İnfaz Hukuku

Yayınevi: Adalet Yayınları
Yazar: Berrin AKBULUT - Taha Yasin DURAN - Neslihan DEMİRKOL
ISBN: 9786052645741
472,50 TL 525,00 TL

Adet

 
   0 yorum  |  Yorum Yap
Kitap Künyesi
Yazar Berrin AKBULUT, Taha Yasin DURAN, Neslihan DEMİRKOL
Baskı Tarihi 2023/11
Baskı Sayısı 2
Boyut 16x24 cm (Standart Kitap Boyu)
Cilt Karton kapak
Sayfa Sayısı 695

Kitapta infaz hukuku konuları, Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun ve diğer mevzuat hükümleri çerçevesinde incelenmiştir. Bu kitap ders kitabı niteliğinde yazılmıştır. Ancak konular incelenirken Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, Anayasa Mahkemesi ve Yargıtay kararlarıyla zenginleştirilmiş, doktrindeki görüşlere yer verilmiş, savcılık ve infaz hakimliği uygulamalarına da değinilmiştir. Okuyucunun dikkatini çekmesi ve kolaylık sağlaması için konu içinde önemli görülen bazı hususlar koyu şekilde yazılmış, bazı hususlar ise kısaca alt alta olacak şekilde kaleme alınmıştır. Önemli görülen bazı konular diğerlerine oranla daha fazla açıklanmıştır.

ÖNSÖZ .............................................................................................................................5

KISALTMALAR ..................................................................................................................7

İÇİNDEKİLER .....................................................................................................................9


§1. İNFAZ HUKUKUNA GİRİŞ


I. İNFAZ VE İNFAZ HUKUKU KAVRAMLARI ........................................................... 23

II. İNFAZ HUKUKUNUN AMACI............................................................................. 26

A. Genel Olarak ....................................................................................................26

B. Cezanın Yerine Getirilmesinde Amaç ...............................................................28

C. Güvenlik Tedbirlerinde Amaç...........................................................................44

III. ZAMAN BAKIMINDAN UYGULAMA .................................................................. 46

IV. CEZALARIN İNFAZINDA GÖZETİLECEK İLKELER .................................................. 51

A. Kanunilik İlkesi..................................................................................................51

B. Kesintisizlik İlkesi..............................................................................................57

C. Gizlilikten Kaçınma İlkesi..................................................................................57

D. Eşitlik İlkesi.......................................................................................................57

E. İnsan Haysiyetine Uygun İnfaz İlkesi ................................................................58

F. İnfazın Bireyselleştirilmesi İlkesi.......................................................................63

V. İNFAZ HUKUKUNUN KAYNAKLARI.................................................................... 65

A. Anayasa............................................................................................................65

B. Uluslararası Sözleşmeler ..................................................................................65

C. Kanun ...............................................................................................................68

1. Ceza Ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun.............................68

2. Diğer Kanunlar...........................................................................................69

D. Yönetmelik .......................................................................................................69

VI. İNFAZ HUKUKUKUN HUKUK DÜZENİ İÇİNDEKİ YERİ .......................................... 70

VII. İNFAZ HUKUKUKUN DİĞER HUKUK DALLARI İLE İLİŞKİSİ ................................... 71

A. Anayasa Hukuku ile İnfaz Hukuku İlişkisi..........................................................71

B. İdare Hukuku ile İnfaz Hukuku İlişkisi...............................................................72

C. Ceza Hukuku ile İnfaz Hukuku İlişkisi................................................................72

D. Ceza Muhakemesi Hukuku ve İnfaz Hukuku ....................................................73

E. Uluslararı Hukuk ve İnfaz Hukuku İlişkisi..........................................................74


10 İçindekiler


§2. YAPTIRIMLAR, İNFAZIN KOŞULU VE BAŞLATILMASI


I. YAPTIRIM VE TÜRLERİ......................................................................................75

A. Genel Olarak ....................................................................................................75

B. Cezalar .............................................................................................................77

1. Cezanın Nitelikleri .....................................................................................77

2. Cezanın Türleri ..........................................................................................77

C. Güvenlik tedbirleri ...........................................................................................79

II. İNFAZIN KONUSU (MAHKUMİYET HÜKMÜ) ......................................................79

III. İNFAZIN KOŞULU (HÜKMÜN KESİNLEŞMESİ).....................................................83

A. Genel Olarak ....................................................................................................83

B. Olağan Kanun Yollarıyla Kesinleşme ................................................................84

1. Genel Olarak..............................................................................................84

2. Olağan Kanun Yolları .................................................................................84

a. İtiraz ..................................................................................................84

b. İstinaf..................................................................................................87

c. Temyiz ................................................................................................90

3. Kesinleşme ................................................................................................97

a. 20.07.2016 Tarihinden Önce Verilen Kararlarda Kesinleşme.............98

b. 20.07.2016 Tarihinden Sonra Verilen Kararlarda Kesinleşme ............99

aa. İstinaf Aşaması ..........................................................................99

bb. Temyiz Aşaması.......................................................................103

C. Olağanüstü Kanun Yollarıyla Kesinleşme .......................................................104

1. Cumhuriyet Başsavcısının İtirazı..............................................................104

2. Kanun Yararına Bozma ............................................................................105

3. Yargılamanın Yenilenmesi .......................................................................106

IV. İNFAZIN BAŞLATILMASI..................................................................................108

A. Kesinleşen Mahkeme Kararlarının Cumhuriyet Başsavcılığına

Gönderilmesi..................................................................................................108

B. Cumhuriyet Başsavcılığı Tarafından Yapılacak İşlemler .................................111

C. Hapis Cezalarının İnfazına Başlama................................................................117

1. İnfazın Başlatılması..................................................................................117

a. Kendiliğinden Başvurma...................................................................117

b. Davetiye İle Celb...............................................................................117

c. Yakalama Emri..................................................................................118

2. Müddetname Düzenlenmesi...................................................................121

D. Adli Para Cezalarının İnfazına Başlama ..........................................................124

E. Güvenlik Tedbirlerinin İnfazına Başlama........................................................126


İçindekiler 11


§3. HAPİS CEZALARININ İNFAZI


I. GENEL OLARAK.............................................................................................. 127

II. HAPİS CEZALARININ TÜRLERİ......................................................................... 127

A. Ağırlaştırılmış Müebbet Hapis Cezası.............................................................127

B. Müebbet Hapis Cezası....................................................................................130

C. Süreli Hapis Cezası..........................................................................................131

1. Kısa Süreli Hapis Cezası- Uzun Süreli Hapis Cezası Ayrımı .......................132

2. Kısa Süreli Hapis Cezalarının Seçenek Yaptırımlara Çevrilmesi ...............133

a. Genel Olarak .....................................................................................133

b. Şartları ..............................................................................................135

c. Seçenek Yaptırımlar..........................................................................137

aa. Adlî Para Cezası ...................................................................... 139

bb. Aynen İade, Suçtan Önceki Hâle Getirme veya Tazmin

Suretiyle Tamamen Giderilmesi ............................................. 140

cc. Bir Eğitim Kurumuna Devam Etme......................................... 141

dd. Belirli Yerlere Gitmekten veya Belirli Etkinlikleri Yapmaktan

Yasaklanma ............................................................................ 143

ee. Ehliyet ve Ruhsat Belgelerinin Geri Alınması, Belli Bir

Meslek ve Sanatı Yapmaktan Yasaklanma ............................. 144

ff. Kamuya Yararlı İşte Çalıştırma................................................ 144

d. Seçenek Yaptırımların Gereklerinin Yerine Getirilmemesi ...............146

III. HAPİS CEZASININ ERTELENMESİ..................................................................... 149

A. Genel Olarak ..................................................................................................149

B. Şartları............................................................................................................151

1. İki Yıl veya Daha Az Hapis Cezasına Mahkûm Olmak...............................151

2. Daha Önce Kasıtlı Bir Suçtan Dolayı Üç Aydan Fazla Hapis Cezasına

Mahkûm Edilmemiş Olmak .....................................................................153

3. Yargılama Sürecinde Gösterdiği Pişmanlık Dolayısıyla Tekrar Suç

İşlemeyeceği Konusunda Mahkemede Bir Kanaatin Oluşması................155

C. Erteleme Kararı ..............................................................................................156

D. Ertelemenin Sonuçları....................................................................................158

IV. İNFAZ KURUMUNA ALINMA, HÜKÜMLÜLERİN GÖZLEMİ,

GRUPLANDIRILMASI VE HAPİS CEZASININ İNFAZINDA GÖZETİLECEK İLKELER ...... 162

A. İnfaz Kurumuna Alınma, Kayıt İşlemleri, Bilgilendirme ..................................162

B. Hükümlülerin Gözlemi ...................................................................................164

C. Hükümlülerin Gruplandırılması......................................................................166


12 İçindekiler

D. Hükümlünün Bakıma Muhtaç Çocuklarının Barındırılması, Kişisel ve

Kıymetli Eşyalarının Korunması......................................................................168

E. Hapis Cezalarının İnfazında Gözetilecek İlkeler .............................................169

V. İNFAZIN ERTELENMESİ...................................................................................171

A. Genel Olarak ..................................................................................................171

B. Hastalık Nedeniyle İnfazın Ertelenmesi .........................................................172

1. Akıl Hastalığı Nedeniyle İnfazın Ertelenmesi...........................................172

2. Diğer Hastalıklar Nedeniyle İnfazın Ertelenmesi .....................................175

3. Hamilelik Nedeniyle İnfazın Ertelenmesi.................................................177

4. Maruz Kalınan Ağır bir Hastalık veya Engellilik Nedeniyle İnfazın

Ertelenmesi .............................................................................................179

C. Hükümlünün İstemiyle İnfazın Ertelenmesi ...................................................179

D. Mahkeme Tarafından İnfazın Ertelenmesi veya Durdurulması......................184

E. Mahkûmiyet Hükmünün Yorumunda Veya Uygulamasında Duraksama

Olması Nedeniyle İnfazın Ertelenmesi ...........................................................185

F. Milletvekilliği, Cumhurbaşkanı Yardımcılığı ve Bakanlık Sebebiyle

İnfazın Ertelenmesi ........................................................................................186

G. Askerlik Sebebiyle İnfazın Ertelenmesi ..........................................................187

H. Olağanüstü Kanun Yollarına Başvuru Sebebiyle İnfazın Ertelenmesi.............189

VI. HAPİS CEZASININ ÖZEL İNFAZ USULLERİ .........................................................189

VII. CEZA İNFAZ KURUMLARI................................................................................191

A. Genel Olarak ..................................................................................................191

B. İnfaz Kurumlarının Çeşitleri............................................................................192

1. Açık Ceza İnfaz Kurumları........................................................................192

2. Kapalı Ceza İnfaz Kurumları.....................................................................193

3. Yüksek Güvenlikli Ceza İnfaz Kurumları...................................................195

4. Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumları...........................................................197

5. Çocuk Kapalı Ceza İnfaz Kurumları ..........................................................197

6. Gençlik Kapalı Ceza İnfaz Kurumları........................................................198

7. Gözlem ve Sınıflandırma Merkezleri .......................................................199

8. Çocuk Eğitimevleri...................................................................................199

9. Tutukevleri ..............................................................................................200

C. Ceza İnfaz Kurumlarının Tipleri ......................................................................201

1. A Tipi Ceza İnfaz Kurumları .....................................................................201

2. B Tipi Ceza İnfaz Kurumları......................................................................202


İçindekiler 13

3. C Tipi Ceza İnfaz Kurumları......................................................................202

4. D Tipi Ceza İnfaz Kurumları......................................................................202

5. E Tipi Ceza İnfaz Kurumları ......................................................................203

6. F Tipi Ceza İnfaz Kurumları ......................................................................203

7. H Tipi Ceza İnfaz Kurumları......................................................................204

8. K Tipi Ceza İnfaz Kurumları......................................................................205

9. L Tipi Ceza İnfaz Kurumları ......................................................................205

10. M Tipi Ceza İnfaz Kurumları.....................................................................206

11. R Tipi Ceza İnfaz Kurumları......................................................................206

12. S Tipi Ceza İnfaz Kurumları ......................................................................206

13. T Tipi Ceza İnfaz Kurumları ......................................................................206

VIII. AÇIK CEZA İNFAZ KURUMUNA AYRILMA ........................................................ 207

A. Genel Olarak ..................................................................................................207

B. Doğrudan Açık Ceza İnfaz Kurumuna Ayrılma................................................208

C. Kapalı Ceza İnfaz Kurumundan Açık Ceza İnfaz Kurumuna Ayrılma...............214

D. Çocuk Eğitim Evinden Açık Ceza İnfaz Kurumuna Ayrılma .............................222

E. Açık Ceza İnfaz Kurumuna Ayrılamayacak Hükümlüler..................................222

F. Kapalı Kuruma Gönderilme ve Yeniden Açık Kuruma Ayrılma .......................226


§4. HÜKÜMLÜLERİN HAKLARI VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ


I. HÜKÜMLÜNÜN HAKLARI ............................................................................... 231

A. Genel Olarak ..................................................................................................231

B. Kültür ve Sanat Etkinliklerine Katılma Hakkı ve İfade Özgürlüğü

(CvGTİHK m. 60; Yönetmelik m. 73) ...............................................................234

C. Kütüphane ve Kurslardan Yararlanma Hakkı

(CvGTİHK m. 61; Yönetmelik m. 73) ...............................................................235

D. Süreli veya Süresiz Yayınlardan Yararlanma Hakkı (CvGTİHK m. 62):............236

E. Beden Eğitimi ve Boş Zaman Etkinlikleri Yapma Hakkı (CvGTİHK m. 87;

Yön. m. 92, 93) ...............................................................................................247

F. Barınma ve Giyim Yardımından Yararlanma Hakkı

(CvGTİHK m. 63-64-65)......................................................................................... 248

G. Telefon ile Haberleşme Hakkı (CvGTİHK m. 66; Yönetmelik m. 74) ..............250

1. Genel Olarak............................................................................................250

2. Telefonla Görüşme Hakkından Kimler Faydalanabilir?............................254

3. Hükümlüler Telefondan Yararlanma Hakkını Hangi Şartlarda

Kullanır?...................................................................................................254


14 İçindekiler

4. Hükümlüler Telefonla Kimlerle Görüşebilir?...........................................255

5. Telefonla Görüşme Gün Ve Saatleri, Görüşme Süresi ve

Sınırlandırılması.......................................................................................255

6. Telefon Görüşmesinin İdarece Dinlenmesi Ve Kayda Alınması...............258

7. Telefonla Görüşme Ücreti Ve Telefon Görüşme Formunun

Doldurulması...........................................................................................262

8. Telefonla Görüşme Sırasında Yapılacaklar ..............................................263

9. Görüşmenin Dili ......................................................................................263

10. Yabancı Uyruklu Hükümlülerin Telefonla Görüştürülmesi......................263

11. Hükümlünün Avukatı ile Telefonla Görüşmesi........................................264

12. Telefonla Görüşme Hakkının Kullandırılmayacağı Hal .............................266

H. Radyo, Televizyon ile İnternet Olanaklarından Yararlanma Hakkı

(CvGTİHK m. 67, Yönetmelik m. 75)...............................................................266

İ. Mektup, Faks ve Telgraf Gönderme ve Alma Hakkı

(CvGTİHK m. 68, Yönetmelik m. 76)...............................................................267

1. Hükümlünün avukatına ve resmi makamlar dışındaki kişilere

mektup, faks veya telgraf gönderme ve alma hakkı ve denetimi ...........267

2. Hükümlünün avukatına ve resmi makamlara mektup, telgraf faks

gönderme ve alma hakkı ile denetimi.....................................................277

J. Hediye Kabul Etme Hakkı (CvGTİHK m. 69, Yönetmelik m. 77)......................286

K. İbadet Hakkı (Din ve Vicdan Özgülüğü)

(CvGTİHK m. 70, Yönetmelik m. 78)...............................................................288

L. Muayene ve Tedavi Edilme Hakkı (CvGTİHK m. 71, m. 78-82;

Yönetmelik m. 79, 96-103).............................................................................295

M. Beslenme Hakkı (CvGTİHK m. 72, m. 82; Yön. m. 101) ..................................305

N. Bilgilendirilme Hakkı (CvGTİHK m. 22) ...........................................................308

O. Ziyaret Edilme (Dışarıyla İlişki Kurma) Hakkı (CvGTİHK m. 83-86; İnfaz

Yönetmeliği m. 108; Hükümlü ve Tutukluların Ziyaret Edilmeleri

Hakkında Yönetmelik (Ziyaret Yönetmeliği)) .................................................308

1. Genel olarak ............................................................................................308

2. Ziyaret ve Görüşlerde Uyulacak Esaslar ..................................................312

3. Ziyaret Şekilleri........................................................................................318

a. Kapalı Görüş (Ziyaret Yönetmeliği m. 7-12)......................................318

aa. Tanım ......................................................................................318

bb. Ziyaret Edebilecek Kişiler ........................................................318

cc. Görüş Yeri ...............................................................................322

dd. Ziyaret Gün ve Saatleri............................................................322

ee. Ağırlaştırılmış Müebbet Hapis Cezasına Hükümlü

Olanların Ziyaretçileri ve Görüş Usulü ....................................322


İçindekiler 15

b. Açık Görüş (Ziyaret Yönetmeliği m. 13-18).......................................323

aa. Tanım ..................................................................................... 323

bb. Ziyaret Edebilecek Kişiler ....................................................... 323

cc. Bayramlarda ve Özel Günlerde Açık Görüş ............................ 324

dd. Açık Görüş Yapılacak Yer ........................................................ 325

ee. Görüş Süresi Ve Saatleri ......................................................... 325

ff. Açık Görüşe İlişkin Diğer Konular ........................................... 325

4. Mahrem Görüş ........................................................................................326

5. Yabancı, Mülteci ve Vatansız Hükümlülerin Ziyaretleri

(CvGTİHK m. 84; Ziyaret Yönetmeliği m. 27-33) ......................................326

6. Kurum, Kurul ve Kuruluşların Ceza İnfaz Kurumunu Ziyareti

(CvGTİHK m. 85, Ziyaret Yönetmeliği m. 26, m. 35, m. 40) .....................329

7. Hastanede Ziyaret Ve Refakat, Hukuksal Amaçlı Ziyaret Talepleri,

Din Adamları Tarafından Ziyaret, Milletvekillerinin Görüşmeleri

(Ziyaret Yönetmeliği m. 36-40)................................................................331

8. Avukatın Ziyareti (Avukat ve Noterle Görüşme Hakkı, Savunma

Hakkı)(CvGTİHK m. 59; İnfaz Yönetmeliği m. 72; Ziyaret

Yönetmeliği m. 20) : ................................................................................333

9. Uzlaştırmacı ve Arabulucunun Ziyareti (Ziyaret Yönetmeliği m.19 vd.) ........344

II. HÜKÜMLÜNÜN YÜKÜMLÜLÜKLERİ ................................................................ 345

A. Cezayı Çekme, Güvenlik Ve İyileştirme Programına Uyma (CvGTİHK m. 26) .......345

B. Sağlığın Korunması ve Temizlik Kurallarına Uyma (CvGTİHK m.27) ..............345

C. Bina ve Eşyaların Korunması (CvGTİHK m. 28) ...............................................346

D. Hükümlülerin Çalıştırılması (CvGTİHK m. 29-32, Yönetmelik m. 81-85).........346

1. Genel Olarak............................................................................................346

2. Hükümlülerin Çalışma Yerleri ..................................................................350

a. Kurum Hizmetinde Çalışma ..............................................................350

b. Kurum Dışında Çalışma .....................................................................351

3. Çocukların Çalıştırılması ..........................................................................351

4. Kurum İçi ve Dışında Hükümlülerin Çalışmasında Uygulanacak

İlkeler (Yönetmelik m. 83): ......................................................................352

5. Çalışan Hükümlülerin Ücret ve Sosyal Hakları

(CvGTİHK m. 32; Yönetmelik m. 85) ........................................................353

§5. DİSİPLİN CEZALARI VE TEDBİRLERİ İLE ÖDÜLLENDİRME


I. DİSİPLİN CEZALARI VE TEDBİRLERİ ................................................................. 355

A. Genel Olarak ..................................................................................................355

B. Çocuk Olmayan Hükümlüler Hakkında Uygulanacak Disiplin Cezaları ...........359


16 İçindekiler

1. Kınama ....................................................................................................359

2. Bazı Etkinliklere Katılmaktan Alıkoyma ...................................................360

3. Ücret Karşılığı Çalışılan İşten Yoksun Bırakma.........................................361

4. Haberleşme Veya İletişim Araçlarından Yoksun Bırakma veya

Kısıtlama..................................................................................................363

5. Ziyaretçi Kabulünden Yoksun Bırakma....................................................365

6. Hücreye Koyma .......................................................................................368

C. Çocuklar Hakkında Uygulanacak Disiplin Cezaları ve Tedbirleri.....................373

1. Disiplin Tedbirleri ....................................................................................373

2. Disiplin Cezaları .......................................................................................373

a. Uyarma.............................................................................................373

b. Kınama..............................................................................................374

c. Onarma, Tazmin Etme Ve Eski Hâle Getirme ...................................374

d. Harcamalarına Sınır Koyma ..............................................................375

e. Teşvik Esaslı Ayrıcalıkları Geri Alma..................................................376

f. İznin Ertelenmesi veya Ziyaretlerin Kapalı Şekilde Yaptırılması .......376

g. Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna İade .....................................................378

h. Odaya Kapatma Cezası .....................................................................378

D. Disiplin Soruşturması .....................................................................................379

E. Disiplin Cezasını Gerektiren Eylemlerin Tekrarı .............................................385

F. Disiplin Cezalarının Kaldırılması .....................................................................387

II. ÖDÜLLENDİRME ............................................................................................389

A. Genel Olarak ..................................................................................................389

B. Ödüllendirilecek Davranışlar..........................................................................391

C. Ödüllendirme Usulü.......................................................................................392

D. Ödüllendirme Kapsamında Verilecek Ödüller................................................393

1. Eş Görüşmesi Ödülü ................................................................................393

2. Aile Görüşmesi Ödülü .............................................................................396

3. Haftalık Ziyaret Süresinin Uzatılması Ödülü............................................397

4. Kapalı Ziyaret Yerine Açık Ziyaret Yaptırılması Ödülü .............................397

5. Kullanılmayan Ziyaret Sürelerinin Birleştirilmesi Ödülü..........................397

6. Telefonla Görüşme Süresi veya Sayısının Artırılması Ödülü....................398

7. Sosyal, Kültürel ve Sportif Etkinliklerden Yararlanma Ödülü ..................398

8. Haftalık Harcama Miktarının Artırılması Ödülü.......................................398


İçindekiler 17

9. Tek Kişilik Odada Televizyon Bulundurma Ödülü ....................................398

10. Hediye Verilmesi .....................................................................................399

11. Takdir Belgesi Verilmesi ..........................................................................399

12. Tavsiye Mektubu Verilmesi .....................................................................399

§6. İNFAZIN DEVRİ, HÜKÜMLÜLERİN NAKLİ VE İZİN


I. İNFAZIN DEVRİ .............................................................................................. 401

A. İnfazın Devralınması.......................................................................................401

B. İnfazın Devredilmesi.......................................................................................403

II. HÜKÜMLÜLERİN NAKLİ.................................................................................. 405

A. Genel Olarak ..................................................................................................405

B. Nakil Çeşitleri .................................................................................................405

1. Ülke İçerisinde Başka Bir Ceza İnfaz Kurumuna Nakil..............................405

a. Kendi İstekleriyle Nakil .....................................................................407

b. Disiplin Nedeniyle Nakil....................................................................410

c. Zorunlu Nedenlerle Nakil..................................................................412

d. Hastalık Nedeniyle Nakil...................................................................413

e. Suç ve Yargılama Nedeniyle Nakil.....................................................415

f. Eğitim ve Öğretim Nedeniyle Nakil...................................................416

g. Ceza İnfaz Kurumlarının İç Hizmetlerinde Çalıştırılacak

Hükümlülerin Nakilleri......................................................................417

h. Re’sen Nakil ......................................................................................417

i. Naklin Gerçekleştirilmesi ..................................................................417

2. Milletlerarası Nakil ..................................................................................422

a. Türkiye’ye Hükümlülerin Nakli .........................................................422

b. Türkiye’den Hükümlü Nakli ..............................................................425

c. 6706 Sayılı Kanuna Göre İnfazın Devri ile Hükümlülerin

Naklinin Karşılaştırılması...................................................................428

III. HÜKÜMLÜLERİN İZNİ (CvGTİHK m. 93 vd.; Yönetmelik m. 113 vd.) ................ 428

A. Genel Olarak ..................................................................................................428

B. İzin Çeşitleri ve Şartları...................................................................................430

1. Mazeret İzni (CvGTİHK m. 94; Yön. m. 114; Hükümlü Ve Tutuklulara

Yakınlarının Ölümü veya Hastalığı Nedeniyle Verilebilecek Mazeret

İzinlerine Dair Yönetmelik) ......................................................................430

a. Mazeret İzni Verilebilecek Durumlar ................................................430


18 İçindekiler

b. Mazeret İzni Verilmesi Sırasında Göz Önünde Bulundurulacak

Hususlar............................................................................................434

c. İzin Talebinin Reddi ..........................................................................435

d. Tutuklularda Mazeret İzni ................................................................438

e. İzin Sırasında Alınacak Güvenlik Tedbirleri.......................................440

f. Hükümlü Veya Tutuklunun İzin Süresince Uyması Gereken

Kurallar .............................................................................................441

g. Hükümlü Veya Tutuklunun Kurallara Uymaması..............................441

2. Özel İzin...................................................................................................441

3. İş Arama İzni............................................................................................443

4. İzinden Dönmeme, Geç Dönme ..............................................................443

§7. KOŞULLU SALIVERİLME, DENETİMLİ SERBESTLİK TEDBİRİ UYGULANARAK


CEZANIN İNFAZI, SALIVERİLME VE İNFAZ SONRASI


I. KOŞULLU SALIVERİLME ..................................................................................447

A. Genel Olarak ..................................................................................................447

B. Koşullu Salıvermenin Şartları .........................................................................448

1. Cezanın Belli Bir Bölümünün Çekilmiş Olması.........................................448

2. İyi Halli Olması.........................................................................................460

C. Koşullu Salıverme Kararı ................................................................................467

D. Koşullu Salıvermenin Sonuçları......................................................................468

II. DENETİMLİ SERBESTLİK TEDBİRİ UYGULANARAK CEZANIN İNFAZI...................471

III. SALIVERİLME VE İNFAZ SONRASI....................................................................482

A. Salıverilme .....................................................................................................482

B. Hükümlünün Salıverildikten Sonraki Geleceğini Düzenlemeyi Sağlayıcı

Önlem Ve Yardımlar.......................................................................................484


§8. İNFAZ KURUMLARININ İDARESİ,

İNFAZ KURUMLARINDA GÜVENLİK VE DÜZEN


I. CEZA İNFAZ KURUMLARININ İDARESİ VE PERSONELİ ......................................487

A. Genel Olarak ..................................................................................................487

B. Müdüriyet ......................................................................................................488

1. Müdür .....................................................................................................488

2. İkinci Müdür ............................................................................................489

C. Yönetim Servisi ..............................................................................................489


İçindekiler 19

D. Güvenlik Ve Gözetim Servisi ..........................................................................490

E. Teknik Servis...................................................................................................492

F. Psiko-Sosyal Yardım Servisi ............................................................................493

G. Sağlık Servisi...................................................................................................493

H. Eğitim Ve Öğretim Servisi...............................................................................495

I. İşyurdu Servisi ................................................................................................495

J. Yardımcı Hizmetler Servisi..............................................................................496

II. KURULLAR, KURULLARIN OLUŞMASI VE GÖREVLERİ....................................... 496

A. İdare ve Gözlem Kurulu..................................................................................496

B. İşyurdu Yönetim Kurulu .................................................................................498

C. Disiplin Kurulu ................................................................................................499

D. Eğitim Kurulu..................................................................................................500

E. Kurulların Çalışması........................................................................................501

III. CEZA İNFAZ KURUMLARINDA İÇ GÜVENLİK .................................................... 501

A. Genel Olarak ..................................................................................................501

B. Ceza İnfaz Kurumlarında Arama, Güvenlik Tatbikatı Ve Sayım ......................503

1. Arama ......................................................................................................503

2. Güvenlik Tatbikatı....................................................................................507

3. Sayım .......................................................................................................507

IV. CEZA İNFAZ KURUMLARINDA BULUNDURULABİLECEK EŞYA VE MADDELER.... 508

A. Genel Olarak ..................................................................................................508

B. Kapalı Ceza İnfaz Kurumlarında Bulundurulabilecek Eşyalar .........................512

1. Gıda Maddeleri........................................................................................512

2. Giyim Eşyaları ..........................................................................................513

3. Süreli veya Süresiz Yayınlar İle Kitaplar ...................................................513

4. Elektrikli Eşyalar ......................................................................................513

5. Müzik Aletleri, Temizlik Ürünleri, El İşi Faaliyetleri, Sağlık ve Dini

İhtiyaçlarla İlgili Araç ve Gereçler ............................................................514

6. Bulundurulabilecek Hayvanlar ve Diğer Eşyalar ......................................516

7. Dışarıdan Getirilebilecek Eşyalar .............................................................516

C. Açık Ceza İnfaz Kurumları Ve Çocuk Eğitimevlerinde Bulundurulabilecek

Eşyalar............................................................................................................518

D. Eşyaların Nakli ................................................................................................518


20 İçindekiler


§9. ADLİ PARA CEZALARI VE GÜVENLİK TEDBİRLERİNİN İNFAZI

I. ADLÎ PARA CEZASI..........................................................................................519

A. Genel Olarak ..................................................................................................519

B. Adlî Para Cezasının Tespiti .............................................................................521

C. Adlî Para Cezasının İnfazı ...............................................................................523

II. GÜVENLİK TEDBİRLERİ ...................................................................................526

A. Genel Özellikler..............................................................................................526

B. Belli Hakları Kullanmaktan Yoksun Bırakılma.................................................527

1. Ceza Mahkûmiyetinin Kanuni Sonucu Olan Belli Hakları

Kullanmaktan Yoksun Bırakılma..............................................................527

2. Hak ve Yetkilerden Birinin Kötüye Kullanılması Suretiyle İşlenen

Suçlar Dolayısıyla Karar Verilmesi Zorunlu Olan Yasaklılık .........................530

3. Taksirli Suçlardan Mahkûmiyet Halinde Karar Verilebilen Hak

Yoksunluğu..............................................................................................531

4. Belli Hakları Kullanmaktan Yoksun Bırakılma Güvenlik

Tedbirinin İnfazı ......................................................................................532

C. Müsadere.......................................................................................................534

1. Genel Olarak............................................................................................534

2. Eşya Müsaderesi......................................................................................534

3. Kazanç Müsaderesi..................................................................................536

4. Müsadere Kararlarının İnfazı...................................................................538

a. Müsaderesine karar verilmiş suç eşyasına ilişkin işlemler................538

b. Tedavül etmeyen paralarla suç eşyası ve kazanç müsaderesinin

konusunu oluşturan malvarlığı değerleri hakkında verilen müsadere

kararlarının yerine getirilmesine ilişkin işlemler (SEY m.18/1-c-ğ)...........538

c. Bankaya yatırılmış paraların müsadere ve iadesine ilişkin

işlemler.............................................................................................539

D. Çocuklara Özgü Güvenlik Tedbirleri...............................................................539

1. Genel Olarak............................................................................................539

2. Çocuklara Özgü Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı .........................................540

E. Akıl Hastalarına Özgü Güvenlik Tedbirleri......................................................541

F. Alkol ya da Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Bağımlısı Kişilere İlişkin

Güvenlik Tedbiri.............................................................................................543

1. TCK’nın 57/7. fıkrası Gereğince Bağımlılara İlişkin Güvenlik

Tedbirinin İnfazı ......................................................................................543

2. TCK m. 191 Kapsamında Bağımlıların Tedavisi........................................546


İçindekiler 21

G. Suçta Tekerrür Ve Özel Tehlikeli Suçlular.......................................................547

1. Tekerrürün Hukuki Niteliği ......................................................................547

2. Tekerrürün Şartları ..................................................................................548

3. Tekerrürün Sonuçları...............................................................................549

4. Özel Tehlikeli Suçlular..............................................................................555

5. Mükerrirler Hakkında Verilen Denetimli Serbestlik Kararlarının

infazı ........................................................................................................555

H. Tüzel Kişiler Hakkında Güvenlik Tedbiri .........................................................557

1. Genel Olarak............................................................................................557

2. Tüzel Kişiler Hakkındaki Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı.............................558

İ. Denetimli Serbestlik Tedbiri...........................................................................558

§10. İNFAZ HÂKİMLİĞİ KARARLARI VE İNFAZIN DENETİMİ


I. İNFAZ HAKİMLİĞİ KARARLARI ........................................................................ 561

A. Mahkûmiyet Hükmünün Yorumunda veya Çektirilecek Cezanın

Hesabında Duraksama ...................................................................................561

B. Birden Fazla Hükümdeki Cezaların Toplanması .............................................564

C. Hastanede Geçen Sürenin Cezadan İndirilmesi .............................................569

II. İNFAZIN DENETLENMESİ................................................................................ 570

A. İnfaz Hâkimliği................................................................................................570

1. İnfaz Hakimliği .........................................................................................570

2. İnfaz Hâkiminin Görevleri........................................................................572

3. İnfaz Hâkimliğine Şikâyet ve Usulü..........................................................582

B. İzleme Kurulları ..............................................................................................586

1. Genel Olarak............................................................................................586

2. İzleme Kurullarının Oluşumu ...................................................................586

3. İzleme Kurullarının Görev ve Yükümlülükleri ..........................................589

4. İzleme Kurulu Üyeliğinin Sona Ermesi .....................................................591

BİBLİYOGRAFYA ...........................................................................................................593

DİZİN ............................................................................................................................599

Yorum Yap

Lütfen yorum yazmak için oturum açın ya da kayıt olun.
İlgili Yayınlar