İş Davaları

Yayınevi: Yetkin Yayınları
Yazar: Cevdet İlhan GÜNAY
ISBN: 978-605-05-0442-2
Stok Durumu: Stokta var
265,50 TL 295,00 TL

Adet

 
   0 yorum  |  Yorum Yap
Kitap Künyesi
Yazar Cevdet İlhan GÜNAY
Baskı Niteliği Gözden Geçirilmiş
Baskı Tarihi 2019/07
Baskı Sayısı 6
Cilt Sert Kapak (İplik Dikiş)

İS256
İş Davaları (Açıklama - Dava Dilekçesi - İlgili Mevzuat - Yargı Kararları)
Prof. Dr. Cevdet İlhan GÜNAY
2019/07 6. Baskı, 1836 Sayfa, Ciltli
ISBN 978-605-05-0442-2

İÇİNDEKİLER

Önsöz7

İçindekiler9

Kısaltmalar33

Kaynakça37

BİRİNCİ KİTAP
İŞ YARGISI

BİRİNCİ BÖLÜM
İŞ MAHKEMELERİNİN GÖREV VE YETKİSİ

I -GENEL OLARAK57

II-İŞ MAHKEMELERİNİN GÖREVİ60

1- Genel Olarak60

2-İş Davalarında Asliye Hukuk Mahkemeleri63

III- İŞ DAVASININ TARAFLARI64

1- Genel Olarak64

2- İşçi65

3- İşveren72

4- İşveren Vekili76

5- Alt İşveren77

IV- İŞ MAHKEMESİNİN GÖREVİ79

1- Genel Olarak79

2- İş Sözleşmesinden Doğan Uyuşmazlıklar80

3- Yasalardan Doğan Uyuşmazlıklar82

a) İş Kanunlarından Kaynaklanan Uyuşmazlıklar82

b) Öteki Yasalardan Doğan Uyuşmazlıklar92

c) Ayrık Durumlarda İş Mahkemesinin Görevi95

V- İŞ MAHKEMESİNİN YETKİSİ98

1- Genel Olarak98

2- Davalı İkametgâhı ve İşyeri98

a) Genel Olarak98

b) İkametgâh101

c) İşyeri102

aa) Genel Olarak102

bb) İşyeri ve İşyerine Bağlı Yerler102

cc) Eklentiler106

3- Yetki Sözleşmelerinin Geçersizliği107

4- Yetki İtirazının Zamanı110

İKİNCİ BÖLÜM
İŞ YARGISINDA ARABULUCUYA BAŞVURU ZORUNLULUĞU

I- GENEL OLARAK112

II- ZORUNLU ARABULUCULUK116

1- Genel Olarak116

2- Arabuluculukta Yetki124

3-Arabuluculuk Yöntemi129

III-ARABULUCULUĞUN SONA ERMESİ134

1- Genel Olarak134

2-Arabuluculuk Ücreti ve Arabulucuya Başvurunun Sonuçları136

a) Arabuluculuk Ücreti136

b) Arabulucuya Başvurunun Sonuçları137

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
İŞ MAHKEMESİNDE YARGILAMA USULÜ

I- GENEL OLARAK164

II- İŞ YARGILAMA USULÜ166

1- Dava Açılması166

2- Davaya Cevap178

3- İş Yargılama Usulünde Karşılık Dava188

4- İş Yargılamasında Usul189

III- İŞ YARGISINDA KANUN YOLLARI190

1- Genel Olarak190

2- İstinaf197

a) Genel Olarak197

b)İstinaf Edilebilme Sınırı198

c)İstinaf Usulü199

3- Temyiz203

a) Temyiz Edilebilen Kararlar203

b)Temyiz Edilemeyen Kararlar203

4- Diğer Kanun Yolları205

a) Maddi Hata - Tavzih205

b) Yargılamanın Yenilenmesi205

İş Mahkemeleri Kanunu207

İKİNCİ KİTAP
BİREYSEL İŞ HUKUKUNDAN DOĞAN İŞ DAVALARI

BİRİNCİ KISIM
TAZMİNAT DAVALARI

BİRİNCİ BÖLÜM
İHBAR TAZMİNATI DAVALARI

I- AÇIKLAMA219

1- Genel Olarak219

2- Fesih Bildiriminin Hüküm Doğurması221

3- İşverenin İhbarsız Fesih Halleri222

a) Genel Olarak222

b) Ahlâk ve İyiniyet Kurallarına Uymayan Haller ve
Benzerleri223

aa) Genel Olarak223

bb) İşçinin İşvereni Yanıltması223

cc) Şeref ve Namusa Dokunacak Söz Davranışlar223

dd)İşçinin İşveren veya Ailesine veya Başka İşçisine Sataşması, Cinsel Tacizi ve Sarhoşluğu224

ee) İşçinin Doğruluk ve Bağlılığa Uymayan Davranışları225

ff) İşçinin İşyerinde İşlediği Suçtan Hüküm Giymiş Olması227

gg) Devamsızlık228

hh) Hatırlatıldığı Halde İşçinin Görevini Yapmaması231

ii) İşin Güvenliğini Tehlikeye Düşürmek ve Zarar Vermek232

c) İşverene Önelsiz Fesih Hakkı Veren Diğer Haller233

4- Akdi Fesih Hakkının Kullanılma Süresi234

5- İhbar Önellerine Uymamanın Sonuçları235

a) İşçi Yönünden235

b) İşverenin Önellere Uymamasının Sonuçları237

aa) İhbar Tazminatı237

bb) İhbar Tazminatında Sorumluluk240

cc) İhbar Tazminatının Hesabı ve Tahsili240

II- MEVZUAT242

III-DAVA DİLEKÇESİ245

IV-KARARLAR246

İKİNCİ BÖLÜM
 KÖTÜNİYET TAZMİNATI DAVALARI

I- AÇIKLAMA331

1- Kötüniyet Tazminatı331

2- Kötüniyet Tazminatının Hesabı334

II- MEVZUAT335

III- DAVA DİLEKÇESİ335

IV- KARARLAR336

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
EŞİT DAVRANMAMA TAZMİNATI DAVALARI

I - AÇIKLAMA341

II - MEVZUAT343

III- DAVA DİLEKÇESİ344

IV- KARARLAR345

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
İŞÇİ AYARTMADAN DOLAYI
YENİ İŞVERENE KARŞI AÇILAN DAVALAR

I -AÇIKLAMA362

II -MEVZUAT362

III -DAVA DİLEKÇESİ363

IV-KARARLAR364

BEŞİNCİ BÖLÜM
KIDEM TAZMİNATI DAVALARI

I - AÇIKLAMA366

1- Genel Olarak366

2- Kıdem Tazminatına Hak Kazanma Şartları366

a) Genel Olarak366

b) Bir Tam Yıl Çalışma Şartı367

c) Hizmet Sözleşmesinin İş Kanununa Tabi Olması368

d) Erkek İşçinin Askere Gitmesi369

e) İşçinin Yaşlılık Malulük Aylığı veya Toptan Ödeme Almak Amacıyla Hizmet Akdini Feshi369

f) Bayan İşçinin Evlenmesi370

g) İşçinin Ölümü370

h)Hizmet Akdinin İşçi Tarafından Haklı veya Zorlayıcı
Nedenle Feshedilmiş Olması371

i)Çalışma Koşullarının İşçi Aleyhine Değiştirilmesinin
İşçi Tarafından Kabul Edilmemesi377

j)Hizmet Akdinin İşverence Haklı Nedenle Fesih Dışında
Bir Sebeple Feshedilmiş Olması381

3- İşyerinin Devrinde Kıdem Tazminatından Sorumluluk385

4- Kamu Kuruluşlarındaki Hizmet
Birleştirmesi387

5 - Kıdem Tazminatının Hesabı389

6- Kıdem Tazminatı Tavanı Sorunu391

7- Kıdem Tazminatı Faizi392

8- Kıdem Tazminatında Zamanaşımı393

II- DAVA DİLEKÇESİ394

III - MEVZUAT395

1475 Sayılı İş Kanununun 14.Maddesi395

4857 sayılı İş Kanunu398

IV -KARARLAR401

ALTINCI BÖLÜM
REKABET YASAĞI DAVALARI

I - AÇIKLAMA514

II - DAVA DİLEKÇESİ515

III -MEVZUAT516

6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu516

818 sayılı Borçlar Kanunu Rekabet Memnuiyeti517

IV- KARARLAR518

YEDİNCİ BÖLÜM
SÜRESİNDE YAPILAN FESİH SONUCU
DİĞER TAZMİNAT DAVALARI

I - AÇIKLAMA527

II - DAVA DİLEKÇESİ527

III -MEVZUAT528

IV-KARARLAR528

SEKİZİNCİ BÖLÜM
CEZA KOŞULU DAVALARI

I - AÇIKLAMA532

II - DAVA DİLEKÇESİ533

III - MEVZUAT534

4857 sayılı İş Kanunu534

6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu535

818 sayılı Borçlar Kanunu535

IV -KARARLAR536

DOKUZUNCU BÖLÜM
İŞ GÜVENLİĞİNE İLİŞKİN İŞ KAZASI VE
MESLEK HASTALIĞI DAVALARI

I- AÇIKLAMA547

1- İŞVERENİN SORUMLULUĞU549

2- İŞ KAZASI-MESLEK HASTALIĞI555

a) İş Kazası555

aa) İş Kazasının Unsurları555

bb) İlliyet Bağı557

b) Meslek Hastalığı559

aa) Meslek Hastalığının Unsurları559

bb) İlliyet Bağı560

3- Kusurun Belirlenmesi560

4- İş Kazası-Meslek Hastalığından Doğan Tazminat561

a) Maddi Tazminat İsteyebilecekler561

b) Maddi Tazminat İstenebilecekler561

c) Tazminat Hesabı562

d) Manevi Tazminat563

e) Maddi-Manevi Tazminata İlişkin İbranamelerin Değerlendirilmesi564

f) Manevi Tazminat Faizi564

II - DAVA DİLEKÇESİ566

III -MEVZUAT568

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu568

6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu570

IV- KARARLAR574

İKİNCİ KISIM
ALACAK DAVALARI

BİRİNCİ BÖLÜM
ÜCRET ALACAĞI DAVALARI

I - AÇIKLAMA675

1-Genel Olarak675

2-Ücretin Ödenmemesi680

3-Ücretin Miktarı ve Ödendiğinin İspatı683

4-Asgari Ücret688

5-İbranameler690

II-DAVA DİLEKÇESİ691

III-MEVZUAT692

IV-KARARLAR695

İKİNCİ BÖLÜM
FAZLA ÇALIŞMA ÜCRETİ DAVALARI

I - AÇIKLAMA794

1- Fazla Saatlerle Çalışma794

2- Günlük Çalışma Süresinin Aşılması794

3- Haftalık Çalışma Süresinin Aşılması796

4- Fazla Çalışma Türleri797

a) Olağan Fazla Çalışma797

b) Zorunlu Nedenlerle Fazla Çalışma797

c) Olağanüstü Hallerde Fazla Çalışma799

5- Fazla Süreli Çalışma800

6- Fazla Çalışma ve Fazla Süreli Çalışmada Onay Alınması801

7- Fazla Çalışmanın Sınırı ve Yasakları803

8- İş Sürelerinin Denkleştirilmesinde Fazla Çalışma805

a) Genel Olarak805

b) Çalışma Süresi808

c) Çalışma Süresinin Denkleştirilmesi808

9- Ortalama Haftalık Çalışma Süresinin Aşılması812

10- Fazla Saatlerle Çalışmanın Boş Zaman ile Karşılanması814

11-Boş Zaman Kullanılmadan İş Sözleşmesinin Feshi816

12-Fazla Çalışma Süresi817

13-Fazla Çalışma Ücreti818

a) Genel Olarak818

b) Fazla Çalışma Ücretine Hak Kazanılması819

c) Fazla Mesai Ücretinin Hesabı820

14-Fazla Çalışma Ücretinin Ödenmesi825

15-Fazla Çalışma Ücreti Ödenmesinde Temerrüt829

16-Fazla Çalışma Ücretinden Taktiri İndirim830

II- DAVA DİLEKÇESİ831

III-MEVZUAT831

IV-KARARLAR835

 ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
ULUSAL BAYRAM VE GENEL TATİL ÜCRETİ DAVALARI

I- AÇIKLAMA884

II- DAVA DİLEKÇESİ885

III-MEVZUAT886

IV-KARARLAR886

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
HAFTA TATİLİ ÜCRETİ DAVALARI

I- AÇIKLAMA903

1- Genel Olarak903

2- Hafta Tatiline Hak Kazanma905

3- Hafta Tatili Ücreti905

II- DAVA DİLEKÇESİ906

III-MEVZUAT907

IV-KARARLAR909

BEŞİNCİ BÖLÜM
YILLIK ÜCRETLİ İZİN DAVALARI

I- AÇIKLAMA949

1- Genel Olarak949

2- Yıllık Ücretli İzne Hak Kazanma949

3- Yıllık İzin Kullanma Zamanını Belirleme952

4- Yıllık İznin Uygulanması952

a) İzin süresi952

b) İzin hakkından vazgeçilememesi952

c) İzin sürelerinin bölünmesi953

d) İzinde çalışma yasağı953

5- İzin Ücreti953

a) Çalışırken İzin Ücreti953

b) Hizmet Akdinin Sona Ermesinde İzin Ücreti955

c) İzin Ücretinin Ödendiğinin İspatı ve Faizi956

d) İbranameler957

e) Zamanaşımı957

II- DAVA DİLEKÇESİ958

III-MEVZUAT958

IV-KARARLAR965

ALTINCI BÖLÜM
EĞİTİM GİDERİ DAVALARI

I- AÇIKLAMA1008

II- DAVA DİLEKÇESİ1008

III-MEVZUAT1009

6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu1009

818 sayılı Borçlar Kanunu1010

4857 sayılı İş Kanunu1011

IV- KARARLAR1011

YEDİNCİ BÖLÜM
YENİ İŞ ARAMA İZNİ DAVALARI

I- AÇIKLAMA1018

1- Genel Olarak1018

2- Yeni İş Arama İzni1018

3- İş Arama İzninin Süresi1019

II- DAVA DİLEKÇESİ1020

III-MEVZUAT1021

IV- KARARLAR1022

ÜÇÜNCÜ KISIM
TESPİT DAVALARI

BİRİNCİ BÖLÜM
İŞE İADE DAVALARI

I - AÇIKLAMA1023

1 - İş Güvencesinden Yararlanma Koşulları1023

a) İşyerine İlişkin Koşullar1023

b) İşçiye İlişkin Koşullar1025

aa- Belirsiz Süreli İş Sözleşmesi İle Çalıştırılma Koşulu1025

bb- İşçinin En Az Altı Aylık Kıdeminin Olması Koşulu1026

cc- İşveren Vekili Olmama Koşulu1027

c) Belirsiz Süreli İş Sözleşmesinin İşveren Tarafından Feshi1027

2 - Geçersiz-Geçerli Fesih Nedenleri1029

a) Geçersiz Fesih Nedenleri1029

b) Geçerli Fesih Nedenleri1029

aa) Genel Olarak1029

bb) İşçinin Yetersizliğinden Kaynaklanan Sebepler1030

cc) İşçinin Davranışlarından Doğan Sebepler1031

dd) İşletmenin, İşyerinin veya İşin Gereklerinden Kaynaklanan Sebepler1033

3- Feshin Yazılı Olması ve İşçinin Savunmasının Alınması1039

4- İşe İade Yöntemi1041

a) İşçinin İşten Çıkarılma Kararına Karşı Mahkemeye
Başvurusu1041

aa) İşe İade Davasının Davacısı1041

bb) Aleyhine Dava Açılacak Olanlar1042

b) Başvuru Süresi1046

c) İşe İade Dava Dilekçesinin İçeriği1048

aa) Dava Dilekçesinde Bulunması Gerekenler1048

bb) Talebe Bağlılık İlkesi Yönünden Dava Dilekçesi1049

d) Dava Harç Miktar ve Oranları1050

e) İşe İade Davasının İncelenmesi1051

aa) Genel Olarak1051

bb) Delillerin Değerlendirilmesi ve İspat Yükü1052

cc) Davayı Etkileyecek Uyuşmazlık Konusunun Gösterilmesi1052

dd) İspat Külfeti1052

ee) Delillerin Değerlendirilmesi1053

f) Mahkemenin Verebileceği Kararlar1055

aa) Genel Olarak1055

bb) Davanın Reddi Kararı1056

cc) Davanın Kabulü Kararı1057

dd) Davanın Konusuz Kalması1059

g) İşe İade Kararının Temyiz İncelenmesi1062

5- İŞE İADE DAVASININ SONUÇLARI1063

a) Genel Olarak1063

b) İşçinin İşverene Başvurması1063

c) İşverenin İşçiyi İşe Başlatması1064

d) İşverenin İşe Başlatmaması1065

aa) Genel Olarak1065

bb) İşe Başlatılmama Halinde Ödenmesi Gereken Tazminat1067

cc) İşçinin Çalıştırılmadığı Süre Ücreti ve Diğer Haklar1070

dd) İşe Başlatma Halinde İhbar ve Kıdem Tazminatının
Mahsubu ve İadesi1071

ee)İşe Başlatmamanın İhbar ve Kıdem Tazminatı ile 
Yıllık Ücretli İzin Alacağına Etkisi1072

ff) Faiz ve Zamanaşımı1074

6- İşe İade Kararının İcrası1075

a) İşe İade Kararı Bakımından1075

b) İşe Başlatmama Tazminatı Bakımından1076

c)İşçinin Çalıştırılmadığı En Çok Dört Aylık Ücret ve
Diğer Haklar Yönünden1077

II- DAVA DİLEKÇESİ1078

III- MEVZUAT1079

7036 sayılı Kanun ile yapılan değişiklikten önceki madde metni1082

7036 sayılı Kanun ile yapılan değişiklikten önceki
4857 sayılı Kanunun ilgili maddesi1084

IV- KARARLAR1085

ÜÇÜNCÜ KİTAP
TOPLU İŞ HUKUKU İLE İLGİLİ DAVALAR

BİRİNCİ KISIM
TAZMİNAT DAVALARI

BİRİNCİ BÖLÜM
PROFESYONEL SENDİKA YÖNETİCİSİNİN
İŞE BAŞLATILMAMASI NEDENİYLE
TAZMİNAT DAVASI

I - AÇIKLAMA1351

1-Profesyonel Sendika Yöneticiliği Kavramı ve 
Güvenceden Yararlanma Koşulları1351

a) Sendika Yöneticiliği Kavramı1351

b) Yöneticilik Teminatından Yararlanma Koşulları1352

c) Askı Sonunda İşe Almamanın Hukuki Sonuçları1353

d) Tazminatın Hesabı1354

II- DAVA DİLEKÇESİ1354

III-MEVZUAT1355

6356 sayılı Sendikalar ve  Toplu İş Sözleşmesi Kanunu1355

2821 sayılı Sendikalar Kanunu1356

IV- KARARLAR1356

İKİNCİ BÖLÜM
SENDİKAL TAZMİNAT DAVALARI

I - AÇIKLAMA1360

1- Sendikal Hak ve Özgürlükler1360

2- Bireysel Sendika Özgürlüğü ve Sonuçları1361

a) Genel Olarak1361

b) Sendika Üyeliği ve Faaliyete Katılmanın Güvencesi1362

aa) Hizmet Sözleşmesinin Devamı Sırasında Sendika
Özgürlüğünün Korunması1362

bb) Hizmet Sözleşmesi’nin Sona Erdirilmesinde Sendika Özgürlüğünün Korunması1363

3-Bireysel Sendika Özgürlüğüne Aykırılığın Önlenmesi ve Yaptırımı1364

a) Sözleşmesinin Devamı Süresinde Aykırılığın Önlenmesi ve Yaptırımı1364

aa) Sendika Özgürlüğüne Aykırılığın Önlenmesi1364

bb) Sendika Özgürlüğüne Aykırılığın Yaptırımı1364

b) Hizmet Sözleşmesinin Feshinde Sendika Özgürlüğüne
Aykırılığın Yaptırımı1365

aa) Sendikal Tazminatın İspatı1365

bb) Sendikal Tazminatın Niteliği1367

cc) Sendikal Tazminatta Zamanaşımı1369

II- DAVA DİLEKÇESİ1369

III- MEVZUAT1370

6356 sayılı SENDİKALAR VE TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ
KANUNU1370

2821 sayılı SENDİKALAR KANUNU1371

IV- KARARLAR1372

İKİNCİ KISIM
ALACAK DAVALARI

BİRİNCİ BÖLÜM
SENDİKA ÜYELİK AİDATI DAVALARI

I- AÇIKLAMA1399

II- DAVA DİLEKÇESİ1399

III- MEVZUAT1400

6356 sayılı SENDİKALAR VE TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ
KANUNU1400

2821 sayılı SENDİKALAR KANUNU1400

IV- KARARLAR1401

İKİNCİ BÖLÜM
SENDİKA YÖNETİCİLERİNİN
ALACAK DAVALARI

I- AÇIKLAMA1403

1- GENEL OLARAK1403

2- ÜCRET ALABİLECEKLERİN KAPSAMI1404

3- SENDİKA YÖNETİCİLERİNİN HİZMET ÖDENEĞİ1404

II- DAVA DİLEKÇESİ1405

III- MEVZUAT1406

6356 sayılı SENDİKALAR ve TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ
KANUNU1406

2822 sayılı SENDİKALAR KANUNU1407

4857 SAYILI KANUN1407

IV- KARARLAR1408

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ EDA DAVALARI

I- AÇIKLAMA1409

1- GENEL OLARAK1409

2- EDA DAVASININ YANLARI1411

a) İşçi Yanı1411

b) İşveren Yanı1411

3- EDA DAVASININ SONUÇLARI1412

II- DAVA DİLEKÇESİ1414

III- MEVZUAT1415

6356 sayılı KANUN1415

2822 sayılı KANUN1415

IV- KARARLAR1415

ÜÇÜNCÜ KISIM
TESPİT DAVALARI

BİRİNCİ BÖLÜM
İŞKOLU İSTATİSTİĞİNE İTİRAZ DAVALARI

I- AÇIKLAMA1453

II- DAVA DİLEKÇESİ1454

III- MEVZUAT1455

6356 sayılı KANUN1455

7036 sayılı Kanun ile  yapılan değişiklikten önceki Yasa metni1457

2822 sayılı KANUN1458

IV- KARARLAR1459

İKİNCİ BÖLÜM
İŞKOLU TESPİTİNE İTİRAZ DAVALARI

I- AÇIKLAMA1463

1- GENEL OLARAK1463

2- İŞKOLU TESBİTİNE KARŞI DAVA AÇILMASI1464

a) Genel Olarak1464

b) İşkolu Tesbitine İtiraz Davasının Tarafları1464

c) İşkolu Tesbiti İtirazında Yetkili Mahkeme1465

d) İşkolu İtirazının Sonuçlandırması Süresi1465

e) İtirazın İncelenme Yöntemi1465

II- DAVA DİLEKÇESİ1467

III- MEVZUAT1468

6356 sayılı Kanun’un 7036 sayılı Kanun ile değişik şekli1468

6356 sayılı Kanun’un  7036 sayılı Kanun ile
değişiklikten önceki şekli1469

2821 sayılı KANUN1469

IV- KARARLAR1469

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
SENDİKA DELEGELİĞİ SEÇİMİNE
İTİRAZ DAVALARI

I- AÇIKLAMA1489

1- Sendika Genel Kurulunun Oluşumunda Delege Esası1489

2- Seçimlerde Uyulacak HUSUSLAR1490

3- Delege Seçiminin İptali1495

II- DAVA DİLEKÇESİ1496

III- MEVZUAT1496

6356 sayılı KANUN1496

2821 SAYILI KANUN1497

IV- KARARLAR1497

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
SENDİKA GENEL KURULUİPTALİ DAVALARI

I- AÇIKLAMA1499

1- GENEL OLARAK1499

2- SENDİKA GENEL KURULUNUN OLUŞUMU1499

a) Genel Olarak1499

b) Genel Kurulun Toplanması1500

II- DAVA DİLEKÇESİ1502

III- MEVZUAT1503

6356 sayılı KANUN1503

6356 SAYILI KANUNUN 7036 SAYILI KANUN İLE
YAPILAN DEĞİŞİKLİKTEN SONRAKİ METİN1506

6356 SAYILI KANUN İLK METİN1507

2821 sayılı KANUN1508

IV- KARARLAR1512

BEŞİNCİ BÖLÜM
YÖNETİM KURULU KARARININ İPTALİ

I- AÇIKLAMA1521

YÖNETİM KURULU1521

II- DAVA DİLEKÇESİ1521

6356 SAYILI KANUN1522

III- MEVZUAT1523

IV- KARARLAR1524

ALTINCI BÖLÜM
DİSİPLİN KURULU KARARININ
İPTALİ DAVALARI

I- AÇIKLAMA1527

II- DAVA DİLEKÇESİ1529

III- MEVZUAT1530

6356 SAYILI KANUN1530

2821 SAYILI KANUN1531

IV- KARAR1531

YEDİNCİ BÖLÜM
İŞÇİ SENDİKASININ FAALİYETİNİN DURDURULMASI VE KAPATILMASI DAVALARI

I- SENDİKALARIN DENETLEMESİ1533

II-YARDIM ALMAK VE MAHKUMİYET NEDENİ İLE
FAALİYETİN DURDURULMASI1534

1-YARDIM ALINMASI SEBEBİ İLE FAALİYETİN
DURDURULMASI1534

2-TÜZÜK VE BELGELERDEKİ EKSİKLİKLERDEN DOLAYI FAALİYETİN DURDURULMASI1535

3- KONFEDERASYON VE SENDİKALARIN
KAPATILMASI 1535

III- DAVA DİLEKÇESİ1536

IV- MEVZUAT1537

6356 SAYILI KANUN1537

2821 SAYILI KANUN1539

V- KARARLAR1540

SEKİZİNCİ BÖLÜM
TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ YAPMA YETKİSİNE İLİŞKİN
İTİRAZ DAVALARI

I- GENEL OLARAK1544

II-TÜRK HUKUKUNDA TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ YETKİSİNE
 İTİRAZ1545

1- BAKANLIĞIN OLUMLU TESPİTİNE İTİRAZ1545

a) İtirazın Yeri, Süresi ve Yöntemi1545

aa) Yetkili İş Mahkemesi1545

bb) İtirazın Süresi1547

cc) İtirazın Yöntemi1549

b) İtirazın İncelenmesi1551

aa) İtirazın Hukuki Niteliği1551

bb) İtirazın Maddi Hata ve Sürelere İlişkin Olması1552

cc) İtirazın İşkolu ile İlgili Olması1554

dd) İtirazın İşletmeye İlişkin Olması1555

ee) İtirazın Çoğunluğa İlişkin Bulunması1556

c) Mahkeme Kararının Hukuki Sonuçları1559

aa) Mahkemeye İtirazın Yetki İşlemlerini Durdurması1559

bb) Mahkeme Kararının Niteliği1560

cc) Yetki Belirlemesine Karşı İtirazların Ayrı Bir Tespit Davasına Konu Olamaması1561

2- BAKANLIĞIN OLUMSUZ TESPİTİNE KARŞI İTİRAZ1561

a) Genel Olarak1561

b) Yetki İstemi Reddedilen Tarafın İtirazının İncelenmesi

c) İtirazın Yöntemi1563

aa) Yetkili Mahkeme1563

bb) İtirazın Süresi1564

d) İtiraz Davasının Tarafları ve Sonuçları1564

e) Mahkeme Kararının Yetki Tespitinde Değerlendirilmesi1565

III- DAVA DİLEKÇESİ1566

IV- MEVZUAT1567

6356 SAYILI KANUNUN 7036 SAYILI KANUN İLE
DEĞİŞİK ŞEKLİ1567

6356 SAYILI KANUNUN İLK ŞEKLİ1568

2822 SAYILI KANUN1569

V- KARARLAR1570

DOKUZUNCU BÖLÜM
TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİNİN
YORUMU DAVALARI

I- YORUM DAVASI1595

1) Genel Olarak1595

2) Yorum Davasının Açılma Süresi1595

3) Toplu İş Sözleşmesinin Yorumu1597

a) Toplu İş Sözleşmesinin Bölümlerine Göre Yorumu1597

b) Toplu İş Sözleşmesinin Borç Doğurucu Bölümünün
Yorumu1598

c) Toplu İş Sözleşmesinin Düzenleyici Bölümünün Yorumu1599

4) YORUM DAVASININ AÇILMASI1605

5) YORUM DAVASININ tarafLARI1607

a) İşçi Yanı: İşçi Sendikası1607

b) İşveren Yanı: İşveren-İşveren Sendikası1609

6) YORUM DAVASINDA GÖREVLİ VE YETKİLİ
MAHKEME1609

a) Görevli Mahkeme1609

b) Yetkili Mahkeme1611

7)YORUM KARARI VE KESİNLEŞMESİ1611

a) Yorum Kararının Verilmesi1611

b) Yorum Kararının Niteliği1612

c) Yorum Kararının Kesinleşmesi1612

II- DAVA DİLEKÇESİ1613

III- MEVZUAT1614

6356 sayılı KANUN’UN  7036 SAYILI KANUN İLE DEĞİŞİK METNİ1614

6356 sayılı KANUN’UN İLK METNİ1614

2822 sayılı KANUN1615

IV- KARARLAR1615

DÖRDÜNCÜ KİTAP
SOSYAL GÜVENLİK HUKUKUNDAN DOĞAN DAVALAR

BİRİNCİ KISIM
TAZMİNAT DAVALARI

BİRİNCİ BÖLÜM
RÜCU DAVALARI

I- AÇIKLAMA1619

1- Rücu Davasının Hukuki Dayanağı1619

2- Rücu Davasının Tarafları1624

3- Sorumluluk Şartları1626

4- İşverenin Sorumluluktan Kurtulması1630

II- DAVA DİLEKÇESİ1640

III- MEVZUAT1641

5510 sayılı Kanun1641

IV- KARARLAR1645

İKİNCİ KISIM
TESPİT DAVALARI

BİRİNCİ BÖLÜM
HİZMET TESPİTİ DAVALARI

I- AÇIKLAMA1703

1- Hizmet Tespiti Davalarının Özelliği1703

2- Hizmet Tesbiti Davalarının Açılması1707

3- Hizmet Tesbiti Davalarında Hak Düşürücü
Süre1708

4- Hizmet Tesbiti Davalarının Görülmesi1711

II- DAVA DİLEKÇESİ1719

III- MEVZUAT1720

5510 Sayılı Kanun1720

506 Sayılı Kanun1725

IV-KARARLAR1727

İKİNCİ BÖLÜM
İŞSİZLİK SİGORTASI DAVALARI

I- AÇIKLAMA1809

1- Genel Olarak1809

2- İşsizlik Sigortasının Kapsamı1809

3-İşsizlik Ödeneğinin; Miktarı, Ödeme Süreleri ve Zamanı ile
Sağlık Primleri ve Geçici İşgöremezlik Durumu1810

4- İşsizlik Ödeneğine Hak Kazanma Koşulları1811

5- İşsizlik Ödeneği Ödenmesinde Hak Düşürücü Sebepler1812

II- DAVA DİLEKÇESİ1813

III- MEVZUAT1814

4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu1814

IV- KARARLAR1821


Yapay zekâ ve robotların istihdamının konuşulduğu XXI. Yüzyılda, insan emeğinin yine de değerini koruduğu görülmektedir. Emeği ile geçinen işçiler ile sermayelerini riskli bir alan olan endüstriyel ilişkiler ve hizmet sektöründe ortaya koyan işverenler arasındaki ilişiler iş davalarının konusunu oluşturmaktadır.

1950 yılında yürürlüğe giren 5521 sayılı İş Mahkemeleri Kanunu, 1961 Anayasası ile kurulan Anayasa Mahkemesi tarafından hâkim olmayan üyeliklerle ilgili anılan Yasanın ilgili maddelerinin iptali ve gelişmelere göre kurulan istinaf aşaması ile ilgili hükümler ile yamalı bir bohçaya çevrilmişti. Öte yandan hukuk uyuşmazlıklarında alternatif (barışçı-dostane)çözüm yollarından olan arabuluculuk aşamasının zorunlu tutulması fikri, yasa koyucuyu artan dava sayısını azaltarak yargılamayı hızlandırma düşüncesine sevk etmiştir. Bu nedenle iş yargısının işe iade, işçilik alacağı ve iş kazası veya meslek hastalığından kaynaklanan tazminat ve rücu davaları dışındaki tazminat davalarının açılabilmesi için “dava şartı olarak arabuluculuk” sistemini içeren 12.10.2017 tarih ve 7036 sayılı İş Mahkemeleri Kanunu 25 Ekim 2017 tarih ve 30221 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Arabulucuya başvuru zorunluluğu 01.01.2018 tarihinden itibaren uygulanmaya başlanmıştır. İş yargılamasına ve arabuluculuk ile ilgili sistematik açıklamaların, yargı kararlarıyla uygulama ile öğretinin görüşlerinin yer aldığı kısmından sonra 7036 sayılı Kanun metnine ve  Anayasa Mahkemesi’nin 7036 sayılı Kanun’un kimi madde hükümlerinin iptaline ilişkin talep ve anılan mahkemenin red kararına kitabımızda yer verilmiştir.

10.6.2003 tarihinde yürürlüğe giren 4857 sayılı İş Kanunu bireysel iş hukukunu düzenlemektedir. 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu toplu iş uyuşmazlıklarının çözümünde rol oynamaktadır. Öte yandan sosyal güvenlik hukuku 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile düzenlenmiştir.

Öte yandan iş davalarını ilişkin Anayasa Mahkemesi, Uyuşmazlık Mahkemesi kararlarından sonra, Yargıtay İçtihadı Birleştirme Genel Kurulu, Hukuk Genel Kurulu ve Özel Daire Kararları özetleri ile birlikte okuyucunun yararlanmasına sunulmuştur. Alfabetik kavram dizini ile kitaptan okuyucunun daha hızlı yararlanma sağlanmasına çalışılmıştır.

6100 sayılı 1.10.2011 tarihinde yürürlüğe giren Hukuk Muhakemeleri Kanunu iş davaları ile ilgili belirsiz alacak davası başta olmak üzere önemli yeni düzenlemeler getirmiştir. Kitabımızın bu baskısında, son değişikliklere göre iş yargısı incelenmiş, zorunlu arabuluculuk iş davaları incelenmiştir.

İş ve sosyal güvenlik hukuku çağımızın gelişen hukuk dallarından birisidir. Bu nedenle akla gelebilecek her konuda uyuşmazlık çıkarılıp, dava türü haline gelebilir. Ancak bu konuda sistematik bir çalışmada davalar, bireysel, toplu iş hukuku ve sosyal güvenlik hukuku kitapları başlığı altında sırasıyla, tazminat, alacak ve tespit davaları olarak kısımlara ayrılmıştır. Aynı kısımda her dava türü bir bölüm olarak incelenmiştir.

Davalar önce açıklanmış, daha sonra tamamen kurguya dayalı olarak dava dilekçesi örneklerine yer verilmiştir. Mevzuat yeni ve eski, uygulanan ve uygulanması ihtimali bulunanlar olarak sıralanmıştır. Yargı kararlarına, her dava açıklanırken yer verildiği gibi, öğretinin de o konudaki yaklaşımı sergilenmiş, kişisel kanaatlerimiz de açıklanmıştır. Kararlar, Hukuk Genel Kurulu ve özel daire kararları olarak özet başlıklardan sonra metinler orijinal olarak okuyucunun yararlanmasına sunulmuştur.

Kitabımın önceki baskılarını piyasada tükenmiş olması, okuyucularımın eserime ilgisini göstermektedir. Bu alakaya layık olmak üzere, genişletilmiş ve elden geçirilmiş bu bakısını, bundan önce olduğu gibi, yayın hayatına kazandıran Yetkin Yayınevi A.Ş. sahip ve yöneticileri Y.Ziya Gülkök ve Muharrem Başer’e, kitabın elinize en az hata ile ulaşmasını sağlayan tüm çalışanlara ve özellikle Nilüfer Aydın Erdoğan’a teşekkür borçluyum.

 

 1 Mayıs 2019   Cevdet İlhan GÜNAY

Gölbaşı-Ankara

KAYNAKÇA

50 yılda Çalışma Hayatımız, T. C. Çalışma Bakanlığı, Ankara-1973

AKAD, Mehmet: Teori ve Uygulamada Sosyal Güvenlik İstanbul-1992

AKBIYIK, Aydın: Yeni İş Kanunu ve Asgari Ücret Tesbiti, Toprak Seramik Çimento - İşveren, Aralık-1967, Sa:3

AKIN, Levent: İş Kazasından Doğan Maddi Tazminat, Ankara-2001

AKİPEK, Jale G.: Türk Medeni Hukuku C.I, Cüz 2, Şahsın Hukuku, Ankara-1966

AKTAŞ, Hakkı: İş Kazalarında Zarar ve Sorumluluk, İstanbul Barosu Dergisi, C: 71, Sa: 4, 5, 6 Nisan, Mayıs, Haziran 1997, Ayrı Basım Haziran 1997, İstanbul

AKTAY, N.: Avrupa Birliği Ülkeleri Toplu İş Hukuku, Ankara-1997

AKTAY, Nizamettin: Sendika Hakkı, Kamu İş Yayını Ankara 1993

AKTAY, Nizamettin: Yıllık Ücretli İzin Hakkı ve Bazı Uygulama Sorunları, Tühis XV, Kasım 1998, Sa:2

AKTAY, Nizamettin: Yıllık Ücretli İzin Hakkı ve Bazı Uygulama Sorunları,
Tühis XV, Kasım 1998, Sa:2

AKYİĞİT, E.: İadeye Rağmen İşe Başlamayan Temsilciye Ödenmeyen Şey Tazminat mıdır, Kamu-İş, Ocak 1994, s.3.

AKYİĞİT, Ercan: İçtihatlı ve Uygulamalı İş Kanunu Şerhi, Ankara- 2001

AKYİĞİT, Ercan: Yıllık İzin Ücreti Mirasçıya Geçmez mi? Tühis Kasım 1999/Şubat 2000, s.12-23 (Mirasçı)

AKYİĞİT, Ercan: Yıllık İzin Ücretinde Zamanaşımı, Tühis, Şubat-Mayıs 1999, s.14-33

AKYİĞİT, Ercan: Yıllık Ücretli İzin, Ankara 2000

AKYOL,  Şener: Türk Hukukunda Grevin Hizmet Akdine Tesiri, İstanbul-1967

ALPAGUT, Gülsevil: Y.H.G.K.nun 04.02.1998, E. 1998/9-46, K. 1998/11 sayılı Kararının İncelenmesi, Çimento İşveren Dergisi, C.12, Sa: 3, Mayıs 1998, s.32

ALTAN, Zühtü: Sakatlar ve Türkiye’de Çalışma Sorunları, Eskişehir 1976.

ANDERMAN Steven D.: Labour Law, Management Decisions and Workers Rights 2.ed, Butterworths London, Dublin, Edinburg-1993

ARASLI, Utkan: Sosyal Güvenlik ve Sosyal Sigortalar C.I,II Ankara-2002

ARICI, Kadir: Sosyal Güvenlik Dersleri, Ankara-1999

ARICI, Kadir: Sosyal Sigorta Hukukumuzda Sosyal Yardım Zammı Uygulaması, Türk Hukuk Enstitüsü Der., Ağustos-1996, s.13.

ARSLANLI, H.: Kara Ticareti Hukuku Dersleri-Umumi Hükümler, İstanbul 1960.

Asgari Ücret Tesbit Mekanizması, (İşletme ve Hukuk, 1970, Sa: 27; s: 8/12 (Çeviren E., İNCE)

ASLANKÖYLÜ, Resul: Sosyal Sigortalar Kanunu Yorumu ve İlgili Kanunlar, Genişletilmiş B.2., C.I, Ankara-2004.

ASLANKÖYLÜ, Resul: Sosyal Sigortalar Kanunu Yorumu, Ankara-2003.

ATABEK, Reşat: İş Akdinin Feshi, İstanbul-1938

ATABEK, Reşat: Sigorta ve Sosyal Sigortalarda Halefiyet ve Rücu,İş Hukuku Dergisi, 1969, Sa. 3

Avrupa'da Sendikalar, ILO Yayını, Tarihsiz

AYAN, Zehra: Değişik Sosyal Güvenlik Kurumlarında Geçen Hizmetlerin Birleştirilmesi, Sicil Der., Eylül 2006, Sa.3.

AYDEMİR, Murtaza: Türk Hukukunda İşveren, İşveren Vekili ve Alt İşveren Kavramları, İstanbul-1993

AYGÜN, Mustafa Y.: Yargı Yeri Belirlemesi-Merci Tayini- Yetkin Yay., Ankara-1998

BAKIRCI, Kadriye: Kamu İktisadi Teşebbüslerinde Sözleşmeli Personel Sorunu, İstanbul-1992

BAŞBUĞ, Aydın: Sosyal Sigortalar Kurumunun İşverene ve Üçüncü Kişiye Rücu, Ankara-1992

BAŞTERZİ, Fatma: Yaşlılık Sigortası, Ankara-2006

BEAN, R: Comparatwe Industrial Relations, London-Newyork-1989

BENEDİCTUS, Roger-BERCUSSON, Brian: Labour Law, Cases and Materials Sweet-Maxwell, London 1987

BERKSUN, A. - EŞMELİOĞLU, İ.: Açıklamalı Gerekçeli-İçtihatlı, Sendikalar Kanunu, Ankara-1989

BIYIKLI, H.: Sosyal Ceza Hukuku ve Çalışma Düzeni Aleyhine Suçlar, İşletmelerde İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku, İnsangücü Yönetimi, C.VI, İstanbul 1985, s.594

BİLGE, N.: Medeni Yargılama Hukuku Dersleri, B.2, Ankara-1967

BLANPAİN, R.: Belgium, International Encyclopaedia for Labour Law and Industrial Relations, Ed. R, Blanpain, Vol. 2, Netherlands-1985

BLOMEYER, Wolfgang: Almanya’da İş Yargısı (Çev. Tankut Centel), Uluslararası Endüstri İlişkileri Kongresi 14-16 Ekim 1998,  Tuhis Yay. No: 3, s.71.

BOWERS John - HONEYBALL Simon: Labour Law, London-1990

BOZER, Ali: Türk Hukukunda Sosyal Sigorta­lara Genel Bakış

BOZKURT, H. Argun: İş Yargılaması Usul Hukuku, Ankara-1999

BRUCE, Maruice: The Coming of Welfare State, B.T. Batsford Ltd. Ed.2, London-1965

CANBOLAT, Talat: İş Hukukunda Asıl İşveren-Alt İşveren İlişkileri, İstanbul-1992

CANBOLAT, Talat: Yurtdışında Çalışmanın Malullük Aylığının Kesilmesini Gerektirip Gerektirmeyeceği, Prof. Dr. Nuri Çelik'e Armağan, C. II, İstanbul 2001

CANİKLİOĞLU, Nurşen: 5510 sayılı Kanuna Göre Malulük Aylığı, Sicil Der.Eylül 2006, Sa.3

CANİKLİOĞLU, Nurşen: Sosyal Hukukta Ayrımcılıktan Olarak Değerlendirilebilecek Düzenlemeler ve Mağduriyetin Giderilebilmesi İçin Başvurulabilecek Yollar, İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Türk Milli Komitesi 30. Yıl Armağanı, İstanbul 2006.

CENTEL, T: İş Hukuku, C. I, Bireysel İş Hukuku, İstanbul-1992

CENTEL, Tankut : İş Hukukunda Ücret; İstanbul 1986 (Ücret)

CORWİN, E. S.: The Constitution and What It Means Today, New Jersey-1958

CUHRUK,  Mahmut: Kıdem Tazminatı ve Uygulaması, Ankara-1978

ÇAKMAK, İhsan: Şerhli Soysal Sigortalar Kanunu, Ankara-2004,C.I-II.

ÇELİK,  Nuri: İş Hukuku Dersleri, B. 10, İstanbul-1990

ÇELİK,  Nuri: İş Hukuku Dersleri, B. 14, İstanbul-1998

ÇELİK, N.: Toplu İş İlişkileri, Yargıtay İş Hukuku Kararlarının Değerlendirilmesi 1995, İstanbul-1997, Mess.Yay.

ÇELİK, N.: Toplu İş İlişkileri, Yargıtayın 1995 Yılı Kararlarının Değerlendirilmesi, Yargıtayın İş Hukuku Kararlarının Değerlendirilmesi 1995, İstanbul-1997, Mess Yay.

ÇELİK, N.-Güzel, A.: Sendika Tüzel Kişiliği ile Sendika Yönetim Kurulu Üyeliği Arasındaki İlişkinin Hukuki Niteliği, Marmara Ü.İİBF Der., C.IV, 1983

ÇELİK, Nuri: Anayasanın Sendikacılık Düzenine Etkileri, TÜTİS Mart 1983 Sa: 2

ÇELİK, Nuri: Aracı İşveren Açısından Asıl İşverenle Yapılan Toplu İş Sözleşmesinden Yararlanması, İHU, 1988-1989 TSGLK, 9, No: 4 (İHU),

ÇELİK, Nuri: İş Güvencesi, İstanbul-2003, İstanbul Ticaret Üniversitesi Yay., (İş Güvencesi)

ÇELİK, Nuri: İş Hukuku Dersleri B. 13, İstanbul-1996

ÇELİK, Nuri: İş Hukuku Dersleri Yenilenmiş 16.B, İstanbul 2003 s. 241-242.

ÇELİK, Nuri: İş Hukuku Dersleri, 10. Basım İstanbul-1990

ÇELİK, Nuri: İş Hukuku Dersleri, B. 12, İstanbul 1994

ÇELİK, Nuri: İş Hukuku Dersleri, B. 9, İstanbul-1988

ÇELİK, Nuri: İş Hukuku Dersleri, B.15, İstanbul 2000 (15)

ÇELİK, Nuri: İş Hukuku II Kollektif İş Hukuku, I Sendikalar, B. 2, İstanbul-1979

ÇELİK, Nuri: Sendikal İlişkiler Açısından Yargıtayın 1986, Yılı Kararlarının Değerlendirilmesi, Yargıtayın İş Hukuku Kararlarının Değerlendirilmesi 1986, İstanbul-1988, Basisen Yay.18

ÇELİK, Nuri: Toplu İş İlişkileri Açısından Yargıtayın 1992 Yılı Kararlarının Değerlendirilmesi 1992, Yargıtayın İş Hukuku Kararlarının Değerlendirilmesi 1992, İstanbul-1994, Mess Yay.

ÇENBERCİ, M.: İş Mahkemeleri Kanunu Şerhi, Ankara-1969

ÇENBERCİ, M.: Sosyal Sigortalar Kanunu Şerhi-1985

ÇENBERCİ, Mustafa: İş Kanunu Şerhi, Ankara-1978

ÇENBERCİ, Mustafa: İş Kanunu Şerhi, Ankara-1986

ÇENBERCİ, Mustafa: İş Kanunu Şerhi, B. 5, Ankara-1984

ÇENBERCİ, Mustafa: Sosyal Sigortalar Kanunu Şerhi, Ankara-1977

ÇÖĞENLİ, T.: Türk İş Hukukunda Yıllık Ücretli İzin, İstanbul-1985

ÇUBUKÇU, İ. A.: Bilim, Çalışma ve İslâm, Milliyet Gazetesi, 23.1.1965

DANİEL W.W-MİLLWARD, N.: Workplace Industrial Relations in Britain, Heinemann London- 1983

DAVİES, Paul-FREEDLAND, Mark: Labour Law, Text and Materials, Ed. 2. London-1986

DEMİR, F.: Çalışma İlişkilerinde Yeni Düzenlemeler 20-25 Şubat 1984, Tek Gıda İş Sendikası Ege Bölgesi Şubesi Eğitim Semineri (Teksir) Yeni Sendikalar Kanunu s. 11 (Çalışma 1).

DEMİR, Fevzi: Ferdi İş İlişkisinin Kurulması ve İşin Düzenlenmesi Açısından Yargıtayın 1988 Yılı Kararlarının Değerlendirilmesi, Yargıtay'ın İş Hukukuna İlişkin Kararlarının Değerlendirilmesi, İstanbul-1990

DEMİR, Fevzi: Sendikalar Hukuku, İstanbul-1989

DEMİR, Fevzi:Taşeron İşçilerinin Üzerine Bir Karar İncelemesi, Madenci Dergisi, Şubat 1992

DEMİRCİOĞLU, Murat: Dünyada İşçi Sendikaları, İstanbul-1987

DERELİ, T.: Aydınlar Sendika Hareketi ve Endüstriyel İlişkiler Sistemi, İstanbul-1975

DESPAX, Rojot; J.: Labour Law and Industrial Relations in France, Deventer-1987

DEVRES: İş Mahkemelerinde Dava Açılması, İHD,, 1969 Sa: 10, s.857

DİLİK, S.; Sosyal Yardımlar İki Anlamlı Bir Terim, AÜSBFD, C: XXXV, s. 55 vd.

DİLİK, Sait: Sosyal Güvenlik, Ankara-1991

DİLİK, Sait: Türkiyede Sosyal Sigortalar, B.2, Ankara-1972

DÖNMEZER, S.: Sosyoloji, B. 7, İstanbul, 1979

DPT: Sosyal Güvenlik, V. Beşyıllık Kalkınma Planı Özel İhtisas Komisyonu Raporu, Ankara-1988

DRAKE, C. D.: Labour Law, ed. 3, London-1981

DURAN, Lütfü: İdare Hukuku Ders Notları, İstanbul 1982, s.210, 215.

EKİN, N.: Endüstri İlişkileri, İstanbul-1976.

EKMEKÇİ, Ömer: İşin Düzenlenmesinde Esneklik Arayışları, Çalışma Hayatında Esneklik ve İş Hukuku Etkileri, İş Hukukuna İlişkin Sorunlar ve Çözüm Önerileri 2000 Yılı Ekim Toplantısı 5-6-7 Ekim 2000, Ortaköy-İSTANBUL.

EKMEKÇİ, Ömer: Özel Hukukta Vücut Bütünlüğünün İhlali ve Ölüm Hallerinde Maddi Zarar Hesabının Unsurları, Destekten Yoksunluk ve Cismani Zararlarda Sorumluluk ve Tazminat, İş Hukukuna İlişkin Sorunlar ve Çözüm Önerileri 1996 Yılı Toplantısı, Galatasaray Üniversitesi Yay., İstanbul-1996

EKMEKÇİ, Ömer: Yeni İş Kanunu’nun Getirdikleri, Yeni İş Kanunu Ne Getiriyor Semineri, 3 Temmuz 2003, İzmir TİSK Yay.

EKONOMİ, M.: İHU, İşK. 13, No. 25

EKONOMİ, M.: İHU, Sen.K. 19 No: 20

EKONOMİ, M.: İHU, Sen.K. m. 19, No. 8

EKONOMİ, M.: İHU. Sen.K. 19 No: 7

EKONOMİ, M.: İş Hukukunun Güncel Sorunları Semineri, Abant-1997, s.66

EKONOMİ, M.: İşkolu Esasına Göre Sendikalaşma ve İşyerinin Girdiği İşkolunun Belirlenmesi, İş Hukuku Der., Ocak-Mart 1991

EKONOMİ, M.: İşkolu Esasına Göre Sendikalaşma ve İşyerinin Girdiği İş­ko­lunun Belirlenmesi, İş Hukuku Dergisi, Ocak-Mart 1991, Sa: 1, s. 36 vd.

EKONOMİ, M.: İşyeri Sendika Temsilcilerinin Atanması, Görevleri ve Teminatı, İşyeri Sendika Temsilcilerinin Görevleri ve İşlevleri Eğitim Semineri, İstanbul-1986

EKONOMİ, M.: Sendikalar Açısından Yargıtayın 1988 Yılı Kararlarının Değerlendirilmesi, Yargıtayın İş Hukuku Kararlarının Değerlendirilmesi 1988, İstanbul-1990

EKONOMİ, M.: Sendikaların Kurulması, İşleyişi ve Sona Ermesi, Kollektif İş İlişkilerini Düzenleyen 2821- 2822 Sayılı Yasalar ve Uygulaması Semineri (Odakule 4-5 Temmuz 1983) İstanbul 1984 s. 12 (Sendikalar)

EKONOMİ, M.: Toplu  İş İlişkileri Açısından Yargıtayın 1997 Yılı Kararlarının Değerlendirilmesi, Yargıtayın İş Hukuku Kararlarının Değerlendirilmesi 1997 (Basılmamış Tebliğ)

EKONOMİ, M.: Toplu İş İlişkileri, Yargıtayın 1994 Yılı Kararlarının Değerlendirilmesi, Yargıtayın İş Hukuku Kararlarının Değerlendirilmesi 1994, İstanbul-1996, Mess Yay.

EKONOMİ, M.: Yargıtayın İş Hukuku Kararlarının Değerlendirilmesi 1992, İstanbul-1994, Mess Yay. Genel Görüşme, s. 143

EKONOMİ, Münir:  IHU İşK m 49 No 1

EKONOMİ, Münir: “Sendika Kuruculuğu, Yöneticiliği-Temsilciliği ve Başlıca Sorunlar” 274 Sayılı Sendikalar Kanununda Yapılan Değişiklikler Seminerine Ek, Ankara-1971, s.13 (Ek Tebliğ)

EKONOMİ, Münir: Asıl İşveren, Alt İşveren İlişkileri ve Uygulamada Karşılaşılan Sorunlar, Tekstil İşveren Dergisi, Şubat 1991

EKONOMİ, Münir: Hizmet Aktinin Feshi ve İş Güvencesi Konulu Konuşma Metni ve Genel Görüşmeler, Çimento İşveren Dergisi Özel Eki, Mart 2003, C.:17, Sa:2, s.3-4(İş Güvencesi).

EKONOMİ, Münir: İş Hukuku C I, İstanbul -1984

EKONOMİ, Münir: İş Hukuku Ferdi İş Hukuku, C. 1, İstanbul-1976

EKONOMİ, Münir: İş Hukuku, C. 1, Ferdi İş Hukuku, B. 3, İstanbul-1984

EKONOMİ, Münir: İş Hukuku, C.I, Ferdi İş Hukuku, B.3, İstanbul-1987

EKONOMİ, Münir: Türk İş Hukukunda Kanundan Doğan Hizmet Akdi Yapma Zorunluluğu ve Hükümleri (Yayınlanmamış Doçentlik Tezi) İstanbul 1969

EKONOMİ, Münir; İHU İşK. m. 49/1

EKONOMİ, Münir-TAŞKENT, Savaş: Türk İş Hukuku Mevzuatı, İstanbul-1974

ELBİR, Kemal:  Asıl İşveren Alt İşveren (Müteahhit-Taşeron) Kavramları Hakkında Bazı Düşünceler, İş Hukuku Dergisi, C. 1, Ocak- Mart 1991

ENGİN, Murat: İş ve Sosyal Güvenlik Hukukunda İşveren, İstanbul-1992

ENGİN, Murat: İşveren Kavramı, İş Hukukuna İlişkin Sorunlar ve Çözüm Önerileri 1997 Yılı Toplantısı, İş ve Sosyal Güvenlik Hukukunda İşçi ve İşveren Kavramları ve Uygulamada Ortaya Çıkan Sorunlar, İstanbul Barosu ve Galatasaray Üniversitesinin 6-7 Haziran 1997 tarihinde Galatasaray Üniversitesi Ortaköy Kampüsü-İstanbul, (Basılmamış Tebliğ)

ENGİN, Murat: Toplu İşçi Çıkarma İş Güvencesi Temel Kavramlar ve Uygulamada Öneriler İstanbul Barosu Yay. 2. Bas. İstanbul 2003.

ERDUT, Tijen: Yeni Teknolojilerin İş İlişkilerinin Yapısı Üzerindeki Etkisi, Çimento İşveren D., C.1, Sa. 5, Eylül 1997

EREM, F.-DANIŞMAN, A.-ARTUK., E.: Ceza Hukuku, Genel Hükümler, B. 4. Ankara, 1997

EREN, Fikret: Borçlar Hukuku Genel Hükümler C. II, Ankara-1986

EREN, Fikret: Borçlar Hukuku Genel Hükümler, C. I, B. 3, Ankara-1989

EREN, Fikret: Borçlar Hukuku ve İş Hukuku Açısından İşverenin İş Kazası ve Meslek Hastalığından Doğan Sorumluluğu, Ankara-1974

EREN, Fikret: Sendika Üyeliği ve Yetki Tespitinin Doğuracağı Meseleler (Yeni Dönemde İşçi-İşveren İlişkileri Yönünden Yeni Politikalar ve Aktüel Meseleler 15 -18 Nisan 1984 Abant) Endüstriyel İlişkiler 1984 yıllığı Kutyay İstanbul 1985

ERGİN, Berin: Ferdi İş İlişkisinin Sona Ermesi ve Kıdem Tazminatı, Yargıtayın İş Hukuku Kararlarının Değerlendirilmesi 1995, Mess Yay., İstanbul - 1997

ERGİN, Berin: Sendika Yöneticilerinin Yeniden İşe Alınmaları ve Kıdem Tazminatı Hakları, Prof. Dr. Kenan Tunçomağ’a Armağan, İstanbul-1997

ERGİN, Berin: Sosyal Yardım Zammı ve Süregelen Yanlış Uygulama, Mess Yay.242

ERKUL, İhsan: Türk İş Hukuku, 2821 Sayılı Sendikalar Kanunu ve Uygulaması, C.II, Eskişehir-1984

ERMAN, E. S.: İş Davaları ve Tatbikatı, Ankara 1956

EROL, N.: Türk İş Hukukunda Mahkemelerin Yer İtibariyle Yetkisi ve Selahiyet Anlaşmaları, İBD., Sa: 5-6, s.333 vd

ESEN, Bülent Nuri: Anayasa Mahkemesine göre Türk Anayasa Hukuku Anlayışı, Ankara-1966

ESENER, Turhan:  İş Hukuku, Ankara-1975

ESENER, Turhan: İş Hukuku, Ankara 1978

ESENER, Turhan: İş Hukuku, C: III., Sendika Hukuku, Ankara-1972

EYRENCİ, Ö.: Yöneticilere İşten El Çektirme, İş Hukuku Dergisi, Ocak-Mart 1991, Sa: 1, s. 121

EYRENCİ, Öner: İHU Sen.K.29 (No: 2)

EYRENCİ, Öner: İş İlişkisinin Kurulması ve İşin Düzenlenmesi Açısından Yargıtayın 1994 Yılı Kararlarının Değerlendirilmesi, Yargıtayın İş Hukuku Kararlarının Değerlendirilmesi, Mess Yayını, İstanbul-1996

EYRENCİ, Öner: Kısmi Çalışma, İstanbul-1989

EYRENCİ, Öner: Sendikal İlişkiler Açısından Yargıtayın 1987  Yılı Kararlarının Değerlendirilmesi, Yargıtayın İş Hukuku Kararlarının Değerlendirilmesi 1987, İstanbul-1989, Basisen Yay.20

EYRENCİ, Öner: Sendikalar Hukuku, İstanbul-1984, Banksis Yay.3

EYRENCİ, Öner: Türkiye’de Çalışma Sürelerinin Esnekleştirilmesi, Çalışma Hayatında Esneklik Çeşme-Altınyunus 27-31 Ekim 1993, Yaşar Eğitim ve Kültür Vakfı Yay. 1994-İzmir.

EYRENCİ, Öner: Yargıtayın İş Hukuku Kararlarının Değerlendirilmesi (Se­mi­ner) İstanbul - 1994

GOLDMAN, Alvin L.: United States of America, International Encyclopaedia for Labour Law and Industrial Relations, Ed. R. Blanpain, Vol. 10, Deventer, The Netherlands-1983

GÖZÜBÜYÜK, A. Ş.:Yönetim Hukuku, Ankara-1983

GÜLMEZ, M.: Cumhuriyet'in Birinci İş Yasası Tasarısı, Yargıtay Der., Atatürk Armağanı, 0cak-Nisan 1981, Sa: 1-2

GÜLMEZ, M.: Sendikal Hakların Uluslararası Kuralları ve Türkiye (UÇÖ/ILO Sözleşme ve İlkeleri), Ankara-1988

GÜNAY, Cevdet İlhan: İş Yargısı ve Arabuluculuk, Ankara-2017

GÜNAY, Cevdet İlhan: İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Dersleri, B.4, Ankara-2013

GÜNAY, Cevdet İlhan: İş Hukuku Yeni İş Yasaları, B.5, Ankara-2013

GÜNAY, Cevdet İlhan: İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Uygulaması, Ankara-2007.

GÜNAY, Cevdet İlhan: Türk İş Hukukunda Fazla Saatlerle Çalışma Ücreti, Ankara-2007.

GÜNAY, Cevdet İlhan: Açıklamalı-İçtihatlı İş Kanunları ve İlgili Mevzuat, Ankara-1984

GÜNAY, Cevdet İlhan: Batı ve Türk Hukukunda Toplu İş Sözleşmesi Yapma Yetkisi, Ankara-1991

GÜNAY, Cevdet İlhan: Bireysel Sendika Özgürlüğü, Ankara Barosu Dergisi, Sa: 1994/3, s. 389 vd.

GÜNAY, Cevdet İlhan: Cezai Şart, Ankara-2002

GÜNAY, Cevdet İlhan: İş Hukuku, B.2, Ankara-2004.

GÜNAY, Cevdet İlhan: İş Kanunu Şerhi, B.2, C. I-II, Ankara-2006

GÜNAY, Cevdet İlhan: İş Mahkemeleri Kanunu Şerhi, Ankara-2003

GÜNAY, Cevdet İlhan: İş Mahkemelerinin Görevi, ABD Sa:1999/2-3, s. 77 vd.

GÜNAY, Cevdet İlhan: Kapıcılık Sözleşmesi ve Hukuki Sonuçları, Ankara-1981

GÜNAY, Cevdet İlhan: Kıdem Tazminatının Hukuki Niteliği ve Askerlik Borçlanmasının Kıdem Süresine Etkisi, Yargıtay Dergisi, C: 20, Ocak-Nisan 1994, Sa: 1-2

GÜNAY, Cevdet İlhan: Sendika Yöneticiliğinin Teminatı, Türk Hukuk Enstitüsü Dergisi, Ocak 1997, Sa: 14

GÜNAY, Cevdet İlhan: Sendikalar Kanunu Şerhi, Ankara-1999

GÜNAY, Cevdet İlhan: Soru ve Yanıtlarla 1982 Anayasası, Ankara-2002

GÜNAY, Cevdet İlhan: Şerhli İş Kanunu, Ankara-1998(C.1-2)

GÜNAY, Cevdet İlhan: Şerhli İş Kanunu,B.2, Ankara-2001(C.1-2-3)

GÜNAY, Cevdet İlhan: Şerhli İş Kanunu,B.2, Ankara-2001(C.1-2-3)

GÜNAY, Cevdet İlhan: Toplu Hak Uyuşmazlıkları, Ankara-1995

GÜNAY, Cevdet İlhan: Toplu İş İlişkileri Açısından Alt İşveren İşçilerinin Hukuki Durumu TÜHİS Mayıs-Ağustos 1993-Sa: 2, s.3 vd.

GÜNAY, Cevdet İlhan: Toplu İş Sözleşmesi Grev ve Lokavt Hukuku, Ankara-1999

GÜNAY, Cevdet İlhan: Toplu İş Sözleşmesi Grev ve Lokavt Hukuku, Ek Kitap 1999-2000-2001 Yargıtay Kararları. Ankara-2002

GÜVEN, E. - Aydın, U: İş Hukuku, İstanbul 1998.

GÜZEL Ali: Yaşlılık Sigortasının Finansmanına İlişkin Sorunlar, Çimento İşveren D., Eylül 1989.

GÜZEL A-OKUR A: Sosyal Güvenlik Hukuku İstanbul-1994

GÜZEL, A.: Toplu İş İlişkileri, Yargıtayın 1996 Yılı Kararlarının Değerlendirilmesi, Yargıtayın İş Hukuku Kararlarının Değerlendirilmesi 1996, İstanbul-1998, Mess Yay.

GÜZEL, A.-OKUR, A.R: Sosyal Güvenlik Hukuku, B.3, İstanbul -1992

GÜZEL, Ali: Sosyal Sigortalar, Yargıtayın İş Hukukuna İlişkin 1999 Kararlarının Değerlendirilmesi, İstanbul 2001.

GÜZEL, Ali: Yaşlılık Sigortasının Finansmanına İlişkin Sorunlar, Çimento İşveren D., Eylül 1989

GÜZEL, Ali-GÖKÇEOĞLU Şebnem: Sosyal Güvenlik Sisteminin Temel İlkeleri Bağlamında Sosyal Yardım Zammı ve Anayasa Mahkemesi Kararı, Çimento İşveren D.,Temmuz 1993, C.7, Sa:4

GÜZEL, Ali-OKUR, A.Rıza: Sosyal Güvenlik Hukuku,Yenilenmiş B.10, İstanbul-2004.

GÜZEL, Ali-OKUR,Ali Rıza: Sosyal Güvenlik Hukuku, B.2,İstanbul-1990,

HATEMİ, Hüseyin: Medeni Hukuk Tüzelkişileri, İstanbul-1979

HAWKİNS, Kevin: A. Handbook of İndustrial Relations Practice, London-1980

HEATCOCK, C. L.: The United States Constitution in Perspective, Boston-1963

HOTAR N.: Osmanlı Devletinde Çalışma Hayatını Düzenleyen Temel Kurumlar, Türk Kamu-Sen. Der., Aralık 1987

HUNT, E: H.: British Labour History l815-1914, London-1985

ILO: The ILO and Human Right, Cenova, 1968

IŞIK, Rüçhan: Sendika Hakkı Tanınması ve Kanuni Sınırları, Ankara-1962

İMRE, Zahit: İş Akdinin Feshinden Doğan Tazminat ve Kıdem İkramiyesi Talebi Hakları- Karar Tahlili- Sos. Hukuk ve İktisat Mecmuası, Nisan- 1950, Sa: 19

İNCE, Ergun: Toplu İş Hukuku, İstanbul –1983

İş Uyuşmazlıklarında Uzlaştırma Uygulama Rehberi, Uluslararası Çalışma Bürosu, Ankara 1982

İZVEREN, Adil: Sosyal Politika ve Sosyal Sigortalar, Ankara-1968

JACOBSEN, P.: Denmark, lnternational Encyclopaedia For Labour Law And Industrial Relations, Ed. R, Blanpain, Vol. 3, Netherlands 1984

KAPLAN, Emine Tuncay: İşverenin Fesih Hakkı Sınırları, Hüküm ve Sonuçları, Ankara-1987

KAPLAN, Emine Tuncay:  İşyerinin ve İşletmenin Devrinin Ta­rafların Fesih Hakkına Etkisi, Kamu‑İş, Temmuz 1991

KAR, Bektaş :İş Güvencesi ve Uygulaması, B.3, Ankara-2017, Yetkin Yay.

KARAHASAN, M. Reşit: Tazminat Davaları, İstanbul-1973

KARAHASAN, Mustafa Reşit: Türk Borçlar Hukuku Genel Hükümler C.I,       İstanbul-1992

KARAKAŞ, İsa-Hançer, Bekir: Tüm Yönleriyle Soru ve Cevaplarıyla/Açıklamalı-Gerekçeli, Sosyal Güvenlik Reformu, Ankara-Temmuz 2006

KARAYALÇIN, Yaşar: Mesuliyet Sigortası Hukuk Bakımından Başlıca İşletme Kazaları, Ankara, 1960

KILIÇOĞLU, Ahmet: Türk Borçlar Hukuku’nda Kanuni Halefiyet, Ankara-1979

KILIÇOĞLU, Mustafa: Ölüm-Cismani Zarar Hallerinde Tazminat Prensipleri ve Hesap Yöntemleri, Destekten Yoksunluk ve Cismani Zararlarda Sorumluluk ve Tazminat, İş Hukukuna İlişkin Sorunlar ve Çözüm Önerileri 1996 Yılı Toplantısı, Galatasaray Üniversitesi Yay., İstanbul-1996

KIRAL, Şemsettin: En Son Değişik Şekliyle 2821 Sayılı Sendikalar Kanunu Gerekçeli-İçtihatlı, İstanbul-1988

KOCAOĞLU, Mehmet: 2821 ve 2822 sayılı Kanunlarda Yapılan Son Değişiklikler, Toplu İş İlişkilerindeki Sosyal Yanların Özlemlerini Tatmin Edebildi mi? TÜHİS 1988, Sa: 6, s.17

KOCAOĞLU, Mehmet: Kollektif Sendika Özgürlüğü ve Faaliyetlerinin Hukuksal Çerçevesi, TÜHİS Yayını, Ankara-1997

KOCAOĞLU, Mehmet: Kollektif Sendika Özgürlüğünün Hukuksal Gerekçesi, Türk Kamu-Sen D., Aralık 1989, S. 20 (Sendika Özgürlüğü).

KOCAOĞLU, Mehmet: Sosyal Politika, TÜHİS Yayını: 23, Ankara-1997

KOCAYUSUFPAŞAOĞLU, N.: Azınlığın Dernek Genel Kurulunun Olağanüstü Toplantıyı İsteme Hakkının Kötüye Kullanılması, Hıfzı Timur’un Anısına Armağan, İstanbul-1979

Kollektif Müzakereler, Milletlerarası Çalışma Bürosu Cenevre-1960 Çeviren: Saymen, F.H., İstanbul-1962

KORKUSUZ, M.Refik: Türk Hukukunda Sendika Yöneticiliği (Seçilmeleri, Görevleri. Güvenceleri), İzmir-1992, (Basılmamış Yüksek Lisans Tezi)

KURU, Baki - YILMAZ, Ejder - ARSLAN, Ramazan: Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu  ve İlgili Mevzuat, Genişletilmiş B.18. Ankara-1999

KURU, Baki : Hukuk Muhakemeleri Usulü, B.4, C.IV, Ankara-1984

KURU, Baki: Hukuk Muhakemeleri Usulü, B.3, Ankara-1974

KURU, Baki-ARSLAN, R.-YILMAZ, E.: Medeni Usul Hukuku, Ankara-1997

KUTAL, M.: Mevzuatımıza Sendikalara Yasak Edilen Faaliyetler İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Mecmuası 1965/1966, C.25, Sa. 1-2, s. 136 vd.

KUTAL, M.: Sendikacılık Faaliyeti Nedeniyle İşçinin Feshe Karşı Korunması ve Sonuçları, İktisat ve Maliye Der., Nisan 1978, s. 55.

KUTAL, M: Yargıtayın İş Hukuku Kararlarının Değerlendirilmesi 1975, Eskişehir-1976, s. 128.

KUTAL, Metin:  İş Hukuku Dersleri, İstanbul-1969

KUTAL, Metin: Sendikalar Kanununda  Yapılan Son Değişiklikler, “İş Hukukunun Güncel Sorunları” Semineri, 9-12 Aralık 1997- (Abant) Bolu

KUTAL, Metin: Sendikaların Kuruluşu İşleyişi ve Sona Ermesi, Sendikalar Mevzuat Eğitim Semineri, İstanbul-1985, s. 96.

KUTAL, Metin: Türk İş Hukuku Açısından Alt İşveren ve Sorunları, Kiplas, 1990 Sonbahar Eğitim Programında Sunulan Tebliğ

M. CİNMEN’in incelemesi, İHU, SenK. 53, No. 1

MAKAL, Ahmet: Osmanlı İmparatorluğunda Çalışma İlişkileri: 1850-1920, Ankara-1997

MCLLROY, John: The Permanent Revolution Conservative Law and the Trade Unions, Nottingham-1991

Milletlerarası Çalışma Konferansı : Asgarî Ücretlere İlişkin Sözleşme ve Tavsiyeler İşveren, 1970, Sa.: 2

MİS, Olcay-ÖZSOY, Erbaşar: Hazırlık Çalışmaları ile Birlikte Karşılaştırmalı-Gerekçeli 2821 sayılı Sendikalar Kanunu, Ankara-1983

MOLLAMAHMUTOĞLU, Hamdi: İş Hukuku, Ankara-2004.

MOLLAMAHMUTOĞLU, Hamdi: Hizmet Sözleşmesi, Ankara-1995

MOLLAMAHMUTOĞLU, Hamdi: Türk Hukukunda Lokavt, Ankara 1993

NARMANLIOĞLU, Ü.: Toplu İş İlişkileri konusunda Yargıtayın 1993 Yılı Kararlarının Değerlendirilmesi, Yargıtayın İş Hukuku Kararlarının Değerlendirilmesi 1993, İstanbul-1995, Mess Yay

NARMANLIOĞLU, Ünal:  Türk Hukukunda Kanundan Doğan Kıdem Tazminatı, İstanbul- 1973 (Kıdem Tazminatı)

NARMANLIOĞLU, Ünal:  Yargıtayın İş Hukuku Kararlarının Değerlendirilmesi, İstanbul- 1986, s. 90; Taşkent, Savaş: İHU, İş K. 14 (No: 42)

NARMANLIOĞLU, Ünal: İHU Sen.K.29 (No: 1)

NARMANLIOĞLU, Ünal: İHU. Sen. K. md. 20 No. 10

NARMANLIOĞLU, Ünal: İş Hukuku Ferdi İş İlişkileri, I, B.2, Ankara-1994

NARMANLIOĞLU, Ünal: İş Hukuku, C. I Ferdi İş İlişkileri, Ankara-1988

NARMANLIOĞLU, Ünal: İşyeri Sendika Temsilcileri, Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, C.3 Sayı 1-4 Kudret Ayiter’e Armağan’dan Ayrı Basım, Ankara 1988, s. 222 vd.

OĞUZMAN, K.: İHU, SenK. 10, No. 1

OĞUZMAN, K.: Yeni Anayasanın Toplu İş İlişkilerini İlgilendiren Hükümleri İHİD Sarıca’ya Armağan 1982, Sa. 1-3, s. 115 (Yeni Anayasa).

OĞUZMAN, Kemal: Hukuki Yönden İşçi-İşveren İlişkileri, B.3, İstanbul 1984

OĞUZMAN, Kemal: Hukuki Yönden İşçi-İşveren İlişkileri, C. I, B. 4, İstanbul-1987

OĞUZMAN, Kemal: İşyeri ve İşletme Toplu İş Sözleşmelerinde Yetkiye İlişkin Sorunlar, Tütis, Temmuz-Eylül 1985

OĞUZMAN, Kemal: Toplu İş İlişkileri Açısından Yargıtay Kararlarının Değerlendirilmesi (1984-1985), Yargıtayın İş Hukukuna İlişkin Kararlarının Değerlendirilmesi 1984, İstanbul 1986, Basisen Yay.8

OĞUZMAN, Kemal: Toplu İş İlişkileri Açısından Yargıtayın 1985 Yılı Kararlarının Değerlendirilmesi, Yargıtayın İş Hukukuna İlişkin Kararlarının Değerlendirilmesi 1985, İstanbul 1987, Basisen Yay.15

OĞUZMAN, Mustafa Kemal:  Türk Borçlar Kanunu ve İş Mevzuatına Göre Hizmet "İş" Akdinin Feshi, İstanbul-1955

OĞUZMAN; M. Kemal: Yargıtayın İş Hukuku Kararları Değerlendirilmesi İstanbul-1986

OKUR, A.R.: Y.9.HD. 4.5.1992 T., 1991/17583 E., 1992/4966 K. say. Karar İncelemesi, İş Hukuku Der., Nisan-Haziran 1992, S.266 vd.

OLEA, M. - RODRİGUEZ- SANUDO, F.: International Encyclopaedia For Labour Law and Industrial Relations, Editor, R, Blanpain, Vol. 8, Netherlands-1988

OLGAÇ, Cüneyt: Yeni Sosyal Güvenlik Sistemimizde 200 soruda Sosyal Sigorta Uygulamaları ve Genel Sağlık Sigortası (Açıklamalı-Örnekli-Uygulamalı), Ankara-Eylül 2006

ONAR, Sıddık Sami: İdare Hukukunun Umumi Esasları Cilt II, B. 3, İstanbul 1968

ORHANER, Baki: Türk iş Hukuku Yargıtay Emsal Kararları, Ankara-1966

OYAK Otuzuncu Yılında 1961-1991. Otuzuncu Yıl Özel Sayısı, 1 Mart 1991 sayılı OYAK Dergisi, s. 18-39.

OZANOĞLU, Teoman: Malullük Sigortası, Çimento İşveren Der, Mayıs 1988

ÖMERBAŞ-ÇETİNTAŞ: Temyiz Mahkemesi Hukuk Genel Kurulu Emsal
Kararları ve İçtihadı Birleştirme Kararları, Ankara

ÖNEN, E.: Medeni Yargılama Hukuku, Ankara 1979

ÖNER Gürca: Kurumun 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunundan Doğan Rücu Hakkı, İzmir-1988, s.44-45 (Yayımlanmamış Doktora Tezi)

ÖZBEK O.: Açıklamalı-İçtihatlı Sendikacılık ve Toplu Sözleşme Mevzuatı B.2, İstanbul-1986

ÖZDEMİR, Cumhur Sinan: Soru-Cevaplarla Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu Sosyal Güvenlik Kurumu Kanunu Getirdiği Yenilikler 550 Soru-Cevap, Ankara-Temmuz 2006.

ÖZDEMİR, Rafet: Fransız İş Mahkemeleri Conseilles De Prud`Hommes, Yargıtay D.Sa: 1-2, 1978

ÖZDEN, B.: Türk Soylu Yabancıların Türkiye’de Çalışması veya Çalıştırılabilmesi, Çimento İşveren D., Sa: 3 Mayıs 1991.

ÖZKUL, Aydın: İş Mahkemeleri ve İş Yargısı Oturum Başkanı, “Cumhuriyetin 75. Yılında Endüstri İlişkilerinde ve Emek Piyasalarının Düzenlenmesinde Devletin Rolü ve İşlevleri” III. Uluslararası Endüstri İlişkileri Kongresi 14-16 Ekim 1998, Tühis Yay.No: 3, s.137

ÖZSUNAY, E.: Medeni Hukukumuzda Tüzel Kişiler, B.5, İstanbul 1982,

PERRİNS, Bryn: Trade Union Law, London-1985

PİTT, Gwyneth: Employment Law, London, 1992

POSTACIOĞLU, İ. E.: Medeni Usul Hukuku Dersleri B. 6. İstanbul 1975 S.

POSTACIOĞLU, İlhan: İş Mahkemelerinin Yetkisi İHD, 1969 Sa: 5, s.476 vd.

RAYMOND, Barraine; Dictionnaire de Droit, LGDJ Paris 1967,

REDMOND, M.: Labour Law And Industrial Relations In Ireland, Netherlands-1988

REİSOĞLU, Safa:  Kıdem Tazminatı, Ankara-1976

REİSOĞLU, Safa: Sosyal Devlet Açısından Çalışma Hayatımızın Kural ve Kurumlarına Genel Bir Bakış, Çalışma Hayatımızda Özel Meselelerimiz Seminerine Sunulan Tebliğ, Abant, 15-19 Şubat 1987, Kutyay, s. 5.

REİSOĞLU, Seza: 2821 Sayılı Sendikalar Kanunu Açısından Kamu İşverenleri ve Kamu İşveren Sendikaları, Tütis Kasım 1983, s.4. (Kamu İşverenleri)

REİSOĞLU, Seza: 2822 sayılı Toplu İş Sözleşmesi Grev ve Lokavt Kanunu Şerhi, Ankara-1988

REİSOĞLU, Seza: Akdin Feshinde Yıllık İzin Ücretinin İşçinin Son Ücreti Üzerinden Ödenmesi, Tühis XIV, Kasım1997-Şubat 1998.

REİSOĞLU, Seza: Aynı İşyerinde Birden Çok İşverenin İşçilerinin Birlikte Çalışmasından Doğan Hukuki Sorunlar, TÜHİS, Kasım 1990

REİSOĞLU, Seza: Hizmet Akdi Mahiyeti - Unsurları Hükümleri, Ankara 1968

REİSOĞLU, Seza: Hizmet Akdi, Ankara-1986

REİSOĞLU, Seza: İhaleli İşlerde Çalışan İşçiler-Toplu İşten Çıkarma ve İş Güvencesi: TÜHİS, Kasım-Şubat 1994-Sa: 3, s.8

REİSOĞLU, Seza: Türk Hukukunda ve Mukayeseli Hukukta Toplu İş Sözleşmeleri, Ankara-1967 (Toplu Sözleşme)

REİSOĞLU, Seza: Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının Çalışma Hayatı İle İlgili Hükümleri, Tütis Ocak -1983, Sa: 12.

REİSOĞLU, Seza: Yabancı İşçiler Yönünden Alman İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku, Ankara-1973 (Alman Hukuku)

REYNOLDS, L. G.: Labor Economies and Labor Relations ed. 7, New Jersey-1970

RİCHARDSON, J.Henry: İktisadi ve Mali Yönüyle Sosyal Güvenlik, çev, Yazgan, Turan: İÜ İkt.Fak.İktisadi İçtimaiyat Ens.Yay. No.56, İstanbul-1970.

SALİ, A.O.: Yaşlılık Sigortası Aktuar Hesaplarının Hukuksal Çerçevesi, SSK Yayını No,476, Ankara

SAYMEN, F.H.: Türk İş Hukuku, İstanbul-1954

SAYMEN, F.H.: Türk İş Hukukunda Çalışma Süreleri, İHFM, 1960

SAYMEN, F.H.-EKONOMİ, M.: Sosyal Sigortalar Tatbikatı, İstanbul-1966

SCHWARZ Borçlar Hukuku Dersleri (Çev. Bülent Davran) İstanbul-1948

SELÇUK, S.: İlmi ve Kazai İçtihatlarla İş Kanunu, İstanbul-1971

SELÇUK, Sami: Konuşma 1999-2000 Adli Yılı Açış Konuşması, Liberte Yay. Ankara-1999

SEROZAN, R.: Tüzel Kişiler, Özellikle Dernek ve Vakıflar, B.2, İstanbul-1994

SMİTH, I.T-WOOD J.C.-THOMAS, G: Industirial law, 5.Ed Butterworths London-1993

SMİTH, Kenneth-KEENAN: Denis: English Law, ed. 7, London-1983

SOYER, M.Polat: Sendikal İlişkiler Açısından Yargıtay’ın 1989 yılı Kararlarının Değerlendirilmesi, Yargıtay’ın İş Hukuku Kararlarının Değerlendirilmesi 1989, İstanbul 1991, Mess Yay.

SOYER, P.: 2495 sayılı Yasaya Tabi Özel Güvenlik Görevlilerinin Toplu İş Sözleşmesinden Yararlanma Sorunu, Çimento İşveren D., Mayıs 1990

SOYER, Polat: İş Mahkemeleri ve İş Yargısı Yorum, “Cumhuriyetin 75. Yılında Endüstri İlişkilerinde ve Emek Piyasalarının Düzenlenmesinde Devletin Rolü ve İşlevleri” III. Uluslararası Endüstri İlişkileri Kongresi 14-16 Ekim 1998, Tühis Yay. No: 3, s.131 vd.

SOYER, Polat: Yargıtayın İş Hukuku Kararlarının Değerlendirilmesi, İstanbul 1993

SOYER, Polat: Yeni İş Kanununun Ücret, İşin Düzenlenmesi, İş Sağlığı ve Güvenliğine İlişkin Bazı Hükümleri Üzerine Düşünceler, 4857 sayılı Yeni İş Kanunu Değerlendirme Konferansı Notları, 12-13 Temmuz 2003, Koru Otel Bolu, Türk İş Yay.

SOYSAL, Mümtaz: 100 soruda Anayasa’nın Anlamı, B.5, İstanbul 1979

SÖZER, A.Nazım: İşgöremezlik, Meslekte Kazanma Gücünün Kaybı Çalışma Gücünün Kaybı Kavramları ve Sakatlık Kavramı İl İlişkileri, Adalet Der.1984, Sa.1

SÜMER, H.H.: Sendikal Nedenlerle Feshe Karşı Korunması, Konya-1997

SÜMER, Halûk Hâdi: Sakat ve Eski Hükümlü Çalıştırma Yükümlülüğünün Tesbitinde Esas Alınacak İşçi Sayısı, Türk Kamu Sen, Mart-1991

SÜRAL, Nurhan: Esnekliğin Sosyal Boyutu, İşveren Der.,Ocak-Mart 2005

SÜRAL, Nurhan: Sendika Çokluğu Güçlü Sendikacılık ve Türk İşçi Sendikacılığında İHD-Ekim-Aralık 1993

SÜZEK, Sarper: İş Hukuku,B.16, İstanbul-2018

SÜZEK, Sarper.: İHU. Sen.K.19 No: 9

SÜZEK, Sarper:  Destekten Yoksunluk ve Cismani Zararlarda  İşverenin Özel Hukuktan Doğan Sorumluluğu, Destekten Yoksunluk ve Cismani Zararlarda Sorumluluk ve Tazminat, İş Hukukuna İlişkin Sorunlar ve Çözüm Önerileri 1996 Yılı Toplantısı, Galatasaray Üniversitesi Yayınları, İstanbul-1996

SÜZEK, Sarper: İş Akdini Fesih Hakkının Kötüye Kullanılması, Ankara-1976

SÜZEK, Sarper: İş Akdinin Askıya Alınmasının Genel Teorisi, Ankara-1989 (Askıya Alma)

SÜZEK, Sarper: İş Güvenliği Hukuku, Ankara-1985

SÜZEK, Sarper: İş Hukuku (Genel Esaslar-İş Akdi), İstanbul-2002 (İş Hukuku)

SÜZEK, Sarper: İş Hukuku, İstanbul-2006

SÜZEK, Sarper: İş Hukukunda Düzenleme Boşluklarının Doldurulması, İş Hukukunun Ulusal ve Uluslararası Temel ve Güncel Konuları, Ankara-1993

SÜZEK, Sarper: İş Hukukunun Genel Esasları, Ankara-1998

SÜZEK, Sarper: Yargıtay’ın İş Hukuku Kararlarının Değerlendirilmesi, İstanbul-1991

ŞAHLANAN, F.: Sendikaların İşleyişinin Demokratik İlkelere Uygunluğu (Doktora Tezi), İstanbul-1980

ŞAHLANAN, F.: Sendikaların Kuruluşu, Organları ve Sona Ermesi, Tutis, Ocak 1985.

ŞAHLANAN, F.: Toplu İş İlişkileri, Yargıtay’ın 1991 Yılı Kararlarının De­ğer­lendirilmesi, Yargıtay’ın İş Hukuku Kararlarının Değerlendirilmesi 1991, İstanbul-1993, Mess Yay.

ŞAHLANAN, Fevzi, İHU, İŞ K. (No: 38)

ŞAHLANAN, Fevzi: 4857 sayılı Yasanın Genel Hükümleri İş Sözleşmesi Türleri, İş Sözleşmesinin Feshi ve İş Güvencesi, 4857 sayılı Yeni İş Kanununu Değerlendirme Konferans Notları, 12-13 Temmuz 2003 Koru Otel/Bolu Türk-İş Yay.

ŞAHLANAN, Fevzi: Ferdi İş İlişkisinin Kurulması ve İşin Düzenlenmesi Tebliği, Yargıtayın İş Hukuku Kararlarının  Değerlendirilmesi 1995, Mess Yay. İstanbul-1997

ŞAHLANAN, Fevzi: İş Güvencesi Kanunu’nun Kapsamı ve Yasal Süreç, Mercek D, Nisan-2003.

ŞAHLANAN, Fevzi: İş Mahkemeleri ve İş Yargısı, “Cumhuriyetin 75. Yılında Endüstri İlişkilerinde ve Emek Piyasalarının Düzenlenmesinde Devletin Rolü ve İşlevleri” III. Uluslararası Endüstri İlişkileri Kongresi 14-16 Ekim 1998, Tühis Yay. No: 3, s.107

ŞAHLANAN, Fevzi: İş Yargılaması, İÜHFM, C.42, Sa: 1-4, 1977, s.380

ŞAHLANAN, Fevzi: Sendikalar Hukuku, İstanbul 1986

ŞAHLANAN, Fevzi: Sendikalar Hukuku, İstanbul 1995, Banksis Yay. No:76

ŞAHLANAN, Fevzi: Toplu İş İlişkileri, Yargıtayın 1991 Yılı Kararlarının Değerlendirilmesi, Yargıtayın İş Hukuku Kararlarının Değerlendirilmesi 1991,
İstanbul-1993, Mess Yay.

ŞAHLANAN, Fevzi: Toplu İş Sözleşmeleri ve Toplu İş Uyuşmazlıkları Açısından Yargıtayın 1989 Yılı Kararlarının Değerlendirilmesi, Yargıtayın İş Hukuku Kararlarının Değerlendirilmesi 1989, İstanbul-1991, Mess Yay.

ŞAHLANAN, Fevzi: Toplu İş Sözleşmesi, İstanbul-1992, Banksis Yay. No: 70

ŞAHLANAN, Fevzi: Türk İş Hukukunda Alt İşveren, İş Hukuku Dergisi, C. II, Temmuz-Eylül 1992

ŞAHLANAN, Fevzi: Yargıtayın İş Hukuku Kararlarının Değerlendirilmesi, İstanbul-1987

ŞAHLANAN, Fevzi: Yargıtayın İş Hukuku Kararlarının Değerlendirilmesi, İstanbul- 1989

ŞAHLANAN, Fevzi: Yeni İş Kanunu Tasarısının Genel Hükümleri, Basılmamış Tebliğ.

ŞAKAR M., 506 Sayılı Kanun Emeklilik Programında Aylık Miktarının Belirlenmesi, İş Huku­ku ve Sosyal Güvenlik Hukuku Türk Mili Komi­tesi 15.yıl Armağanı, İst., 1991.

ŞAKAR M.: 506 Sayılı Kanun Emeklilik Programında Aylık Miktarının Belirlenmesi, İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Hukuku Türk Mili Komitesi l5.yıl Armağanı, İstanbul-1991

ŞEN, Sabahattin: Ekonomik ve Teknik Anlamda Taşeronluğun (Alt İşverenlik) Tanımı ve Sınıflandırılması, Çimento İşveren D., C.10, Sa. 1, Ocak 1996

TALAS, C.: Sosyal Ekonomi, 2. kitap, B.2, Ankara 1976

TALAS, C.: Sosyal Ekonomi, Ankara-1983

TANDOĞAN Haluk: Mesuliyet Hukuku,Ankara-1961

TAŞKENT, Savaş: İş Güvencesi (İşçinin Feshe Karşı Korunması) İstanbul-1991

TAŞKENT, Savaş: İşyeri Sendika Temsilciliği, Münir Ekonomi 60. Yaş Günü Armağanı, Ankara 1993, s. 273 vd.

TAŞKENT, Savaş: Toplu İş Sözleşmeleri ve Toplu İş Uyuşmazlıkları Açısından Yargıtay'ın 1987 yılı Kararlarının Değerlendirilmesi, İstanbul 1989

TAYLOR, B. J. -Witney, F.: Labor Relations Law, ed. 3, New Jersey-1971

TEKİNAY, S.S.: Borçların İfası, İhlali, Sona Ermesi ve Özel Nevileri, İstanbul-1967

TEKİNAY, Selahattin Sulhi: Ölüm Sebebiyle Destekten Yoksun Kalma Tazminatı, İstanbul-1963

TEZEL, Şevket: İşverenler, Sendikalar ve Personel Yöneticileri İçin Uygulamalı İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku El Kitabı, Ankara-Eylül-2006.

TOLGA,  M., İş Hukuku B. 3, İstanbul-1958

TOLGA, M: İş Hukuku, İstanbul-1952

Toplu İş Hukuku, Öz Gıda İş Sendikası Eğitim Yayınları Ankara, 1993

Trade Union İmmunities, Presented to Parliament by the Secretary of State For Employment by Command of Her Majesty, London, Her Majestys Statinonery Office, January 1981-London

TREU, T. : Italy, International Encyclopaedia for Labour Law and Industrial Relations, Ed. R. Blanpain, Vol. 6, Deventer, The Netherlands-1986

Tuba, İİÇB. Şubat 1989

TUĞ, Adnan: Sendikalar Hukuku, Ankara-1990

TUNCAY, A. Can: Asıl İşveren Alt İşveren İlişkisi, Kiplas D., Ocak 1991

TUNCAY, A.Can: "Sosyal Yardım Zammının Kamu Kurum ve KIT'lere Ödetilmesinin Hukuka Uygunluğu", Sosyal Sigortalar Kurumu Sosyal Yardım Zammı Paneline Su­nulan Tebliğ, s.6, Ankara 19.10.1992

TUNCAY, A.Can: Açıklamalı, Notlu, İçtihatlı İş ve Sosyal Sigorta Kanunları, B.7, İstanbul-1997

TUNCAY, A.Can: Sosyal Güvenlik Hukuku Dersleri, B.8., İstanbul-1998

TUNCAY, C.: İHU 1976, Sen. K. 13 (No.1)

TUNCAY, C.: İş Mahkemelerinin Yetkisi ve Sözleşme Yasağı, İHD, 1969 Sa: 9, s.759 vd.

TUNCAY, C.: Toplu İş İlişkileri Açısından Yargıtayın 1990 Yılı Kararlarının Değerlendirilmesi, Yargıtayın İş Hukuku Kararlarının Değerlendirilmesi 1990, İstanbul-1992, Mess Yay.

TUNCAY, Can, İHU, İş K. 14 (No: 37)

TUNCAY, Can: "İş Hukukunda İşveren Vekili Kavramı", Temsil ve Vekalete İlişkin Sorunlar Sempozyumu (14-16 Haziran 1976), İstanbul-1977

TUNCAY, Can: "Türk Hukukunda Toplu İşçi Çıkarmalar ve Eski İşçilerin Yeniden İşe Alınmaları" İstanbul Hukuk Fakültesi Mecmuası, 50.Yıl (Özel Sayısı), İstanbul 1973, s.595 vd.

TUNCAY, Can: İHU, SSK 26 no.4 Karar İncelemesi

TUNCAY, Can: İş Sözleşmesi Türleri ve Yeni İstihdam Biçimleri, İstanbul-2003

TUNCAY, Can: İşçi Sendikası Üyeliğinin Kazanılması ve Sona Ermesi, İstanbul-1975

TUNCAY, Can: Karar İncelemesi Çimento İşveren Der., Temmuz 1993, s. 14 vd.

TUNCAY, Can: Sosyal Güvenlik Hukuku Dersleri, B.4.,İstanbul-1989

TUNCAY, Can: Toplu İş İlişkileri Açısından Yargıtay’ın 1990 yılı Kararlarının Değerlendirilmesi, Yargıtay’ın İş Hukuku Kararlarının Değerlendirilmesi, İstanbul-1992, Basisen Yay.

TUNCAY, Can: Toplu İş İlişkileri Açısından Yargıtayın 1990 Yılı Kararlarının Değerlendirilmesi, Yargıtayın İş Hukuku Kararlarının Değerlendirilmesi 1990, İstanbul-1992, Mess Yay.

TUNCAY,Can: Türk Emeklilik Sisteminde Reform Projesinin Değerlendirilmesi, Çimento İşveren Der.,Mart 2005

TUNÇOMAĞ K., Sosyal Güvenlik Kavramı ve Sosyal Sigortalar, 5. Bası, İstanbul, 1990, s. 6 vd; Tuncay C.: Sosyal Güvenlik Hukuku Dersleri, B.8., İstanbul-1998. Dilik S., Sosyal Güvenlik, Ankara 1991.

TUNÇOMAĞ, K.: Borçlar Hukuku Genel Hükümler, C.I, B.4, İstanbul-1968

TUNÇOMAĞ, K.: Sosyal Güvenlik Kavramı ve Sosyal Sigortalar, B.2, İstanbul-1982

TUNÇOMAĞ, K.: Sosyal Güvenlik Kavramı ve Sosyal Sigortalar, B.5, İstanbul-1990

TUNÇOMAĞ, K.: Türk Borçlar Hukuku, C.II, B.3., İstanbul-1977.

TUNÇOMAĞ, Kenan: Borçlar  Hukuku, Özel Borç İlişkileri, C. II, B. 3, İstanbul-1977

TUNÇOMAĞ, Kenan: İş Hukuku, C. II, 2. Bası, İstanbul, 1985

TUNÇOMAĞ, Kenan: İş Hukukunun Esasları, İstanbul-1988

TUNÇOMAĞ, Kenan: Kıdem Tazminatı Fonu ve İşsizlik Sigortasıyla İlgili Görüşler, H.Timur a Armağan İHFM, 1979

TUNÇOMAĞ, Kenan: Sakat ve Eski Hükümlü İşçi Çalıştırma Yükümü, İHFM, C.XL, Sa:1-4. İstanbul 1974.

TUNÇOMAĞ, Kenan: Sendika Üyeliği ve Teminatı, İşgören Der. 1984/1

TUNÇOMAĞ, Kenan: Sosyal Güvenlik Kavramı ve Sosyal Sigortalar, B.5, İstanbul-1990

TUNÇOMAĞ, Kenan-CENTEL, Tankut: İş Hukukunun Esasları, B.2, İstanbul-1999

TURAN, K.: Milletlerarası Sendikal Hareketler, Ankara-1979

TURAN, Kamil: Ferdi İş Hukuku, Ankara-1993

TURAN, Kamil: İş Hukukunun Genel Esasları, Ankara-1990

Türk Hukuk Lügatı, Türk Hukuk Kurumu, Ankara-1946

Türk-İş in 6. Genel Kurul Çalışmaları (Türk -İş Yayınları) No: 50, Ankara-1966

Türkiye Cumhuriyet Anayasası Komisyon Raporları ve Madde Gerekçeleri Türkiye Büyük Millet Meclisi Tutanak Dergisi, C.61-43, (S.Sayısı:586), (s.Sayısı 608)

Türkiye Ticaret Odaları, Sanayi Odaları ve Ticaret Borsaları Birliği; İş Kanunu Tasarısı ve Bazı Maddeleri Hakkında Görüşümüz (Türkiye  İşveren Sendikaları Konfederasyonu Yayını) Ankara-1966

ULUCAN, D.: İHU, Sen.K.19 No: 4

ULUCAN, Devrim: İş Güvencesi, Türkiye Toprak, Seramik, Çimento ve Cam Sanayi İşverenleri Sendikası Yay.

ULUCAN, Devrim: Toplu İş Sözleşmesi; Özelliği ve Hukuki Niteliği, İstanbul-1981

ULUKAPI, Ö.: Medeni Usul Hukukunda Dava Arkadaşlığı, Konya, 1991;

ULUSAN, İlhan: Özellikle Borçlar Hukuku ve İş Hukuku Açısından İşverenin İşçiyi Gözetme Borcu Bundan Doğan Sorumluluğu, Kazancı Yay. İstanbul-1990

UŞAN, M.Fatih: Çıraklık Sözleşmesi, Konya-1994

UYGUR, Turgut: İş ve Sosyal Güvenlik Hukukunda Temel Kavramlar, Yargılama, Ankara-1980

ÜÇIŞIK, Fehim: Türk İş Hukukunda İşverenin İş Kazası ve Meslek Hastalığından Sorumluluğu, (Yayınlanmamış doktora tezi), İstanbul-1982

ÜSTÜNDAĞ, S.: Medeni Yargılama Hukuku, C. I. İstanbul 1984

Webster's New Collagiate Dictionary, Merriam Philippines Copyright 1980,

WEİSS, M., Labour Law and Industrial Relations in the Federal Republic of Germany, Deventer-1987

WHEELER, Raymond - Phalen, Thomas - Higgns, John: The Developing Labor Law, E.3, First Supplement, Section of Labor and Employment Law American Bar Association  The Brueau of National Affairs Inc., Washington D.C. Chicago-1993

YALÇINKAYA, Orhan: Bağ-Kur Kanunu, Açıklamalar Kararlar İlgili Mevzuat, Ankara-1999

Yargıtay Kararları Kamu-İş*Tühis*Türk Kamu-Sen Yay. İstanbul-1989

YAZGAN, Turan: Sosyal Sigorta, İstanbul-1977

Yedinci Beş Yıllık Kalkınma Planı Özel İhtisas Komisyonu Raporu, Sosyal Güvenlik, T.C. Başbakanlık Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı Yay. No:2420-ÖİK:479, Ekim-1995

YILMAZ, H.: Sözleşme Görüşmelerinde Kusur "Culpa İn Contrahendo ve Sorumluluğun Hukuksal Niteliğinde Yeni Görüşler, Yargıtay Dergisi, C. 11, Temmuz 1985

Yorum Yap

Lütfen yorum yazmak için oturum açın ya da kayıt olun.
İlgili Yayınlar