4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu'na Tabi

İnşaat Sözleşmelerinde İş sahibi İdarenin Para Borcunu Ödemede Temerrüdü

Yayınevi: Yetkin Yayınları
Yazar: Osman KILIÇ
ISBN: 9786050513400
255,00 TL 300,00 TL

Adet

 
   0 yorum  |  Yorum Yap
Kitap Künyesi
Yazar Osman KILIÇ
Baskı Tarihi 2022/11
Baskı Sayısı 1
Boyut 16x24 cm (Standart Kitap Boyu)
Cilt Karton kapak
Sayfa Sayısı 152

Osman KILIÇ

4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu'na Tabi İnşaat Sözleşmelerinde İş sahibi İdarenin Para Borcunu Ödemede Temerrüdü

ÖNSÖZ

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kamu harcaması gerektiren ihaleler

açısından temel kanun niteliğinde olup, buna göre yapılan ihaleler sonucunda kurulan sözleşmeler 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu’na tabidir. Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu’na tabi inşaat sözleşmeleri kamu alımlarının en önemli ve parasal tutar olarak en büyük

kısmını oluşturmaktadır. Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu’nda tarafların eşitliği temel ilke olarak kabul edilmesine rağmen, bu sözleşmelerde

yüklenicinin en temel alacak hakkı olan hakediş ödemelerinin ödemelerin geciktirilmesi durumunda yüklenicinin ne gibi haklarının bulunduğu açıkça düzenlenmemiştir. Beklenmeyen fiyat artışları nedeniyle

birçok yüklenicinin taahhüt ettiği işi yerine getirmekte zorlandığı günümüzde, hakediş alacaklarının ne zaman ödeneceği, geciktirilmesi durumunda yüklenicinin hangi haklarının bulunduğu ve ne gibi yollara başvurulabileceğinin bilinmesi önem arz etmekte olup, bu çalışmayla söz

konusu husustaki belirsizliğin açıklığa kavuşturulması amaçlanmıştır.

Ayrıca, kamu ihale sözleşmeleri alanında yapılan akademik çalışmalarda genel olarak yüklenicinin borçları üzerinde durulduğu, idarenin

sözleşmeye aykırı davranması sonucunda yüklenicinin haklarını ele alan

akademik çalışma sayısının oldukça az olduğu gözlemlenmiş olup, bu

husus çalışma konumuzun tercih edilmesinde önemli bir etken olmuştur.

Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’ne sunulmak üzere

yüksek lisans tezi olarak hazırlanan bu çalışma 28.12.2021 tarihinde

Prof. Dr. Mehmet KILIÇ, Prof. Dr. Süleyman YILMAZ ve Dr. Öğr.

Üyesi Vehbi Umut ERKAN’dan oluşan jüri önünde savunularak oy birliği ile kabul edilmiştir. Gelenek olarak tezler, jüri tarafından kabul edildiği şekliyle yayımlandığından, tezin kabul edildiği haliyle yayımlanmasına özen gösterilmiştir.

6

Bu vesileyle, çalışmaya kaynaklık eden tezin konusunun seçiminden nihai haline kadar her aşamasında her türlü desteğini veren, kendisine her an ulaşabildiğim, yazılan metinler hakkında çok hızlı geri dönüşler yaparak tezin olgunlaşmasına vesilen olan çok değerli danışman

hocam Dr. Öğr. Üyesi Vehbi Umut ERKAN’a, bugüne kadar gösterdikleri maddi ve manevi destekleri için sevgili annem ve babama, akademik çalışmamın her aşamasında gösterdiği anlayış ve sabır için sevgili

eşim Çiğdem KILIÇ’a teşekkür ederim.

Osman KILIÇ

Eylül 2022, Ankara

İÇİNDEKİLER

ÖNSÖZ.............................................................................................5

KISALTMALAR ........................................................................... 11

GİRİŞ ............................................................................................. 13

I. KONUNUN TAKDİMİ VE ÖNEMİ...................................... 13

II. KONUNUN SINIRLANDIRILMASI.................................... 16

BİRİNCİ BÖLÜM

KAMU İHALE SÖZLEŞMELERİ KANUNU’NA (KİSK)

TABİ İNŞAAT SÖZLEŞMELERİNİN

GENEL ÖZELLİKLERİ

I. KİSK’E TABİ İNŞAAT SÖZLEŞMELERİNİN TANIMI VE

KONUSU ................................................................................ 19

II. KİSK’E TABİ İNŞAAT SÖZLEŞMELERİNİN

KURULUŞU, ŞEKLİ VE İÇERİĞİ....................................... 22

A. Kuruluşu .............................................................................. 22

B. Şekli .................................................................................... 28

C. İçeriği .................................................................................. 30

III. KİSK’E TABİ İNŞAAT SÖZLEŞMELERİNİN

TARAFLARI.......................................................................... 36

A. İdare .................................................................................... 36

B. Yüklenici ............................................................................. 38

IV. KİSK’E TABİ İNŞAAT SÖZLEŞMELERİNİN HUKUKİ

NİTELİĞİ............................................................................... 40

A. İdari Sözleşme ve Özel Hukuk Sözleşmesi Ayrımı

Bakımından Hukuki Niteliği ................................................ 40

B. TBK’daki Sözleşme Tipi Bakımından Hukuki Niteliği......... 44

C. Edimin Zaman ile Olan İlişkisi Bakımından Hukuki

Niteliği................................................................................. 46

8

V. KİSK’E TABİ İNŞAAT SÖZLEŞMELERİNDE

BEDEL.................................................................................... 50

A. Genel Olarak........................................................................ 50

B. Eser Sözleşmesinde Bedel Türleri ....................................... 51

C. KİSK’e Tabi İnşaat Sözleşmelerinde Bedel Türleri .............. 53

D. KİSK’e Tabi İnşaat Sözleşmelerinde Bedelin Türk

Parası Olarak Belirlenme Zorunluluğu ................................. 56

E. KİSK’e Tabi İnşaat Sözleşmelerinde Bedel Ödeme

Borcunun İfası ..................................................................... 58

1. Hakediş Ödemeleri.......................................................... 60

a. Hakediş Türleri ve Hakedişlerin Ödenme

Zamanı....................................................................... 61

aa. Geçici Hakedişler ................................................. 61

bb. Geçici Hakedişlerin İfa Zamanı ............................ 62

cc. Kesin Hakedişler .................................................. 65

dd. Kesin Hakedişlerin İfa Zamanı ............................. 68

b. Hakediş Ödemelerinden Yapılan Kesintiler................ 68

2. Avans Ödemeleri ve Bunların İfa Zamanı........................ 69

3. Fiyat Farkı Ödemeleri ve Bunların İfa Zamanı................. 71

a. Genel Olarak.............................................................. 71

b. Fiyat Farkının İfa Zamanı........................................... 73

İKİNCİ BÖLÜM

İDARENİN PARA BORCUNU ÖDEMEDE

TEMERRÜDÜNÜN ŞARTLARI VE TEMERRÜDÜN

SONUÇLARI

I. İDARENİN PARA BORCUNU ÖDEMEDE

TEMERRÜDÜ........................................................................ 75

II. BORÇLUNUN TEMERRÜDÜ KAVRAMI.......................... 76

III. İDARENİN PARA BORCUNU ÖDEMEDE

TEMERRÜDÜNÜN ŞARTLARI........................................... 77

A. Genel Olarak........................................................................ 77

B. İdarenin Para Borcunda Temerrüdün Maddi Şartları............. 78

1. Edimin İfasının Mümkün Olması..................................... 78

2. Bedel Ödeme Borcunun Muaccel Olması ........................ 80

9

a. Genel Olarak Muacceliyet.......................................... 80

b. KİSK’e Tabi İnşaat Sözleşmelerinde Bedelin

Muacceliyeti .............................................................. 82

3. Temerrüde Engel Bir Durumun Bulunmaması ................. 85

C. Temerrüdün Şekli Şartı: Alacaklının İhtarı........................... 86

1. Genel Olarak İhtar........................................................... 86

2. İhtara Gerek Bulunmayan Haller ..................................... 89

3. KİSK’e Tabi İnşaat Sözleşmelerinde Temerrüt İçin

İhtarın Gerekip Gerekmediğinin İncelenmesi................... 91

4. Konunun TTK M. 1530 Açısından

Değerlendirilmesi ............................................................ 94

IV. KİSK’E TABİ İNŞAAT SÖZLEŞMELERİNDE PARA

BORCUNU ÖDEMEDE TEMERRÜDÜN PARA

BORÇLARINA ÖZGÜ SONUÇLARI .................................. 99

A. Genel Olarak........................................................................ 99

B. Yüklenicinin Temerrüt Faizi İsteme Hakkı......................... 102

1. Genel Olarak Faiz.......................................................... 102

2. Temerrüt Faizi............................................................... 103

3. Temerrüt Faizi Oranı ..................................................... 104

4. TTK m. 1530’a Göre Temerrüt Faizi Oranı.................... 106

5. Yabancı Para Üzerinden Bağıtlanan Sözleşmelerde

Uygulanacak Temerrüt Faizi Oranı................................ 107

C. Yüklenicinin Aşkın Zararı İsteme Hakkı ............................ 108

1. Genel Olarak Aşkın Zarar.............................................. 108

2. Yüklenicinin Aşkın Zararını İsteme Koşulları................ 110

a. Yüklenicinin Temerrüt Faizi ile Karşılanmayan

Zararının Bulunması ................................................ 110

b. İdarenin Kusursuzluğunu Kanıtlayamamış

Olması ..................................................................... 115

c. İdarenin Para Borcunu Ödemede Temerrüdü ile

Zarar Arasında İlliyet Bağının Bulunması ................ 117

3. Aşkın Zararın Hüküm ve Sonuçları................................ 118

D. Yüklenicinin Süre Uzatımı İsteme Hakkı ........................... 119

1. Süre Uzatımı İsteme ...................................................... 119

2. Süre Uzatımı İsteminin Hukuki Niteliği ................... 123

3. Uzatılacak Sürenin Hesabı ....................................... 124

E. Yüklenicinin İşi Durdurma Hakkı ...................................... 125

10

V. YÜKLENİCİNİN TALEPLERİNİN TABİ OLDUĞU

ZAMANAŞIMI..................................................................... 128

A. Genel Olarak...................................................................... 128

B. KİSK’e Tabi İnşaat Sözleşmelerinde Zamanaşımı.............. 131

SONUÇ......................................................................................... 137

KAYNAKÇA................................................................................ 141

KAYNAKÇA

Akıncı, Şahin : Borçlar Hukuku Bilgisi Genel Hükümler,

Konya, 8. Baskı, 2015

Akyılmaz,

Bahtiyar /

Sezginer,

Murat / Kaya,

Cemil

: Türk İdare Hukuku, 6. Baskı, Ankara, 2015

Altaş, Hüseyin : “Munzam Zararda İspat Sorunu”, AÜHFD,

C.50, S.1, 2001

Antalya, O.

Gökhan

: Borçlar Hukuku Genel Hükümler, C. I,

İstanbul, 2016

Aral, Fahrettin

/ Ayrancı,

Hasan

: Borçlar Hukuku Özel Borç İlişkileri, 14.

Baskı, Ankara, 2021

Arapgirli,

Murat

: Yapım İşleri Sözleşme Uygulamaları, Ankara,

2016

Arkan, Sabih : Ticari İşletme Hukuku, 24. Basıdan Tıpkı

Basım, Ankara, 2018

Arslan, Çetin /

Kırmızı,

Mustafa

: Türk Hukukunda Faiz ve Munzam Zarar,

Ankara, 2010

142

Arslan,

Ramazan

/Ejder, Yılmaz/

Taşpınar

Ayvaz, Sema

: Medeni Usul Hukuku, 2. Baskı, Ankara, 2016

Atamer, Yeşim

M./Okutan

Nilsson, Gül

: “Para Alacaklısının Geç Ödemelere Karşı

Korunmasına İlişkin Yeni TK M. 1530

Düzenlemesi ve Uygulama Alanı”,

BATİDER. C. XXIX, S.3’ten Ayrı Bası, 2013

Avcı, Ali : “Kamu Yapım Sözleşmelerinde Geçici

Hakediş Raporlarına İhtirazı Kayıt Ve

Hukuka Aykırılık Sorunu”, Uyuşmazlık

Mahkemesi Dergisi, C.0, S.5, 2015

Ayan, Serkan : İnşaat Sözleşmelerinde Yüklenicinin

Temerrüdü, Ankara, 2008 (Kısaltma: Ayan,

İnşaat)

Ayan, Serkan : “6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 1530.

Maddesi Gereğince Borçlunun Temerrüdü”,

Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi

Dergisi (Prof. Dr. Burhan Ceyhan’a Armağan

Özel Sayısı), C.12, Yıl 2010 (Kısaltma: Ayan,

Temerrüt)

Aydemir,

Efrail

: Eser Sözleşmesi ve İnşaat Hukuku,

Güncellenmiş 3. Baskı, Ankara, 2016

Ayrancı, Hasan : Türk Borçlar Hukukunda Munzam Zarar,

Ankara, 2006

Barlas, Nami : “Para Borçlarının İfasında Borçlunun

Temerrüdü ve Bu Temerrüt Açısından

Düzenlenen Genel Sonuçlar, İstanbul, 1992

143

Baygın, Cem : Türk Hukukuna Göre İstisna Sözleşmesinde

Ücret ve Tabi Olduğu Hükümler, İstanbul,

1999

Bilir, Dilek : Kamu İhale Mevzuatına Tabi İnşaat

Sözleşmelerinin Sona Ermesi, Ankara

Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü,

Yayımlanmamış Doktora Tezi, 2011

Buz, Vedat : Borçlunun Temerrüdünde Sözleşmeden

Dönme, Ankara, 1998 (Kısaltma: Buz,

Sözleşmeden Dönme)

Buz, Vedat : Kamu İhale Sözleşmelerinin Kuruluşu ve

Geçerlilik Şartları, Ankara, 2007 (Kısaltma:

Buz, İhale)

Buz, Vedat : “İdari Yargıda Verilen İptal Kararlarının

Kamu İhale Sözleşmeleri Üzerindeki

Etkilerine İlişkin Yargıtay Kararlarının

Değerlendirilmesi”, BATİDER, C. XXXVII,

S. 2, 2021 (Kısaltma: Buz, Kamu İhale

Sözleşmeleri)

Büyükay,

Yusuf

: Eser Sözleşmesi, 3. Baskı, Ankara, 2019

Çağlayan,

Pınar

: “Avrupa Birliği Yönergeleri ve Alman

Hukukundaki Deneyimler Işığında Mal ve

Hizmet Tedarikinde Geç Ödemenin Sonuçları

(TTK MD. 1530)”, BATİDER, C XXVII, S. 2

Dayınlarlı,

Kemal

: İstisna Akdinde Müteahhidin ve İş Sahibinin

Temerrüdü (Hüküm ve Sonuçları), 4. Baskı,

Ankara, 2008

Demirboğa,

Dursun Ali

: Kamu İhale Sözleşmesinin Feshi, Ankara,

2013

144

Doğan, Öykü : Türk Borçlar Kanunu Çerçevesinde Para

Borçlarında Borçlunun Temerrüdünün

Sonuçları, 1. Baskı, İstanbul, 2019

Domaniç,

Hayri

: Faiz ile Karşılanamayan Zararların

Giderilmesi Sağlayan BK. 105 ve Diğer

Hükümler, Ankara, 1998

Duman, İlker

Hasan

: İnşaat Hukuku, Güncellenmiş 8. Baskı,

Ankara, 2016

Erman, Hasan : Arsa Payı İnşaat Sözleşmesi, Gözden

Geçirilmiş 3.Basım, İstanbul, 2010

Eren, Fikret : Borçlar Hukuku Genel Hükümler, Ankara, 23.

Baskı, 2019 (Kısaltma: Eren, Genel

Hükümler)

Eren, Fikret : Borçlar Hukuku Özel Hükümler, 7. Baskı,

Ankara, 2019, (Kısaltma: Eren, Özel

Hükümler)

Eren, Fikret: : “Borçlar Kanunu Açısından İnşaat

Sözleşmeleri”, İnşaat Sözleşmeleri, Yöneticiİşletmeci, Mühendis ve Hukukçular İçin Ortak

Seminer, Ankara 18-29 Mart 1996 2. Tıpkı

Basım, Ankara, 2001, (Kısaltma: Eren, İnşaat

Sözleşmeleri)

Ergezen, Muaz : İstisna Sözleşmesinde Tarafların Sözleşmeyi

Sona Erdirme Hakkı, Ankara, 2007

Gök, Yaşar : 4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu

Kapsamında Yapım Sözleşmeleri Uygulama

Esasları, 2. Baskı, Ankara, 2013

Gökyayla,

Emre

: Eser Sözleşmesinde Ek İş ve İş Değişikliği,

İstanbul, 2009

145

Gönen, Doruk : İnşaat Sözleşmesinde Bedel, İstanbul, 2016.

Gözler, Kemal : İdare Hukukuna Giriş, 9. Baskı, Bursa, 2008

(Kısaltma: Gözler, İdare Hukukuna Giriş)

Gözler, Kemal : İdare Hukuku, II Cilt, 2. Baskı, Bursa, 2009,

s. 8 vd. (Kısaltma: Gözler, İdare Hukuku)

Gözübüyük, A.

Şeref/ Tan,

Turgut

: İdare Hukuku, C. I, 9. Bası, Ankara, 2017

Gözübüyük, A.

Şeref

: Yönetim Hukuku, 14. Baskı, Ankara, 2008

Gümüş, Hülya : 4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu

Hükümlerine Göre Düzenlenen Yapım

Sözleşmelerinde Kabul İşlemleri, Kamu İhale

Kurumu, Yayımlanmamış Uzmanlık Tezi,

Ankara, 2008

Günday, Metin : İdare Hukuku, 11. Baskı, Ankara, 2017

Kaplan,

İbrahim

: “İnşaat Sözleşmelerinde Yapı Sahibinin

Ücret Ödeme Borcu ve Yerine

Getirilmemesinin Sonuçları”, İnşaat

Sözleşmeleri, Yönetici-İşletmeci, Mühendis

ve Hukukçular İçin Ortak Seminer, Ankara

18-29 Mart 1996, 2. Tıpkı Basım, Ankara,

2001 (Kısaltma: Kaplan, İnşaat Sözleşmeleri)

Kaplan,

İbrahim

: İnşaat Sözleşmeleri Hukuku ve Endüstri

Yatırım Sözleşmeleri, 2. Bası, Ankara, 2019

(Kısaltma: Kaplan, Endüstri Sözleşmeleri)

Karaca,

Mehmet

: Kamu İhalelerinde İnşaat Sözleşmeleri ve

Sözleşmenin Müteahhitten Kaynaklanan

Sebeple Sona Ermesi, Ankara, 2009

146

Karadaş, İzzet : Eser (İnşaat Yapım) Sözleşmeleri, 4. Baskı,

Ankara, 2016

Kartal, Bilâl : “Faizi Aşan Zarar (Munzam Zarar)”,

Yargıtay Dergisi, C.23, S.4, 1997

Kılıç, Osman : “Covid-19 Salgınının Kamu İhale

Sözleşmelerine Etkisi”, Kamu İhale Dünyası

Dergisi, S.19, Temmuz-Ağustos-Eylül 2020.

Kılıçoğlu,

Ahmet M.

: Borçlar Hukuku Özel Hükümler, Ankara,

2019 (Kısaltma: Kılıçoğlu, Özel Hükümler)

Kılıçoğlu,

Ahmet M.

: Borçlar Hukuku Genel Hükümler, 18. Bası,

Ankara, 2014 (Kısaltma: Kılıçoğlu, Genel

Hükümler)

Kocaağa,

Köksal

: İnşaat Sözleşmesi, Ankara, 2014

Kurt, Leyla M. : Borçlunun Sorumlu Olmadığı Sonraki

İmkansızlık, 1. Baskı, Ankara, 2016, s. 46

(Kısaltma: Kurt, İmkansızlık)

Kurt, Leyla M : 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu

Hükümlerine Göre Yüklenicinin Eseri Teslim

Borcunda Temerrüdü, Ankara, 2012

(Kısaltma, Temerrüt)

Oğuzman, M.

Kemal / Barlas,

Nami

: Medeni Hukuk, 26. Bası, İstanbul, 2020

Oğuzman, M.

Kemal / Öz, M.

Turgut

: Borçlar Hukuku Genel Hükümler, Cilt-1,

Güncellenip Genişletilmiş 17. Bası, İstanbul,

2019 (Kısaltma, Oğuzman/Öz, C.I)

147

Oğuzman,

Kemal/Öz, M.

Turgut:

: Borçlar Hukuku Genel Hükümler, C. II,

Gözden Geçirilmiş 15. Bası, İstanbul, 2020

(Kısaltma: Oğuzman/Öz, C.II);

Oktar, Hüseyin : Türkiye’de ve Dünya’da Fiyat Farkı

Uygulaması, Kamu İhale Kurumu,

Yayımlanmamış Uzmanlık Tezi, Ankara,

2014

Önderi,

Gökhan

: “Para Borçlarında Borçlu Temerrüdü Halinde

Alacaklının Munzam Zararının Tazminini

İsteyebilmesi Konusundaki Yargıtay

Uygulaması”, İstanbul Barosu Dergisi, C.87,

S.2, 2013

Öz, M. Turgut: : İnşaat Sözleşmesi ve İlgili Mevzuat, İstanbul,

2013 (Kısaltma: Öz, İnşaat)

Öz, M. Turgut : İşsahibinin Eser Sözleşmesinden Dönmesi,

İstanbul, 1989 (Kısaltma: Öz, Dönme)

Özay, İl Han : Günışığında Yönetim II Yargısal Koruma,

İstanbul, 2004

Özcan, Zeynep : Kamu İnşaat Sözleşmesinde yüklenicinin

Ayıplı İfası ve Temerrüdü, Ankara, 2018

Özçelik, Ş.

Barış

: “Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu’na Göre

Mücbir Sebepler ve Sonuçları”, Türkiye

Barolar Birliği Dergisi, 2016

Özdemir,

Erkan /

Arapgirli,

Murat

: Kamu İhale Hukukunda Ortak Girişim,

Ankara, 2014

Özdemir,

Harunnisa

: Eser Sözleşmesinde İş Sahibinin Ücret Ödeme

Borcu, İstanbul, 2018

148

Öztürk,

Muammer /

Gözütok Zeki

: Usul ve Esasları ile Eser Sözleşmesi

Uygulaması, 2. Baskı, Ankara, 2019

Pekmez,

Cüneyt

: Borcun İfa Edilmediği Defi (Ödemezlik Defi),

İstanbul, 2018

Pınar, Yunus

Akşin

Kamu İhale Sözleşmelerinin Türk Borçlar

Hukukunda Yeri ve İhalenin Yargı Kararıyla

İptali Karşısında Akıbetleri, İstanbul, 2019

Sarı, Suat : Belirli Vadenin Sözleşmenin Kurulduğu Anda

Belirlenebilir Olması Zorunlu Mudur?, C. 2,

On İki Levha, İstanbul, 2010

Seçer, Öz : İş Sahibinin Teslim Borcundaki Gecikmeden

Dolayı Sorumluluğu,

https://www.academia.edu/36094418, s. 483-

521.

Seliçi, Özer : Borçlar Kanununa Göre Sözleşmeden Doğan

Sürekli Borç İlişkilerinin Sona Ermesi,

İstanbul, 1976

Selimoğlu,

Yaşar Engin

: Eser Sözleşmeleri, 4. Baskı, Ankara, 2017

Serozan, Rona : İfa, İfa Engelleri Haksız Zenginleşme, 7. Bası,

İstanbul, 2016 (Kısaltma: Serozan, İfa

Engelleri)

Serozan, Rona: : Sözleşmeden Dönme, İstanbul, 1975,

(Kısaltma: Serozan, Dönme)

Sezginer,

Murat

: “İdarenin Müdahale Ettiği Özel Hukuk

Sözleşmeleri (Bileşik İradeli “Birleşme”

Sözleşmeler)”, Gazi Üniversitesi Hukuk

Fakültesi Dergisi C. XVII, Y. 2013, Sa. 1-2

149

Şahin, Musa

Furkan

: “İfa Zamanı”, Ankara Üniversitesi Sosyal

Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi,

Ankara, 2018

Şenyüz, Doğan : Borçlar Hukuku Genel ve Özel Hükümler, 8.

Baskı, Bursa, 2016

Şimşek, Edip “Devlet İhale Kanunu Açısından İnşaat

Sözleşmeleri”, “Borçlar Kanunu Açısından

İnşaat Sözleşmeleri”, İnşaat Sözleşmeleri,

Yönetici-İşletmeci, Mühendis ve Hukukçular

İçin Ortak Seminer, Ankara 18-29 Mart 1996,

2. Tıpkı Basım, Ankara, 2001

Tandoğan,

Haluk

: Borçlar Hukuku Özel Borç Münasebetleri,

CII, Dördüncü Tıpkı Basımdan Beşinci Tıpkı

Basım, İstanbul, 2010

Tangör,

Mehmet Ali

: Kamu İhale İnşaat Sözleşmeleri ve FIDIC

Bakımından Müteahhidin Borçları, Başkent

Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü,

Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Ankara,

2009

Taşdelen, Aziz : “Kamu Harcama sürecinde İhale ve Sözleşme

Aşamaları ve Bu Aşamaların Yargı Yolları

Ayrımını Belirleyici Rolü”, İÜHFM, CL’XIX,

2011

Tuna, Mustafa

Oğuz

: Kamu İhale Sözleşmelerinin Değiştirilmesi ve

Devri, Ankara, 2014

Tutumlu,

Mehmet Akif

: Türk Borçlar Hukukunda Zamanaşımı ve

Uygulaması, 2. Baskı, Ankara, 2001

Ulusoy, D. Ali : Yeni Türk İdare Hukuku, 2. Baskı, Ankara,

2019

150

Uslu, Yusuf : Kamu İhale Sözleşmelerinde Nefaset

Kesintisi, Ankara Hacıbayram Veli

Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü,

Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Ankara,

2019

Uslu, Yusuf /

Demirel, Salim

: Kamu İhale Hukuku ve Yapım İşleri İhaleleri,

Genişletilmiş 2. Baskı, Ankara, 2014

Uz, Abdullah : İdarenin Taraf Olduğu Sözleşmelerin

Hukuksal Rejimi Bakımından Kamu İhale

Sözleşmeleri, Ankara, 2010

Üzümcü, Rabia : Kamu Tüzel Kişilerinin Tacir Sıfatı Alanında

Yaşanan Gelişmeler, Gaziantep Üniversitesi

Sosyal Bilimler Enstitüsü Yayımlanmamış

Yüksek Lisans Tezi, Gaziantep, 2019

Yağcı, Kürşad : “Borcun İfasının, Sözleşmenin

Kurulmasından Sonraki Bir Olgunun

Gerçekleşmesinden İtibaren Belirli Bir

Sürenin Geçmesiyle Muaccel Olacağının

Kararlaştırıldığı Hallerde Borçlunun

Temerrüde Düşmesi İçin İhtar Şart Mıdır?

(Vadenin Sonradan Belirli Hale Gelebilirliği

Üzerine”, İstanbul Hukuk Mecmuası, C.77,

S1, 2019.

Yalçın, Recep /

Yücel, Ali Rıza

: İnşaat Hukuku Yapım İşleri Genel Şartnamesi

ve İlgili Mevzuat, Ankara, 2018.

Yatağan,

Çiğdem

: 2011/7/EU Sayılı Topluluk Yönergesi ve

6102 Sayılı TTK’nın 1530. Maddesi

Çerçevesinde Mal ve Hizmet Tedarikinde Geç

Ödemenin Sonuçları, Ankara Üniversitesi

Sosyal Bilimler Enstitüsü Yayımlanmamış

Yüksek Lisans Tezi, Ankara, 2011

151

Yazalay, Sait : Eşitlik İlkesi Çerçevesinde 4734 Sayılı Kamu

İhale Kanunu Kapsamındaki İhalelerde

Tekliflerin Hazırlanması, Sunulması ve

Değerlendirilmesi Usulü, Gazi Üniversitesi

Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayımlanmamış

Yüksek Lisans Tezi, Ankara, 2010

Yelmen, Adem : Türk Borçlar Kanunu’na Göre Genel İşlem

Şartları, Ankara, 2014.

Yıldız, Mustafa

Göktürk

: Türk Borçlar Kanunu'nun Genel Hükümlerine

Göre Borçlu Temerrüdünün Şartları ve

Sonuçları, İstanbul, 1. Baskı, 2020, (Kısaltma:

Yıldız, Temerrüt)

Yıldız, Mustafa

Göktürk

: “TBK m. 117 ile Karşılaştırmalı Olarak TTK

m. 1530 Uyarınca Borçlu Temerrüdünün

İhtarsız Gerçekleşmesi”, İstanbul Hukuk

Mecmuası, 76/1, 2018, (Kısaltma: Yıldız,

TTK m. 1530)

Yılmaz, Süha : Eser Sözleşmesinde Eseri Teslim Borcunun

Vadesi Galatasaray Üniversitesi Sosyal

Bilimler Enstitüsü Yayımlanmamış Yüksek

Lisans Tezi, İstanbul, 2019

Yüce, Melek

Bilgin

: Alacaklı ve Borçlu Açısından İfa Zamanı,

İstanbul, 2015

Yücesoy

Yılmaz,

Yasemin

: “Ticari İşlerde Faiz ve Yargıtay

Uygulaması”, TBB Dergisi 2019 (140),

http://tbbdergisi.barobirlik.org.tr/m2019-140-

1823, ET: 02.05.2021

Zor, Ömer

Tuğrul /

Özdemir,

Erkan

: “Kamu İhale Mevzuatında Gerçekleştirilen

Mal Tedarikinde Geç Ödemenin Sonuçları”,

Terazi Hukuk Dergisi, ISSN: 1306-9802, C8,

S86, Ekim, 2013

152

Zor, Ömer

Tuğrul:

: Kamu İhale Sözleşmelerinde Kefalet

Senetleri, Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler

Enstitüsü, Yayımlanmamış Doktora Tezi,

Ankara, 2020

Yorum Yap

Lütfen yorum yazmak için oturum açın ya da kayıt olun.
İlgili Yayınlar