Açıklamalı ve İçtihatlı

Cezaların İnfazı ve İnfaz Hukuku

Yayınevi: Adalet Yayınları
Yazar: Çetin AKKAYA
ISBN: 9786257656955
Stok Durumu: Tükendi
863,10 TL 959,00 TL

Adet

 
   0 yorum  |  Yorum Yap
Kitap Künyesi
Yazar Çetin AKKAYA
Baskı Tarihi 2021/04
Baskı Sayısı 8
Boyut 16x24 cm (Standart Kitap Boyu)
Cilt Sert Kapak (İplik Dikiş)
Sayfa Sayısı 1132

Ceza ve tedbirlerin infazına ilişkin mevzuat esasta, ceza adalet sistemi çerçevesinde gerçekleştirilen yargılamalar sonucunda verilen kararların, her türlü yargı derecelerinden geçerek kesinleşmelerinden sonra, fiilen ve maddeten ceza ve tedbirlerin infazını kapsayan ve büyük kısmı itibarıyla, idari nitelikte olan görev ve faaliyetleri içeren hükümlerden oluşmaktadır.

5275 Sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun ile ülkemizde ceza ve güvenlik tedbirlerinin infazı alanında köklü değişiklikler yapılmıştır; ancak uzun yıllar daha, 647 Sayılı Ceza İnfaz Kanunu ve lehe olan hükümlerde uygulanmaya devam edecektir. Bu kitap özgürlüğün önemi dikkate alınarak mevzuatımızda getirilen yenilikleri açıklamak, uygulayıcıya yardımcı olmak amacıyla ve en son Yargıtay uygulamaları ışığında hazırlanmıştır.

7242 sayılı yasa ile yapılan değişiklikler de değerlendirilerek infazda en çok tereddüt hasıl olan hususlar en yeni Yargıtay içtihatları ile açıklanmıştır. Bu nedenle de uygulayıcılara faydalı olacağını düşünüyorum.

İÇİNDEKİLER


TAHKİM.............................................................................................................................7

ÖNSÖZ...............................................................................................................................9

İÇİNDEKİLER ................................................................................................................... 11


GİRİŞ


CEZA İNFAZ VE İNFAZ HUKUKU KAVRAMLARI VE

CEZA İNFAZ HUKUKUNUN AMACI


I. CEZA İNFAZ KAVRAMI ............................................................................................ 21

II. CEZA İNFAZ HUKUKU KAVRAMI ............................................................................. 21

III. CEZA İNFAZ HUKUKUNUN AMACI.......................................................................... 22


BİRİNCİ BÖLÜM

CEZA TÜRLERİ


I. CEZALAR................................................................................................................. 23

A. CEZANIN ÖZELLİKLERİ...................................................................................... 23

B. CEZANIN TÜRLERİ............................................................................................ 29

1. Ağırlaştırılmış Müebbet Hapis Cezası ....................................................... 29

2. Müebbet Hapis Cezası .............................................................................. 30

3. Süreli Hapis Cezası.................................................................................... 31

4. Kısa Süreli Hapis Cezası............................................................................. 33

5. Adli Para Cezası......................................................................................... 35


İKİNCİ BÖLÜM


TUTUKLAMA MÜZEKKERELERİNİN İNFAZI


I. TUTUKLAMA MÜZEKKERESİNİN YERİNE GETİRİLDİĞİ KURUMLAR......................... 45

II. TUTUKEVİNE KABUL VE BARINMA ......................................................................... 46

III. CEZALARIN İNFAZI İŞLEMLERİ ................................................................................ 46

IV. İNFAZA BAŞLANMADAN ÖNCE İNCELENMESİ GEREKEN HUSUSLAR...................... 47

V. HÜRRİYETİ BAĞLAYICI CEZA İLAMLARININ İNFAZ İŞLEMLERİ................................. 66

A. HÜKÜMLÜ HALEN CEZAEVİNDEYSE................................................................. 66

1. Hükümlü İnfaz Edilecek İlam Nedeniyle Hükümözlü (Hükmen

Tutuklu) Olarak Cezaevinde Bulunuyorsa................................................. 66


12 İçindekiler

2. Hakkında Hüküm Verilmiş Kişi Başka Bir Suçtan Tutuklu İse .................... 66

3. Kişi Başka Bir Suçtan Hükümlü İse ............................................................ 67

B. HÜKÜMLÜ HALEN CEZAEVİNDE DEĞİLSE ........................................................ 67

1. Hükümlünün Mahkemenin Yargı Çevresinde Bulunması Halinde ............ 67

2. Hükümlünün Hükmü Veren Mahkemenin Yargı Çevresi Dışında

Bulunması Halinde .................................................................................... 73

C. HÜKÜMLÜYE VASİ ATANMASI İŞLEMLERİ........................................................ 73


ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

İNFAZ İŞLEMLERİ


I. PARA CEZASI İLAMLARININ İNFAZI İŞLEMLERİ........................................................ 75

II. İLAMIN KAYDI, ÖDEME EMRİ TEBLİĞİ VE TAKSİTLENDİRME .................................. 78

A. İNFAZA KAYIT................................................................................................... 78

B. ÖDEME EMRİ TEBLİĞİ ...................................................................................... 78

C. TAKSİTLENDİRME............................................................................................. 82

1. Hükümde Para Cezası Taksite Bağlanmışsa .............................................. 82

2. Hükümde Para Cezası Taksitlendirilmemişse............................................ 82

III. ÖDEME ŞEKLİ.......................................................................................................... 83

IV. PARA CEZASININ KAMUYA YARARLI İŞTE ÇALIŞTIRMAYA-HAPSE ÇEVRİLMESİ....... 84

A. PARA CEZASININ KAMUYA YARARLI İŞTE ÇALIŞTIRMAYA ÇEVRİLMESİ............ 84

B. PARA CEZASININ HAPSE ÇEVRİLMESİ ............................................................. 88

1. 01.06.2005 Tarihinden Önce İşlenen Suçlarda ......................................... 88

a. 765 Sayılı Yasaya Göre Hükmedilen Adli Para Cezalarının

Kamuya Yararlı İşte Çalıştırma Olarak İnfaz Edilmediği Hallerde

Hapse Çevirme Süresi......................................................................... 88

b. Lehe Olması Nedeniyle 5237 Sayılı Yasaya Göre Hükmedilen

Adli Para Cezalarının Kamuya Yararlı İşte Çalıştırma Olarak

İnfaz Edilmediği Hallerde Hapse Çevirme Süresi................................ 90

C. 01.06.2005 TARİHİNDEN SONRA İŞLENEN SUÇLARDA..................................... 96

1. Doğrudan (Gün Karşılığı) Hükmedilen Adli Para Cezalarının Kamuya

Yararlı İşte Çalıştırma Olarak İnfaz Edilmediği Hallerde Hapse

Çevirme Süresi .......................................................................................... 96

2. Kısa Süreli Hapis Cezası Yerine Hükmedilen Adlî Para Cezasının

İnfazı ......................................................................................................... 98

D. KAÇAKÇILIK SUÇLARI NEDENİYLE HÜKMEDİLEN ADLİ PARA

CEZALARININ İNFAZI, KOŞULLU SALIVERME VE MÜTESELSİL

SORUMLULUK................................................................................................ 100


İçindekiler 13

E. BANKACILIK KANUNU UYARINCA HÜKMEDİLEN ADLİ PARA

CEZALARININ İNFAZI ..................................................................................... 105

F. 5941 SAYILI ÇEK KANUNU UYARINCA HÜKMEDİLEN ADLİ PARA

CEZALARININ İNFAZI...................................................................................... 110

G. ADLİ PARA CEZASI YERİNE ÇEKTİRİLEBİLECEK KAMUYA YARARLI İŞTE

ÇALIŞTIRMANIN HAPSİN AZAMİ SÜRESİ........................................................ 123

H. İNFAZ EDİLEN HAPSİN SÜRESİNİN ADLİ PARA CEZASINI KARŞILAMAMASI...... 125

V. ŞARTLI HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERİ BIRAKILMASI KARARLARININ

İNFAZI................................................................................................................... 125

VI. TCK.’nın 191. MADDESİNDE DÜZENLENEN TEDAVİ VE DENETİMLİ

SERBESTLİK KARARLARININ İNFAZI ..................................................................... 128

YARGITAY KARARLARI .......................................................................................... 131

VII. İDARÎ PARA CEZASININ TAHSİLİ İŞLEMLERİ .......................................................... 144

VIII. TAZYİK, DİSİPLİN VE ZORLAMA HAPİSLERİNİN İNFAZ İŞLEMLERİ- ve FİRAR......... 145

A. TAZYİK, DİSİPLİN VE ZORLAMA HAPİSLERİNİN İNFAZ İŞLEMLERİ .................. 145

B. DİSİPLİN VE TAZYİK HAPSİN İNFAZI SIRASINDA FİRAR SUÇU......................... 148

IX. ASKER KİŞİLERİN İLAMLARINA İLİŞKİN İNFAZ İŞLEMLERİ...................................... 154

A. HÜRRİYETİ BAĞLAYICI CEZALARIN İNFAZI ..................................................... 154

B. PARA CEZALARININ İNFAZI............................................................................ 156

X. CEZALARIN DENETİMLİ SERBESTLİK TEDBİRİ UYGULANARAK İNFAZI .................. 157

A. GENEL OLARAK.............................................................................................. 158

B. DENETİMLİ SERBESTLİK TEDBİRİ UYGULANMAK SURETİYLE CEZANIN

İNFAZ EDİLEBİLMESİNİN KOŞULLARI ............................................................. 170

a. Açık ceza infaz kurumunda veya çocuk eğitimevinde bulunma,,

iyi halli olma ve hükümlünün denetimli serbestlik talebinin

bulunması ........................................................................................ 182

b. Koşullu salıverilmesine bir yıl ya da daha az süre kalması ............... 194

c. 0-6 yaş grubunda çocuğu bulunan kadın hükümlüler ile maruz

kaldıkları ağır bir hastalık, engellilik veya kocama nedeniyle

hayatlarını yalnız idame ettiremeyen hükümlüler hakkında

denetimli serbestlik tedbiri.............................................................. 207

d. Farklı denetimli serbestlik süresine tabi hükümlerin toplanması

halinde denetimli serbestlik tedbiri süresi ...................................... 208

e. Adli para cezalarına ilişkin olarak denetimli serbestlik tedbiri ........ 213

C. İNFAZ KURUMUNA İADE ............................................................................... 219

a. Hükümlünün 5 Gün ve 5 Günden Sonraki 2 Gün İçinde

Denetimli Serbestlik Müdürlüğüne Müracaat Etmemesi veya

Ceza İnfaz Kurumuna Geri Dönmek İstemesi................................... 220


14 İçindekiler


b. Hükümlünün denetimli serbestlik müdürlüğü tarafından

belirlenen yükümlüklere uymaması:................................................ 225

c. Denetimli serbestlik tedbiri uygulanmaya başlandıktan sonra

işlediği iddia olunan ve cezasının alt sınırı bir yıl veya daha

fazla hapis cezasını gerektiren kasıtlı bir suçtan dolayı kamu

davası açılmış olması........................................................................ 236


D. DENETİMLİ SERBESTLİK SURETİYLE CEZANIN İNFAZINDA ÖNEMLİ

HUSUSLAR...................................................................................................... 238

YARGITAY KARARLARI........................................................................................... 249

XI. YABANCI MAHKEMELERDEN VERİLEN CEZA MAHKUMİYETLERİNİN İNFAZI

İŞLEMLERİ ............................................................................................................. 361

A. TÜRK MAHKEMELERDEN VERİLEN CEZA MAHKUMİYETLERİNİN

YABANCI ÜLKEDE YERİNE GETİRİLMESİ ......................................................... 361

B. YABANCI MAHKEMELERDEN VERİLMİŞ CEZA MAHKUMİYETLERİNİN

TÜRKİYE’DE YERİNE GETİRİLMESİ .................................................................. 362

YARGITAY KARARLARI........................................................................................... 364


DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

SÜRELERİN HESAPLANMASI


I. 4616 SAYILI YASAYA GÖRE SÜRELERİN HESAPLANMASI ...................................... 381

A. 23 NİSAN 1999 TARİHİNE KADAR İŞLENEN SUÇLARDAN DOLAYI ŞARTLA

SALIVERİLMEYE, DAVA VE CEZALARIN ERTELENMESİNE DAİR KANUN ......... 386

B. BASIN VE YAYIN YOLUYLA İŞLENEN SUÇLARA İLİŞKİN DAVA VE

CEZALARIN ERTELENMESİNE DAİR KANUN.................................................... 389

C. 4616 SAYILI YASAYA GÖRE CEZANIN İNFAZI İÇİN İNFAZ KURUMUNDA

GEÇİRİLMESİ GEREKEN SÜRELER ................................................................... 391

1. İdam Cezası (Ağırlaştırılmış Müebbet Hapis) .......................................... 391

2. Müebbet (Ağır) Hapis.............................................................................. 395

3. Süreli Hapis Cezalarında.......................................................................... 396

4. İnfaz Rejimi Farklı- 4616 Sayılı Yasa Kapsamında Bulunmayan

İçtima Edilmiş Cezalarda Uygulama ........................................................ 398

5. Koşullu Salıvermenin Geri Alınması Nedeniyle Hükmedilen Ceza İle

Buna Sebebiyet Veren Suçun Cezasının İnfazı Halinde ........................... 401

6. Para Cezalarında ..................................................................................... 402

7. 4616 Sayılı Yasanın 1/4 Maddesi Gereğince Ertelenen Kamu

Davasının Yenilenme Koşulu................................................................... 403

YARGITAY KARARLARI........................................................................................... 404


İçindekiler 15

II. 08.04.1991 TARİHİNE KADAR İŞLENMİŞ SUÇLARDA CEZALARIN İNFAZ

SÜRELERİNİN HESAPLANMASI ............................................................................. 428

A. 3713 SAYILI YASANIN GEÇİCİ 1. MADDESİNE TABİ SUÇ VE CEZALARDA

İNFAZ SÜRELERİNİN HESAPLANMASI ............................................................ 428

B. 3713 SAYILI YASANIN GEÇİCİ 4. MADDESİNE TABİ SUÇ VE CEZALARDA

İNFAZ SÜRELERİNİN HESAPLANMASI ............................................................ 429

YARGITAY KARARI ................................................................................................ 430

III. 12.04.1991-01.06.2005 TARİHLERİ ARASINDA İŞLENMİŞ SUÇLARDA İNFAZ

SÜRELERİNİN HESAPLANMASI ............................................................................. 435

A. 12.04.1991-18/07/2016 TARİHLERİ ARASINDA İŞLENMİŞ 3713 VE 4422

SAYILI YASALARA MUHALEFET SUÇLARINA AİT İLAMLARDA CEZALARIN

İNFAZ SÜRELERİNİN HESAPLANMASI ............................................................ 436

YARGITAY KARARLARI .......................................................................................... 446

B. 01.06.2005 TARİHİNE KADAR İŞLENMİŞ 3713 VE 4422 SAYILI YASALAR

DIŞINDAKİ CEZA YASALARINA MUHALEFET SUÇLARINA AİT İLAMLARDA

CEZALARIN İNFAZ SÜRELERİNİN HESAPLANMASI ......................................... 463

IV. 01.06.2005 TARİHİNDEN SONRA İŞLENMİŞ SUÇLARIN CEZALARININ İNFAZ

VE DENETİM SÜRELERİ......................................................................................... 468

A. 5275 SAYILI YASA’NIN 107. MADDESİNE GÖRE İNFAZ VE DENETİM

SÜRELERİ ....................................................................................................... 481

a. 5275 sayılı Yasa’nın 107. Maddesinin 2. fıkrasına göre infaz

süreleri............................................................................................. 482

b. 5275 sayılı Yasa’nın 107. Maddesinin 4. fıkrasına göre infaz

süreleri............................................................................................. 487

YARGITAY KARARLARI .......................................................................................... 495

B. MÜKERRİRLER VE BAZI SUÇ FAİLLERİ HAKKINDAKİ CEZALARIN İNFAZ VE

DENETİM SÜRELERİ ....................................................................................... 497

1. Mükerrirler Hakkında Cezaların İnfaz Süreleri........................................ 497

2. Bazı Suç Failleri Hakkında Cezaların İnfaz Süreleri.................................. 523

YARGITAY KARARLARI .......................................................................................... 531

C. 3713 SAYILI YASA’YA GÖRE TERÖR SUÇLARINDA CEZALARIN İNFAZI............ 587

D. ÇOCUKLAR HAKKINDAKİ HAPİS CEZALARININ İNFAZ SÜRELERİ .................... 595

YARGITAY KARARLARI .......................................................................................... 601


16 İçindekiler


BEŞİNCİ BÖLÜM


SÜRELİ HAPİS CEZALARININ ÖZEL İNFAZ USULLERİ


I. ÖZEL İNFAZ ŞEKİLLERİNE HÜKMETME USULÜ...................................................... 609

II. ÖZEL İNFAZ USULLERİ........................................................................................... 609

A. HAFTA SONLARI İNFAZ................................................................................... 610

B. GECELERİ İNFAZ ............................................................................................. 610

C. KONUTTA İNFAZ............................................................................................. 610

III. ÖZEL İNFAZ ŞEKİLLERİNE UYULMAMASI............................................................... 619

YARGITAY KARARLARI........................................................................................... 621


ALTINCI BÖLÜM

İNFAZIN GERİ BIRAKILMASI


I. CEZANIN BÖLÜNEREK İNFAZI VE HÜKÜMLÜNÜN İSTEMİ NEDENİYLE

İNFAZIN GERİ BIRAKILMASI .................................................................................. 627

A. HÜKÜMLÜNÜN İSTEMİ ÜZERİNE İNFAZIN GERİ BIRAKILMASININ-ARA

VERİLMESİNİN ŞARTLARI ............................................................................... 629

B. ERTELEME TALEBİNİN REDDİNE İLİŞKİN KARARA KARŞI YASA YOLU ............. 635

YARGITAY KARARLARI........................................................................................... 639

II. HASTALIK, AKIL HASTALIĞI VE GEBELİK NEDENİYLE İNFAZIN GERİ

BIRAKILMASI 164


.................................................................................................... 645

A. AKIL HASTALIĞI NEDENİYLE İNFAZIN GERİ BIRAKILMASI............................... 652

B. AKIL HASTALIĞI DIŞINDA DİĞER HASTALIK NEDENİYLE İNFAZIN GERİ

BIRAKILMASI .................................................................................................. 655

C. GEBELİK NEDENİYLE İNFAZIN GERİ BIRAKILMASI........................................... 657

YARGITAY KARARLARI........................................................................................... 658

III. ASKERLİK NEDENİYLE İNFAZININ GERİ BIRAKILMASI............................................ 667

IV. 6352 SAYILI KANUN’UN GEÇİCİ 1. MADDESİ UYARINCA İNFAZIN

ERTELENMESİ ....................................................................................................... 668


YEDİNCİ BÖLÜM

İNFAZIN SONA ERMESİ


I. CEZANIN İNFAZ NEDENİYLE İNFAZIN SONA ERMESİ............................................. 673

II. ZAMANAŞIMI NEDENİYLE İNFAZIN SONA ERMESİ................................................ 674

A. CEZA ZAMANAŞIMI........................................................................................ 675

1. Kavram.................................................................................................... 675

2. Ceza Zamanaşımına Uğramayan Cezalar ................................................ 681


İçindekiler 17

B. CEZA ZAMANAŞIMI SÜRELERİ ....................................................................... 682

C. CEZA ZAMANAŞIMI SÜRESİNİN TESBİTİ......................................................... 685

D. CEZA ZAMANAŞIMI SÜRESİNİN BAŞLANGICI................................................. 690

E. CEZA ZAMANAŞIMI ENGELLERİ ..................................................................... 692

F. CEZA ZAMANAŞIMININ KESİLMESİ................................................................ 694

1. İlamın İnfazı İçin Tebligat........................................................................ 698

2. Hükümlünün Yakalanması ...................................................................... 698

3. Başka Bir Suçun İşlenmesi ...................................................................... 699

G. CEZA ZAMANAŞIMININ KESİLMESİNİN SONUÇLARI ...................................... 700

H. CEZA ZAMANAŞIMININ SONUÇLARI.............................................................. 701

YARGITAY KARARLARI .......................................................................................... 702

III. HÜKÜMLÜNÜN ÖLÜMÜ NEDENİYLE İNFAZIN SONA ERMESİ .............................. 718

IV. GENEL AF NEDENİYLE İNFAZIN SONA ERMESİ ..................................................... 720

V. ÖZEL AF NEDENİYLE İNFAZIN SONA ERMESİ........................................................ 721

VI. ŞİKAYETTEN VAZGEÇME NEDENİYLE İNFAZIN SONA ERMESİ .............................. 722


SEKİZİNCİ BÖLÜM

MAHSUP


I. “ŞAHSİ HÜRRİYETİ SINIRLAMA SONUCU DOĞURAN TÜM HALLER” KAVRAMI .... 728

II. MAHSUBUN HANGİ CEZALARDAN YAPILACAĞI ................................................... 731

III. MAHSUBUN YAPILACAĞI KARAR.......................................................................... 733

IV. ERTELENMİŞ CEZADA TUTUKLU KALINAN SÜRE MAHSUP EDİLEBİLİR Mİ?.......... 736

V. BİR BAŞKA SUÇ NEDENİYLE FAZLA YATILAN SÜRENİN MAHSUBU ....................... 736

VI. KESİNLEŞMEMİŞ DOSYADA TUTUKLU KALINAN SÜRENİN MAHSUBU ................. 741

VII. UYARLAMA KARARI ÜZERİNE ŞARTLA TAHLİYE SÜRESİNİN GERİ ÇEKİLMESİ

NEDENİYLE FAZLA YATILAN SÜRENİN MAHSUBU ................................................ 744

VIII. TUTUKLULUK SÜRESİNİN ADLİ PARA CEZASINDAN MAHSUBU............................ 747

IX. SUÇA SÜRÜKLENEN ÇOCUKLARIN CEZALARINDA MAHSUP ................................ 750

X. HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERİ BIRAKILMASI KARARLARINDA TUTUKLU

KALINAN SÜRENİN MAHSUBU ............................................................................. 752

XI. MAHSUBUN YAPILMASINDA USUL ...................................................................... 753

YARGITAY KARARLARI .......................................................................................... 755


18 İçindekiler


DOKUZUNCU BÖLÜM


BİRDEN FAZLA HÜKÜMDEKİ CEZALARIN TOPLANMASI


I. SUÇ TARİHLERİNE GÖRE CEZALARIN TOPLANMASI.............................................. 769

A. 01.06.2005 TARİHİNDEN ÖNCE İŞLENMİŞ OLAN SUÇLARDA CEZALARIN

TOPLANMASI ................................................................................................. 769

B. 01.06.2005 TARİHİNDEN SONRA İŞLENMİŞ OLAN SUÇLARDA

CEZALARIN TOPLANMASI .............................................................................. 779

II. PARA CEZALARININ TOPLANMASI........................................................................ 783

III. FARKLI İNFAZ REJİMİNE TABİ OLAN CEZALARIN TOPLANMASI ............................ 791

IV. İÇTİMA KARARINI VERECEK MERCİ....................................................................... 794

YARGITAY KARARLARI........................................................................................... 796


ONUNCU BÖLÜM

İNFAZDA TEREDDÜT


I. MAHKUMİYET HÜKMÜNÜN YORUMUNDA VEYA ÇEKTİRİLECEK CEZANIN

HESABINDA TEREDDÜT ........................................................................................ 817

II. İNFAZ SIRASINDA VERİLECEK KARARLARIN MERCİİ VE USULÜ............................. 818

YARGITAY KARARLARI........................................................................................... 825


ONBİRİNCİ BÖLÜM


KOŞULLU SALIVERİLME KARARININ GERİ ALINMASI


I. KOŞULLU SALIVERİLME KARARININ GERİ ALINMASININ ŞARTLARI...................... 839

II. KOŞULLU SALIVERİLME KARARININ GERİ ALINMASININ SONUÇLARI .................. 859

III. KOŞULLU SALIVERİLME KARARINI GERİ ALACAK MERCİ,


...................................... 869

IV. KOŞULLU SALIVERİLME KARARININ GERİ ALINMASININ USULÜ .......................... 871

YARGITAY KARARLARI........................................................................................... 871


ONİKİNCİ BÖLÜM


KOŞULLU SALIVERME ORANINI DEĞİŞTİREN DURUMLAR


I. TUTUKLUNUN FİRARI HALİNİN KOŞULLU SALIVERME SÜRESİNE ETKİSİ .............. 927

II. HÜKÜMLÜNÜN FİRARI DURUMUNUN KOŞULLU SALIVERME SÜRESİNE

ETKİSİ.................................................................................................................... 928

III. İÇTİMALI CEZA İNFAZ EDİLİRKEN FİRARIN KOŞULLU SALIVERME SÜRESİNE

ETKİSİ.................................................................................................................... 931

YARGITAY KARARLARI........................................................................................... 932

IV. HÜCREYE KOYMA CEZASI VE ETKİSİ...................................................................... 953


İçindekiler 19


ONÜÇÜNCÜ BÖLÜM

DİSİPLİN CEZA VE TEDBİRLERİ


I. DİSİPLİN CEZALARI ............................................................................................... 979

A. 18 YAŞINDAN BÜYÜK HÜKÜMLÜLER HAKKINDA UYGULANABİLECEK

DİSİPLİN CEZALARI......................................................................................... 979

1. Kınama.................................................................................................... 979

2. Bazı Etkinliklere Katılmaktan Alıkoyma .................................................. 980

3. Ücret Karşılığı Çalışılan İşten Yoksun Bırakma ........................................ 980

4. Haberleşme veya İletişim Araçlarından Yoksun Bırakma veya

Kısıtlama ................................................................................................. 981

5. Ziyaretçi Kabulünden Yoksun Bırakma ................................................... 981

6. Hücreye Koyma ...................................................................................... 982

B. 18 YAŞINDAN KÜÇÜK HÜKÜMLÜLER HAKKINDA UYGULANABİLECEK

DİSİPLİN TEDBİRLERİ VE CEZALARI ................................................................ 985

1. Disiplin Tedbirleri.................................................................................... 985

2. Disiplin Cezaları ...................................................................................... 985

a. Uyarma ............................................................................................ 985

b. Kınama ............................................................................................. 986

c. Onarma, Tazmin Etme Ve Eski Hâle Getirme................................... 986

d. Harcamalarına Sınır Koyma.............................................................. 987

e. Bazı Etkinliklere Katılmaktan Alıkoyma............................................ 987

f. Teşvik Esaslı Ayrıcalıkları Geri Alma................................................. 988

g. İznin Ertelenmesi veya Ziyaretlerin Kapalı Şekilde Yaptırılması....... 988

h. Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna İade..................................................... 990

j. Odaya Kapatma Cezası..................................................................... 991


II. DİSİPLİN CEZASINI GEREKTİREN EYLEMLERİN TEKRARI, DİSİPLİN

CEZALARININ İNFAZI VE KALDIRILMASI ............................................................... 991

A. DİSİPLİN CEZALARININ İNFAZI ....................................................................... 992

B. DİSİPLİN CEZALARININ KALDIRILMA SÜRELERİ.............................................. 994

1. 18 Yaşından Büyük Hükümlülerin Disiplin Cezalarının Kaldırılma

Süreleri ................................................................................................... 995

2. 18 Yaşından Küçük Hükümlülerin Disiplin Cezalarının Kaldırılma

Süreleri ................................................................................................... 996

DİSİPLİN CEZALARI ................................................................................................ 997

YARGITAY KARARLARI ........................................................................................ 1006


20 İçindekiler


ONDÖRDÜNCÜ BÖLÜM

KAMUYA YARARLI BİR İŞTE ÇALIŞTIRMA


I. KAMUYA YARARLI BİR İŞTE ÇALIŞTIRMA SEÇENEK YAPTIRIMININ ŞARTLARI ..... 1061

A. SONUÇ CEZANIN KISA SÜRELİ HAPİS CEZASI OLMASI.................................. 1061

B. SANIĞIN GÖNÜLLÜ OLMASI ........................................................................ 1061

C. SANIĞIN BAŞKA BİR SUÇUNDAN DOLAYI HAPİS CEZASI İLE HÜKÜM

GİYMEMESİ.................................................................................................. 1067

II. SEÇENEK YAPTIRIMIN HÜKMEDİLME ŞEKLİ........................................................ 1071

III. KAMUYA YARARLI BİR İŞTE ÇALIŞTIRMA SEÇENEK YAPTIRIMININ SÜRESİ ......... 1075

IV. ÇEVRİLEN TEDBİRE UYMAMA............................................................................. 1077


ONBEŞİNCİ BÖLÜM

YASAKLANMIŞ HAKLARIN GERİ VERİLMESİ


I. GENEL OLARAK ................................................................................................... 1083

II. YASAKLANMIŞ HAKLARIN GERİ VERİLMESİNE KONU OLABİLECEK

YOKSUNLUKLAR ................................................................................................. 1086

III. YASAKLANMIŞ HAKLARIN GERİ VERİLMESİNİN KOŞULLARI................................ 1090

A. MAHKÛM OLUNAN CEZANIN ÜZERİNDEN BELLİ SÜRE GEÇMESİ

KOŞULU........................................................................................................ 1092

B. YENİ SUÇ İŞLEMEME VE HAYATINI IYİ HALLİ SÜRDÜRME KOŞULU.............. 1093

C. TALEP ŞARTI VE KARAR VERECEK MAHKEME .............................................. 1096

D. KARARA KARŞI BAŞVURULACAK KANUN YOLU............................................ 1097

IV. YASAKLANMIŞ HAKLARIN GERİ VERİLMESİ KARARI............................................ 1100

KARARLAR........................................................................................................... 1101

KAYNAKÇA.......................................................................................................... 1129

Yorum Yap

Lütfen yorum yazmak için oturum açın ya da kayıt olun.
İlgili Yayınlar