Şemalı Pratik İnfaz Hukuku (Açıklamalı - İçtihatlı)

Yayınevi: Adalet Yayınları
Yazar: Feridun YETGİN
ISBN: 9786057088367
Stok Durumu: Tükendi
160,00 TL

Adet

 
   0 yorum  |  Yorum Yap
Kitap Künyesi
Yazar Feridun YETGİN
Baskı Tarihi 2020/06
Baskı Sayısı 3
Boyut 13,5x19,5 cm (Roman Boyu)
Cilt Karton kapak

Şemalı Pratik İnfaz Hukuku (Açıklamalı - İçtihatlı) ( Kararlar, Müzekkere ve Dilkeçe Örnekleri)
Feridun YETGİN
2020/06 3. Baskı, 1131 Sayfa, Ciltli
ISBN 978-605-708-836-7

İÇİNDEKİLER

 

ÜÇÜNCÜ BASKIYA ÖNSÖZ 7

İKİNCİ BASKIYA ÖNSÖZ 9

ÖNSÖZ 11

İÇİNDEKİLER  13

 

İNFAZ HUKUKU VE MAHİYETİ

1 BÖLÜM

CEZA TÜRLERİ

 

1 Hapis  33

2 Adli Para Cezası 34

 

2 BÖLÜM

HÜRRİYETİ BAĞLAYICI KESİNLEŞMİŞ

CEZA İLAMLARININ İNFAZ İŞLEMLERİ

1 Cezaların İnfazı İşlemleri ile İnfaza Başlamadan Önce ve

Başladıktan Sonra İncelenmesi Gereken Hususlar  35

2 Hükümlü Halen Cezaevinde Hükümlü, Hükmen Tutuklu veya

Tutuklu İse Yapılacak İşlemler 53

3 Hükümlü Halen Cezaevinde Değil ise Yapılacak İşlemler  55

 

3 BÖLÜM

İNFAZ İŞLEMLERİ

 

1 Adli Para Cezası İlamlarının İnfazı  59

a Ödeme Emri Düzenlenmesi 65

b Hapis ve Kamuya Yararlı İşte Çalıştırma Yaptırımı 74

c Çocuklar Hakkında Verilen Adli Para Cezalarının İnfazı 83

2 Adli Para Cezasının Hapse Çevrilmesi, Hapse Çevirme Oranları

ve Yatar Süreleri 85

a Suç Tarihinin 01/06/2005 Tarihinden Önce Olması  86

b Suç Tarihinin 01/06/2005 Tarihinden Sonra Olması  87

 

14 İçindekiler

3 Adli Para Cezalarının İnfazı Sırasında Yapılacak İtirazlarda Yetkili

Mahkeme90

4 Tebligat İşlemleri92

a Yabancı Devlette Bulunan Türk Vatandaşlarına Tebligat 97

b Yabancı Devlette Bulunan Yabancı Uyruklu Kişilere Tebligat98

c İlanen Tebligat 99

d Elektronik Tebligat 101

5 Doğrudan Verilen Hapis Cezasının İnfazından Önce veya İnfazı

Sırasında, Ceza İnfaz Kurumunda İnfaz Aşamasına Gelen Adli

Para Cezasından Çevrilme Hapis Cezasının Olması Halinde

İçtima ve İnfaz Sırası 103

 YARGITAY KARARLARI111

6 Asker Kişiler Hakkında Adli Para ve Hapis Cezalarının İnfazı 116

a Adli Para Cezalarının İnfazı116

b Hapis Cezasının İnfazı117

7 Kaçakçılık Suçları Nedeniyle Hükmedilen Adli Para Cezalarının

İnfazı 124

 YARGITAY KARARLARI128

8 Çek Kanunu’ ndan Kaynaklanan Adli Para Cezalarının İnfazı 129

9 Basın Kanunu’ ndan Kaynaklanan Adli Para Cezalarının İnfazı142

10 İdari Para Cezalarının İnfazı143

 YARGITAY KARARLARI144

11 Hapis Cezalarının İnfazı 147

a Çağrı Kağıdı (Davetname) düzenlenmesi 147

b Yakalama emri çıkarılması149

12 Kısa Süreli Hapis Cezalarının Yerine Verilen Seçenek

Yaptırımların İnfazı152

13 Disiplin ve Tazyik Hapsi Cezalarının İnfazı157

 YARGITAY KARARLARI171

 YARGITAY KARARLAR177

 

4 BÖLÜM

GÜVENLİK TEDBİRLERİNİN İNFAZI

 

1 Belli Hakları Kullanmaktan Yoksun Bırakma Tedbirlerinin İnfazı179

 YARGITAY KARARLARI183

 

İçindekiler 15

2 Hak ve Yetkinin Kötüye Kullanılması Suretiyle İşlenen Suçlarda

Hak Yoksunluklarının İnfazı (TCK 53/5)  183

3 Belirli Bir Meslek veya Sanatın İcrasından Yasaklanma, Sürücü

Belgesi veya Ruhsat Belgelerini Geri Alınması Yaptırımlarının

İnfazı (TCK 53/6) 186

 YARGITAY KARARLARI 192

4 Zoralım Kararlarının İnfazı 197

 YARGITAY KARARLARI 200

5 Çocuklara Özgü Güvenlik Tedbirleri  201

 YARGITAY KARARLARI 205

6 Akıl Hastalarına Özgü Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı  207

 YARGITAY KARARLARI 210

7 Suçta Tekerrür ve Tekerrür Sebebiyle Tedbir Kararlarının İnfazı  219

 YARGITAY KARARLARI 227

8 İnfaz Hakimliği ‘nce Verilen Disiplin Hapsi ve İnfazı  229

 YARGITAY KARARLARI 231

9 Sınır Dışı Edilme Tedbirinin İnfazı 232

 DANIŞTAY KARARLARI 233

10 Tüzel Kişiler Hakkında Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı  235

 YARGITAY KARARLARI 241

11 Uyuşturucu Kullanmaktan Dolayı Verilen Tedavi ve Denetimli

Serbestlik Tedbirlerinin İnfazı, Tedbir Kararlarına ve Bu

Kararların İnfaz İşlemlerine İtiraz ile Hagb Kararlarının

Açıklanması Sebebiyle İnfaz  245

a Uyuşturucu Kullanmaktan Dolayı Verilen Tedavi ve

Denetimli Serbestlik Tedbirlerinin İnfazı 245

b Tedbir Kararlarına ve Bu Kararların İnfaz İşlemlerine İtiraz 249

c Hagb Kararlarının Açıklanması Sebebiyle İnfaz  252

YARGITAY KARARLARI 254

 

5 BÖLÜM

 

ERTELEME KARARI VE AYNEN İNFAZI İLE ERTELEME KAPSAMINDA VERİLEN

TEDBİRLERİN İNFAZI259

 YARGITAY KARARLARI 270

 

16 İçindekiler

 

6 BÖLÜM

 

ŞARTA BAĞLI HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERİ BIRAKILMASI VE BU

KARARLARIN İNFAZI  275

 YARGITAY KARARLARI279

 

7 BÖLÜM

CEZANIN İNFAZININ ERTELENMESİ,

GERİ BIRAKILMASI VE ARA VERİLMESİ

 

1 Hastalık Nedeniyle İnfazın Geri Bırakılması284

a 5275 Sayılı Yasanın 16/2 Maddesince Geri Bırakma

İşlemleri 284

b 5275 Sayılı Yasanın 16/6 Maddesince Geri Bırakma İşlemleri 288

c 5275 Sayılı Yasanın 16/1 Maddesince Geri Bırakma

İşlemleri 293

2 Gebelik veya Doğum Nedeniyle İnfazın Geri Bırakılması 293

3 Hükümlünün İstemi Üzerine İnfazın Ertelenmesi 297

4 Askerlik Nedeniyle İnfazın Ertelenmesi (Hapis, Adli Para Cezası,

Tazyik Hapsi ve Tedbirler) 309

a Asker Kişilerin Askere Alınmadan Önce İşledikleri Suç

Nedeniyle İnfazın Ertelenmesi 309

b Asker Kişilerin Askere Alındıktan Sonra İşledikleri Suç

Nedeniyle Hapis Cezasının İnfazı313

5 Mahkeme Kararları ile İnfazın Ertelenmesi veya Durdurulması316

6 Yasama Dokunulmazlığı Nedeniyle İnfazın Ertelenmesi 319

 YARGITAY KARARLARI320

 

8 BÖLÜM

 

HAPİS CEZASININ ÖZEL İNFAZ USULLERİ

 

1 Hafta Sonları ve Geceleri Ceza İnfaz Kurumunda İnfaz327

2 Konutta İnfaz328

 YARGITAY KARARLARI340

 

9 BÖLÜM

 

6284 SAYILI AİLENİN KORUNMASI VE KADINA KARŞI ŞİDDETİN

ÖNLENMESİNE DAİR YASA UYARINCA VERİLEN KORUYUCU VE

ÖNLEYİCİ TEDBİRLER, İNFAZI İLE ZORLAMA HAPSİ

1 Hukuki Mahiyeti349

 

İçindekiler 17

2 Koruyucu Tedbir Kararları  351

a Mülki amirce alınabilecekler  351

b Kolluk amirince alınabilecekler  351

c Hakimce alınabilecekler  352

3 Önleyici Tedbir Kararları  352

a Hakimce alınabilecekler  352

b Kolluk amirince alınabilecekler  354

4 Tedbir Kararının Verilmesi, Tebliği ve Gizlilik  356

5 İtiraz  357

6 Tedbir Kararlarının Bildirimi ve Uygulanması 358

 YARGITAY KARARLARI 368

 

10 BÖLÜM

MAHSUP (İNDİRİM)

 

1 Hukuki Mahiyeti 371

2 Hapis Cezalarından Mahsup 372

a Genel Olarak  372

b Hükümlünün Tutukluluk Süresinin Muhtemel Koşullu

Salıverme Tarihini Karşılaması  375

c Hükümlünün Tutukluluk Süresinin Hak Ederek Salıverme

Tarihini Karşılaması  376

d Mahsubun Önce Hapis Cezasından, Sonra Adli Para

Cezasından Yapılması  377

e Yargılaması Devam Eden Suçtan Tutukluluğun Mahsubu  378

f Mahsup Kararının Kazanılmış Hak Oluşturmayacağı 381

g Adli Para Cezalarının Mahsuba Konu Olamayacağı 381

h Zincirleme Suç Kapsamında Kalan Kesinleşmiş Cezanın Asıl

Cezadan Mahsup Edilmesi  382

ı Uyarlama Kararı Sonrası Artık İnfaz Olarak Adlandırılan Fazla

Yatılan Sürenin Mahsubu (Düşme, Erteleme, Affa Uğrama,

Cezada İndirim Yapılması, Suç Olmaktan Çıkması, Uzlaşma,

Hagb gibi haller)  382

i 4616 Sayılı Yasa Kapsamında Ertelenen Suçtan Tutuklu

Kalınan Sürenin Mahsubu  384

 

18 İçindekiler

j Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması İlamında

Hürriyetten Yoksun Kalınan Sürelerin Mahsubu385

k Erteli Cezada Hürriyetten Yoksun Kalınan Sürelerin

Mahsubu 387

l Şikayetten Vazgeçme Halinde CİK’ da İnfaz Gören Sürelerin

Mahsubu 387

m Uyuşturucu Madde İhraç Suçunda Mahsup388

n Hükümlünün Cezanın İnfazı Kapsamında Ceza İnfaz

Kurumunda ve Denetimli Serbestlik Tedbiri Altında

Geçirdiği Sürelerin Mahsubu389

o Sahte Kimlikle Yatılan Sürenin Mahsubu 390

ö Yurt Dışında Gerçekleşen Şahsi Hürriyeti Sınırlama Doğuran

Bütün Hallerin Türkiye’ de Verilecek Cezadan Mahsubu 390

3 Adli Para Cezalarından Mahsup 392

a Suç tarihinin 01/06/2005 Tarihi Öncesi Olması Halinde

Mahsup 392

b Suç Tarihinin 01/06/2005-01/03/2008 Tarihleri Arası Olması

Halinde Mahsup393

c Suç Tarihinin 01/03/2008 Tarihleri Sonrası Olması Halinde

Mahsup 395

d Hükümlünün Başka Suçtan Tutuklu Kaldığı Sürenin Adli Para

Cezasından Mahsubu 395

e Uyarlama Kararı Sonrası Tahsil Edilen Adli Para Cezasının

İade Edilmemesi398

4 Çocukların Kişi Hürriyetinden Yoksun Kılınan Sürelerinin

Mahsubu399

 YARGITAY KARARLARI405

 

11 BÖLÜM

TEKERRÜR

 

1 Hukuki Mahiyeti413

2 Tekerrürün Şartları416

a Hapis veya Adli Para Cezasını İçeren Ceza Mahkumiyeti Şartı 418

(1) Önceki Mahkumiyetin Suç Tarihi İle Sonraki

Mahkumiyetin Suç Tarihinin 01/06/2005 Tarihinden

Önce Olması Hali419

 

İçindekiler 19

(2) Önceki Mahkumiyetin Suç Tarihinin 01/06/2005

Tarihinden Önce Sonraki Suçun Suç Tarihinin

01/06/2005 Tarihinden Sonra Olması Hali 420

b TCK 58/2-a ve b Fıkraları Uyarınca 3 ve 5 yıllık Süreler

Geçmeden Yeni Bir Suçun İşlenmiş Olması Şartı 420

c Kasıtlı Suçlardan Sonra Kasıtlı, Taksirli Suçlardan Sonra

Taksirle Suç İşlenmesi, Sonradan İşlenin Suçun Sırf Askeri

Suç Olmaması, Kasten Öldürme, Kasten Yaralama, Yağma,

Dolandırıcılık, Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve

Ticareti ile Parada veya Kıymetli Damgada Sahtecilik Suçları

Hariç Olmak Üzere; Yabancı Ülke Mahkemelerinden Verilen

Hüküm Olmaması Şartı  421

d Önceki Suçtan Dolayı Verilen Mahkumiyet Kararında Kişinin

Onsekiz Yaşından Büyük Olması Şartı  422

e Tekerrüre Esas Alınan İlamın Kesin Olmaması Şartı  423

f Tekerrüre Esas Olan Ceza Mahkumiyetinin Varlığını

Koruması Şartı 427

3 Tekerrür Uygulanmasında Tereddüt Hali 441

4 Tekerrür Uygulanmasında Uyarlama Kararı 445

5 Tekerrüre Esas İlamın Tespiti  447

a Mahkumiyet Kararındaki En Ağır İlamın Tekerrüre Esas

Alınması 448

b Mahkumiyet Kararında Hapis ve Adli Para Cezasının Seçenek

Yaptırım Olması Halinde Tekerrür Uygulaması  449

c Mahkumiyet Kararında Hapis ve Adli Para Cezasının Seçenek

Yaptırım Olması ile Doğrudan Hapis Cezasının Verilmesi

Halinde Tekerrür Uygulaması 450

d Mahkumiyet Kararında İkinci Kez Tekerrür Hükümlerinin

Uygulanması Halinde Tekerrür Uygulaması  451

e Mahkumiyet Kararında Adli Para Cezanın Olması Halinde

Tekerrür Uygulaması 451

f TCK 191 Maddesi Uyarınca Verilen Mahkumiyet Kararının

Tekerrüre Esas Alınıp Alınamayacağı  455

g Kısa Süreli Hapis Cezası Yerine Hükmedilen Seçenek

Tedbirlerin Tekerrüre Esas Alınıp Alınamayacağı  460

h Akıl Hastalarına Özgü Güvenlik Tedbirine Mahkumiyet

Kararının Tekerrüre Esas Alınıp Alınamayacağı 461

 

20 İçindekiler

ı Zamanaşımına Uğramış İlamın Tekerrüre Esas Alınıp

Alınamayacağı 461

i İnfaz Aşamasında Tekerrür Uygulaması ile İlgili Sık

Karşılaşılan Sorunlar ve Çözüm Yolları 462

6 Tekerrürün Çeşitleri 468

a İkinci Tekerrür 468

 YARGITAY KARARLARI475

b İtiyadi Suçlu507

 YARGITAY KARARLARI508

c Suçu Meslek Edinen Kişi509

 YARGITAY KARARLARI510

 

12 BÖLÜM

 

İNFAZ SIRASINDA VERİLECEK KARARLAR VE

UYARLAMA KARARLARI

 

1 Hukuki Mahiyeti513

a Uyarlama Yargılamasının Suç Ortaklarına Sirayeti 520

b Uyarlama Kararlarında Kazanılmış Hak Konusu 523

2 Uyarlama Yargılamasında İnfazın Durması 525

3 Uyarlama Kararlarına Karşı Kanun Yolları 526

4 Uyarlama Kararları ve Zamanaşımı 528

5 5271 Sayılı CMK’ da Yapılan Değişikliklerin (Uzlaştırma, HAGB

gibi) Uyarlama Yargılamasına Etkisi530

 YARGITAY KARARLARI534

 

13 BÖLÜM

 

CUMHURİYET SAVCISI VE İDARE TARAFINDAN

İNFAZ AŞAMASINDA VERİLEN KARARLARA KARŞI İTİRAZ

1 Hapis Cezasının İnfazının 5275 Sayılı Yasanın 16 Maddesi

Uyarınca Hastalık Nedeni ile İnfazın Geri Bırakılması Talebinin

Reddi ile Erteleme Kararının Kaldırılmasına Dair Kararlara Karşı

Yasa Yolları543

2 Hapis Cezasının İnfazının 5275 Sayılı Yasanın 17 Maddesi

Uyarınca Hükümlünün İstemiyle İnfaz Ertelenmesi Talebinin

Reddi ile Erteleme Kararının Kaldırılmasına Dair Kararlara Karşı

Yasa Yolları, Makamı ve Süresi547

 

İçindekiler 21

3 Cumhuriyet Savcısı Tarafından Hazırlanan Süre Belgesine

(Müddetnameye) Karşı Yasa Yolları ve Süresi 553

 YARGITAY KARARLARI 556

4 5275 Sayılı Yasanın 17 Maddesi Kapsamında Erteleme Koşulu

Olarak Alınan Teminatın Cumhuriyet Savcısınca Hazineye İrat

Kaydedilmesi Kararına Karşı Yasa Yolları, Mercii ve Süresi  557

5 Cumhuriyet Savcısının Kararlarına Karşı Yasa Yolu Müracaatı

Sebebiyle Dolaylı Olarak Mahkemelerce veya İnfaz Hakimliğince

Verilen Kararlar ile İnfaza Müteallik İşlerde Doğrudan

Mahkemesince veya İnfaz Hakimliğince Verilen Kararlara Karşı

Yasa Yolları, Mercii ve Süresi 559

 YARGITAY KARARLARI 561

 

14 BÖLÜM

VASİ ATANMASI

 

1 Hukuki Mahiyeti 563

2 Vasi Atama İşlemleri  564

3 Vasi Ataması Yapılamayacak Kararlar ile Yapılmaması Gereken

Haller 566

a Vasi Ataması Yapılamayacak Kararlar  566

b Vasi Ataması Yapılmaması Gereken Haller 567

4 Adli Para Cezalarının Vasiye Tebliği 568

5 Hükümlü Vesayetinin Kalkması 569

 YARGITAY KARARLARI 571

 

15 BÖLÜM

ADLİ KONTROL

 

1 Hukuki Mahiyeti 573

2 Adli Kontrol Tedbirleri ve Kararların Yerine Getirilmesi  576

3 Yurt dışına Çıkış Yasağına İlişkin Adli Kontrol Tedbir Kararlarının

Takip ve İnfazı  581

 YARGITAY KARARLARI 583

 

16 BÖLÜM

CEZALARIN İÇTİMASI (TOPLANMASI)

 

1 Hukuki Niteliği 585

 

22 İçindekiler

2 765 Sayılı TCK’daki İçtima Kuralları 587

3 5275 Sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfaz Hakkındaki

Yasada İçtima Kuralları588

4 Suç Tarihlerine Göre Cezaların Toplanması 590

a 01/06/2005 Tarihinden Önce İşlenen Suçlarda Cezaların

Toplanması590

b 01/06/2005 Tarihinden Sonra İşlenen Suçlarda Cezaların

Toplanması594

c 01/06/2005 Tarihinden Önce İşlenen Suçlardan Verilen

Cezalar İle 01/06/2005 Tarihinden Sonra İşlenen Suçlardan

Verilen Cezaların Toplanması596

5 Adli Para Cezalarının Toplanması606

a 01/06/2005 Tarihinden Önce İşlenen Suçlarda Cezaların

Toplanması606

b 01/06/2005 Tarihinden Sonra İşlenen Suçlarda Cezaların

Toplanması607

c Adli Para Cezalarının Toplanmasında Üst Sınır609

6 Toplanma Yasağı Olan Cezalar 613

7 Cezaların Toplanmasına Karar Verecek Mercii 615

 YARGITAY KARARLARI619

 

17 BÖLÜM

 

SÜRE BELGESİNİN (MÜDDETNAMENİN) DÜZENLENMESİ

1 Hukuki Mahiyeti627

2 Hapis Cezalarında Sürelerin Gün, Ay ve Yıl Olarak Hesabı ve

Ceza İnfaz Kurumunda Geçirilecek Sürenin Tespiti628

a Hapis Cezasının GÜN Olarak Tespiti637

b Hapis Cezasının AY Olarak Tespiti 638

c Hapis Cezasının YIL Olarak Tespiti639

d 29 Şubat Çeken Artık Yılların Hesaplanması640

3 Koşullu Salıverme Tarihinin Hesaplanması 644

a 08041991 Tarihine Kadar İşlenen Suçlardan Verilen

Cezalarda Koşullu Salıverme Tarihinin Hesaplanması645

b 08041991-01062005 Tarihleri Arasında İşlenen Suçlardan

Verilen Cezalarda Koşullu Salıverme ve Hak Ederek Tahliye

Tarihinin Hesaplanması647

 

İçindekiler 23

aa Adi Suçlar Açısından Koşullu Salıverme ve Hak Ederek

Tahliye Tarihinin Hesaplanması  647

bb- 3713 Sayılı Terörle Mücadele Yasasına Göre Terör

Suçları Açısından Koşullu Salıverme ve Hak Ederek

Tahliye Tarihinin Hesaplanması  650

cc Örgüt Mensubu Olanlar, Örgüt Mensubu Olmamakla

Birlikte Yardım ve Yataklık Edenler, Örgütün

Propagandasını Yapanlar ile Örgütün Faaliyeti

Çerçevesinde İşlenen Suçtan Dolayı Süre Belgelerinin

Hesaplanması 655

dd Firar Eden, Firara Kalkışan, Cezaevi İdaresine Karşı

Ayaklanan Hükümlülerin Süre Belgelerinin

Hesaplanması 659

c 01062005 Tarihinden Sonra İşlenen Suçlardan Verilen

Cezalarda, 671 Sayılı KHK ve 7242 Sayılı Yasa ile Değişik

5275 Sayılı Yasaya Göre Koşullu Salıverme ve Hak Ederek

Tahliye Tarihinin Hesaplanması  668

aa Adi Suçlarda Hükümlülerin Koşullu Salıverme ve Hak

Ederek Tahliye Tarihinin Hesaplanması  671

bb 5275 Sayılı Yasanın 107/4 Fıkrası Uyarınca Suç İşlemek

İçin Örgüt Kurmak veya Yönetmek ya da Örgütün

Faaliyeti Çerçevesinde İşlenen Suçtan Dolayı Mahkum

Olan Hükümlüler ile Örgüt Üyeliği Suçundan Mahkum

Olanların Koşullu Salıverme ve Hak Ederek Tahliye

Tarihinin Hesaplanması 688

cc 5275 Sayılı Yasanın 108 Maddesi Uyarınca Mükerrir

Olan Hükümlülerin Koşullu Salıverme ve Hak Ederek

Tahliye Tarihinin Hesaplanması  693

dd İkince Defa Mükerrirler Hakkında Süre Belgesinin

Hesaplanması 703

ee 5275 Sayılı Yasanın 107/5 Maddesi Uyarınca, Suç

Tarihinde 18 Yaşından Küçük Hükümlülerin Koşullu

Salıverme ve Hak Ederek Tahliye Tarihinin Hesaplanması707

d 4422 Sayılı Çıkar Amaçlı Suç Örgütleriyle Mücadele Yasası

Kapsamındaki Suçlar Açısından Süre Belgesinin

Düzenlenmesi 721

 YARGITAY KARARLARI 726

 

24 İçindekiler

e 4616 Sayılı Yasaya göre Süre Belgesinin Düzenlenmesi ile

4616 Sayılı Yasa Uyarınca Koşullu Salıverilmeden Sonra

Koşullu Salıvermenin Geri Alınması 730

YARGITAY KARARLARI736

f Adli Para Cezalarından Çevrilme Hapis Cezalarının İnfazında

Süre Belgesinin Düzenlenmesi 738

aa 01062005 Tarihi Öncesi İşlenen Suçlardan 5237 sayılı

TCK Dışında Kalan Diğer Ceza Yasalarına Göre Hükmedilen

Adli Para Cezalarında Süre Belgesinin Düzenlenmesi 738

bb 01062005 Tarihinden Sonra İşlenen Suçlarda

Hükmedilen Adli Para Cezalarında Süre Belgesinin

Düzenlenmesi  740

4 Süre Belgesine İtirazın Yapılacağı Mercii742

 YARGITAY KARARLARI744

 

18 BÖLÜM

KOŞULLU SALIVERME KARARI VE

KOŞULLU SALIVERME KARARININ GERİ ALINMASI

1 Koşullu Salıverme Kararını Vermeye Yetkili ve Görevli Mercii 747

2 Koşullu Salıvermenin Şartları 749

a Objektif Şart Olarak Yasalara Göre Belirlenen Sürelerin Ceza

İnfaz Kurumu veya Denetimli Serbestlik Müdürlüğünde

Geçirilmesi 750

b Subjektif Şart Olarak Yasalara Göre Belirlenen Sürelerin

Ceza İnfaz Kurumu veya Denetimli Serbestlik Müdürlüğünde

İyi Halli Geçirilmesi751

c Disiplin Cezası Alınmamış veya Alınmış Olmakla Beraber

Disiplin Cezasının Kaldırılmış Olması753

3 Koşullu Salıverme Hükümleri Uygulanamayacak Cezalar 761

4 Koşullu Salıverme Kararı Sonrası Hükümlünün Takibi763

5 Koşullu Salıverme Kararı Sonrası Denetimli Serbestlik

Tedbirinde Hükümlünün Takibi764

6 Koşullu Salıverme Kararının Geri Alınması ve Kararı Verecek

Mercii766

a Hükümlünün Denetim Süresi İçerisinde İşlediği Kasıtlı Suç

Sebebiyle Hapis Cezasına Mahkum Olması775

 

İçindekiler 25

b Hükümlünün Yüklenen Yükümlülüklere Uymamakta Israr

Etmesi  786

 YARGITAY KARARLARI 790

 

19 BÖLÜM

 

DENETİMLİ SERBESTLİK TEDBİRİ UYGULANMAK SURETİYLE

 

TAHLİYE VE CEZALARIN İNFAZI

 

1 Hukuki Mahiyeti 803

2 Denetimli Serbestlik Tedbiri Uygulanmak Suretiyle Cezanın

İnfazının Koşulları 804

a Hükümlünün Talepte Bulunması 808

b Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda Bulunup ta Açık Ceza İnfaz

Kurumuna Ayrılma Şartlarını Taşıma veya Açık Ceza İnfaz

Kurumunda veya Çocuk Eğitimevinde Bulunma (Örgüt

Suçları Dahil)  808

c Hükümlünün Koşullu Salıverilme Süresine 1 yıl ve Daha Az,

671 sayılı KHK’ nın 32 Maddesi Uyarınca Koşullu Salıverme

Süresine 2 yıl veya Daha Az, 7242 Sayılı Yasa ile Değişik 5275

Sayılı Yasanın Geçici 6 Maddesi Uyarınca Koşullu Salıverme

Tarihine 3 Yıl veya Daha Az Kalması  826

d 671 Sayılı KHK’ nın 32 Maddesi ile 7242 Sayılı Yasa ile

Değişik 5275 Sayılı Yasanın Geçici 6 Maddesi Uyarınca, Suç

Tarihleri de Gözetilerek, İstisna Kapsamında Olan veya

Olmayan Suçların Birlikte İnfazı Halinde Denetimli Serbestlik

Tedbirinin Süreleri 831

e İyi Halli Olması 835

f İnfaz Hakimliği’ nin Denetimli Serbestlik Tedbirinin

Uygulanması Yönünde Kararı  841

3 Denetim Devam Ettiği Sırada Hükümlünün Yeni Gelen

İlamlarının İnfaza Gelmesi Halinde, Denetimin Devam Edip

Etmeyeceği İle Devam Edecekse Ne Kadar Süre Devam Edeceği 841

4 Maruz Kaldıkları Ağır Bir Hastalık, Engellilik veya Kocama

Nedeniyle Hayatlarını Yalnız İdame Ettiremeyen Hükümlüler ile

Sıfır-Altı (0-6) Yaş Grubu Çocuklu Kadın Hükümlüler İçin

Denetimli Serbestlik Tedbiri 846

5 Adli Para Cezalarına Mahkum Olan Hükümlüler İçin Denetimli

Serbestlik Tedbiri  849

 

26 İçindekiler

6 Denetimli Serbestlik Tedbiri Uygulanmak Suretiyle Cezaların

İnfazı Yönünde Kararların Yerine Getirilmesi ve Hükümlüye

Yüklenecek Yükümlülükler855

7 Denetimli Serbestlik Tedbirine İlişkin Karara ve Yükümlülüklere

Uymamada Israr ile Hükümlünün Ceza İnfaz Kurumuna Geri Dönmek

İstemesi Sebebiyle Hükümlünün Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna İadesi857

a Hükümlünün 5 Gün ve 5 Günden Sonraki 2 Gün İçinde

Denetimli Serbestlik Müdürlüğüne Müracaat Etmemesi veya

Ceza İnfaz Kurumuna Geri Dönmek İstemesi857

b Hükümlünün Denetimli Serbestlik Müdürlüğünce Belirlenen

Yükümlülüklere Uymamakta Israr Etmesi861

c Hükümlü Hakkında Denetimli Serbestlik Tedbiri Uygulanmaya

Başlandıktan Sonra İşlediği İddia Olunan ve Cezasının Alt Sınırı

Bir Yıl veya Daha Fazla Hapis Cezasını Gerektiren Kasıtlı Bir

Suçtan Dolayı Kamu Davası Açılmış Olması  868

8 Denetimli Serbestlik Tedbiri Gören Hükümlünün Başka Suçtan

Tutuklanması ve Yeni İlamlarının Gelmesi Halinde İnfaz ve Bu

Sürelerin Mahsubu 870

9 Denetimli Serbestlik Tedbiri Gören Hükümlünün Denetim

Esnasında Olağan Sürenin Üzerinde Rapor Alması ve Bunun

Denetim Süresine Etkisi 874

10 Denetimli Serbestlik Tedbiri Gören Hükümlünün; Salıvermeden

Sonraki 5 Gün veya (01/01/2021 tarihine kadar) 25 Gün İçinde

Müdürlüğe Müracaat Etmemesi, 1 Yıl İçinde 2 İhlalde Bulunması

veya Kendi İsteği İle Ceza İnfaz Kurumuna Dönmek İstemesi

Sebepleriyle, Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna İadesine Karar

Verilmesi Halinde Denetimde Geçen Sürelerin Mahsubu875

11 Hükümlünün Kapalıya İadesine Dair Karara Karşı Yasa Yolu878

12 Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna İadesine Karar Verilen Hükümlünün

İki Gün İçinde Bulunduğu Yer Cumhuriyet Savcılığına

Müracaatta Bulunmaması880

13 Koşullu Salıverme Tarihinin Gelmesi Sebebiyle Denetimli

Serbestlik Tedbirinin Uygulanmasının Son Bulması 884

 YARGITAY VE BAM KARARLARI 887

 

İçindekiler 27

 

20 BÜLÜM

YASA YARARINA BOZMA

 

1 Hukuki Mahiyeti 899

2 Yasa Yararına Bozma Başvurusunun İnfaza Etkisi  901

3 Yasa Yararına Bozma Taleplerinin Hazırlanmasında Dikkat

Edilecek Hususlar  902

4 Yasa Yararına Bozma Başvurusunda Yetkili Cumhuriyet

Başsavcılığı  903

 

21 BÖLÜM

 

CEZANIN DÜŞMESİ VE İNFAZIN SONA ERMESİ HALLERİ

1 Hukuki Mahiyeti 905

2 Cezanın Yerine Getirilmesi Suretiyle İnfazın Sona Ermesi 906

3 Hükümlünün Ölümü Nedeniyle İnfazın Sona Ermesi ve Gaiplik

Kararının İnfazdaki Etkisi 908

4 Af Nedeniyle İnfazın Sona Ermesi  910

a Genel Af  910

b Özel Af 911

c Cumhurbaşkanının Özel Af Yetkisi  912

d Şikayetten Vazgeçme Nedeniyle İnfazın Sona Ermesi 914

 YARGITAY KARARLARI 915

 

22 BÖLÜM

ZAMANAŞIMI

 

1 Hukuki Niteliği 919

2 Zamanaşımı Türleri  920

a Dava Zamanaşımı  920

b Ceza Zamanaşımı  932

c Tazyik ve Disiplin Hapisleri İçin Zamanaşımı Süreleri  944

d Kabahatler Yasasında Zamanaşımı Süreleri 949

 YARGITAY KARARLARI 952

 

28 İçindekiler

 

23 BÖLÜM

SUÇLULARIN İADESİ

 

1 Hukuki Mahiyeti963

2 İadenin Kabul Edilemeyeceği ve Kabul Edilemeyebileceği Haller 965

3 İadenin Kabul Edilemeyeceği Haller966

a Uluslararası Ceza Divanına Taraf Olmanın Gerektirdiği

Yükümlülükler Hariç Olmak Üzere İadesi Talep Edilen Kişinin

Türkiye Devlete Vatandaşı Olması 966

b Suçun Yurt Dışında İşlenmesi ve Türkiye’ nin Yargılama

Hakkının Olması 966

c İade Talebine Konu Suçun Her İki Taraf Devletin Kanunlarına

Göre Belirli Süre Hapis Cezasını Gerektirmesi967

d Suçun Siyasi, Askeri veya Düşünce Suçu Niteliğinde Olması968

e İade Talep Eden Ülkenin Suçlunun Irkı, Dini İnancı, Milliyeti

veya Siyasi Düşüncesi Sebebiyle Cezalandırmak İçin

İadesinin İstendiğine Dair Kuvvetli Şüphe Sebeplerinin

Bulunması 969

f İade Talep Edilen Suçlunun Eyleminin Talep Eden Ülke

Kanunlarına göre Ölüm Cezası veya İnsan Onuru ile

Bağdaşmayan Başka Bir Ceza Gerektirmesi veya Bu

Cezaların İnfazının Yapılmayacağı Hususunda Teminat

Verilmemesi 969

g İadeye Konu olan Suçun Talep Eden ve Talep Edilen Devlet

Yasalarına Göre Zamanaşımına veya Affa Uğramış Olması970

4 İadenin Kabul Edilemeyebileceği Haller970

a İade İşleminin Suçlunun Kişisel Durumu İtibariyle Kendisini

veya Ailesini Orantısız Şekilde Mağdur Etmesi veya 18 Yaşını

Doldurmamış Olması970

b İade Talebine Konu Suçla İlgili Talep Eden Ülkede Karar

Verilmiş Olması veya Adli Soruşturma Başlatılmış Olması 970

c İade Talep Eden Devlet ile İade Talep edilen Devlet Arasında

Suçluların İadesine Dair Bir Anlaşma veya Karşılılık Prensibi

Kapsamında Fiili Bir Uygulama Bulunması 971

5 İade Usulü ve İşlemleri971

a Türkiye’ den İade Talep Edilmesi 971

b Türkiye’ nin İade Talep Etmesi 972

 

İçindekiler 29

6 İadenin Sonuçları ve Hususilik Kuralı  973

 YARGITAY KARARLARI 975

 

24 BÖLÜM

 

HÜKÜMLÜLERİN NAKLİ VE GERİ VERİLMELERİ İLE

 

İLAMLARIN İNFAZI

 

1 Hukuki Mahiyeti 981

2 6706 Sayılı Yasanın Türkiye’ ye Hükümlü Naklinde Aradığı

Şartlar 982

3 6706 Sayılı Yasanın Türkiye’ den Hükümlü Naklinde Aradığı

Şartlar 985

 

25 BÖLÜM

YURTDIŞI TEBLİGAT İŞLEMLERİ VE

KIRMIZI BÜLTEN ÇIKARTILMASI

 

1 Hukuki Mahiyeti 987

2 Yabancı Devlette Yabancı Kişiye Tebligat İşlemleri  987

3 Yabancı Devlette Türk Vatandaşına Tebligat İşlemleri 988

4 Kırmızı Bülten Çıkartılması İşlemleri 989

 YARGITAY KARARLARI 991

 

26 BÖLÜM

TUTUKLAMA KARARLARI VE İNFAZI

 

1 Hukuki Mahiyeti 997

2 Tutuklama Kararı Nedenleri 997

3 Tutuklama Kararının İnfazı  998

 

27 BÖLÜM

 

HÜKÜMLÜLERİN DOĞRUDAN KAPALI VEYA

AÇIK CEZA İNFAZ KURUMLARINA ALINMALARI İLE

AÇIK CEZA İNFAZ KURUMLARINA AYRILMA İŞLEMLERİ

1 Hukuki Mahiyeti 1001

2 Hükümlünün Doğrudan Açık Ceza İnfaz Kurumuna Gönderilmesi

ve Koşulları 1004

 

30 İçindekiler

a Hükümlünün Cumhuriyet Savcılığınca Ek-1 Verilerek

Doğrudan Açık Ceza İnfaz Kurumuna Gönderilmesi 1012

3 Açık Ceza İnfaz Kurumuna Ayrılamayacak Hükümlüler1015

4 Hükümlünün Kapalı Ceza İnfaz Kurumundan Açık Ceza İnfaz

Kurumuna Gönderilmesi ve Koşulları (Örgüt Suçları Dahil) 1022

5 Cumhuriyet Başsavcılığınca Kapalı Kurumdan Açık Kuruma

Ayırma Kararı Alınması1037

6 Hükümlünün Kapalı Kuruma İadesi ve Yeniden Açık Ceza İnfaz

Kurumuna Ayrılma Koşulları 1040

a Haklarında 5271 Sayılı Kanunun 100’ üncü Maddesine Göre

Tutuklama Kararı Verilenler 1041

b Hükümlünün Firar Etmesi 1042

c Hükümlünün Kınamadan Başka Disiplin Cezası Alması 1049

d Yaş, Sağlık Durumu, Bedensel veya Zihinsel Yetenekleri

Bakımından Çalışma Koşullarına Uyum Sağlayamayacağı

Saptanan Hükümlünün Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna

Gönderilmesi1050

e İnfaz Edilen Cezası Dışında Başka Bir Suçtan Haklarında

Mahkumiyet Kararı Verilenlerin Cezaları Toplandıktan Sonra

Koşullu Salıverilmelerine Bu Yönetmeliğin 6’ ncı

Maddesinde Belirtilen Sürelerden Daha Fazla Kaldığı Tespit

Edilenler ile Şartları Tutmadığı Halde Açık Kuruma Ayrıldığı

Anlaşılanlar 1050

7 Açıktan Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna Gönderilen Hükümlünün

Yeniden Açık Ceza İnfaz Kurumuna Ayrılması 1052

 YARGITAY KARARLARI1056

İLAMAT VE İNFAZ ŞABLONLARI1057

ÖRNEK MÜZEKKERELER 1073

HÜKÜMLÜ VE AVUKATLAR İÇİN DİLEKÇE ŞABLONLARI1095

YARARLANILAN KAYNAKLAR 1129

Yorum Yap

Lütfen yorum yazmak için oturum açın ya da kayıt olun.
Etiketler: infaz hukuku
İlgili Yayınlar