Sigorta Hukuku

Yayınevi: Seçkin Yayınları
Yazar: Barış GÜNAY
ISBN: 9789750266478
33,30 TL 37,00 TL

Adet

 
   0 yorum  |  Yorum Yap
Kitap Künyesi
Yazar Barış GÜNAY
Baskı Tarihi 2021/02
Baskı Sayısı 3
Boyut 13,5x19,5 cm (Roman Boyu)
Cilt Karton kapak
Sayfa Sayısı 264

Sigorta Hukuku

Doç. Dr. Barış GÜNAY


Üçüncü baskısı yapılan elinizdeki eser, üniversite öğrencileri için ders kitabı olarak hazırlanmıştır. Bu sebeple doktrindeki tartışmaların ayrıntılarına girmeden anlaşılır ve akıcı bir üslup benimsenmeye çalışılmıştır.

Kitap esasen dört temel bölüme ayrılmaktadır. Bu bölümlerde Sigortacılık Kanunu'nda ve Türk Ticaret Kanunu'nun Altıncı Kitabında benimsenen sistematik takip edilmiştir. Kurumsal Sigorta Hukukuna ilişkin bölümde, Sigortacılık Kanunu'nda yer alan sigortacı, sigorta aracıları, sigortacılık faaliyetlerinin denetimi ve tahkim gibi konular genel hatlarıyla incelenmiştir. Sigorta Sözleşmesi başlıklı üçüncü bölümde sigorta sözleşmesine ilişkin temel hususlar, sigortacı ve sigorta ettirenin borç ve yükümlülükleri ele alınmıştır. Kitabın dördüncü bölümü olan Zarar Sigortaları başlıklı bölümde mal sigortaları ve sorumluluk sigortalarına ilişkin özel hükümlere değinilmiştir. Can Sigortaları başlıklı son bölümde ise hayat sigortaları, kaza, hastalık ve sağlık sigortalarına değinilmiştir.

Kitabın bu baskısında da Yargıtay kararlarına yer verilmek suretiyle konuların daha iyi anlaşılması hedeflenmiştir.

Konu Başlıkları
Kurumsal Sigorta Hukuku
Tahkim
Sigorta Sözleşmesi
Sigortacının Borç ve Yükümlülükleri
Sigorta Ettirenin Borç ve Yükümlülükleri
Mal Sigortası
Sorumluluk Sigortası
Can Sigortaları
Yargıtay Kararları
Kısaltmalar  15
Birinci Bölüm
GİRİŞ
I. SİGORTA HUKUKU  17
II. SİGORTA HUKUKUNUN KAYNAKLARI  19
A. Kanunlar  19
B. Yönetmelikler  21
C. Genel Şartlar  22
İkinci Bölüm
KURUMSAL SİGORTA HUKUKU
I. GİRİŞ  25
II. SİGORTACILIK YAPAN KURUMLAR  26
A. Genel Olarak  26
B. Kuruluşu  27
C. Yapısı ve İşleyişi  29
D. Hakim Olan İlkeler  31
E. Sona Ermesi  32
III. SİGORTA ARACILARI  32
A. Acenteler  32
B. Brokerler  36
IV. SİGORTA EKSPERLERİ  39
V. SİGORTA SEKTÖRÜNDE DÜZENLEME VE DENETİM – SDDK  41
A. Görevleri  41
B. Yapısı  42
VI. SİGORTACILIKTA TAHKİM  46
A. Genel Olarak Sigortacılıkta Tahkim Sistemi  46
B. Tahkim Komisyonunun Yapısı  47
C. Tahkim Sisteminin İşleyişi  49
Üçüncü Bölüm
SİGORTA SÖZLEŞMESİ
I. GİRİŞ  55
II. SİGORTA SÖZLEŞMESİNİN TANIMI VE ŞEKLİ  56
III. SİGORTA SÖZLEŞMESİNİN KURULMASI VE UYGULANACAK HÜKÜMLER  59
IV. SİGORTA SÖZLEŞMESİNİN TEMSİLCİ ARACILIĞIYLA KURULMASI  61
V. SİGORTA SÖZLEŞMESİNİN SÜRESİ  63
VI. SİGORTA SÖZLEŞMESİNDE KİŞİLER VE BU KİŞİLERİN BİLGİSİ VE DAVRANIŞLARINA BAĞLANAN HUKUKİ SONUÇLAR  64
A. Sigortacı  64
B. Sigorta Ettiren  65
C. Sigortalı (Başkası Lehine Sigorta, TTK m. 1454)  65
D. Lehtar  68
E. Zarar Gören  69
F. Sigorta Ettiren Dışındakilerin Bilgisi ve Davranışlarına Bağlanan Hukuki Sonuçlar  70
VII. SİGORTA SÖZLEŞMESİNDE TARAFLARIN YÜKÜMLÜLÜKLERİ  72
A. Sigortacının Yükümlülükleri  72
1. Rizikoyu Taşıma Yükümlülüğü  72
2. Aydınlatma Yükümlülüğü  74
a. Aydınlatma Yükümlülüğün Kapsamı  77
b. Aydınlatma Yükümlülüğünün Şekli  77
c. Aydınlatma Yükümlülüğüne Aykırı Davranışın Sonuçları  79
3. Poliçe Verme Yükümlülüğü  83
a. Poliçe  83
b. Zeyilname  84
c. Genel Şartlar ve Özel Şartlar Arasındaki İlişki  85
d. Genel Şartlarda Yapılan Değişiklikler  85
e. Poliçenin Teslimi  87
4. Giderleri Ödeme Borcu  88
5. Tazminat Ödeme Borcu  89
a. Sigorta Bedeli, Sigorta Değeri ve Sigorta Zararı  89
b. Sigortacının Ödeme Borcunun Muaccel Hale Gelmesi  91
c. Sigortacının Avans Verme Yükümlülüğü  94
d. Kısmi Ödeme  96
e. Sigortacının Temerrüdü  98
f. Sigortacının Tazminat Ödeme Borcunun Kapsamı ve Tazminat Ödeme Borcundan Kurtulması  98
B. Sigorta Ettirenin Borç ve Yükümlülükleri  100
1. Prim Ödeme Borcu  102
a. Prim Alacaklısı  103
b. Prim Borçlusu  104
c. Primin Ödeme Şekli  104
d. Prim Borcunun Muaccel Olması  104
e. Prim Ödeme Yeri  107
f. Primin İndirilmesi  107
g. Prim Ödeme Borcunda Temerrüt  108
ga. Sigorta Sözleşmesinden Cayma  109
gb. İzleyen Primin Ödenmemesi Nedeniyle Fesih  109
gc. Haklı İki İhtar ile Fesih Hakkı  109
2. Sigorta Ettirenin Beyan Yükümlülüğü  110
a. Sözleşmenin Yapılması Sırasında Beyan Yükümlülüğü  111
aa. Sigortacının Yazılı Soru Vermesi  113
ab. Sözleşmenin Yapılması Sırasında Beyan Yükümlülüğünün İhlaline İlişkin Yaptırım  115
aba. Riziko Gerçekleşmeden Önce  115
abb. Riziko Gerçekleştikten Sonra  118
b. Sözleşmenin Süresi İçinde Beyan Yükümlülüğü  121
ba. Genel Olarak  121
bb. İhlalin Yaptırımı  122
bba. Riziko Gerçekleşmeden Önce  122
bbb. Riziko Gerçekleştikten Sonra  124
c. Riziko Gerçekleştiğinde Beyan Yükümlülüğü  128
ca. Genel Olarak  128
cb. Beyan Yükümlülüğün İhlali  128
3. Bilgi Verme ve Araştırma Yapılmasına İzin Verme Yükümlülüğü  129
a. Genel Olarak  129
b. İhlalin Yaptırımı  130
4. Zararı Önleme, Azaltma ve Sigortacının Rücu Haklarını Koruma Yükümlülüğü  130
a. Görevin İçeriği  131
b. Görevin Zamanı  133
c. Sigortacının Talimatı  134
d. İhlalin Yaptırımı  134
e. Sigorta Ettirenin Yapmış Olduğu Masraflar  135
f. Masraflar İçin Avans Verme  136
VIII. SÖZLEŞMEDE ÖNGÖRÜLEN YÜKÜMLÜLÜKLERİN İHLALİ  136
IX. SİGORTA SÖZLEŞMESİNİN SONA ERMESİ  138
A. Sigorta Sözleşmesinin Kendiliğinden Sona Ermesi  139
1. Süre  139
2. Rizikonun Gerçekleşmesi  139
3. Sigorta Konusunun Ortadan Kalkması  139
4. Sigortacının İflası  140
B. Sigorta Sözleşmesinin Tarafların İradesi ile Sona Ermesi  140
1. Sigorta Ettirene Tanınan Fesih Hakkı  140
a. Sigortacının Konkordato İlan Etmesi, İlgili Sigorta Dalına İlişkin Ruhsatının İptal Edilmesi veya Sözleşme Yapma Yetkisinin Kaldırılması ve Benzeri Haller  140
b. Sigorta Priminin Artırılmasında Fesih  141
c. Sigortacının Sözleşmeyi Kısmen Feshetmesi veya Kısmen Cayma  141
d. Sigortacının Aczi veya Takibin Semeresiz Kalması  142
2. Sigortacıya Tanınan Fesih Hakkı  142
a. Primin Ödenmemesi ve Sigorta Ettirenin Konkordato İlan Etmesi  142
b. Sözleşmeye Aykırılık Nedeniyle Fesih  143
X. SİGORTA SÖZLEŞMELERİNDE ZAMANAŞIMI  143
XI. KORUYUCU HÜKÜMLER  147
XII. SİGORTA HUKUKUNDAN DOĞAN UYUŞMAZLIKLARDA GÖREVLİ MAHKEME  149
Dördüncü Bölüm
ZARAR SİGORTALARI
I. GİRİŞ  153
II. MAL SİGORTALARI  154
A. Menfaat Kavramı  154
B. Mal Sigortasında Kavramlar ve İlkeler  156
1. Sigortacı Zararı Öder  156
2. Sigorta Değeri  157
3. Sigorta Bedeli  158
4. Eksik Sigorta  159
5. Aşkın Sigorta  164
a. Genel Olarak  164
b. Aşkın Sigortanın Hüküm ve Sonuçları  165
c. Mali Çıkar Sağlamak Amacıyla Sigorta Yapılması  166
6. Takseli Sigorta  166
7. Birden Çok Sigorta  168
a. Tanımı  168
b. Bildirme Görevi  169
c. Türleri  169
ca. Müşterek Sigorta  169
caa. Genel Olarak  169
cab. Müşterek Sigortada Müteselsil Sorumluluk  172
cb. Çifte Sigorta  174
cba. Genel Olarak  174
cbb. Çifte Sigortanın Sonuçları  175
cc. Kısmi Sigorta  177
C. Menfaat Üzerine Sınırlamalar  179
1. Sigorta Konusu Eşya Üzerindeki Sınırlı Ayni Haklar  179
a. Genel Olarak  179
b. Sınırlı Ayni Hak Sahibine Yapılması Gereken Bildirimler  183
2. Sigorta Konusu Eşyanın Üzerindeki Haciz  185
D. Halefiyet  185
1. Genel Olarak  185
2. Halefiyetin Şartları  187
a. Üçüncü Kişiden Alacak  187
b. Geçerli Bir Sigorta Sözleşmesi  190
c. Sigortacının Ödemesi  191
3. Halefiyet Yoluyla Geçen Hakların İhlali  192
4. Sigortacının Zararı Kısmen Tazmin Etmesi  195
5. Sigortacının Halefiyete Dayanarak Açacağı Rücu Davası  196
a. Zamanaşımı  196
b. Faiz  197
6. Görevli ve Yetkili Mahkeme  198
III. SORUMLULUK SİGORTALARI  200
A. Genel Olarak  200
B. Sözleşme Konusu ve Kapsamı  201
C. Sorumluluk Sigortasında Hukuki Koruma ve Sigortalıya Yardım  204
D. Sorumluluk Sigortasında Bildirim  208
E. Doğrudan Dava Hakkı  211
1. Genel Olarak  211
2. Zarar Görene Karşı Sigortacının Sorumluluğunun Sınırları  212
F. Sigortacının Zarar Görenden Bilgi İsteme Hakkı  216
G. Sorumluluk Sigortasında Takas Yasağı  217
H. Sorumluluk Sigortalarında Halefiyet  218
I. Sorumluluk Sigortasında Zamanaşımı  219
İ. Zorunlu Sorumluluk Sigortaları  222
1. Genel Olarak  222
2. Zorunlu Sorumluluk Sigortasında Zarar Görenin Durumu  225
3. Sigortacının Sigorta Ettirene Rücu Etmesi  227
4. Zararın Sosyal Güvenlik Kurumu Tarafından Karşılanması  228
5. Görevli Mahkeme  229
IV. MAL SİGORTALARI VE SORUMLULUK SİGORTALARINA UYGULANACAK OLAN ORTAK HÜKÜMLER  231
A. Geçmişe Etkili Sigorta  231
B. Zarar Gören Mal ve Zararın Gerçekleştiği Yerde Değişiklik Yapmama Görevi  234
V. KORUYUCU HÜKÜMLER  235
Beşinci Bölüm
CAN SİGORTALARI
I. GİRİŞ  237
II. HAYAT SİGORTALARI  237
A. Hayat Sigortasında Sigorta Değeri  239
B. Hayat Sigortasında Hayatı Sigorta Edilecek Kişi  239
C. Hayat Sigortasında Lehtar  240
1. Lehtarın Atanması  241
2. Lehtar Atanmasında Menfaat Şartı  241
3. Birden Fazla Kişinin Lehtar Atanması  242
4. Lehtarın Değiştirilmesi  242
5. Sigortacıdan İstem Hakkı  243
D. Beyan Yükümlülüğü  244
1. Yanlış Yaş Beyanı  246
2. Sözleşmenin Yapılması Sırasında Beyan Yükümlülüğünün İhlali  247
3. Sözleşmenin Devamı Sırasında Beyan Yükümlülüğünün İhlali  247
E. Sigorta Sözleşmesinden Cayma ve Sigortadan Ayrılma  248
F. Sigortacının Bedel Ödeme Borcundan Kurtulması  249
III. KAZA SİGORTALARI  250
A. Teminatlar  251
B. Uygulanacak Hükümler  253
IV. HASTALIK VE SAĞLIK SİGORTASI  254
A. Teminat  254
B. Hastalık Sigortasında Lehtar  256
C. Bekleme Süresi  256
D. Uygulanacak Hükümler  256
V. KORUYUCU HÜKÜMLER  256
Kaynakça  258
Kavramlar Dizini  261

Yorum Yap

Lütfen yorum yazmak için oturum açın ya da kayıt olun.
İlgili Yayınlar