Miras Hukuku

Yayınevi: Yetkin Yayınları
Yazar: Ömer Uğur GENÇCAN
ISBN: 978-605-05-0121-6
Stok Durumu: Stokta var
265,50 TL 295,00 TL

Adet

 
   0 yorum  |  Yorum Yap
Kitap Künyesi
Yazar Ömer Uğur GENÇCAN
Baskı Tarihi 2020/06
Baskı Sayısı 4
Boyut 16x24 cm (Standart Kitap Boyu)
Cilt Sert Kapak (İplik Dikiş)

Miras Hukuku

Ömer Uğur GENÇCAN
2020/06 4. Baskı, 1453 Sayfa, Ciltli
ISBN 978-605-05-0602-0

Miras Hukuku, Medeni Hukukun hemen hemen tüm konularıyla yakın bağı sayesinde üzerinde kalem oynatmanın çok zor olduğu bir alandır.

Kitabımın dördüncü baskısında bu kez öğretide yer alan YENİ GÖRÜŞLERE de yer vererek geniş bir açılımı sağlamaya çalıştım. Zaten zor ve sıkıntılı olan konuyu kısa paragraflarla, en sade cümlelerle hepsinden de öte ANLAŞILIR BİR KİTAP yazmak için gayret ettim.

4721 sayılı Türk Medenî Kanunu m. 1 f. III hükmüne göre hâkim, karar verirken bilimsel görüşlerden ve yargı kararlarından yararlanır.

Kitabınızda ilkini abartırsanız literatürde Ders Kitabı, ikincisini abartırsanız Uygulama Kitabı diye yer alırsınız. İster bilimsel görüşlerden ister yargı kararlarından yoksun her Miras Hukuku kitabı ise EKSİK sayılır.

Kitabın bu baskısında SİSTEMATİK ESER hedefimde neredeyse doyum noktasına gelmenin mutluluğunu yaşıyorum. Miras Hukuku diğer yazdığım alanlardan farklı olarak belki bir ömür boyu yazsanız hep eksik bir yerlerin kalacağı bir hukuk alanıdır. Ders kitaplarını da çok iyi incelediğinizde görürsünüz ki her birinin çok derinleştiği bölümlerinin yanında çok yüzeyde kalmış bölümlerinin olduğunu görürsünüz. Her kitabın farklı bölümlerde bu yazgıyı paylaştığını rahatlıkla tespit edebilirsiniz.

Otuz iki yıldır (evet, otuz iki yıldır!) aralıksız görev yaptığım Yargıtay 2. Hukuk Dairesi ile birlikte konuyu paylaştığımız;

-          Yargıtay 1. Hukuk Dairesinin ilgili içtihatları,

-          Yargıtay 3. Hukuk Dairesinin ilgili içtihatları,

-          Yargıtay 6. Hukuk Dairesinin ilgili içtihatları,

-          Yargıtay 7. Hukuk Dairesinin ilgili içtihatları,

-          Yargıtay 8. Hukuk Dairesinin ilgili içtihatları,

-          Yargıtay 16. Hukuk Dairesinin ilgili içtihatları,

-          Yargıtay Hukuk Genel Kurulu’nun ilgili içtihatları,

hacim sorunu sebebiyle kitapta zorunlu olarak kısıtlı seviyede yer alabilmiştir.

Miras Hukuku ile ilgili Yargıtay’ın kararları tarafımdan tek tek incelenerek emsal özelliği taşıyanları değerlendirilip bilimsel açıklama içinde sistematik bir şekilde kullanıldığı başka bir anlatımla anlamsız biçimde önünüze sıralanmadığı/yığılmadığı için bu eserin bir Kimsesiz İçtihatlar Mezarlığı olmadığının da farkında olunmasını isterim.

İÇİNDEKİLER

KISALTMALAR89

KAYNAKÇA91

BİRİNCİ BAŞLIK
GENEL BİLGİLER

& 1.MİRAS HUKUKUNUN TANIMI, KONUSU, İŞLEVİ VE
YÜRÜRLÜĞÜ95

I.MİRAS HUKUKUNUN TANIMI95

II. MİRAS HUKUKUNUN KONUSU96

A-Mirasçılara İntikale Elverişli Hak ve İlişkiler97

B-Mirasçılara İntikale Elverişli Olmayan Hak ve İlişkiler98

C-Mirasçıların Şahsında Doğan Hak ve İlişkiler99

D-Mirasçıların Sürdürdüğü Hak ve İlişkiler100

III. MİRAS HUKUKUNUN ETKİSİ100

A-Miras Hukukunun Yararları100

1-Mirasbırakanın Yararı101
2-Mirasçının Yararı101
3-Alacaklının Yararı101
a.Mirasbırakanın Alacaklılarının Yararı (TMK m. 530, 633)101
b.Mirasçının Alacaklılarının Yararı (TMK m. 562)102
4-Devletin Yararı (TMK m. 501)102

B-Miras Hukukunun Sakıncaları 103

1-Zenginliğin Kurumsallaşması103
2-Aileyi Birbirine Düşürmesi104
3-Tembelliği Teşvik Etmesi105

IV. MİRAS HUKUKUNUN YÜRÜRLÜĞÜ105

A-Zaman Bakımından105

1-Feraiz ve İntikal Kanununun Uygulanması106
2-743 Sayılı Türk Kanunu Medenisi Hükümlerinin Uygulanması107
3-4721 sayılı Türk Medenî Kanununun Uygulanması108
4-Yabancılık Unsuru109

B-Yer Bakımından109

& 2. MİRAS HUKUKU SİSTEMLERİ111

I. MİRASI KABUL ETMEYEN SİSTEMLER111

II.MİRASI KABUL EDEN SİSTEMLER112

A-Bireyci Sistem112

B-Aileci Sistem113

C-Devletçi Sistem113

D-Karma Sistem114

III.TÜRK HUKUKUNUN SİSTEMİ114

A-Bireyci Sistem Etkisi115

B-Aileci Sistem Etkisi115

C-Devletçi Sistem Etkisi115

& 3. MİRAS HUKUKUNUN İLKELERİ116

I. İNTİKAL İLKESİ116

A- Külli İntikal İlkesi116

1-Miras Ölüm Gerçekleştiğinde Geçer117
2-Miras Kanun Gereğince Geçer117
3-Miras Bütün Olarak Geçer118
a.Aktif Kısım Bütün Olarak Geçer118
b.Pasif Kısım Bütün Olarak Geçer118

B-Cüzi İntikal İlkesi119

1-İstisna İntikal Şeklidir119
2-Münferit İntikal Söz Konusudur119
3-Sadece Alacak Hakkı Doğar120
4-Usulüne Uygun Devir Gerekir120

C-Özel İntikal İlkesi121

II. ELBİRLİĞİ  İLKESİ (TMK m. 640)121

III. SORUMLULUK İLKESİ 121

A-Mirasçıların Sorumluluğu122

1-Kişisel Malvarlığıyla Sorumluluk (TMK m. 599, f. II)122
a.Kural Olarak122
b.İstisnalar122

aa.Resmi Tasfiyede Sorumluluk (TMK m. 632, f. III)123

bb.Deftere Göre Sorumluluk (TMK m. 628, f. I)123

2-Müteselsil Sorumluluk (TMK m. 641, f. I)123

B-Cüzi Haleflerin Sorumluluğu124

C-Devletin Sorumluluğu  (TMK m. 631, f. II)124

IV. MAL REJİMİNİN ÖNCELİĞİ İLKESİ124

A-Önce Mal Rejiminin Tasfiyesi Yapılır124

B- Sonra Terekenin Tasfiyesi Yapılır125

C-Hak Sahibi Olma125

1-Sağ Eşin Katılma Alacağının Fazla Olması126
2-Ölen Eşin Katılma Alacağının Fazla Olması126

V. ÖZEL MÜLKİYET İLKESİ126

VI. TEK UYGULAMA İLKESİ127

VII.YASAL MİRASÇILIK İLKESİ127

& 4.MİRAS HUKUKUNUN KAVRAMLARI128

I.TEREKE (MİRAS) (TMK m. 589)129

A- Terekenin Anlamı129

B- Terekenin Kapsamı131

C-Terekenin Hukuku131

II. ÖLÜME BAĞLI TASARRUF (TMK m. 502-574)132

A-Genel Olarak132

B-Şekli Anlamda Ölüme Bağlı Tasarruf (TMK m. 531-549)133

1-Vasiyetname (TMK. m. 531-544)134
a. Tek Taraflı Hukuki İşlemdir134
b.Üç Şekilde Yapılabilir (TMK m. 532-541)134
c.Her Zaman Dönülebilir (TMK m. 542-544)135
2-Miras Sözleşmesi (TMK. m. 545-549)135
a. Akdi Niteliktedir135
b. Resmi Vasiyetname Şeklinde Yapılabilir (TMK m. 545 f. I)135
c. Mirasçı veya Üçüncü Kişi Lehine Yapılabilir135
d.Kural Olarak Tek Taraflı Dönülemez136

III. VASİYET136

A-Genel Olarak136

B-Vasiyetname İle Karşılaştırma136

C-Belirli Mal Bırakma İle Karşılaştırma137

IV. DEFTER137

A-Koruma Önlemi Olarak Koruma Amaçlı Defter (TMK m. 590)137

B- Karar Verme Amaçlı Defter (TMK m. 619-630)138

C- Mirasın Devlete Geçmesi Sebebiyle Tutulan Defter (TMK m. 631)139

D- Resmî Tasfiye Sebebiyle Tutulan Defter (TMK m. 634)139

E- Önmirasçıya Geçen Mirasın Defteri  (TMK m. 523 f. I)140

F- Malvarlığının Miras Sözleşmesiyle Atanmış Mirasçıya Devri Sebebiyle Tutulan Defter (TMK m. 572 f. I)140

V. ÖLÜM VE ÖLÜM BENZERİ DURUMLAR140

A-Gerçek Kişinin Ölümü (TMK m. 575)140

1- Genel Olarak 140
2-Ölümün İspatlanması (TMK m. 30)142
a.İspat Zorunluluğu (TMK m. 29 f. I)142
b.İspat Araçları142

aa. Kural Olarak: Nüfus Sicilindeki Kayıt ile
(TMK m. 30 f. I)143

bb. İstisna: Her Türlü Kanıtla (TMK m. 30 f. II)143

3-Birlikte Ölüm Karinesi (TMK m. 29 f. II)143
a. Kavram144
b.Özellikleri145

aa. Ölümün Aynı Olayda Olması Zorunlu Değildir145

bb. Ölümün Aynı Yerde Olması Zorunlu Değildir146

cc.Birisinin Ölüm Anı Kanıtlanmış Olsa Bile Uygulanır146

c.Aksi Her Türlü Kanıtla Kanıtlanabilir147

B-Ölüm Benzeri Durumun Gerçekleşmesi (TMK m. 28, 31)147

1-Ölüm Karinesi (TMK m. 31)147
a.Kavram148
b.Özellikleri148

aa.Ölüme Kesin Gözüyle Bakılmalıdır148

bb.Ceset Bulunmamış Olmalıdır149

cc.Olay Kanıtlanmış Olmalıdır150

c.Ölüm Kaydının Düşürülmesinde Usul150

aa.Başvuru151

bb.Nüfus İdaresi Belgeleri Yeterli Bulmalıdır151

cc.Onay Alınmalıdır151

aaa.Uygun Görülürse151

bbb.Uygun Görülmezse152

d.İlgilinin Mahkemeye Başvurması152
e.Sonuçlar152
f.Uygulanacak Hukuk153
2-Gaiplik Kararı Alınması (TMK m. 32)153
a.Koşulları154

aa.Ortadan Kaybolma (TMK m. 32 f. I)155

aaa.Ölüm Tehlikesi İçinde Kaybolma155

bbb.Uzun Süredir Haber Alınamama156

bb.Ortadan Kaybolanın Ölümü Pek Olası Görülmelidir (TMK m. 32 f. I)158

cc.Belirli Bir Süre Geçmiş Olmalıdır (TMK m. 33 f. I)159

aaa.Ölüm Tehlikesi İçinde Kaybolmada159

bbb.Uzun Süredir Haber Alınamamada159

dd.İstek Bulunmalıdır159

b.Usul Hükümleri163

aa.Görevli Mahkeme163

bb.Yetkili Mahkeme (TMK m. 32 f. II)164

cc.Davacı165

aaa. Hakları Ölüme Bağlı Olanlar165

bbb. Hazine165

dd. Çekişmesiz Yargı Kuralları Uygulanır166

ee. İlân Yapılması167

aaa.Biçimi (TMK m. 33 f. II)167

bbb.Süresi (TMK m. 33 f. III)168

ccc.Sonucu (TMK m. 34)168

aaaa.Yaşadığı Anlaşılır168

bbbb.Öldüğü Anlaşılır169

cccc.Ne Yaşadığı Ne Öldüğü Anlaşılır169

c.Hükümleri (TMK m. 35)169

aa.Ölüme Bağlı Haklar Gaibin Ölümü İspatlanmış Gibi
Kullanılır169

bb.Gaiplik Kararı Geçmişe Etkili Sonuç Doğurur169

cc.İlgisi Olan Herkes Lehine Hüküm İfade Eder170

dd.Eş Ancak Evlilik Feshedilirse Mirasçı Olur
(TMK m. 131)170

ee.Eşle Birlikte Mirasçı Olanlar Doğrudan Mirasçı Olur171

d. Nüfusa Tescili171
e.Uygulanacak Hukuk171

& 5.MİRAS HUKUKUNDA YER ALAN KİŞİLER174

I. MİRASBIRAKAN174

A- Terim Sorunu174

B- Gerçek Kişiler Mirasbırakan Olabilir174

C- Tüzel Kişiler Mirasbırakan Olamaz175

II. MİRASÇI 175

A- Doğuşuna Göre Mirasçı175

1- Yasal Mirasçı (TMK m. 495-501)175
2-Atanmış Mirasçı (TMK m. 516 f. I)176

B-Sayısına Göre Mirasçı176

1-Tek Mirasçı176
2-Birlikte Mirasçı177

C-Sırasına Göre Mirasçı178

1-Emanetçi Mirasçı (TMK m. 521)178
2-Kesin Mirasçı (TMK m. 495-501)179

D-Halefiyete Göre Mirasçı179

1-Külli Halef  Mirasçı (TMK m. 599)180
2-Cüzi Halef Mirasçı (TMK m. 600)180
3-Özel Halef  Mirasçı181

E-Korunmasına Göre Mirasçı181

1-Saklı Paylı Mirasçı (TMK m. 506)182
2-Saklı Paysız Mirasçı184

III. ATANMIŞ MİRASÇI (TMK m. 516 f. I)184

A-Atanması184

1-Ölüme Bağlı Bir Tasarrufla Atanabilir184
2-Birden Fazla Kişi Mirasçı Atanabilir (TMK m. 516)185
3-Mirasın Tamamı veya Belli Bir Oranı İçin Atanabilir185
4-Yasal Mirasçılar Mirasçı Atanabilir185
5-Tüzel Kişiler Mirasçı Atanabilir185
6-Saklı Pay Dışında Atama Yapılabilir185

B-Hukuki Durumu186

1-Terekeye Elbirliği İle Sahip Olurlar186
2- Mirası Bir Bütün Olarak Kanun Gereğince Kazanırlar186
3-Ardıllık Engellenebilir186
4- Koruma Tedbirleri Bağlamında Teslim Yapılamaz186
5- Denkleştirme Talep Edemez186
6- Resmi Tasfiye Talep Edebilir 187
7-Yasal Mirasçılarla Birlikte Mirası Aynı Kurallara Göre
Paylaşırlar187
8- Saklı Payı Yoktur187
9-Tereke Yöneticisi Olabilir187
10-Terekenin Korunması Önlemi İsteyebilir187
11-Tenkis Davasını Halefiyet Yoluyla Açabilir187
12-Yüklemenin Yerine Getirilmesi Davası Açabilir
(TMK m. 515 f. I)187

IV. YEDEK MİRASÇI (TMK m. 520)188

V. ÖNMİRASÇI (TMK m. 521)188

VI. ARTMİRASÇI (TMK m. 521)188

VII. TEREKE YÖNETİCİSİ (TMK m. 593)189

A-Atanması189

1-Gerçek Kişi Atanabilir189
2- Tüzel Kişi Atanabilir190
3- Yasal Mirasçı Atanabilir190
4-Atanmış Mirasçı Atanabilir190
5- Görevi Kabul Etmek Zorunda Değildir190
6- Vasiyeti Yerine Getirme Görevlisi Varsa Terekenin Yönetimi
Ona Verilir (TMK m. 592 f. II)190
7-Veli veya Vasi Bir Sakınca Olmadıkça Terekenin Yönetimiyle
Görevlendirilir (TMK m. 592 f. III)190

B-Özellikleri190

1-Miras Ortaklığının Temsilcisidir191
2-Dava Açma, İcra Takibi, Kabule, Sulh Olmaya ve Tahkime Yetkilidir191
3- Davadan Feragate Yetkilidir191
4-Kamu Görevlisi Değildir191
5-Mirasçıları Yöneticisi, Temsilcisi ve Vekili Değildir191
6- Mirasçı Atama Tasarrufuna İtiraz Edemez (TMK m. 598 f. II)191
7- Belirli Mal Bırakma Tasarrufuna İtiraz Edemez
(TMK m. 598 f. II)192
8-Yüklemenin Yerine Getirilmesi Davası Açabilir
(TMK m. 515 f. I)192

C- Yükümlülükleri192

1- Terekeyi İyi Bir Yönetici Gibi Özenle Yönetmekle
Yükümlüdür 192
2- Dava ve Takipleri Mirasçılara İhbar Etmek Zorundadır192

D- Görevleri192

1- Terekenin Yazımı192
2- Önlemlerinin Alınması193
3- Terekedeki Malların Satılması193
4- Alacakların Tahsili193
5- Borçlarının Ödenmesi193
6- Vasiyetlerin Yerine Getirilmesi193
7- Terekeye Ait Paraların Değerlendirilmesi193

E- Ücreti (TMK m. 592 f. IV)193

F- Görevinin Sona Ermesi194

1- Sulh Hukuk Mahkemesi Kararı Gereklidir194
2- Mirasçılar Tarafından Görevden Alınamaz194
3- Bütün İşlemleri Gösteren Bir Rapor Verilir194

G- Hakkında Uygulanacak Hükümler194

VIII. VASİYETİ YERİNE GETİRME GÖREVLİSİ (TMK m. 550)195

A- Atanması (TMK m. 550 f. I)196

1- Mirasbırakan Tarafından Atanabilir196
a. Vasiyetname İle Atanma197
b.Miras Sözleşmesiyle Atanma197
2- Birden Çok Atanabilir (TMK m. 551)197
3- Yedek Atama Yapılabilir197
4- Gerçek Kişi ya da Bir Makam Atanabilir198
5- Mahkeme Tarafından Atanamaz198
6- Görev Bildirilir (TMK m. 550 f. III)199
7- Görevi Kabul Etmek Zorunda Değildir199
8- Kamu Görevlisi Değildir200
9- Ölüme Bağlı Tasarruflar İçin Atanabilir200

B- Ehliyet (TMK m. 550 f. II)200

C- Görev ve yetkileri  (TMK m. 552-553)200

1- Görev ve Yetkileri (TMK m. 552)200
a. Liste Düzenleme201
b. Terekeyi Yönetim201
c. Vasiyetleri Yerine Getirme201
d. Plân Hazırlama202
e. Temsil202
f. Bildirim202
2- Tereke Malları Üzerinde Tasarruf (TMK m. 553)202
3- Terekenin Resmî Defterinin Tutulmasını İsteyemez203
4- Tereke Yöneticiliği Görevi Verilebilir (TMK m. 592 f. II)203
5- Terekenin Korunması Önlemi İsteyebilir203
6-Mirasçılık Belgesi Düzenlenmesi İçin Başvurabilir203
7- Tenkis Davasının Tarafı Olamaz204
8- Mirasçı Atama Tasarrufuna İtiraz Edemez (TMK m. 598 f. II)204
9- Belirli Mal Bırakma Tasarrufuna İtiraz Edemez
(TMK m. 598 f. II)204
10- Yüklemenin Yerine Getirilmesi Davası Açabilir
(TMK m. 515 f. I)204
11- Yükleme Yükümlüsü Olamaz204

D- Görevinin Sona Ermesi (TMK m. 554)204

E- Denetlenmesi (TMK m. 555)205

F- Sorumluluğu (TMK m. 556)206

G- Ücreti (TMK m. 550 f. IV)206

IX. TASFİYE MEMURU  (TMK m. 634 f. I)207

A- Tasfiye Memurunun Atanması207

B- Tasfiye Memurunun Çalışma Şekli208

1- İşlerini Sulh Mahkemesinin Gözetim ve Denetimi Altında Yürütür (TMK m. 634, f. IV)208
2- İşe Terekenin Defterinin Düzenlenmesiyle Başlanır
(TMK m. 634, f. II)208
3- Alacak ve Borçların Bildirilmesi İstenir (TMK m. 634, f. II)208
4- Alacakları Tahsil Eder ve Borçları Öder209
5- İhtiyaç Duyduğu Oranda Malları Paraya Çevirir209
6- Gerek Duyulmayan Mallar Mirasçılara Teslim Edilebilir209
7- Mirasçılara Bilgi Verilir (TMK m. 635 f. II)209
8- Gerekli Olan Davaları Açabilir209
9- Mirasçı Atama Tasarrufuna İtiraz Edemez (TMK m. 598 f. II)209
10- Belirli Mal Bırakma Tasarrufuna İtiraz Edemez
(TMK m. 598 f. II)210

C- Tasfiye Memurunu Şikayet210

D- Tasfiye Memurunun Ücreti210

X. MİRAS ORTAKLIĞI TEMSİLCİSİ (TMK m. 640 f. III)210

A- Temsilci Atanmasında Süre210

B- Temsilci Atanmasını Gerektirmeyen Durumlar211

1- Tüm Mirasçılar İlgili Davada Taraf İse Atanamaz212
2- Daha Önce Atanmış Temsilci Varsa Atanamaz213
3- Mirasbırakan Adına Kayıtlı Olmayan Taşınmaz İçin Atanamaz213
4- Muris Muvazaasına Dayalı Davalarda Atanamaz213
5- Dava Konusuz Kalmışsa Atanamaz214

C- Temsilcinin Sıfatına İtiraz215

D- Temsilcinin Görevinin Kapsamı215

1- Yönetimine Verilen Malların Hesabını Verir215
2- Terekenin Yönetimi İle İlgi Yapacağı Harcamalar
Terekeden Öder216
3- Tenkis Davasının Tarafı Olamaz216
4- Mirasçı Atama Tasarrufuna İtiraz Edemez (TMK m. 598 f. II)216
5- Belirli Mal Bırakma Tasarrufuna İtiraz Edemez
(TMK m. 598 f. II)217

E- Temsilcinin Yetkisinin Sınırlanması217

1- Genel Yetkili Temsilci Atanabilir217
2- Sınırlı Yetkili Temsilci Atanabilir217
3- Bir Davada Terekeyi Temsil Etmek Üzere Temsilci Atanabilir217

F-Temsilcinin Görevinin Sona Ermesi218

XI. ALACAKLILAR218

A- Tereke Alacaklısı219

1-Mirasbırakanın Alacaklısı219
a. Terekenin Resmî Tasfiyesini İsteyebilir219
b. Ölüme Bağlı Tasarrufun İptali Davası Açamaz219
c. Terekenin Resmî Defterinin Tutulmasını İsteyemez219
d. Terekenin Korunması Önlemi İsteyebilir
(TMK m. 591 f. III)219
e. Mirasçı Atama Tasarrufuna İtiraz Edemez
(TMK m. 598 f. II)219
f. Belirli Mal Bırakma Tasarrufuna İtiraz Edemez
(TMK m. 598 f. II)219
2- İntikal Alacaklısı220

B- Mirasçının Alacaklısı220

1- Tenkis Davası Açabilir (TMK m. 562)221
2- Resmi Tasfiye Talep Edemez221
3- Terekenin Resmî Defterinin Tutulmasını İsteyemez221
4- Mirasçı Atama Tasarrufuna İtiraz Edemez (TMK m. 598 f. II)221
5- Belirli Mal Bırakma Tasarrufuna İtiraz Edemez
(TMK m. 598 f. II)221

C- Vasiyet Alacaklısı (TMK m. 517)221

1- Vasiyet Alacaklısı Olabilecekler222
a. Gerçek Kişiler Olabilir222
b. Tüzel Kişiler Olabilir222
c. Tüzel Kişiliği Bulunmayan Topluluklar Olabilir222
d. Cenin Olabilir222
e. Mirasbırakan Tarafından Belirlenen Olabilir222
f. Birden Çok Kişi Olabilir222
2- Vasiyet Alacaklısının Özellikleri223
a. Mirasçı Sıfatı Yoktur223
b. Ölüme Bağlı Bir Tasarrufla Atanır223
c. Mirasçıların Cüz’î Halefidir223
d. Vasiyet Borçlusundan İstekte Bulunabilir224
e. Tereke Üzerinde Ayni Hak Kazanmaz224
3- Vasiyet Alacaklısının Hak ve Yetkileri225
a. Resmi Tasfiye Talep Edemez225
b. Terekenin Resmî Defterinin Tutulmasını İsteyemez225
c. Terekenin Korunması Önlemi İsteyebilir
(TMK m. 633 f. II)225
d. Mirasçı Atama Tasarrufuna İtiraz Edemez
(TMK m. 598 f. II)225
e. Belirli Mal Bırakma Tasarrufuna İtiraz Edebilir225

XII. VASİYET BORÇLUSU225

A- Vasiyet Borçlusu Olabilecekler225

1- Gerçek Kişiler Olabilir225
2- Tüzel Kişiler Olabilir226
3- Yasal Mirasçı Olabilir226
4- Atanmış Mirasçı Olabilir226
5- Başka Vasiyet Alacaklısı Olabilir226
6- Önmirasçı Olabilir226
7- Artmirasçı Olabilir227

B- Vasiyet Borçlusunun Özellikleri227

1- Birden Çok Kişi Olabilir (TMK m. 600 f. I, 641)227
2- Vasiyeti Yerine Getirme Görevlisi Varsa Ona Başvurulur
(TMK m. 600 f. I)227
3- Tasarrufu Yerine Getirme Yükümlüsü Devre Dışı Kalmışsa
Yerine Getirme Borcu Bu Durumlardan Yararlananlara Geçer
(TMK m. 519 f. II)227

& 6. MİRAS HUKUKUNUN KAYNAKLARI228

I. MEVZUAT KAYNAKLARI228

A- Anayasa228

B- Uluslararası Sözleşmeler228

C- Kanunlar229

1- Türk Medeni Kanunu229
2- Türk Medeni Kanununun Yürürlüğü ve Uygulama Şekli
Hakkında Kanun243
3-Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu244
4-Milletlerarası Özel Hukuk ve Usul Hukuku Hakkında Kanun245
5-Veraset ve İntikal Vergisi Kanunu248
6-Sosyal Hizmetler Kanunu248
7-Türk Borçlar Kanunu249
8-Türk Vatandaşlığı Kanunu250
9-Türk Ticaret Kanunu252
10-Organ ve Doku Alınması, Saklanması, Aşılanması ve Nakli Hakkında Kanun252
11-Basın Kanunu253
12-Nüfus Hizmetleri Kanunu253
13-Noterlik Kanunu253
14-Vakıflar Kanunu253

C-Kanun Hükmünde Kararnameler254

D-Tüzükler255

E-Yönetmelikler255

1- Türk Medenî Kanununun Velâyet, Vesayet ve Miras Hükümlerinin Uygulanmasına İlişkin Tüzük Kapsamında Tutulacak Defterler, Özel Kütük, Dosyalar, Tutanaklar ve Diğer Evrakın Düzenlenmesine Dair Yönetmelik255
2- Mirasçılık Belgesi Verilmesi ve Terk Eden Eşin Ortak Konuta Davet Edilmesi İşlemlerinin Noterler Tarafından Yapılmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik255

II.DİĞER KAYNAKLAR256

A- Öğreti (TMK m. 1 f. II)256

B- Yargı Kararları (TMK m. 1 f. II)256

C- Hâkimin Yarattığı Hukuk (TMK m. 1 f. I)256

İKİNCİ BAŞLIK
MİRASÇILAR
(TMK m. 495-574)

BİRİNCİ KISIM
YASAL MİRASÇILAR
(TMK m. 495-501)

& 7. MİRASÇILIĞI TESPİT İLKELERİ257

I. TASARRUF ÖZGÜRLÜĞÜ (TMK m. 514 f. I)257

A- Özgürlüğün Kapsamı258

B- Özgürlüğün Korunması258

II. TASARRUF SINIRLAMASI (TMK m. 514 f. II)259

A- Ölümünde Sağ Olma259

B- Şekil Şartına Bağlanma259

C- Sınırlı Sayıya Bağlanma259

D- Sonsuza Kadar Tasarruf Edememe259

III.  YASAL MİRASÇILIĞIN TESPİTİ259

A- Kavram260

B- Belirleme Sistemleri260

1- Birey Sistemi261
2- Sınıf Sistemi261
3- Derece Sistemi261
a. Yakın Derece Önceliği262
b. Yakın Sıra Önceliği263
c. Derece İçerisinde Halefiyet263
d. Aynı Derecede Eşitlik264

C-Yasal Mirasçılığın Dayanakları264

1-Hısımlık Bağına Dayanan Yasal Mirasçılık265
a. Kan Bağı Hısımlığına Dayanan Yasal Mirasçılık
(TMK m. 495-498)265
b.Yapıntı Hısımlığa Dayanan Yasal Mirasçılık
(TMK m. 500)265
2-Evlilik Bağına Dayanan Yasal Mirasçılık (TMK m. 499)266
3-Vatandaşlık Bağına Dayanan Yasal Mirasçılık (TMK m. 501)266

& 8.HISIMLIK BAĞINA DAYANAN YASAL MİRASÇILIK267

I. KAN BAĞINA DAYANAN YASAL MİRASÇILIK
 (TMK m. 495-498)267

A-Birinci Derece Mirasçıları (TMK m. 495)268

1-Evlilik İçi Hısımlar (TMK m. 495)268
a.Kural: Birinci Derece Mirasçılar Mirasbırakanın
Altsoyudur268
b.Altsoyun Mirasçılığı Ölüm Tarihinde Yürürlükte Olan Hükümlere Göre Belirlenir269
c. Mirasbırakandan Önce Ölmüş Olan Altsoyun Statüsü271
d.Mirasbırakandan Önce Ölmüş Olan Altsoyun Eşinin
Statüsü272
e.Hangisinin Önce veya Sonra Öldüğü İspat Edilemeyen Altsoyun Statüsü273
f.Baba Bir Ana Ayrı Kardeş Olanların Statüsü273
g.Altsoy Kaydı İptal Edilenin Statüsü273
h.Soybağı Reddedilen Altsoyun Statüsü274
2- Evlilik Dışı Hısımlar (TMK m. 498)274
a. Tanıma İle Oluşan Altsoy İlişkisi274
b. Babalık Hükmü İle Oluşan Altsoy İlişkisi275
c. Yönetsel Kurulma İle Oluşan Altsoy İlişkisi277

B-İkinci Derece Mirasçıları (TMK m. 496)277

C-Üçüncü Derece Mirasçıları (TMK m.  497)281

II. YAPINTI HISIMLIĞA DAYANAN YASAL MİRASÇILIK
 (TMK m. 500)286

A-Genel Olarak286

B-Özellikleri287

1-Evlâtlık ve Altsoyu, Evlât Edinene Kan Hısımı Gibi Mirasçı Olurlar287
2-Evlâtlığın Kendi Ailesindeki Mirasçılığı Devam Eder289
3-Evlât Edinen ve Hısımları, Evlâtlığa Mirasçı Olmazlar289
4-Evlâtlık İlişkisi Sürüyor Olmalıdır290
a. Geçersizliği Dava Konusu Değil İse290
b.Geçersizliği Dava Konusu İse290
5-Evlat Edinmenin Şekli İşlemin Yapıldığı Yer Hukukuna
Tabidir291
6-Evlatlığı Şeklinde 4.10.1926’dan Önce Kayıtlara Yazılmasının Sonuca Etkisi Yoktur291

& 9. EVLİLİK  BAĞINA DAYANAN YASAL MİRASÇILIK
(TMK m. 499)293

I.GENEL OLARAK293

A-Ölüm Anında Geçerli Evlilik Bulunmalıdır293

1-Eş Statüsü Uygulanacak Haller293
a.Evlilik Hukuken Kurulmuşsa Uygulanır293
b.Ayrılık Kararı Olsa da Uygulanır294
c.Ayrı Konut Edinme Kararı Olsa da Uygulanır294
d.Ayrı Yaşama Hakkı Bulunsa da Uygulanır295
e.Evlilik Tescil Edilmese de Uygulanır295
f.Ayrı Evde Yaşamalı Aile Modelinde Uygulanır295
2-Eş Statüsü Uygulanmayacak Haller296
a. Yok Evliliklerde Uygulanmaz296
b.Nişanlılıkta Uygulanmaz296
c.Evlilik Benzeri Yaşam Modellerinde Uygulanmaz296

aa. Common Law Evlilik297

bb. Kayıtsız Hayat Ortaklığı297

cc. Kayıtlı Hayat Ortaklığı297

dd. Homoparental Aile299

ee. Boşanma Sonrası Hayat Arkadaşlığı299

ff. Eş Cinsel Evlilik299

d. Dini Nikahlı İlişkide Uygulanmaz300
e. Duygusal İlişkilerde (Flört) Uygulanmaz300

B- Eşin Mirasçılığı Ölüm Tarihinde Yürürlükte Olan Hükümlere Göre Belirlenir300

II. EŞİN, BİRLİKTE MİRASÇI OLDUĞU DERECEYE GÖRE
 YÜRÜRLÜKTEKİ STATÜSÜ301

A- Mirasbırakanın Altsoyu (Birinci Derece) İle Birlikte Mirasçı Olursa (TMK m. 499, b. 1)301

B- Mirasbırakanın  Ana  ve  Babası (İkinci Derece) İle  Birlikte Mirasçı Olursa (TMK m. 499, b. 2)301

C-Mirasbırakanın Büyük Ana ve Büyük Babaları ve Onların Çocukları İle (Üçüncü Derece) Birlikte Mirasçı Olursa (TMK m. 499, b. 3)302

III. EŞİN BİRLİKTE MİRASÇI OLDUĞU DERECEYE GÖRE
 MÜLGA STATÜSÜ303

A- 3678 Sayılı Kanun Öncesi Mülga Statüsü303

1- Birinci Derece İle304
2- İkinci Derece İle305
3- Üçüncü Derece İle305
4-Dördüncü Derece İle306

B- 3678 Sayılı Kanun ve 4721 Sayılı Kanun Arası Mülga Statüsü306

1- Birinci Derece İle306
2- İkinci Derece İle306
3- Üçüncü Derece İle306
4- Dördüncü Derece İle306

IV. EVLENMENİN BUTLANI DAVASININ EŞİN MİRASÇILIĞINA
 ETKİSİ307

A- Evlenmenin Butlanı Kavramı307

1- Mutlak Butlan Davası308
2-Nisbî Butlan Davası309

B-Evlenmenin Butlanı Davasının Eşin Mirasçılığına Etkisi310

1-Yasal Mirasçılığa Etkisi310
a.Eş Sıfatıyla Etkisi310

aa. Sağ Eş İyiniyetli İse Etkisi311

bb. Sağ Eş İyiniyetli Değilse Etkisi312

b. Kan Hısımı Sıfatıyla Etkisi312
2- Ölüme Bağlı Tasarrufla Sağlanan Haklara Etkisi312
a. Lehdar İyiniyetli İse Etkisi312
b. Lehdar İyiniyetli Değilse Etkisi 312
c. Aksi Düzenlenmişse Etkisi312

V. BOŞANMA DAVASININ EŞİN MİRASÇILIĞINA ETKİSİ313

A-Genel Olarak313

1-4721 Sayılı Kanun İle Başlayan Dönem314
2-22.4.2011-1.10.2011 Arası Dönem315
3-1.10.2011 Sonrası Dönem316

B-Boşanma Davası Sürdürülebilir Nitelikte Olmalıdır317

1- Akıl Hastalığı Sebebiyle Boşanma Davasında317
2- Anlaşmalı Boşanma Davasında318
3- Eylemli Ayrılık Sebebiyle Boşanma Davasında318

C-Eşlerden Biri Ölmüş Olmalıdır 319

1- Eş Karardan Önce Öldü İse 319
2- Eş Karardan Sonra Kesinleşmeden Önce Öldü İse319
a. Eşin Ölümü İstinaf Aşamasında Belirlenmişse320
b. Eşin Ölümü Temyiz Aşamasında Belirlenmişse320
c. Eşin Ölümü Karar Düzeltme Aşamasında Belirlenmişse320
3- Eş Davadan Önce Öldü İse320
4- Sağ Kalan Davacı Eşin Davadan Feragati Sonuç Doğurmaz321
5- Eşlerden Herhangi Biri Ölmüş Olabilir321
a. Davacı Eş Ölmüş Olabilir321
b. Davalı Eş Ölmüş Olabilir321

D- Hükmün Boşanma Bölümü Kesinleşmemiş Olmalıdır321

E- Ölen Eşin Mirasçıları Belirlenmelidir321

1- Ölen Eşin Birinci Derece Mirasçıları322
2- Ölen Eşin Altsoyu Yoksa322
3- Ölen Eşin Evlilik Dışı Çocuğu322
4- Ölen Eşin Evlatlığı ve Altsoyu322
5- Atanmış Mirasçılar (TMK m. 516 f. I)323
6- Cenin323

F-Mirasçılar Davaya Devam Ediyor Olmalıdır324

1- Mirasçılar Davaya Devam Etmiyorlarsa324
2- Mirasçılar Davaya Devam Ediyorlarsa325
a. Davacı Eşin Mirasçıları Davaya Devam Ediyorlarsa325
b. Davalı Eşin Mirasçıları Davaya Devam Ediyorlarsa325
3- Boşanma Davası Daha Önce Usulsüz Açılmış İse325
4- Mirasçı Olmayan Davaya Devam Edemez325
5- Mirasçılar Davaya Fer’i Hükümlerden Devam Edemez326
6- Mirasçılar Davayı Islah Edemez326

G- Ölen Eşin Herhangi Bir Mirasçısı Davayı Sürdürebilir326

1- Mirasçı Küçük İse326
2- Ergin  Kişi Temsilci Atayabilecek Durumda Değilse327
3- Vasiyeti Yerine Getirme Görevlisi Varsa327
4- Mirasçı Gaip İse327
5- Vasiyet Alacaklısı Varsa328
6- Mirasçılar Bilinmiyorsa328
7- Mirası Reddedenler Varsa329
8- Vesayet Altındaki Kişi Varsa329
9- Mirasçıya Yasal Danışman Atanmışsa330
10- Mirasçı Mirastan Yoksun İse330

H- Sağ Eşin Kusuru  İspatlanmış Olmalıdır330

1- Boşanmaya Sebebiyet Verecek Kusur Kanıtlanmalıdır331
a. Yeterli Kusur Kanıtlanmışsa331
b. Yeterli Kusur Kanıtlanmamışsa331
2- Mirasçılar Yeni Delil Gösteremez331
3- Kusurun İspatlanması Bağımsız Bir Dava İle İstenilemez332
4-Kusurun İspatlanması Tenfiz Davasında İstenilemez332

VI. ÇOKEŞLİLİĞİN EŞİN MİRASÇILIĞINA ETKİSİ 332

A- Eski Hukukun Uygulandığı Durum333

B- Butlan Kararından Önce Çokeşliliğin Sonlanması333

1-Birinci Evliliğin Sonlanması334
a. İkinci Evlenmede Diğer Eş İyiniyetli İse
(TMK m. 147 f. III)334
b.İkinci Evlenmede Diğer Eş İyiniyetli Değilse335
2-İkinci Evliliğin Sonlanması336
3-Birinci ve İkinci Evliliğin Sonlanması336

& 10.VATANDAŞLIK  BAĞINA DAYANAN YASAL MİRASÇILIK
(TMK m. 501)337

I. KOŞULLARI337

A-Birinci, İkinci, Üçüncü Derece Mirasçısı Bulunmamalıdır337

B-Eşi Hayatta Olmamalıdır338

C-Mirasbırakan Tarafından Atanmış Mirasçı Olmamalıdır338

D-Hak Sahipleri Mirasçılık Sıfatlarını Bildirmeye Çağrılmış Olmalıdır (TMK m. 594)338

II. ÖZELLİĞİ338

A-Mirasçılığı Özel Hukuka Dayanır339

B-Külli Haleftir339

C-Atanmış Mirasçı Olabilir340

D-Vasiyet Alacaklısı Olabilir340

E-Tek Yönlü Mirasçıdır340

F-Diğer Yasal Mirasçıların Hak ve Yetkisine Sahiptir340

1-Mirası Reddedebilir340
2-Miras Sebebiyle İstihkak Davası Açabilir340
3-İptal Davası Açabilir340
4-Mirasın Paylaştırılmasını Talep Edebilir340
5-Davada Mirasçı Sıfatıyla Taraf Olabilir341

III.SONUÇLARI (TMK m. 631)341

İKİNCİ KISIM
ÖLÜME BAĞLI TASARRUFLAR
(TMK m. 502-574)

BİRİNCİ BÖLÜM
EHLİYET VE İRADE SAKATLIĞI
(TMK m. 502-503)

& 11.ÖLÜME BAĞLI TASARRUFLARDA EHLİYET VE İRADE SAKATLIĞI (TMK m. 502-503)345

I. EHLİYET345

A- Vasiyetnamede Ehliyet (TMK m. 502)346

1. Ayırt Etme Gücüne Sahip Olmak Gerekir347
2.Onbeş Yaşını  Doldurmuş Olmak Gerekir348
3.Bizzat Yapılması Gerekir348
a.Yasal Temsilci Tarafından Yapılamaz349
b.Vekil Aracılığı İle Yapılamaz349

B-Miras Sözleşmesinde Ehliyet (TMK m. 503)349

II. İRADE SAKATLIĞI (TMK m. 504 )349

A-Tasarruf İrade Sakatlığında Geçersizdir (TMK m. 504 f. I)350

B-Tasarruf Dönülmediği Takdirde Geçerli Sayılır (TMK m. 504 f. I)350

1-İradeyi Sakatlayan Sebep Sona Ermiş Olmalıdır350
2-Bir Yıl İçinde Tasarruftan Dönülmüş Olmalıdır350

C-Tasarruf Açık Yanılma Hâlinde Düzeltilebilir (TMK m. 504 f. II)351

1-Açık Yanılma Gerçekleşmelidir351
a. Kişinin Belirtilmesinde Açık Yanılma351
b.Şeyin Belirtilmesinde Açık Yanılma351
2-Mirasbırakanın Gerçek Arzusu Kesin Olarak Tespit Edilmiş Olmalıdır352

İKİNCİ BÖLÜM
ŞEKLİ ANLAMDA ÖLÜME BAĞLI TASARRUFLAR
(TMK m. 531-549)

& 12.RESMÎ VASİYETNAME (TMK m. 532-537)354

I. DÜZENLENMESİ (TMK m. 532)354

A-Resmî Memur Tarafından Düzenlenir355

1-Sulh Hâkimi Tarafından Düzenlenebilir355
2-Noter Tarafından Düzenlenebilir355
3-Yetki Verilmiş Diğer Bir Görevli Tarafından Düzenlenebilir355

B-İki Tanığın Katılmasıyla Düzenlenir355

II. MEMURUN İŞLEVİ (TMK m. 533)355

A-Memur Arzuları Belgeler355

1-Mirasbırakan Arzularını Resmî Memura Bildirilir356
2-Memur, Vasiyetnameyi Yazar veya Yazdırır356
3-Memur, Vasiyetnameyi Okuması İçin Mirasbırakana Verir357
4-Vasiyetname, Mirasbırakan Tarafından Okunup İmzalanır357

B-Memur Tarih Koyarak İmzalar358

C-Memur İşlemi Baştan Sona Yapar359

III. TANIKLARIN KATILMASI (TMK m. 534)360

A- Memurun Huzurunda İki Tanığa Beyan Edilir360

1-Tarih ve İmza Konulduktan Hemen Sonra Beyan Edilir361
2-Beyan Kanuna Uygun Yapılır361
a. Vasiyetnamenin Okunduğun Beyanı361
b. Son Arzuları İçerdiğinin Beyanı361
3- Vasiyetname İçeriğinin Tanıklara Bildirilmesi Gerekmez361

B- Tanıkların İşlevi361

1- Beyanın Kendi Önlerinde Yapıldığını Beyan361
2- Mirasbırakanı Tasarrufa Ehil Gördüklerini Beyan362
3- Beyanın Yazılması veya Yazdırılması363
4- Beyanın Altının İmzalanması363

IV. OKUNMAKSIZIN VE İMZALANMAKSIZIN DÜZENLENMESİ
 (TMK m. 535)364

A- Vasiyetnameyi Bizzat Okuyamaz Olmalıdır364

B- Vasiyetnameyi İmzalayamaz Olmalıdır364

C- Memur Vasiyetnameyi Vasiyetçiye Okumalıdır365

D- Memur Vasiyetnameyi İki Tanığın Önünde Okumalıdır365

E- Son Arzuları İçerdiği Beyan Edilmelidir365

F- Tanıklar Beyanda Bulunmalıdır365

1- Mirasbırakanın Beyanının Kendi Önlerinde Yapıldığı Beyanı366
2- Mirasbırakanı Tasarrufa Ehil Gördükleri Beyanı366
3- Vasiyetnamenin Kendi Önlerinde Okunduğu Beyanı366
4- Vasiyetnamenin Memur Tarafından Mirasbırakana Okunduğu Beyanı366
5- Vasiyetnamenin Son Arzularını İçerdiğini Beyan Ettiğinin
Beyanı 367

G- Tanıklar Vasiyetnamenin Altını İmzalamalıdır367

V. DÜZENLEMEYE KATILMA YASAĞI (TMK m. 536)368

A- Memur veya Tanık Olarak Katılama Yasağı368

1- Fiil Ehliyeti Bulunmayanlar368
2- Bir Ceza Mahkemesi Kararıyla Kamu Hizmetinden Yasaklılar368
3- Okur Yazar Olmayanlar368
4- Vasiyetçinin Eşi369
5- Vasiyetçinin Üstsoy Kan Hısımları369
6- Vasiyetçinin Üstsoy Kan Hısımlarının Eşleri370
7- Vasiyetçinin Altsoy Kan Hısımları371
8- Vasiyetçinin Altsoy Kan Hısımlarının Eşleri371
9- Vasiyetçinin Kardeşleri 371
10- Vasiyetçinin Kardeşlerinin Eşleri372

B- Kazandırmada Yasağı372

1- Düzenlenmeye Katılan Memura373
2- Düzenlenmeye Katılan Tanıklara373
3- Bunların Üstsoy ve Altsoy Kan Hısımlarına, Kardeşlerine ve
Bu Kişilerin Eşlerine373

VI. VASİYETNAMENİN SAKLANMASI (TMK m. 537)373

VIII. ORTAK VASİYETNAME GEÇERSİZDİR373

IX. YABANCILIK UNSURU375

& 13. EL YAZILI VASİYETNAME (TMK m. 538)376

I. GENEL OLARAK376

A- Özellikleri376

1- Mirasbırakan İstemiş Olmalıdır376
a. Vasiyetname Yapma İradesi Bulunmalıdır377
b. Vasiyetname Tasarısı Hukuki Sonuç Doğurmaz377
2- Mirasbırakan Yapmış Olmalıdır377
a. Baştan Sona Yazmış Olmalıdır377
b. İmzalamış Olmalıdır378
3- Duraksama Giderilmelidir378

B- Faydaları379

1- Gizliliği Sağlaması379
2- Masrafsız Olması380
3- Basit Olması 380

C- Sakıncaları380

1- Yok Olma Riski380
2- Kolay Değiştirilmesi380

II. ŞEKİL ŞARTLARI (TMK m. 538 f. I )380

A- Yazım381

1- Yazım Malzemesi381
2- Yazım Aracı382
3- Yazım Şekli383
4- Yazım Dili383
5- Yazım Usulü384
a. Okunaksız Yazılması384
b. Ekleme Yapılması384
c. Çizilmesi384
d. Yırtılması385
e. Aralıklı Yazılması385

aa. Metin Aralığının Bulunması385

bb. Zaman Aralığının Bulunması385

f. El Dışı Organla Yazılması385
g. Düzeltme Yapılması385

B- Tarih386

C- İmza386

III. TEVDİİ (TMK m. 538 f. II)387

& 14.SÖZLÜ VASİYETNAME (TMK m. 539-541 )388

I. GENEL OLARAK388

II. SÖZLÜ VASİYETNAMENİN GERÇEKLEŞMESİ389

A- Son Arzuları Anlatma (TMK m. 539)389

1- Olağanüstü Durum Bulunmalıdır389
a. Yakın Ölüm Tehlikesi389
b. Ulaşımın Kesilmesi390
c. Hastalık390
d. Savaş390
e. Diğer Olağanüstü Durumlar390
2- Son Arzu Tanığa Anlatılır391
a. İki Tanığa Anlatır391
b. Yazma Görevi Yükler391
c. Tanıklar Yasaklı Olmamalıdır391

B- Belgeleme (TMK m. 540)391

1- Belgeyi Düzenleyen Tanık Son Arzuları Hemen Yazar391
2- Belgeyi Yazan Tanık İmzalayıp Diğer Tanığa İmzalatır392
3- Belge Vakit Geçirmeksizin Teslim Edilir392
4- Belge Yetkili Olan Makama Verilir393
a. Belgenin Mahkemeye Verilmesi393
b. Belgenin Hâkim Yerine Geçene Verilmesi394

aa. Askerlik Hizmetindekinin Sözlü Vasiyetname Yoluna Başvurması394

bb. Ülke Sınırları Dışında Seyreden Bir Ulaşım Aracında
Bulunanın Yoluna Başvurması394

cc. Sağlık Kurumlarında Tedavi Edilenin Sözlü Vasiyetname Yoluna Başvurması395

5- Belge Düzenlemeden Doğrudan Başvurulabilir395
a. Doğrudan Mahkemeye Başvuru396
b. Hâkim Yerine Geçene Başvuru397
6- Belge Hakkında Beyanda Bulunulur397
a. Vasiyetname Yapmaya Ehil Gördüklerini Beyan398
b. Son Arzularını Olağanüstü Durumda Anlattığını Beyan398

C- Hükümden Düşme (TMK m. 541)398

1- Sonradan Diğer Şekillerde Vasiyetname Yapma Olanağı Doğmalıdır398
2- Olanağın Doğduğu Tarihin Üzerinden Bir Ay Geçmiş
Olmalıdır398

III. SÖZLÜ VASİYETİN TENFİZİ399

& 15.MİRAS SÖZLEŞMESİNİN ŞEKLİ VE ORTADAN KALDIRILMASI (TMK m. 545-548 )400

I.  ŞEKLİ (TMK m. 545)400

A- Resmî Vasiyetname Şeklinde Düzenlenmesi (TMK m. 545 f. I)401

B- Sözleşmenin Taraflarının Hazır Bulunması (TMK m. 545 f. II)401

1- Arzularını Resmî Memura Aynı Zamanda Bildirme401
2- Sözleşmeyi Memurun ve İki Tanığın Önünde İmzalama401

II. ORTADAN KALDIRILMASI (TMK m. 546-548 )403

A- Sağlararasında (TMK m. 546-547)403

1- Sözleşme veya Vasiyetname İle (TMK m. 546)404
2- Sözleşmeden Dönme Yolu İle (TMK m. 547)404

B- Mirasbırakandan Önce Ölme 405

1- Mirasçı Atanan Kişi Mirasbırakanın Ölümünde Sağ Değilse
(TMK m. 548 f. I)405
2- Kendisine Belirli Mal Bırakılan Kişi Mirasbırakanın Ölümünde Sağ Değilse (TMK m. 548 f. I)405
3- Ölen Kişinin Mirasçılarının Zenginleşmeyi Geri İstemesi
(TMK m. 548 f. II)406

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
MADDİ ANLAMDA ÖLÜME BAĞLI TASARRUFLAR

& 16.MADDİ ANLAMDA ÖLÜME BAĞLI TASARRUFLAR
(TMK m. 514-530)407

I. GENEL OLARAK (TMK m. 514)407

II. TANIMI407

III. KAPSAMI408

A- Vasiyetname İle Yapılabilen Ölüme Bağlı Tasarruflar408

B- Miras Sözleşmesi İle Yapılabilen Ölüme Bağlı Tasarruflar409

C- Vasiyetname ya da Miras Sözleşmesi İle Yapılabilen Ölüme Bağlı Tasarruflar409

& 17.VASİYETNAME İLE YAPILABİLEN ÖLÜME BAĞLI TASARRUFLAR410

I. TANIMA (TMK m. 295 f. I)410

II. VAKIF KURMA (TMK m. 102 f. I , TMK m. 526)411

III. VASİYETİ YERİNE GETİRME GÖREVLİSİ ATAMA
 (TMK m. 550 f. I)412

IV. DİĞER ÖLÜME BAĞLI TASARRUFLAR413

A- Paylaşma Kuralları Koyma (TMK m. 560 f. II, 647 f. I)413

B- Denkleştirme Kuralları Koyma (TMK m. 669 f. II, 672, 674 f. I)413

C- Vasiyetnameden Dönme (TMK m. 542-544)414

D- Tenkis Sırasını Değiştirme (TMK m. 563 f. I)414

& 18.MİRAS SÖZLEŞMESİ İLE YAPILABİLEN ÖLÜME BAĞLI TASARRUFLAR415

I. OLUMLU MİRAS SÖZLEŞMESİ (MİRAS SÖZLEŞMESİ)
 (TMK m. 527)415

A- İçeriğine Göre415

1- Mirasçı Atama Sözleşmesi416
2- Mal Vasiyeti Sözleşmesi416
3- Üçüncü Kişi Yararına Miras Sözleşmesi416

B- Etkisine Göre 417

1- Ölüme Bağlı Kazandırma yapan Taraf Sayısına Göre417
a. Bir Taraflı Olumlu Miras Sözleşmesi417
b. İki Taraflı Olumlu Miras Sözleşmesi417
2- İvaz Durumuna Göre417
a. İvazlı Olumlu Miras Sözleşmesi417
b. İvazsız Olumlu Miras Sözleşmesi417

II. MİRASTAN FERAGAT SÖZLEŞMESİ (OLUMSUZ MİRAS
 SÖZLEŞMESİ) (TMK m. 528-530 )418

A- Kapsamı (TMK m. 528)419

1- Mirasbırakan İle Mirasçısı Arasında Yapılır (TMK m. 528 f. I)419
a. Mirastan Feragat Sözleşmesi Karşılık Sağlanarak Yapabilir420

aa. Kural Olarak Feragat Edenin Altsoyu İçin Sonuç
Doğurur420

bb. Feragat Edenin Altsoyu İçin Sonuç Doğurmayacağı
Düzenlenebilir (TMK m. 528 f. III)420

b. Mirastan Feragat Sözleşmesi Karşılıksız Yapabilir
(TMK m. 528 f. I)420
2- Feragat Eden, Mirasçılık Sıfatını Kaybeder (TMK m. 528 f. II)421

B- Hükümden Düşmesi (TMK m. 529)422

C- Tereke Alacaklılarının Hakkı (TMK m. 530)423

& 19. VASİYETNAME YA DA MİRAS SÖZLEŞMESİ İLE YAPILABİLEN ÖLÜME BAĞLI TASARRUFLAR424

I. KOŞULLAR VE YÜKLEMELER  (TMK m. 515 )424

A- KOŞUL424

1- Konusu425
a. Bir İşi Yapma425
b. Bir İşi Yapmama425
2- Şekli425
3- Özelikleri425
a. Hukuka Aykırı Olmamalıdır425
b. Ahlaka Aykırı Olmamalıdır426
c. Anlamsız Olmamalıdır426
d. Rahatsız Edici Olmamalıdır427
e. İmkansız Olmamalıdır427
4- Çeşitleri427
a. Geciktirici Koşul428
b. Bozucu Koşul428

B- YÜKLEME429

1- Konusu429
a. Bir İşi Yapma429
b. Bir İşi Yapmama429
2- Şekli429
3- Özelikleri430
a. Hukuka Aykırı Olmamalıdır430
b. Ahlaka Aykırı Olmamalıdır430
c. Anlamsız Olmamalıdır430
d. Rahatsız Edici Olmamalıdır430
e. İmkansız Olmamalıdır430
f. Saklı Pay Zedelenmemelidir431
4- Çeşitleri431
a. Bağımsız Yükleme432
b. Bağımlı Yükleme432
5-Tarafları432
a. Yükleme Lehtarı432

aa. Gerçek Kişiler432

bb. Tüzel Kişiler432

cc. Tüzel Kişiliği Olmayan Topluluklar432

dd. Mirasbırakan433

ee. Hayvanlar 433

b. Yükleme Yükümlüsü433
6- Süresi433
7- Sonuçları433
a. Yapılmasının Sonuçları 433

aa. Yükleme Yükümlüsü Malı İktisap Eder433

bb. Yükleme Lehtarının Alacak Hakkı Doğmaz434

cc. Yükleme Lehtarına Mülkiyet Geçmez434

dd. Yükleme Lehtarı Tazminat Talep Edemez434

b. Yerine Getirilmemesinin Sonuçları: Yüklemenin Yerine Getirilmesi Davası434

aa. Davanın Konusu434

bb. Davanın Tarafları434

aaa. Davacı434

bbb. Davalı435

ccc. Davanın Süresi435

II. MİRASÇI ATAMA (TMK m. 516)435

A- Mirasbırakan Bir veya Birden Çok Kişiyi Mirasçı Atayabilir
(TMK m. 516 f. I)435

B- Bir Kişinin, Mirası Almasını İçeren Her Tasarruf Mirasçı Atanması Sayılır (TMK m. 516 f. II)436

C- Bir Kişi Hem Yasal Mirasçı Hem Atanmış Mirasçı Olabilir436

III.BELİRLİ MAL BIRAKMA/VASİYET (TMK m. 517-519)437

A- Vasiyetin Konusu 437

1- Mal Vasiyeti (TMK m. 517 f. II)437
a. Belirli Mal/Parça Vasiyeti437

aa. Üçüncü Kişiye Belirli Mal Vasiyeti438

bb. Yasal Mirasçısına Belirli Mal Vasiyeti/Ön Vasiyet
(TMK m. 519 f. III, 647 f. III)438

b. Çeşit/Cins Vasiyeti438
c. Seçimlik Vasiyet439
d. Tedarik Vasiyeti439
e. Alt Vasiyet440
2- Sınırlı Ayni Hak Vasiyeti440
a. Kişisel İrtifak Vasiyeti440

aa. İntifa Vasiyeti (TMK m. 517 f. II, 601 f. I)440

bb. Oturma Vasiyeti442

b. Rehin Vasiyeti443

aa. Taşınır Rehni443

bb. Taşınmaz Rehni443

aaa. İpotek444

bbb. İpotekli Borç Senedi445

ccc. İrat Senedi445

c. Taşınmaz Yükü Vasiyeti446
d. Taşınmaz Lehine İrtifak Vasiyeti447
3- Edim Vasiyeti (TMK m. 517 f. II, 601 f. I)448
4- Borçtan Kurtarma Vasiyeti (TMK m. 517 f. II)448
5- Alacak Vasiyeti 449
6- İbra Vasiyeti449
7- Maddi Olmayan Mal Vasiyeti449
a. Fikri Mülkiyet Vasiyeti449

aa. Bilim ve Edebiyat Eserleri450

bb. Musiki Eserleri450

cc. Güzel Sanat Eserleri450

dd. Sinema Eserleri451

b. Sınai Mülkiyet Vasiyeti451

aa. Patent451

bb. Marka452

cc. Endüstriyel tasarımlar452

dd. Coğrafi işaretler453

aaa. Menşe Adı453

bbb. Mahreç İşareti454

8- İrat Vasiyeti (TMK m. 601 f. I)454
9- Vücut, Organ ve Doku Vasiyeti (2238 SK m. 14)454
10- Sigorta Vasiyeti (TMK m. 601 f. II)455
11- Diğer Konularda Vasiyet (TMK m. 517 f. II)455

B- Vasiyet Borçlusunun Borçtan Kurtulması (TMK m. 517 f. III)455

C- Vasiyet Borçlusunun Teslim Borcu (TMK m. 518)455

D- Vasiyetin Tereke İle İlgisi (TMK m. 519)456

1- Vasiyetin Tenkisinin İstenmesi (TMK m. 519 f. I)456
2- Vasiyet Borçlusunun Değişmesi (TMK m. 519 f. II)456
3- Mirasın Reddi Vasiyet Alacağını Sonlandırmaz
(TMK m. 519 f. III)456

IV. İKAMELİ TASARRUFLAR457

A- Yedek Atama Tasarrufları/Alelade İkame (TMK m. 520)457

1- Özellikleri458
a. Amacı458
b. İntikali458
c. Usulü458
d. Koşulu459
e. Sayısı459
f. Sırası459
g. Hak ve Yetkileri459

aa. Asıl Atanana Bağlı Koşullar Yedek Atananı Bağlamaz459

bb. Üçüncü Kişi Adına Kazandırmalar Yedek Atananı
Bağlar459

cc. Miras Hakkının Tespiti Davası Açamaz460

dd. Ölüme Bağlı Tasarrufun İptali Davası Açamaz460

ee. Delil Tespiti Yaptırabilir (HMK m. 400)460

ff. İkame Tasarrufu Gerçekleşince Mirası Reddedebilir 460

gg. Mirasbırakanın Katılımı İle Açılmamış Miras Payının Devri Sözleşmesi Yapabilir (TMK m. 678)460

hh. Açılmış Miras Payının Devri Sözleşmesi Yapabilir
(TMK m. 677)460

2- Yedek Mirasçı Atama (TMK m. 520 f. I)461
3- Yedek Vasiyet Alacaklısı Atama (TMK m. 520 f. II)461

B- Art Atama Tasarrufları/Fevkalade İkame (TMK m. 521-525)462

1- Artmirasçı Atama (TMK m. 521-525 )462
a. Artmirasçının Belirlenmesi (TMK m. 521)462
b. Artmirasçıya Geçiş (TMK m. 522)463

aa. Tasarrufta Geçiş Anı Belirtilmemişse
(TMK m. 522 f. I)463

bb. Tasarrufta Geçiş Anı Gösterilmişse (TMK m. 522 f. II)463

cc. Tasarrufun Artmirasçıya Geçmesine Olanak Kalmamışsa (TMK m. 522 f. III)463

c. Artmirasçılıkta Güvence (TMK m. 523)463
d. Artmirasçılığın Hükümleri (TMK m. 524-525)464

aa. Önmirasçı Hakkında (TMK m. 524)464

bb. Artmirasçı Hakkında (TMK m. 525)465

2- Art Vasiyet Alacaklısı Atama (TMK m. 521 f. III)465

V. MİRASÇILIKTAN ÇIKARMA (TMK m. 510-513)466

A- Genel Olarak466

B- Ceza Amacıyla Mirasçılıktan Çıkarma (TMK m. 510-512)466

1- Sebepleri  (TMK m. 510)467
a. Ağır Bir Suç İşleme467
b. Yükümlülükleri Önemli Ölçüde Yerine Getirmeme468
2- Şekli (TMK m. 510)468
3- Hükümleri  (TMK m. 511)469
a. Mirastan Pay Alamaz  (TMK m. 511 f. I)469
b. Tenkis Davası Açamaz (TMK m. 511 f. I)470
c. Miras Payının İntikali (TMK m. 511 f. II)470

aa. Varsa Altsoyuna Kalır470

bb. Altsoyu Yoksa Yasal Mirasçılarına Kalır471

cc. Başka Türlü Tasarrufta Bulunulabilir471

d. Altsoyu, O Kimse Mirasbırakandan Önce Ölmüş Gibi Saklı Payını İsteyebilir (TMK m. 511 f. III)471
e. Resmi Tasfiye İsteyemez472
f. Terekenin Resmî Defterinin Tutulmasını İsteyemez472
4- İspat yükü (TMK m. 512 f. II)472
5- Mirasçılıktan Çıkarmaya İtiraz473
6- İtirazın Sonuçları (TMK m. 512 f. III)474
a. Çıkarma Sebebinin Varlığı İspat Edilememişse 474
b. Çıkarma Sebebinin Varlığı İspat Edilmişse476
c. Çıkarma Sebebi Tasarrufta Belirtilmemişse477
d. Çıkarma Sebebi Hakkında Açık Bir Yanılma Varsa478
7-İtiraza İlişkin Usul Hükümleri478
a. Görevli Mahkeme478
b. Taraf Teşkili479

C- Aciz Sebebiyle Mirasçılıktan Çıkarma (TMK m. 513)480

1- Hükümleri480
2- Şekli480

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
ÖLÜME BAĞLI TASARRUFLARIN YORUMU

& 20. ÖLÜME BAĞLI TASARRUFLARUN YORUMU481

I. VASİYETNAMENİN YORUMU481

A- Genel Kural481

1- Vasiyetnamenin Metnine Bağlılık482
2- Mirasbırakanın İradesine Bağlılık482
3- Dış Etmenlere Bağlılık485

B- Özel Kural485

1- Vasiyetin Ayakta Tutulması (Favor Testamenti) Amacı485
2- Kanuni İntikal Amacı486
3- Yapılış Amacı487

C- Yargılama Usulü487

II. MİRAS SÖZLEŞMESİNİN YORUMU487

A- Sözleşmeye Üstünlük (Favor Pacti Successoralis) Verme487

B- Kanuni İntikal Uygulaması488

C- Yapılış Amacı488

BEŞİNCİ BÖLÜM
ÖLÜME BAĞLI TASARRUFLARIN SONLANMASI

& 21.VASİYETTEN DÖNME (TMK m. 542-544 )489

I. GENEL OLARAK489

II. VASİYETTEN DÖNME ŞEKLİ489

A- Yeni Vasiyetname İle (TMK m. 542)490

1- Kanunda Öngörülen Şekillerden Birine Uyulmalıdır490
a. Kanunda Yer Alan Şekle Uygun Olmalıdır490
b. Yapıldığı Şekilde Dönme Zorunluluğu Yoktur 491
2- Tamamından veya Bir Kısmından Dönülebilir492

B- Yok Etme İle (TMK m. 543)492

C- Sonraki Tasarruf İle (TMK m. 544)493

1- Yeni Bir Vasiyetname Yapılması (TMK m. 544 f. I)493
2- Vasiyetle Bağdaşmayan Başka Bir Tasarrufta Bulunulması
(TMK m. 544 f. II)494
a. Sağlararası Bir Tasarrufla Dönülebilir494
b. Geçerli Bir Tasarrufla Dönülebilir495
c. Tasarrufun Vasiyetle Bağdaşmaması Gerekir496

& 22.ÖLÜME BAĞLI TASARRUFUN KENDİLİĞİNDEN
SONLANMASI497

I.GENEL OLARAK497

II.KENDİLİĞİNDEN SONLANMA HALLERİ 497

A- Boşanma (TMK m. 161-166, 181)498

B- Vasiyetçiden Önce Ölüm (TMK m. 548 f. I, 580 f. I, 581 f. II)499

C- Mirastan Yoksunluğun Oluşması (TMK m. 578)499

D- Bozucu Koşulun Oluşması500

E- Erteleyici Koşulun İmkânsızlığı500

& 23. ÖLÜME BAĞLI TASARRUFUN İPTALİ (TMK m. 557-559)501

I. ESASA İLİŞKİN İPTAL SEBEPLERİ (TMK m. 557 )502

A- Ehliyetsizlik (TMK m. 557 b. 1)502

1- Delil İbrazı İçin Mehil Verilmelidir502
2- Tanıklar Dinlenilmelidir503
3- Sağlık Kurulu Raporu Alınmalıdır504
a. Duraksama Bulunmalıdır504
b. Yetkili Kuruldan Rapor Alınmalıdır505

aa. Ehliyet Tespiti Uzmanlık İşidir505

bb. Dosya Tümü İle Gönderilmelidir508

cc. Raporlar Arası Çelişki Giderilmelidir508

c. Düzenlenme Tarihi İtibariyle Belirleme Yapılmalıdır509

B- İrade Sakatlığı (TMK m. 557 b. 2)510

1- Yanılma510
2- Aldatma511
3- Korkutma511
4- Zorlama513

C- Hukuka Aykırılık (TMK m. 557 b. 3)514

1- Tasarrufun İçeriğinin Hukuka Aykırı Olması514
2- Bağlandığı Koşulların Hukuka Aykırı Olması515
3- Bağlandığı Yüklemelerin Hukuka Aykırı Olması516

D- Ahlaka Aykırılık (TMK m. 557 b. 3)516

1- Tasarrufun İçeriğinin Ahlaka Aykırı Olması517
2- Bağlandığı Koşulların Ahlaka Aykırı Olması517
3- Bağlandığı Yüklemelerin Ahlaka Aykırı Olması517

II. ŞEKLE İLİŞKİN İPTAL SEBEPLERİ517

A- Ölüm Tarihinde Yürürlükte Olan Hükümler Uygulanır517

B- İnceleme Aslı Üzerinde Yapılır519

C- İçerik İle Çelişen Tanık Beyanı Hükme Esas Alınmaz519

D- Katılma Yasağına Aykırı Bölüm İptal Edilir519

III. İPTAL SEBEBİ SAYILMAYAN DURUMLAR520

A-İfasının Mümkün Olmaması520

B- Vasiyetnamede Muvazaa İddiası520

C- Vasiyet Konusunun Satılmış Olması521

D- Vasiyetin Taşınmaz Verme Geciktirici Şartına Bağlanması521

E- Vasiyet Konusunun Vasiyetçiye Ait Olmaması522

F- Vasiyet Alacaklısının Vasiyetçiden Önce Ölmesi522

IV. İPTAL YÖNTEMİ (TMK m. 558)523

A- Dava Konusu523

1- Açılmış Vasiyetnamenin İptali İstenebilir523
2- Kısmen İptal İstenebilir523
3- Hem Esasa Hem Şekle İlişkin İptal İstenebilir524
4- Sadece Esasa İlişkin İptal İstenebilir525
5- Kademeli İstenebilir525

B- Davacı525

1- Dava Açabilecek Olanlar526
a. Yasal Mirasçı Açabilir526
b. Vasiyet Alacaklısı Açabilir526
c. Son Mirasçı Sıfatıyla Hazine Açabilir527
d. Resmi Tasfiye Talep Edenler Açabilir527
2- Dava Açamayacak Olanlar527
a. Olası Mirasçı527
b. Vasiyeti Yerine Getirme Görevlisi527
c. Mirasbırakanın Alacaklıları 528
d. Mirasbırakanın Borçluları528
e. Mirasçının Alacaklıları528
f. Mirasçının Borçluları528
g. Mirası Resmen İdare Eden 528

C- Davalı528

D- Görevli Mahkeme529

E- Yetkili Mahkeme (TMK m. 576 f. II)530

F- Hak Düşürücü Süre (TMK m. 559)531

1- Öğrenmeden Başlayan Hak Düşürücü Süre533
a. Vasiyetnamenin Açılıp Açılmadığı Araştırılmalıdır533
b. Vasiyetname Tebliğ Edilmemişse Bir Yıllık Süre Başlamaz534
c. Vasiyetname Tebliğ Edilmişse Bir Yıllık Süre Başlar534
2- Her Hâlde Uygulanacak Hak Düşürücü Süre535
3- Hükümsüzlüğün Def"İ Yoluyla İleri Sürülmesi
(TMK m. 559 f. II)536

G- Davaların Birleştirilmesi536

H- Mahkeme Kararının Kapsamı537

I- Harç537

İ- Kademeli Dava Açılması538

J- Feragat539

K- Yargılama Gideri539

L- Kabul540

M- Temyiz541

N- Derdestlik541

IV. İPTAL KARARININ SONUÇLARI541

A- Yapıldığı Andan İtibaren Ortadan Kalkar542

B- Davada Yer Alanlar Açısından Ortadan Kalkar542

C- Dava Açılan Bölüm Yönünden Ortadan Kalkar543

D- Kazandırma Yasağına Tabi Olan Açısından Ortadan Kalkar543

& 24. ÖLÜME BAĞLI TASARRUFUN YOKLUĞU VE KESİN GEÇERSİZLİĞİ544

I. ÖLÜME BAĞLI TASARRUFUN YOKLUĞU 544

II. ÖLÜME BAĞLI TASARRUFUN KESİN GEÇERSİZLİĞİ 544

ALTINCI BÖLÜM
ÖLÜME BAĞLI TASARRUF SERBESTLİĞİ VE SINIRLARI

& 25. TASARRUF EDİLEBİLİR KISIM (TMK m. 505-509 )545

I. KAPSAMI (TMK m. 505 )545

II. SAKLI PAY (TMK m. 506)545

A- Saklı Pay Kavramı546

B- Saklı Pay Sahibi Kavramı546

1- Altsoy 547
2- Ana ve Babadan Her Biri 547
3- Sağ Kalan Eş547
a. Altsoy veya Ana ve Baba Zümresiyle Birlikte Mirasçı
Olması Hâlinde547
b. Diğer Hâllerde548

C- Saklı Paya Mal Rejiminin Etkisi548

1- Saklı Paya Kural Mal Rejiminin Etkisi (TMK m. 237 f. II)548
2- Saklı Paya Mal Ortaklığı Rejiminin Etkisi (TMK m. 276 f. III)550

III. TASARRUF EDİLEBİLİR KISMIN HESABI (TMK m. 507-509)551

A- Ölüm Günündeki Duruma Göre Hesaplanır (TMK m. 507 f. I)551

B- Borçların İndirilmesi (TMK m. 507)552

1- Mirasbırakanın Borçları (TMK m. 507 f. II)553
2- Cenaze Giderleri (TMK m. 507 f. II)553
3- Terekenin Mühürlenmesi ve Yazımı Giderleri
(TMK m. 589 f. II, 590, 591)554
4- Mirasbırakan İle Birlikte Yaşayan ve Onun Tarafından Bakılan Kimselerin Üç Aylık Geçim Giderleri (TMK m. 645)554
5- Sağ Kalan Eşin Değer Artış Payı Alacağı  (TMK m. 227)556
6- Sağ Kalan Eşin Katılma Alacağı (TMK m. 231)557
7- Vasiyetnamenin Açılması Gideri (TMK m. 597)559
8- Vasiyeti Yerine Getirme Görevlisinin Ücreti
(TMK m. 550 f. IV)560
9- Tereke Yöneticisinin Ücreti (TMK m. 592 f. IV)561
10-Resmî Defter Tutma Gideri (TMK m. 623 f. II)562
11- Eğitim ve Öğrenimini Tamamlamamış Olan veya Sakatlıkları Bulunan Çocuklara Yapılan Ödeme (TMK m. 674 f. II)562
12- Ceninin Bakıma Muhtaç Anasına Yapılan Ödeme
(TMK m. 643 f. II)563
13-Ergin Altsoyun Denkleştirme Alacağı (TMK m. 370, 371, 641
f. II)564

C- Sağlararası Karşılıksız Kazandırmalar (TMK m. 508)564

D- Sigorta Alacakları (TMK m. 509)566

IV. TASARRUF EDİLEBİLİR KISMIN DARALMASI (TMK m. 549)567

& 26.TENKİS DAVASININ ÖZELLİKLERİ 568

I. KORUMA DAVASIDIR568

II.YENİLİK DOĞURAN DAVADIR568

III. TASARRUFU DEĞİŞTİREN DAVADIR569

A- Saklı Pay Sınırına İndirir569

B- Saklı Payı Tamamlar 570

& 27. TENKİS DAVASININ KOŞULLARI (TMK m. 560-562)571

I. GENEL OLARAK571

A- Tasarruf Edilebilecek Kısmı Aşan Tasarrufun Tenkisi İstenebilir
(TMK m. 560 f. I)572

B- Yasal Mirasçıya İlişkin Tasarruf Kuralı Paylaştırma Kuralı Sayılır (TMK m. 560 f. II)573

II. SAKLI PAYLI MİRASÇI LEHİNE KAZANDIRMANIN ORANTILI
 TENKİSİ (TMK m. 561)573

A- Sadece Saklı Payı Olan Mirasçılara Temlikin Orantılı Tenkisi574

B- Saklı Payı Olanlar ile Saklı Payı Olmayanlara Temlikin Orantılı Tenkisi576

C- Saklı Payı Olan ile Saklı Payı Olmayana Temlikin Orantılı Tenkisi578

III. MİRASÇI ALACAKLISININ HAKKI (TMK m. 562)580

& 28.TENKİS DAVASININ HÜKÜMLERİ (TMK m. 563-569)581

I. SAKLI PAYI OLMAYANLARA KAZANDIRMANIN ORANTILI
 TENKİSİ (TMK m. 563 f. I) 581

II.VASİYET BORÇLARININ TENKİSİ (TMK m. 563 f. II)583

III.BÖLÜNMEZ MAL VASİYETİNDE TENKİS (TMK m. 564)583

A- Belirli Bir Mal Vasiyeti Bulunmalıdır583

B- Mal Değeri Azalmadan Bölünmez Olmalıdır583

C- Vasiyet Alacaklısı Tercihini Kullanmalıdır583

1- Malın Verilmesini İsteyebilir584
2- Parayı İsteyebilir584

IV. SAĞLARARASI KAZANDIRMALARDA TENKİS
 (TMK m. 565-566)584

A- Tenkise Tabi Sağlararası Kazandırmalar (TMK m. 565)584

1- Mirasçılık Sıfatını Kaybeden Yasal Mirasçıya Miras Payına Mahsuben Yapılan Sağlararası Kazandırmalar
(TMK m. 565 b. 1)585
2- Geri Verilmemek Kaydıyla Altsoya Malvarlığının Devri Yoluyla Yapılan Kazandırmalar (TMK m. 565 b. 1)586
3- Borçtan Kurtarma Yoluyla Yapılan Kazandırmalar
(TMK m. 565 b. 1)586
4- Alışılmışın Dışında Verilen Çeyiz ve Kuruluş Sermayesi Vermek (TMK m. 565 b. 1)586
5- Miras Haklarının Ölümden Önce Tasfiyesi Maksadıyla Yapılan Kazandırmalar (TMK m. 565 b. 2)587
6- Mirasbırakanın Serbestçe Dönme Hakkını Saklı Tutarak Yaptığı Bağışlamalar (TMK m. 565 b. 3)587
7- Mirasbırakanın Ölümünden Önceki Bir Yıl İçinde Âdet Üzere Verilen Hediyeler Dışında Yapmış Olduğu Bağışlamalar
(TMK m. 565 b. 3)590
a. Bağışlama Âdet Üzere Verilen Hediye Olmamalıdır591
b. Bağışlama Mirasbırakanın Ölümünden Önceki Bir Yıl İçinde Yapılmış Olmalıdır591
c. Bağışlama Ölümden Önceki Bir Yıl Dışında Yapılmışsa
Kasıt Aranmalıdır591
8- Mirasbırakanın Saklı Pay Kurallarını Etkisiz Kılmak Amacıyla Yaptığı Açık Olan Kazandırmalar (TMK m. 565 b. 4)593
a. Erkek Çocuğa Öncelik Verme594
b. Birden Çok Evlenebilme Zorluğu595
c. Malvarlığının Önemli Bölümünün Verilmesi595
d. Aşırı Bedel Farkı Bulunması596
e. Diğer Sebepler597

B- Sağlararası Kazandırmalarda Geriverme Borcu (TMK m. 566)597

V. HAYAT SİGORTALARINDA TENKİS (TMK m. 567)598

VI. İNTİFA HAKKI VEYA İRAT BAKIMINDAN TENKİS598

VII. ART MİRASÇI BAKIMINDAN TENKİS (TMK m. 569)600

& 29. TENKİS DAVASINDA SIRA (TMK m. 570 )601

I. SAKLI PAY SAHİPLERİNİN HAKLARI ZEDELENMİŞ
 OLMALIDIR601

II. TEREKENİN TÜMÜ BELİRLENMELİDİR602

A- Ölüm Tarihi Değerleri Esas Alınmalıdır603

B- Temlik Tarihi Nitelikleri Esas Alınmalıdır604

C- Tereke İle İlgili Bütün Kayıt ve Belgeler Dava Dosyası İçine Alınmalıdır606

1- Kendiliğinden Getirtilmelidir606
2- Sonradan Bildirim Yapılabilir606
3- Tapu Kayıtları Esas Alınır606

D- Aynı Terekeye İlişkin Açılan Tenkis Davaları Birleştirilmelidir607

E- Terekenin Belirlenmesinde Hâkime Yardımcı Olunmalıdır607

III. NET TEREKE BULUNMALIDIR608

A- Terekenin Aktifi Tespit Edilmelidir608

1- Temlik Edilenler610
a. Davalılara Temlik Edilenler611

aa. Temlik Doğrudan İse612

bb. Temlik Dolaylı İse614

aaa. Kazandırma Ödenen Bedeldir615

bbb. Ödenen Bedel Uyarlanmalıdır617

b. Dava Dışındakilere Temlik Edilenler619
2- Temlik Dışı Kalanlar620
3- Terekenin Aktifine Girmeyenler623

B- Terekenin Pasifi Tespit Edilmelidir (TMK m. 507 f. II)623

C- Net Tereke Belirlenmelidir624

1- Tereke Aktifinden Önce Sağ Eşin Miras Payına Eşit Saklı Payı İndirilmelidir624
2- Eş Davaya Dahil Olmasa Bile Sağ Eşin Miras Payına Eşit Saklı Payı İndirilmelidir625

IV. VARSA SAKLI PAYA EL ATMA BULUNMALIDIR626

V. TASARRUF ORANI AŞILMIŞ İSE TASARRUFUN NİTELİĞİNE
 GÖRE SAKLI PAYLARI ZEDELEME KASTI
 ARAŞTIRILMALIDIR626

A- Saklı Payı Zedeleme Kastı Konusunda Deliller Toplanmalıdır627

B- Saklı Payı Zedeleme Kastı Yoksa Dava Reddedilmelidir627

1- Minnet Duyguları İle Hareket Edilmesi628
a. Kişisel Bakım Sebebiyle628
b. Kurumsal Bakım Sebebiyle 629
c. Hastalıkta Bakım Sebebiyle629
2- Ölünceye Kadar Bakma Akti Yapılması631
3- Davalının Emek ve Para Harcaması634
4- Temlikin Uzun Yıllar Öncesi Yapılması635
5- Eğitim Amaçlı Hareket Edilmesi636
6- Denkleştirme Amacının Bulunması637
7- Kesin Hüküm Bulunması637
8- Diğer Sebeplerin Bulunması638

C- Ölüme Bağlı Tasarruflar Mutlak Olarak Tenkise Tabidir
(TMK m. 565)638

1- Saklı Payı Zedeleme Kastı Aranmaz639
2- Vasiyetnamenin İfa Edilmiş Olması Şart Değildir640
3- İntifa Hakkı Saklı Çıplak Mülkiyet Bağışı Ölüme Bağlı Tasarruf Sayılamaz641

VI. TENKİSİ GEREKEN TASARRUF VARSA İŞLEM SIRASI643

A- Davalı Saklı Paylı Mirasçı Saklı Paydan Fazla Olarak Alınanla Sorumluluk İlkesi Gözetilmelidir643

B- Davacının Saklı Payı Önce Ölüme Bağlı Tasarruflarla
Karşılanmalıdır643

C- Saklı Pay Ölüme Bağlı Tasarruflarla Tamamlanamıyorsa İlkin Sağlararası Tasarruflar En Sonda Kamu Yararına Yapılan Kazandırmalardan Tamamlanmalıdır643

1- İlkin Sağlararası Tasarruflardan Tamamlanmalıdır643
2- En Sonda Kamu Yararına Yapılan Kazandırmalardan Tamamlanmalıdır645

D- Birden Çok Kişiye Yapılan Teberrunun Tenkisinde Alınanla Orantılı Sorumluluk Kuralı Uygulanmalıdır645

E- Sabit Tenkis Oranı Belirlenmelidir645

F- Tasarrufa Konu Malın Sabit Tenkis Oranına Göre Bölünebilirliği Araştırılmalıdır650

1- Tasarrufa Konu Mal Sabit Tenkis Oranında Bölünebiliyorsa651
2- Tasarrufa Konu Mal Sabit Tenkis Oranında Bölünemiyorsa652
a. Davalının Tercih Hakkını Kullanma Zamanı652
b. Davalının Tercih Hakkı Seçenekleri653

aa. Davalı Aynı Tercih Ederse653

bb. Davalı Bedeli Tercih Ederse654

cc. Davalı Tercih Hakkını Kullanmazsa655

3- Tasarrufa Konu Temlik Para İse Tercih Hakkı Kullandırılmaz656

G- Sabit Tenkis Oranına Göre Bölünemeyen Malın Karar Günü Değeri Belirlenmelidir657

H- Karar Günü Değerinin Sabit Tenkis Oranıyla Çarpımından Bulunacak Naktin Ödetilmesine Karar Verilmelidir660

& 30. TENKİS DAVASINDA SÜRE (TMK m. 571)662

I. GENEL OLARAK662

II. MİRASBIRAKAN 1.1.2002 ÖNCESİ ÖLMÜŞSE662

A- Zamanaşımı Hükümleri Uygulanır (TKM m. 513 f. I)662

1- Bir Yıllık Süre663
a. Saklı Payı Zedelemeyi Öğrenme664
b. Ölümü Öğrenme665
c. Her Mirasçı İçin Farklı Hesaplanır665
2- Beş Yıllık Süre665
a. Vasiyetname İle Yapılan Tasarruflarda665
b. Diğer Tasarruflarda666
3- Zamanaşımı Def’i Sürede Değil İse666
a. Karşı Çıkılmışsa667
b. Karşı Çıkılmamışsa667
4- Zamanaşımı Def’i Sürede İse668

B- İptal İle Sürenin Başlaması (TKM m. 513 f. I)669

C- Def'i Yoluyla İleri Sürme (TKM m. 513 f. II)669

III. MİRASBIRAKAN 1.1.2002 SONRASI ÖLMÜŞSE 670

A- Hak Düşürücü Süre Hükümleri Uygulanır (TMK m. 571 f. I)670

1- Bir Yıllık Süre670
a. Saklı Payı Zedelemeyi Öğrenme670
b. Ölümü Öğrenme671
c. Her Mirasçı İçin Farklı Hesaplanır671
2- On Yıllık Süre671
a. Vasiyetname İle Yapılan Tasarruflarda671
b. Diğer Tasarruflarda671

B- İptal İle Sürenin Başlaması (TMK m. 571 f. II)672

C- Def'i Yoluyla İleri Sürme (TMK m. 571 f. III)672

& 31.TENKİS DAVASINDA USUL HÜKÜMLERİ673

I. GÖREVLİ VE YETKİLİ MAHKEME673

A- Görevli mahkeme673

1- Görevli Mahkeme Asliye Hukuk Mahkemesidir673
2- Dava Dilekçesinde Gösterilen Değer Harca Esas Sayılır673
3- Kadastro Mahkemesi Görevli Değildir674
4- Ticaret Mahkemesi Görevli Değildir674
5- İş Mahkemesi Görevli Değildir674
6- Dava Hasredilmiş Olmalıdır674

B- Yetkili Mahkeme (TMK m. 576 f. II)675

1- Genel Olarak675
a. Yetki Kesin Yetki Kuralıdır675
b. Yetki İtirazı Olmadan Yetkisizlik Kararı Verilebilir676
c. Yetki Kamu Düzenine İlişkindir676
2- Mirasbırakanın Yerleşim Yeri676
a. Mirasbırakanın Bakıldığı Yer677
b. Mirasbırakanın Tedavi Olduğu Yer678
c. Mirasbırakanın Nüfusa Kayıtlı Olduğu Yer678

II. TARAFLAR679

A- Davacı679

1- Davacı Olabilenler679
a. Saklı Paylarının Karşılığını Alamayan Mirasçılar
(TMK m. 560 f. I)679

aa. Ölüm Anında Mirasçı Sıfatına Sahip Bulunanlar
Açabilir679

bb. Tek Başına veya Birlikte Açılabilir680

cc. Vasiyetnameye İtirazının Olmadığını Açıklayan
Açabilir680

dd. Hak Düşürücü Süre Geçmemişse Halef Olarak
Açılabilir681

ee. Mirası Tutulan Deftere Göre Kabul Eden Açabilir682

ff. Resmi Tasfiye Talep Eden Açabilir682

gg. Yasal Temsilci Tarafından Açılabilir682

hh. Saklı Paylı Mirasçının Davadan Sonra Ölümünde
Mirasçıları Davaya Devam Eder682

b. İflâs İdaresi  (TMK m. 562)683
c. Alacaklılar (TMK m. 562)683
d. Atanmış Mirasçı Halefiyet Yoluyla Açabilir684
e. Diğer Mirasçılar  (TMK m. 519, 527, 573)685
2- Davacı Olamayanlar 685
a. Saklı Payı Olmayan Mirasçı (TMK m. 560 f. I)685
b. Saklı Payının Karşılığını Alan Mirasçı686
c. Mirasçılıktan Çıkarılan Kimse (TMK m. 511 f. I)687
d. Mirastan Yoksun Olan Kimse (TMK m. 578 f. I)688
e. Mirası Reddeden Kimse (TMK m. 605 f. I)688
f. Mirastan Feragat Eden Kimse (TMK m. 528 f. II)688
g. Vasiyeti Yerine Getirme Görevlisi (TMK m. 550)689
h. Miras Ortaklığı Temsilcisi (TMK m. 640 f. III)689
ı. Tasfiye Memuru  (TMK m. 634, f. I)690
i. Saklı Payı Devir Alan690

B- Davalı690

1- Davalı Olanlar690
a. Yasal Mirasçılara Karşı Açılabilir690

aa. Tamamına Açılabilir691

bb. Bir Kısmına Açılabilir691

cc. Mecburi Dava Arkadaşlığı Yoktur691

b. Atanmış Mirasçılara Karşı Açılabilir691
c. Üçüncü Kişilere Karşı Açılabilir691
d. Tüzel Kişilere Karşı Açılabilir692
e. Davalı Küçük İse Husumet Yasal Temsilcisine
Yöneltilmelidir693
f.  Menfaat Çatışması Varsa Kayyım Atanmalıdır693
2- Davalı Olamayacak Olanlar694
a. Miras Ortaklığı694
b. Vasiyet Alacaklısı694
c. Paylaşmadan Sonra Zilyet Olan 694
d. Vasiyeti Yerine Getirme Görevlisi (TMK m. 550)695
e. Tereke Yöneticisi (TMK m. 593)695
3- Tenkis İstemi Kabul Edilecek Davalı 695
a. Sıra Gözetilmeden Dava Açılsa Bile Mahkemece Sıra Gözetilir695
b. Sıra Numarası Küçük Olan İşlem Önce Tenkis Edilir695
c. Saklı Payı Aşan Kısım Tenkis Edilir695

III. İSTEK 696

A- Tenkis Davası Kademeli Açılabilir696

B- Tenkis Davası Gerçek Satışlarda İstenemez697

1- Gerçek Satış Mahkeme Kararı İle İspatlanabilir698
2- Gerçek Satış Tapulama Tutanağı İle İspatlanabilir699
3- Gerçek Satış Her Türlü Delille İspatlanabilir699

C- Tenkis Davasında İstenen Miktar Açıklanmalıdır700

D- Tenkis Davasında Tapu Kaydının Düzeltilmesi İstenemez700

E- Tenkis Davası Tapusuz Taşınmaza Açılabilir701

IV. YARGILAMA USULÜ701

A- Genel Olarak701

B- Özel Olarak701

1- Faiz 701
a. Faize Tercih Tarihinden Hükmedilir702
b. Faize Talep Aşılarak Hükmedilemez703
c. Faize İstek Olmadan Hükmedilemez703
d. Faize Dava Tarihinden Hükmedilemez704
e. Faize Keşif Tarihinden Hükmedilemez705
f. Faiz Asıl Alacak Ödenmemişse İstenebilir705
2- Islah706
3- Bilirkişi Raporu708
4- Hüküm Fıkrası709
a. Taraflara Yükletilen Borç ve Tanınan Haklar Açıkça Gösterilmelidir709
b. Herhangi Bir Belgeye Atıf Yapılarak Hüküm Kurulamaz710
c. Denetime Elverişli Olmalıdır710
5- Harç711
a. Nispi Harca Bağlıdır711
b. Açık Hesap Yapılmadan Gösterilen Değer Tahmini
Değerdir712
c. Saklı Paya Tecavüz Miktarı Üzerinden Eksik Harç Tamamlattırılmalıdır713
d. Fazla Yatırılan Harç Varsa İadesi Mümkündür713
6- Feragat713
7- Yargılama Gideri715
8- Usulî Kazanılmış Hak717
9- Kabul718
10- Davaların Birleştirilmesi719
11- Bekletici Mesele720
12- Yemin720
13- Müdahale721

& 32. MİRASBIRAKANIN MUVAZAASI722

I. GENEL OLARAK722

II. MURİS MUVAZAASININ KAPSAMINA GİRMEYEN İŞLEMLER722

A- Ölüme Bağlı Tasarruflar722

B- İntifa Hakkı Tesisi723

C- Bağış723

D- Bedeli Ödenerek Satın Alma724

III. USUL HÜKÜMLERİ724

A- Görevli Mahkeme724

B- Yetkili Mahkeme724

C- Taraflar725

D- Muvazaanın Kanıtlanması727

E- Islah728

F- Zamanaşımı 728

& 33.MİRAS SÖZLEŞMESİNDEN DOĞAN DAVALAR
(TMK m. 572-574 )729

I. MİRASBIRAKANIN SAĞLIĞINDA MALLARINI VERMESİNDE
 (TMK m. 572)729

II. MİRASTAN FERAGAT DURUMUNDA  (TMK m. 573-574)729

A- Tenkis (TMK m. 573)729

B- Geri Verme (TMK m. 574)730

ÜÇÜNCÜ BAŞLIK
MİRASIN GEÇMESİ
(TMK m. 575-682)

BİRİNCİ KISIM
MİRASIN AÇILMASI
(TMK m. 575-588)

BİRİNCİ BÖLÜM
MİRASIN AÇILMA VE DEĞERLENDİRME ANI

& 34. MİRASIN AÇILMA VE DEĞERLENDİRME ANI733

I. MİRASIN AÇILMA ANI (TMK m. 575 f. I)733

II. MİRASIN DEĞERLENDİRME ANI (TMK m. 575 f. II)734

III. USUL HÜKÜMLERİ736

A- Görevli Mahkeme736

B- Yetkili Mahkeme (TMK m. 576 f. I)736

C- Davaların Görüleceği Yer (TMK m. 576 f. II)737

1- Tasarrufların İptali Davaları737
2- Tenkis Davaları737
3- Mirasın Paylaştırılması 737
4- Miras Sebebiyle İstihkak Davaları 738

İKİNCİ BÖLÜM
MİRASÇI OLABİLME KOŞULLARI

& 35. MİRASÇI OLABİLME KOŞULLARI739

I. MİRASA EHİL OLMAK (TMK m. 577)739

A- Mirasa Ehil Olmayanlar Dışındaki Herkes (TMK m. 577 f. I)740

1- Mirasçı Olabilir740
2- Vasiyet Alacaklısı Olabilir741

B- Tüzel Kişiliği Bulunmayan Topluluğa Yapılan Kazandırmalar
(TMK m. 577 f. II)742

II. MİRASTAN YOKSUN OLMAMAK (TMK m. 578-579)742

A- Sebepleri (TMK m. 578, f. I)742

1- Mirasbırakanı Öldüren veya Öldürmeye Teşebbüs Edenler742
2- Mirasbırakanı Ölüme Bağlı Tasarruf Yapamayacak Duruma Getirenler744
3- Mirasbırakanın Ölüme Bağlı Bir Tasarruf Yapmasını veya Böyle Bir Tasarruftan Dönmesini Sağlayanlar ve Engelleyenler744
a. Aldatma Yoluyla744
b. Zorlama Yoluyla744
c. Korkutma Yoluyla744
4- Mirasbırakanın Artık Yeniden Yapamayacağı Bir Durumda ve Zamanda Ölüme Bağlı Bir Tasarrufu Ortadan Kaldıranlar veya Bozanlar745

B- Ortadan Kalkması (TMK m. 578, f.  II)745

C- Sonuçları745

1- Yalnız Yoksun Olanı Etkiler  (TMK m. 579 f. I)745
2- Yoksunluk O Mirasbırakana Özgüdür746
3-Mirasbırakandan Önce Ölmüş Gibi Kabul Edilir
(TMK m. 579 f. II)746
4- Kendiliğinden Oluşur746
5- Miras Malını İktisap Edemez746
6- Hükmü Geçmişe Yürür746
7- Resmi Tasfiye İsteyemez746
8- Terekenin Resmî Defterinin Tutulmasını İsteyemez747

D- Mirasçılık Belgesi Verilmesi747

E- Tespitinde Görevli Mahkeme748

III. MİRASBIRAKANIN ÖLÜMÜNDE SAĞ OLMAK (TMK m. 580-583)748

A- Mirasçı Olarak Hak Sahipliği (TMK m. 580)748

1- Mirasbırakanın Ölümü Anında Mirasa Ehil Olarak Sağ Olma (TMK m. 580 f. I)748
2- Mirasın Açıldığı Anda Sağ Olan Mirasçının Sonradan Ölümü  (TMK m. 580 f. II)750

B- Vasiyet Alacaklısının Mirasçılığı (TMK m. 581)750

1- Mirasbırakanın Ölümü Anında Mirasa Ehil Olarak
Sağ Olmalıdır750
2- Mirasbırakandan Önce Ölmüş İse750
a. Kural Olarak Vasiyeti Yerine Getirme Yükümlülüğü Kalkar (TMK m. 581 f. I)750
b. Aksi Düzenlemede Yükümlülük Devam Eder
(TMK m. 581 f. II)751

C- Ceninin Mirasçılığı (TMK m. 582)751

D- İleride Doğacak Çocuğun Mirasçılığı (TMK m. 583)752

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
GAİPLİK HALİNDE MİRASIN GEÇİŞİ
(TMK m. 584-588)

& 36. GAİPLİK HALİNDE MİRASIN GEÇİŞİ (TMK m. 584-588)753

I. GAİBİN MİRASI (TMK m. 584-585)753

A- Güvence Karşılığı Teslim (TMK m. 584)753

B- Geri Verme (TMK m. 585)754

II. GAİBE DÜŞEN MİRAS (TMK m. 586)755

III. GAİBİN HEM MİRASBIRAKAN, HEM MİRASÇI OLMASI
 (TMK m. 587)756

IV. GAİPLE İLGİLİ HAZİNENİN İSTEMİ (TMK m. 588)757

A- Gaipliğe Karar Verilmesi Koşulları757

1- Sağ Olup Olmadığı Bilinmeyen Bir Kimse Bulunmalıdır757
a. Malvarlığı veya Miras Payı On Yıl Resmen Yönetiliyor Olabilir757
b. Yüz Yaşını Dolduracağı Süre Geçmiş Olabilir759
2- Hazinenin İstemi Bulunmalıdır759
3- İlân Süresinde Hiçbir Hak Sahibi Ortaya Çıkmamış Olmalıdır759

B- Devletin Statüsü759

1- Gaibin Mirası Devlete Geçer759
2- Gaibin Mirasını Teslim Alanlar Gibi Geri Vermekle
Yükümlüdür760
a. Gaibe Karşı Yükümlülük761
b. Üstün Hak Sahiplerine Karşı Yükümlülük761

İKİNCİ KISIM
MİRASIN GEÇMESİNİN SONUÇLARI
(TMK m. 589-639)

BİRİNCİ BÖLÜM
MİRASIN GEÇMESİNİN TEREKE İLE İLGİLİ SONUÇLARI

& 37.TEREKE İLE İLGİLİ GENEL KORUMA ÖNLEMLERİ
(TMK m. 589)765

I. GEREKLİ ÖNLEMLER ALINIR765

A- Tereke Mallarının Korunması Sağlayan Önlemler Alınır766

B- Tereke Mallarının Hak Sahiplerine Geçmesini Sağlayan Önlemler Alınır767

1- Terekede Bulunan Paranın Teslimi767
2- Terekede Bulunan Eşyanın Teslimi768
3- Terekede Bulunan Silahın Teslimi768
4- SHÇEK’da Bakılanın Terekesinin Teslimi769
5- Hazineden Başka Mirasçı Bırakmayanın Terekesinin Teslimi769

II. MAL VE HAKLARIN YAZIMI YAPILIR769

A- Genel Olarak769

B- Tereke İle İlgili Defterler769

1- Tereke Esas Defteri 770
2- Kıymetli Evrak ve Eşya Defteri770
3- Banka Hesabı Cari Defteri 770
4- Kasa Defteri 771
5- Tereke Karar Defteri 771
6- Tereke Tespit ve Koruma Defteri772
7- Resmî Defter 773

III. ÖNLEM ALINMASI SÜREYE BAĞLI DEĞİLDİR773

IV. ÖNLEMLERLE İLGİLİ GİDERLER KARŞILANIR
  (TMK m. 589, f. III)774

A- Başvuran Kişi Tarafından Karşılanması774

B- Devlet Tarafından Karşılanması774

V. İŞLEMLER TAMAMLANINCA TEREKEDEN EL ÇEKİLİR774

A- Koruma ve Tespit Kararı İle Yetinilmelidir775

B- Tasfiye Sonucu Doğuracak Hüküm Kurulamaz775

C- Uluslararası Sözleşme Hükümleri Uygulanmalıdır775

VI. USUL HÜKÜMLERİ776

A- Görevli Mahkeme (TMK m. 589, f. I)776

B- Yetkili Mahkeme 776

1- Mirasbırakan, Yerleşim Yerinde Ölmüş İse (TMK m. 589, f. I)776
2- Mirasbırakan, Yerleşim Yerinden Başka Bir Yerde Ölmüş İse (TMK m. 589, f. IV)777
3- Mirasbırakan, Yabancı Uyruklu İse778

C- Davacı778

1- İstem Üzerine778
a. Yasal Mirasçıların İstemi779
b. Atanmış Mirasçıların İstemi779
c. Vasiyeti Yerine Getirme Görevlisinin İstemi779
d. Vasiyet Alacaklısının İstemi (TMK m. 633 f. II)779
e.  Mirasbırakanın Alacaklısının İstemi (TMK m. 591 f. III)779
2- Re'sen779

D- Koruma Önlemlerine Karşı Kanun Yolu780

1- HUMK Uygulamasında Kanun Yolu780
a. Önlem Alınmasına İlişkin Kararlarda Temyiz780

aa. Önlem Alınmasının Kabulüne İlişkin Kararlarda
Temyiz780

bb. Önlem Alınmasının Reddine İlişkin Kararlarda
Temyiz780

cc. Önlem Alınmasına İlişkin Ara Kararı Temyiz
Edilemez781

dd. Hukuki Yararı Olmayan Temyiz Edemez781

b. Önlem Alınmasına İlişkin Kararlarda Karar Düzeltme781
2- HMK Uygulamasında Kanun Yolu782

E- Harç782

F- Yargılama Gideri783

& 38. TEREKENİN KORUMA AMAÇLI DEFTERİNİN TUTULMASI
(TMK m. 590)784

I. KORUMA AMAÇLI TEREKE DEFTERİNİN KAPSAMI784

II. KORUMA AMAÇLI TEREKENİN DEFTERİNİN TUTULMASI
 SEBEPLERİ785

A- Mirasçılar Arasında Vesayet Altında Olan veya Alınması Gereken Kimse Varsa785

B- Mirasçılardan Biri Uzun Süreden Beri Bulunamıyorsa ve
Temsilcisi de Yoksa785

C- Ölüm Tarihinden Başlayarak Bir Ay İçinde İstemde Bulunulursa785

1- Mirasçılardan Birinin İstemde Bulunması785
2- İlgililerden Birinin İstemde Bulunması786

III. GÖREVLİ MAHKEME786

IV. GECİKMEKSİZİN TAMAMLANMALIDIR786

& 39. TEREKENİN MALLARININ MÜHÜRLENMESİ (TMK m. 591)787

I. TEREKE MALLARINDAN GEREKENLER MÜHÜRLENİR787

A- Yazımdan Önce Mühür Altına Alma787

B- Yazımdan Sonra Mühür Altına Alma787

II. TEREKE MALLARINDAN GEREKMEYENLER MÜHÜRLENMEZ788

A- Birlikte Oturanların İhtiyaçları İçin Gerekli Eşya Mühürlenmez788

B- Taşınmazların Oturma İçin Zorunlu Olan Bölümleri Mühürlenmez788

C- Alacaklıya Güvence Gösterildiği Takdirde Mühürlenmez788

& 40. TEREKENİN RESMEN YÖNETİLMESİ (TMK m. 592-594) 789

I. TEREKENİN RESMEN YÖNETİLMESİ DURUMLARI
 (TMK m. 592)789

A- Mirasçılardan Birinin Bulunamaması ve Temsilci de Bırakmaması 789

B- Mirasçılık Sıfatı Yeterince İspat Edilememesi790

C- Mirasçı Bulunup Bulunmadığında Duraksama Olması790

D- Mirasçıların Tamamının Bilinmemesi790

E- Kanunda Özel Olarak Öngörülmesi790

1- Önmirasçının Güvence Göstermemesi veya Artmirasçının Beklenen Haklarını Tehlikeye Düşürmesi Sebebiyle
(TMK m.523 f. III)790
2- Teslim Edilen Vasiyetname Sebebiyle (TMK m.595 f. III)790
3- Gaibe Düşen Miras Payı Sebebiyle (TMK m.586 f. I)791

II. MİRASÇILARIN BİLİNMEMESİ HALİNDE İLAN VERİLMESİ
 (TMK m. 594)791

A- Mirasçısı Bulunup Bulunmadığı veya Mirasçıların Tamamı
Bilinmiyor Olmalıdır791

B- İlân Yapılmalıdır791

1- Uygun Araçlarla Yapılmalıdır792
2- İki Kez Yapılmalıdır792

C- Hiçbir Mirasçı Belirlenemezse  Miras Devlete Geçer792

İKİNCİ BÖLÜM
MİRASIN GEÇMESİNİN VASİYETNAME İLE İLGİLİ SONUÇLARI

& 41. VASİYETNAMENİN TESLİMİ (TMK m. 595)795

I. SULH HÂKİMİNE TESLİM EDİLMESİ ZORUNLULUĞU
 (TMK m. 595 f. I)795

A- Teslim İçin Geçerli Olma Şartına Bakılmaz795

B- Teslim Hemen Yapılır796

1- Vasiyetnameyi Düzenleyen Görevli796
2- Vasiyetnameyi Muhafaza Eden Görevli796
3- Vasiyetnameyi Mirasbırakanın Arzusu Üzerine Saklayan
Kimse796
4- Vasiyetnameyi Başka Surette Ele Geçiren Kimse796
5- Vasiyetnameyi Ölenin Eşyası Arasında Bulan Kimse796

II. TESLİM GÖREVİNİ YERİNE GETİRMEYENİN DOĞACAK
 ZARARDAN SORUMLULUĞU (TMK m. 595 f. II)796

A- Ölüm Öğrenilmiş Olmalıdır797

B- Hemen Teslim Yapılmamış Olmalıdır797

C- Zarar Doğmuş Bulunmalıdır797

III. TESLİM ALAN SULH HÂKİMİNİN GÖREVLERİ
 (TMK m. 595 f. III)798

A- Teslim Edilen Vasiyetnameyi Derhâl İncelemek798

B- Gerekli Koruma Önlemlerini Almak798

C- Olanak Varsa İlgilileri Dinlemek798

D- Terekeyi Yasal Mirasçılara Geçici Olarak Teslim Etmek798

E- Terekeyi Resmen Yönetilmesine Karar Vermek798

& 42. VASİYETNAMENİN AÇILMASI (TMK m. 596)799

I. ÇAĞRI İŞLEMİ YAPILIR (TMK m. 596 f. II)800

A- Bilinen Mirasçılar Çağrılır800

1- Çağrı Usulüne Uygun Yapılmalıdır800
a. Davetiye Gönderilmelidir800
b. Açılacağı Gün ve Saat Bildirilmelidir801
c. Adres Araştırması Yapılmadan İlanen Çağrı
Yapılmamalıdır801
d. Tebligat Usulüne Uygun Şekilde Uygun Yapılmalıdır802
2- Çağrı Bilinen Tüm Mirasçılara Yapılmalıdır803

B- Diğer İlgililer Çağrılır803

C- Diledikleri Takdirde Hazır Bulunmak Üzere Çağrılır804

II. AÇIĞA ÇIKARMA İŞLEMİ YAPILIR (TMK m. 596 f. I)804

A- Geçerli Olup Olmadığına Bakılmaksızın Açılır805

B- Tesliminden Başlayarak Bir Ay İçinde Açılır806

III. OKUMA İŞLEMİ YAPILIR (TMK m. 596 f. I)806

A- Çağrılanlar Gelmese Bile Okunur807

B- Okunmaya İlişkin Tutanak Düzenlenir808

IV. TESPİT İŞLEMİ İLE YAPILIR808

A- Açılıp Okunduğunun Tespitine Karar Verilir808

B- İtiraza Uğramadığının Tespiti Şeklinde Karar Verilemez809

C- Usule Uygun Dava Açılmadan Tenfize Karar Verilemez811

V. SAKLAMA İŞLEMİ YAPILIR812

VI. SONRAKİ VASİYETNAME İÇİN AYNI İŞLEM YAPILIR
 (TMK m. 596 f. III)813

VII. USUL HÜKÜMLERİ813

A- Görevli Mahkeme813

B- Yetkili Mahkeme814

C- Karar Düzeltme İstenilemez815

D- Yabancı Mahkeme Kararı815

E- Kısa Karara Uygun Karar Verilmelidir818

F- Murafaa İstenemez818

VIII. SONUÇLARI819

A- Yasal Mirasçılar Açısından819

1- Geçici Teslimin Sona Ermesi (TMK m. 595 f. III)819
2- İptal Davası Açma Hakkının Başlaması (TMK m. 559 f. I)819
3- Tenkis Davası Açma Hakkının Başlaması (TMK m. 571 f. I)820

B- Atanmış Mirasçılar Açısından820

1- Mirası Ret Süresinin Başlaması (TMK m. 606 f. II)820
2- Mirasçılık Belgesi İçin Gereken Bir Aylık Sürenin Başlaması (TMK m. 598 f. II)820

C- Vasiyet Alacaklısı Açısından (TMK m. 598 f. II)820

D- Vasiyeti Yerine Getirme Görevlisi Açısından (TMK m. 550 f. III)820

E- Mirasbırakanın Alacaklıları Açısından (TMK m. 633 f. I)820

F- Mirasçı Olduğunu Öğrenenler Açısından (TMK m. 639 f. I)821

& 43. VASİYETNAMENİN TEBLİĞİ (TMK m. 597)822

I. MİRASTA HAK SAHİBİ OLANLARA TEBLİĞ EDİLİR822

A- Her Birine Tebliğ Edilir822

B- Bulunamayanlara İlân Yolu İle Tebliğ Olunur823

C- Kendilerine İlişkin Kısımları Tebliğ Edilir824

D- Hâkim Tarafından Tebliğ Edilir825

II. GİDERİ TEREKEDEN KARŞILANARAK TEBLİĞ EDİLİR825

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
MİRASIN GEÇMESİNİN BELGE VERME İLE İLGİLİ SONUÇLARI

& 44. LEHİNE TASARRUFTA BULUNULANA BELGE VERİLMESİ
(TMK m. 598 f. II)828

I. ATANMIŞ MİRASÇI OLDUĞUNU GÖSTEREN BELGE
 VERİLMESİ828

A- Koşulları829

1- Miras Açılmış Olmalıdır829
2- Ölüme Bağlı Tasarruf Açılmış Olmalıdır830
3- Atanmış Mirasçılık Sıfatı Yitirilmemiş Olmalıdır830
4- İstem Üzerine Verilir830
5- Mahkemeye Başvurulmalıdır830
6- Atanmış Mirasçılık Belgelendirilmelidir831
7- Bekleme Süresi Sona Ermelidir831
8- Mirasçı Atanmasına İtiraz Edilmemiş Olmalıdır832
a. İtirazın Niteliği833
b. İtiraz Hakkı833

aa. İtiraz Edebilecekler833

aaa. Yasal Mirasçılar (TMK m. 598 f. II)833

bbb. Başka Vasiyet Alacaklıları (TMK m. 598 f. II)833

ccc. Aynı Tasarrufla Mirasçı Atananlar833

bb. İtiraz Edemeyecekler833

aaa. Tasfiye Memuru834

bbb. Vasiyeti Yerine Getirme Görevlisi834

ccc. İntifa Hakkı Sahibi Eş834

ddd. Mirasbırakanın Alacaklıları834

eee. Mirasçının Alacaklıları834

fff. Tereke Yöneticisi834

ggg. Miras Ortaklığı Temsilcisi834

hhh. Miras Payını Devralanlar834

ııı. Vasiyet Alacaklısı834

c. İtiraz Süresi834
d. İtiraz Makamı835
e. İtiraz Şekli835
f. İtiraz Konusu835
g. İtirazın Sonuçları835

B- Usulü837

1- İstem Duruşmalı Olarak İncelenir837
2- Dava Hasımsız Olarak Görülebilir837
3- Yasal Mirasçılığı  Kaldıracak Şekilde Mirasçılık Belgesi İstenemez837
4- Mirasçılık Belgesi Yeterli Bilgi ve Açıklamayı İçermelidir838
5- Mirasçılık Belgesi Tescil İçin Yeterlidir839
6- Vasiyetnamenin Tenfizi Davası Açılmasına Gerek Bulunmamaktadır839
7- Davacı Hem Atanmış Mirasçı Hem De Yasal Mirasçı İse Kendisine İki Sıfatına Göre Mirasçılık Belgesi Verilmelidir840
8-  Talebi Rızaen Yerine Getirilmezse Miras Sebebiyle İstihkak Davası Açılır840

II. VASİYET ALACAKLISI OLDUĞUNU GÖSTEREN BELGE
 VERİLMESİ841

A- Koşulları841

1- Miras Açılmış Olmalıdır841
2- Ölüme Bağlı Tasarruf Açılmış Olmalıdır841
3- Vasiyet Alacaklısı Sıfatı Yitirilmemiş Olmalıdır842
4- İstem Üzerine Verilir842
5- Mahkemeye Başvurulmalıdır842
6- Vasiyet Alacaklısı Olunması Belgelendirilmelidir843
7- Bekleme Süresi Sona Ermelidir844
8- Vasiyet Alacaklısı Olunmasına İtiraz Edilmemiş Olmalıdır844
a. İtirazın Niteliği844
b. İtiraz Hakkı844

aa. İtiraz Edebilecekler845

aaa. Yasal Mirasçılar (TMK m. 598 f. II)845

bbb. Başka Vasiyet Alacaklıları (TMK m. 598 f. II)845

ccc. Aynı Tasarrufla Vasiyet Alacaklısı Atananlar845

bb. İtiraz Edemeyecekler845

aaa. Tasfiye Memuru845

bbb. Vasiyeti Yerine Getirme Görevlisi845

ccc. İntifa Hakkı Sahibi Eş845

ddd. Mirasbırakanın Alacaklıları846

eee. Mirasçının Alacaklıları846

fff. Tereke Yöneticisi846

ggg. Miras Ortaklığı Temsilcisi846

hhh. Miras Payını Devralanlar846

c. İtiraz Süresi846
d. İtiraz Makamı846
e. İtiraz Şekli846
f. İtiraz Konusu846
g. İtirazın Sonuçları847

B- Usulü847

1- İstem Duruşmalı Olarak İncelenir847
2- Dava Hasımsız Olarak Görülebilir847
3- Yasal Mirasçılığı  Kaldıracak Şekilde Mirasçılık Belgesi İstenemez847
4- Vasiyet Alacağı Belgesi Yeterli Bilgi ve Açıklamayı
İçermelidir848
5- Kazandırmayı Dava İle Talep Edebilir (TMK m. 600 f. I)848

& 45.MİRASÇILIK BELGESİNİN SULH MAHKEMESİNCE VERİLMESİ (TMK m. 598)849

I. ÖZELLİKLERİ849

A- Kendiliğinden Verilemez849

B- Aksi Sabit Olana Kadar Geçerlidir850

C- Çekişmeli Yargıda Verilen Kesin Hüküm Oluşturur850

D- Mülkiyet Çekişmesini Çözen Dava Değildir852

E- Maddi Anlamda Kesin Hüküm Teşkil Etmez852

1- Çekişmesiz Yargı Sonucu Davanın Kabulüne Karar Verilmesi852
2- Çekişmesiz Yargı Sonucu Davanın Reddine Karar Verilmesi853

F- İstek Dışına Çıkılamaz854

G- Belirli Olgulara Karine Teşkil Eder854

H- Taşınmazlarda Tasarruf İşlemine Olanak Sağlar854

I- Taraf Olmayan Aleyhine Kesin Hüküm Oluşturmaz855

İ- Koşulları Varsa Birden Fazla Alınabilir856

J- Mal Rejimi Sözleşmesi Engel Değildir858

K- Süreye Bağlı Değildir858

II. MİRASÇILARI BELİRLEME858

A- Türk Mirasçı859

1- Türk Vatandaşı Olanlar859
2- Türk Vatandaşlığını Kaybedenler859
3- Türk Vatandaşlığından Çıkartılanlar860
4- Türk Vatandaşlığından İzinle Çıkanlar/İmtiyazlı Yabancılar
(Mavi Kartlılar)860
5- Türk Vatandaşlığına Sonradan Geçenler862
6- Türk Vatandaşı Olup Yabancı Mirasbırakana Mirasçı Olanlar863
7- Türk Asıllı Azınlığa Mensup Olanlar863

B- Yabancı Mirasçı865

1- Almanya Federal Cumhuriyeti Uygulaması871
2- Amerika Birleşik Devletleri Uygulaması871
3- Arnavutluk Cumhuriyeti Uygulaması872
4- Belçika Krallığı Uygulaması874
5- Birleşik Arap Emirlikleri874
6- Bulgaristan Cumhuriyeti Uygulaması874
7- Çin Halk Cumhuriyeti Uygulaması877
8- Danimarka Krallığı Uygulaması877
9- Etabli (Mübadele Dışı Ortodoks Rum Ahali) Uygulaması 877
10- Fransa Cumhuriyeti Uygulaması879
11- Hatay Uygulaması879
12- Hollanda Krallığı Uygulaması881
13- Irak Cumhuriyeti Uygulaması881
14- İngiltere Uygulaması882
15- İran İslam Cumhuriyeti Uygulaması882
16- İsrail Devleti Uygulaması883
17- İsviçre Konfederasyonu Uygulaması883
18- İtalya Cumhuriyeti Uygulaması884
19- Kanada Uygulaması884
20- Osmanlı Devleti Uygulaması884
a. Osmanlı Hanedanı Uygulaması884
b. Osmanlı Vatandaşı Uygulaması886
21- Romanya Uygulaması887
22- Rusya Federasyonu Uygulaması888
23- Suudi Arabistan Krallığı Uygulaması888
24- Suriye Arap Cumhuriyeti Uygulaması890
25- Türkmenistan Uygulaması896
26-Ürdün Haşimi Krallığı Uygulaması896
27-Yunanistan Cumhuriyeti Uygulaması898

C- Vatansız Mirasçı  (=Haymatlos)907

III. MİRAS PAYLARINI BELİRLEME910

A- Miras Payları Mirasbırakanın Ölümü Tarihindeki Hükümlere Göre Belirlenmelidir 910

1- Ölüm Tarihi Belli İse911
2- Ölüm Tarihi Belli Değil İse (TMK m. 29 f. I)911
3- Birden Fazla Kişiden Hangisinin Önce veya Sonra Öldüğü İspat Edilemezse (TMK m. 29 f. II)914

B- Miras Payları Toplamı İle Paydanın Eşitliği Sağlanmalıdır914

C- Miras Paylarında Açıkta Pay Kalmamalıdır914

D- Miras Payları Ayrı Ayrı Gösterilmelidir 915

E- Miras Paylarını Belirleyen Bilirkişi Raporu Denetime Elverişli Olmalıdır915

F- Miras Payını Etkileyen Dava Sonucu Beklenmelidir916

G- Miras Payı Ölü Kişiye Verilememelidir916

IV. İSPAT ARAÇLARI916

A- Nüfus Kayıtları917

1- Belirleme İşlevi Vardır917
a. İrs İlişkisini Belirler917
b. Ölüm Tarihini Belirler918
2- Hatalı Kaydın Düzeltilmesi İçin Mehil Verilir919
a. Ölüm Tarihinde Hata Bulunması919
b. Ana Baba Adında Hata Bulunması919
c. Evlenme Tarihinde Hata Bulunması921
d. Diğer Kayıtlarda Hata Bulunması921
3- Aynı Kişi Olduğu Çekişmesi İçin Mehil Verilir922
4- Nüfus Kayıtlı Olma Zorunlu Değildir924
5- Nüfus Kaydı Belgeledikleri Olguların Doğruluğuna Kanıt Oluşturur (TMK m. 7 f. I)925
6- Nüfus Kayıtlarının Yanmış Olması925
7- Nüfus Kayıtlarının Fersude Olması926

B- Nüfus Kaydı Yoksa Her Türlü Delil Geçerlidir (TMK m. 30 f. II)926

1- Tanık Anlatımları928
a. Tanık Beyanına Nüfus Kaydı Varsa Gerek Yoktur928
b. Tanık Anlatımı İle İrs İlişkisi Kurulabilir928
c. Tanık Yaşı İtibarıyla Bilecek Yaşta Bulunmalıdır929
d. Tanık Anlatımı Soybağını Kurmaya Yeterli Olmalıdır930
e. Tanıkları Duruşmada Hazır Etme Zorunluluğu Yoktur930
f. Tanık Anlatımı Nüfus Kaydı İle Örtüşmelidir931
2- Tapu Kayıtları931
3- İskan Kayıtları933
4- Yabancı Ülke Kayıtları934
5- Af Kanunu Kayıtları934
6- Müsvette Defteri Kayıtları935
7- Kadastro Tutanakları935
8- Muhtar Bilgisi936
9- Dava Dosyaları936
10- Diğer Deliller937

V. USUL HÜKÜMLERİ937

A- Görevli Mahkeme938

1- Mirasçılık Belgesi Verilmesi Davası938
2- Mirasbırakan İle Tapu Malikinin Aynı Kişi Olduğunun Tespiti Davası939

B- Yetkili Mahkeme940

C- Davacı940

1- Mirasçılık Belgesi İsteyebilecekler940
a. Yasal Mirasçılar (TMK m. 598 f. I)940
b. Yetki Belgesi Bulunanlar942
c.Lehine Tasarrufta Bulunulanlar 945

aa. Atanmış Mirasçıya Belge Verilmesi
(TMK m. 598 f. II)945

bb. Vasiyet Alacaklısına Belge Verilmesi
(TMK m. 598 f. II)946

d. İrs ve Soybağı İlişkisini Belgelemek İsteyenler946

aa. Mirasçılıktan Çıkarılanlar946

bb. Mirastan Yoksun Olanlar948

cc. Mirası Reddedenler948

aaa. Mirasın Gerçek Reddi949

bbb. Mirasın Hükmen Reddi952

ccc. Mirasın En Yakın Yasal Mirasçıların Tamamı
Tarafından Reddi953

dd. Mirastan Feragat Edenler954

e. Tapu Müdürlüğü (2644 SK, Ek m.1)956
f. Vasiyeti Yerine Getirme Görevlisi (TMK m. 552 f. I)956
g. Yabancı Uyruklular956
2- Mirasçılık Belgesi İsteyemeyecekler957
a. Artmirasçılar (TMK m. 521)957
b. Olası Mirasçılar958
c. Yüklemeden Yararlananlar958
d. Boşanmış Eşler958
e. Yedek Mirasçılar (TMK m. 520)958
f. Mirasbırakanın Alacaklıları 958

D- Davalı958

1- Kural Olarak Hasımsız Görülür959
2- Hasımlı da Görülebilir959

E- Müdahale960

F- Kanun Yolu960

1- HUMK Uygulamasında Kanun Yolu961
2- HMK Uygulamasında Kanun Yolu964
a. İstinaf965
b. Temyiz965
c. Karar Düzeltme965

G- Kararın Tefhimi965

H- Tavzih966

I- Hüküm Fıkrası966

İ- Duruşma İcrası967

J- Yargılamanın İadesi968

K- Derdestlik969

L- Mirasçılık Belgesinin İçeriği969

VI. YABANCILIK UNSURU970

A- Yabancı İdari Nitelikteki Belgeler Hukuki Sonuç Doğurmaz970

B- Yabancı Mirasçılık Belgesinin Tenfizi İstenemez971

C- Yabancı Mirasçılık Belgesinin Tanınması İstenemez971

D- Yabancılık Unsuru Taşınmazlarda Esas Alınır975

E- Yabancı Mirasbırakan İçin Veraset Belgesi Verilebilir976

F- Yabancılık Unsurunda Uygulanacak Hukuk977

& 46.MİRASÇILIK BELGESİNİN NOTERLİKÇE VERİLMESİ
(1512 sayılı Noterlik Kanunu m. 71/A-B-C)981

I. ÖZELLİKLERİ982

A- İşlem Kendiliğinden Yapılamaz982

1- İşlemin İlgilinin Başvurusu Üzerine Yapılması982
a. Yazılı Başvuru Yapılabilir983
b. Sözlü Başvuru Yapılabilir983
2- İşlemde İlgilisine Belge Verilmesi983
3- İşlemi Yapacak Olan983
a. Noter Bizzat Yapar983
b. İmza Yetkisi Verilmiş Hukuk Fakültesi Mezunu Görevli Yapabilir983
c. Noter Stajyeri Yapabilir984
4- İşlem İçin Alınacak Ücret984
5- İşlem İçin Usul ve Esaslar984

B- Belirli Mal Bırakmada Verilemez984

C- Aksi Sabit Olana Kadar Geçerlidir985

D- Çekişmeli Yargıda Verilen Kesin Hüküm Oluşturur985

E- Mülkiyet Çekişmesini Çözen İşlem Değildir985

F- Atanmış Mirasçılara Verilemez985

G- Miras Paylarını Gösteren Belgedir986

H- Maddi Anlamda Kesin Hüküm Teşkil Etmez986

I- İstek Dışına Çıkılamaz987

İ- Belirli Olgulara Karine Teşkil Eder987

J- Taşınmazlarda Tasarruf İşlemine Olanak Sağlar987

K- İşlemin Tarafı Olmayan Aleyhine Hüküm Oluşturmaz987

L- Koşulları Varsa Birden Fazla Alınabilir987

M- Artmirasçıya Verilemez988

N- Yasal Mirasçılara Verilebilir988

II. MİRAS PAYLARINI BELİRLEME989

A- Miras Payları Mirasbırakanın Ölümü Tarihindeki Hükümlere Göre Belirlenmelidir 989

1- Ölüm Tarihi Belli İse989
2- Ölüm Tarihi Belli Değil İse (TMK m. 29 f. I)989
3- Birden Fazla Kişiden Hangisinin Önce veya Sonra Öldüğü İspat Edilemezse (TMK m. 29 f. II)990

B- Miras Payları Toplamı İle Paydanın Eşitliği Sağlanmalıdır990

C- Miras Paylarında Açıkta Pay Kalmamalıdır990

D- Miras Payları Ayrı Ayrı Gösterilmelidir 990

E- Miras Payı Ölü Kişiye Verilememelidir990

III. MİRASÇILARI BELİRLEME990

A- Mirasçılıktan Çıkarılanlar991

B- Mirastan Yoksun Olanlar991

C- Mirası Reddedenler992

1- Mirasın Gerçek Reddi992
2- Mirasın Hükmen Reddi992
3- Mirasın En Yakın Yasal Mirasçıların Tamamı Tarafından
Reddi993

D- Mirastan Feragat Edenler993

IV. İSPAT ARAÇLARI994

A- Nüfus Kayıtları994

1- Belirleme İşlevi Vardır995
a. İrs İlişkisini Belirler995
b. Ölüm Tarihini Belirler995
2- Hatalı Kaydın Düzeltilmesi İçin Mehil Verilemez995
a. Ölüm Tarihinde Hata Bulunması995
b. Ana Baba Adında Hata Bulunması995
c. Evlenme Tarihinde Hata Bulunması996
d. Diğer Kayıtlarda Hata Bulunması996
3- Aynı Kişi Olduğu Çekişmesi İçin Mehil Verilemez996
4- Nüfus Kayıtlı Olma Zorunludur996
5- Nüfus Kaydı Belgeledikleri Olguların Doğruluğuna Kanıt Oluşturur (TMK m. 7 f. I)996
6- Nüfus Kayıtlarının Yanmış Olması996
7- Nüfus Kayıtlarının Fersude Olması997

B- Nüfus Kaydı Yoksa Ya da Yetersiz İse İşlem Yapılamaz997

V. USUL HÜKÜMLERİ997

A- İtiraz Edilebilir997

1- Menfaati İhlal Edilenler İtirazda Bulunulabilir997
2- Sulh Hukuk Mahkemesine İtirazda Bulunulabilir997
3- Herhangi Bir Sulh Hukuk Mahkemesine İtirazda Bulunulabilir998

B- İtiraz Üzerinde Verilen Kararın Örneği  Bildirilir998

1- İlgili Notere Bildirilir998
2- Türkiye Noterler Birliğine Bildirilir998

VI. YABANCILIK UNSURU998

& 47. MİRASÇILIK BELGESİNİN İPTALİ DAVASI1000

I. ÖZELLİKLERİ1001

A- Çekişmeli Yargıya Dahildir1001

B- Kesin Hüküm Oluşturur1001

C- Başka İlama Dayalı Hüküm Kurulamaz1001

D- İspat Yükü Davacıya Aittir1001

E- İptal ile Birlikte Yeni Belge İstenebilir1002

F- İptal ile Birlikte Yeni Belge İstenmeyebilir1002

II. USUL HÜKÜMLERİ1003

A- Görevli Mahkeme1003

B- Yetkili Mahkeme1004

C- Davacı1005

1- Davacı Olabilenler1005
a. Hukuki Yararı Bulunan İsteyebilir1005
b. Kendi Aldığı İlamın İptali İstenebilir1005
c. Yetki Belgesi Verilen İsteyebilir1007
2- Davacı Olamayanlar1008
a. Atanmış Mirasçı İsteyemez1008
b. Miras Payını Satın Alan İsteyemez1009

D- Davalı1009

1- Mirasçı Olarak Gösterilen Kişilere Husumet Yöneltilmelidir1009
2- Ölmüş Olanlar Varsa Yasal Mirasçılarına Husumet
Yöneltilmelidir1010
3- Ölü Kişiye Karşı Dava Açılamaz1011
4- Hasımsız Dava Hasımlı Dururuma Getirilemez1011
5- Taraf Olmayanlara Dava Açılamaz1012
6-Dava Ehliyeti Olmayanların Yasal Temsilcisine Husumet Yöneltilmelidir1012

E- Kararın Tefhimi1013

F- Zamanaşımı (TMK m. 598 f. III)1013

G- Kanun Yolu1014

1- HUMK Uygulamasında Kanun Yolu1014
2- HMK Uygulamasında Kanun Yolu1014
a. İstinaf1014
b. Temyiz1014
c. Karar Düzeltme1015

H- Adli Tatilde Görülebilir1015

I- Murafaa İstenemez1015

İ- Tavzih1015

J- Birleşen Dava1016

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
MİRASIN KAZANILMASI

& 48. MİRASIN KAZANILMASI1017

I. YASAL MİRASÇILAR TARAFINDAN MİRASIN KAZANILMASI
 (TMK m. 599, f. I-II)1017

A- Mirası, Mirasbırakanın Ölümü İle Kazanırlar 1017

B- Mirası Bir Bütün Olarak Kazanırlar1018

C- Mirası Kanun Gereğince Kazanırlar1018

D- Mirası Kural Olarak Doğrudan Doğruya Kazanırlar1018

1- Aynî Hakları Kazanma1018
2- Alacakları Kazanma1018
3- Diğer Malvarlığı Haklarını Kazanma1018
4- Taşınırlar Üzerindeki Zilyetlikleri Kazanma1019
5- Taşınmazlar Üzerindeki Zilyetlikleri Kazanma1019

E- Mirasbırakanın Borçlarından Kişisel Olarak Sorumludurlar1019

II. ATANMIŞ MİRASÇILAR TARAFINDAN MİRASIN KAZANILMASI
 (TMK m. 599, f. III)1019

A- Mirası, Mirasbırakanın Ölümü İle Kazanırlar 1019

B- Yasal Mirasçılar Zilyetlik Hükümlerine Göre Teslim Etmekle Yükümlüdür 1020

& 49. VASİYET OLUNAN MALIN KAZANILMASI/VASİYETNAMENİN TENFİZİ (TMK m. 600)1021

I. KAVRAM1021

II. ÖZELLİKLERİ1023

A- Vasiyet Alacaklısı Bulunmalıdır (TMK m. 600 f. I)1023

1- Vasiyet Alacaklısı Tenfiz Davası Açmalıdır1023
2- Atanmış Mirasçının Tenfiz Davası Açmasına Gerek Yoktur1024

B- Kişisel Bir İstem Hakkına Sahip Olunur1024

1- Vasiyeti Yerine Getirme Görevlisine Karşı İstem
(TMK m. 600 f. I)1025
2- Yoksa Yasal veya Atanmış Mirasçılara Karşı Kişisel İstem
(TMK m. 600 f. I)1026

C- Muaccel Olmalıdır1026

1- Kural Olarak1026
a. Vasiyet Yükümlüsünün Mirası Kabul Etmesiyle Muaccel Olma (TMK m. 600 f. II)1027
b. Ret Hakkının Düşmesiyle Muaccel Olma
(TMK m. 600 f. II)1027
2- Tasarrufta Aksi Düzenlenebilir (TMK m. 600 f. II)1027

D- Dava Edilebilir (TMK m. 600 f. III)1027

1- Yükümlülük Yerine Getirilmemiş Olmalıdır1027
2- Vasiyet Yükümlüsüne Karşı Açılmalıdır1027
a. Malın Teslimini Dava Etme1028

aa. Ayrı Ayrı Devir ve Temlik Olunmalıdır1029

bb. Mirasın Açılması Anındaki Durumuyla Teslim Olunur1029

cc. Taşınırlarda Zilyetliğin Devri İstenmelidir1029

dd. Taşınmazlarda Tescil İsteminde Bulunulmalıdır1029

b. Hakkın Devrini Dava Etme1032
c. Doğan Zararın Giderilmesini Dava Etme1033

III. KONUSU1033

A- Vasiyetname Açılmış Olmalıdır1033

B- Vasiyetname Konusu Terekeye Dahil Olmalıdır1035

C- Vasiyetname İptal Edilmemiş Olmalıdır1036

1- İptal Davası Sonucu Beklenmelidir1036
2- Vasiyetname İptal Edilmişse Dava Konusuz Kalır1038

D- Vasiyetname Ayakta Kalmışsa Esası İncelenmelidir1038

1- Vasiyet Konusu Belirlenmelidir1039
2- Arsa Payı Belirlenmelidir1040
3- Kat Mülkiyeti Kuruluşu Araştırılmalıdır1040
4- Gerekiyorsa Keşif Yapılmalıdır1041
5- Paylı Mülkiyete Dönüş Davası Beklenmelidir1042
6- İmar Kanunu ve Yönetmeliği Uyarınca Araştırılma
Yapılmalıdır1043
7- Oran Gösterilmemişse Eşit Olarak İntikal Yapılmalıdır1044

E- Vasiyetnamenin Tenfizi Mümkün Olmalıdır1044

IV. HÜKÜM FIKRASI1044

A- Açık Olmalıdır1045

1- Sadece Vasiyetnamenin Aynen Tenfizine Denilemez1045
2- Sadece Vasiyetnamenin İnfazına Denilemez1046
3- Sadece Davanın Kabulüne Denilemez1046
4- Sadece Vasiyetnamenin Davacı Tarafından Yerine Getirilmesine Denilemez1046

B- Duraksama Yaratmamalıdır1047

1- Tapu Bilgileri Yer Almalıdır1047
2- Davacıya İsabet Eden Pay Gösterilmelidir1047
3- İptal Edilen Pay Gösterilmelidir1048

C- Kısa Karara Uygun Olmalıdır1048

D- Tenfiz Kararı Verilmeden Tezkere Yazılmamalıdır1049

E- İstek Aşılmamalıdır1049

V. USUL HÜKÜMLERİ1050

A- Görevli Mahkeme1050

B- Yetkili Mahkeme1050

C- Davacı1051

D- Davalı (TMK m. 600 f. I)1052

1- Varsa Vasiyeti Yerine Getirme Görevlisine Karşı Açılır1052
2- Yoksa Yasal veya Atanmış Mirasçılara Karşı Açılır1052
3- Hasımsız Dava Açılamaz1053
4- Pasif Husumet Ehliyeti Olmayana Dava Açılamaz1054

E- Birleştirme1054

F- Müdahale1055

G- Tavzih1056

H- Feragat1056

I- Yargılama Gideri1057

İ- Kesin Hüküm1058

J- Açılmamış Sayılma1058

K- Ön İnceleme Yapılmalıdır1059

L- Tenfiz İsteyenler Hakkında Hüküm Kurulabilir1059

VI. ÖZEL DURUMLAR (TMK m. 601)1059

VII. ZAMANAŞIMI  (TMK m. 602)1060

VIII. ALACAKLILARIN DURUMU (TMK m. 603)1061

IX. TENKİS VE GERİ İSTEME (TMK m. 604)1062

BEŞİNCİ BÖLÜM
MİRASIN REDDİ

& 50. MİRASIN GERÇEK REDDİ (TMK m. 605 f. I)1063

I. KAVRAM1063

II. ÖZELLİKLERİ1064

A- Yasal Mirasçılar Mirası Reddedebilir1065

1- Mirasçılık Belgesi İstemeye Engel Değildir1065
2- Mirasçılık Sıfatı Mirasın Açıldığı Andan İtibaren Kaybedilir1066
3- Resmi Tasfiye İsteyebilir1066
4- Eşin Rızası Olmadan Ortaklık Mallarına Girecek Miras Reddedilemez (TMK m. 265)1066

B- Atanmış Mirasçılar Mirası Reddedebilir1066

C- Mahkemenin Yapacağı İş Ret Beyanını Tescil Etmekten İbarettir1066

1- Süre Şartı Gerçekleşmiş Olmalıdır1066
2- Mirasçılık Sıfatının Gerçekleşmiş Olmalıdır1067

D- Gerçek Ret Yerine Koşulları Varsa Hükmen Ret İstenebilir1068

III. USUL HÜKÜMLERİ1068

A- Görevli Mahkeme1068

B- Yetkili Mahkeme1069

C- Davacı1069

1- Yasal ve Atanmış Mirasçılar Dava Açabilir1070
2- Küçük İçin Kayyım Atanması Gerekir1070
3- Vesayet Altındakiler İçin İzin Gerekir (TMK. m. 463 b. 5)1070

D- Davalı1071

E- Duruşma Zorunlu Değildir1072

F- Temyiz 1072

G- Açılmamış Sayılmasına Karar Verilemez1073

H- Müdahale İsteği Kabul Edilemez1074

I- Yargılama Gideri1074

İ- Davaya Vekâlet1074

& 51. MİRASIN HÜKMEN REDDİ (TMK m. 605 f. II)1076

I. KAVRAM1076

II. ÖZELLİKLERİ1076

A- Mirasbırakanın Ödemeden Aczi Belli Olmalıdır1076

1- Açıkça Belli Olabilir1077
2- Resmen Tespit Edilmiş Olabilir1077
3- Her Türlü Delille İspatlanabilir1078
a. Tanıkla İspatlanabilir1078
b. Vergi Dairesi Kayıtlarıyla İspatlanabilir1078
c. İcra Dosyalarıyla İspatlanabilir1078
4- İspat Yükü Davacıdadır1079
5- İkrar Dikkate Alınmalıdır1079
6- Borç Mirasbırakana Ait Olmalıdır1079
7- Aktif ve Pasif Belirlenmiş Olmalıdır1080
a. Vergi Dairesinden Sorulmalıdır1080
b. Belediyeden Sorulmalıdır1080
c. Trafik Tescil Müdürlüğünden Sorulmalıdır1081
d. Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünden Sorulmalıdır1081
e. Bankalardan Sorulmalıdır1082
f. Şirketlerden Sorulmalıdır1082
8- Deliller Toplanmış Olmalıdır1082

B- Tereke Benimsenmemiş Olmalıdır1083

III. USUL HÜKÜMLERİ1085

A- Görevli Mahkeme1085

B- Yetkili Mahkeme1087

C- Davacı1088

1- Yasal ve Atanmış Mirasçılar Dava Açabilir1088
2- Küçük İçin Kayyım Atanması Gerekir1088
3- Vesayet Altındakiler İçin İzin Gerekir (TMK. m. 463 b. 5)1089

D- Davalı1090

1- Dava Hasımsız Olarak İncelenemez1090
2- Dava Alacaklılar Hasım Gösterilerek Açılmalıdır1090
3- Hasımsız Açılan Dava Bu Sebeple Reddedilmemelidir1091
4- Alacak Temlik Edilmişse Husumet Temlik Edilene
Yöneltilmelidir1091

E- Karar Düzeltme1091

F- Hüküm Fıkrası1092

G- Harç1093

H- Yargılama Gideri1094

I- Açılmamış Sayılmasına Karar Verilebilir1094

& 52. MİRASI RET SÜRESİ1095

I. GERÇEK RET DURUMUNDA SÜRE (TMK m. 606)1095

A- Yasal Mirasçılar İçin1095

1- Mirasbırakanın Ölümünü Öğrendikleri Tarihte1095
a. Üç Aylık Süre İçinde Reddedilebilir1095
b. Üç Aylık Süre Hak Düşürücüdür1096
2- Mirasçı Olduklarını Daha Sonra Öğrendikleri Tarihte1097

B- Atanmış Mirasçılar İçin1098

C- Karışma, Gizleme, Mal Etme Varsa Dava Açılamaz 
(TMK m. 610)1099

II. HÜKMEN RET DURUMUNDA SÜRE (TMK m. 605 f. II)1099

A- Her Zaman Dava Açılabilir1099

B- Karışma, Gizleme, Mal Etme Varsa Dava Açılamaz
(TMK m. 610)1100

C- Gerçek Ret İsteminin Süreden Reddi Kesin Hüküm Oluşturmaz1101

III. KORUMA ÖNLEMİ OLARAK TEREKENİN YAZIMINDA SÜRE
 (TMK m. 607)1101

IV. RET SÜRESİNİN UZATILMASI (TMK m. 615)1102

& 53. MİRASI RET HAKKININ GEÇMESİ (TMK m. 608)1104

I. RET HAKKININ KENDİ MİRASÇISINA GEÇMESİ
 (TMK m. 608 f. I-II)1104

A- Mirasbırakanından Kalan Mirası Reddedebilir1105

B- Hem Mirasbırakanından Kalan Hem Mirasbırakanına Kalan Mirası Reddedebilir1105

1- Ret Süresi, Kendilerinin Mirasbırakanına Mirasın Geçtiğini Öğrendikleri Tarihten Başlar1105
2- Bu Süre, Kendilerinin Mirasbırakanından Geçen Mirasın Reddi İçin Mirasçıya Tanınan Süre Dolmadıkça Sona Ermez1106

C- Mirasbırakanından Kalan Mirası Reddeden Mirasbırakanına Kalan Mirası Kabul Edemez1107

II. RET HAKKININ DAHA ÖNCE MİRASÇI OLMAYANLARA
 GEÇMESİ (TMK m. 608 f. III)1107

& 54. MİRASI REDDİN ŞEKLİ (TMK m. 609)1109

I. BEYAN SULH MAHKEMESİNE YAPILIR (TMK m. 609 f. I)1109

A- Sözlü Beyanla Yapılabilir1109

B- Yazılı Beyanla Yapılabilir1109

C- Özel Yetki Bulunmalıdır1109

1- Gerçek Ret İçin Özel Yetki Bulunmalıdır1110
2- Hükmen Ret İçin Özel Yetki Bulunmalıdır1110

D- Yetkisiz Vekilin Yaptığı Ret İşlemine İcazet Verilebilir1111

II. BEYAN KAYITSIZ VE ŞARTSIZ OLMALIDIR (TMK m. 609 f. II)1111

III. BEYAN TUTANAKLA TESPİT EDİLİR (TMK m. 609 f. III)1111

IV. BEYAN ÖZEL KÜTÜĞÜNE YAZILIR (TMK m. 609 f. IV)1112

A- Mirasın Açıldığı Yer Özel Kütüğüne Yazılır1113

B- İstek Varsa Belge Verilir1114

V. BEYANDAN KOŞULLARI OLUŞURSA DÖNÜLEBİLİR1115

A- Tek Taraflı Olarak Dönülemez1115

B- Mirasçıların Tamamı Muvafakat Ederse Dönülebilir1115

C- Koşulları Varsa İptal Davası Açılabilir1115

VI. BEYAN SONUÇLARINI MAHKEMEYE ULAŞTIĞINDA
 DOĞURUR1116

& 55. MİRASI RET HAKKININ DÜŞMESİ  (TMK m. 610)1117

I. MİRASI RET HAKKININ DÜŞTÜĞÜ DURUMLAR1117

A- Mirasçı Olarak Tereke İşlemlerine Karışma1117

B- Terekenin Olağan Yönetimi Niteliğinde Olmayan İşler Yapma1119

C- Mirasbırakanın İşlerinin Yürütülmesi İçin Gerekli Olanın Dışında
İşler Yapma1120

D- Tereke Mallarını Gizleme1120

E- Tereke Mallarını Kendisine Maletme1120

1- Taşınmazları İntikal Ettirmek1120
a. Kendi Adına İntikal Ettirmek1120
b. Başkası Adına İntikal Ettirmek1121
2- Aracı İntikal Ettirmek1121
3- Şirket Hisselerini Devralmak1121
4- İşyerini İşletmek1122
5- Kooperatif Üyeliğini Devretmek1122
6- Diğer Maletme İşlemleri1122

II. MİRASI RET HAKKININ DÜŞMEDİĞİ DURUMLAR1123

A-Terekede Bulunmayan Mala Sahiplenmek1123

B- Dul ve Yetim Aylığı Almak1123

C- Ceza Dosyasına Müdahil Olmak1123

D- Mirasın Açılmasından Önce İşlemde Bulunmak1124

E- Mirasçılık Belgesi Almak1124

F- Zorunlu Davaları Açmak1124

G- Cebrî İcra Takibi Yapılması1124

H- Tereke Tespiti İstemek1125

I- Davalı Sıfatı Bulunmak1125

İ- Ölüm Sebebiyle İkramiye Almak1125

J- Diğer İş ve Eylemlerde Bulunmak1125

& 56.MİRASIN REDDİNİN HÜKÜM VE SONUÇLARI
(TMK m. 611-616)1126

I. MİRASÇILARDAN BİRİ TARAFINDAN MİRASIN REDDİ
 (TMK m. 611)1126

A- Yasal Mirasçılardan Biri Mirası Reddederse (TMK m. 611 f. I)1126

1- Payı, Miras Açıldığı Zaman Kendisi Sağ Değilmiş Gibi,
Hak Sahiplerine Geçer 1126
2- Denkleştirme Yükümlülüğü Ortadan Kalkar1127
3- Mirasbırakanın Borçlarından Sorumlu Tutulamaz1127
4- Saklı Pay Hesabı Mirasbırakandan Önce Ölmüşçesine Yapılır1127
5- Diğer Seçenekleri Kullanma Hakkı Ortadan Kalkar1127

B- Atanmış Mirasçı Mirası Reddederse (TMK m. 611 f. II)1127

1- Atanmış Mirasçıların Tümü Mirası Reddederse1127
2- Atanmış Mirasçılardan Biri Mirası Reddederse1128
3- Sadece Yasal Mirasçılar Mirası Reddederse1128
4- Atanmış ve Yasal Mirasçıların Tümü Mirası Reddederse1128

II. EN YAKIN MİRASÇILARIN TAMAMI TARAFINDAN MİRASIN
 REDDİ (TMK m. 612)1128

A- Genel Olarak1129

1- En Yakın Mirasçılar Reddetmiş Olmalıdır1129
2- Miras Daha Sonraki Derecede Bulunan Mirasçılara Geçmez1130
3- İflâs Hükümlerine Göre Tasfiye Yapılır (TMK m. 612 f. I)1131
a. Tasfiye Kendiliğinden Yapılır1131
b. Tasfiye Sulh Hukuk Mahkemesince Yapılır1132
c. İlgiler Sulh Hakimine Müracaat Edebilir1132
d. Sonradan Bir Mal veya Alacak Belirlenirse Tasfiyenin Devamı Mümkündür  1133
e. Tasfiye Yapılmadan Mirasçılara İntikal Yapılamaz1133
4- Arta Kalan Değer Mirası Reddetmemiş Gibi Hak Sahiplerine Verilir (TMK m. 612 f. I)1134
a. Arta Kalan Hak Sahiplerine Mirası Reddetmemişler Gibi Verilir1134
b. Arta Kalan Daha Sonraki Derecede Bulunan Mirasçılara Verilemez1135
c. Arta Kalan Hazineye Verilemez1135
5- Arta Kalan Üzerinden Mirasbırakanın Alacaklıları Talepte Bulunabilir1136

B- Usul Hükümleri1137

1- Görevli Mahkeme (TMK m. 612 f. I)1137
2- Yetkili Mahkeme1137
3- Taraflar1138
4- Süre1139

III. ALTSOYUN TAMAMI TARAFINDAN MİRASIN REDDİ
 (TMK m. 613)1141

A- Altsoy Kavramı1141

B- Altsoyun Tamamı Mirası Reddetmiş İse1141

1- Sağ Kalan Eş Varsa1141
a. Sağ Kalan Eş Mirası Reddetmemişse1141
b. Sağ Kalan Eş Mirası Reddetmişse1142
2- Sağ Kalan Eş Yoksa1142

IV. SONRA GELEN MİRASÇILAR YARARINA MİRASIN REDDİ
 (TMK m. 614)1142

A- Mirasçıların İsteği Bulunmalıdır (TMK m. 614 f. I)1142

B- Ret İsteği Sonra Gelen Mirasçılara Bildirilir (TMK m. 614 f. II)1143

1- Bildirim Sulh Hâkimi Tarafından Yapılır1143
2- Bir Ay Süre Verilir1143

C- Sonra Gelen Mirasçının Tercihine Göre İşlem Yapılır1143

1- Sonra Gelen Mirasçı Mirası Kabul Edebilir1144
2- Sonra Gelen Mirasçı Mirası Kabul Etmediğini Bildirebilir1144
3- Sonra Gelen Mirasçı Susabilir1144

V. VASİYETİN REDDİ (TMK m. 616)1145

A- Vasiyetin Reddi Şekli1145

1- İrade Açıklaması Yapılarak1145
a. Tek Taraflı İrade Açıklaması Yapılarak1145
b. İbra Sözleşmesi Yapılarak1146
2- İrade Açıklaması Yapılmadan1146

B- Vasiyetin Reddinin Sonuçları1146

1- Kayıt ve Şarta Bağlanabilir1146
2- Vasiyet Borcu Sona Erer1147
3- Vasiyetçi Düzenleme Yapabilir1147
4- Vasiyet Alacaklısı İptal Davası Açamaz1147

& 57. MİRASIN REDDİNE KARŞI ALACAKLILARININ KORUNMASI (TMK m. 617-618)1148

I. MİRASÇININ ALACAKLILARININ KORUNMASI (TMK m. 617)1148

A- Mirası Reddin İptali Koşulları (TMK m. 617 f. I)1149

1- Miras Açılmış Olmalıdır1149
2- Malvarlığı Borcuna Yetmeyen Mirasçı Bulunmalıdır1149
3- Miras Süresinde Reddedilmelidir1150
4- Alacaklılarına Zarar Verme Amacı Bulunmalıdır1151
5- Yeterli Güvence Verilmemiş Olmalıdır1152
a. Mirasçıların Alacaklılarına Güvence Verilmemesi1152
b. İflâs İdaresine Güvence Verilmemesi1153
6- Dava Süresi İçinde Açılmalıdır1153

B- Mirası Reddin İptalinin Sonuçları1154

1- Miras Resmen Tasfiye Edilir (TMK m. 617 f. II)1154
2- Reddedenin Payına Bir Şey Düşerse Ödemesi Yapılır
(TMK m. 617 f. III)1155

C- Mirası Reddin İptaline İlişkin Usul Hükümleri1156

1- Görevli Mahkeme1156
2- Yetkili Mahkeme1156
3- Taraflar1157
4- Davanın Kabulü1158
5- Bekletici Mesele1158
6- Harç ve Vekalet Ücreti1158
7- Davaya Müdahale1159
a. Asli Müdahale1159
b. Fer'i Müdahale1159
8- Yargılamanın İadesi1159

II.MİRASBIRAKANIN ALACAKLILARININ KORUNMASI
 (TMK m. 618)1160

A- Mirasbırakanın Alacaklılarının Korunma Koşulları
(TMK m. 618 f. I)1160

1- Miras Açılmış Olmalıdır1160
2- Ödemeden Âciz Bir Mirasbırakan Bulunmalıdır1160
3- Miras Süresinde Reddedilmelidir1160
4- Reddeden Mirasçıya Kazandırma Yapılmış Olmalıdır1160
a. Kazandırma Ölümünden Önceki Beş Yıl İçinde Gerçekleşmelidir1161
b. Kazandırma Denkleştirmeye Tabi Olmamalıdır1161
c. Kazandırma Olağan Eğitim ve Öğrenim Gideri Olmamalıdır (TMK m. 618 f. II)1161
d. Kazandırma Âdet Üzere Verilen Çeyiz Olmamalıdır
(TMK m. 618 f. II)1161
5- Dava Açılmış Olmalıdır1161

B- Mirasçıların Sorumluluğunun Kapsamı (TMK m. 618 f. III)1162

1- İyiniyetli Mirasçıların Sorumluluğu1162
2- Kötü Niyetli Mirasçıların Sorumluluğu1162

ALTINCI BÖLÜM
RESMÎ DEFTER TUTMA
(TMK m. 619-631)

& 58. MİRASIN TUTULAN DEFTER GEREĞİNCE KABULÜ/ RESMÎ DEFTER TUTMA (TMK m. 619-631)1163

I. İŞLEVİ1165

A- Terekenin Gerçek Durumunu Öğrenme1165

B- Sorumluluğunu Sınırlama1165

C- Mirası Ret veya Kabul Sürelerini Uzatma1166

D- Alacaklıların Haklarının Etkilenmesi 1166

II. ÖZELLİKLERİ (TMK m. 619)1166

A- Resmî Defter Tutulmasında Görevli ve Yetkili Makam 1167

B- Resmî Defter Tutulmasının İstenme Şekli1167

1- İsteyebilenler1167
a. Mirası Reddetmeye Hakkı Olan Yasal Mirasçı1167
b. Atanmış Mirasçı1168
2- İsteyemeyenler1168
a. Vasiyet Alacaklısı1168
b. Vasiyeti Yerine Getirme Görevlisi1168
c. Mirasbırakanın Alacaklıları1168
d. Mirasçının Alacaklıları1168
e. Mirastan Yoksun Olanlar1168
f. Mirası Reddedenler1169
g. Mirasçılıktan Çıkarılanlar1169
h. Mirastan Feragat Edenler1169
3- İstemesine Gerek Olmayan1169

C- Resmî Defter Tutulmasını İsteme Süresi1169

1- Bir Ay İçinde İstenir1169
2- Süre Hak Düşürücüdür1170
3- Önemli Sebepler Varsa Uzatılabilir (TMK m. 615)1170

D- Resmî Defter Tutulmasını İsteme Hakkının Düşmesi1170

E- Resmî Defter Tutulmasında Uygulanacak Usul1170

F- Resmî Defter Tutulmasının Etkisi1170

1- Diğer Mirasçılar Hakkında Etkili Olur1170
2- Alacağın Varlığına Karine Oluşturur1171

G- Resmî Defter Tutulmasında Giderler1171

III. USUL (TMK m. 620-623)1171

A- Deftere Geçirme (TMK m. 620)1171

1- Hâkimin Görevlendirilecek Kâtibe Tutturulur1171
2- Bütün Aktif ve Pasifler Yazılır1172
3- Resmî Kayıtlardan veya Mirasbırakanın Belgelerinden Anlaşılanlar Doğrudan Doğruya Deftere Geçirilir
(TMK m. 622)1172
4- Ölüm Tarihindeki Değerler Esas Alınır1172
5- Değer Kural Olarak Hakim Tarafından Belirlenir1172

B- İlân Yoluyla Çağrı (TMK m. 621)1172

1- İlân Yoluyla Çağrının Muhatapları1173
2- İlân Yoluyla Çağrının Konusu1173
3- İlân Yoluyla Çağrının Sayısı1174
4- İlân Yoluyla Çağrı Aralığı1174
5- İlân Yoluyla Çağrı Sonucu Bildirim Süresi1174

C- Bilgi Verme Yükümlülüğü1175

1- Yükümlülüğün Kapsamı1175
a. Mirasçıların Bilgi Verme Yükümlülüğü
(TMK m. 620 f. III)1175
b. Üçüncü Kişilerin Bilgi Verme Yükümlülüğü
(TMK m. 620 f. II)1175
2- Yükümlülüğü Yerine Getirmemenin Sonuçları
(TMK m. 620 f. II)1175

D- Defter Tutmanın Sona Ermesi (TMK m. 623)1176

IV. MİRASÇILARIN DURUMU (TMK m. 624-625)1176

A- Yönetim (TMK m. 624)1176

B- İcra Takibi, Dava ve Zamanaşımı (TMK m. 625)1177

V. SONUÇLARI (TMK m. 626-630)1177

A- Beyana Çağrı (TMK m. 626)1177

1- Defteri İnceleme Süresi Bitmiş Olmalıdır1177
2- Her Mirasçı Beyanda Bulunmaya Çağrılmalıdır1178
3- Her Mirasçıya Bir Ay Süre Verilmelidir1178
4- Koşullar Gerektirdiği Takdirde Ek Süre Verilebilir1179

B- Beyan (TMK m. 627)1179

1- Mirasçı Beyanda Bulunabilir (TMK m. 627 f. I)1179
a. Mirası Reddettiğini Beyan1179
b. Mirası Kayıtsız Şartsız Kabul Ettiğini Beyan1180
c. Mirası Deftere Göre Kabul Ettiğini Beyan1180
d. Resmi Tasfiye İstediğini Beyan1180
2- Mirasçı Beyanda Bulunmayabilir (TMK m. 627 f. II)1180

C- Resmî Deftere Göre Kabulün Sonuçları (TMK m. 628-630)1180

1- Deftere Yazılanlardan Sorumluluk (TMK m. 628)1181
2- Deftere Yazılmayanlardan Sorumluluk (TMK m. 629)1181
3- Kefalet Borçlarından Sorumluluk (TMK m. 630)1181

V. MİRASIN DEVLETE GEÇMESİ (TMK m. 631)1181

YEDİNCİ BÖLÜM
RESMÎ TASFİYE
(TMK m. 632-636)

& 59.RESMÎ TASFİYE (TMK m. 632-636)1183

I. ÖZELLİKLERİ1183

A- Miras Açıldığında Mirasçılara Verilen Bir Seçenektir1183

B- Tereke Ayrı ve Bağımsız Niteliğini Korur1184

C- Terekenin Tamamını Kapsar1184

D- Terekenin Sevk ve İdaresi Anlamına Gelmez1185

E- Mirasçıların Kendi Malvarlıklarıyla Sınırsız Sorumluluğunu Sonlandırır1185

F- Alacaklılara Güvence Sağlar1185

1- Mirasbırakanın Alacaklıları (TMK m. 603 f. II)1185
2- Vasiyet Alacaklıları (TMK m. 603 f. I)1185
3- Mirasçının Alacaklıları (TMK m. 617)1186

II. KOŞULLARI (TMK m. 632-633)1186

A- Mirasçıların İstemi İle (TMK m. 632)1187

1- Mirasçı Olanlar İsteyebilir (TMK m. 632 f. I)1187
a. Yasal Mirasçı İsteyebilir1187
b. Atanmış Mirasçı İsteyebilir1187
c. Mirastan Yoksun Olanlar İsteyemez1187
d. Mirastan Tamamen Çıkarılanlar İsteyemez1188
e. Mirastan Feragat Edenler İsteyemez1188
f. Mirası Reddetmiş Olanlar İsteyemez1188
g. Yedek Mirasçı Kural Olarak İsteyemez1188
h. Art Mirasçı Kural Olarak İsteyemez1188
2- Mirasçı Olmayanlar İsteyemez1188
a. Yüklemelerden Yararlanacaklar İsteyemez1188
b. Vasiyet Alacaklıları İsteyemez1189
c. Mirasçının Alacaklıları İsteyemez1189
3- Mirasçılardan Biri Mirası Kabul Ederse İstenemez
(TMK m. 632 f. II)1189
4- Mirasçılar Usulüne Uygun İstemde Bulunmalıdır1189

B- Mirasbırakanın Alacaklılarının İstemi İle (TMK m. 633)1189

III. RESMÎ TASFİYENİN YÖNETİMİ (TMK m. 634)1190

A- Sulh Hakimi Resmî Tasfiye Yapabilir1191

B- Tasfiye Memuru Resmî Tasfiye Yapabilir1191

IV. RESMÎ TASFİYE ŞEKİLLERİ1191

A- Olağan Usul İle Resmî Tasfiye (TMK m. 635)1192

1- Özel İhtiyari Artırma Usulü1192
2- Açık Artırma Usulü1193
3- Pazarlıkla Satış Usulü1194

B- İflâs Usulü İle Resmî Tasfiye (TMK m. 636)1195

V. RESMÎ TASFİYENİN TAMAMLANMASI1197

A- Tamamlayıcı Defter Düzenlenir1197

B- Hâkim Eksiklikleri Tamamlattırır1197

C- Tasfiye Memuru Kalan Mal ve Alacakları Mirasçılara Devre Hazır Hale Getirir1197

VI. RESMÎ TASFİYE SONUCU SORUMLULUK1197

A- Mirasçıların Sorumluluğu (TMK m. 632 f. III)1197

B- Mirasbırakanın Alacaklılarının Sorumluluğu1198

SEKİZİNCİ BÖLÜM
İSTİHKAK DAVASI

& 60.MİRAS SEBEBİYLE İSTİHKAK (TMK m. 637-639)1199

I. KOŞULLARI (TMK m. 637)1200

A- Mirasçılıktaki Üstün Hak İspat Edilmelidir (TMK m. 637 f. I)1200

B- Mirasçılık Sıfatıyla İlgili Uyuşmazlık Çözülmelidir
(TMK m. 637 f. II)1201

C- Gerekli Önlemler Alınabilir (TMK m. 637 f. III)1201

1- Davacının İstemi Bulunmalıdır1201
2- Her Türlü Önlem Alınabilir1201
a. Davalının Güvence Göstermesi1201
b. Tapu Kütüğüne Şerh Verilmesi1201
c. Diğer Önlemler1201

II. HÜKÜMLERİ (TMK m. 638)1201

III. ZAMANAŞIMI (TMK m. 639)1202

IV. USUL HÜKÜMLERİ1203

A- Görevli Mahkeme1203

B- Yetkili Mahkeme (TMK m. 576 f. II)1203

C- Davacı (TMK m. 637 f. I)1204

D- Davalı (TMK m. 637 f. I)1204

E- Hüküm 1204

& 61. ADİ İSTİHKAK DAVASI 1205

I. GENEL OLARAK1205

II. USUL HÜKÜMLERİ 1205

ÜÇÜNCÜ KISIM
MİRASIN PAYLAŞILMASI
(TMK m. 640-682)

BİRİNCİ BÖLÜM
PAYLAŞIMDAN ÖNCE MİRAS ORTAKLIĞI
(TMK m. 640-645)

BİRİNCİ AYIRIM
MİRAS ORTAKLIĞI
(TMK m. 640)

& 62. MİRAS ORTAKLIĞI (TMK m. 640)1211

I. GENEL OLARAK1211

II. MİRAS ORTAKLIĞININ ÖZELLİKLERİ1212

A- Kendiliğinden Oluşur1212

B- Mirasçılar Arasında Kurulur1212

C- Geçicidir1213

D- Terekedeki Bütün Hak ve Borçları Kapsar1213

E- Tüzel Kişiliği Yoktur1214

F- Elbirliğiyle Tasarruf Edilebilir1214

III. MİRASÇILARIN SORUMLULUĞU (TMK m. 641)1215

İKİNCİ AYIRIM
MİRAS ORTAKLIĞININ HÜKÜMLERİ

& 63.MİRAS ORTAKLIĞINDA HAK SAHİPLİĞİ, TASARRUF VE YÖNETİM1217

I. TEREKEDE ELBİRLİĞİYLE HAK SAHİPLİĞİ1217

II. TEREKEDE BİRLİKTE TASARRUF1217

& 64.MİRAS ORTAKLIĞINA TEMSİLCİ ATANMASI
(TMK m. 640 f. III)1219

I. GENEL OLARAK1219

II. USUL HÜKÜMLERİ1221

A- Görevli Mahkeme1221

B- Yetkili Mahkeme1221

C- Davacı1222

1- Mirasçı Dava Açabilir1222
2- Yetki Belgesi İle Dava Açılabilir1222
3- Hukuki Yararı Bulunan Dava Açabilir1223

D- Davalı1224

E- Adli Tatilde İncelenebilir1225

F- Hüküm Temyiz Edilebilir1225

G- Karar Düzeltme Yolu Kapalıdır1226

H- Feragat1226

& 65.MİRAS ORTAKLIĞINDA BİRLİKTE YAŞAYANLARIN HAKKI (TMK m. 645)1227

I. GENEL OLARAK1227

II. BİRLİKTE YAŞAYANLARIN HAKKI1227

A- Hakkın Sahipleri1227

B- Hakkın Konusu1227

ÜÇÜNCÜ AYIRIM
MİRAS ORTAKLIĞININ SONA ERMESİ

& 66. PAYLAŞMA1228

I. PAYLAŞMA KAVRAMI1229

A- Anlam Olarak1229

1- Dar Anlamda Paylaşma1229
2- Geniş Anlamda Paylaşma1229

B- Kapsam Olarak1229

1- Tam Paylaşma1230
a. Bütün Malları Kapsar1230
b. Oybirliği Kuralı Uygulanır1230
c. Miras Ortaklığını Sona Erdirir1230
2- Kısmi Paylaşma1230
a. Şekli1230

aa. Anlaşma Yolu İle1231

bb. Dava Yolu İle1231

b. Özellikleri1231

aa. Belirli Mallarda Yapılır1231

bb. Oybirliği Kuralı Uygulanır1231

cc. Miras Ortaklığını Sona Erdirmez1231

c. Türleri1231

aa. Mirasçılar Yönünden Kısmi Paylaşma1231

bb. Mallar Yönünden Kısmi Paylaşma1232

cc. Karma Kısmi Paylaşma1232

C- Zaman Olarak1232

II. PAYLAŞMA İLKELERİ1232

A- İrade Serbestliği İlkesi1232

1- Mirasçının İrade Serbestliği (TMK m. 646, f. II)1232
a. Kural Olarak (TMK m. 646, f. I)1233
b. İstisna1233
2- Mirasbırakanın İrade Serbestliği (TMK m. 647, f. I)1234
a. Kural Olarak1234
b. İstisna1234

B- Eşitlik İlkesi (TMK m. 649, f. I)1235

C- Bilgi Verme İlkesi (TMK m. 646, f. III, 649, f. II)1236

D- Alacaklıların Korunması İlkesi (Paylaşmaya Kayyımın Katılması) (TMK m. 648)1236

E- Güvenceye Bağlama İlkesi (TMK m. 649, f. III)1238

F- Aynen Paylaşma İlkesi (TMK m. 651, 653, f. II)1238

G- Ayni İkame İlkesi 1239

III. YARGISAL PAYLAŞMA/PAYLAŞMA DAVASI (TMK m. 642)1239

A- Genel Olarak1239

B- Paylaşma Davasında Usul Hükümleri1240

1- Görevli Mahkeme (TMK m. 642 f. II)1240
2- Yetkili Mahkeme (TMK m. 576 f. II)1240
3- Davacı1241
4- Davalı1241

& 67.ELBİRLİĞİ MÜLKİYETİNİN PAYLI MÜLKİYETE
DÖNÜŞTÜRÜLMESİ (TMK m. 644)1242

I. GENEL OLARAK1242

II. MİRASÇILARIN ÇAĞRILMASI1243

A- Çağrı Şekli1243

B- İtiraz İleri Sürülmemiş Olmalıdır1244

C- Paylaşma Davası Açılmamış Olmalıdır1245

1- Dava Açılıp Açılmadığı Araştırılmalıdır1245
2- Dava Açma İçin Süre İstenmişse Verilmelidir1245
3- Dava Açılmışsa Davanın Reddine Karar Verilmelidir1246
4- Üçüncü Kişinin Davası Engel Değildir1246
5- Satışa Karar Verilmişse Davanın Reddine Karar Verilmelidir1247

II. USUL HÜKÜMLERİ1247

A- Görevli Mahkeme1247

B- Yetkili Mahkeme1249

C- Davacı1249

1- Mirasçılardan Biri İsteyebilir1249
2- Alacaklı İcra Mahkemesinden Alınmış Yetki Belgesiyle
Dava Açabilir1250
3- Alacaklı İcra Müdürlüğünden Alınmış Yetki Belgesiyle
Dava Açamaz1250
4- Hukuki Yararı Olan Dava Açabilir1251
5- Pay Sahibi Olmayan Dava Açamaz1251
6- Tescil Davasındaki Yetki Belgesiyle Dava Açılamaz1252
7- Miras Payını Temellük Eden Kişi Dava Açamaz1252
8- Menfaat Çatışması Varsa Kayyım Atanır1252

D- Davalı1253

1- Bütün Mirasçılara Husumet Yöneltilmelidir1253
2- Mirasçılık Belgesi Dosya Arasında Bulunmalıdır1254
3- Mirasçılık Çekişmeli İse Bekletici Mesele Yapılmalıdır1254
4- Gerekiyorsa Kayyım Atanması Sağlanmalıdır1255
5- Kayyım Varsa Davaya Dahil Edilmelidir1255
6- Ölen Mirasçı Varsa Mirasçıları Davaya Dahil Edilmelidir1256
7- Usulüne Uygun Tebligat Yapılmalıdır1256
8- Tapu Sicil Müdürlüğüne Husumet Düşmez1256
9- Hazineye Husumet Düşmez1257

E-Hüküm Fıkrası1258

1- Duraksama Yaratmamalıdır1258
2- Herhangi Bir Belgeye Atıf Yapılmamalıdır1259
a. Veraset İlamına Atıf Yapılamaz1259
b. Bilirkişi Raporuna Atıf Yapılamaz1259
3- Kısa Karar Uygun Olmalıdır1259
4- Pay ve Paydaşlar Gösterilmelidir1260

F-Kanun Yolu1261

1-HUMK Uygulamasında Kanun Yolu1261
a.Temyiz1261
b.Karar Düzeltme1261
2-HMK Uygulamasında Kanun Yolu1262
a.İstinaf1262
b. Temyiz1262
c. Karar Düzeltme1262

G-Yargılama Giderleri1262

H-İstek Aşılamaz1263

& 68.MİRAS ORTAKLIĞININ BAŞKA BİR ORTAKLIĞA
ÇEVRİLMESİ1265

I. GENEL OLARAK1265

II. MİRAS ORTAKLIĞININ BAŞKA BİR ORTAKLIĞA ÇEVRİLMESİ1265

& 69. MİRAS ORTAKLIĞININ KENDİLİĞİNDEN SONA ERMESİ1266

I. GENEL OLARAK1266

II. KENDİLİĞİNDEN ERME HALLERİ1266

A-Mirasçıların Mirası Reddetmeleri1266

B-Mirasçıların Mirastan Yoksun Olmaları1266

C-Terekenin Bir Mirasçıda Toplanması1266

İKİNCİ BÖLÜM
PAYLAŞMANIN NASIL YAPILACAĞI
(TMK m. 646-658)

& 70.PAYLARIN OLUŞTURULMASI VE BAZI MALLARIN ÖZGÜLENMESİ VEYA SATILMASI (TMK m. 650-651)1267

I. PAYLARIN OLUŞTURULMASI (TMK m. 650)1267

A- Pay Oluşumu Mirasçı veya Ortak Kök Sayısınca Gerçekleştirilir 1268

B-Pay Oluşumu Anlaşma Olmazsa Sulh Mahkemesinden İstenebilir1268

C-Payların Özgülenmesi1268

II. BAZI MALLARIN ÖZGÜLENMESİ VEYA SATILMASI
 (TMK m. 651)
1268

A- Bölünemeyen Tereke Malının Özgülenmesi1268

B-Malın Bölünmesi veya Özgülenmesi Konusunda Anlaşamazlık Çıkması1268

1-Malın Satılması1269
2-Satışın Artırma Yoluyla Yapılması1269

& 71.AİLE KONUTU VE EV EŞYASININ SAĞ KALAN EŞE ÖZGÜLENMESİ (TMK m. 652)1270

I. GENEL OLARAK1270

II. KOŞULLARI1271

A- Olumlu Koşullar1271

1- Malik Eşin Ölüm ve Benzeri Durumu Gerçekleşmelidir1271
a.Malik Eşin Ölümü Gerçekleşebilir1272

aa. Ölüm 1.1.2002 Öncesi İse1272

bb. Ölüm 1.1.2002 Sonrası İse1272

b.Malik Eş İçin Ölüm Karinesi Gerçekleşebilir1272
c.Malik Eş İçin Gaiplik Kararı Alınmış Olabilir1273

aa.Gaiplik Kararı İle Eş Ölmüş Gibi Kabul Edilir
(TMK m. 35)1273

bb.Gaiplik Kararı Evliliği Ortadan Kaldırmaz1274

cc.Gaiplik Kararı Alan Fesih Kararı Almayabilir1274

2- Sağ Eşin Miras Hakkı Bulunmalıdır1275
a. Mirasçılık Sıfatı Bulunmalıdır1275
b. Miras Hakkı Belirlenmelidir1276
c. Miras Hakkının Miktarı Önemsizdir1276
d. Miras Hakkı Yetmezse Bedel Eklenebilir1276
e. Ayni Hakkın Değerinin Belirlenmesi 1277

aa.Değerin Belirlenmesi Anı1278

bb.Esasa Alınacak Değer1278

cc.Değerin Belirlenme Şekli1278

f.Değerin Karşılanması1278
3-Konut veya Ev Eşyası Bulunmalıdır1278
a.Konut ve Ev Eşyası Ölene Ait Olmalıdır1278
b.Aile Konutu Niteliğinde Çekişme Bulunmamalıdır1280

aa.Tespit Davası Varsa Sonucu Beklenir1280

bb.Tespit Davası Yoksa Açılması İçin Mehil
Verilmelidir1281

4-İstem Bulunmalıdır1281

B-Olumsuz Koşullar (TMK. m.652 f.III)1281

1- Ölen Eşin Meslek ve Sanatını Yürütecek Altsoyu
Bulunmamalıdır1281
2- Tarımsal Taşınmazlara İlişkin Miras Hukuku Hükümleri Engellememeli İdi1282

III. MİRAS HAKKINA BAĞLI HAKLAR1282

A- Kural Olarak (Mülkiyet Hakkı Tanınması) (TMK. m.652 f.I) 1282

B- İstisna/Haklı Neden Varsa (İntifa Veya Oturma Hakkı Tanınması)  (TMK. m.652 f.II) 1283

1- Haklı Sebepler Bulunmalıdır1283
2- İstem Bulunmalıdır1283
a. Sağ Kalan Eşin İstemi1283
b. Diğer Yasal Mirasçılarından Birinin İstemi1283
3- İntifa Hakkı Tanınabilir1284
4- Oturma Hakkı Tanınabilir1284

C- Miras Hakları Bakımından Ayni Hak Talep Edilemeyecek Durumlar (TMK. m.652 f.III)1284

1- Mirasbırakan Bir Meslek veya Sanat İcra Ediyor Olmalıdır1285
2- Altsoyundan Biri Aynı Meslek ve Sanatı İcra Etmelidir1285
3- Gerekli Olan Bölüm Bulunmalıdır1285
4- Tarımsal Taşınmazlara İlişkin Miras Hukuku Hükümleri
Saklı İdi1286

IV. USUL HÜKÜMLERİ1286

A- Görevli Mahkeme 1286

B- Yetkili Mahkeme1289

C- Davacı1290

1- Kural Olarak1290
2- Yasal Temsilci1290

D- Davalı1290

& 72.ÖZELLİKLERİ OLAN EŞYA (TMK m. 653-668)1291

I. BÜTÜNLÜK OLUŞTURAN EŞYA (TMK m. 653 f. I)1291

A-Mirasçılardan Birinin Karşı Çıkmış Olmalıdır1291

B-Eşya Bir Bütünlük Oluşturmalıdır1291

II. AİLE BELGELERİ (TMK m. 653 f. II)1291

A-Satılamaması1291

B-Mirasçılar Arasında Anlaşmazlık Çıkması1292

1-Görevli Mahkeme Karar Vermelidir1292
2-Yerel Adet Göz Önünde Tutulur1292
3-Yerel Adet Yoksa Kişisel Durumlar Göz Önünde Tutulur1292
4-Mirasçılardan Birine Özgülenmesi1292
a. Payına Mahsup Edilmek Suretiyle1292
b. Payına Mahsup Edilmemek Suretiyle1292
5-Satılmasına Karar Verilmesi1292
6-Özel Kanun Hükümleri Saklıdır1293

III. ÖZEL ANI DEĞERİ OLAN EŞYA (TMK m. 653 f. II)1293

A- Satılamaması1293

B-Mirasçılar Arasında Anlaşmazlık Çıkması1293

1-Görevli Mahkeme Karar Vermelidir1293
2-Yerel Adet Göz Önünde Tutulur1293
3-Yerel Adet Yoksa Kişisel Durumlar Göz Önünde Tutulur1293
4- Mirasçılardan Birine Özgülenmesi1294
a. Payına Mahsup Edilmek Suretiyle1294
b. Payına Mahsup Edilmemek Suretiyle1294
5-Satılmasına Karar Verilmesi1295
6-Özel Kanun Hükümleri Saklıdır1295

IV. MİRASBIRAKANIN MİRASÇILARDAKİ ALACAKLARI
 (TMK m. 654)1295

V. REHNEDİLMİŞ TEREKE MALLARI (TMK m. 655)1295

A-Mirasbırakanın Borçları İçin Rehnedilmiş Bir Tereke Malı Bulunmalıdır1295

B-Kendisine Rehnedilmiş Bir Tereke Malı Düşen Mirasçı O Malın Güvence Altına Aldığı Borcu Üstlenmiş Olur1295

VI. TAŞINMAZLAR (TMK m. 656-658)1296

A-Taşınmazların Bölünmesi (TMK m. 656)1296

B-Taşınmazların Özgülenmesi (TMK m. 657-658)1296

1-Özgülenmeye Esas Olan Değer (TMK m. 657)1296
a. Özgüleme Değeri1296
b.Özgüleme Ölçüsü1296

aa.Tarımsal Taşınmazlarda Ölçü1296

bb.Diğer Taşınmazlarda Ölçü1296

2-Değerin Belirlenmesi (TMK m. 658)1297
a.Mirasçılar  Tarafından Belirlenmesi1297
b.Sulh Hâkimi Tarafından Belirlenmesi1297

& 73.PAYLAŞMANIN ERTELENMESİ1298

I. KANUN GEREĞİNCE PAYLAŞMANIN ERTELENMESİ
 (TMK m. 643)1298

II. İSTEK GEREĞİNCE PAYLAŞMANIN ERTELENMESİ1298

A-Mirasçıların İsteği Üzerine Paylaşmanın Ertelenmesi1299

1-Fiili Uygulama İle Paylaşmanın Ertelenmesi1299
2-Yargısal İstek İle Paylaşmanın Ertelenmesi
(TMK m. 642 f. III)1299

B-Mirasbırakanın İsteği Üzerine Paylaşmanın Ertelenmesi
(TMK m. 647)1300

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
MİRASTA DENKLEŞTİRME
(TMK m. 669-675)

& 74.MİRASTA DENKLEŞTİRME (TMK m. 669-675)1301

I. KOŞULLARI (TMK m. 669 f. I)1302

A-Sağlararası Kazandırma Bulunmalıdır1303

B-Kazandırma Karşılıksız Olmalıdır1304

C-Kazandırma Yasal Mirasçılara Yapılmış Olmalıdır1304

D-Kazandırma Miras Paylarına Mahsuben Yapılmış Olmalıdır1305

1-Altsoyun Denkleştirme Yükümlüğü (TMK m. 669 f. II)1306
a.Çeyiz Verme1310
b. Kuruluş Sermayesi Verme1311
c. Malvarlığını Devretme1311
d. Borçtan Kurtarma1312
e.Diğer Benzeri Kazandırma1312
2-Altsoy Dışındaki Yasal Mirasçıların Denkleştirme Yükümlüğü1312

II. MİRASÇILIK SIFATININ KAYBI HÂLİNDE GERİ VERME
 YÜKÜMLÜLÜĞÜ (TMK m. 670)1313

A-Mirasçılık Sıfatını Kaybeden Mirasçıya Ait Geri Verme
Yükümlülüğü1313

B- Geri Verme Yükümlülüğü Miras Paylarında Meydana Gelen Artış Oranında Geçer1313

III. DENKLEŞTİRME ŞEKLİ (TMK m. 671-673)1313

A-Geri Verme veya Mahsup (TMK m. 671)1313

1-Geri Vermekle Yükümlü Olan Mirasçının Tercih Hakkı1313
a. Dilerse Aldığını Aynen Geri Verir1313
b.Dilerse Değerini Miras Payına Mahsup Ettirir1314

aa.Aldığı Şeyin Değeri Miras Payından Fazla İse1314

bb.Aldığı Şeyin Değeri Miras Payından Az İse1314

2-Saklı Olan Hükümler1315
a-Mirasbırakanın Bu Kurala Aykırı Tasarrufları1315
b-Mirasçıların Tenkise İlişkin Hakları1315

B-Miras Payını Aşan Kazandırmalar (TMK m. 672)1315

1-Denkleştirmeye Tâbi Olmayan Kazandırmalar1315
2-Diğer Mirasçıların Tenkise İlişkin Hakları1315

C-Denkleştirme Değeri (TMK m. 673)1315

1- Denkleştirme Değeri1316
2-Sebepsiz Zenginleşme Hükümleri Uygulanacak Haller1317

IV. EĞİTİM VE ÖĞRENİM GİDERLERİ (TMK m. 674)1317

A-Geri Verme Yükümlülüğünün Konusu1317

B-Geri Verme Yükümlülüğünün İlgilisi1318

C-Geri Verme Yükümlülüğünün Sınırı1318

D-Geri Verme Yükümlülüğü Kapsamında Tazminat İsteme Hakkı1318

1-Engelliliği Bulunan Çocuklar1318
2-Eğitim ve Öğrenimini Tamamlamamış Olan Çocuklar1318

V. HEDİYELER VE EVLENME GİDERLERİ (TMK m. 675)1319

A-Olağan Hediyeler1319

B- Geleneğe Uygun Giderler1319

C- Çeyiz Giderleri1319

VI. USUL HÜKÜMLERİ1319

A- Görevli Mahkeme1319

B- Yetkili Mahkeme1320

C-Davacı1320

D- Davalı1320

E- Süre1321

F-Kademeli İstek1322

G-Zamanaşımı1322

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
PAYLAŞMANIN TAMAMLANMASI VE SONUCU
(TMK m. 676-682)

& 75.PAYLAŞMA SÖZLEŞMESİ (TMK m. 676)1323

I. GENEL OLARAK1324

A-Paylaşma Sözleşmesinin Türleri1324

1-Elden Paylaşma1324
a.Herhangi Bir Şekle Bağlı Değildir1324
b.Tam Paylaşma Zorunlu Değildir1324
c.Oybirliği İlkesi Geçerlidir1325
d.Payların Fiilen Alınması Paylaşma İçin Yeterlidir1325
2-Yazılı Paylaşma Sözleşmesi1325

B-Paylaşma Sözleşmesinin Kapsamı1325

1- Tereke Mallarının Tamamını Kapsaması Gerekmez1325
2- Kapsam Dışına Çıkılarak Karar Verilemez1327
3- Paylaşma Konusu Mirasbırakana Ait Olmalıdır1327
4- Paylaşmada Eşitlik Zorunlu Değildir1328
5- Sözleşme Paylaşmaya Yönelik Olmalıdır1328

C-Paylaşma Sözleşmesinin Şekli1328

1- Yazılı Şekilde Yapılması Yeterlidir1329
a. Adi Yazılı Şekil Yeterlidir1329
b. Tapu Sicil Memuru Önünde de Yapılabilir1329
c. Paylı Mülkiyet Oluşmuşsa Resmi Şekilde Yapılabilir1330
2- Bütün Mirasçılar Tarafından İmzalanmalıdır1330
a.Paylaşmaya Katılanların Tamamı İmzalamalıdır1330
b.İmza Duraksamasında Bilirkişi İncelemesi Yapılmalıdır1331
c. Parmak İzi Onaylanmış Olmalıdır1331
d. Mühür Onaylanmış Olmalıdır1332
e. El İle Yapılmış İşaret Onaylanmış Olmalıdır1333
f.Paylaşmaya İcazet Verilebilir1333

D-Paylaşma Sözleşmesinin Tarafları1334

1- Bütün Mirasçılar Katılmalıdır1334
a.Mirasçılık Belgesi İstenilmelidir1334
b.Mirasçılık Belgesi İncelenmelidir1334
c.Mirasçılık Belgesindeki Yanlışlık Hak Kaybına
Sebep Olamaz1335
2- Vesayet Altındakinin Katılımı1336
3- Velayet Altındakinin Katılımı1336
4- Vekil Aracılığı İle Katılım1337

E-Paylaşma Sözleşmesinin Uygulanabilirliği1337

1- Yerine Getirilebilirliği Araştırılmalıdır1337
2- Bölünemez Taşınmazlar Paylı Tescil Edilmelidir1339
3- Uygulanamaz Olduğu Belirlenmişse Geçersizdir1340
4- Kime Ne Verildiği Belli Olmalıdır1341

II. USUL HÜKÜMLERİ1341

A-Görevli Mahkeme1341

B-Davacı1342

1- Mirasçılar İsteyebilir1342
2- Dava Dilekçesinde Noksanlık İlk İtiraz Sebebidir1343
3- Dava Açmayan Yararına Hüküm Kurulamaz1343

C-Davalı1343

1- Bütün Mirasçılara Husumet Yöneltilir1343
2- Ölenler Varsa Husumet Mirasçılarına Yöneltilmelidir1344
3- Ölüye Karşı Dava Açılamaz1344
4- Tapu Sicil Müdürlüğüne Husumet Düşmez1345

D-Kabul1345

E- Hüküm Fıkrası1346

F- Yargılama Giderleri1346

G- Zamanaşımı1347

H- Yargılamanın İadesi1347

& 76.MİRAS PAYININ DEVRİ SÖZLEŞMESİ (TMK m. 677-678)1349

I.AÇILMIŞ MİRAS PAYININ DEVRİ SÖZLEŞMESİ (TMK m. 677)1349

A-Açılmış Miras Payının Mirasçılar Arasında Devri Sözleşmesi
(TMK m. 677 f. I)1350

1-Açılmış Miras Payının Mirasçıya Devri Sözleşmesinin Şekli1350
2-Açılmış Miras Payının Mirasçıya Devri Sözleşmesinin
Konusu1354

B-Açılmış Miras Payının Üçüncü Kişiye Devri Sözleşmesi
(TMK m. 677 f. II)1358

1-Açılmış Miras Payının Üçüncü Kişiye Devri Sözleşmesinin
Şekli1358
2-Açılmış Miras Payının Üçüncü Kişiye Devri Sözleşmesinin Konusu1358

II. AÇILMAMIŞ MİRAS PAYININ DEVRİ SÖZLEŞMESİ
 (TMK m. 678)1359

A-Açılmamış Miras Payının Devri Sözleşmesinin Şekli1360

B-Açılmamış Miras Payının Devri Sözleşmesinin Konusu1362

III. USUL HÜKÜMLERİ1363

A- Görevli Mahkeme1363

B- Harç1364

C- Zamanaşımı1364

& 77.MİRASÇILARIN BİRBİRİNE KARŞI SORUMLULUĞU
(TMK m. 679-680)1367

I. GARANTİ BORCU (TMK m. 679)1367

II. PAYLAŞMA SÖZLEŞMESİNİN GEÇERSİZLİĞİ (TMK m. 680)1367

A- İptal İstenebilecek Durumlar1367

1- İrade Sakatlığının Bulunması1368
2- Gabin Bulunması 1368
3- Taşınmazların Üçüncü Kişiye Satılması1368
4- Kabulün Bulunması1369
5- Sözleşmeye Katılanın Ayırt Etme Gücüne Sahip Olmaması1369
6- Ölümden Önce Paylaşma Sözleşmesi Yapılması1369
7- Paylaşma Sözleşmesindeki İmzanın Katılana Ait Olmaması1369
8- Paylaşma Sözleşmesine Bütün Mirasçıların Katılmaması1370

B- İptal İstenemeyecek Durumlar1371

1- Terekede Bulunmayan Malların Sözleşmede Yer Alması1371
2- Mirasçı Olmayan Kişilerin Sözleşmede Yer Alması1371
3- Kadastro Tespitinin Üzerinden On Yıl Geçmiş Olması1371
4- Şeklen Geçersiz Paylaşma Sözleşmesine Geçerlilik Tanımış Olması1372
5- Kendi Edimini Yerine Getirmemiş Olmak 1372
6- İçeriğinden Anlaşılan Tanımlama Varken Bilgilerin Eksik Yazılmış Olması1373
a. Parsel Numarasının Yazılmaması1373
b.Köy Adının Yazılmaması1373

C-Sözleşmeden Dönülme Sayılan Durumlar1374

1-Paylı Mülkiyete Geçilmiş Olmak1374
2- Elbirliği Mülkiyeti Şeklinde İntikal Yapmış Olmak1375
3- Yeni Bir Sözleşme Yapmak1375

D- Usul Hükümleri1375

1- Görevli Mahkeme1376
2- Harç1376
3- Yargılama Gideri1376
4- Taraflar1376

& 78.MİRASÇILARIN ÜÇÜNCÜ KİŞİLERE KARŞI SORUMLULUĞU (TMK m. 681-682)1377

I. MÜTESELSİL SORUMLULUK (TMK m. 681)1377

II. MİRASÇILARA RÜCU (TMK m. 682)1377

EKLER

KAVRAM DİZİNİ1379

ÖMER UĞUR GENÇCAN’IN YAŞAM ÖYKÜSÜ1451

ÖMER UĞUR GENÇCAN’IN ÇALIŞMALARINDAN “BİR KISMI”1453


İÇİNDEKİLER

 

ÖNSÖZ5

İÇİNDEKİLER9

KISALTMALAR89

KAYNAKÇA91

BİRİNCİ BAŞLIK
GENEL BİLGİLER

& 1.MİRAS HUKUKUNUN TANIMI, KONUSU, İŞLEVİ VE
YÜRÜRLÜĞÜ95

I.MİRAS HUKUKUNUN TANIMI95

II. MİRAS HUKUKUNUN KONUSU96

A-Mirasçılara İntikale Elverişli Hak ve İlişkiler97

B-Mirasçılara İntikale Elverişli Olmayan Hak ve İlişkiler98

C-Mirasçıların Şahsında Doğan Hak ve İlişkiler99

D-Mirasçıların Sürdürdüğü Hak ve İlişkiler100

III. MİRAS HUKUKUNUN ETKİSİ100

A-Miras Hukukunun Yararları100

1-Mirasbırakanın Yararı101
2-Mirasçının Yararı101
3-Alacaklının Yararı101
a.Mirasbırakanın Alacaklılarının Yararı (TMK m. 530, 633)101
b.Mirasçının Alacaklılarının Yararı (TMK m. 562)102
4-Devletin Yararı (TMK m. 501)102

B-Miras Hukukunun Sakıncaları 103

1-Zenginliğin Kurumsallaşması103
2-Aileyi Birbirine Düşürmesi104
3-Tembelliği Teşvik Etmesi105

IV. MİRAS HUKUKUNUN YÜRÜRLÜĞÜ105

A-Zaman Bakımından105

1-Feraiz ve İntikal Kanununun Uygulanması106
2-743 Sayılı Türk Kanunu Medenisi Hükümlerinin Uygulanması107
3-4721 sayılı Türk Medenî Kanununun Uygulanması108
4-Yabancılık Unsuru109

B-Yer Bakımından109

& 2. MİRAS HUKUKU SİSTEMLERİ111

I. MİRASI KABUL ETMEYEN SİSTEMLER111

II.MİRASI KABUL EDEN SİSTEMLER112

A-Bireyci Sistem112

B-Aileci Sistem113

C-Devletçi Sistem113

D-Karma Sistem114

III.TÜRK HUKUKUNUN SİSTEMİ114

A-Bireyci Sistem Etkisi115

B-Aileci Sistem Etkisi115

C-Devletçi Sistem Etkisi115

& 3. MİRAS HUKUKUNUN İLKELERİ116

I. İNTİKAL İLKESİ116

A- Külli İntikal İlkesi116

1-Miras Ölüm Gerçekleştiğinde Geçer117
2-Miras Kanun Gereğince Geçer117
3-Miras Bütün Olarak Geçer118
a.Aktif Kısım Bütün Olarak Geçer118
b.Pasif Kısım Bütün Olarak Geçer118

B-Cüzi İntikal İlkesi119

1-İstisna İntikal Şeklidir119
2-Münferit İntikal Söz Konusudur119
3-Sadece Alacak Hakkı Doğar120
4-Usulüne Uygun Devir Gerekir120

C-Özel İntikal İlkesi121

II. ELBİRLİĞİ  İLKESİ (TMK m. 640)121

III. SORUMLULUK İLKESİ 121

A-Mirasçıların Sorumluluğu122

1-Kişisel Malvarlığıyla Sorumluluk (TMK m. 599, f. II)122
a.Kural Olarak122
b.İstisnalar122

aa.Resmi Tasfiyede Sorumluluk (TMK m. 632, f. III)123

bb.Deftere Göre Sorumluluk (TMK m. 628, f. I)123

2-Müteselsil Sorumluluk (TMK m. 641, f. I)123

B-Cüzi Haleflerin Sorumluluğu124

C-Devletin Sorumluluğu  (TMK m. 631, f. II)124

IV. MAL REJİMİNİN ÖNCELİĞİ İLKESİ124

A-Önce Mal Rejiminin Tasfiyesi Yapılır124

B- Sonra Terekenin Tasfiyesi Yapılır125

C-Hak Sahibi Olma125

1-Sağ Eşin Katılma Alacağının Fazla Olması126
2-Ölen Eşin Katılma Alacağının Fazla Olması126

V. ÖZEL MÜLKİYET İLKESİ126

VI. TEK UYGULAMA İLKESİ127

VII.YASAL MİRASÇILIK İLKESİ127

& 4.MİRAS HUKUKUNUN KAVRAMLARI128

I.TEREKE (MİRAS) (TMK m. 589)129

A- Terekenin Anlamı129

B- Terekenin Kapsamı131

C-Terekenin Hukuku131

II. ÖLÜME BAĞLI TASARRUF (TMK m. 502-574)132

A-Genel Olarak132

B-Şekli Anlamda Ölüme Bağlı Tasarruf (TMK m. 531-549)133

1-Vasiyetname (TMK. m. 531-544)134
a. Tek Taraflı Hukuki İşlemdir134
b.Üç Şekilde Yapılabilir (TMK m. 532-541)134
c.Her Zaman Dönülebilir (TMK m. 542-544)135
2-Miras Sözleşmesi (TMK. m. 545-549)135
a. Akdi Niteliktedir135
b. Resmi Vasiyetname Şeklinde Yapılabilir (TMK m. 545 f. I)135
c. Mirasçı veya Üçüncü Kişi Lehine Yapılabilir135
d.Kural Olarak Tek Taraflı Dönülemez136

III. VASİYET136

A-Genel Olarak136

B-Vasiyetname İle Karşılaştırma136

C-Belirli Mal Bırakma İle Karşılaştırma137

IV. DEFTER137

A-Koruma Önlemi Olarak Koruma Amaçlı Defter (TMK m. 590)137

B- Karar Verme Amaçlı Defter (TMK m. 619-630)138

C- Mirasın Devlete Geçmesi Sebebiyle Tutulan Defter (TMK m. 631)139

D- Resmî Tasfiye Sebebiyle Tutulan Defter (TMK m. 634)139

E- Önmirasçıya Geçen Mirasın Defteri  (TMK m. 523 f. I)140

F- Malvarlığının Miras Sözleşmesiyle Atanmış Mirasçıya Devri Sebebiyle Tutulan Defter (TMK m. 572 f. I)140

V. ÖLÜM VE ÖLÜM BENZERİ DURUMLAR140

A-Gerçek Kişinin Ölümü (TMK m. 575)140

1- Genel Olarak 140
2-Ölümün İspatlanması (TMK m. 30)142
a.İspat Zorunluluğu (TMK m. 29 f. I)142
b.İspat Araçları142

aa. Kural Olarak: Nüfus Sicilindeki Kayıt ile
(TMK m. 30 f. I)143

bb. İstisna: Her Türlü Kanıtla (TMK m. 30 f. II)143

3-Birlikte Ölüm Karinesi (TMK m. 29 f. II)143
a. Kavram144
b.Özellikleri145

aa. Ölümün Aynı Olayda Olması Zorunlu Değildir145

bb. Ölümün Aynı Yerde Olması Zorunlu Değildir146

cc.Birisinin Ölüm Anı Kanıtlanmış Olsa Bile Uygulanır146

c.Aksi Her Türlü Kanıtla Kanıtlanabilir147

B-Ölüm Benzeri Durumun Gerçekleşmesi (TMK m. 28, 31)147

1-Ölüm Karinesi (TMK m. 31)147
a.Kavram148
b.Özellikleri148

aa.Ölüme Kesin Gözüyle Bakılmalıdır148

bb.Ceset Bulunmamış Olmalıdır149

cc.Olay Kanıtlanmış Olmalıdır150

c.Ölüm Kaydının Düşürülmesinde Usul150

aa.Başvuru151

bb.Nüfus İdaresi Belgeleri Yeterli Bulmalıdır151

cc.Onay Alınmalıdır151

aaa.Uygun Görülürse151

bbb.Uygun Görülmezse152

d.İlgilinin Mahkemeye Başvurması152
e.Sonuçlar152
f.Uygulanacak Hukuk153
2-Gaiplik Kararı Alınması (TMK m. 32)153
a.Koşulları154

aa.Ortadan Kaybolma (TMK m. 32 f. I)155

aaa.Ölüm Tehlikesi İçinde Kaybolma155

bbb.Uzun Süredir Haber Alınamama156

bb.Ortadan Kaybolanın Ölümü Pek Olası Görülmelidir (TMK m. 32 f. I)158

cc.Belirli Bir Süre Geçmiş Olmalıdır (TMK m. 33 f. I)159

aaa.Ölüm Tehlikesi İçinde Kaybolmada159

bbb.Uzun Süredir Haber Alınamamada159

dd.İstek Bulunmalıdır159

b.Usul Hükümleri163

aa.Görevli Mahkeme163

bb.Yetkili Mahkeme (TMK m. 32 f. II)164

cc.Davacı165

aaa. Hakları Ölüme Bağlı Olanlar165

bbb. Hazine165

dd. Çekişmesiz Yargı Kuralları Uygulanır166

ee. İlân Yapılması167

aaa.Biçimi (TMK m. 33 f. II)167

bbb.Süresi (TMK m. 33 f. III)168

ccc.Sonucu (TMK m. 34)168

aaaa.Yaşadığı Anlaşılır168

bbbb.Öldüğü Anlaşılır169

cccc.Ne Yaşadığı Ne Öldüğü Anlaşılır169

c.Hükümleri (TMK m. 35)169

aa.Ölüme Bağlı Haklar Gaibin Ölümü İspatlanmış Gibi
Kullanılır169

bb.Gaiplik Kararı Geçmişe Etkili Sonuç Doğurur169

cc.İlgisi Olan Herkes Lehine Hüküm İfade Eder170

dd.Eş Ancak Evlilik Feshedilirse Mirasçı Olur
(TMK m. 131)170

ee.Eşle Birlikte Mirasçı Olanlar Doğrudan Mirasçı Olur171

d. Nüfusa Tescili171
e.Uygulanacak Hukuk171

& 5.MİRAS HUKUKUNDA YER ALAN KİŞİLER174

I. MİRASBIRAKAN174

A- Terim Sorunu174

B- Gerçek Kişiler Mirasbırakan Olabilir174

C- Tüzel Kişiler Mirasbırakan Olamaz175

II. MİRASÇI 175

A- Doğuşuna Göre Mirasçı175

1- Yasal Mirasçı (TMK m. 495-501)175
2-Atanmış Mirasçı (TMK m. 516 f. I)176

B-Sayısına Göre Mirasçı176

1-Tek Mirasçı176
2-Birlikte Mirasçı177

C-Sırasına Göre Mirasçı178

1-Emanetçi Mirasçı (TMK m. 521)178
2-Kesin Mirasçı (TMK m. 495-501)179

D-Halefiyete Göre Mirasçı179

1-Külli Halef  Mirasçı (TMK m. 599)180
2-Cüzi Halef Mirasçı (TMK m. 600)180
3-Özel Halef  Mirasçı181

E-Korunmasına Göre Mirasçı181

1-Saklı Paylı Mirasçı (TMK m. 506)182
2-Saklı Paysız Mirasçı184

III. ATANMIŞ MİRASÇI (TMK m. 516 f. I)184

A-Atanması184

1-Ölüme Bağlı Bir Tasarrufla Atanabilir184
2-Birden Fazla Kişi Mirasçı Atanabilir (TMK m. 516)185
3-Mirasın Tamamı veya Belli Bir Oranı İçin Atanabilir185
4-Yasal Mirasçılar Mirasçı Atanabilir185
5-Tüzel Kişiler Mirasçı Atanabilir185
6-Saklı Pay Dışında Atama Yapılabilir185

B-Hukuki Durumu186

1-Terekeye Elbirliği İle Sahip Olurlar186
2- Mirası Bir Bütün Olarak Kanun Gereğince Kazanırlar186
3-Ardıllık Engellenebilir186
4- Koruma Tedbirleri Bağlamında Teslim Yapılamaz186
5- Denkleştirme Talep Edemez186
6- Resmi Tasfiye Talep Edebilir 187
7-Yasal Mirasçılarla Birlikte Mirası Aynı Kurallara Göre
Paylaşırlar187
8- Saklı Payı Yoktur187
9-Tereke Yöneticisi Olabilir187
10-Terekenin Korunması Önlemi İsteyebilir187
11-Tenkis Davasını Halefiyet Yoluyla Açabilir187
12-Yüklemenin Yerine Getirilmesi Davası Açabilir
(TMK m. 515 f. I)187

IV. YEDEK MİRASÇI (TMK m. 520)188

V. ÖNMİRASÇI (TMK m. 521)188

VI. ARTMİRASÇI (TMK m. 521)188

VII. TEREKE YÖNETİCİSİ (TMK m. 593)189

A-Atanması189

1-Gerçek Kişi Atanabilir189
2- Tüzel Kişi Atanabilir190
3- Yasal Mirasçı Atanabilir190
4-Atanmış Mirasçı Atanabilir190
5- Görevi Kabul Etmek Zorunda Değildir190
6- Vasiyeti Yerine Getirme Görevlisi Varsa Terekenin Yönetimi
Ona Verilir (TMK m. 592 f. II)190
7-Veli veya Vasi Bir Sakınca Olmadıkça Terekenin Yönetimiyle
Görevlendirilir (TMK m. 592 f. III)190

B-Özellikleri190

1-Miras Ortaklığının Temsilcisidir191
2-Dava Açma, İcra Takibi, Kabule, Sulh Olmaya ve Tahkime Yetkilidir191
3- Davadan Feragate Yetkilidir191
4-Kamu Görevlisi Değildir191
5-Mirasçıları Yöneticisi, Temsilcisi ve Vekili Değildir191
6- Mirasçı Atama Tasarrufuna İtiraz Edemez (TMK m. 598 f. II)191
7- Belirli Mal Bırakma Tasarrufuna İtiraz Edemez
(TMK m. 598 f. II)192
8-Yüklemenin Yerine Getirilmesi Davası Açabilir
(TMK m. 515 f. I)192

C- Yükümlülükleri192

1- Terekeyi İyi Bir Yönetici Gibi Özenle Yönetmekle
Yükümlüdür 192
2- Dava ve Takipleri Mirasçılara İhbar Etmek Zorundadır192

D- Görevleri192

1- Terekenin Yazımı192
2- Önlemlerinin Alınması193
3- Terekedeki Malların Satılması193
4- Alacakların Tahsili193
5- Borçlarının Ödenmesi193
6- Vasiyetlerin Yerine Getirilmesi193
7- Terekeye Ait Paraların Değerlendirilmesi193

E- Ücreti (TMK m. 592 f. IV)193

F- Görevinin Sona Ermesi194

1- Sulh Hukuk Mahkemesi Kararı Gereklidir194
2- Mirasçılar Tarafından Görevden Alınamaz194
3- Bütün İşlemleri Gösteren Bir Rapor Verilir194

G- Hakkında Uygulanacak Hükümler194

VIII. VASİYETİ YERİNE GETİRME GÖREVLİSİ (TMK m. 550)195

A- Atanması (TMK m. 550 f. I)196

1- Mirasbırakan Tarafından Atanabilir196
a. Vasiyetname İle Atanma197
b.Miras Sözleşmesiyle Atanma197
2- Birden Çok Atanabilir (TMK m. 551)197
3- Yedek Atama Yapılabilir197
4- Gerçek Kişi ya da Bir Makam Atanabilir198
5- Mahkeme Tarafından Atanamaz198
6- Görev Bildirilir (TMK m. 550 f. III)199
7- Görevi Kabul Etmek Zorunda Değildir199
8- Kamu Görevlisi Değildir200
9- Ölüme Bağlı Tasarruflar İçin Atanabilir200

B- Ehliyet (TMK m. 550 f. II)200

C- Görev ve yetkileri  (TMK m. 552-553)200

1- Görev ve Yetkileri (TMK m. 552)200
a. Liste Düzenleme201
b. Terekeyi Yönetim201
c. Vasiyetleri Yerine Getirme201
d. Plân Hazırlama202
e. Temsil202
f. Bildirim202
2- Tereke Malları Üzerinde Tasarruf (TMK m. 553)202
3- Terekenin Resmî Defterinin Tutulmasını İsteyemez203
4- Tereke Yöneticiliği Görevi Verilebilir (TMK m. 592 f. II)203
5- Terekenin Korunması Önlemi İsteyebilir203
6-Mirasçılık Belgesi Düzenlenmesi İçin Başvurabilir203
7- Tenkis Davasının Tarafı Olamaz204
8- Mirasçı Atama Tasarrufuna İtiraz Edemez (TMK m. 598 f. II)204
9- Belirli Mal Bırakma Tasarrufuna İtiraz Edemez
(TMK m. 598 f. II)204
10- Yüklemenin Yerine Getirilmesi Davası Açabilir
(TMK m. 515 f. I)204
11- Yükleme Yükümlüsü Olamaz204

D- Görevinin Sona Ermesi (TMK m. 554)204

E- Denetlenmesi (TMK m. 555)205

F- Sorumluluğu (TMK m. 556)206

G- Ücreti (TMK m. 550 f. IV)206

IX. TASFİYE MEMURU  (TMK m. 634 f. I)207

A- Tasfiye Memurunun Atanması207

B- Tasfiye Memurunun Çalışma Şekli208

1- İşlerini Sulh Mahkemesinin Gözetim ve Denetimi Altında Yürütür (TMK m. 634, f. IV)208
2- İşe Terekenin Defterinin Düzenlenmesiyle Başlanır
(TMK m. 634, f. II)208
3- Alacak ve Borçların Bildirilmesi İstenir (TMK m. 634, f. II)208
4- Alacakları Tahsil Eder ve Borçları Öder209
5- İhtiyaç Duyduğu Oranda Malları Paraya Çevirir209
6- Gerek Duyulmayan Mallar Mirasçılara Teslim Edilebilir209
7- Mirasçılara Bilgi Verilir (TMK m. 635 f. II)209
8- Gerekli Olan Davaları Açabilir209
9- Mirasçı Atama Tasarrufuna İtiraz Edemez (TMK m. 598 f. II)209
10- Belirli Mal Bırakma Tasarrufuna İtiraz Edemez
(TMK m. 598 f. II)210

C- Tasfiye Memurunu Şikayet210

D- Tasfiye Memurunun Ücreti210

X. MİRAS ORTAKLIĞI TEMSİLCİSİ (TMK m. 640 f. III)210

A- Temsilci Atanmasında Süre210

B- Temsilci Atanmasını Gerektirmeyen Durumlar211

1- Tüm Mirasçılar İlgili Davada Taraf İse Atanamaz212
2- Daha Önce Atanmış Temsilci Varsa Atanamaz213
3- Mirasbırakan Adına Kayıtlı Olmayan Taşınmaz İçin Atanamaz213
4- Muris Muvazaasına Dayalı Davalarda Atanamaz213
5- Dava Konusuz Kalmışsa Atanamaz214

C- Temsilcinin Sıfatına İtiraz215

D- Temsilcinin Görevinin Kapsamı215

1- Yönetimine Verilen Malların Hesabını Verir215
2- Terekenin Yönetimi İle İlgi Yapacağı Harcamalar
Terekeden Öder216
3- Tenkis Davasının Tarafı Olamaz216
4- Mirasçı Atama Tasarrufuna İtiraz Edemez (TMK m. 598 f. II)216
5- Belirli Mal Bırakma Tasarrufuna İtiraz Edemez
(TMK m. 598 f. II)217

E- Temsilcinin Yetkisinin Sınırlanması217

1- Genel Yetkili Temsilci Atanabilir217
2- Sınırlı Yetkili Temsilci Atanabilir217
3- Bir Davada Terekeyi Temsil Etmek Üzere Temsilci Atanabilir217

F-Temsilcinin Görevinin Sona Ermesi218

XI. ALACAKLILAR218

A- Tereke Alacaklısı219

1-Mirasbırakanın Alacaklısı219
a. Terekenin Resmî Tasfiyesini İsteyebilir219
b. Ölüme Bağlı Tasarrufun İptali Davası Açamaz219
c. Terekenin Resmî Defterinin Tutulmasını İsteyemez219
d. Terekenin Korunması Önlemi İsteyebilir
(TMK m. 591 f. III)219
e. Mirasçı Atama Tasarrufuna İtiraz Edemez
(TMK m. 598 f. II)219
f. Belirli Mal Bırakma Tasarrufuna İtiraz Edemez
(TMK m. 598 f. II)219
2- İntikal Alacaklısı220

B- Mirasçının Alacaklısı220

1- Tenkis Davası Açabilir (TMK m. 562)221
2- Resmi Tasfiye Talep Edemez221
3- Terekenin Resmî Defterinin Tutulmasını İsteyemez221
4- Mirasçı Atama Tasarrufuna İtiraz Edemez (TMK m. 598 f. II)221
5- Belirli Mal Bırakma Tasarrufuna İtiraz Edemez
(TMK m. 598 f. II)221

C- Vasiyet Alacaklısı (TMK m. 517)221

1- Vasiyet Alacaklısı Olabilecekler222
a. Gerçek Kişiler Olabilir222
b. Tüzel Kişiler Olabilir222
c. Tüzel Kişiliği Bulunmayan Topluluklar Olabilir222
d. Cenin Olabilir222
e. Mirasbırakan Tarafından Belirlenen Olabilir222
f. Birden Çok Kişi Olabilir222
2- Vasiyet Alacaklısının Özellikleri223
a. Mirasçı Sıfatı Yoktur223
b. Ölüme Bağlı Bir Tasarrufla Atanır223
c. Mirasçıların Cüz’î Halefidir223
d. Vasiyet Borçlusundan İstekte Bulunabilir224
e. Tereke Üzerinde Ayni Hak Kazanmaz224
3- Vasiyet Alacaklısının Hak ve Yetkileri225
a. Resmi Tasfiye Talep Edemez225
b. Terekenin Resmî Defterinin Tutulmasını İsteyemez225
c. Terekenin Korunması Önlemi İsteyebilir
(TMK m. 633 f. II)225
d. Mirasçı Atama Tasarrufuna İtiraz Edemez
(TMK m. 598 f. II)225
e. Belirli Mal Bırakma Tasarrufuna İtiraz Edebilir225

XII. VASİYET BORÇLUSU225

A- Vasiyet Borçlusu Olabilecekler225

1- Gerçek Kişiler Olabilir225
2- Tüzel Kişiler Olabilir226
3- Yasal Mirasçı Olabilir226
4- Atanmış Mirasçı Olabilir226
5- Başka Vasiyet Alacaklısı Olabilir226
6- Önmirasçı Olabilir226
7- Artmirasçı Olabilir227

B- Vasiyet Borçlusunun Özellikleri227

1- Birden Çok Kişi Olabilir (TMK m. 600 f. I, 641)227
2- Vasiyeti Yerine Getirme Görevlisi Varsa Ona Başvurulur
(TMK m. 600 f. I)227
3- Tasarrufu Yerine Getirme Yükümlüsü Devre Dışı Kalmışsa
Yerine Getirme Borcu Bu Durumlardan Yararlananlara Geçer
(TMK m. 519 f. II)227

& 6. MİRAS HUKUKUNUN KAYNAKLARI228

I. MEVZUAT KAYNAKLARI228

A- Anayasa228

B- Uluslararası Sözleşmeler228

C- Kanunlar229

1- Türk Medeni Kanunu229
2- Türk Medeni Kanununun Yürürlüğü ve Uygulama Şekli
Hakkında Kanun243
3-Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu244
4-Milletlerarası Özel Hukuk ve Usul Hukuku Hakkında Kanun245
5-Veraset ve İntikal Vergisi Kanunu248
6-Sosyal Hizmetler Kanunu248
7-Türk Borçlar Kanunu249
8-Türk Vatandaşlığı Kanunu250
9-Türk Ticaret Kanunu252
10-Organ ve Doku Alınması, Saklanması, Aşılanması ve Nakli Hakkında Kanun252
11-Basın Kanunu253
12-Nüfus Hizmetleri Kanunu253
13-Noterlik Kanunu253
14-Vakıflar Kanunu253

C-Kanun Hükmünde Kararnameler254

D-Tüzükler255

E-Yönetmelikler255

1- Türk Medenî Kanununun Velâyet, Vesayet ve Miras Hükümlerinin Uygulanmasına İlişkin Tüzük Kapsamında Tutulacak Defterler, Özel Kütük, Dosyalar, Tutanaklar ve Diğer Evrakın Düzenlenmesine Dair Yönetmelik255
2- Mirasçılık Belgesi Verilmesi ve Terk Eden Eşin Ortak Konuta Davet Edilmesi İşlemlerinin Noterler Tarafından Yapılmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik255

II.DİĞER KAYNAKLAR256

A- Öğreti (TMK m. 1 f. II)256

B- Yargı Kararları (TMK m. 1 f. II)256

C- Hâkimin Yarattığı Hukuk (TMK m. 1 f. I)256

İKİNCİ BAŞLIK
MİRASÇILAR
(TMK m. 495-574)

BİRİNCİ KISIM
YASAL MİRASÇILAR
(TMK m. 495-501)

& 7. MİRASÇILIĞI TESPİT İLKELERİ257

I. TASARRUF ÖZGÜRLÜĞÜ (TMK m. 514 f. I)257

A- Özgürlüğün Kapsamı258

B- Özgürlüğün Korunması258

II. TASARRUF SINIRLAMASI (TMK m. 514 f. II)259

A- Ölümünde Sağ Olma259

B- Şekil Şartına Bağlanma259

C- Sınırlı Sayıya Bağlanma259

D- Sonsuza Kadar Tasarruf Edememe259

III.  YASAL MİRASÇILIĞIN TESPİTİ259

A- Kavram260

B- Belirleme Sistemleri260

1- Birey Sistemi261
2- Sınıf Sistemi261
3- Derece Sistemi261
a. Yakın Derece Önceliği262
b. Yakın Sıra Önceliği263
c. Derece İçerisinde Halefiyet263
d. Aynı Derecede Eşitlik264

C-Yasal Mirasçılığın Dayanakları264

1-Hısımlık Bağına Dayanan Yasal Mirasçılık265
a. Kan Bağı Hısımlığına Dayanan Yasal Mirasçılık
(TMK m. 495-498)265
b.Yapıntı Hısımlığa Dayanan Yasal Mirasçılık
(TMK m. 500)265
2-Evlilik Bağına Dayanan Yasal Mirasçılık (TMK m. 499)266
3-Vatandaşlık Bağına Dayanan Yasal Mirasçılık (TMK m. 501)266

& 8.HISIMLIK BAĞINA DAYANAN YASAL MİRASÇILIK267

I. KAN BAĞINA DAYANAN YASAL MİRASÇILIK
 (TMK m. 495-498)267

A-Birinci Derece Mirasçıları (TMK m. 495)268

1-Evlilik İçi Hısımlar (TMK m. 495)268
a.Kural: Birinci Derece Mirasçılar Mirasbırakanın
Altsoyudur268
b.Altsoyun Mirasçılığı Ölüm Tarihinde Yürürlükte Olan Hükümlere Göre Belirlenir269
c. Mirasbırakandan Önce Ölmüş Olan Altsoyun Statüsü271
d.Mirasbırakandan Önce Ölmüş Olan Altsoyun Eşinin
Statüsü272
e.Hangisinin Önce veya Sonra Öldüğü İspat Edilemeyen Altsoyun Statüsü273
f.Baba Bir Ana Ayrı Kardeş Olanların Statüsü273
g.Altsoy Kaydı İptal Edilenin Statüsü273
h.Soybağı Reddedilen Altsoyun Statüsü274
2- Evlilik Dışı Hısımlar (TMK m. 498)274
a. Tanıma İle Oluşan Altsoy İlişkisi274
b. Babalık Hükmü İle Oluşan Altsoy İlişkisi275
c. Yönetsel Kurulma İle Oluşan Altsoy İlişkisi277

B-İkinci Derece Mirasçıları (TMK m. 496)277

C-Üçüncü Derece Mirasçıları (TMK m.  497)281

II. YAPINTI HISIMLIĞA DAYANAN YASAL MİRASÇILIK
 (TMK m. 500)286

A-Genel Olarak286

B-Özellikleri287

1-Evlâtlık ve Altsoyu, Evlât Edinene Kan Hısımı Gibi Mirasçı Olurlar287
2-Evlâtlığın Kendi Ailesindeki Mirasçılığı Devam Eder289
3-Evlât Edinen ve Hısımları, Evlâtlığa Mirasçı Olmazlar289
4-Evlâtlık İlişkisi Sürüyor Olmalıdır290
a. Geçersizliği Dava Konusu Değil İse290
b.Geçersizliği Dava Konusu İse290
5-Evlat Edinmenin Şekli İşlemin Yapıldığı Yer Hukukuna
Tabidir291
6-Evlatlığı Şeklinde 4.10.1926’dan Önce Kayıtlara Yazılmasının Sonuca Etkisi Yoktur291

& 9. EVLİLİK  BAĞINA DAYANAN YASAL MİRASÇILIK
(TMK m. 499)293

I.GENEL OLARAK293

A-Ölüm Anında Geçerli Evlilik Bulunmalıdır293

1-Eş Statüsü Uygulanacak Haller293
a.Evlilik Hukuken Kurulmuşsa Uygulanır293
b.Ayrılık Kararı Olsa da Uygulanır294
c.Ayrı Konut Edinme Kararı Olsa da Uygulanır294
d.Ayrı Yaşama Hakkı Bulunsa da Uygulanır295
e.Evlilik Tescil Edilmese de Uygulanır295
f.Ayrı Evde Yaşamalı Aile Modelinde Uygulanır295
2-Eş Statüsü Uygulanmayacak Haller296
a. Yok Evliliklerde Uygulanmaz296
b.Nişanlılıkta Uygulanmaz296
c.Evlilik Benzeri Yaşam Modellerinde Uygulanmaz296

aa. Common Law Evlilik297

bb. Kayıtsız Hayat Ortaklığı297

cc. Kayıtlı Hayat Ortaklığı297

dd. Homoparental Aile299

ee. Boşanma Sonrası Hayat Arkadaşlığı299

ff. Eş Cinsel Evlilik299

d. Dini Nikahlı İlişkide Uygulanmaz300
e. Duygusal İlişkilerde (Flört) Uygulanmaz300

B- Eşin Mirasçılığı Ölüm Tarihinde Yürürlükte Olan Hükümlere Göre Belirlenir300

II. EŞİN, BİRLİKTE MİRASÇI OLDUĞU DERECEYE GÖRE
 YÜRÜRLÜKTEKİ STATÜSÜ301

A- Mirasbırakanın Altsoyu (Birinci Derece) İle Birlikte Mirasçı Olursa (TMK m. 499, b. 1)301

B- Mirasbırakanın  Ana  ve  Babası (İkinci Derece) İle  Birlikte Mirasçı Olursa (TMK m. 499, b. 2)301

C-Mirasbırakanın Büyük Ana ve Büyük Babaları ve Onların Çocukları İle (Üçüncü Derece) Birlikte Mirasçı Olursa (TMK m. 499, b. 3)302

III. EŞİN BİRLİKTE MİRASÇI OLDUĞU DERECEYE GÖRE
 MÜLGA STATÜSÜ303

A- 3678 Sayılı Kanun Öncesi Mülga Statüsü303

1- Birinci Derece İle304
2- İkinci Derece İle305
3- Üçüncü Derece İle305
4-Dördüncü Derece İle306

B- 3678 Sayılı Kanun ve 4721 Sayılı Kanun Arası Mülga Statüsü306

1- Birinci Derece İle306
2- İkinci Derece İle306
3- Üçüncü Derece İle306
4- Dördüncü Derece İle306

IV. EVLENMENİN BUTLANI DAVASININ EŞİN MİRASÇILIĞINA
 ETKİSİ307

A- Evlenmenin Butlanı Kavramı307

1- Mutlak Butlan Davası308
2-Nisbî Butlan Davası309

B-Evlenmenin Butlanı Davasının Eşin Mirasçılığına Etkisi310

1-Yasal Mirasçılığa Etkisi310
a.Eş Sıfatıyla Etkisi310

aa. Sağ Eş İyiniyetli İse Etkisi311

bb. Sağ Eş İyiniyetli Değilse Etkisi312

b. Kan Hısımı Sıfatıyla Etkisi312
2- Ölüme Bağlı Tasarrufla Sağlanan Haklara Etkisi312
a. Lehdar İyiniyetli İse Etkisi312
b. Lehdar İyiniyetli Değilse Etkisi 312
c. Aksi Düzenlenmişse Etkisi312

V. BOŞANMA DAVASININ EŞİN MİRASÇILIĞINA ETKİSİ313

A-Genel Olarak313

1-4721 Sayılı Kanun İle Başlayan Dönem314
2-22.4.2011-1.10.2011 Arası Dönem315
3-1.10.2011 Sonrası Dönem316

B-Boşanma Davası Sürdürülebilir Nitelikte Olmalıdır317

1- Akıl Hastalığı Sebebiyle Boşanma Davasında317
2- Anlaşmalı Boşanma Davasında318
3- Eylemli Ayrılık Sebebiyle Boşanma Davasında318

C-Eşlerden Biri Ölmüş Olmalıdır 319

1- Eş Karardan Önce Öldü İse 319
2- Eş Karardan Sonra Kesinleşmeden Önce Öldü İse319
a. Eşin Ölümü İstinaf Aşamasında Belirlenmişse320
b. Eşin Ölümü Temyiz Aşamasında Belirlenmişse320
c. Eşin Ölümü Karar Düzeltme Aşamasında Belirlenmişse320
3- Eş Davadan Önce Öldü İse320
4- Sağ Kalan Davacı Eşin Davadan Feragati Sonuç Doğurmaz321
5- Eşlerden Herhangi Biri Ölmüş Olabilir321
a. Davacı Eş Ölmüş Olabilir321
b. Davalı Eş Ölmüş Olabilir321

D- Hükmün Boşanma Bölümü Kesinleşmemiş Olmalıdır321

E- Ölen Eşin Mirasçıları Belirlenmelidir321

1- Ölen Eşin Birinci Derece Mirasçıları322
2- Ölen Eşin Altsoyu Yoksa322
3- Ölen Eşin Evlilik Dışı Çocuğu322
4- Ölen Eşin Evlatlığı ve Altsoyu322
5- Atanmış Mirasçılar (TMK m. 516 f. I)323
6- Cenin323

F-Mirasçılar Davaya Devam Ediyor Olmalıdır324

1- Mirasçılar Davaya Devam Etmiyorlarsa324
2- Mirasçılar Davaya Devam Ediyorlarsa325
a. Davacı Eşin Mirasçıları Davaya Devam Ediyorlarsa325
b. Davalı Eşin Mirasçıları Davaya Devam Ediyorlarsa325
3- Boşanma Davası Daha Önce Usulsüz Açılmış İse325
4- Mirasçı Olmayan Davaya Devam Edemez325
5- Mirasçılar Davaya Fer’i Hükümlerden Devam Edemez326
6- Mirasçılar Davayı Islah Edemez326

G- Ölen Eşin Herhangi Bir Mirasçısı Davayı Sürdürebilir326

1- Mirasçı Küçük İse326
2- Ergin  Kişi Temsilci Atayabilecek Durumda Değilse327
3- Vasiyeti Yerine Getirme Görevlisi Varsa327
4- Mirasçı Gaip İse327
5- Vasiyet Alacaklısı Varsa328
6- Mirasçılar Bilinmiyorsa328
7- Mirası Reddedenler Varsa329
8- Vesayet Altındaki Kişi Varsa329
9- Mirasçıya Yasal Danışman Atanmışsa330
10- Mirasçı Mirastan Yoksun İse330

H- Sağ Eşin Kusuru  İspatlanmış Olmalıdır330

1- Boşanmaya Sebebiyet Verecek Kusur Kanıtlanmalıdır331
a. Yeterli Kusur Kanıtlanmışsa331
b. Yeterli Kusur Kanıtlanmamışsa331
2- Mirasçılar Yeni Delil Gösteremez331
3- Kusurun İspatlanması Bağımsız Bir Dava İle İstenilemez332
4-Kusurun İspatlanması Tenfiz Davasında İstenilemez332

VI. ÇOKEŞLİLİĞİN EŞİN MİRASÇILIĞINA ETKİSİ 332

A- Eski Hukukun Uygulandığı Durum333

B- Butlan Kararından Önce Çokeşliliğin Sonlanması333

1-Birinci Evliliğin Sonlanması334
a. İkinci Evlenmede Diğer Eş İyiniyetli İse
(TMK m. 147 f. III)334
b.İkinci Evlenmede Diğer Eş İyiniyetli Değilse335
2-İkinci Evliliğin Sonlanması336
3-Birinci ve İkinci Evliliğin Sonlanması336

& 10.VATANDAŞLIK  BAĞINA DAYANAN YASAL MİRASÇILIK
(TMK m. 501)337

I. KOŞULLARI337

A-Birinci, İkinci, Üçüncü Derece Mirasçısı Bulunmamalıdır337

B-Eşi Hayatta Olmamalıdır338

C-Mirasbırakan Tarafından Atanmış Mirasçı Olmamalıdır338

D-Hak Sahipleri Mirasçılık Sıfatlarını Bildirmeye Çağrılmış Olmalıdır (TMK m. 594)338

II. ÖZELLİĞİ338

A-Mirasçılığı Özel Hukuka Dayanır339

B-Külli Haleftir339

C-Atanmış Mirasçı Olabilir340

D-Vasiyet Alacaklısı Olabilir340

E-Tek Yönlü Mirasçıdır340

F-Diğer Yasal Mirasçıların Hak ve Yetkisine Sahiptir340

1-Mirası Reddedebilir340
2-Miras Sebebiyle İstihkak Davası Açabilir340
3-İptal Davası Açabilir340
4-Mirasın Paylaştırılmasını Talep Edebilir340
5-Davada Mirasçı Sıfatıyla Taraf Olabilir341

III.SONUÇLARI (TMK m. 631)341

İKİNCİ KISIM
ÖLÜME BAĞLI TASARRUFLAR
(TMK m. 502-574)

BİRİNCİ BÖLÜM
EHLİYET VE İRADE SAKATLIĞI
(TMK m. 502-503)

& 11.ÖLÜME BAĞLI TASARRUFLARDA EHLİYET VE İRADE SAKATLIĞI (TMK m. 502-503)345

I. EHLİYET345

A- Vasiyetnamede Ehliyet (TMK m. 502)346

1. Ayırt Etme Gücüne Sahip Olmak Gerekir347
2.Onbeş Yaşını  Doldurmuş Olmak Gerekir348
3.Bizzat Yapılması Gerekir348
a.Yasal Temsilci Tarafından Yapılamaz349
b.Vekil Aracılığı İle Yapılamaz349

B-Miras Sözleşmesinde Ehliyet (TMK m. 503)349

II. İRADE SAKATLIĞI (TMK m. 504 )349

A-Tasarruf İrade Sakatlığında Geçersizdir (TMK m. 504 f. I)350

B-Tasarruf Dönülmediği Takdirde Geçerli Sayılır (TMK m. 504 f. I)350

1-İradeyi Sakatlayan Sebep Sona Ermiş Olmalıdır350
2-Bir Yıl İçinde Tasarruftan Dönülmüş Olmalıdır350

C-Tasarruf Açık Yanılma Hâlinde Düzeltilebilir (TMK m. 504 f. II)351

1-Açık Yanılma Gerçekleşmelidir351
a. Kişinin Belirtilmesinde Açık Yanılma351
b.Şeyin Belirtilmesinde Açık Yanılma351
2-Mirasbırakanın Gerçek Arzusu Kesin Olarak Tespit Edilmiş Olmalıdır352

İKİNCİ BÖLÜM
ŞEKLİ ANLAMDA ÖLÜME BAĞLI TASARRUFLAR
(TMK m. 531-549)

& 12.RESMÎ VASİYETNAME (TMK m. 532-537)354

I. DÜZENLENMESİ (TMK m. 532)354

A-Resmî Memur Tarafından Düzenlenir355

1-Sulh Hâkimi Tarafından Düzenlenebilir355
2-Noter Tarafından Düzenlenebilir355
3-Yetki Verilmiş Diğer Bir Görevli Tarafından Düzenlenebilir355

B-İki Tanığın Katılmasıyla Düzenlenir355

II. MEMURUN İŞLEVİ (TMK m. 533)355

A-Memur Arzuları Belgeler355

1-Mirasbırakan Arzularını Resmî Memura Bildirilir356
2-Memur, Vasiyetnameyi Yazar veya Yazdırır356
3-Memur, Vasiyetnameyi Okuması İçin Mirasbırakana Verir357
4-Vasiyetname, Mirasbırakan Tarafından Okunup İmzalanır357

B-Memur Tarih Koyarak İmzalar358

C-Memur İşlemi Baştan Sona Yapar359

III. TANIKLARIN KATILMASI (TMK m. 534)360

A- Memurun Huzurunda İki Tanığa Beyan Edilir360

1-Tarih ve İmza Konulduktan Hemen Sonra Beyan Edilir361
2-Beyan Kanuna Uygun Yapılır361
a. Vasiyetnamenin Okunduğun Beyanı361
b. Son Arzuları İçerdiğinin Beyanı361
3- Vasiyetname İçeriğinin Tanıklara Bildirilmesi Gerekmez361

B- Tanıkların İşlevi361

1- Beyanın Kendi Önlerinde Yapıldığını Beyan361
2- Mirasbırakanı Tasarrufa Ehil Gördüklerini Beyan362
3- Beyanın Yazılması veya Yazdırılması363
4- Beyanın Altının İmzalanması363

IV. OKUNMAKSIZIN VE İMZALANMAKSIZIN DÜZENLENMESİ
 (TMK m. 535)364

A- Vasiyetnameyi Bizzat Okuyamaz Olmalıdır364

B- Vasiyetnameyi İmzalayamaz Olmalıdır364

C- Memur Vasiyetnameyi Vasiyetçiye Okumalıdır365

D- Memur Vasiyetnameyi İki Tanığın Önünde Okumalıdır365

E- Son Arzuları İçerdiği Beyan Edilmelidir365

F- Tanıklar Beyanda Bulunmalıdır365

1- Mirasbırakanın Beyanının Kendi Önlerinde Yapıldığı Beyanı366
2- Mirasbırakanı Tasarrufa Ehil Gördükleri Beyanı366
3- Vasiyetnamenin Kendi Önlerinde Okunduğu Beyanı366
4- Vasiyetnamenin Memur Tarafından Mirasbırakana Okunduğu Beyanı366
5- Vasiyetnamenin Son Arzularını İçerdiğini Beyan Ettiğinin
Beyanı 367

G- Tanıklar Vasiyetnamenin Altını İmzalamalıdır367

V. DÜZENLEMEYE KATILMA YASAĞI (TMK m. 536)368

A- Memur veya Tanık Olarak Katılama Yasağı368

1- Fiil Ehliyeti Bulunmayanlar368
2- Bir Ceza Mahkemesi Kararıyla Kamu Hizmetinden Yasaklılar368
3- Okur Yazar Olmayanlar368
4- Vasiyetçinin Eşi369
5- Vasiyetçinin Üstsoy Kan Hısımları369
6- Vasiyetçinin Üstsoy Kan Hısımlarının Eşleri370
7- Vasiyetçinin Altsoy Kan Hısımları371
8- Vasiyetçinin Altsoy Kan Hısımlarının Eşleri371
9- Vasiyetçinin Kardeşleri 371
10- Vasiyetçinin Kardeşlerinin Eşleri372

B- Kazandırmada Yasağı372

1- Düzenlenmeye Katılan Memura373
2- Düzenlenmeye Katılan Tanıklara373
3- Bunların Üstsoy ve Altsoy Kan Hısımlarına, Kardeşlerine ve
Bu Kişilerin Eşlerine373

VI. VASİYETNAMENİN SAKLANMASI (TMK m. 537)373

VIII. ORTAK VASİYETNAME GEÇERSİZDİR373

IX. YABANCILIK UNSURU375

& 13. EL YAZILI VASİYETNAME (TMK m. 538)376

I. GENEL OLARAK376

A- Özellikleri376

1- Mirasbırakan İstemiş Olmalıdır376
a. Vasiyetname Yapma İradesi Bulunmalıdır377
b. Vasiyetname Tasarısı Hukuki Sonuç Doğurmaz377
2- Mirasbırakan Yapmış Olmalıdır377
a. Baştan Sona Yazmış Olmalıdır377
b. İmzalamış Olmalıdır378
3- Duraksama Giderilmelidir378

B- Faydaları379

1- Gizliliği Sağlaması379
2- Masrafsız Olması380
3- Basit Olması 380

C- Sakıncaları380

1- Yok Olma Riski380
2- Kolay Değiştirilmesi380

II. ŞEKİL ŞARTLARI (TMK m. 538 f. I )380

A- Yazım381

1- Yazım Malzemesi381
2- Yazım Aracı382
3- Yazım Şekli383
4- Yazım Dili383
5- Yazım Usulü384
a. Okunaksız Yazılması384
b. Ekleme Yapılması384
c. Çizilmesi384
d. Yırtılması385
e. Aralıklı Yazılması385

aa. Metin Aralığının Bulunması385

bb. Zaman Aralığının Bulunması385

f. El Dışı Organla Yazılması385
g. Düzeltme Yapılması385

B- Tarih386

C- İmza386

III. TEVDİİ (TMK m. 538 f. II)387

& 14.SÖZLÜ VASİYETNAME (TMK m. 539-541 )388

I. GENEL OLARAK388

II. SÖZLÜ VASİYETNAMENİN GERÇEKLEŞMESİ389

A- Son Arzuları Anlatma (TMK m. 539)389

1- Olağanüstü Durum Bulunmalıdır389
a. Yakın Ölüm Tehlikesi389
b. Ulaşımın Kesilmesi390
c. Hastalık390
d. Savaş390
e. Diğer Olağanüstü Durumlar390
2- Son Arzu Tanığa Anlatılır391
a. İki Tanığa Anlatır391
b. Yazma Görevi Yükler391
c. Tanıklar Yasaklı Olmamalıdır391

B- Belgeleme (TMK m. 540)391

1- Belgeyi Düzenleyen Tanık Son Arzuları Hemen Yazar391
2- Belgeyi Yazan Tanık İmzalayıp Diğer Tanığa İmzalatır392
3- Belge Vakit Geçirmeksizin Teslim Edilir392
4- Belge Yetkili Olan Makama Verilir393
a. Belgenin Mahkemeye Verilmesi393
b. Belgenin Hâkim Yerine Geçene Verilmesi394

aa. Askerlik Hizmetindekinin Sözlü Vasiyetname Yoluna Başvurması394

bb. Ülke Sınırları Dışında Seyreden Bir Ulaşım Aracında
Bulunanın Yoluna Başvurması394

cc. Sağlık Kurumlarında Tedavi Edilenin Sözlü Vasiyetname Yoluna Başvurması395

5- Belge Düzenlemeden Doğrudan Başvurulabilir395
a. Doğrudan Mahkemeye Başvuru396
b. Hâkim Yerine Geçene Başvuru397
6- Belge Hakkında Beyanda Bulunulur397
a. Vasiyetname Yapmaya Ehil Gördüklerini Beyan398
b. Son Arzularını Olağanüstü Durumda Anlattığını Beyan398

C- Hükümden Düşme (TMK m. 541)398

1- Sonradan Diğer Şekillerde Vasiyetname Yapma Olanağı Doğmalıdır398
2- Olanağın Doğduğu Tarihin Üzerinden Bir Ay Geçmiş
Olmalıdır398

III. SÖZLÜ VASİYETİN TENFİZİ399

& 15.MİRAS SÖZLEŞMESİNİN ŞEKLİ VE ORTADAN KALDIRILMASI (TMK m. 545-548 )400

I.  ŞEKLİ (TMK m. 545)400

A- Resmî Vasiyetname Şeklinde Düzenlenmesi (TMK m. 545 f. I)401

B- Sözleşmenin Taraflarının Hazır Bulunması (TMK m. 545 f. II)401

1- Arzularını Resmî Memura Aynı Zamanda Bildirme401
2- Sözleşmeyi Memurun ve İki Tanığın Önünde İmzalama401

II. ORTADAN KALDIRILMASI (TMK m. 546-548 )403

A- Sağlararasında (TMK m. 546-547)403

1- Sözleşme veya Vasiyetname İle (TMK m. 546)404
2- Sözleşmeden Dönme Yolu İle (TMK m. 547)404

B- Mirasbırakandan Önce Ölme 405

1- Mirasçı Atanan Kişi Mirasbırakanın Ölümünde Sağ Değilse
(TMK m. 548 f. I)405
2- Kendisine Belirli Mal Bırakılan Kişi Mirasbırakanın Ölümünde Sağ Değilse (TMK m. 548 f. I)405
3- Ölen Kişinin Mirasçılarının Zenginleşmeyi Geri İstemesi
(TMK m. 548 f. II)406

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
MADDİ ANLAMDA ÖLÜME BAĞLI TASARRUFLAR

& 16.MADDİ ANLAMDA ÖLÜME BAĞLI TASARRUFLAR
(TMK m. 514-530)407

I. GENEL OLARAK (TMK m. 514)407

II. TANIMI407

III. KAPSAMI408

A- Vasiyetname İle Yapılabilen Ölüme Bağlı Tasarruflar408

B- Miras Sözleşmesi İle Yapılabilen Ölüme Bağlı Tasarruflar409

C- Vasiyetname ya da Miras Sözleşmesi İle Yapılabilen Ölüme Bağlı Tasarruflar409

& 17.VASİYETNAME İLE YAPILABİLEN ÖLÜME BAĞLI TASARRUFLAR410

I. TANIMA (TMK m. 295 f. I)410

II. VAKIF KURMA (TMK m. 102 f. I , TMK m. 526)411

III. VASİYETİ YERİNE GETİRME GÖREVLİSİ ATAMA
 (TMK m. 550 f. I)412

IV. DİĞER ÖLÜME BAĞLI TASARRUFLAR413

A- Paylaşma Kuralları Koyma (TMK m. 560 f. II, 647 f. I)413

B- Denkleştirme Kuralları Koyma (TMK m. 669 f. II, 672, 674 f. I)413

C- Vasiyetnameden Dönme (TMK m. 542-544)414

D- Tenkis Sırasını Değiştirme (TMK m. 563 f. I)414

& 18.MİRAS SÖZLEŞMESİ İLE YAPILABİLEN ÖLÜME BAĞLI TASARRUFLAR415

I. OLUMLU MİRAS SÖZLEŞMESİ (MİRAS SÖZLEŞMESİ)
 (TMK m. 527)415

A- İçeriğine Göre415

1- Mirasçı Atama Sözleşmesi416
2- Mal Vasiyeti Sözleşmesi416
3- Üçüncü Kişi Yararına Miras Sözleşmesi416

B- Etkisine Göre 417

1- Ölüme Bağlı Kazandırma yapan Taraf Sayısına Göre417
a. Bir Taraflı Olumlu Miras Sözleşmesi417
b. İki Taraflı Olumlu Miras Sözleşmesi417
2- İvaz Durumuna Göre417
a. İvazlı Olumlu Miras Sözleşmesi417
b. İvazsız Olumlu Miras Sözleşmesi417

II. MİRASTAN FERAGAT SÖZLEŞMESİ (OLUMSUZ MİRAS
 SÖZLEŞMESİ) (TMK m. 528-530 )418

A- Kapsamı (TMK m. 528)419

1- Mirasbırakan İle Mirasçısı Arasında Yapılır (TMK m. 528 f. I)419
a. Mirastan Feragat Sözleşmesi Karşılık Sağlanarak Yapabilir420

aa. Kural Olarak Feragat Edenin Altsoyu İçin Sonuç
Doğurur420

bb. Feragat Edenin Altsoyu İçin Sonuç Doğurmayacağı
Düzenlenebilir (TMK m. 528 f. III)420

b. Mirastan Feragat Sözleşmesi Karşılıksız Yapabilir
(TMK m. 528 f. I)420
2- Feragat Eden, Mirasçılık Sıfatını Kaybeder (TMK m. 528 f. II)421

B- Hükümden Düşmesi (TMK m. 529)422

C- Tereke Alacaklılarının Hakkı (TMK m. 530)423

& 19. VASİYETNAME YA DA MİRAS SÖZLEŞMESİ İLE YAPILABİLEN ÖLÜME BAĞLI TASARRUFLAR424

I. KOŞULLAR VE YÜKLEMELER  (TMK m. 515 )424

A- KOŞUL424

1- Konusu425
a. Bir İşi Yapma425
b. Bir İşi Yapmama425
2- Şekli425
3- Özelikleri425
a. Hukuka Aykırı Olmamalıdır425
b. Ahlaka Aykırı Olmamalıdır426
c. Anlamsız Olmamalıdır426
d. Rahatsız Edici Olmamalıdır427
e. İmkansız Olmamalıdır427
4- Çeşitleri427
a. Geciktirici Koşul428
b. Bozucu Koşul428

B- YÜKLEME429

1- Konusu429
a. Bir İşi Yapma429
b. Bir İşi Yapmama429
2- Şekli429
3- Özelikleri430
a. Hukuka Aykırı Olmamalıdır430
b. Ahlaka Aykırı Olmamalıdır430
c. Anlamsız Olmamalıdır430
d. Rahatsız Edici Olmamalıdır430
e. İmkansız Olmamalıdır430
f. Saklı Pay Zedelenmemelidir431
4- Çeşitleri431
a. Bağımsız Yükleme432
b. Bağımlı Yükleme432
5-Tarafları432
a. Yükleme Lehtarı432

aa. Gerçek Kişiler432

bb. Tüzel Kişiler432

cc. Tüzel Kişiliği Olmayan Topluluklar432

dd. Mirasbırakan433

ee. Hayvanlar 433

b. Yükleme Yükümlüsü433
6- Süresi433
7- Sonuçları433
a. Yapılmasının Sonuçları 433

aa. Yükleme Yükümlüsü Malı İktisap Eder433

bb. Yükleme Lehtarının Alacak Hakkı Doğmaz434

cc. Yükleme Lehtarına Mülkiyet Geçmez434

dd. Yükleme Lehtarı Tazminat Talep Edemez434

b. Yerine Getirilmemesinin Sonuçları: Yüklemenin Yerine Getirilmesi Davası434

aa. Davanın Konusu434

bb. Davanın Tarafları434

aaa. Davacı434

bbb. Davalı435

ccc. Davanın Süresi435

II. MİRASÇI ATAMA (TMK m. 516)435

A- Mirasbırakan Bir veya Birden Çok Kişiyi Mirasçı Atayabilir
(TMK m. 516 f. I)435

B- Bir Kişinin, Mirası Almasını İçeren Her Tasarruf Mirasçı Atanması Sayılır (TMK m. 516 f. II)436

C- Bir Kişi Hem Yasal Mirasçı Hem Atanmış Mirasçı Olabilir436

III.BELİRLİ MAL BIRAKMA/VASİYET (TMK m. 517-519)437

A- Vasiyetin Konusu 437

1- Mal Vasiyeti (TMK m. 517 f. II)437
a. Belirli Mal/Parça Vasiyeti437

aa. Üçüncü Kişiye Belirli Mal Vasiyeti438

bb. Yasal Mirasçısına Belirli Mal Vasiyeti/Ön Vasiyet
(TMK m. 519 f. III, 647 f. III)438

b. Çeşit/Cins Vasiyeti438
c. Seçimlik Vasiyet439
d. Tedarik Vasiyeti439
e. Alt Vasiyet440
2- Sınırlı Ayni Hak Vasiyeti440
a. Kişisel İrtifak Vasiyeti440

aa. İntifa Vasiyeti (TMK m. 517 f. II, 601 f. I)440

bb. Oturma Vasiyeti442

b. Rehin Vasiyeti443

aa. Taşınır Rehni443

bb. Taşınmaz Rehni443

aaa. İpotek444

bbb. İpotekli Borç Senedi445

ccc. İrat Senedi445

c. Taşınmaz Yükü Vasiyeti446
d. Taşınmaz Lehine İrtifak Vasiyeti447
3- Edim Vasiyeti (TMK m. 517 f. II, 601 f. I)448
4- Borçtan Kurtarma Vasiyeti (TMK m. 517 f. II)448
5- Alacak Vasiyeti 449
6- İbra Vasiyeti449
7- Maddi Olmayan Mal Vasiyeti449
a. Fikri Mülkiyet Vasiyeti449

aa. Bilim ve Edebiyat Eserleri450

bb. Musiki Eserleri450

cc. Güzel Sanat Eserleri450

dd. Sinema Eserleri451

b. Sınai Mülkiyet Vasiyeti451

aa. Patent451

bb. Marka452

cc. Endüstriyel tasarımlar452

dd. Coğrafi işaretler453

aaa. Menşe Adı453

bbb. Mahreç İşareti454

8- İrat Vasiyeti (TMK m. 601 f. I)454
9- Vücut, Organ ve Doku Vasiyeti (2238 SK m. 14)454
10- Sigorta Vasiyeti (TMK m. 601 f. II)455
11- Diğer Konularda Vasiyet (TMK m. 517 f. II)455

B- Vasiyet Borçlusunun Borçtan Kurtulması (TMK m. 517 f. III)455

C- Vasiyet Borçlusunun Teslim Borcu (TMK m. 518)455

D- Vasiyetin Tereke İle İlgisi (TMK m. 519)456

1- Vasiyetin Tenkisinin İstenmesi (TMK m. 519 f. I)456
2- Vasiyet Borçlusunun Değişmesi (TMK m. 519 f. II)456
3- Mirasın Reddi Vasiyet Alacağını Sonlandırmaz
(TMK m. 519 f. III)456

IV. İKAMELİ TASARRUFLAR457

A- Yedek Atama Tasarrufları/Alelade İkame (TMK m. 520)457

1- Özellikleri458
a. Amacı458
b. İntikali458
c. Usulü458
d. Koşulu459
e. Sayısı459
f. Sırası459
g. Hak ve Yetkileri459

aa. Asıl Atanana Bağlı Koşullar Yedek Atananı Bağlamaz459

bb. Üçüncü Kişi Adına Kazandırmalar Yedek Atananı
Bağlar459

cc. Miras Hakkının Tespiti Davası Açamaz460

dd. Ölüme Bağlı Tasarrufun İptali Davası Açamaz460

ee. Delil Tespiti Yaptırabilir (HMK m. 400)460

ff. İkame Tasarrufu Gerçekleşince Mirası Reddedebilir 460

gg. Mirasbırakanın Katılımı İle Açılmamış Miras Payının Devri Sözleşmesi Yapabilir (TMK m. 678)460

hh. Açılmış Miras Payının Devri Sözleşmesi Yapabilir
(TMK m. 677)460

2- Yedek Mirasçı Atama (TMK m. 520 f. I)461
3- Yedek Vasiyet Alacaklısı Atama (TMK m. 520 f. II)461

B- Art Atama Tasarrufları/Fevkalade İkame (TMK m. 521-525)462

1- Artmirasçı Atama (TMK m. 521-525 )462
a. Artmirasçının Belirlenmesi (TMK m. 521)462
b. Artmirasçıya Geçiş (TMK m. 522)463

aa. Tasarrufta Geçiş Anı Belirtilmemişse
(TMK m. 522 f. I)463

bb. Tasarrufta Geçiş Anı Gösterilmişse (TMK m. 522 f. II)463

cc. Tasarrufun Artmirasçıya Geçmesine Olanak Kalmamışsa (TMK m. 522 f. III)463

c. Artmirasçılıkta Güvence (TMK m. 523)463
d. Artmirasçılığın Hükümleri (TMK m. 524-525)464

aa. Önmirasçı Hakkında (TMK m. 524)464

bb. Artmirasçı Hakkında (TMK m. 525)465

2- Art Vasiyet Alacaklısı Atama (TMK m. 521 f. III)465

V. MİRASÇILIKTAN ÇIKARMA (TMK m. 510-513)466

A- Genel Olarak466

B- Ceza Amacıyla Mirasçılıktan Çıkarma (TMK m. 510-512)466

1- Sebepleri  (TMK m. 510)467
a. Ağır Bir Suç İşleme467
b. Yükümlülükleri Önemli Ölçüde Yerine Getirmeme468
2- Şekli (TMK m. 510)468
3- Hükümleri  (TMK m. 511)469
a. Mirastan Pay Alamaz  (TMK m. 511 f. I)469
b. Tenkis Davası Açamaz (TMK m. 511 f. I)470
c. Miras Payının İntikali (TMK m. 511 f. II)470

aa. Varsa Altsoyuna Kalır470

bb. Altsoyu Yoksa Yasal Mirasçılarına Kalır471

cc. Başka Türlü Tasarrufta Bulunulabilir471

d. Altsoyu, O Kimse Mirasbırakandan Önce Ölmüş Gibi Saklı Payını İsteyebilir (TMK m. 511 f. III)471
e. Resmi Tasfiye İsteyemez472
f. Terekenin Resmî Defterinin Tutulmasını İsteyemez472
4- İspat yükü (TMK m. 512 f. II)472
5- Mirasçılıktan Çıkarmaya İtiraz473
6- İtirazın Sonuçları (TMK m. 512 f. III)474
a. Çıkarma Sebebinin Varlığı İspat Edilememişse 474
b. Çıkarma Sebebinin Varlığı İspat Edilmişse476
c. Çıkarma Sebebi Tasarrufta Belirtilmemişse477
d. Çıkarma Sebebi Hakkında Açık Bir Yanılma Varsa478
7-İtiraza İlişkin Usul Hükümleri478
a. Görevli Mahkeme478
b. Taraf Teşkili479

C- Aciz Sebebiyle Mirasçılıktan Çıkarma (TMK m. 513)480

1- Hükümleri480
2- Şekli480

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
ÖLÜME BAĞLI TASARRUFLARIN YORUMU

& 20. ÖLÜME BAĞLI TASARRUFLARUN YORUMU481

I. VASİYETNAMENİN YORUMU481

A- Genel Kural481

1- Vasiyetnamenin Metnine Bağlılık482
2- Mirasbırakanın İradesine Bağlılık482
3- Dış Etmenlere Bağlılık485

B- Özel Kural485

1- Vasiyetin Ayakta Tutulması (Favor Testamenti) Amacı485
2- Kanuni İntikal Amacı486
3- Yapılış Amacı487

C- Yargılama Usulü487

II. MİRAS SÖZLEŞMESİNİN YORUMU487

A- Sözleşmeye Üstünlük (Favor Pacti Successoralis) Verme487

B- Kanuni İntikal Uygulaması488

C- Yapılış Amacı488

BEŞİNCİ BÖLÜM
ÖLÜME BAĞLI TASARRUFLARIN SONLANMASI

& 21.VASİYETTEN DÖNME (TMK m. 542-544 )489

I. GENEL OLARAK489

II. VASİYETTEN DÖNME ŞEKLİ489

A- Yeni Vasiyetname İle (TMK m. 542)490

1- Kanunda Öngörülen Şekillerden Birine Uyulmalıdır490
a. Kanunda Yer Alan Şekle Uygun Olmalıdır490
b. Yapıldığı Şekilde Dönme Zorunluluğu Yoktur 491
2- Tamamından veya Bir Kısmından Dönülebilir492

B- Yok Etme İle (TMK m. 543)492

C- Sonraki Tasarruf İle (TMK m. 544)493

1- Yeni Bir Vasiyetname Yapılması (TMK m. 544 f. I)493
2- Vasiyetle Bağdaşmayan Başka Bir Tasarrufta Bulunulması
(TMK m. 544 f. II)494
a. Sağlararası Bir Tasarrufla Dönülebilir494
b. Geçerli Bir Tasarrufla Dönülebilir495
c. Tasarrufun Vasiyetle Bağdaşmaması Gerekir496

& 22.ÖLÜME BAĞLI TASARRUFUN KENDİLİĞİNDEN
SONLANMASI497

I.GENEL OLARAK497

II.KENDİLİĞİNDEN SONLANMA HALLERİ 497

A- Boşanma (TMK m. 161-166, 181)498

B- Vasiyetçiden Önce Ölüm (TMK m. 548 f. I, 580 f. I, 581 f. II)499

C- Mirastan Yoksunluğun Oluşması (TMK m. 578)499

D- Bozucu Koşulun Oluşması500

E- Erteleyici Koşulun İmkânsızlığı500

& 23. ÖLÜME BAĞLI TASARRUFUN İPTALİ (TMK m. 557-559)501

I. ESASA İLİŞKİN İPTAL SEBEPLERİ (TMK m. 557 )502

A- Ehliyetsizlik (TMK m. 557 b. 1)502

1- Delil İbrazı İçin Mehil Verilmelidir502
2- Tanıklar Dinlenilmelidir503
3- Sağlık Kurulu Raporu Alınmalıdır504
a. Duraksama Bulunmalıdır504
b. Yetkili Kuruldan Rapor Alınmalıdır505

aa. Ehliyet Tespiti Uzmanlık İşidir505

bb. Dosya Tümü İle Gönderilmelidir508

cc. Raporlar Arası Çelişki Giderilmelidir508

c. Düzenlenme Tarihi İtibariyle Belirleme Yapılmalıdır509

B- İrade Sakatlığı (TMK m. 557 b. 2)510

1- Yanılma510
2- Aldatma511
3- Korkutma511
4- Zorlama513

C- Hukuka Aykırılık (TMK m. 557 b. 3)514

1- Tasarrufun İçeriğinin Hukuka Aykırı Olması514
2- Bağlandığı Koşulların Hukuka Aykırı Olması515
3- Bağlandığı Yüklemelerin Hukuka Aykırı Olması516

D- Ahlaka Aykırılık (TMK m. 557 b. 3)516

1- Tasarrufun İçeriğinin Ahlaka Aykırı Olması517
2- Bağlandığı Koşulların Ahlaka Aykırı Olması517
3- Bağlandığı Yüklemelerin Ahlaka Aykırı Olması517

II. ŞEKLE İLİŞKİN İPTAL SEBEPLERİ517

A- Ölüm Tarihinde Yürürlükte Olan Hükümler Uygulanır517

B- İnceleme Aslı Üzerinde Yapılır519

C- İçerik İle Çelişen Tanık Beyanı Hükme Esas Alınmaz519

D- Katılma Yasağına Aykırı Bölüm İptal Edilir519

III. İPTAL SEBEBİ SAYILMAYAN DURUMLAR520

A-İfasının Mümkün Olmaması520

B- Vasiyetnamede Muvazaa İddiası520

C- Vasiyet Konusunun Satılmış Olması521

D- Vasiyetin Taşınmaz Verme Geciktirici Şartına Bağlanması521

E- Vasiyet Konusunun Vasiyetçiye Ait Olmaması522

F- Vasiyet Alacaklısının Vasiyetçiden Önce Ölmesi522

IV. İPTAL YÖNTEMİ (TMK m. 558)523

A- Dava Konusu523

1- Açılmış Vasiyetnamenin İptali İstenebilir523
2- Kısmen İptal İstenebilir523
3- Hem Esasa Hem Şekle İlişkin İptal İstenebilir524
4- Sadece Esasa İlişkin İptal İstenebilir525
5- Kademeli İstenebilir525

B- Davacı525

1- Dava Açabilecek Olanlar526
a. Yasal Mirasçı Açabilir526
b. Vasiyet Alacaklısı Açabilir526
c. Son Mirasçı Sıfatıyla Hazine Açabilir527
d. Resmi Tasfiye Talep Edenler Açabilir527
2- Dava Açamayacak Olanlar527
a. Olası Mirasçı527
b. Vasiyeti Yerine Getirme Görevlisi527
c. Mirasbırakanın Alacaklıları 528
d. Mirasbırakanın Borçluları528
e. Mirasçının Alacaklıları528
f. Mirasçının Borçluları528
g. Mirası Resmen İdare Eden 528

C- Davalı528

D- Görevli Mahkeme529

E- Yetkili Mahkeme (TMK m. 576 f. II)530

F- Hak Düşürücü Süre (TMK m. 559)531

1- Öğrenmeden Başlayan Hak Düşürücü Süre533
a. Vasiyetnamenin Açılıp Açılmadığı Araştırılmalıdır533
b. Vasiyetname Tebliğ Edilmemişse Bir Yıllık Süre Başlamaz534
c. Vasiyetname Tebliğ Edilmişse Bir Yıllık Süre Başlar534
2- Her Hâlde Uygulanacak Hak Düşürücü Süre535
3- Hükümsüzlüğün Def"İ Yoluyla İleri Sürülmesi
(TMK m. 559 f. II)536

G- Davaların Birleştirilmesi536

H- Mahkeme Kararının Kapsamı537

I- Harç537

İ- Kademeli Dava Açılması538

J- Feragat539

K- Yargılama Gideri539

L- Kabul540

M- Temyiz541

N- Derdestlik541

IV. İPTAL KARARININ SONUÇLARI541

A- Yapıldığı Andan İtibaren Ortadan Kalkar542

B- Davada Yer Alanlar Açısından Ortadan Kalkar542

C- Dava Açılan Bölüm Yönünden Ortadan Kalkar543

D- Kazandırma Yasağına Tabi Olan Açısından Ortadan Kalkar543

& 24. ÖLÜME BAĞLI TASARRUFUN YOKLUĞU VE KESİN GEÇERSİZLİĞİ544

I. ÖLÜME BAĞLI TASARRUFUN YOKLUĞU 544

II. ÖLÜME BAĞLI TASARRUFUN KESİN GEÇERSİZLİĞİ 544

ALTINCI BÖLÜM
ÖLÜME BAĞLI TASARRUF SERBESTLİĞİ VE SINIRLARI

& 25. TASARRUF EDİLEBİLİR KISIM (TMK m. 505-509 )545

I. KAPSAMI (TMK m. 505 )545

II. SAKLI PAY (TMK m. 506)545

A- Saklı Pay Kavramı546

B- Saklı Pay Sahibi Kavramı546

1- Altsoy 547
2- Ana ve Babadan Her Biri 547
3- Sağ Kalan Eş547
a. Altsoy veya Ana ve Baba Zümresiyle Birlikte Mirasçı
Olması Hâlinde547
b. Diğer Hâllerde548

C- Saklı Paya Mal Rejiminin Etkisi548

1- Saklı Paya Kural Mal Rejiminin Etkisi (TMK m. 237 f. II)548
2- Saklı Paya Mal Ortaklığı Rejiminin Etkisi (TMK m. 276 f. III)550

III. TASARRUF EDİLEBİLİR KISMIN HESABI (TMK m. 507-509)551

A- Ölüm Günündeki Duruma Göre Hesaplanır (TMK m. 507 f. I)551

B- Borçların İndirilmesi (TMK m. 507)552

1- Mirasbırakanın Borçları (TMK m. 507 f. II)553
2- Cenaze Giderleri (TMK m. 507 f. II)553
3- Terekenin Mühürlenmesi ve Yazımı Giderleri
(TMK m. 589 f. II, 590, 591)554
4- Mirasbırakan İle Birlikte Yaşayan ve Onun Tarafından Bakılan Kimselerin Üç Aylık Geçim Giderleri (TMK m. 645)554
5- Sağ Kalan Eşin Değer Artış Payı Alacağı  (TMK m. 227)556
6- Sağ Kalan Eşin Katılma Alacağı (TMK m. 231)557
7- Vasiyetnamenin Açılması Gideri (TMK m. 597)559
8- Vasiyeti Yerine Getirme Görevlisinin Ücreti
(TMK m. 550 f. IV)560
9- Tereke Yöneticisinin Ücreti (TMK m. 592 f. IV)561
10-Resmî Defter Tutma Gideri (TMK m. 623 f. II)562
11- Eğitim ve Öğrenimini Tamamlamamış Olan veya Sakatlıkları Bulunan Çocuklara Yapılan Ödeme (TMK m. 674 f. II)562
12- Ceninin Bakıma Muhtaç Anasına Yapılan Ödeme
(TMK m. 643 f. II)563
13-Ergin Altsoyun Denkleştirme Alacağı (TMK m. 370, 371, 641
f. II)564

C- Sağlararası Karşılıksız Kazandırmalar (TMK m. 508)564

D- Sigorta Alacakları (TMK m. 509)566

IV. TASARRUF EDİLEBİLİR KISMIN DARALMASI (TMK m. 549)567

& 26.TENKİS DAVASININ ÖZELLİKLERİ 568

I. KORUMA DAVASIDIR568

II.YENİLİK DOĞURAN DAVADIR568

III. TASARRUFU DEĞİŞTİREN DAVADIR569

A- Saklı Pay Sınırına İndirir569

B- Saklı Payı Tamamlar 570

& 27. TENKİS DAVASININ KOŞULLARI (TMK m. 560-562)571

I. GENEL OLARAK571

A- Tasarruf Edilebilecek Kısmı Aşan Tasarrufun Tenkisi İstenebilir
(TMK m. 560 f. I)572

B- Yasal Mirasçıya İlişkin Tasarruf Kuralı Paylaştırma Kuralı Sayılır (TMK m. 560 f. II)573

II. SAKLI PAYLI MİRASÇI LEHİNE KAZANDIRMANIN ORANTILI
 TENKİSİ (TMK m. 561)573

A- Sadece Saklı Payı Olan Mirasçılara Temlikin Orantılı Tenkisi574

B- Saklı Payı Olanlar ile Saklı Payı Olmayanlara Temlikin Orantılı Tenkisi576

C- Saklı Payı Olan ile Saklı Payı Olmayana Temlikin Orantılı Tenkisi578

III. MİRASÇI ALACAKLISININ HAKKI (TMK m. 562)580

& 28.TENKİS DAVASININ HÜKÜMLERİ (TMK m. 563-569)581

I. SAKLI PAYI OLMAYANLARA KAZANDIRMANIN ORANTILI
 TENKİSİ (TMK m. 563 f. I) 581

II.VASİYET BORÇLARININ TENKİSİ (TMK m. 563 f. II)583

III.BÖLÜNMEZ MAL VASİYETİNDE TENKİS (TMK m. 564)583

A- Belirli Bir Mal Vasiyeti Bulunmalıdır583

B- Mal Değeri Azalmadan Bölünmez Olmalıdır583

C- Vasiyet Alacaklısı Tercihini Kullanmalıdır583

1- Malın Verilmesini İsteyebilir584
2- Parayı İsteyebilir584

IV. SAĞLARARASI KAZANDIRMALARDA TENKİS
 (TMK m. 565-566)584

A- Tenkise Tabi Sağlararası Kazandırmalar (TMK m. 565)584

1- Mirasçılık Sıfatını Kaybeden Yasal Mirasçıya Miras Payına Mahsuben Yapılan Sağlararası Kazandırmalar
(TMK m. 565 b. 1)585
2- Geri Verilmemek Kaydıyla Altsoya Malvarlığının Devri Yoluyla Yapılan Kazandırmalar (TMK m. 565 b. 1)586
3- Borçtan Kurtarma Yoluyla Yapılan Kazandırmalar
(TMK m. 565 b. 1)586
4- Alışılmışın Dışında Verilen Çeyiz ve Kuruluş Sermayesi Vermek (TMK m. 565 b. 1)586
5- Miras Haklarının Ölümden Önce Tasfiyesi Maksadıyla Yapılan Kazandırmalar (TMK m. 565 b. 2)587
6- Mirasbırakanın Serbestçe Dönme Hakkını Saklı Tutarak Yaptığı Bağışlamalar (TMK m. 565 b. 3)587
7- Mirasbırakanın Ölümünden Önceki Bir Yıl İçinde Âdet Üzere Verilen Hediyeler Dışında Yapmış Olduğu Bağışlamalar
(TMK m. 565 b. 3)590
a. Bağışlama Âdet Üzere Verilen Hediye Olmamalıdır591
b. Bağışlama Mirasbırakanın Ölümünden Önceki Bir Yıl İçinde Yapılmış Olmalıdır591
c. Bağışlama Ölümden Önceki Bir Yıl Dışında Yapılmışsa
Kasıt Aranmalıdır591
8- Mirasbırakanın Saklı Pay Kurallarını Etkisiz Kılmak Amacıyla Yaptığı Açık Olan Kazandırmalar (TMK m. 565 b. 4)593
a. Erkek Çocuğa Öncelik Verme594
b. Birden Çok Evlenebilme Zorluğu595
c. Malvarlığının Önemli Bölümünün Verilmesi595
d. Aşırı Bedel Farkı Bulunması596
e. Diğer Sebepler597

B- Sağlararası Kazandırmalarda Geriverme Borcu (TMK m. 566)597

V. HAYAT SİGORTALARINDA TENKİS (TMK m. 567)598

VI. İNTİFA HAKKI VEYA İRAT BAKIMINDAN TENKİS598

VII. ART MİRASÇI BAKIMINDAN TENKİS (TMK m. 569)600

& 29. TENKİS DAVASINDA SIRA (TMK m. 570 )601

I. SAKLI PAY SAHİPLERİNİN HAKLARI ZEDELENMİŞ
 OLMALIDIR601

II. TEREKENİN TÜMÜ BELİRLENMELİDİR602

A- Ölüm Tarihi Değerleri Esas Alınmalıdır603

B- Temlik Tarihi Nitelikleri Esas Alınmalıdır604

C- Tereke İle İlgili Bütün Kayıt ve Belgeler Dava Dosyası İçine Alınmalıdır606

1- Kendiliğinden Getirtilmelidir606
2- Sonradan Bildirim Yapılabilir606
3- Tapu Kayıtları Esas Alınır606

D- Aynı Terekeye İlişkin Açılan Tenkis Davaları Birleştirilmelidir607

E- Terekenin Belirlenmesinde Hâkime Yardımcı Olunmalıdır607

III. NET TEREKE BULUNMALIDIR608

A- Terekenin Aktifi Tespit Edilmelidir608

1- Temlik Edilenler610
a. Davalılara Temlik Edilenler611

aa. Temlik Doğrudan İse612

bb. Temlik Dolaylı İse614

aaa. Kazandırma Ödenen Bedeldir615

bbb. Ödenen Bedel Uyarlanmalıdır617

b. Dava Dışındakilere Temlik Edilenler619
2- Temlik Dışı Kalanlar620
3- Terekenin Aktifine Girmeyenler623

B- Terekenin Pasifi Tespit Edilmelidir (TMK m. 507 f. II)623

C- Net Tereke Belirlenmelidir624

1- Tereke Aktifinden Önce Sağ Eşin Miras Payına Eşit Saklı Payı İndirilmelidir624
2- Eş Davaya Dahil Olmasa Bile Sağ Eşin Miras Payına Eşit Saklı Payı İndirilmelidir625

IV. VARSA SAKLI PAYA EL ATMA BULUNMALIDIR626

V. TASARRUF ORANI AŞILMIŞ İSE TASARRUFUN NİTELİĞİNE
 GÖRE SAKLI PAYLARI ZEDELEME KASTI
 ARAŞTIRILMALIDIR626

A- Saklı Payı Zedeleme Kastı Konusunda Deliller Toplanmalıdır627

B- Saklı Payı Zedeleme Kastı Yoksa Dava Reddedilmelidir627

1- Minnet Duyguları İle Hareket Edilmesi628
a. Kişisel Bakım Sebebiyle628
b. Kurumsal Bakım Sebebiyle 629
c. Hastalıkta Bakım Sebebiyle629
2- Ölünceye Kadar Bakma Akti Yapılması631
3- Davalının Emek ve Para Harcaması634
4- Temlikin Uzun Yıllar Öncesi Yapılması635
5- Eğitim Amaçlı Hareket Edilmesi636
6- Denkleştirme Amacının Bulunması637
7- Kesin Hüküm Bulunması637

8- Diğer Sebeplerin Bulunması638

C- Ölüme Bağlı Tasarruflar Mutlak Olarak Tenkise Tabidir
(TMK m. 565)638

1- Saklı Payı Zedeleme Kastı Aranmaz639
2- Vasiyetnamenin İfa Edilmiş Olması Şart Değildir640
3- İntifa Hakkı Saklı Çıplak Mülkiyet Bağışı Ölüme Bağlı Tasarruf Sayılamaz641

VI. TENKİSİ GEREKEN TASARRUF VARSA İŞLEM SIRASI643

A- Davalı Saklı Paylı Mirasçı Saklı Paydan Fazla Olarak Alınanla Sorumluluk İlkesi Gözetilmelidir643

B- Davacının Saklı Payı Önce Ölüme Bağlı Tasarruflarla
Karşılanmalıdır643

C- Saklı Pay Ölüme Bağlı Tasarruflarla Tamamlanamıyorsa İlkin Sağlararası Tasarruflar En Sonda Kamu Yararına Yapılan Kazandırmalardan Tamamlanmalıdır643

1- İlkin Sağlararası Tasarruflardan Tamamlanmalıdır643
2- En Sonda Kamu Yararına Yapılan Kazandırmalardan Tamamlanmalıdır645

D- Birden Çok Kişiye Yapılan Teberrunun Tenkisinde Alınanla Orantılı Sorumluluk Kuralı Uygulanmalıdır645

E- Sabit Tenkis Oranı Belirlenmelidir645

F- Tasarrufa Konu Malın Sabit Tenkis Oranına Göre Bölünebilirliği Araştırılmalıdır650

1- Tasarrufa Konu Mal Sabit Tenkis Oranında Bölünebiliyorsa651
2- Tasarrufa Konu Mal Sabit Tenkis Oranında Bölünemiyorsa652
a. Davalının Tercih Hakkını Kullanma Zamanı652
b. Davalının Tercih Hakkı Seçenekleri653

aa. Davalı Aynı Tercih Ederse653

bb. Davalı Bedeli Tercih Ederse654

cc. Davalı Tercih Hakkını Kullanmazsa655

3- Tasarrufa Konu Temlik Para İse Tercih Hakkı Kullandırılmaz656

G- Sabit Tenkis Oranına Göre Bölünemeyen Malın Karar Günü Değeri Belirlenmelidir657

H- Karar Günü Değerinin Sabit Tenkis Oranıyla Çarpımından Bulunacak Naktin Ödetilmesine Karar Verilmelidir660

& 30. TENKİS DAVASINDA SÜRE (TMK m. 571)662

I. GENEL OLARAK662

II. MİRASBIRAKAN 1.1.2002 ÖNCESİ ÖLMÜŞSE662

A- Zamanaşımı Hükümleri Uygulanır (TKM m. 513 f. I)662

1- Bir Yıllık Süre663
a. Saklı Payı Zedelemeyi Öğrenme664
b. Ölümü Öğrenme665
c. Her Mirasçı İçin Farklı Hesaplanır665
2- Beş Yıllık Süre665
a. Vasiyetname İle Yapılan Tasarruflarda665
b. Diğer Tasarruflarda666
3- Zamanaşımı Def’i Sürede Değil İse666
a. Karşı Çıkılmışsa667
b. Karşı Çıkılmamışsa667
4- Zamanaşımı Def’i Sürede İse668

B- İptal İle Sürenin Başlaması (TKM m. 513 f. I)669

C- Def'i Yoluyla İleri Sürme (TKM m. 513 f. II)669

III. MİRASBIRAKAN 1.1.2002 SONRASI ÖLMÜŞSE 670

A- Hak Düşürücü Süre Hükümleri Uygulanır (TMK m. 571 f. I)670

1- Bir Yıllık Süre670
a. Saklı Payı Zedelemeyi Öğrenme670
b. Ölümü Öğrenme671
c. Her Mirasçı İçin Farklı Hesaplanır671
2- On Yıllık Süre671
a. Vasiyetname İle Yapılan Tasarruflarda671
b. Diğer Tasarruflarda671

B- İptal İle Sürenin Başlaması (TMK m. 571 f. II)672

C- Def'i Yoluyla İleri Sürme (TMK m. 571 f. III)672

& 31.TENKİS DAVASINDA USUL HÜKÜMLERİ673

I. GÖREVLİ VE YETKİLİ MAHKEME673

A- Görevli mahkeme673

1- Görevli Mahkeme Asliye Hukuk Mahkemesidir673
2- Dava Dilekçesinde Gösterilen Değer Harca Esas Sayılır673
3- Kadastro Mahkemesi Görevli Değildir674
4- Ticaret Mahkemesi Görevli Değildir674
5- İş Mahkemesi Görevli Değildir674
6- Dava Hasredilmiş Olmalıdır674

B- Yetkili Mahkeme (TMK m. 576 f. II)675

1- Genel Olarak675
a. Yetki Kesin Yetki Kuralıdır675
b. Yetki İtirazı Olmadan Yetkisizlik Kararı Verilebilir676
c. Yetki Kamu Düzenine İlişkindir676
2- Mirasbırakanın Yerleşim Yeri676
a. Mirasbırakanın Bakıldığı Yer677
b. Mirasbırakanın Tedavi Olduğu Yer678
c. Mirasbırakanın Nüfusa Kayıtlı Olduğu Yer678

II. TARAFLAR679

A- Davacı679

1- Davacı Olabilenler679
a. Saklı Paylarının Karşılığını Alamayan Mirasçılar
(TMK m. 560 f. I)679

aa. Ölüm Anında Mirasçı Sıfatına Sahip Bulunanlar
Açabilir679

bb. Tek Başına veya Birlikte Açılabilir680

cc. Vasiyetnameye İtirazının Olmadığını Açıklayan
Açabilir680

dd. Hak Düşürücü Süre Geçmemişse Halef Olarak
Açılabilir681

ee. Mirası Tutulan Deftere Göre Kabul Eden Açabilir682

ff. Resmi Tasfiye Talep Eden Açabilir682

gg. Yasal Temsilci Tarafından Açılabilir682

hh. Saklı Paylı Mirasçının Davadan Sonra Ölümünde
Mirasçıları Davaya Devam Eder682

b. İflâs İdaresi  (TMK m. 562)683
c. Alacaklılar (TMK m. 562)683
d. Atanmış Mirasçı Halefiyet Yoluyla Açabilir684
e. Diğer Mirasçılar  (TMK m. 519, 527, 573)685
2- Davacı Olamayanlar 685
a. Saklı Payı Olmayan Mirasçı (TMK m. 560 f. I)685
b. Saklı Payının Karşılığını Alan Mirasçı686
c. Mirasçılıktan Çıkarılan Kimse (TMK m. 511 f. I)687
d. Mirastan Yoksun Olan Kimse (TMK m. 578 f. I)688
e. Mirası Reddeden Kimse (TMK m. 605 f. I)688
f. Mirastan Feragat Eden Kimse (TMK m. 528 f. II)688
g. Vasiyeti Yerine Getirme Görevlisi (TMK m. 550)689
h. Miras Ortaklığı Temsilcisi (TMK m. 640 f. III)689
ı. Tasfiye Memuru  (TMK m. 634, f. I)690
i. Saklı Payı Devir Alan690

B- Davalı690

1- Davalı Olanlar690
a. Yasal Mirasçılara Karşı Açılabilir690

aa. Tamamına Açılabilir691

bb. Bir Kısmına Açılabilir691

cc. Mecburi Dava Arkadaşlığı Yoktur691

b. Atanmış Mirasçılara Karşı Açılabilir691
c. Üçüncü Kişilere Karşı Açılabilir691
d. Tüzel Kişilere Karşı Açılabilir692
e. Davalı Küçük İse Husumet Yasal Temsilcisine
Yöneltilmelidir693
f.  Menfaat Çatışması Varsa Kayyım Atanmalıdır693
2- Davalı Olamayacak Olanlar694
a. Miras Ortaklığı694
b. Vasiyet Alacaklısı694
c. Paylaşmadan Sonra Zilyet Olan 694
d. Vasiyeti Yerine Getirme Görevlisi (TMK m. 550)695
e. Tereke Yöneticisi (TMK m. 593)695
3- Tenkis İstemi Kabul Edilecek Davalı 695
a. Sıra Gözetilmeden Dava Açılsa Bile Mahkemece Sıra Gözetilir695
b. Sıra Numarası Küçük Olan İşlem Önce Tenkis Edilir695
c. Saklı Payı Aşan Kısım Tenkis Edilir695

III. İSTEK 696

A- Tenkis Davası Kademeli Açılabilir696

B- Tenkis Davası Gerçek Satışlarda İstenemez697

1- Gerçek Satış Mahkeme Kararı İle İspatlanabilir698
2- Gerçek Satış Tapulama Tutanağı İle İspatlanabilir699
3- Gerçek Satış Her Türlü Delille İspatlanabilir699

C- Tenkis Davasında İstenen Miktar Açıklanmalıdır700

D- Tenkis Davasında Tapu Kaydının Düzeltilmesi İstenemez700

E- Tenkis Davası Tapusuz Taşınmaza Açılabilir701

IV. YARGILAMA USULÜ701

A- Genel Olarak701

B- Özel Olarak701

1- Faiz 701
a. Faize Tercih Tarihinden Hükmedilir702
b. Faize Talep Aşılarak Hükmedilemez703
c. Faize İstek Olmadan Hükmedilemez703
d. Faize Dava Tarihinden Hükmedilemez704
e. Faize Keşif Tarihinden Hükmedilemez705
f. Faiz Asıl Alacak Ödenmemişse İstenebilir705
2- Islah706
3- Bilirkişi Raporu708
4- Hüküm Fıkrası709
a. Taraflara Yükletilen Borç ve Tanınan Haklar Açıkça Gösterilmelidir709
b. Herhangi Bir Belgeye Atıf Yapılarak Hüküm Kurulamaz710
c. Denetime Elverişli Olmalıdır710
5- Harç711
a. Nispi Harca Bağlıdır711
b. Açık Hesap Yapılmadan Gösterilen Değer Tahmini
Değerdir712
c. Saklı Paya Tecavüz Miktarı Üzerinden Eksik Harç Tamamlattırılmalıdır713
d. Fazla Yatırılan Harç Varsa İadesi Mümkündür713
6- Feragat713
7- Yargılama Gideri715
8- Usulî Kazanılmış Hak717
9- Kabul718
10- Davaların Birleştirilmesi719
11- Bekletici Mesele720
12- Yemin720
13- Müdahale721

& 32. MİRASBIRAKANIN MUVAZAASI722

I. GENEL OLARAK722

II. MURİS MUVAZAASININ KAPSAMINA GİRMEYEN İŞLEMLER722

A- Ölüme Bağlı Tasarruflar722

B- İntifa Hakkı Tesisi723

C- Bağış723

D- Bedeli Ödenerek Satın Alma724

III. USUL HÜKÜMLERİ724

A- Görevli Mahkeme724

B- Yetkili Mahkeme724

C- Taraflar725

D- Muvazaanın Kanıtlanması727

E- Islah728

F- Zamanaşımı 728

& 33.MİRAS SÖZLEŞMESİNDEN DOĞAN DAVALAR
(TMK m. 572-574 )729

I. MİRASBIRAKANIN SAĞLIĞINDA MALLARINI VERMESİNDE
 (TMK m. 572)729

II. MİRASTAN FERAGAT DURUMUNDA  (TMK m. 573-574)729

A- Tenkis (TMK m. 573)729

B- Geri Verme (TMK m. 574)730

ÜÇÜNCÜ BAŞLIK
MİRASIN GEÇMESİ
(TMK m. 575-682)

BİRİNCİ KISIM
MİRASIN AÇILMASI
(TMK m. 575-588)

BİRİNCİ BÖLÜM
MİRASIN AÇILMA VE DEĞERLENDİRME ANI

& 34. MİRASIN AÇILMA VE DEĞERLENDİRME ANI733

I. MİRASIN AÇILMA ANI (TMK m. 575 f. I)733

II. MİRASIN DEĞERLENDİRME ANI (TMK m. 575 f. II)734

III. USUL HÜKÜMLERİ736

A- Görevli Mahkeme736

B- Yetkili Mahkeme (TMK m. 576 f. I)736

C- Davaların Görüleceği Yer (TMK m. 576 f. II)737

1- Tasarrufların İptali Davaları737
2- Tenkis Davaları737
3- Mirasın Paylaştırılması 737
4- Miras Sebebiyle İstihkak Davaları 738

İKİNCİ BÖLÜM
MİRASÇI OLABİLME KOŞULLARI

& 35. MİRASÇI OLABİLME KOŞULLARI739

I. MİRASA EHİL OLMAK (TMK m. 577)739

A- Mirasa Ehil Olmayanlar Dışındaki Herkes (TMK m. 577 f. I)740

1- Mirasçı Olabilir740
2- Vasiyet Alacaklısı Olabilir741

B- Tüzel Kişiliği Bulunmayan Topluluğa Yapılan Kazandırmalar
(TMK m. 577 f. II)742

II. MİRASTAN YOKSUN OLMAMAK (TMK m. 578-579)742

A- Sebepleri (TMK m. 578, f. I)742

1- Mirasbırakanı Öldüren veya Öldürmeye Teşebbüs Edenler742
2- Mirasbırakanı Ölüme Bağlı Tasarruf Yapamayacak Duruma Getirenler744
3- Mirasbırakanın Ölüme Bağlı Bir Tasarruf Yapmasını veya Böyle Bir Tasarruftan Dönmesini Sağlayanlar ve Engelleyenler744
a. Aldatma Yoluyla744
b. Zorlama Yoluyla744
c. Korkutma Yoluyla744
4- Mirasbırakanın Artık Yeniden Yapamayacağı Bir Durumda ve Zamanda Ölüme Bağlı Bir Tasarrufu Ortadan Kaldıranlar veya Bozanlar745

B- Ortadan Kalkması (TMK m. 578, f.  II)745

C- Sonuçları745

1- Yalnız Yoksun Olanı Etkiler  (TMK m. 579 f. I)745
2- Yoksunluk O Mirasbırakana Özgüdür746
3-Mirasbırakandan Önce Ölmüş Gibi Kabul Edilir
(TMK m. 579 f. II)746
4- Kendiliğinden Oluşur746
5- Miras Malını İktisap Edemez746
6- Hükmü Geçmişe Yürür746
7- Resmi Tasfiye İsteyemez746
8- Terekenin Resmî Defterinin Tutulmasını İsteyemez747

D- Mirasçılık Belgesi Verilmesi747

E- Tespitinde Görevli Mahkeme748

III. MİRASBIRAKANIN ÖLÜMÜNDE SAĞ OLMAK (TMK m. 580-583)748

A- Mirasçı Olarak Hak Sahipliği (TMK m. 580)748

1- Mirasbırakanın Ölümü Anında Mirasa Ehil Olarak Sağ Olma (TMK m. 580 f. I)748
2- Mirasın Açıldığı Anda Sağ Olan Mirasçının Sonradan Ölümü  (TMK m. 580 f. II)750

B- Vasiyet Alacaklısının Mirasçılığı (TMK m. 581)750

1- Mirasbırakanın Ölümü Anında Mirasa Ehil Olarak
Sağ Olmalıdır750
2- Mirasbırakandan Önce Ölmüş İse750
a. Kural Olarak Vasiyeti Yerine Getirme Yükümlülüğü Kalkar (TMK m. 581 f. I)750
b. Aksi Düzenlemede Yükümlülük Devam Eder
(TMK m. 581 f. II)751

C- Ceninin Mirasçılığı (TMK m. 582)751

D- İleride Doğacak Çocuğun Mirasçılığı (TMK m. 583)752

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
GAİPLİK HALİNDE MİRASIN GEÇİŞİ
(TMK m. 584-588)

& 36. GAİPLİK HALİNDE MİRASIN GEÇİŞİ (TMK m. 584-588)753

I. GAİBİN MİRASI (TMK m. 584-585)753

A- Güvence Karşılığı Teslim (TMK m. 584)753

B- Geri Verme (TMK m. 585)754

II. GAİBE DÜŞEN MİRAS (TMK m. 586)755

III. GAİBİN HEM MİRASBIRAKAN, HEM MİRASÇI OLMASI
 (TMK m. 587)756

IV. GAİPLE İLGİLİ HAZİNENİN İSTEMİ (TMK m. 588)757

A- Gaipliğe Karar Verilmesi Koşulları757

1- Sağ Olup Olmadığı Bilinmeyen Bir Kimse Bulunmalıdır757
a. Malvarlığı veya Miras Payı On Yıl Resmen Yönetiliyor Olabilir757
b. Yüz Yaşını Dolduracağı Süre Geçmiş Olabilir759
2- Hazinenin İstemi Bulunmalıdır759
3- İlân Süresinde Hiçbir Hak Sahibi Ortaya Çıkmamış Olmalıdır759

B- Devletin Statüsü759

1- Gaibin Mirası Devlete Geçer759
2- Gaibin Mirasını Teslim Alanlar Gibi Geri Vermekle
Yükümlüdür760
a. Gaibe Karşı Yükümlülük761
b. Üstün Hak Sahiplerine Karşı Yükümlülük761

İKİNCİ KISIM
MİRASIN GEÇMESİNİN SONUÇLARI
(TMK m. 589-639)

BİRİNCİ BÖLÜM
MİRASIN GEÇMESİNİN TEREKE İLE İLGİLİ SONUÇLARI

& 37.TEREKE İLE İLGİLİ GENEL KORUMA ÖNLEMLERİ
(TMK m. 589)765

I. GEREKLİ ÖNLEMLER ALINIR765

A- Tereke Mallarının Korunması Sağlayan Önlemler Alınır766

B- Tereke Mallarının Hak Sahiplerine Geçmesini Sağlayan Önlemler Alınır767

1- Terekede Bulunan Paranın Teslimi767
2- Terekede Bulunan Eşyanın Teslimi768
3- Terekede Bulunan Silahın Teslimi768
4- SHÇEK’da Bakılanın Terekesinin Teslimi769
5- Hazineden Başka Mirasçı Bırakmayanın Terekesinin Teslimi769

II. MAL VE HAKLARIN YAZIMI YAPILIR769

A- Genel Olarak769

B- Tereke İle İlgili Defterler