(Seminer Notları)

Arsa Payı Karşılığı İnşaat Sözleşmesinden Kaynaklanan Dava ve Sorunlar Nasıl İncelenmelidir?

Yayınevi: Seçkin Yayınları
Yazar: İlker Hasan DUMAN
ISBN: 9789750285844
423,00 TL 470,00 TL

Adet

 
   0 yorum  |  Yorum Yap
Kitap Künyesi
Yazar İlker Hasan DUMAN
Baskı Tarihi 2023/03
Baskı Sayısı 3
Boyut 16x24 cm (Standart Kitap Boyu)
Cilt Karton kapak
Sayfa Sayısı 344

TBK. md. 125/l'e göre gecikme tazminatı isteyebilmek için borcun yerine getirilmesinin de istenmesi (sözleşmenin bozulmamış olması) gerekir. APKİS'de, borçlu direnime düşmüşse, alacaklı borcun olduğu gibi yerine getirilmesinden vazgeçerek sözleşmeyi bozabilir (TBK. md. 125/11). Edimin yerine getirilmesinden vazgeçmek isteyen alacaklı, bunu gecikmeksizin, yani işin düzenlenme biçimi üzerinde bir karar vermek için durumun gereğine göre gerekli olan bir önel içinde bildirmekle yükümlüdür: Edimin yerine getirilmesi bildiriminin derhal yapılması gerekir. Seçimlik hak kullanıldıktan sonra dönülemez: Sözleşme bozularak hükümsüz olduktan sonra ancak olumsuz zarar istenebilir, sözleşmenin bozulmasından sonra yeniden sözleşmeye dayanarak borcun yerine getirilmemesinden doğan zararın ödetilmesi istenemez. Sözleşmeyi bozmanın iyiniyet kurallarına uygunluğu her zaman gözetilecektir. Sözleşmeden dönme halinde taraflar karşılıklı olarak borçlarını yerine getirme yükümlülüğünden kurtulur ve daha önce yerine getirdikleri edimleri geri isteyebilirler, iş sahibi, sözleşme uyarınca üstlendiği edimlerini sözleşmeye uygun olarak yerine getirmediğinde dönmede kusurlu sayılacak ise sözleşmenin sona ermesi nedeniyle uğradığı zararının giderilmesini isteyemez ise de, fazla ödemesi varsa, sözleşmeden dönmede haksız olsa bile, fazla ödenen iş bedelinin geri verilmesini yükleniciden isteyebilir.

Kitap yazarın inşaat Hukuku Grubu ile haftalık olarak gerçekleştirdiği seminerlerde incelenen tüm bu karmaşık konulara cevap vermektedir.

Konu Başlıkları
APKİS Hakkında Genel Bilgi
Sözleşmenin Geçerliliğinin İncelenmesi
Edimlerin Saptanması
Direnimin Saptanması
Sorunun Saptanması
Çözümün Saptanması – Birkaç Dava Türünde Çözüm Örneği
Usul İşlemleri
İçindekiler
Sunuş  7
Birinci Bölüm
APKİS HAKKINDA GENEL BİLGİ
 ARSA PAYI DEVRİ KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMELERİ  19
İkinci Bölüm
SÖZLEŞMENİN GEÇERLİLİĞİNİN İNCELENMESİ
 SÖZLEŞMENİN ŞEKLEN GEÇERLİLİĞİNİN İNCELENMESİ  25
 SÖZLEŞMECİLERİN EHLİYETİNİN İNCELENMESİ  30
 SÖZLEŞMENİN BUYURUCU HUKUK KURALLARINA UYGUN OLMASI  41
 SÖZLEŞME KOŞULLU YAPILMIŞSA KOŞULUN GERÇEKLEŞMİŞ OLUP OLMADIĞI  52
 SÖZLEŞMENİN OLANAKSIZLIK YÖNÜNDEN İNCELENMESİ  56
 SÖZLEŞMENİN AHLAKA AYKIRILIK YÖNÜNDEN İNCELENMESİ  61
 SÖZLEŞMENİN MÜLKİYET HAKKI YÖNÜNDEN İNCELENMESİ  63
Üçüncü Bölüm
EDİMLERİN SAPTANMASI
 EDİMLERİN SAPTANMASI  73
Dördüncü Bölüm
DİRENİMİN SAPTANMASI
 BORÇLU DİRENİME DÜŞMÜŞ MÜDÜR?  83
Beşinci Bölüm
SORUNUN SAPTANMASI
 SORUN NEDİR?  111
Altıncı Bölüm
ÇÖZÜMÜN SAPTANMASI
– BİRKAÇ DAVA TÜRÜNDE ÇÖZÜM ÖRNEĞİ –
 EKSİK İŞ DAVASI  115
 İNŞAATIN SÖZLEŞMEDE BELİRTİLENDEN DAHA KÜÇÜK YAPILMASI DAVASI  127
 NAMA İFAYA İZİN DAVASI  131
 BOZUKLUK (AYIP) DAVASI  139
 SÖZLEŞMEYİ İLERİYE ETKİLİ BOZMA DAVASI  159
 GECİKME TAZMİNATI DAVASI  166
 SÖZLEŞMEDEN DÖNME DAVASI  175
 CEZA KOŞULU  186
 VEKÂLETSİZ İŞ GÖRME DAVASI  190
 OLUMSUZ ZARAR DAVASI  192
 SÖZLEŞMENİN İLERİYE VEYA GERİYE ETKİLİ OLARAK BOZULMASININ KAYNAĞI  198
 KÂR KAYBI DAVASI  202
 VEKÂLET GÖREVİNİN KÖTÜYE KULLANILMASI  204
 YAPI KAYIT BELGESİNİN SAĞLADIĞI YASALLIK  206
 İİK. MD. 94/II DAVASI  212
 TEMLİKEN TESCİL DAVASI  214
Yedinci Bölüm
USUL İŞLEMLERİ
 ESAS, USULLE BELİRLENİR  223
 HMK’NIN YÜRÜRLÜĞE GİRMESİNDEN BAŞLAYARAK GEÇEN 10 YIL SONRA BİLE “DAVA ÇEŞİDİNDE” HATA YAPMAMAK GEREKİR: BELİRSİZ ALACAK DAVASI MI? KISMİ DAVA MI?  226
 SÖZLEŞMEYİ BOZMADA MAHKEME KARARI  230
 DELİL TESPİT RAPORU  235
 DAVACININ VE VEKİLİNİN İLK VE EN ÖNEMLİ GÖREVİ: DAVAYI DOĞRU (=GÖREVLİ) MAHKEMEDE AÇMAK  240
 DOĞRU DELİLİN DOĞRU ZAMANDA VE DOĞRU BİÇİMDE SUNULMASI  250
 DAVA DİLEKÇESİ  255
 DAVA EHLİYETİ/DAVA SIFATI  257
 DAVA ARKADAŞLIĞI  262
 APARTMAN YÖNETİCİSİNİN DAVA EHLİYETİ  264
 YARGITAY’IN DERDİ: AÇIK, ANLAŞILIR, ÇELİŞKİSİZ, UYGULANABİLİR, GEREKÇELİ KARAR  265
 YARGICIN TAKDİR YETKİSİ  269
 USULE İLİŞKİN KARAR/ESASA İLİŞKİN KARAR  270
 YARGI SİSTEMİNİN TEMEL SORUNU: USULSÜZ TEBLİGAT  274
 SÖZLEŞMENİN TASFİYESİ  281
 İŞ SAHİBİ SÖZLEŞMEDEN DÖNDÜĞÜNDE YÜKLENİCİYE İMALAT BEDELİ YERİNE ARSA PAYI VERMESİNİN SAKINCALARI  284
 GİDER AVANSI  286
 TALEPLE BAĞLILIK İLKESİ  288
 BEKLENMEDİK DURUMDAN SORUMLULUK  289
 ADİL YARGILAMAYI GERÇEKLEŞTİRMENİN GEREĞİ: HMK’DA SÜRELERE UYMAK  290
 BEKLETİCİ SORUN  292
 İKRARIN İSPAT HUKUKUNDAKİ YERİ  293
 DİRENME KARARI  296
 APKİS’NİNDE SÖZLEŞMECİLERİN DAİRE SATMASI  298
 İMAR VE İŞLEM DOSYASININ ÖNEMİ  306
 KEŞİF VE BİLİRKİŞİ İNCELEMESİ  308
 BİNANIN İMAR MEVZUATINA AYKIRILIĞI DENETLEYEN ORGAN: YARGI/YARGITAY  318
 YARGICIN VE YARGININ HUKUKA VE ADALETE KATKISI  321
 SONUÇ  328
Kaynakça  339
Yazarın Yayımlanmış Çalışmaları  343

Yorum Yap

Lütfen yorum yazmak için oturum açın ya da kayıt olun.
İlgili Yayınlar