Medeni Usul Hukuku Pratik Çalışmaları

Stok Durumu: Stokta var
55,25 TL 65,00 TL

Adet

 
   0 yorum  |  Yorum Yap
Kitap Künyesi
Yazar Ejder YILMAZ, Ramazan ARSLAN, Sema TAŞPINAR AYVAZ, Emel HANAĞASI
Baskı Tarihi 2020/01
Baskı Sayısı 18
Boyut 16x24 cm (Standart Kitap Boyu)
Cilt Karton kapak

UH019
Medeni Usul Hukuku Pratik Çalışmaları
Prof. Dr. Ejder YILMAZ- Prof. Dr. Ramazan ARSLAN - Prof. Dr. Sema TAŞPINAR AYVAZ - Yrd. Doç. Dr. Emel HANAĞASI
2020/01 18. Baskı, 418 Sayfa
ISBN 978-605-05-0515-3

İÇİNDEKİLER

SUNUŞ9

İÇİNDEKİLER11

KISALTMALAR CETVELİ21

BİBLİYOGRAFYA23

 

I. Bölüm: PROBLEMLER25

 

1. Alt Bölüm: ÇÖZÜMÜ VERİLEN PROBLEMLER27

Problem No. 1:Yargılamaya Hâkim Olan İlkeler27

Problem No. 2:Hâkimin Yasaklılığı-Reddi ve
Hukukî Sorumluluğu28

Problem No. 3:Süreler-Eski Hale Getirme-Tebligat32

Problem No. 4:Görev-Yetki-Yetki Sözleşmesi35

Problem No. 5:Yetki36

Problem No. 6:Görevsizlik Kararı Üzerine Yapılacak İşlemler-
Yargı Yeri Belirlenmesi-İstinabe37

Problem No. 7:Taraf Ehliyeti-Dava Ehliyeti-Sıfat40

Problem No. 8:Dava Şartları-Vekâletnamenin Kapsamı42

Problem No. 9:Dava Çeşitleri-Dava Dilekçesi-
Dava Açılması-Cevap Dilekçesi44

Problem No. 10:İddia ve Savunmanın Genişletilmesi veya
Değiştirilmesi-Dilekçeler Aşaması-
Dava Şartı Arabuluculuk-Ön inceleme47

Problem No. 11:Tahkikat-İsticvap50

Problem No. 12:İspat Yükü-Hukuka Aykırı Delil51

Problem No. 13:Deliller53

Problem No. 14:Deliller56

Problem No. 15:Dava Arkadaşlığı-Davaya Müdahale-
Davaların Birleştirilmesi ve Ayrılması59

Problem No. 16:Dava Arkadaşlığı-Davanın Konusuz Kalması-
Feragat62

Problem No. 17:İddia ve Savunmanın Değiştirilmesi Yasağı-
Islah-Basit Yargılama Usulü-Davayı Geri Alma-Dosyanın İşlemden Kaldırılması63

Problem No. 18:İhtiyati Tedbir65

Problem No. 19:Kanun Yolları-Zaman Bakımından Uygulanma68

 

2. Alt Bölüm: ÇÖZÜMÜ ÖĞRENCİYE BIRAKILAN PROBLEMLER73

Problem No. 1:Hâkimin Hukukî Sorumluluğu73

Problem No. 2:Görev-Çekinme-Ret73

Problem No. 3:Yetki-Yetkisizlik Kararı Üzerine Yapılacak
İşlemler74

Problem No. 4:Yetki-Görev-Karşı Dava-Davaya Cevap74

Problem No. 5:Yetki-Dava Türleri-Davaya Vekâlet75

Problem No. 6:Görev-Yetki-Ön İnceleme Duruşmasına
Katılmama75

Problem No. 7:Görev-Yetki-İhtiyatî Tedbir76

Problem No. 8:Görev-Zamanaşımı Def’i-Aslî Müdahale76

Problem No. 9:Görev-Yetki-İddianın Değiştirilmesi-Islah-
Kanun Yolları77

Problem No. 10:Görev-Yetki-Dava Türleri-İhtiyatî Tedbir-
Karşı Dava-Kanun Yolları77

Problem No. 11:Dava Arkadaşlığı-Kanun Yolları78

Problem No. 12:Davada Sıfat-Hukukî Sebep-Davanın İhbarı78

Problem No. 13:Görev-Yetki-Dava Sebebi-Hukukî Sebep-
Kabul-Kanun Yolları79

Problem No. 14:Delil Tespiti-Sulh-Tebligat-Eski Hale Getirme80

Problem No. 15:Görev-Yetki-Tahkim-Delil Sözleşmesi-
Kanun Yolları80

Problem No. 16:Hukuk ve Ceza Mahkemesi Kararlarının
Birbirine Etkisi81

Problem No. 17:Yabancı Mahkeme Kararının Tenfizi-
Kanun Yolu81

Problem No. 18:Tahkim-Kanun Yolu82

Problem No. 19:Görev-Yetki-İhtiyatî Tedbir-Deliller82

Problem No. 20:Kadastro Mahkemesi-Yargılama Usulü-
Kanun Yolu83

Problem No. 21:Tüketici Hakem Heyeti-Tüketici Mahkemesi83

 

II. Bölüm: SEÇİLMİŞ YARGI KARARLARI85

 

1. Alt Bölüm: ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI87

Karar No. 1: Çekişmesiz Yargı İşlerinin Mahkemelere Verilmesi Anayasaya Aykırı Değildir87

Karar No. 2:Terk Eden Eşin Ortak Konuta Daveti ve Mirasçılık Belgesinin Noterler Tarafından Verilmesi Anayasaya Aykırı Değildir89

Karar No. 3:Devlete (idareye) Karşı Adli Yargıda Dava Açılması Anayasaya Aykırı Değildir91

Karar No. 4:Devlete (idareye) Karşı Açılacak Tazminat Davasında Adli Yargının Görevli Olması Anayasaya Aykırıdır93

Karar No. 5:Gelen İşlerin Yoğunluğu ve Niteliği Dikkate Alınarak Bölge Adliye Mahkemeleri Ceza ve Hukuk Daireleri Arasındaki İş Bölümünün Hâkimler ve Savcılar Kurulu Tarafından Belirlenmesi (5235 s. K. m. 35, 4) Anayasaya Aykırı Değildir99

Karar No. 6:Yargıtayda Daire Sayısının Artırılması ve Daireler Arasındaki İşbölümünün Başkanlar Kurulu Kararıyla Belirlenmesi Anayasaya Aykırı Değildir100

Karar No. 7:Yargıtayın İçtihadı Birleştirme Kararı Verme Yetkisi Anayasaya Aykırı Değildir102

Karar No. 8:Hâkimlik ve Savcılık Mesleğine Girişte Yer Alan ‘Mülakat’ Anayasaya Aykırı Değildir105

Karar No. 9:Hâkimlerin Her Türlü Fiilinden ve Kararlarından Dolayı Sadece Devlete Karşı Tazminat Davası Açılabilmesi Anayasaya Aykırı Değildir. Kesinleşmiş Mahkeme Kararlarının Kanunla Değiştirilmesi Anayasaya Aykırıdır106

Karar No. 10:Yargılama Gideri Olarak Dava Sonunda Haksız Çıkan Tarafa Yükletilen Vekâlet Ücretinin Avukata Ait Olmasını Öngören Avukatlık Kanunu m. 164, V Hükmü Anayasaya Aykırı Değildir107

Karar No. 11:Kanun Yolu Açık Olmayan Görevsizlik veya Yetkisizlik Kararlarında, Görevli veya Yetkili Mahkemeye Başvuru Süresinin, Kararın Verildiği Tarihten Başlaması (HMK m. 20, 1) Anayasaya Aykırıdır113

Karar No. 12:Bölge Adliye Mahkemesince veya Yargıtayca Verilen Yargı Yeri Belirlenmesi ile Kanun Yolu İncelemesi Sonucunda Kesinleşen Göreve veya Yetkiye İlişkin Kararların Davaya Ondan Sonra Bakacak Mahkemeyi Bağlaması (HMK m. 23, 2) Anayasaya Aykırı Değildir114

Karar No. 13:Keşif Harcı Anayasaya Aykırı Değildir115

Karar No. 14:Tüketici Mahkemesinde Davacıdan Harç Alınmaması Anayasaya Aykırı Değildir115

Karar No. 15:Anlaşmalı Boşanma Davalarında İkrarın Hâkimi Bağlaması Anayasaya Aykırı Değildir116

Karar No. 16:Hâkim Tarafından Belirtilen Süre İçerisinde Dinletilmek İstenen Tanığın Adresinin Mahkemeye Bildirilmemesi Üzerine Tanığın Dinlenilmesinden Vazgeçilmiş Sayılması (HMK m. 240, 3) Anayasaya Aykırı Değildir118

Karar No. 17:Aynı Yargı Çevresi İçinde İkinci Mahkemenin Verdiği Birleştirme Kararının İlk Mahkemeyi Bağlaması
(HMK m. 166, 1) Anayasaya Aykırı Değildir119

Karar No. 18:Yalnızca Aynı Düzey ve Sıfattaki Mahkemelerde Görülen Davaların Birleştirilmesi (HMK m. 166) Anayasaya Aykırı Değildir119

Karar No. 19:Birleştirilmiş Davaların Ayrılmasına Karar Veren Mahkemenin O Davaya Bakmaya Devam Etmesi (HMK m. 167) Anayasaya Aykırı Değildir120

Karar No. 20:Davaların Temelini Oluşturan Vakıaların Benzer Olması Halinde İhtiyarî Dava Arkadaşlığının Söz Konusu Olması (HMK m. 57, 1/c) Anayasaya Aykırı Değildir120

Karar No. 21:Usulüne Uygun Davet Edildikleri Halde Tarafların Duruşmaya Gelmemesi Halinde Dosyanın İşlemden Kaldırılması ve Davanın Yenilenmesi (HMK m. 150) Anayasaya Aykırı Değildir121

Karar No. 22:Kadastro Mahkemelerinde Dosyanın İşlemden Kaldırılmaması Anayasaya Aykırı Değildir122

Karar No. 23:İhtiyati Tedbir Kararının Uygulanmasına İlişkin
Emre Uymayan veya Tedbir Kararına Aykırı Davranan Kimsenin Bir Aydan Altı Aya Kadar
Disiplin Hapsi İle Cezalandırılmasına Yönelik
HMK m. 398, 1 Hükmü Anayasaya Aykırıdır123

Karar No. 24:İstinaf Mahkemesinin İlk Derece Mahkemesi Kararını Kaldırıp Kesin Olarak Gönderme Kararı Vermesi (HMK m. 353, 1/a-6) Üzerine Mahkemenin Bu Kararla Bağlı Olması, Direnme Kararı Verememesi Anayasaya Aykırı Değildir126

Karar No. 25:Temyizde Kesinlik Sınırı Getirilmesi Anayasaya Aykırı Değildir127

Karar No. 26:Aile ve Kişiler Hukukuna İlişkin Kararların İcra Edilebilmeleri İçin Kesinleşmesinin Beklenmesi
(HMK m. 357, 2; 367, 2) Anayasaya Aykırı Değildir131

Karar No. 27:Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin Kesinleşmiş Kararının Yargılamanın Yenilenmesine Konu Edilmesi Anayasaya Aykırı Değildir132

Karar No. 28:Basit Yargılama Usulünde Replik (Cevaba Cevap) ve Düplik (İkinci Cevap) Dilekçelerinin Verilememesi Anayasaya Aykırı Değildir132

 

 

Karar No. 29:Toplu Mahkeme Olarak Yapılandırılan Asliye Ticaret Mahkemelerinin Bazı Dava Ve İşlere Tek Hâkimle Diğerlerine Heyet (Kurul) Olarak Bakması; Tek Hâkimle Bakılan İşlerin Dağılımının Başkan Tarafından Gerçekleştirilmesi İle Dava Konusunun Değerine Bakılmaksızın Bütün Ticari Dava ve İşlerin Asliye Ticaret Mahkemesinde Görülmesi Anayasaya Aykırı Değildir135

Karar No. 30:Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu136

 Arabuluculuk Hak Arama Özgürlüğünü Kısıtlamaz136

 Arabuluculuk Faaliyetinin Gizliliği Anayasaya Aykırı Değildir138

 Arabuluculuk Faaliyeti Sırasında Sunulan Bilgi ve Belgelerin Daha Sonra Bir Davada Delil Olarak Kullanılamaması Anayasaya Aykırı Değildir138

 Arabulucunun Görevini Tarafsızlıkla Yerine Getirmemesi, Taraflara Baskı Yapması, Eşitlik İlkesine Aykırı Davranması veya Görevini Savsaklaması Halinde Yaptırım Öngörülmemesi Anayasaya Aykırı Değildir139

 Dava Esnasında Arabulucuya Gidilmesini Teşvik Anayasaya Aykırı Değildir139

 Arabuluculukta Tarafları Davet Usulünün Düzenlenmemesi Anayasaya Aykırı Değildir140

 Arabulucunun Faaliyeti Yargısal Değildir140

 Yargılama Sırasında Arabulucuya Başvuru ve Bekleme Süreleri Usul Ekonomisine Aykırı Değildir141

 Arabulucuya Başvuru Halinde Zamanaşımı ve Hak Düşürücü Sürelerle İlgili Düzenleme Anayasaya Aykırı Değildir141

 Arabuluculuk Faaliyeti Sonunda Düzenlenen Belgelerin Adalet Bakanlığına Gönderilmesi Anayasaya Aykırı Değildir141

 Mahkemece Verilecek İcra Edilebilirlik Şerhine İlişkin Düzenleme Anayasaya Aykırı Değildir142

 Adalet Bakanlığının Rolü, Arabulucunun Bağımsızlığını Zedelemez143

 Arabuluculuk Sınavlarının Adalet Bakanlığı Tarafından Yapılması Anayasaya Aykırı Değildir143

 Arabulucunun Sicilden Silinmesi İşleminin Adalet Bakanlığına Bırakılması Anayasaya Aykırı Değildir143

 Arabuluculuk Eğitimi Veren Kuruluşların Adalet Bakanlığı ile İlişkisi Anayasaya Aykırı Değildir144

 Arabuluculuk Kurulunun Yapısı Anayasaya Aykırı Değildir144

 Gizlilik Kuralının İhlali Yaptırımı Anayasaya Aykırı Değildir144

Karar No. 31:7036 Sayılı Kanun İle İş Mahkemeleri Bakımından Getirilen ve Dava Şartı Olarak Öngörülen Arabuluculuk, Anayasaya Aykırı Değildir. Yargılama Giderleri Bakımından Getirilen Düzenleme de Anayasaya Aykırı Değildir146

2. Alt Bölüm: YARGITAY İÇTİHADI BİRLEŞTİRME KARARLARI151

Karar No. 1:Görev Kuralları Bakımından Usulî Kazanılmış Hak Söz Konusu Olmaz151

Karar No. 2:Usulî Kazanılmış Hak Kavramı-Yeni Çıkan İçtihadı Birleştirme Kararı Usulî Kazanılmış Hakkın İstisnasıdır151

Karar No. 3:Senetle İspat Kuralı Kamu Düzeninden Değildir153

Karar No. 4:Kısa Kararla Gerekçeli Kararın Çelişkili Olması Halinde Mahkeme, Her İkisiyle de Bağlı Olmadan Yeni Bir Karar Verebilir154

Karar No. 5:Bozmadan Sonra Islah Yapılamayacağına İlişkin 1948 Tarihli İBK’ndan HMK Bakımından Dönülmesini Gerektiren Bir Durum Yoktur157

Karar No. 6:Dava ve Cevap Dilekçeleri ile Delil Listelerinde “Sair Deliller, Her Türlü Delil ve Sair Deliller” Gibi İbarelerin Bulunması Halinde, Yemin Deliline Başvurulmuş Sayılamaz. Hâkim İspat Yükü Kendisine Düşen Tarafa “Yemin Teklifinde Bulunma Hakkı”nı Hatırlatamaz174

Karar No. 7:HMK’nun Yürürlüğe Girmesinden Önce Yapılan Hakem Sözleşmesine İstinaden Verilen Hakem Kararına Karşı Temyiz Değil, İptal Davası Yoluna Başvurulmalıdır179

Karar No. 8:Bir Miktar Para Alacağının Faizi İle Birlikte Tahsiline Karar Verilmesinin Talep Edildiği Kısmi Davada, Dava Konusu Miktarın Kısmi Islahla Faiz Talebi Belirtilmeksizin Arttırılması Hâlinde, Arttırılan Miktar Bakımından Dava Dilekçesindeki Faiz Talebine Bağlı Olarak Faize Hükmedilecektir187

3. Alt Bölüm: YARGITAY KARARLARI197

A) DEĞERLENDİRMESİ YAPILAN YARGITAY KARARLARI197

Karar No. 1:Delil Bildirme Zamanı-İspat197

Karar No. 2:İddia ve Savunmanın Genişletilip Değiştirilmesi
Zamanı203

B)DEĞERLENDİRMESİ ÖĞRENCİYE BIRAKILAN YARGITAY
KARARLARI205

Karar No. 1:Özel Görevli Mahkeme Kurulmayan Yerlerde Belirlenen Mahkemenin Görevi205

Karar No. 2:Özel Görevli Mahkeme Kurulmayan Yerlerde Belirlenen Mahkemenin Görevi205

Karar No. 3: İş Davası-Birden Fazla Davalı-Ortak
Yetkili Mahkeme206

Karar No. 4:Haksız Fiil-Birden Fazla Davalı-Ortak Yetki206

Karar No. 5:E-tebligatta Tebliğ Tarihi-Sürelerin İşlemeye Başlaması209

Karar No. 6:Davanın Aşamaları-Ön İnceleme210

Karar No. 7:Belirsiz Alacak Davasının Şartlarının Bulunmaması Halinde Davaya Kısmî Dava Olarak Devam Edilebileceği-Hukukî Yarar Eksikliğinin Tamamlanması210

Karar No. 8:İsticvap215

Karar No. 9:Kısmî Dava-Kesin Delil218

Karar No. 10:Tanık Dinlenilmesi-Hâkim Tarafından Verilen Kesin Süre220

Karar No. 11:İnkâr Savunması-Delil Gösterme-Savunmanın Genişletilmesi Yasağı222

Karar No. 12:İhtiyari Dava Arkadaşlığı-Ayırma Kararı222

Karar No. 13:Tarafta İradî Değişiklik223

Karar No. 14:Basit Yargılama Usulü-Duruşma Yapılması-
Hukukî Dinlenilme Hakkı224

Karar No. 15:İstinaf Mahkemesinin İşin Esasına Girmek Yerine Kararı Kaldırıp Göndermesi225

Karar No. 16:İstinaf Mahkemesi Tarafından Duruşma Yapılmadan Düzelterek Yeniden Esas Hakkında Karar Verilmesi226

Karar No. 17:Yargılamanın İadesi Sonunda Verilen Karara Karşı Kanun Yolu-Zaman Bakımından Uygulanma227

4. Alt Bölüm: BÖLGE ADLİYE (İSTİNAF) MAHKEMESİ KARARLARI231

Karar No. 1:Tüketici İşlemi-Görev-Menfî Tespit Davasında
Dava Şartı Arabuluculuk-Başvurunun Esastan Reddi231

Karar No. 2:Menfî Tespit Davasında Dava Şartı Arabuluculuk235

Karar No. 3:TBK m. 76 Uyarınca Verilen Geçici Ödeme Kararı-İhtiyatî Tedbir-İstinaf Başvurusunun Reddi237

Karar No. 4:İlk Derece Mahkemesi Kararının Tebligat Usulsüzlüğü Nedeniyle Kaldırılıp Gönderilmesi238

Karar No. 5:İlk Derece Mahkemesi Tarafından Delillerin Toplanmaması-Kararın Kaldırılıp Gönderilmesi239

III. Bölüm: SINAV SORULARI243

1. Alt Bölüm: ÇÖZÜMÜ VERİLEN SINAV SORULARI245

1) 25.05.2019245

2) 02.01.2019248

3) 15.11.2018251

4) 06.06.2017253

5) 08.11.2016259

6) 13.06.2016261

7) 10.05.2016266

8) 06.04.2016268

9) 21.01.2016269

10) 04.01.2016271

11) 30.12.2015273

12) 04.11.2015275

13) 06.06.2012277

 

 

2. Alt Bölüm:ÇÖZÜMÜ ÖĞRENCİYE BIRAKILAN SINAV
SORULARI285

1) 04.01.2011285

2) 21.01.2011288

3) 23.05.2011289

4) 11.07.2011290

5) 16.11.2011292

6) 16.11.2011293

7) 29.11.2011294

8) 03.01.2012295

9) 05.01.2012296

10) 06.01.2012297

11) 04.04.2012299

12) 12.04.2012301

13) 24.05.2012302

14) 15.06.2012303

15) 02.07.2012305

16) 05.07.2012307

17) 05.11.2012309

18) 22.11.2012310

19) 11.01.2013311

20) 14.01.2013313

21) 04.02.2013314

22) 08.04.2013316

23) 10.04.2013317

24) 27.05.2013319

25) 27.05.2013321

26) 03.06.2013321

27) 27.06.2013323

28) 25.11.2013324

29) 02.12.2013325

30) 13.01.2014327

31) 25.01.2014329

32) 27.01.2014329

33) 13.02.2014330

34) 14.04.2014332

35) 17.04.2014335

36) 23.05.2014336

37) 02.06.2014338

38) 19.06.2014339

39) 14.07.2014341

40) 06.12.2014343

41) 13.12.2014344

42) 13.01.2015345

43) 14.01.2015347

44) 20.01.2015348

45) 28.01.2015349

46) 21.04.2015350

47) 27.05.2015351

48) 17.06.2015352

49) 23.06.2015354

50) 23.07.2015355

51) 11.01.2016355

52) 25.01.2016356

53) 19.03.2016357

54) 13.04.2016358

55) 26.04.2016358

56) 08.11.2016359

57) 16.11.2016360

58) 04.01.2017361

59) 13.01.2017362

60) 06.04.2017363

61) 24.05.2017364

62) 01.06.2017365

63) 01.06.2017366

64) 12.06.2017366

65) 25.07.2017367

66) 20.11.2017368

67) 05.01.2018369

68) 12.01.2018369

69) 03.02.2018372

70) 20.05.2018373

71) 07.06.2018374

72) 12.06.2018376

73) 27.06.2018377

74) 26.11.2018377

75) 08.01.2019379

76) 30.01.2019379

77) 19.03.2019382

78) 16.04.2019383

79) 09.07.2019385

80) 26.10.2019386

81) 20.11.2019388

82) 04.12.2019389

83) 13.12.2019392

 

3. Alt Bölüm: TEST SORULARI395

Fakültenin ilk yılından itibaren maddî hukuk kurallarını öğrenmeye başlayan hukuk öğrencisinin, öğrenmiş olduğu ve maddî hukukun yaptırımı olmak niteliğini de taşıyan biçimsel (şeklî) hukuk kurallarından biri olan Medenî Usul Hukuku’nun soyut kurallarını somut olaylara (uyuşmazlıklara) uygulayabilme yeteneğini kazanmasının yaşamsal önemi vardır. Şöyle ki: Kişilerin özel hukuk ilişkilerinden doğan uyuşmazlıklarının hangi merci tarafından ve hangi usullere göre kesin olarak çözümleneceğini bilmek, yani yargı yetkisinin nasıl kullanılacağını kavramak, bu uyuşmazlıkların giderilmesinde uygulanacak maddî hukuk kurallarını bilmekten de önemlidir. Başka bir deyişle, maddî hukuk kurallarını bilen ve bu kurallara göre haklı olan kimsenin, bu hakkının tanınmaması veya çiğnenmesi durumunda ortaya çıkacak uyuşmazlığın nasıl çözümleneceğini bilememesi, onun mahkeme tarafından haksız bulunması sonucunu doğurabilir. O nedenle, usul kurallarının iyi bilinmesi ve somut sorun ve uyuşmazlıklara doğru ve zamanında uygulanabilmesi, hakkın elde edilebilmesinin temel koşuludur.

Öğrenilen soyut usul kurallarını, somut sorun ve uyuşmazlıklara uygulayabilmenin kaçınılmaz olması nedeniyle Hukuk Fakültelerinde Medenî Usul Hukuku gibi bazı derslerde pratik çalışma yapılmasına özel bir önem verilmektedir.

Bu pratik çalışmalarda (uygulamalı derslerde) ele alınıp incelenecek, çözümlenecek ve değerlendirilecek malzemenin bir arada öğrenciye verilmesinin yararlı olacağı düşüncesiyle bu kitap hazırlanmıştır.

Kitap, 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun (HMK) yürürlüğe girmesi ve istinaf mahkemelerinin de göreve başlaması nedeniyle tümüyle gözden geçirilerek yenilenmiştir.

Birinci bölümde yer verilen problemlerin bir kısmının çözümü verilmiş; bir kısmının çözümlenmesi, cevaplandırılması öğrencilere bırakılmıştır.

Kitabımızın bu baskısında ikinci bölüm, Seçilmiş Yargı Kararları başlığıyla yeniden yazılmış, önceki baskılarda olduğu gibi bu bölümde Yargıtay Hukuk Genel Kurulu ve Daire Kararları yanında öğrencilerimize medenî usul hukuku alanında geniş bir bakış açısı kazandırmak üzere seçilmiş Anayasa Mahkemesi Kararları ile İçtihadı Birleştirme Kararlarına yer verilmiştir. Öte yandan 20 Temmuz 2016 tarihinden sonra göreve başlayan Bölge Adliye (İstinaf) mahkemelerinin de karar vermeye başlaması ve bu kararların bir kısmının da kesin olacağı dikkate alındığında Kitabımızda örnek niteliğinde bu mahkeme kararları da derlenmiştir. Bu doğrultuda ayrıca 17. Baskıdan sonra çıkan kararlar bakımından güncelleme yapılmış. Yargıtay kararlarından bazıları değerlendirilmiş, büyük bir bölümü ise öğrencilerimizin Yargıtay kararlarını anlama ve değerlendirme alışkanlığı edinebilmelerini sağlamak için uygulamalı ders malzemesi olarak kitaba konulmuştur.

Kitabın önceki baskılarının Üçüncü Bölümünde, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde 1963 tarihinden beri sınavlarda sorulmuş sorulara yer verilmişti. Kitabın bu baskısının bu bölümünde yer alan sınav soruları, HMK’nun bütünüyle uygulanmakta oluşu ve Kitabın hacminin de artması nedeniyle 2011 yılından itibaren sorulmuş sınav sorularıyla sınırlandırılmıştır. Ancak 1086 sayılı HUMK’nun halen uygulandığı davaların bulunması nedeniyle, bu hükümlere ilişkin ve özellikle kanun yolları bakımından 2011’den sonraki tarihli sorular ve verilen cevaplar aracılığıyla HUMK ile ilgili bilgi edinilmesi mümkün olabilecektir. Sınav soruları başta Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi olmak üzere, Başkent Üniversitesi, Bilkent Üniversitesi, Doğu Akdeniz Üniversitesi, Hacettepe Üniversitesi ve TOBB-ETÜ Hukuk Fakültelerinde tarafımızca yapılmış olan sınavlardan oluşmaktadır. Bu sorulardan bir kısmı cevaplarıyla birlikte verilmiştir. Kitabın hacmindeki artışın önüne geçmek üzere sınav sorularından benzer olanların bir kısmının çıkarılması yoluna gidilmiştir.

Kitabı YETKİN yayını olarak basan Yetkin A.Ş.’nin değerli yetkilileri         Ziya GÜLKÖK ve Muharrem BAŞER ile titiz çalışmasından ötürü                Serap ÖZER ROL’e çok teşekkür ederiz.

 

Prof. Dr. Ramazan ARSLAN- Prof. Dr. Ejder YILMAZ

Prof. Dr. Sema TAŞPINAR AYVAZ – Doç. Dr. Emel HANAĞASI

Yorum Yap

Lütfen yorum yazmak için oturum açın ya da kayıt olun.
İlgili Yayınlar