Arsa Payı Karşılığı İnşaat Sözleşmelerinde Yüklenicinin Temerrüdünden Dolayı Arsa Sahibinin Seçimlik Hakları

Yayınevi: Seçkin Yayınları
Yazar: Ezgi Buse MUMAY
ISBN: 9789750278150
252,00 TL 280,00 TL

Adet

 
   0 yorum  |  Yorum Yap
Kitap Künyesi
Yazar Ezgi Buse MUMAY
Baskı Tarihi 2022/06
Baskı Sayısı 1
Boyut 16x24 cm (Standart Kitap Boyu)
Cilt Karton kapak
Sayfa Sayısı 158

Arsa Payı Karşılığı İnşaat Sözleşmelerinde Yüklenicinin Temerrüdünden Dolayı Arsa Sahibinin Seçimlik Hakları

Arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesi, yüklenicinin bir eser meydana getirmeyi ve bu eseri teslim etmeyi, bunun karşılığında arsa sahibinin de kendi arsa paylarının mülkiyetini devretmeyi taahhüt ettiği atipik karma bir sözleşmedir. Arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesi, ani-sürekli karmaşığı bir yapıdadır. Bununla birlikte bu sözleşme, resmi şekle tabi olup farklı düzenlenme şekilleri de bulunmaktadır.

Yüklenicinin vadesi gelen ve ifası imkânsız olmayan teslim borcunu yerine getirmemesi durumunda temerrüt olgusu ortaya çıkar. Temerrüdün oluşması ile arsa sahibi ifayı talep edebilir veya sözleşmeyi sonlandırabilir. Sözleşmenin geriye dönük şekilde sona erdirilip erdirilemeyeceği doktrinde tartışılmıştır. Yüklenici temerrüde düşmede kusurluysa arsa sahibi tazminat talep edebilir. Tazminatın içeriği yüklenicinin Borçlar Kanunu kapsamında seçtiği hakka göre farklılıklar içerir.

1984 tarihli Yargıtay İçtihadı Birleştirme Kararında arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesinin hukuki niteliğinin belirlenmiş, arsa sahibinin sözleşmeden dönmesi üzerine sözleşmenin ileriye etkili feshedilmiş olacağına karar verilmiştir. Bu karar çerçevesinde doktrinde farklı görüşler ileri sürülerek irdelenmiştir. Sözleşmeden dönme halinde arsa sahibini hakları ve sözleşmenin feshi halinde sözleşmenin geriye mi ya da ileriye mi etkili olarak sona ereceği tartışma konusu olmuştur. Tez; doktrinde konuya ilişkin ileri sürülen görüşler ve Yargıtay uygulaması çerçevesinde ele alınmak suretiyle, teori ve pratik arasındaki farklılıklar belirlenmiştir.

Konu Başlıkları
Sözleşmenin Tanımı, Unsurları ve Hukuki Niteliği
Temerrüdün Koşulları


İçindekiler
Önsöz  5
Kısaltmalar  11
Giriş  13
Birinci Bölüm
ARSA PAYI KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMESİ HAKKINDA
GENEL BİLGİLER
I. ARSA PAYI KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMESİNİN TANIMI VE UNSURLARI  15
A. Tanımı  15
B. Unsurları  16
1. İş Sahibinin Belirli Arsa Paylarının Mülkiyetini Yükleniciye Devir Borcu Altına Girmesi  17
2. Yüklenicinin Söz Konusu Bağımsız Bölümleri, Sözleşmeye Uygun Şekilde Tamamlayarak Teslim Etme Borcu Altına Girmesi  19
3. Tarafların Anlaşması  20
II. ARSA PAYI KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMESİNİN HUKUKİ NİTELİĞİ  24
A. Tam İki Tarafa Borç Yükleyen Bir Sözleşmedir  24
B. Atipik ve Karma Yapıda Bir Sözleşmedir  25
C. Geçici – Sürekli Karması Bir Borç İlişkisidir  26
III. RESMİ ŞEKİLDE YAPILMA ZORUNLULUĞU  28
IV. TARAFLARIN YÜKÜMLÜLÜKLERİ  36
A. Arsa Sahibinin Yükümlülükleri  36
1. Arsa Paylarının Devri Borcu  36
2. İnşaatın Yapılması İçin Üzerine Düşen Yükümlülükleri Yerine Getirme Borcu  39
B. Yüklenicinin Yükümlülükleri  40
1. Yapıyı Teslim Borcu  40
2. Sadakat ve Özen Yükümlülüğü  41
a. Sadakat Yükümlülüğü  42
b. Özen Yükümlülüğü  44
3. İşi Kendi Sağlayacağı Araç Gereçlerle Yapma Borcu  46
4. İşi Bizzat Yapma Yükümlülüğü  47
5. İşe Zamanında Başlama ve Devam Etme Yükümlülüğü  49
İkinci Bölüm
ARSA PAYI KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMESİNDE
YÜKLENİCİNİN TEMERRÜDÜNÜN KOŞULLARI
I. ARSA PAYI KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMESİNDE YÜKLENİCİNİN TEMERRÜDÜNÜN KOŞULLARI  51
A. Genel Olarak  51
B. Edimin Muaccel Olması  52
1. Sözleşmede İfa İçin Belirlenen Vadenin Gelmesi  53
2. Sözleşmede İfa İçin Vade Belirlenmemişse Makul Sürenin Geçmesi  54
C. Borcun İfasının Olanaklı Olması  55
D. Yüklenicinin Edimini İfa Edememiş Olması  61
E. Yüklenicinin Gecikmesinde Haklı Sebebin Varlığı  64
F. Arsa Sahibinin İhtarda Bulunması ve Ek Süre Belirlenmesi  68
II. YÜKLENİCİNİN KISMİ TEMERRÜDÜ  70
III. YÜKLENİCİNİN İNŞAATA BAŞLAMA VE YAPIMI ESNASINDA TEMERRÜDÜ  72
A. Koşulları  73
B. Sonuçları  76
Üçüncü Bölüm
YÜKLENİCİNİN TEMERRÜDÜNDEN DOLAYI İŞ SAHİBİNİN
SEÇİMLİK HAKLARI
I. GENEL OLARAK  79
II. ARSA SAHİBİNİN SEÇİMLİK HAKLARI  81
A. Arsa Sahibinin Aynen İfa Talep Etmesi  84
B. Arsa Sahibinin Gecikme Tazminatı Talep Etmesi  88
C. İfaya Ekli Cezai Şart Talebi  90
D. Arsa Sahibinin Aynen İfadan Vazgeçtiğini Derhal Bildirmesi ve Müspet Zararın Tazminini Talep Etmesi  92
1. Arsa Sahibinin Aynen İfadan ve Gecikme Tazminatından Vazgeçtiğini Yükleniciye Derhal Bildirmesi  94
2. Müspet Zarar Kavramı  96
3. Müspet Zarar Tazminatının İçeriği  97
4. Müspet Tazminatın Hesaplanması  98
E. Arsa Sahibinin Sözleşmeden Dönerek Menfi Zararın Tazminini İstemesi  102
1. Dönme Beyanı Üzerine Sözleşmenin Geriye veya İleri Etkili Sona Erdiğine İlişkin Görüşler  106
a. Geriye Etkili Sona Ermeyi Kabul Eden Görüş  106
b. İleriye Etkili Sona Ermeyi Kabul Eden Görüş  106
c. Yargıtay’ın Görüşü  107
2. Menfi Tazminat Talebinin Özelliği  109
3. Menfi Tazminat Talebinin İçeriği  116
a. Fiili Zarar  117
b. Yoksun Kalınan Fırsatlar  119
c. Menfi Zararın Tespiti ve İspatı  123
d. Menfi Zararın Sınırlanması  127
III. SÖZLEŞMEDEN DÖNMENİN HUKUKİ SONUÇLARI  129
A. Sözleşmeden Dönmenin Yüklenicinin Borçlarına Etkisi  129
B. Sözleşmeden Dönmenin Yapıdan/Bağımsız Bölümden Hak Elde Eden Üçüncü Kişilere Etkisi  136
1. Yüklenicinin Arsa Payının Mülkiyetini Üçüncü Kişiye Devretmesi  137
2. Yüklenicinin Arsa Payının Satışını Üçüncü Kişiye Vaat Etmesi  139
Sonuç  141
Kaynakça  145
Kavramlar Dizini  153

Yorum Yap

Lütfen yorum yazmak için oturum açın ya da kayıt olun.
İlgili Yayınlar