Medeni Usul Hukuku

Yayınevi: Yetkin Yayınları
Yazar: L. Şanal GÖRGÜN - Levent BÖRÜ - Mehmet KODAKOĞLU
ISBN: 9786050516661
552,50 TL 650,00 TL

Adet

 
   0 yorum  |  Yorum Yap
Kitap Künyesi
Yazar L. Şanal GÖRGÜN, Levent BÖRÜ, Mehmet KODAKOĞLU
Baskı Tarihi 2023/10
Baskı Sayısı 12
Boyut 16x24 cm (Standart Kitap Boyu)
Cilt Karton kapak
Sayfa Sayısı 788

Medeni Usul Hukuku
Prof. Dr. L. Şanal GÖRGÜN - Dr. Levent BÖRÜ - Dr. Öğr. Üyesi Mehmet KODAKOĞLU

İÇİNDEKİLER

§ 1.MEDENÎ USUL HUKUKU KAVRAMI51

A)Genel Olarak51

B)Medenî Usûl Hukukunun Tanımı52

C)Medenî Usul Hukukunun Kapsamı53

Ç)Medenî Usul Hukukunun Amacı54

D)Medenî Usul Hukuku Kurallarının Niteliği ve

Medenî Usul Hukukunun Özel Hukuk – Kamu Hukuku

Ayrımındaki Yeri57

E)Medenî Usûl Hukukunun Kaynakları59

§ 2. YARGI61

A)Genel Olarak61

B)Yargı Türleri61

I-Anayasa Yargısı61

II-İdarî Yargı62

1)Görev Alanı62

2)Yargılama Usûlü62

3)Özel Kanun Hükümleriyle Adlî Yargının

Görev Alanına Giren Dâvalar63

III-Adlî Yargı64

1)Ceza Yargısı64

2)Medenî Yargı64

a)Çekişmeli Yargı64

b)Çekişmesiz Yargı65

aa)Kişiler Hukukundaki Çekişmesiz Yargı İşleri65

bb)Aile Hukukundaki Çekişmesiz Yargı İşleri66

cc)Miras Hukukundaki Çekişmesiz Yargı İşleri67

çç)Eşya Hukukundaki Çekişmesiz Yargı İşleri67

dd)Borçlar Hukukundaki Çekişmesiz Yargı İşleri67

ee)Ticaret Hukukundaki Çekişmesiz Yargı İşleri67

ff)İcra ve İflâs Hukukundaki Çekişmesiz Yargı İşleri68

gg)Çeşitli Kanunlardaki Çekişmesiz Yargı İşleri68

c)Çekişmesiz Yargıda Görev69

d)Çekişmesiz Yargıda Yetki69

e)Çekişmesiz Yargıda Usûl69

f)Kanun Yolları70

g)Kesin Hüküm Teşkil Etmeme70

ğ)Çekişmesiz Yargının Çekişmeli Yargıdan

Ayırt Edici Özellikleri71

aa)Çekişmesiz Yargı Faaliyetinin Tespitinde

Dikkate Alınacak Ölçütler71

aaa)İhtilaf Yokluğu Ölçütü71

bbb)Sübjektif Hak Yokluğu Ölçütü72

ccc)Hâkimin Re’sen Harekete Geçebildiği Haller72

§ 3.YARGI ÖRGÜTÜ – I (MAHKEMELER)75

A)İlk Derece Mahkemeleri75

I-İlk Derece Mahkemelerinin Kuruluşu, Mahkemeler Arasındaki

Görev ve İş Dağılımı İlişkisi75

1)İlk Derece Mahkemeleri Hakkında Genel Bilgi ve

Bu Mahkemelerin Kuruluşu75

2)Genel Mahkemeler İle Uzmanlık Mahkemeleri Arasındaki

Görev İlişkisi77

3)Bir Yargı Çevresindeki Mahkemenin Birden Fazla

Dairesinin Bulunması Halinde Bu Daireler Arasındaki

İş Dağılımı İlişkisi77

II-Genel Mahkemeler78

1)Asliye Hukuk Mahkemesi79

2)Sulh Hukuk Mahkemesi80

III-Uzmanlık Mahkemeleri (Özel Mahkemeler)81

1)Asliye Ticaret Mahkemesi81

a)Genel Olarak81

b)Ticarî Dâvalar82

aa)Mutlak Ticarî Dâvalar82

bb)Nisbi Ticarî Dâvalar84

c) Ticarî Uyuşmazlıklarda Dava Şartı Arabuluculuk85

ç)Yargılama Usûlü85

d)Kanun Yolları86

2)Aile Mahkemesi86

a)Genel Olarak86

b)Yargılama Usulü87

c)Kanun Yolları87

3)İş Mahkemesi87

a)Genel Olarak87

b)İş Mahkemeleri Kanunu Çerçevesinde Uygulanacak

Yargılama Usulü88

4)Kadastro Mahkemesi92

5)Tüketici Mahkemesi93

a) Genel Olarak93

b) Tüketici Hakem Heyetleri94

6)İcra Mahkemesi95

a)Genel Olarak95

b)Yargılama Usulü96

7)Fikrî ve Sınaî Haklar Hukuk Mahkemeleri97

B)Üst Derece Mahkemeleri98

I-Genel Olarak98

II-Bölge Adliye (İstinaf) Mahkemeleri99

1)Kuruluş99

2)Oluşumu100

3)Hukuk Dairesinin Görevleri100

4)Toplantı ve Karar101

5)Yazı İşleri Müdürü101

III-Yargıtay101

1)Yargıtay Teşkilatı101

2)Karar Organları102

a)Yargıtay Büyük Genel Kurulu102

b)Yargıtay Hukuk Genel Kurulu (HGK)102

c)Yargıtay Ceza Genel Kurulu (CGK)102

ç)Daireler103

§ 4.YARGI ÖRGÜTÜ – II (YARGI GÖREVLİLERİ)104

A)Hâkimler104

I-Hâkimlerin Atanması ve Özlük İşleri104

II-Hâkimlerin Bağımsızlığı ve Hâkimlik Teminatı104

1) Hâkimlerin Bağımsızlığı ve Hâkimlik Teminatı105

a)Hâkimlerin Bağımsızlığı105

b)Hâkimlik Teminatı106

2)Hâkimlerin Sorumluluğu107

a)Hâkimlerin Disiplin Sorumluluğu107

b)Hâkimlerin Ceza Sorumluluğu107

c)Hâkimlerin Hukukî Sorumluluğu107

III-Bangalor Yargı Etiği İlkeleri108

B)Savcılar108

C)Mahkeme (Hâkim) Yardımcıları110

I-Adliye Memurları (Kalem Teşkilatı)110

1)Yazı İşleri Müdürü110

2)Zabıt Kâtibi110

3)Mübaşir111

II-Avukatlar112

1)Görevleri112

2)Avukatlık Stajı112

III-Noterler113

IV-Bilirkişiler113


§ 5. HÂKİMLERİN HUKUKÎ SORUMLULUĞU114

A)Genel Olarak114

B)Sorumluluk Sebepleri115

I-Yargı Görevi Dışındaki Sorumluluk115

II-Yargı Görevine İlişkin Sorumluluk115

1)Kanunda Sayılan Sebepler115

a)Kayırma, Kin veya Düşmanlık Nedeniyle115

b)Menfaat Karşılığı Hüküm Verilmesi116

c)Kanun Hükmüne Aykırı Hüküm Verilmesi116

d)Duruşma Tutanağında Olmayan Sebebe

Dayalı Hüküm Verilmesi117

e)Tahrifat, Ekleme Yapılması117

f)Hakkın Yerine Getirilmesinden Kaçınma118

2)Şartları118

C)Tazminat Dâvası119

I-Hukukî Niteliği119

II-Görevli Mahkeme119

III-Yargılama Usûlü120

1)Dâvanın Reddi121

2)Dâvanın Kabulü121

IV-Kanun Yolu121

D)Rücu Dâvası121

§ 6. HÂKİMİN YASAKLILIĞI VE REDDİ122

A)Hâkimin Yasaklılığı122

I-Yasaklılık Sebepleri122

1)Hâkimin, Kendisine Ait Olan veya Doğrudan veya 

Dolayısıyla İlgili Bulunduğu Dâvalar122

2)Hâkimin Evlilik Bağı Kalkmış Olsa Bile Eşinin Dâvası123

3)Hâkimin Kendisinin, Eşinin, Altsoy veya Üstsoyunun Dâvası123

4)Hâkimle Evlatlık İlişkisi Bulunanın Dâvası124

5)Hâkimin Yakın Akrabalarının Dâvası124

6)Hâkimin Nişanlısının Dâvası124

7)Hâkimin Tarafın Vekili, Vasisi, Kayyımı veya

Yasal Danışmanı Olması124

II-Çekinme Usûlü125

III-Çekinme Kararının Sonuçları125

1)Yürürlük125

2)İşlemlerin İptali125

3)Kanun Yolu126

4)Yargılamanın İadesi126

B)Hâkimin Reddi126

I-Ret Sebepleri127

1)Hâkimin Tarafsızlığından Şüphe Duyulmasını Gerektiren

Sebepler Bulunması127

2)Hâkimin Dâvada Bir Tarafa Öğüt Vermiş veya

Yol Göstermiş Olması128

3)Hâkimin Dâvada İki Taraftan Biri veya Üçüncü Şahıs

Karşısında Kanunen Gerekmediği Halde O Dâvayla

İlgiliGörüşünü Belirtmiş Olması129

4)Hâkimin; Tanık, Bilirkişi, Hakem Yahut Hâkim Sıfatıyla

Dinlenmiş ve Hareket Etmiş Olması130

5)Dâvanın, Dördüncü Dereceye Kadar (Bu Derece Dâhil)

Yansoy Hısımlarına Ait Olması130

6)Dâva Esnasında Hâkimin İki Taraftan Birisiyle

Dâvası veya Düşmanlık Bulunması130

II-Hâkimin Bizzat Çekilmemesi131

III-Ret Usûlü131

1)Süresi131

a)Dâvanın Açılmasından Önce Bilinler131

b)Dâvanın Görüldüğü Sırada Öğrenilme131

2)Şekli132

3)Geri Alınamaması133

4)İnceleme Usûlü134

5)Karar134

IV-Çekilme Kararının İncelenmesi134

V-Ret Talebini İncelemeye Yetkili Mercii135

VI-Ret Talebinin Geri Çevrilmesi136

VII-Ret Talebinin İncelenmesi136

1) Ret Talebinin Kabulü137

2) Talebin Reddi137

VIII-Ret Talebi Hakkındaki Merci Kararlarına Karşı İstinaf138

IX-Yargıtay Başkan ve Üyelerinin Reddi138

X-Ret Talebine İlişkin Kararların Temyizi139

C)Zabıt Katibinin Yasaklılığı ve Reddi139

I-Hâkimin Reddi Hükümlerine Göre Reddedilebilen Diğer Süjeler140

II-Hâkimin Reddi Hükümlerine Göre Reddedilemeyenler140

D)Hâkimin Yasaklılığı İle Reddinin Karşılaştırılması140

§ 7. GÖREV142

A)Görev Kuralları Hakkında Genel Bilgi142

B)Asliye ve Sulh Hukuk Mahkemelerinin Görevi143

I-Asliye Hukuk Mahkemesinin Görevi144

1)Malvarlığına İlişkin Olan Dâva ve İşler144

2)Şahısvarlığına İlişkin Dâva ve İşler144

II-Sulh Hukuk Mahkemesinin Görevi145

1)Çekişmeli Yargıda145

2)Çekişmesiz Yargıda147

3)Özel Kanun Hükümleri148

III-Görev Kurallarının Özellikleri148

IV-Görevsizlik Kararı148

V-Görevsizlik Kararı Üzerine Yapılacak İşlemler150

1)Görevsizlik Kararı Veren Mahkemeye Başvurularak

Dosyanın Görevli Mahkemeye Gönderilmesinin

Talep Edilmesi150

2)Başvuru Süresi150

3)Süresi İçinde Başvurulması: Dosyanın Görevli

Mahkemeye Gönderilmesi ve Sonuçları151

4)Süresi İçinde Başvurulmaması: Davanın Açılmamış

Sayılması ve Sonuçları152

5)Yargı Yolu Açısından Görev Uyuşmazlığı153

§ 8.YETKİ154

A)Kesin Olmayan Yetki Kuralları156

I-Genel Yetki Kuralı156

1)Türkiye’de Yerleşim Yeri Olanlar Bakımından156

a)Gerçek Kişiler156

b)Tüzel Kişilerin Yerleşim Yeri157

c)Dâvalının Birden Fazla Olması Halinde Yetki158

2)Türkiye’de Yerleşim Yeri Bulunmayanlar Bakımından158

II-Özel (Seçimlik – İsteğe Bağlı) Yetki Kuralları159

1)Geçici Oturulan Yer Bakımından159

2)Sözleşmeden Doğan Dâvalar Bakımından160

a)Genel Olarak160

b)Sözleşmenin İfa Yeri161

3)Haksız Fiilden Doğan Dâvalar Bakımından161

4)Mirastan Doğan Dâvalar Bakımından162

5)Zarar Sigortasından Doğan Dâvalar Bakımından163

6)Şubeler İle İlgili Dâvalarda Yetki163

7)Karşı Dâvada Yetki164

8)Hizmet İlişkisinden Kaynaklanan ve

İşçi Tarafından Açılan Dâvalar164

9)Boşanma Dâvalarında Yetkili Mahkeme165

10)Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun Gereği

Açılacak Davalar166

11)854 S. Deniz İş K. m. 46, II Uyarınca, Hizmet Akdinde

Ayrıca Bir Hüküm Yoksa, Dâva, Geminin Bağlama

Limanında İş Dâvalarına Bakan Mahkemede Görülür.166

B)Kesin (Kamu Düzenine İlişkin) Yetki Kuralları166

I-Dâvalının Birden Fazla Olması Halinde Ortak Yetkili

Mahkemenin Yetkisi167

II-Taşınmazın Aynından Doğan Dâvalarda Yetki168

1)Taşınmaz Mallara İlişkin Dâvalar168

2)İrtifak Haklarına İlişkin Dâvalar169

3)Birden Fazla Taşınmaza İlişkin Dâvalar169

III-Mirastan Doğan Dâvalarda Yetki170

IV-Can Sigortası Dâvalarında Yetki171

V-Tüzel Kişilerle İlgili Dâvalarda Yetki172

C)Yetki İtirazı172

I-Yetkinin Kesin Olmadığı Hallerde172

1) Yetki İlk İtirazının Yapılması172

2) Yetki İlk İtirazının Yapılmaması173

3) Yetki İtirazının Reddi173

II-Yetkinin Kesin Olduğu Hallerde174

Ç)Yetkisizlik Kararı ve Bu Karar Üzerine Yapılacak İşlemler174

I-Yetkisizlik Kararı174

II-Yetkisizlik Kararı Üzerine Yapılacak İşlemler175

III-Kanun Yolları176

IV-Yetkili Mahkemenin Dâvayı Görmesi177

D)Yetki Sözleşmesi178

I-Genel Bilgi178

II-Yetki Sözleşmesinin Şartları178

1)Sözleşmenin Tarafları Bakımından178

2)Yetki Kuralının Niteliği Bakımından179

3)Sözleşmenin Şekli Bakımından179

4)Uyuşmazlık Konusu Bakımından180

5)Yetkili Kılınan Mahkeme Bakımından180

III-Yetki Sözleşmesinin Sonuçları181

§ 9. İSTİNABE184

A)Genel Olarak184

B)İstinabe Sebepleri185

I-Başka Yerdeki Delillerin Toplanması186

II-İstinabe Yoluyla Yemin Edası186

III-İstinabe Yoluyla Tanık Dinlenmesi187

IV-İstinabe Yoluyla Bilirkişi İncelemesi188

V-İstinabe Yoluyla Keşif188

1)İlk Derece Mahkemesi Nezdindeki Yargılama Sırasında188

2)Bölge Adliye Mahkemesi Nezdindeki Yargılamada188

C)İstinabe Talebi189

D)İstinabenin Şartları189

E)İstinabe Kaydı190

F)Naip Tâyini (İnabe/Niyabet)190

§ 10.YARGI YERİ BELİRLENMESİ (MERCİ TAYİNİ)191

A)Yargı Yeri Belirlenmesini Gerektiren Sebepler191

I-Dâvaya Bakmakla Görevli ve Yetkili Mahkeme İçin 

Herhangi Bir Engel Çıkması191

II-İki Mahkeme Arasında Yargı Çevresinde Tereddüt192

III-İki Mahkemenin Görevsizlik Kararının Kanun Yoluna 193

Başvurulmadan Kesinleşmesi193

IV-Kesin Olmayan Yetki Halinde193

V-Kesin Yetki Halinde Olumsuz Yetki Uyuşmazlığı193

VI-Hakem veya Mahkeme Arasında194

B)Başvuru Süresi194

C)İnceleme Yeri194

D)İnceleme Usûlü ve Sonucu195

§ 11.SÜRELER196

A)Sürelerin Çeşitleri196

I-Taraflar İçin Konulmuş Süreler196

1)Kanunî Süreler196

2)Hâkimin Takdir Ettiği Süreler197

a)Sürenin Kesin Olmaması197

b)Sürenin Kesin Olması198

II-Mahkemeler İçin Konulmuş Süreler199

B)Sürelerin İşlemeye Başlaması ve Hesaplanması199

C)Sürelerin Bitimi199

D)Tatil Günlerinin Etkisi200

§ 12.ADLÎ TATİL201

A)Adlî Tatilde Görülecek (Adlî Tatile Tâbi Olmayan) Dâva ve İşler201

B)Adlî Tatilin Sürelere Etkisi203

§ 13.ESKİ HALE GETİRME204

A)Eski Hale Getirme Şartları204

B)Süre206

C)Eski Hale Getirme Usûlü206

D)Talebin Şekli ve Kapsamı207


I-Talep Şekli ve İnceleme Yeri207

II-Talebin Yargılamaya ve Hükmün İcrasına Etkisi208

E)İnceleme ve Karar208

F)Giderler209

§ 14.TEBLİGAT210

A)Genel Olarak210

B)Uygulama Alanı210

C)Tebligat Evrakı211

I-Tebligat Davetiyesi211

II-Tebliğ Mazbatası211

D)Tebligatı Yapacak Organ212

E)Tebligatın Yapılması212

I-Uçak, Telgraf ve Diğer Seri veya Özel Araçlarla Tebligat212

II-Memur Aracılığıyla Tebligat213

III-Elektronik Tebligat213

IV-Celse Arasında veya Kalemde Tebligat214

V-Avukat Katiplerine veya Stajyerlere Tebligat214

VI-Vekillerin Birbirlerine Tebligat Yapmaları214

F)Tebligatın Yapılacağı Yer215

G)Tebligatın Yapılamaması215

I-Adreste Bulunmama216

II-Tebliğ İmkansızlığı ve Tebellüğden Kaçınma216

H)Adresten Başka Yere Tebligat217

I)Tebligatın Muhatabı218

I-Asıla Tebligat218

II-Muhatabın Vekiline Tebligat218

III-Kanunî Temsilciye Tebligat219

IV-Tüzel Kişilere ve Ticarî İşletmeye Tebligat219

V-Tebellüğ Edecek Şahsın Hasım Olması220

VI-Muhatabın Muvakkaten Başka Yere Gitmesi220

VII-Adres Değişikliklerinin Bildirilmesi Mecburiyeti221

VIII-İmza Edemeyenlere Tebligat221

J)İlanen Tebligat222

K)Usûlsüz Tebligat223

L)Yabancı Ülkede Tebligat223

I-Yabancı Ülkede Bulunan Kimseye Tebligat223

II-Yabancı Ülkede Tebligat Usûlü223

III-Siyasî Temsilcilik Aracılığıyla Yabancı 

Ülkedeki Türk Vatandaşlarına Tebligat224

IV-Türkiye’deki Elçilik veya Konsolosluklardan 

Tevdi Olunan Tebligat Evrakı224

V-Yabancı Ülkede Türk Memurlarına ve Askerî Şahıslara Tebligat225

§ 15. TARAFLAR226

A)Taraf Ehliyeti228

I-Gerçek Kişilerin Taraf Ehliyeti228

II-Tüzel Kişilerin Taraf Ehliyeti230

1) Özel Hukuk Tüzel Kişileri231

2) Kamu Hukuku Tüzel Kişileri231

3) Tüzel Kişiliği Olmayan Topluluklar231

B)Dâva Ehliyeti232

I-Genel Olarak232

II-Temsil veya İzin Belgesi Verilmesi233

III-Yasal Temsilcinin Onayı234

IV- Gerçek Kişilerin Dâva Ehliyeti234

1)Tam Ehliyetliler234

2)Sınırlı Ehliyetsizler235

3)Tam Ehliyetsizler235

4)Sınırlı Ehliyetliler236

IV-Tüzel Kişilerin Dâva Ehliyeti236

C)Dâvaya Vekalet Ehliyeti ve Davaya Vekalet237

I-Davaya Vekalet Ehliyeti237

1)Duruşmada Uygun Olmayan Tutum ve Davranış238

2)Tarafın Dâvasını Takip Edecek Ehliyette Olmaması238

II-Dâvaya Vekâlet (Davada İradi Temsil)238

1)Dâvaya Vekâlet Hakkında Uygulanacak Hükümler238

2)Dâvaya Vekâletin Kanunî Kapsamı239

a)Genel Olarak239

b)İç İlişkideki Sınırlamalar239

c)Özel Yetki ve Vekâletname239

3)Birden Fazla Vekil Görevlendirilmesi239

4)Vekilin Vekâlet Veren Huzurundaki Beyanı240

5) Taraf Veya Vekilinin Duruşmada Uygunsuz Davranışı240

III-Vekâletnamenin İbrazı240

IV-Vekile Özel Yetki Verilmesini Gerektiren İşlemler242

V-Vekâletin Sona Ermesi Halleri243

1)Vekil veya Müvekkilin Ölümü243

2)Vekil veya Müvekkilin İflâsı veya Fiil Ehliyetini Kaybetmesi244

3)Belirli Süreli Vekalet Bakımından244

4)Vekilin İstifası244

5)Vekilin Azli245

D)Sıfat245

E)Dâva Takip Yetkisi247

F)Tarafta İradi Değişim250

I-Genel Olarak250

II-Karşı Tarafın Açık Rızası ile Gerçekleşen Taraf Değişikliği251

III-Hâkimin İzni İle Gerçekleşen Taraf Değişikliği252

§ 16.Dâva Şartları253

A)Genel Olarak253

B)Mahkemeye İlişkin Dâva Şartları254

I-Yargı Yetkisi (Hakkı)254

II-Yargı Yolu255

III-Görev255

IV-Kesin Yetki255

C)Taraflara İlişkin Dâva Şartları255

I-İki Tarafın Bulunması255

II-Taraf Ehliyeti255

III-Dâva Ehliyeti256

IV-Usulüne Uygun ve Geçerli Vekâletname256

V-Taraf Teşkili256

D)Dâva Konusu Şeye İlişkin Dâva Şartları256

I-Hukukî Yarar Bulunması256

II-Kesin Hüküm Bulunmaması257

III-Dâvacı Tarafından Gider Avansı Yatırılması257

IV-Teminat Gösterilmesi Kararı ve Yerine Getirilmesi258

1)Genel Olarak258

a)Türkiye’de Mutat Meskeni Bulunmayanlar259

b)Dâvacının Ödeme Güçlüğü259

c)Sonradan Ortaya Çıkma259

d)Mecburî Dâva Arkadaşlığında259

2)Teminat Gösterilmesi Gerekmeyen Haller260

3)Teminat Kararı260

4)Teminatın Tutarı ve Şekli261

5)Teminat Gösterilmemesinin Sonuçları261

6)Teminatın İadesi261

V-Dâvanın Derdest Olmaması261

E)Diğer Kanunlardaki Dâva Şartları262

F)Dâva Şartlarının İncelenmesi263

I-Hâkimin Re’sen Araştıracağı Dâva Şartları264

II-Dosyadan Belli Olanlar264

III-Taraflarca Getirilecek, İspat Edilecek Olanlar264

IV-Dâva Şartlarının İncelenme Sırası264

V-Dâva Şartı Nedeniyle Dâvanın Reddi264

VI-Dâva Şartı Noksanının Sonradan Fark Edilmesi265

§ 17.İlk İtirazlar266

A)Genel Olarak266

B)İlk İtiraz Halleri266

I-Kesin Olmayan Yetki İtirazı266

II-Tahkim İtirazı267

C)İleri Sürülmesi ve İncelenmesi267

I-İleri Sürülmesi267

II-İncelenmesi268

D)İlk İtiraz Olmayan Haller269

I-Zamanaşımı Def’î269

II-Takas269

III-Sıfat (Husumet) İtirazı270

§ 18.Dâva Çeşitleri271

A)Talep Edilen Hukukî Korumaya Göre Dâva Çeşitleri271

I-Eda Dâvaları271

II-Tespit Dâvaları272

1)Delil Tespitinden Farklıdır272

2)Tespit Dâvasında Hukukî Yarar273

3)Tespit Dâvasının Türleri275

a)Müspet Tespit Dâvası275

b)Menfî Tespit Dâvası275

III-İnşaî Dâvalar275

IV-Belirsiz Alacak ve Tespit Dâvası278

1)Belirsiz Alacak Dâvası278

2)Belirsiz Alacağa İlişkin Tespit Dâvası280

a)Türk Ticaret Kanunu281

b)554 Sayılı Endüstriyel Tasarımların Korunması Hakkında

Kanun Hükmünde Kararname282

c)Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu282

B)Talep Neticesinin Niceliğine Göre Dâva Çeşitleri282

I-Dâvaların Yığılması (Objektif Dâva Birleşmesi)282

II-Terditli (Kademeli/Basamaklı) Dâvalar283

1)Terditli Dâva Türleri284

a)Dayanılan Vakıaların Aynı Olması284

b)Dayanılan Vakıaların Farklı Olması284

2)Terditli Dâvanın Şartları284

3)Terditli Dâvanın İncelenmesi285

III-Seçimlik Dâvalar285

IV-Mütelâhik Dâvalar286

V-Kısmî Dâva287

1)Tanımı287

2)Kısmî Dâva Açılmayacak Haller288

3)Kısmî Dâvada Feragat Sorunu288

4)Kısmî Dâvada Hüküm288

5)Kısmî Dâva ve Belirsiz Alacak Dâvası289

C)Topluluk (Grup) Dâvası289

§ 19. Dâvanın Açılması291

A)Genel Olarak291

B)Dâvanın Açılma Zamanı291

C)Dâva Dilekçesinin İçeriği293

I-Mahkemenin Adı293

II-Tarafların İsim ve Adresleri294

III-Dâvacının TC. Kimlik Numarası294

IV-Kanunî ve İradi Temsilciler294

V-Dâvanın Konusu295

VI-Dava Sebebi (Vakıalar)295

VII-Deliller297

VIII-Dayanılan Hukukî Sebepler298

IX-Talep Sonucu299

X-İmza300

D)Dâva Dilekçesinde Kanunî Eksiklik Bulunması300

E)Harç ve Avans Ödemesi301

F)Belgelerin Birlikte Verilmesi301

G)Tensip Tutanağı301

I-Tensip Tutanağının Düzenlenmesi301

II-Tensip Tutanağının Uygulanması303

H)Dâva Dilekçesinin Tebliği303

§ 20. Dâva Açılmasının Hukukî Sonuçları304

A)Maddî Hukuk Bakımından Doğan Sonuçlar304

I-Zamanaşımı Kesilir304

1)Dâvanın Tarafları Açısından304

2)Dâvanın Reddinde Ek Süre305

3)Diğer Kişiler Açısından306

II-Hak Düşürücü Süre Korunur306

III-Bazı Şahıs Varlığı Haklarının Malvarlığı Hakkına Dönüşmesi306

IV-İyi Niyetin Kötü Niyete Dönüşmesi306

V-Dâvalı Borçlunun Temerrüdü307

B)Usûl Hukuku Bakımından Doğan Sonuçlar307

I-Hâkimin Dâvaya Bakmak Zorunluğu Doğar307

II-Dâva Şartları Açılma Anına Göre Belirlenir307

III-Derdestlik307

IV-Dâvayı Geri Alma Yasağı308

V-Dâva, Açıldığı Tarihteki Duruma Göre Karara Bağlanır308

VI-İhtiyati Tedbir Ve İhtiyati Haciz Korunur308

§ 21. Dâvaya Cevap310

A) Genel Olarak310

I-Dâvanın Kabul Edilmesi310

II-Dâvalının Cevap Dilekçesi Vermemesi310

III-Dâvalının Cevap Dilekçesi Vermesi311

1)Dâvanın İnkârı311

2)Dâvalının Dâva Dilekçesindeki Vakıalara Cevabı311

3)Dâvalının Savunma Vasıtalarını Kullanması312

a)Usûle İlişkin Savunma Vasıtaları312

aa)Dâva Şartları312

bb) İlk İtirazlar312

b)Maddî Hukuka İlişkin Savunma Vasıtaları312

aa) İtirazlar312

aaa) Bir Hakkın Doğumuna Engel Olan İtirazlar312

bbb) Bir Hakkı Ortadan Kaldıran İtirazlar312

bb) Def’iler313

B)Cevap Dilekçesinin İçeriği ve Verilmesi313

I-Cevap Dilekçesinin İçeriği313

1)Mahkemenin Adı313

2)Tarafların Adı Soyadı ve Adresleri314

3)Dâvalının Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Numarası314

4)Kanunî Temsilci ve Vekillerin Ad, Soyadı ve Adresleri314

5)Savunma Dayanağı Bütün Vakıaların Özetleri314

6)Dayanılan Vakıanın İspatı İçin Delil314

7)Dayanılan Hukukî Sebepler315

8)Talep Sonucu315

9)İmza315

10)Belgelerin Sunulması315

11)Karşı Dâvaya Cevap316

12)Bulunması Gereken Zorunlu Unsurlar316

13)Cevap Dilekçesinde Eksiklik Bulunması316

a)Mahkemenin Adı316

b)Dâvacı ile Dâvalının Adı, Soyadı ve Adresleri317

c)Dâvalının Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Numarası.317

ç)Varsa, Tarafların Kanunî Temsilcilerinin ve

Dâvacı Vekilinin Adı, Soyadı ve Adresleri317

d)Dâvalının veya Varsa Kanunî Temsilcisinin Yahut 

Vekilinin İmzası317

II-Cevap Layihasının Verilmesi317

1)Cevap Süresi317

2)Cevap Süresinin Uzatılması317

3)Cevap Dilekçesinin Verilmesi319

4)Verilme Tarihi319

5)Cevap Verilmesinin Sonuçları319

C)Cevaba Cevap ve İkinci Cevap Dilekçesi320

1)Cevaba Cevap Dilekçesi320

2)İkinci Cevap Dilekçesi320

3)Uygulanacak Hükümler321

§ 22. Ön İnceleme322

A)Ön İncelemenin Kapsamı322

B)Dâva Şartları ve İlk İtirazlar Hakkında Karar323

C)Ön İnceleme Duruşmasına Davet324

D)Ön İnceleme Duruşması324

I-Dâva Şartları ve İlk İtirazlar Hakkında Karar Verilmesi324

II-Tarafların Sulhe Teşviki325

III-Ön İncelemenin Tamamlanması326

IV-Eksik Belgelerin Sunulması326

E)Ön İnceleme Duruşması Tutanağı326

F)Süreler Hakkında Karar328

§ 23. Dâvanın ve Savunmanın Genişletilmesi Veya Değiştirilmesi Yasağı329

A)Genel Olarak329

I-Ön İnceleme Duruşmasında330

1)Taraflardan Birinin Duruşmaya Mazeretsiz Katılmaması330

2)Her İki Tarafın Duruşmaya Katılması330

II-Ön İnceleme Duruşmasından Sonra330

1)Takas veya Mahsup Talebi331

a)Takas Dâva Açılmadan Önce Yapılmışsa331

b)Takas Beyanı Dâva ile Birlikte Yapılacaksa331

c)Dâva Devam Ederken331

d)Mahsup Talebi331

2)Islah veya Karşı Tarafın Muvafakati331

a)Dâvalının Açık Muvafakati331

b)Islah332

3)Yasağın Uygulanması332

4)Basit Yargılama Usûlünde332

B)Dâvanın Genişletilmesi ve Değiştirilmesi Yasağının İstisnaları332

1)Talep Edilenden Başka Bir Şeye De Hüküm Verilebilmesi332

2)Re’sen Araştırma İlkesinin Uygulandığı Dâvalar332

3)Dâva Açılmasından Sonra Doğan Vakıalar333

4)Belirsiz Alacak Dâvası333

5)Tarafta İradi Değişiklik333

6)Dâva Konusunun Devri333

III-Dâvayı Değiştirme ve Genişletme Sayılmayan Haller334

1)Hukukî Sebeplerin Değiştirilmesi334

2)Talep Sonucunun Daraltılması334

3)Dâva Dilekçesindeki Vakıaların Delili Olanlar334

4)Asıl Vakıaya Zımnen Dahil Olan Vakıalar334

C)Savunmanın Genişletilmesi ve Değiştirilmesi Yasağı335

I-Savunmayı Genişletilme ve Değiştirilme Yasağı335

1)Def’iler335

2)Vakıaların Değiştirilmesi veya Genişletilmesi335

3)İtirazların Durumu335

II-Savunmanın Genişletilmesi ve Değiştirilmesi Sayılmayan Haller336

1)Mahkemenin Re’sen İnceleyeceği Hususlar336

2)Sonradan Doğan Savunma Sebepleri336

3)Hukukî Sebepler336

4)İleri Sürülen Vakıaya Zımnen Dahil Olan Olanlar337

5)İleri Sürülen Vakıaların Delili Niteliğinde Olanlar337

6)Taleple Bağlı Olmayan Dâvalar337

III-Savunmanın Genişletilmesi ve Değiştirilmesi Yasağının İstisnaları337

1)Dâvacının Açık Muvafakati337

2)Islah337

§ 24. MEDENÎ USÛL HUKUKUNA EGEMEN OLAN

HAK VE İLKELER338

A)Tasarruf İlkesi338

B)Kendiliğinden (Re’sen) Harekete Geçme İlkesi340

C)Taraflarca Getirilme (Hazırlama) İlkesi340

I-Genel Olarak340

II-İstisnalar342

Ç)Kendiliğinden (Re’sen) Araştırma İlkesi342

D)Teksif İlkesi343

E)Yargılamanın Hâkim Tarafından Yürütülmesi344

F)Doğrudanlık (Doğrudan Doğruyalık) İlkesi345

G)Hâkimin Delilleri Değerlendirmesi346

Ğ)Aleniyet İlkesi346

I-Doğrudan Aleniyet346

II-Dolaylı Aleniyet347

III-Gizli Oturum347

H)Sözlülük-Yazılılık İlkesi348

I)Mahkemelerde Kullanılan Dil349

İ)Hakimin Görevi Sebebiyle Hukuku Kendiliğinden Uygulaması349

J)Dürüst Davranma ve Doğruyu Söyleme Ödevi350

I-Dürüstlük Kuralı351

II-Doğruyu Söyleme Ödevi352

K)Adil Yargılanma Hakkı353

I-Kanunî, Bağımsız ve Tarafsız Bir Mahkemede Yargılanma353

II-Makul Sürede Yargılanma354

III-Alenî Olarak Yargılanma354

IV-Hakkaniyete Uygun Olarak Yargılanma354

L)Hukukî Dinlenilme Hakkı355

I-Bilgilenme Hakkı355

II-Açıklama ve İspat Hakkı356

III-Dikkate Alınma ve Değerlendirilme Hakkı356

M)Usûl Ekonomisi İlkesi357

N)Davayı Aydınlatma ve Katkıda Bulunma Ödevleri358

I-Hâkimin Davayı Aydınlatma Ödevi358

II-Tarafın Davayı Aydınlatma Ödevi359

a)Usuli Aydınlatma Ödevi359

b)Maddi Hukuka Dayanan Aydınlatma Ödevi360

§ 25. Tahkikat362

A)Genel Olarak362

I-Tahkikatın Konusu362

II-Tarafların Dinlenmesi362

III-Sonradan Delil Gösterilmesi363

IV-Mevcut Delillerle Dâvanın Aydınlanması364

V-Dâvanın Aydınlanmamış Olması364

B)Duruşmalar364

I-Genel Olarak364

II-Duruşmalar Alenidir364

III-Duruşmasız Yapılan İşlemler365

IV-Tarafların Duruşmaya Daveti365

V-Mahkemenin Çalışma Zamanı366

VI-Ses ve Görüntü Nakli Yoluyla Duruşma İcrası366

VII-Duruşma Düzeni367

VIII-Soru Yöneltme368

1)Taraf Vekilleri Açısından368

2)Taraflar Açısından368

IX-Kayıt ve Yayın Yasağı368

C)Tutanaklar369

I-Genel Olarak369

II-Tutanağın İmzalanması370

III-Tutanağın İspat Gücü371

IV-Zabıt Katibinin Durumu371

V-Tutanak Örneğinin Verilmesi372

VI-Dosyaya Belge Konulması372

VII-Dizi Listesi373

VIII-Dosyanın İncelenmesi373

XIV-Dosyanın Hâkimin İncelemesine Hazır Tutulması374

D)Tahkikatın Sona Ermesive Sözlü Yargılama374

I-Tahkikatın Sona Ermesi374

II-Sözlü Yargılama374

§ 26. İsticvap376

A)İsticvabın Konusu377

B)İsticvap Olunacak Kişi377

C)Bizzat İsticvap Olunma378

D)İsticvap Davetiyesi378

E)İsticvabın Yapılması379

F)İsticvap Tutanağı379

G)Kıyasen Uygulanacak Hükümler380

§ 27. Ön Sorun Ve Bekletici Sorun381

A)Ön Sorun381

I-Genel Olarak381

II-Ön Sorunun İncelenmesi382

B)Bekletici Sorun382

I-Mahkemenin Görevsiz Olduğu Hususlar383

II-Sorun Mahkemenin Görevi İçindeyse383

§ 28. Dâvaya Müdahale385

A)Fer’î Müdahale385

I-Genel Olarak385

II-Fer’î Müdahalenin Şartları386

1)Derdest Bir Dâva Bulunmalıdır386

2)Üçüncü Kişi Olmalıdır386

3)Hukukî Yarar386

4)Teminat Şartı386

III-Fer’î Müdahale Usûlü386

IV-Fer’î Müdahilin Dâvadaki Durumu387

V-Feri Müdahalenin Etkisi388

1)Hüküm Taraflar Hakkında Verilir388

2)Hükmün Rücu Dâvasına Etkisi389

B)Aslî Müdahale391

I-Genel Olarak391

II-Usulü391

III-Aslî Müdahalenin Şartları392

1)Derdest Bir Dâva Olmalıdır392

2)Müdahil Üçüncü Kişidir392

3)Müdahilin Hak İddiası392

4)Hukukî Yarar392

5)Müdahale Ayrı Bir Dâvadır393

IV-Aslî Müdahale Dâvasının İncelenmesi393

C)Fer’î Müdahale ile Aslî Müdahalenin Karşılaştırılması394

§ 29. Dâva Arkadaşlığı396

A)İhtiyarî Dâva Arkadaşlığı396

I-Genel Olarak396

1)Dâvacılar veya Dâvalılar Arasında Dâva Konusunun 

Ortak Olması396

2)Ortak İşlem397

a)Hak Sahibi Olarak397

b)Borç Altına Girme Halinde397

3)Dâvaların Temeli Vakıaların Aynı veya Benzer Olması397

a)Dâvaların Birden Çok Kişi Hakkında Aynı

Sebepten Doğması398

b)Dâvaların Birden Çok Kişi Hakkında Benzer Sebeplerden Doğması398

c)Birlikte Dâva Açma İmkanı398

II-İhtiyarî Dâva Arkadaşlarının Dâvadaki Durumu399

B)Mecburî (Zorunlu) Dâva Arkadaşlığı400

I-Maddî Mecburî Dâva Arkadaşlığı400

II-Şeklî (Usûlî) Mecburî Dâva Arkadaşlığı402

§ 30. Dâvanın İhbarı403

A)Genel Olarak403

B)Dâvanın İhbarı Usûlü404

C)İhbarın Şekli405

I-Yazılı Yapılır405

II-İhbarın Etkisi405

1)Süre Talebinin Dayanağı405

2)Sürenin Niteliği406

D)İhbarı Alan Üçüncü Kişinin Tutumu406

I-İhbar Edilen Üçüncü Kişinin Dâvaya Müdahalesi407

II-İhbarı Alan Üçüncü Kişinin Hareketsiz Kalması407

E)İhbarın Sonuçları407

I-Maddî Hukuk Bakımından407

II-Usûl Hukuku Bakımından408

§ 31. Karşı Dâva409

A)Genel Olarak409

B)Karşı Dâvanın Şartları410

I-Taraflar410

II-Asıl Dâva Derdest Olmalıdır410

III-Asıl ve Karşı Dâva Aynı Yargı Yoluna veya 

Yargılama Usûlüne Tâbi Olmalıdır411

IV-Asıl Dâva İle Karşı Dâva Arasında Bağlantı Bulunmalıdır412

1)Takas Veya Mahsup Talebi412

2)Asıl Dâva İle Karşılık Dâva Arasında Bağlantı Bulunması412

V-Karşı Dâvada Yetki413

VI-Karşı Dâvanın Açılamayacağı Haller413

C)Karşı Dâvanın Açılma Süresi414

D)Karşı Dâvanın Açılması414

E)Asıl Dâvanın Sona Ermesi415

F)Uygulanacak Hükümler415

I-Genel Olarak415

II-Dilekçeler416

III- Ön İnceleme416

G)Hüküm417

Ğ)Kanun Yolu417

§ 32. Dâvaların Birleştirilmesi Ve Ayrılması418

A)Dâvaların Birleştirilmesi419

I-Birleştirme Kararı Verilebilecek Haller419

1)Davalar İçin Aynı Mahkemenin Görevli Olması419

2)Aynı Sıfattaki Mahkemeler419

a)İlk Derece Mahkemelerinde419

b)Yüksek Mahkemelerde420

aa)Bölge Adliye Mahkemelerinde420

bb)Yargıtayda421

c)Yargılamanın Yenilenmesinde421

3)Davalar Arasında Bağlantı421

II-Aynı Yargı Çevresindeki Mahkemelerde Birleştirme422

III-Farklı Yargı Çevresindeki Mahkemelerde Birleştirme422

IV-Tahkim Usulü Bakımından423

1)Hakem Mahkemesinde Görülen Dâva İle

Hukuk Mahkemesinde Görülen Dâva Açısından423

2)Hukuk Mahkemesinde Görülen ile Hakem Mahkemesinde

Görülen Dâva Açısından423

B)Dâvaların Ayrılması424

C)Kanun Yolları425

§ 33. Islah427

A)Genel Olarak Usûl İşlemleri427

I-Taraf Usûl İşlemleri427

II-Mahkeme Usûl İşlemleri428

B)Islahın Konusu428

I-Genel Olarak428

II-Kapsamı429

1)İddia ve Savunmanın Genişletilmesi Değiştirilmesi429

2)Dava Sebebinin Genişletilmesi Değiştirilmesi429

3)Vakıaların Genişletilmesi Değiştirilmesi Eklenmesi429

4)Talep Sonucunun Genişletilmesi Değiştirilmesi429

5)Tarafın Değiştirilmesi430

6)Islah Yetkisi430

C)Islahın Niteliği430

D)Islahın Zamanı431

E)Islahın Şekli431

F)Kötüniyetli Islah432

G)Yargılama Giderleri ve Zararın Ödenmesi432

H)Islah Yoluyla Yapılabilecek İşlemler433

I)Islahla Yapılmamış Sayılamayacak (Geçersiz Kılınamayacak)

İşlemler433

I-Tarafların Maddî Hukuk İşlemleri433

II-Mahkeme Usûl İşlemleri434

İ)Islah Yoluyla Yapılamayacak Olan İşlemler434

J)Islah Yoluna Başvurulmasına Gerek Olmayan Durumlar435

K)Islahın Türleri435

I-Tam Islah435

1)Islahla Birlikte Yeni Dâva Dilekçesi Verilmiş Olması435

2)Islahla Birlikte Yeni Dâva Dilekçesi Verilmemesi436

3)Yeni Dâva Dilekçesi Verilmemesi436

II-Kısmî Islah436

L) Maddî Hataların Düzeltilmesi437

§ 34. Dâva Konusunun Devri439

A)Genel Olarak439

B)Davalının Dava Konusunu Devretmesi440

I-Devralana (Üçüncü Kişiye) Karşı Davaya Devam Edilmesi441

II-Davanın Devreden Davalıya Karşı Tazminat Davasına

Çevrilmesi444

C)Davacının Dava Konusunu Devretmesi446

I-Üçüncü Kişinin Devreden Davacının Yerine Kanun Gereği

Kendiliğinden Geçmesi446

II-Davanın Devreden Davacıya Karşı Tazminat Davasına

Çevrilememe Durumu447

§ 35. Dâva Dosyasının İşlemden Kaldırılması449

A)Genel Olarak449

B)Dosyanın İşlemden Kaldırılmasını Gerektiren Haller ve

Dosyanın İşlemden Kaldırılması Kararı449

I-Tarafların Duruşmaya Gelmemeleri veya

Gelip Davayı Takip Etmeyeceklerini Bildirmeleri449

II-Duruşmaya Sadece Bir Tarafın Gelmesi450

III-Tarafın Başvurması Gereken Haller451

IV-Gider Yatırılmaması451

V-Dosyanın Yenilenmesi451

VI-Dosyanın Yenilenmemesi452

VII-İki Defadan Fazla Takipsiz Bırakma452

C)İşlemden Kaldırmanın Sonuçları ve Dâvanın Yenilenmesi453

I-Genel Olarak453

II-Dâvanın Açılmamış Sayılması454

III-Talebin Akibeti454

§ 36. İspat Ve Deliller456

A)İspat456

I-İspat, İspat Hakkı, İspatın Konusu456

1)İspat Kavramı456

2)İspat Hakkı456

3)İspatın Konusu457

II-İspat Gerekliliğini Kaldıran Durumlar458

1)İkrar458

a)Genel Olarak458

b)İkrardan Dönme459

c)İkrarın Yapılış Şekli459

aa)Mahkeme Dışı İkrar459

bb)Mahkeme Dışı İkrar460

d)İkrarın Türleri ve Bölünmesi460

aa)Basit (Adi) İkrar461

bb)Nitelikli (Vasıflı) İkrar (Gerekçeli İnkâr)461

cc)Bileşik (Mürekkep/Karmaşık) İkrar462

aaa)Bağlantılı Bileşik İkrar462

bbb)Bağlantısız Bileşik İkrar463

2)Çekişmesiz Vakıalar463

3)Herkesçe Bilinen Vakıalar463

III-İSPAT TÜRLERİ464

1)Asıl İspat- Karşı İspat- Aksini İspat464

2)Doğrudan İspat-Dolaylı İspat465

IV-İSPATA İLE İLİŞKİN YÜKLER467

1)Genel Olarak467

2)İspat Yükü467

a)Genel Olarak467

b)İspat Yüküne İlişkin Temel Kural468

c)İspat Yüküne İlişkin İstisnalar468

aa)Kanunla Belirlenmesi468

bb)Karineler469

aaa)Kanuni Karineler469

bbb)Fiili Karineler472

cc)İspat Yükü Sözleşmesi473

3)Delil Gösterme (İkame) Yükü (Sübjektif İspat Yükü)474

4)İddia ve Savunma (Çekişmeli Kılma) Yükü475

a)İddia Yükü475

b)Savunma (Çekişmeli Kılma) Yükü476

5)Somutlaştırma Yükü478

V-İspat Ölçüsü480

1)Genel Olarak480

2)Tam İspat480

3)Yaklaşık İspat481

B)Deliller481

I-Delil Kavramı ve Delil Türleri481

1)Delil Kavramı481

2)Delil Türleri481

a)Kesin Deliller482

b)Takdiri Deliller482

II-Delillerin Gösterilmesi482

III-Başka Yerden Getirtilecek Deliller483

IV-Delil Avansı484

V-Delillerden Vazgeçilmesi484

VI-Delillerin İncelenmesi ve İstinabe485

1)Delillerin Mahkemede İncelenmesi485

2)İstinabe Yoluyla İnceleme485

3)Hukuka Aykırı Deliller485

VII-Delillerin Toplanması ve Değerlendirilmesi487

VIII-Delil Sözleşmesi488

1)Genel Olarak488

2)Delil Sözleşmesinin Çeşitleri489

a)Münhasır Delil Sözleşmesi489

b)Münhasır Olmayan Delil Sözleşmesi490

3)Delil Sözleşmesinin Şartları490

§ 37.BELGE VE Senet491

A)Genel Bilgi491

B)Belge493

C)Senet495

I-Senet Kavramı495

II-Senet Çeşitleri498

1)Resmî Senetler498

2)Adȋ Senetler499

3)Elektronik İmzalı Senetler500

IV-Senetlerin İspat Gücü500

1)Resmî Senetlerin İspat Gücü500

2)Adȋ Senetlerin İspat Gücü501

3)Belgelerin Halefler Aleyhine Kullanılması502

Ç)Senetle (Ve Senede Karşı Senetle) İspat Zorunluluğu

(Tanıkla İspat Yasağı) ve İstisnaları502

I-Genel Bilgi502

II-Senetle (Kesin Delille) İspat Zorunluluğu (Tanıkla İspat Yasağı)

ve İstisnaları503

1)Senetle (Kesin Delille) İspat Zorunluluğu503

2)Senede Karşı Senetle (Kesin Delille İspat Zorunluluğu)506

3)Senetle (ve Senede Karşı Senetle) İspat Zorunluluğunun

İstisnaları509

a)Delil Başlangıcı509

b)Diğer İstisnalar513

aa)Yakın akrabalar arasında513

bb)Senede Bağlanmaması Teamülden Olan

Hukukî İşlemler514

cc)Senet Alınmasının Güç Veya İmkânsız Olması515

çç)İrade Bozukluğu İle Aşırı Yararlanma İddiaları515

dd)Üçüncü Kişinin Muvazaa İddiası515

ee)Senedin Beklenmeyen Bir Olay Veya Zorlayıcı

Sebeple Kaybolması515

D)Senette Tahrifat ve Sahtelik516

I-Senette Tahrifat (Çıkıntı, Kazıntı Veya Silinti)516

II-Senette Sahtelik (Yazı Veya İmza İnkârı)517

1)Genel Olarak Sahtelik İddiası517

2)Sahtelik İddiasının (Yazı Veya İmza İnkârının

Mevcut Yargılamaya Etkisi)517

3)Sahtelik İddiasının İleri Sürülüş Biçimi518

4)Sahtelik İncelemesi519

5)Sahtelik İncelemesinin Sonucu520

a)Sahtelik İddiasının Kabulü ve Senedin İptali520

b)Sahtelik İddiasının Haksız Olması, İddianın

Reddi ve Sonuçları520

6)Hukuk ve Ceza Mahkemesi Kararlarının Sahtelik İddiası

Özelinde Birbirine Etkisi521

a)Hukuk Mahkemesinin Kararının Ceza Mahkemesi

Kararına Etkisi521

b)Ceza Mahkemesi Kararının Hukuk Mahkemesi

Kararına Etkisi522

E)Belgelerin Mahkemeye İbrazı522

I-Genel Olarak Belgelerin İbrazı523

1)Mahkemece Belge Asıllarının İstenmesi ve

Geri Verilmesi523

2)Belge Aslının İbrazı Usûlü523

3)Belgenin Yerinde İncelenmesi524

II-Belgelerin İbrazı Zorunluluğu525

1)Genel Olarak525

2)Karşı Tarafın Belgeyi İbraz Zorunluluğu525

3)Üçüncü Kişinin Belgeyi İbraz Zorunluluğu526

4)Ticarî Defterlerin İbrazı ve Delil Olması527

a)İbraz Kararı527

b)Ticarî Defterin Sahibi Lehine Delil Olması527

aa)Ticarî Defter Usûlüne Uygun Tutulmuş Olmalıdır528

bb)Defterlerdeki Kayıtlar Birbirini Doğrulamalı

Yahut Kayıtların Aksi Bir Kesin Delille

İspat Edilmemiş Olmalıdır528

c)Ticarî Defterin Sahibi Aleyhine Delil Olması529

d)Tacir Olmayan Tarafın Tacir Olan Tarafın

Ticari Defterlerindeki Kayıtlara Dayanması529

§ 38. Yemin530

A)Yeminin Konusu530

I-Genel Olarak530

II-Yemine Konu Olmayacak Vakıalar530

B)Yemin Teklifi531

I-Genel Olarak531

II-Yemine Davet534

C)Yeminin İadesi535

I-Yemin Etmemenin Sonuçları535

II-Yeminin İade Olunamayacağı Hâller536

D)Ölüm Veya Fiil Ehliyetinin Kaybı536

E)Yemin Edecek Kişi536

I-Yemini Eda Edecek Kişiler536

II-Sağır ve Dilsizlerin Yemini537

F)Yeminin Şekli537

G)Yeminin Edası537

I-Yemin Konusunun Açıklattırılması538

II-Hasta ve Özürlülerin Mahkeme Dışında Yemini539

III-Mahkeme Yargı Çevresi Dışında Yemin539

IV-Yemin Tutanağı540

V-Yalan Yere Yemin540

§ 39. Tanık BEYANI542

A)Genel Bilgi542

B)Tanıkların Gösterilmesi Usulü544

I-Tanık Beyanına Dayanma544

II-Tanık Listesi545

C)Tanığın Davet Edilmesi548

I-Genel Bilgi548

II-Davetiyenin İçeriği548

III-Tanığa Soru Kağıdı Gönderilmesi548

IV-Tanığın Adreste Bulunmaması549

Ç)Tanıklık Yapma Zorunluğu ve Tanıklıktan Çekinme Sebepleri550

I-Genel Olarak Tanıklık Yapma Zorunluluğu ve Tanıklığın

İzne Tâbi Olduğu Hâller550

II-Tanıklıktan Çekinme551

1)Genel Olarak Çekinme Sebepleri ve Uygulama Alanı551

2)Kişisel Sebeplerle Çekinme552

3)Sır Sebebiyle Çekinme553

4)Menfaat İhlali Sebebiyle Çekinme553


5)Tanıklıktan Çekinme Hakkının İstisnaları553

6)Çekinme Sebeplerinin İncelenmesi554

D)Tanığın Dinlenilmesi Usûlü555

I-Tanığın Dinlenilmesinden Önce Yapılacak İşlemler555

1)Tanığın Kimliğinin Tespiti555

2)Tanığın uyarılması555

3)Tanığa Yemin Verilmesi556

a)Yeminsiz Dinlenecek Kişiler556

b)Yeminin Zamanı ve Şekli556

II-Tanığın Dinlenilmesi557

1)Tanıkların Dinlenileceği Yer557

2)Tanığın Bilgilendirilmesi558

3)Tanığın Dinlenilmesi558

4)Yasak Davranışlar560

E)Yalan Yere Tanıklık560

F)Tanığa Ödenecek Ücret ve Giderler561

§ 40. Keşif İCRASI562

A)Genel Olarak562

B)Keşif Kararı562

C)Keşifte Yetkili Mahkeme563

D)Keşfin İcra Edilmesi564

E)Keşfe Katlanma Zorunluluğu565

F)Soybağı İçin İnceleme566

§ 41. BİLİRKİŞİ İNCELEMESİ569

A)Bilirkişi İncelemesi ve Bilirkişi Kavramları569

B)Bilirkişi İncelemesine Başvuru571

I-Bilirkişi İncelemesinin Konusu571

1)Uyuşmazlık Konusunun Özel Veya

Teknik Bilgiyi Gerektirmesi571

a)Özel ve Teknik Bilgi Kavramları ile Hâkimin Bilirkişi İncelemesine Başvuruda Takdir Yetkisi571

b)Bilirkişi İncelemesine Başvurunun Zorunlu Olduğu

Hâller572

2)Hukuki Konuda Bilirkişi İncelemesine Başvuru İle

Bilirkişinin Hukuki Konuda Görüş Verme Yasağı573

II-Bilirkişiye Yöneltilecek Soruların (Bilirkişinin Görev Alanının)

Belirlenmesi575

III-Bilirkişi Ücret ve Giderlerinin Yatırılması576

C)Bilirkişinin Görevlendirilmesi577

I-Bilirkişi Olarak Görevlendirilebilecek Kişiler577

1)Genel Olarak577

2)Listelere Başvuru578

3)Resmi Bilirkişiler580

II-Bilirkişi Sayısı581

III-Bilirkişilik Görevini Kabul Zorunluluğu ve İstisnaları583

IV-Bilirkişi Yemini584

V-Bilirkişinin Yasaklılığı ve Reddi585

Ç)Bilirkişi İncelemesinin Yapılması586

I-Genel Olarak Bilirkişilik Görevinin Kapsamı586

II-Ön İnceleme587

III-Bilirkişilik Etiği ve Bilirkişinin Yükümlülükleri587

1)Genel Olarak587

2)Bilirkişilik Faaliyeti Konusunda Temel Etik İlkeler588

a)Haber Verme Yükümlülüğü588

b)Görevi Bizzat Yerine Getirme Yükümlülüğü588

c)Sır Saklama Yükümlülüğü589

3)Bilirkişinin Görev Süresi589

IV-Bilirkişinin Yetkileri589

D)Bilirkişi Raporu ve Değerlendirilmesi590

I-Bilirkişi Tespiti ve Rapor590

II-Bilirkişi Raporunun Mahkemeye Sunulması ve

Taraflara Tebliği592

III-Bilirkişi Raporuna İtiraz ve Raporun Taraflarca Tartışılması592

IV-Aynı Bilirkişiden Ek Görüş (Rapor) Alınması Veya

Yeniden Bilirkişi İncelemesine Başvurulması593

V-Bilirkişi Raporunun Değerlendirilmesi594

1)Genel Olarak594

2)Bilirkişi Raporunun Değerlendirilmesinde Dikkate

Alınacak Ölçütler595

E)Bilirkişinin Sorumluluğu596

I-Bilirkişinin Cezai Sorumluluğu596

II-Bilirkişinin Hukuki Sorumluluğu597

F)Uzman Görüşü (Taraf Bilirkişiliği)598

I-Genel Olarak598

II-Uzman Görüşünün Konusu ve Başvuru Usulü600

III-Uzman Görüşünün Değerlendirilmesi601

§ 42. Dâvaya Son Veren Taraf İşlemleri605

A)Dâvadan Feragat607

B)Dâvayı Kabul609

C)Feragat ve Kabule İlişkin Ortak Hükümler609

I-Şekil609

1)Yetkisiz veya Görevsiz Mahkemede610

2)Kısmen Feragat veya Kabul611

3)Kayıtsız ve Şartsız Olmalıdır611

II-Etkisi611

III-Geçerlik612

IV-Zamanı613

V-Sonuçları613

1)Kesin Hüküm Gibi Sonuç Doğurur613

2)Sonradan Vazgeçme Mümkün Değildir614

3)Re’sen Araştırma İlkesinin Uygulandığı Dâvalarda615

4)Yargılamanın Yenilenmesi615

VI-Yargılama Giderleri616

D)Sulh616

I-Genel Olarak616

II-Mahkeme Dışı Sulh617

III-Mahkeme İçi Sulh617

IV-Sulhun Zamanı618

V-Sulhun Etkisi618

VI-Sulhun İptali619

§ 43. Basit Yargılama Usûlü620

A)Genel Olarak620

B)Basit Yargılama Usûlüne Tabi Dâva ve İşler620

C)Dâvanın Açılması621

D)Dâvaya Cevap621

I-Cevap Dilekçesi621

II-Cevap Süresi622

E)Delillerin İkamesi622

F)İddia ve Savunmanın Genişletilmesi Yasağı622

G)Ön İnceleme ve Tahkikat623

I-Dosya Üzerinden Karar Verilmesi623

II-Yapılacak İşlemler623

III-Tahkikat Süresi624

IV-İşlemden Kaldırma ve Takipsiz Bırakma624

H)Hüküm624

I)Uygulanacak Hükümler625

J)Basit Yargılama ile Yazılı Yargılama Usûlünün Karşılaştırılması625

§ 44. Yargılama Harç Ve Giderleri627

A)Genel Olarak627

B)Yargılama Harçları627

I-Değer Esasına Göre Alınacak Harçlar628

II- Maktu Harçlar630

C)Harçtan Muafiyet630

I-Harçtan Muaf Dâva ve İşler630

II-Harçtan Muaf Olan Kişiler631

D)Yargılama Giderleri631

I-Genel Olarak631

II-Vekâlet Ücreti632

1)Sözleşmeye Dayanan Vekâlet Ücreti632

2)Taraflar Arasında Sözleşme Yoksa633

3)Yargılama Gideri Olan Vekâlet Ücreti633

III-Delil İkamesi İçin Avans634

IV-Resen Yapılması Gereken İşlemlere İlişkin Giderler635

E)Yargılama Giderlerinden Sorumluluk636

I-Genel Olarak636

1)Aleyhine Hüküm Verilen Öder637

2)Kısmen Haklı Çıkma Hali638

3)Birden Fazla Kişinin Bulunması638

4)Yargılama Giderlerine İlişkin Kararda Eksiklik639

II-İyiniyetli Dâvalının Dâvayı İlk Celsede Kabulü639

III-Dürüstlük Kuralına Aykırı Davranılması Halinde Sorumluluk639

IV-Feri Müdahale Gideri640

V-Kötüniyetli Veya Haksız Dâva Açılmasının Sonuçları641

VI-Esastan Sonuçlanmayan Dâvada Yargılama Gideri641

VII-Vekâlet Ücretinin Taraf Lehine Hükmedilmesi642

VIII-Yargılama Giderine Hükmedilmesi643

IX-Avansın İadesi644

§ 45. Karar Ve Hüküm645

A)Genel Olarak645

I-Hükmün Müzakeresi645

II-Hükmün Oylanması645

III-Hüküm646

1)Tefhimi (Kararın Bildirilmesi)646

2)Türleri647

a)Usûle İlişkin Nihaî Kararlar647

b)Esasa İlişkin Nihaî Kararlar647

IV-Kapsamı648

V-Hükmün Yazılması650

VI-Hükmün İmza Edilmemesi650

VII-Hükümdeki Maddî Hataların Düzeltilmesi (Hükmün Tashihi)650

VIII-Hükmün Korunması652

IX-Hüküm Nüshası652

X-İlâmın Alınması, Kesinleşme Kaydı ve Harçlar652

B)Kesin Hüküm653

I-Genel Olarak653

II-Hükmün (Şeklî Anlamda) Kesinleşmesi654

III-Maddî Anlamda Kesin Hüküm654

1)Genel Olarak654

2)Kapsamı655

3)Etkileri656

4)Şartları657

a)Tarafların Aynı Olması657

b)Dâva Sebebinin Aynı Olması657

c)Dâva Konusunun Aynı Olması658

5)Ortadan Kalkması658

a)Yargılamanın Yenilenmesi658

b)Değişiklik Dâvası658

C)Dâvanın Konusuz Kalması659

§ 46. Kanun Yolları660

A) Genel Olarak660

I-Amacı660

II- Geçiş Dönemi Uygulamaları661

1)İstinaf Mahkemeleri Göreve Başladıktan Sonra662

2)Önceden Temyiz Yoluna Başvurulmuş Kararlar662

3)Kıyasen Uygulanacak Hükümler662

B) İstinaf Mahkemeleri Göreve Başladıktan Sonra662

I-İstinaf Sistemi663

II-İstinaf Sistemine Egemen Olan İlkeler663

III-İstinaf Yoluna Başvurma Hakkı664

IV-Aleyhine İstinaf Yoluna Başvurulabilecek Kararlar664

1)Genel Olarak664

2)İstinaf Yoluna Başvurma Hakkı666

3)İstinaf Yoluna Başvurulabilecek Kararlar666

a)Şahısvarlığı Davaları666

b)Malvarlığı Davaları666

4)İstinaf Yoluna Başvurulamayacak Kararlar667

5)Özel Kanunlardaki Düzenlemeler667

V-İstinaf Sebepleri667

VI-İstinaf Süresi667

VII-İstinaf Dilekçesi668

VIII-İstinaf Dilekçesinin Verilmesi669

1) Kararı Veren Mahkemeye Verilmesi669

2) Başka Bir Mahkemeye Verilmesi669

3) Başvurunun Yapıldığı Tarih669

IX-Harç ve Giderlerin Yatırılması670

X- İstinaf Dilekçesinin Reddi671

XI-İstinaf Dilekçesine Cevap671

XII -Katılma Yoluyla Başvurma672

XIII-Başvuru Hakkından Feragat672

XIV-Başvurunun İcraya Etkisi672

XV-Kötü Niyetle İstinaf Yoluna Başvurma673

XVI-Ön İnceleme673

1)Usûlî Eksikliklerin Bulunması673

2)Esastan İnceleme674

XVII-Duruşma Yapılmadan Verilecek Kararlar674

1)Usûle İlişkin Karar Verilmesi674

2)Esasa İlişkin Karar Vermesi675

a)Duruşma Yapılmadan675

b)İnceleme Usûlü675

c)İncelemenin Kapsamı676

d)Duruşma Yapılmasına Karar Verilmesi676

XVIII-Yapılmayacak İşlemler676

XIX-Duruşmaya Gelinmemesi ve Giderlerin Ödenmemesi677

XX-Karar678

XXI-Uygulanacak Hükümler679

C)İstinaf Mahkemesi Kararının Temyizi679

I-Temyiz Hakkında Genel Bilgi679

1)Temyiz Edilebilen Kararlar680

2)Temyiz Edilemeyen Kararlar680

3)Temyiz Sebepleri681

4)Temyiz Süresi682

II-Temyiz Yoluna Başvurulması682

1)Temyiz Dilekçesinin Hazırlanması682

2)Temyiz Dilekçesinin Verilmesi683

III-İstinaf Mahkemesinin Temyiz Dilekçesini Reddetmesi683

IV-Temyiz Harç ve Giderlerinin Ödenmesi684

V-Temyiz Dilekçesine Cevap684

VI-Katılma Yoluyla Temyiz684

VII-Temyiz Yoluna Başvurma Hakkından Feragat685

VIII-Dosyanın Yargıtaya Gönderilmesi685

IX-Temyize Başvurmanın İcraya Etkisi685

X-Temyiz İncelemesi685

1)Yargıtay’ın Ön İnceleme Yapması685

2)Esas Hakkında İnceleme Yapması686

3)Yargıtay’ın Verdiği Karar687

a)Bozma Kararı687

b)Onama Kararı687

c)Düzelterek Onama Kararı687

4)Bozmaya Uyma veya Direnme688

XI-Kötüniyetli Temyiz Yoluna Başvurulması689

XII-Yargıtay Kararının Tebliği689

XIII-Aleyhte Bozma Yasağı689

XIV-Aleyhte Hüküm Verme Yasağı689

XV-Usuli Muktesep Hak (Usule İlişkin Kazanılmış Hak)689

XVI-Kanun Yararına Temyiz690

D)İstinaf Mahkemelerinin Göreve Başlamasından Önceki

(HUMK Hükümlerine Göre Eski/Uygulanan) Kanun Yolu Sistemi691

I-Genel Olarak691

1)Uygulama Zamanı691

2)Uygulama Kapsamı691

II-Temyiz Edilebilen ve Edilemeyen Kararlar692

III-Temyiz Yoluna Başvurulması693

1)Temyiz Süresi694

2)Temyiz Talebi694

3)Temyize Başvurmanın Hükmün İcrasına Etkisi696

IV-Temyiz Sebepleri696

1)Mutlak Temyiz Sebepleri697

a)Maddî Hukuk Kurallarına Dayalı Temyiz Nedenleri697

b)Usûl Hukukuna Dayalı Temyiz Nedenleri697

2)Nispi Temyiz Sebepleri698

V-Temyiz İncelemesi698

1)Dâva Dosyasının Yargıtay’a Gönderilmesi698

2)İş Bölümü Açısından Görevli Dairenin Belirlenmesi698

3)Yargıtay’da Duruşma İstenebilecek Haller699

4)Yargıtay İncelemesinin Kapsamı699

VI-Yargıtay Kararı700

1)Bozma Kararı700

a)Karar Düzeltme Yolu Açıksa701

b)Karar Düzeltme Yolu Kapalı İse701

c)İlk Derece Mahkemesinin Kararı701

aa) Aleyhte Bozma Yasağı701

bb) Aleyhte Hüküm Verme Yasağı702

d)Bozma Kararı Üzerine Ortaya Çıkacak Durumlar702

e)Mahkemenin Bozma Kararına Uyması703

f)Mahkemenin Kendi Kararında Direnmesi705

2)Onama Kararı706

3)Değiştirerek, Düzelterek Onama706

VII-Kanun Yararına Temyiz (Kanun Yararına Bozma)707

VIII-Kanun Yolundan Feragat707

E) Karar Düzeltme708

I-Genel Olarak708

II-Karar Düzeltmeye Başvurulamayacak Haller709

III-Karar Düzeltme Sebepleri709

IV-Karar Düzeltme Talebi710

V-Karar Düzeltme Talebinin İncelenmesi711

1)Karar Düzeltme Talebinin Esastan Reddedilmesi711

2)Karar Düzeltme Talebinin Esastan Kabul Edilmesi711

§ 47. Hükmün Tashihi Ve Tavzihi712

A)Hükmün Tashihi712

B)Hükmün Tavzihi713

C)Tavzih Talebi ve Usûlü713

D)Ortak Hükümler714

§ 48. Yargılamanın Yenilenmesi (İadesi)716

A)Genel Olarak716

B)Yargılamanın Yenilenmesine Gidilemeyen Haller716

C)HUMK’na Göre Yargılamanın Yenilenmesi717

I-Yargılamanın Yenilenmesi Sebepleri717

1)Yeni Bir Senet Veya Belgenin Ele Geçirilmesi717

2)Hükme Esas Alınan Senedin Sahteliğinin Anlaşılması718

3)Hükme Esas Alınan İlâmın Kesin Hükümle

Ortadan Kalkması718

4)Şahadeti Hükme Esas Alınan Tanığın Sonradan

Yalan Tanıklıktan Mahkûm Edilmiş Olması718

5)Bilirkişinin Gerçek Dışı Rapor Vermiş Olması718

6)Lehine Hüküm Verilen Tarafın, Yalan Yere Yemin Ettiğinin

Kendi İkrarı veya Yazılı Delil İle Sabit Olması718

7)Lehine Hüküm Verilen Tarafın Hükme Etkili Bir Hile

Kullanmış Olması719

8)Vekil Veya Temsilci Olmayan Kişilerin Huzuru ile

Dâvanın Hükme Bağlanması719

9)Dâvaya Bakması Yasak Olan Hâkimin Dâvaya Bakarak 

Hüküm Vermiş Olması719

10)Tarafları, Dâva Sebebi ve Konusu Aynı Olan Bir Dâva

Hakkında Birbirine Aykırı İki Kesin Hüküm Bulunması719

11)Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin Kesinleşmiş Kararı719

D)HMK’daki Yargılamanın Yenilenmesi Sebepleri719

I-Mahkemenin Kanuna Aykırı Teşekkül Etmesi720

II-Yasaklı Olan Yahut Ret Talebi Kabul Edilen Hâkimin

Karar Vermesi veya Karara Katılması720

III-Vekil veya Temsilci Olmayanlarla Dâvanın Görülmesi ve 

Karara Bağlanması721

IV-Yargılamada, Aleyhine Hüküm Verilen Tarafın

Elinde Olmayan Sebeplerle Elde Edilemeyen Bir Belgenin,

Karardan Sonra Ele Geçirilmesi722

V-Karara Esas Senedin Sahteliğine Karar Verilmesi veya

Senedin Sahte Olduğunun Mahkeme veya Resmî Makam

Önünde İkrar Edilmesi723

VI-Yalan Tanıklığın Sabit Olması723

VII-Bilirkişi Veya Tercümanın Gerçeğe Aykırı Beyanı724

VIII-Lehine Karar Verilen Tarafın, Karara Esas Alınan Yemini

Yalan Yere Ettiğinin, İkrar veya Yazılı Delille Sabit Olması724

IX-Karara Esas Alınan Bir Hükmün, Kesinleşmiş

Başka Bir Hükümle Ortadan Kalkmış Olması724

X-Lehine Karar Verilenin Hileli Davranışı725

XI-Hükmün Kesinleşmesinden Sonra Tarafları, Konusu ve 

Sebebi Aynı Olan İkinci Dâvada, Öncekine Aykırı Hüküm 

Verilmiş ve Kesinleşmiş Olması725

XII-Kararın, İnsan Haklarını ve Ana Hürriyetleri Korumaya Dair

Sözleşmenin veya Eki Protokollerin İhlaliyle Verildiğinin,

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin Kesinleşmiş Kararıyla

Tespit Edilmesi726

XIII-Ceza Mahkemesi Kararının Gerektiği Haller726

XIV-Üçüncü Kişilerin Hükmün İptalini Talep Etmesi726

XV-Yargılamanın Yenilenmesini İsteme Süresi727

E)Yargılamanın Yenilenmesi Usûlü728

I-İnceleyecek Mahkeme ve Teminat728

1)Dâvanın Tarafları728

2)Dâvanın Açılması728

II-Talebin Ön İncelemesi729

III-Yeniden Yargılama veya Hükmün İptali730

1)Hükmün Onanması, Değiştirilmesi veya İptali730

2)Yeniden Yargılanma Talebinin Reddi731

IV-İcranın Durdurulması731

§ 49. Geçici Hukukî KorumaLAR732

A)Genel Olarak732

B)İhtiyatî Tedbir732

I-Genel Olarak İhtiyati Tedbir Kavramı ve Amacı733

II-İhtiyati Tedbir Türleri734

III-İhtiyatî Tedbir Yargılaması736

1)Görevli ve Yetkili Mahkeme736

2)Yargılama Usûlü737

3)Hukuki Dinlenilme Hakkı738

4)Yaklaşık İspat Ölçüsüyle Yetinilmesi739

5)Teminat Gösterilmesi739

IV-Tedbir Talebi Hakkındaki Karar ve Kanun Yolları740

1)İhtiyatî Tedbir Talebinin Kabulü740

2)İhtiyati Tedbir Talebinin Reddi ve Kanun Yolları741

V-İhtiyatî Tedbirin Uygulanması ve Tedbiri Tamamlayıcı İşlem742

1)Talep Süresi742

2)Uygulayacak Mercii742

3)Uygulama Usulü743

4)İhtiyatî Tedbiri Tamamlayan İşlem743

VI-İhtiyatî Tedbir Aleyhine Başvurulacak Yollar745

1)İhtiyati Tedbire İtiraz745

a)Genel Olarak745

b)İtiraz Usulü746

c)Kanun Yolu746

1)Teminat Karşılığı Tedbirin Değiştirilmesi Veya

Kaldırılması747

2)Durum ve Şartların Değişmesi Sebebiyle Tedbirin

Değiştirilmesi Veya Kaldırılması748

VII-Haksız İhtiyatî Tedbirden Kaynaklanan Tazminat Dâvası749

C)Delil Tespiti750

I-Delil Tespiti Kavramı750

II-Delil Tespiti Taleplerinde Görevli ve Yetkili Mahkeme753

III-Tespit Talebi755

IV-Tespit Talebinin İncelenmesi ve Delil Tespiti Hakkında Karar756

V-Delil Tespiti Yapılacağının Karşı Tarafa Tebliği ve

İstisnai Olarak Acele Hallerde Tespit757

VI-Delil Tespitinin Yapılması758

VI-Tespit Sonucunda Elde Edilen Hususların Esas Hakkındaki

Dâvada Değerlendirilmesi758

Ç)Diğer Kanunlardaki Düzenlemeler759

§ 50. Adlî Yardım761

A)Genel Olarak761

B)Adlî Yardımdan Yararlanacak Kişiler761

I-Ödeme Gücünden Yoksunluk Şartı762

II-Talebin Açıkça Dayanaktan Yoksun Olmaması, Haklılık Şartı762

C)Adlî Yardım Talebi762

D)Adlî Yardım Talebinin İncelenmesi763

E)Adlî Yardımın Kapsamı764

I-HMK Kapsamında764

II-Avukatlık Kanunu Kapsamında765

F)Ertelenen Giderlerin Tahsili765

G)Avukatlık Ücretinin Ödenmesi766

H)Adlî Yardım Kararının Kaldırılması766

§ 51. Tahkim767

A)Tahkim Kavramı ve Türleri767

I-Tahkimin Tanımı ve Medeni Usul Hukukundaki Yeri767

II-Tahkimin Türleri768

1)Mecburî Tahkim768

2)İhtiyarî Tahkim768

B)Tahkime İlişkin HMK Hükümlerinin Uygulama Alanı769

C)Tahkime Elverişlilik770

Ç)Tahkim Sözleşmesi771

I-Tahkim Sözleşmesinin Tanımı ve Hukukî Niteliği771

II-Şekli ve Geçerliliği771

D)Tahkimde Görevli ve Yetkili Mahkeme774

E)Hakem Sözleşmesi774

F)Hakemlerin Seçimi ve Reddi775

I-Genel Olarak775

II-Seçim Usulü776

III-Tarafların Hakemi Seçememeleri777

IV-Hakemin Reddi778

1)Genel Olarak778

2) Ret Usulü779

V-Yeni Hakem Seçilmesi780

VI-Hakem Ücreti781

G) Tahkimde Davanın Açılması ve Tahkim Süresinin Başlaması782

I-Dava Anı 782

II-Tahkim Süresi782

Ğ)Hakemlerin Kendi Yetkileri Hakkında Karar Vermeleri784

H)Tahkim İtirazı784

I)Tahkim Yargılaması785

I-Tahkim Yeri785

II-Yargılama Usulü786

III-Dilekçeler Aşaması ve Delillerin Gösterilmesi İle

 Davayı Değiştirme veya Genişletme786

1)Dava ve Cevap Dilekçesi ile Delilerin Gösterilmesi786

2)Davayı Değiştirme veya Genişletme787

IV-İhtiyatî Tedbir ve Delil Tespiti787

V-Duruşma788

VI-Tahkimde Tarafların Eşitliği ve Hukukî Dinlenilme Hakkı790

VII-Delillerin Toplanması790

İ)Hüküm ve Yargılamanın Sona Erdiği Diğer Haller791

I-Hüküm791

II-Yargılamanın Sona Erdiği Diğer Haller791

J)Hakem Kararının İcra Edilebilirliği, Şekli ve Saklanması792

K)Maddi Hataların Düzeltilmesi, Tavzih, Tamamlayıcı Hakem Kararı793

L)Hakem Kararına Karşı Hukukî Çareler794

I-İptal Davası794

II-Temyiz796

III-Yargılamanın İadesi797

M)Tahkimde Yargılama Giderleri798

§ 52.Yabancı Mahkeme Ve Hakem Kararlarının

Tenfizi Ve Tanınması802

A) Tenfiz802

B) Tanıma804

§ 53.Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk806

A)Genel Olarak Alternatif Uyuşmazlık Çözümleri ve

Arabuluculuk Kavramı806

B)Arabuluculuk Yolunun Uygulama Alanı ve

Arabuluculuğa Elverişlilik809

C)Arabuluculuğa İlişkin Temel İlkeler811

I-İradi Olma ve Eşitlik811

1)Başvurma, Sürdürme ve Sonlandırma Serbestisi811

2)Tarafların Eşitliği812

II-Gizlilik812

III-Arabuluculuk Sürecindeki Beyan veya

 Belgelerin Yargılamada Delil Olarak Kullanılamaması813

Ç)Arabulucu814

I-Tanımı ve Arabulucu Olmak İçin Aranan Şartlar814

II-Arabulucunun Hak ve Yükümlülükleri815

1)Bağımsızlık ve Tarafsızlık815

2)Unvan ve Yetkilerin Kullanımı815

3)Ücret ve Masraf İstenilmesi815

4)Taraflarla Görüşme ve İletişim Kurulması815

5)Görevin Özenle ve Tarafsız Yapılması816

6)Reklam Yasağı816

7)Tarafların Aydınlatılması816

8)Belge Saklama Yükümlülüğü817

III-Arabulucunun Denetimi ve Sicilden Çıkartılmayı Gerektiren

 Haller817

D)Arabuluculuk Süreci818

I-Arabuluculuk Yoluna ve Arabulucuya Başvuru818

II-Arabulucunun Seçilmesi818

III-Arabuluculuk Faaliyetinin Yürütülmesi818

IV-Sürecin Başlaması ve Sürelere Etkisi820

V-Arabuluculuğun Sona Ermesi820

VI-Tarafların Anlaşması821

E)Dava Şartı Olarak Arabuluculuk823

I-Anlamı ve Uygulama Alanı823

II-Arabuluculuk Yoluna Başvuru824

III-Arabulucunun Görevlendirilmesi ve Arabulucu Tarafından

 Yapılması Gereken İşlemler824

IV-Tarafların Arabuluculuk Toplantısına Katılmaması ve Sonuçları825

V-Arabuluculuk Sonucu Anlaşmaya Varılamadığı Takdirde

 Son Tutanağın İbrazı Zorunluluğu826Bu kitap, medeni usul hukukukonusunda hukuk fakültesi öğrencileri ve uygulayıcılara kaynak olması amacıyla hazırlanmıştır.

Çalışmamızda;mevzuat ve bunların gerekçeleri ile bilimsel ve yargısal içtihada yer verilmiştir. Bu şekilde kitabımızın öğrenci ve uygulayıcılara yararlı olması amaçlanmıştır.

Daha önce Prof. Dr. L. Şanal Görgün tarafından hazırlanan ve ilk basısında Dr. Öğr. Ü. Mehmet Kodakoğlu’nun da yazar olarak yer aldığı bu kitap, bu (8.) basısında, bu defa çok yazarlı olarak kaleme alınmıştır.

Bu ortak çalışmamızda, §. 15. Taraflar, §. 19. Davanın açılması,           §. 21. Davaya cevap, §. 24. Medeni usul hukukuna hâkim olan ilkeler, §. 34. Dava konusunun devri, §. 36. İspat ve deliller, §. 45. Karar ve hüküm Doç. Dr. Levent Börü; §. 1. Medeni usul hukuku kavramı,            §. 3. Yargı örgütü-I (Mahkemeler), §. 7. Görev, §. 8. Yetki, §. 9. İstinabe, §. 37. Belge ve senet, §. 38. Yemin, §. 39. Tanık beyanı,                §. 40. Keşif icrası, §. 41. Bilirkişi incelemesi, §. 49. Geçici hukuki koruma tedbirleri Dr. Öğr. Ü. Barış Toraman ve Prof. Dr. Şanal Görgün; §. 16. Dava şartları, §. 17. İlk itirazlar, §. 20. Dava açılmasının hukuki sonuçları, §. 26. İsticvap, §. 28. Davaya müdahale, §. 29. Dava arkadaşlığı, §. 30. Davanın ihbarı, §. 35. Dava dosyasının işlemden kaldırılması, §. 43. Basit yargılama usulü Dr. Öğr. Üyesi Mehmet   Kodak­oğlu tarafından kaleme alınmıştır. Ayrıca burada belirtilmeyen bölümler ise Prof. Dr. L. Şanal Görgün tarafından kaleme alınmıştır. Dolayısıyla, bu esere atıf yapılacağı zaman ilgili bölümü kaleme alan yazarın öncelikle kendisine atıf verilerek diğer yazarların ismine daha sonra yer verilmesini öneririz. Örneğin, 15. Bölüm için, (Börü)/     Görgün/Toraman/Kodakoğlu gibi.

Sekizinci baskıda, kitap tümüyle gözden geçirilmiş ve mevzuattaki değişiklikler işlenmiştir.

Kitabın yazım sürecinde bizlere büyük destek sağlayan sevgili eşlerimiz; Prof. Dr. Dent. Sebahat GÖRGÜN’e, Öğr. Üyesi Dr. Şafak         BÖRÜ’ye, Avukat Olcay Emel TORAMAN’A ve Avukat Merve KODAKOĞLU’na içten teşekkürlerimizi sunuyoruz.

Bu çalışmanın büyük özenle yayınlanmasını sağlayan Yetkin Yayınevi çalışanı Sayın Serap Özer Rol ile Yayınevinin sahipleri Sayın Y. Ziya Gülkök, Sayın Muharrem Başer’e ve diğer tüm yayın­evi emekçilerine teşekkür ederiz.

KAYNAKÇA

AKÇAAL, Mehmet: İşletmenin Devri, Ankara 2014.

AKİL, Cenk,: Kısmî Dava, Ankara 2013.

AKİL, Cenk: İstinaf Kavramı, Ankara 2010.

AKİL, Cenk: 6100 Sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nda Dava Dilekçesinin Unsurları Bağlamında Somutlaştırma Yükü, MalÜHFD 2012          (Somutlaştırma).

AKKAN, Mine: Medeni Usul Hukukunda Avukatla Temsil Zorunluluğu, Ankara 2011.

AKKAYA, Tolga, Medeni Usul Hukukunda İstinaf, Ankara 2009. 

AKTEPE Artık Sezin: Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Kararları Işında Türk Medeni Usul Hukuku Açısından Adil Yargılanma Hakkı, Ankara 2014.

ALANGOYA, Yavuz: Medeni Usûl Hukukunda Vakıaların ve Delillerin Toplanmasına İlişkin İlkeler, İstanbul 1979 (Vakıalar). 

ALANGOYA, Yavuz: Senede Karşı Senetle İspat Kuralı ve Hayatın Olağan Akışı Kavramı, Prof. Dr. Necip Kocayusufpaşaoğlu’na Armağan, Ankara 2004.

ALANGOYA Yavuz/YILDIRIM, M. Kâmil/ DEREN-YILDIRIM, Nevhis: Medeni Usul Hukuku, B.7, İstanbul 2009. 

ALBAYRAK, Adem: Hukukta İstinaf Uygulaması, 3. Baskı, Ankara 2017 (Albayrak, İstinaf). 

ALBAYRAK, Hakan: Medeni Usul ve İcra İflas Hukukunda Yaklaşık İspat, Ankara 2013. 

ARSLAN, Aziz Serkan: 6100 Sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu Çerçevesinde Medeni Usul Hukukunda Delillerin Toplanması ve Doğrudanlık İlkesi, Ankara 2012.

ARSLAN, Ramazan: Medeni Usul Hukukunda Dürüstlük Kuralı, Ankara 1989 (Dürüstlük).

ARSLAN, Ramazan: Medenî Usûl Hukukunda Yargılamanın Yenilenmesi, Ankara 1977 (Yargılamanın Yenilenmesi)

ARSLAN, Ramazan/YILMAZ, Ejder/TAŞPINAR AYVAZ, Sema/         HANAĞASI, Emel: Medenî Usûl Hukuku, Ankara 2018 (Arslan/          Yılmaz/Taşpınar Ayvaz/Hanağası: Medenî Usûl)

ARSLAN, Ramazan/ TANRIVER, Süha: Yargı Örgütü Hukuku Ders Kitabı, B.2, Ankara 2011.

ARSLAN, Ramazan/YILMAZ, Ejder/TAŞPINAR-Ayvaz, Sema: Medenî Usul Hukuku, B.1, Ankara 2016 (Arslan/Yılmaz/Taşpınar Ayvaz).

ARSLANDOĞAN, Birce: Medenî Yargılama Hukukunda Delil Tespiti, İstanbul 2016.

ATALAY, Oğuz: Delil Kavramı Üzerine, Haluk Konuralp Anısına Armağan, Ankara 2009 (Delil).

ATALAY, Oğuz: Medeni Usul Hukukunda Menfi Vakıaların İspatı, İzmir 2001 (İspat).

ATALI, Murat: Medenî Usul Hukukunda Aleyhte Bozma Yasağı, Ankara 2015.

ATALI, Murat: Medenî Usûl Hukukunda Davanın İhbarı, Ankara 2007.

BAŞÖZEN, Ahmet: Medeni Usul Hukukunda İlk Görünüş İspatı, Ankara 2010.

BAUMGARTEL, Gottfried/LAUMEN, Hans-Willi/PRÜTTIN, Hanns: Handbuch der Beweislast, Grundlagen, Aufl.2, Köln-München 2009 

BECKER-EBERHARD, Ekkehard: Dava Malzemesinin Taraflarca Getirilmesi İlkesinin Esasları ve Sınırları, İlkeler Işığı Altında Medeni Yargılama Hukuku (Çev. Yıldırım, M. Kâmil), B.6, İstanbul 2011.

BOLAYIR, Nur: Hukuk Yargılamasında Delillerin Toplanmasında Tarafların ve Hâkimin Rolü, İstanbul 2014 (Bolayır).

BOLAYIR, Nur: Medeni Usul Hukukunda İspat Hakkı ve İspat Hakkının Sınırları, Prof. Dr. Ejder Yılmaz’a Armağan, C.I, Ankara 2014, s. 553 vd (İspat).

BORAN GÜNEYSU, Nilüfer: Medeni Usul Hukukunda Karar, Ankara 2014.

BÖRÜ, Levent: Medeni Usul Hukukunda İddia ve Somutlaştırma Yükü, Ankara 2016.

BÖRÜ, Levent: Dava Konusunun Devri, Ankara 2012 (Devir).

BÖRÜ, Levent: Medeni Usul Hukukunda Davaya Vekalet Ehliyeti, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Ankara 2006 (Ehliyet).

BÖRÜ, Levent: Medeni Usul Hukukunda Taraf Kavramı, MİHDER 2012/1, S.21, s. 43 vd (Taraf).

BÖRÜ, Levent: Sıfat ve Dava Takip Yetkisi, BATİDER, 2011, C. XXVII,     S. 31, s. 249 vd (Sıfat). 

BÖRÜ, Levent: Tarafta (İradi) Değişim (HMK m. 124), Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Prof. Dr. Ejder Yılmaz’a Armağan, C.I, Ankara 2014,            s. 587 vd. (Taraf Değişimi).

BÖRÜ, Levent/KOÇYİĞİT, İlker: Ticari Dava, Ankara 2013 

BRÖNNİMANN, Jürgen: Die Behauptungs- und Substanzierungslast im schweizerischen Zivilprozessrecht, Bern 1989.

BUDAK, Ali Cem/ÖZER, Tülay: Hukuk Muhakemeleri Kanunu Hakkında İlk 100 Yargıtay Kararı, Ankara 2012. 

BUDAK, Ali Cem/KARAASLAN, Varol: Medeni Usul Hukuku, Ankara 2018.

BUZ, Vedat: Yenilik Doğuran Haklar, Ankara 2005.

DEREN-YILDIRIM, Nevhis: Kesin Hükmün Sübjektif Sınırları, İstanbul 1996 (Kesin Hüküm).

ERDÖNMEZ, Güray: Hukuk Muhakemeleri Kanununa Göre Delillerin Gösterilmesi ve İbrazı, İBD 2013, C.L.XXXVII, s. 15-53 (Delil).

ERDÖNMEZ, Güray: Medeni Usul Hukukunda Belgelerin İbrazı Mecburiyeti, B.2, İstanbul 2014 (Erdönmez).

ERİŞİR, Evrim: Medeni Usul Hukukunda Taraf Ehliyeti, İzmir 2007.

ERİŞİR, Evrim, Geçici Hukukȋ Korumanın Temelleri ve İhtiyatî Tedbir Türleri, İstanbul 2013

ERMENEK, İbrahim: Medenî Usul Hukukunda Davaların Birleşmesi ve Ayrılması, Ankara 2014. (Ermenek, Davaların Birleştirilmesi ve Ayrılması)

ERTURGUT, Mine: Medeni Usûl Hukukunda Elektronik İmzalı Belgelerin Delil Olarak Değerlendirilmesi, Ankara 2004,

GÖKSU, Mustafa: Hukuk Yargılamasında Elektronik Delil, Ankara 2011 (Elektronik).

HANAĞASI, Emel: Davada Menfaat, Ankara 2009 (Menfaat).

HANAĞASI, Emel: Medeni Yargılama Hukukunda Silahların Eşitliği, Ankara 2016.

İNCEOĞLU, Sibel: Yargı Bağımsızlığı ve Yargıya Güven Ekseninde Yargıcın Davranış İlkeleri, İstanbul 2008

İstinaf Muhakemesinde İstinaf El Kitabı, Türkiye Adalet Bakanlığı Hollanda Yargı Konseyi İsveç Ulusal Mahkemeler İdaresi, Ankara 2007 İstinaf El Kitabı)

KALE, Serdar: Medeni Yargılama Hukukunda Taraf Ehliyeti, İstanbul 2010.

KARAASLAN, Varol: Medeni Usul Hukukunda Hâkimin Davayı Aydınlatma Ödevi, Ankara 2013. 

KARAKAŞ, Fatma Tülay: Kişiye Sıkı Sıkıya Bağlı Haklar, Ankara 2015.

KARSLI, Abdurrahim: Medeni Muhakeme Hukuku Ders Kitabı, B.3, İstanbul 2012 (Usul).

KEKEÇ, Elif Kısmet: Topluluk Davalarında Elde Edilen Hükmün Münferiden Açılacak Davalarda Kesin Hüküm Etkisi, Dokuz Eylül Hukuk Fakültesi Üniversitesi Dergisi, Cilt 16, Canıtez Armağanı 2014, s. 1293-1294.

KİRAZ, Taylan Özgür: Medenî Yargılama Hukukunda İkrar, Ankara 2005

KİRAZ, Taylan Özgür: Medeni Yargılama Hukukunda İkrar, Ankara 2013.

KOCA, Nesibe Kurt: Medenî Usul Hukukunda Aleniyet İlkesi, Ankara 2009.

KOCAAĞA, Köksal: Vasiyeti Yerine Getirme Görevlisi, Ankara 2006.

KODAKOĞLU, Mehmet: Medeni Usul Hukukunda Asli Müdahale, Ankara 2018.

KONURALP, Haluk: Medenî Usûl Hukuku, Eskişehir 2007 (Usûl)

KONURALP, Haluk: İspat Kurallarının Zorlanan Sınırları, B.2, Ankara 2009 (İspat).

KURU, Baki: Medeni Usul Hukuku El Kitabı, C.I-II, Ankara 2020 (Usul El Kitabı).

KURU, Baki: İstinaf Sistemine Göre Yazılmış Medenî Usul Hukuku Ders Kitabı (İstinaflı Usul Ders Kitabı), İstanbul 2017.

KURU, Baki: Hukuk Muhakemeleri Usulü, B.6, C. I, İstanbul 2001 (Kuru-HMU I).

KURU, Baki: İcra ve İflas Hukuku El Kitabı: 2. Baskı, İstanbul 2013.

KURU, Baki: İstinaf Sistemine Göre Yazılmış İcra ve İflâs Hukuku, (İstinaflı İcra İflâs) İstanbul 2016.

KURU, Baki: İstinaf Sistemine Göre Yazılmış Medeni Usul Hukuku, (İstinaflı Usûl) İstanbul 2016.

KURU, Baki: Medeni Usûl Hukuku Ders Kitabı, İstanbul 2015 (Kuru, Usûl Ders Kitabı)

KURU, Baki: Medenî Usul Hukuku, Ders Kitabı, İstanbul 2015 (Usul).

KURU, Baki/ARSLAN, Ramazan/YILMAZ, Ejder: Medeni Usûl Hukuku Ders Kitabı, 23. Bası, Ankara 2015 

KURU, Baki/Arslan, Ramazan/Yılmaz, Ejder: Medeni Usul Hukuku Ders Kitabı, 25. Bası, Ankara 2014 (Kuru/Arslan/Yılmaz).

KURU, Baki: Hukuk Muhakemeleri Usulü, C. I - VI, İstanbul 2001 (Kuru, HMU).

MEİER, Raoul A.: Die Behauptungs- Bestreitungs und Substantiierungslast im ordentlichen und vereinfachten Verfahren nach dem Verhandlungsgrundsatz der schweizerischen Zivilprozessordnung, Basel 2015 (Meier).

MERİÇ, Nedim: Medeni Yargılama Hukukunda Tasarruf İlkesi (Hukuk Muhakemeleri Kanunu Çerçevesinde), Ankara 2011 (Meriç).

MUŞUL, Timuçin: Medenî Usul Hukuku, B.3, Ankara 2012.

ÖZBAY, İbrahim: Grup Davaları, Ankara 2009.

ÖZEKES, Muhammet: 100 Soruda Medeni Usûl Hukukunda Yeni Kanun Yolu Sistemi, İstinaf ve Temyiz, 3. Baskı, Ankara 2016. (100 Soru)

ÖZEKES, Muhammet: Dava Dilekçesinde Hukuki Sebep Bildirmek Zorunludur, Halûk Konuralp Anısına Armağan, C. I, Ankara 2009, s. 745-781 (Hukuki Sebep). 

ÖZEKES, Muhammet: HMK Bakımından Dava Dilekçesinde Eksiklik Hâlinde Yapılması Gereken İşlemler, Prof. Dr. Hakan Pekcanıtez Armağan, DÜHFD Özel Sayı 2014, İzmir 2015, s. 263-300 (Dilekçe).

ÖZEKES, Muhammet: Hukuk Yargılamasında Süre Tutum Müessesesi Yoktur, Saim Üstündağ’a Armağan 2009, s. 381 vd (Süre Tutum).

ÖZEKES, Muhammet: Medeni Usûl Hukukunda Hukuki Dinlenilme Hakkı, Ankara 2003 (Özekes).

ÖZMUMCU, Seda: 1086 sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu İle 6100 Sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun Delillerin İkamesi Hakkındaki Hükümlerine Mukayeseli Bakış, BÜHFKHD 2013/101-102   (Delil).

ÖZTÜRK, Emrah: Medeni Usul Hukukunda İlk İtirazlar, Ankara, 2014.

PEKCANITEZ, Hakan: Hukuki Dinlenilme Hakkı, Prof. Dr. Hakan Pekcanıtez Makaleler, C.I-II, İstanbul 2016, (Hukuki Dinlenilme).

PEKCANITEZ, Hakan/ATALAY, Oğuz/ÖZEKES, Muhammet: Medenî Usûl Hukuku Ders Kitabı, B.6, İstanbul 2018 (Pekcanıtez/Atalay/        Özekes).

PEKCANITEZ, Hakan: Belirsiz Alacak Davası (HMK m. 107), Ankara 2011 

PEKCANITEZ, Hakan: Fer'i Müdahale, İzmir 1992

PEKCANITEZ, Hakan: Medeni Usul Hukukunda Aleniyet İlkesi, Prof. Dr. Hakan Pekcanıtez Makaleler, C. I-II, (Aleniyet). 

PEKCANITEZ, Hakan: Medeni Usul Hukukunda Hukuka Aykırı Yollardan Elde Edilen Delillerin Değerlendirilmesi, Prof. Dr. Hakan Pekcanıtez Makaleler C.I-II, İstanbul 2016 (Hukuka Aykırı Delil).

PEKCANITEZ, Usul, Medeni Usul Hukuku C.I.II.III, B.15, İstanbul 2017. (Pekcanıtez Usul). 

POSTACIOĞLU, İlhan E: Medeni Usul Hukuku Dersleri, B.6, İstanbul 1975 (Usul).

PRÜTTİNG, Hans: Gegenwartsprobleme der Beweislast, München 1983.

RÜZGARESEN, Cumhur: Medeni Muhakeme Hukukunda Usul Ekonomisi, Ankara 2013.

SARISÖZEN, M. Serhat; Uyuşmazlıkların Alternatif Çözüm Yolları Işığında Avukatlık Hukukunda Uzlaştırma, Ankara 2011.

SUNGURTEKİN ÖZKAN, Meral: İnşaî Karar ve Özellikleri, s. 554 vd. 75. Yaş günü için Prof. Dr. Baki Kuru’ya Armağan, TBBD 2004/55.

TANRIVER, Süha: Hukuk Yargısı (Medeni Yargı) Bağlamında Adil Yargılanma Hakkı, Makalelerim I, Ankara 2005 (Adil Yargılanma).

TANRIVER, Süha: Medenî Usûl Hukuku, C. I, Temel Kavramlar ve İlk Derece Yargılaması, Ankara 2016 (Usul).

TANRIVER, Süha: Türk Aile Mahkemeleri, Ankara 2014.

TANRIVER, Süha: Türk Medeni Usul Hukuku Bağlamında Hukuka Aykırı Yollardan Elde Edilen Delillerin Durumunun İrdelenmesi, Makalelerim II, Ankara 2011, s. 33 vd. (Delil).

TANRIVER, Süha: Türk Medeni Yargılama Hukukunda İkrarın Bölünüp Bölünemeyeceği Sorunu, Makalelerim I, Ankara 2005, s. 1 vd. (İkrar).

TANVERDİ, Mücahit: Medenî Usûl Hukukunda Bilirkişi İncelemesi (Doktora Tezi), İstanbul 1991

TAŞ KORKMAZ, Hülya: Medenî Usûl Hukukunda İradî Taraf Değişikliği, Ankara 2014.

TAŞPINAR, Sema: Fiili Karinelerin İspat Yükünün Dağıtılmasındaki Rolü, AÜHFD 1996/1-4, s. 533 vd. (Karine).

TAŞPINAR, Sema: Medeni Yargılama Hukukunda İspat Sözleşmeleri, Ankara 2001 (İspat).

TERCAN, Erdal: Medeni Usul Hukukunda Gerçeği Söyleme Yükümlülüğü, Prof. Dr. M. Şakir Berki’ye Armağan Konya 1996, s. 181 vd. (Gerçek).

TOPUZ, Gökçen: Medeni Usul Hukukunda Karinelerle İspat, Ankara 2012. 

TORAMAN, Barış: Medenî Usul Hukukunda Bilirkişi İncelemesi, Ankara 2017

TORAMAN, Barış: Medeni Usul Hukukunda İspat Hakkına Dair Bazı Tespit ve Değerlendirmeler, Prof. Dr. Hakan Pekcanıtez Armağanı, DÜHFD 2014, C. 16, s. 1483 vd.

UMAR, Bilge: Hukuk Muhakemeleri Kanunu Şerhi, B.2, Ankara 2014 (Şerh).

UMAR, Bilge/ YILMAZ, Ejder: İspat Yükü, B.2, Ankara 1980 

ÜSTÜNDAĞ, Saim: Medeni Yargılama Hukuku, C. I-II, B.7, İstanbul 2000 (Usul).

YARDIMCI, Taner Emre: Hukuk Yargılamasında Somutlaştırma Yükü, İstanbul 2017 (Somutlaştırma). 

YILDIRIM, M. Kamil: Medeni Usul Hukukunda Delillerin Değerlendirilmesi, İstanbul 1990.

YILDIRIM, M. Kâmil: İsviçre Federal Medeni Usul Kanunu Taslağında İspat Hukuku ve Özellikle İspat Hakkı, Prof. Dr. Özer Seliçiye Armağan, Ankara 2006, s. 679 vd (İspat Hakkı).

YILMAZ, Ejder: (Medeni Yargılama Hukukunda) Islah, Ankara 1982; 

YILMAZ, Ejder: (Medeni Yargılama Hukukunda) Yemin, 2. Baskı, Ankara 2013.

YILMAZ, Ejder: Hukuk Davalarında Taraf Ehliyeti ile İlgili Bir İçtihadı Birleştirme Kararının Düşündürdükleri, Yargıtay Dergisi, 19891-4 

YILMAZ, Ejder: Hukuk Muhakemeleri Kanunu Şerhi, Ankara 2012.

YILMAZ, Ejder: Uygulamada Bilirkişilik ve Bilirkişi Raporları, Malȋ Hukuk Dergisi, 1996/62 (Uygulamada Bilirkişilik)

YILMAZ, Zekeriya, Açıklamalı-İçtihatlı Hukuk Davalarında Davanın Açılmasından Hüküm Verilmesine Kadar Yargılama Safhaları ve İşlemleri, Ankara 2013, s. 941.

Karartek.com.tr

Kazancı.com.tr (KBYorum Yap

Lütfen yorum yazmak için oturum açın ya da kayıt olun.
İlgili Yayınlar