Sigorta Hukuku

Yayınevi: Seçkin Yayınları
Yazar: Barış GÜNAY
ISBN: 9789750287930
184,50 TL 205,00 TL

Adet

 
   0 yorum  |  Yorum Yap
Kitap Künyesi
Yazar Barış GÜNAY
Baskı Tarihi 2022/10
Baskı Sayısı 5
Boyut 13,5x19,5 cm (Roman Boyu)
Cilt Karton kapak

Kitabın güncellenmiş ve gözden geçirilmiş dördüncü baskısına mevzuatta yapılan değişiklikler işlenmiş ve yeni Yargıtay kararları ilave edilmiştir.

Kitap esasen dört temel bölüme ayrılmaktadır. Bu bölümlerde Sigortacılık Kanunu'nda ve Türk Ticaret Kanunu'nun Altıncı Kitabında benimsenen sistematik takip edilmektedir.

Kurumsal Sigorta Hukukuna ilişkin bölümde, Sigortacılık Kanunu'nda yer alan sigortacı, sigorta aracıları, sigortacılık faaliyetlerinin denetimi ve tahkim gibi konular genel hatlarıyla incelenmiştir. Sigorta Sözleşmesi başlıklı üçüncü bölümde sigorta sözleşmesine ilişkin temel hususlar, sigortacı ve sigorta ettirenin borç ve yükümlülükleri ele alınmıştır. Kitabın dördüncü bölümü olan Zarar Sigortaları başlıklı bölümde mal sigortaları ve sorumluluk sigortalarına ilişkin özel hükümlere değinilmiştir. Can Sigortaları başlıklı son bölümde ise hayat sigortaları, kaza, hastalık ve sağlık sigortalarına değinilmiştir.

Konu Başlıkları
Kurumsal Sigorta Hukuku
Tahkim
Sigorta Sözleşmesi
Sigortacının Borç ve Yükümlülükleri
Sigorta Ettirenin Borç ve Yükümlülükleri
Mal Sigortası
Sorumluluk Sigortası
Can Sigortaları
Yargıtay Kararları


İçindekiler
İçindekiler  7
Kısaltmalar  16
Birinci Bölüm
GİRİŞ
I. SİGORTA HUKUKU  17
II. SİGORTA HUKUKUNUN KAYNAKLARI  19
A. Kanunlar  19
B. Yönetmelikler  21
C. Genel Şartlar  22
İkinci Bölüm
KURUMSAL SİGORTA HUKUKU
I. GİRİŞ  25
II. SİGORTACILIK YAPAN KURUMLAR  26
A. Genel Olarak  26
B. Kuruluşu  27
C. Yapısı ve İşleyişi  29
D. Hakim Olan İlkeler  31
E. Sona Ermesi  32
F. İrtibat Büroları  32
III. SİGORTA ARACILARI  33
A. Acenteler  33
B. Brokerler  37
IV. SİGORTA EKSPERLERİ  39
V. SİGORTA SEKTÖRÜNDE DÜZENLEME VE DENETİM – SEDDK  41
A. Görev ve Yetkileri  42
B. Yapısı  43
VI. SİGORTACILIKTA TAHKİM  47
A. Genel Olarak Sigortacılıkta Tahkim Sistemi  47
B. Tahkim Komisyonunun Yapısı  48
C. Tahkim Sisteminin İşleyişi  50
VII. GÜVENCE HESABI  57
Üçüncü Bölüm
SİGORTA SÖZLEŞMESİ
I. GİRİŞ  59
II. SİGORTA SÖZLEŞMESİNİN TANIMI VE ŞEKLİ  60
III. SİGORTA SÖZLEŞMESİNİN KURULMASI VE UYGULANACAK HÜKÜMLER  63
IV. SİGORTA SÖZLEŞMESİNİN TEMSİLCİ ARACILIĞIYLA KURULMASI  65
V. SİGORTA SÖZLEŞMESİNİN SÜRESİ  67
VI. SİGORTA SÖZLEŞMESİNDE KİŞİLER VE BU KİŞİLERİN BİLGİSİ VE DAVRANIŞLARINA BAĞLANAN HUKUKİ SONUÇLAR  68
A. Sigortacı  68
B. Sigorta Ettiren  69
C. Sigortalı (Başkası Lehine Sigorta, TTK m. 1454)  69
D. Lehtar  72
E. Zarar Gören  73
F. Sigorta Ettiren Dışındakilerin Bilgisi ve Davranışlarına Bağlanan Hukuki Sonuçlar  74
VII. SİGORTA SÖZLEŞMESİNDE TARAFLARIN YÜKÜMLÜLÜKLERİ  76
A. Sigortacının Yükümlülükleri  76
1. Rizikoyu Taşıma Yükümlülüğü  76
2. Aydınlatma Yükümlülüğü  78
a. Aydınlatma Yükümlülüğün Kapsamı  81
b. Aydınlatma Yükümlülüğünün Şekli  81
c. Aydınlatma Yükümlülüğüne Aykırı Davranışın Sonuçları  83
3. Poliçe Verme Yükümlülüğü  88
a. Poliçe  88
b. Zeyilname  89
c. Genel Şartlar ve Özel Şartlar Arasındaki İlişki  89
d. Genel Şartlarda Yapılan Değişiklikler  90
e. Poliçenin Teslimi  92
4. Giderleri Ödeme Borcu  93
5. Tazminat Ödeme Borcu  94
a. Sigorta Bedeli, Sigorta Değeri ve Sigorta Zararı  94
b. Sigortacının Ödeme Borcunun Muaccel Hale Gelmesi  96
c. Sigortacının Avans Verme Yükümlülüğü  99
d. Kısmi Ödeme  101
e. Sigortacının Temerrüdü  103
f. Sigortacının Tazminat Ödeme Borcunun Kapsamı ve Tazminat Ödeme Borcundan Kurtulması  103
B. Sigorta Ettirenin Borç ve Yükümlülükleri  105
1. Prim Ödeme Borcu  107
a. Prim Alacaklısı  108
b. Prim Borçlusu  108
c. Primin Ödeme Şekli  109
d. Prim Borcunun Muaccel Olması  109
e. Prim Ödeme Yeri  112
f. Primin İndirilmesi  112
g. Prim Ödeme Borcunda Temerrüt  113
ga. Sigorta Sözleşmesinden Cayma  113
gb. İzleyen Primin Ödenmemesi Nedeniyle Fesih  114
gc. Haklı İki İhtar ile Fesih Hakkı  116
2. Sigorta Ettirenin Beyan Yükümlülüğü  117
a. Sözleşmenin Yapılması Sırasında Beyan Yükümlülüğü  117
aa. Sigortacının Yazılı Soru Vermesi  119
ab. Sözleşmenin Yapılması Sırasında Beyan Yükümlülüğünün İhlaline İlişkin Yaptırım  121
aba. Riziko Gerçekleşmeden Önce  121
abb. Riziko Gerçekleştikten Sonra  125
b. Sözleşmenin Süresi İçinde Beyan Yükümlülüğü  128
ba. Genel Olarak  128
bb. İhlalin Yaptırımı  129
bba. Riziko Gerçekleşmeden Önce  129
bbb. Riziko Gerçekleştikten Sonra  131
c. Riziko Gerçekleştiğinde Beyan Yükümlülüğü  135
ca. Genel Olarak  135
cb. Beyan Yükümlülüğün İhlali  136
3. Bilgi Verme ve Araştırma Yapılmasına İzin Verme Yükümlülüğü  137
a. Genel Olarak  137
b. İhlalin Yaptırımı  138
4. Zararı Önleme, Azaltma ve Sigortacının Rücu Haklarını Koruma Yükümlülüğü  138
a. Görevin İçeriği  139
b. Görevin Zamanı  140
c. Sigortacının Talimatı  142
d. İhlalin Yaptırımı  142
e. Sigorta Ettirenin Yapmış Olduğu Masraflar  143
f. Masraflar İçin Avans Verme  144
VIII. SÖZLEŞMEDE ÖNGÖRÜLEN YÜKÜMLÜLÜKLERİN İHLALİ  144
IX. SİGORTA SÖZLEŞMESİNİN SONA ERMESİ  146
A. Sigorta Sözleşmesinin Kendiliğinden Sona Ermesi  147
1. Süre  147
2. Rizikonun Gerçekleşmesi  147
3. Sigorta Konusunun Ortadan Kalkması  147
4. Sigortacının İflası  148
B. Sigorta Sözleşmesinin Tarafların İradesi ile Sona Ermesi  148
1. Sigorta Ettirene Tanınan Fesih Hakkı  148
a. Sigortacının Konkordato İlan Etmesi, İlgili Sigorta Dalına İlişkin Ruhsatının İptal Edilmesi veya Sözleşme Yapma Yetkisinin Kaldırılması ve Benzeri Haller  148
b. Sigorta Priminin Artırılmasında Fesih  149
c. Sigortacının Sözleşmeyi Kısmen Feshetmesi veya Kısmen Cayma  149
d. Sigortacının Aczi veya Takibin Semeresiz Kalması  150
2. Sigortacıya Tanınan Fesih Hakkı  150
a. Primin Ödenmemesi ve Sigorta Ettirenin Konkordato İlan Etmesi  150
b. Sözleşmeye Aykırılık Nedeniyle Fesih  151
X. SİGORTA SÖZLEŞMELERİNDE ZAMANAŞIMI  151
XI. KORUYUCU HÜKÜMLER  155
XII. SİGORTA HUKUKUNDAN DOĞAN UYUŞMAZLIKLARDA GÖREVLİ MAHKEME  157
Dördüncü Bölüm
ZARAR SİGORTALARI
I. GİRİŞ  161
II. MAL SİGORTALARI  162
A. Menfaat Kavramı  162
B. Mal Sigortasında Kavramlar ve İlkeler  164
1. Sigortacı Zararı Öder  164
2. Sigorta Değeri  165
3. Sigorta Bedeli  166
4. Eksik Sigorta  168
5. Aşkın Sigorta  172
a. Genel Olarak  172
b. Aşkın Sigortanın Hüküm ve Sonuçları  173
c. Mali Çıkar Sağlamak Amacıyla Sigorta Yapılması  174
6. Takseli Sigorta  174
7. Birden Çok Sigorta  176
a. Tanımı  177
b. Bildirme Görevi  177
c. Türleri  178
ca. Müşterek Sigorta  178
caa. Genel Olarak  178
cab. Müşterek Sigortada Müteselsil Sorumluluk  181
cb. Çifte Sigorta  183
cba. Genel Olarak  183
cbb. Çifte Sigortanın Sonuçları  184
cc. Kısmi Sigorta  185
C. Menfaat Üzerine Sınırlamalar  187
1. Sigorta Konusu Eşya Üzerindeki Sınırlı Ayni Haklar  188
a. Genel Olarak  188
b. Sınırlı Ayni Hak Sahibine Yapılması Gereken Bildirimler  191
2. Sigorta Konusu Eşyanın Üzerindeki Haciz  193
D. Halefiyet  194
1. Genel Olarak  194
2. Halefiyetin Şartları  195
a. Üçüncü Kişiden Alacak  196
b. Geçerli Bir Sigorta Sözleşmesi  198
c. Sigortacının Ödemesi  200
3. Halefiyet Yoluyla Geçen Hakların İhlali  200
4. Sigortacının Zararı Kısmen Tazmin Etmesi  203
5. Sigortacının Halefiyete Dayanarak Açacağı Rücu Davası  204
a. Zamanaşımı  204
b. Faiz  205
6. Görevli ve Yetkili Mahkeme  207
III. SORUMLULUK SİGORTALARI  209
A. Genel Olarak  209
B. Sözleşme Konusu ve Kapsamı  210
C. Sorumluluk Sigortasında Hukuki Koruma ve Sigortalıya Yardım  212
D. Sorumluluk Sigortasında Bildirim  217
E. Doğrudan Dava Hakkı  219
1. Genel Olarak  219
2. Zarar Görene Karşı Sigortacının Sorumluluğunun Sınırları  221
F. Sigortacının Zarar Görenden Bilgi İsteme Hakkı  225
G. Sorumluluk Sigortasında Takas Yasağı  226
H. Sorumluluk Sigortalarında Halefiyet  227
I. Sorumluluk Sigortasında Zamanaşımı  228
İ. Zorunlu Sorumluluk Sigortaları  230
1. Genel Olarak  230
2. Zorunlu Sorumluluk Sigortasında Zarar Görenin Durumu  233
3. Sigortacının Sigorta Ettirene Rücu Etmesi  236
4. Zararın Sosyal Güvenlik Kurumu Tarafından Karşılanması  237
5. Görevli Mahkeme  237
IV. MAL SİGORTALARI VE SORUMLULUK SİGORTALARINA UYGULANACAK OLAN ORTAK HÜKÜMLER  239
A. Geçmişe Etkili Sigorta  240
B. Zarar Gören Mal ve Zararın Gerçekleştiği Yerde Değişiklik Yapmama Görevi  242
V. KORUYUCU HÜKÜMLER  243
Beşinci Bölüm
CAN SİGORTALARI
I. GİRİŞ  245
II. HAYAT SİGORTALARI  245
A. Hayat Sigortasında Sigorta Değeri  246
B. Hayat Sigortasında Hayatı Sigorta Edilecek Kişi  247
C. Hayat Sigortasında Lehtar  248
1. Lehtarın Atanması  249
2. Lehtar Atanmasında Menfaat Şartı  249
3. Birden Fazla Kişinin Lehtar Atanması  250
4. Lehtarın Değiştirilmesi  250
5. Sigortacıdan İstem Hakkı  251
D. Beyan Yükümlülüğü  252
1. Yanlış Yaş Beyanı  254
2. Sözleşmenin Yapılması Sırasında Beyan Yükümlülüğünün İhlali  255
3. Sözleşmenin Devamı Sırasında Beyan Yükümlülüğünün İhlali  255
E. Sigorta Sözleşmesinden Cayma ve Sigortadan Ayrılma  256
F. Sigortacının Bedel Ödeme Borcundan Kurtulması  256
III. KAZA SİGORTALARI  258
A. Teminatlar  258
B. Uygulanacak Hükümler  261
IV. HASTALIK VE SAĞLIK SİGORTASI  261
A. Teminat  262
B. Hastalık Sigortasında Lehtar  263
C. Bekleme Süresi  263
D. Uygulanacak Hükümler  264
V. KORUYUCU HÜKÜMLER  264
Kaynakça  267
Kavramlar Dizini  269

Yorum Yap

Lütfen yorum yazmak için oturum açın ya da kayıt olun.
İlgili Yayınlar