İnfaz Hukuku

Yayınevi: Seçkin Yayınları
Yazar: Veli Özer ÖZBEK
ISBN: 9789750292088
409,50 TL 455,00 TL

Adet

 
   0 yorum  |  Yorum Yap
Kitap Künyesi
Yazar Veli Özer ÖZBEK
Baskı Tarihi 2024/04
Baskı Sayısı 18
Boyut 16x24 cm (Standart Kitap Boyu)
Cilt Karton kapak
Sayfa Sayısı 568

Artık bağımsız bir hukuk dalı haline gelen infaz hukukunun, Türkiye'de ceza hukuku ve ceza muhakemesi hukuku ile karşılaştırıldığında yeterince gelişmediği ve özellikle suç politikasına ilişkin bilimsel tartışmalarda hep ikinci planda kaldığı görülmektedir. Bu durumu infaz hukuku alanındaki bilimsel eserlerin yetersizliğinde görmek mümkündür. TCK ve CMK şüpheli ve sanık için hangi önemi taşıyorsa CGTİHK tutuklu ve hükümlü için aynı önemi taşımaktadır. Bu yönüyle tutuklu ve hükümlü haklarının infaz hukukunun önemli sorunlarından biri olduğu başta CGTİHK olmak üzere infaz hukuku mevzuatının tutuklu ve hükümlülerin "Magna Carta"sı niteliği taşıdığı söylenmelidir.

İşte bu nedenle, on dördüncü baskısı yapılan İnfaz Hukuku kitabımız bu alandaki ilgisizlikten kaynaklanan ve uygulamada oluşan sorunlara bir nebze de olsa karşılık verme çabası içinde kaleme alınmış olup, modern infaz hukuku yaklaşımlarının ışığında tutuklu ve hükümlüyü "unutulan bir obje" olmaktan çıkararak yeniden bu sistemin en önemli süjelerinden biri haline getirmek amacıyla güncellenmiştir.

Bu baskımız da daha önceki baskılarımızda olduğu gibi güncel kaynaklar ve yargı kararları ilgili başlıklar çerçevesinde değerlendirilmiştir. Öte yandan 24.11.2021 tarih ve 7343 sayılı Kanun ile yapılan ve covid-19 salgını sebebiyle bir kez daha 31.5.2022 tarihine kadar uzatılan izin ile ilgili geçici madde 9'da yapılan değişiklik ele alınmış, 10 Kasım 2021 tarih ve 31655 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren yeni Denetimli Serbestlik Hizmetleri Yönetmeliği ve 2020 tarihli Ceza İnfaz Kurumlarının Yönetimi İle Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Yönetmelikte 12 Kasım 2021 tarih ve 31657 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren değişiklikler de dahil olmak üzere infaz mevzuatında yapılan değişiklikler ayrıntılı olarak ele alınmış ve tartışılmıştır.

Konu Başlıkları
İnfaz Hukukunun Temel Kavramları
İnfaz Hukukunun Amacı
Yeni Bir Topluma Kazandırma Modeli: Denetimli Serbestlik
İnfazın Konusu, Koşulu ve İnfaz Sistemleri
İnfaz Kurumuna Kabul, İnfazın Planlanması ve Hükümlülerin Gruplandırılması
İnfaz Kurumunun Hükümlü Üzerindeki Olumsuz Etkileri
Hükümlünün Hakları ve Yükümlülükleri
İnfaz Kurumlarında Uygulanan Rejim
İnfaz Kurumları, Kurumların İdaresi ve İnfaz Personeli
Ceza İnfazına Ara Verilmesi ve İnfazı Engelleyen Nedenler
İnfaz Muhakemesi
Özel İnfaz Şekilleri
İnfazın Denetlenmesi
İçindekiler
15. Baskıya Önsöz  7
Kısaltmalar  27
Birinci Bölüm
İNFAZ HUKUKUNUN TEMEL KAVRAMLARI
§ 1. İNFAZ VE İNFAZ HUKUKU KAVRAMLARI  29
§ 2. TARİHSEL GELİŞİMİ  31
I. Genel Olarak  31
II. Hapis Cezalarının (Özgürlüğü Bağlayıcı Cezalar) ve Hapishanelerin (Cezaevlerinin) Tarihsel Gelişimi  32
A. Batı’da  32
1. Hapishanelerin Doğuşundan Önceki Dönem  32
2. Hapishanelerin Doğuşu ve Gelişimi  35
a. Amsterdam Cezaevlerinin Doğuşu  35
b. Aydınlanma Çağından 20. yy.’a Kadarki Dönem  37
c. Yirminci Yüzyıl  38
B. Türk Hukukunda  39
§ 3. AMACI  42
I. Genel Olarak  42
II. Önleme Amacı  43
III. Yeniden Topluma Kazandırma Amacı  45
A. Kavram  45
B. Yeniden Topluma Kazandırmanın Anayasal Esasları  47
C. İyileştirmek Suretiyle Topluma Kazandırma  49
D. Yeni Bir Topluma Kazandırma Modeli: Denetimli Serbestlik  50
1. Kavram  50
2. Denetimli Serbestliğe Hakim Olan İlkeler  53
3. Denetimli Serbestlik Kurumunun Amacı ve Yararları  53
4. İstatistiki Veriler ve Değerlendirme  55
E. Yeniden Topluma Kazandırma Kurumuna Yöneltilen Eleştiriler  59
1. Süre  59
2. Denetimli Serbestlik  60
3. Cezaevilileşme ve Topluma Yeniden Kazandırma İlişkisi  60
4. Tehlikeli Suçlular  60
5. F Tipi Cezaevleri  61
6. Çalışma Zorunluluğu  61
§ 4. İNFAZ HUKUKU KURALLARININ ZAMAN BAKIMINDAN UYGULANMASI  62
§ 5. İNFAZ HUKUKUNUN TEMEL İLKELERİ, İNFAZA İLİŞKİN İLKELER VE CEZA VE GÜVENLİK TEDBİRLERİNİN İNFAZI HAKKINDA KANUNA GÖRE HAPİS CEZALARININ İNFAZINDA GÖZETİLECEK İLKELER  64
I. İnfaz Hukukunun Temel İlkeleri  64
A. Hukuk Devleti İlkesi  64
B. İnsan Onurunun Dokunulmazlığı İlkesi  65
C. Eşitlik İlkesi  66
D. Sosyal Devlet İlkesi  67
II. İnfaza İlişkin İlkeler  68
A. İnfazın Kanuniliği İlkesi  69
B. İnfazın Kesintisizliği İlkesi  70
C. Gizlilikten Kaçınma İlkesi  70
D. İnsanca İnfaz İlkesi  71
E. İnfazın Bireyselleştirilmesi İlkesi  71
III. Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanuna Göre Hapis Cezalarının İnfazında Gözetilecek İlkeler  72
§ 6. İNFAZ HUKUKUNUN HUKUK DÜZENİ İÇİNDEKİ YERİ VE DİĞER HUKUK DALLARI İLE İLİŞKİSİ  74
I. Hukuk Düzeni İçindeki Yeri  74
II. Diğer Hukuk Dalları ile İlişkisi  74
A. Anayasa Hukuku ve İnfaz Hukuku  74
B. İdare Hukuku ve İnfaz Hukuku  74
C. Maddi Ceza Hukuku ve İnfaz Hukuku  74
D. Ceza Muhakemesi Hukuku ve İnfaz Hukuku  75
§ 7. ULUSLARARASI HUKUK  75
İkinci Bölüm
İNFAZIN KONUSU VE KOŞULU, İLAMLARIN İNFAZINDA
YETKİLİ MERCİ, ÖZGÜRLÜĞÜ BAĞLAYICI CEZA İLAMLARININ İNFAZI VE İNFAZ SİSTEMLERİ
§ 1. İNFAZIN KONUSU VE KOŞULU  79
I. İnfazın Konusu  79
II. İnfazın Koşulu  80
§ 2. İLAMLARIN İNFAZINDA YETKİLİ MERCİ, ÖZGÜRLÜĞÜ BAĞLAYICI CEZAYA İLİŞKİN İLAMLARIN İNFAZI VE MÜDDETNAME  82
I. İlamların İnfazında Yetkili Merci  82
II. Özgürlüğü Bağlayıcı Ceza İlamlarının İnfazı  83
A. Kendiliğinden Başvurma  83
B. Davetiye ile Celp  83
C. Yakalama Emri  83
III. Müddetname  84
§ 3. İNFAZ SİSTEMLERİ  84
I. Topluluk Sistemi  84
II. Hücre Sistemi  85
A. Pensilvanya Sistemi  86
B. Auburn Sistemi  87
III. Kademeli Serbesti Sistemi  88
IV. Değerlendirme  88
Üçüncü Bölüm
CEZA KAVRAMI, NİTELİKLERİ, TÜRLERİ VE İNFAZI
§ 1. CEZA KAVRAMI  91
I. Cezanın Tanımı  91
II. Cezanın Amaçları  91
A. Mutlak Teori: Ceza Hukukunun Ödetme (Kefaret) Amacı  91
B. Önleyici Teori: Cezanın Önleyici (Önleme) Amacı  92
1. Özel Önleme  93
2. Genel Önleme  93
C. Karma Teori  94
§ 2. CEZANIN NİTELİKLERİ  96
§ 3. CEZANIN TÜRLERİ VE İNFAZI  96
I. Cezanın Türleri  96
II. TCK’nın Yaptırım Sistemi ve TCK’da Cezalar  98
A. TCK’nın Yaptırım Sistemi  98
B. TCK’da Cezalar  99
1. Hapis Cezaları  99
a. Ağırlaştırılmış Müebbet Hapis Cezası  99
aa. Kavram  99
bb. Ağırlaştırılmış Müebbet Hapis Cezasının İnfazı  100
b. Müebbet Hapis Cezası  102
c. Süreli Hapis Cezası  103
aa. Genel Olarak  103
bb. Kısa Süreli Hapis Cezası  103
aaa. Genel olarak  103
bbb. Kısa Süreli Hapis Cezasına Seçenek Yaptırımların İnfazı  104
ccc. Kısa Süreli Hapis Cezalarının Özel İnfaz Usulleri  110
2. Adli Para Cezası  124
a. Tanım–Kavram  124
b. Para Cezasına İlişkin Sistemler  125
c. TCK’da Para Cezası  125
d. Adli Para Cezasının İnfazı  126
aa. Adli Para Cezasının İnfaz Şekli  126
bb. Adli Para Cezasının İnfaz Usulü  127
cc. Adli Para Cezasının Ödenmemesi  128
dd. Çevirme Yasağı  132
Dördüncü Bölüm
İNFAZ KURUMUNA KABUL, İNFAZIN PLANLANMASI VE HÜKÜMLÜLERİN GRUPLANDIRILMASI
§ 1. İNFAZ KURUMUNA KABUL  133
I. Kuruma Alınma ve Kayıt İşlemleri  133
II. Hükümlüler İle Yakınları ve İlgililerin Bilgilendirilmesi  134
§ 2. İNFAZIN PLANLANMASI VE HÜKÜMLÜLERİN GRUPLANDIRILMASI  135
I. Hükümlülerin Gözlemi  135
A. Gözlem ve Sınıflandırmada Hükümlü Açısından Ele Alınacak Hususlar  136
B. Gözlem ve Sınıflandırma Merkezlerinde Bulunması Gereken Görevliler  136
C. Gözlemin Şekli  137
D. Ağırlaştırılmış Müebbet Hapis ve Müebbet Hapis Cezalarına veya İki Yıldan Fazla Süreli Hapis Cezasına Mahkûm Olanların Gözlemi  137
E. Gözleme Tabi Tutulmayacak Hükümlü  137
II. Hükümlülerin Gruplandırılması  137
Beşinci Bölüm
İNFAZ KURUMUNUN HÜKÜMLÜ ÜZERİNDEKİ
OLUMSUZ ETKİLERİ
§ 1. CEZAEVİ ALT–KÜLTÜRÜ VE CEZAEVİLİLEŞME  139
§ 2. İNFAZIN HÜKÜMLÜNÜN PSİKOLOJİK DURUMU ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ  141
I. Kavram  141
II. Uzun Süreli Hükümlülük  144
§ 3. BESLENME, MUAYENE VE TEDAVİNİN REDDİ  146
I. Beslenmenin Reddi  146
A. Açlık ve Beslenme Kavramları ve Açlık Grevi  146
1. Açlık ve Beslenme Kavramları  146
2. Açlık Grevi  147
B. Beslenmenin Reddi Halleri  150
1. Beslenmenin Protesto Amaçlı Reddi  150
2. Beslenmenin İntihar Amaçlı Reddi  151
C. Beslenmenin Reddi Halinde Alınacak Tedbir  151
II. Muayene ve Tedavinin Reddi  154
§ 4. İNTİHAR  155
§ 5. KADIN HÜKÜMLÜLER  160
Altıncı Bölüm
HÜKÜMLÜNÜN HAKLARI VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ
§ 1. HÜKÜMLÜNÜN HAKLARI  163
I. Savunma Hakkı (CGTİHK m.59; İnfaz Yönetmeliği m.72)  163
II. Özel Hayat ve Kişilik Hakları  166
III. Keyfi–Kötü Muamele ve İşkence Görmeme Hakkı  167
IV. Haberleşme ve İletişim Kurma Hakkı  169
A. Telefondan Yararlanma Hakkı (CGTİHK m.66; İnfaz Yönetmeliği m.74)  169
B. Hükümlünün Radyo, Televizyon Yayınları ile İnternet Olanaklarından Yararlanma Hakkı (CGTİHK m.67; İnfaz Yönetmeliği m.75)  175
C. Mektup, Faks ve Telgraf Gönderme ve Alma Hakkı (CGTİHK m.68; İnfaz Yönetmeliği m.76)  175
V. Ayrımcılık Yasağı  181
VI. Hediye Kabul Etme Hakkı (CGTİHK m.69; İnfaz Yönetmeliği m.77)  182
VII. İbadet Hakkı (CGTİHK m.70; Yönetmelik m.78)  183
VIII. Dış Dünya ile Bağlantı Kurma Hakkı (CGTİHK m.83–86; İnfaz Yönetmeliği m.104–108)  184
IX. Kültür ve Sanat Etkinliklerine Katılma, İfade Özgürlüğü (CGTİHK m.60; İnfaz Yönetmeliği m.73)  184
X. Kütüphaneden Yararlanma Hakkı (CGTİHK m.61; İnfaz Yönetmeliği m.73)  184
XI. Süreli veya Süresiz Yayınlardan Yararlanma Hakkı (CGTİHK m.62)  185
XII. Barınma Hakkı (CGTİHK m.63, m.65)  186
XIII. Giyim Yardımı Alma Hakkı (CGTİHK m.64)  187
XIV. Beslenme Hakkı (CGTİHK m.72)  187
XV. Muayene ve Tedavi Edilme Hakkı (CGTİHK m.71; İnfaz Yönetmeliği m.79).  187
XVI. Bilgilendirilme Hakkı (CGTİHK m.22)  189
§ 2. HÜKÜMLÜNÜN YÜKÜMLÜLÜKLERİ  189
I. Cezayı Çekme, Güvenlik ve İyileştirme Programına Uyma (CGTİHK m.26)  189
II. Sağlığın Korunması Kurallarına Uyma (CGTİHK m.27)  190
III. Bina ve Eşyanın Korunması (CGTİHK m.28)  190
IV. Hükümlülerin Çalıştırılması  190
A. Genel Olarak  190
B. Çocukların Çalıştırılması  191
C. Kurum Hizmetinde Çalıştırma (İnfaz Yönetmeliği m.84)  191
D. Kurum Dışında Çalıştırma (İnfaz Yönetmeliği m.82)  191
E. Kurum İçinde ve Kurum Dışında Çalıştırmada Uygulanacak İlkeler (İnfaz Yönetmeliği m.83)  192
F. Bir kamu kurumu veya kuruluşu nezaretinde çalıştırma (İnfaz Yönetmeliği m. 83/A)  193
G. Ücret ve Sosyal Haklar (CGTİHK m.32; İnfaz Yönetmeliği m.85)  194
Yedinci Bölüm
İNFAZ KURUMLARINDA UYGULANACAK REJİM,
CEZA İNFAZ KURUMLARINDA DÜZEN VE GÜVENLİK, NAKİL, İNFAZIN GEVŞETİLMESİ, TAHLİYE HAZIRLIĞI VE İNFAZ SONRASI
§ 1. İNFAZ KURUMLARINDA UYGULANACAK REJİM  195
I. Genel Olarak  195
II. İnfaz Rejimi  196
III. Yeniden Topluma Kazandırma  197
A. Kavram  197
B. Yeniden Topluma Kazandırmanın Unsurları  199
1. Terapi ve Danışma  199
2. Eğitim–Öğretim  200
3. Meslek Kazandırma  200
C. Uluslararası Hukukta Yeniden Topluma Kazandırma  201
D. Türk İnfaz Hukukunda Yeniden Topluma Kazandırma  203
1. Bireyselleştirme (CGTİHK m.73–74)  203
2. Eğitim  204
a. Genel Olarak  204
b. Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğündeki Hükümlü ve Tutukluların Eğitimi ile İlgili Çalışmalar  205
3. Sağlığın Korunması ve Tıbbî Müdahaleler  207
4. Dışarıyla İlişkiler (Ziyaret)  207
a. Genel Olarak  207
b. Ziyaret Şekilleri: Kapalı ve Açık görüş  213
aa. Kapalı Görüş  213
aaa. Tanım  213
bbb. Görüş Yeri  213
ccc. Ziyaret Edebilecek Kişiler  214
ddd. Ziyaret Gün ve Saatleri  215
eee. Ağırlaştırılmış Müebbet Hapis Cezasına Hükümlü Olanların Ziyaretçileri  215
fff. Ağırlaştırılmış Müebbet Hapis Cezasına Hükümlü Olanların Görüş Usulü  215
bb. Açık Görüş  215
aaa. Tanım  215
bbb. Açık Görüş Yapabilecek Kişiler  216
ccc. Bayramlarda ve Özel Günlerde Açık Görüş  216
ddd. Açık Görüş Yapılacak Yer  217
eee. Görüş Süresi ve Saatleri  217
fff. Açık Görüşe İlişkin Diğer Konular  217
c. Yabancıların, Mülteci ve Vatansız Hükümlülerin Ziyareti  218
d. Adalet Bakanlığının Ziyaret İzni Verme Yetkisi (m.85)  218
e. Avukatların Ziyareti  219
aa. Genel Olarak  219
bb. Müdafiin Aranabilip Aranamayacağı Sorunu  220
cc. Tutuklunun Avukatla Görüşmesi (Hükümlü ve Tutukluların Ziyaret Edilmeleri Hakkında Yönetmelik m.19)  221
dd. Hükümlünün Avukatla Görüşmesi (Hükümlü ve Tutukluların Ziyaret Edilmeleri Hakkında Yönetmelik m.20)  221
aaa. Genel Kural  221
bbb. İstisna: Yazışmaların Denetlenmesi  221
ee. Ziyaret Yasağı  222
aaa. Genel Olarak  222
bbb. Yasağın Kapsamı  222
ccc. Muhakemesi  223
ddd. Süresi  223
ff. Stajyer Avukatın Hükümlü ve Tutuklu ile Görüşmesi  223
gg. Birden Çok Hükümlü ve Tutuklu ile Görüşme  223
hh. Yabancı Uyruklu Avukatın Görüşmesi  224
f. Uzlaştırmacı ve Arabulucunun Ziyareti  224
g. Ziyaret ve Görüşlerde Uyulacak Esaslar (CGTİHK m.86)  225
h. Ziyaret ve Görüşlerde Uyulacak Esaslara Uymamanın Sonuçları  226
5. Beden Eğitimi ve Boş Zaman Etkinlikleri  226
F. Yeniden Topluma Kazandırmada Ortaya Çıkan Sorunlar  227
§ 2. CEZA İNFAZ KURUMLARINDA DÜZEN VE GÜVENLİK  229
I. Genel Olarak  229
II. İnfaz Kurumlarında Bulundurulabilecek Eşyalar  229
A. Mutfak Teşkilatı Olan Ceza İnfaz Kurumlarında Bulundurulabilecek Gıda Maddeleri  230
B. Mutfak Teşkilatı Olmayan Ceza İnfaz Kurumlarındaki Gıda Maddeleri ve Kullanılacak Malzemeler  230
C. Yeme ve İçmede Kullanılan Araç ve Gereçler  230
D. Giyim Eşyaları  230
E. Süreli veya Süresiz Yayınlar İle Kitaplar  231
F. Elektrikli Eşyalar  231
G. Müzik Aletleri  232
H. Dinî İhtiyaçlar  232
I. Sağlık  232
J. Temizlik  232
K. El İşi Faaliyetleri  233
L. Bulundurulabilecek Hayvanlar ile Diğer Eşyalar (m.15)  233
1. Hayvanlar  233
2. Eğitim ve Kültürel Çalışmalarda Kullanılabilecek Malzemeler  233
3. Diğer Eşyalar  234
M. Açık Ceza İnfaz Kurumları ve Çocuk Eğitimevlerinde Bulunacak Eşyalar  234
III. İnfaz Kurumlarında Arama  234
A. Oda ve Eklentileri ile Üst ve Eşyada Arama  234
B. Detaylı veya Beden Çukurlarında Arama  235
IV. Güvenlik Tatbikatı ve Sayım  237
V. Disiplin Ceza ve Tedbirleri, Ödüllendirme  237
A. Genel Olarak  237
B. Disiplin Cezaları ve Tedbirleri  238
1. Çocuklar Haricindeki Hükümlüler Hakkında Uygulanabilecek Disiplin Cezaları  238
a. Kınama  239
b. Bazı Etkinliklere Katılmaktan Alıkoyma  239
c. Ücret Karşılığı Çalışılan İşten Yoksun Bırakma  242
d. Haberleşme veya İletişim Araçlarından Yoksun Bırakma veya Kısıtlama  242
e. Ziyaretçi Kabulünden Yoksun Bırakma  246
f. Hücreye Koyma  248
2. Çocuk Hükümlüler Hakkında Uygulanabilecek Disiplin Yaptırımları  256
a. Çocuk Hükümlüler Hakkında Uygulanabilecek Disiplin Tedbirleri  256
b. Çocuk Hükümlüler Hakkında Uygulanabilecek Disiplin Cezaları  257
aa. Uyarma  257
bb. Kınama  257
cc. Onarma, Tazmin Etme ve Eski Hâle Getirme  257
dd. Harcamalarına Sınır Koyma  258
ee. Bazı Etkinliklere Katılmaktan Alıkoyma  258
ff. Teşvik Esaslı Ayrıcalıkları Geri Alma  259
gg. İznin Ertelenmesi  259
hh. Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna İade (CGTİHK m.46/8, 14/4/2020 tarih ve 7242 sayılı Kanun m.26 ile değişik)  260
ıı. Odaya Kapatma Cezası  261
C. Kanunilik İlkesi ve Disiplin Cezaları  261
D. Disiplin Soruşturması: Disiplin Soruşturması Yapma Yetkisi ve Usulü  262
E. Disiplin Soruşturması Sırasında Yönetim Tarafından Alınabilecek Tedbirler  265
F. Disiplin Cezasını Gerektiren Eylemlerin Tekrarı  265
G. Disiplin Cezalarının İnfazı (CGTİHK m.48/3)  266
H. Disiplin Cezalarının Kaldırılması (CGTİHK m.48/4–5–6, geçici m.8, geçici m.9)  269
I. Disiplin Ceza ve Tedbirlerine İtiraz ve Şikayet  270
J. Kurum İçinde Zorlayıcı Araçların Kullanılması  272
K. Ödüllendirme  273
§ 3. HÜKÜMLÜLERİN NAKLİ  275
I. Kavram  275
II. Çeşitleri  276
A. Kendi İsteği ile Nakil (CGTİHK m.54)  276
B. Disiplin Nedeniyle Nakil (CGTİHK m.55)  277
C. Zorunlu Nedenlerle Nakil (CGTİHK m.56)  277
D. Hastalık Nedeniyle Nakil (CGTİHK m.57)  277
III. Nakillerde Alınacak Tedbirler (CGTİHK m.58)  278
IV. Milletlerarası Nakil  279
A. Genel Olarak  279
B. Nakil Prosedürünün Başlaması  279
1. Bir Anlaşmanın Varlığı  279
2. Talep  279
C. Naklin Koşulları  280
1. Hükümlülerin Nakline Dair Avrupa Sözleşmesine Göre  280
2. 6706 sayılı Cezai Konularda Uluslararası Adli İş Birliği Kanunu’na Göre  280
a. Hükümlünün Türkiye’ye Nakli (m.30)  280
aa. Koşulları  280
bb. Türkiye’de İnfaz (m.31)  281
b. Türkiye’den Hükümlü Nakli (m.32)  281
c. Yabancı devlette infazın sonuçları (m.33)  283
d. Masraflar (m.34/3)  283
§ 4. İNFAZIN GEVŞETİLMESİ, SALIVERİLME İÇİN HAZIRLAMA VE İNFAZ SONRASI  283
I. İnfazın Gevşetilmesi  283
A. İnfazın Gevşetilmesi Kavramı  283
B. İzin  284
1. Mazeret İzni  285
a. Belli Bir Sürenin İyi Halle Geçirilmiş Olması  285
b. İnfaz Kurumunda Geçirilen Süreye Bakılmaksızın Verilen Mazeret İzni  285
2. Özel İzin  287
3. İş Arama İzni  288
4. İzinden Dönmeme, Geç Dönme  288
II. Salıverilme İçin Hazırlama ve İnfaz Sonrası  289
A. Genel Olarak  289
B. Hükümlülerin Değerlendirilmesi ve İyi Halin Belirlenmesi (CGTİHK m.89)  290
Sekizinci Bölüm
İNFAZ KURUMLARI, İNFAZ KURUMLARININ
İDARESİ VE İNFAZ PERSONELİ
§ 1. İNFAZ KURUMLARI  293
I. İnfaz Kurumu Kavramı  293
II. İnfaz Kurumunun Unsurları  293
III. Çeşitleri  294
A. Kapalı Ceza İnfaz Kurumları  294
1. Kavram  294
2. Kapalı Ceza İnfaz Kurumu Modelleri  294
3. Kapalı Ceza İnfaz Kurumu Çeşitleri  294
a. Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumları  295
b. Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumları  296
c. Çocuk Kapalı Ceza İnfaz Kurumları  296
d. Gençlik Kapalı Ceza İnfaz Kurumları  296
B. Açık Ceza İnfaz Kurumları  297
1. Kavram  297
2. Açık Ceza İnfaz Kurumlarına Ayrılma  299
a. Ayrılma Şekli  299
aa. Doğrudan Açık Kuruma Alınacak Hükümlüler (CGTİHK m.14)  299
bb. Kapalı Kurumdan Açık Kuruma Ayrılacak Hükümlüler (Yön. m.6)  301
cc. Çocuk Eğitimevinden Açık Kuruma Ayrılacak Hükümlüler (Yön. m.7)  302
b. Açık İnfaz Kurumuna Ayrılamayacak Hükümlüler (Yön. m.8)  303
c. Açık Kuruma Gönderme veya Ayırma Kararları  304
aa. Doğrudan Açık Kuruma Gönderme Kararı (Yön. m.9)  304
bb. Kapalı Kurumdan Açık Kuruma Ayırma Kararı (CGTİHK m.14/3, 4: Yön. m.10)  305
cc. Açık Kurumlar Arası Nakil Kararı (Yön. m.11)  307
d. Kapalı Kuruma İade (CGTİHK m.14/5)  308
e. Yeniden Açık Kuruma Ayrılma (Yön. m.13)  309
C. Çocuk Eğitimevleri  310
IV. Ülkemizde Bulunan İnfaz Kurumları  310
V. İnfaz Kurumlarının Özelleştirilmesi Sorunu  334
A. Kavram  334
B. Özelleştirmeden Elde Edilebilecek Faydalar  337
§ 2. İNFAZ KURUMLARININ İDARESİ VE İNFAZ PERSONELİ  337
I. İnfaz Kurumlarının İdaresi ve İnfaz Personeli  337
A. Müdürün Görevleri (İnfaz Yönetmeliği m.7)  339
B. İkinci Müdürün Görevleri (İnfaz Yönetmeliği m.8)  340
C. Yönetim Servisi (İnfaz Yönetmeliği m.9)  340
D. Güvenlik ve Gözetim Servisi (İnfaz Yönetmeliği m.10)  341
E. Teknik Servis (İnfaz Yönetmeliği m.11)  342
F. Psiko–Sosyal Yardım Servisi (Yönetmeliği m.12)  343
G. Sağlık Servisi (Yönetmeliği m.13)  344
H. Eğitim ve Öğretim Servisi (İnfaz Yönetmeliği m.14)  346
İ. İşyurdu Servisi (İnfaz Yönetmeliği m.15)  347
J. Yardımcı Hizmetler Servisi (İnfaz Yönetmeliği m.16)  348
II. Personelin Yükümlülükleri ve Yasaklar  348
A. Yükümlülükler  348
B. Yasak Tutum ve Davranışlar (İnfaz Yönetmeliği m.19)  349
C. Yükümlülük ve Yasaklara Aykırılık (İnfaz Yönetmeliği m. 21)  349
III. Personelin Eğitimi  349
IV. Kurulların Oluşumu ve Çalışması  349
A. Kurulların Çeşitleri ve Oluşumu  349
1. İdare ve Gözlem Kurulu (İnfaz Yönetmeliği m. 22)  349
2. İşyurdu Yönetim Kurulu (İnfaz Yönetmeliği m. 23)  350
3. Disiplin Kurulu (İnfaz Yönetmeliği m. 24)  350
4. Eğitim Kurulu (İnfaz Yönetmeliği m. 25)  350
B. Kurulların Çalışması  350
1. Kurulların Toplanması (İnfaz Yönetmeliği m. 26)  350
2. Kararların Deftere Geçirilmesi (İnfaz Yönetmeliği m.27)  351
3. İdare ve Gözlem Kurulunun Görev ve Yetkileri (İnfaz Yönetmeliği m. 28)  351
4. İşyurdu Yönetim Kurulunun Görev ve Yetkileri (İnfaz Yönetmeliği m.29)  352
5. Disiplin Kurulunun Görev ve Yetkileri (İnfaz Yönetmeliği m.30)  352
6. Eğitim Kurulunun Görev ve Yetkileri (İnfaz Yönetmeliği m.31)  353
Dokuzuncu Bölüm
CEZANIN İNFAZINA ARA VERİLMESİ VE
İNFAZI ENGELLEYEN NEDENLER
§ 1. CEZANIN İNFAZINA ARA VERİLMESİ  355
I. Kavram–Terim  355
II. Cezanın İnfazının Ertelenmesi (CGTİHK m.16, m.17, m.17/A)  356
A. Hastalık Nedeniyle Ertelenmesi (Geri Bırakma) (CGTİHK m.16)  356
1. Ertelemenin Konusu  356
2. Erteleme Usulü  358
3. İnfaza Ara Verme  359
B. Hükümlünün İstemiyle İnfazın Ertelenmesi (CGTİHK m.17)  359
1. Cezanın İnfazına Ara Verme (CGTİHK m.17/4)  361
2. Ertelemenin Güvence veya Diğer Bir Koşula Bağlanması  362
3. Ertelemenin Mümkün Olmadığı Haller  362
C. Mahkemece İnfazın Ertelenmesi veya Durdurulması (CGTİHK m.17/A)  362
III. Hapis Cezasının Ertelenmesi (TCK m.51)  363
A. Tanım–Kavram  363
B. Ertelemenin Denetime Tabi Tutulması: Denetimli Serbestlik  364
1. Denetim Süresi  365
2. Denetim Süresince Öngörülebilecek Yükümlülükler  366
3. Uzman Kişinin Görevlendirilmesi ve Görevleri  367
4. Yükümlülüklerin İnfazı  368
C. Ertelemenin Sonucu  369
D. Ertelemenin Düşmesi  369
IV. Koşullu Salıverilme  370
A. Tanım–Kavram  370
B. Koşulları  371
1. Hükmedilmiş Cezanın Bir Süre Çekilmiş Olması  371
a. Genel Olarak  371
b. 7242 sayılı Kanuna Getirilen Düzenlemenin Bir Özel Af Niteliği Taşıyıp Taşımadığı Sorunu  375
c. Anayasa m.10’da Düzenlenen Eşitlik İlkesi Bakımından Anayasaya Aykırı Olup Olmadığı Sorunu  379
d. Birden Fazla Suçtan Alınan Cezalar Bakımından Koşullu Salıverme Süresinin Belirlenmesi  380
e. Çocuklar Bakımından Koşullu Salıvermede Sürenin Hesaplanması  382
f. Çocuğa Karşı İşlenen Bir Suçtan Dolayı Ağırlaştırılmış Müebbet Hapis Cezasına Veya Müebbet Hapis Cezasına Mahkûmiyet Hâlinde Koşullu Salıverilme Süreleri (CGTİHK m.108/8)  382
2. İyi Hal  383
C. Koşullu Salıverilmeye Karar Verecek Mahkeme  385
D. Koşullu Salıverilme Yasağı  385
E. Denetim Süresi–Denetimli Serbestlik  386
1. Uzman Kişi Görevlendirme  388
2. Denetim Süresince Öngörülebilecek Yükümlülükler ve İnfazı  388
F. Koşullu Salıverilmenin Geri Alınması  391
1. Geri Alınmayı Gerektiren Haller  391
2. Geri Alınmanın Sonucu  393
3. Geri Almaya Karar Verecek Makam  394
G. Koşullu Salıverilmenin Sonucu  394
V. Cezanın Denetimli Serbestlik Tedbiri Uygulanarak İnfazı  394
A. Koşulları  395
1. Koşullu Salıverilmesine Bir Yıl veya Daha Az Süre Kalan İyi Hâlli Hükümlüler (CGTİHK m.105/A f.1)  395
2. Açık Ceza İnfaz Kurumuna Ayrılma Şartları Oluşmasına Karşın, İradesi Dışındaki Bir Nedenle Açık Ceza İnfaz Kurumuna Ayrılamayan veya Bu Nedenle Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna Geri Gönderilen İyi Hâlli Hükümlüler (CGTİHK m.105/A f.2)  403
3. Sıfır–Altı Yaş Grubunda Çocuğu Bulunan ve Koşullu Salıverilmesine İki Yıl veya Daha Az Süre Kalan Kadın Hükümlüler (CGTİHK m.105/A f.3 bent a)  404
4. Maruz Kaldıkları Ağır Bir Hastalık, Sakatlık veya Kocama Nedeniyle Hayatlarını Yalnız İdame Ettiremeyen Hükümlüler (CGTİHK m.105/A f.3. bent b)  404
5. Adli Para Cezasının Ödenmemesi Nedeniyle Cezası Hapse Çevrilen Hükümlüler (CGTİHK m.105/A f.4)  404
B. Denetimli Serbestliğin Kapsamı (CGTİHK m.105/A f.5)  404
C. Denetimli Serbestliğin İnfazı (2021 tarihli DSHY m.77 vd.)  405
1. İnfaz Dosyasının Gönderilmesi (m.77)  405
2. Denetimli Serbestlik Tedbiri Uygulanarak Cezaların İnfazı (m.78)  405
3. Hükümlünün Müdürlüğe Müracaat Etmesi (m.79)  406
4. Yükümlülüklerin Belirlenmesi (m.80)  407
5. Kamuya Yararlı Bir İşte Ücretsiz Olarak Çalıştırılma (m.81)  407
6. Bir Konutta Denetim ve Gözetim Altında Bulundurulma (m.82)  409
7. Bir Bölgede Denetim ve Gözetim Altında Bulunma (m.83)  410
8. Belirlenen Yer Veya Bölgelere Gitmeme (m.84)  411
9. Belirlenen Programlara Katılma (m.85)  411
10. Yabancı Uyruklu Hükümlüler Hakkında Yapılacak İşlemler (m.86)  411
11. Açık Ceza İnfaz Kurumuna İade (m.87)  412
D. Denetimli Serbestliğin Sona Ermesi (CGTİHK m.105/A f.6)  412
E. Denetimli Serbestliğin Düşmesi (CGTİHK m.105/A f.7)  415
F. Koşullu Salıverilme (CGTİHK m.105/A f.9; 2021 tarihli DSHY m.88).  416
§ 2. İNFAZI ENGELLEYEN NEDENLER  417
I. Ceza Zamanaşımı  417
A. Genel Olarak  417
B. Ceza Zamanaşımına Tabi Olmayan Suçlar  417
C. Zamanaşımı Süreleri  418
D. Ceza Zamanaşımının Başlaması  418
1. Hükmün Kesinleşmesi  418
2. İnfazın Herhangi Bir Sebeple Kesilmesi  420
E. Ceza Zamanaşımının Kesilmesi  420
1. Kavram  420
2. Ceza Zamanaşımı Süresinin Kesilme Nedenleri  420
a. Hükmün İnfazı İçin Tebligat Yapılması  421
b. Hükmün İnfazı Amacıyla Yakalama Yapılması  421
c. Hükümlünün Yeni Bir Suç İşlemesi  422
II. Hükümlünün Ölümü  422
III. Af  423
A. Genel Olarak  423
B. Affın Çeşitleri  424
1. Genel Af  424
2. Özel Af  425
3. Cumhurbaşkanınca Af  426
Onuncu Bölüm
İNFAZLA İLGİLİ KARARLAR: İNFAZ MUHAKEMESİ
§ 1. MAHKÛMİYET HÜKMÜNÜN YORUMUNDA VEYA ÇEKTİRİLECEK CEZANIN HESABINDA DURAKSAMA (CGTİHK m.98)  427
§ 2. BİRDEN FAZLA HÜKÜMDEKİ CEZALARIN TOPLANMASI  435
§ 3. HASTANEDE GEÇEN SÜRENİN CEZADAN İNDİRİLMESİ  437
§ 4. İNFAZ SIRASINDA VERİLECEK KARARLARIN MERCİİ VE USULÜ  438
Onbirinci Bölüm
ÖZEL İNFAZ ŞEKİLLERİ
§ 1. GÜVENLİK TEDBİRLERİNİN İNFAZI  441
I. Kavram–Tanım  441
II. Güvenlik Tedbirlerinin İnfazında Amaç  441
III. TCK’da Yer Alan Güvenlik Tedbirleri  444
A. Belli Hakları Kullanmaktan Yoksun Bırakılma  444
B. İnfazı  450
C. Müsadere  451
1. Genel Olarak  451
2. Tanım–Kavram  451
3. Müsaderenin Çeşitleri  452
4. Müsadere Kararlarının İnfazı  453
IV. Çocuklara Özgü Güvenlik Tedbirleri  455
A. Kavram  455
B. Tedbir Kararı  456
C. İnfazı  457
V. Akıl Hastalarına Özgü Güvenlik Tedbirleri  466
VI. Alkol ya da Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Bağımlısı Kişilere Özgü Güvenlik Tedbirleri (TCK m.57/7)  467
VII. Suçta Tekerrür  472
A. Kavram  472
B. Koşulları  473
1. Önceden İşlenen Suçtan Dolayı Verilen Hükmün Kesinleşmiş Olması  473
2. Yeni Bir Suçun İşlenmesi  474
C. Tekerrürde Süre  475
D. Tekerrürün Sonuçları  476
E. Mükerrirler Hakkında Verilen Denetimli Serbestlik Kararının İnfazı (2021 tarihli DSHY m.94)  480
VIII. Özel Tehlikeli Suçlular  482
A. Tehlikeli Suçlu Kavramı  482
B. Tehlikeli Suçlularda Yeniden Topluma Kazandırma Sorunu  484
C. Türk Ceza Kanununda Özel Tehlikeli Suçlu Kavramı ve Özel Tehlikeli Suçlulara Özgü İnfaz Rejimi  485
IX. Sınır Dışı edilme (TCK m.59)  489
A. Kavram  489
B. Koşulları  490
C. İnfazı (İnfaz Yönetmeliği m.52)  491
X. Tüzel Kişiler Hakkında Güvenlik Tedbirleri (TCK m.60)  492
A. Kavram  492
B. Çeşitleri  492
1. İznin İptali  492
2. Müsadere  493
C. İnfazı (İnfaz Yönetmeliği m.53)  493
§ 2. TUTUKLULUĞUN İNFAZI  494
I. Tutuklama Kararının Yerine Getirilmesi  494
A. Tutuklama Kararının Yerine Getirildiği Kurumlar  494
B. Tutukevine Kabulün Koşulu  495
C. Tutukluların Barındırılması  495
II. Tutukluların Hakları ve Kısıtlayıcı Önlemler  495
A. Tutukluların Hakları  495
B. Kısıtlayıcı Önlemler  497
III. Tutukluların Yükümlülükleri  498
§ 3. ADLİ KONTROL KARARLARININ İNFAZI  498
I. Genel Olarak  498
II. Uygulama Koşulları  499
III. Hakkında Adli Kontrol Kararı Verilen Şüphelinin Tabi Tutulacağı Yükümlülükler  501
IV. Adli Kontrol Yükümlülüklerinin Yerine Getirilmesi (2021 tarihli DSHY m.57)  503
§ 4. ASKER EDİLEN KİŞİLERİN CEZALARININ İNFAZI  505
I. Cezanın Kesinleşmesinden Sonra Asker Edilen Kişiler  505
II. Askere Alınmadan Önce ve Askerlikleri Sırasında İşlenen Suçlar (CGTİHK m.118)  505
Onikinci Bölüm
İNFAZIN DENETLENMESİ
§ 1. İNFAZ HÂKİMLİĞİ TARAFINDAN YAPILAN DENETİM  507
I. Genel Olarak  507
II. Kuruluşu ve Yetkisi  508
III. İnfaz Hâkimliklerinin Görevleri (İHK m.4)  509
IV. İnfaz Hâkimliğine Şikâyet ve Usulü (İHK m.5)  510
A. Şikayet Edebilecek Kişiler  510
B. Şikayet Süresi ve Şekli  511
C. Şikayet Mercii  511
D. Şikayetin Etkisi  511
E. Şikayetin İncelenmesi  511
1. Öninceleme: Esasa Girmeden Ret veya İlgili Yargı Merciine Gönderme (İnf.Hak.K. m.6/1)  511
2. Esasın İncelenmesi ve Karar  512
3. Kanun Yolu  513
§ 2. İZLEME KURULLARI TARAFINDAN YAPILAN DENETİM  514
I. İzleme Kurullarının Kurulması  514
II. İzleme Kurulu Üyelerinde Aranacak Nitelikler  515
III. İzleme Kurulu Üyelerinin Seçimi ve Ant İçmesi  515
IV. İzleme Kurullarının Görevleri  516
V. İzleme Kurullarının Çalışma Yöntemi  516
VI. İzleme Kurulu Üyeliğinin Sona Ermesi  517
Onüçüncü Bölüm
ADLİ SİCİL VE HÜKÜMLÜLÜK KAYDININ SİLİNMESİ–YASAKLANMIŞ HAKLARIN GERİ VERİLMESİ
§ 1. ADLİ SİCİL  519
I. Amaç ve Kapsam  519
II. Adli Sicilde Tutulacak Bilgiler  519
III. Adli Sicil Türleri  519
IV. Adli Sicile Kaydedilecek Bilgiler  520
V. Adli Sicile Kaydedilemeyecek Bilgiler  522
VI. Adli Sicil Bilgilerinin Silinmesi  522
VII. Hükümlülük Kaydının Adli Sicilden Silinmesi Usulü  524
§ 2. YASAKLANMIŞ HAKLARIN GERİ VERİLMESİ  524
I. Genel Olarak  524
II. Özellikleri  525
III. Koşulları  527
A. Cezanın İnfaz Edilmiş veya İnfaza Hukuki Bir Nedenle Son Verilmiş Olması  527
B. Deneme Süresinin Yeni Bir Suç İşlenmeden ve İyi Halli Olarak Geçirilmiş Olması  528
IV. Usulü  530
V. Sonuçları  531
Kaynakça  533
Kavram Dizini  541

Yorum Yap

Lütfen yorum yazmak için oturum açın ya da kayıt olun.
Etiketler: infaz hukuku
İlgili Yayınlar