İcra ve İflas Kanunu ve İlgili Mevzuat

7343 Sayılı Kanun'a Göre Güncellenmiş
106,25 TL 125,00 TL

Adet

 
   0 yorum  |  Yorum Yap
Kitap Künyesi
Yazar Ejder YILMAZ, Ramazan ARSLAN, Sema TAŞPINAR AYVAZ, Emel HANAĞASI
Baskı Tarihi 2022/02
Baskı Sayısı 8
Boyut 13,5x19,5 cm (Roman Boyu)
Cilt Sert Kapak (İplik Dikiş)
Sayfa Sayısı 649

Notlu-Gerekçeli
İcra ve İflas Kanunu ve İlgili Mevzuat
Prof. Dr. Ramazan ARSLAN - Prof. Dr. Ejder YILMAZ - Prof. Dr. Sema TAŞPINAR AYVAZ -  Doç. Dr. Emel HANAĞASI

İÇİNDEKİLER 

Sayfa

Önsöz..............................................................................................7 

İçindekiler........................................................................................9 

Kısaltmalar cetveli .........................................................................15 

İcra ve İflâs Kanununu 

değiştiren kanunlar listesi..............................................................17 

1. Bölüm 

 Madde............ Sayfa

İCRA ve İFLÂS KANUNU................................. 1-370..................19 

Birinci Bap 

Teşkilât ve Muhtelif Hükümler.......................... 1-23..................21 

İkinci Bap 

İlâmların İcrası................................................. 24-41..................40 

I - Para ve teminattan başka 

borçlar hakkında ilâmların icrası................. 24-31..................40 

II - Para ve teminat verilmesi 

hakkındaki ilâmların icrası ....................... 32-33/a..................53 

III - Müşterek hükümler..................................... 34-41..................55 

Üçüncü Bap 

İlâmsız Takip.................................................... 42-73..................59 

I - Takibin muhtelif tarzları .............................. 42-49..................59 

II - Yetki ................................................................ 50..................63 

III- Tatiller ve talikler ........................................ 51-56..................64 

IV- İcra tebliğleri .................................................... 57..................66 

V - Takip talebi ................................................. 58-59..................67 

VI- Ödeme emri ve itiraz .................................. 60-73..................69 

10 İçindekiler 

 Madde............ Sayfa

Dördüncü Bap 

Haciz Yolile Takip....................................... 74-144/a..................85 

I - Mal beyanı.................................................. 74-77..................85 

II - Haciz ........................................................ 78-105..................86 

III- Paraya çevirme (satış)............................ 106-137................115 

IV- Paranın paylaştırılması........................ 138-144/a................156 

Beşinci Bap 

Rehinin Paraya Çevrilmesi 

Yolile Takip ............................................... 145-153/a................163 

I - Taşınır rehninin paraya çevrilmesi.......... 145-147................163 

II- İpoteğin paraya çevrilmesi................... 148-150/d................164 

III- Müşterek Hükümler .......................... 150/e-153/a................168 

Altıncı Bap 

İflâs Yolile Takip.......................................... 154-183................175 

I- Yetki .............................................................. 154................175 

II- İflâs yolile adi takip ................................. 155-166................175 

III- Kambiyo senetleri hakkındaki 

hususi takip usulleri ............................. 167-176/b................181 

 A) Haciz yolu ile takip ......................... 168-170/b................182 

 B) İflâs yolu ile takip................................ 171-176................188 

 C) Müşterek hükümler ...................... 176/a-176/b................190 

IV- Doğrudan doğruya iflâs halleri............... 177-181................191 

V- İflâsın kaldırılması .................................. 182-183................199 

Yedinci Bap 

İflâsın Hukukî Neticeleri.............................. 184-207................200 

I - Borçlunun malları hakkında 

iflâsın neticeleri....................................... 184-194................200 

II - Alacaklıların hakları üzerine 

iflâsın tesirleri ......................................... 195-207................205 

Sekizinci Bap 

İflâsın Tasfiyesi ........................................... 208-256................213 

İçindekiler 11

 Madde............ Sayfa

I- Masanın teşkili........................................ 208-217................213 

II- Alacaklıları davet .................................... 218-220................216 

III- Masanın idaresi ...................................... 221-229................218 

IV- Alacakların tahkiki ve 

sıralarının tayini ...................................... 230-236................224 

V- Masanın tasfiyesi.................................... 237-246................228 

VI- Paraların paylaştırılması......................... 247-253................233 

VII- İflâsın kapanması ................................... 254-256................236 

Dokuzuncu Bap 

İhtiyatî Haciz ................................................ 257-268................237 

Onuncu Bap 

Kiralar Hakkında Hususî 

Hükümler ve Kiralanan 

Taşınmazların Tahliyesi.............................. 269-276................245 

On Birinci Bap 

İptal Davası .................................................. 277-284................251 

On İkinci Bap 

Konkordato ile Sermaye Şirketleri 

ve Kooperatiflerin Uzlaşma Yoluyla 

Yeniden Yapılandırılması......................... 285-309/ü................256 

I - Adî konkordato .................................... 285-308/g................256 

II - Rehinli alacaklılarla müzakere ve 

borçların yapılandırılması ........................... 308/h................297 

III - İflâstan sonra konkordato .............................. 309................301 

IV- Malvarlığının terki suretiyle 

konkordato..........................................309/a-309/l................311 

V- Sermaye şirketleri ve kooperatiflerin 

uzlaşma yolu ile yeniden 

yapılandırılması ............................... 309/m-309/ü................321 

12 İçindekiler 

 Madde............ Sayfa

On Üçüncü Bap 

Taksiratlı ve Hileli İflâs................................ 310-311................333 

On Dördüncü Bap 

İtibarın Yerine Gelmesi ............................... 312-316................334 

On Beşinci Bap 

Fevkalâde Hallerde 

Mühlet ve Tatil ............................................. 317-330................336 

I- Fevkalâde mühlet ................................ 317-329/a................336 

II- Fevkalâde hallerde tatil.................................. 330................342 

On Altıncı Bap 

Cezaî Hükümler ........................................... 331-354................343 

On Yedinci Bap 

Hususî Hükümler........................................ 355-362................359 

Kanun Yollarına Başvurma ve 

Son Maddeler.................... 363-370-Ek Madde 1................362 

2. Bölüm 

İLGİLİ MEVZUAT 

............ Sayfa

- ABONELİK SÖZLEŞMESİNDEN KAYNAKLANAN PARA ALACAKLARINA İLİŞKİN TAKİBİN BAŞLATILMASI USULÜ HAKKINDA KANUN ve ABONELİK SÖZLEŞMESİNDEN KAYNAKLANAN PARA ALACAKLARINA İLİŞKİN TAKİBİN BAŞLATILMASI USULÜ HAKKINDA YÖNETMELİK 

(İlgili maddeler).....................................................................387 

- BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA 

DAİR (COVİD-19 İLE İLGİLİ) KANUN (İlgili maddeler).........399 

- ÇOCUK KORUMA KANUNU (İlgili maddeler) .....................401 

İçindekiler 13

............ Sayfa

- İCRA ve İFLÂS KANUNU 

TATBİKATINA DAİR NİZAMNAME ......................................417 

- İCRA ve İFLÂS KANUNU YÖNETMELİĞİ............................425 

- İCRA MÜDÜR ve YARDIMCILARININ 

SINAV, ATAMA VE NAKİL YÖNETMELİĞİ..........................525 

- İFLÂS İDARESİ ÜCRETİ, YAZI ve 

TEBLİĞ MASRAFI TARİFESİ

HAKKINDA TEBLİĞ .............................................................547 

- KONKORDATO GİDER AVANSI TARİFESİ ........................549 

- KONKORDATO KOMİSERLİĞİ VE ALACAKLILAR 

KURULUNA DAİR YÖNETMELİK ........................................551 

- KONKORDATO TALEBİNE EKLENECEK BELGELER 

HAKKINDA YÖNETMELİK...................................................561 

- LİSANSLI YEDİEMİN DEPOLARI 

YÖNETMELİĞİ.....................................................................567 

- LİSANSLI YEDİEMİN DEPOLARI YÖNETMELİĞİ

ÜCRET TARİFESİ................................................................587 

- MAL, HAK VEYA ALACAĞIN ULUSAL YARGI AĞI BİLİŞİM 

SİSTEMİÜZERİNDEN SORGULANMASI HAKKINDA 

YÖNETMELİK.......................................................................591 

- SERMAYE ŞİRKETLERİ VE KOOPERATİFLERİN 

UZLAŞMA YOLUYLA YENİDEN YAPILANDIRILMASINA 

DAİR YÖNETMELİK.............................................................597 

- TİCARİ İŞLEMLERDE TAŞINIR REHNİ KANUNU ve 

TİCARİ İŞLEMLERDE REHİN HAKKININ KURULMASI VE 

TEMERRÜT SONRASI HAKLARIN KULLANILMASI 

HAKKINDA YÖNETMELİK (İlgili maddeler)..........................615 

- YARGITAYDAN VERİLEN İCRA VE 

İFLÂS İŞLERİNE AİT KARARLARIN 

YAYIMLANMASINA DAİR YÖNETMELİK............................627 

- KAVRAMLARA GÖRE ARAMA CETVELİ............................631 


Öğrenci ve uygulamacıların güvenilir İcra ve İflâs Kanunu (İİK), 

Nizamnamesi ve Yönetmeliği ile ilgili mevzuat metni ihtiyacını gidermek üzere elinizdeki bu Kitap hazırlanmıştır. 

İİK, yürürlüğe girdiği 1932 yılından bu yana 32 kez değiştirilmiştir. Son değişikliklerin bir kısmı, 14.01.2011 gün ve 6103 sayılı

“Türk Ticaret Kanununun Yürürlüğü ve Uygulama Şekli Hakkında 

Kanun”la yapılmıştır. Bu Kanunla yapılan değişiklikler, İİK’nun 20 

maddesini değiştirme, yürürlükten kaldırma veya Kanuna madde 

ekleme şeklinde olmuştur. 

02.07.2012 gün ve 6352 sayılı “Yargı Hizmetlerinin Etkinleştirilmesi Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Basın Yayın 

Yoluyla İşlenen Suçlara İlişkin Dava ve Cezaların Ertelenmesi Hakkında Kanun” ile de İİK’nun 37 maddesi değiştirilmiş ve Kanuna 8/a 

maddesi ile üç Geçici Madde eklenmiştir. 

Aynı şekilde, 6728 sayılı “Yatırım Ortamının İyileştirilmesi 

Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” ile 

İİK’nun 179, 179/a, 179/b ve 287nci maddelerinde değişiklik yapılmış; Kanuna 179/c maddesi ile Geçici Madde 12 eklenmiştir. Ayrıca, 31.07.2016 tarihli ve 669 sayılı KHK m. 4 ile iflâsın ertelenmesi 

hakkında hüküm konulmuştur. Bu hüküm ise 01.09.2016 gün ve 

673 sayılı KHK m. 10,3 ile değiştirilmiştir. 

Kanunda yine 7078 s. K., 7101 s. K., 7141 s. K., 698 s. KHK, 

7155 s.K., 7165 s. K., 7251 s. K. ve son olarak 7327 s. K. ile birçok 

değişiklik yapılmıştır. 

7101 s. K. ile, ülkemizde 2003 yılından beri uygulanan “iflâsın 

ertelenmesi” kurumu tamamen yürürlükten kaldırılmış ve bunun yerine, mevzuatımızda bulunan ancak iflâs erteleme hükümlerinin 

varlığı sebebiyle uzun süredir tercih edilmeyen “konkordato”ya ilişkin hükümler büyük ölçüde revize edilmiştir. 

06.12.2018 gün ve 7155 sayılı “Abonelik Sözleşmesinden Kaynaklanan Para Alacaklarına İlişkin Takibin Başlatılması Usulü Hakkında Kanun” ile abonelik sözleşmelerinden kaynaklanan para alacakları hakkında yapılacak takipte takip talebi ve ödeme emri ba-

8 Önsöz 

kımından özel bazı düzenlemeler öngören ve ayrıca İİK’nun çeşitli 

maddelerinde değişiklik yapan Kanun ile ilgili Yönetmelik de Kitapta 

yer almıştır. 

Covid-19 nedeniyle gerek maddî hukuk gerekse usul hukukunda hak kayıplarının önlenmesi amacıyla mahkemeler ve icra dairelerindeki işler ile davalar hakkında geçerli sürelerin durdurulmasına 

yönelik geçici hükümler içeren 7226 sayılı Kanunun ilgili Geçici 

Madde 1 hükmü de Kitabımıza alınmıştır. 

09.06.2021 gün ve 7327 sayılı “İcra ve İflâs Kanunu İle Bazı

Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” ile İİK’nun 223, 

241, 295, 296, 297, 308 ve 308/c maddelerinde değişiklik gerçekleştirilmiş ve Kanuna Geçici Madde 17 eklenmiştir. 

Son olarak 24.11.2021 gün ve 7343 sayılı “İcra ve İflâs Kanunu 

İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” ile İİK’nun 

yirmisekiz maddesi değiştirilmiş, beş maddesi yürürlükten kaldırılmış ve Kanuna Geçici Madde 18 eklenmiştir. 

İİK’nda yapılan değişikliklerin büyük bir kısmının Ülke ekonomisi ile yakından ilgisinin bulunduğu açıktır. Yapılan Kanun değişikliklerinin iyi bir şekilde anlaşılabilmesi, değişiklik gerekçelerinin yakından bilinmesine bağlıdır. Bu nedenle Kitapta, diğer açıklama ve 

notların yanısıra, Kanun değişikliklerinin gerekçelerine de yer verilmiştir. 

Öte yandan akademik çalışmalarda da başvurulan ve Kanunumuzun kaynağını oluşturan İsviçre Federal İcra ve İflâs Kanununun (İsv. İİK) maddelerinin İİK’ndaki karşılığını oluşturan madde 

numaralarına da Kitapta yer verilmiştir

Yorum Yap

Lütfen yorum yazmak için oturum açın ya da kayıt olun.
İlgili Yayınlar