İnfaz Hukuku

Yayınevi: Seçkin Yayınları
Yazar: Veli Özer ÖZBEK
ISBN: 9789750271953
70,20 TL 78,00 TL

Adet

 
   0 yorum  |  Yorum Yap
Kitap Künyesi
Yazar Veli Özer ÖZBEK
Baskı Tarihi 2021/09
Baskı Sayısı 14
Boyut 16x24 cm (Standart Kitap Boyu)
Cilt Karton kapak
Sayfa Sayısı 512

Artık bağımsız bir hukuk dalı haline gelen infaz hukukunun, Türkiye'de ceza hukuku ve ceza muhakemesi hukuku ile karşılaştırıldığında yeterince gelişmediği ve özellikle suç politikasına ilişkin bilimsel tartışmalarda hep ikinci planda kaldığı görülmektedir. Bu durumu infaz hukuku alanındaki bilimsel eserlerin yetersizliğinde görmek mümkündür. TCK ve CMK şüpheli ve sanık için hangi önemi taşıyorsa CGTİHK tutuklu ve hükümlü için aynı önemi taşımaktadır. Bu yönüyle tutuklu ve hükümlü haklarının infaz hukukunun önemli sorunlarından biri olduğu başta CGTİHK olmak üzere infaz hukuku mevzuatının tutuklu ve hükümlülerin "Magna Carta"sı niteliği taşıdığı söylenmelidir.

İşte bu nedenle, on dördüncü baskısı yapılan İnfaz Hukuku kitabımız bu alandaki ilgisizlikten kaynaklanan ve uygulamada oluşan sorunlara bir nebze de olsa karşılık verme çabası içinde kaleme alınmış olup, modern infaz hukuku yaklaşımlarının ışığında tutuklu ve hükümlüyü "unutulan bir obje" olmaktan çıkararak yeniden bu sistemin en önemli süjelerinden biri haline getirmek amacıyla güncellenmiştir.

Bu baskımız da daha önceki baskılarımızda olduğu gibi güncel kaynaklar ve yargı kararları ilgili başlıklar çerçevesinde değerlendirilmiştir. Öte yandan 17/06/2021 tarih ve 7328 sayılı Kanun ile 08/07/2021 tarih ve 7331 sayılı Kanun da dahil olmak üzere infaz mevzuatında yapılan değişiklikler ayrıntılı olarak ele alınmış ve tartışılmıştır.

Konu Başlıkları
İnfaz Hukukunun Temel Kavramları
İnfaz Hukukunun Amacı
Yeni Bir Topluma Kazandırma Modeli: Denetimli Serbestlik
İnfazın Konusu, Koşulu ve İnfaz Sistemleri
İnfaz Kurumuna Kabul, İnfazın Planlanması ve Hükümlülerin Gruplandırılması
İnfaz Kurumunun Hükümlü Üzerindeki Olumsuz Etkileri
Hükümlünün Hakları ve Yükümlülükleri
İnfaz Kurumlarında Uygulanan Rejim
İnfaz Kurumları, Kurumların İdaresi ve İnfaz Personeli
Ceza İnfazına Ara Verilmesi ve İnfazı Engelleyen Nedenler
İnfaz Muhakemesi
Özel İnfaz Şekilleri
İnfazın Denetlenmesi
İçindekiler
13. Baskıya Önsöz  7
Kısaltmalar  27
Birinci Bölüm
İNFAZ HUKUKUNUN TEMEL KAVRAMLARI
§ 1. İNFAZ VE İNFAZ HUKUKU KAVRAMLARI  29
§ 2. TARİHSEL GELİŞİMİ  31
I. Genel Olarak  31
II. Hapis Cezalarının (Özgürlüğü Bağlayıcı Cezalar) ve Hapishanelerin (Cezaevlerinin) Tarihsel Gelişimi  32
A. Batı’da  32
1. Hapishanelerin Doğuşundan Önceki Dönem  32
2. Hapishanelerin Doğuşu ve Gelişimi  35
a. Amsterdam Cezaevlerinin Doğuşu  35
b. Aydınlanma Çağından 20. yy.’a Kadarki Dönem  37
c. Yirminci Yüzyıl  38
B. Türk Hukukunda  39
§ 3. AMACI  42
I. Genel Olarak  42
II. Önleme Amacı  43
III. Yeniden Topluma Kazandırma Amacı  44
A. Kavram  44
B. Yeniden Topluma Kazandırmanın Anayasal Esasları  47
C. İyileştirmek Suretiyle Topluma Kazandırma  49
D. Yeni Bir Topluma Kazandırma Modeli: Denetimli Serbestlik  50
1. Kavram  50
2. Denetimli Serbestliğe Hakim Olan İlkeler  53
3. Denetimli Serbestlik Kurumunun Amacı ve Yararları  53
4. İstatistiki Veriler ve Değerlendirme  54
E. Yeniden Topluma Kazandırma Kurumuna Yöneltilen Eleştiriler  58
1. Süre  59
2. Denetimli Serbestlik  59
3. Cezaevilileşme ve Topluma Yeniden Kazandırma İlişkisi  59
4. Tehlikeli Suçlular  59
5. F Tipi Cezaevleri  60
6. Çalışma Zorunluluğu  61
§ 4. İNFAZ HUKUKU KURALLARININ ZAMAN BAKIMINDAN UYGULANMASI  61
§ 5. İNFAZ HUKUKUNUN TEMEL İLKELERİ, İNFAZA İLİŞKİN İLKELER VE CEZA VE GÜVENLİK TEDBİRLERİNİN İNFAZI HAKKINDA KANUNA GÖRE HAPİS CEZALARININ İNFAZINDA GÖZETİLECEK İLKELER  63
I. İnfaz Hukukunun Temel İlkeleri  63
A. Hukuk Devleti İlkesi  63
B. İnsan Onurunun Dokunulmazlığı İlkesi  64
C. Eşitlik İlkesi  65
D. Sosyal Devlet İlkesi  66
II. İnfaza İlişkin İlkeler  68
A. İnfazın Kanuniliği İlkesi  68
B. İnfazın Kesintisizliği İlkesi  69
C. Gizlilikten Kaçınma İlkesi  70
D. İnsanca İnfaz İlkesi  70
E. İnfazın Bireyselleştirilmesi İlkesi  71
III. Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanuna Göre Hapis Cezalarının İnfazında Gözetilecek İlkeler  71
§ 6. İNFAZ HUKUKUNUN HUKUK DÜZENİ İÇİNDEKİ YERİ VE DİĞER HUKUK DALLARI İLE İLİŞKİSİ  73
I. Hukuk Düzeni İçindeki Yeri  73
II. Diğer Hukuk Dalları ile İlişkisi  73
A. Anayasa Hukuku ve İnfaz Hukuku  73
B. İdare Hukuku ve İnfaz Hukuku  73
C. Maddi Ceza Hukuku ve İnfaz Hukuku  74
D. Ceza Muhakemesi Hukuku ve İnfaz Hukuku  74
§ 7. ULUSLARARASI HUKUK  75
İkinci Bölüm
İNFAZIN KONUSU VE KOŞULU, İLAMLARIN
İNFAZINDA YETKİLİ MERCİ, ÖZGÜRLÜĞÜ BAĞLAYICI
CEZA İLAMLARININ İNFAZI VE İNFAZ SİSTEMLERİ
§ 1. İNFAZIN KONUSU VE KOŞULU  77
I. İnfazın Konusu  77
II. İnfazın Koşulu  78
§ 2. İLAMLARIN İNFAZINDA YETKİLİ MERCİ, ÖZGÜRLÜĞÜ BAĞLAYICI CEZAYA İLİŞKİN İLAMLARIN İNFAZI VE MÜDDETNAME  80
I. İlamların İnfazında Yetkili Merci  80
II. Özgürlüğü Bağlayıcı Ceza İlamlarının İnfazı  81
A. Kendiliğinden Başvurma  81
B. Davetiye ile Celp  81
C. Yakalama Emri  81
III. Müddetname  82
§ 3. İNFAZ SİSTEMLERİ  82
I. Topluluk Sistemi  82
II. Hücre Sistemi  83
A. Pensilvanya Sistemi  84
B. Auburn Sistemi  85
III. Kademeli Serbesti Sistemi  86
IV. Değerlendirme  86
Üçüncü Bölüm
CEZA KAVRAMI, NİTELİKLERİ, TÜRLERİ VE İNFAZI
§ 1. CEZA KAVRAMI  89
I. Cezanın Tanımı  89
II. Cezanın Amaçları  89
A. Mutlak Teori: Ceza Hukukunun Ödetme (Kefaret) Amacı  89
B. Önleyici Teori: Cezanın Önleyici (Önleme) Amacı  90
1. Özel Önleme  91
2. Genel Önleme  91
C. Karma Teori  92
§ 2. CEZANIN NİTELİKLERİ  94
§ 3. CEZANIN TÜRLERİ VE İNFAZI  94
I. Cezanın Türleri  94
II. TCK’nın Yaptırım Sistemi ve TCK’da Cezalar  96
A. TCK’nın Yaptırım Sistemi  96
B. TCK’da Cezalar  97
1. Hapis Cezaları  97
a. Ağırlaştırılmış Müebbet Hapis Cezası  97
aa. Kavram  97
bb. Ağırlaştırılmış Müebbet Hapis Cezasının İnfazı  98
b. Müebbet Hapis Cezası  100
c. Süreli Hapis Cezası  101
aa. Genel Olarak  101
bb. Kısa Süreli Hapis Cezası  101
aaa. Genel olarak  101
bbb. Kısa Süreli Hapis Cezasına Seçenek Yaptırımların İnfazı  102
ccc. Kısa Süreli Hapis Cezalarının Özel İnfaz Usulleri  108
2. Adli Para Cezası  118
a. Tanım–Kavram  118
b. Para Cezasına İlişkin Sistemler  118
c. TCK’da Para Cezası  119
d. Adli Para Cezasının İnfazı  119
aa. Adli Para Cezasının İnfaz Şekli  119
bb. Adli Para Cezasının İnfaz Usulü  120
cc. Adli Para Cezasının Ödenmemesi  122
dd. Çevirme Yasağı  125
Dördüncü Bölüm
İNFAZ KURUMUNA KABUL, İNFAZIN PLANLANMASI VE HÜKÜMLÜLERİN GRUPLANDIRILMASI
§ 1. İNFAZ KURUMUNA KABUL  127
I. Kuruma Alınma ve Kayıt İşlemleri  127
II. Hükümlüler İle Yakınları ve İlgililerin Bilgilendirilmesi  128
§ 2. İNFAZIN PLANLANMASI VE HÜKÜMLÜLERİN GRUPLANDIRILMASI  129
I. Hükümlülerin Gözlemi  129
A. Gözlem ve Sınıflandırmada Hükümlü Açısından Ele Alınacak Hususlar  130
B. Gözlem ve Sınıflandırma Merkezlerinde Bulunması Gereken Görevliler  130
C. Gözlemin Şekli  131
D. Ağırlaştırılmış Müebbet Hapis ve Müebbet Hapis Cezalarına veya İki Yıldan Fazla Süreli Hapis Cezasına Mahkûm Olanların Gözlemi  131
E. Gözleme Tabi Tutulmayacak Hükümlü  131
II. Hükümlülerin Gruplandırılması  131
Beşinci Bölüm
İNFAZ KURUMUNUN HÜKÜMLÜ ÜZERİNDEKİ
OLUMSUZ ETKİLERİ
§ 1. CEZAEVİ ALT–KÜLTÜRÜ VE CEZAEVİLİLEŞME  133
§ 2. İNFAZIN HÜKÜMLÜNÜN PSİKOLOJİK DURUMU ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ  135
I. Kavram  135
II. Uzun Süreli Hükümlülük  138
§ 3. BESLENME, MUAYENE VE TEDAVİNİN REDDİ  140
I. Beslenmenin Reddi  140
A. Açlık ve Beslenme Kavramları ve Açlık Grevi  140
1. Açlık ve Beslenme Kavramları  140
2. Açlık Grevi  141
B. Beslenmenin Reddi Halleri  144
1. Beslenmenin Protesto Amaçlı Reddi  144
2. Beslenmenin İntihar Amaçlı Reddi  145
C. Beslenmenin Reddi Halinde Alınacak Tedbir  145
II. Muayene ve Tedavinin Reddi  148
§ 4. İNTİHAR  149
§ 5. KADIN HÜKÜMLÜLER  152
Altıncı Bölüm
HÜKÜMLÜNÜN HAKLARI VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ
§ 1. HÜKÜMLÜNÜN HAKLARI  155
I. Savunma Hakkı (CGTİHK m.59; Yönetmelik m.72)  155
II. Özel Hayat ve Kişilik Hakları  158
III. Keyfi–Kötü Muamele ve İşkence Görmeme Hakkı  159
IV. Haberleşme ve İletişim Kurma Hakkı  161
A. Telefondan Yararlanma Hakkı (CGTİHK m.66; Yönetmelik m.74)  161
B. Hükümlünün Radyo, Televizyon Yayınları ile İnternet Olanaklarından Yararlanma Hakkı (CGTİHK m.67; Yönetmelik m.75)  167
C. Mektup, Faks ve Telgraf Gönderme ve Alma Hakkı (CGTİHK m.68; Yönetmelik m.76)  168
V. Ayrımcılık Yasağı  173
VI. Hediye Kabul Etme Hakkı (CGTİHK m.69; Yönetmelik m.77)  173
VII. İbadet Hakkı (CGTİHK m.70; Yönetmelik m.78)  175
VIII. Dış Dünya ile Bağlantı Kurma Hakkı (CGTİHK m.83–86; Yönetmelik m.104–108)  175
IX. Kültür ve Sanat Etkinliklerine Katılma, İfade Özgürlüğü (CGTİHK m.60; Yönetmelik m.73)  176
X. Kütüphaneden Yararlanma Hakkı (CGTİHK m.61; Yönetmelik m.73)  176
XI. Süreli veya Süresiz Yayınlardan Yararlanma Hakkı (CGTİHK m.62)  176
XII. Barınma Hakkı (CGTİHK m.63, m.65)  178
XIII. Giyim Yardımı Alma Hakkı (CGTİHK m.64)  178
XIV. Beslenme Hakkı (CGTİHK m.72)  178
XV. Muayene ve Tedavi Edilme Hakkı (CGTİHK m.71; Yönetmelik m.79).  179
XVI. Bilgilendirilme Hakkı (CGTİHK m.22)  180
§ 2. HÜKÜMLÜNÜN YÜKÜMLÜLÜKLERİ  180
I. Cezayı Çekme, Güvenlik ve İyileştirme Programına Uyma (CGTİHK m.26)  180
II. Sağlığın Korunması Kurallarına Uyma (CGTİHK m.27)  181
III. Bina ve Eşyanın Korunması (CGTİHK m.28)  181
IV. Hükümlülerin Çalıştırılması  181
A. Genel Olarak  181
B. Çocukların Çalıştırılması  182
C. Kurum Hizmetinde Çalıştırma  182
D. Kurum Dışında Çalıştırma (Yönetmelik m.82)  183
E. Kurum İçinde ve Kurum Dışında Çalıştırmada Uygulanacak İlkeler (Yönetmelik m.83)  183
F. Ücret ve Sosyal Haklar (CGTİHK m.32; Yönetmelik m.85)  184
Yedinci Bölüm
İNFAZ KURUMLARINDA UYGULANACAK REJİM, CEZA İNFAZ KURUMLARINDA DÜZEN VE GÜVENLİK, NAKİL, İNFAZIN GEVŞETİLMESİ, TAHLİYE HAZIRLIĞI VE İNFAZ SONRASI
§ 1. İNFAZ KURUMLARINDA UYGULANACAK REJİM  185
I. Genel Olarak  185
II. İnfaz Rejimi  186
III. Yeniden Topluma Kazandırma  187
A. Kavram  187
B. Yeniden Topluma Kazandırmanın Unsurları  189
1. Terapi ve Danışma  189
2. Eğitim–Öğretim  190
3. Meslek Kazandırma  190
C. Uluslararası Hukukta Yeniden Topluma Kazandırma  191
D. Türk İnfaz Hukukunda Yeniden Topluma Kazandırma  192
1. Bireyselleştirme (m.73–74)  193
2. Eğitim  194
a. Genel Olarak  194
b. Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğündeki Hükümlü ve Tutukluların Eğitimi ile İlgili Çalışmalar  195
3. Sağlığın Korunması ve Tıbbî Müdahaleler  196
4. Dışarıyla İlişkiler (Ziyaret)  197
a. Genel Olarak  197
b. Ziyaret Şekilleri: Kapalı ve Açık görüş  201
aa. Kapalı Görüş  201
aaa. Tanım  201
bbb. Görüş Yeri  201
ccc. Ziyaret Edebilecek Kişiler  202
ddd. Ziyaret Gün ve Saatleri  203
eee. Ağırlaştırılmış Müebbet Hapis Cezasına Hükümlü Olanların Ziyaretçileri  203
fff. Ağırlaştırılmış Müebbet Hapis Cezasına Hükümlü Olanların Görüş Usulü  203
bb. Açık Görüş  204
aaa. Tanım  204
bbb. Açık Görüş Yapabilecek Kişiler  204
ccc. Bayramlarda ve Özel Günlerde Açık Görüş  204
ddd. Açık Görüş Yapılacak Yer  205
eee. Görüş Süresi ve Saatleri  205
fff. Açık Görüşe İlişkin Diğer Konular  205
c. Yabancıların, Mülteci ve Vatansız Hükümlülerin Ziyareti  206
d. Adalet Bakanlığının Ziyaret İzni Verme Yetkisi (m.85)  206
e. Avukatların Ziyareti  207
aa. Genel Olarak  207
bb. Müdafiin Aranabilip Aranamayacağı Sorunu  207
cc. Tutuklunun Avukatla Görüşmesi (Hükümlü ve Tutukluların Ziyaret Edilmeleri Hakkında Yönetmelik m.19)  208
dd. Hükümlünün Avukatla Görüşmesi (Hükümlü ve Tutukluların Ziyaret Edilmeleri Hakkında Yönetmelik m.20)  208
aaa. Genel Kural  208
bbb. İstisna: Yazışmaların Denetlenmesi  208
ee. Ziyaret Yasağı  209
aaa. Genel Olarak  209
bbb. Yasağın Kapsamı  209
ccc. Muhakemesi  210
ddd. Süresi  210
ff. Stajyer Avukatın Hükümlü ve Tutuklu ile Görüşmesi  210
gg. Birden Çok Hükümlü ve Tutuklu ile Görüşme  210
hh. Yabancı Uyruklu Avukatın Görüşmesi  210
f. Uzlaştırmacı ve Arabulucunun Ziyareti  211
g. Ziyaret ve Görüşlerde Uyulacak Esaslar (CGTİHK m.86)  211
h. Ziyaret ve Görüşlerde Uyulacak Esaslara Uymamanın Sonuçları  213
5. Beden Eğitimi ve Boş Zaman Etkinlikleri  213
F. Yeniden Topluma Kazandırmada Ortaya Çıkan Sorunlar  214
§ 2. CEZA İNFAZ KURUMLARINDA DÜZEN VE GÜVENLİK  216
I. Genel Olarak  216
II. İnfaz Kurumlarında Bulundurulabilecek Eşyalar  216
A. Mutfak Teşkilatı Olan Ceza İnfaz Kurumlarında Bulundurulabilecek Gıda Maddeleri  217
B. Mutfak Teşkilatı Olmayan Ceza İnfaz Kurumlarındaki Gıda Maddeleri ve Kullanılacak Malzemeler  217
C. Yeme ve İçmede Kullanılan Araç ve Gereçler  217
D. Giyim Eşyaları  217
E. Süreli veya Süresiz Yayınlar İle Kitaplar  218
F. Elektrikli Eşyalar  218
G. Müzik Aletleri  219
H. Dinî İhtiyaçlar  219
I. Sağlık  219
J. Temizlik  219
K. El İşi Faaliyetleri  220
L. Bulundurulabilecek Hayvanlar ile Diğer Eşyalar (m.15)  220
1. Hayvanlar  220
2. Eğitim ve Kültürel Çalışmalarda Kullanılabilecek Malzemeler  220
3. Diğer Eşyalar  221
M. Açık Ceza İnfaz Kurumları ve Çocuk Eğitimevlerinde Bulunacak Eşyalar  221
III. İnfaz Kurumlarında Arama  221
A. Oda ve Eklentileri ile Üst ve Eşyada Arama  221
B. Çıplak Olarak veya Beden Çukurlarında Arama  222
IV. Güvenlik Tatbikatı ve Sayım  223
V. Disiplin Ceza ve Tedbirleri, Ödüllendirme  224
A. Genel Olarak  224
B. Disiplin Cezaları ve Tedbirleri  225
1. Çocuklar Haricindeki Hükümlüler Hakkında Uygulanabilecek Disiplin Cezaları  225
a. Kınama  225
b. Bazı Etkinliklere Katılmaktan Alıkoyma  226
c. Ücret Karşılığı Çalışılan İşten Yoksun Bırakma  228
d. Haberleşme veya İletişim Araçlarından Yoksun Bırakma veya Kısıtlama  229
e. Ziyaretçi Kabulünden Yoksun Bırakma  231
f. Hücreye Koyma  233
2. Çocuk Hükümlüler Hakkında Uygulanabilecek Disiplin Yaptırımları  240
a. Çocuk Hükümlüler Hakkında Uygulanabilecek Disiplin Tedbirleri  240
b. Çocuk Hükümlüler Hakkında Uygulanabilecek Disiplin Cezaları  241
aa. Uyarma  241
bb. Kınama  241
cc. Onarma, Tazmin Etme ve Eski Hâle Getirme  242
dd. Harcamalarına Sınır Koyma  242
ee. Bazı Etkinliklere Katılmaktan Alıkoyma  243
ff. Teşvik Esaslı Ayrıcalıkları Geri Alma  243
gg. İznin Ertelenmesi  243
hh. Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna İade (CGTİHK m.46/8, 14/4/2020 tarih ve 7242 sayılı Kanun m.26 ile değişik)  244
ıı. Odaya Kapatma Cezası  245
C. Kanunilik İlkesi ve Disiplin Cezaları  245
D. Disiplin Soruşturması: Disiplin Soruşturması Yapma Yetkisi ve Usulü  246
E. Disiplin Soruşturması Sırasında Yönetim Tarafından Alınabilecek Tedbirler  249
F. Disiplin Cezasını Gerektiren Eylemlerin Tekrarı  249
G. Disiplin Cezalarının İnfazı (CGTİHK m.48/3)  251
H. Disiplin Cezalarının Kaldırılması (CGTİHK m.48/4–5–6, geçici m.8, geçici m.9)  253
I. Disiplin Ceza ve Tedbirlerine İtiraz ve Şikayet  255
J. Kurum İçinde Zorlayıcı Araçların Kullanılması  257
K. Ödüllendirme  257
§ 3. HÜKÜMLÜLERİN NAKLİ  260
I. Kavram  260
II. Çeşitleri  261
A. Kendi İsteği ile Nakil (CGTİHK m.54)  261
B. Disiplin Nedeniyle Nakil (CGTİHK m.55)  262
C. Zorunlu Nedenlerle Nakil (CGTİHK m.56)  262
D. Hastalık Nedeniyle Nakil (CGTİHK m.57)  262
III. Nakillerde Alınacak Tedbirler (CGTİHK m.58)  263
IV. Milletlerarası Nakil  263
A. Genel Olarak  263
B. Nakil Prosedürünün Başlaması  264
1. Bir Anlaşmanın Varlığı  264
2. Talep  264
C. Naklin Koşulları  264
1. Hükümlülerin Nakline Dair Avrupa Sözleşmesine Göre  264
2. 6706 sayılı Cezai Konularda Uluslararası Adli İş Birliği Kanunu’na Göre  265
a. Hükümlünün Türkiye’ye Nakli (m.30)  265
aa. Koşulları  265
bb. Türkiye’de İnfaz (m.31)  266
b. Türkiye’den Hükümlü Nakli (m.32)  266
c. Yabancı devlette infazın sonuçları (m.33)  267
d. Masraflar (m.34/3)  268
§ 4. İNFAZIN GEVŞETİLMESİ, SALIVERİLME İÇİN HAZIRLAMA VE İNFAZ SONRASI  268
I. İnfazın Gevşetilmesi  268
A. İnfazın Gevşetilmesi Kavramı  268
B. İzin  269
1. Mazeret İzni  269
a. Belli Bir Sürenin İyi Halle Geçirilmiş Olması  270
b. İnfaz Kurumunda Geçirilen Süreye Bakılmaksızın Verilen Mazeret İzni  270
2. Özel İzin  272
3. İş Arama İzni  272
4. İzinden Dönmeme, Geç Dönme  273
II. Salıverilme İçin Hazırlama ve İnfaz Sonrası  273
A. Genel Olarak  273
B. Hükümlülerin Değerlendirilmesi ve İyi Halin Belirlenmesi (CGTİHK m.89)  274
Sekizinci Bölüm
İNFAZ KURUMLARI, İNFAZ KURUMLARININ
İDARESİ VE İNFAZ PERSONELİ
§ 1. İNFAZ KURUMLARI  277
I. İnfaz Kurumu Kavramı  277
II. İnfaz Kurumunun Unsurları  277
III. Çeşitleri  278
A. Kapalı Ceza İnfaz Kurumları  278
1. Kavram  278
2. Kapalı Ceza İnfaz Kurumu Modelleri  278
3. Kapalı Ceza İnfaz Kurumu Çeşitleri  278
a. Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumları  279
b. Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumları  280
c. Çocuk Kapalı Ceza İnfaz Kurumları  280
d. Gençlik Kapalı Ceza İnfaz Kurumları  280
B. Açık Ceza İnfaz Kurumları  281
1. Kavram  281
2. Açık Ceza İnfaz Kurumlarına Ayrılma  283
a. Ayrılma Şekli  283
aa. Doğrudan Açık Kuruma Alınacak Hükümlüler (CGTİHK m.14)  283
bb. Kapalı Kurumdan Açık Kuruma Ayrılacak Hükümlüler (Yön. m.6)  285
cc. Çocuk Eğitimevinden Açık Kuruma Ayrılacak Hükümlüler (Yön. m.7)  286
b. Açık İnfaz Kurumuna Ayrılamayacak Hükümlüler (Yön. m.8)  287
c. Açık Kuruma Gönderme veya Ayırma Kararları  288
aa. Doğrudan Açık Kuruma Gönderme Kararı (Yön. m.9)  288
bb. Kapalı Kurumdan Açık Kuruma Ayırma Kararı (CGTİHK m.14/3, 4: Yön. m.10)  289
cc. Açık Kurumlar Arası Nakil Kararı (Yön. m.11)  291
d. Kapalı Kuruma İade (CGTİHK m.14/5)  291
e. Yeniden Açık Kuruma Ayrılma (Yön. m.13)  293
C. Çocuk Eğitimevleri  294
IV. Ülkemizde Bulunan İnfaz Kurumları  294
V. İnfaz Kurumlarının Özelleştirilmesi Sorunu  318
A. Kavram  318
B. Özelleştirmeden Elde Edilebilecek Faydalar  321
§ 2. İNFAZ KURUMLARININ İDARESİ VE İNFAZ PERSONELİ  322
I. İnfaz Kurumlarının İdaresi ve İnfaz Personeli  322
A. Müdürün Görevleri (Yönetmelik m.7)  323
B. İkinci Müdürün Görevleri (Yönetmelik m.8)  324
C. Yönetim Servisi (Yönetmelik m.9)  324
D. Güvenlik ve Gözetim Servisi (Yönetmelik m.10)  325
E. Teknik Servis (Yönetmelik m.11)  327
F. Psiko–Sosyal Yardım Servisi (Yönetmelik m.12)  327
G. Sağlık Servisi (Yönetmelik m.13)  327
H. Eğitim ve Öğretim Servisi (Yönetmelik m.14)  329
İ. İşyurdu Servisi (Yönetmelik m.15)  330
J. Yardımcı Hizmetler Servisi (Yönetmelik m.16)  331
II. Personelin Yükümlülükleri ve Yasaklar  331
A. Yükümlülükler  331
B. Yasak Tutum ve Davranışlar (Yönetmelik m.19)  332
C. Yükümlülük ve Yasaklara Aykırılık (Yönetmelik m. 21)  332
III. Personelin Eğitimi  332
IV. Kurulların Oluşumu ve Çalışması  333
A. Kurulların Çeşitleri ve Oluşumu  333
1. İdare ve Gözlem Kurulu (Yönetmelik m. 22)  333
2. İşyurdu Yönetim Kurulu (Yönetmelik m. 23)  333
3. Disiplin Kurulu (Yönetmelik m. 24)  333
4. Eğitim Kurulu (Yönetmelik m. 25)  333
B. Kurulların Çalışması  333
1. Kurulların Toplanması (Yönetmelik m. 26)  333
2. Kararların Deftere Geçirilmesi (Yönetmelik m.27)  334
3. İdare ve Gözlem Kurulunun Görev ve Yetkileri (Yönetmelik m. 28)  334
4. İşyurdu Yönetim Kurulunun Görev ve Yetkileri (Yönetmelik m.29)  335
5. Disiplin Kurulunun Görev ve Yetkileri (Yönetmelik m.30)  335
6. Eğitim Kurulunun Görev ve Yetkileri (Yönetmelik m.31)  336
Dokuzuncu Bölüm
CEZANIN İNFAZINA ARA VERİLMESİ VE
İNFAZI ENGELLEYEN NEDENLER
§ 1. CEZANIN İNFAZINA ARA VERİLMESİ  337
I. Kavram–Terim  337
II. Cezanın İnfazının Ertelenmesi (CGTİHK m.16, m.17, m.17/A)  338
A. Hastalık Nedeniyle Ertelenmesi (Geri Bırakma) (CGTİHK m.16)  338
1. Ertelemenin Konusu  338
2. Erteleme Usulü  339
3. İnfaza Ara Verme  340
B. Hükümlünün İstemiyle İnfazın Ertelenmesi (CGTİHK m.17)  340
1. Cezanın İnfazına Ara Verme (CGTİHK m.17/4)  342
2. Ertelemenin Güvence veya Diğer Bir Koşula Bağlanması  343
3. Ertelemenin Mümkün Olmadığı Haller  343
C. Mahkemece İnfazın Ertelenmesi veya Durdurulması (CGTİHK m.17/A)  343
III. Hapis cezasının ertelenmesi (TCK m.51)  344
A. Tanım–Kavram  344
B. Ertelemenin Denetime Tabi Tutulması: Denetimli Serbestlik  345
1. Denetim Süresi  346
2. Denetim Süresince Öngörülebilecek Yükümlülükler  347
3. Uzman Kişinin Görevlendirilmesi ve Görevleri  348
4. Yükümlülüklerin İnfazı  349
C. Ertelemenin Sonucu  350
D. Ertelemenin Düşmesi  350
IV. Koşullu Salıverilme  351
A. Tanım–Kavram  351
B. Koşulları  352
1. Hükmedilmiş Cezanın Bir Süre Çekilmiş Olması  352
a. Genel Olarak  352
b. 7242 sayılı Kanuna Getirilen Düzenlemenin Bir Özel Af Niteliği Taşıyıp Taşımadığı Sorunu  356
c. Anayasa m.10’da Düzenlenen Eşitlik İlkesi Bakımından Anayasaya Aykırı Olup Olmadığı Sorunu  360
d. Birden Fazla Suçtan Alınan Cezalar Bakımından Koşullu Salıverme Süresinin Belirlenmesi  361
e. Çocuklar Bakımından Koşullu Salıvermede Sürenin Hesaplanması  362
2. İyi Hal  363
C. Koşullu Salıverilmeye Karar Verecek Mahkeme  365
D. Koşullu Salıverilme Yasağı  365
E. Denetim Süresi–Denetimli Serbestlik  367
1. Uzman Kişi Görevlendirme  368
2. Denetim Süresince Öngörülebilecek Yükümlülükler ve İnfazı  368
F. Koşullu Salıverilmenin Geri Alınması  370
1. Geri Alınmayı Gerektiren Haller  370
2. Geri Alınmanın Sonucu  372
3. Geri Almaya Karar Verecek Makam  372
G. Koşullu Salıverilmenin Sonucu  372
V. Cezanın Denetimli Serbestlik Tedbiri Uygulanarak İnfazı  372
A. Koşulları  373
1. Koşullu Salıverilmesine Bir Yıl veya Daha Az Süre Kalan İyi Hâlli Hükümlüler (CGTİHK m.105/A f.1)  373
2. Açık Ceza İnfaz Kurumuna Ayrılma Şartları Oluşmasına Karşın, İradesi Dışındaki Bir Nedenle Açık Ceza İnfaz Kurumuna Ayrılamayan veya Bu Nedenle Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna Geri Gönderilen İyi Hâlli Hükümlüler (CGTİHK m.105/A f.2)  381
3. Sıfır–Altı Yaş Grubunda Çocuğu Bulunan ve Koşullu Salıverilmesine İki Yıl veya Daha Az Süre Kalan Kadın Hükümlüler (CGTİHK m.105/A f.3 bent a)  381
4. Maruz Kaldıkları Ağır Bir Hastalık, Sakatlık veya Kocama Nedeniyle Hayatlarını Yalnız İdame Ettiremeyen Hükümlüler (CGTİHK m.105/A f.3. bent b)  382
5. Adli Para Cezasının Ödenmemesi Nedeniyle Cezası Hapse Çevrilen Hükümlüler (CGTİHK m.105/A f.4)  382
B. Denetimli Serbestliğin Kapsamı (CGTİHK m.105/A f.5)  382
C. Denetimli Serbestliğin Sona Ermesi (CGTİHK m.105/A f.6)  383
D. Denetimli Serbestliğin Düşmesi (CGTİHK m.105/A f.7)  385
E. Koşullu Salıverilme  386
§ 2. İNFAZI ENGELLEYEN NEDENLER  387
I. Ceza Zamanaşımı  387
A. Genel Olarak  387
B. Ceza Zamanaşımına Tabi Olmayan Suçlar  387
C. Zamanaşımı Süreleri  387
D. Ceza Zamanaşımının Başlaması  388
1. Hükmün Kesinleşmesi  388
2. İnfazın Herhangi Bir Sebeple Kesilmesi  390
E. Ceza Zamanaşımının Kesilmesi  390
1. Kavram  390
2. Ceza Zamanaşımı Süresinin Kesilme Nedenleri  390
a. Hükmün İnfazı İçin Tebligat Yapılması  390
b. Hükmün İnfazı Amacıyla Yakalama Yapılması  391
c. Hükümlünün Yeni Bir Suç İşlemesi  391
II. Hükümlünün Ölümü  392
III. Af  393
A. Genel Olarak  393
B. Affın Çeşitleri  394
1. Genel Af  394
2. Özel Af  395
3. Cumhurbaşkanınca Af  396
Onuncu Bölüm
İNFAZLA İLGİLİ KARARLAR: İNFAZ MUHAKEMESİ
§ 1. MAHKÛMİYET HÜKMÜNÜN YORUMUNDA VEYA ÇEKTİRİLECEK CEZANIN HESABINDA DURAKSAMA (CGTİHK m.98)  397
§ 2. BİRDEN FAZLA HÜKÜMDEKİ CEZALARIN TOPLANMASI  405
§ 3. HASTANEDE GEÇEN SÜRENİN CEZADAN İNDİRİLMESİ  407
§ 4. İNFAZ SIRASINDA VERİLECEK KARARLARIN MERCİİ VE USULÜ  408
Onbirinci Bölüm
ÖZEL İNFAZ ŞEKİLLERİ
§ 1. GÜVENLİK TEDBİRLERİNİN İNFAZI  411
I. Kavram–Tanım  411
II. Güvenlik Tedbirlerinin İnfazında Amaç  411
III. TCK’da Yer Alan Güvenlik Tedbirleri  414
A. Belli Hakları Kullanmaktan Yoksun Bırakılma  414
B. İnfazı  420
C. Müsadere  421
1. Genel Olarak  421
2. Tanım–Kavram  421
3. Müsaderenin Çeşitleri  422
4. Müsadere Kararlarının İnfazı  423
IV. Çocuklara Özgü Güvenlik Tedbirleri  425
A. Kavram  425
B. Tedbir Kararı  426
C. İnfazı  427
V. Akıl Hastalarına Özgü Güvenlik Tedbirleri  435
VI. Alkol ya da Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Bağımlısı Kişilere Özgü Güvenlik Tedbirleri (TCK m.57/7)  435
VII. Suçta Tekerrür  440
A. Kavram  440
B. Koşulları  441
1. Önceden İşlenen Suçtan Dolayı Verilen Hükmün Kesinleşmiş Olması  441
2. Yeni Bir Suçun İşlenmesi  442
C. Tekerrürde Süre  443
D. Tekerrürün Sonuçları  444
E. Mükerrirler Hakkında Verilen Denetimli Serbestlik Kararının İnfazı  447
VIII. Özel Tehlikeli Suçlular  449
A. Tehlikeli Suçlu Kavramı  449
B. Tehlikeli Suçlularda Yeniden Topluma Kazandırma Sorunu  451
C. Türk Ceza Kanununda Özel Tehlikeli Suçlu Kavramı ve Özel Tehlikeli Suçlulara Özgü İnfaz Rejimi  452
IX. Sınır Dışı edilme (TCK m.59)  456
A. Kavram  456
B. Koşulları  456
C. İnfazı (Yönetmelik m.52)  457
X. Tüzel Kişiler Hakkında Güvenlik Tedbirleri (m.60)  458
A. Kavram  458
B. Çeşitleri  458
1. İznin İptali  458
2. Müsadere  459
C. İnfazı (Yönetmelik m.53)  459
§ 2. TUTUKLULUĞUN İNFAZI  460
I. Tutuklama Kararının Yerine Getirilmesi  460
A. Tutuklama Kararının Yerine Getirildiği Kurumlar  460
B. Tutukevine Kabulün Koşulu  461
C. Tutukluların Barındırılması  461
II. Tutukluların Hakları ve Kısıtlayıcı Önlemler  461
A. Tutukluların Hakları  461
B. Kısıtlayıcı Önlemler  463
III. Tutukluların Yükümlülükleri  464
§ 3. ADLİ KONTROL KARARLARININ İNFAZI  465
I. Genel Olarak  465
II. Uygulama Koşulları  466
III. Hakkında Adli Kontrol Kararı Verilen Şüphelinin Tabi Tutulacağı Yükümlülükler  468
IV. Adli Kontrol Yükümlülüklerinin Yerine Getirilmesi (DSHY m.57)  469
§ 4. ASKER EDİLEN KİŞİLERİN CEZALARININ İNFAZI  470
I. Cezanın Kesinleşmesinden Sonra Asker Edilen Kişiler  470
II. Askere Alınmadan Önce ve Askerlikleri Sırasında İşlenen Suçlar (CGTİHK m.118)  470
Onikinci Bölüm
İNFAZIN DENETLENMESİ
§ 1. İNFAZ HÂKİMLİĞİ TARAFINDAN YAPILAN DENETİM  471
I. Genel Olarak  471
II. Kuruluşu ve Yetkisi  472
III. İnfaz Hâkimliklerinin Görevleri (İHK m.4)  473
IV. İnfaz Hâkimliğine Şikâyet ve Usulü (İHK m.5)  474
A. Şikayet Edebilecek Kişiler  474
B. Şikayet Süresi ve Şekli  475
C. Şikayet Mercii  475
D. Şikayetin Etkisi  475
E. Şikayetin İncelenmesi  475
1. Öninceleme: Esasa Girmeden Ret veya İlgili Yargı Merciine Gönderme (İnf.Hak.K. m.6/1)  475
2. Esasın İncelenmesi ve Karar  476
3. Kanun Yolu  477
§ 2. İZLEME KURULLARI TARAFINDAN YAPILAN DENETİM  477
I. İzleme Kurullarının Kurulması  478
II. İzleme Kurulu Üyelerinde Aranacak Nitelikler  478
III. İzleme Kurulu Üyelerinin Seçimi ve Ant İçmesi  479
IV. İzleme Kurullarının Görevleri  479
V. İzleme Kurullarının Çalışma Yöntemi  480
VI. İzleme Kurulu Üyeliğinin Sona Ermesi  480
Onüçüncü Bölüm
ADLİ SİCİL VE HÜKÜMLÜLÜK KAYDININ SİLİNMESİ–YASAKLANMIŞ HAKLARIN GERİ VERİLMESİ
§ 1. ADLİ SİCİL  483
I. Amaç ve Kapsam  483
II. Adli Sicilde Tutulacak Bilgiler  483
III. Adli Sicil Türleri  483
IV. Adli Sicile Kaydedilecek Bilgiler  484
V. Adli Sicile Kaydedilemeyecek Bilgiler  486
VI. Adli Sicil Bilgilerinin Silinmesi  486
VII. Hükümlülük Kaydının Adli Sicilden Silinmesi Usulü  488
§ 2. YASAKLANMIŞ HAKLARIN GERİ VERİLMESİ  488
I. Genel Olarak  488
II. Özellikleri  489
III. Koşulları  491
Kaynakça  493
Kavram Dizini  501

Yorum Yap

Lütfen yorum yazmak için oturum açın ya da kayıt olun.
Etiketler: infaz hukuku
İlgili Yayınlar