Şemalı Pratik İnfaz Hukuku (Açıklamalı - İçtihatlı)

(Karar, Müzekkere ve Dilekçe Örnekleri)
Yayınevi: Adalet Yayınları
Yazar: Feridun YETGİN
ISBN: 9786057050779
315,90 TL 351,00 TL

Adet

 
   0 yorum  |  Yorum Yap
Kitap Künyesi
Yazar Feridun YETGİN
Baskı Tarihi 2021/04
Baskı Sayısı 4
Boyut 13,5x19,5 cm (Roman Boyu)
Cilt Karton kapak
Sayfa Sayısı 1231

İnfazda temel ilke, 5275 sayılı Yasanın m.2’ de belirtildiği üzere; ceza ve güvenlik tedbirlerinin infazına ilişkin kuralların hükümlülerin ırk, dil, din, mezhep, milliyet, renk, cinsiyet, doğum, felsefi inanç, milli veya sosyal köken ve siyasi veya diğer fikir yahut düşünceleri ile ekonomik güçleri ve diğer toplumsal konumları yönünden ayırım yapılmaksızın ve hiçbir kimseye ayrıcalık tanınmaksızın uygulanmasıdır.

Ceza ve güvenlik tedbirlerinin infazı ile ulaşılmak istenilen temel amaç ise, öncelikle genel ve özel önlemeyi sağlamak, bu maksatla hükümlünün yeniden suç işlemesini engelleyici etkenleri güçlendirmek, toplumu suça karşı korumak, hükümlünün; yeniden sosyalleşmesini teşvik etmek, üretken ve kanunlara, nizamlara ve toplumsal kurallara saygılı, sorumluluk taşıyan bir yaşam biçimine uyumunu kolaylaştırmaktır.

Esas olan; temel ilke ve amaçlar gözetilmek suretiyle, Yasalar çerçevesinde, mevcut olan ceza sistemi gözetilerek bağımsız mahkemelerce yapılan yargılamalar neticesinde verilen kararların infazının, bütün yargı derecelerinden geçerek kesinleşmesine müteakiben, Yasalar çerçevesinde yerine getirilmesidir.

İnfaz, hukuk biliminin matematiğidir.

Kararların infazı yerine getirilirken en çok dikkat edilmesi gereken hususların başın da “kişi hürriyeti” gelmektedir. Mevcut yasal düzenlemeler çerçevesinde işlenin suçların sınıflandırılması ve tarihlerine göre, kişiden kişiye farklılık gösterilmek suretiyle uygulanan infaz rejimlerinin, zamanında, doğru ve etkin kullanımı halinde, gerçek adalet sağlanmış olacak ve hak kaybına sebebiyet verilmesi engellenecektir. Zira nasıl ki cezasını infaz eden kişinin ceza infaz kurumunda bir gün az kalması hukuken kabul edilemez ise de, kişinin bir gün fazla özgürlüğünden mahrum kalmasının da hukuken kabul görmesi mümkün değildir.

Bu sebeple infaz, ceza sisteminin son halkası, başka bir tabirle telafisi olmayan en önemli halkasını oluşturmaktadır. Bu nedenledir ki, infaz hukukunun, sırasıyla ceza hâkimleri, Cumhuriyet savcıları, infaz hâkimleri, avukatlar ve ceza infaz kurumları ile denetimli serbestlik müdürlüğü personeli tarafından iyi bilinmesi ve doğru uygulanması gerekmektedir.

Çalışmamız bu anlayış çerçevesinde, özellikle 7242 sayılı Yasa ile 5275 sayılı İnfaz Yasası ve diğer yasalarda yapılan köklü değişiklikler gözetilerek, uygulayıcıların cezaların ve güvenlik tedbirlerinin infazını hatasız, doğru ve zamanında yapması, kişilerin hak kayıplarına ve mağduriyetlerine sebebiyet vermemesi bakımından, uygulamada en sık karşılaşılan ve tereddüt oluşmasına sebebiyet veren konular, ilgili mevzuat, genelge, görüş ve güncel Yargıtay kararları ışığında ayrıntılı açıklanmıştır.

İÇİNDEKİLER


DÖRDÜNCÜ BASKIYA ÖNSÖZ....................................................................... 7

ÖNSÖZ.......................................................................................................... 9

İÇİNDEKİLER ............................................................................................... 11

İNFAZ HUKUKU VE MAHİYETİ ..................................................................... 31


1. BÖLÜM

CEZA TÜRLERİ


1. Hapis .................................................................................................... 33

2. Adli Para Cezası.................................................................................... 34


2. BÖLÜM

HÜRRİYETİ BAĞLAYICI KESİNLEŞMİŞ

CEZA İLAMLARININ İNFAZ İŞLEMLERİ

1. Cezaların İnfazı İşlemleri ile İnfaza Başlamadan Önce ve

Başladıktan Sonra İncelenmesi Gereken Hususlar ............................... 35

2. Hükümlü Halen Cezaevinde Hükümlü, Hükmen Tutuklu veya

Tutuklu İse Yapılacak İşlemler.............................................................. 61

3. Hükümlü Halen Cezaevinde Değil ise Yapılacak İşlemler ..................... 64


3. BÖLÜM

İNFAZ İŞLEMLERİ


1. Adli Para Cezası İlamlarının İnfazı ........................................................ 67

a. Ödeme Emri Düzenlenmesi............................................................ 73

b. Hapis ve Kamuya Yararlı İşte Çalıştırma Yaptırımı.......................... 82

c. Çocuklar Hakkında Verilen Adli Para Cezalarının İnfazı.................. 93

2. Adli Para Cezasının Hapse Çevrilmesi, Hapse Çevirme Oranları

ve Yatar Süreleri................................................................................... 96


12 İçindekiler

a. Suç Tarihinin 01/06/2005 Tarihinden Önce Olması ........................96

b. Suç Tarihinin 01/06/2005 Tarihinden Sonra Olması .......................98

3. Adli Para Cezalarının İnfazı Sırasında Yapılacak İtirazlarda Yetkili

Mahkeme............................................................................................101

4. Tebligat İşlemleri.................................................................................102

a. Yabancı Devlette Bulunan Türk Vatandaşlarına Tebligat ..............108

b. Yabancı Devlette Bulunan Yabancı Uyruklu Kişilere Tebligat.......108

c. İlanen Tebligat ..............................................................................109

d. Elektronik Tebligat ........................................................................111

5. Doğrudan Verilen Hapis Cezasının İnfazından Önce veya İnfazı

Sırasında, Ceza İnfaz Kurumunda İnfaz Aşamasına Gelen Adli

Para Cezasından Çevrilme Hapis Cezasının Olması Halinde

İçtima ve İnfaz Sırası ...........................................................................113

YARGITAY KARARLARI..................................................... 121

6. Asker Kişiler Hakkında Adli Para ve Hapis Cezalarının İnfazı ..............126

a. Adli Para Cezalarının İnfazı............................................................126

b. Hapis Cezasının İnfazı....................................................................127

7. Kaçakçılık Suçları Nedeniyle Hükmedilen Adli Para Cezalarının

İnfazı ...................................................................................................134

YARGITAY KARARLARI..................................................... 138

8. Çek Kanunu’ ndan Kaynaklanan Adli Para Cezalarının İnfazı .............139

9. Basın Kanunu’ ndan Kaynaklanan Adli Para Cezalarının İnfazı...........153

10. İdari Para Cezalarının İnfazı.................................................................154

YARGITAY KARARLARI..................................................... 154

11. Hapis Cezalarının İnfazı .......................................................................159

a. Çağrı Kâğıdı (Davetname) düzenlenmesi ......................................159

b. Yakalama emri çıkarılması.............................................................160

12. Kısa Süreli Hapis Cezalarının Yerine Verilen Seçenek

Yaptırımların İnfazı..............................................................................163

13. Disiplin Hapsi, Tazyik Hapsi, Zorlama Hapsi ve Hapsen Tazyik

Cezalarının İnfazı.................................................................................168

a- Disiplin, Tazyik Hapsi ve Hapsen Tazyik Kararlarında Ceza

Zamanaşımı ve Zamanaşımının Kesilmesi .....................................179


İçindekiler 13

b- Disiplin, Tazyik ve Zorlama Hapislerinin Hangi Ceza İnfaz

Kurumunda Yerine Getirileceği .................................................... 181

c- Disiplin ve Tazyik Hapislerinin Hastalık, Gebelik ve Askerlik

Sebebiyle Ertelenmesi.................................................................. 183

d- Disiplin ve Tazyik Hapislerinin İnfazı Sırasında Firar Suçunun

Oluşup Oluşmayacağı................................................................... 184

e- Tazyik Hapsinin Şikâyetten Feragat veya Borcun Ödenmesi

Sebebiyle Düşmesi ....................................................................... 186

14. 5411 Sayılı Bankacılık Kanunu’nun 160. Maddesi Uyarınca

Zimmet Suçundan Verilen Hapis Cezasının İnfazı .............................. 187

YARGITAY KARARLARI .....................................................189

YARGITAY KARARLAR ......................................................194


4. BÖLÜM

GÜVENLİK TEDBİRLERİNİN İNFAZI


1. Belli Hakları Kullanmaktan Yoksun Bırakma Tedbirlerinin İnfazı....... 197

YARGITAY KARARLARI................................................. 201

2. Hak ve Yetkinin Kötüye Kullanılması Suretiyle İşlenen Suçlarda

Hak Yoksunluklarının İnfazı (TCK 53/5) .............................................. 201

3. Belirli Bir Meslek veya Sanatın İcrasından Yasaklanma, Sürücü

Belgesi veya Ruhsat Belgelerini Geri Alınması Yaptırımlarının

İnfazı (TCK 53/6)................................................................................. 204

YARGITAY KARARLARI .....................................................210

4. Zoralım Kararlarının İnfazı.................................................................. 215

YARGITAY KARARLARI .....................................................218

5. Çocuklara Özgü Güvenlik Tedbirleri ................................................... 219

YARGITAY KARARLARI .....................................................223

6. Akıl Hastalarına Özgü Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı ........................... 225

YARGITAY KARARLARI .....................................................228

7. Suçta Tekerrür ve Tekerrür Sebebiyle Tedbir Kararlarının İnfazı ...... 237

YARGITAY KARARLARI .....................................................245

8. İnfaz Hâkimliği ‘nce Verilen Disiplin Hapsi ve İnfazı ........................... 247

YARGITAY KARARLARI .....................................................249


14 İçindekiler

9. Sınır Dışı Edilme Tedbirinin İnfazı........................................................250

DANIŞTAY KARARLARI .................................................... 251

10. Tüzel Kişiler Hakkında Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı ...........................253

YARGITAY KARARLARI..................................................... 259

11. Uyuşturucu Kullanmaktan Dolayı Verilen Tedavi ve Denetimli

Serbestlik Tedbirlerinin İnfazı, Tedbir Kararlarına ve Bu

Kararların İnfaz İşlemlerine İtiraz ile Hagb Kararlarının

Açıklanması Sebebiyle İnfaz................................................................263

a. Uyuşturucu Kullanmaktan Dolayı Verilen Tedavi ve

Denetimli Serbestlik Tedbirlerinin İnfazı.......................................263

b Tedbir Kararlarına ve Bu Kararların İnfaz İşlemlerine İtiraz ..........267

c. Hagb Kararlarının Açıklanması Sebebiyle İnfaz .............................270

YARGITAY KARARLARI..................................................... 272


5. BÖLÜM


ERTELEME KARARI VE AYNEN İNFAZI İLE ERTELEME KAPSAMINDA VERİLEN

TEDBİRLERİN İNFAZI ............................................................................ 277

YARGITAY KARARLARI..................................................... 288


6. BÖLÜM


ŞARTA BAĞLI HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERİ BIRAKILMASI VE BU

KARARLARIN İNFAZI ............................................................................ 293

YARGITAY KARARLARI..................................................... 299


7. BÖLÜM

CEZANIN İNFAZININ ERTELENMESİ,

GERİ BIRAKILMASI VE ARA VERİLMESİ


1. Hastalık Nedeniyle İnfazın Geri Bırakılması.........................................306

a. 5275 Sayılı Yasanın 16/2. Maddesince Geri Bırakma

İşlemleri ........................................................................................306

b. 5275 Sayılı Yasanın 16/6. Maddesince Geri Bırakma İşlemleri .....310

c. 5275 Sayılı Yasanın 16/1. Maddesince Geri Bırakma

İşlemleri ........................................................................................314


İçindekiler 15

2. Gebelik veya Doğum Nedeniyle İnfazın Geri Bırakılması ................... 315

3. Hükümlünün İstemi Üzerine İnfazın Ertelenmesi............................... 319

4. Askerlik Nedeniyle İnfazın Ertelenmesi (Hapis, Adli Para Cezası,

Tazyik Hapsi ve Tedbirler) .................................................................. 330

a. Asker Kişilerin Askere Alınmadan Önce İşledikleri Suç

Nedeniyle İnfazın Ertelenmesi ..................................................... 330

b. Asker Kişilerin Askere Alındıktan Sonra İşledikleri Suç

Nedeniyle Hapis Cezasının İnfazı.................................................. 334

5. Mahkeme Kararları ile İnfazın Ertelenmesi veya Durdurulması......... 336

6. Yasama Dokunulmazlığı Nedeniyle İnfazın Ertelenmesi .................... 339

YARGITAY KARARLARI .....................................................341


8. BÖLÜM


HAPİS CEZASININ ÖZEL İNFAZ USULLERİ


1. Hafta Sonları ve Geceleri Ceza İnfaz Kurumunda İnfaz ...................... 350

2. Konutta İnfaz...................................................................................... 351

YARGITAY KARARLARI .....................................................368


9. BÖLÜM


6284 SAYILI AİLENİN KORUNMASI VE KADINA KARŞI ŞİDDETİN

ÖNLENMESİNE DAİR YASA UYARINCA VERİLEN KORUYUCU VE

ÖNLEYİCİ TEDBİRLER, İNFAZI İLE ZORLAMA HAPSİ

1. Hukuki Mahiyeti................................................................................. 375

2. Koruyucu Tedbir Kararları .................................................................. 377

a. Mülki amirce alınabilecekler ........................................................ 377

b. Kolluk amirince alınabilecekler .................................................... 377

c. Hâkimce alınabilecekler ............................................................... 378

3. Önleyici Tedbir Kararları .................................................................... 378

a. Hâkimce alınabilecekler ............................................................... 378

b. Kolluk amirince alınabilecekler .................................................... 380

4. Tedbir Kararının Verilmesi, Tebliği ve Gizlilik ..................................... 382


16 İçindekiler

5. İtiraz ....................................................................................................383

6. Tedbir Kararlarının Bildirimi ve Uygulanması......................................384

7. Zorlama Hapsi .....................................................................................387

YARGITAY KARARLARI..................................................... 394


10. BÖLÜM

MAHSUP (İNDİRİM)


1. Hukuki Mahiyeti..................................................................................397

2. Hapis Cezalarından Mahsup................................................................400

a. Genel Olarak .................................................................................400

b. Hükümlünün Tutukluluk Süresinin Muhtemel Koşullu

Salıverme Tarihini Karşılaması ......................................................404

c. Hükümlünün Tutukluluk Süresinin Hak Ederek Salıverme

Tarihini Karşılaması .......................................................................406

d. Mahsubun Önce Hapis Cezasından, Sonra Adli Para

Cezasından Yapılması....................................................................407

e. Yargılaması Devam Eden Suçtan Tutukluluğun Mahsubu.............409

f. Mahsup Kararının Kazanılmış Hak Oluşturmayacağı.....................412

g. Adli Para Cezalarının Mahsuba Konu Olamayacağı.......................412

h. Zincirleme Suç Kapsamında Kalan Kesinleşmiş Cezanın Asıl

Cezadan Mahsup Edilmesi ............................................................413

ı. Uyarlama Kararı Sonrası Artık İnfaz Olarak Adlandırılan Fazla

Yatılan Sürenin Mahsubu (Düşme, Erteleme, Affa Uğrama,

Cezada İndirim Yapılması, Suç Olmaktan Çıkması, Uzlaşma,

Hagb gibi haller)............................................................................413

i. 4616 Sayılı Yasa Kapsamında Ertelenen Suçtan Tutuklu

Kalınan Sürenin Mahsubu .............................................................415

j. Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması İlamında

Hürriyetten Yoksun Kalınan Sürelerin Mahsubu...........................416

k. Erteli Cezada Hürriyetten Yoksun Kalınan Sürelerin

Mahsubu .......................................................................................418

l. Şikâyetten Vazgeçme Halinde CİK’ da İnfaz Gören Sürelerin

Mahsubu .......................................................................................418

m. Uyuşturucu Madde İhraç Suçunda Mahsup..................................419


İçindekiler 17

n. Hükümlünün Cezanın İnfazı Kapsamında Ceza İnfaz

Kurumunda ve Denetimli Serbestlik Tedbiri Altında

Geçirdiği Sürelerin Mahsubu........................................................ 420

o. Sahte Kimlikle Yatılan Sürenin Mahsubu...................................... 421

ö. Yurt Dışında Gerçekleşen Şahsi Hürriyeti Sınırlama Doğuran

Bütün Hallerin Türkiye’ de Verilecek Cezadan Mahsubu ............. 421

3. Adli Para Cezalarından Mahsup ......................................................... 423

a. Suç tarihinin 01/06/2005 Tarihi Öncesi Olması Halinde

Mahsup ........................................................................................ 424

b. Suç Tarihinin 01/06/2005-01/03/2008 Tarihleri Arası Olup,

Sadece Hapisten Çevrili Adli Para Cezasına Mahkûmiyet

Halinde Mahsup ........................................................................... 425

c. Suç Tarihinin 01/03/2008 Tarihi Sonrası Olup, Doğrudan

veya Hapisten Çevrili Adli Para Cezasına Mahkûmiyet

Halinde Mahsup ........................................................................... 427

d. Hükümlünün Başka Suçtan Tutuklu Kaldığı Sürenin Adli Para

Cezasından Mahsubu ................................................................... 428

e. Uyarlama Kararı Sonrası Tahsil Edilen Adli Para Cezasının

İade Edilmemesi........................................................................... 431

4. Çocukların Kişi Hürriyetinden Yoksun Kalınan Sürelerinin

Mahsubu ............................................................................................ 433

YARGITAY KARARLARI .....................................................439


11. BÖLÜM

TEKERRÜR


1. Hukuki Mahiyeti................................................................................. 449

2. Tekerrürün Şartları............................................................................. 452

a. Hapis veya Adli Para Cezasını İçeren Ceza Mahkûmiyeti Şartı ..... 454

(1) Önceki Mahkûmiyetin Suç Tarihi İle Sonraki

Mahkûmiyetin Suç Tarihinin 01/06/2005 Tarihinden

Önce Olması Hali.................................................................... 455

(2) Önceki Mahkûmiyetin Suç Tarihinin 01/06/2005

Tarihinden Önce Sonraki Suçun Suç Tarihinin

01/06/2005 Tarihinden Sonra Olması Hali............................. 456


18 İçindekiler

b. TCK 58/2-a ve b Fıkraları Uyarınca 3 ve 5 yıllık Süreler

Geçmeden Yeni Bir Suçun İşlenmiş Olması Şartı...........................456

c. Kasıtlı Suçlardan Sonra Kasıtlı, Taksirli Suçlardan Sonra

Taksirle Suç İşlenmesi, Sonradan İşlenin Suçun Sırf Askeri

Suç Olmaması, Kasten Öldürme, Kasten Yaralama, Yağma,

Dolandırıcılık, Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve

Ticareti ile Parada veya Kıymetli Damgada Sahtecilik Suçları

Hariç Olmak Üzere; Yabancı Ülke Mahkemelerinden Verilen

Hüküm Olmaması Şartı .................................................................458

d. Önceki Suçtan Dolayı Verilen Mahkûmiyet Kararında Kişinin

On sekiz Yaşından Büyük Olması Şartı ..........................................459

e. Tekerrüre Esas Alınan İlamın Kesin Olmaması Şartı......................459

f. Tekerrüre Esas Olan Ceza Mahkûmiyetinin Varlığını

Koruması Şartı...............................................................................464

3. Tekerrür Uygulanmasında Tereddüt Hali............................................479

4. Tekerrür Uygulanmasında Uyarlama Kararı........................................483

5. Tekerrüre Esas İlamın Tespiti..............................................................484

a. Mahkûmiyet Kararındaki En Ağır İlamın Tekerrüre Esas

Alınması ........................................................................................485

b. Mahkûmiyet Kararında Hapis ve Adli Para Cezasının Seçenek

Yaptırım Olması Halinde Tekerrür Uygulaması .............................487

c. Mahkûmiyet Kararında Hapis ve Adli Para Cezasının Seçenek

Yaptırım Olması ile Doğrudan Hapis Cezasının Verilmesi

Halinde Tekerrür Uygulaması........................................................488

d. Mahkûmiyet Kararında İkinci Kez Tekerrür Hükümlerinin

Uygulanması Halinde Tekerrür Uygulaması ....................................488

e. Mahkûmiyet Kararında Adli Para Cezanın Olması Halinde

Tekerrür Uygulaması.....................................................................489

f. TCK 191. Maddesi Uyarınca Verilen Mahkûmiyet Kararının

Tekerrüre Esas Alınıp Alınamayacağı ............................................493

g. Kısa Süreli Hapis Cezası Yerine Hükmedilen Seçenek

Tedbirlerin Tekerrüre Esas Alınıp Alınamayacağı..........................499

h. Akıl Hastalarına Özgü Güvenlik Tedbiri ile Çocuklara Özgü

Güvenlik Tedbirinin Mahkûmiyet Kararının Tekerrüre Esas

Alınıp Alınamayacağı.....................................................................500


İçindekiler 19

ı. Zamanaşımına Uğramış İlamın Tekerrüre Esas Alınıp

Alınamayacağı .............................................................................. 500

i. Yoklama Kaçağı ve Bakaya Gibi Askeri Suçların Tekerrüre

Esas Alınıp Alınamayacağı ............................................................ 501

j. Karşılıksız Çek Keşide Etmek Suçundan Verilen Adli Para

Cezasının Tekerrüre Esas Alınıp Alınamayacağı ........................... 502

k. İnfaz Aşamasında Tekerrür Uygulaması ile İlgili Sık

Karşılaşılan Sorunlar ve Çözüm Yolları ......................................... 503

6. Tekerrürün Çeşitleri ........................................................................... 513

a. İkinci Tekerrür .............................................................................. 513

YARGITAY KARARLARI .....................................................522

b. İtiyadi Suçlu.................................................................................. 554

YARGITAY KARARLARI .....................................................556

c. Suçu Meslek Edinen Kişi............................................................... 557

YARGITAY KARARLARI .....................................................558


12. BÖLÜM


İNFAZ SIRASINDA VERİLECEK KARARLAR VE UYARLAMA KARARLARI

1. Hukuki Mahiyeti................................................................................. 561

a. Uyarlama Yargılamasının Suç Ortaklarına Sirayeti ...................... 570

b. Uyarlama Kararlarında Kazanılmış Hak Konusu........................... 573

2. Uyarlama Yargılamasında İnfazın Durması ........................................ 575

3. Uyarlama Kararlarına Karşı Kanun Yolları .......................................... 576

4. Uyarlama Kararları ve Zamanaşımı .................................................... 577

5. 5271 Sayılı CMK’ da Yapılan Değişikliklerin (Uzlaştırma, HAGB gibi...)

Uyarlama Yargılamasına Etkisi.............................................................. 579

YARGITAY KARARLARI .....................................................584


13. BÖLÜM


CUMHURİYET SAVCISI VE İDARE TARAFINDAN

İNFAZ AŞAMASINDA VERİLEN KARARLARA KARŞI İTİRAZ

1. Hapis Cezasının İnfazının 5275 Sayılı Yasanın 16. Maddesi Uyarınca

Hastalık Nedeni ile İnfazın Geri Bırakılması Talebinin Reddi ile

Erteleme Kararının Kaldırılmasına Dair Kararlara Karşı Yasa Yolları ........ 593


20 İçindekiler

2. Hapis Cezasının İnfazının 5275 Sayılı Yasanın 17. Maddesi

Uyarınca Hükümlünün İstemiyle İnfaz Ertelenmesi Talebinin

Reddi ile Erteleme Kararının Kaldırılmasına Dair Kararlara Karşı

Yasa Yolları, Makamı ve Süresi............................................................597

3. Cumhuriyet Savcısı Tarafından Hazırlanan Süre Belgesine

(Müddetnameye) Karşı Yasa Yolları ve Süresi.....................................602

YARGITAY KARARLARI..................................................... 604

4. 5275 Sayılı Yasanın 17. Maddesi Kapsamında Erteleme Koşulu

Olarak Alınan Teminatın Cumhuriyet Savcısınca Hazineye İrat

Kaydedilmesi Kararına Karşı Yasa Yolları, Mercii ve Süresi .................606

5. Cumhuriyet Savcısının Kararlarına Karşı Yasa Yolu Müracaatı

Sebebiyle Dolaylı Olarak Mahkemelerce veya İnfaz Hâkimliğince

Verilen Kararlar ile İnfaza Müteallik İşlerde Doğrudan

Mahkemesince veya İnfaz Hâkimliğince Verilen Kararlara Karşı

Yasa Yolları, Mercii ve Süresi ..............................................................608

YARGITAY KARARLARI..................................................... 610


14. BÖLÜM

VASİ ATANMASI


1. Hukuki Mahiyeti..................................................................................611

2. Vasi Atama İşlemleri ...........................................................................612

3. Vasi Ataması Yapılamayacak Kararlar ile Yapılmaması Gereken

Haller...................................................................................................614

a. Vasi Ataması Yapılamayacak Kararlar ...........................................614

b. Vasi Ataması Yapılmaması Gereken Haller ...................................615

4. Adli Para Cezalarının Vasiye Tebliği ....................................................616

5. Hükümlü Vesayetinin Kalkması...........................................................617

YARGITAY KARARLARI..................................................... 619


15. BÖLÜM

ADLİ KONTROL


1. Hukuki Mahiyeti..................................................................................621

2. Adli Kontrol Tedbirleri ve Kararların Yerine Getirilmesi.....................624


İçindekiler 21

3. Yurt dışına Çıkış Yasağına İlişkin Adli Kontrol Tedbir Kararlarının

Takip ve İnfazı .................................................................................... 629

YARGITAY KARARLARI .....................................................631


16. BÖLÜM

CEZALARIN İÇTİMASI (TOPLANMASI)


1. Hukuki Niteliği.................................................................................... 633

2. 765 Sayılı TCK’daki İçtima Kuralları .................................................... 635

3. 5275 Sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfaz Hakkındaki

Yasada İçtima Kuralları....................................................................... 636

4. Suç Tarihlerine Göre Cezaların Toplanması ....................................... 638

a. 01/06/2005 Tarihinden Önce İşlenen Suçlarda Cezaların

Toplanması................................................................................... 639

b. 01/06/2005 Tarihinden Sonra İşlenen Suçlarda Cezaların

Toplanması................................................................................... 643

c. 01/06/2005 Tarihinden Önce İşlenen Suçlardan Verilen

Cezalar İle 01/06/2005 Tarihinden Sonra İşlenen Suçlardan

Verilen Cezaların Toplanması....................................................... 647

5. Adli Para Cezalarının Toplanması....................................................... 657

a. 01/06/2005 Tarihinden Önce İşlenen Suçlarda Cezaların

Toplanması................................................................................... 657

b. 01/06/2005 Tarihinden Sonra İşlenen Suçlarda Cezaların

Toplanması................................................................................... 658

c. Adli Para Cezalarının Toplanmasında Üst Sınır............................. 660

6. Toplanma Yasağı Olan Cezalar ........................................................... 666

7. Cezaların Toplanmasına Karar Verecek Mercii ve Mercii

Kararına Karşı Yasa Yolları.................................................................. 668

YARGITAY KARARLARI .....................................................672


17. BÖLÜM


SÜRE BELGESİNİN (MÜDDETNAMENİN) DÜZENLENMESİ

1. Hukuki Mahiyeti................................................................................. 681

2. Hapis Cezalarında Sürelerin Gün, Ay ve Yıl Olarak Hesabı ve Ceza

İnfaz Kurumunda Geçirilecek Sürenin Tespiti........................................ 682


22 İçindekiler

a. Hapis Cezasının GÜN Olarak Tespiti..............................................691

b. Hapis Cezasının AY Olarak Tespiti .................................................692

c. Hapis Cezasının YIL Olarak Tespiti.................................................693

d. 29 Şubat Çeken Artık Yılların Hesaplanması..................................694

3. Koşullu Salıverme Tarihinin Hesaplanması .........................................698

a. 08.04.1991 Tarihine Kadar İşlenen Suçlardan Verilen

Cezalarda Koşullu Salıverme Tarihinin Hesaplanması...................700

b. 08.04.1991-01.06.2005 Tarihleri Arasında İşlenen Suçlardan

Verilen Cezalarda Koşullu Salıverme ve Hak Ederek Tahliye

Tarihinin Hesaplanması.................................................................702

aa. Adi Suçlar Açısından Koşullu Salıverme ve Hak Ederek

Tahliye Tarihinin Hesaplanması.............................................702

bb. 3713 Sayılı Terörle Mücadele Yasasına Göre Terör

Suçları Açısından Koşullu Salıverme ve Hak Ederek

Tahliye Tarihinin Hesaplanması.............................................705

cc. Firar Eden, Firara Kalkışan, Cezaevi İdaresine Karşı

Ayaklanan Hükümlülerin Süre Belgelerinin

Hesaplanması ........................................................................713

c. 01.06.2005 Tarihinden Sonra İşlenen Suçlardan Verilen

Cezalarda, 671 Sayılı KHK ve 7242 Sayılı Yasa ile Değişik

5275 Sayılı Yasaya Göre Koşullu Salıverme ve Hak Ederek

Tahliye Tarihinin Hesaplanması ....................................................722

aa. Adi Suçlarda Hükümlülerin Koşullu Salıverme ve Hak

Ederek Tahliye Tarihinin Hesaplanması.................................725

bb. 5275 Sayılı Yasanın 107/4. Fıkrası Uyarınca Suç İşlemek

İçin Örgüt Kurmak veya Yönetmek ya da Örgütün

Faaliyeti Çerçevesinde İşlenen Suçtan Dolayı Mahkûm

Olan Hükümlüler, Örgüt Mensubu Olanlar, Örgüt

Mensubu Olmamakla Birlikte Yardım ve Yataklık

Edenler, Örgütün Propagandasını Yapanlar Suçundan

Mahkûm Olanların Koşullu Salıverme ve Hak Ederek

Tahliye Tarihinin Hesaplanması.............................................742

cc. 5275 Sayılı Yasanın 108. Maddesi Uyarınca Mükerrir

Olan Hükümlülerin Koşullu Salıverme ve Hak Ederek

Tahliye Tarihinin Hesaplanması.............................................750


İçindekiler 23

dd. İkinci Defa Mükerrirler Hakkında Süre Belgesinin

Hesaplanması ....................................................................... 763

ee. 5275 Sayılı Yasanın 107/5. Maddesi Uyarınca, Suç

Tarihinde 18 Yaşından Küçük Hükümlülerin Koşullu

Salıverme ve Hak Ederek Tahliye Tarihinin Hesaplanması........ 766

d. 4422 Sayılı Çıkar Amaçlı Suç Örgütleriyle Mücadele Yasası

Kapsamındaki Suçlar Açısından Süre Belgesinin

Düzenlenmesi............................................................................... 780

YARGITAY KARARLARI .....................................................787

e. 4616 Sayılı Yasaya göre Süre Belgesinin Düzenlenmesi ile

4616 Sayılı Yasa Uyarınca Koşullu Salıverilmeden Sonra

Koşullu Salıvermenin Geri Alınması.............................................. 793

YARGITAY KARARLARI .....................................................799

f. Adli Para Cezalarından Çevrilme Hapis Cezalarının İnfazında

Süre Belgesinin Düzenlenmesi ..................................................... 801

aa. 01.06.2005 Tarihi Öncesi İşlenen Suçlardan 5237 sayılı TCK

Dışında Kalan Diğer Ceza Yasalarına Göre Hükmedilen Adli

Para Cezalarında Süre Belgesinin Düzenlenmesi...................... 801

bb. 01.06.2005 Tarihinden Sonra İşlenen Suçlarda

Hükmedilen Adli Para Cezalarında Süre Belgesinin

Düzenlenmesi....................................................................... 803

4. Süre Belgesine İtirazın Yapılacağı Mercii............................................ 805

YARGITAY KARARLARI .....................................................808


18. BÖLÜM


KOŞULLU SALIVERME KARARI VE KOŞULLU SALIVERME


KARARININ GERİ ALINMASI


1. Koşullu Salıverme Kararını Vermeye Yetkili ve Görevli Mercii ........... 811

2. Koşullu Salıvermenin Şartları ............................................................. 815

a. Objektif Şart Olarak Yasalara Göre Belirlenen Sürelerin

Ceza İnfaz Kurumu veya Denetimli Serbestlik

Müdürlüğünde Geçirilmesi ......................................................... 815

b. Subjektif Şart Olarak Yasalara Göre Belirlenen Sürelerin

Ceza İnfaz Kurumu veya Denetimli Serbestlik Müdürlüğünde

İyi Halli Geçirilmesi....................................................................... 816


24 İçindekiler

c. Disiplin Cezası Alınmamış veya Alınmış Olmakla Beraber

Disiplin Cezasının Kaldırılmış Olması.............................................821

3. Koşullu Salıverme Hükümleri Uygulanamayacak Cezalar ...................832

4. Koşullu Salıverme Kararı Sonrası Hükümlünün Takibi.........................835

5. Koşullu Salıverme Kararı Sonrası Denetimli Serbestlik

Tedbirinde veya Belirlenen Yükümlülüklerde Hükümlünün

Takibi ile Cezanın İnfazından Sonra Mükerrir Hükümlü Hakkında

Belirlenen Yükümlülük veya Yasağın Takibi ........................................837

6. Koşullu Salıverme Kararının Geri Alınması ve Kararı Verecek

Mercii..................................................................................................840

a. Hükümlünün Denetim Süresi İçerisinde İşlediği Kasıtlı Suç

Sebebiyle Hapis Cezasına Mahkûm Olması...................................851

b. Hükümlünün Yüklenen Yükümlülüklere Uymamakta Israr

Etmesi ...........................................................................................865

YARGITAY KARARLARI..................................................... 870


19. BÖLÜM


DENETİMLİ SERBESTLİK TEDBİRİ UYGULANMAK SURETİYLE


TAHLİYE VE CEZALARIN İNFAZI


1. Hukuki Mahiyeti..................................................................................881

2. Denetimli Serbestlik Tedbiri Uygulanmak Suretiyle Cezanın

İnfazının Koşulları................................................................................882

a. Hükümlünün Talepte Bulunması...................................................886

b. Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda Bulunup ta Açık Ceza İnfaz

Kurumuna Ayrılma Şartlarını Taşıma veya Açık Ceza İnfaz

Kurumunda veya Çocuk Eğitimevinde Bulunma (Örgüt

Suçları Dâhil) .................................................................................886

c. Hükümlünün Koşullu Salıverilme Süresine 5275 Sayılı Yasanın

105/A-1 Uyarınca 1 Yıl veya Daha Az, 105/A-3-a Uyarınca 2 Yıl

veya Daha Az, 105/A-3-a Uyarınca 3 Yıl veya Daha Az, 671 sayılı

KHK’ nın 32. Maddesi Uyarınca Koşullu Salıverme Süresine 2 yıl

veya Daha Az, 7242 Sayılı Yasa ile Değişik 5275 Sayılı Yasanın

Geçici 6. Maddesi Uyarınca Koşullu Salıverme Tarihine 3 Yıl

veya Daha Az ya da 4 Yıl veya Daha Az Kalması................................904


İçindekiler 25

d. 671 Sayılı KHK’ nın 32. Maddesi ile 7242 Sayılı Yasa ile Değişik

5275 Sayılı Yasanın Geçici 6. Maddesi Uyarınca, Suç Tarihleri de

Gözetilerek, İstisna Kapsamında Olan veya Olmayan Suçların

Birlikte İnfazı Halinde Denetimli Serbestlik Tedbirinin Süreleri......... 911

e. İyi Halli Olması.............................................................................. 915

f. İnfaz Hâkimliği’ nin Denetimli Serbestlik Tedbirinin

Uygulanması Yönünde Kararı ....................................................... 921

3. Denetim Devam Ettiği Sırada Hükümlünün Yeni Gelen

İlamlarının İnfaza Gelmesi Halinde, Denetimin Devam Edip

Etmeyeceği İle Devam Edecekse Ne Kadar Süre Devam Edeceği....... 922

4. Maruz Kaldıkları Ağır Bir Hastalık, Engellilik veya Kocama

Nedeniyle Hayatlarını Yalnız İdame Ettiremeyen Hükümlüler ile

Sıfır-Altı (0-6) Yaş Grubu Çocuklu Kadın Hükümlüler İçin

Denetimli Serbestlik Tedbiri............................................................... 927

5. Adli Para Cezalarına Mahkûm Olan Hükümlüler İçin Denetimli

Serbestlik Tedbiri ............................................................................... 931

6. Denetimli Serbestlik Tedbiri Uygulanmak Suretiyle Cezaların

İnfazı Yönünde Kararların Yerine Getirilmesi ve Hükümlüye

Yüklenecek Yükümlülükler ................................................................. 939

7. Denetimli Serbestlik Tedbirine İlişkin Karara ve Yükümlülüklere

Uymamada Israr, Hükümlünün 5 Gün ve 5 Günden Sonraki 2 Gün

İçinde Denetimli Serbestlik Müdürlüğüne Müracaat Etmemesi ile

Hükümlünün Ceza İnfaz Kurumuna Geri Dönmek İstemesi ve

Denetimli Serbestlik Tedbiri Uygulanmaya Başlandıktan Sonra İşlediği

İddia Olunan ve Cezasının Alt Sınırı Bir Yıl veya Daha Fazla Hapis

Cezasını Gerektiren Kasıtlı Bir Suçtan Dolayı Kamu Davası Açılmış

Olması Sebepleriyle Hükümlünün Açık Ceza İnfaz Kurumuna İadesi......... 940

a. Hükümlünün 5 Gün ve 5 Günden Sonraki 2 Gün İçinde

Denetimli Serbestlik Müdürlüğüne Müracaat Etmemesi veya

Ceza İnfaz Kurumuna Geri Dönmek İstemesi............................... 940

b. Hükümlünün Denetimli Serbestlik Müdürlüğünce Belirlenen

Yükümlülüklere Uymamakta Israr Etmesi .................................... 946

c. Hükümlü Hakkında Denetimli Serbestlik Tedbiri

Uygulanmaya Başlandıktan Sonra İşlediği İddia Olunan ve

Cezasının Alt Sınırı Bir Yıl veya Daha Fazla Hapis Cezasını

Gerektiren Kasıtlı Bir Suçtan Dolayı Kamu Davası Açılmış

Olması .......................................................................................... 955


26 İçindekiler

8. Denetimli Serbestlik Tedbiri Gören Hükümlünün Başka Suçtan

Tutuklanması, Yeni İlamlarının Gelmesi Halinde İnfaz ve Bu

Süreler ile Covid-19 Salgını Sebebiyle İzinde Geçirilen Sürelerin

Mahsubu.............................................................................................958

9. Denetimli Serbestlik Tedbiri Gören Hükümlünün Denetim

Esnasında Olağan Sürenin Üzerinde Rapor Alması ve Bunun

Denetim Süresine Etkisi ......................................................................963

10. Denetimli Serbestlik Tedbiri Gören Hükümlünün; Salıvermeden

Sonraki 5 Gün veya (01/01/2021 tarihine kadar) 25 Gün İçinde

Müdürlüğe Müracaat Etmemesi, 1 Yıl İçinde 2 İhlalde Bulunması

veya Kendi İsteği İle Ceza İnfaz Kurumuna Dönmek İstemesi

Sebepleriyle, Açık Ceza İnfaz Kurumuna İadesine Karar

Verilmesi Halinde Denetimde Geçen Sürelerin Mahsubu...................964

11. Hükümlünün Açığa İadesine Dair Karara Karşı Yasa Yolu....................967

12. Açık Ceza İnfaz Kurumuna İadesine Karar Verilen Hükümlünün

İki Gün İçinde Bulunduğu Yer Cumhuriyet Savcılığına

Müracaatta Bulunmaması...................................................................969

13. Koşullu Salıverme Tarihinin Gelmesi Sebebiyle Denetimli

Serbestlik Tedbirinin Uygulanmasının Son Bulması ............................973

YARGITAY VE BAM KARARLARI....................................... 975


20. BÜLÜM

YASA YARARINA BOZMA


1. Hukuki Mahiyeti..................................................................................989

2. Yasa Yararına Bozma Başvurusunun İnfaza Etkisi ...............................991

3. Yasa Yararına Bozma Taleplerinin Hazırlanmasında Dikkat

Edilecek Hususlar ................................................................................992

4. Yasa Yararına Bozma Başvurusunda Yetkili Cumhuriyet

Başsavcılığı ..........................................................................................993


İçindekiler 27


21. BÖLÜM


CEZANIN DÜŞMESİ VE İNFAZIN SONA ERMESİ HALLERİ

1. Hukuki Mahiyeti................................................................................. 995

2. Cezanın Yerine Getirilmesi Suretiyle İnfazın Sona Ermesi.................. 996

3. Hükümlünün Ölümü Nedeniyle İnfazın Sona Ermesi ve Gaiplik

Kararının İnfazdaki Etkisi.................................................................... 998

4. Af Nedeniyle İnfazın Sona Ermesi .................................................... 1000

a. Genel Af ..................................................................................... 1000

b. Özel Af........................................................................................ 1001

c. Cumhurbaşkanının Özel Af Yetkisi ............................................. 1002

d. Şikâyetten Vazgeçme Nedeniyle İnfazın Sona Ermesi................ 1004

YARGITAY KARARLARI ...................................................1005


22. BÖLÜM

ZAMANAŞIMI


1. Hukuki Niteliği.................................................................................. 1009

2. Zamanaşımı Türleri .......................................................................... 1010

a. Dava Zamanaşımı ....................................................................... 1010

b. Ceza Zamanaşımı ....................................................................... 1022

c. Tazyik ve Disiplin Hapisleri İçin Zamanaşımı Süreleri ................. 1034

d. Kabahatler Yasasında Zamanaşımı Süreleri................................ 1039

YARGITAY KARARLARI ...................................................1041


23. BÖLÜM

SUÇLULARIN İADESİ


1. Hukuki Mahiyeti............................................................................... 1053

2. İadenin Kabul Edilemeyeceği ve Kabul Edilemeyebileceği Haller ... 1055

3. İadenin Kabul Edilemeyeceği Haller................................................. 1056

a. Uluslararası Ceza Divanına Taraf Olmanın Gerektirdiği

Yükümlülükler Hariç Olmak Üzere İadesi Talep Edilen Kişinin

Türkiye Devlete Vatandaşı Olması ............................................. 1056


28 İçindekiler

b. Suçun Yurt Dışında İşlenmesi ve Türkiye’ nin Yargılama

Hakkının Olması ..........................................................................1056

c. İade Talebine Konu Suçun Her İki Taraf Devletin Kanunlarına

Göre Belirli Süre Hapis Cezasını Gerektirmesi ...............................1057

d. Suçun Siyasi, Askeri veya Düşünce Suçu Niteliğinde Olması.......1058

e. İade Talep Eden Ülkenin Suçlunun Irkı, Dini İnancı, Milliyeti

veya Siyasi Düşüncesi Sebebiyle Cezalandırmak İçin İadesinin

İstendiğine Dair Kuvvetli Şüphe Sebeplerinin Bulunması................1059

f. İade Talep Edilen Suçlunun Eyleminin Talep Eden Ülke

Kanunlarına göre Ölüm Cezası veya İnsan Onuru ile

Bağdaşmayan Başka Bir Ceza Gerektirmesi veya Bu Cezaların

İnfazının Yapılmayacağı Hususunda Teminat Verilmemesi .............1059

g. İadeye Konu olan Suçun Talep Eden ve Talep Edilen Devlet

Yasalarına Göre Zamanaşımına veya Affa Uğramış Olması.........1060

4. İadenin Kabul Edilemeyebileceği Haller............................................1060

a. İade İşleminin Suçlunun Kişisel Durumu İtibariyle Kendisini

veya Ailesini Orantısız Şekilde Mağdur Etmesi veya 18 Yaşını

Doldurmamış Olması...................................................................1060

b. İade Talebine Konu Suçla İlgili Talep Eden Ülkede Karar

Verilmiş Olması veya Adli Soruşturma Başlatılmış Olması ..........1060

c. İade Talep Eden Devlet ile İade Talep edilen Devlet Arasında

Suçluların İadesine Dair Bir Anlaşma veya Karşılılık Prensibi

Kapsamında Fiili Bir Uygulama Bulunması ..................................1061

5. İade Usulü ve İşlemleri......................................................................1061

a. Türkiye’ den İade Talep Edilmesi ................................................1061

b. Türkiye’ nin İade Talep Etmesi ....................................................1062

6. İadenin Sonuçları ve Hususilik Kuralı ................................................1063

YARGITAY KARARLARI................................................... 1065


24. BÖLÜM


HÜKÜMLÜLERİN NAKLİ VE GERİ VERİLMELERİ İLE İLAMLARIN İNFAZI

1. Hukuki Mahiyeti................................................................................1071

2. 6706 Sayılı Yasanın Türkiye’ ye Hükümlü Naklinde Aradığı

Şartlar ...............................................................................................1072

3. 6706 Sayılı Yasanın Türkiye’ den Hükümlü Naklinde Aradığı

Şartlar ...............................................................................................1075


İçindekiler 29


25. BÖLÜM


YURTDIŞI TEBLİGAT İŞLEMLERİ VE KIRMIZI BÜLTEN ÇIKARTILMASI

1. Hukuki Mahiyeti............................................................................... 1077

2. Yabancı Devlette Yabancı Kişiye Tebligat İşlemleri .......................... 1077

3. Yabancı Devlette Türk Vatandaşına Tebligat İşlemleri..................... 1078

4. Kırmızı Bülten Çıkartılması İşlemleri................................................. 1079

YARGITAY KARARLARI ...................................................1081


26. BÖLÜM

TUTUKLAMA KARARLARI VE İNFAZI


1. Hukuki Mahiyeti............................................................................... 1087

2. Tutuklama Kararı Nedenleri............................................................. 1087

3. Tutuklama Kararının İnfazı ............................................................... 1088


27. BÖLÜM


HÜKÜMLÜLERİN DOĞRUDAN KAPALI VEYA

AÇIK CEZA İNFAZ KURUMLARINA ALINMALARI İLE

AÇIK CEZA İNFAZ KURUMLARINA AYRILMA İŞLEMLERİ

1. Hukuki Mahiyeti............................................................................... 1091

2. Hükümlünün Doğrudan Açık Ceza İnfaz Kurumuna Gönderilmesi

ve Koşulları....................................................................................... 1094

a. Hükümlünün Cumhuriyet Savcılığınca Ek-1 Verilerek

Doğrudan Açık Ceza İnfaz Kurumuna Gönderilmesi................... 1105

3. Açık Ceza İnfaz Kurumuna Ayrılamayacak Hükümlüler.................... 1108

4. Hükümlünün Kapalı Ceza İnfaz Kurumundan Açık Ceza İnfaz

Kurumuna Gönderilmesi ve Koşulları (Örgüt Suçları Dâhil) ............. 1116

5. Cumhuriyet Başsavcılığınca Kapalı Kurumdan Açık Kuruma

Ayırma Kararı Alınması..................................................................... 1133

6. Hükümlünün Kapalı Kuruma İadesi ve Yeniden Açık Ceza İnfaz

Kurumuna Ayrılma Koşulları ............................................................ 1135

a. Haklarında 5271 Sayılı Kanunun 100’ üncü Maddesine Göre

Tutuklama Kararı Verilenler ....................................................... 1138

b. Hükümlünün Firar Etmesi .......................................................... 1138


30 İçindekiler

c. Hükümlünün Kınamadan Başka Bir Disiplin Cezası Alıp, Bu

Cezası Kesinleşmiş Olanlar veya Asayiş ve Düzenin Sağlanması

Amacıyla Disiplin Cezası Kesinleşmemiş Olsa Bile Eylemi Kurum

Düzeni ya da Kişi Güvenliği Bakımından Tehlike Oluşturanlar.........1146

d. Yaş, Sağlık Durumu, Bedensel veya Zihinsel Yetenekleri

Bakımından Çalışma Koşullarına Uyum Sağlayamayacağı

Saptanan Hükümlünün Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna

Gönderilmesi................................................................................1147

e. İnfaz Edilen Cezası Dışında Başka Bir Suçtan Haklarında

Mahkûmiyet Kararı Verilenlerin Cezaları Toplandıktan Sonra

Koşullu Salıverilmelerine Bu Yönetmeliğin 6’ ncı

Maddesinde Belirtilen Sürelerden Daha Fazla Kaldığı Tespit

Edilenler ile Şartları Tutmadığı Halde Açık Kuruma Ayrıldığı

Anlaşılanlar .................................................................................1147

7. Açıktan Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna Gönderilen Hükümlünün

Yeniden Açık Ceza İnfaz Kurumuna Ayrılması ......................................1151

8. 5275 Sayılı Yasanın 105/A Maddesi Kapsamında Denetimli

Serbestlik Altında İken, Kapalı C.İ.K’ na Gönderilen Hükümlünün

Kesinleşmiş Yeni Cezalarının da Gelmesi Halinde Tekrardan Açık

Ceza İnfaz Kurumuna Ayrılması ........................................................1153

9. Açık Ceza İnfaz Kurumlarında Bulunanlarla Kapalı Ceza İnfaz

Kurumunda Olup da Açık Ceza İnfaz Kurumlarına Ayrılmaya Hak

Kazananlara Covid-19 Salgını Sebebiyle Kullandırılan İzin

Sürelerinin İnfazdan Sayılıp Sayılmayacağı .......................................1154

YARGITAY KARARLARI................................................... 1155

İLAMAT VE İNFAZ ŞABLONLARI.......................................................... 1157

ÖRNEK MÜZEKKERELER ..................................................................... 1173

HÜKÜMLÜ VE AVUKATLAR İÇİN DİLEKÇE ŞABLONLARI...................... 1195

YARARLANILAN KAYNAKLAR ............................................................. 1229

Yorum Yap

Lütfen yorum yazmak için oturum açın ya da kayıt olun.
Etiketler: infaz hukuku
İlgili Yayınlar