HUMK Uygulamasında Kanun Yolu 1051

2- HMK Uygulamasında Kanun Yolu............................. 1055

a. İstinaf (HMK m. 341, f. I/a) ..................................1055

b. Temyiz (HMK m. 362 f. I/ç)................................. 1055

c. Karar Düzeltme (HMK Geçici Madde 3 f. II) .......1055

VIII. YABANCILIK UNSURU .................................................... 1056

A- YABANCI İDARİ NİTELİKTEKİ BELGELER HUKUKİ

SONUÇ DOĞURMAZ .....................................................1056

B- YABANCI MİRASÇILIK BELGESİNİN TENFİZİ

İSTENEMEZ .....................................................................1057

C- YABANCI MİRASÇILIK BELGESİNİN TANINMASI

İSTENEMEZ .....................................................................1058

D- YABANCILIK UNSURU TAŞINMAZLARDA ESAS

ALINIR .............................................................................1062

E- YABANCI MİRASBIRAKAN İÇİN VERASET BELGESİ

VERİLEBİLİR ..................................................................1063

F- YABANCILIK UNSURUNDA UYGULANACAK

HUKUK ............................................................................1064

& 58. MİRASÇILIK BELGESİNİN NOTERLİKÇE VERİLMESİ

(1512 sayılı Noterlik Kanunu m. 71/A-B-C) ..............................1069

I. GENEL OLARAK ..................................................................1069

II. ÖZELLİKLERİ .......................................................................1070

İçindekiler 73

A- İŞLEM KENDİLİĞİNDEN YAPILAMAZ ......................1071

1- İşlemin İlgilinin Başvurusu Üzerine Yapılması ..........1071

a. Yazılı Başvuru Yapılabilir ....................................1071

b. Sözlü Başvuru Yapılabilir .....................................1071

2- İşlemde İlgilisine Belge Verilmesi ..............................1071

3- İşlemi Yapacak Olan ...................................................1072

a. Noter Bizzat Yapar ................................................1072

b. İmza Yetkisi Verilmiş Hukuk Fakültesi Mezunu

Görevli Yapabilir ..................................................1072

c. Noter Stajyeri Yapabilir ........................................1072

4- İşlem İçin Alınacak Ücret ...........................................1072

5- İşlem İçin Usul ve Esaslar ...........................................1072

B- BELİRLİ MAL BIRAKMADA VERİLEMEZ .................1073

C- AKSİ SABİT OLANA KADAR GEÇERLİDİR ..............1073

D- ÇEKİŞMELİ YARGIDA VERİLEN KESİN HÜKÜM

OLUŞTURUR ...................................................................1073

E- MÜLKİYET ÇEKİŞMESİNİ ÇÖZEN İŞLEM DEĞİLDİR .1073

F- ATANMIŞ MİRASÇILARA VERİLEMEZ .....................1073

G- MİRAS PAYLARINI GÖSTEREN BELGEDİR .............1074

H- MADDİ ANLAMDA KESİN HÜKÜM TEŞKİL

ETMEZ.............................................................................. 1075

I- İSTEK DIŞINA ÇIKILAMAZ ..........................................1075

İ- BELİRLİ OLGULARA KARİNE TEŞKİL EDER ..........1075

J- TAŞINMAZLARDA TASARRUF İŞLEMİNE OLANAK

SAĞLAR ...........................................................................1076

K- İŞLEMİN TARAFI OLMAYAN ALEYHİNE HÜKÜM

OLUŞTURMAZ ................................................................1076

L- KOŞULLARI VARSA BİRDEN FAZLA ALINABİLİR 1076

M- ARTMİRASÇIYA VERİLEMEZ .....................................1076

N- YASAL MİRASÇILARA VERİLEBİLİR ........................1077

III. MİRAS PAYLARINI BELİRLEME .......................................1077

A- MİRAS PAYLARI MİRASBIRAKANIN ÖLÜMÜ

TARİHİNDEKİ HÜKÜMLERE GÖRE

BELİRLENMELİDİR .......................................................1078

1- Ölüm Tarihi Belli İse ..................................................1078

2- Ölüm Tarihi Belli Değil İse (TMK m. 29 f. I) ............1078

74 İçindekiler

3- Birden Fazla Kişiden Hangisinin Önce veya Sonra

Öldüğü İspat Edilemezse (TMK m. 29 f. II) ...............1078

B- MİRAS PAYLARI TOPLAMI İLE PAYDANIN EŞİTLİĞİ

SAĞLANMALIDIR ..........................................................1079

C- MİRAS PAYLARINDA AÇIKTA PAY KALMAMALIDIR 1079

D- MİRAS PAYLARI AYRI AYRI GÖSTERİLMELİDİR ..1079

E- MİRAS PAYI ÖLÜ KİŞİYE VERİLEMEMELİDİR .......1079

IV. MİRASÇILARI BELİRLEME ................................................1079

A- MİRASÇILIKTAN ÇIKARILANLAR .............................1079

B- MİRASTAN YOKSUN OLANLAR ................................1080

C- MİRASI REDDEDENLER ...............................................1080

1- Mirasın Gerçek Reddi .................................................1080

2- Mirasın Hükmen Reddi ...............................................1081

3- Mirasın En Yakın Yasal Mirasçıların Tamamı Tarafından

Reddi ...........................................................................1082

D- MİRASTAN FERAGAT EDENLER ................................1082

V. İSPAT ARAÇLARI .................................................................1083

A- NÜFUS KAYITLARI .......................................................1083

1- Belirleme İşlevi Vardır ................................................1083

a. İrs İlişkisini Belirler ..............................................1084

b. Ölüm Tarihini Belirler ..........................................1084

2- Hatalı Kaydın Düzeltilmesi İçin Mehil Verilemez ......1084

a. Ölüm Tarihinde Hata Bulunması ..........................1084

b. Ana Baba Adında Hata Bulunması .......................1084

c. Evlenme Tarihinde Hata Bulunması .....................1084

d. Diğer Kayıtlarda Hata Bulunması .........................1085

3- Aynı Kişi Olduğu Çekişmesi İçin Mehil Verilemez ...1085

4- Nüfusa Kayıtlı Olma Zorunludur ................................1085

5- Nüfus Kaydı Belgeledikleri Olguların Doğruluğuna Kanıt

Oluşturur (TMK m. 7 f. I) ...........................................1085

6- Nüfus Kayıtlarının Yanmış Olması .............................1085

7- Nüfus Kayıtlarının Fersude Olması .............................1086

B- NÜFUS KAYDI YOKSA YA DA YETERSİZ İSE İŞLEM

YAPILAMAZ ...................................................................1086

VI. USUL HÜKÜMLERİ ..............................................................1086

A- İTİRAZ EDİLEBİLİR .......................................................1086

1- Menfaati İhlal Edilenler İtirazda Bulunulabilir ...........1086

İçindekiler 75

2- Sulh Hukuk Mahkemesine İtirazda Bulunulabilir .......1086

3- Herhangi Bir Sulh Hukuk Mahkemesine İtirazda

Bulunulabilir ...............................................................1087

B- İTİRAZ ÜZERİNDE VERİLEN KARARIN ÖRNEĞİ

BİLDİRİLİR ......................................................................1087

1- İlgili Notere Bildirilir ..................................................1087

2- Türkiye Noterler Birliğine Bildirilir ............................1087

VII. YABANCILIK UNSURU .....................................................1087

& 59. MİRASÇILIK BELGESİNİN İPTALİ DAVASI .....................1089

I. GENEL OLARAK ..................................................................1089

II. ÖZELLİKLERİ .......................................................................1090

A- ÇEKİŞMELİ YARGIYA DAHİLDİR ..............................1090

B- KESİN HÜKÜM OLUŞTURUR ......................................1090

C- BAŞKA İLAMA DAYALI HÜKÜM KURULAMAZ ....1090

D- İSPAT YÜKÜ DAVACIYA AİTTİR ...............................1091

E- İPTAL İLE BİRLİKTE YENİ BELGE İSTENEBİLİR ....1091

F- İPTAL İLE BİRLİKTE YENİ BELGE

İSTENMEYEBİLİR ..........................................................1092

III. USUL HÜKÜMLERİ ..............................................................1092

A- GÖREVLİ MAHKEME ....................................................1092

B- YETKİLİ MAHKEME ......................................................1093

C- DAVACI ...........................................................................1094

1- Davacı Olabilenler ......................................................1094

a. Hukuki Yararı Bulunan İsteyebilir ........................1094

b. Kendi Aldığı İlamın İptali İstenebilir ....................1095

c. Yetki Belgesi Verilen İsteyebilir ...........................1096

2- Davacı Olamayanlar ....................................................1097

a. Atanmış Mirasçı İsteyemez ...................................1097

b. Miras Payını Satın Alan İsteyemez .......................1098

D- DAVALI ............................................................................1098

1- Mirasçı Olarak Gösterilen Kişilere Husumet

Yöneltilmelidir ............................................................1099

2- Ölmüş Olanlar Varsa Yasal Mirasçılarına Husumet

Yöneltilmelidir............................................................ 1100

3- Ölü Kişiye Karşı Dava Açılamaz ................................1100

4- Hasımsız Dava Hasımlı Dururuma Getirilemez ..........1101

76 İçindekiler

5- Taraf Olmayanlara Dava Açılamaz .............................1102

6- Dava Ehliyeti Olmayanların Yasal Temsilcisine Husumet

Yöneltilmelidir ............................................................1102

E- KARARIN TEFHİMİ ........................................................1102

F- ZAMANAŞIMI (TMK m. 598 f. III) ................................1103

G- KANUN YOLU ................................................................1103

1- HUMK Uygulamasında Kanun Yolu ..........................1104

2- HMK Uygulamasında Kanun Yolu .............................1104

a. İstinaf ....................................................................1104

b. Temyiz ..................................................................1104

c. Karar Düzeltme .....................................................1104

H- ADLİ TATİLDE GÖRÜLEBİLİR ....................................1104

I- MURAFAA İSTENEMEZ ................................................1105

İ- TAVZİH ............................................................................1105

J- BİRLEŞEN DAVA ...........................................................1105

& 60. MİRASIN KAZANILMASI (TMK m. 599-618) .......................1107

I. GENEL OLARAK ..................................................................1107

II. YASAL MİRASÇILAR TARAFINDAN MİRASIN

KAZANILMASI (TMK m. 599, f. I-II) .................................1107

A- MİRASI, MİRASBIRAKANIN ÖLÜMÜ İLE

KAZANIRLAR .................................................................1107

B- MİRASI BİR BÜTÜN OLARAK KAZANIRLAR ..........1108

C- MİRASI KANUN GEREĞİNCE KAZANIRLAR ...........1108

D- MİRASI KURAL OLARAK DOĞRUDAN DOĞRUYA

KAZANIRLAR .................................................................1108

1- Aynî Hakları Kazanma ................................................1108

2- Alacakları Kazanma ....................................................1108

3- Diğer Malvarlığı Haklarını Kazanma ..........................1108

4- Taşınırlar Üzerindeki Zilyetlikleri Kazanma ..............1109

5- Taşınmazlar Üzerindeki Zilyetlikleri Kazanma ..........1109

E- MİRASBIRAKANIN BORÇLARINDAN KİŞİSEL

OLARAK SORUMLUDURLAR .....................................1109

III. ATANMIŞ MİRASÇILAR TARAFINDAN MİRASIN

KAZANILMASI (TMK m. 599, f. I-II) ..................................1109

A- MİRASI, MİRASBIRAKANIN ÖLÜMÜ İLE

KAZANIRLAR .................................................................1109

İçindekiler 77

B- YASAL MİRASÇILAR ZİLYETLİK HÜKÜMLERİNE

GÖRE TESLİM ETMEKLE YÜKÜMLÜDÜR ...............1110

& 61. VASİYET OLUNAN MALIN KAZANILMASI/VASİYETNAMENİN

TENFİZİ (TMK m. 600) ...........................................................................1111

I. KAVRAM ...............................................................................1111

II. ÖZELLİKLERİ .......................................................................1113

A- VASİYET ALACAKLISI BULUNMALIDIR

(TMK m. 600 f. I) ..............................................................1113

1- Vasiyet Alacaklısı Tenfiz Davası Açmalıdır ...............1113

2- Atanmış Mirasçının Tenfiz Davası Açmasına Gerek

Yoktur .........................................................................1114

B- KİŞİSEL BİR İSTEM HAKKINA SAHİP OLUNUR ......1115

1- Vasiyeti Yerine Getirme Görevlisine Karşı İstem

(TMK m. 600 f. I) .......................................................1116

2- Yoksa Yasal veya Atanmış Mirasçılara Karşı Kişisel

İstem (TMK m. 600 f. I) ..............................................1117

C- MUACCEL OLMALIDIR ................................................1117

1- Kural Olarak ................................................................1118

a. Vasiyet Yükümlüsünün Mirası Kabul Etmesiyle

Muaccel Olma (TMK m. 600 f. II) .......................1118

b. Ret Hakkının Düşmesiyle Muaccel Olma

(TMK m. 600 f. II) ................................................1118

2- Tasarrufta Aksi Düzenlenebilir (TMK m. 600 f. II) ....1118

D- DAVA EDİLEBİLİR (TMK m. 600 f. III)........................ 1118

1- Yükümlülük Yerine Getirilmemiş Olmalıdır ..............1118

2- Vasiyet Yükümlüsüne Karşı Açılmalıdır ....................1119

a. Malın Teslimini Dava Etme ..................................1120

aa. Ayrı Ayrı Devir ve Temlik Olunmalıdır .........1120

bb. Mirasın Açılması Anındaki Durumuyla Teslim

Olunur .............................................................1120

cc. Taşınırlarda Zilyetliğin Devri İstenmelidir..... 1120

dd. Taşınmazlarda Tescil İsteminde Bulunulmalıdır ..1121

b. Hakkın Devrini Dava Etme ...................................1123

c. Doğan Zararın Giderilmesini Dava Etme .............1124

III. KONUSU ................................................................................1124

A- VASİYETNAME AÇILMIŞ OLMALIDIR .....................1125

78 İçindekiler

B- VASİYETNAME KONUSU TEREKEYE DAHİL

OLMALIDIR ....................................................................1127

C- VASİYETNAME İPTAL EDİLMEMİŞ OLMALIDIR ...1128

1- İptal Davası Sonucu Beklenmelidir .............................1128

2- Vasiyetname İptal Edilmişse Dava Konusuz Kalır .....1129

D- VASİYETNAME AYAKTA KALMIŞSA ESASI

İNCELENMELİDİR .........................................................1130

1- Vasiyet Konusu Belirlenmelidir.................................. 1131

2- Arsa Payı Belirlenmelidir ............................................1131

3- Kat Mülkiyeti Kuruluşu Araştırılmalıdır .....................1132

4- Gerekiyorsa Keşif Yapılmalıdır ..................................1133

5- Paylı Mülkiyete Dönüş Davası Beklenmelidir ............1134

6- İmar Kanunu ve Yönetmeliği Uyarınca Araştırılma

Yapılmalıdır ................................................................1135

7- Oran Gösterilmemişse Eşit Olarak İntikal Yapılmalıdır ....1136

E- VASİYETNAMENİN TENFİZİ MÜMKÜN

OLMALIDIR ....................................................................1136

IV. HÜKÜM FIKRASI .................................................................1136

A- AÇIK OLMALIDIR ..........................................................1137

1- Sadece Vasiyetnamenin Aynen Tenfizine Denilemez 1137

2- Sadece Vasiyetnamenin İnfazına Denilemez ..............1138

3- Sadece Davanın Kabulüne Denilemez ........................1138

4- Sadece Vasiyetnamenin Davacı Tarafından Yerine

Getirilmesine Denilemez .............................................1138

B- DURAKSAMA YARATMAMALIDIR ...........................1139

1- Tapu Bilgileri Yer Almalıdır .......................................1139

2- Davacıya İsabet Eden Pay Gösterilmelidir ..................1140

3- İptal Edilen Pay Gösterilmelidir ...................................1140

C- KISA KARARA UYGUN OLMALIDIR .........................1140

D- TENFİZ KARARI VERİLMEDEN TEZKERE

YAZILMAMALIDIR .......................................................1141

E- İSTEK AŞILMAMALIDIR ..............................................1141

V. USUL HÜKÜMLERİ ..............................................................1142

A- GÖREVLİ MAHKEME ....................................................1142

B- YETKİLİ MAHKEME ......................................................1142

C- DAVACI ...........................................................................1143

D- DAVALI (TMK m. 600 f. I) .............................................1144

İçindekiler 79

1- Varsa Vasiyeti Yerine Getirme Görevlisine Karşı

Açılır ...........................................................................1144

2- Yoksa Yasal veya Atanmış Mirasçılara Karşı Açılır .. 1144

3- Hasımsız Dava Açılamaz ............................................1146

4- Pasif Husumet Ehliyeti Olmayana Dava Açılamaz .....1146

E- BİRLEŞTİRME .................................................................1147

F- MÜDAHALE ....................................................................1148

G- TAVZİH ............................................................................1148

H- FERAGAT ........................................................................1149

I- YARGILAMA GİDERİ ....................................................1149

İ- KESİN HÜKÜM ...............................................................1150

J- AÇILMAMIŞ SAYILMA .................................................1151

K- ÖN İNCELEME YAPILMALIDIR ..................................1151

L- TENFİZ İSTEYENLER HAKKINDA HÜKÜM

KURULABİLİR ................................................................1152

VI. ÖZEL DURUMLAR (TMK m. 601) ......................................1152

VII. ZAMANAŞIMI (TMK m. 602) .............................................1152

A- SÜRENİN BAŞLANGICI ................................................1153

1- Vasiyetnameyle Yapılan Kazandırmada

(TMK m. 597) .............................................................1153

2- Miras Sözleşmesiyle Yapılan Kazandırmada

(TMK m. 600 f. II) ......................................................1153

B- DEF'İ OLARAK İLERİ SÜRÜLMESİ .............................1154

1- Zamanaşımı Def'i ........................................................1154

2- Tenkis Def'i (TMK m. 571 f. III) ................................1156

a. Her Zaman İleri Sürülebilir................................... 1156

b. Mahkeme Re'sen Dikkate Alamaz ........................1156

c. Vasiyet Alacağının Kazandırılmasına Yönelik

Davada Süresinde İleri Sürülmelidir .....................1157

d. Sağlararası Tasarruflarda İleri Sürülemez .............1158

e. Diğer Saklı Paylı Mirasçılar Yararlanamaz ..........1158

3- İptal Def'i (TMK m. 559 f. II) .....................................1158

a. Her Zaman İleri Sürülebilir ...................................1158

b. Mahkeme Re'sen Dikkate Alamaz ........................1159

c. Vasiyet Alacağının Kazandırılmasına Yönelik

Davada Süresinde İleri Sürülmelidir .....................1159

d. Diğer Mirasçılar Yararlanamaz .............................1160

80 İçindekiler

VIII. ALACAKLILARIN DURUMU (TMK m. 603) ..................1160

IX. TENKİS VE GERİ İSTEME (TMK m. 604) ..........................1161

& 62. MİRASIN GERÇEK REDDİ (TMK m. 605 f. I) ......................1163

I. GENEL OLARAK ..................................................................1163

II. KAVRAM ...............................................................................1163

III. ÖZELLİKLERİ .......................................................................1164

A- YASAL MİRASÇILAR MİRASI REDDEDEBİLİR .......1165

1- Mirasçılık Belgesi İstemeye Engel Değildir ...............1165

2- Mirasçılık Sıfatı Mirasın Açıldığı Andan İtibaren

Kaybedilir.................................................................... 1165

3- Resmi Tasfiye İsteyebilir ............................................1166

4- Eşin Rızası Olmadan Ortaklık Mallarına Girecek Miras

Reddedilemez (TMK m. 265) .....................................1166

B- ATANMIŞ MİRASÇILAR MİRASI REDDEDEBİLİR ..1166

C- RET İRADESİ BEYAN EDİLMİŞ OLMALIDIR ...........1166

1- Tek Taraflı İrade Beyanıdır .........................................1166

2- Beyan Kişiye Sıkı Sıkı Bağlı Hak Değildir................. 1166

D- MAHKEMENİN YAPACAĞI İŞ RET BEYANINI TESCİL

ETMEKTEN İBARETTİR ................................................1167

1- Süre Şartı Gerçekleşmiş Olmalıdır ..............................1167

2- Mirasçılık Sıfatının Gerçekleşmiş Olmalıdır ..............1168

E- GERÇEK RET YERİNE KOŞULLARI VARSA HÜKMEN

RET İSTENEBİLİR ..........................................................1168

F- DÜZENLEME EMREDİCİ NİTELİKTEDİR ..................1168

IV. USUL HÜKÜMLERİ ..............................................................1169

A- GÖREVLİ MAHKEME (TMK m. 609 f. I) ......................1169

B- YETKİLİ MAHKEME (TMK m. 609 f. II)...................... 1170

C- DAVACI ...........................................................................1170

1- Yasal ve Atanmış Mirasçılar Dava Açabilir ................1170

2- Küçük İçin Kayyım Atanması Gerekir ........................1171

3- Vesayet Altındakiler İçin İzin Gerekir

(TMK. m. 463 b. 5) .....................................................1171

D- DAVALI ............................................................................1172

E- DURUŞMA ZORUNLU DEĞİLDİR ...............................1173

F- AÇILMAMIŞ SAYILMASINA KARAR VERİLEMEZ. 1173

G- MÜDAHALE İSTEĞİ KABUL EDİLEMEZ ...................1174

İçindekiler 81

H- YARGILAMA GİDERİ ....................................................1174

İ- HÜKÜM FIKRASI ...........................................................1176

J- KANUN YOLU ................................................................1176

1- HUMK Uygulamasında Kanun Yolu ..........................1176

a. Temyiz ..................................................................1176

b. Karar Düzeltme .....................................................1177

2- HMK Uygulamasında Kanun Yolu .............................1178

a. İstinaf ....................................................................1178

b. Temyiz ..................................................................1178

c. Karar Düzeltme..................................................... 1179

& 63. MİRASIN HÜKMEN REDDİ (TMK m. 605 f. II) ...................1181

I. GENEL OLARAK ..................................................................1181

II. KAVRAM ............................................................................... 1181

III. ÖZELLİKLERİ ....................................................................... 1181

A- MİRASBIRAKANIN ÖDEMEDEN ACZİ BELLİ

OLMALIDIR ....................................................................1182

1- Açıkça Belli Olabilir ...................................................1182

2- Resmen Tespit Edilmiş Olabilir ..................................1182

3- Her Türlü Delille İspatlanabilir................................... 1183

a. Tanıkla İspatlanabilir ............................................1183

b. Vergi Dairesi Kayıtlarıyla İspatlanabilir ...............1183

c. İcra Dosyalarıyla İspatlanabilir .............................1184

4- İspat Yükü Davacıdadır............................................... 1184

5- İkrar Dikkate Alınmalıdır ............................................1184

6- Borç Mirasbırakana Ait Olmalıdır ..............................1185

7- Aktif ve Pasif Belirlenmiş Olmalıdır .......................... 1185

a. Vergi Dairesinden Sorulmalıdır ............................1185

b. Belediyeden Sorulmalıdır .....................................1186

c. Trafik Tescil Müdürlüğünden Sorulmalıdır ..........1186

d. Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünden

Sorulmalıdır ..........................................................1186

e. Bankalardan Sorulmalıdır .....................................1187

f. Şirketlerden Sorulmalıdır ......................................1188

8- Deliller Toplanmış Olmalıdır ......................................1188

B- TEREKE BENİMSENMEMİŞ OLMALIDIR ..................1188

IV. USUL HÜKÜMLERİ ..............................................................1191

82 İçindekiler

A- GÖREVLİ MAHKEME ....................................................1191

B- YETKİLİ MAHKEME ......................................................1193

C- DAVACI ...........................................................................1194

1- Yasal ve Atanmış Mirasçılar Dava Açabilir ................1195

2- Küçük İçin Kayyım Atanması Gerekir ........................1195

3- Vesayet Altındakiler İçin İzin Gerekir

(TMK. m. 463 b. 5) .....................................................1196

D- DAVALI ............................................................................1196

1- Dava Hasımsız Olarak İncelenemez ...........................1196

2- Dava Alacaklılar Hasım Gösterilerek Açılmalıdır ......1197

3- Hasımsız Açılan Dava Bu Sebeple Reddedilmemelidir ....1197

4- Alacak Temlik Edilmişse Husumet Temlik Edilene

Yöneltilmelidir ............................................................1198

E- HÜKÜM FIKRASI ...........................................................1198

F- HARÇ ................................................................................1199

G- YARGILAMA GİDERİ ....................................................1200

H- AÇILMAMIŞ SAYILMASINA KARAR VERİLEBİLİR ..1201

I- ÖZEL YETKİ GEREKİR .................................................1201

J- KANUN YOLU ................................................................1203

1- HUMK Uygulamasında Kanun Yolu ..........................1203

a. Temyiz ..................................................................1203

b. Karar Düzeltme .....................................................1203

2- HMK Uygulamasında Kanun Yolu .............................1203

a. İstinaf ....................................................................1203

b. Temyiz ..................................................................1204

c. Karar Düzeltme .....................................................1204

& 64. MİRASI RET SÜRESİ ................................................................1205

I. GENEL OLARAK .................................................................. 1205

II. GERÇEK RET DURUMUNDA SÜRE (TMK m. 606) .........1205

A- YASAL MİRASÇILAR İÇİN ...........................................1205

1- Mirasbırakanın Ölümünü Öğrendikleri Tarihte ..........1205

a. Üç Aylık Süre İçinde Reddedilebilir .....................1205

b. Üç Aylık Süre Hak Düşürücüdür ..........................1207

B- ATANMIŞ MİRASÇILAR İÇİN ......................................1209

C- KARIŞMA, GİZLEME, MAL ETME VARSA DAVA

AÇILAMAZ (TMK m. 610) .............................................1209

İçindekiler 83

III. HÜKMEN RET DURUMUNDA SÜRE (TMK m. 605 f. II) .1210

A- HER ZAMAN DAVA AÇILABİLİR ...............................1210

B- KARIŞMA, GİZLEME, MAL ETME VARSA DAVA

AÇILAMAZ (TMK m. 610) .............................................1211

C- GERÇEK RET İSTEMİNİN SÜREDEN REDDİ KESİN

HÜKÜM OLUŞTURMAZ ................................................1212

IV. KORUMA ÖNLEMİ OLARAK TEREKENİN YAZIMINDA

SÜRE (TMK m. 607) ..............................................................1212

V. RET SÜRESİNİN UZATILMASI (TMK m. 615) ..................1213

A- GENEL OLARAK ............................................................ 1213

B- ÖNEMLİ SEBEPLER VARSA ........................................1213

1- Ret Süresini Uzatabilir ................................................1214

2- Yeni Bir Süre Tanıyabilir ............................................1214

C- ÖNEMLİ SEBEPLER YOKSA ........................................1214

& 65. MİRASI RET HAKKININ GEÇMESİ (TMK m. 608) ............1215

I. RET HAKKININ KENDİ MİRASÇISINA GEÇMESİ

(TMK m. 608 f. I-II) ................................................................1215

A- MİRASBIRAKANINDAN KALAN MİRASI

REDDEDEBİLİR ..............................................................1216

B- HEM MİRASBIRAKANINDAN KALAN HEM

MİRASBIRAKANINA KALAN MİRASI REDDEDEBİLİR 1216

1- Ret Süresi, Kendilerinin Mirasbırakanına Mirasın

Geçtiğini Öğrendikleri Tarihten Başlar .......................1216

2- Bu Süre, Kendilerinin Mirasbırakanından Geçen Mirasın

Reddi İçin Mirasçıya Tanınan Süre Dolmadıkça Sona

Ermez ..........................................................................1217

C- MİRASBIRAKANINDAN KALAN MİRASI REDDEDEN

MİRASBIRAKANINA KALAN MİRASI KABUL

EDEMEZ ..........................................................................1218

II. RET HAKKININ DAHA ÖNCE MİRASÇI OLMAYANLARA

GEÇMESİ (TMK m. 608 f. III) ...............................................1219

& 66. MİRASI REDDİN ŞEKLİ (TMK m. 609) .................................1221

I. BEYAN SULH MAHKEMESİNE YAPILIR

(TMK m. 609 f. I) ....................................................................1221

A- SÖZLÜ BEYANLA YAPILABİLİR ................................1221

B- YAZILI BEYANLA YAPILABİLİR ................................1221

84 İçindekiler

C- ÖZEL YETKİ BULUNMALIDIR ....................................1221

1- Gerçek Ret İçin Özel Yetki Bulunmalıdır ...................1222

2- Hükmen Ret İçin Özel Yetki Bulunmalıdır .................1222

D- YETKİSİZ VEKİLİN YAPTIĞI RET İŞLEMİNE İCAZET

VERİLEBİLİR ..................................................................1223

II. BEYAN KAYITSIZ VE ŞARTSIZ OLMALIDIR

(TMK m. 609 f. II) ..................................................................1223

III. BEYAN TUTANAKLA TESPİT EDİLİR

(TMK m. 609 f. III) .................................................................1223

IV. BEYAN ÖZEL KÜTÜĞÜNE YAZILIR

(TMK m. 609 f. IV) .................................................................1224

A- MİRASIN AÇILDIĞI YER ÖZEL KÜTÜĞÜNE

YAZILIR ...........................................................................1225

B- İSTEK VARSA BELGE VERİLİR ..................................1227

V. BEYANDAN KOŞULLARI OLUŞURSA DÖNÜLEBİLİR .1227

A- TEK TARAFLI OLARAK DÖNÜLEMEZ ......................1227

B- MİRASÇILARIN TAMAMI MUVAFAKAT EDERSE

DÖNÜLEBİLİR ................................................................1228

C- KOŞULLARI VARSA İPTAL DAVASI AÇILABİLİR ..1228

VI. BEYAN SONUÇLARINI MAHKEMEYE ULAŞTIĞINDA

DOĞURUR .............................................................................1228

& 67. MİRASI RET HAKKININ DÜŞMESİ (TMK m. 610) ............1231

I. MİRASI RET HAKKININ DÜŞTÜĞÜ DURUMLAR

(BENİMSEME/TESAHÜP) ....................................................1231

A- MİRASÇI OLARAK TEREKE İŞLEMLERİNE

KARIŞMA ........................................................................1231

B- TEREKENİN OLAĞAN YÖNETİMİ NİTELİĞİNDE

OLMAYAN İŞLER YAPMA ...........................................1233

C- MİRASBIRAKANIN İŞLERİNİN YÜRÜTÜLMESİ İÇİN

GEREKLİ OLANIN DIŞINDA İŞLER YAPMA .............1233

D- TEREKE MALLARINI GİZLEME ..................................1234

E- TEREKE MALLARINI KENDİSİNE MALETME ......... 1234

1- Taşınmazları İntikal Ettirmek ......................................1234

a. Kendi Adına İntikal Ettirmek ................................1234

b. Başkası Adına İntikal Ettirmek .............................1234

2- Aracı İntikal Ettirmek ..................................................1235

İçindekiler 85

3- Şirket Hisselerini Devralmak ...................................... 1235

4- İşyerini İşletmek ..........................................................1235

5- Kooperatif Üyeliğini Devretmek .................................1236

6- Diğer Maletme İşlemleri .............................................1236

VII. RET HAKKININ DÜŞMEMESİ ...........................................1236

A- TEREKEDE BULUNMAYAN MALA

SAHİPLENMEK ...............................................................1237

B- DUL VE YETİM AYLIĞI ALMAK ................................1237

C- CEZA DOSYASINA MÜDAHİL OLMAK .....................1237

D- MİRASIN AÇILMASINDAN ÖNCE İŞLEMDE

BULUNMAK ....................................................................1237

E- MİRASÇILIK BELGESİ ALMAK................................... 1238

F- ZORUNLU DAVALARI AÇMAK ..................................1238

G- CEBRÎ İCRA TAKİBİ YAPILMASI ...............................1238

H- TEREKE TESPİTİ İSTEMEK ..........................................1238

I- DAVALI SIFATI BULUNMAK ............................................1238

İ- ÖLÜM SEBEBİYLE İKRAMİYE ALMAK ....................1239

J- ÖLÜM AYLIĞI ALMAK .................................................1239

K- HAYAT POLİÇESİ KARŞILIĞINI ALMAK ..................1239

L- İCRA TEHDİDİ ALTINDA ÖDEME YAPMAK ............1239

M- OLDUKÇA KÜÇÜK DEĞERDE ÖDEME YAPMAK ...1240

N- VERASET VE İNTİKAL VERGİSİ BEYANNAMESİ

VERMEK ..........................................................................1240

O- DİĞER İŞ VE EYLEMLERDE BULUNMAK ................1241

& 68. MİRASIN REDDİNİN HÜKÜM VE SONUÇLARI

(TMK m. 611-616) .......................................................................1243

I. MİRASÇILARDAN BİRİ TARAFINDAN MİRASIN REDDİ

(TMK m. 611) .........................................................................1243

A- YASAL MİRASÇILARDAN BİRİ MİRASI REDDEDERSE

(TMK m. 611 f. I) ..............................................................1243

1- Payı, Miras Açıldığı Zaman Kendisi Sağ Değilmiş Gibi,

Hak Sahiplerine Geçer ................................................1243

2- Denkleştirme Yükümlülüğü Ortadan Kalkar ..............1244

3- Mirasbırakanın Borçlarından Sorumlu Tutulamaz ......1244

4- Saklı Pay Hesabı Mirasbırakandan Önce Ölmüşçesine

Yapılır .........................................................................1244

86 İçindekiler

5- Diğer Seçenekleri Kullanma Hakkı Ortadan Kalkar ...1244

B- ATANMIŞ MİRASÇI MİRASI REDDEDERSE

(TMK m. 611 f. II) ............................................................1244

1- Atanmış Mirasçıların Tümü Mirası Reddederse .........1244

2- Atanmış Mirasçılardan Biri Mirası Reddederse ..........1245

3- Sadece Yasal Mirasçılar Mirası Reddederse ...............1245

4- Atanmış ve Yasal Mirasçıların Tümü Mirası

Reddederse ..................................................................1245

II. EN YAKIN MİRASÇILARIN TAMAMI TARAFINDAN

MİRASIN REDDİ (TMK m. 612) ..........................................1245

A- GENEL OLARAK ............................................................1246

1- En Yakın Mirasçılar Reddetmiş Olmalıdır ..................1246

2- Miras Daha Sonraki Derecede Bulunan Mirasçılara

Geçmez ........................................................................1247

3- İflâs Hükümlerine Göre Tasfiye Yapılır

(TMK m. 612 f. I) .......................................................1248

a. Tasfiye Kendiliğinden Yapılır ...............................1249

b. Tasfiye Sulh Hukuk Mahkemesince Yapılır .........1250

c. İlgiler Sulh Hakimine Müracaat Edebilir ..............1250

d. Sonradan Bir Mal veya Alacak Belirlenirse

Tasfiyenin Devamı Mümkündür ...........................1252

e. Tasfiye Yapılmadan Mirasçılara İntikal Yapılamaz .1253

3- Arta Kalan Değer Mirası Reddetmemiş Gibi Hak

Sahiplerine Verilir (TMK m. 612 f. I) .........................1253

a. Arta Kalan Hak Sahiplerine Mirası Reddetmemişler

Gibi Verilir ............................................................1253

b. Arta Kalan Daha Sonraki Derecede Bulunan

Mirasçılara Verilemez ...........................................1254

c. Arta Kalan Hazineye Verilemez ...........................1254

5- Arta Kalan Üzerinden Mirasbırakanın Alacaklıları

Talepte Bulunabilir ......................................................1256

B- USUL HÜKÜMLERİ ........................................................1256

1- Görevli Mahkeme (TMK m. 612 f. I) .........................1256

2- Yetkili Mahkeme .........................................................1257

3- Taraflar ........................................................................1257

4- Süre .............................................................................1259

İçindekiler 87

III. ALTSOYUN TAMAMI TARAFINDAN MİRASIN REDDİ

(TMK m. 613) .........................................................................1260

A- ALTSOY KAVRAMI .......................................................1261

B- ALTSOYUN TAMAMI MİRASI REDDETMİŞ İSE ......1261

1- Sağ Kalan Eş Varsa..................................................... 1261

a. Sağ Kalan Eş Mirası Reddetmemişse ................... 1261

b. Sağ Kalan Eş Mirası Reddetmişse ........................1262

2- Sağ Kalan Eş Yoksa ......................................................1262

IV. SONRA GELEN MİRASÇILAR YARARINA MİRASIN

REDDİ (TMK m. 614) ............................................................1262

A- MİRASÇILARIN İSTEĞİ BULUNMALIDIR

(TMK m. 614 f. I) ..............................................................1262

B- RET İSTEĞİ SONRA GELEN MİRASÇILARA

BİLDİRİLİR (TMK m. 614 f. II) ......................................1263

1- Bildirim Sulh Hâkimi Tarafından Yapılır ...................1263

2- Bir Ay Süre Verilir ......................................................1263

C- SONRA GELEN MİRASÇININ TERCİHİNE GÖRE

İŞLEM YAPILIR ..............................................................1263

1- Sonra Gelen Mirasçı Mirası Kabul Edebilir ................1264

2- Sonra Gelen Mirasçı Mirası Kabul Etmediğini

Bildirebilir ...................................................................1264

3- Sonra Gelen Mirasçı Susabilir .....................................1264

D- DAHA SONRA GELEN MİRASÇILAR MİRASI KABUL

ETMEZLERSE MİRAS, İFLÂS HÜKÜMLERİNE GÖRE

TASFİYE EDİLİR (TMK m. 614 f. III) ............................1265

V. VASİYETİN REDDİ (TMK m. 616) ......................................1265

A- VASİYETİN REDDİ ŞEKLİ ............................................1265

1- İrade Açıklaması Yapılarak .........................................1265

a. Tek Taraflı İrade Açıklaması Yapılarak ...............1265

b. İbra Sözleşmesi Yapılarak ....................................1266

2- İrade Açıklaması Yapılmadan .....................................1266

B- VASİYETİN REDDİNİN SONUÇLARI .........................1267

1- Kayıt ve Şarta Bağlanabilir .........................................1267

2- Vasiyet Borcu Sona Erer .............................................1267

3- Vasiyetçi Düzenleme Yapabilir ..................................1267

4- Vasiyet Alacaklısı İptal Davası Açamaz .....................1267

88 İçindekiler

& 69. MİRASIN REDDİNE KARŞI ALACAKLILARININ

KORUNMASI (TMK m. 617-618) .............................................1269

I. GENEL OLARAK .................................................................. 1269

II. MİRASÇININ ALACAKLILARININ KORUNMASI

(TMK m. 617) .........................................................................1269

A- MİRASI REDDİN İPTALİ KOŞULLARI

(TMK m. 617 f. I) ..............................................................1270

1- Miras Açılmış Olmalıdır .............................................1270

2- Malvarlığı Borcuna Yetmeyen Mirasçı Bulunmalıdır .1270

3- Miras Süresinde Reddedilmelidir ................................1273

4- Alacaklılarına Zarar Verme Amacı Bulunmalıdır .......1274

5- Yeterli Güvence Verilmemiş Olmalıdır ......................1275

a. Mirasçıların Alacaklılarına Güvence Verilmemesi .....1275

b. İflâs İdaresine Güvence Verilmemesi................... 1276

6- Dava Süresi İçinde Açılmalıdır................................... 1276

B- MİRASI REDDİN İPTALİNİN SONUÇLARI ................1278

1- Miras Resmen Tasfiye Edilir (TMK m. 617 f. II) .......1278

2- Reddedenin Payına Bir Şey Düşerse Ödemesi Yapılır

(TMK m. 617 f. II) ......................................................1279

C- MİRASI REDDİN İPTALİNE İLİŞKİN USUL

HÜKÜMLERİ ...................................................................1280

1- Görevli Mahkeme ........................................................1280

2- Yetkili Mahkeme......................................................... 1281

3- Taraflar ........................................................................1281

4- Davanın Kabulü ..........................................................1282

5- Bekletici Mesele ..........................................................1282

6- Harç ve Vekalet Ücreti ................................................1283

7- Davaya Müdahale........................................................ 1283

a. Asli Müdahale .......................................................1283

b. Fer'i Müdahale ......................................................1284

8- Yargılamanın İadesi ....................................................1284

III. MİRASBIRAKANIN ALACAKLILARININ KORUNMASI

(TMK m. 618) .........................................................................1284

A- MİRASBIRAKANIN ALACAKLILARININ KORUNMA

KOŞULLARI (TMK m. 618 f. I) ......................................1285

1- Miras Açılmış Olmalıdır .............................................1285

2- Ödemeden Âciz Bir Mirasbırakan Bulunmalıdır ........1285

İçindekiler 89

3- Miras Süresinde Reddedilmelidir ................................1285

4- Reddeden Mirasçıya Kazandırma Yapılmış Olmalıdı....r 1285

a. Kazandırma Ölümünden Önceki Beş Yıl İçinde

Gerçekleşmelidir ...................................................1286

b. Kazandırma Denkleştirmeye Tabi Olmamalıdır... 1286

c. Kazandırma Olağan Eğitim ve Öğrenim Gideri

Olmamalıdır (TMK m. 618 f. II) ...........................1286

d. Kazandırma Âdet Üzere Verilen Çeyiz Olmamalıdır

(TMK m. 618 f. II) ................................................1286

5- Dava Açılmış Olmalıdır ..............................................1286

B- MİRASÇILARIN SORUMLULUĞUNUN KAPSAMI

(TMK m. 618 f. III) ...........................................................1286

1- İyiniyetli Mirasçıların Sorumluluğu ............................1286

2- Kötü Niyetli Mirasçıların Sorumluluğu ......................1287

& 70. MİRASIN TUTULAN DEFTER GEREĞİNCE KABULÜ /

RESMÎ DEFTER TUTMA (TMK m. 619-631) ........................1289

I. GENEL OLARAK ..................................................................1289

II. İŞLEVİ ....................................................................................1291

A- TEREKENİN GERÇEK DURUMUNU ÖĞRENME ......1291

B- SORUMLULUĞUNU SINIRLAMA ...............................1291

C- MİRASI RET VEYA KABUL SÜRELERİNİ UZATMA... 1292

D- ALACAKLILARIN HAKLARININ ETKİLENMESİ ....1292

III. ÖZELLİKLERİ (TMK m. 619) ...............................................1293

A- RESMÎ DEFTER TUTULMASINDA GÖREVLİ VE

YETKİLİ MAKAM ..........................................................1293

B- RESMÎ DEFTER TUTULMASININ İSTENME ŞEKLİ .1293

1- İsteyebilenler ...............................................................1293

a. Mirası Reddetmeye Hakkı Olan Yasal Mirasçı ....1293

b. Atanmış Mirasçı ....................................................1294

2- İsteyemeyenler ............................................................1294

a. Vasiyet Alacaklısı .................................................1294

b. Vasiyeti Yerine Getirme Görevlisi ........................1294

c. Mirasbırakanın Alacaklıları ..................................1294

d. Mirasçının Alacaklıları .........................................1295

e. Mirastan Yoksun Olanlar ......................................1295

f. Mirası Reddedenler ...............................................1295

90 İçindekiler

g. Mirasçılıktan Çıkarılanlar .....................................1295

h. Mirastan Feragat Edenler ......................................1295

3- İstemesine Gerek Olmayan (TMK m. 631 f. II) ..........1295

C- RESMÎ DEFTER TUTULMASINI İSTEME SÜRESİ

(TMK m. 619 f. II) ............................................................ 1295

1- Bir Ay İçinde İstenir ....................................................1296

2- Süre Hak Düşürücüdür ................................................1296

3- Önemli Sebepler Varsa Uzatılabilir

(Kıyasen TMK m. 615) ...............................................1296

a. Genel Olarak .........................................................1296

b. Önemli Sebepler Varsa .........................................1296

aa. Ret Süresini Uzatabilir ....................................1297

bb. Yeni Bir Süre Tanıyabilir ................................1297

c. Önemli Sebepler Yoksa ........................................1297

D- RESMÎ DEFTER TUTULMASINI İSTEME HAKKININ

DÜŞMESİ .........................................................................1297

E- RESMÎ DEFTER TUTULMASINDA UYGULANACAK

USUL ................................................................................1298

F- RESMÎ DEFTER TUTULMASININ ETKİSİ ..................1298

1- Diğer Mirasçılar Hakkında Etkili Olur ........................1298

2- Alacağın Varlığına Karine Oluşturur ..........................1298

G- RESMÎ DEFTER TUTULMASINDA GİDERLER .........1298

IV. USUL (TMK m. 620-623) .......................................................1298

A- DEFTERE GEÇİRME (TMK m. 620) ..............................1299

1- Hâkimin Görevlendirilecek Kâtibe Tutturulur ............1299

2- Bütün Aktif ve Pasifler Yazılır ....................................1299

3- Resmî Kayıtlardan veya Mirasbırakanın Belgelerinden

Anlaşılanlar Doğrudan Doğruya Deftere Geçirilir

(TMK m. 622) .............................................................1301

4- Ölüm Tarihindeki Değerler Esas Alınır ......................1302

5- Değer Kural Olarak Hakim Tarafından Belirlenir ......1302

B- İLÂN YOLUYLA ÇAĞRI (TMK m. 621) .......................1302

1- İlân Yoluyla Çağrının Muhatapları .............................1302

2- İlân Yoluyla Çağrının Konusu ....................................1302

3- İlân Yoluyla Çağrının Sayısı .......................................1303

4- İlân Yoluyla Çağrı Aralığı ...........................................1305

5- İlân Yoluyla Çağrı Sonucu Bildirim Süresi ................1305

İçindekiler 91

C- BİLGİ VERME YÜKÜMLÜLÜĞÜ .................................1305

1- Yükümlülüğün Kapsamı .............................................1306

a. Mirasçıların Bilgi Verme Yükümlülüğü

(TMK m. 620 f. III) ...............................................1306

b. Üçüncü Kişilerin Bilgi Verme Yükümlülüğü

(TMK m. 620 f. II) ................................................1306

2- Yükümlülüğü Yerine Getirmemenin Sonuçları

(TMK m. 620 f. II) ......................................................1306

D- DEFTER TUTMANIN SONA ERMESİ (TMK m. 623).. 1306

1- İnceleme Hakkı Vardır (TMK m. 623 f. I) ..................1307

2- Giderler Terekeden Ödenir (TMK m. 623 f. II) ..........1307

V. MİRASÇILARIN DURUMU (TMK m. 624-625) ..................1307

A- YÖNETİM (TMK m. 624) ................................................1307

B- ETKİSİ ..............................................................................1308

1- Mirasbırakanın Borçları İçin İcra Takibi Yapılamaz

(TMK m. 625 f. I) .......................................................1308

2- Zamanaşımı İşlemez (TMK m. 625 f. II).................... 1309

3- Acele Hâller Dışında Davalara Devam Edilemez

(TMK m. 625 f. III) .....................................................1309

4- Acele Hâller Dışında Yeni Dava Açılamaz

(TMK m. 625 f. III) .....................................................1309

VI. SONUÇLARI (TMK m. 626-630) ..........................................1309

A- BEYANA ÇAĞRI (TMK m. 626) ....................................1309

1- Defteri İnceleme Süresi Bitmiş Olmalıdır ...................1310

2- Her Mirasçı Beyanda Bulunmaya Çağrılmalıdır .........1310

3- Her Mirasçıya Bir Ay Süre Verilmelidir .....................1311

4- Koşullar Gerektirdiği Takdirde Ek Süre Verilebilir ....1311

B- BEYAN (TMK m. 627) .....................................................1311

1- Mirasçı Beyanda Bulunabilir (TMK m. 627 f. I) ........1312

a. Mirası Reddettiğini Beyan ....................................1312

b. Mirası Kayıtsız Şartsız Kabul Ettiğini Beyan .......1314

c. Mirası Deftere Göre Kabul Ettiğini Beyan ...........1314

d. Resmi Tasfiye İstediğini Beyan ............................ 1314

2- Mirasçı Beyanda Bulunmayabilir (TMK m. 627 f. II) ....1314

C- RESMÎ DEFTERE GÖRE KABULÜN SONUÇLARI

(TMK m. 628-630) ............................................................1314

1- Deftere Yazılanlardan Sorumluluk (TMK m. 628) .....1315

92 İçindekiler

2- Deftere Yazılmayanlardan Sorumluluk

(TMK m. 629) .............................................................1315

3- Kefalet Borçlarından Sorumluluk (TMK m. 630) .......1316

VII. MİRASIN DEVLETE GEÇMESİ (TMK m. 631) .................1316

VIII. KANUN YOLU ....................................................................1316

1- HUMK Uygulamasında Kanun Yolu ..........................1316

a. Temyiz ..................................................................1316

b. Karar Düzeltme .....................................................1316

2- HMK Uygulamasında Kanun Yolu .............................1316

a. İstinaf ....................................................................1317

b. Temyiz .................................................................. 1317

c. Karar Düzeltme .....................................................1317

& 71. RESMÎ TASFİYE (TMK m. 632-636) .......................................1319

I. RESMÎ TASFİYENİN ÖZELLİKLERİ ..................................1319

A- MİRAS AÇILDIĞINDA MİRASÇILARA VERİLEN BİR

SEÇENEKTİR ..................................................................1319

B- TEREKE AYRI VE BAĞIMSIZ NİTELİĞİNİ KORUR .1320

C- TEREKENİN TAMAMINI KAPSAR ..............................1321

D- TEREKENİN SEVK VE İDARESİ ANLAMINA

GELMEZ ...........................................................................1321

E- MİRASÇILARIN KENDİ MALVARLIKLARIYLA

SINIRSIZ SORUMLULUĞUNU SONLANDIRIR .........1321

F- ALACAKLILARA GÜVENCE SAĞLAR

(TMK m. 603 f. I) ..............................................................1321

1- Mirasbırakanın Alacaklıları (TMK m. 603 f. II) .........1321

2- Vasiyet Alacaklıları (TMK m. 603 f. I) ...................... 1322

3- Mirasçının Alacaklıları (TMK m. 617)....................... 1322

II. İSTEM ÜZERİNE RESMÎ TASFİYE (TMK m. 632-633)..... 1323

A- MİRASÇILARIN İSTEMİ İLE (TMK m. 632)................ 1323

1- Mirasçı Olanlar İsteyebilir (TMK m. 632 f. I) ............1323

a. Yasal Mirasçı İsteyebilir .......................................1324

b. Atanmış Mirasçı İsteyebilir ...................................1324

c. Mirastan Yoksun Olanlar İsteyemez .....................1324

d. Mirastan Tamamen Çıkarılanlar İsteyemez ..........1324

e. Mirastan Feragat Edenler İsteyemez .....................1324

f. Mirastan Reddetmiş Olanlar İsteyemez ................1324

İçindekiler 93

g. Yedek Mirasçı Kural Olarak İsteyemez ................1324

h. Art Mirasçı Kural Olarak İsteyemez .....................1325

2- Mirasçı Olmayanlar İsteyemez ....................................1325

a. Yüklemelerden Yararlanacaklar İsteyemez ..........1325

b. Vasiyet Alacaklıları İsteyemez ............................. 1325

c. Mirasçının Alacaklıları İsteyemez ........................ 1325

3- Mirasçılardan Biri Mirası Kabul Ederse İstenemez

(TMK m. 632 f. II) ......................................................1325

4- Mirasçılar Usulüne Uygun İstemde Bulunmalıdır ......1326

B- MİRASBIRAKANIN ALACAKLILARININ İSTEMİ İLE

(TMK m. 633) ...................................................................1326

III. KENDİLİĞİNDEN RESMÎ TASFİYE ...................................1327

A- EN YAKIN MİRASÇILARIN TAMAMI TARAFINDAN

REDDOLUNAN MİRAS (TMK m. 612 f. I) ...................1327

B- SONRA GELEN MİRASÇI YARARINA RETTE SONRA

GELEN MİRASÇILARIN MİRASI KABUL ETMEMESİ

(TMK m. 614 f. III) ...........................................................1330

C- MALVARLIĞI BORCUNA YETMEYEN MİRASÇININ

MİRASI REDDİNİN İPTALİNE KARAR VERİLMESİ

(TMK m. 617 f. II) ............................................................1330

D- MEVCUDU BORCUNA YETMEYEN TEREKENİN

TASFİYESİ (TMK m. 636) ..............................................1330

IV. RESMÎ TASFİYENİN YAPILMASI (TMK m. 634) .............1331

A- SULH HAKİMİ RESMÎ TASFİYE YAPABİLİR ............1331

B- TASFİYE MEMURU RESMÎ TASFİYE YAPABİLİR ...1332

C- RESMÎ TASFİYENİN BAŞLAMASI

(TMK m. 634 f. II) ............................................................1332

V. RESMÎ TASFİYE ŞEKİLLERİ ..............................................1333

A- OLAĞAN USUL İLE RESMÎ TASFİYE (TMK m. 632-635) 1333

1- Özel İhtiyari Artırma Usulü ........................................1334

2- Açık Artırma Usulü..................................................... 1334

3- Pazarlıkla Satış Usulü ................................................. 1335

B- İFLÂS USULÜ İLE RESMÎ TASFİYE

(İİK m. 180, 208 vd) ..........................................................1336

VI. RESMÎ TASFİYENİN TAMAMLANMASI ..........................1339

A- TAMAMLAYICI DEFTER DÜZENLENİR ....................1339

B- HÂKİM EKSİKLİKLERİ TAMAMLATTIRIR ...............1339

94 İçindekiler

C- TASFİYE MEMURU KALAN MAL VE ALACAKLARI

MİRASÇILARA DEVRE HAZIR HALE GETİRİR ........1339

VII. RESMÎ TASFİYE SONUCU SORUMLULUK ....................1339

A- MİRASÇILARIN SORUMLULUĞU

(TMK m. 632 f. III) ...........................................................1339

B- MİRASBIRAKANIN ALACAKLILARININ

SORUMLULUĞU ............................................................1340

VIII. RESMÎ TASFİYEDE USUL HÜKÜMLERİ .......................1340

A- GÖREVLİ MAHKEME ....................................................1340

B- YETKİLİ MAHKEME...................................................... 1340

C- TARAFLAR ......................................................................1341

D- SÜRE .................................................................................1341

E- KANUN YOLU ................................................................1343

& 72. MİRAS SEBEBİYLE İSTİHKAK (TMK m. 637-639) ............1345

I. GENEL OLARAK ..................................................................1345

II. KOŞULLARI (TMK m. 637) ..................................................1346

A- MİRASÇILIKTAKİ ÜSTÜN HAK İSPAT EDİLMELİDİR

(TMK m. 637 f. I) ..............................................................1346

B- MİRASÇILIK SIFATIYLA İLGİLİ UYUŞMAZLIK

ÇÖZÜLMELİDİR (TMK m. 637 f. II) .............................1347

C- GEREKLİ ÖNLEMLER ALINABİLİR

(TMK m. 637 f. III) ...........................................................1347

1- Davacının İstemi Bulunmalıdır ...................................1347

2- Her Türlü Önlem Alınabilir .........................................1347

a. Davalının Güvence Göstermesi ............................1348

b. Tapu Kütüğüne Şerh Verilmesi .............................1348

c. Diğer Önlemler .....................................................1348

III. HÜKÜMLERİ (TMK m. 638) .................................................1348

A- TEREKE VEYA TEREKEYE DAHİL MAL, DAVACIYA

ZİLYETLİĞE İLİŞKİN HÜKÜMLER UYARINCA

VERİLİR (TMK m. 638 f. I) .............................................1348

B- KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI SAVUNMASI İLERİ

SÜRÜLEMEZ (TMK m. 638 f. II) ...................................1349

IV. ZAMANAŞIMI (TMK m. 639) ...............................................1349

V. USUL HÜKÜMLERİ ..............................................................1349

A- GÖREVLİ MAHKEME (HMK m. 2 f. I) .........................1350

İçindekiler 95

B- YETKİLİ MAHKEME

(TMK m. 576 f. II, HMK m. 11 f. I/a) ..............................1350

C- DAVACI (TMK m. 637 f. I) .............................................1351

D- DAVALI (TMK m. 637 f. I) ............................................. 1351

E- HÜKÜM ............................................................................1351

F- KANUN YOLU ................................................................1352

& 73. ADİ İSTİHKAK DAVASI ..........................................................1355

I. GENEL OLARAK ..................................................................1355

II. USUL HÜKÜMLERİ ..............................................................1355

ONBİRİNCİ BÖLÜM

MİRASIN PAYLAŞILMASI

& 74. MİRAS ORTAKLIĞI (TMK m. 640) ........................................1359

I. GENEL OLARAK ..................................................................1359

A- MİRAS ORTAKLIĞININ TANIMI (TMK m. 640 f. I) ...1360

B- MİRAS ORTAKLIĞININ İŞLEVİ (TMK m. 640 f. II) ... 1360

1- Mirasçılar Terekeye Elbirliğiyle Sahip Olurlar ...........1360

2- Mirasçılar Kural Olarak Terekeye Ait Bütün Haklar

Üzerinde Birlikte Tasarruf Ederler ..............................1361

C- MİRAS ORTAKLIĞININ KAPSAMI

(TMK m. 640 f. II) ............................................................1361

II. MİRAS ORTAKLIĞININ ÖZELLİKLERİ ............................1362

A- KENDİLİĞİNDEN OLUŞUR ..........................................1362

B- MİRASÇILAR ARASINDA KURULUR ........................1363

C- GEÇİCİDİR .......................................................................1363

D- TEREKEDEKİ BÜTÜN HAK VE BORÇLARI

KAPSAR ...........................................................................1364

E- TÜZEL KİŞİLİĞİ YOKTUR ............................................1364

F- ELBİRLİĞİYLE TASARRUF EDİLEBİLİR ...................1365

III. MİRASÇILARIN SORUMLULUĞU (TMK m. 641) ............1366

& 75. TEREKEDE HAK SAHİPLİĞİ, TASARRUF VE YÖNETİM .....1369

I. GENEL OLARAK ..................................................................1369

II. TEREKEDE ELBİRLİĞİYLE HAK SAHİPLİĞİ ..................1369

III. TEREKEDE BİRLİKTE TASARRUF ...................................1370

96 İçindekiler

& 76. MİRAS ORTAKLIĞINA TEMSİLCİ ATANMASI

(TMK m. 640 f. III) ......................................................................1371

I. GENEL OLARAK ..................................................................1371

II. USUL HÜKÜMLERİ ..............................................................1373

A- GÖREVLİ MAHKEME ....................................................1373

B- YETKİLİ MAHKEME ......................................................1374

C- DAVACI ...........................................................................1374

1- Mirasçı Dava Açabilir .................................................1374

2- Yetki Belgesi İle Dava Açılabilir ................................1375

3- Hukuki Yararı Bulunan Dava Açabilir ........................1376

D- DAVALI ............................................................................1376

E- ADLİ TATİLDE İNCELENEBİLİR .................................1377

F- HÜKÜM TEMYİZ EDİLEBİLİR .....................................1378

G- KARAR DÜZELTME YOLU KAPALIDIR ....................1378

H- FERAGAT ........................................................................1378

& 77. MİRAS ORTAKLIĞINDA BİRLİKTE YAŞAYANLARIN

HAKKI (TMK m. 645) ...............................................................1379

I. GENEL OLARAK ..................................................................1379

II. BİRLİKTE YAŞAYANLARIN HAKKI ................................1379

A- HAKKIN SAHİPLERİ ......................................................1379

B- HAKKIN KONUSU ..........................................................1379

& 78. PAYLAŞMA .................................................................................1381

I. GENEL OLARAK ..................................................................1381

II. PAYLAŞMA KAVRAMI .......................................................1382

A- ANLAM OLARAK ...........................................................1382

1- Dar Anlamda Paylaşma ...............................................1382

2- Geniş Anlamda Paylaşma ............................................1382

B- KAPSAM OLARAK......................................................... 1382

1- Tam Paylaşma .............................................................1383

a. Bütün Malları Kapsar ............................................1383

b. Oybirliği Kuralı Uygulanır ....................................1383

c. Miras Ortaklığını Sona Erdirir ..............................1383

2- Kısmi Paylaşma ...........................................................1383

a. Şekli ......................................................................1383

aa. Anlaşma Yolu İle ............................................1384

İçindekiler 97

bb. Dava Yolu İle ..................................................1384

b. Özellikleri .............................................................1384

aa. Belirli Mallarda Yapılır ..................................1384

bb. Oybirliği Kuralı Uygulanır .............................1384

cc. Miras Ortaklığını Sona Erdirmez ....................1384

c. Türleri ...................................................................1384

aa. Mirasçılar Yönünden Kısmi Paylaşma

(Subjektif Kısmi Paylaşma) ............................1385

bb. Mallar Yönünden Kısmi Paylaşma ................. 1385

cc. Karma Kısmi Paylaşma (Obbjektif Kısmi

Paylaşma) ........................................................1385

C- ANLAŞMALI OLARAK ..................................................1385

1- Elden Paylaşma ...........................................................1385

a. Herhangi Bir Şekle Bağlı Değildir ........................1386

b. Tam Paylaşma Zorunlu Değildir ...........................1386

c. Oybirliği İlkesi Geçerlidir..................................... 1386

d. Payların Fiilen Alınması Paylaşma İçin Yeterlidir ...1386

2- Sözleşme İle Paylaşma ................................................1386

D- ZAMAN OLARAK ...........................................................1387

III. PAYLAŞMA İLKELERİ ........................................................1387

A- İRADE SERBESTLİĞİ İLKESİ .......................................1387

1- Mirasçının İrade Serbestliği (TMK m. 646, f. II) ........1387

a. Kural Olarak (TMK m. 646, f. I.) .........................1387

b. İstisna ....................................................................1388

2- Mirasbırakanın İrade Serbestliği (TMK m. 647, f. I) ..1389

a. Kural Olarak ..........................................................1389

b. İstisna ....................................................................1389

B- EŞİTLİK İLKESİ (TMK m. 649, f. I) ...............................1391

C- BİLGİ VERME İLKESİ (TMK m. 646, f. III, 649, f. II) ..1391

D- ALACAKLILARIN KORUNMASI İLKESİ

(PAYLAŞMAYA KAYYIMIN KATILMASI)

(TMK m. 648) ...................................................................1391

E- GÜVENCEYE BAĞLAMA İLKESİ

(TMK m. 649, f. III) ..........................................................1394

F- AYNEN PAYLAŞMA İLKESİ (TMK m. 651, 653, f. II) ....1394

G- AYNİ İKAME İLKESİ .....................................................1394

98 İçindekiler

IV. YARGISAL PAYLAŞMA/PAYLAŞMA DAVASI

(TMK m. 642) .........................................................................1394

A- GENEL OLARAK ............................................................ 1394

B- PAYLAŞMA DAVASINDA USUL HÜKÜMLERİ ........1395

1- GÖREVLİ MAHKEME (TMK m. 642 f. II).............. 1396

2- YETKİLİ MAHKEME

(TMK m. 576 f. II, HMK m. 11 f. I/a) ........................1396

3- DAVACI .....................................................................1396

4- DAVALI .....................................................................1397

& 79. ELBİRLİĞİ MÜLKİYETİNİN PAYLI MÜLKİYETE

DÖNÜŞTÜRÜLMESİ (TMK m. 644) ........................................1399

I. GENEL OLARAK .................................................................. 1399

II. MİRASÇILARIN ÇAĞRILMASI ..........................................1400

A- ÇAĞRI ŞEKLİ ..................................................................1400

B- İTİRAZ İLERİ SÜRÜLMEMİŞ OLMALIDIR ................1401

C- PAYLAŞMA DAVASI AÇILMAMIŞ OLMALIDIR ......1402

1- Dava Açılıp Açılmadığı Araştırılmalıdır .....................1402

2- Dava Açma İçin Süre İstenmişse Verilmelidir ............1403

3- Dava Açılmışsa Davanın Reddine Karar Verilmelidir ....1403

4- Üçüncü Kişinin Davası Engel Değildir .......................1404

5- Satışa Karar Verilmişse Davanın Reddine Karar

Verilmelidir .................................................................1404

II. USUL HÜKÜMLERİ ..............................................................1404

A- GÖREVLİ MAHKEME ....................................................1405

B- YETKİLİ MAHKEME...................................................... 1406

C- DAVACI ...........................................................................1406

1- Mirasçılardan Biri İsteyebilir ......................................1406

2- Alacaklı İcra Mahkemesinden Alınmış Yetki Belgesiyle

Dava Açabilir ..............................................................1407

3- Alacaklı İcra Müdürlüğünden Alınmış Yetki Belgesiyle

Dava Açamaz ..............................................................1408

4- Hukuki Yararı Olan Dava Açabilir .............................1409

5- Pay Sahibi Olmayan Dava Açamaz ............................1409

6- Tescil Davasındaki Yetki Belgesiyle Dava Açılamaz. 1409

7- Miras Payını Temellük Eden Kişi Dava Açamaz ........1409

8- Menfaat Çatışması Varsa Kayyım Atanır ...................1410

İçindekiler 99

D- DAVALI ............................................................................1410

1- Bütün Mirasçılara Husumet Yöneltilmelidir ...............1411

2- Mirasçılık Belgesi Dosya Arasında Bulunmalıdır .......1411

3- Mirasçılık Çekişmeli İse Bekletici Mesele

Yapılmalıdır ................................................................1412

4- Gerekiyorsa Kayyım Atanması Sağlanmalıdır ............1412

5- Kayyım Varsa Davaya Dahil Edilmelidir ...................1413

6- Ölen Mirasçı Varsa Mirasçıları Davaya Dahil

Edilmelidir ...................................................................1413

7- Usulüne Uygun Tebligat Yapılmalıdır........................ 1414

8- Tapu Sicil Müdürlüğüne Husumet Düşmez ................ 1414

9- Hazineye Husumet Düşmez ........................................ 1414

E- HÜKÜM FIKRASI ...........................................................1415

1- Duraksama Yaratmamalıdı.........................................r 1415

2- Herhangi Bir Belgeye Atıf Yapılmamalıdır................ 1416

a. Veraset İlamına Atıf Yapılamaz ...........................1416

b. Bilirkişi Raporuna Atıf Yapılamaz .......................1417

3- Kısa Karar Uygun Olmalıdır....................................... 1417

4- Pay ve Paydaşlar Gösterilmelidir ................................1418

F- KANUN YOLU ................................................................1418

1- HUMK Uygulamasında Kanun Yolu ..........................1419

a. Temyiz .....................................................................1419

b. Karar Düzeltme .....................................................1419

2- HMK Uygulamasında Kanun Yolu .............................1419

a. İstinaf ....................................................................1420

b. Temyiz ..................................................................1420

c. Karar Düzeltme .....................................................1420

G- YARGILAMA GİDERLERİ ............................................ 1420

H- İSTEK AŞILAMAZ.......................................................... 1422

& 80. MİRAS ORTAKLIĞININ BAŞKA BİR ORTAKLIĞA

ÇEVRİLMESİ .............................................................................1423

I. GENEL OLARAK ..................................................................1423

II. MİRAS ORTAKLIĞININ BAŞKA BİR ORTAKLIĞA

ÇEVRİLMESİ .........................................................................1423

100 İçindekiler

& 81. MİRAS ORTAKLIĞININ KENDİLİĞİNDEN SONA ERMESİ. 1425

I. GENEL OLARAK ..................................................................1425

II. KENDİLİĞİNDEN ERME HALLERİ ...................................1425

A- MİRASÇILARIN MİRASI REDDETMELERİ ................1425

B- MİRASÇILARIN MİRASTAN YOKSUN OLMALARI .1425

C- TEREKENİN BİR MİRASÇIDA TOPLANMASI ...........1425

& 82. PAYLARIN OLUŞTURULMASI VE BAZI MALLARIN

ÖZGÜLENMESİ VEYA SATILMASI (TMK m. 650-651) .....1427

I. GENEL OLARAK ..................................................................1427

II. PAYLARIN OLUŞTURULMASI (TMK m. 650) ..................1427

A- PAY OLUŞUMU MİRASÇI VEYA ORTAK KÖK

SAYISINCA GERÇEKLEŞTİRİLİR ...............................1428

B- PAY OLUŞUMU ANLAŞMA OLMAZSA SULH

MAHKEMESİNDEN İSTENEBİLİR .............................. 1428

C- PAYLARIN ÖZGÜLENMESİ .........................................1428

III. BAZI MALLARIN ÖZGÜLENMESİ VEYA SATILMASI

(TMK m. 651) .........................................................................1428

A- BÖLÜNEMEYEN TEREKE MALININ

ÖZGÜLENMESİ ..............................................................1429

B- MALIN BÖLÜNMESİ VEYA ÖZGÜLENMESİ

KONUSUNDA ANLAŞAMAZLIK ÇIKMASI ...............1429

1- Malın Satılması ...........................................................1429

2- Satışın Artırma Yoluyla Yapılması .............................1429

& 83. AİLE KONUTU VE EV EŞYASININ SAĞ KALAN EŞE

ÖZGÜLENMESİ (TMK. m. 652) ..............................................1431

I. GENEL OLARAK ..................................................................1431

II. KOŞULLARI ..........................................................................1432

A- OLUMLU KOŞULLAR ....................................................1432

1- Malik Eşin Ölüm ve Benzeri Durumu

Gerçekleşmelidir .........................................................1433

a. Malik Eşin Ölümü Gerçekleşebilir ........................1433

aa. Ölüm 1.1.2002 Öncesi İse ...............................1433

bb. Ölüm 1.1.2002 Sonrası İse ..............................1433

b. Malik Eş İçin Ölüm Karinesi Gerçekleşebilir .......1434

c. Malik Eş İçin Gaiplik Kararı Alınmış Olabilir .....1434

İçindekiler 101

aa. Gaiplik Kararı İle Eş Ölmüş Gibi Kabul Edilir

(TMK m. 35) ...................................................1434

bb. Gaiplik Kararı Evliliği Ortadan Kaldırmaz .....1435

cc. Gaiplik Kararı Alan Fesih Kararı Almayabilir ...1435

2- Sağ Eşin Miras Hakkı Bulunmalıdır ...........................1436

a. Mirasçılık Sıfatı Bulunmalıdır ..............................1436

b. Miras Hakkı Belirlenmelidir .................................1437

c. Miras Hakkının Miktarı Önemsizdir .....................1437

d. Miras Hakkı Yetmezse Bedel Eklenebilir............. 1437

e. Ayni Hakkın Değerinin Belirlenmesi.................... 1439

aa. Değerin Belirlenmesi Anı ............................... 1439

bb. Esasa Alınacak Değer..................................... 1439

cc. Değerin Belirlenme Şekli ................................1439

f. Değerin Karşılanması............................................ 1439

3- Konut veya Ev Eşyası Bulunmalıdır ...........................1439

a. Konut ve Ev Eşyası Ölene Ait Olmalıdır.............. 1440

b. Aile Konutu Niteliğinde Çekişme Bulunmamalıdır ....1441

aa. Tespit Davası Varsa Sonucu Beklenir ............1442

bb. Tespit Davası Yoksa Açılması İçin Mehil

Verilmelidir .....................................................1442

4- İstem Bulunmalıdır ......................................................1442

B- OLUMSUZ KOŞULLAR (TMK. m.652 f.III) .................1443

1- Ölen Eşin Meslek ve Sanatını Yürütecek Altsoyu

Bulunmamalıdır ...........................................................1443

2- Tarımsal Taşınmazlara İlişkin Miras Hukuku Hükümleri

Engellememeli İdi .......................................................1443

III. MİRAS HAKKINA BAĞLI HAKLAR ..................................1443

A- KURAL OLARAK (MÜLKİYET HAKKI TANINMASI)

(TMK. m.652 f. I) ..............................................................1444

B- İSTİSNA/HAKLI NEDEN VARSA (İNTİFA VEYA

OTURMA HAKKI TANINMASI) (TMK. m.652 f.II) .....1444

1- Haklı Sebepler Bulunmalıdır .......................................1444

2- İstem Bulunmalıdır ......................................................1445

a. Sağ Kalan Eşin İstemi ...........................................1445

b. Diğer Yasal Mirasçılarından Birinin İstemi ..........1445

3- İntifa Hakkı Tanınabilir ...............................................1445

4- Oturma Hakkı Tanınabilir ...........................................1446

102 İçindekiler

C- MİRAS HAKLARI BAKIMINDAN AYNİ HAK TALEP

EDİLEMEYECEK DURUMLAR (TMK. m.652 f.III) ....1446

1- Mirasbırakan Bir Meslek veya Sanat İcra Ediyor

Olmalıdır .....................................................................1446

2- Altsoyundan Biri Aynı Meslek ve Sanatı İcra

Etmelidir ......................................................................1446

3- Gerekli Olan Bölüm Bulunmalıdır ..............................1447

4- Tarımsal Taşınmazlara İlişkin Miras Hukuku Hükümleri

Saklı İdi .......................................................................1447

IV. USUL HÜKÜMLERİ ..............................................................1447

A- GÖREVLİ MAHKEME.................................................... 1448

B- YETKİLİ MAHKEME...................................................... 1451

C- DAVACI ........................................................................... 1452

1- Kural Olarak................................................................ 1452

2- Yasal Temsilci............................................................. 1452

D- DAVALI ............................................................................1452

& 84. ÖZELLİKLERİ OLAN EŞYA (TMK m. 653-668) ..................1453

I. BÜTÜNLÜK OLUŞTURAN EŞYA (TMK m. 653 f. I) ........1453

A- MİRASÇILARDAN BİRİ KARŞI ÇIKMIŞ

OLMALIDIR .................................................................... 1453

B- EŞYA BİR BÜTÜNLÜK OLUŞTURMALIDIR .............1453

II. AİLE BELGELERİ (TMK m. 653 f. II) ..................................1453

A- SATILAMAMASI ............................................................ 1453

B- MİRASÇILAR ARASINDA ANLAŞMAZLIK

ÇIKMASI ..........................................................................1454

1- Görevli Mahkeme Karar Vermelidir........................... 1454

2- Yerel Adet Göz Önünde Tutulur .................................1454

3- Yerel Adet Yoksa Kişisel Durumlar Göz Önünde

Tutulur .........................................................................1454

4- Mirasçılardan Birine Özgülenmesi.............................. 1454

a. Payına Mahsup Edilmek Suretiyle ........................1454

b. Payına Mahsup Edilmemek Suretiyle ...................1454

5- Satılmasına Karar Verilmesi .......................................1454

6- Özel Kanun Hükümleri Saklıdır ..................................1455

III. ÖZEL ANI DEĞERİ OLAN EŞYA (TMK m. 653 f. II) ........1455

A- SATILAMAMASI ............................................................1455

İçindekiler 103

B- MİRASÇILAR ARASINDA ANLAŞMAZLIK

ÇIKMASI ..........................................................................1455

1- Görevli Mahkeme Karar Vermelidir ...........................1455

2- Yerel Adet Göz Önünde Tutulur .................................1455

3- Yerel Adet Yoksa Kişisel Durumlar Göz Önünde

Tutulur .........................................................................1455

4- Mirasçılardan Birine Özgülenmesi ..............................1456

a. Payına Mahsup Edilmek Suretiyle ........................1456

b. Payına Mahsup Edilmemek Suretiyle ...................1456

5- Satılmasına Karar Verilmesi ....................................... 1457

6- Özel Kanun Hükümleri Saklıdır ..................................1457

IV. MİRASBIRAKANIN MİRASÇILARDAKİ ALACAKLARI

(TMK m. 654) .........................................................................1457

A- MİRASBIRAKANIN GEÇERLİ BİR ALACAĞI

BULUNMALIDIR ............................................................1457

B- MİRASÇININ BORCU OLMALIDIR .............................1457

1- Borç Muaccel Değilse .................................................1457

2- Borç Miras Payından Az İse ........................................1458

3- Borç Miras Payından Çok İse ......................................1458

C- FARKLI SÖZLEŞME YAPILABİLİR .............................1458

V. REHNEDİLMİŞ TEREKE MALLARI (TMK m. 655) ..........1458

A- MİRASBIRAKANIN BORÇLARI İÇİN REHNEDİLMİŞ

BİR TEREKE MALI BULUNMALIDIR .........................1458

B- KENDİSİNE REHNEDİLMİŞ BİR TEREKE MALI

DÜŞEN MİRASÇI O MALIN GÜVENCE ALTINA

ALDIĞI BORCU ÜSTLENMİŞ OLUR ...........................1458

VI. TAŞINMAZLAR (TMK m. 656-658) .....................................1458

A- TAŞINMAZLARIN BÖLÜNMESİ (TMK m. 656) .........1459

B- TAŞINMAZLARIN ÖZGÜLENMESİ (TMK m. 657-658) ..1459

1- Özgülenmeye Esas Olan Değer (TMK m. 657) ..........1459

a. Özgüleme Değeri ..................................................1459

b. Özgüleme Ölçüsü ..................................................1459

aa. Tarımsal Taşınmazlarda Ölçü .........................1459

bb. Diğer Taşınmazlarda Ölçü .............................. 1459

2- Değerin Belirlenmesi (TMK m. 658) ..........................1460

a. Mirasçılar Tarafından Belirlenmesi ......................1460

b. Sulh Hâkimi Tarafından Belirlenmesi ..................1460

104 İçindekiler

c. Mirasbırakan Tarafından Belirlenmesi .................1460

& 85. PAYLAŞMANIN ERTELENMESİ........................................... 1461

I. GENEL OLARAK ..................................................................1461

II. KANUN GEREĞİNCE PAYLAŞMANIN ERTELENMESİ

(TMK m. 643 f. I) ....................................................................1461

A- CENİN NEDENİYLE PAYLAŞMANIN ERTELENMESİ

(TMK m. 643 f. I) ..............................................................1461

1- Koşulları ......................................................................1462

a. Cenin Mirasın Açıldığı Tarihte Var Olmalıdır ......1462

b. Cenin, Yasal Mirasçı ya da Atanmış Mirasçı

Olmalıdır............................................................... 1462

2- Sonuçları .....................................................................1462

B- MUHTAÇ ANANIN GEÇİM GİDERLERİNİN

KARŞILANMASI (TMK m. 643 f. II) .............................1462

1- Koşulları ......................................................................1463

2- Talep ............................................................................1463

a. Davacı ...................................................................1463

b. Davalı ....................................................................1463

c. Görevli Mahkeme (TMK m. 642) .........................1463

d. Yetkili Mahkeme (HMK m. 11 f. I/b) ...................1463

3- Sorumluluk .................................................................1464

III. İSTEK GEREĞİNCE PAYLAŞMANIN ERTELENMESİ.... 1464

A- MİRASÇILARIN İSTEĞİ ÜZERİNE PAYLAŞMANIN

ERTELENMESİ ................................................................1464

1- Fiili Uygulama İle Paylaşmanın Ertelenmesi ..............1465

2- Yargısal İstek İle Paylaşmanın Ertelenmesi

(TMK m. 642 f. III) .....................................................1465

B- MİRASBIRAKANIN İSTEĞİ ÜZERİNE PAYLAŞMANIN

ERTELENMESİ (TMK m. 647) .......................................1465

& 86. MİRASTA DENKLEŞTİRME (TMK m. 669-675) ..................1467

I. GENEL OLARAK ..................................................................1467

II. KOŞULLARI (TMK m. 669 f. I) ............................................1468

A- SAĞLARARASI KAZANDIRMA BULUNMALIDIR ...1469

B- KAZANDIRMA KARŞILIKSIZ OLMALIDIR ...............1470

İçindekiler 105

C- KAZANDIRMA YASAL MİRASÇILARA YAPILMIŞ

OLMALIDIR ....................................................................1471

D- KAZANDIRMA MİRAS PAYLARINA MAHSUBEN

YAPILMIŞ OLMALIDIR .................................................1471

1- Altsoyun Denkleştirme Yükümlüğü

(TMK m. 669 f. II) ......................................................1472

a. Çeyiz Verme .........................................................1476

b. Kuruluş Sermayesi Verme ....................................1477

c. Malvarlığını Devretme ..........................................1478

d. Borçtan Kurtarma ..................................................1478

e. Diğer Benzeri Kazandırma ....................................1479

2- Altsoy Dışındaki Yasal Mirasçıların Denkleştirme

Yükümlüğü ..................................................................1479

III. MİRASÇILIK SIFATININ KAYBI HÂLİNDE GERİ VERME

YÜKÜMLÜLÜĞÜ (TMK m. 670) .........................................1480

A- MİRASÇILIK SIFATINI KAYBEDEN MİRASÇIYA AİT

GERİ VERME YÜKÜMLÜLÜĞÜ ..................................1480

B- GERİ VERME YÜKÜMLÜLÜĞÜ MİRAS PAYLARINDA

MEYDANA GELEN ARTIŞ ORANINDA GEÇER........ 1480

IV. DENKLEŞTİRME ŞEKLİ (TMK m. 671-673) ...................... 1480

A- GERİ VERME VEYA MAHSUP (TMK m. 671) ............1480

1- Geri Vermekle Yükümlü Olan Mirasçının Tercih

Hakkı ...........................................................................1480

a. Dilerse Aldığını Aynen Geri Verir ........................1480

b. Dilerse Değerini Miras Payına Mahsup Ettirir ......1481

aa. Aldığı Şeyin Değeri Miras Payından Fazla

İse ...................................................................1481

bb. Aldığı Şeyin Değeri Miras Payından Az İse ...1481

2- Saklı Olan Hükümler ...................................................1482

a- Mirasbırakanın Bu Kurala Aykırı Tasarrufları ..... 1482

b- Mirasçıların Tenkise İlişkin Hakları .....................1482

B- MİRAS PAYINI AŞAN KAZANDIRMALAR

(TMK m. 672) ...................................................................1482

1- Denkleştirmeye Tâbi Olmayan Kazandırmalar ...........1482

2- Diğer Mirasçıların Tenkise İlişkin Hakları .................1482

C- DENKLEŞTİRME DEĞERİ (TMK m. 673) ....................1482

1- Denkleştirme Değeri ...................................................1483

106 İçindekiler

2- Sebepsiz Zenginleşme Hükümleri Uygulanacak

Haller ...........................................................................1484

V. EĞİTİM VE ÖĞRENİM GİDERLERİ (TMK m. 674) ...........1484

A- GERİ VERME YÜKÜMLÜLÜĞÜNÜN KONUSU ........1484

B- GERİ VERME YÜKÜMLÜLÜĞÜNÜN İLGİLİSİ .........1485

C- GERİ VERME YÜKÜMLÜLÜĞÜNÜN SINIRI .............1485

D- GERİ VERME YÜKÜMLÜLÜĞÜ KAPSAMINDA

TAZMİNAT İSTEME HAKKI .........................................1485

1- Engelliliği Bulunan Çocuklar ......................................1485

2- Eğitim Ve Öğrenimini Tamamlamamış Olan

Çocuklar ......................................................................1485

VI. HEDİYELER VE EVLENME GİDERLERİ (TMK m. 675) ..1486

A- OLAĞAN HEDİYELER ...................................................1486

B- GELENEĞE UYGUN GİDERLER ..................................1486

C- ÇEYİZ GİDERLERİ .........................................................1486

VII. USUL HÜKÜMLERİ ............................................................1486

A- GÖREVLİ MAHKEME ....................................................1486

B- YETKİLİ MAHKEME...................................................... 1487

C- DAVACI ........................................................................... 1487

D- DAVALI............................................................................ 1488

E- SÜRE .................................................................................1488

F- KADEMELİ İSTEK ..........................................................1489

G- ZAMANAŞIMI .................................................................1490

& 87. PAYLAŞMA SÖZLEŞMESİ (TMK m. 676) ............................1491

I. GENEL OLARAK ..................................................................1491

II. PAYLAŞMA SÖZLEŞMESİNİN KAPSAMI ........................1492

A- TEREKE MALLARININ TAMAMINI KAPSAMASI

GEREKMEZ .....................................................................1492

1- Tam Paylaşma Yapılabilir (TMK m. 676 f. II) ...........1492

2- Kısmi Paylaşma Yapılabilir (TMK m. 676 f. II) .........1493

B- KAPSAM DIŞINA ÇIKILARAK KARAR VERİLEMEZ .1493

C- PAYLAŞMA KONUSU MİRASBIRAKANA AİT

OLMALIDIR ....................................................................1494

D- PAYLAŞMADA EŞİTLİK ZORUNLU DEĞİLDİR .......1495

E- SÖZLEŞME PAYLAŞMAYA YÖNELİK OLMALIDIR .. 1495

III. PAYLAŞMA SÖZLEŞMESİNİN ŞEKLİ ...............................1495

İçindekiler 107

A- YAZILI ŞEKİLDE YAPILMASI YETERLİDİR .............1495

1- Adi Yazılı Şekil Yeterlidir ..........................................1496

2- Tapu Sicil Memuru Önünde de Yapılabilir .................1496

3- Paylı Mülkiyet Oluşmuşsa Resmi Şekilde Yapılabilir .. 1496

B- BÜTÜN MİRASÇILAR TARAFINDAN

İMZALANMALIDIR .......................................................1498

1- Paylaşmaya Katılanların Tamamı İmzalamalıdır ........1498

2- İmza Duraksamasında Bilirkişi İncelemesi Yapılmalıdır ..1498

3- Parmak İzi Onaylanmış Olmalıdır ...............................1499

4- Mühür Onaylanmış Olmalıdır .....................................1500

5- El İle Yapılmış İşaret Onaylanmış Olmalıdır.............. 1501

6- Paylaşmaya İcazet Verilebilir ......................................1501

IV. PAYLAŞMA SÖZLEŞMESİNİN TARAFLARI ...................1501

A- BÜTÜN MİRASÇILAR KATILMALIDIR...................... 1502

1- Mirasçılık Belgesi İstenilmelidir................................. 1502

2- Mirasçılık Belgesi İncelenmelidir ...............................1502

3- Mirasçılık Belgesindeki Yanlışlık Hak Kaybına Sebep

Olamaz ........................................................................1503

B- VESAYET ALTINDAKİNİN KATILIMI ........................1503

C- VELAYET ALTINDAKİNİN KATILIMI .......................1504

D- VEKİL ARACILIĞI İLE KATILIM ................................1505

V. PAYLAŞMA SÖZLEŞMESİNİN UYGULANABİLİRLİĞİ .1505

A- YERİNE GETİRİLEBİLİRLİĞİ ARAŞTIRILMALIDIR 1505

B- BÖLÜNEMEZ TAŞINMAZLAR PAYLI TESCİL

EDİLMELİDİR .................................................................1507

C- UYGULANAMAZ OLDUĞU BELİRLENMİŞSE

GEÇERSİZDİR .................................................................1508

D- KİME NE VERİLDİĞİ BELLİ OLMALIDIR ..................1509

VI. USUL HÜKÜMLERİ ..............................................................1509

A- GÖREVLİ MAHKEME ....................................................1509

B- DAVACI ...........................................................................1510

1- Mirasçılar İsteyebilir ...................................................1510

2- Dava Dilekçesinde Noksanlık İlk İtiraz Sebebidir ......1511

3- Dava Açmayan Yararına Hüküm Kurulamaz .............1511

C- DAVALI ............................................................................1511

1- Bütün Mirasçılara Husumet Yöneltilir ........................1511

2- Ölenler Varsa Husumet Mirasçılarına Yöneltilmelidir.... 1512

108 İçindekiler

3- Ölüye Karşı Dava Açılamaz ........................................1512

4- Tapu Sicil Müdürlüğüne Husumet Düşmez ................1513

D- KABUL .............................................................................1513

E- HÜKÜM FIKRASI ...........................................................1514

F- YARGILAMA GİDERLERİ ............................................1515

G- ZAMANAŞIMI .................................................................1515

H- YARGILAMANIN İADESİ .............................................1516

& 88. MİRAS PAYININ DEVRİ SÖZLEŞMESİ

(TMK m. 677-678) .......................................................................1517

I. GENEL OLARAK ..................................................................1517

II. MİRAS PAYINI DEVREDEBİLECEK OLANLAR .............1518

A- MİRASÇI SIFATINA SAHİP OLANLAR

DEVREDEBİLİR ..............................................................1518

1- Yasal Mirasçılar Devredebilir (TMK m. 495-501) .....1519

a. Diğer Mirasçıya Devredebilir ...............................1519

aa. Miras Payının Tamamını Devretmişse ............1519

bb. Miras Payının Kısmen Devretmişse ................1520

b. Mirasçı Olmayan Kişiye Devredebilir ..................1521

2- Atanmış Mirasçılar Devredebilir (TMK m. 516 f. I) ..1522

3- Artmirasçılar Devredebilir ..........................................1522

4- Önmirasçılar Devredebilir ...........................................1522

B- VASİYET ALACAKLISI ALACAĞINI TBK HÜKÜMLERİNE

GÖRE DEVREDEBİLİR (TBK m. 183) ...................................1522

III. AÇILMIŞ MİRAS PAYININ DEVRİ SÖZLEŞMESİ

(TMK m. 677) .........................................................................1523

A- AÇILMIŞ MİRAS PAYININ MİRASÇILAR ARASINDA

DEVRİ SÖZLEŞMESİ (TMK m. 677 f. I) .......................1523

B- AÇILMIŞ MİRAS PAYININ ÜÇÜNCÜ KİŞİYE DEVRİ

SÖZLEŞMESİ (TMK m. 677 f. II) ...................................1529

IV. AÇILMAMIŞ MİRAS PAYININ DEVRİ SÖZLEŞMESİ

(TMK m. 678) .........................................................................1530

A- AÇILMAMIŞ MİRAS PAYININ DEVRİ

SÖZLEŞMESİNİN ŞEKLİ ...............................................1530

B- AÇILMAMIŞ MİRAS PAYININ DEVRİ

SÖZLEŞMESİNİN KONUSU ..........................................1532

V. MİRAS PAYININ DEVRİ SÖZLEŞMESİNİN İPTALİ ........1534

İçindekiler 109

VI. USUL HÜKÜMLERİ ..............................................................1540

A- GÖREVLİ MAHKEME ....................................................1540

B- HARÇ ................................................................................1541

C- ZAMANAŞIMI .................................................................1541

& 89. MİRASÇILARIN BİRBİRİNE KARŞI SORUMLULUĞU

(TMK m. 679-680) .......................................................................1543

I. GARANTİ BORCU (TMK m. 679) ........................................1543

A- MİRASÇILARIN PAYLARINA DÜŞEN MALLAR İÇİN

BİRBİRLERİNE KARŞI SORUMLULUĞU ...................1543

B- MİRASÇILARIN PAYLAŞILAN TEREKE ALACAKLARI

KONUSUNDA SORUMLULUĞU ..................................1543

C- GARANTİYE VE KEFALETE DAYANAN DAVADA

ZAMANAŞIMI .................................................................1543

II. PAYLAŞMA SÖZLEŞMESİNİN GEÇERSİZLİĞİ

(TMK m. 680) .........................................................................1544

A- İPTAL İSTENEBİLECEK DURUMLAR ........................1544

1- İrade Sakatlığının Bulunması ......................................1544

2- Gabin Bulunması .........................................................1545

3- Taşınmazların Üçüncü Kişiye Satılması .....................1545

4- Kabulün Bulunması .....................................................1545

5- Sözleşmeye Katılanın Ayırt Etme Gücüne Sahip

Olmaması ....................................................................1545

6- Ölümden Önce Paylaşma Sözleşmesi Yapılması ........1546

7- Paylaşma Sözleşmesindeki İmzanın Katılana Ait

Olmaması ....................................................................1546

8- Paylaşma Sözleşmesine Bütün Mirasçıların

Katılmaması ................................................................1547

B- İPTAL İSTENEMEYECEK DURUMLAR ......................1547

1- Terekede Bulunmayan Malların Sözleşmede Yer

Alması .........................................................................1547

2- Mirasçı Olmayan Kişilerin Sözleşmede Yer Alması ..1547

3- Kadastro Tespitinin Üzerinden On Yıl Geçmiş

Olması .........................................................................1548

4- Şeklen Geçersiz Paylaşma Sözleşmesine Geçerlilik

Tanımış Olması ...........................................................1548

5- Kendi Edimini Yerine Getirmemiş Olmak ..................1548

110 İçindekiler

6- İçeriğinden Anlaşılan Tanımlama Varken Bilgilerin

Eksik Yazılmış Olması ................................................1549

a. Parsel Numarasının Yazılmaması .........................1550

b. Köy Adının Yazılmaması ......................................1550

C- SÖZLEŞMEDEN DÖNÜLME SAYILAN

DURUMLAR ....................................................................1550

1- Paylı Mülkiyete Geçilmiş Olmak ................................1550

2- Elbirliği Mülkiyeti Şeklinde İntikal Yapmış Olmak ... 1551

3- Yeni Bir Sözleşme Yapmak ........................................1552

D- USUL HÜKÜMLERİ ........................................................1552

1- Görevli Mahkeme ........................................................1552

2- Yetkili Mahkeme (HMK m. 11 f. I/a)......................... 1552

3- Taraflar ........................................................................1553

4- Harç .............................................................................1553

5- Yargılama Gideri .........................................................1553

& 90. MİRASÇILARIN ÜÇÜNCÜ KİŞİLERE KARŞI

SORUMLULUĞU (TMK m. 681-682) .......................................1555

I. MÜTESELSİL SORUMLULUK (TMK m. 681) ...................1555

A- TEREKE BORÇLARI KURAL OLARAK

PAYLAŞIMDAN ÖNCE ÖDENMELİDİR .....................1555

B- TEREKE BORÇLARI PAYLAŞIMDAN ÖNCE

ÖDENMEMİŞSE SORUMLULUK .................................1555

1- Tereke Borçlarına İlişkin Anlaşma Varsa ...................1555

a. Tereke Borçlarının Bölünmesi ..............................1556

b. Tereke Borçlarının Nakli ......................................1556

2- Tereke Borçlarına İlişkin Anlaşma Yoksa ..................1556

C- TEREKE BORÇLARINDAN MÜTESELSİL

SORUMLULUĞUN SONA ERMESİ ..............................1556

1- Alacaklının Rıza Göstermesi .......................................1556

2- Hak Düşürücü Sürenin Dolması ..................................1556

II. MİRASÇILARA RÜCU (TMK m. 682) .................................1557

A- RÜCU HAKKININ KONUSU .........................................1557

1- Yükletilmemiş Olan Bir Tereke Borcunun

Ödenmesi..................................................................... 1557

2- Yükletilmiş Tereke Borcunun Miktarından Fazlasının

Ödenmesi .....................................................................1557

İçindekiler 111

B- RÜCU HAKKININ KULLANILMASI 1557

1- Önce Borcu Üstlenmiş Bulunan Mirasçıya Karşı

Kullanılır .....................................................................1557

2- Diğer Hâllerde Rücu Hakkının Kullanılması ..............1557

ONİKİNCİ BÖLÜM

MİRAS HUKUKUNDA YABANCILIK UNSURU

& 91. MİLLETLERARASI ÖZEL HUKUK HÜKÜMLERİ ............1559

I. GENEL OLARAK ..................................................................1559

II. GENEL HÜKÜMLER ............................................................1559

A- YABANCI HUKUKUN UYGULANMASI .....................1560

B- DEĞİŞKEN İHTİLÂFLAR ..............................................1560

C- VATANDAŞLIK ESASINA GÖRE YETKİLİ HUKUK 1560

Ç- KAMU DÜZENİNE AYKIRILIK ....................................1561

D- TÜRK HUKUKUNUN DOĞRUDAN UYGULANAN

KURALLARI ....................................................................1561

E- HUKUKÎ İŞLEMLERDE ŞEKİL .....................................1561

F- ZAMANAŞIMI .................................................................1561

III. KANUNLAR İHTİLÂFI KURALLARI .................................1561

A- EHLİYET ..........................................................................1561

B- VESAYET, KISITLILIK VE KAYYIMLIK ....................1562

C- GAİPLİK VEYA ÖLMÜŞ SAYILMA .............................1567

Ç- MİRAS ..............................................................................1568

1- Mirasın Tabi Olduğu Hukuk (5718 SK m. 20 f. I) ......1568

2- Mirasın Açılması Sebepleri, İktisabı ve Taksimi

(5718 SK m. 20 f. II) ...................................................1568

3- Türkiye'de Bulunan Mirasçısız Tereke

(5718 SK m. 20 f. III) ..................................................1568

5- Ölüme Bağlı Tasarruf Ehliyeti (5718 SK m. 20 f. V) .1571

D- AYNÎ HAKLAR ...............................................................1571

E- TAŞINMAZLARA İLİŞKİN SÖZLEŞMELER ...............1571

F- SEBEPSİZ ZENGİNLEŞME ............................................1571

& 92. MİLLETLERARASI USUL HUKUKU ....................................1573

I. GENEL OLARAK ..................................................................1573

112 İçindekiler

II. TÜRK MAHKEMELERİNİN MİLLETLERARASI

YETKİSİ ..................................................................................1573

A- MİLLETLERARASI YETKİ ............................................1573

B- TÜRKLERİN KİŞİ HÂLLERİNE İLİŞKİN DAVALAR.... 1573

C- YABANCILARIN KİŞİ HÂLLERİNE İLİŞKİN BAZI

DAVALAR .......................................................................1574

Ç- TEMİNAT .........................................................................1574

III. YABANCI MAHKEME KARARLARININ TENFİZİ VE

TANINMASI ...........................................................................1575

A- TENFİZ KARARI .............................................................1575

B- GÖREV VE YETKİ ..........................................................1584

1- Görevli Mahkeme ........................................................1585

2- Yetkili Mahkeme .........................................................1589

C- TENFİZ İSTEMİ ...............................................................1589

Ç- DİLEKÇEYE EKLENECEK BELGELER....................... 1589

D- TENFİZ ŞARTLARI .........................................................1589

E- TEBLİĞ VE İTİRAZ ........................................................1592

F- KARAR .............................................................................1593

G- YERİNE GETİRME VE KANUN YOLU ........................1593

Ğ- TANIMA ...........................................................................1593

H- KESİN HÜKÜM VE KESİN DELİL ETKİSİ ..................1602

EK 1 TÜRK MEDENİ KANUNUNUN VELAYET, VESAYET VE

MİRAS HÜKÜMLERİNİN UYGULANMASINA DAİR 24

TEMMUZ 1965 TARİHLİ TÜZÜK ..........................................1603

BİRİNCİ KISIM Tüzüğün kapsamı ...............................................1603

İKİNCİ KISIM Velayet .................................................................1604

I – Ana ve baba vazifelerini yapmadıkları veya yapamadıkları

takdirde alınacak tedbirler ...........................................1604

II –Velayetin nez'i halinde haber verme ...........................1604

III –Evliliği sona eren ana ve babanın çocuğun mallarını

hakime bildirme yükümlülüğü ....................................1604

IV – Velayetin sona ermesi halinde yapılacak işlem .........1605

ÜÇÜNCÜ KISIM Vesayet ............................................................1605

BİRİNCİ BÖLÜM Haber verme yükümlülüğü .......................1605

I – Ölüm halinde (Nüfus memuru tarafından) ..................1605

İçindekiler 113

II –Akıl hastalığı veya akıl zayıflığı sebebiyle hacri

gerektiren hallerde .......................................................1605

III – Boşanma kararının çocukların durumu hakkında

tamamlanması veya değiştirilmesi halinde ..................1606

IV – Hükümlülük halinde ..................................................1606

V –Nesebi sahih olmıyan bir çocuğun doğumu halinde ...1606

İKİNCİ BÖLÜM Vasi tayini ...................................................1606

I – Deftere kayıt ................................................................1606

II – 6972 sayılı kanunun uygulanması halinde ..................1607

1 – Vasi tayin edilecek kimseler .................................1607

2 – Hakimin nezareti ...................................................1607

III - Diğer kanunlardaki tedbirler ......................................1607

IV – Vasiliğe istekli olanların önceden tesbiti .................. 1608

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Vesayetin idaresi ....................................1608

II –Vesayet altındaki kimsenin mevcudunun ve gelirinin

ihtiyaçlarına yetip yetmediğinin tesbiti .......................1609

III – Mallar hakkında yapılacak işler ................................1609

1 – Genel olarak ..........................................................1609

2 – Açık artırma ile satış .............................................1609

a) Genel olarak.................................................... 1609

b) Açık artırmada usul .........................................1610

IV – Hesap verme yükümlülüğü .......................................1611

1 – Raporun düzenlenmesi ve tevdii ...........................1611

2 – Raporun mahkemece tetkik ve tasdikı ..................1611

3 – Rapor verme yükümlülüğünden muafiyet............. 1611

V –Vasilik ücreti ...............................................................1612

VI – Vasinin tasarrufları aleyhine itiraz ............................1612

VII – Bankadaki para, hisse senedi ve tahvillerin iadesi ...1612

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM Vesayetin sona ermesi ......................1613

I – Malların teslimi ...........................................................1613

II –Vesayetin sonunda rapor verme ..................................1613

DÖRDÜNCÜ KISIM Miras ..........................................................1614

BİRİNCİ BÖLÜM İhtiyati tedbirler........................................ 1614

I – Genel olarak ................................................................1614

II –Terekenin mühürlenmesi ve defterin tutulması ...........1614

1 – Kapsamı ................................................................1614

2 – İhtiyar meclislerinin görevlendirilebileceği haller 1615

114 İçindekiler

3 – Süre .......................................................................1615

III – Terekenin resmen idaresi ...........................................1615

1 – Resmen idareyi gerektiren haller ..........................1615

2 – Sona erme ..............................................................1615

IV – Vasiyetnamenin açılması ..........................................1616

1 – Vasiyetnamenin hakime verilmesi ........................1616

2 – Vasiyetnamenin açılmasında usul .........................1616

3 – Vasiyetname örneğinin tebliği ..............................1617

4 – Mirascılık belgesi ..................................................1617

5 – Şifahi vasiyet .........................................................1617

İKİNCİ BÖLÜM Mirasın reddi ...............................................1618

I – Reddin şekli .................................................................1618

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Defter tutma ............................................1618

I – Defter tutma isteği .......................................................1618

II –Defterin muhteviyatı ...................................................1618

III – İlan yolu ile tebligat ...................................................1619

1 – İlanın muhteviyatı ve yeri .....................................1619

2 – İlanın şekli: ............................................................1619

IV – Belgelerin saklanması ...............................................1620

V –Kaydın sona ermesi ve defterin işlenmesi ...................1620

VI – Defter tutma sırasındaki idari tasarruflar ..................1620

VII – Dosya açma ve katibin görevlendirilmesi: ...............1620

VIII – Defter tutma masrafları........................................... 1620

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM Resmi tasfiye ....................................1621

I - Resmi tasfiye isteği ..................................................... 1621

II –Resmi tasfiyeyi yapacak olanlar ..................................1621

III – Tasfiye memurunun görev ve yetkileri ......................1621

IV – Malların paraya çevrilmesi: .......................................1621

1 – Genel olarak .......................................................... 1621

2 – Menkullerin paraya çevrilmesi ..............................1621

3 – Gayrimenkullerin paraya çevrilmesi .....................1622

V –Resmi tasfiyenin sona ermesi ......................................1622

1 – Defter düzenlenmesi .............................................1622

2 – Tasfiye sonunda tereke.......................................... 1623

VI – İflas usulü ile tasfiye .................................................1623

VII – Tasfiye memurunun ücreti .......................................1623

İçindekiler 115

BEŞİNCİ BÖLÜM Terekenin paylaştırılmasından önce

yapılacak işlem ..................................................................1623

I – Miras şirketine mümessil tayini isteği .........................1623

II –Defter düzenlenmesi ve malların teslimi .....................1623

III – Deftere itiraz: .............................................................1623

IV – Mümessilin hesap vermesi ........................................1624

ALTINCI BÖLÜM Paylaştırma ..............................................1624

I – Paylaştırma davası .......................................................1624

II –Payların teşkili .............................................................1624

III – Malların satılması ......................................................1624

IV – Aile için yapılan fedakarlığa karşı tazminat isteği.... 1624

BEŞİNCİ KISIM Çeşitli hükümler ................................................1625

I – Yönetmelikle düzenlenecek hususlar ..........................1625

II –Yürürlükten kaldırılan hükümler .................................1625

III – Yürürlük tarihi ...........................................................1625

IV – Yürütme ....................................................................1625

EK 2 TÜRK MEDENİ KANUNUNUN VELAYET, VESAYET VE

MİRAS HÜKÜMLERİNİN UYGULANMASINA İLİŞKİN 21

TEMMUZ 2003 TARİHLİ TÜZÜK ..........................................1627

BİRİNCİ KISIM Amaç ve Kapsam ...............................................1627

İKİNCİ KISIM Velayet .................................................................1627

BİRİNCİ BÖLÜM Velayete İlişkin Hükümler .......................1627

İKİNCİ BÖLÜM Çocuğun ve Mallarının Korunması .............1627

ÜÇÜNCÜ KISIM Vesayet ............................................................1629

BİRİNCİ BÖLÜM Vesayet ve Denetim Makamları ile Vasi

Atanması ............................................................................1629

İKİNCİ BÖLÜM Koruma Amacıyla Özgürlüğün Kısıtlanması ....1631

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Vasinin Görevleri ...................................1631

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM Vasilik Görevinin Sona Ermesi ........1636

DÖRDÜNCÜ KISIM Miras ..........................................................1637

BİRİNCİ BÖLÜM Koruma Önlemleri ....................................1637

İKİNCİ BÖLÜM Mirasın Reddi .............................................1640

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Resmi Tasfiye .........................................1643

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM Miras Ortaklığı .................................1646

BEŞİNCİ KISIM Çeşitli Hükümler ...............................................1647

116 İçindekiler

TÜRK MEDENÎ KANUNUNUN VELÂYET, VESAYET VE MİRAS

HÜKÜMLERİNİN UYGULANMASINA İLİŞKİN TÜZÜK

KAPSAMINDA TUTULACAK DEFTERLER, ÖZEL KÜTÜK,

DOSYALAR, TUTANAKLAR VE DİĞER EVRAKIN

DÜZENLENMESİNE DAİR YÖNETMELİK ......................... 1649

BİRİNCİ KISIM Amaç ve Kapsam ...............................................1649

İKİNCİ KISIM Genel Hükümler ...................................................1650

ÜÇÜNCÜ KISIM Velâyet ve Vesayet ..........................................1650

BİRİNCİ BÖLÜM Defterler ...................................................1650

İKİNCİ BÖLÜM Raporlar ......................................................1652

DÖRDÜNCÜ KISIM Miras ..........................................................1654

BİRİNCİ BÖLÜM Defterler ................................................... 1654

İKİNCİ BÖLÜM Tutanak ve Kütük .......................................1656

BEŞİNCİ KISIM Son Hükümler................................................... 1657

VASİYET TASARRUFLARININ ŞEKLİ KONUSUNDA KANUNLAR

İHTİLAFINA DAİR SÖZLEŞME .............................................1659

KAVRAM DİZİNİ .................................................................................1665

ÖMER UĞUR GENÇCAN’IN YAŞAM ÖYKÜSÜ ............................1725

ÖMER UĞUR GENÇCAN’IN ÇALIŞMALARINDAN

“BİR KISMI” ...............................................................................1727

A) KİTAPLARI ............................................................................1727

B) MAKALELERİ .......................................................................1734

C) TEZİ ........................................................................................1743

Miras Hukuku, Medeni Hukukun hemen hemen tüm konularıyla yakın

bağı sayesinde üzerinde kalem oynatmanın çok zor olduğu bir alandır.

Zaten zor ve sıkıntılı olan konuyu kısa paragraflarla, en sade cümlelerle

hepsinden de öte ANLAŞILIR BİR KİTAP yazmak için gayret ettim.

ÖNEMLE BELİRTMEK İSTERİM Kİ;

1- Vasiyete ilişkin konular, VASİYET HUKUKU (Yetkin Yayınları, Ankara 2022) adlı kitabımda,

2- Terekeye ilişkin konular, TEREKE HUKUKU (Yetkin Yayınları, Ankara 2022) adlı kitabımda AYRINTILI OLARAK yer aldığından temas zorunluluğu dışında bu kitabım içinde ayrıca yer almamıştır.

Bir yazarın en büyük mutluluğu kısa sürede yeniden baskı yapmasına

olanak veren kitap-dostlarının varlığıdır. 2020 yılında dördüncü baskısını

2021 yılında beşinci baskısını ve 2022 yılında ise altıncı baskısını yapan kitabımın bu baskısı sayesinde bu kez iş yoğunluğum sebebiyle derinleştirmeye

fırsat bulamadığım bölümlere dokunabilme fırsatı bulduğum için çok ama çok

mutluyum.

Miras Hukuku diğer yazdığım alanlardan farklı olarak belki bir ömür

boyu yazsanız hep eksik bir yerlerin kalacağı bir hukuk alanıdır. Ders kitaplarını da çok iyi incelediğinizde görürsünüz ki her kitabın çok derinleştiği alanların yanında çok yüzeyde kalmış alanlarının olduğunu rahatlıkla görürsünüz.

Her kitabın farklı alanlarda bu yazgıyı paylaştığını rahatlıkla tespit edebilirsiniz.

Yargıtay’da Miras Hukukunu ilgilendiren yüzlerce (evet, yüzlerce!) dava

dosyasını bizzat okudum ve yüzlerce (evet, yüzlerce!) Yargıtay ilamını bizzat

yazdım. Yüzlerce kararda ahlaki, vicdani ve hukuki sorumluluğum vardır. Kitap-dostlarım çok iyi bilirler ki bu kitap, OTUZ DÖRT YILLIK emeğinin,

göznurumun, yorgunluğumun ve mutluluğumun somutlaşmış bir ifadesidir.

Otuz dört yıldır (evet, otuz dört yıldır!) aralıksız görev yaptığım Yargıtay

2. Hukuk Dairesi ile birlikte konuyu paylaştığımız;

- Yargıtay 1. Hukuk Dairesinin ilgili içtihatları,

- Yargıtay 3. Hukuk Dairesinin ilgili içtihatları,

- Yargıtay 6. Hukuk Dairesinin ilgili içtihatları,

- Yargıtay 7. Hukuk Dairesinin ilgili içtihatları,

6 Önsöz

- Yargıtay 8. Hukuk Dairesinin ilgili içtihatları,

- Kapatılan Yargıtay 14. Hukuk Dairesinin ilgili içtihatları,

- Kapatılan Yargıtay 16. Hukuk Dairesinin ilgili içtihatları,

- Yargıtay Hukuk Genel Kurulu’nun ilgili içtihatları,

hacim sorunu sebebiyle kitapta zorunlu olarak kısıtlı seviyede yer alabilmiştir.

Bu vesile ile hukukçu çevresine bugüne kadar düşüncelerimi açıklamama

olanak sağlamış olanlardan aklıma geliveren;

Devlet kuruluşlarından;

Yargıtay, Adalet Bakanlığı, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu, Türkiye Adalet Akademisi, TBMM

Adalet Komisyonu Başkanlığı, TBMM Kamu Denetçiliği Kurumu, İçişleri

Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü, TÜBİTAK, Diyanet İşleri Din İşleri

Başkanlığı ile Başbakanlık Kadının Statüsü ve Sorunları Genel Müdürlüğüne,

Sivil toplum örgütlerinden;

UNİCEF, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP), İKÜ Ceza

Hukuku Uygulama ve Araştırma Merkezi (CEHAMER), Türk Hukuk Kurumu, İstanbul Ticaret Üniversitesi Dış Ticaret Enstitüsü, Türk Demokrasi

Vakfı, Avrupa Genç Hukukçular Derneği ELSA (The European Law Students’ Assosiation), İstanbul Bilgi Üniversitesi İnsan Hakları Hukuku Uygulama ve Araştırma Merkezi, Raoul Wallenberg İnsan Hakları ve İnsancıl Hukuk Enstitüsü, Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu, Yoncalı Platformu,

Aile Hukuku Derneği, Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Derneği (KEFE-DER), Aktif Kadın Çalışmaları Derneği (AKÇADER), Adalet Sistemi Uzmanları Derneği (ASUD), Yaşar Üniversitesi Hukuk Topluluğu, Mağdur Babalar Derneği,

Annem Kadın ve Aile Derneği, Marmara Üniversitesi Hukuk ve Diplomasi

Kulübü, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Kurgusal Duruşma Topluluğu,

İzmir Arabulucular Derneği (İZARDER), Adalet Mensupları Dayanışma

Vakfı, Marmara Üniversitesi Hukuk ve Diplomasi Kulübü, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Kurgusal Duruşma Topluluğu, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ceride-i Kantar Öğrenci Topluluğu, Ankara Hacı Bayram Veli

Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukukta Kariyer Topluluğu ile Halkbank’ın değerli yöneticilerine,

Hukuk fakültelerinden;

Akdeniz Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Atılım Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Aydın Üniversitesi Hukuk Fakültesi, İnönü

Önsöz 7

Üniversitesi Hukuk Fakültesi, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi,, Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi, İstanbul Kültür Üniversitesi Hukuk Fakültesi, İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi Hukuk Fakültesi, İstanbul Ticaret

Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Özyeğin Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Turgut Özal Üniversitesi Hukuk Fakültesi,

Yaşar Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Hukuk Fakültesine

Barolardan;

Özellikle başta Türkiye Barolar Birliği olmak üzere Adana Barosu, Adıyaman Barosu, Afyon Barosu, Ağrı Barosu, Aksaray Barosu, Amasya Barosu,

Ankara Barosu, Antalya Barosu, Ardahan Barosu, Artvin Barosu, Aydın Barosu, Balıkesir Barosu, Bartın Barosu, Batman Barosu, Bayburt Barosu, Bilecik Barosu, Bingöl Barosu, Bitlis Barosu, Bolu Barosu, Burdur Barosu, Bursa

Barosu, Çanakkale Barosu, Çankırı Barosu, Çorum Barosu, Denizli Barosu,

Diyarbakır Barosu, Düzce Barosu, Edirne Barosu, Elazığ Barosu, Erzincan

Barosu, Erzurum Barosu, Eskişehir Barosu, Gaziantep Barosu, Giresun Barosu, Gümüşhane Barosu, Hatay Barosu, Iğdır Barosu, Isparta Barosu, İstanbul Barosu, İzmir Barosu, Kahramanmaraş Barosu, Karabük Barosu, Karaman Barosu, Kars Barosu, Kastamonu Barosu, Kayseri Barosu, Kırıkkale Barosu, Kırklareli Barosu, Kırşehir Barosu, Kilis Barosu, Kocaeli Barosu, Konya

Barosu, Kütahya Barosu, Malatya Barosu, Manisa Barosu, Mardin Barosu,

Mersin Barosu, Muğla Barosu, Muş Barosu. Nevşehir Barosu, Niğde Barosu,

Ordu Barosu, Osmaniye Barosu, Rize Barosu, Sakarya Barosu, Samsun Barosu, Siirt Barosu, Sinop Barosu, Sivas Barosu, Şanlıurfa Barosu, Şırnak Barosu, Tekirdağ Barosu, Tokat Barosu, Trabzon Barosu, Tunceli Barosu, Uşak

Barosu, Van Barosu, Yalova Barosu, Yozgat Barosu, Zonguldak Barosu’na,

Merkezlerden;

Türkiye Barolar Birliği Eğitim Merkezi, Ankara Barosu Eğitim Merkezi,

Ankara Barosu İnsan Hakları Merkezi, Ankara Barosu Çocuk Hakları Merkezi, Ankara Barosu Kadın Hakları Merkezi, Ankara Barosu Gelincik Merkezi, Antalya Barosu Genç Avukatlar Meclisi, İstanbul Barosu Meslek İçi Eğitim Merkezi, İstanbul Barosu Staj Eğitim Merkezi ve İstanbul Barosu Bakırköy Bölge Temsilciliği’ne,

Konuşma metinlerimi yayınlayan;

Türkiye Barolar Birliği Kadın Hukuku Komisyonu (TÜBAKKOM), İstanbul Barosu Kadın Hakları Komisyonu, İstanbul Barosu Kadın Hakları Uygulama Merkezi, İzmir Barosu Dergisi Yayın Kurulu’na, makalelerimi yayınlayan Yargıtay Dergisi, Adalet Dergisi, Ankara Barosu Dergisi, Ardahan

8 Önsöz

Barosu Dergisi, İstanbul Barosu Dergisi, İzmir Barosu Dergisi, Bursa Barosu

Dergisi, Manisa Barosu Dergisi, Kayseri Barosu Dergisi, Kocaeli Barosu Dergisi, Osmaniye Barosu Dergisi, Giresun Barosu Dergisi ve Türkiye Noterler

Birliği Hukuk Dergisi yöneticilerine,

Söyleşilerimi yayınlayan;

Güncel Hukuk Dergisi ve ZİGGURAT, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğrenci Topluluğu Dergisi yayın kuruluna,

Benimle televizyon programları yapan;

TRT Televizyonuna ve CNN Televizyonuna,

Ayrıca;

Saymayı unuttuğum diğer bütün tüzel kişiliklere kalbî teşekkürlerimi sunarım.

Bütün eserlerimin olduğu gibi bu eserimin de yayınlanmasına aracılık

eden/emek veren Yetkin Yayınevinin bütün çalışanlarına ve özellikle Sayın

Muharrem Başer'e teşekkür ederim.

Kitap-dostlarım iyi ki varsınız!

11 MAYIS 2022 Ömer Uğur GENÇCAN

Çankaya-ANKARA YARGITAY 2. Hukuk Dairesi BAŞKANI

ACAR, Faruk : Eşin Yasal Miras Payının Belirlenmesi, Ankara-2004.

AKBIYIK, Cem : Miras Sebebiyle İstihkak Davası, İstanbul-2003.

AKBIYIK, Cem : Vasiyeti Yerine Getirme Görevlisi, İstanbul-2012.

AKSOY, Muammer : Mukayeseli Hukuk Açısından Karı

Koca Mal Rejimi ve Miras Hukuku İle Bağı, Ankara-1964.

ANTALYA, Gökhan : Miras Hukuku, İstanbul-2009.

ANTALYA, Gökhan;

SAĞLAM İpek : Miras Hukuku, İstanbul-2015.

ANTALYA, Gökhan : Mirastan Feragat Sözleşmesi, İstanbul-1999.

AYAN, Mehmet : Miras Hukuku, Konya-2009.

AYBAY, Aydın : Miras Hukuku Dersleri, İstanbul2003.

BAŞARA, Gamze Turan : Miras Hukukunda Denkleştirme, Ankara-2013.

BAYGIN, Cem : Türk Miras Hukukunda Alacaklıların Korunması, Ankara-2005.

BERKİ, Şakir : Miras Hukuku, Ankara-1959.

ÇABRİ, Sezer : Miras Hukuku Şerhi, Cilt I-III, İstanbul 2020

DURAL, Mustafa; ÖZ, Turgut : Türk Özel Hukuku, Cilt IV, Miras Hukuku, İstanbul-2013

ENGİN, Baki İlkay : Mirastan Yoksunluk, İstanbul-2010

EREN, Fikret; AKTÜRK,

İpek Yücer : Türk Miras Hukuku, Ankara-2019

EREN, Fikret : Türk Medeni Hukukunda Tenkis Davaları, Ankara-1973.118 Kaynakça

EREN, Fikret : Türk Medeni Hukukunda Ölüme

Bağlı Tasarrufların İptali Davası, Ankara-1966.

ERİŞGİN, Nuri : Mirasçılık Belgesi, Ankara-2013.

GÖNEN, Doruk : El Yazılı Vasiyetname, İstanbul-2007

GÜNERİ, Cemal : Ölüme Bağlı Tasarrufların İptali, Ankara-2018

HATEMİ, Hüseyin : Miras Hukuku, İstanbul-2004.

HATİPOĞLU, Cihan Yüksel : Murisin Mirasçılar Aleyhine Yaptığı Sağlararası Muvazaalı Muamelelerinin Hukuki Sonuçları, Ankara-2004.

HELVACI, İlhan : Türk Medeni Kanununa Göre Mirasın Reddi, İstanbul-2002.

İMRE, Zahit : Türk Miras Hukuku, İstanbul-1968.

İMRE, Zahit- ERMAN, Hasan : Türk Miras Hukuku, İstanbul-2006.

İNAN, Ali Naim- ERTAŞ, ŞerefALBAŞ, Hakan : Türk Medeni Hukuku Miras Hukuku, Ankara-2019.

İŞGÜZAR, Hasan : Yeni Türk Medeni Kanunu’na Göre Miras Hukuku Hükümlerindeki Değişiklikler ve Yenilikler, Ankara-2003

İŞGÜZAR, Hasan; DEMİR,

Mehmet; YILMAZ, Süleyman : Yeni Türk Medeni Kanunu’na Göre

Miras Hukuku Hükümlerindeki Değişiklikler ve Yenilikler, Ankara-2019

KILIÇ, Mehmet : Türk Hukukunda Mirasın Resmi Tasfiyesi, AÜHFD, 62 (3) 2013, s. 761-817

KILIÇOĞLU, Ahmet : Miras Hukuku, Ankara-2012.

KOCAAĞA, Köksal : Vasiyeti Yerine Getirme Görevlisi,Ankara-2006.

KOCAYUSUFPAŞAOĞLU,

Necip : Miras Hukuku, İstanbul-1987.

KURŞAT, Zekeriya : Terekenin Korunması Önlemleri, İstanbul-2010. Kaynakça 119

KÖPRÜLÜ, Bülent : Miras Hukuku, İstanbul-1985.

OĞUZMAN, Kemal : Miras Hukuku, İstanbul 1995

ÖZTAN, Bilge : Miras Hukuku, Ankara-2019

SARI, Suat : Uygulamalı Miras Hukuku, İstanbul2015

SEROZAN Rona; ENGİN,Baki İlkay, : Miras Hukuku, Ankara-2004

ŞEKER, Muzaffer : ”Eşin Ölümü Halinde Malların Miras ve Yasal Mal Rejimi Kapsamında Birbirinden Bağımsız Olarak Tasfiye Edilmesi ve Özellikle Sağ Kalan Eşin Aile Konutu ve Ev Eşyası Üzerinde Miras ve

Yasal Mal Rejimini Hükümlerinden Kaynaklanan Hakları (MK m. 240,

652) Maltepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Sayı: 2007/1, s. 435-449 (Kısaltma: ŞEKER-Haklar)

ŞENER, Esat : Eski ve Yeni Miras Hukuku, Ankara1988.

TOPUZ, Seçkin : Boşanma Davasının Eşin Mirasçılığına Etkisi, Ankara-2012

TURAN, Gamze : Ölüme Bağlı Tasarrufların Hükümsüzlüğü, Ankara-2009

Yorum Yap

Lütfen yorum yazmak için oturum açın ya da kayıt olun.
İlgili Yayınlar