Vergi Hukuku

Yayınevi: Savaş Kitabevi
Yazar: Nurettin BİLİCİ
ISBN: 9786256805002
Stok Durumu: Tükendi
139,50 TL 155,00 TL

Adet

 
   0 yorum  |  Yorum Yap
Kitap Künyesi
Yazar Nurettin BİLİCİ
Baskı Tarihi 2023/10
Baskı Sayısı 54
Boyut 16x24 cm (Standart Kitap Boyu)
Cilt Karton kapak
Sayfa Sayısı 290

İçindekiler


Birinci Bölüm

Tanım, Kapsam, Vergilendirme İlkeleri

I Vergi Hukukunun Hukuk Bütünü İçindeki Yeri, Konusu,

Dalları Ve Tanımı

II Vergilendirme İlkeleri

III Vergi Kanunlarının Zaman, Yer Ve Anlam Bakımından Uygulanması


İkinci Bölüm

Vergi Hukukunun Kaynakları

I Asli Kaynak-Tali Kaynak Ayrımı

II Vergi Hukukunun Yasama Organından Doğan Kaynakları

III Vergi Hukukunun Yürütme Organından Doğan Kaynakları

IV Vergi Hukukunun Yargı Organından Doğan Kaynakları

V Diğer Kaynaklar


Üçüncü Bölüm

Verginin Tarafları

(Vergi İdaresi, Mükellef, Sorumlu)

I Vergi İdaresi

II Vergi Borçlusu (Mükellef).

III Vergi Sorumlusu


Dördüncü Bölüm

Mükellefin Ödevleri, Vergi Denetimi, Süreler

I Mükellefin Ödevleri

II Vergi İdaresinin Mükellefin Ödevlere Uyup Uymadığını Denetlemesi

(Yoklama, Arama, Bilgi Toplama,  Vergi İncelemesi, İzaha Davet)

III Vergi Hukukunda Süreler


Beşinci Bölüm

Vergilendirme Süreci

I Vergilendirme Sürecinin Başlangıcı: Vergiyi Doğuran Olay

II Verginin Tarhi

III Verginin Tebliği

IV Verginin Tahakkuku

V Verginin Tahsili


Altıncı Bölüm

Vergi, Suç Kabahat ve Cezaları

I Ön Bilgiler

II Vergi Suçları ve Cezaları

III Vergi Kabahatleri ve Cezaları

IV Cezalarla İlgili Ortak Kurallar

V Vergi Suç/Kabahat Hukuku Uygulamasında Genel Ceza Hukuku İlkelerine Aykırılıklar


Yedinci Bölüm

Vergi Alacağının Korunması

I Vergi Alacağının Güvence Altına Alınması

II Vergi Alacağının Tahsilini Garanti Altına Almaya Yönelik Önlemler

III Vergi Alacağının Değerinin Korunması (Gecikme Faizi Veya Gecikme Zammı Uygulaması)

IVVergi Alacağının Zorla Tahsil Edilmesi


Sekizinci Bölüm

Vergi Uyuşmazliklarinin Idari Çözüm Yollari

I Mükellef Hakları Çerçevesinde Mükellefe Sağlanan Bazı Kolaylıklar

II Uzlaşma

III Hataların Düzeltilmesi

IV Diğer


Dokuzuncu Bölüm

Vergi Uyuşmazlıklarının Yargı Organlarında Çözümü

Ekler

Ek 1: Gümrük (İthalat Vergileri) ile İlgili Ayrık Düzenlemeler

Ek 2: Rakama Dayalı Bilgiler

Ek 3: Bazı Trafik Cezaları

Ek 4: Mükellef Sayıları

Ek 5: Vergi Kaçakçılığı

Ek 6: Farklı Vergilere Ait Beyanname Verme ve Vergi Ödeme Süreleri


Kaynakça.

Kavramlar Dizini

Şemalar Listesi

Şema 1 Vergi Hukukunun Kaynakları

Şema 2 Vergi Sorumlusunun Ödevlerini Yerine Getirmemesinden Kaynaklanan Vergi, Faiz, Zam Alacaklarının Tahsilinde İzlenen Yol

Şema 3 Vergi Sorumlusunun Ödevlerini Yerine Getirmemesinden Kaynaklanan Vergi Cezası Alacaklarının Tahsilinde İzlenen Yol

Şema 4 Vergi Borcunun Kesinleşmesi

Şema 5 Özel Usulsüzlükler ve Cezaları

Şema 6 Vergi Kabahatleri/Suçları

Şema 7 Cezai İşleme Karşı Mükellefin İdari Başvuru Yolları

Şema 8 Uzlaşma

Şema 9 Vergi Davaları

Şema 10 Vergi Yargısı Aşamaları


Tablolar Listesi

Tablo 1 ATUHK Kapsamında Takip Edilen Kamu Alacakları

Tablo 2 VUK ve TTK Hükümlerine Göre Tutulması Zorunlu Defterler

Tablo 3 Vergi Denetimi

Tablo 4 Genel Ceza Hukukuna Göre Suç ve/veya Kabahatin Unsurları

Tablo 5 Kaçakçılık Suçları ve Cezaları

Tablo 6 Fikri İçtima (Cezalarda Birleşme)


Kutular Listesi

Kutu 1 (Genel) Usulsüzlüklere Uygulanan Cezalar (2018 Yılı)

Kutu 2 Dava Açma Sürelerinin Başlangıcı

Kutu 3 Tek Dilekçede Birden Fazla İşleme Karşı Dava


Önsöz


    Vergi kavramı; devletin, kamu giderlerini karşılamak üzere, egemenlik gücüne dayanarak, tek taraflı belirlediği ve somut karşılığı olmayan parasal ödemeleri ifade eder.


    Vergi hukuku da devlet ile mükellef arasında kurulan bu vergi ilişkisinin hukuki dayanaklarını inceler. 


    Kitap içinde konular; vergi hukukuna giriş, vergi hukukunun kaynakları, verginin tarafları, mükellefin ödevleri (vergi denetimi ve vergi hukukunda süreler konuları ile birlikte), vergilendirme süreci, vergi kabahat-suç ve cezaları, vergi alacağının güvence altına alınması, vergi uyuşmazlıklarının idare ile çözümlenmesi, vergi uyuşmazlıklarının yargı organlarında çözümlenmesi konuları olmak üzere dokuz bölümde incelenmektedir.


    Kitabın bu baskısında, daha önce bölüm sonlarında olan sorular bölüm içine, ilgili olduğu konunun yakınına taşınmıştır. Bu değişiklikle öğrenmenin etkinliğinin artırılması amaçlanmaktadır.


    Kitabın okunması esnasında, temel vergi yasalarının da el altında bulundurulması ve okunan bilgilerin buradan da kontrol edilmesi, öğrenmeyi daha da etkinleştirecek, aynı zamanda vergi yasalarını kullanma alışkanlığı kazandıracaktır.


    Vergi Hukuku kitabımız ilk yayımından bu yana geçen 20 yıllık sürede ellinci baskıya ulaşmış ve yüz elli bin civarında okuyucu ile buluşmuştur. Bu performans hukuk kitapları alanında az rastlanan bir başarı örneğidir. Bu başarıda kuşkusuz meslektaşlarımın ve öğrencilerimin büyük katkısı vardır. Onlara teşekkür ediyorum.


    Zaman zaman kitap içindeki bir güncelleme eksikliği bir bilgi eksikliği konusunda beni uyaran mesajlar alıyorum. Kitabın başarısına bu şekilde katkı yapan Dr. Serdar Çiçek, Metin Saltoğlu, Caner Acar, Rukiye Akgül, Uğur Taştan, Mustafa

Bozoğlan, Yüksel Görkem Kilciler, Ayça Sayar, Naif Fıratcan Çınar, Sinan Ayhan, Hakan Esmeray, Denizer Doğan, Esra İdiğ’in isimlerini özellikle anmak istiyorum.


    Kitabın bu son baskısına dâhil ettiğimiz bazı tartışmalı vergi hukuku konularının işlenmesinde Gaziantep Vergi Dava Dairesi Başkanı Hâkim Mehmet Fatih Erciyas’ın çok önemli teşvik ve katkıları olmuştur. Bu çalışkan, işinin aşığı, örnek Türk Hâkimine yürekten teşekkür ediyorum.


    Ayrıca kitabın basımını titiz bir şekilde gerçekleştiren Savaş Kitabevi ailesine de teşekkür ediyorum.

Yorum Yap

Lütfen yorum yazmak için oturum açın ya da kayıt olun.
İlgili Yayınlar