Arsa Payı Karşılığı İnşaat Sözleşmesinde Kişisel Hakların Şerhi

Yayınevi: Seçkin Yayınları
Yazar: Hatice POLAT
ISBN: 9789750277634
252,00 TL 280,00 TL

Adet

 
   0 yorum  |  Yorum Yap
Kitap Künyesi
Yazar Hatice POLAT
Baskı Tarihi 2022/05
Baskı Sayısı 1
Boyut 16x24 cm (Standart Kitap Boyu)
Cilt Karton kapak
Sayfa Sayısı 156

Arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesi, tam iki tarafa borç yükleyen çift tipli karma bir sözleşmedir. Sözleşmenin hüküm ve sonuçları kanun koyucu tarafından düzenlenmediğinden doktrin ve uygulamada çeşitli tartışmalara sebep olmuştur. Çalışmamız kapsamında öncelikle güncel B.A.M. ve Yargıtay kararları ışığında sözleşmenin kurulmasına, buradan doğan haklardan hangilerinin şerh edilebileceğine, şerhin etkilerine, usulü ve süresine, şerhin kaldırılması ile yolsuz şerhe ilişkin açıklamalar yapılmıştır. Sonrasında, şerh suretiyle etkisi kuvvetlendirilmiş kişisel hakların TMK md. 1023 kapsamında korunup korunamayacağı sorunu ele alınmış, kişisel hakların şerhi ile TBK md. 49/2'nin ilişkisine yer verilmiş ve bu kapsamdaki yargı kararları incelenmiştir. Son olarak avans tapu içtihadı açıklanmış ve kişisel hakların şerhinin buradaki görünümü değerlendirilmiştir.

Konu Başlıkları
Genel Olarak Arsa Payı Karşılığı İnşaat Sözleşmesi ve Kişisel Hakların Tapuya Şerhi
Arsa Payı Karşılığı İnşaat Sözleşmesinden Doğan Hakkın Şerhi ve Sonuçları
Arsa Payı Karşılığı İnşaat Sözleşmesine İlişkin Şerhin Sona Ermesi ve Yolsuz Şerh
İçindekiler
Önsöz  5
Kısaltmalar  11
Giriş  13
Birinci Bölüm
GENEL OLARAK ARSA PAYI KARŞILIĞI
İNŞAAT SÖZLEŞMESİ VE KİŞİSEL HAKLARIN TAPUYA ŞERHİ
I. ARSA PAYI KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMESİ  15
A. Sözleşmenin Tarafları ve Unsurları  19
1. Taraflar  19
2. Unsurlar  21
a. Arsa Sahibi ile Yüklenicinin Anlaşması  21
b. Yüklenicinin İnşa ve Teslim Yükümlülüğü  22
c. Arsa Sahibinin Devir Yükümlülüğü  23
B. Sözleşmenin Hukuki Niteliği  24
1. Tam İki Tarafa Borç Yükleyen Bir Sözleşmedir  24
2. Çift Tipli Karma Sözleşmedir  25
3. Ani– Sürekli Karmaşığı Bir Borç İlişkisi Kurar  26
a. Ani Edimli Sözleşme Görüşü  27
b. Sürekli Edimli Sözleşme Görüşü  27
c. Karma Nitelik Görüşü  28
d. Doktrindeki Görüşlerin Değerlendirilmesi ve Yargıtay’ın Konuya Bakışı  28
C. Sözleşmenin Şekli ve Şekle Aykırılığın Yaptırımı  29
D. Sözleşmenin Türleri  36
1. Belirlenen Taşınmaz veya Payların Baştan Yükleniciye Devredilmesi  36
2. Taşınmaz Devrinin İnşaatın Ulaştığı Aşamaya Göre Peyderpey Yapılması  38
3. Sözleşmenin Tarafların Karşılıklı Vaatleri Yoluyla Yapılması  38
E. Sözleşmenin Eser Sözleşmesinden Farkı  39
II. KİŞİSEL HAKLARIN TAPUYA ŞERHİ  40
A. Genel Olarak  40
B. Şerhin Koşulları  42
1. Şerhine İmkan Tanınmış Bir Kişisel Hakkın Bulunması  42
2. Şerh Anlaşması  43
3. Şerh Talebi  45
C. Şerhin Usulü ve Süresi  48
D. Kişisel Hakların Tapuya Şerhinin Etkileri  49
1. Eşyaya Bağlı Borç Etkisi  51
2. Munzam Etki  53
E. Şerhin Terkini  54
İkinci Bölüm
ARSA PAYI KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMESİNDEN
DOĞAN HAKKIN ŞERHİ VE SONUÇLARI
I. GENEL OLARAK  57
II. ARSA PAYI KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMESİNDEN DOĞAN HAKKIN TAPUYA ŞERHİNİN KOŞULLARI  57
A. Şerhine İmkan Tanınmış Bir Kişisel Hakkın Bulunması  59
B. Şerh Anlaşmasının Gerekli Olup Olmadığının Tespiti  62
C. Şerh Talebi  64
III. ŞERHİN SÜRESİ  67
IV. ŞERHİN KAPSAMI VE YAN BORÇLARIN DURUMU  71
V. ARSA PAYI KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMESİNİN DÜZENLENME BİÇİMLERİNE GÖRE ŞERH İHTİYACININ DEĞERLENDİRİLMESİ  73
A. Belirlenen Taşınmaz veya Payların Baştan Yükleniciye Devredilmesi  73
B. Taşınmaz Devrinin İnşaatın Ulaştığı Aşamaya Göre Peyderpey Yapılması  75
C. Sözleşmenin Tarafların Karşılıklı Vaatleri Yoluyla Yapılması  76
VI. ARSA PAYI KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMESİNDEN DOĞAN HAKKIN ŞERHİNİN SONUÇLARI  77
A. Sözleşmeden Doğan Hakkın Şerhinin Etkileri  77
1. Eşyaya Bağlı Borç Etkisi  78
2. Munzam Etki  80
3. Yasal Sözleşme Devri Görüşü  81
B. Sözleşmeden Doğan Hakkın Tapuya Şerhinin Üçüncü Kişiler Açısından Sonuçları  81
1. Arsa Sahibinden Pay Devralan Üçüncü Kişilerin Durumu  82
2. Yüklenicinin Alacağını Devralan Üçüncü Kişilerin Durumu  83
3. Üçüncü Kişilerle İlişkilerde Şerhin Yüklenicinin Edim Yükümlülüğüne Etkisi  85
Üçüncü Bölüm
ARSA PAYI KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMESİNE İLİŞKİN
ŞERHİN SONA ERMESİ VE YOLSUZ ŞERH
I. ŞERHİN SONA ERMESİ VE TERKİNİ  87
II. YOLSUZ ŞERH VE SONUÇLARI  89
A. Genel Olarak  89
B. Yolsuz Şerhin Düzeltilmesi  90
1. Resen Düzeltme  91
2. Tarafların Anlaşması  92
3. Arsa Sahibinin İstemi  93
4. Mahkeme Kararı  94
a. Yazım Hatalarının Düzeltilmesi Davası (TMK md. 1027)  94
b. Tapu Sicilinin Düzeltilmesi Davası (TMK md. 1025)  95
C. Şerhin Yolsuz Olarak Terkin Edilmiş Olması  96
III. ŞERH SURETİYLE ETKİSİ KUVVETLENDİRİLMİŞ KİŞİSEL HAKLARIN TAPU SİCİLİNE GÜVEN İLKESİ KAPSAMINDA KORUNUP KORUNMAYACAĞI SORUNU  97
A. Tapu Siciline Güven İlkesi  97
B. Tapu Siciline Güven İlkesinin Koşulları  101
1. Yolsuz Tescile Dayanılarak Elde Edilmiş Bir Kazanım Olmalıdır  101
2. Kazanımı Üçüncü Kişi Elde Etmiş Olmalıdır  103
3. Üçüncü Kişi İyiniyetli Olmalıdır  103
4. Kazanım İçin Gerekli Diğer Kurucu Unsurlar Bulunuyor Olmalıdır  105
5. Ayni Haklara İlişkin Bir Kazanım Olmalıdır  105
C. Tapu Siciline Güven İlkesinin Kişisel Hakların Şerhi Açısından Değerlendirilmesi  106
1. Tapu Kanunu md. 26/8 Hükmünün Arsa Payı Karşılığı İnşaat ve Taşınmaz Satış Vaadi Sözleşmeleri Açısından Getirdiği İstisnanın Bu Kapsamda Değerlendirilmesi  109
2. Süresi Dolmasına Rağmen Terkin Edilmeyen Şerhin Durumu  110
IV. KİŞİSEL HAKLARIN ŞERHİNİN AHLAKA AYKIRI FİİLDEN SORUMLULUK (TBK MD. 49/2) İLE BİRLİKTE DEĞERLENDİRİLMESİ  112
A. TBK md. 49/2’nin Uygulanabilmesi İçin Gerekli Koşullar  115
1. Ahlaka Aykırı Fiil  115
2. Kast  116
3. Zarar  117
4. İlliyet Bağı  117
B. TBK md. 49/2 Kapsamında İleri Sürülebilecek Talepler  118
C. Yolsuz Şerh Açısından TBK md. 49/2’nin Değerlendirilmesi  119
V. AVANS TAPU İÇTİHADININ DEĞERLENDİRİLMESİ VE KİŞİSEL HAKLARIN ŞERHİYLE İLİŞKİSİ  121
A. Yargıtay Kararlarının Değerlendirilmesi  123
B. Anayasa Mahkemesinin Konuyu Değerlendirmesi  132
C. Arsa Sahibi Açısından Hakkın Kötüye Kullanılması Yasağı  138
D. Konuya İlişkin İçtihatların Üçüncü Kişiler Bakımından Sonuçları  139
E. Avans Tapu İçtihadının Sözleşmenin Şerhi Kapsamında Değerlendirilmesi ve Arsa Sahibinin Şerh ile Korunup Korunamayacağı Sorunu  141
Sonuç  143
Kaynakça  147
Kavramlar Dizini  155

Yorum Yap

Lütfen yorum yazmak için oturum açın ya da kayıt olun.
İlgili Yayınlar