İş Kazası veya Meslek Hastalığından Doğan Maddi ve Manevi Tazminat Davaları Uygulaması

Yayınevi: Yetkin Yayınları
Yazar: Mesut BALCI
ISBN: 9786050502695
1.402,50 TL 1.650,00 TL

Adet

 
   0 yorum  |  Yorum Yap
Kitap Künyesi
Yazar Mesut BALCI
Baskı Tarihi 2018/03
Baskı Sayısı 3
Boyut 16x24 cm (Standart Kitap Boyu)
Cilt Sert Kapak (İplik Dikiş)

İS265
İş Kazası veya Meslek Hastalığından Doğan Maddi ve Manevi Tazminat Davaları Uygulaması
Mesut BALCI
2018/03 3. Baskı, 1386 Sayfa Ciltli,
ISBN 978-605-05-269-5


Gelişmekte olan ülkemizde sanayileşme ile birlikte çalışan işçi sayısının artması, buna karşın işgüvenliği ile ilgili olarak alınan önlemlerin yeterli olmaması nedeniyle iş kazaları ve meslek hastalıklarının geçmiş yıllara göre arttığı bir gerçektir.

İş kazaları ve meslek hastalıkları ile ilgili tazminat davaları, uygulamada bilirkişi raporlarındaki takdire ve varsayıma dayalı hesaplamalar ile çözüme ulaştırılmaktadır.

Bu davalarda, tarafların iddia ve savunma hataları nedeniyle hak kayıplarına uğradığı da görülmektedir.

Adaletin hukuk düzeni içinde doğru veya doğruya yakın bir biçimde gerçekleşmesi için iş kazası ve meslek hastalıklarından doğan davaların hukuki dayanaklarını, pratikte nasıl çözüldüğünü anlatarak   katkı sağlamak için bu çalışmayı gerçekleştirdim.

Kitabın ilk baskılarını geliştirerek, 7036 sayılı İş Mahkemeleri Kanununun, İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun, 6098 sayılı Türk Borçlar Kanununun, 6100 sayılı  Hukuk Muhakemeleri Kanununun ve 6102 sayılı yeni Türk Ticaret Kanununun uygulanacağı dönem ile ilgili uygulamaları yorumlayarak görüşlerimi aktardım. (SUNUŞ'tan)

İÇİNDEKİLER

I. BÖLÜM

İŞ KAZASI VEYA MESLEK HASTALIĞINDAN DOĞAN MADDİ TAZMİNAT DAVALARI 

A- YETKİLİ VE GÖREVLİ MAHKEME 17

1- Yetkili Mahkeme 17

2- Görevli Mahkeme 43

B- DAVADA ÖNSORUNLAR 98

1- İşkazası ve Meslek Hastalığı Tesbiti 98

a- İş kazasının tanımı 110

aa- 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununa göre iş kazası 111

bb- 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununa göre iş kazası 114

cc- Bireysel tazminat hukuku  anlamında iş kazası 115

b- İş kazasının tesbiti davası 116

c- Meslek hastalığının tanımı 143

d- Meslek hastalığının tesbiti davası 146

2- İşgöremezlik Oranının Tesbiti 156

a- İşgöremezlik oranının Kurumca tesbiti 156

b- İşgöremezlik oranının tazminat davasında tesbiti 159

c- İşgöremezlik oranının tesbiti davası 184

C- MADDİ TAZMİNAT DAVALARI 203

1- Sigortalının  İşgöremezlik Nedeniyle

Maddi Tazminat Davası 203

a- Açıklama 203

b- İş kazasında işgöremezlik oranı %0 ise maddi tazminat

davası açılabilir mi? 205

2- Hak Sahiplerinin  Destekten Yoksun Kalma

Nedeniyle Maddi Tazminat Davası 216

a- Açıklama 216

b- Yasal düzenleme ve içtihatlar 222

3- Davalıların Sorumluluğunun Belirlenmesi 239

a- İşverenin sorumluluğunun hukuki dayanakları 239

aa- İşverenin 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu ve

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunundan

doğan sorumluluğu 239

bb- İşverenin adam çalıştırması nedeniyle sorumluluğu 274

cc- İşveren veya 3. kişilerin  araç işleteni sıfatı ile sorumluluğu, trafik sigortacısının sorumluluğu 289

dd- 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun

araç işletenin sorumluluğu ile ilgili hükümleri 294

ee- İşyeri devri nedeniyle (devreden ve devralan) 

işverenin sorumluluğu 336

ff- Mülga 818 sayılı Borçlar Kanunu ve 6098 sayılı

Türk Borçlar Kanununun işyeri devri ile ilgili

hükümleri 339

gg- İşyeri devrine ilişkin 4857 Sayılı İş Kanununun

6. maddesinde yer alan düzenleme 339

hh- Asıl işverenin alt işveren dolayısıyla sorumluluğu 348

ıı- İşverenin, işveren vekilinin 3. kişiler ile birlikte

müteselsil sorumluluğu ve 3.kişilerin sorumluluğu 421

ii- 6098 sayılı Türk Borçlar Kanununun müteselsil sorumluluğa ilişkin hükümleri 424

jj- Müteselsil borçlular arasında rücu hakkı,

Sosyal Güvenlik Kurumunun rücu hakkı,

sigortacının rücu hakkı 457

kk- İşverenin kaçınılmazlıktan (aksi tesadüf) dolayı sorumluluğu 509

ll- İşverenin teknik arıza nedeniyle sorumluluğu 530

b- İşverenin sorumluluğunu azaltan veya

ortadan kaldıran haller 534

aa- Sigortalının kusuru 534

bb- Üçüncü kişilerin kusuru 548

cc- Mücbir sebep 557

dd- İhale makamının sorumluluğu 562

ee- İşin tamamının anahtar teslimi verilmesi 578

c- Kusur oranının belirlenmesi 589

aa- Bilirkişilerin nitelikleri 598

bb- Bilirkişi seçimi ve bilirkişi raporunda

yer alması gereken hususlar 614

cc- Ceza mahkemesindeki kusur oranının etkisi 650

dd- Rücu davasındaki kusur raporunun etkisi 660


4- Zararın Belirlenmesi 667

a- Açıklama 667

b- Hesaba esas alınacak ücretin belirlenmesi yöntemi 672

aa- Ücretin kanıtlanması yöntemi 688

bb- Asgari ücretin uygulanacağı haller 697

cc- Toplu iş sözleşmesi ile belirlenen ücretin

re’sen dikkate alınması 703

dd- Emsal ücretin araştırılması gereken haller 709

c- Ölüm halinde eşin evlenme şansının belirlenmesi 715

d- Nikahsız eşin durumu 722

e- Zarar hesabı için bilirkişi raporunun alınması 727

aa- Bilinen dönem zararının hesaplanması 732

bb- Geçici işgöremezlik dönemi hesabı ile

ilgili bazı detaylar 732

cc- İskontolu (gelecek) dönem zararının hesaplanması 746

dd- Pasif dönem zararının hesaplanması 754

ee- Destek zararında muhtemel bakiye ömürlerin dikkate alınması 771

ff- Çocuklar için destek süresi 775

gg- Eş ve çocukların destek payları 786

hh- Ana ve babanın destek payları 787

ıı- Bakıma muhtaç sigortalının bakım giderinin

hesaplanması 804

f- Kusur oranlarına göre tazminat miktarının belirlenmesi 808

g- Kaçınılmazlık durumunda tazminat miktarının

belirlenmesi 810

h- İşgöremezlik oranına göre tazminatın belirlenmesi 816

i- Türk Borçlar Kanununa göre hakkaniyet indiriminin

uygulanması 817

j- Kurumca bağlanan gelirlerin peşin sermaye

değerlerinin ve sigorta ödemelerinin zarardan

indirilmesi 831

k- Kurumca ödenen geçici işgöremezlik ödeneğinin

zarardan indirilmesi 874

l- Tazminatta yapılacak indirimdeki sıra 876

5- Tazminata Uygulanacak Faiz 882

6- İbra 906

a- Açıklama 906


7- Tazminat Davalarında Usul Problemleri 956

a- Belirsiz alacak davası 956

b- Islah 961

c- Ek dava 973

d- Fazla hakkın saklı tutulması 978

e- Usulü kazanılmış hak 978

f- Taraf sıfatı ve usule ilişkin problemler 1015

8- Kanun Yolları 1038

a- İstinaf kanun yolu 1038

b- Temyiz Kanun yolu 1041

c- Yargılama giderleri 1051

d- Harç 1054

e- Avukatlık ücreti 1056

9- Zamanaşımı 1063

a- Genel olarak zamanaşımı 1063

b- İş kazaları ve meslek hastalıklarından kaynaklanan

tazminat davalarında zamanaşımı süreleri 1082

aa- İşveren yönünden zamanaşımı 1082

bb- Üçüncü kişiler ve sigortacı yönünden zamanaşımı 1106

cc- Rücu davalarında zamanaşımı 1132

c- Ceza zamanaşımının uygulanması 1151

d- Müteselsil sorumlulukta zamanaşımı 1175

e- Islahta zamanaşımı 1181

D- CEZA YARGILAMASINDA TAZMİNAT YAPTIRIMI

HÜKÜMLERİ, UZLAŞMA VE HUKUKİ SONUÇLARI 1188

1- 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 50. maddesine göre

tazminat yaptırımı 1188

2- 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 51/1. maddesine göre

hapis cezasının tazminat yaptırımı karşılığı ertelenmesi 1189

3- Genel Olarak Ceza Yargılamasında Uzlaşma 1190

a- İşgöremezlik nedeniyle maddi zararın giderilmesi 

için uzlaşma 1194

b- Uzlaşmanın diğer faillere ve müteselsil sorumlulara

etkisi 1196

c- Manevi Tazminatın Uzlaşma ile Ödenmesi 1200

4- Ceza muhakemesi Kanunun uzlaşma ile ilgili hükümleri 1201

II BÖLÜM

İŞ KAZASI VEYA MESLEK HASTALIĞINDAN DOĞAN

MANEVİ TAZMİNAT DAVALARI 

1- SİGORTALININ İŞGÖREMEZLİK NEDENİYLE

MANEVİ TAZMİNAT DAVASI 1209

a- Açıklama 1209

b- Kanuni düzenleme ve içtihatlar 1210

2- SİGORTALININ ÖLÜMÜ VEYA

AĞIR İŞGÖREMEZLİĞİ HALİNDE YAKINLARININ

MANEVİ TAZMİNAT DAVASI 1247

a- Açıklama 1247

b- Kanuni düzenleme ve içtihatlar 1249

3- MANEVİ TAZMİNATLA İLGİLİ ÇEŞİTLİ KONULAR 1266

a- Manevi tazminatın bölünemeyeceği kuralı 1266

III. BÖLÜM

EKLER

1- ÇALIŞMA GÜCÜ VE MESLEKTE KAZANMA GÜCÜ KAYBI ORANI TESPİT İŞLEMLERİ YÖNETMELİĞİ 1275

2- KARAYOLLARI MOTORLU ARAÇLAR ZORUNLU MALİ SORUMLULUK SİGORTASI GENEL ŞARTLARI 1288

3- İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU 1300

4- PMF YAŞAM TABLOSU 1324

5- ASGARİ ÜCRETLER 1325

6- ÖRNEK BİLİRKİŞİ RAPORLARI 1326

7- KAVRAM CETVELİ 1379

8- KAYNAKÇA 1385


KAVRAM CETVELİ


A

Adam çalıştıran, 274, 275, 276, 282, 286, 289, 393, 459, 548, 627, 654, 834, 869, 910, 1084, 1131, 1151, 1162, 1199, 1200

Adli Tıp Kurumu, 109, 118, 120, 121, 144, 147, 151, 158, 159, 161, 162, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 174, 175, 176, 184, 185, 186, 189, 190, 191, 194, 197, 198, 199, 200, 201, 207, 213, 215, 222, 232, 265, 533, 540, 653, 655, 772, 868, 871, 935, 971, 987, 1072, 1073, 1074, 1075, 1076, 1121, 1126, 1238, 1242

Ağır bedensel zarar, 1209, 1210, 1211, 1212, 1213, 1215, 1247, 1248

Aksi tesadüf, 509, 510, 523

Alt işveren, 18, 19, 26, 43, 50, 105, 115, 347, 348, 349, 350, 351, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 364, 366, 367, 370, 371, 372, 373, 374, 376, 379, 380, 382, 384, 386, 387, 393, 395, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 407, 408, 409, 410, 411,412, 413, 414, 416, 417, 418, 419, 420, 428, 429, 563, 564, 566, 568, 569, 576, 577, 581, 583, 584, 585, 598, 600, 641, 734, 779, 805, 857, 858, 1005, 1023, 1083, 1118, 1227, 1228, 1230, 1231, 1235, 1312, 1313

Ana-baba, 233, 717, 788, 1263, 1264

Anahtar teslimi, 87, 91, 105, 347, 349, 356, 358, 360, 361, 362, 363, 364, 372, 373, 374, 380, 393, 394, 395, 398, 402, 405, 406, 410, 413, 419, 420, 562, 564, 565, 566, 567, 568, 569, 572, 573, 576, 577, 578, 579, 580, 581, 582, 583, 584, 585, 586, 1352

Aracı, 89, 97, 105, 113, 124, 255, 259, 260, 271, 277, 285, 297, 306, 307, 308, 312, 314, 324, 326, 327, 329, 330, 333, 334, 347, 351, 356, 358, 360, 362, 366, 367, 370, 371, 372, 373, 374, 379, 388, 391, 393, 397, 398, 399, 401, 403, 404, 405, 407, 408, 410, 411, 413, 414, 415, 417, 418, 419, 420, 483, 488, 492, 493, 500, 501, 504, 508, 511, 522, 527, 529, 530, 542, 549, 553, 554, 563, 564, 565, 566, 568, 569, 576, 577, 581, 583, 584, 585, 602, 612, 625, 774, 796, 812, 813, 814, 822, 832, 857, 899, 900, 932, 1122, 1123, 1137, 1140, 1141, 1157, 1291, 1292, 1294, 1334

Asgari ücret, 192, 293, 313, 397, 416, 448, 516, 534, 555, 582, 594, 595, 636, 664, 667, 668, 671, 672, 673, 674, 676, 677, 678, 680, 681, 682, 683, 684, 690, 691, 692, 695, 697, 698, 699, 700, 701, 702, 703, 710, 711, 712, 713, 729, 732, 734, 735, 740, 741, 742, 744,746, 747, 755, 759, 760, 763, 764, 765, 766, 768, 769, 770, 771, 804, 878, 880, 881, 955, 966, 979, 984, 986, 1061, 1144, 1250, 1251, 1252, 1327, 1329, 1336, 1342, 1356, 1374, 1375, 1376

Avukatlık ücreti, 178, 308, 309, 480, 481, 503, 556, 591, 594, 595, 739, 763, 807, 870, 949, 1027, 1056, 1057, 1058, 1061, 1129, 1148, 1250

Azil, 1048

B

Bağışlanmaz kusur, 607

Bakıcı gideri, 450, 594, 595, 806

Bakiye ömür, 292, 729, 746, 754, 804, 957, 983, 1341, 1361

Başvurma harcı, 898, 961, 965, 967, 969, 970, 1054, 1058

Belirsiz alacak, 835, 957, 958, 959, 960, 961, 1088, 1089, 1182, 1183, 1266

Bilinen dönem, 667, 709, 732, 737, 816, 1342, 1343, 1355, 1365, 1374

Bilinen ücret, 709, 732, 972

Bursiyer, 100, 242

Büyükşehir Belediyesi, 1143, 1144

C

Ceza mahkemesi, 650, 653, 656

Ç

Çelişki, 24, 110, 140, 151, 160, 162, 165, 166, 167, 169, 170, 171, 174, 185, 187, 194, 232, 353, 380, 405, 406, 430, 451, 496, 608, 629, 630, 634, 640, 645, 646, 648, 649, 686, 690, 727, 772, 783, 935, 936, 981, 1053, 1095, 1240

Çırak, 45, 46, 47, 48, 100, 114, 132, 220, 242, 832, 1300, 1304

Çıraklık sözleşmesi, 44, 45

D

Davaya dahil etme, 105, 1013

Dayanışma aidatı, 703, 704, 705, 708

Deprem, 112, 130, 557, 558, 559, 560, 1127

Derdestlik, 711, 1001, 1002, 1029

Destek payları, 216, 669, 786, 787, 1365

Destekten yoksun kalma, 38, 39, 58, 70, 71, 218, 219, 223, 224, 227, 230, 231, 232, 234, 235, 237, 238, 291, 292, 306, 308, 312, 314, 315, 319, 322, 323, 324, 443, 446, 447, 448, 485, 488, 491, 493, 495, 496, 560, 598, 667, 686, 699, 720, 721, 724, 755, 759, 760, 764, 774, 775,781, 782, 783, 784, 788, 789, 793, 796, 802, 819, 830, 843, 860, 861, 862, 863, 864, 872, 877, 892, 893, 894, 895, 896, 897, 900, 923, 927, 928, 932, 933, 934, 957, 974, 975, 992, 993, 995, 1010, 1013, 1110, 1126, 1154, 1155, 1163, 1169, 1256, 1334, 1335, 1337, 1338, 1352, 1356, 1360, 1365, 1366, 1371, 1373, 1374, 1375, 1376

Devreden, 297, 312, 313, 336, 337, 338, 339, 340, 343, 344, 347, 374, 400, 406, 418, 420, 422, 570, 576, 577, 584, 585, 889, 977

Doktor, 82, 85, 200, 212, 213, 214, 215, 527, 528, 605, 606, 1218

E

Ek dava, 383, 446, 557, 670, 699, 700, 745, 746, 843, 873, 898, 922, 923, 941, 961, 962, 965, 966, 967, 968, 969, 970, 973, 974, 975, 976, 978, 979, 991, 992, 993, 995, 996, 1078, 1111, 1120, 1131, 1172, 1182

Emsal ücret, 636, 680, 688, 698, 709, 714, 752, 1255, 1327, 1354, 1355

Estetik, 205, 215, 269, 638, 1014

Evlenme şansı, 709, 716, 721, 724, 726, 881, 997, 1335

F

Fer’i müdahil, 1062

Feragat, 280, 383, 418, 427, 428, 429, 447, 467, 500, 501, 542, 580, 628, 638, 654, 890, 911, 915, 916, 918, 919, 920, 921, 928, 930, 931, 938, 945, 953, 957, 974, 978, 980, 989, 997, 998, 1005, 1006, 1014, 1024, 1025, 1039, 1042, 1063, 1078, 1079, 1090, 1091, 1121, 1160, 1192, 1193, 1194, 1195, 1196, 1197, 1203, 1206, 1207, 1245, 1263

G

Gabin, 919, 923, 925

Garameten, 470, 843, 1111

Geçici iş, 85, 104, 108, 138, 146, 148, 150, 153, 158, 163, 165, 169, 172, 173, 174, 177, 186, 188, 191, 202, 207, 208, 209, 210, 211, 215, 269, 321, 333, 388, 389, 390, 392, 393, 482, 490, 491, 514, 694, 734, 738, 743, 749, 752, 756, 805, 816, 817, 838, 842, 849, 850, 851, 854, 855, 874, 875, 878, 951, 954, 984, 986, 987, 989, 997, 1070, 1093, 1099, 1137, 1147, 1217, 1218, 1219, 1220, 1221, 1273, 1279, 1331

Geçici ödeme, 204, 206, 221, 222

Gelir bağlanması, 90, 92, 101, 105, 108, 110, 116, 132, 170, 186, 218, 220, 221, 224, 228, 230, 231, 234, 239, 282, 368, 393, 443, 453, 717, 753, 776, 791, 792, 797, 798, 800, 833, 845, 846, 847, 858, 866, 877, 950, 1017, 1019, 1092, 1100, 1103, 1184, 1372, 1373

Gerçek ücret, 673, 684, 686, 695, 696, 876, 943, 1354, 1355

Görev, 34, 44, 48, 52, 53, 54, 55, 57, 61, 65, 69, 70, 71, 74, 75, 76, 79, 81, 83, 84, 87, 88, 89, 91, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 104, 106, 122, 124, 125, 128, 134, 136, 140, 141, 143, 212, 240, 254, 273, 274, 282, 353, 377, 378, 386, 389, 422, 432, 433, 449, 471,472, 527, 543, 548, 588, 599, 607, 614, 617, 619, 637, 653, 657, 690, 728, 887, 982, 992, 1006, 1008, 1021, 1022, 1023, 1032, 1039, 1043, 1111, 1152, 1162, 1193, 1203, 1273, 1283, 1289, 1300, 1301, 1302, 1305, 1306, 1311, 1318, 1319, 1356

H

Hak sahipleri, 61, 69, 93, 116, 129, 186, 189, 221, 244, 267, 309, 393, 542, 553, 665, 666, 763, 833, 862, 903, 910, 978, 1013, 1014, 1179, 1252, 1266, 1280, 1286

Hakkaniyet, 244, 245, 248, 253, 264, 368, 436, 437, 438, 449, 461, 480, 486, 487, 506, 507, 510, 528, 529, 530, 539, 548, 549, 559, 589, 608, 611, 616, 640, 649, 671, 726, 730, 794, 811, 812, 813, 817, 818, 819, 823, 824, 825, 826, 827, 828, 829, 830, 844, 859, 876,877, 878, 890, 1056, 1261, 1353

Haksız fiil, 26, 27, 29, 36, 61, 62, 63, 102, 134, 204, 277, 285, 286, 287, 334, 384, 426, 464, 471, 475, 477, 504, 505, 527, 612, 679, 735, 815, 818, 864, 885, 1037, 1109, 1110, 1111, 1112, 1114, 1116, 1138, 1139, 1140, 1145, 1151, 1154, 1156, 1161, 1164, 1177, 1178, 1211, 1216

Halefiyet, 457, 464, 465, 474, 476, 482, 498, 503, 505, 665, 806, 808, 921, 1109, 1135, 1147

Hastalık, 45, 47, 48, 73, 85, 100, 132, 138, 143, 144, 145, 147, 148, 149, 152, 154, 157, 169, 176, 182, 184, 190, 194, 196, 199, 203, 242, 366, 461, 472, 477, 484, 522, 783, 831, 856, 866, 874, 952, 954, 1068, 1085, 1088, 1089, 1092, 1094, 1095, 1104, 1147, 1183,1184, 1217, 1219, 1242, 1276, 1278, 1279, 1280, 1281, 1282, 1283, 1284, 1286, 1352

Husumet, 21, 98, 99, 101, 117, 118, 119, 120, 147, 246, 251, 310, 311, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 333, 335, 342, 344, 345, 346, 347, 351, 354, 355, 363, 364, 373, 381, 382, 393, 394, 486, 489, 501, 504, 505, 506, 508, 509, 527, 550, 565, 570, 584, 659, 660, 689, 761, 763, 798, 810, 842, 977, 1015, 1019, 1020, 1021, 1023, 1028, 1030, 1031, 1032, 1036, 1037, 1059, 1060, 1061, 1159, 1169, 1170, 1352

I

Islah, 56, 57, 70, 277, 312, 319, 320, 446, 448, 478, 491, 531, 546, 561, 564, 696, 739, 745, 751, 752, 760, 790, 845, 846, 867, 873, 882, 883, 885, 891, 892, 893, 894, 895, 896, 897, 898, 899, 900, 903, 904, 922, 923, 934, 958, 961, 962, 963, 964, 965, 966, 967, 968, 969, 970, 971, 972, 973, 974, 977, 979, 1002, 1052, 1066, 1068, 1070, 1082, 1085, 1086, 1087, 1088, 1089, 1092, 1095, 1096, 1101, 1103, 1104, 1112, 1113, 1117, 1118, 1119, 1120, 1121, 1122, 1123, 1125, 1126, 1161, 1163, 1166, 1167, 1170, 1171, 1172, 1177, 1178, 1181, 1182, 1183, 1184, 1185, 1186, 1187, 1227, 1228, 1255, 1256, 1267, 1268, 1269, 1273, 1352

İ

İflas, 50, 52, 53, 340, 900, 1015, 1034, 1035, 1149, 1164

İhale, 21, 80, 97, 105, 347, 349, 356, 358, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 372, 373, 379, 395, 399, 408, 411, 413, 417, 418, 442, 446, 466, 543, 562, 564, 565, 566, 568, 569, 570, 571, 574, 575, 576, 577, 578, 582, 584, 585, 757, 855, 904, 1112, 1314, 1352

İhbar, 102, 106, 137, 336, 337, 339, 342, 344, 409, 453, 503, 546, 605, 681, 774, 835, 873, 883, 894, 896, 897, 901, 902, 968, 1031, 1049, 1062, 1100, 1128, 1129, 1141, 1170, 1280, 1292, 1297

İndirimdeki sıra, 876

İntihar, 268

İstinaf, 511, 512, 689, 957, 1038, 1039, 1040, 1041, 1042, 1043, 1050, 1190

İstisna akdi, 65, 72, 81, 82, 383

İş müfettişi, 89, 90, 98, 203, 406, 604, 644, 1314

İşgüvenliği uzmanı, 347, 547, 577, 584, 606, 611

İşleten, 17, 39, 70, 241, 278, 289, 293, 294, 295, 301, 302, 303, 304, 307, 310, 315, 317, 318, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 332, 333, 334, 335, 341, 393, 480, 489, 490, 491, 492, 497, 500, 501, 502, 505, 508, 509, 531, 554, 555, 570, 627, 820, 877, 1142, 1154, 1157, 1160, 1161, 1164, 1174, 1177, 1179, 1288, 1297

İşveren vekili, 53, 57, 60, 61, 62, 63, 64, 66, 67, 68, 71, 72, 73, 81, 82, 84, 86, 87, 88, 89, 91, 92, 93, 95, 96, 97, 98, 399, 408, 411, 422, 423, 433, 434, 435, 600, 625, 758, 1026, 1167, 1267, 1303

İşverenin sorumluluğu, 242, 248, 255, 271, 336, 340, 351, 366, 370, 428, 429, 510, 535, 548, 558, 559, 587, 589, 599, 600, 608, 620, 687, 844, 857, 1083

İşyeri devri, 336, 339

K

Kaçınılmazlık, 146, 246, 247, 248, 257, 264, 460, 461, 469, 510, 514, 515, 516, 517, 518, 519, 520, 521, 522, 523, 525, 526, 527, 528, 529, 530, 531, 560, 565, 600, 601, 602, 628, 646, 649, 741, 743, 753, 761, 773, 807, 810, 811, 812, 813, 834, 841, 842, 843, 844, 847,848, 850, 851, 852, 853, 854, 886, 1252, 1271, 1351, 1353, 1355

Kalp krizi, 106, 140, 512, 522, 524, 525, 590, 591, 600

Kamu düzeni, 18, 20, 23, 32, 33, 60, 62, 64, 66, 67, 68, 72, 73, 81, 87, 88, 95, 96, 117, 137, 343, 513, 668, 673, 682, 684, 703, 705, 706, 708, 958, 978, 982, 986, 992, 1081

Kardeşler, 21, 669, 698, 717, 791, 794, 958, 1235, 1251, 1260, 1263, 1264, 1373

Kast, 269, 600, 937, 1296

Katılma, 340, 424, 460, 908, 910, 1039, 1042, 1044, 1045, 1062, 1152, 1190, 1195, 1199, 1295, 1300

Kayınvalide, 1263

Kazanılmış hak, 183, 187, 188, 273, 369, 515, 534, 639, 661, 662, 670, 683, 684, 692, 711, 716, 759, 773, 786, 801, 859, 871, 886, 976, 978, 979, 981, 982, 983, 984, 985, 986, 987, 991, 992, 994, 995, 996, 997, 1119, 1121, 1144

Kesin hüküm, 210, 369, 661, 662, 663, 664, 666, 859, 904, 937, 975, 982, 987, 988, 989, 990, 992, 993, 999, 1050, 1057, 1099, 1180

Kesinlik sınırı, 261

Kıdem tazminatı, 668

Kısmi dava, 334, 385, 595, 670, 708, 835, 930, 941, 957, 960, 961, 974, 975, 978, 992, 993, 994, 1088, 1089, 1093, 1097, 1109, 1110, 1114, 1116, 1119, 1120, 1181, 1182, 1183, 1185, 1268, 1269

Kira, 216, 294, 310, 311, 326, 350, 352, 385, 416, 417, 418, 675, 677, 785, 800, 1127, 1291

Kişisel kusur, 79, 527, 528

Konut kapıcıları, 1026

Kooperatifler Kanunu, 284, 285, 288

Kursiyer, 57, 59, 60, 655

M

Maden sahası, 352, 385

Makbuz, 907, 908, 909, 910, 911, 912, 913, 914, 915, 916, 918, 919, 920, 921, 922, 924, 925, 926, 927, 928, 929, 935, 940, 942, 943, 944, 945, 947, 949, 950, 953, 954, 955, 956, 966, 977, 1219, 1253

Mecelle, 1222, 1223

Milli Eğitim Bakanlığı, 48, 49, 55, 56, 57, 243, 347, 348, 576, 577, 1027, 1028

Motorlu araç, 38, 294, 1107, 1133, 1137, 1147, 1154, 1156, 1291, 1298

Müteselsil sorumluluk, 146, 293, 338, 356, 389, 390, 395, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 445, 448, 453, 456, 475, 548, 595, 907, 1058, 1112, 1121, 1128, 1160, 1168, 1176, 1180, 1198, 1249

N

Nedensellik bağı, 111, 199, 253, 481, 544, 556, 590, 814, 816

Nikahsız eş, 724, 726, 727, 1030

Nişanlı, 1263

Noter, 124, 312, 324, 326, 327, 328, 333, 352, 385, 910, 1297

O

Organ, 274, 283, 284, 285, 291, 432, 433, 434, 657, 1083, 1139, 1290

Organik bağ, 246, 251, 341, 344

Ö

Ön sorun, 99, 117, 131, 144, 937

P

Pasif dönem, 198, 512, 671, 702, 730, 731, 738, 740, 742, 743, 744, 745, 752, 755, 756, 757, 758, 759, 761, 764, 765, 768, 769, 770, 771, 781, 816, 861, 878, 879, 880, 881, 1251, 1329, 1356, 1374

Prosedür, 52, 108, 109, 118, 119, 120, 139, 142, 143, 144, 151, 152, 165, 168, 169, 171, 173, 181, 182, 183, 197, 198, 731

Protez, 204, 213, 214, 272, 273, 291, 298, 733, 805, 1290

R

Reeskont, 395, 396, 452, 489, 507, 560, 790, 791, 882, 883, 884, 887, 888, 893, 894, 902, 1072, 1140, 1143, 1150

Risk nazariyesi, 529, 530, 813

S

Sözleşmeli personel, 74, 75, 76, 77, 78, 79

Sulh sözleşmesi, 441, 917, 918, 1197

T

Tahsilde tekerrür, 440, 450, 454, 470, 997, 1009

Taşıma, 87, 88, 124, 125, 129, 259, 278, 309, 325, 329, 350, 388, 389, 391, 401, 405, 416, 417, 454, 486, 619, 653, 831, 1124, 1163, 1295, 1311

Tedavi gideri, 62, 212, 215, 262, 269, 320, 466, 482, 485, 927, 928, 1022, 1037

Tehlike sorumluluğu, 241, 247, 256, 257, 269, 559

Teknik arıza, 469, 516, 530, 531, 534, 841, 848, 850, 851, 852, 854, 981

Temerrüt, 70, 74, 277, 306, 318, 323, 491, 497, 505, 830, 860, 882, 888, 889, 893, 894, 897, 899, 900, 902, 905, 908, 1053, 1097, 1098, 1124, 1162, 1165, 1169

Trafik Kanunu, 50, 278, 290, 291, 294, 301, 306, 320, 321, 323, 324, 327, 329, 330, 332, 491, 500, 631, 632, 825, 883, 896, 897, 905, 1108, 1133, 1134, 1137, 1147, 1148, 1155, 1156, 1157, 1161, 1177, 1185, 1240, 1244, 1245, 1288, 1289, 1291

Trafik sicili, 304, 327, 329

Tüzel kişi, 114, 274, 284, 285, 286, 287, 348, 367, 398, 407, 411, 423, 432, 657, 857, 1022, 1049, 1083, 1301

U

Ustabaşı, 381, 423, 596, 659, 660

Uzlaşma, 930, 1190, 1191, 1192, 1193, 1194, 1195, 1196, 1197, 1200, 1201, 1202, 1203, 1204, 1205, 1206, 1207

Ü

Üçüncü kişinin sorumluluğu, 906

V

Vekalet akdi, 82, 86

Vekalet ücreti, 55, 201, 320, 323, 511, 564, 574, 739, 764, 791, 884, 899, 935, 1052, 1054, 1056, 1057, 1058, 1059, 1061, 1178, 1238, 1258, 1259

Y

Yasal karine, 349

Yeğen, 1261

Yetki, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 50, 52, 124, 301, 302, 434, 574, 575, 1043, 1124, 1163, 1300, 1305, 1313, 1317, 1318, 1320

Yetkisizlik itirazı, 23, 452

Yetkisizlik kararı, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 28, 30, 35, 40, 41, 42, 1006, 1049

YÜKSEK Sağlık Kurulu, 101, 109, 118, 120, 121, 144, 147, 150, 151, 152, 154, 156, 158, 159, 160, 161, 164, 165, 166, 169, 174, 175, 176, 182, 185, 186, 187, 188, 189, 191, 194, 198, 199, 249, 772, 816, 865, 1095, 1096, 1272

Z

Zamanaşımı, 74, 80, 101, 206, 217, 283, 284, 286, 287, 289, 330, 331, 338, 421, 446, 457, 458, 459, 465, 466, 476, 534, 557, 594, 670, 809, 834, 891, 892, 957, 962, 963, 964, 965, 969, 978, 1053, 1063, 1064, 1065, 1066, 1067, 1068, 1069, 1070, 1071, 1072, 1073, 1074, 1075, 1076, 1077, 1078, 1079, 1080, 1081, 1082, 1083, 1084, 1085, 1086, 1087, 1088, 1089, 1090, 1092, 1093, 1094, 1095, 1096, 1097, 1098, 1099, 1100, 1101, 1102, 1103, 1104, 1105, 1106, 1107, 1108, 1109, 1110, 1111, 1112, 1113, 1114, 1115, 1116, 1117, 1118, 1119, 1120, 1121, 1122, 1123, 1124, 1125, 1126, 1127, 1128, 1129, 1130, 1131, 1132, 1133, 1134, 1135, 1136, 1137, 1138, 1139, 1140, 1141, 1142, 1143, 1144, 1145, 1146, 1148, 1149, 1150, 1151, 1152, 1153, 1154, 1155, 1156, 1157, 1158, 1159, 1160, 1161, 1162, 1163, 1164, 1165, 1166, 1167, 1168, 1169, 1170, 1171, 1172, 1173, 1174, 1175, 1176, 1177, 1178, 1179, 1180, 1181, 1182, 1183, 1184, 1185, 1186, 1187, 1192, 1193, 1194, 1203, 1204, 1206, 1249, 1258, 1259, 1268, 1298, 1326, 1370

Zarar hesabı, 171, 172, 181, 183, 193, 512, 672, 683, 687, 695, 696, 717, 718, 719, 722, 729, 730, 738, 743, 744, 745, 754, 759, 766, 767, 771, 777, 779, 786, 791, 792, 795, 817, 837, 874, 876, 908, 930, 933, 966, 977, 1027, 1329, 1374

KAYNAKÇA

1-    Mustafa Çemberci- Sosyal Sigortalar Kanunu Şerhi. 1977

2-    Prof. Dr. İlhan Ulusan- Borçlar Hukuku ve İş Hukuku Açısından İşverenin İşçiyi Gözetme Borcu. 1990

3-    Resul Arslanköylü –Sosyal Sigortalar Kanunu Yorumu Ankara. 2004  

4-    Dr. Murat Canyürek- Müteselsil Borçlulukta İç Ve Dış İlişkiler. Kasım 2003 

5-    Dr. Turgut Akıntürk – Müteselsil Borçluluk. Ankara 1971  

6-    Yrd. Doç. Dr. Levent Akın - İşverenin İşçiyi Gözetme Borcu ve Bundan Doğan Tazminat Davaları Açısından Yargıtay’ın 2002 Yılı Kararlarının Değerlendirilmesi

7-    Doç. Dr. Nurşen Caniklioğlu – Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu Tasarısına Göre Sosyal Sigorta Hak Ve Yükümlülükleri.

8-    Prof. Dr. İhsan Toroğlu- Bilirkişi raporu.

9-    Prof. Dr. Özer Seliçi-Sorumluluk Hukukunda Yeni Gelişmeler III. Sempozyumu, Mukayeseli Hukuk Estitüsü-1980    

10- Şahin Çil – İş Kanunu Şerhi, Ankara 2004

11- Haluk Tandoğan- Mesuliyet Hukuku, Ankara 1961

12- H.Y. Alangoya-Usul Hukuku 2001

13- İ. Erdemir -H.U.M.K. Şerhi. 1998

14- Baki Kuru – S.Hukuk Muhakemeleri Usulü 2001

15- Üstündağ - İddia ve Müdafaanın Değiştirilmesi Yasağı 1967

16- E.YILMAZ -Islah 1982

17- Av. A. Çiçek –Tazminat Davalarında Zamanaşımının Uygulanması.

18- Özsunay-Tüzel Kişiler. 1982

19- T.Uygur- Borçlar Kanunu

20- Prof. Dr.Kenan Tunçomağ-Türk Borçlar Hukuku 1976

21- Gökcan H.T.,Kaymaz S. Karayolları Trafik Kanunununa göre sorumluluk, Tazminat,sigorta,rücu, davaları ve trafik suçları

22- Prof Dr. Fikret Eren- Borçlar Hukuku Genel Hükümler Ankara 10.Nisan 1978

23- Cemal Öztürkler. Uygulamanın İçinden Ölüm ve Bedensel Zarar Hallerinde Maddi Tazminatın Hesaplanması Teknikleri-Ankara 2003

24- Sosyal Güvenlik Hukuku 12 Bası Nisan 2009 İstanbul-Prof. Dr. Ali Güzel, Prof. Dr. Ali Rıza Okur, Doç. Dr. Nurşen Caniklioğlu.

25- Kamu İşyerlerinde Alt İşveren Uygulamasının Doğurduğu Sorunlar ve Çözüm Arayışları (Seminer-Çalıştayı) Kamu İş 21.09.2010

26- Dr. K.Emre Gökyayla, Destekten Yoksun Kalma Tazminatı. Ankara-2004

27- Aziz Serkan Aslan- Zorunlu Mali Mesuliyet Sigortasından Doğan Rücu Davaları-Türkiye Barolar Birliği Dergisi Sayı 88 Mayıs-Haziran 2010 sayfa:195-224

28- Doç. Dr. Mustafa Çeker, Yargıtay Kararları Işığında Sigorta Hukuku, 2. Bası, Adana 2004, sayfa:13 v.d., Sigortacının Rücu Hakkı

29- Işıl Ulaş-Uygulamalı Sigorta Hukuku- Ankara 2010

30- Işıl Ulaş-Can Sigortaları Hukuku- Ankara 2002

31- Yrd.Doç. Dr. Mustafa Çeker- Yargıtay Kararları Işığında Sigorta Hukuku –Adana-2003

32- Murat Özgür Çiftçi- Medeni Yargılama Hukukunda İstinaf. 2. Bası. Ankara 2016

33- İş Hukuku-Prof. Dr. Sarper Süzek-14 Baskı İstanbul 2017

34- İş Sağlığı ve Güvenliği ve Alt İşverenlik- Levent Akın-2 Baskı Ankara 2013

35- Yüksek Yargıtay Kararlar Dergisi ve Kararları.

Yorum Yap

Lütfen yorum yazmak için oturum açın ya da kayıt olun.
İlgili Yayınlar