Mal Rejimleri Hukuku

Yayınevi: Yetkin Yayınları
Yazar: Ömer Uğur GENÇCAN
ISBN: 978-605-05-0432-3
Stok Durumu: Stokta var
265,50 TL 295,00 TL

Adet

 
   0 yorum  |  Yorum Yap
Kitap Künyesi
Yazar Ömer Uğur GENÇCAN
Baskı Tarihi 2019/06
Baskı Sayısı 6
Boyut 16x24 cm (Standart Kitap Boyu)
Cilt Sert Kapak (İplik Dikiş)

ME048
Mal Rejimleri Hukuku
Ömer Uğur GENÇCAN
2019/06 6. Baskı, 17778 Sayfa, Ciltli
ISBN 978-605-05-0432-3

İÇİNDEKİLER

ÖNSÖZ5

İÇİNDEKİLER9

KAYNAKÇA63

KISALTMALAR67

GİRİŞ69

BİRİNCİ BÖLÜM
GENEL HÜKÜMLER
(TMK. m. 202-217)

& 1. MAL REJİMİ KAVRAMI75

I. MAL REJİMİNİN TANIMI76

II. MAL REJİMİNİN DÜZENLENME BİÇİMİ77

III. MAL REJİMİNİN BELİRLENME BİÇİMİ79

A-Yürürlük Tarihinde Boşanma/İptal Davası Olmayanlar79

1-Bir Yıllık Sözleşme Süresi Vardı79
a. Yeni Mal Rejimi Belirlenebilirdi79
b. Rejimin Başlangıcı Evlenme Tarihine Çekilebilirdi80
2-Bir Yıl İçinde Sözleşme Yapılması82
a. Seçilen Rejimin Başlangıcı Yürürlük Tarihi Olabilir82
b. Seçilen Rejimin Başlangıcı Yürürlük Tarihi Sonrası Olabilir83
c. Bir Yıl İçinde Eş Ölürse Kural Rejim Uygulanır83
3- Bir Yıl İçinde Sözleşme Yapılmaması83
a.Önceki Rejimin Yasal Mal Rejimi Olması83
b.Önceki Rejimin Seçilebilir Mal Rejimi Olması85

B-Yürürlük Tarihinde Boşanma/İptal Davası Olanlar86

1-Boşanma/İptal Davası Kabul Edilenler86
2-Boşanma/İptal Davası Kabul Edilmeyenler86
a. Bir Yıllık Sözleşme Süresi Uygulanır87

aa.Yeni Mal Rejimini Belirleme87

bb.Rejimin Başlangıcını Evlenme Tarihine Çekebilme87

b.Bir Yıl İçinde Sözleşme Yapılması88

aa. Seçilen Rejimin Başlangıcı Yürürlük Tarihi Olabilir88

bb. Seçilen Rejimin Başlangıcı Yürürlük Tarihi Sonrası
Olabilir88

cc. Bir Yıl İçinde Eş Ölürse Kural Rejim Uygulanır88

c.Bir Yıl İçinde Sözleşme Yapılmaması89

aa.Önceki Rejimin Yasal Mal Rejimi Olması89

bb.Önceki Rejimin Seçilebilir Mal Rejimi Olması89

3-Boşanma Davası Sürerken Ölenler89

IV.MAL REJİMİNDE YABANCILIK UNSURU90

A-Eşlerin Seçim Hakkı90

B- Eşlerin Seçim Haklarını Kullanmamaları90

C- Taşınmazlara Uygulanacak Hukuk92

D- İzinle Vatandaşlıktan Çıkanlar95

& 2.MAL REJİMİNDE SÖZLEŞME ÖZGÜRLÜĞÜ98

I.MAL REJİMİNDE SÖZLEŞMENİN ÖZELLİĞİ98

A-Şarta Bağlı Sözleşme98

B-Muvazaalı Sözleşme98

C-Kademeli Sözleşme98

D-Geçmişe Etkili Sözleşme99

II.MAL REJİMİNDE SÖZLEŞMENİN TİPİNDE SINIRLAMA
 (TMK. m. 203)
107

A- Seçilebilir Üç Mal Rejimi Vardır (Kapalı Sayı İlkesi)107

B- Seçilebilir Mal Rejiminin Sınırları Değiştirilemez
(Tipe Bağlılık İlkesi)108

C- Yeni Bir Mal Rejimi Yaratılamaz.(Özel Rejim Yaratamama İlkesi)108

III. MAL REJİMİNDE SÖZLEŞMENİN BİÇİMİNDE SINIRLAMA
 (TMK. m. 205)
109

A.Mal Rejimi Sözleşmesinin Şekli  109

1-Düzenleme Şeklinde Yapılabilir110
2-Onaylama Şeklinde Yapılabilir110
3-Evlenme Başvurusu Sırasında Bildirim111
a. Yazılı Olarak Yapılmalıdır113
b. Evlendirme Memurunun Beyana Davet Zorunluluğu Yoktur114
c. Bildirimin Yapılmaması Evlendirme İşlemine Engel Teşkil Etmez114
d. Evlendirme Memuru Bildirimi Reddetme Hakkından Yoksundur114
e. Bildirim Evlenme Kütüğüne Yazılır115
f. Bildirim Evlenme Dosyasında Saklanır115

B.Mal Rejimi Sözleşmesinin Tescili ve İlanına Gerek Yoktur115

IV. MAL REJİMİNDE SÖZLEŞME EHLİYETİ (TMK. m. 204)116

A- Kural Olarak116

B- Küçükler İle Kısıtlıların Sözleşme Ehliyeti117

1- Küçüklerin Sözleşme Ehliyeti117
a. Ana ve Baba Velâyeti Birlikte Kullanılıyorsa Sözleşme
Ehliyeti117
b. Velâyet, Ana ve Babadan Birinde İse Sözleşme Ehliyeti118
2-Kısıtlıların Sözleşme Ehliyeti118
a.Mal Rejimi Sözleşmesini Yapacak Olan Kısıtlı Ayırt Etme Gücüne Sahip Olmalıdır118
b.Mal Rejimi Sözleşmesini Kendisi İmzalamalıdır119
c.Yasal Temsilcinin İzni Olmalıdır119
d.Yasal Temsilcisi Mal Rejimi Sözleşmesini İmzalamalıdır120
e.Vesayet Makamından Mal Rejimi Sözleşmeleri Yapılması İçin İzin Alınmış Olmalıdır120

V. MAL REJİMİNDE SÖZLEŞMENİN ZAMANI  (TMK. m. 203)120

VI. MAL REJİMİNDE SÖZLEŞMENİN İPTALİ120

A- İradeyi Sakatlayan Sebeplerle Mal Rejimi Sözleşmesinin İptali121

B- Muvazaa Sebebiyle Mal Rejimi Sözleşmesinin İptali122

C- Şekil Şartı Yokluğu Sebebiyle Mal Rejimi Sözleşmesinin İptali123

D- Tipe Aykırılık Sebebiyle Mal Rejimi Sözleşmesinin İptali123

VII. MAL REJİMİNDE SÖZLEŞMENİN SÜRESİ124

VIII.MAL REJİMİNDE SÖZLEŞMENİN İÇERİĞİ124

A- Sözleşmede Yer Alabilecek Düzenlemeler124

1- Paylı Mülkiyet Konusu Maldaki Pay Üzerinde Tasarruf125
2- Kişisel Mal Statüsü Yaratma125
3- Değer Artışından Pay Alımı125
4- Aile Konutunun Kullanımı126
5- Birliğin Giderlerine Katılım126
6- Artık Değere Katılım127
a. Pozitif Artık Değere Katılım127
b. Negatif Artık Değere Katılım127
7- Katılma Alacağına Mahsuben Aile Konutu Üzerinde Düzenleme127
8- Seçilebilir Rejimlerde Düzenleme128
9- Faiz İstenmeyeceği Kararlaştırılabilir128

B- Sözleşmede Yer Alamayacak Düzenlemeler129

1- Boşanmanın Fer'î Sonuçları129
2- Edinilmiş Mal Statüsü Yaratma130

& 3. MAL REJİMİ TÜRLERİ131

I.KURAL MAL REJİMİ (YASAL MAL REJİMİ)
 (TMK. m. 202 f.I, 218-241)
131

II.SEÇİLEBİLİR MAL REJİMLERİ (SEÇİMLİK MAL REJİMLERİ)
 (TMK. m. 202 f.II, 242-281)
132

A-Genel Olarak133

B-Uygulama Azlığı Nedenleri133

1.Mal Rejiminin Zahmetli ve Gereksiz Görülmesi134
2.Mal Rejimi Konusunda Bilgilenmemiş Olmak134
3.Evlilik Birliğini Örseleme Kaygısı134

III. OLAĞANÜSTÜ MAL REJİMİ (TMK. m. 206-212)135

& 4.EŞLERİN DÖNÜŞTÜRME DAVASI  (TMK. m. 206)138

I. KOŞULLARI138

A- Eşler Arasında Çekişme Olmalıdır138

B- Eşlerden Birinin İstemi Gerekir138

C- Haklı Sebep Kanıtlanmalıdır139

1- Diğer Eşe Ait Malvarlığının Borca Batık Olması140
2- Diğer Eşin Ortaklıktaki Payının Haczedilmiş Olması141
3- Diğer Eşin Menfaatleri Tehlikeye Düşürmüş Olması141
a. İstemde Bulunanın Menfaatlerini Tehlikeye Düşürme141
b. Ortaklığın Menfaatlerini Tehlikeye Düşürme142
4- Diğer Eşin, Gereken Rızasını Haklı Bir Sebep Olmadan
Esirgemesi143
5- Diğer Eşin, İstemde Bulunan Eşe Bilgi Vermekten Kaçınması144
a. Malvarlığı Hakkında145
b. Geliri Hakkında145
c. Borçları Hakkında145
d. Ortaklık Malları Hakkında145
6- Diğer Eşin Sürekli Olarak Ayırt Etme Gücünden Yoksun
Olması146
a.Eşin İstemi146
b.Yasal Temsilcinin İstemi146
7- Diğer Sebepler147

D-Haklı Sebep Sayılmayan Haller154

II. USUL HÜKÜMLERİ155

A- Görevli Mahkeme155

B- Yetkili Mahkeme ( TMK. m. 207)156

C- Davacı157

1- Kural Olarak157
2- Yasal Temsilci157

D- Davalı158

E- Harç158

III. SONUÇLARI ( TMK. m. 212, 225 f.II)159

& 5.EŞLERİN DAVASI İLE OLUŞAN DÖNÜŞÜMDEN DÖNME160

I. YENİ MAL REJİMİ SÖZLEŞMESİYLE DÖNÜŞÜMDEN DÖNME
 (TMK. m. 208 f.I)
160

II.DÖNÜŞTÜRMENİN KALDIRILMASI DAVASI
 (TMK. m. 208 f.II)
161

A- Usul Hükümleri161

1- Görevli Mahkeme161
2- Yetkili Mahkeme (TMK. m. 207)162
3- Davacı  163
a. Kural Olarak163
b. Yasal Temsilci163
4- Davalı163

B-Koşulları164

& 6.ALACAKLININ DÖNÜŞTÜRME DAVASI (TMK. m. 210 f.I)165

I. KOŞULLARI165

A- Eşler Arasında Mal Ortaklığı Rejimi Bulunmalıdır166

B- Eşlerden Birine Karşı İcra Takibinde Bulunulmalıdır166

C- Alacaklı Haczin Uygulanmasından Zarar Görmelidir 166

II. USUL HÜKÜMLERİ167

A- Görevli Mahkeme167

B- Yetkili Mahkeme (TMK. m. 210 f.III)168

C- Davacı168

1- Kural Olarak168
2- Yasal Temsilci169

D- Davalı (TMK. m. 210 f.II)169

III.  SONUÇLARI ( TMK. m. 212, 225 f.II)169

& 7.ALACAKLININ DAVASI İLE OLUŞAN DÖNÜŞÜMDEN DÖNME  (TMK. m. 211)170

I. YENİ MAL REJİMİ SÖZLEŞMESİYLE ALACAKLININ DAVASI
 İLE OLUŞAN DÖNÜŞÜMDEN DÖNME (TMK. m. 211 f.II)
170

II. DÖNÜŞTÜRMENİN KALDIRILMASI DAVASIYLA
 ALACAKLININ DAVASI İLE OLUŞAN DÖNÜŞÜMDEN DÖNME
 (TMK. m. 211 f.I)
170

A- Usul Hükümleri 171

1- Görevli Mahkeme171
2- Yetkili Mahkeme172
3- Davacı172
a. Kural Olarak173
b. Yasal Temsilci173
4- Davalı173

B- Kanıtlama (TMK. m. 211 f.I)173

& 8. KENDİLİĞİNDEN DÖNÜŞÜM (TMK. m. 209)174

I. GENEL OLARAK174

II. KOŞULLARI174

A- Mal Ortaklığı Rejimi Bulunmalıdır174

B- Eşlerden Birinin İflâsına Karar Verilmiş Olmalıdır175

C- Mahkeme Kararına Gerek Yoktur175

III. SONUÇLARI175

A-İflâs Edenin Eşi ve Alacaklıları Korunmaktadır175

B-Tasfiye Önceki Rejime Göre Yapılacaktır176

& 9. ALACAKLILARIN KORUNMASI (TMK. m. 213)177

I. GENEL OLARAK177

II. UYGULANMASI177

A- Mal Ortaklığı Rejiminde178

B- Katılma Rejiminde178

& 10.MAL REJİMİNİN TASFİYESİ DAVASINDA
GÖREVLİ MAHKEME
179

I. GÖREVİN BELİRLENMESİ VE NİTELİĞİ (HMK m. 1)179

A-Mahkemelerin Görevi Ancak Kanunla Düzenlenir179

B-Göreve İlişkin Kurallar Kamu Düzenindendir180

C-Yetki İtirazından Önce Görev İncelenir (HMK m. 117 f. II)180

D-Görevsizlik Kararında Görevli Mahkeme Açıklanmalıdır180

II. DAVA AİLE MAHKEMESİ FAALİYETE GEÇMEDEN ÖNCE
 AÇILMIŞSA
181

A- Aile Mahkemesi Davadan Sonra Karardan Önce Faaliyete
Geçmişse181

1-Devir Kararı Yerine Görevsizlik Kararı Verilemez181
2-Devir Kararı Temyiz Edilemez181
3-Devredilen Aile Mahkemesi Tarafından Yargılama Sürdürülür182

B-Aile Mahkemesi Karardan Sonra Hüküm Kesinleşmeden Önce Faaliyete Geçmişse182

1-Devir Kararı Verilmelidir182
2- Devir Kararı Temyiz Edilemez183
3- Devredilen Aile Mahkemesi Tarafından İşlemler Sürdürülür183

III. DAVA AİLE MAHKEMESİ FAALİYETE GEÇTİKTEN SONRA
 AÇILMIŞSA
183

IV. AİLE MAHKEMESİ KURULMAYAN YERLERDE GÖREVLİ
 MAHKEME (4787 sayılı Kanun m. 4/1)
185

A-Asliye Hukuk Mahkemesi Görevlidir185

B-Aile Mahkemesi Sıfatıyla İncelenecektir185

V.GÖREVSİZLİK KARARININ SONUÇLARI (HMK m. 20) 187

A- Kararı Veren Mahkemeye Başvurarak Gönderilme Talep Edilmelidir (HMK m. 20 f. I)187

1-Taraflardan Biri Başvurabilir187
2-Karar Kesinleşmiş Olmalıdır188
3-İki Hafta İçinde Başvurulmalıdır188
a. Kanun Yoluna Başvurulmayarak Kesinleşmiş İse Kesinleştiği Tarihten  Süre Başlar188
b. Kanun Yoluna Başvurulmuşsa Bu Başvurunun Reddi Kararının Tebliğ Tarihten Süre Başlar189
4- Kararı Veren Mahkemeye Başvurulmalıdır189

B- Gönderme Başvurusu Yoksa Davanın Açılmamış Sayılmasına
Karar Verilir (HMK m. 20 f. I)189

C- Dosya Kendisine Gönderilen Mahkemece Kendiliğinden Taraflara Davetiye Gönderilir (HMK m. 20 f. II)190

D- Verilen Bozma Kararı ile Hüküm Tamamen Ortadan Kalkmış
Sayılır191

E-Bozmaya Uyulduğunda Boşanma Konusunda Yeniden Hüküm Kurulmalıdır191

F- Görevsizlik Kararına Karşı Karar Düzeltme Yolu Kapalıdır192

G- Yargı Yeri Belirlenmesi Kararı Bağlayıcıdır (HMK m. 21-23)192

1- Yargı Yeri Belirlenmesini Gerektiren Sebepler (HMK m. 21)192
2- Yargı Yeri Belirlenmesini İnceleme Yeri (HMK m. 22)192
3- Yargı Yeri Belirlenmesini İnceleme Usulü ve Sonucu
(HMK m. 23)192

H- Yargılama Giderlerine Hükmedilir (HMK m. 331 f. II)193

1-Gönderme Başvurusu Varsa Yargılama Giderleri193
2-Gönderme Başvurusu Yoksa Yargılama Giderleri193

V.AİLE MAHKEMESİNİN GÖREV KAPSAMI DIŞINDA KALAN
 TASFİYE KONUSU OLMAYAN TALEPLER
193

A-Genel Olarak193

1-Dava Dilekçesinde Yer Alan Tasfiyesi Dışı İstekler
Harca Bağlıdır193
2-Dava Dilekçesinde Yer Alan Tasfiyesi Dışı İstekler Hakkında Harcın Tamamlanması İçin Süre Verilmelidir194
3-Usulüne Uygun Dava Yoksa Karar Verilmesine Yer Olmadığına Karar Verilmelidir194

B-Aile Mahkemesinin Görevli Olmadığı Talepler194

1-Düğün Gideri İstemi194
2-Vekil Eliyle Satışa İlişkin İstem196
3-İşten Ayrılma Sebebiyle Oluşan Zarar İstemi198
4-İnanç Sözleşmesine İlişkin İstem200
5-İrade Fesadına Dayalı Tapu Kaydının İptali İle Tescil İstemi201
6-Konut Kredisinin Boşanma Dava Tarihinden Sonra Ödediği
Kısım Nedeniyle Alacak202
7-Mirasbırakan Adına Kayıtlı Araca İlişkin Mülkiyet Tespiti203
8-Evlilik Öncesi Alacak İstemi203
9-Bağkur Prim Borcunu Ödemekten Kaynaklanan Alacak206
10-Eşin Borcunu Ödemekten Kaynaklanan Alacak207
11-Bağıştan Rücu Sebebine Dayalı Tapu İptal ve Tescil Olmadığı Takdirde Mal Rejiminin Tasfiyesi207
12-Muvazaa Sebebiyle Tapu İptali ve Tescil210
13-Satış Vaadi Sözleşmesine Dayalı Tapu İptali ve Tescil211
14-Eşe Ait Payın Kullanılmasından Kaynaklanan Ecrimisil Alacağı212
15-Karz Sözleşmesine İlişkin İstem214
16-Mal Rejiminin Sona Ermesinden Sonra Edinilen Malvarlığından Doğan Uyuşmazlık215
17- Hile ve Aldatma Hukuksal Sebeplerine Dayalı Olarak Açılan Temliki Tasarrufun İptali225
18-Çocuğun Mezarı İçin  Harcamadan Kaynaklanan Alacak226
19-İcra Takibine Dayalı Borca İlişkin Menfi Tespit Davası226

VI.AİLE MAHKEMESİNİN GÖREV KAPSAMINDA KALAN
 TASFİYE KONUSU TALEPLER
228

A-Genel Olarak228

B-Aile Mahkemesinin Görevli Olduğu Talepler228

1-Evlilik Sürerken Satılan Taşınmazın Tapu İptali ve Tescili229
2-Ölüm Sebebiyle Rejimin Tasfiyesi231
3-Bina Yapımına Katkı234
4-Aile Konutunda Katılma Alacağına Dayalı Özgüleme234
5-Evlilik Sırasında Oturulan Evin Kirasına Dayalı Alacak237
6-Düğünde Takılan Altınlara Dayalı Alacak237
7-Davalının Davacının Banka Hesabından Kendi Hesabına
Havalesine Dayalı Alacak238

& 11. MAL REJİMİNİN TASFİYESİ DAVASINDA YETKİLİ MAHKEME (TMK. m. 214)240

I. GENEL OLARAK240

A-Rejimin Ölümle Sona Ermesi Durumunda (TMK. m. 214 b.1)240

B-Boşanma Durumunda241

1-TKM Dönemi (TKM m. 146)242
2-TMK Dönemi (TMK. m. 179, 214 b.2)243
a. Boşanma Kararı Veren Mahkeme Yetkilidir243
b.Boşanma Davası Sonuçlanmadan Yetkisizlik
Kararı Verilemez248

C- Evliliğin İptali Durumunda (TMK. m. 156, 160, 214 b.2)249

D- Mal Ayrılığına Karar Verilmesi Durumunda (TMK. m. 214 b.2)249      

E-Diğer Durumlarda 249

II.YETKİ KURALININ NİTELİĞİ250

A- İlk İtiraz Niteliğindedir (HMK m. 116 f. I/a)250

B- Kesin Yetki Kuralı Öngörülmemiştir (TMK m. 168)250

C-Kendiliğinden Yetkisizlik Kararı Verilemez (HMK m. 19 f. II, IV)251

D-Yetki Hakkında Görevli Mahkemece Karar Vermelidir251

E-Yabancı Mahkemenin Kararı Tanıma ya da Tenfiz Edilmişse
Davalının Yerleşim Yeri Yetkilidir251

III. YETKİ İTİRAZININ İLERİ SÜRÜLMESİ
 (HMK m. 19,f. II,  117 f. I, 131)
253

A- Yetki İtirazının İleri Sürülmesi253

1- Süresi253
a. Cevap Dilekçesinde İleri Sürülmesi Gerekir
(HMK m. 19 f. II, 117 f. I, 127)253
b. Cevap Dilekçesi Verilmişse Cevap Süresi Dolmamış Olsa Bile İleri Sürülemez (HMK m. 131)255
c. Yetki İtirazı Süresi Hak Düşürücü Süredir256

aa.Karşı Tarafın Muvafakatiyle İleri Sürülemez256

bb.Islahla İleri Sürülemez257

d. Dava Dilekçesinin Tebliğinden Önce Yapılan İtiraz Sonuç Doğurmaz257
e.Kanun Yolu Aşamasında İleri Sürülemez257

aa.İstinaf Aşamasında İleri Sürülemez257

bb.Temyiz Aşamasında İleri Sürülemez257

2- Şekli258
a.Yetki İtirazında Bulunan Taraf Seçtiği Mahkemeyi Bildirmelidir258
b.Yetkili Mahkeme Tek ve Doğru Olarak Gösterilmelidir258
c.Sözlü Olarak Yapılamaz259
3- Tarafı260

B- Yetki İtirazının İleri Sürülmemesi (HMK m. 19 f. IV)260

IV. YETKİ İTİRAZININ İNCELENMESİ260

A- Ön İncelemede Karara Bağlanır (HMK m. 137 f. I)260

B- Dava Şartlarından Sonra İncelenir (HMK m. 117 f. II)261

C- Ön Sorunlar Gibi İncelenerek Karara Bağlanır
(HMK m. 117 f. III, 131, 137 f I, 138, 140 f. I, 163)261

1- Cevabını Bildirmesi İçin Diğer Tarafa Tefhim veya Tebliğ Eder (HMK m. 164 f. I)262
2-Yetki Konusunda Deliller Toplanmalıdır262
3- Uyuşmazlık Varsa Hâkim Gerekirse Tarafları Davet Edip Dinledikten Sonra Kararını Verir (HMK m. 164 f. II)264
4- Ön Sorun Hakkındaki Karar Taraflara Tefhim veya Tebliğ Edilir (HMK m. 164 f. III)264

D-Mahkeme Yetkisizlik Kararında Yetkili Mahkemeyi Gösterir
(HMK m. 19 f. III)266

1- Yetkili Mahkeme  Açıklanmalıdır (HMK m. 19 f. III)266
2- İtirazda Gösterilmeyen Mahkeme Yetkili Kabul Edilmemelidir266
3- Yabancı Mahkeme Yetkili Kabul Edilmemelidir267

V. YETKİSİZLİK KARARININ SONUÇLARI (HMK m. 20)267

A- Kararı Veren Mahkemeye Başvurarak Gönderilme Talep Edilmelidir (HMK m. 20 f. I)267

1-Taraflardan Biri Başvurabilir267
2-Karar Kesinleşmiş Olmalıdır268
3-İki Hafta İçinde Başvurulmalıdır268
a. Kanun Yoluna Başvurulmayarak Kesinleşmiş ise
Kesinleştiği Tarihten Süre Başlar268
b. Kanun Yoluna Başvurulmuşsa Bu Başvurunun Reddi Kararının Tebliğ Tarihten Süre Başlar269
4-Kararı Veren Mahkemeye Başvurulmalıdır269

B- Gönderme Başvurusu Yoksa Davanın Açılmamış Sayılmasına Karar Verilir (HMK m. 20 f. I)269

C- Dosya Kendisine Gönderilen Mahkemece Kendiliğinden Taraflara Davetiye Gönderilir (HMK m. 20 f. II)270

D- Yetki İle İlgili Karar Kesinleştikten Sonra Dava Dosyası Kendisine Gönderilen Mahkeme Yetkisizlik Kararı ile Bağlıdır270

E- Yargılama Giderlerine Hükmedilir (HMK m. 331 f. II)270

1-Gönderme Başvurusu Varsa Yargılama Giderleri270
2-Gönderme Başvurusu Yoksa Yargılama Giderleri271

F- Yargı Yeri Belirlenmesi Kararı Bağlayıcıdır (HMK m. 21-23)271

1- Yargı Yeri Belirlenmesini Gerektiren Sebepler (HMK m. 21)271
2- Yargı Yeri Belirlenmesini İnceleme Yeri (HMK m. 22)272
3- Yargı Yeri Belirlenmesini İnceleme Usulü ve Sonucu
(HMK m. 23)272

& 12.MALLARIN YÖNETİMİNİN DİĞER EŞE BIRAKILMASI
 (TMK. m. 215)
273

I. GENEL OLARAK MALLARIN YÖNETİMİNİN DEVRİ273

II. MALLARIN YÖNETİMİNİN DİĞER EŞE BIRAKILMASI 274

A.Malların Yönetiminin Açık Olarak Diğer Eşe Bırakılması274

1.Mal Rejimi Sözleşmesi İle Malların Yönetiminin Diğer Eşe Bırakılması275
2. Bir İş veya Şirket Sözleşmesiyle Malların Yönetiminin Diğer
Eşe Bırakılması275

B. Malların Yönetiminin Örtülü Olarak Diğer Eşe Bırakılması275

III. MALLARIN YÖNETİMİNİN DİĞER EŞE BIRAKILMASININ
 SONUÇLARI
275

& 13. ENVANTER YAPILMASI İSTEMİ (TMK. m. 216)277

I. ENVANTER YAPILMASI HER ZAMAN İSTENEBİLİR278

II.ENVANTER YAPILMASI İSTEMİNİN YERİNE GETİRİLMESİ279

A.Envanter Yapılmasına Katılma Zorunluluğu279

B. Envanter Yapılmasında Resmi Senet Düzenlenmelidir281

III. ENVANTERİN DOĞRULUĞU KARİNESİ283

& 14. EŞLER ARASINDAKİ BORÇLAR (TMK. m. 217)284

I. KURAL OLARAK EŞLER ARASINDAKİ BORÇLAR284

II. BORÇLU EŞİN ÖDEME İÇİN SÜRE İSTEMESİ285

A. Borç Muaccel Olmalıdır285

B.Borcun Yerine Getirilmesi Evlilik Birliğini Tehlikeye Düşürmelidir285

C. Ödeme İçin Borçlu Süre İstemelidir286

III. GÜVENCE VERİLMESİ KARARLAŞTIRILABİLİR287

İKİNCİ BÖLÜM
EDİNİLMİŞ MALLARA KATILMA REJİMİ
(TMK. m. 218-241)
TEMEL KAVRAMLAR

& 15. GENEL OLARAK289

I. İSVİÇRE UYGULAMASINDA EDİNİLMİŞ MALLARA
 KATILMA REJİMİ
291

A. ZGB Öncesi Edinilmiş Mallara Katılma Rejimi291    

B.ZGB Sonrası Edinilmiş Mallara Katılma Rejimi291

1.İsviçre Medeni Kanununda 1907 Tarihli Yasa ile
Kabul Edilen Mal Rejimi291
2. İsviçre Medeni Kanununda 1 Ocak 1988’de Yürürlüğe Giren Değişiklik291

II.TÜRKİYE UYGULAMASINDA MAL REJİMLERİ292

A. TKM’de Mal Rejimleri292

B.TMK.’da Mal Rejimleri292

& 16.KATILMA REJİMİNDE YER ALAN MAL GRUPLARI295

I. GENEL OLARAK295

II. MAL GRUPLARININ DEĞİŞMEZLİĞİ İLKESİ296

A-Kural Olarak296

B-Kişisel Mal Statüsü Yaratılabilir296

C-Edinilmiş Mal Statüsü Yaratılamaz296

III. MAL GRUBUNA BÜTÜN OLARAK ÖZGÜLEME İLKESİ297

A- Özgüleme Bütün Olarak Yapılır297

B- Eşit Oran Varsa Tercih İlkesi Uygulanır298

C- Farklı Oran Varsa Baskını Tercih İlkesi Uygulanır298

IV. MAL GRUPLARI298

A- Edinilmiş Mallar  (TMK. m. 219) 298

B- Kişisel Mallar (TMK. m. 220-221)300

& 17.EDİNİLMİŞ MALLAR (TMK. m. 219)302

I. GENEL OLARAK302

A-Karşılığını Verilerek Elde Edilen Malvarlığı Değerleridir302

B-Kanunda Örnekleyici Sayım Yapılmıştır (TMK. m. 219)303

C-Boşanmanın Eki Tazminat ve Nafakalar Edinilmiş Mal Sayılamaz304

D-Mal Rejimine İlişkin Diğer  Hükümler Belirlemede Dikkate
Alınmalıdır305

II. EDİNİLMİŞ MALLAR307

A-Çalışma Karşılığı Edinim (TMK. m. 219 f. II b.1)308

1-Mesleki Faaliyet308
a.Çeşitleri309

aa.Bağımsız Faaliyet309

aaa.Şirketteki Ortaklık Hisse Payları309

bbb.Şirket Tasfiye Kararı Almışsa311

ccc.Şirket Payının Devri Varsa311

ddd.Kar Payı Ödemesi Yapılmışsa312

eee.Kar Şirkete Yatırım Olarak Kullanılmışsa313

fff.Mizana Dayalı Bilanço Varsa313

ggg.Endüstriyel Değer Artışı Varsa314

hhh.Gelir Ortak İse315

ııı.Taşınmaz Şirket Adına Kayıtlı İse317

iii.Şirket Kapatılmışsa317

bb.Yarı Bağımsız Faaliyet317

cc.Bağımlı Faaliyet317

b.Şekli318

aa.Bedensel Faaliyet318

bb.Düşünsel Faaliyet318

c.Edinimleri320

aa.Maaş320

bb.Ücret320

cc.Kâr320

dd.Kâr Payı321

ee.İkramiye322

ff.Kıdem Tazminatı323

aaa.Niteliği323

aaaa.TKM Dönemi Alınan Kişisel Mal Sayılır323

bbbb.TMK Dönemi Alınan Edinilmiş Mal
Sayılır324

cccc.Yayılma Varsa Oranlama Yapılır325

bbb. Belirlenmesi325

aaa. Rejim Sonlandığında Var Olmalıdır325

bbb. Belgeler Getirilmelidir325

ccc. Gerekirse Bilirkişi İncelemesi Yapılmalıdır326

gg. Kazanç326

hh. Zirai Kazanç326

ıı. Vizite Ücreti326

ii. Prim326

jj. Vekâlet Ücreti326

kk. Bahşiş326

ll. Ölünceye Kadar Bakma Karşılığı326

mm.Aylık, Haftalık ve Gündelik328

nn.Telif Ücreti328

oo.Transfer Ücreti328

öö.Diğerleri328

2- Meslek Dışı Faaliyet328
a.Olağan Faaliyet329

aa. Bilgi Yarışması329

bb.Ödüllü Yarışmalar329

b.Olağan Dışı Faaliyet330

aa.Emek Gerektiren Faaliyet330

bb.Beceri Gerektiren Faaliyet330

cc.Yetenek Gerektiren Faaliyet331

B- Sosyal Güvenlik ve Yardım Ödemeleri (TMK. m. 219 f. II b.2)331

1- Kamu Kurum ve Kuruluşlarından Yapılan Sosyal Güvenlik ve Yardım Ödemeleri331
a.Çeşitleri331

aa.Sosyal Güvenlik Kurumu Ödemesi331

bb.Personel Yardım Sandığı Ödemesi332

b.Kaynağı 332
c.Ödeme Türleri333
d.Ödeme Zamanı334

aa.Rejim Öncesi Ödeme334

bb.Rejim Sırasında Ödeme334

cc.Rejim Sonrası Ödeme335

2- Özel Kurum ve Kuruluşlardan Yapılan Sosyal Güvenlik ve
Yardım Ödemeleri338
a.Çeşitleri338

aa. Bireysel Emeklilik338

aaa.Ödenen Primlerin Ait Olduğu Mal Grubuna Göre Belirlenir338

aaaa. Kişisel Mal Grubundan Ödenmişse338

bbbb.Edinilmiş Mal Grubundan Ödenmişse338

bbb.İspat Edilemiyorsa339

aaaa.Hangi Eşin Ödediği İspat Edilemiyorsa339

bbbb.Hangi Mal Grubundan Ödediği İspat Edilemiyorsa339

ccc.İspat Şekli339

aaaa. Prim ve Emeklilik Ödeme Belgeleri Getirtilmelidir339

bbbb.Gerekiyorsa Bilirkişi İncelemesi
Yapılmalıdır340

bb.İsteğe Bağlı Sigortalılık340

cc.Yaşam Sigortaları340

dd.Diğerleri340

b.Kaynağı341

aa. Edinilmiş Mal Grubu341

bb.Kişisel Mal Grubu341

cc. Baskın Karşılama341

dd.  Eşit Karşılama341

C-Çalışma Gücünün Kaybı Nedeniyle Ödenen Tazminatlar
(TMK. m. 219 f. II b.3)342

D-Kişisel Malların Gelirleri (TMK. m. 219 f. II b.4)343

E-Edinilmiş Malların Yerine Geçen/İkame Değerler
(TMK. m. 219 f. II b.5)348

1- Değer Kayması Yoksa349
2- Değer Kayması Varsa349
a. Edinilmiş Maldan Karşılanmışsa350
b. Kişisel Maldan Karşılanmışsa350

aa. Yarıdan Az İse350

bb. Yarıdan Çok İse350

cc. Yarı Yarıya İse351

F-Eşlerin Ahlaki Görevi Yerine Getirmesi, Ailenin Huzuru, Uyumu, Karşılıklı Güvene Dayanarak Yaptığı İşlemle Edinilenler351

G- Diğerleri356

& 18. KANUN GEREĞİ KİŞİSEL MALLAR (TMK. m. 220)358

I. GENEL OLARAK358

A-Tasfiyeye Konu Edilemez358

B-Tespiti Aile Mahkemesinde Yapılır360

C-Mal Ayrılığı Döneminde Alınanlar Kişisel Mal Sayılır360

II. KANUN GEREĞİ KİŞİSEL MALLAR361

A- Kişisel Kullanıma Yarayan Eşya (TMK. m. 220 b. 1)361

B- Başlangıçta Gelen Malvarlığı  (TMK. m. 220 b. 2)365

1-Evlilik Öncesi Edinilen Mallar365
2-Fiili Birliktelikte Edinilen Mallar373
3-Nişanlılıkta Edinilen Mallar373
4-Ödemesi Evlilik Öncesi Yapılan Mallar374

C- Miras Yoluyla Gelen Malvarlığı  (TMK. m. 220 b. 2)375

D- Karşılıksız Kazanmayla Gelen Malvarlığı (TMK. m. 220 b. 2)377

1- Talih Oyunlarından Gelen378
a.Yargıtay Uygulaması378

aa.İvazın Ait Olduğu Mal Grubuna  Göre Belirlenir378

aaa. Kişisel Mal Grubundan Ödenmişse378

bbb. Edinilmiş Mal Grubundan Ödenmişse378

bb.İvazı Ödeyen ve Kaynağı İspat Edilemiyorsa379

aaa. Hangi Eşin Ödediği İspat Edilemiyorsa379

bbb. Hangi Mal Grubundan Ödediği İspat Edilemiyorsa379

cc.İvaz Ödenmemişse383

b.Düşüncemiz389
2- Şans Yarışmalarından Gelen391
3-Bağışlama İle Gelen391
a.Üçüncü Kişilerden Gelen391
b.Ana ve Baba Gibi Yakınlardan Gelen392

aa.Satış Şeklinde Gelen393

bb.Bedel Ödeme Şeklinde Gelen398

cc.Ölünceye Kadar Bakma Akti  Şeklinde Gelen400

4-Yardım İle Gelen402
5-Diğer Karşılıksız Kazanımlar402

E- Manevi Tazminat Alacağı  (TMK. m. 220 b. 3)403

1-Genel Olarak403
2-Kaynağı Önemli Değildir403
3-Yükümlüsü Önemli Değildir403

F- Kişisel Mal Yerine Geçen/İkame Değerler  (TMK. m. 220 b. 4)404

1- Değer Kayması Yoksa407
2- Değer Kayması Varsa407
a. Kişisel Maldan Karşılanmışsa407
b. Edinilmiş Maldan Karşılanmışsa407

aa. Yarıdan Az İse408

bb.Yarıdan Çok İse408

cc. Yarı Yarıya İse408

G- Tazminat veya Toptan Ödemeden Kalan Yaşam Süresini Karşılayacak Değer (TMK. m. 228 f. II)409

1-Kalan Yaşam Süresini Karşılayan Bölüm Kişisel Mal Sayılır409
2-Kalan Yaşam Süresini Karşılayan Bölüm Dışı Edinilmiş
Mal Sayılır416
3-Kişisel Mal Edinilmiş Mal Bölümlemesine Örnek420

& 19. SÖZLEŞME GEREĞİ KİŞİSEL MALLAR (TMK. m. 221)423

I. GENEL OLARAK423

II. SÖZLEŞME GEREĞİ KİŞİSEL MALLAR423

A-Bir Mesleğin İcrası veya İşletmenin Faaliyeti Sebebiyle Doğan Malvarlığı Değerleri (TMK. m. 221 f. I)423

B-Kişisel Malların Gelirleri  (TMK. m. 221 f. II)429

& 20. KATILMA REJİMİNDE YER ALAN ÖLÇÜ DEĞERLERİ431

I. GENEL OLARAK431

II. ÖLÇÜ DEĞERLERİ 431

A- Sürüm Değeri (TMK. m. 232)431

1-Tasfiye Anındaki Sürüm Değeri Esas Alınır432
2-Sürüm Değeri Bozmadan Önce Belirlenmişse Güncelliğini
Yitirir435

B- Gelir Değeri ( TMK. m. 233)437

1- Tarımsal İşletme Bulunmalıdır (TMK. m. 233 f I)437
2- Özgülenme İsteme Hakkına Sahip Olunmalıdır
(TMK. m. 233 f I)437
3- Değer Artış Payı Alacağı ya da Katılma Alacağı Bulunmalıdır (TMK. m. 233 f I, II)438

C- Özel Durum Değeri  (TMK. m. 234) 438

1-Sağ Kalan Eşin Geçim Koşulları438
2-Tarımsal İşletmenin Alım Değeri439
3-Tarımsal İşletme Kendisine Ait Olan Eşin Yaptığı Yatırımlar veya Malî Durumu439
4-Diğerleri439

& 21.KATILMA REJİMİNDE YÖNETİM, YARARLANMA VE
TASARRUF (TMK. m. 223 f. I)
440

I. KURAL OLARAK440

II. İSTİSNALAR440

A-Aile Konutu Sınırlaması (TMK. m. 194)440

B-Tasarruf Yetkisinin Sınırlanması (TMK m. 199)445

C-Olağanüstü Rejim Uygulaması (TMK. m. 206-212)446

D-Envanter İstemi (TMK m. 216)447

E-Paylı Mülkiyette Tasarruf Sınırlaması (TMK m. 223 f. II)448

F-Katılma Alacağını Zora Düşüren Kazandırma Sınırlaması
(TMK m. 229)449

1-Karşılıksız Kazandırmalar (TMK. m. 229 b.1)449
2-Danışıklı Kazandırmalar (TMK. m. 229 b.2)452

& 22. KATILMA REJİMİNDE PAYLI MÜLKİYET KONUSU MALLAR (TMK. m. 223 f.II)461

I. PAYLI MÜLKİYET KONUSU MALLAR KAVRAMI
 (TMK. m. 688)
461

II. PAYDA TASARRUF (TMK. m. 223 f.II)462

A-Kural Olarak Payda Tasarruf462

B-Payda Tasarrufta Aksi Kararlaştırılabilir463

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
KATILMA REJİMİNİN İLKELERİ

& 23. GENEL OLARAK465

I. REJİME GİRİŞE İLİŞKİN İLKELER465

A-Rejim Seçebilme İlkesi (TMK. m. 202 f.II)465

B-Rejimi Değiştirebilme İlkesi (TMK. m. 221, 227 f.III, 237 f.I)465

II. REJİMİN TASFİYESİNE İLİŞKİN İLKELER466

A- Rejim Süresince Edinileni Paylaşma İlkesi
(TMK. m. 219 f.I, 236 f.I)466

B-Karşılığı Verileni Paylaşma İlkesi (TMK. m. 219 f.I)468

C-Kanıtlama Kolaylığı İlkesi (TMK. m. 222)470

D-Nisbi Hak Tanıması İlkesi473

1-Kural Olarak473
2-Ayni Talep474
a.Paylı Mülkiyette Ayni Talep (TMK m. 226 f. II)474
b.Sağ Eşin Aile Konutuyla İlgili Ayni Talebi (TMK m. 240)474
c.Tarımsal İşletme İle İlgili Ayni Talep (TMK. m. 233 f I)475

& 24. REJİM SEÇEBİLME İLKESİ (TMK. m. 202 f.II)476

I. GENEL OLARAK476

II. REJİM SEÇEBİLME İLKESİNİN SONUÇLARI476

A-Seçim Yapılmamışsa Kural Rejim Uygulanır476

B-Seçim Yapılmışsa Seçilen Rejim Uygulanır477

1-Her Zaman Seçim Yapılabilir477
2-Eski Rejim Tasfiye Edilir477

& 25.REJİMİ DEĞİŞTİREBİLME İLKESİ
(TMK. m. 221, 227 f.III, 237 f.I)
479

I. GENEL OLARAK479

II. ARTIK DEĞERE KATILMA PAYININ DEĞİŞTİRİLMESİ
 (TMK. m. 237 f.I)
479

III. DEĞER ARTIŞINDAN PAY ALMAKLA İLGİLİ DEĞİŞİM
 (TMK. m. 227 f.III)
480

IV. EDİNİLMİŞ MALLARIN KAPSAMINI DARALTMA
 (TMK. m. 221)
480

A-Kişisel Malların Gelirlerine İlişkin Daraltma (TMK. m. 221f.II)481

B- Meslek İcrası ve İşletme Faaliyeti İçin Gerekli Malvarlığı Değerlerine İlişkin Daraltma (TMK. m. 221f.I)482

1-Malvarlığı Kavramı482
a.Malvarlığının Tanımı482
b.Malvarlığının Unsurları482

aa.Malvarlığı Akçalı Değer Taşımalıdır482

bb.Malvarlığı Hukuksal Bir Bütün Olmalıdır482

cc.Her Kişinin Bir Malvarlığı Vardır482

2- Malvarlığı Değerlerine İlişkin Daraltma483

V.PAYLI MÜLK KONUSU MAL ÜZERİNDEKİ PAYDA TASARRUF
 (TMK. m. 223 f.II)
483

VI. BORÇLARLA İLGİLİ DÜZENLEME YAPILABİLİR
 (TMK m. 226 f. III)
484

A- Kural Olarak (TMK m. 226 f. III)484

B- Üçüncü Kişilere Karşı Sorumluluk (TMK m. 224)485

VII. AİLE KONUTU VE EV EŞYASINI ÖZGÜLEME İLE İLGİLİ
 DÜZENLEME (TMK m. 240 f. I)
485

& 26.REJİM SÜRESİNCE EDİNİLENİ PAYLAŞMA İLKESİ
(TMK. m. 219 f.I, 236 f.I)
487

I. GENEL OLARAK487

II. REJİM SÜRESİNCE EDİNİLENİN PAYLAŞIMI487

A-Rejim Süresi İçinde Edinilen Paylaşılır489

1-Edinilmiş Mallar Paylaşılır489
2-Kişisel Mallar Paylaşılmaz489

B-Rejim Süresi Dışında Edinilen Paylaşılmaz490

1-Rejim Öncesi Edinilen Paylaşılmaz490
2-Rejim Sonrası Edinilen Paylaşılmaz491

& 27. KARŞILIĞI VERİLENİ PAYLAŞMA İLKESİ (TMK. m. 219 f.I)492

I. GENEL OLARAK492

II. KARŞILIĞI VERİLEREK EDİNİLENİN PAYLAŞIMI 492

A-Karşılığı Verilen Paylaşılır492

B-Karşılığı Verilmeyen Paylaşılmaz493

& 28. KATILMA REJİMİNDE KANITLAMA KOLAYLIĞI İLKESİ
(TMK. m. 222)
494

I.  AİDİYETTE  (TMK. m. 222 f.I) ( GENEL KANITLAMA YÜKÜ)
 KANITLAMA
494

II.MAL TÜRÜNDE (TMK. m. 222 f.II) KANITLAMA VE
 KARİNELER
494

A- Mal Türünde Kanıtlama495

B- Mal Türünde Karineler495

1-Paylı Mülkiyet Karinesi (TMK. m. 222 f.II)495
2-Edinilmiş Mal Karinesi (TMK. m. 222 f.III)499
a.Rejim Süresince Edinilen Malları Kapsar499
b.Karinenin Aksi İspatlanabilir499

aa.İspat Yükü Karinenin Aksini İddia Edene Aittir499

bb.Yeterli Araştırma Yapılmalıdır502

cc.Karinenin Aksi İspat Edilememişse Edinilmiş
Mal Sayılır503

dd.Kişisel Mal İddiası Yoksa Karine Geçerlidir506

& 29. KURAL OLARAK NİSBİ HAK TANIMASI İLKESİ508

I. AİLE KONUTU VE EV EŞYASI DIŞINDAKİ MALLARDA
 UYGULANIR
508

II. REJİM SÜRESİNCE EDİNİLEN MALLARDA EŞLER
 AYNÎ HAK SAHİBİ DEĞİLDİR
509

III. REJİM SÜRESİNCE EDİNİLEN MALLARDA EŞLERİN
  ALACAK HAKKI VARDIR
511

IV.TALEP DIŞINA ÇIKILARAK TAPU İPTAL VE TESCİL KARARI
 VERİLEMEZ
512

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
AİLE KONUTU VE EV EŞYASINA BAĞLI HAKLAR

& 30.AİLE KONUTU VE EV EŞYASI ÜZERİNDE KATILMA
ALACAĞINA BAĞLI HAKLAR ( TMK. m.240)
515

I. GENEL OLARAK515

II. KOŞULLARI516

A- Olumlu Koşullar516

1- Katılma Rejimi Bulunmalıdır516
2- Evlilik Ölüm İle Son Bulmalıdır518
a.Evlilik Sürüyorsa Uygulanmaz518
b.Evlilik Ölümle Sonlanmışsa Uygulanır519
c.Evlilik Ölüm Dışında Sonlanmışsa Uygulanmaz519
3-Sağ Eşin Katılma Alacağı Bulunmalıdır520
a. Katılma Alacağı Davası Sonucu Beklenmelidir521
b. Katılma Alacağının Miktarı Önemsizdir522
c. Mahsup İşlemi Yapılır522

aa.Katılma Alacağı Mahsup Edilebilir522

bb.Yetmezse Değer Artış Payı Alacağı Mahsup Edilebilir522

cc.Yetmezse Miras Hakkı Mahsup Edilebilir523

d. Katılma Alacağı Yetmezse Bedel Eklenebilir523
e. Takas Yapılması Zorunlu Değildir (TMK m. 236 f. I)523
f. Katılma Alacağı Kaldırılmamış Olmalıdır
(TMK m. 236 f. II)524
g. Değer Artış Payı Alacağı İçin Açık Düzenleme Bulunmalıdır (TMK m. 240 f. I)525
h. Ayni Hakkın Değerinin Belirlenmesi 526

aa.Değerin Belirlenmesi Anı526

bb. Esasa Alınacak Değer527

cc.Değerin Belirlenme Şekli527

ı.Değerin Karşılanması527
4-Ölen Eşe Ait Konut ve Ev Eşyası Bulunmalıdır527
a.Paylı Mülkiyet Konusu Olmamalıdır527
b.Üçüncü Kişinin Payı Bulunmamalıdır528
c.Terekede Bulunmalıdır528
d.Birlikte Yaşanılan Konut Olmalıdır528
e.Eski Yaşantıda Kullanılan Eşya Olmalıdır528
f.Mal Grubunun Önemi Yoktur528
5-İstem Bulunmalıdır533
a.Ölüm Tarihinden İtibaren İstenebilir533
b.Katılma Alacağı Ödenene Kadar İstenebilir534
6- İhtiyaç Bulunmalıdır534
a. İhtiyaç İstem Tarihine Göre Belirlenmelidir534
b. İhtiyaç Konusunda Deliller Toplanmalıdır534
c. İhtiyaç Sonlanmamış Olmalıdır534

B-Olumsuz Koşullar (TMK. m. 240,  f.IV)535

1- Ölen Eşin Meslek ve Sanatını Yürütecek Altsoyu
Bulunmamalıdır535
2- Tarımsal Taşınmazlara İlişkin Miras Hukuku Hükümleri Engellememelidir535

III. KATILMA ALACAĞINA BAĞLI HAKLAR535

A- Aile Konutu Üzerinde536

1- Kural Olarak (İntifa veya Oturma Hakkı Tanınması)
(TMK. m. 240 f.I)536
a.Hakkın Konusu536

aa.İntifa Hakkı536

bb.Oturma Hakkı537

b. Hakkın Süresi537

aa.Hakkın Ömür Boyu Tanınması537

bb.Hakkın Süreli Tanınması537

2- İstisna/Haklı Neden Varsa (Mülkiyet Hakkı Tanınması)
(TMK. m. 240 f.III) 537
a. Haklı Sebepler Bulunmalıdır537
b.İstem Bulunmalıdır538

aa.Sağ Kalan Eşin İstemi538

bb.Diğer Yasal Mirasçılarından Birinin İstemi538

B- Ev Eşyası Üzerinde (TMK. m. 240 f.II)538

IV. USUL HÜKÜMLERİ539

A- Görevli Mahkeme 539

B- Yetkili Mahkeme539

C- Davacı540

1- Kural Olarak540
2- Yasal Temsilci540

D- Davalı540

V. BAŞKA DÜZENLEME YAPILABİLİR540

A-Sınırlandırılabilir541

B-Kaldırılabilir541

C-Genişletilebilir541

& 31. AİLE KONUTU VE EV EŞYASI ÜZERİNDE MİRAS HAKKINA BAĞLI HAKLAR (TMK. m. 652)542

I. GENEL OLARAK542

II. KOŞULLARI543

A- Olumlu Koşullar544

1- Evlilik Ölüm İle Son Bulmalıdır544
a.Ölüm 1.1.2002 Öncesi İse544
b.Ölüm 1.1.2002 Sonrası İse544
2- Sağ Eşin Miras Hakkı Bulunmalıdır544
a. Mirasçılık Sıfatı Bulunmalıdır545
b. Miras Hakkı Belirlenmelidir545
c. Miras Hakkının Miktarı Önemsizdir546
d. Miras Hakkı Yetmezse Bedel Eklenebilir546
e. Ayni Hakkın Değerinin Belirlenmesi 547

aa.Değerin Belirlenmesi Anı547

bb.Esasa Alınacak Değer547

cc.Değerin Belirlenme Şekli548

f.Değerin Karşılanması548
3-Konut veya Ev Eşyası Bulunmalıdır548
a.Konut ve Ev Eşyası Ölene Ait Olmalıdır548
b.Aile Konutu Niteliğinde Çekişme Bulunmamalıdır549

aa.Tespit Davası Varsa Sonucu Beklenir551

bb.Tespit Davası Yoksa Açılması İçin Mehil Verilmelidir552

4-İstem Bulunmalıdır552

B-Olumsuz Koşullar (TMK. m.652 f.III)552

1- Ölen Eşin Meslek ve Sanatını Yürütecek Altsoyu
Bulunmamalıdır552
2- Tarımsal Taşınmazlara İlişkin Miras Hukuku Hükümleri Engellememelidir553

III. MİRAS HAKKINA BAĞLI HAKLAR553

A- Kural Olarak (Mülkiyet Hakkı Tanınması) (TMK. m.652 f.I) 553

B- İstisna/Haklı Neden Varsa (İntifa veya Oturma Hakkı Tanınması)  (TMK. m.652 f.II)554

1- Haklı Sebepler Bulunmalıdır554
2- İstem Bulunmalıdır555
a. Sağ Kalan Eşin İstemi555
b. Diğer Yasal Mirasçılarından Birinin İstemi555
3- İntifa Hakkı Tanınabilir555
4- Oturma Hakkı Tanınabilir556

C- Miras Hakları Bakımından Ayni Hak Talep Edilemeyecek Durumlar (TMK. m.652 f.III)556

1- Mirasbırakan Bir Meslek veya Sanat İcra Ediyor Olmalıdır556
2- Altsoyundan Biri Aynı Meslek ve Sanatı İcra Etmelidir556
3- Gerekli Olan Bölüm Bulunmalıdır557
4- Tarımsal Taşınmazlara İlişkin Miras Hukuku Hükümleri
Saklıdır557

IV. USUL HÜKÜMLERİ557

A- Görevli Mahkeme 557

B- Yetkili Mahkeme562

C- Davacı562

1- Kural Olarak562
2- Yasal Temsilci563

D- Davalı563

BEŞİNCİ BÖLÜM
KATILMA REJİMİNİN BAŞLANGICI

& 32. KATILMA REJİMİNİN EVLENMEYLE BAŞLAMASI566

I. TMK. ÖNCESİ EVLİLİKLERDE BAŞLANGIÇ566

A- Boşanma veya İptal Davası Bulunmayan Eşler Yönünden 566

1- Kural Olarak 566
a. 1.1.2002 Tarihine Kadar Mal Rejimi566
b. 1.1.2002 Tarihinden Sonra Mal Rejimi567

aa. Mal Rejimi Sözleşmesi Yapmışlarsa567

bb. Mal Rejimi Sözleşmesi Yapmamışlarsa568

2- Katılma Rejimi Evlenme Tarihinden Başlatılabilir(di)569
3- Mal Birliği veya Mal Ortaklığı Rejimi Katılma Rejimine
Dönüşürse569

B-Boşanma veya İptal Davası Bulunan Eşler Yönünden569

1- Dava Kabul Kararı ile Sonuçlanırsa569
2- Dava Retle Sonuçlanırsa570
a. Kural Olarak 570

aa. Eşler Başka Bir Mal Rejimi Seçerlerse570

bb. Eşler Başka Bir Mal Rejimi Seçmezlerse571

b. Eşler Kural Mal Rejimini Evlenme Tarihinden Başlatabilir571
c. Mal Birliği veya Mal Ortaklığı Rejimi Katılma Rejimine Dönüşürse571                                                  
3- Dava Sonuçlanmadan Eşlerden Birisi Ölmüş İse572

II. TMK. SONRASI EVLİLİKLERDE BAŞLANGIÇ572

& 33. KATILMA REJİMİNİN MAL REJİMİ SÖZLEŞMESİYLE BAŞLAMASI573

I. GENEL OLARAK573

II. MAL REJİMİ SÖZLEŞMESİYLE BAŞLAMA573

A- Yeni Bir Seçilebilir Rejim Kabul Edilmişse O Mal Rejimi Başlar573

B-Yeni Bir Seçilebilir Rejim Kabul Edilmemişse Kural
Mal Rejimi Başlar573

& 34.KATILMA REJİMİNİN DÖNÜŞTÜRMENİN KALDIRILMASI DAVASI İLE BAŞLAMASI574

I. GENEL OLARAK574

II. DÖNÜŞTÜRMENİN KALDIRILMASI DAVASI İLE BAŞLAMA
 (TMK. m. 208 f. II)
574

ALTINCI BÖLÜM
KATILMA REJİMİNİN SONA ERMESİ (TMK. m. 225)

& 35. KATILMA REJİMİNİN EVLİLİK SÜRERKEN SONA ERMESİ 578

I. YENİ BİR MAL REJİMİ SÖZLEŞMESİYLE (TMK. m. 208 f. I)579

II. OLAĞANÜSTÜ REJİME DÖNÜŞÜM İLE (TMK. m. 206-212)579

A- Hâkim Kararıyla Dönüşüm (Dönüştürme Davası)
(TMK. m. 206, 210 f.I, 212, 225 f. II)579

1- Mevcut Mal Rejiminde Dönüştürme Davası
(TMK. m. 206, 212, 225 f.  II)580
2- Mal Ortaklığında Dönüştürme Davası
(TMK. m. 210 f. I, 212, 225 f. II)580

B- Kendiliğinden Dönüşüm (TMK. m. 209)581

III. AYRILIK KARARI İLE (TMK. m. 180)581

& 36. KATILMA REJİMİNİN EVLİLİK SONLANDIĞINDA
SONA ERMESİ
583

I. GENEL OLARAK583

II. EVLİLİK SONLANDIĞINDA SONA ERME584

A- Ölüm Durumunda (TMK. m. 225 f.I)584

1-Boşanma Davası Olmayan Eşin Ölümü Durumunda584
2-Boşanma Davası Olan Eşin Ölümü Durumunda585

B-Ölüm Benzeri Durumlarda592

1- Ölümüne Kesin Gözüyle Bakılıyorsa/Ölüm Karinesi
(TMK. m.31, 44 f.I)592
2-Ölümü Olası İse/Kayıplık (Gaiplik) Kararı (TMK. m.32 f.I)592

C- Boşanma (TMK. m. 225 f. II)593

1-Türk Mahkemesinden Verilen Boşanma Kararı596
2-Yabancı Mahkemeden Verilen Boşanma Kararı601

D- Evlenmenin İptali  (TMK. m. 145-160, 225 f. II )603

YEDİNCİ BÖLÜM
KATILMA REJİMİNİN TASFİYESİ

& 37. KATILMA REJİMİNİN TASFİYESİ (TMK. m. 225-241)605

I. TASFİYE UYGULAMASI 605

A-Genel Olarak 606

1-Eşlerin Bağlı Olduğu Rejime İlişkin Hükümler Uygulanır
(TMK m. 179)606
2-Sözleşmeyle Seçilen Rejim Varsa (TMK. m.202 f.II, 242-281)606
3-Sözleşmeyle Seçilen Rejim Yoksa607
a.Evlilik Tarihinden 01.01.2002 Tarihine Kadar Mal Ayrılığı Rejimi Kuralları Uygulanır607
b.01.01.2002 Tarihinden Mal Rejiminin Sona Erdiği Tarihe Kadar Edinilmiş Mallara Katılma Rejimi Kuralları
Uygulanır607

B-743 sayılı Türk Kanunu Medenîsine Göre Tasfiye Uygulaması608

1-TKM Döneminde Tasfiye Uygulaması608
a.Mal Rejiminin Tasfiyesine İlişkin Düzenleme Yoktur608
b.Mal Rejiminin Tasfiyesinde Borçlar Kanunu Genel Hükümleri Uygulanır (TMK m. 5, TBK m. 646)612
2-TMK Dönemine Sarkma Varsa Tasfiye Uygulaması 612

C-4721 sayılı Türk Medenî Kanununa Göre Tasfiye Uygulaması616

II. TASFİYE ŞEKLİ616

A-Sözleşme İle616

1-Tasfiye Sözleşmesi Yapılabilir617
2-Tasfiye Sözleşmesi Konusunda Borçlar Kanunundaki
Genel Hükümler Uygulanır617
3-Tasfiye Sözleşmesi Emredici Hükümlere Aykırı Yapılamaz617

B-Protokol İle617

1- Kural Olarak619
2- Protokol Tasfiyeyi İçerebilir620
a. Katılma Alacağını İçerebilir623
b. Değer Artış Payı Alacağını İçerebilir624
c. Eşya Alacağını İçerebilir627
d. Ziynet Alacağını İçerebilir628
3- Mahkeme İçi İkrar Dikkate Alınmalıdır628

C-Dava ile632

1-Dava Usulüne Uygun Şekilde Açılmalıdır632
a.Dava ya da Karşı Dava İle İstenebilir632
b. Boşanma Davasından Tefrik Edilmelidir634
c. Dava, Aile Mahkemesine Açılmalıdır635
d. Usulüne Uygun Şekilde İstem Yoksa Kesin Hüküm
Oluşturacak Şekilde Ret Kararı Verilemez635
e. Kural Olarak Alacak Davası Açılır635

aa. Nakdi Alacak Yerine Ayın Talep Edilmişse635

bb. Nakdi Alacak Terditli Talep Edilmişse (HMK m. 111)639

2-Külli/İki Taraflı Tasfiye 640
a.Kendiliğinden Yapılamaz641
b.Karşı Dava Açılması Gerekir641
3-Tereke Tasfiyesi Ayrı Yapılır645
a.Tasfiye Sonucunda Belirlenecek Alacak Terekenin Borcu Sayılır645
b. Tasfiye Alacağı Miras Paylaşımından Önce Ödenmelidir646
c.Tasfiye Alacağı Ödendikten Sonra Kalan Miktar, Mirasçılar Arasında Miras Payları Oranında Paylaşılır647
d.Tasfiye Alacağından Bu Sıfatını Kaybetmemiş Tüm Mirasçılar, Üçüncü Kişilere Karşı Sorumludur647

aa.Kişisel Olarak Sorumludur (TMK m. 599 f. II) 648

bb.Müteselsilen Sorumludur (TMK m..641)648

e.Tasfiye Alacağından Davacının Da Miras Payı Oranında Sorumlu Olduğu Gözetilerek, Mirasçı Davalılardan Tahsiline Karar Verilecek Miktar Hüküm Fıkrasında Gösterilmelidir649
4-Mal Rejiminin Sonra Ermesi Anındaki  Durumlarına Göre
Tasfiye Edilir (TMK. m. 228 f I)650
a. Malvarlığı Mal Rejiminin Sona Erdiği Tarihteki
Niteliğine Göre Tasfiye Edilir650
b. Malvarlığı Mal Rejiminin Sona Erdiği Tarihteki Seviyesine Göre Tasfiye Edilir650
c. Malvarlığı Mal Rejiminin Sona Erdiği Tarihteki Aşamasına Göre Tasfiye Edilir651

III. TASFİYE KONUSU651

A-Tasfiye Konusu Olan Malvarlığı651

1-Rejim Süresince Edinilen Malvarlığı651
2-Mal Rejiminin Sona Erdiği Tarihte Var Olan Edinilmiş Mallar (TMK m. 235 f. I)651
3-Ayni Taksime Konu Olan Malvarlığı652
4-Miras Paylaşım Sözleşmesine Konu Olan Malvarlığı652

B-Tasfiye Konusu Olmayan Malvarlığı653

1-Evlilik Öncesi Edinilen Malvarlığı653
a.Tamamı Evlilik Öncesi Edinilmişse653
b.Bir Kısmı Evlilik Öncesi Edinilmişse657
2-Mal Rejimi Sonlandıktan Sonra Edinilen Malvarlığı661
a.Mal Rejimi Sonlandıktan Sonra Edinilen Malvarlığı Tasfiye Konusu Yapılamaz661
b.Mal Rejimi Sonlandıktan Sonra Edinilen Malvarlığı Uyuşmazlığı Aile Mahkemesinde İncelenemez662
c.Mal Rejiminin Sona Ermesinden Sonra Yapılan Ödemelerden Doğan Uyuşmazlıklarda Genel Mahkemeler Görevlidir667
d.Mal Rejimi Sonlandığında Ödenmemiş Kredi Borcu Varsa Oranlama Yapılır669

C-Tasfiye Konusu Alacaklar671

1- Ayni Nitelikte Olanlar671
a.Diğer Eşte Olan Malların Geri Alınması (TMK m. 226 f. I)671
b.Paylı Mülkiyete İlişkin Talep (TMK m. 226 f. II)672
c.Tarımsal İşletmeye İlişkin Talep (TMK m. 233)672
d.Aile Konutuna İlişkin Talep (TMK m. 240)672
2- Nakdi Nitelikte Olanlar672
a.Katkı Payı Alacağı672
b.Değer Artış Payı Alacağı (TMK m. 227)673
c.Katılma Alacağı (TMK m. 231)674

IV. TASFİYE ZAMANI674

A-Mal Rejimi Sona Ermelidir674

1-Evlilik Sürerken Rejim Sonlanabilir675
a. Yeni Bir Mal Rejimi Sözleşmesiyle676
b. Olağanüstü Rejime Dönüşüm İle677
c. Ayrılık Kararı İle 677
2-Evlilik Sonlanmakla Rejim Sonlanabilir677
a. Ölüm Durumunda677
b. Ölüm Benzeri Durumlarda678
c. Boşanma678

aa.Türk Mahkemesinden Verilince Tasfiye679

bb.Yabancı Mahkemeden Verilince Tasfiye681

aaa.Tanıma ya da Tenfiz İstenmelidir681

bbb.Tanıma Tenfiz Kararı Kesinleştiğinde
Sonuç Doğurur700

d.Evlenmenin İptali704

B-İşbirliği Yükümlülüğü Vardır704

C-Terekenin Tasfiyesi Daha Sonra Yapılmalıdır704

1-Önce Mal Rejiminin Tasfiyesi Yapılır704
2-Sonra Terekenin Tasfiyesi Yapılır705
3-Hak Sahibi Olma707
a.Sağ Eşin Alacağının Fazla Olması707
b.Ölen Eşin Alacağının Fazla Olması707

V. TASFİYE TALEBİ708

A-Tasfiye Talebi Açık Olmalıdır708

1-Alacak Miktarı Gösterilmelidir (HMK m. 119 f. I/d)708
2-Duraksama Varsa Açıklama Yaptırılmalıdır (HMK m. 31)709
3-Her Bir Malvarlığı İçin Talep Ayrı Gösterilmelidir710
a.Her Mal İçin Ayrı Talep Miktarı Gösterilmelidir710
b.Gösterilen Miktara Göre Karar Verilir714
c.Miktar Gösterilmemişse Eşit Talep Var Kabul Edilir715

B-Tasfiye Talebinde Dava Yığılması Yapılabilir (HMK m. 110)716

1-Katılma Alacağı Talep Edilebilir716
2-Değer Artış Payı Talep Edilebilir716
3-Katkı Payı Talep Edilebilir717
4-Eşya Talep Edilebilir719
5-Ziynet Talep Edilebilir720

C-Tasfiye Talebine Aykırı Karar Verilemez722

VI. TASFİYE AŞAMALARI724

A-Malların Geri Alınması (TMK. m. 226 f. I)724

1-Her Eş Diğer Eşte Bulunan Mallarını Her Zaman Geri Alabilir725
a.Mal Rejimi Sonlanmadan Geri Alabilir725
b.Mal Rejimi Sonlandıktan Sonra Geri Alabilir725
2-Her Türlü Malını Geri Alabilir726
a.Mal Grubunun Önemi Yoktur726
b.Mal Çeşidinin Önemi Yoktur727

aa.Ziynet Alacağı Davası727

bb.Eşya Alacağı Davası727

3-Malların Geri Alınması Davasında Aile Mahkemesi Görevlidir727

B-Artık Değerin Bulunması728

C-Katılma Alacağının Belirlenmesi728

1- Katılma Alacağı (KA) Davası (TMK. m.231)729
2- Değer Artış Payı Alacağı (DAPA) Davası ( TMK. m. 227)729

D-Katılma Alacağının İfası729

VII. PAYLI MÜLKİYETİN TASFİYESİ (TMK. m. 226 f.II)730

A-Paylı Mülkün Eşlerden Birine Verilmesi731

B-Paylı Mülkiyette Yasal Alım Hakkı Koşulları731

1-Paylı Mülkiyette Yasal Alım Hakkına İlişkin İstek Bulunmalıdır732
2-Kural Mal Rejimi Sona Ermelidir732
3-Paylı Mülkiyet Konusu Bir Mal Bulunmalıdır733
4-Üstün Yarar Kanıtlanmalıdır734
5-Pay Bedeli Ödenmelidir736

& 38. KATKI PAYI ALACAĞI (KPA) DAVASI 738

I. GENEL OLARAK738

A-1.1.2002 Öncesi Yapılan Katkı İstenebilir739

B-Borçlar Kanunu'nun Genel Hükümleri Uygulanır741

C-Akçalı Değerle Katkıda Bulunulmalıdır741

1-Para İle Katkıda Bulunulmalıdır741
2-Para İle Ölçülebilen Değerle Katkıda Bulunulmalıdır742

D-Malların Her Biri İçin Aynı Yöntem Uygulanır744

E-Niteleme Doğru Olarak Yapılmalıdır746

F-Katkının Yapıldığını Kabule İlişkin İlkeler746

1-Çalışarak, Düzenli ve Sürekli Gelire Sahip Eşin, Yapabileceği Tasarruf Oranında Katkıda Bulunduğu Karine Olarak
Kabul Edilir
746
2-Alışkanlıklar ve Statüler Harcama Göstergesidir751
a. Eşin Alışkanlıkları Harcama Göstergesidir751
b. Eşin Ekonomik Statüsü Harcama Göstergesidir751
c. Eşin Sosyal Statüleri Harcama Göstergesidir751
3-El Değiştirme Yakın Tarihli İse Katkıda Bulunulduğuna Karine Olarak Kabul Edilir751

G-Katkının Yapılmadığını Kabule İlişkin İlkeler753

1-Katkı Tarihinde Çalıştığını, Gelir Elde Ettiğini  İspatlayamayanın Katkı Yapmadığı Kabul Edilir 753
2-Fiilen Ayrı Yaşayan Eşin Katkı Yapmadığı Karine Olarak Kabul Edilir755
3-İşin Geçici Olması ve Fazla Getirisi Bulunmaması Katkı Yapılmadığına Karine Olarak Kabul Edilir757

H-Hesaplamaya Esas Deliller Toplanmalıdır757

1-Belgeler Getirtilmelidir757
a.Çalışma Sürelerine İlişkin Belgeler758
b.Gelirlerine İlişkin Belgeler758
2-Belgeler Bulunamıyorsa Yaklaşık Gelir Durumu Belirlenmelidir759
a.Meslek Kuruluşlarından Sorulmalıdır759
b.Bilirkişilerden Sorulmalıdır759
c.Tanıklardan Sorulmalıdır759
3-Tarafların Gelirleri Araştırılmalıdır760

II. DEĞER BELİRLEMESİ760

A- Alacağın Döneme Göre Belirlenmesi760

B- İkili Değer Belirlenmesi761

1-Aynı Taşınmaza 1.1.2002 Öncesi ve Sonrası Yapılan Katkı761
2-Bir Taşınmaza 1.1.2002 Öncesi Başka Taşınmaza Sonrası Katkı763

C- Sabit Katkı Oranının Uygulanmaması766

D- Katkının Hesaplanması768

1- Önce Katkı Oranı Belirlenmelidir768
a. Yapılan Katkı Değeri Belirlenir768
b. Katkı Yapılan Malın Katkı Tarihindeki Değeri Belirlenir769
c. Eşlerin Gerçekleştirebilecekleri Tasarruf Miktarları
Belirlenir 771

aa.Kişisel Harcama Düşürülür771

bb.Erkek Eşin Bakım Yükümlülüğü Sebebiyle Yapabileceği Harcama Düşürülür772

d. Oranlama İle Katkı Oranı Bulunur780
e. Bilimsel Olarak Belirlenemezse Takdir Hakkı Kullanılarak Hakkaniyete Uygun Katkı Oranı Belirlenir785
f.İstek Aşılarak Katkı Oranı Belirlenemez792
2- Katkı Yapılan Malın Dava Tarihindeki Değeri Belirlenir793
3- Dava Tarihi Değerinin Katkı Oranıyla Çarpımı Katkı Payını Gösterir795

III. USUL HÜKÜMLERİ798

A- Görevli Mahkeme798

B- Yetkili mahkeme799

C- TMK m. 236 f. II Hükmü Uygulanamaz800

D- Faiz801

1-Dava Boşanma Davasından Sonra Açılmışsa801
a. Kural Olarak801
b.Islah Varsa802
2-Dava Boşanma Davasından Önce Açılmışsa802
3-Talep Olmadan Verilemez (HMK m. 26 f. I)803

E- Hüküm 803

1-Gerekçe Sorunlu İse (TCA m. 141 f. III, HMK m. 27 f. II/c,
297 f
. I/c)803
a.Anlaşılamaz Nitelikte İse803
b.Çelişkili İse803
c.Denetlenmez Nitelikte İse803
2-Hüküm Çelişkili İse804
3-Taleplerin Her Biri Hakkında Karar Verilmemişse
(HMK m. 26, 297 f. II)805
4-Talep Sonucuna Aykırılık Varsa (HMK m. 26 f. I)806
a.Talepten Fazlasına Karar Verilemez806
b.Talepten Başka Bir Şeye Karar Verilemez807

& 39. DEĞER ARTIŞ PAYI ALACAĞI (DAPA) DAVASI (TMK. m. 227)808

I. GENEL OLARAK808

A-Tanım809

B-Özellikleri810

1- Katılma Rejimine Özgü Değildir810
2- Ayni Hak Niteliğinde Değildir810
3-Kendi Malları Arasındaki Değer Kaymasının Karşılığı Değildir814
4-Boşanmanın Eki Değildir814
5-Kendiliğinden Araştırma İlkesi Geçerli Değildir820
a.Taraflarca Gösterilen Deliller Toplanır820
b.Duraksama Varsa Açıklama İstenir (HMK m. 31)821
6- Evlilik Dışı Katkıyı Kapsamaz825
a.Nişanlılar Arasında Uygulanmaz826
b.Evlilik Dışı Birliktelikte Uygulanmaz826
c.Evli Olmayanlar Arasında Uygulanmaz827
7- Katkı Yapılan Mal Grubunun Katkıyı İstemeye Etkisi Yoktur827
a.Diğer Eşin Kişisel Malına Katkı Yapılabilir828
b.Diğer Eşin Edinilmiş Malına Katkı Yapılabilir828
8- Katkı Yapan Mal Grubunun Katkıyı İstemeye Etkisi Yoktur828
a.Davacının Kişisel Malından Diğer Eşin Malına Katkı Yapılabilir828
b.Davacının Edinilmiş Malından Diğer Eşin Malına Katkı Yapılabilir829
9-Rejim Süresince Edinilen Bütün Malların Tasfiyesini İçermez829
10-Belirsiz Alacak Davasıdır830
11-Üçüncü Kişiden İstenemez832
12-Paylı Mülkiyete veya Tek Başına Mülkiyete Katkı Yapılabilir832
13-Katkının Miktarı O Malvarlığının Mal Grubunu/Niteliğini Değiştirmez834
14-Fiilen Ayrı Yaşayan Eşin Katkı Yapmadığı Karine Olarak Kabul
Edilmelidir834
15-Dayanılmayan Vakıa Katkı Olarak Kabul Edilemez838
16-Katkı Yapılan Malvarlığının Niteliğinin Önemi Yoktur839
a. Yıkılacak Nitelikteki Yapıya Katkı Yapılabilir839
b.Ruhsatsız Yapıya Katkı Yapılabilir840
c.Kaçak Yapıya Katkı Yapılabilir840
17-Taşınmazın Üçüncü Kişi Adına Kayıtlı Olması Tasfiyesinden Kaynaklanan Alacak Talebine Engel Değildir846

II. KOŞULLARI847

A- İstek Bulunmalıdır847

1- İstek Bulunmuyorsa847
a. Kesin Hüküm Oluşturacak Şekilde Ret Kararı Verilemez848
b. Karar Verilmesine Yer Olmadığına Karar Verilmelidir848
c. Sadece Nisbi Harç Ödenmesi Geçerli İsteği Göstermez849
d. Aşamalarda Verilen Dilekçe İle İstenilemez850
2- Bağımsız Dava İle İstenilmişse 852
a. İstek Müphem İse Açıklama İstenilmelidir (HMK m. 31)852
b. Katkı Miktarı İsteği Müphem Olamamalıdır 854
c. Kısıtlı İçin İzin Verilmiş Olmalıdır854
d. Birleşen Dava İçin Karar Verilmelidir855
e. Borçlu Eşin Alacaklısı Tespit Davası Açabilir855
3- Karşı Dava İle İstenilmişse855
a. Süresinde Açılmışsa855
b. Süresinde Açılmamışsa855
4- Boşanma Davası İle Birlikte İstenilmişse856
a. Nisbi Harcın Tamamlanması İçin Mehil Verilmelidir856

aa. Harç Tamamlanırsa İşin Esası İncelenir857

bb. Harç Tamamlanmazsa Dava Dosyası İşlemden Kaldırılır857

aaa.Harç Yatırılıp Yenilenirse858

bbb. Harç Yatırılıp Yenilenmezse858

b. Boşanma Davasından Tefrik Edilmelidir858
c. Boşanma Davasının Sonucu Beklenmelidir
(HMK m. 30, 165 f. I)861

aa.Mal Rejimi Sonlanırsa864

bb.Mal Rejimi Sonlanmazsa864

5-Boşanma Davasından Önce İstenilmişse866
6-Boşanma Davasından Sonra İstenilmişse868
7-Boşanmanın Tenfizi Davasından Önce İstenilmişse868
8-Boşanmanın Tenfizi Davasından Sonra İstenilmişse873
9-Boşanmanın Tenfizi Davası Açılmadığı Anlaşılmışsa874

B-Mal Rejimi Sona Ermiş Olmalıdır874

1- Sona Erme Sebebi876
2- Sona Erme Zamanı876
a. Mal Rejimi Dava Tarihinden Önce Sonlanmış Olabilir876
b. Mal Rejimi Dava Tarihinden Sonra Sonlanmış Olabilir877
c. Mal Rejimi Dava Tarihinden Sonra Sonlanmamış Olabilir877

C- Diğer Eşin Malvarlığına Katkı Yapılmalıdır880

1- Katkının Niteliği880
a. Para İle Katkı881

aa. Paranın Kaynağı Belirlenmelidir881

bb. Para Konusunda Bilirkişi Raporu Alınmalıdır885

cc. Paranın Nominal Değeri Esas Alınmalıdır886

dd. Parayı Üçüncü Kişinin Vermesi 886

aaa.Davacı Adına Verilmesi886

bbb. Davacı Adına Verilmemesi887

ccc. Bağışlanmış Olması887

b. Çalışma İle Katkı887

aa. Çalışma Gerçekleşmiş Olmalıdır888

aaa.Evlere Temizliğe Gitmek888

bbb.Çocuk Bakıcılığı Yapmak888

ccc.El İşi Örüp Satmak889

ddd.Vitrin Düzenlemesi Yapmak890

eee.Giyim Eşyası Satmak891

fff.Bahçe İşlerine Gitmek892

ggg.Tarım İşlerine Gitmek893

hhh.Fabrika İşlerine Gitmek894

ııı.Pasta ve Dondurma İmal Etmek895

iii.Bedenen Çalışmak895

jjj.Kurbanlık Hayvan Besleyerek Satmak896

kkk.Biçki ve Dikiş Yapmak897

bb. Çalışma Yükümlülüğü Aşar Nitelikte Olmalıdır897

aaa.Ev İşinde Çalışma Katkı Değildir898

bbb.Eşinin İşine Ara Sıra Yardım Katkı Değildir903

ccc.Eşinin İşinde Sürekli Çalışma Katkı Sayılır906

ddd.Ev İşi Dışında Çalışma Katkı Sayılır909

cc. Ücret Almama Vazgeçme Anlamına Gelmez912

dd.Çalışma İspat Edilmiş Olmalıdır912

aaa.Belgeler Getirtilmelidir913

aaaa.Çalışma Sürelerine İlişkin Belgeler913

bbbb. Gelirlerine İlişkin Belgeler913

bbb.Belgeler Bulunamıyorsa Yaklaşık Gelir Durumu Belirlenmelidir913

aaaa.Meslek Kuruluşlarından Sorulmalıdır913

bbbb. Bilirkişilerden Sorulmalıdır914

c. Borcun Üstlenilmesi İle Katkı915
d. Hizmet Sözleşmesi Yoluyla Katkı915
2- Katkının Şekli916
a. Mal Edinmeye Katkı916
b. Malın İyileştirilmesine Katkı917
c. Malın Korunmasına Katkı920
3-Katkının Zamanı921

D- Katkı Hiç ya da Uygun Bir Karşılık Almaksızın Yapılmalıdır922

1-Kural Olarak922
2-Uygun Karşılık Alınmışsa926
3-Katkı Bağışlama İle Yapılmışsa926
a. Bağışlama İradesi Bulunmalıdır927

aa.Bağışlama İradesi Açık Olmalıdır927

aaa. Kural Olarak927

bbb. Eşler Arasında Yapılması Halinde İşlem Doğrudan Bağış Olarak Değerlendirilmemelidir930

aaaa. Eşlerin Barışması İçin Devir930

bbbb. Eşin Eve Dönmesi İçin Devir932

cccc. Boşanma Davasından Vazgeçmesi İçin
Devir933

dddd. İşlerin Daha Kolay Yürümesi İçin Devir933

eeee. Ayrı Şehirlerde Yaşanılması Sebebiyle
Devir936

ffff.Ticari Kaygılar Sebebiyle Devir936

gggg.İş Yoğunluğu Sebebiyle Devir936

bb. Tarafların İrade Beyanı Kendini Bağlar936

aaa.Davacının İrade Beyanı Kendini Bağlar
(HMK m. 25)936

bbb.Davalının İrade Beyanı Kendini Bağlar
(HMK m. 25)938

cc.Taraf Muvazaası İddiasının Belge İle İspatı Zorunludur940

b. Bağışlama Tamamına ya da Paya İlişkin Olabilir940
c.Bağışlama Konusunun Bedelini Bağışlayan Ödemiş
Olmalıdır941
d.Bağışlanan Mal Kişisel Mal Sayılır941
e.Bağışlanan Mala Katkı İstenilemez943
f.Bağışlanan Malda Koşulları Varsa Bağıştan Dönülebilir943
4-Katkı Miras Malı İle Yapılmışsa943
a.Tapu Kayıtları Getirilmelidir944

aa.Miras Malı Taşınmazın944

bb.Dava Konusu Taşınmazın945

b. Miras İlişkisi Kayıtları Getirilmelidir945

aa.Mirasçılık Belgesi945

bb.Nüfus Kayıt Tablosu945

c. Değerlendirme Yapılmalıdır945

aa.Alım Satım Değerleri945

bb.Tarih Aralığı945

d.Katkı Oranı Belirlenmelidir946
e.Katkı Oranı, Dava Konusu Taşınmazın Tasfiye Tarihindeki Sürüm Değeri İle Çarpılarak Alacak Belirlenmelidir946
5- İşlemin Muvazaalı Yapılması946

E- Katkı Yapılan Malda Tasfiye Sırasında Değer Artışı
Ortaya Çıkmalıdır947

1- Değer Artışının Türü947
a. Konjonktürel Değer Artışı947
b. Endüstriyel Değer Artışı948
2- Değer Artışının Kaynağının Sonuçları948
a. Edinilmiş Maldan Diğer Eşin Malına Katkı948
b. Kişisel Maldan Diğer Eşin Edinilmiş Malına Katkı948
c. Kişisel Maldan Diğer Eşin Kişisel Malına Katkı949

F- Değer Artış Payı Alacağından Vazgeçilmemiş Olunmalıdır949

III. DEĞERİN BELİRLENMESİ949

A- Genel Olarak 950

1- Alacağın Döneme Göre Belirlenmesi950
2- İkili Değer Belirlenmesi951
a. Aynı Taşınmaza 1.1.2002 Öncesi ve Sonrası Yapılan Katkı951
b. Bir Taşınmaza 1.1.2002 Öncesi Başka Taşınmaza Sonrası
Katkı952
3- Sabit Katkı Oranının Uygulanmaması956
4- Katkının Somut Olarak Kanıtlanması958

B- Katkı 1.1.2002 Sonrası Yapılmışsa (= Değer Artış Payı Alacağı Davasında) Değer Belirlemesi961

1- Önce Katkı Oranı Belirlenmelidir962
a. Yapılan Katkı Değeri Belirlenir962
b. Katkı Yapılan Malın Katkı Tarihindeki Değeri Belirlenir964
c. Oranlama İle Katkı Oranı Bulunur965
d. Bilimsel Olarak Belirlenemezse Takdir Hakkı Kullanılarak Hakkaniyete Uygun Katkı Oranı Belirlenir966
e. İstek Aşılarak Katkı Oranı Belirlenemez966
2- Katkı Yapılan Malın Tasfiye Anı Değeri Belirlenir966
3- Tasfiye Anı Değerinin Katkı Oranıyla Çarpımı Alacak (DAPA) Miktarını Gösterir968
4- Değer Artış Payı Alacağı Hesaplamasına Örnek968

C- Değer Belirlemesinde İspat Araçları969

1-Genel Olarak969
a.Her Türlü Delil970
b.Davalının Kabulü970
2- Belgelere İlişkin İspat Araçları971
a. Eşin Taşınmazının Tapu Kaydı İncelenmelidir971
b. Eşler Arasındaki Belgeler İncelenmelidir975

aa.Dilekçe975

bb.Sözleşme975

cc.Diğer Belgeler976

c. Eşler Arasındaki Dava Dosyaları İncelenmelidir976
d. Eşler Yurt Dışında Çalışıyorsa Yurt Dışı Kayıtları İncelenmelidir977
e. Eşlerin Banka Kayıtları İncelenmelidir979

aa. Banka Kredisi Araştırılmalıdır980

aaa. Kredi Alınması Araştırılmalıdır980

bbb. Kredi Ödemesi Araştırılmalıdır983

bb. Banka Hesap Hareketleri Araştırılmalıdır986

aaa. Gönderilen Para987

bbb. Çekilen Para987

ccc. Ödenen Para989

ddd. Yatırılan Para991

cc. Banka Hesap Türü Araştırılmalıdır992

aaa.Döviz Hesabı992

bbb.Ortak Hesap994

ccc.Yatırım Hesabı995

dd. Bankaya Verilen Talimatlar İncelenmelidir996

f.Eşlerin Kooperatif Kayıtları İncelenmelidir996

aa.Üye Olma Tarihi İncelenmelidir997

bb.Aidat Ödeme Makbuzları İncelenmelidir1000

cc.Peşinat Ödeme Makbuzları İncelenmelidir1008

dd.Payın Satış Tarihi İncelenmelidir1009

ee.Boşanma Davası Varken Ödeme Düşünülemez1010

g. Eşin Aracının Trafik Kaydı İncelenmelidir1011
h. Eşin İşyerinin Vergi Kaydı İncelenmelidir1013
ı. Eşin İşyerinin Belediye Kaydı İncelenmelidir1014
i. Eşin Şirket Kayıtları İncelenmelidir1014
j. Eşin Meslek Odası Kayıtları İncelenmelidir1014
3- Tespite İlişkin İspat Araçları1015
a.Katkı Tarihindeki Ekonomik Koşullar Belirlenmelidir1015

aa.Tarafların Gelirleri Belirlenmelidir1016

bb.Tarafların Çalıştıkları Süre Belirlenmelidir1021

cc.Tarafların Çalışmadıkları Süre Belirlenmelidir1023

dd.Tarafların Yapabileceği Tasarruf Miktarı
Belirlenmelidir1023

aaa.Kişisel Özellikleri Belirlenmelidir
(Maddi Unsur)1024

bbb.Yaşam Tarzları Belirlenmelidir (Manevi Unsur)1025

ee. Tarafların Ödeme Yükümlülükleri Belirlenmelidir1026

b. Katkı Konusunun Niteliği, Miktarı ve Değeri Belirlenmelidir1026
c. Katkı Oranı Uzman Bilirkişi Raporuyla Belirlenmelidir1027

aa.Bilirkişi Uzman Olmalıdır1029

bb.Gerekirse Bilirkişi Kurulu Oluşturulmalıdır1030

cc.Rapor Denetime Elverişli Olmalıdır1035

dd.Rapor Bilimsel Esaslara Dayalı Olmalıdır1036

ee.Katkının Dayanakları Gösterilmelidir1037

ff.Değerlendirme Tarihi Açıklanmalıdır1038

gg.Gerekirse Uzlaştırıcı Rapor Alınmalıdır1038

d. Katkının Emek Karşılığı Belirlenmelidir1039

aa. Emek Karşılığını Bilirkişi Belirlemelidir1039

bb. Emsal İşlerde Verilen Ücret Esas Alınmalıdır1040

e. Katkı Konusunda Tanık Bilgisi Yeterli Olmalıdır1040

aa.Ayrıntılı Olmalıdır1040

aaa.Şekli Açıklanmalıdır1040

bbb.Niteliği Açıklanmalıdır1045

ccc.Süresi Açıklanmalıdır1046

ddd.Sayısı Açıklanmalıdır1046

eee.Verilişi Açıklanmalıdır1047

bb.Soyut Olmamalıdır1047

cc.İnandırıcı Olmalıdır1047

D- Değer Kaybı Varsa/Verdiğini Alma Garantisi1048

E- Mal Elden Çıkarılmışsa 1051

F- Birden Fazla Mala Katkı Varsa/Global Hesaplama1052

G- Aynı Mala Birden Fazla Katkı Varsa1054

IV. YAPILABİLECEK DÜZENLEMELER (TMK. m. 227 f.III)1058

A-Değer Artış Payı Alacağından Vazgeçilebilir1058

B-Pay Oranı Değiştirilebilir1059

V. ÖZGÜLENMESİ1059

A-Katkıyı Yapana Göre Özgüleme1059

B-Katkıyı Alana Göre Özgüleme1060

VI. USUL HÜKÜMLERİ1060

A- Görevli Mahkeme1061

1- 1.1.2002 Sonrasında Açılmış Değer Artış Payı Alacağı
Davasında1061
a. Aile Mahkemesi Görevlidir1061
b. Katkı 1.1.2002 Öncesi de Olsa Aile Mahkemesi Görevlidir1065
c. Aile Mahkemesi Yoksa1069
d. Aile Mahkemesi Sonra Kurulmuşsa1071
2- Merci Tayini Kararı Varsa1072
3- Kesin Hüküm Etkisi1072
a.Yargıtay Denetiminden Geçmişse1072
b.Yargıtay Denetiminden Geçmemişse1073
4- Faiz Alacağında1073
5- Karar Düzeltme Yolu Kapalıdır1073

B- Yetkili Mahkeme (TMK. m. 214)1074

1-Genel Olarak1074
2-Karar Düzeltme Yolu Kapalıdır1075

C- Davacı1075

1-Davacı Eş1075
2-Davacı Mirasçılar1075

D-Davalı1077

1-Davalı Eş1077
2-Davalı Mirasçılar1077
3-Üçüncü Kişiden Değer Artış Payı İstenilemez1079

E- Islah1081

1-Dava Konusunun Arttırılması1083
2-Kısmen Islah1083
3-Dava Islaha Göre Değerlendirilir1083
4-Tahkikat Bitene Kadar Yapılabilir1084
5-Asıl Dava Süresinde Açılmışsa Zamanaşımı İleri Sürülemez1085
6-Fazlaya İlişkin Haklar Saklı Tutulmuşsa1086
7-Re'sen Mehil Verme Yükümlülüğü Yoktur1087
8-Birden Fazla Islah Yapılamaz1087
9-Bozma Kararından Sonra Islah Yapılamaz1088

F- Faiz1091

1-Kural Olarak Karar Tarihinden İtibaren Verilir1091
2-Islah Varsa1092
3-Faiz Hakkında Çelişki Yaratılmışsa1095
4-Asıl Alacağa Bağlıdır1095
5-Ek Davadaki Faiz1098
6-Aile Mahkemesi Görevlidir1098
7-Faiz Alacağının Kısmen Kabul Edilmesi1098
8-Bozma Kararı Sonrası Faiz1098
9-Erteleme Kararı Sonrası Faiz1100
10-Usuli Kazanılmış Hak Varsa1101
11-Faiz Hakkında Karar Verilmemişse (HMK m. 26, 297 f. II)1101
12-Talep Olmadan Verilemez (HMK m. 26 f. I)1102

G- Vekâlet Ücreti1102

1-Kural Olarak1102
2-Reddedilen Bölüm1103
3-Feragat 1105
4-Dava Ön Şartı Yoksa1107
5-İstenmediğinin Açıklanması1108

H- Kesin Hüküm1108

I- Birleştirme1109

İ- Zamanaşımı1110

1-Zamanaşımı Süresi1115
a. Eşler Arasında Bir Mal Rejimi Sözleşmesi Varsa 1116
b. Eşler Arasında Bir Mal Rejimi Sözleşmesi Yoksa1116

aa.Bir Yıllık Süre1116

bb.On Yıllık Süre1119

2- Doğrudan On Yıllık Süre Kanunun Sistematiğine Aykırıdır1119
3- Delillerin Eksilmesi Gerçeği1120
4- Son Uygulama1121
5- 1.1.2002 Öncesi Sonlanan Mal Rejimlerinde Zamanaşımı1134
6-Evlilik Devam Ediyorsa Zamanaşımı İşlemez1136
7-İkinci Kez Evlenmişlerse Evli Kaldıkları Dönemde
Zamanaşımı İşlemez1137
8-Zamanaşımı Süresi Tanıma Tenfiz Kararının Kesinleştiği
Tarihte Başlar1138

J- Harç1140

1- Nisbi Harç Verilmelidir1140
2- Nisbi Harç Eksik İse Tamamlanması İçin Mehil Verilmelidir1141
a. Harç Tamamlanırsa İşin Esası İncelenir1141
b. Harç Tamamlanmazsa Dava Dosyası İşlemden Kaldırılır1141

aa. Harç Yatırılıp Yenilenirse1141

bb. Harç Yatırılıp Yenilenmezse1141

K-Feragat1142

1-Değer Artış Payı Alacağı Davasında Feragat 1143
2-Anlaşmalı Boşanma Davasında Feragat1144

L-İkrar1147

M-Hüküm 1148

1-Dava Tahmini Bedelle Açılmışsa1149
2-İstek Sınırlandırılmışsa (HMK m. 26)1150
3-Fazlaya İlişkin Haklar Saklı Tutulmuşsa1152
4-Mirası Reddedenler Varsa1155
5-Taleplerin Her Biri Hakkında Karar Verilmemişse
(HMK m. 26, 297 f. II)1156
6-Gerekçe Sorunlu İse (TCA m. 141 f. III, HMK m. 27 f. II/c,
297 f. I/c)1157
a.Anlaşılamaz Nitelikte İse1157
b.Çelişkili İse1158
c.Denetlenmez Nitelikte İse1160
7-Talep Sonucuna Aykırılık Varsa (HMK m. 26 f. I)1161
a.Talepten Fazlasına Karar Verilemez1162
b.Talepten Başka Bir Şeye Karar Verilemez1163

N- Yemin1163

O- Kabul1165

Ö- Yabancı Mahkemeden Verilen Kararın Tenfizi1166

P- İhtiyati Tedbir1167

R- Yazılı Yargılama Usulü Uygulanır1171

1-Dilekçelerin Karşılıklı Verilmesi Tamamlanmalıdır1171
2-Dava Konusu Taşınmazların Tapu Kayıt Bilgileri Dosyaya Sunulmalıdır1171
3-Keşif Gideri Gider Avansından Karşılanmalıdır1172
4-Delillerin İkamesi İçin Alınacak Avans Gider Avansı İçinde
Yer Almamalıdır1173
5-Bilirkişi Raporu Hüküm Kurmaya Yeterli Olmalıdır1174
6-Kesin Süreler Usulüne Uygun Verilmelidir1174
7-Kazanılmış Haklar Dikkate Alınmalıdır1176
8-Taraflarca Getirilme İlkesi Uygulanır (HMK m. 25)1178

S- Alacağın İcra Takibine Konulması1178

T- Maddi Hata1179

U- Yargılama Giderleri1180

1-Kural Olarak1180
2-Talep Edilmemişse1181
3-Dava Mirasçılar Arasında Görülüyorsa1181

& 40. KATILMA ALACAĞI (KA) DAVASI (TMK. m.231)1184

I. GENEL OLARAK1184

A-Tanımı1184

B-Özellikleri1190

1- Katılma Rejimine Özgüdür1190
2- Ayni Hak Niteliğinde Değildir1190
a.Şahsi Alacak Hakkı Vardır1191
b.Borçlu Eşin, Borcu Ayın Olarak Ödeme Hakkı Vardır 1191
c.İstisna Hükümler Vardır1191

aa.Paylı Mülkiyette Ayni Talep (TMK m. 226 f. II)1191

bb.Sağ Eşin Aile Konutuyla İlgili Ayni Talebi
(TMK m. 240)1191

cc.Tarımsal İşletme ile İlgili Ayni Talep (TMK. m. 233 f I)1192

3-Boşanmanın Eki Değildir1192
4-Kendiliğinden Uygulama Yapılamaz1192
a.Kendiliğinden Araştırma Yapılamaz1192
b. Kendiliğinden Tasfiye Yapılamaz1193
5- Edinilmiş Malların Toplamına Özgüdür1193
6- Nispi Hak Niteliğindedir1202
7- Mirasçılara Geçebilir1202
8- Alacağın Temliki Yolu İle Üçüncü Kişilere Devredilebilir1202
9- Mal Rejimi Sonlanmadan Sadece Bir Beklenen Hak Sayılır1202
a. Hacze Konu Olamaz1203
b. İflas Masasına Aktif Değer Olarak Kaydedilemez1203
c. Alacak Olarak Devredilemez1203
10-Birden Fazla Olabilir1203
11-Beklenen Hakları İçermez1204
12-Belirli Malların Özgülenmesi Hakkını Kural Olarak Kapsamaz1205
13-Paylaşılan Edinilmiş Mal Değil Artık Değerdir1205
14-Rejim Süresinin Önemi Yoktur1207
15-Eşlerin Birlikte Yaşamış Olmaları Zorunlu Değildir1207
16-Eşlerin Çalışması ya da Katkısı Zorunlu Değildir1210
17-Belirsiz Alacak Davasıdır1211

II. KOŞULLARI1217

A- İstek Bulunmalıdır1217

1- İstek Bulunmuyorsa1217
a. Kesin Hüküm Oluşturacak Şekilde Ret Kararı Verilemez1217
b. Karar Verilmesine Yer Olmadığına Karar Verilmelidir1218
c. Sadece Nisbi Harç Ödenmesi Geçerli İsteği Göstermez1218
2- Bağımsız Dava İle İstenilmişse 1219
a.İstek Müphem İse Açıklama İstenilmelidir (HMK m. 31)1219
b. Katılma Alacağı Miktarı İsteği Müphem Olamamalıdır1221
c.Kısıtlı İçin İzin Verilmiş Olmalıdır1224
3-Karşı Dava İle İstenilmişse1224
a. Süresinde Açılmışsa1225
b. Süresinde Açılmamışsa1225
4-Boşanma Davası İle İstenilmişse1225
a. Nisbi Harcın Tamamlanması İçin Mehil Verilmelidir1225

aa. Harç Tamamlanırsa İşin Esası İncelenir1230

bb. Harç Tamamlanmazsa Dava Dosyası İşlemden
Kaldırılır1231

aaa.Harç Yatırılıp Yenilenirse1231

bbb.Harç Yatırılıp Yenilenmezse1231

b.Boşanma Davasından Tefrik Edilmelidir1231
c.Boşanma Davasının Sonucu Beklenmelidir
(HMK m. 30, 165 f. I)1234

aa.Mal Rejimi Sonlanırsa1238

bb.Mal Rejimi Sonlanmazsa1240

5-Boşanma Davasından Önce İstenilmişse1241

B- Mal Rejimi Sona Ermiş Olmalıdır1242

1- Sona Erme Sebebi1243
2- Sona Erme Zamanı1244
a. Mal Rejimi Dava Tarihinden Önce Sonlanmış Olabilir1244
b. Mal Rejimi Dava Tarihinden Sonra Sonlanmış Olabilir1244
c. Mal Rejimi Dava Tarihinden Sonra Sonlanmamış Olabilir1244

III. USUL HÜKÜMLERİ1245

A- Görevli Mahkeme1246

1- Aile Mahkemesi Görevlidir1246
2- Aile Mahkemesi Yoksa1254
3- Aile Mahkemesi Sonra Kurulmuşsa1255
4- Merci Tayini Kararı Varsa1255
5- Kesin Hüküm Etkisi1256
a.Yargıtay Denetiminden Geçmişse1256
b.Yargıtay Denetiminden Geçmemişse1256
6-Faiz Alacağında1257
7-Karar Düzeltme Yolu Kapalıdır1257

B- Yetkili Mahkeme (TMK. m. 214)1257

1-Genel Olarak1257
2-Karar Düzeltme Yolu Kapalıdır1258

C- Davacı1258

1-Davacı Eş1258
2-Davacı Mirasçılar1259

D-Davalı1262

1-Davalı Eş1263
2-Davalı Mirasçılar1267
3-Üçüncü Kişiler1269

E- Islah1270

F- Faiz1273

1-Talep Olmadan Verilemez (HMK m. 26 f. I)1273
2-Kural Olarak Karar Tarihinden İtibaren Verilir1274
3-Asıl Alacağa Bağlıdır1276
4-Ek Davadaki Faiz1278
5-Aile Mahkemesi Görevlidir1278
6-Faiz Alacağının Kısmen Kabul Edilmesi1278
7-Bozma Kararı Sonrası Faiz1279
8-Erteleme Kararı Sonrası Faiz1280
9-Faiz Hakkında Çelişki Yaratılmışsa1281
10-Usuli Kazanılmış Hak Varsa1281
11-Faiz Hakkında Karar Verilmemişse (HMK m. 26, 297 f. II)1282

G- Vekâlet Ücreti1282

1-Kural Olarak1282
2-Reddedilen Bölüm1283
3-Dava Ön Şartının Gerçekleşmemesi1284
4-İstenmediğinin Açıklanması1285
5-Feragat Varsa1286

H- Kesin Hüküm1286

I- Birleştirme1287

İ- Zamanaşımı1287

1- Zamanaşımı Süresi1291
a. Eşler Arasında Bir Mal Rejimi Sözleşmesi Varsa 1292
b. Eşler Arasında Bir Mal Rejimi Sözleşmesi Yoksa1292

aa.Bir Yıllık Süre1292

aaa. Başlangıcı1293

bbb.Kapsamı1296

bb.On Yıllık Süre1296

2- Doğrudan On Yıllık Süre Kanunun Sistematiğine Aykırıdır1297
a. Boşanma Sebebiyle Açılacak Davalara Yönelik Düzenlemeye Aykırılık1297
b. Eksik Katılma Alacağına İlişkin Düzenlemeye Aykırılık1298
3- Delillerin Eksilmesi Gerçeği1298
4- Son Uygulama1299
5- Evlilik Devam Ediyorsa Zamanaşımı İşlemez1323
6-İkinci Kez Evlenmişlerse Evli Kaldıkları Dönemde Zamanaşımı İşlemez1324
7-Zamanaşımı Süresi Tanıma Tenfiz Kararının Kesinleştiği Tarihte Başlar1326

J- Harç1327

1- Nisbi Harç Verilmelidir1329
2- Nisbi Harç Eksik İse Tamamlanması İçin Mehil Verilmelidir1330
a. Harç Tamamlanırsa İşin Esası İncelenir1330
b. Harç Tamamlanmazsa Dava Dosyası İşlemden Kaldırılır1331

aa. Harç Yatırılıp Yenilenirse1331

bb. Harç Yatırılıp Yenilenmezse1331

K-Feragat1332

1-Katılma Alacağı Davasında Feragat 1333
a.Hüküm Kesinleşinceye Kadar Yapılabilir1333
b.Davacının Mirasçıları Feragat Edebilir1334
c.Harç Doğru Alınmalıdır1335
d.Doğmamış Haktan Feragat Edilemez1336
e.Hak Tamamen Düşer1338
f.Açık, Anlaşılır ve Tereddütsüz Olmalıdır1340
g.Tapu İptal Davasından Feragat Tasfiye Talebine
Engel Değildir1341
h.Yargılamanın İadesi İstenebilir1342
2-Anlaşmalı Boşanma Davasında Feragat1343
a.Boşanmanın Eki Niteliğindeki İstemlere İlişkin Açıklama Katılma Alacağını Kapsamaz1344
b.“Tarafların Mal Talepleri Yoktur” Şeklindeki İfade Katılma Alacağından Feragati Kapsar1345
c.Anlaşmalı Boşanma Davalarında  Katılma Alacağından
Feragat İçin Açık Bir Beyan Bulunmalıdır1346
d.Tasdik Edilmeyen Protokolde Yer Alan Feragat Yok Hükmündedir1347

L- Hüküm1349

1-Dava Tahmini Bedelle Açılmışsa1349
2-İstek Sınırlandırılmışsa (HMK m. 26)1350
3-Fazlaya İlişkin Haklar Saklı Tutulmuşsa1352
4-Gerekçe Sorunlu İse (TCA m. 141 f. III, HMK m. 27 f. II/c,
297 f
. I/c)1353
a.Anlaşılamaz Nitelikte İse1353
b.Çelişkili İse1356
c.Denetlenmez Nitelikte İse1357
5-Hüküm Çelişkili İse1359
6-Taleplerin Her Biri Hakkında Karar Verilmemişse
(HMK m. 26, 297 f. II)1362
7-Mirasçı Davalılardan Tahsiline Karar Verilecek Miktar Hüküm Fıkrasında Gösterilmemişse1363
8-Talep Sonucuna Aykırılık Varsa (HMK m. 26 f. I)1364
a.Talepten Fazlasına Karar Verilemez1364
b. Talepten Başka Bir Şeye Karar Verilemez1365

M- Hesaplama1365

N- İhtiyati Tedbir1372

O- Yazılı Yargılama Usulü Uygulanır1376

1-Dilekçelerin Karşılıklı Verilmesi Tamamlanmalıdır1376
2-Dava Konusu Taşınmazların Tapu Kayıt Bilgileri Dosyaya Sunulmalıdır1378
3-Keşif Gideri Gider Avansından Karşılanmalıdır1378
4-Delillerin İkamesi İçin Alınacak Avans Gider Avansı İçinde
Yer Almamalıdır1379
5-Bilirkişi Raporu Hüküm Kurmaya Yeterli Olmalıdır1380
6-Kesin Süreler Usulüne Uygun Verilmelidir1381
7-Kazanılmış Haklar Dikkate Alınmalıdır1382
8-Taraflarca Getirilme İlkesi Uygulanır (HMK m. 25)1384

P- Alacağın İcra Takibine Konulması1384

R- Maddi Hata1387

S- Yargılama Giderleri1387

1-Kural Olarak1387
2-Talep Edilmemişse1388
3-Dava Mirasçılar Arasında Görülüyorsa1389

T- Derdestlik1390

& 41. EKSİK KATILMA ALACAĞI (EKA) DAVASI (TMK. m. 241)1392

I. GENEL OLARAK1392

A-Tanımı1392

B-Özellikleri1392

1- Düzenleme Emredici Niteliktedir1392
2- Kazandırma Geçerliliğini Yitirmez1393
3- Tenkis Hükümlerine Önceliği Vardır1393
4- Alacağın Nispiliğine İstisna Oluşturur1393

II. KOŞULLARI1393

A-Karşılıksız Bir Kazanım Olmalıdır1394

1- Eklenecek Değerler Bağlamında Kazandırma Bulunmalıdır1394
2-Kazandırma Rejim Sonlanmadan Önce Yapılmış Olmalıdır1394
3- Kazandırma Edinilmiş Mal Grubundan Yapılmış Olmalıdır1394

B-Katılma Alacağı Karşılanamamış Olmalıdır1395

1- Eksik Ödeme Bulunmalıdır1397
2- Süre Verilmişse Beklenmelidir1398

C-Eksik Miktar İstenmiş Olmalıdır1398

1-Üçüncü Kişinin Sorumluluğu Sınırlıdır1398
2-Üçüncü Kişi İşlem Tarafı Olmalıdır1398
3-Üçüncü Kişi Malı Vermek Zorunda Değildir1399

III. USUL HÜKÜMLERİ1399

A-Görevli Mahkeme1399

1- Aile Mahkemesi Görevlidir1400
2- Aile Mahkemesi Yoksa1400
3- Aile Mahkemesi Sonra Kurulmuşsa1401
4- Karar Düzeltme Yolu Kapalıdır1401

B-Yetkili Mahkeme (TMK. m. 214)1402

1-Genel Olarak1402
2-Karar Düzeltme Yolu Kapalıdır1402

C- Davacı1403

1-Alacaklı Eş 1403
2-Mirasçılar1403

D-Davalı1403

E- Islah1404

F- Faiz1404

G- Vekâlet Ücreti1404

H- Kesin Hüküm1405

I- Birleştirme1405

İ- Hak Düşürücü Süre (TMK. m. 241  f.II)1405

1- Bir Yıllık Süre1405
2- Beş Yıllık Süre1406

J- Harç 1406

1- Nisbi Harç Verilmelidir1406
2- Nisbi Harç Eksik İse Tamamlanması İçin Mehil Verilmelidir1406
a. Harç Tamamlanırsa İşin Esası İncelenir1407
b. Harç Tamamlanmazsa Dava Dosyası İşlemden Kaldırılır1407

aa. Harç Yatırılıp Yenilenirse1407

bb. Harç Yatırılıp Yenilenmezse1407

K-Feragat1408

1-Eksik Katılma Alacağı Davasında Feragat1408
2-Anlaşmalı Boşanma Davasında Feragat1408

L-Uygulanacak Hükümler (TMK. m. 241  f.III)1409

M-Yargılama Usulü1409

& 42. KATILMA ALACAĞINDA YER ALAN TEMEL KAVRAMLAR1410

I. ARTIK DEĞER KAVRAMI  (TMK. m. 231)1410

A- Genel Olarak1410

B- Artık Değerin Özellikleri1411

1-İki Artık Değer Vardır1411
2-İki Ayrı Hesaplama Yapılacaktır1411
3-Artık Değere Katılma Olmayabilir1411
4-Terekeden Dar Kapsamlıdır1411
5-Yaratma Yükümlülüğü Yoktur1412
6-Değer Eksilmesi Göz Önüne Alınmaz (TMK. m. 231 f II)1412

II. DENKLEŞTİRME KAVRAMI (TMK. m. 230)1414

A-Genel Olarak1415

1-Değer Kaymasıyla Oluşan Haksızlığa Engeldir1415
2-Hukuki Anlamda Borç Değildir1415
3-Hukuki Anlamda Alacak Değildir1415
4-Tasfiyeden Önce İstenilemez1416

B-Denkleştirme Türleri1416

1-Kişisel Malda Denkleştirme (KMD) (TMK. m.230)1416
a. Kişisel Malda Sabit Denkleştirme (KMSD)
(TMK. m. 230 f I)1418
b. Kişisel Malda Değişken Denkleştirme (KMDD)
(TMK. m. 230 f III)1418
2-Edinilmiş Malda Denkleştirme (EMD) (TMK. m. 230)1421
a. Edinilmiş Malda Sabit Denkleştirme (EMSD)
(TMK. m. 230 f I)1424
b. Edinilmiş Malda Değişken Denkleştirme (EMDD)
(TMK. m. 230 f III)1425

III. DEĞERLENDİRME ANI KAVRAMI1427

A- Edinilmiş Malları (EM) Değerlendirme Anı (TMK. m. 235 .f I)1428

1- Rejim Sonlandığında Mevcut Edinilmiş Mallar
(TMK. m. 235 f. I)1428
a.Mal Rejiminin Sona Erdiği Tarihte Mevcut Olan Mal
Esas Alınır 1428
b.Mal Rejiminin Sonra Ermesi  Anındaki Niteliğine Göre
Esas Alınır1432
c. Tasfiye Anı Değerlerine Göre Esas Alınır1437
d. Tasfiye Anı Karar Tarihidir1442
e.Değerlendirme Anı Değiştirilemez1450
f.Değerlendirme Uzman Bilirkişiler Tarafından Yapılmalıdır1450
2- Rejim Sonlandıktan Sonra Elden Çıkan Edinilmiş Mallar1450
a. Edinilmiş Mal Yerine Geçen Bir Değer Varsa1454
b. Edinilmiş Mal İvazlı Elden Çıkarılmışsa1457
c. Edinilmiş Mal İvazsız Elden Çıkarılmışsa1458

B- Eklenecek Değerleri (ED) Değerlendirme Anı (TMK. m. 235 f. II)1459

C- Denkleştirme Değerini (EMD/KMD) Değerlendirme Anı
(TMK m. 230 f III)1462

1- Tasfiye Zamanındaki Değerine Göre Yapılır1462
2-Elden Çıkmışsa Hakkaniyete Göre Yapılır1462

D- Para Dışı Borçları (B) Değerlendirme Anı (TMK m. 224, 235 f. I)1463

E-Değer Artış Payında (DAP) Değerlendirme Anı1463

& 43. ARTIK DEĞERİN HESAPLANMASI (TMK. m. 231)1464

I. ARTIK DEĞER HESABINDA AKTİF1465

A- Edinilmiş Mallar (EM) (TMK. m. 219)1465

1- Hesaba Katılacak Mallar1466
a.Türü Belirlenmeyen Mallar (Edinilmiş Mal Karinesi)1466
b. Mal Rejimi Sona Erdiği Anda Var Olan Edinilmiş Mallar (TMK. m. 225 f. I, 228 f I)1466
c. Kredi İle Alınan Mallar1469

aa.Kredi Sözleşmesi ve Kredi Borcu Ödeme Tablosu Getirtilmelidir1470

bb. Kredide Yapılandırma Olup Olmadığı Belirlenmelidir1472

cc.Geri Ödemelerin İsabet Ettiği Dönem, Miktarı ve Taksit Sayısı Esas Alınmalıdır1473

dd.Kredinin Mal Rejiminin Sona Erdiği Tarihten Önce Ödenen Taksitleri Edinilmiş Mal, Bu Tarihten Sonra Ödenen Taksitleri Kişisel Mal Sayılmalıdır1475

ee. Ödenmemiş Kredi Borç Miktarının, Toplam Kredi
Borcuna Oranına Göre Belirlenen Kredi Borç Oranının Toplam Satın Alım Bedeli Karşısındaki Oranına
Dönüşümü Yapılmalıdır1477

ff.Kredi Borcunun Denkleştirmesi Hem Katılma Alacağı
Hem De Kalan Kredi Borcu Nedeni İle Yapılamaz1496

gg.Kredinin Tamamı Rejim İçerisinde Ödenmişse1497

hh.Kredi Borcunun Mal Rejiminin Geçerli Olduğu
Dönemin Sonrasına Sarkan Ödemeleri Varsa1498

ıı.Konut Kredisinin Boşanma Dava Tarihinden Sonra
Ödenen Kısmının Tahsili İstemi Varsa1501

d. Kooperatif İle Alınan Mallar1502

aa.Kooperatife Üye Kaydı ve Ödeme Evrakları
İncelenmelidir1502

bb.Kooperatif Ödemeleri İçin  Bilirkişilerinden Denetime
Açık Rapor Alınmalıdır1503

cc.Evlilik Öncesi ve Sonrası Yapılan Ödemeler Belirlenmelidir1503

dd.Kooperatif Ödemelerini Yapanlar Belirlenmelidir1504

ee.Evlilik Öncesi ve Sonrası Yapılan Ödemeler ile
Toplam Ödemeye Göre Oranları Tespit Edilerek
Karar Verilmesi Gerekir1505

ff.Mal Rejiminin Tasfiyesinden Kaynaklanan Kooperatif Kaydının İptal ve Tescili İsteğine İlişkin Davalarda Aile Mahkemesi Görevlidir1508

e. Şirket Değerlemesi Konusu Mallar1508

aa.  Şirket Değerlemesi İçin Bilirkişi Heyeti
Oluşturulmalıdır1508

bb. Şirketin Mal Rejiminin Sona Erdiği Tarihteki Bilanço, Bilgi, Belge ve Verileri İncelenmelidir1509

cc. Şirketin Serbest Piyasadaki Uygun ve Makul Sürüm Değerleri Tespit Edilmelidir1519

aaa. İçinde Bulunduğu Sektörün Durumu1519

bbb. Sermaye Durumu1520

ccc. Varlık Yapısı1523

ddd. Likitide Durumu1529

eee. Gelecekte Yaratacağı Kar Potansiyeli1530

fff. Geleceğe Yönelik Yapılan Planlamalar1532

ggg. Kullandığı Teknoloji, Makine Tesisat Durumu1532

hhh. Üretim Kapasitesi 1533

ııı. Aldığı Sipariş Durumu1533

iii. Marka Değeri1534

jjj. Mevcut ve Gelecekteki Tahmini Performansları1534

kkk. Büyüme Potansiyeli1537

dd.Değer Artışının Niteliği Belirlenmelidir1538

aaa. Konjonktürel Artış Varsa1538

bbb.Endüstriyel Artış Varsa1538

ee.Şirketin Tasfiye Tarihindeki Değerinin Esas Alınması Gerekir1540

f.İnşaatı Süren Mallar1541

aa.İnşaat Süresinin İsabet Ettiği Dönemler Belirlenmelidir1542

aaa. İnşaat 1.1.2002 Öncesi Tamamlanmışsa1542

bbb. İnşaat 1.1.2002 Sonrası Tamamlanmışsa1542

bb.Mal Rejiminin Sona Erdiği Tarihte İnşaatın Geldiği
Seviye Belirlenmelidir1542

cc.Bu Seviyedeki Binanın Tasfiye Tarihindeki Sürüm
Değeri Belirlenmelidir1542

dd.Rejim Sonlandıktan Sonra Süren İnşaat Çalışmaları ve Harcamalar Dikkate Alınmamalıdır1542

ee.Gerekirse Bilirkişi İncelemesi Yapılmalıdır1543

2- Hesaba Katılamayacak Mallar1544
a.Rejim Sonlandıktan Sonra Edinilen Mallar1544
b.Rejim Sonlandığında Kişisel Mala Dönüşmüş Mallar1545
c.Rejim Sonlandığında Üçüncü Kişiye Ait Olan Mallar1545

B- Değer Artış Payı Alacağı  (DAPA) (TMK. m. 227)1549

C- Eklenecek Değerler (ED) (TMK. m. 229)1549

1- Eklenecek Değerleri Eşe Karşı İleri Sürme (TMK. m. 229 f I)1550
a. Karşılıksız Kazandırmalar ( TMK. m. 229 f. I, b.1)1550

aa. Süre1551

bb. Nitelik1551

cc. Kasıt1552

dd. Mal Grubu1553

b. Katılma Alacağını Azaltmak Kastıyla Yapılan Devirler
(TMK. m. 229 f. I, b.2)1554

aa. Süre1555

bb. Kasıt1555

cc. Mal Grubu1557

2- Eklenecek Değerleri Üçüncü Kişiye Karşı İleri Sürme
(TMK. m. 229 f II)1558
a. İhbar Yapılmalıdır1558

aa. Katılma Alacaklısı İhbar Edebilir1559

bb. Ölmüşse Mirasçılara İhbar Yapılır1560

cc. Devretmiş Olsa da İhbar Yapılır1560

b. İhbarın Sonuçları1560

aa. İhbar Yapmanın Sonuçları1561

bb. İhbar Yapmamanın Sonuçları1563

c. Üçüncü Kişinin Sorumluluğu1563
d. İhbar Sonucu Kurulacak Hüküm1563

aa.İşlemin İptaline Karar Verilemez1563

bb. İhbar Edilen Sorumlu Tutulamaz1564

cc.İhbar Edilenle İlgili Tespitle Yetinilmelidir1565

3- Eklenecek Değerlerin Uygulama Özellikleri1565
a.İşlemin Geçerliliğini Etkilemez1565
b.Taraflarca İleri Sürülmelidir1566
c.Açıkça Anlaşılanlar Dikkate Alınır1566
d.Dürüstlük Kuralına Aykırı İstekler Dikkate Alınamaz1567
e.Tasfiye Sırasında İleri Sürülebilir1568

D- Kişisel Malda Denkleştirme(KMD) (TMK. m.230)1568

1- Kişisel Malda Sabit Denkleştirme (KMSD) ( TMK. m. 230 f I)1569
2- Kişisel Malda Değişken Denkleştirme (KMDD)
(TMK. m. 230 f III)1573

II. ARTIK DEĞER HESABINDA PASİF1574

A- Değer Artış Payı Borcu  (DAPB) (TMK.  m. 227)1575

B- Edinilmiş Malda Denkleştirme (EMD) (TMK. m. 230)1575

1- Edinilmiş Malda Sabit Denkleştirme (EMSD)
(TMK. m. 230 f I)1576
2- Edinilmiş Malda Değişken Denkleştirme (EMDD)
(TMK. m. 230 f III)1577

C-Borçlar (TMK. m.231)1579

1-Borçların Dökümü Yapılır1579
2-Borçların İlişkin Olduğu Mal Grubu Belirlenir1584
a.Borcun Özellikleri Dikkate Alınır1584

aa. Borcun Sebebi1584

bb.Borcun Zamanı1584

cc.Borcun İşlevi1585

dd.Borcun Konusu1585

b.Borç İlişkin Olduğu Mal Kesimini Yükümlülük
Altına Sokar1590
c. Borcun Aidiyeti Anlaşılamazsa Borcu Denkleştirme
Karinesi Uygulanır1591
3-Borçların Çıkarılması İşlemi Yapılır1591
a. Kişisel Mallara İlişkin Borçlar Dikkate Alınmaz1592
b. Edinilmiş Mallara İlişkin Borçlar Dikkate Alınır1592

III.VARSA ARTIK DEĞER1597

& 44. ARTIK DEĞERE KATILMA1598

I.ARTIK DEĞERE KATILMANIN ÖZELLİKLERİ 1598

A- Kader Birliği ve Hayat Ortaklığı Esasına Dayalıdır1598

B- Paylaşma Değil Katılma Söz Konusudur1599

C- Ayni Paylaşım Yoktur1599

II. ARTIK DEĞERE KATILMA TÜRLERİ1600

A-Kanuna Göre Katılma1600

1-Eşit Katılma Kuralı (TMK. m. 236 f.I)1600
2-Zina veya Hayata Kast Nedeniyle Boşanmada Katılma
(TMK. m. 236 f.II)1601
a. Kavram1602
b. Usul 1602

aa. Boşanma Kararı Bulunmalıdır. (TMK. m. 161, 162)  1603

aaa. Zina Sebebiyle Boşanma Kararında Uygulanır1603

bbb. Hayata Kast Sebebiyle Boşanma Kararında
Uygulanır1603

ccc. Diğer Boşanma Kararlarında Uygulanmaz1603

bb. Boşanma Davası Sürmekte İse   1604

cc. Boşanma Davası Sırasında Eşlerden Biri Ölmüşse
(TMK. m. 181 f.II)1604

dd. Boşanma Davası Açılmamışsa 1605

c.Pay Oranının Azaltılması ya da Kaldırılması1605
d.TKM Dönemi Tasfiyesinde Uygulanmaz1608

B- Sözleşmeye Göre Katılma (TMK. m. 237)1609

1- Genel Olarak 1609
a. Paylaşım Şeklinin Değiştirilmesi1609

aa.Pozitif Aktif Değere Katılım1609

bb.Negatif Aktif Değere Katılım1610

b. Paylaşım Oranının Değiştirilmesi (TMK. m. 237 f.I)1610
c. Saklı Payın Zedelenmesi (TMK. m. 237 f.II)1610
2- İptal, Boşanma veya Mahkeme Kararıyla Mal Ayrılığında
(TMK. m. 238) Artık Değere Katılma1611

& 45. ALACAKLARIN TAKAS EDİLMESİ VE ÖDENMESİ1613

I. ALACAKLARIN TAKAS EDİLMESİ (TMK. m. 236 f.I)1613

A-Karşılıklı Alacaklar Takas Edilir1613

B-Her Türlü Alacak Takas Edilir1613

1-Alacağın Aynı Neviden Olması Zorunlu Değildir1615
2-Başka Bir Mal Rejiminin Tasfiyesi Davasının Konusu Olması
Takas Def'inin Yapılmasına Engel Değildir1615
3-Tasfiye Konusu Olmayan Alacaklar Takas Edilebilir1615

C-Takas Usulüne Uygun Şekilde İleri Sürülmelidir1616

1-Def'i Olarak İleri Sürülebilir1616
a.Aynı Dava İçerisinde Def'i Olarak İleri Sürülebilir1616
b.Harca Tabi Olmadan Def'i Olarak İleri Sürülebilir1616
2-Kendiliğinden Dikkate Alınamaz1621
3-Dava Açarak İleri Sürülebilir1622
a.Karşı Dava Açarak1622
b.Ayrı Dava Açarak1622
4-Davalı Tarafından İleri Sürülebilir1622
a.Açıkça İleri Sürülmelidir1623
b.Dilekçelerin Karşılıklı Verilme Süresi İçinde
İleri Sürülmelidir1623
c.Dilekçelerin Karşılıklı Verilme Süresinden Sonra
İleri Sürülebilir1623

aa. Davacının Rızasıyla İleri Sürülebilir1623

aaa. Davacının Açık Rızasıyla İleri Sürülebilir1624

bbb. Davacının Örtülü Rızasıyla İleri Sürülebilir1624

bb. Islah İle İleri Sürülebilir1624

cc.Ön İnceleme Duruşmasına Davacı Mazeretsiz Gelmezse İleri Sürülebilir1624

5- Alacaklardan Biri Çekişmeli Olsa Bile Takas İleri Sürülebilir1624
6- Karşı Alacak Miktarının Takas Talep Tarihinde Belirlenmemiş Olması Kabul Edilmesine Engel Değildir1624

D-Davacının Alacağı Esas Alınarak Karar Verilir1625

1-Davacının Alacağından Fazlasına Karar Verilemez1625
2-Davacının Alacağından Fazlası Alacak Miktarı İçin Karşı Dava ya da Ayrı Dava Açılmışsa Fazla Alacak Miktarı Hakkında Hüküm Kurulabilir1625

II. ALACAKLARIN ÖDENMESİ (TMK. m. 239)1625

A.Nakit veya Ayın Olarak Yapılabilir (TMK. m. 239 f.I)1625

1- Ödeme Şeklini Borçlu Belirleyebilir1626
2- Ödeme Şekline Kural Olarak İtiraz Edilemez1626
3-Ödeme Şekli Ayın ya da Para Olabilir1627
a. Para Olabilir1627
b. Ayın Olabilir1627

B.Ekonomik Bütünlük Korunmalıdır. (TMK. m. 239 f.I)1630

C. Ödemelerin Ertelenmesi İstenebilir (TMK. m. 239 f.II)1630

D.Faiz (TMK. m. 239 f III)1630

1-Faizin Başlangıcı1631
a.Katkı Payı Alacağında Faiz1631
b.Değer Artış Payı Alacağında Faiz1631
c.Katılma Alacağında Faiz1632
2-Faizin Aksi Kararlaştırılabilir1635

E.Güvence (TMK. m. 239 f III)1635

SEKİZİNCİ BÖLÜM
SEÇİLEBİLİR MAL REJİMLERİ
(TMK. m. 242-281)

& 46. MAL AYRILIĞI REJİMİ ( TMK. m. 242-243)1638

I. MAL AYRILIĞI REJİMİNİN SEÇİLMESİ (TMK. m. 203-205)1639

II. MAL AYRILIĞI REJİMİNİN OLAĞANÜSTÜ MAL REJİMİ
 OLARAK YÜRÜRLÜĞE GİRMESİ (TMK. m. 206-212)
1639

III. YÖNETİM, YARARLANMA VE TASARRUF (TMK. m. 242)1640

IV. DİĞER HÜKÜMLER (TMK. m. 243)1643

A-Kanıtlama1643

B- Borçlardan Sorumluluk1644

C- Paylı mülkün Özgülenmesi1644

& 47. PAYLAŞMALI MAL AYRILIĞI REJİMİ (TMK. m. 244-255)1646

I. YÖNETİM, YARARLANMA VE TASARRUF (TMK. m. 244-245)1647

A.Genel Olarak (TMK. m. 244)1647

B.   İspat (TMK. m. 245)1648

II. BORÇLARDAN SORUMLULUK (TMK. m. 246)1649

III.MAL REJİMİNİN SONA ERMESİ VE TASFİYE
 (TMK. m. 247-255)
1650

A.Sona Erme Anı (TMK. m. 247)1650

B.Malların Geri Alınması ve Paylı Malın Verilmesi
(TMK. m. 248-249)1650

1. Genel Olarak (TMK. m. 248)1651
2. Katkıdan Doğan Hak (TMK. m. 249)1651

C. Aileye Özgülenen Mallar ( TMK. m. 250-253)1654

1. Kural (TMK. m. 250) 1654
a.Paylaşma Konusu Mallar (TMK. m. 250 f. I)1655

aa. Ailenin Ortak Kullanım ve Yararlanmasına Özgülenmiş Mallar (veya Yerine Geçen Değerler)1655

bb. Ailenin Ekonomik Geleceğini Güvence Altına Almaya Yönelik Yatırımlar (veya Yerine Geçen Değerler)1656

b.Paylaşma Dışı Mallar (TMK. m. 250 f. II)1656

aa.Manevî Tazminat Alacakları1657

bb.Miras Yoluyla Edinilen Mallar1657

cc. Sağlararası veya Ölüme Bağlı Tasarruflarla Edinilen Mallar (Karşılıksız Kazandırmada Bulunanın Açık İradesinden Aksi Anlaşılmadıkça)1657

2.Paylaşmaya Aykırı Davranışlar (TMK. m. 251)1657
3.Paylaştırma İsteminin Reddi (TMK. m. 252)1658
4. Paylaştırma Yöntemi (TMK. m. 253)1660

D. Aile Konutu ve Ev Eşyası (TMK. m. 254-255)1661

1. İptal veya Boşanma Hâlinde (TMK. m. 254)1662
2. Ölüm Hâlinde (TMK. m. 255)1663
a.Kural Olarak (Mülkiyet Hakkı Tanınması)
(TMK. m.255  f.I)1663
b. İstisna/Haklı Neden Varsa (İntifa veya Oturma Hakkı Tanınması) (TMK. m.255  f.II)1664
c.  Ayni Hak Talep Edilemeyecek Durumlar
(TMK.m.255 f.III)1664

& 48. MAL ORTAKLIĞI REJİMİ (TMK. m. 256-281) 1665

I. MÜLKİYET (TMK. m. 256-261)1669

A.Kapsamı (TMK. m. 256)1669

B.Ortaklık Malları  (TMK. m. 257-259)1670

1.Genel Mal Ortaklığı (TMK. m. 257)1674
2.Sınırlı Mal Ortaklığı (TMK. m. 258-259)1675
a. Edinilmiş Mallarda Ortaklık (TMK. m. 258)1675
b. Diğer Mal Ortaklıkları (TMK. m. 259)1675

C.Kişisel Mallar (TMK. m. 260)1676

D.İspat (TMK. m. 261)1676

     II. YÖNETİM VE TASARRUF (TMK. m. 262-267)1676

A. Ortaklık Mallarında (TMK. m. 262-266)1676

1.Olağan Yönetim (TMK. m. 262)1677
2.Olağanüstü Yönetim (TMK. m. 263)1677
3.Ortaklık Malları İle Meslek veya Sanat İcrası (TMK. m. 264)1678
4. Mirasın Kabulü veya Reddi (TMK. m. 265)1678
5. Sorumluluk ve Yönetim Giderleri (TMK. m. 266)1678

B.Kişisel Mallar (TMK. m. 267)1678

III.ÜÇÜNCÜ KİŞİLERE KARŞI SORUMLULUK (TMK. m. 268-269)1679

A. Ortaklık Borçları (TMK. m. 268)1679

B. Kişisel Borçlar (TMK. m. 269)1679

IV. EŞLER ARASINDAKİ BORÇLAR (TMK. m. 270)1679

V. MAL REJİMİNİN SONA ERMESİ VE TASFİYE
 (TMK. m. 271-281)
1680

A. Sona Erme Anı (TMK. m. 271)1681

B.Kişisel Mala Ekleme (TMK. m. 272)1681

C.Kişisel Mal İle Ortaklık Malı Arasındaki Denkleştirme
(TMK. m. 273)1682

D.Değer Artış Payı (DAP) (TMK. m. 274)1682

E.Değer Belirlenmesi (TMK. m. 275)1683

F.Paylaşma (TMK. m. 276-277)1683

1. Ölüm veya Diğer Bir Mal Rejiminin Kabulü Hâlinde
(TMK. m. 276)1684
2. Diğer Hâllerde (TMK. m. 277)1684

G.Paylaşma Usulü (TMK. m. 278-281)1684

1. Kişisel Mallar (TMK. m. 278)1685
2.Aile Konutu ve Ev Eşyası (TMK. m. 279)1685
a. Kural Olarak (Mülkiyet Hakkı Tanınması)
(TMK. m.279  f.I)1685
b. İstisna/Haklı Neden Varsa (İntifa veya Oturma Hakkı Tanınması) (TMK. m.279  f.II)1686
c.Rejim Ölüm Dışındaki Nedenle Son Bulmuşsa
(TMK. m.279  f.III)1686
3.Diğer Malvarlığı Değerleri (TMK. m. 280)1686
4.Diğer Paylaşma Kuralları (TMK. m. 281)1687

KAVRAM DİZİNİ1689

ÖMER UĞUR GENÇCAN’IN ÇALIŞMALARINDAN “BİR KISMI”1735

ÖN SÖZ YERİNE

Diğer baskılardan farklı olarak kitabımın gerçekleşen bu 6. Baskısında ;

-         Şirket değerlemesi mallar,

-         Kredi ile alınan mallar,

-         Kooperatif yoluyla edinilen mallar,

-         Katkı payı alacağı,

-         Görev ve yetkili mahkemeler gibi usul hükümleri ile benzeri diğer "pek çok konuda" eserime, amaçladığım derinliği biraz da olsa kazandırabilmenin mutluluğunu ve huzurunu yaşıyorum.

İçindekiler bölümünün incelenmesi halinde, emsal özelliği taşıyan içtihatların bilimsel açıklama içinde sistematik bir şekilde kullanıldığı başka bir anlatımla anlamsız biçimde önünüze sıralanmadığı/yığılmadığı için bu eserin bir Kimsesiz İçtihatlar Mezarlığı olmadığının da farkına varılacağını sanıyorum.

Mal rejimleriyle ilgili uyuşmazlıkların çözümüne katkı sağlamak için 2019 yılı içtihatlarını ve özellikle Yargıtay'ın ilke kararlarını da son hali ile kapsayan "özgün bir eser" sunulması amacı ile 6. baskıyı da yapmış bulunuyorum. Umarım, faydalı olur.

Bu vesile ile hukukçu çevresine bugüne kadar düşüncelerimi açıklamama olanak sağlamış olanlardan aklıma geliveren;

Devlet kuruluşlarından;

Yargıtay, Adalet Bakanlığı, Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu, Türkiye Adalet Akademisi, TBMM Adalet Komisyonu Başkanlığı ile Başbakanlık Kadının Statüsü ve Sorunları Genel Müdürlüğüne,

Sivil toplum örgütlerinden;

UNİCEF, İKÜ Ceza Hukuku Uygulama ve Araştırma Merkezi (CEHAMER), Türk Hukuk Kurumu, İstanbul Ticaret Üniversitesi Dış Ticaret Enstitüsü, Türk Demokrasi Vakfı, Avrupa Genç Hukukçular Derneği ELSA (The European Law Students' Assosiation), İstanbul Bilgi Üniversitesi İnsan Hakları Hukuku Uygulama ve Araştırma Merkezi, Raoul Wallenberg  İnsan Hakları ve İnsancıl Hukuk Enstitüsü,  Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu, Yoncalı Platformu, Aile Hukuku Derneği, Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Derneği (KEFE-DER), Aktif Kadın Çalışmaları Derneği (AKÇADER), Adalet Sistemi Uzmanları Derneği (ASUD), Yaşar Üniversitesi Hukuk Topluluğu, Mağdur Babalar Derneği, Annem Kadın ve Aile Derneği, İzmir Arabulucular Derneği (İZARDER) ile Halkbank’ın  değerli yöneticilerine,

Hukuk fakültelerinden;

İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi, İstanbul Kültür Üniversitesi Hukuk Fakültesi, İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi Hukuk Fakültesi, İstanbul Ticaret Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi, İnönü Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Akdeniz Üniversitesi Hukuk Fakültesi ve Özyeğin Üniversitesi Hukuk Fakültesine, Yaşar Üniversitesi Hukuk Fakültesi

Barolardan;

Özellikle başta Türkiye Barolar Birliği olmak üzere  Adana Barosu, Adıyaman Barosu, Afyon Barosu, Aksaray Barosu, Ankara Barosu, Antalya Barosu, Artvin Barosu, Aydın Barosu, Bolu Barosu, Burdur Barosu, Bursa Barosu, Çanakkale Barosu, Denizli Barosu, Diyarbakır Barosu, Düzce Barosu, Edirne Barosu, Erzincan Barosu, Erzurum Barosu, Eskişehir Barosu, Gaziantep Barosu, Giresun Barosu, Hatay Barosu, Isparta Barosu, İstanbul Barosu, İzmir Barosu, Kahramanmaraş Barosu, Karaman Barosu, Kars-Ardahan Barosu, Kastamonu Barosu, Kayseri Barosu, Kırklareli Barosu, Kırşehir Barosu, Kocaeli Barosu, Konya Barosu, Kütahya Barosu,  Malatya Barosu, Manisa Barosu, Mersin Barosu, Muğla Barosu, Niğde Barosu, Ordu Barosu, Osmaniye Barosu, Samsun Barosu, Sinop Barosu, Sivas Barosu, Şanlıurfa Barosu, Tekirdağ Barosu, Trabzon Barosu, Uşak Barosu ve Yozgat Barosu’na,

Merkezlerden;

Türkiye Barolar Birliği Eğitim Merkezi, Ankara Barosu Eğitim Merkezi, Ankara Barosu İnsan Hakları Merkezi, Ankara Barosu Çocuk Hakları Merkezi, Ankara Barosu Kadın Hakları Merkezi, Ankara Barosu Gelincik Merkezi, İstanbul Barosu Meslek İçi Eğitim Merkezi, İstanbul Barosu Staj Eğitim Merkezi ve İstanbul Barosu Bakırköy Bölge Temsilciliği’ne,

Konuşma metinlerimi yayınlayan;

Türkiye Barolar Birliği Kadın Hukuku Komisyonu (TÜBAKKOM), İstanbul Barosu Kadın Hakları Komisyonu, İstanbul Barosu Kadın Hakları Uygulama Merkezi, İzmir Barosu Dergisi Yayın Kurulu’na, makalelerimi yayınlayan Yargıtay Dergisi, Adalet Dergisi, Ankara Barosu Dergisi, İstanbul Barosu Dergisi, İzmir Barosu Dergisi, Bursa Barosu Dergisi, Manisa Barosu Dergisi, Kocaeli Barosu Dergisi, Osmaniye Barosu Dergisi, Giresun Barosu Dergisi ve Türkiye Noterler Birliği Hukuk Dergisi yöneticilerine,

Söyleşilerimi yayınlayan;

Güncel Hukuk Dergisi ve ZİGGURAT, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğrenci Topluluğu Dergisi yayın kuruluna,

Benimle televizyon programları yapan;

TRT Televizyonuna ve CNN Televizyonuna,

Ayrıca;

Saymayı unuttuğum diğer bütün tüzel kişiliklere kalbî teşekkürlerimi sunarım.

Bütün eserlerimin olduğu gibi bu eserimin de yayınlanmasına aracılık eden/emek veren Yetkin Yayınevinin bütün çalışanlarına ve özellikle sayın Ziya Gülkök ve Muharrem Başer'e teşekkür ederim.

Hepinizi saygı ve dostluk ile selâmlarım

                                                                                                                    

           1 MAYIS  2019                             Ömer Uğur GENÇCAN

        Çankaya-ANKARA              YARGITAY 2. Hukuk Dairesi Başkanı

Yorum Yap

Lütfen yorum yazmak için oturum açın ya da kayıt olun.
Etiketler: mal rejimleri
İlgili Yayınlar