İcra ve İflas Hukuku

637,50 TL 750,00 TL

Adet

 
   1 yorum  |  Yorum Yap
Kitap Künyesi
Yazar Ejder YILMAZ, Ramazan ARSLAN, Sema TAŞPINAR AYVAZ, Emel HANAĞASI
Baskı Tarihi 2023/10
Baskı Sayısı 9
Boyut 16x24 cm (Standart Kitap Boyu)
Cilt Sert Kapak (İplik Dikiş)
Sayfa Sayısı 858

İcra ve İflas Hukuku

Prof. Dr. Ramazan ARSLAN - Prof. Dr. Ejder YILMAZ - Prof. Dr. Sema TAŞPINAR AYVAZ - Doç. Dr. Emel HANAĞASI

Bu kitap, Prof. Dr. Ramazan ARSLAN, Prof. Dr. Ejder YILMAZ, Prof. Dr.  Sema TAŞPINAR AYVAZ ve Doç. Dr. Emel HANAĞASI tarafından, hukuk fakültesi öğrencilerinin icra ve iflâs hukuku dersinde başvurabilecekleri, uygulamacıların da icra ve iflâs hukukuna ilişkin temel bilgilere ulaşabilecekleri, kaynak olması amacı ile hazırlanmıştır.

Hazırlanma amacına uygun olarak, kitapta, bütün kanun değişiklerini içeren İcra ve İflâs Kanunu, İcra ve İflâs Kanunu Nizamnamesi, İcra ve İflâs Kanunu Yönetmeliği ile İcra ve İflâs Kanununda adı geçen diğer Yönetmelik hükümleri ile Yargıtay İçtihadı Birleştirme Kararlarına ve Anayasa Mahkemesinin bu hukuk dalı ile ilgili kararlarına yer verilmiştir. Kitapta, sınırlı sayıda Yargıtay kararına yer verilmiş; bilimsel görüşlere ve tartışmalara zorunlu olduğu ölçüde yollama yapılmış; bu görüşler ile Yargıtay kararları aynı oranda değerlendirilmiştir. Bu değerlendirmeler sonucunda, Yargıtay kararları ile ortak görüşlerimiz arasında farklılık bulunan durumlarda, kişisel görüşümüz yanında Yargıtayın görüşü de belirtilmiştir.

Kitapta özellikle, 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu (HMK); 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu (TBK) ve bu Kanunun yürürlüğüne ilişkin 6101 sayılı Kanun; 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu (TTK) ve bu Kanunun yürürlüğüne ilişkin 6103 sayılı Kanun hükümleri de ilgili ve gerekli olduğu oranda incelenmiştir.

İcra ve İflâs Kanununda kapsamlı değişiklik yapan 5311 sayılı Kanun hükümlerinin istinaf yoluna uyum sağlamaya yönelik olduğu gözetilerek, bölge adliye (istinaf) mahkemelerinin göreve başlamasından (20.07.2016’dan) sonra uygulanan hükümlerinin yanı sıra, karşılaştırma yapabilmek için yeri geldikçe eski hükümlere de değinilmiştir.

28.02.2018 gün ve 7101 sayılı Kanun, İcra ve İflâs Kanununun çok sayıda hükmünü değiştirmiş ve bu arada “iflâsın ertelenmesi” ile ilgili m. 179-179/c hükümleri kaldırılmış ve “konkordato” müessesesi tümüyle yeniden dü­zenlenmiştir. Ayrıca 09.05.2018 gün ve 7141 sayılı Kanunla, m. 362/a hükmü getirilmiştir.

06.12.2018 gün ve 7155 sayılı Abonelik Sözleşmesinden Kaynaklanan Para Alacaklarına İlişkin Takibin Başlatılması Usulü Hakkında Kanun, bu tür alacaklar hakkında yapılacak takipte takip talebi ve ödeme emri bakımından özel bazı düzenlemeler getirmiş ve ayrıca İcra ve İflâs Kanununun çeşitli maddelerinde değişiklik yapmıştır.

22.07.2020 gün ve 7251 sayılı Kanunla 7155 sayılı Kanun ile İcra ve İflâs Kanununda yapılan değişiklikler de Kitaba eklenmiştir.  

Kitabın başında, yararlanılan eserleri içeren “Genel Kaynakça”ya yer verilmiştir. Kitapta kullanılan kısaltmaların anlamı “Kısaltmalar Cetveli”nde gösterilmiştir.

İcra ve İflâs Kanunu hükümleri ile ilgili diğer kuralların (mevzuatın) uygulanmasında kullanılmak üzere, görevli ve yetkili idare tarafından hazırlanmış olan “basılı örnekler”in bazıları ile hazırlamış olduğumuz bazı dilekçe örnekleri, okuyucu için yararlı olacağı düşüncesiyle, Kitabın sonuna doldurularak konulmuştur.

Kitabın sonuna ayrıntılı bir kavramlara göre arama cetveli konularak, okuyucunun o kavram ve konu hakkında bilgi edinebileceği yeri kolaylıkla  bulmasına yardımcı olunmuştur.

Kitapta yer alan kavramlar cetvelini hazırlayan Ar. Gör. Aybüke BASIM, Ar. Gör. Nagihan MAZLUM ve Ar. Gör. Burcu HENDEM’e çok teşekkür ederiz.

Kitabı “Yetkin” yayını olarak basan Yetkin Basım Yayım ve Dağıtım A.Ş.’nin değerli sahibi Muharrem BAŞER’e, titiz ve başarılı dizgi operatörü Serap ÖZER ROL’e teşekkür eder; aramızdan ayrılan merhum Y. Ziya GÜLKÖK’ü saygı ve sevgiyle anarız.

Eylül  2020

                                                           Prof. Dr. Ramazan ARSLAN

                                                              Prof. Dr. Ejder YILMAZ

                                                      Prof. Dr. Sema TAŞPINAR AYVAZ

                                                     Doç. Dr. Emel HANAĞASI

Ansay, Sabri Şakir: Hukuk İcra ve İflâs Usulleri, 5. Baskı, Ankara 1960.

Arslan, Ramazan/Yılmaz, Ejder/Taşpınar Ayvaz, Sema/Hanağası, Emel: Medeni Usul Hukuku, 6. Baskı, Ankara 2020.

Atalı, Murat/Ermenek, İbrahim/Erdoğan, Ersin: İcra ve İflâs Hukuku, 2. Baskı, Ankara 2019.

Berkin, Necmeddin: İcra Hukuku Dersleri, İstanbul 1969.

Berkin, Necmeddin: İflâs Hukuku, 4. Baskı, İstanbul 1972.

Berkin, Necmeddin: Tatbikatçılara İcra Hukuku Rehberi, İstanbul 1980.

Ercan, İsmail: Uygulamacılar İçin İcra ve İflâs Hukuku El Kitabı, Ankara 2020.

Görgün, L. Şanal/Kodakoğlu, Mehmet/Toraman, Barış: İcra ve İflâs Huku-ku Ders Notları, Ankara 2018.

Gürdoğan, Burhan: İcra Hukuku Dersleri, Ankara 1970.

Gürdoğan, Burhan: İflâs Hukuku Dersleri, Ankara 1966.

Karslı, Abdurrahim: İcra ve İflâs Hukuku, Yenilenmiş ve Gözden Geçirilmiş 3. Baskı, İstanbul 2014.

Kuru, Baki: İstinaf Sistemine Göre Yazılmış İcra ve İflâs Hukuku (Ders Kita-bı), 3. Baskı, Ankara 2019.

Kuru, Baki: İcra ve İflâs Hukuku El Kitabı, 2. Baskı, Ankara 2013.

Kuru, Baki: İflâs ve Konkordato Hukuku, Ankara 1971.

Kuru, Baki/Arslan, Ramazan/Yılmaz, Ejder: İcra ve İflâs Hukuku Ders Kita-bı, 28. Baskı, Ankara 2014.

Muşul, Timuçin: İcra ve İflâs Hukuku Esasları, 6. Baskı, Ankara 2017.

Muşul, Timuçin: İcra ve İflâs Hukuku, 2. Cilt, 6. Baskı, Ankara 2013.

Pekcanıtez, Hakan/Atalay, Oğuz/Sungurtekin Özkan, Meral/Özekes, Mu-hammet: İcra ve İflâs Hukuku – Temel Bilgiler, 16. Baskı, İstanbul 2019.

Pekcanıtez, Hakan/Atalay, Oğuz/Sungurtekin Özkan, Meral/Özekes, Mu-hammet: İcra ve İflâs Hukuku Ders Kitabı, 6. Baskı, İstanbul 2019.

Postacıoğlu, İlhan E./ Altay, Sümer: İcra Hukuku Esasları, 5. Baskı, İstanbul 2010.

Kısaltmalar Cetveli

36

Postacıoğlu, İlhan E.: İcra Hukuku Esasları, 4. Baskı, İstanbul 1982.

Postacıoğlu, İlhan E.: İflâs Hukuku İlkeleri, Cilt I, İflâs, İstanbul 1978.

Postacıoğlu, İlhan E.: Konkordato, İstanbul 1965.

Ulukapı, Ömer: İcra ve İflâs Hukuku, Konya 2015.

Üstündağ, Saim: İcra Hukukunun Esasları, 8. Baskı, İstanbul 2004.

Üstündağ, Saim: İflâs Hukuku (İflâs, Konkordato, İptal Davaları), 8. Bası, İs-tanbul 2009.

Yıldırım, Kamil Mehmet/Deren-Yıldırım, Nevhis: İcra ve İflâs Hukuku, 7. Baskı, İstanbul 2016.

Yılmaz, Ejder: İcra ve İflâs Kanunu Şerhi, Ankara 2016.

Yorum Yap

Lütfen yorum yazmak için oturum açın ya da kayıt olun.
İlgili Yayınlar